Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama Zakona o zaštiti životinja, s konačnim prijedlogom zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Branka Buković Šošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, Članak 1. U skladu s člankom 4. Zakona o državnom inspektoratu (Narodne novine, broj 115/18) Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata u skladu s člancima 7. i 8. Zakona o državnom inspektoratu , obavljaju među ostalim i veterinarska inspekcija i poljoprivredna inspekcija. Zakon o državnom inspektoratu ne isključuje primjenu ovlasti koje proizlaze iz posebnih propisa pojedinog upravnog područja čiju primjenu nadziru veterinarski i poljoprivredni inspektori jer je člankom 66. Zakona o državnom inspektoratu propisano da: „Ovlasti inspektora propisane ovim Zakonom ne isključuju primjenu ovlasti koje proizlaze iz posebnih propisa pojedinog upravnog područja čiju primjenu nadziru nadležni inspektori određeni ovim Zakonom.“ U skladu s navedenim izmjenom članka potrebno je definirati državni inspektorat kao nadležno tijelo inspekcijskim tijelima koje provode nadzor nad Zakonom o zaštiti životinja. U skladu s navedenim predlaže se izmjena članka 75. stavak 2. na način da navedeni stavak glasi: „ Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori državnog inspektorata u skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
2 Branka Buković Šošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, Članak 2. „Nadzor iz članka 75. stavka 3. ovoga Zakona obavlja se na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama ovoga Zakona.“ U skladu s odredbama članka 75. Zakona o zaštiti životinja (Narodne novine, broj 102/17) za provođenje nadzora su nadležna 4 tijela koja provode nadzore svako iz svoje nadležnosti u skladu s člankom 75. Zakona o zaštiti životinja kojim je propisano da: „Nadležna tijela Članak 75. (1) Upravni nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede. (2) Inspekcijski nadzor u provođenju ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega provode veterinarski odnosno poljoprivredni inspektori ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede u skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi. (3) Nadzor nad provedbom općih akata iz članka 49. stavka 4, članka 51. stavka 5. te članka 62. stavka 5. ovoga Zakona provode komunalni redari.“ U skladu navedenim člankom u stavku 1. definiran je upravni nadzor nad provedbom Zakona o zaštiti životinja i propisa donesenih na temelju njega, a kojeg obavlja ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede, u stavku 2, istog članka definiran je inspekcijski nadzor kojeg provode veterinarski i poljoprivredni inspektori skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi, a u stavku 3. nadzor kojeg provodi komunalno redarstvo nad općima aktima kojima jedinica lokalne samouprave propisuju postupanje s divljim životinjama pronađenim izvan prirodnog staništa u skladu s člankom 49. stavkom 4. Zakona o zaštiti životinja , uvjete i način držanja kućnih ljubimaca u skladu s člankom 51. stavkom 5. Zakona o zaštiti životinja i postupanje s napuštenim ili izgubljenim životinjama u skladu s člankom 62. stavka 5. Zakona o zaštiti životinja. Članak 76. definira način na koji se sva tri oblika nadzora obavljaju. U skladu s navedenim predlaže se izmjena naslovnog dijela članka 76. Zakona o zaštiti životinja na način da se u naslovnom dijelu riječ „Inspekcijski“ briše te da naslovni dio članka 76. glasi „Nadzor“. U skladu s navedenim predlaže se da navedeni članak glasi: „Nadzor Članak 76. Nadzor iz članka 75. stavaka 2. i 3. ovoga Zakona obavlja se na temelju procjene rizika, nasumičnim odabirom mjesta nadzora ili po saznanju o postupanju protivno odredbama ovoga Zakona.“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
3 Branka Buković Šošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, Članak 3. U skladu s prethodnim obrazloženjima predlaže se da navedeni članak ostane nepromijenjen, odnosno da ne podliježe izmjeni i da glasi: „Pomoć pri obavljanju nadzora Članak 77. Policija, prema svojim ovlastima, pruža pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva – nadležnom inspektoru odnosno komunalnom redaru ako se prilikom provođenja nadzora ili izvršenja rješenja opravdano očekuje pružanje otpora, sukladno posebnim propisima.“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.
4 Branka Buković Šošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, Članak 4. Članak 78. briše se. Kako su u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o zaštiti životinja za provođenje inspekcijskog nadzora nadležna 2. tijela, veterinarski i poljoprivredni inspektori skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi Predlaže se da se navedeni članak ne briše nego da se postojeći članak izmijeni na način da se u članku 78. stavku 1. iza riječi „Nadležni“ riječ „veterinarski“ briše te da navedeni članak glasi: „Provođenje nadzora Članak 78. (1) Nadležni inspektor iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona tijekom provođenja inspekcijskog nadzora u slučaju sumnje na postupanje protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega ovlašten je pregledati objekte na gospodarstvu, prostore, prostorije, opremu i prijevozna sredstva. (2) Vlasnici gospodarstava, prostorija, prostora, opreme i prijevoznih sredstava koji drže životinje moraju omogućiti obavljanje inspekcijskog nadzora iz stavka 1. ovoga članka, dati nadležnom inspektoru potrebne podatke, obavijesti i dokumentaciju te mu osigurati uvjete za nesmetan rad. (3) Vlasnik je dužan na zahtjev nadležnog inspektora u određenom roku dostaviti ili pripremiti propisane evidencije i dokumentaciju koji su mu potrebni za provođenje inspekcijskog nadzora.“ Prihvaćen Prijedlog se u potpunosti prihvaća
5 Branka Buković Šošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA, Članak 5. Kako su u skladu s člankom 75. stavkom 2. Zakona o zaštiti životinja za provođenje inspekcijskog nadzora nadležna 2. tijela, veterinarski i poljoprivredni inspektori skladu s ovlastima određenim posebnim propisima o veterinarstvu odnosno poljoprivredi Predlaže se da se navedeni članak ne briše nego da se postojeći članak izmijeni na način da se u članku 79. stavku 1. iza riječi „veterinarstvu“ doa ju riječi riječ „odnosno poljoprivredi“ te da navedeni članak glasi: „Ovlasti inspektora Članak 79. Nadležni inspektor iz članka 75. stavka 2. ovoga Zakona, uz ovlasti određene propisom o veterinarstvu odnsono poljoprivredi u provođenju inspekcijskog nadzora ovlašten je: 1. zabraniti postupanje protivno odredbama ovoga Zakona 2. narediti mjere za uklanjanje utvrđenih nepravilnosti u određenom roku 3. posjedniku privremeno oduzeti životinju koja se nalazi u stanju na temelju kojega se može zaključiti da životinja trpi bol, patnju ili veliki strah, da je ozlijeđena ili da bi nastavak njezina života u istim uvjetima bio povezan s neotklonjivom boli, patnjom ili velikim strahom te životinju koju posjednik drži u neprimjerenim uvjetima 4. posjedniku privremeno oduzeti životinju opasnu za okolinu 5. privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz 6. podnositi prijavu sukladno odredbama kaznenog odnosno prekršajnog zakona.“ Prihvaćen Prihvaća se prijedlog.