Izvješće o provedenom savjetovanju - Pravilnik o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 POLJOPRIVREDNA ZADRUGA AGRO-DUNAV PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU Sukladno članu 18.Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera rualnog razvoja za 2018.godinu korisnik potpora će ostvariti potporu za prihvatljive površine pod sojom ako je soja proizvedena od certificiranog sjemena genetski nemodificirane soje u količini od najmanje 80 kg po hektaru prijavljene površine. Od ovog osnovnog uvjeta došlo je do odstupanja kod proizvođača soje u PZ AGRO-DUNAV kao i kod članova zadruge PZ AGRO-DUNAV. Za sjetvu je korištena sjemenska soja EURALIS PALLADOR zbog odličnog potencijalnog grananja čiji je proizvođač AXEREAL CROATIA, a koja je jedna od najzastupljenijih i najrodnijih sorti u Europi. Sjeme soje EL PALLADOR je prva sorta u Republici Hrvatskoj koja se u doradi pakira na broj klijavih zrna, a ne masu u kilogramima.Za sjetvu jednog hektara dovoljno je 3,5 vrećica (pakiranje 150.000 zrna/vrećici) navedene sorte. Za sjetvu je dovoljno kao i za ostale sorte 525.000 zrna/ha,što je ekvivalent 67 kg/ha te je iz tog razloga došlo do odstupanja. U vezi s prethodno navedenim podacima.molimo Vas da se korigira osnovni uvijet za sjetvu soje u količini od 80 kg, te da se prizna sjetva po broju sjetvenih jedinica, te se na osnovu toga prizna PZ AGRO-DUNAV te članovima PZ AGRO-DUNAV pravo na izravnu potporu zeleno plaćanje. S obzirom da je navedena sorta rezultirala solidnim prinosima u planu je sjetva iste i u 2019 godini Primljeno na znanje Isticanje sjetvene norme prema broju klijavih zrna nije propisana niti obavezna informacija niti se obvezno označava na deklaraciji (certifikatu) kod svih vrsta koje se nalaze u certifikacijskoj shemi. Samo pojedini proizvođači taj podatak označuju odnosno navode na pakiranju tj. vreći. Iz razloga jednakog postupanja propisuje se minimalna sjetvena norma prema masi sjemena.
2 Mario Balaić PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU U pravilniku se kod krških pašnjaka definiraju koeficijenti prihvatljivosti pašnjaka, ali na krivi način. Ne možete imati isti koeficijent za pašnjak za ispašu npr goveda i koza. Ispaša goveda se odvija na čistim livadama i tu nebi smjelo biti drugog raslinja jer krave pasu travu. Međutim, ispaša koza na krškim pašnjacima zahtjeva doslovno raslinje na pašnjaku jer koza brsti raslinje. Stoga dolazimo do paradoksa da je koeficijent univerzalan bez obzira na vrstu životinja na ispaši. Koeficijent pašnjaka bi se trebao računati na temelju vrste životinja na ispaši, a ne da bude za sve isti. Primjer: pašnjak s koeficijentom 1 je idealan za ispašu goveda, a za ispašu koza je katastrofa i koze ne mogu obitavati na tom području jer nemaju što jesti, a sukladno vašem koeficijentu trebalo bi biti super. Paradoks. Primljeno na znanje ARKOD parcela isključuje sve ono što se ne može koristiti u poljoprivrednoj proizvodnji - ceste, šume, putove, kao i homogene nepoljoprivredne površine veće od 500 m², a za sve preostale neprihvatljive dijelove u slučaju krških pašnjaka uključuje koeficijente prihvatljivosti, sve propisano Smjernicama europske Komisije DSCG/2014/33 za provedbu Sustava za identifikaciju zemljišnih parcela, temeljem članaka 5., 9. i 10. Delegirane uredbe Komisije (EU) br. 640/2014, odnosno pravilnicima koji uređuju evidenciju uporabe poljoprivrednog zemljišta. Navedeni propisi ne uključuju dodjelu koeficijenata prema tipu stoke.
3 Mario Balaić Prihvatljiva površina krških pašnjaka, Članak 20. - Primljeno na znanje -
4 Ivanka Renac PRAVILNIK O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU Pravilnikom dopuniti obvezu identifikacije ARKOD parcela po obilježju vlasništva i to: a) vlastito zemljište, b) zakup privatnog zemljišta, c) zakup državnog zemljišta. Zbirni pregled o predloženim podacima iskazati na kraju lista B. Utvrditi različite iznose potpora za osnovno plaćanje za zakup od privatnih osoba i za zakup državnog zemljišta na način da potpora za zemljište koje je u zakup od privatnika bude veća od zakupa državnog zemljišta, npr. barem za 30%. Zašto? Jednostavno zato što su poljoprivrednici koji koriste privatni zakup u daleko nepovoljnijem položaju od osnih koji imaju u zakupu državno zemljište. Ovi prvi plaćaju zakup i do tri puta skuplje. Na predloženi način bi se barem donekle ublažila ta nejednakost jer nisu svi korisnici bili u prilici ostvariti zakup državnog zemljišta. Nadalje, kad se radi o proizvodno vezanoj potpori za krave u proizvodnji mlijeka, bilo bi dobro izmijeniti veličinu stada na slijedeći način: do 30 krava, 31 do 50, 51 do 100, 101 do 200, 201 i više. Naime, u najtežem položaju se nalaze proizvođači mlijeka koji imaju manje do 30 krava jer im otkupljivač mlijeka plaća puno nižu cijenu po kg isporučenog mlijeka nego onima sa većim brojem krava koji isporučuju veće količine. U svakom slučaju, prva grupa bi treba ostvariti barem 30% viši iznos potpore. Isti princip bi trebalo primijeniti i kad se radi o potpori za mliječne krave. Primljeno na znanje Diferencirani iznosi potpore za osnovno plaćanje s obzirom identifikaciju ARKOD parcele po obilježju vlasništva/posjeda nije moguće sukladno pravilima ZPP-a i odredbama Uredbe (EU) br. 1307/2013 o utvrđivanju pravila za izravna plaćanja poljoprivrednicima u programima potpore u okviru zajedničke poljoprivredne politike. Izmjenu uvjeta za proizvodno vezane potpore za 2019. godinu trebalo je prijaviti Europskoj komisiji do 1. kolovoza 2018. godine. Prijedlog izmjene uvjeta za proizvodno vezane potpore za krave u proizvodnji mlijeka prema razredima veličine stada uzet će se u razmatranje za 2020. godinu, kao i za potporu za mliječne krave.
5 Ivanka Renac 2.5. PLAĆANJE ZA MLADE POLJOPRIVREDNIKE , Članak 34. Utvrditi obvezu identifikacije parcela prema obliku vlasništva na način da se ARKOD parcele označe: a) vlastito zemljište, b) zakup privatnog zemljišta, c) zakup državnog zemljišta. Podatke po svakom od predloženih kriterija iskazati u zbirnim podacima na kraju Lista B. Prema dobivenim podacima o vlasništvu, propisati različite iznose potpora za osnovno plaćanje na način da potpora za zemljište u zakupu od privatnih vlasnika bude 30% veća od zakupa državnog zemljišta. Naime, razlika u cijeni zakupa je takva da je privatni zakup i do tri puta veći od državnog zakupa što onda poljoprivrednike dovodi u vrlo neravnopravan položaj, a opće je poznato da nisu svi korisnici imali priliku zakupiti veći (potreban) broj poljoprivrednih površina iz različitih razloga. Nadalje, kad se radi o proizvodno vezanoj potpori za krave u proizvodnji mlijeka, valjalo bi izmijeniti grupe prema broju muznih krava, npr: do 30 grla, 31 do 50, 51 do 100, 101 do 200, 201 i više, te primjenom koeficijenata za svaku grupu utvrditi iznos potpore u odnosu na jedinični iznos tako da se za grupu do 30 grla bude odredi sa najviši koeficijent. Istu "matematiku" primijeniti i kad se radi o potpori za mliječne krave. Primljeno na znanje Ponovljena primjedba (vidjeti komentar gore)
6 Hrvatski duhani d.d. Duhan, Članak 47. U članku 47. stavak (2) drugi red predlažemo iza riječi..."količinama duhana", brisati riječi..."klasa 1. do 4." Obrazloženje: Predloženo je u skladu s Tablicom 10. iz PRILOGA 1. ovoga Pravilnika - Maksimalni jedinični iznosi plaćanja u iznimno osjetljivim sektorima i minimalno poticane količine za 2019. godinu. Dodjeljivanje poticaja za duhan tipa Viržinija ima za cilj da proizvođači duhana koji kvalitativno sortiraju i pripremaju duhan za otkup ostvare poticaj na sve proizvedene i isporučene količine duhana. HRVATSKI DUHANI d.d. Virovitica Primljeno na znanje Klase 1. do 4. odnose se na duhan tipa Burley gdje se visina plaćanja usklađuje s faktorima usklađenja iz Tablice 12. Priloga 1, ne i na duhan tipa Viržinija.
7 AGRODUHAN d.o.o. Duhan, Članak 47. Podržavamo prijedlog i obrazloženje Hrvatskih duhana d.d. koji se odnosi na izmjenu članka 47. stavak (2) drugi red, također predlažemo iza riječi..."količinama duhana", brisati riječi..."klasa 1. do 4." Primljeno na znanje Primljeno na znanje (vidjeti sljedeći komentar).