Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska veterinarska komora PRAVILNIK Hrvatska veterinarska komora u ime svih organizacija u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti predlaže da se propisani rok predaje za zarazni medicinski otpad koji nastaje u organizacijama u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti s 8 dana produlji na 60 dana. Vezano za navedeni prijedlog, ističemo da su organizacije u sustavu provedbe veterinarske djelatnosti „mali izvor“ i proizvode relativno male količine zaraznog medicinskog otpada, kojeg skladištite na propisanoj temperaturi, njegovo predavanje svako 8 dana je za veterinarske organizacije neprimjereno i izaziva velike materijalne troškove. Djelomično prihvaćen U članku 8. stavku 4. Pravilnika vrijeme predaje zaraznog otpada za mali izvor produljeno je na 30 dana na temperaturi od 8°C.
2 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice PRAVILNIK, Članak 2. • U članku 7, stavka 2 potrebno je izuzeti bolničke ljekarne zbog toga što građani istima nemaju pristup • U članku 7, stavka 5 potrebno je navesti o kojem se posebnom propisu koji uređuje zdravstvenu zaštitu radi Djelomično prihvaćen Članak 7. stavak 2. je preformuliran – izuzete su bolničke ljekarne. Razvidno je da se radi o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18) koji uređuje načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelje društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijske oblike obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite. Istim Zakonom je uređeno da se zdravstvena djelatnost obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, predviđene su odgovarajuće mjere zdravstvene zaštite, definirano je što je sve obuhvaćeno pojedinom razinom kao i uloga zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih ustanova.
3 Hrvatska komora dentalne medicine PRAVILNIK, Članak 2. Hrvatska komora dentalne medicine ukazuje na činjenicu da ordinacije dentalne medicine, bez obzira na njihov organizacioni oblik (ordinacija, zdravstvena ustanova ili trgovačko društvo), pružaju dentalnu skrb svojim pacijentima, pri čemu nakon pružene dentalne usluge, medicinski otpad ostaje u ordinaciji i istoga zbrinjava sam doktor dentalne medicine. Ukoliko postoji potreba za naknadnim liječenjem pomoću odgovarajućih lijekova, iste pacijent preuzima u ljekarni, a ne u ordinaciji. Slijedom naprijed navedenog, Hrvatska komora dentalne medicine smatra da odredbe predloženog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom nisu primjenljive na struku dentalne medicine, te molimo da se svi organizacioni oblici u kojima se pruža dentalna skrb (ordinacije, zdravstvene ustanove i trgovačka društva) izuzmu od obveze primjenjivanja navedenih odredbe Pravilnika. Nije prihvaćen Ne radi se o lijekovima koji se preuzimaju u ljekarnama na temelju recepata liječnika – za njih je propisana obveza u članku 7. stavku 2. Pravilnika. Radi se o primjeni lijekova (injekcije i sl.) kad ih pacijenti sami primjenjuju kao trajnu terapiju kod kuće (npr. dijabetičari, osobe koje obavljaju kućnu peritonealnu dijalizu i sl.), a sve radnje obavljaju po preporuci specijaliste i propisanoj terapiji liječnika na primarnoj razini/obiteljskog liječnika.
4 GKP Komunalac d.o.o. PRAVILNIK, Članak 2. Zbrinjavanje medicinskog otpada predstavlja veliki problem za korisnike jer se ova vrsta otpada ne smije odlagati u miješani komunalni otpad. Potrebno je definirati obaveze načina zbrinjavanja medicinskog otpada kod njege u kući kad liječnik propisuje lijekove ili materijal, a previjanje obavlja druga osoba na temelju ugovora s HZZO-m. Kako ugovorom nije određeno tko snosi troškove zbrinjavanja nastalog medicinskog otpada on se ostavlja korisniku u kući, te bi svaki korisnik po tome trebao pojedinačno ugovoriti i plaćati troškove zbrinjavanja medicinskog otpada. Reciklažno dvorište prema Pravilniku o gospodarenju otpadom mora preuzimati: - neopasni otpad ključnog broja 18 01 01 - oštri predmeti (osim opasnog otpada 18 01 03*) - opasni otpad ključnog broja 20 01 31* (citotoksici i citostatici). U članku 11. st. 3. tog Pravilnika stoji da se sa oštrim predmetma koji potječu iz zaštite zdravlja mora postupati kao sa zaraznim medicinskim otpadom. Zarazni se medicinski otpad smatra opasnim otpadom jer dolazi u kontakt s krvi i/ili izlučevinama. Uzimajući u obzir veliki broj korisnika jedan od mogućih način je da se medicinski otpad od fizičkih osoba kao posebna kategorija otpada zbrinjava iz nakande plaćene prilikom prodaje. Druga mogućnost je da proizvođači ili njihovi zastupnici u Hrvatskoj organiziraju prikupljanje i snose troškove zbrinjavanja medicinskog otpada. Primljeno na znanje Odredba važećeg Pravilnika o gospodarenju medicinskim otpadom članak 7. stavak 1. propisuje obavezu djelatnicima koji obavljaju zdravstvenu njegu u kući bolesnika da preuzimaju medicinski otpad nastao njihovom djelatnošću.
5 Jadranka Putar PRAVILNIK, Članak 2. Na koji propis koji uređuje zdravstvenu zaštitu se odnosi obaveza zdravstvene ustanove da od svog korisnika preuzme medicinski otpad Primljeno na znanje Radi o Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18) koji uređuje načela i mjere zdravstvene zaštite, prava i obveze osoba u korištenju zdravstvene zaštite, nositelje društvene skrbi za zdravlje stanovništva, sadržaj i organizacijske oblike obavljanja zdravstvene djelatnosti te nadzor nad obavljanjem zdravstvene zaštite. Istim Zakonom je uređeno da se zdravstvena djelatnost obavlja na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini, predviđene su odgovarajuće mjere zdravstvene zaštite, definirano je što je sve obuhvaćeno pojedinom razinom kao i uloga zdravstvenih djelatnika i zdravstvenih ustanova.
6 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice PRAVILNIK, Članak 3. • U Članku 9, stavka 4 potrebno je definirati uvjete sterilizacije – trajanje ciklusa, temperaturu i pritisak sterilizacije • U Članku 9, stavka 4 potrebno je dati smjernice za izradu internog protokola kako bi se zadovoljile sve zakonske obveze • U Članku 9, stavka 4 potrebno je pojasniti da li otpad treba biti sjeckan u svrhu kvalitetnije sterilizacije s osvrtom na oštre predmete u plastičnim spremnicima za prihvat • U Članku 9, stavka 4 potrebno je pojasniti detalje naziva osobe koja je postupak obavila, da li se radi o pravnoj osobi ili fizičkoj osobi odgovornoj za proces te da li ista može biti NKV radnik ili njegov neposredno nadređeni • U Članku 9, stavka 4 potrebno je definirati da li postoje razlike u obvezama vezane za obradu otpada uz ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom u odnosu na sterilizaciju bez dozvole • U Članku 9, stavka 4 potrebno je definirati obveze vezane za obradu sterilizacijom neopasnog medicinskog otpada 18 01 04 (npr.pelene) jer se njihovim usitnjavanjem i sterilizacijom možebitno značajno smanjuje volumen i masa te isto može dovesti do značajnih ekonomski ušteda • U Članku 9, stavka 4 potrebno je definirati KB nastalog otpada nakon sterilizacije te da li se dobiveni sterilizirani materijal može smjestiti u grupu 19 12 Djelomično prihvaćen Značenje pojma sterilizacije je jasno definirano Pravilnikom. Norma EN 285 regulira propise vezane uz sterilizaciju. Proizvođač medicinskog otpada je definiran člankom 2. Pravilnika. U članku 9. stavku 4. kao iznimka od obaveze ishođenja dozvole uključene su i pelene. U članku 9. dodan je stavak 6. koji određuje obavezu osoba koje steriliziraju vlastiti zarazni medicinski otpad i pelene bez dozvole. Otpad koji nastaje sterilizacijom otpada definiran je Pravilnikom o katalogu otpada.