Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o provedbi uredbe (EU) br. 2017/352 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. veljače 2017. o uspostavi okvira za pružanje lučkih usluga i zajedničkih pravila o financijskoj transparentnosti luka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum Minimalni zahtjevi za pružanje lučkih usluga, Članak 5. (3) Posebne pretpostavke za dobivanje koncesije na pomorskom dobru koje gospodarski subjekt mora kumulativno ispunjavati jesu: 1. da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju traži koncesiju i da ima potrebna posebna znanja, reference i poslovno iskustvo, te tehničku, financijsku i kadrovsku sposobnost obavljati djelatnosti za koje se daje koncesija; 2. da su do dana podnošenja ponude, odnosno zahtjeva podmirene sve obveze iz ranijih koncesija, kako podnositelja zahtjeva tako i s njim pravno povezanih fizičkih i/ili pravnih osoba; 3. da u pet godina koje prethode danu podnošenja ponude, odnosno zahtjeva nije oduzimana koncesija za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, kako podnositelja zahtjeva, tako i s njim povezanih fizičkih i/ili pravnih osoba. 4. Minimalni uvjeti moraju se ispunjavati do isteka prava na pružanje lučke usluge sukladno članaku 4. točke 4 Uredbe. (4) Osnovnu lučku djelatnost lučkog tegljenja i potiskivanja mogu obavljati samo brodovi hrvatske državne pripadnosti. Nije prihvaćen Člankom 5. Nacrta prijedloga zakona uređuju se mogućnost da lučka uprava propiše minimalne zahtjeve za obavljanje lučkih usluga, koji zahtjevi moraju biti postavljeni u skladu sa zadanim kriterijima iz članka 4. Uredbe. Predloženi stavak 3. obuhvaća posebne pretpostavke koje su već propisane postojećim hrvatskim propisima, te ih u tom smislu nije potrebno ponovno propisivati i ovim Nacrtom prijedloga zakona. Eventualne izmjene ili dopune ovih uvjeta potrebno je predložiti prilikom izmjene Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, a koji uređuje ovu materiju. Materija predloženog stavka 4. također je uređena već postojećim propisom (Pomorski zakonik, Narodne novine, br. 181/04,76/07,146/08,61/11,56/13 i 26/15, članak 641.) koji kaže da tegljenje koje počinje i završava se u hrvatskim lukama ili u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru RH (kabotažno tegljenje) ne mogu obavljati strani brodovi bez odobrenja ministra.
2 Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum Ograničenje broja pružatelja lučkih usluga, Članak 6. (5) Za jednu lučku djelatnost može se dati više koncesija, samo iznimno, ukoliko postojanje više koncesija za jednu lučku djelatnost ima gospodarsko opravdanje te bi utjecalo na povećanje prometa u luci i ako kao takvo proizlazi iz studije opravdanosti davanja koncesije, te se temelji na financijskoj opravdanosti obzirom na ostvarivi prihod kojeg bi koncesionari ostvarili temeljem takve koncesije, uspoređujući promet u luci s financijskim učinkom takve koncesije za više koncesionara, njihovim ulaganjem i troškovima, sve poštivanjem načela učinkovitosti i načela jednakog tretmana. Nije prihvaćen Člankom 6. Nacrta prijedloga zakona propisuje se da lučka uprava može donijeti odluku o ograničenju broja pružatelja lučkih usluga temeljem razloga navedenih u članku 6. Uredbe. Predloženi stavak 5. ne prihvaćamo jer navedeno nije predmet ovoga zakona (već samo provedba odredbi uredbe kojima je uređena mogućnost ograničenja broja pružatelja lučkih usluga temeljem razloga navedenih u članku 6. Uredbe) te upućujemo na Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama koji detaljno uređuje sustav koncesija na pomorskom dobru (u luci).
3 Hrvatska udruga brodara Mare Nostrum Pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture, Članak 7. (3) Lučke pristojbe ne plaćaju hrvatski ratni brodovi i brodice te hrvatski javni brodovi i brodice, kao i lučki tegljači koji su obuhvaćeni planovima Nacionalne središnjice za poslove traganja i spašavanja na moru i Planom intervencija u slučaju iznenadnih onečišćenja mora. (4) Najviše iznose lučkih naknada posebno za svaku od lučkih djelatnosti koje su predmet koncesije utvrđuje nadležna lučka uprava, pri čemu se osobito moraju uzeti u obzir procijenjena vrijednost ulaganja koncesionara, očekivani povrat uloženog kapitala, troškovi i rizici koje koncesionar preuzima u vrijeme trajanja koncesije te značaj usluga koje se pružaju temeljem koncesija. Nije prihvaćen Člankom 7. Nacrta prijedloga zakona propisuje se obveza lučke uprave o objavi informacije o visini i o svim promjenama pristojbe za upotrebu lučke infrastrukture te rok od dva mjeseca za objavu prije stupanja na snagu promjena. Predloženi stavak 3. i 4. ne prihvaćamo obzirom da su kategorije brodova koji ne plaćaju lučke pristojbe kao i utvrđivanje lučkih pristojbi već uređeni postojećim propisima koji uređuju pomorsko dobro i morske luke te nisu predmetom ovoga zakona.