Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Dinko Brdarić PRAVILNIK Članak 5., stavak 5) - mišljenja sam da ukoliko znakovi sa lijeve strane i iznad kolnika moraju biti RA2 onda bi i desni morao biti RA2 tje da znakovi u istom presjeku moraju biti jednakih retroreflektivnih svojstava; Članak 11. stavak 2) - smatram da bi se redoslijed postavljanja morao detaljnije definirati na način da redoslijed znakova po visini na pojedinom stupnom mjestu odgovara njegovom redoslijedu u Pravilniku (osim naravno za dopunske ploče koje se postavljaju neposredno ispod znaka čije značenje dopunjuju; Članak 12. stavak 4) - smatram da je dio teksta "i višoj" višak te bi ga trebalo maknuti jer se u iznimno rijetkim situacijama koristi visina iznad 5m a koja je omogućena Pravilnikom ali nije u pravilu; Članak 14. stavak 1) - veličinu prometnih znakova treba definirati prema kriterijima širine kolnika i najveće dopuštene brzine a ne prema razvrstavanju cesta jer u gradovima postoje nerazvrstane ceste koje imaju karakteristike AC ili BC a koje nisu razvrstane u njih a prema prijedlogu Pravilnika imale bi veličine znakova T 90 cm što nije primjereno elementima tih cesta; Članak 18. PZ A22 - smatram nepotrebnim u znakovima dodatno pojašnjavati o kojem je objektu riječ jer znak ima jednako značenje i mora imati jednak učinak upozorenja vozačima bez obzira na objekt kojem se prilazi; Članak 18. PZ A37 - mislim da se ne treba ograničiti upotreba ovog znaka samo na AC i BC jer se i u naseljima mogu naći ceste sa karakteristikama AC ili BC a koje nisu razvrstane u njih; Članak 21. stavak 1) - mislim da se stavak mora preformulirati kako bi uključio i nerazvrstane ceste koje se nalaze u gradovima sa više od 35000 stanovnika i središtima županija jer u ovom slučaju se ne odnosi na njih; Članak 23. PZ B31 - Mislim da u tekstu treba zamjeniti riječ "mopedima" riječju "mopeda" jer se odnosi na to da je dozvoljeno pretjecanje mopeda a ne da je mopedima dozvoljeno pretjecanje; Članak 27. PZ C05 - u duhu ostatka Pravilnika trebalo bi dodati i C05-2 za smjer lijevo; Članak 27. PZ C42 - predlažem dodatak postaje za punjenje vodika; Članak 27. PZ C42 - predlažem dodavanje udaljenosti od ugibališta u znak; Članak 27. PZ C76 - Definirati točno mjesto postavljanja – to nije administrativna granica naselja nego granica građevinskog područja ili...? To stvara velike probleme u definiranju lokacije znaka. Ako se znak stavi na admin granicu onda u Pravilnik treba dodati i znakove koji označavaju građevinsko područje odnosno stvarno mjesto gdje se počinju primjenjivati prometni propisi u naselju (takve znakove možemo vidjeti u Srbiji, Bugarskoj,...) te redefinirati obaveze proizašle ovim znakom; Članak 27. PZ C76 - Da li se znak koristi na AC, da li je na AC žute ili zelene boje? Ima li udaljenost na sebi (do sada se koristio)? Članak 27. PZ C76 - predlažem da se piše (ili može pisati) samo naziv zračne luke a ne cijeli tekst npr. "Franjo Tuđman" a ne "Zračna luka Franjo Tuđman" jer je iz oblika, boje i piktograma na znaku vidljivo da je riječ o zračnoj luci; Članak 27. PZ C82 - predlažem omogućavanje postavljanja i na cestama sa karakteristikama AC ili BC a koje nisu razvrstane u njih; Članak 27. PZ C99 - predlažem da se definiraju znakovi za nove beskontaktne sustave naplate koji se planiraju na AC; Članak 27. PZ C121 - predlažem mogućnost dodavanja pripadajućeg ograničenje brzine ako je ono fiksno u cijeloj zoni; Članak 27. PZ C124 i C128 - predlažem i dodavanje ostalih znakova definiranih Pravilnikom o obliku, sadržaju i načinu postavljanja propisanih oznaka i signalizacije na graničnom prijelazu ili barem dodati stavak koji upućuje na njegovo korištenje pri označavanju graničnih prijelaza; Članak 30. Tablica 5. - definirane su dvije različite vrijednosti za višetračne gradske ulice!; Članak 32. stavak 2) - predlažem detaljnije definiranje pojma "mjerodavnih raskrižja državnih i županijskih cesta" iz ovoga to nije definirano; Članak 34. PZ D08 - predlažem obavezu postavljanja nacionalne auto oznake ukoliko cesta vodi prema mjestu u drugoj državi - prema prijedlogu u Pravilniku to nije obaveza nego mogućnost; Članak 38. - smatram da bi trebalo vratiti dopunsku ploču E02 iz aktualnog Pravilnika (udaljenost do mjesta na kojem stoji znak B02 (obvezno zaustavljanje) kod kojeg je vozač dužan uvijek zaustaviti vozilo) jer je jako korisna na cetama na kojima se ne postavljaju svi stupnjevi obavješćivanja; Članak 43. stavak 1) - u skladu sa Člankom 49. bi trebalo dodati "ili bijele boje"; Članak 46. stavak 1) - prema ovome se ne bi smjelo postavljati uređaj za odbrojavanje za vozila nego samo za pješake i bicikliste - mislim da bi se trebalo omogućiti postavljanje uređaja i za vozila; Članak 55. stavak 2) - predlažem dodavanje mogućnosti uokviravanja oznaka kontrastnom bojom u cilju naglašavanja te mogućnost najave opasnih mjesta (npr PP u blizini škole ili slično) crvenom bojom sa poboljšanim koeficijentom prijanjanja (primjer PP na Vatikanskoj ulici u Zagrebu); Članak 58. stavak 1) - predlažem brisanje crte upozorenja iz stavka jer je ona vrsta razdjelne crte; Članak 58. - predlažem da se širine crta vežu za širine prometnih površina a ne za kategorije ceste (problem cesta u naseljima koje imaju karakteristike AC ili BC a nisu razvrstane u njih); Članak 63. oznaka H31 - predlažem ukidanje ove strelice jer ako su dozvoljeni svi smjerovi onda smatram da strelice niti ne treba; Članak 63. stavak 3) - u Tehničkim specifikacijama oznaka na kolniku nisu obrađene strelice duljine 3 m; Članak 64. oznaka H57 - dužina je veća od standardnog okomitog mjesta za parkiranje (5,5 m) – smatram da to nije praktično za izvođenje niti potrebno; Članak 74. stavak 4) - mislim da su ograde na objektima potrebne i za brzine do 50 km/h (primjer je nesreća na ulazu u Knin 2015. godine na mostu preko Krke gdje je vozilo sletjelo u rijeku jer na mostu nije bilo zaštitne odbojne ograde nego je probilo pješačku ogradu pri čemu je smrtno stradalo pet osoba); Članak 74. - predlažem i definiranje radnih širina zaštitnih odbojnih ograda u skladu sa HRN EN 1317 – 2 ili barem navođenje obaveze korištenja ograde zadovoljavajućih radnih širina s obzirom na bočnu udaljenost od nepomičnih zapreka.; Predlažem da se prije donošenja Pravilnika napravi dodatna analiza svih elemenata prometne signalizacije i opreme u kontekstu autonomne vožnje te da se po potrebi izvrši usklađivanje pojedinih elemenata sa potrebama tih sustava jer će se nedvojbeno u životnom vijeku novoga Pravilnika dogoditi i njihova primjena. Djelomično prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
2 Damir Vrban PRAVILNIK A) U tehničkim specifikacijama prometnih znakova potrebno je dodati sljedeće: 1. HRCP - konstrukciju slova i brojeva sa svim potrebnim dimenzijama, kao što su širina, debljina, radijusi, te razmaci za izvođenje 2. C42-3 - dodati debljinu piktograma ("kabela"). Nejasno je što označava kota 3/2a? 3. D06-1 - razraditi konstrukciju kao i kod ostalih znakova. Obzirom da se koristi za izlaz s autoceste predlažem izbaciti trokute i dodati samo jednu strelicu. 4. U tablice konstrukcije znakova dpdati oznake za dimenzije: Piktograma, simbola, oznaka cesta B) U tehničkim specifikacijama prometnih znakova potrebno je dodati sljedeće: 1. kod isprekidane stop crta nedostaje dimenzija duljine crte 2. Dodati polja koja se iscrtavaju za posebne namjene, kao parkirališta za invalide, posebne namjene i sl. (po modelu polja usmjeravana) 3. Dodatno razraditi oznake na kolniku za autobusna stajališta. Naime, u pravilniku su prikazana kao okvirna skica s dva natpisa BUS dva "x" i dva "z". Prema Specifikaciji za standardan BUS duljine 12 m, nije potrebno iscrtavati tako dugačke oznake (slika 57.), uz uvjet da je natpis OBVEZNO dugačak 4 m, dovoljno je dodati po jedan "z" sa svake strane. Propisati da se konstrukcija izvodi prema dimenzijama vozila linijskog prijevoza. 4. H57, prikaz na slici 65. -polje između mjesta za parkiranje mora biti min. širine 1.5 m 5. Na slikama 66. 67. i 68. prikaz je mjera i oblika parkirališta. Postoje 3 veličine a) duljina mjesta, b) širina mjesta i c) širina servisne ceste u parkiralištu. U tablicama 8. 9. i 10. nedostaju dimenzije c). OBVEZNO propisati radi osiguranja ppotrebne širine kod ulska i izlaska iz parkirališta. 6. Propisati minimalne dimenzije natpisa na kolniku za autoceste, tako da iznse 12 metara kai i strelice. Za primjenu na ostalim cestama propisati izradu prema dijagramu (slika 69.) i dopuštenim brzinama. Djelomično prihvaćen Detaljna specifikacija pisma nije potrebna jer će svi grafički dijelovi pravilnika i tehničkih specifikacija biti stavljeni na raspolaganje u vektorskom formatu te se kao takvi mogu koristiti za izradu signalizacije. Ostale primjedbe su usklađene s Prijedlogom Pravilnika.
3 željana šikić PRAVILNIK Turistička zajednica Šibensko-kninske županije u razdoblju od konca 2015. godine razvija cikloturizam kao destinacijski proizvod. U sklopu Sporazuma o razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koje su supotpisale sve Turističke zajednice na području županije, pored ostalih aktivnosti, definirano je 89 ruta u dužini od cca 2500 kilometara. Do današnjeg dana označeno je 70% ruta usvojenom unificiranom signalizacijom za područje cijele županije, a standardi za označavanje usvojeni su i uvršteni u Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koji je izradila Županija Šibensko-kninska, usvojila skupština županije Šibensko-kninske, te supotpisale sve Općine, Gradovi i relevantne ustanove i institucije na području županije. Taj dokumenat je sufinanciralo Ministarstvo turizma, na koji smo dobili odobrenje. Sličnu signalizaciju usvojile su već mnoge županije, te bi bilo neprihvatljivo ne uvrstiti je u Pravilnik. Prihvaćen Prijelaznim i završnim odredbama omogućeno je zadržavanje postojeće signalizacije.
4 Damir Vrban PRAVILNIK Tekst bi trebalo lektorirati. Primjerice kroz tekst se, za svrhu znakova u tablicama, pojavljuje riječ "označuje", a ispravno je "OZNAČAVA" Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
5 Ivana Juric PRAVILNIK Molimo da se rješenje predlozeno od strane Istarske županije, s bar okvirnim kriterijima za takvu bike-signalizaciju, a koju su preuzele i brojne druge županije, unese u Pravilnik pored već postojeće „plave biciklističke signalizacije“.  Nuzno je NE zanemariti sve dosadasnje investicije u smedju signalizaciju na terenu kroz Pravilnik, jer u suprotnom  ce se anulirati svi dosadasnji napori i investicije dionika na terenu.Turisticka zajednica Osjecko-baranjske zupanije, Ivana Juric Prihvaćen Izgled biciklističke signalizacije treba biti unificiran uz iznimku integriranja logotipa određene rute kako bi ista zadržala prepoznatljivost te jasnije vodila bicikliste koji se voze istom rutom.
6 Josko Stella PRAVILNIK Turistička zajednica Splitsko-dalmatinske županije u potpunosti podržava zahtjeve Biciklističkog saveza Splitsko-dalmatinske županije sa kojim zajedno radimo na razvoju cikloturizma u našoj županiji. Tražimo da usvojite njihove zahtjeve za promjenom članaka broj: 12, 18, 23 i 27. koji se odnose na zadražavanje postojeće županijske cikloturističke signalizacije, jer je u istu uloženo jako puno sredstava. Prihvaćen Prijelaznim i završnim odredbama omogućeno je zadržavanje postojeće signalizacije.
7 Koordinacijsko tijelo za razvoj cikloturizma Dajana Marin PRAVILNIK 1) Prometni znak C79 – putokaz za bicikliste predviđa mogućnost upisa dva odredišta s pripadajućim udaljenostima. Prilog 3 specificira visinu slova samo za slučaj jednog odredišta. Predlažemo specifikaciju visine slova i za slučaj dva odredišta. 2) Prometni znakovi za bicikle (C79, C116, C117) su prilično veliki. Znakovi C116 i C117 su u Prilogu 3 definirani s dimenzijama 64 x 64 cm što je znatno veće od potreba. Znak C79 je u Prilogu 3 širok oko 130 cm. Predlažemo da Pravilnik predvidi mogućnost kreiranja manjih znakova za vođenje biciklističkog prometa zbog 3 razloga: a) primarni izbor za vođenje biciklističkih ruta su ceste s manjim intenzitetom prometa (tipično lokalne i nerazvrstane), putevi, nasipi, greenway i slično. Za takve prometne površine primjerenije je stavljati znakove manjih dimenzija. Bicikli su znatno sporiji od motornih vozila i vozači bicikla mogu na vrijeme uočiti i znakove manjih dimenzija. Također na takvim rutama izvan ceste predlaže se izuzeće za materijal i veličinu (dimenzije) znakova, te razinu retrorefleksije obzirom se vode izvan prometnice. b) biciklistička signalizacija manjih dimenzija bila bi (uz posebnu plavu boju i piktogram bicikla) dodatni način jasnog razlikovanja biciklističke signalizacije od signalizacije za motorna vozila i time bi se smanjila mogućnost zabune c) neposredno nedavno iskustvo postavljanja PILOT EUROVELO BICIKLISTIČKE SIGNALIZACIJE IZ EU PROJEKTA "MEDCYCLETOUR" - EuroVelo 8 - Mediteranske biciklističke rute pokazuje česte probleme nemogućnosti postavljanja biciklističkih putokaza sadašnjih dimenzija u uske i/ili jednosmjerne ulice malih gradova, s povijesnom jezgrom. 3) Biciklistički putokaz C79 služi općenito za vođenje biciklističkog prometa prema nekoj destinaciji neovisno o tome radi li se o biciklističkoj ruti ili ne. Predlažemo promjenu definicije „Označuje naziv mjesta prema kojem vodi biciklistička ruta“ u „Označuje naziv mjesta prema kojem se vodi promet bicikala prometnom površinom na koju putokaz upućuje“, na isti način na koji se definiraju i opći putokazi. 4) Prometni znak C79 – U praksi će se pojedine dionice poklapati s više biciklističkih ruta raznih razina (europske, državne, županijske) a ponekad će putokaz voditi prema nekom odredištu što neće biti sastavni dio neke rute. U praksi se često dešava da zbog izbjegavanja prometa ruta vodi drugačijim smjerovima. Predlažemo sljedeće dodatne podatke u specifikaciju znaka: a) Definiciju (ili primjer u Tehničkim specifikacijama) kako izgleda znak ako nije dio nikakve rute nego samo jednostavan biciklistički putokaz. Predlažemo da u tom slučaju ima samo piktogram bicikla zbog jasnog razlikovanja. b) definirati koliko najviše oznaka rute može biti na jednom znaku, odnosno izgled znak(ov)a ako ima više ruta c) maknuti ograničenje na izbor smjerova lijevo/ravno/desno, u praksi se često javlja potreba i za skretanjima koja nisu pod pravim kutom (a na istom mjestu postoje i skretanja pod pravim kutom što može izazvati zabunu) 5) Članak 61. - U pravilniku koji je bio u javnoj raspravi 2015. postojala je i horizontalna signalizacija za pješački prijelaz preko biciklističke staze. Smatramo da je to jako korisna signalizacija. Nedostatak takve signalizacije u praksi ohrabruje pješake da se kreću po cijeloj biciklističkoj stazi što uzrokuje brojne konflikte u prometu i povećava rizik od nesreća. Predlažemo uvođenje horizontalne signalizacije za pješački prijelaz preko biciklističke staze. 6) Članak 64., crte usmjeravanja - Trenutno 99% i više biciklističkih staza počinje i završava nigdje. Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi traži kontinuitet vođenja biciklističkog prometa i ta situacija će se uskoro promijeniti. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) se bicikli ako nema biciklističke staze trebaju kretati kolnikom. Zato početak biciklističke staze treba biti izveden kao prelazak s kolnika na stazu a završetak obratno. Predlažemo uvođenje horizontalne signalizacije za takve prelaske kako bi se oni mogli legalno izvesti. Trenutno postoji zanemariv broj izvedenih prelazaka s ceste na stazu i obratno, a uvođenje adekvatne signalizacije bi pospješilo taj razvoj i povećalo sigurnost biciklističkog prometa. 7) Članak 64. - minimalne dimenzije parkirališnih mjesta. Predlažemo dodati i dimenzije parkirališta za bicikle 0,5 x 2 m. nastavno na prikaz H62- A, B (H62-1) i C, te stavak 7., tri tablice. 8) Članak 61., kod oznake „bike boxa“ -Prometni znak H14-3 “površine za zaustavljanje biciklista“ H14-3 služi da se na tom prostoru razvrstaju bicikli koji skreću ulijevo ili nastavljaju ravno. Predlažemo dodati napomenu da se ta oznaka postavlja jedino u slučaju semaforiziranog raskrižja. (Brojni slučajevi pogrešno ucrtanog takvog znaka u Zagrebu u zadnje vrijeme potvrđuju potrebu za takvom napomenom). 9) Članak 65. - H64 – horizontalna signalizacija za oznaku biciklističkih ruta sadrži samo piktogram bicikla i strelicu. Predlažemo u primjeru pokazati kako se označuje ime odnosno broj rute, i kako riješiti situaciju kad različite rute idu u raznim smjerovima. 10) Članak 79. - kod sigurnosnih ograda trebalo bi definirati i ograde za bicikle. Biciklističke staze koje su uz provaliju treba zaštititi ogradom, a isto tako i prelaske preko mostova. Zbog položaja biciklista na biciklu, zaštitna ograda bi trebala biti nešto viša od pješačke. 11) Općenito Zakon o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC) koristi pojam „bicikl“ za vozilo a „biciklist“ za vozača bicikla. Predlažemo da se pojmovi koriste na isti način i u Pravilniku o signalizaciji. Na svim mjestima radi se o znakovima za vozilo „bicikl“, a ne za vozača ili sportaša „biciklista“. Djelomično prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika. Dodani su novi znakovi, a prijedloge koji su definirani drugim propisima kojima se regulira biciklistička infrastruktura nema potrebe ponavljati (nije u skladu s nomotehničkim pravilima).
8 Udruga "Sindikat biciklista" PRAVILNIK ZSPC koristi pojam „bicikl“ za vozilo a „biciklist“ za vozača bicikla. Predlažemo da se pojmovi koriste na isti način i u Pravilniku o signalizaciji. Na svim mjestima radi se o znakovima za vozilo „bicikl“, a ne za vozača ili sportaša „biciklista“. Primljeno na znanje U dijelu koji je potrebno uskladiti s ZSPC isto će biti izmijenjeno.
9 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK Županijski savjet za sigurnost prometa na cestama Primorsko-goranske županije na 5. Sjednici održanoj 8.03.2019. godine razmotrio je prijedlog Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama te nakon provedene rasprave donio je sljedeći ZAKLJUČAK 1. Prihvaća se prijedlog slijedećih dopuna Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama te se predlaže slijedeća dopuna odnosno postavljaju se pitanja i predlažu dopune kako slijedi: a) Uvrstiti dva nova prometna znaka u Pravilnik "zabrana prometa za kampere" i "potreba korištenja sigurnosnog pojasa" Nije prihvaćen "Zabrana prometa za kampere" je definirana znakom B06, a dodatno pojašnjanje je moguće korištenjem dopunske ploče (E069). Potreba korištenja sigurnosnog pojasa je definirana posebnim propisom.
10 Prometni projekti d.o.o. PRAVILNIK Pozdravljamo izradu kompletnijeg i stručnijeg „Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama“ te iskazujemo slijedeće primjedbe i obrazloženja: 1. DIMENZIONIRANJE OKOMITE I HORIZONTALNE SIGNALIZACIJE Primjedba: Dimenzioniranje se MORA vršiti sukladno računskoj brzini za koju je cesta projektirana, a ne na temelju kategorije pojedine prometnice! Obrazloženje: Osim što je ovo područje definirano HRN i EN normama te Pravilnikom NN 110/01, u praksi postoji čitav niz cesta kojima svi elemetni odgovaraju računskim brzinama + 90 km/h (npr. širina kolnika 3,5m; rubni trak 0,3m, horizontalni polumjeri > 240m), a imaju kategoriju županijske ili lokalne ceste. Jako opasno bi bilo na takvu prometnicu staviti „male znakove“ ili „uske crte“. Znači, bez obzira na kategoriju ceste, okomita i horizontalna signalizacija se MORA dimenzionirati na temelju računske brzine! U najmanju ruku, bez ovakvog pristupa se narušava unificiranost prometnih rješenja na cestama. 2. HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA – uzdužne oznake Primjedba: Pravilnikom treba pojasniti da se rubne crte izvode SAMO TAMO gdje postoji rubni trak (sukladno Pravilniku NN 110/01). Obrazloženje: Osim prethodno navedene problematike vezano za širinu uzdužnih oznaka, na cestama se često susrećemo s problemom izvođenja rubnih crta tamo gdje nema rubnih trakova! Ako se kolnik se sastoji od prometog i rubnog traka – tada se rubna crta MORA izvesti. U koliko poprečni profil ne sadržava rubni trak, rubna crta se NE IZVODI! Na primjer, ako se na cesti s 2 prometna traka širine 2 × 3,0 metara izvedu rubne crte širine 15 cm + razmak od ruba asfalta 10 cm, vozni trak je smanjen s 3m na 2,75m što za sobom povlači smanjenje računske brzine. 3. OKOMITA SIGNALIZACIJA – „traktoristi“ Primjedba: Zbog čestih prometnih nezgoda u kojem učestvuju traktori kao vozila koja se sporo kreću ili se iznenadno uključuju u promet ili nemaju odgovarajuću svjetlosnu signalizaciju, predlažemo da se u znakove opasnosti doda znak „Traktoristi“ koji označava dio ceste kojim se traktori često kreću ili uključuju u promet. Za piktogram bi trebalo koristiti „traktor“ iz znaka B14. 4. ODBOJNE OGRADE Primjedba: U praksi se često ne poštuju norme i postojeći pravilnik. Predlažemo da se u prilog novom pravilniku pod „ostali dokumenti“ prilože nacrti pojedinih tipova ograde te detaljnije upute o primjeni. 5. PROMETNA SVJETLA (SEMAFORI) Primjedba: Premda su sami semafori dobro opisani „Smjernicama“, nedostatak literature se očituje za nosače lanterni, pogotovo za konzolne stupove i portale. Predlažemo da se propišu tipovi tih nosača te da se izrade smjernice za dimenzioniranje. Ovdje bih spomenuo i da se hitno mora donjeti službena karta zona vjetra (vrijedi i za „ploče za vođenje prometa“). ZAKLJUČAK: U koliko se načelno prihvate izrečene primjedbe, voljni smo pomoći oko izmjene pojedinih članaka pravilnika na koje se iste primjedbe odnose. Bilo bi dobro da se i nakon donošenja novog pravilnika, savjetovanje ostavi „otvorenim“ jer će se sigurno u praksi otvoriti niz pitanja, primjedbi i savjeta. Također smatramo da bi kroz cijeli pravilnik trebalo naglasiti da je isti temeljen na HRN i EN kao „krovnim dokumentima“, a da isti služi kako bi upravljače ceste i projektante obvezao na korištenje tih istih normi. Djelomično prihvaćen Članak 14. Stavak 1) naglašava da su razredi veličine definirani u Tablici 1. najčešće korišteni. Upravo iz razloga kojeg autori komentara navode, u stavku 3) istom članka naglašeno je da se, ovisno o karakteristikama ceste, veličine prometnih znakova mogu smanjiti ili povećati. Slično je definirano i za oznake na kolniku u Članku 58. stavku 9. Projektiranje, izvođenje i održavanje zaštitnih odbojnih ograda definirat će se Smjernicama.
11 Bina-Istra PRAVILNIK Koncesionar Bina – Istra, d.d., u nastavku dostavlja prijedloge u odnosu na javnu raspravu o Prijedlogu Pravilnika o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama 1) U članku 3. stavak 5 – omogućiti i na ostalim cestama, ne samo na cestama koje su dio transeuropske cestovne mreže, da natpisi na prometnoj signalizaciji koja obavještava korisnike ceste o stanju u prometu i cestarini mogu biti ispisani i na drugim jezicima 2) U članku 18. stavak 1 tablica 2, kod oznake A15 Radovi na cesti, C: predlaže se brisati tekst: „a pokraj njega postavlja se „ ploče za označavanje bočne zapreke “ (K12 i K12-1)“. 3) U članku 23. , tablica 3, oznaka B 39: predlaže se tekst „Označuje dio ceste na kojoj motorna vozila, osim mopeda i motocikla, moraju imati lance za snijeg na pogonskim kotačima ako je kolnik prekriven snijegom“ zamijeniti tekstom „Označuje dio ceste na kojem motorna vozila, osim mopeda i motocikala, moraju imati propisanu zimsku opremu“. 4) U članku 57. stavak 1: predlaže se iz riječi „od dana prvog postavljanja oznaka“ dodati tekst „osim ako zadovoljavaju minimalne propisane vrijednost“. 5) U članku 70., tablica 32, oznaka K 20: predlaže se dodati na kraju tekst: „te za bolje označavanje ruba kolnika“. Djelomično prihvaćen Nije prihvaćen prijedlog za znak B39 jer svrha znaka nije obavještavanje vozača o općem prometnom pravilu definiranim posebnim propisom prema kojem motorna vozila, osim mopeda i motocikala, moraju imati propisanu zimsku opremu. Ostali prijedlozi su usklađeni s Prijedlogom Pravilnika.
12 VLADIMIR HALGOTA I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Radi izbjegavanja nejasnoća u tumačenju i primjeni, predlažem dopuniti članak 2.2.3. u dijelu o "oznakama na kolniku" na način da se i u pojedinim natuknicama izričito navodi i ponavlja kako se i okomite i uzdužne i ostale oznake mogu nalaziti ne samo "na kolniku" nego "na kolniku i drugim prometnim površinama". Time bi se jasno uključilo i nogostupe na kojima se označavaju razne biciklističke oznake za biciklističke staze i slično, a koje se po definiciji nalaze izvan kolnika. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
13 Robert Lahnit II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 10. Mnoštvo je primjera kako su vozila C i D kategorije s maksimalnom širinom vozila od 2,55 m+retrovizori zbog konfiguracije prometnice i njenim gabaritima te okolišem, u stalnim problemima nastavno na točku 1 jer projektant i izvođač radova na ugradnji prometnih znakova i nosača prometnih znakova zanemaruje gabarite navedenih vozila i njihove prevjese te dijagonalu vozila. Primljeno na znanje Stakvom 1. članka 10. Prijedloga Pravilnika propisano je da projektanti i izvođači moraju voditi računa da postavljanjem prometnih znakove ne ometaju kretanje svih sudionika u prometu.
14 VLADIMIR HALGOTA II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 11. U izgrađenim sredinama često nije moguće postaviti stup "i-profila" prometnog znaka 2-3 metra od ruba kolnika, a da se time ne krši duh i smisao članka 10. stavak 1. ovog Pravilnika. Pri tome osobito često se ometa kretanje osoba s poteškoćama u kretanju, pješaka i vozača bicikala. Radi toga, predlažem da se u stavku 4. formulacija "Stup prometnog znaka" zamijeni samo riječima "Prometni znak". Time se omogućava postavljanje "L-profila" stupova (kakvi se ponegdje i sada koriste), čiji vertikalni dio stupa stoji na mjestu koje ne ometa kretanje pješaka i ostalih, a horizontalni dio stupa proteže se iznad prometne površine usporedne s kolnikom. Tako se može ostvariti cilj da sama ploča prometnog znaka bude u blizini ruba kolnika, a nosivi stup je postavljen na način da se poštuju ostale odredbe ovog i srodnih pravilnika (onaj o biciklističkoj infrastrukturi i drugi). Horizontalni dio stupa "L-profila" mora biti na najmanje 2,50 metara visine od prometne površine, a vjerojatno je bolje da se propiše i veća visina poput 2,75 metara. Nije prihvaćen Člankom 11. stavkom 4. Prijedloga Pravilnika definirano je da se stup prometnog znaka u pravilu postavlja najviše do 2 m od kolničkog ruba. Naime, imajući u vidu niz mogućih situacija u prometu, na ovaj način se definiralo opće pravilo koje se može izmijeniti ovisno o specifičnosti situacije.
15 željana šikić II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije u razdoblju od konca 2015. godine razvija cikloturizam kao destinacijski proizvod. U sklopu Sporazuma o razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koje su supotpisale sve Turističke zajednice na području županije, pored ostalih aktivnosti, definirano je 89 ruta u dužini od cca 2500 kilometara. Do današnjeg dana označeno je 70% ruta usvojenom unificiranom signalizacijom za područje cijele županije, a standardi za označavanje usvojeni su i uvršteni u Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koji je izradila Županija Šibensko-kninska, usvojila skupština županije Šibensko-kninske, te supotpisale sve Općine, Gradovi i relevantne ustanove i institucije na području županije. Taj dokumenat je sufinanciralo Ministarstvo turizma, na koji smo dobili odobrenje. Sličnu signalizaciju usvojile su već mnoge županije, te bi bilo neprihvatljivo ne uvrstiti je u Pravilnik. Primljeno na znanje Prijelaznim i završnim odredbama omogućeno je zadržavanje postojeće signalizacije.
16 VLADIMIR HALGOTA II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Sadašnja zadnja rečenica glasi: "Visina i položaj prometnog znaka moraju biti takvi da ne ugrožavaju kretanje pješaka i da ih pješaci i vozila ne zaklanjaju." Umjesto sadašnje formulacije zadnje rečenice, zadnji stavak mora uključiti i obavezu da znak ne smije ometati niti kretanje vozača bicikala. Dodatno, ako se prometni znak ili noseći stup prometnog znaka postavlja tako da nadvisuje biciklističku prometnu površinu, minimalna visina donjeg dijela znaka mora biti 2,75 metara. Prihvaćen U konačnim Prijedlogom Pravilnika čl. 10. st. 1. odredba glasi "Prometni znakovi postavljaju se tako da ne ometaju kretanje svih sudionika u prometu."
17 Turistička zajednica Ličko-senjske županije II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Turistička zajednica Ličko-senjske županije je također mišljenja da je potrebno uvođenje dodatne biciklističke signalizacije navedene u prijedlogu pravilnika, koja bi se odnosila na označavanje staza turističkog karaktera sa svim ranije predloženim i navedenim parametrima. Primljeno na znanje Svi prijedlozi vezano za unaprjeđenje biciklističke signalizacije su detaljno razmotreni te je dorađen Prijedlog Pravilnika.
18 Ličko-senjska županija II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Upravni odjel za gospodarstvo Ličko-senjske županije podržava komentar i stav g. Martina Čotara. Primljeno na znanje Odgovor dan na primljenu primjedbu g. Čotara.
19 Biciklistički savez SDŽ II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Predlažemo da se uz znakove C116 i C117 uvede i nova oznaka za županijsku cikloturističku rutu koja bi bila dimenzija 150X200mm za oznake na neasfaltiranim prometnicama i šumskim putovima i/ili dimenzija 225X300mm na asfaltiranim prometnicama a koje bi se mogle postavljati kao pomoćna oznaka i na postojeću prometnu signalizaciju i to na visini 160-180cm što bi i bila visina i za C116 i C117 jer je to uobičajna visina za biciklističku prometnu signalizaciju u EU a to svim sudionicima u prometu omogućava sigurnu i nedvosmislenu informaciju da se radi o prometnom znaku za bicikliste.Predlažemo da vizualni identitet znaka odredi svaka županija zasebno( uglavnom sve turističke županije su to već i uradile te imaju takve znakove već u uporabi npr. SDŽ 4500 znakova), a da svim županijama bude zajednička veličina znaka i obavezni elementi crna strelica smjera, broj staze po županijskom standardu te tri boje za oznaku težine županijske rute te obvezno centralna cikloturistička web stranica te županije te eventualno kontakt info telefon i QR kod sa više informacija o toj stazi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za definiranjem manjih dimenzija prometnih znakova koje će i dalje biti vidiljve biciklistima koji se u pravilu kreću brzinama do 20 km/h. Vezano za izgled biciklističke signalizacije ista treba biti unificirana uz iznimku integriranja logotipa određene rute kako bi ista zadržala prepoznatljivost te jasnije vodila bicikliste koji se voze istom rutom. Vezano za mjesto postavljanja znakova uz ceste isto je jasno definirano Prijedlogom Pravilnika. Kod izrade prometnih elaborata kojima koji prethode postavljanju signalizacije primarno je da znakovi ne ometaju sudionike u prometu (pješaci, biciklisti, vozila...).
20 Matija Kašner II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Na navedenu temu osvrćem se u kontekstu licenciranih ciklo vodiča na području Moslavine, Kutine kao inferirornog turističkog kraja gdje su biciklističke signalizacije postavljene sukladno projektom od prije 10ak godina pod nazivom „Moslavačke ciklo-turističke transverzale i lokalne rute „ a označeno je nekoliko tipova cestovnih tematskih ruta poput srednjovjekovne, naftne, vinske rute. Sukladno viđenom na terenu u brojnim županijama u priobalju te na originalnom primjeru Istarske županije gdje su biciklističke rute pojednostavljene i svrsishodne, komentar temeljimo na ekspanziji i potencijalu cikloturizma u Moslavini barem u manjem postotku kao i Istarskoj županiji, a opet zadovoljavajućim. Težimo uniformnosti signalizacije područja koja su testirala i pokazala format kakav ciklo turist vidi u svim dijelovima lijepe naše. Nastavno na gore navedeno, slažemo se s prijedlogom dimenzija 225 x 150mm i/ili 200x150mm za table biciklističke signalizacije, kao i uniformnost označavanja vizualne pojave signalizacije: smjer kretanja, broj staze te boja ovisno o konfiguraciji terena – radi li se o MTB, treking ili cestovnoj stazi, odnosno ruti. Budući da u Sisačko moslavačkoj županiji postoji različita signalizacija biciklističkih staza, odnosno ruta, od velike je važnosti primijeniti princip označavanja započet na primjeru Istarske županije, a kasnije prihvaćen i od ostalih županija u priobalju i na kontinentu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za definiranjem manjih dimenzija prometnih znakova koje će i dalje biti vidiljve biciklistima koji se u pravilu kreću brzinama do 20 km/h. Vezano za izgled biciklističke signalizacije ista treba biti unificirana uz iznimku integriranja logotipa određene rute kako bi ista zadržala prepoznatljivost te jasnije vodila bicikliste koji se voze istom rutom
21 Promotiv II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Podržavamo prijedlog gospodina Čotara o uvođenju dodatne biciklističke signalizacije koja obuhvaća označavanje kružnih biciklističkih staza turističko-rekreativnog sadržaja. Naime, iako do sad u Pravilniku takav tip označavanja biciklističkih "staza" nije podržan, moramo biti svjesni da već postoji veliki broj takvih "staza/ruta" posebice u obalnim županijama. Nažalost, upravo zbog nepostojanja adekvatne signalizacije za takav tip biciklističkih "staza" dolazi do poteškoća u kreiranju turističkog sadržaja koji je sve više tražen i zahvaljujući kojem se ostvaruje sve veći broj dolazaka gostiju i noćenja. Uvođenje dodatne biciklističke signalizacije za biciklističke staze/rute turističkog sadržaja omogućila bi se standardizacija na nacionalnoj/regionalnoj razini i ne bi se više događalo da svaka "staza" ima svoje dimenzije i oznake. Slažemo se također i s navedenim dimenzijama u Prijedlogu (225 x 150 mm i/ili 200 x 150 mm) kao i definiciji osnovnih parametara: smjer kretanja, broj i boja (za težinu staze ili kategoriju bicikla - MTB, Road, Trekking) kao što već po uzoru na Istarsku županiju koriste i ostale županije, a prema najavama primjer će slijediti i ostale koje još nemaju županijsku biciklističku signalizaciju. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za definiranjem manjih dimenzija prometnih znakova koje će i dalje biti vidiljve biciklistima koji se u pravilu kreću brzinama do 20 km/h. Vezano za izgled biciklističke signalizacije ista treba biti unificirana uz iznimku integriranja logotipa određene rute kako bi ista zadržala prepoznatljivost te jasnije vodila bicikliste koji se voze istom rutom
22 Martin Čotar II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 12. Prijedlog je da se nakon znaka (C117) ubaci ubace dodatni tipovi biciklističke signalizacije koji obuhvaćaju biciklističke staze. Prijedlog je da se takve table definiraju u dimenzijama 225*150 mm i/ili 200*150 mm. Kao podlogu za izradu takve vrste table predlažem uzeti primjer iz Istarske županije. Predloženi znak pretežito je bijele podloge, simbola bicikliste s bojom njegove podloge ovisno o težini staza, kontrastna strelica za smjer, broj kao oznaka staze (rute), osnovni podatak o Izrađivaču (web stranica). --- Gore navedeni prijedlog rješenja o biciklističkoj signalizaciji podržavaju i koriste brojne županije, udruge, privatni subjekti te županijske i lokalne turističke zajednica i JLS-ovi – gotovo cijelo priobalje te sve veći broj županija u unutrašnjosti. U Pravilniku su takve biciklističke staze nazivane “rute”, a njima se označavaju pretežito kružne biciklističke “staze” (rute), turističko-rekreativno-sportskog sadržaja. Takve kružne biciklističke “staze” (rute) nisu dijeljene po tipu prometnice već po podlozi i sadržaju, a do sada uopće nisu bile uvrštene u Pravilnik. Cjeloviti prijedlog bit će u pismenom obliku dostavljen Predlagatelju i ostalim involviranim institucijama, pored ovog e-Savjetovanja, radi razmatranja i vjerujemo i usvajanja. Za svaku vrstu konzultacije stojim(o) na raspolaganju. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog za definiranjem manjih dimenzija prometnih znakova koje će i dalje biti vidiljve biciklistima koji se u pravilu kreću brzinama do 20 km/h. Vezano za izgled biciklističke signalizacije ista treba biti unificirana uz iznimku integriranja logotipa određene rute kako bi ista zadržala prepoznatljivost te jasnije vodila bicikliste koji se voze istom rutom.
23 Udruga "Sindikat biciklista" II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 13. Na kraju prve rečenice dodati "i 0,25 m od biciklističke staze", u skladu s Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi, čl. 14. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
24 Antonijo Tišljar II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 14. Dimenzioniranje prema rangu ceste često zna biti nezgodno jer znakovi izgledaju predimenzionirani pa možda bi trebalo i uvesti nove dimenzije. Predlažem da se u obzir uzme i računska brzina prometnice. Duljina stranice istostraničnog trokuta znaka opasnosti: - na autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila na kojima je Vrač > 80 km/h iznosi 120 cm; - na državnim cestama, županijskim cestama i gradskim prometnicama na kojim je 60 km/h < Vrač ≤ 80 km/h iznosi 105 cm, - na državnim cestama, županijskim cestama i gradskim prometnicama na kojim je Vrač ≤ 60 km/h iznosi 90 cm. odnosno Promjer kruga znaka izričitih naredbi je: - na autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila na kojima je Vrač > 80 km/h iznosi 90 cm; - na državnim cestama, županijskim cestama i gradskim prometnicama na kojim je 60 km/h < Vrač ≤ 80 km/h iznosi 75 cm; - na državnim cestama, županijskim cestama gradskim prometnicama i na svim ostalim cestama na kojim je Vrač ≤ 60 km/h iznosi 60 cm; odnosno Veličina stranice znaka obavijesti oblika kvadrata iznosi: - na autocestama, brzim cestama i cestama namijenjenim isključivo za promet motornih vozila na kojima je Vrač > 80 km/h iznosi 90 cm; - na državnim cestama, županijskim cestama i gradskim prometnicama na kojim je 60 km/h < Vrač ≤ 80 km/h iznosi 75 cm; - na državnim cestama, županijskim cestama gradskim prometnicama i na svim ostalim cestama na kojim je Vrač ≤ 60 km/h iznosi 60 cm; Nije prihvaćen Predloženi način dimenzioniranja prometnih znakova je neprihvatljiv iz razloga što bi u praksi isto bilo gotovo neizvedivo te bi rezultiralo promjenom dimenzija nakon svake promjene brzine.
25 Primorsko-goranska županija II. PROMETNI ZNAKOVI, Članak 14. Iza stavka 3 dodati stavak 4 koji glasi: (4) Iznimno, od odredbi propisanih u stavku 1 ovog članka, na ostalim cestama i prometnim površinama na kojima postoje ograničavajući čimbenici, dimenzije prometnog znaka B02 razreda veličine 3 mogu se smanjiti za jedan razred veličine. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
26 željana šikić A. Znakovi opasnosti, Članak 18. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije u razdoblju od konca 2015. godine razvija cikloturizam kao destinacijski proizvod. U sklopu Sporazuma o razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koje su supotpisale sve Turističke zajednice na području županije, pored ostalih aktivnosti, definirano je 89 ruta u dužini od cca 2500 kilometara. Do današnjeg dana označeno je 70% ruta usvojenom unificiranom signalizacijom za područje cijele županije, a standardi za označavanje usvojeni su i uvršteni u Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koji je izradila Županija Šibensko-kninska, usvojila skupština županije Šibensko-kninske, te supotpisale sve Općine, Gradovi i relevantne ustanove i institucije na području županije. Taj dokumenat je sufinanciralo Ministarstvo turizma, na koji smo dobili odobrenje. Sličnu signalizaciju usvojile su već mnoge županije, te bi bilo neprihvatljivo ne uvrstiti je u Pravilnik. Nije prihvaćen Cjelokupna signalizacija koja se temelji na Bečkoj konvenciji je standardizirana te je u skladu s time određeno da osnovna boja biciklističkih znakova bude plava. Unutar prometnih znakova se mogu označiti rute određenim simbolima u skladu s vizualnim identitetom kako bi se zadržala prepoznatljivost.
27 Biciklistički savez SDŽ A. Znakovi opasnosti, Članak 18. Ispod znaka A27 biciklisti na cesti, van naselja obavezno postaviti dopunsku ploču: kod obilaženja držati bočni lijevi razmak 1,5m sa grafičkim prikazom biciklista, dvostrane strelice poviše koje piše 1,5m i automobila, takvi su dopunski znakovi uobičajni u svim turističkim-cikloturističkim zemljama EU u koje Hrvatska sasvim sigurno spada. Nije prihvaćen Način i uvjeti obilaženja i preticanja definiranu su posebnim propisom.
28 VLADIMIR HALGOTA B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Sadašnji prikaz znaka B42-1 nema vidljivu okomitu razdjelnu crtu pa predlažem da se u konačnoj verziji obrati pozornost na to. U definiciji znaka B43 moralo bi se unijeti pojašnjenje da korištenje takve staze nije za vozače bicikala obvezujuće, nego dopušteno. Nekim vozačima bicikala, osobito djeci, potrebno je omogućiti da se na legalan način kreću pojedinim nogostupima uz poštivanje prednosti pješaka, no nije opravdano ovim znakom stvarati obavezu svim vozačima bicikala da se maknu s kolnika na svim takvim dionicama gdje se pojedina JLS odluči postaviti ovakav znak. "Označuje posebno izgrađenu stazu na kojoj je osim pješacima dopušteno kretanje i vozačima bicikala, gdje nisu odvojene pješačka i biciklistička površina, a kretanje vozača bicikala je prilagođeno pješacima." Primljeno na znanje U Prijedlogu Pravilnika i u Tehničkim specifikacijama na znaku B42-1 je vidljiva okomita razdjelna crta. Obaveza kretanja pojedinih sudionika u prometu na cestama je definirana Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.
29 Biciklistički savez SDŽ B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Uz prometni znak B43 pješačko- biciklistička staza ograničiti max brzinu biciklista na 5km/h te pješacima dati pravo prvenstva prolaza kao što je to uobičajno u EU zemljama. Nije prihvaćen Zakonom o sigurnosti prometa na cestama je kod zajedničkog korištenja prometnih površina propisana obaveza usklađivanja kretanja svih sudionika u prometu prema najranjivijim sudionicima (pješacima).
30 Dario Oršić B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Prijedlog novog teksta: Prometni znak B01: dodati izvedbu B01-1 i opis; "Znak se postavlja kada postoje lijevi/desni skretači koji presijecaju biciklističku traku u zoni raskrižja" Znak je moguće postaviti u kombinaciji s dopunskom pločom (50-100 m) prije obveze izričite naredbe. Slika na poveznici: https://ibb.co/VqqMsvc OBRAZLOŽENJE: prometni znak bi pridonio podizanju razine sigurnosti primjerice na "zelenom valu" u Zagrebu gdje mnogi vozači automobila nisu upoznati s pravilima prednosti prolaska biciklista. Nije prihvaćen Postavljanje prometnih znakova razrađuje se prometnim elaboratom ovisno o specifičnostima raskrižja
31 Antonijo Tišljar B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Prijedlog novog teksta B17 / A Označuje cestu, dio ceste ili biciklističke staze na kojem je zabranjen promet za bicikle i tricikle. B21 / A Označuje cestu, dio ceste ili nogostup na kojem je zabranjeno kretanje pješaka. B48 / A Označuje odsječak ceste na kojem vozila moraju imati upaljena kratka svjetla na vozilu. Prihvaćen Umjesto pojma odsječak u Prijedlogu Pravilnika je korišten pojam dio ceste.
32 Udruga "Sindikat biciklista" B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Uz prometni znak B01: dodati izvedbu B01-1 (ovakvu: https://postimg.cc/6yFL9jVb ) i opis "Znak se postavlja kada postoje lijevi/desni skretači koji presijecaju biciklističku traku ili stazu u zoni raskrižja" Znak se postavlja u kombinaciji s dopunskom pločom (50-100 m) prije obveze izričite naredbe. Uz prometni znak B43 (pješačko-biciklistička staza): uvjetovati postavljanje znaka samo ukoliko su prethodno zadovoljeni uvjeti iz čl. 15. Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi. Dodatno, briše se “, a kretanje biciklista je prilagođeno pješacima” jer nije jasno kako se takva vožnja razlikuje od npr. vožnje koja nije prilagođena pješacima. Djelomično prihvaćen Obaveza davanja prednosti se jednako odnosi na sve sudionike u prometu. Prijedlog za znak B43 je usklađen u Prijedlogu Pravilnika.
33 Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Predlaže se uvođenje novog znaka koji bi naredbom upozoravao sve sudionike u prometu na opasnosti korištenja mobitela u prometu. Predlažemo da se takav znak može implementirati i horizontalno i vertikalno (primjerice, prekrižen mobitel). Njegov oblik i izgled treba definirati struka. OBRAZLOŽENJE - U Hrvatskoj ne postoji prometni znak ili neka vrsta prometne signalizacije kojim bi se sudionike u prometu upozoravalo na opasnosti korištenja mobitela u prometu - Prema istraživanjima zbog učestalosti korištenja mobitela u prometu, mobitel se smatra četvrtim ubojicom na cesti - Takva prometna signalizacija izričitih naredbi pridonijela bi smanjenju nesreća u prometu zbog korištenja mobitela - Novim znakovima koji se odnose na zabranu korištenja mobitela u prometu postići će se i prevencija prometne sigurnosti kod pješaka, koji zakonski nisu obuhvaćeni prekršajem zbog korištenja mobitela u prometu, za razliku od vozača i biciklista Nije prihvaćen Zabrana korištenja mobitela je definirana posebnim propisom.
34 Vladimir Benceković B. Znakovi izričitih naredbi, Članak 23. Prometni znak B31 "Zabrana pretjecanja za sva motorna vozila, osim mopeda i motocikla bez prikolice" sa ovakvim nazivom označava dio ceste na kojem bilo koje motorno vozilo, osim ako to nije moped ili motocikl, ne smije pretjecati bilo koje vozilo koje se kreće ispred njega. Međutim, u objašnjenju značenja znaka stoji "Označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim mopedima i motocikala bez prikolice" što znači kako ne smijemo pretjecati samo motorna vozila bez obzira kojim vozilom upravljamo osim ako ne upravljamo mopedom ili motociklom. Problem nastaje zbog toga što u imenu znaka stoji "za sva" a u objašnjenju znaka stoji "svih". U važećem pravilniku naziv znaka je "Zabrana pretjecanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda" a u objašnjenju stoji "označuje cestu ili dio ceste na kojem je zabranjeno pretjecanje svih motornih vozila osim motocikla bez prikolice i mopeda" pa je sve jasno. Predloženom izmjenom stvorila bi se nejasnoća pa predlažem da ostane važeća formulacija. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
35 željana šikić C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Turistička zajednica Šibensko-kninske županije u razdoblju od konca 2015. godine razvija cikloturizam kao destinacijski proizvod. U sklopu Sporazuma o razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koje su supotpisale sve Turističke zajednice na području županije, pored ostalih aktivnosti, definirano je 89 ruta u dužini od cca 2500 kilometara. Do današnjeg dana označeno je 70% ruta usvojenom unificiranom signalizacijom za područje cijele županije, a standardi za označavanje usvojeni su i uvršteni u Operativni plan razvoja cikloturizma Šibensko-kninske županije koji je izradila Županija Šibensko-kninska, usvojila skupština županije Šibensko-kninske, te supotpisale sve Općine, Gradovi i relevantne ustanove i institucije na području županije. Taj dokumenat je sufinanciralo Ministarstvo turizma, na koji smo dobili odobrenje. Sličnu signalizaciju usvojile su već mnoge županije, te bi bilo neprihvatljivo ne uvrstiti je u Pravilnik. Nije prihvaćen Prema Prijedlogu Pravilnika osnovna boja prometnih znakova za označavanje biciklističkih rutra je plave boje. Prijelaznim i završnim odredbama regulirano je postupanje s ranije postavljenom signalizacijom.
36 VLADIMIR HALGOTA C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Kod znaka C02-1 dodati na kraj rečenice "...preko kolnika". Kod znaka C16 dodati na kraj rečenice "...ili traka". Kod znaka C16, C18 i C19 unijeti obavezu postavljanja znaka A27 ili slično, kako bi se sve sudionike u prometu obavijestilo o činjenici da se od tog mjesta vozači bicikala u većoj mjeri uključuju na promet kolnikom. Osim toga, ovdje treba podsjetiti na obavezu izvođenja kontinuiranog ulijevanja biciklističke površine na kolnik, što je detaljnije uređeno Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi (Članak 32). Kod znaka C26 prenijeti formulaciju da je kretanje vozača bicikala prilagođeno kretanju pješaka. Djelomično prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika. Obaveza izvođenja kontinuiranog ulijevanja biciklističke površine na kolnik je definirana Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi.
37 Damir Vrban C. Znakovi obavijesti, Članak 27. 1. kod znaka C01 dodati obvezu da se na suprotnoj strani postavi znak B05 2. za znak C108 dodati mjesto postavljanja 3. za znak C118 dodati da se postavlja i na odmorištima Djelomično prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
38 Turistička zajednica Ličko-senjske županije C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Osim oznake C79 (Putokaz za bicikliste) predlaže se uvođenje dodatne oznake/putokaza za biciklističke staze koje nisu obuhvaćene prijedlogom odnosno nisu europskog i/ili nacionalnog karaktera već se odnosi na staze turističko-rekreativno-sportskog karaktera. Nije prihvaćen Prema Prijedlogu Pravilnika osnovna boja prometnih znakova za označavanje biciklističkih rutra je plave boje.
39 Biciklistički savez SDŽ C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Uvesti novi prometni znak C118 (ili neki drugi broj) koji bi označavao Županijsku biciklističku rutu a bio bi dimenzija 115X225mm za neasfaltirane ceste i šumske putove i staze i/ili 225X300mm na asfaltiranim cestama, a koje bi se mogle i na postojeću prometnu signalizaciju i to na visini 160-180cm što bi i bila visina i za C116 i C117 jer je to uobičajna visina za biciklističku prometnu signalizaciju u EU a to svim sudionicima u prometu omogućava sigurnu i nedvosmislenu informaciju da se radi o prometnom znaku za bicikliste.Predlažemo da vizualni identitet znaka odredi svaka županija zasebno( uglavnom sve turističke županije su to već i uradile te imaju takve znakove već u uporabi npr. SDŽ 4500 znakova), a da svim županijama bude zajednička veličina znaka i obavezni elementi crna strelica smjera, broj staze po županijskom standardu te tri boje za oznaku težine županijske rute te obvezno centralna cikloturistička web stranica te županije te eventualno kontakt info telefon i QR kod dimenzija 25X25mm sa više informacija o toj stazi i geolokacijskom uslugom. Primljeno na znanje U Prijedlogu Pravilnika će se definirati novi znakovi namijenjeni vođenju biciklističkog prometa. Dimenzije će biti definirane u smjernicama za prometne znakove.
40 Antonijo Tišljar C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Prijedlog novog teksta C16 / A Označuje mjesto na kojem završava biciklistička traka ili staza. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
41 Udruga "Sindikat biciklista" C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Prometni znakovi za bicikle (C79, C116, C117) su prilično veliki. Znakovi C116 i C117 su u Prilogu 3 definirani s dimenzijama 64 x 64 cm što je znatno veće od potreba. Znak C76 je u Prilogu 3 širok oko 130 cm što je također nepotrebno veliko. Predlažemo da pravilnik predvidi mogućnost kreiranja manjih znakova za bicikle zbog 3 razloga: a) primarni izbor za vođenje biciklističkih ruta su ceste s manjim intenzitetom prometa (tipično lokalne i nerazvrstane), putevi, nasipi, greenway i slično. Za takve prometne površine primjerenije je stavljati znakove manjih dimenzija. Bicikli su znatno sporiji od motornih vozila i vozači bicikla mogu na vrijeme uočiti i znakove manjih dimenzija. b) biciklistička signalizacija manjih dimenzija bila bi (uz posebnu plavu boju i piktogram bicikla) dodatni način jasnog razlikovanja biciklističke signalizacije od signalizacije za motorna vozila i time bi se smanjila mogućnost zabune c) neposredno nedavno iskustvo s projekata postavljanja biciklističke signalizacije pokazuje česte probleme nemogućnosti postavljanja biciklističkih putokaza sadašnjih dimenzija u uske ulice malih gradova. Prihvaćen U Prijedlogu Pravilniku će se definirati novi znakovi namijenjeni vođenju biciklističkog prometa. Prometnim znakovima C79 vodi se biciklistički promet isključivo po definiranim biciklističkim rutama. Veličine znakova će se utvrditi smjernicama.
42 Udruga "Sindikat biciklista" C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Pravilnikom bi se trebalo predvidjeti otvaranje/zatvaranje biciklističke trake na sličan način kao i za trake za vozila javnog prijevoza putnika (prometni znakovi C84 i C85- otvaranje/zatvaranje prometne trake za vozila javnog prijevoza putnika), kao i mogućnost vođenja biciklističkog i javnog putničkog prometa u istoj traci. Prometni znak C79 – putokaz za bicikliste predviđa mogućnost upisa dva odredišta s pripadajućim udaljenostima. Prilog 3 specificira visinu slova samo za slučaj jednog odredišta. Predlažemo specifikaciju visine slova i za slučaj dva odredišta. Dodatno, biciklistički putokaz C79 služi općenito za vođenje biciklističkog prometa prema nekom odredištu neovisno o tome radi li se o biciklističkoj ruti ili ne. Predlažemo promjenu definicije „Označuje naziv mjesta prema kojem vodi biciklistička ruta“ u „Označuje naziv mjesta prema kojem se vodi promet bicikala prometnom površinom na koju putokaz upućuje“, na isti način na koji se definiraju i opći putokazi. Konačno, u praksi će se pojedine dionice poklapati s više biciklističkih ruta raznih razina (europske, državne, županijske) a ponekad će putokaz voditi prema nekom odredištu što neće biti sastavni dio neke rute. U praksi se često dešava da zbog izbjegavanja prometa ruta vodi drugačijim smjerovima. Predlažemo sljedeće dodatne podatke u specifikaciju znaka: a) Definiciju (ili primjer u Tehničkim specifikacijama) kako izgleda znak ako nije dio nikakve rute nego samo jednostavan biciklistički putokaz. Predlažemo da u tom slučaju ima samo piktogram bicikla zbog jasnog razlikovanja. b) definirati koliko najviše oznaka rute može biti na jednom znaku, odnosno izgled znak(ov)a ako ima više ruta c) maknuti ograničenje na izbor smjerova lijevo/ravno/desno, u praksi se često javlja potreba i za skretanjima koja nisu pod pravim kutom (a na istom mjestu postoje i skretanja pod pravim kutom što može izazvati zabunu). Nije prihvaćen Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi definira otvaranje i zatvaranje biciklističke trake, odnosno prijelaze između različitih prometnih površina. Mogućnost vođenja biciklističkog i javnog putničkog prijevoza na istoj traci je neprihvatljivo.
43 Robert Lahnit C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Članak 25. (1) Znakovi obavijesti postavljaju se tako da sudionicima u prometu daju prethodne obavijesti, (...), ulicu ili dijelove ceste na koje se odnose. No u opisu prometnog znaka, stavka C > Posebni uvjeti za postavljanje znaka, samo se prometni znakovi C47 i C48 postavljaju suprotno navedenom članku te suprotno starom Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 048/1997) u članku 18. -Autobusno stajalište obilježava se vertikalnom i horizontalnom prometnom signalizacijom u skladu s posebnim propisima. -Prometni znak "333 a" - "stajalište autobusa", postavlja se na početku autobusnog stajališta. te važećem Pravilniku o autobusnim stajalištima (NN 119/2007) također u članku 18: (1) Autobusno stajalište obilježava se sukladno Pravilniku o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama. (2) Prometni znak »stajalište autobusa« postavlja se obvezno na početku – ulazu autobusnog stajališta. Posebni uvjeti za postavljanje znaka > Znak se postavlja na izlaznom dijelu stajališta koji je usporedan s uzdužnom osi ceste, gledajući u smjeru kretanja. Prema ovakvom tumačenju, prometni znak postao je oznaka stajališta te mjesto na kojem se autobus/tramvaj mora zaustaviti svojim prednjim krajem. Kad u to ukomponirate Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 067/2008) koji u članku 83. kaže (1) Osim u slučajevima iz članka 82. ovoga Zakona, vozač ne smije parkirati vozilo ni: 2) na udaljenosti manjoj od 15 m ispred i iza znaka kojim je obilježeno stajalište za vozila javnog prijevoza putnika, (2) Novčanom kaznom u iznosu od 300,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka. tad imate kaos koji je teško razumljiv. Kaos postaje još veći kad na taj znak ralica nagura humke snijega u zimskom periodu jer zbog ovakvog, krivog tumačenja postavljanja prometnog znaka, bitan dio stajališta JGP ostaje neočišćen, a putnici , među kojima ima starijih, nemoćnih, osoba s invaliditetom u kolicima (električnim ili običnim), majki s djecom u kolicima ostaju uskraćeni za siguran ulaz/izlaz u prometalo JGP. Stoga, vertikalna signalizacija u vidu prometnih znakova C47 i C48 treba biti na ulaznom dijelu stajališta /ugibališta (na stražnjem dijelu autobusa/tramvaja) kao što je opisano u opisu prometnog znaka C49 za taxi stajalište. Horizontalnom signalizacijom i trakama za vođenje slijepih osoba treba usmjeriti putnike do mjesta ulaza i zaustavljanja prednjeg dijela vozila, iako vozač može procijeniti gdje je najbolje zaustaviti vozilo sukladno stanju na stajalištu, prometnoj situaciji i ostalim parametrima. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
44 Matija Kašner C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Nastavno na znak C79 – Putokaz za bicikliste. Na primjeru istarske županije na koji se referiramo kao primjer kvalitetne signalizacije, smatramo kvalitetan prijedlog dodavanja još jedne signalizacijske table dimenzija 225x150mm ili 200x150mm kao oznaka općenitog biciklističko-turističkog pa čak i rekreativno-sportskog sadržaja. Prijedlog vizualne pojave takve dodatne table je bijela boja, označen simbol bicikliste na boji podloge ovisno o vrsti -MTB, cestovna ili treking podloga, strelica za smjer kontrastne boje te broj kao oznaka rute odnosno staze na koju se odnosi. Dodatno predlažemo podatak o izrađivaču. Znak C117 obrazložili smo u komentaru kod Članka 12. a s kojim smo suglasni s prijedlog g. Čotara, a odnosi se na prijedlog table dimenzija 225 x 150mm i/ili 200x150mm za table biciklističke signalizacije, kao i uniformnost označavanja vizualne pojave signalizacije: smjer kretanja, broj staze te boja ovisno o konfiguraciji terena – radi li se o MTB, trekking ili cestovnoj stazi, odnosno ruti. Djelomično prihvaćen U Prijedlogu Pravilnika su definirani dodatni znakovi namijenjeni vođenju biciklističkog prometa.
45 Promotiv C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Osim oznake C79 (Putokaz za bicikliste) predlaže se uvođenje dodatne oznake/putokaza za biciklističke staze turističko-rekreativno-sportskog sadržaja koji nije oznaka samo za biciklistički promet, odnosno nije signalizacija samo za državne biciklističke rute već i za staze/rute lokalnog/regionalnog sadržaja. Predloženi znak ne bi bio plave boje, već ovisi o drugim parametrima (smjer kretanja, broj staze, boja za zahtjevnost ili kategoriju bicikla). Kao primjer za izradu takve vrste table predlažem primjer iz Istarske županije. Također osim oznake C117 (Biciklistička ruta) predlaže se uvođenje dodatne oznake/putokaza za biciklističke staze turističko-rekreativno-sportskog sadržaja dimenzija 225 x 150 mm i/ili 200 x 150 mm. Kao podlogu za izradu takve vrste table predlažem uzeti primjer iz Istarske županije. Djelomično prihvaćen U Prijedlogu Pravilnika su definirani dodatni znakovi namijenjeni vođenju biciklističkog prometa.
46 Turistička zajednica Varaždinske županije C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Prijedlozi Turističke zajednice Varaždinske županije vezano za Oznaku C117 - Biciklistička ruta i Oznaku C79 - putokaz za bicikliste - predlažu se izmjene s plave na crvenu boju osnovne podloge OBRAZLOŽENJE: Crvene table dobro se vide u prirodi, ističu se u prometu i razlikuju se od uobičajenih prometnih znakova. Koriste se u nekolicini zemalja u Europi, a posebice u susjednoj Sloveniji. Primjeri: http://www.turizam-vzz.hr/esavjetovanje/314-prijedlog-biciklisticke-signalizacije-esavjetovanje - postavljanje prije svakog raskrižja i postavljanje svakih 2 km, kao što je praksa u EU, jer trenutno piše: „Znak se postavlja na najmanjoj visini od 120 cm i to na početku biciklističke rute te nakon važnijih raskrižja, odnosno na svakom 5 km dionice kojom se vodi biciklistička ruta koja je uvrštena u biciklističku mrežu Republike Hrvatske“. OBRAZLOŽENJE: Znak nakon križanja nema nikakvog smisla. - da na oznaci može biti ime većeg grada/mjesta prema kojemu ruta vodi - da na oznaci bude mjesta za logo određenog brenda poput Drava bike koji je već razvijen u Austriji i Sloveniji i u koji su uložena značajna sredstva i kod nas - da lokalne rute nemaju nikakvu unificiranu oznaku (eventualno neki broj) već da moraju u za to predviđenom prostoru ubaciti specifični logo koji je stvoren na temelju grba općine i cikloturizma... ili samo grb općine. - da se ne upisuje broj prijeđenih kilometara već da piše broj kilometara do prvog većeg mjesta odnosno nekog POI - da uz glavnu strelicu bude mjesta i za manju (sekundarnu) strelicu koja može ukazivati na dodatnu rutu ili POI (ovdje bi se dobro dala iskoristiti C79 oznaka) OBRAZLOŽENJE: Sva informativnost, funkcionalnost, preglednost i jednostavnost se može vidjeti na primjeru na linku u nastavku - http://www.turizam-vzz.hr/esavjetovanje/314-prijedlog-biciklisticke-signalizacije-esavjetovanje Nije prihvaćen Izneseni prijedlog nije u skladu s osnovnom bojom (plava) znakova namijenjenih biciklistima koja je široko prihvaćena u dosadašnjoj praksi.
47 Mateja Cah C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Vezano za znak C117-biciklistička ruta. Obzirom da su županije, a uz potporu Ministarstva turizma, razvile standarde označavanja biciklističkih ruta/staza u svrhu razvoja turizma (i cikloturizma) i povezivanja različitih turističkih atrakcija, trebalo bi omogućiti korištenje takve signalizacije. Bez mogućnosti korištenja biciklističke signalizacije razvijene u svrhu turizma, nije moguće povezati određene turističke atrakcije, obzirom da ih nije dozvoljeno postavljati uz državne ceste. Županije su izradile standard označavanja kojime se paralelno brendira određena cikloturistička destinacija. Kako bi se izbjeglo pretrpavanje prometnica turističkom biciklističkom signalizacijom, potrebno je voditi brigu, na razini županija, o vrstama ruta te trasama. Pored navedenog, korištenje spomenute biciklističke signalizacije, omogućuje poticanje ekološki prihvatljivih načina transporta. Nije prihvaćen Izneseni prijedlog nije u skladu s osnovnom bojom (plava) znakova namijenjenih biciklistima.
48 Martin Čotar C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Vezano za znak C117. – Biciklistička ruta Ovdje ili pod C79 dodati znak već predložen kod Članka 12. i u članku 27. (Znak C79) – dodatna tabla za biciklističku stazu/rutu turističko-rekreativno-sportskog sadržaja, dimenzija 225*150 mm i/ili 200*150 mm. Kao podlogu za izradu takve vrste table predlažem uzeti primjer iz Istarske županije. --- Gore navedeni prijedlog rješenja o biciklističkoj signalizaciji podržavaju i koriste brojne županije, udruge, privatni subjekti te županijske i lokalne turističke zajednica i JLS-ovi – gotovo cijelo priobalje te sve veći broj županija u unutrašnjosti. U Pravilniku su takve biciklističke staze nazivane “rute”, a njima se označavaju pretežito kružne biciklističke “staze” (rute), turističko-rekreativno-sportskog sadržaja. Takve kružne biciklističke “staze” (rute) nisu dijeljene po tipu prometnice već po podlozi i sadržaju, a do sada uopće nisu bile uvrštene u Pravilnik. Cjeloviti prijedlog bit će u pismenom obliku dostavljen Predlagatelju i ostalim involviranim institucijama, pored ovog e-Savjetovanja, radi razmatranja i vjerujemo i usvajanja. Za svaku vrstu konzultacije stojim(o) na raspolaganju. Djelomično prihvaćen U Prijedlogu Pravilnika su definirani dodatni znakovi namijenjeni vođenju biciklističkog prometa.
49 Martin Čotar C. Znakovi obavijesti, Članak 27. Vezano za znak C79. – Putokaz za bicikliste Potrebno je dodati još jedan putokaz, dimenzija 225*150 mm i/ili 200*150 mm, na kojem će biti smjer za biciklističke staze (rute) koje nisu oznaka biciklističkog prometa već općenito biciklističkog sadržaja (turističke, rekreativne, sportske). Predloženi znak nije plave boje, već ovisi o drugim parametrima (pretežito je bijele podloge, simbola bicikliste s bojom njegove podloge ovisno o težini staze, kontrastna strelica za smjer, broj kao oznaka staze (rute), osnovni podatak o Izrađivaču (web stranica). Kao podlogu za izradu takve vrste table predlažem uzeti primjer iz Istarske županije. --- Gore navedeni prijedlog rješenja o biciklističkoj signalizaciji podržavaju i koriste brojne županije, udruge, privatni subjekti te županijske i lokalne turističke zajednica i JLS-ovi – gotovo cijelo priobalje te sve veći broj županija u unutrašnjosti. U Pravilniku su takve biciklističke staze nazivane “rute”, a njima se označavaju pretežito kružne biciklističke “staze” (rute), turističko-rekreativno-sportskog sadržaja. Takve kružne biciklističke “staze” (rute) nisu dijeljene po tipu prometnice već po podlozi i sadržaju, a do sada uopće nisu bile uvrštene u Pravilnik. Cjeloviti prijedlog bit će u pismenom obliku dostavljen Predlagatelju i ostalim involviranim institucijama, pored ovog e-Savjetovanja, radi razmatranja i vjerujemo i usvajanja. Za svaku vrstu konzultacije stojim(o) na raspolaganju. Nije prihvaćen Izneseni prijedlog nije u skladu s osnovnom bojom (plava) znakova namijenjenih biciklistima.
50 Miroslav Mađarić C. Znakovi obavijesti, Članak 27. U tekstu se >30 puta spominje ključna riječ "privremen", no nije regulirana većina znakova koji se koriste u privremenoj regulaciji. Na primjer, u pravilniku o privremenoj regulaciji koji je istovremeno dan u javnu raspravu imamo prikazane znakove za prelazak iz dva vozna traka u jedan ("PRILOG 1_TIPSKE SHEME PRIVREMENE REGULACIJE PROMETA", stranica 15 (crne strelice na oker podlozi). Takvi znakovi uopće nisu spomenuti u ovom pravilniku, niti u dokumentu "PRILOG 3_TEHNIČKE SPECIFIKACIJE PROMETNIH ZNAKOVA". U ovom potonjem trebaju biti navedene tehničke specifikacije SVIH prometnih znakova, stalnih i privremenih, ili pak uz pravilnik o privremenoj regulaciji treba dodati specifikaciju PRIVREMENIH prometnih znakova (nesreće, radovi i slično). Ovaj komentar treba shvatiti kao generalno upozorenje da se srodni ili komplementarni propisi trebaju međusobno uskladiti. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
51 Institut za turizam C. Znakovi obavijesti, Članak 27. C-79 Predlaže se promjena izgleda putokaza na način da se ukloni posebna oznaka za europsku rutu, a umjesto slovne oznake DG predlaže se korištenje oznake D za rute državnog značaja, a registarske oznake sjedišta županije za rute županijskog i lokalnog značaja. U dopuštene izvedbe znaka i njihove oznake (B) treba dodati i naziv i logo rute, budući da većina državnih ruta ima svoja imena, koja se već koriste u postojećoj biciklističkoj signalizaciji (ruta 'Drava', ruta 'Sava' itd.) Obrazloženje: • Europska cikloturistička federacija (ECF) ne traži posebno označavanje EuroVelo ruta u državama kojima te rute prolaze, nego samo dodavanje loga Eurovela u obliku naljepnica na postojeće putokaze i oznake ruta. Takva je i praksa u gotovo svim zemljama, što se može jasno vidjeti i na stranicama EuroVela vezano uz projekt Mediteranske rute u Hrvatskoj. ECF usto inzistira na unificiranim fontovima i izgledu EuroVelo oznaka u svim europskim državama, a koji se ne poklapaju s fontovima i izgledom znakova u pojedinim državama (https://www.htz.hr/sites/default/files/2018-07/2a_EuroVelo_8_CDM_Final_Jan%202018.%20%28min%29.pdf). • Biciklističke rute državnog značaja su u svim europskim zemljama označene jednim slovom ili uopće nemaju slovnu oznaku, a samo su rute regionalnog i lokalnog značaja ponekad označene sa dva slova, najčešće po imenu upravno-teritorijalne jedinice u kojoj se ruta nalazi (kao npr. u Austriji). Naziv DG u prijedlogu pravilnika nije objašnjen, već se spominju samo 'prometnice koje su uvrštene u biciklističku mrežu Republike Hrvatske'. Kratica DG odnosi se na državne glavne biciklističke rute iz Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (zadnja dopuna NN 114/2017), koji predviđa još i državne vezne rute (DV), županijske rute (Ž) i lokalne rute (L), koje nisu definirane niti se u dogledno vrijeme planira njihovo razvijanje. • Činjenica da je određena ruta glavna ili vezna za bicikliste nema veći značaj niti bi oni razumjeli oznaku DG i DV, zbog čega se predlaže kratica D koja je jednoslovna i identična slovnoj oznaci u susjednoj Sloveniji, čiji su pravilnici vezani uz biciklizam poslužili za uzor prilikom izrade hrvatskih pravilnika. Eventualno brkanje s označavanjem državnih cesta je isključeno, jer oznake za biciklističke rute imaju predviđen znak bicikala, a oznake na prometnicama za državne ceste ne sadrže slovnu oznaku, nego samo broj. No, i korištenje neke druge jednoslovne oznake (npr. R za rutu) je bolje i razumljivije od oznake DG, tim više što korištenje jednog slova ukazuje na veću važnost od dvoslovne oznake. • S obzirom da državnih glavnih ruta ima svega deset, a državnih veznih ruta čak i u slučaju njihovog definiranja ne može biti više od pedestak, na veću važnost državnih glavnih ruta ukazuje njihovo označavanje jednoznamenkastim brojevima. To je praksa uobičajena i kod označavanja državnih cesta u Hrvatskoj - jednoznamenkasti broj za najvažnije državne ceste, a dvoznamenkasti i troznamenkasti brojevi za državne ceste manjeg značaja. • Korištenje registarske oznake sjedišta županije je za bicikliste znatno informativnije od korištenja jedinstvenih slovnih oznaka za sve županijske i lokalne rute u državi, jer bi se zbog velikog broja takvih ruta morale koristiti troznamenkaste pa i četveroznamenkaste brojčane oznake. Kako je planiranje i uređivanje ruta županijskog i lokalnog značaja ionako u ingerenciji županija, ovakav način označavanja je i u njihovom interesu. Eventualno ulaženje županijskih ili lokalnih ruta u prostor druge županije ne predstavlja problem, jer su takvi slučajevi rijetki, a iznimni slučajevi ulaska pojedinih županijskih ruta u prostor susjednih županija već sada funkcioniraju (npr. Županijska ruta Bjelovarsko–bilogorske županije manjim dijelom prolazi Zagrebačkom županijom, a Županijska ruta Zagrebačke županije Sisačko–moslavačkom županijom)   C-116 Predlaže se uklanjanje ove oznake, jer Europska cikloturistička federacija (ECF) ne traži posebno označavanje EuroVelo ruta u državama kojima te rute prolaze, nego samo dodavanje loga Eurovela u obliku naljepnica na postojeće putokaze i oznake ruta. Obrazloženje: Europska cikloturistička federacija (ECF) propisuje kao uklapanje loga u postojeću signalizaciju pojedinih država umjesto posebne oznake, što se može jasno vidjeti i na stranicama EuroVela vezano uz projekt Mediteranske rute u Hrvatskoj. ECF usto inzistira na unificiranim fontovima i izgledu EuroVelo oznaka u svim europskim državama koji se ne poklapaju s fontovima i izgledom znakova u pojedinim državama (https://www.htz.hr/sites/default/files/2018-07/2a_EuroVelo_8_CDM_Final_Jan%202018.%20%28min%29.pdf). C-117 Predlaže se promjena izgleda ove oznake na način da se umjesto slovne oznake DG koristi oznaka D za rute državnog značaja, a registarske oznake sjedišta županije za rute županijskog i lokalnog značaja. Oznaku usto treba redizajnirati na način da postoji prostor za dodavanje loga/naljepnice EuroVelo, a po potrebi i naziva i loga rute. U dopuštene izvedbe znaka i njihove oznake (B) treba u skladu s time dodati i 'oznaku EuroVelo rute, naziv i logo rute', a umjesto 'kilometra biciklističke rute na kojem je znak postavljen' upisati 'udaljenost do najbližeg važnijeg mjesta u kilometrima'. U posebnim uvjetima za postavljanje znaka umjesto 'nakon važnijih raskrižja treba upisati 'na važnijim raskrižjima'. Obrazloženje: • Naziv DG u prijedlogu Pravilnika nije objašnjen, nego se spominju samo 'prometnice koje su uvrštene u biciklističku mrežu Republike Hrvatske'. Kratica DG odnosi se na državne glavne biciklističke rute iz Pravilnika o funkcionalnim kategorijama za određivanje mreže biciklističkih ruta (zadnja dopuna NN 114/2017), koji predviđa još i državne vezne rute (DV), županijske rute (Ž) i lokalne rute (L), koje se u prijedlogu ovog Pravilnika ne spominju niti se u dogledno vrijeme planira njihovo razvijanje. Prijedlog korištenja jednoslovne oznake D umjesto dvoslovne DG temelji se na činjenici da su biciklističke rute državnog značaja u svim europskim zemljama označene jednim slovom ili uopće nemaju slovnu oznaku, a ukoliko se dodatno označavaju i rute regionalnog i lokalnog značaja koriste se dva ili više slova, najčešće po imenu upravno-teritorijalne jedinice u kojoj se ruta nalazi (kao npr. u Austriji). • Činjenica da je određena ruta glavna ili vezna za bicikliste nema veći značaj niti bi oni razumjeli oznaku DG i DV, zbog čega se predlaže kratica D koja je jednoslovna i identična slovnoj oznaci u susjednoj Sloveniji, čiji su pravilnici vezani uz biciklizam poslužili za uzor prilikom izrade hrvatskih pravilnika. Eventualno brkanje s označavanjem državnih cesta je isključeno, jer oznake za biciklističke rute imaju predviđen znak bicikala, a oznake na prometnicama za državne ceste ne sadrže slovnu oznaku, nego samo broj. No, i korištenje neke druge jednoslovne oznake (npr. R za rutu) je bolje i razumljivije od oznake DG, tim više što korištenje jednog slova ukazuje na veću važnost od dvoslovne oznake. • S obzirom da državnih glavnih ruta ima svega deset, a državnih veznih ruta čak i u slučaju njihovog definiranja ne može biti više od pedestak, na veću važnost državnih glavnih ruta ukazuje njihovo označavanje jednoznamenkastim brojevima> To je praksa uobičajena i kod označavanja državnih cesta u Hrvatskoj - jednoznamenkasti broj za najvažnije državne ceste, a dvoznamenkasti i troznamenkasti brojevi za državne ceste manjeg značaja. • Korištenje registarske oznake sjedišta županije je za bicikliste znatno informativnije od korištenja jedinstvenih slovnih oznaka za sve županijske i lokalne rute u državi, jer bi se zbog velikog broja takvih ruta morale koristiti troznamenkaste pa i četveroznamenkaste brojčane oznake. Kako je planiranje i uređivanje ruta županijskog i lokalnog značaja ionako u ingerenciji županija, ovakav način označavanja je i u njihovom interesu. Eventualno ulaženje županijskih ili lokalnih ruta u prostor druge županije ne predstavlja problem, jer su takvi slučajevi rijetki, a iznimni slučajevi ulaska pojedinih županijskih ruta u prostor susjednih županija već sada funkcioniraju (npr. Županijska ruta Bjelovarsko–bilogorske županije manjim dijelom prolazi Zagrebačkom županijom, a Županijska ruta Zagrebačke županije Sisačko–moslavačkom županijom) • Oznaku za EuroVelo rutu ne treba stavljati posebno, nego je treba ugraditi u obliku naljepnica na postojeće putokaze i oznake ruta, jer to tako propisuje upravo Europska cikloturistička federacija (ECF) kao tijelo zaduženo za EuroVelo rute. To se može vidjeti i na stranicama EuroVela vezano uz projekt Mediteranske rute u Hrvatskoj. (https://www.htz.hr/sites/default/files/2018-07/2a_EuroVelo_8_CDM_Final_Jan%202018.%20%28min%29.pdf). • Na oznakama je potrebno ostaviti prostor za dodavanje naziva i loga rute, jer većina državnih ruta ima svoja imena, koja se već koriste u postojećoj signalizaciji (ruta 'Drava', ruta 'Sava' itd.), a takva je i praksa u većini europskih zemalja • ECF prilikom certificiranja biciklističkih ruta propisuje stavljanje oznake 'udaljenosti do najbližeg važnijeg mjesta u kilometrima' kao ključne informacije za bicikliste, a to je i uobičajena praksa u skoro svim europskim zemljama. Označavanje kilometra biciklističke rute na kojem je znak postavljen se više ne prakticira ni u jednoj europskoj zemlji koja ima sustavno označavanje biciklističkih ruta. • Oznake smjera za bicikliste postavljaju se u principu ispred raskrižja ili ukoliko je moguće u samom raskrižju, a samo iznimno 'nakon važnijih raskrižja', kako se bicikliste ne bi dovodilo u zabunu. Ukoliko bi se oznake stavljale samo iza raskrižja ne bi bila potrebna niti oznaka smjera, jer je nakon raskrižja smjer uvijek ravno. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se dio koji se odnosi na načine označavanja regionalnih i ostalih ruta jer isto nije predmet ovog pravilnika. Označavanje EuroVelo ruta kao i svih ostalih ruta se detaljno utvrđuje prometnim elaboratom te služi informiranju biciklista.
52 Damir Vrban D. Znakovi obavijesti za vođenje prometa, Članak 34. 1. na znakove obavijesti za vođenje prometa dodati "znak može sadržavati i piktogram centar, zračna luka i sl." 2. izmijeniti sadržaj znaka da ima samo jednu strelicu i dimenzionirati (opširnije obraditi u teh. specifikaciji) Prihvaćen Pravilnik ne ograničava uporabu piktograma što je i prikazano u primjerima pojedinih znakova.
53 Damir Vrban E. Dopunske ploče, Članak 38. dodati dopunsku ploču za elektro vozila (sve veća prisutnost na cestama uz rast punionica) Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
54 Antonijo Tišljar E. Dopunske ploče, Članak 38. Prijedlog novog teksta E02 / C Ne postavlja se uz znak divljač na cesti. Prihvaćen Dopunskom pločom može se označiti duljina dijela ceste za sve prometne znakove opasnosti kako bi se vozačima dala jasnija informacija.
55 VLADIMIR HALGOTA III. PROMETNA SVJETLA, Članak 43. Potrebno je u ovom člankju predvidjeti i samostalne biciklističke semafore, a ne samo pješačko-biciklističke. Uostalom, postoje i u ovom prijedlogu pravilnika pod oznakom G08. Prihvaćen Samostalno prometno svjetlo za bicikliste je predviđeno pod oznakom G08. Dodatno, za primjer, ukoliko se prometna svjetla (semafor) postave na biciklističkoj cesti ista će se odnositi na bicikliste.
56 VLADIMIR HALGOTA III. PROMETNA SVJETLA, Članak 46. Sadašnja formulacija članka 46 stavka 1 ukida mogućnost postavljanja uređaja za odbrojavanje namijenjene kolničkom prometu. Preurediti stavak ili dodati zaseban kako bi se spriječilo da već sada postojeći uređaji za odbrojavanje trajanja zelenog svjetla na semaforima koji uređuju promet vozila na kolniku postanu nelegalni. Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
57 Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) III. PROMETNA SVJETLA, Članak 46. Predlažemo da se uvede i svjetlosna signalizacija koja bi upozoravala na opasnosti korištenja mobitela u prometu. Primjerice, horizontalna za pješake i bicikliste koji zbog gledanja u mobilni ekran ne prate više vertikalnu prometnu signalizaciju. OBRAZLOŽENJE - U Hrvatskoj ne postoji prometni znak ili neka vrsta prometne signalizacije kojim bi se sudionike u prometu upozoravalo na opasnosti korištenja mobitela u prometu - Prema istraživanjima zbog učestalosti korištenja mobitela u prometu, mobitel se smatra četvrtim ubojicom na cesti - Takva prometna signalizacija izričitih naredbi pridonijela bi smanjenju nesreća u prometu zbog korištenja mobitela - Novim znakovima koji se odnose na zabranu korištenja mobitela u prometu postići će se i prevencija prometne sigurnosti kod pješaka, koji zakonski nisu obuhvaćeni prekršajem zbog korištenja mobitela u prometu, za razliku od vozača i biciklista Nije prihvaćen Zabrana korištenja mobitela je definirana posebnim propisom.
58 VLADIMIR HALGOTA 1. Prometna svjetla za upravljanje prometom, Članak 47. Svjetlosni brojač vremena treba predvidjeti i za semafore koji upravljaju prometom vozila na kolniku, a ne samo za pješake i vozače bicikala. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijedloga Pravilnika.
59 Udruga "Sindikat biciklista" 1. Prometna svjetla za upravljanje prometom, Članak 47. Oznaka G03 (zeleno svjetlo u obliku strelice ili natpisa): uz natpise bus/taxi dodati i simbol bicikla za uvjetno slobodno kretanje bicikla dok je upaljeno crveno svjetlo, kako je praksa i u nizu drugih zemalja, kao npr. u Francuskoj, Nizozemskoj, Danskoj i dr. Primljeno na znanje Mogućnost unošenja simbola i teksta je propisana za korištenje prometnih vozila za vozila javnog prijevoza.
60 Nikica Miščević 2. Prometna svjetla za upravljanje prometom pješaka i biciklista, Članak 48. čl.48 Odbrojavanje (u sekundama) do kraja intervala zelenog ili crvenog svjetla na prometnom svjetlu. Mišljenja sam da bi gradovi trebali izraditi studiju kritičnih raskrižja na kojima se događaju prometne nesreće i na kojim raskrižjima vozači najviše prolaze kroz žuto i crveno svjetlo što zbog dužine raskrižja što zbog velikog prometa kroz isto. Najveća ugroza su raskrižja na ravnim dijelovima ceste gdje vozači dolaze brzinom cc 70 - 80 km/h, a kad love zeleno svjetlo brzina ide i preko 80 km/h. S obzirom da više nema treptajućih zelenih svjetala ovo bi bitno povećalo sigurnosti prometa na cestama i mislim da bi to trebala biti obaveza gradovima koji to još nisu ugradili na prometnice kao što su uradili Varaždin, Križevci i dr. gradovi. Prihvaćen Prometnim elaboratom se razmatraju pojedinačne situacije ovisno o specifičnostima koje utječu na sigurnost prometa na cesti.
61 Robert Lahnit 3. Prometna svjetla za upravljanje javnim gradskim prometom, Članak 49. Javni gradski promet nisu samo tramvaji već autobusi i taxi vozila. Kakvo zakonsko i prometno rješenje nudite za navedene kategorije javnog prijevoza? Tramvaj je, kao tračničko vozilo, u prednosti u odnosu na ostali promet , dok se, prema ovom stavu, autobusi i taxi vozila svrstavaju u obična vozila u prometu. Prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijeloga Pravilnika.
62 Ivana Vidović IV. OZNAKE NA KOLNIKU I DRUGIM POVRŠINAMA, Članak 56. Stavak 2; Oznake Tip I zbog ne zadovoljavanja koeficijenta retrorefleksije u noćnim mokrim uvjetima na svim se Europskim prometnicama izvode na najnižim mogućim kategorijama cesta. Predlaže se ukidanje prometnog opterećenja P6 (PGDP > 10.000) kao granice za uporabu oznaka Tip II. Stavak 3; Preporuka za uporabu oznaka Tip II, dopušta subjektivnu procjenu upotrebe i stoga se predlaže ukidanje prometnog opterećenja P6 (PGDP > 10.000) kao granice za uporabu oznaka Tip II. Iz oznaka Tip II predlaže se izbacivanje oznake na kolniku izvedene bojom minimalne debljine suhog sloja od 330 µm. U praksi je dokazano da oznaka izvedena bojom minimalne debljine suhog sloja od 330 µm ne može zadovoljiti minimalni traženi „Koeficijent retrorefleksije (R w ) noćna vidljivost-mokri kolnik“. Izmjenu oznake u boji od 330 µm potrebno je zamijeniti plastičnim prskanim materijalima debljine od 1-2 mm Nije prihvaćen U članku 56. stavku 2) definirano je da se oznake na kolniku Tip I U PRAVILU koriste za označavanje cesta klase prometnog opterećenja P4 i P5 (PGDP < 10 000). Isto tako u stavku 3) istog članka definirano je da se oznake Tipa II U PRAVILU koriste za označavanje cesta klase prometnog opterećenja P6 (PGDP > 10 000). Također, u rečenici nakon je data mogućnost subjektivne procjene s obzirom da je definirano da se uporaba oznaka Tipa II preporuča “…i na cestama koje karakterizira povećani broj prometnih nesreća, loša preglednost, učestala vlažnost, magla i ostali specifični uvjeti”.
63 VLADIMIR HALGOTA 1. Uzdužne oznake na kolniku, Članak 59. U stavku 3 dopuniti tablicu vrijednostima i za niže brzine: 20, 30, 40, 50 km/h koje se češće primjenjuju u naseljima, te za njih također navesti duljine preglednosti. Unijeti obavezu da se ograničenje brzine na nekom dijelu ceste ne može postaviti u većoj vrijednosti nego to dopušta stvarna duljina preglednosti u tom dijelu ceste. Primljeno na znanje Za naseljena mjesta je uvedeno ograničenje kretanja od 50 km/h kako bi se vozač mogao pravovremeno zaustaviti u slučaju nepredviđenih događaja. Konačna brzina se definira prometnim elaboratom ovisno o svim elementima koji mogu utjecati na sigurnost te se brzina prema potrebi spušta na minimum.
64 VLADIMIR HALGOTA 2. Poprečne oznake na kolniku, Članak 61. Stavak 1 dopuniti da glasi "Prijelaz staze ili trake preko kolnika". Kod opisa znaka H14-3 dopuniti pojašnjenjem i namjenom ove vrste oznake: "namijenjena je tome da se vozači bicikala prilikom zaustavljanja pred semaforiziranim križanjem mogu na siguran način prestrojiti u odgovarajuću prometnu traku za nastavak kretanja nakon križanja; postavlja se isključivo kada se izvodi i prilazna biciklistička staza ili traka; postavlja se isključivo ispred semaforiziranih križanja; ako se proteže preko više usporednih prometnih traka, između njih se ne označava središnja razdjelna crta." Rečenicu o 200 biciklista u vršnom satu ispraviti tako da sadrži s "u pravilu", te dopuniti "ili kada se nalazi na biciklističkoj ruti". Kod opisa znaka H20 dopuniti "... prijelaz vozača bicikala preko kolnika". Dodatno, potrebno je uvažiti činjenicu da vozači bicikala ne mogu skretati pod 90 stupnjeva, odnosno da je potrebno omogućiti kretanje što je ravnije moguće. Unijeti dodatnu oznaku H22 koja bi označavala neobaveznu biciklističku traku koja je označena isprekidanom uzdužnom crtom i na koju ostala vozila smiju zaći kako bi se mimoišla s vozilima iz suprotnog smjera. Za razliku od sadašnje formulacije H21, neobavezna biciklistička traka može se označiti na obje strane primjerice ceste kolnika 6 metara, pri čemu se ne smije označiti središnja razdjelna crta za ostala vozila, nego središnji dio kolnika (4m iz ovog primjera) naizmjence koriste sva ostala vozila poštujući prednost kretanja vozača bicikala u biciklističkim trakama. Dakle, sav promet je i dalje moguć, ali uz to da se daje prednost vozačima bicikala. Ovakve oznake bi se postavljale na cestama s većim očekivanim protokom vozača bicikala, odnosno na dijelovima cesta koje su označene kao biciklistička ruta. Djelomično prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika. Nije prihvaćen prijedlog za dodavanjem oznake H22 koja bi označavala neobaveznu biciklističku traku jer isto nije u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Na kolniku je jedino dopušten mješoviti promet ili izvođenje biciklističke trake.
65 Damir Vrban 2. Poprečne oznake na kolniku, Članak 61. H20-obvezno izvoditi odvojeno od pješačkog prijelaza. U teh. specifikacijama min. dimenzije pješačkog prijelaza su 3 m, a u praksi se događa da se pješački od 4m ovakvim izvođenjem suzi na 2 m! Riješiti kroz tehničku specifikaciju. Prihvaćen Usklađeno u Prijedlogu Pravilnika.
66 Udruga "Sindikat biciklista" 2. Poprečne oznake na kolniku, Članak 61. U Pravilniku koji je bio u javnoj raspravi 2015 postojala je i vodoravna signalizacija za pješački prijelaz preko biciklističke staze. Smatramo da je to jako korisna signalizacija. Nedostatak takve signalizacije u praksi ohrabruje pješake da se kreću po cijeloj biciklističkoj stazi što uzrokuje brojne konflikte u prometu i povećava rizik od nesreća. Predlažemo uvođenje vodoravne signalizacije za pješački prijelaz preko biciklističke staze. Prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
67 Udruga "Sindikat biciklista" 2. Poprečne oznake na kolniku, Članak 61. Oznake za površinu za zaustavljanje biciklista (H14-3): Definirati da se do površine za zaustavljanje bicikala obavezno uređuje biciklistička traka ili staza od najmanje 20 m koja omogućuje nesmetan prolaz do iste. Prometni znak H14-3 “površine za zaustavljanje biciklista“ H14-3 služi da se na tom prostoru razvrstaju bicikli koji skreću ulijevo ili nastavljaju ravno. Predlažemo dodati napomenu da se ta oznaka postavlja jedino u slučaju semaforiziranog raskrižja. (Brojni slučajevi pogrešno ucrtanog takvog znaka u Zagrebu u zadnje vrijeme potvrđuju potrebu za takvom napomenom.) Biciklistički prijelaz (H20): Uskladiti grafički prikaz s prikazom istog prema Pravilniku o biciklističkoj infrastrukturi (kvadrati s obje strane). Definirati uvjete označavanja (dimenzije) ili dodati pod (B) "Uvjeti označavanja su definirani Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi" (članak 51). Djelomično prihvaćen Usklađeno s Prijedlogom Pravilnika.
68 Damir Vrban 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 63. 1. H57 i H57-1 - iscrtano polje "šrafura" mora biti širine min. 1.5 m (1500 mm) sukladno PRAVILNIKU O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI (NN 78/2013) 2. H59 - C - Izbrisati C39 i E12. Dodati opciju okomitog mjesta za punjenje elektro vozila (H59-1) 3. H83-2 - izmijeniti boju piktograma u bijelu, a podlogu mjesta obojati zelenom (odrediti prema RAL-u) Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
69 VLADIMIR HALGOTA 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 64. U ovom članku potrebno je podsjetiti na poseban propis (Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi) koji primjerice svojim člankom 32 uređuje način obilježavanja prijelaza između biciklističkih površina i kolnika te obratno. Nije prihvaćen Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi je jednako obavezujući za izrađivača prometnog elaborata te nema potrebe isti ponovno isticati.
70 Damir Vrban 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 64. H57 i H57-1 - iscrtano polje mora biti širine min. 1,5 m (1500 mm) sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 78/2013) H59-2 - dodati opciju okomitoh mjesta i izbrisati opciju postvljanja s C39 i E12 Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
71 Udruga "Sindikat biciklista" 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 64. Trenutno gotovo sve biciklističke staze počinju i završavaju “nigdje”, nepovezane su s ostalim prometnim površinama za kretanje biciklom (kolnici, druge staze, trake i sl.). Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi traži kontinuitet vođenja biciklističkog prometa i ta situacija će se uskoro promijeniti. Prema ZSPC se bicikli ako nema biciklističke staze trebaju kretati kolnikom. Zato početak biciklističke staze treba biti izveden kao prelazak s kolnika na stazu a završetak obratno. Predlažemo uvođenje vodoravne signalizacije za takve prelaske kako bi se oni mogli propisno izvesti. Trenutno postoji zanemariv broj izvedenih prelazaka s ceste na stazu i obratno, a uvođenje adekvatne signalizacije bi pospješilo taj razvoj i povećalo sigurnost biciklističkog prometa. Primljeno na znanje Navedeni prijedlog je jasno definiran Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi.
72 Primorsko-goranska županija 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 64. Provjeriti na temelju kojih parametara su određene dimenzije za minimalne veličine parkirnih mjesta. Predlaže se određivanje minimalnih dimenzija parkirnih mjesta ovisno o namjeni (komercijalna ili javna). Također se predlaže, da minimalna širina uzdužnog parkirnog mjesta ostane 2,00 m, iz razloga što bi povećanje minimalne širine moglo uzrokovati nemogućnost dvosmjernog prometovanja ili će posljedično trebati ukinuti parkirna mjesta. Prilikom definiranja minimalnih dimenzija parkirnih mjesta, potrebno je definirati i minimalne širine prilaza parkirnim mjestima. Predlaže se usvajanje ili zadržavanje dimenzija sukladno normi HRN U.S4.234 Djelomično prihvaćen Minimalne dimenzije parkirališnih mjesta definirane su sukladno europskoj praksi.
73 VLADIMIR HALGOTA 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 65. Kod znaka H79 navesti pojašnjenja i način primjene: obavezno se izvodi na sredini prometne trake na dijelu ceste gdje zbog parkiranih vozila postoji opasnost od sudara vozača bicikala s otvorenim vratima vozila (kod uzdužnog parkiranja) ili s vozilima koja imaju otežanu preglednost (kod kosog parkiranja); služi kao oznaka za ispravno prestrojavanje i kretanje vozača bicikala na višetračnim cestama ispred križanja za pojedine smjerove kretanja. Primljeno na znanje Prometnim elaboratom se utvrđuje konkretno mjesto postavljanja uzimajući u razmatranje Prijedlog Pravilnika i ostale propise.
74 Damir Vrban 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 65. H83-2 - Izmijeniti: piktogram bijeli a podloga zelena (propisati boju po RAL-u) Djelomično prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
75 Udruga "Sindikat biciklista" 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 65. H64 - horizontalna signalizacija za oznaku biciklističkih ruta sadrži samo piktogram bicikla i strelicu. Predlažemo u primjeru pokazati kako se označuje ime odnosno broj rute, i kako riješiti situaciju kad različite rute idu u raznim smjerovima. Primljeno na znanje Detalji vezano za postavljanje signalizacije se utvrđuju prometnim elabortaom.
76 Udruga "Sindikat biciklista" 3. Ostale oznake na kolniku i predmetima uz rub kolnika, Članak 65. Oznaka H79 (prometna traka namijenjena mješovitom prometu): definirati potrebnu minimalnu udaljenost od ruba kolnika kod označavanja radi povećanja sigurnosti vozača bicikala (opasnost od otvaranja vrata automobila parkiranih uz kolnik, kanalizacijski poklopci, nepropisno pretjecanje od strane ostalih sudionika u prometu i sl.) Nije prihvaćen Pravilnikom o biciklističkoj infrastrukturi je definiran potrebni prostor za kretanje biciklista. Ovisno o namjeni površine uz kolnik se određuje i udaljenost prometnim elaboratom.
77 Damir Vrban 1. Oprema za označavanje ruba kolnika, Članak 67. K01 - izbaciti mogućnost postavljanja na zaštitnu ogradu. Dosadašnja tehnička rješenja nisu se u praksi pokazala kao kvalitetna iz više razloga, a najvažniji je što su bili smješteni na unutarnju stranu ograde. Mišljenja sam da je zadovoljavajuće rješenje oznaka K03-2. Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
78 Damir Vrban 3. Oprema, znakovi i oznake za označavanje zavoja, radova, zapreka i oštećenja kolnika, Članak 69. K12 /C - izbaciti postavljanje uz uspornike, jer označava SMANJENJE BOČNOG PROFILA, A USPORNICI TO NISU. Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
79 Damir Vrban 4. Oprema za vođenje i usmjeravanje prometa u zoni radova na cesti, zapreka, privremenih opasnosti i oštećenja kolnika, Članak 70. K20, K20-1 i K20-2 /A - Služe i za suženje prometnog traka na jednosmjernoj cesti. Dopuniti opremom za preusmjeravanje prometa "svjetlosni niz" . Djelomično prihvaćen Usklađeno u tekstu Prijeldoga Pravilnika
80 Ivana Vidović 7. Zaštitne odbojne ograde, Članak 74. Stavak 5; Predlaže se nadogradnja stavka 5 sa potrebnom tablicom radne širine ograde (W) prema HRN EN 1317. Primljeno na znanje Projektiranje, izvođenje i održavanje zaštitnih odbojnih ograda će se prema potrebi definirat smjernicama za odbojne zaštitne ograde.
81 Trafex d.o.o. 7. Zaštitne odbojne ograde, Članak 74. dodaje se stavka (8): Zaštitna odbojna ograda mora započeti i završiti sa elementom (terminalom) koji djeluje apsorbirajuće i preusmjeravajuće (opis karakteristika u predloženoj stavci (3) članka 80) na svim cestama sa dvosmjernim prometom. Na cestama sa jednosmjernim prometom završetak ograde može biti izveden i zakošenjem u bankinu (na početku obavezan je absorpcijski, preusmjeravajući element – terminal). Početni i završni elementi obavezno su spojeni na zaštitnu ogradu prijelaznim spojnim komadom, koji je u profilu sukladan štitniku ograde. Radna širina zaštitne odbojne ograde mora biti na potrebnoj dužini prilagođena karakteristikama početnih i završnih elemenata – terminala. Komentar: Apsorpcijski, preusmjeravajući elementi su na cestama sa dvosmjernim prometom obavezni na oba kraja zaštitne odbojne ograde jer postoji velika vjerojatnoća, da vozilo, koje izgubi kontrolu kretanja, udari u elemente cestovne opreme na traku suprotnog smjera vožnje. dodaje se stavka (9): Kada je cesta u ukopu, zaštitna odbojna ograda može započeti i iz ukopne kosine, tako da su krajevi ograde zakopani barem 0,5 metara u kosinu, a ograda se projektiranoj liniji približava u odnosu 1:20 (ugao približavanja je približno 3°). U tom slučaju potrebna dužina ograde ispred bočne opasnosti (prepreke) je njezina minimalna funkcionalna dužina dokazana certifikatom sukladno HRN EN 1317. Komentar: Zaštitna odbojna ograda, koja je izvedena iz ukopne kosine, vozilu ne dozvoljava ulazak u štićenu zonu, pa zbog toga nema potrebe za minimalnom dužinom iz stavke (6) članka 74. Približavanje ograde iz ukopa liniji projektirane ograde mora biti pod blagim uglom (1 poprečni metar na 20 dužnih metara, što predstavlja približno 3°) kako zaštitna ograda ne bi bila u slučaju udara ispostavljena bitno jačim silama od onih na koje je bila testirana i certificirana (20° po HRN EN 1317-2). Primljeno na znanje Projektiranje, izvođenje i održavanje zaštitnih odbojnih ograda će se prema potrebi definirat smjernicama za odbojne zaštitne ograde.
82 KARAVANA ZA ŽIVOT "bikeri na cesti" 7. Zaštitne odbojne ograde, Članak 74. Poglavlje 7 Članak 74. - stavak 3 mogu biti I od PVC-a te tanjeg pocinčanog lima isto tako sukladno normi EN 1317 a sve u svrhu zaštitne-dodatne ograde za motocikliste Članak 75. stavak 2. ukupna visina ograde (gornji rub) je ok, no definirati kroz smjernice da se zaštitna ograda može ispuniti dodatnom ogradom za motocikliste(sprječavanje izlijetanja tijela vozača i suvozača a ne samo motocikla kao se tijelo ne bi ,kao do sada udarilo u nosač ograde) - Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
83 Udruga "Sindikat biciklista" 7. Zaštitne odbojne ograde, Članak 75. Dodati stavak: “Zaštitna odbojna ograda se ne smije postaviti na način da se time narušava minimalni slobodni koridor za kretanje pješaka i vozača bicikala. Izvedba zaštitnih ograda mora biti takva da se ne dovodi u opasnost od ozljeda osobe s njihove „vanjske“ strane, koristeći zaštitne elemente bez oštrih i istaknutih rubova.” Prihvaćen Prometna signalizacija i oprema se postavljaju tako de ne zadiru u slobodni profil odnosno da ne ometaju sudionike u prometu.
84 Udruga "Sindikat biciklista" 10. Pješačke ograde, Članak 79. Kod sigurnosnih ograda trebalo bi definirati i ograde za bicikle. Biciklističke staze koje su uz provaliju treba zaštititi ogradom, a isto tako i prelaske preko mostova. Zbog položaja biciklista na biciklu, zaštitna ograda bi trebala biti nešto viša od pješačke. Prihvaćen Usklađeno s tekstom Prijedloga Pravilnika.
85 Trafex d.o.o. 11. Ublaživači udara, Članak 80. Apsorbirajući i preusmjeravjući početni i završni elementi zaštitnih odbojnih ograda testiraju se i dokazuju svoju podobnost po normi prEN 1317-7. Za razliku od norme ENV 1317-4 gdje su se pored terminala nalazile i prijelazne naprave, nova norma predviđa dodatna dva tipa udara vozila u početni i završni element zaštitne ograde i to u čelo pod uglom 15° (tip 3) i iz suprotnog smjera pod uglom 165° u zaštitnu ogradu kratko prije spoja sa poleđinom terminala (zbog problema neskladnosti radnih širina pojedinih elemenata može doći do nagužvanja štitnika odbojne ograde i zabijanjem vozila u stražnji dio terminala, što nije prihvatljivo). Karakteristika BDT bitna je za ceste sa dvosmjernim prometom jer nisu rijetki prijelazi vozila na suprotni vozni trak. Primljeno na znanje Projektiranje, izvođenje i održavanje zaštitnih odbojnih ograda će se prema potrebi definirat smjernicama za odbojne zaštitne ograde.
86 Trafex d.o.o. 11. Ublaživači udara, Članak 80. Stavka (1) glasi: Ublaživači udara su naprave koje se koriste za štićenje (osiguranje) posebno opasnih mjesta na cesti kao što su razdjelni otok, zid cestovnog objekta, zid tunelske niše za vozila u kvaru, konzolni stup, portal tunela, čeoni prolaz i drugo. Ublaživačima udara štiti se i gradilište (radovi na cesti), a mobilnim ublaživačima štite se vozila u kvaru ili vozila za održavanje cesta. Stavka (2) glasi: Dozvoljava se ugradnja samo onih ublaživača udara koji su testirani u skladu sa normom HRN EN 1317-3 i posjeduju certifikat u skladu sa normom HRN EN 1317-5. Ublaživači udara moraju biti tipa (R) koji omogućuju zadržavanje vozila u izlaznom području Z1. Komentar: posebna definicija funkcioniranja ublaživača prilikom čeonog udara (tip 1) nije potrebna ako se pozivamo na gore spomenute norme jer norma 1317-3 već zahtjeva takvo funkcioniranje kako je opisano, a pored toga definira i sve karakteristike kod drugih tipova udara u ublaživač. Tražena karakteristika ublaživača (R) znači, da ublaživač pri naletu vozila sa strane njega vrača na željenu putanju u granicama određenim normom. Takvi ublaživači ne dozvoljavaju da bi vozilo kod naleta tip 3 prešlo u zonu koja je štičena, što je bitno za sigurnost prometa. Stavka (3) se zamjenjuje sljedećim tekstom: Poseban tip ublaživača su početni i završni elementi zaštitnih odbojnih ograda (terminali) koji djeluju apsorbirajuće i preusmjeravajuće. Kod naleta vozila tip 1, 2 i 3 oni trebaju zadržati vozilo u granicama izlaznog područja Z1 (exit box) određenim normom prEN 1317-7, dok trebaju kod naleta vozila tip 4, 5 i 6 djelovati preusmjeravajuće tako, da se vozilo vrača na putanju određenom spomenutom normom. Na cestama sa dvosmjernim prometom oni moraju biti tipa BDT (dvosmjerni terminal), dok trebaju posjedovati i karakteristiku DST (obostrano djelujući terminal) ako se stavljaju na početak i kraj ograde razdjelnog pojasa. Dozvoljava se ugradnja samo onih terminala koji su uspješno prošli test po normi prEN 1317-7. Primljeno na znanje Projektiranje, izvođenje i održavanje zaštitnih odbojnih ograda će se prema potrebi definirat smjernicama za odbojne zaštitne ograde.
87 VLADIMIR HALGOTA 14. Mjerni, upravljački i nadzorni uređaji, Članak 83. Unijeti obavezu vezano za uređaje za detekciju motornih vozila radi upravljanja semaforima - takvi uređaji moraju detektirati i bicikle, ako se ne radi o cesti na kojoj je promet bicikala zabranjen. Nije prihvaćen U Članku 83. se navodi da mjerni, upravljački i nadzorni uređaji služe za prikupljanje podataka, mjerenje i nadzor prometa što podrazumijeva i biciklistički promet ovisno o potrebi.
88 Biciklistički savez SDŽ VI. OPREMA I MJERE ZA SMIRIVANJE PROMETA, Članak 84. Kod postavljanja K33 i K34 izbočina na cesti propisati minimalnu udaljenost od desnog ruba kolnika koja bi omogućila siguran prolaz biciklista preko dijela kolnika bez izbočina ili propisati otvor na izbočini širine cca 40-50cm kroz koji bi biciklisti sigurno prošli. Ovo je uobičano u svim cikloturističkim zemljama EU. Nije prihvaćen Bicikli, posebice električni bicikli, također predstavljaju opasnost za pješake radi čije zaštite se prvenstveno izbočine i postavljaju.
89 Robert Lahnit VI. OPREMA I MJERE ZA SMIRIVANJE PROMETA, Članak 84. Kada proračun i financijsko stanje ne dozvoljavaju implementaciju skupih rješenja u prometu, neka od njih moguće je nadomjestiti i inovativnim, a jednostavnim rješenjima. Da li se planira uvesti virtualne ležeće policajce, odnosno oznake na kolniku nacrtane u dvije dimenzije, ali koje stvaraju privid trodimenzionalne prepreke takozvane 3D oznake na kolniku? One nisu navedene u članku 84. točki 5. Nije prihvaćen 3D oznake na kolniku efekt imaju samo na određenoj udaljenosti pod određenim kutom gledanja. Također, uvelike ovise o psihologiji vozača, odnosno, nakon što vozač “shvati” o čemu se radi njegova reakcija je nepredvidiva.
90 Hrvatska udruga menadžera sigurnosti (HUMS) VI. OPREMA I MJERE ZA SMIRIVANJE PROMETA, Članak 84. Predlažemo da se u cilju smirivanja prometa uvede signalizacija koja bi upozoravala na opasnosti korištenja mobitela u prometu. Mogu biti znakovi kojima se daje do znanja da se snima korištenje mobitela u volanom i slično. OBRAZLOŽENJE - U Hrvatskoj ne postoji prometni znak ili neka vrsta prometne signalizacije kojim bi se sudionike u prometu upozoravalo na opasnosti korištenja mobitela u prometu - Prema istraživanjima zbog učestalosti korištenja mobitela u prometu, mobitel se smatra četvrtim ubojicom na cesti - Takva prometna signalizacija izričitih naredbi pridonijela bi smanjenju nesreća u prometu zbog korištenja mobitela - Novim znakovima koji se odnose na zabranu korištenja mobitela u prometu postići će se i prevencija prometne sigurnosti kod pješaka, koji zakonski nisu obuhvaćeni prekršajem zbog korištenja mobitela u prometu, za razliku od vozača i biciklista Primljeno na znanje Zabrana korištenja mobitela predstavlja prometno pravilo koje jasno definirano Zakonom o sigurnosti prometa na cestama te nema potrebe za predloženim načinom obavještavanja vozača.
91 Damir Vrban VI. OPREMA I MJERE ZA SMIRIVANJE PROMETA, Članak 86. Izmijeniti stavak 2. članka na način da se jednoznačno i nedvosmisleno propiše označavanje umjetnih izbočina i ploha. Oprema K05, K12 i K12-1 namjenjene su za označavanje prometnog otoka i bočnih zapreka, a oprema za smirivanje prometa to nije. Prihvaćen Prometna oprema K05, K12 i K12-1 nisu u svoj užem smislu namijenjene smirivanju prometa, a označavanje svakog pojeding mjesta se definira prometnim elaboratom.
92 Trafex d.o.o. VII. CESTOVNA RASVJETA, Članak 88. Dodaju se sljedeće stavke: (5) Nosači cestovne rasvjete – stupovi – moraju biti pasivno sigurni sukladno normi EN 12767 za brzine do 100 km/h i moraju funkcionirati neovisno o tome iz koje su strane ili na kojoj visini udareni: - u područjima prometnica ograničenja brzina iznad 50 km/h, - u područjima raskrižja sa kružnim prometom ograničenja brzine iznad 30 km/h. Takve stupove ne treba štititi zaštitnom odbojnom ogradom. (6) U područjima ograničenja brzina iznad 100 km/h nosači cestovne rasvjete – stupovi – štite se zaštitnom odbojnom ogradom. Stupovi moraju biti postavljeni van njezine radne širine. Ako to nije moguće, stupovi moraju biti tipa »deformabilni i nerastavljajući« sukladno normi EN 12767. (7) Pasivno sigurni nosači – stupovi – moraju posjedovati pored certifikata po normi EN 40 i certifikat po normi EN 12767. Preferiraju se deformabilni, nerastavljajući stupovi sa najvišim stupnjem sigurnosti za putnike u vozilu. Podobnost pasivno sigurnih nosača – stupova – dokazuje se certifikatima po prethodno navedenim normama i video snimkama testnih udara sa izvještajem institucije koja je obavila testiranja. Nije prihvaćen Projektnom dokumentacijom se određuje položaj, vrsta i način izvođenja rasvjete u skladu s odredbama ovog Prijedloga Pravilnika, važećih propisa i normi.
93 Trafex d.o.o. VII. CESTOVNA RASVJETA, Članak 88. Stupovi javne rasvjete ili stupovi koji služe kao nosači nadzornih kamera, signalnih uređaja i slično, vrlo su opasni elementi prometnice, pa bi ih trebalo štitit čak i u područjima brzina ispod 50 km/h. Koristeći pasivno sigurne stupove moguće je izostaviti postavljanje zaštitne odbojne ograde ako bi ona bila potrebna samo zbog toga, da štiti od mogućeg naleta vozila u stup. Ako imamo u blizini još neku drugu bočnu opasnost koju ne možemo skloniti, a niti je zamjeniti bezopasnom (pasivno sigurnom) onda pristupamo štičenju zaštitnom odbojnom ogradom uz uvažavanje zahtjeva, da se moraju bočne opasnosti nalaziti van njezine radne širine. Nije prihvaćen Projektnom dokumentacijom se određuje položaj, vrsta i način izvođenja rasvjete u skladu s oderdbama ovog Prijedloga Pravilnika, važećih propisa i normi.
94 Damir Vrban MOLIMO POGLEDATI - PRILOZI, Hrvatsko cestovno pismo Obvezno izraditi konstrukciju slova i brojeva sa svim bitnim elementima (širina, radijusi, debljina i razmaci) za izvođenje na prometnim znakovima i mogučnosti kontrole od strane investitora. (primjer natpisa na kolniku u tehničkoj specifikaciji oznaka na kolniku). Nije prihvaćen Tehničke specifikacije za cestovno pismo su usklađene s važećom normom HRN 1114 koju će zamijeniti te će isto biti na raspolaganju za preuzimanje u vektorskom formatu na internet stranicama Ministarstva..