Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga zakona o meteorološkoj i hidrološkoj djelatnosti s Obrascem iskaza o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Pametno PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI Naziv zakona sugerira da je ovim zakonom regulirana cjelokupna meteorološka i hidrološka djelatnost. Ovim zakonom se regulira djelovanje Državnog hidrometeorološkog zavoda stoga tako treba stajati i u nazivu. Korištenjem ovog naziva, blokira se donošenje novog zakona koji bi regulirao cjelokupnu meteorološku i hidrološku djelatnost, odnosno, onaj dio koji nije pokriven ovim zakonom. Primljeno na znanje U članku 1. ovog Zakona propisano je da se zakonom utvrđuju poslovi od interesa za Republiku Hrvatsku, a stavkom 2. članka 6. određuje se izvršitelj poslova meteorološke i hidrološke djelatnosti od interesa za Republiku Hrvatsku.
2 Hrvatsko meteorološko društvo PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI Potrebno je ispraviti tiskarske i gramatičke pogreške (izbaciti nepotrebne razmake, zareze i ostale interpunkcijske znakove; dodati razmake i interpunkcijske znakove gdje ih nema a potrebni su; uskladiti padeže, naročito kod nabrajanja i sl.). U svim člancima treba biti dosljedan. Negdje se govori o meteorološkim i hidrološkim podacima, negdje o podacima o stanju vremena, klime, voda i površinskog sloja mora, negdje se spominje i tlo, negdje površina Zemlje (je li to tlo ili nešto drugo?). Dodatno, stanje vremena je u redu, ali da li postoji stanje klime ili samo klima kao srednje stanje vremena u tridesetgodišnjem razdoblju. Ne postoje „prirodne katastrofe“, umjesto „prirodne katastrofe“ predlažem „katastrofe uzrokovane prirodnim nepogodama“ (npr. u II a, paragraf 4, red 5). Prihvaćen Tiskarske i gramatičke pogreške su ispravljene kao i prijedlog dosljednosti u svim člancima.
3 Hrvatsko meteorološko društvo PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI , II.  OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI a) Ocjena stanja: 2. paragraf, 4. red: iza „i to“ staviti dvotočku a) Ocjena stanja: 2. paragraf, 7. red: izbaciti „a odredbama“ a) Ocjena stanja: 2. paragraf, 8. red: izbaciti „kojima su“, a „su“ dodati iza „određene“ (određene su kazne...) a) Ocjena stanja: 2. paragraf, 11. red, promijeniti padež:„....mijenjane su prekršajne odredbe Zakona o...... a) Ocjena stanja: 4. paragraf, 10. red: izbaciti riječ „prirodnih“, ostaviti samo „katastrofa“ a) Ocjena stanja: 5. paragraf: uskladiti padeže u prvoj rečenici: ...“pohranu, provedbu analiza, obavješćivanje javnosti,..... te suradnju s.....i uključivanje u...“ b) Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom, alinea 3: maknuti razmak između riječi „komunikacije“ i zareza b) Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom, alinea 3: brisati razmak između 4. i 5. reda b) Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom, alinea 5 i 6: promijeniti padež alinee („jasna raspodjela...“, „nedvojbena uloga izvođača...“ b) Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom, alinea 6: brisati zarez iza „sa ciljem“ b) Osnovna pitanja koja se uređuju Zakonom: iza zadnje alinee staviti točku Prihvaćen Gramatičke i tiskarske greške su ispravljene.
4 Hrvatsko meteorološko društvo PRIJEDLOG ZAKONA O METEOROLOŠKOJ I HIDROLOŠKOJ DJELATNOSTI , III. OCJENA I IZVOR POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA Dodati riječ „učinka“ u naslov (Ocjena učinka i izvor potrebnih sredstava....) Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen.
5 Hrvatsko meteorološko društvo Predmet Zakona, Članak 1. 1. red: djelatnost promjeniti u djelatnosti Prihvaćen Ispravljena je gramatička greška.
6 Hrvatsko meteorološko društvo Definicije pojmova, Članak 3. Stavak 2: motrenje je mjerenje plus opažanje; stoga treba pisati ili „...dobiveno mjerenjem i/ili opažanjem...“ ili „...dobiveno motrenjem...". Stavak 18: umjesto „cestovna meteorologija“ staviti „prometna meteorologija“. Tiskarske i stilske pogreške: stavak 1: dodati razmak prije zagrade stavak 2: izbaciti riječ „predstavlja“ iza crtice stavak 3: dodati razmak između riječi „satelites“ i crtice; crtica treba biti srednja, a ne kratka; također i sljedeća crtica treba biti srednja, a ne kratka stavak 4: umjesto kratke crtice treba biti srednja (kao što je sljedeća u istom stavku) stavak 4: umjesto kratke crtice treba biti srednja (kao što je sljedeća u istom stavku) stavak 8: srednja crtica umjesto kratke stavak 10: srednja crtica umjesto kratke; maknuti točku na kraju stavak 11: srednja crtica umjesto kratke; maknuti točku na kraju stavak 12: srednja crtica umjesto kratke stavak 17: srednja crtica umjesto kratke stavak 18: srednja crtica umjesto kratke; zadnji red: maknuti zarez ispred veznika „i“ stavak 21: u riječi „Technical“ nedostaje slovo „c“; crtica prije JCOMM treba biti srednja, a ne kratka Djelomično prihvaćen Primjedba na stavak 18. nije prihvaćena jer je prometna meterologija razdvojena na cestovnu, zrakoplovnu i pomorsku meteorologiju.
7 Hrvatsko meteorološko društvo Definicije pojmova, Članak 3. Treba dodati definicije nekih pojmova, npr. vrijeme (stanje atmosfere na nekom mjestu ili području u određenom trenutku ili kraćem vremenskom razdoblju), klima (srednje stanje komponenata klimatskog sustava (atmosfera, hidrosfera, kriosfera, litosfera i biosfera) i njihovog međudjelovanja), opasna meteorološka pojava (meteorološka situacija, stanje ili pojava koja može ugroziti ljudske živote i materijalna dobra), opasna hidrološka pojava (stanje voda na određenom vodotoku ili području koje može ugroziti ljudske živote i materijalna dobra), državna mreža, dopunska mreža. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 TANJA RENKO Definicije pojmova, Članak 3. Pod točkom 7. dana je definicija hidrološke prognoze, no ne nalazim definiciju meteorološke prognoze. Prihvaćen Definicija meteorološke prognoze je stavljena u pojmove.
9 TANJA RENKO Definicije pojmova, Članak 3. Slažem se da nedostaje konkretnija definicija što smatramo opasnom vremenskom I hidrološkom pojavom. Moguće definicija mogla bi biti: Opasna meteorološka ili hidrološka pojava je ona meteorološka I hidrološka pojava koja može biti različitog trajanja, a s rizikom uzrokovanja velikih šteta, ozbiljnih društvenih poremećaja i gubitka ljudskog života, i zahtijeva mjere za minimiziranje gubitka, ublažavanja i izbjegavanja gubitaka. Upozorenje na opasnu vremensku pojavu mora sadržavati informaciju o mjestu, području ili regiji na kojoj se pojava očekuje, vrijeme trajanja opasnosti, intenzitet te razvoj samog događaja, moguće posljedice, a može sadržavati i uputu o potrebnom djelovanju. Upozorenja moraju biti prosljeđena u najkraćem mogućem roku svim nadležnim tijelima i javnosti. (Upozorenja se smatraju javnim dobrom i ne smiju se naplaćivati.) Prihvaćen Predložena definicija opasne meteorološke i hidrološke pojave je dodana u pojmove.
10 Lovro Kalin Definicije pojmova, Članak 3. Sporna je definicija 14. meteorološko i hidrološko upozoravanje - koja je korektna ali fali joj definicija opasne met. i hidr. pojave, tako da definicija ima nejasan doseg. Zbog toga kasniji clanci (clanak 18 i clanak 24) nemaju jasan učinak. Prijedlog dodatka u članku 3 (definicije): Opasna meteorološka i hidrološka pojava je ona pojava kod koje postoji opasnost za zdravlje i sigurnost ljudi ili opasnost za materijalnu štetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 Vesna Pavišić Filipić Definicije pojmova, Članak 3. U članku 3. definiraju se pojmovi kojih nema u člancima Prijedloga zakona, kao što su: EUMETSAT, ECMWF, EIG, GEO. U članku 3. nedostaje definicija pojmova koji se javljaju u člancima: druga mreža (članci7.6., 13.2.), dopunska mreža (članak 23.), registar postaja (članak 10.2.), korisnik usluga (članak 6.4.) U točci 2. definira se pojam ATMOSFERSKI koji se ne koristi u prijedlogu Zakona. U članku 7.1. navodi se METEOROLOŠKI element. Nedostaje defincija prognoze vremena ili meteorološke prognoze zbog analogije s točkom 7. Hidrološka prognoza. Na koje se nadležno državno tijelo misli u točci 8. U točci 10. u nabrajanju poslova koje obuhvaća meteorološka i hidrološka djelatnosti nedostaju poslovi obrade, kontrole i analize podataka. Nedostaje opis primjenjene/operativne hidrologije, što se u nju ubraja i na što se odnosi. Analogno točki 18. u kojoj se objašnjava primjenjena meteorologija. Djelomično prihvaćen Primjedba o nedostatku pojmova nije prihvaćena iz razloga što će se određeni pojmovi regulirati Pravilnicima iz stavka 6. članka 7. ovog Zakona.
12 Vesna Pavišić Filipić II. INTERES REPUBLIKE HRVATSKE, Članak 4. Člank 4.3. poziva se na tek dolazeći članak 6. što je nepraktično za čitanje Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Pametno Poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti, Članak 6. Stavak 1 Nabrajaju se poslovi Državnog hidrometeorološkog zavoda pod naslovom “Poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti” čime se zaključuje da meteorološka i hidrološka djelatnost ne postoji izvan Državnog hidrometeorološkog zavoda. Predlažemo da se uz meteorološku i hidrološku djelatnost kroz cijeli zakon doda “unutar Državnog hidrometeorološkog zavoda” Stavak 4 DHMZ je financiran iz proračuna RH. U članku 19 ovog nacrta zakona navedeno je: “(1) Podaci i informacije o stanju vremena, klime, voda i fizičkim karakteristikama površinskog sloja mora, koje posjeduje Državni zavod, javni su te se mora omogućiti njihova dostupnost, sukladno propisima o pravu na pristup informacijama.” Koje to usluge DHMZ može naplaćivati? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 Vesna Pavišić Filipić Poslovi meteorološke i hidrološke djelatnosti, Članak 6. U Članku 6. navodi se sustav za arhiviranje, te pohranu. Potrebno je u cijelom Prijedlogu zakona usaglasiti da li se podaci arhiviraju ili pohranjuju, te srediti i obrazložiti pojmove sustav za arhiviranje i državni arhiv podataka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 Hrvatsko meteorološko društvo Meteorološki i hidrološki motriteljski sustav Republike Hrvatske, Članak 7. Stavak 1: padež, (Republike Hrvatske) Prihvaćen Padež je ispravljen u stavku 1.
16 Vesna Pavišić Filipić Meteorološki i hidrološki motriteljski sustav Republike Hrvatske, Članak 7. U Članku 7.6. navode se druge mreže. Nedostaje njihova definicija. Koja je razlika između pojmova druga mreža (iz ovog Članka) i pojma dopunska mreža iz Članka 23.? Djelomično prihvaćen Dopunska mreža iz članka 23. je ispravljena u drugu mrežu.
17 Vesna Pavišić Filipić III. POSLOVI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI, Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže Iz Članka 8.4. proizlazi da će se meteorološke, hidrološke, meteorološko-oceanografske i fenološke postaje upisati u katastar kao meteorološki krug. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Vesna Pavišić Filipić III. POSLOVI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI, Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže U Članku 8. navode se meteorološko-oceanografske mjerne postaje kojih nema u nabrajanju postaja u naslovu ovog Članka. Prihvaćen Meteorološko-oceanografske postaje su dodane u naslov članka.
19 Hrvatsko meteorološko društvo Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže, Članak 8. Stavak 13: brisati zarez iza „Vlada Republike Hrvatske“ Prihvaćen Zarez je brisan.
20 Hrvatsko meteorološko društvo Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže, Članak 8. Sadašnji stavak 13 trebao bi biti stavak 5, a sadašnji stavci 5-13 tada mijenjaju brojeve u 6-13. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Vesna Pavišić Filipić Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže, Članak 8. U Članku 8.12. treba pojasniti tko utvrđuje potrebu za promjenom lokacije, određuje zamjensku lokaciju, premješta postaju Kako se ovim prijedlogom Zakona rješava slučaj u kojem je uspostavljen piezometar državne mreže (prema točkama 1. i 2. ovog članka) na zemljištu fizičke osobe (točka 3.) i vlasnik zemljišta odluči izgraditi kuću na mjestu postojećeg piezometra državne mreže. Tko utvrđuje potrebu promjene lokacije i izbora nove. Prema Članku 8.12. troškovo premještanja piezometra državne mreže (nabava i ugradnja novog uređaja sa svim popratnim radovima i aktivnostima, tj. ključ u ruke) padaju na teret vlasnika privatnog zemljišta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Vesna Pavišić Filipić Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže, Članak 9. U Članak 9.1. treba dodati da Program rada postaja od interesa za Republiku Hrvatsku donosi Ravnatelj Zavoda. Nije prihvaćen U stavku 2. je navedeno da Program rada donosi ravnatelj Državnog zavoda uz suglasnost ministra.
23 Vesna Pavišić Filipić Meteorološke, hidrološke i fenološke mjerne postaje državne mreže, Članak 10. Nedostaje definicija pojma Registar postaja. Nije prihvaćen Katalog postaja je definiran u članku 3.
24 Hrvatsko meteorološko društvo Službeni podatak i službeno objavljiv podatak, Članak 13. Stavak 1: promijeniti padež riječi „metodologiji“ u „metodologijom“ Prihvaćen Padež je promijenjen.
25 Hrvatsko meteorološko društvo Službeni podatak i službeno objavljiv podatak, Članak 13. Stavak 2: da li se misli na sukladnost s propisima iz članka 2. ovog Zakona ili iz članka 12. ovog Zakona? Primljeno na znanje Misli se na sukladnost s propisima iz članka 2.
26 Pametno Izrada i objava meteoroloških, hidroloških i njima srodnih informacija, Članak 16. Što je sa strateškim projektima RH? Tko je nadležan za meteorološke i hidrološke analize u strateškim projektima obuhvaćenima Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske? Primljeno na znanje Članak 16. ne definira strateške projekte RH, već potporu u smislu meteoroloških i hidroloških podloga nužnih za izradu studija izvodljivosti i podrške u provedbi projekata i investicija od strateške važnosti i sigurnosti za Republiku Hrvatsku.
27 TANJA RENKO III. POSLOVI METEOROLOŠKE I HIDROLOŠKE DJELATNOSTI, Sustav rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave Slažem se s primjedbom. Naslov članka uključuje ranu najavu, zatim upozorenja, a potom bi trebalo uključiti i ostale informacije za vrijeme trajanja pojave i/ili nepogode i nakon pojave. U zadnjem slučaju - nakon i za vrijeme pojave je zaista najčešće u slučaju nepogode. No, opasne vremenske pojave imaju nekoliko razina opasnosti I često se u sustavima upozorenja ovisno o razinama prikazuju sljedećim bojama: žuto, narančasto i crveno. U svim tim slučajevima DHMZ bi trebao zadržati status jedinog glasa (engl. single voice). Možda bi pomoglo da se negdje definiraju te razine upozorenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
28 Hrvatsko meteorološko društvo Sustav rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave, Članak 18. Trebalo bi dodati i rane najave te upozorenja na opasne vremenske pojave (kako spominje Lovro Kalin). Prijedlog: dodati stavak 1: „(1) Državni zavod izrađuje rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave (npr. jak i olujan vjetar, hladni val, toplinski val, mraz, poledica, velika količina oborine i sl.) i objavljuje ih na mrežnoj stranici Državnog zavoda te se osigurava njihova dostupnost široj javnosti.“ Tada stavci 1 do 4 postaju stavci 2 do 5. Tiskarske i stilske pogreške: stavak 1, 4. red: izbaciti riječ „katastrofa“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Lovro Kalin Sustav rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave, Članak 18. stavak 1. Ja iz ove recenice tumacim da su upozorenja (samo) informacije u slucaju "... meteoroloskih i hidroloskih prirodnih nepogoda i...." i takva definicija mi se cini preuska. Članak je nekoherentan. U naslovu su upozorenja na opasne pojave, a kasnije se spominju samo informacije u kontekstu prirodnih nepogoda i katastrofa (stavak1). Što je s ostalim? Mi (DHMZ/SVPAP) upozorenjima smatramo npr sve informacije koje idu prema MeteoAlarmu i na meteo.hr prema zadanim kriterijima (vidi primjedbu na članak 3). Konkretno, u tom smislu je upozorenje i na olujni udar bure, ili npr. na jutarnju temperaturu ispod -5 (sto sumnjam da je nepogoda), ili na maglu/smanjenu vidljivost. Tumačenjem sadašnjeg prijedloga ovog članka takvu informaciju će smjeti izdavati privatnik/amater? (što očito nije intencija zakonodavca) Napomena: ovaj dio će i uz najbolju defniciju ostati siva zona - sto je upozorenje a sto obicna meteo informacija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
30 Vesna Pavišić Filipić Sustav rane najave i upozorenja na opasne meteorološke i hidrološke pojave, Članak 18. U naslovu Članka 18. navode se opasne meteorološke i hidrološke pojave, a u točci 1. se navode prirodne nepogode i nesreće. U točci 3. uz upozorenja trebalo bi dostavljati i rane najave nadležnim tijelima. Kako se dostavljaju rane najave? Djelomično prihvaćen Uvažena je primjedba za rane najave u stavku 3.
31 Hrvatsko meteorološko društvo IV. NADZOR, Članak 23. Stavak 2: umjesto riječi „Kataloga“ treba staviti riječ „Registra“. Registar postaja je definiran u Čl. 10. Nije prihvaćen Kroz cijeli zakon, umjesto Registra, stavljen je Katalog postaja.
32 Vesna Pavišić Filipić IV. NADZOR, Članak 23. U Članku 23.2. nedostaje definicija dopunske mreže. Koja je razlika između Kataloga iz članka 23.2. i Registra iz Članka 10.? Primljeno na znanje Kroz cijeli zakon, umjesto Registra, stavljen je Katalog postaja.
33 Hrvatsko meteorološko društvo V. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 24. Kazne trebaju biti znatno veće. Prihvaćen Iznos novčane kazne za prekršaj pravne osobe povećan je na iznos od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.
34 Lovro Kalin V. PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 24. Da li je ovo primjerena kazna za neovlašteno izdavanje upozorenja (vidi primjedbe na članak 3 i 18)? Da li je potrebno regulirati i kaznenu odgovornost za neovlašteno izdavanje upozorenja ako njihovim tumačenjem nastupi znatna materijalna šteta ili ugroza zdravlja i sigurnosti ljudi? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
35 Vesna Pavišić Filipić VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 25. Na stranicama 1636-1709 Službenog lista SFRJ iz 1990. nalaze se dva pravilnika o utvrđivanju mreža i programa rada - meteoroloških postaja, stranice 1636-1678 i - hidroloških postaja, stranice 1679-1708. Prihvaćen Primjedba je uvažena.