Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 VLADIMIR HALGOTA PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Općenito, paziti dosljedno na razliku između vozača vozila i vozača motornog vozila, kako bi se razlikovalo ponašanje i sankcije vozača motornih vozila i vozača bicikala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Odredba postojećeg čl. 154. ZSPC regulira teret na vozilu, a odredba čl. 236. ZSPC-a općenite odredbe o vozilima, i gotovo su identične, pa bi te odredbetrebalo uskladiti, s time da nema razloga da se one ponavljaju jer to izaziva nerazumljivost tih odredbi i koju primijeniti. Ako odredba čl. 154. regulira teret na vozilu onda bi ona trebala regulirati upravo sve što se odnosi na teret na vozilu, a odredba čl. 236. kao opća odredba o vozilima samo dati osnovne podatke o vozilima, te nema potrebe tu ponavljati prekršajne odredbe u odnosu na teret na vozilu jer su one propisane u čl. 154. već bi prekršajne odredbečl. 236. trebale sadržavati samo prekršaje koji se odnose na propisane uvjetima glede dimenzija vozila, zaštite okoliša i na propisane uređaje i opremuvozilajer ponavljanje prekršajnihodredbi o teretu u dva članka je nepotrebno opterećivanje zakona i nije jasno koju odredbutreba primijeniti. Stoga predlažemo da te odredbe glase kakoslijedi: Članak 154. (NN 108/17 - na snazi od 20. svibnja 2018.) (1)Vozilo koje sudjeluje u prometu na cesti mora od časa utovara, tijekom prometa na cesti, do istovara udovoljavati uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase i osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom i može prevoziti teret samo ako ima teretni list-otpremnicukoja sadrži podatak o neto masi tereta odnosno bruto masi vozila s teretom, a koje vaganje je izvršeno kod utovaritelja na vagi za koju utovaritelj tereta raspolaže ovjernicom/certifikatom o verifikaciji izdanim od strane pravne osobe ovlaštene za izdavanje ovjernica/certifikata o verifikaciji od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14), Pravilniku o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 21/2016) i Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) i takova je otpremnica-teretnica valjani dokument i dokaz o neto količinama tereta koje se vozilom prevoze na cesti odnosno bruto težini vozila sa tertom. (2) Vozilo koje će sudjelovati u prometu na cesti od časa utovara do istovara, te za vrijeme prometa na cesti, ne smije se opteretiti iznad najveće dopuštene mase ili dopuštenog osovinskog opterećenja upisanog u prometnu dozvolu ili preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom. (3) Pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj odgovorni su da se prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo optereti isključivo u skladu s podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno u skladu sa najvećom dopuštenom masom i osovinskim opterećenjem na itinereru. Utovaritelj je obvezan izdati po jedan primjerak teretnog lista -otpremnice u skladu s čl. 1. ovog članka za vozača prijevoznika, za prijevoznika i za primatelja tereta- istovaritelja. (3) Teret na vozilu mora biti raspoređen i, prema potrebi, osiguran, pričvršćen i pokriven tako da: 1) ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne nanosi štetu cesti i objektima na cesti, 2) ne umanjuje stabilnost vozila i ne otežava upravljanje vozilom, 3) ne smanjuje vozaču preglednost nad cestom, 4) ne stvara suvišnu buku i da se ne rasipa po cesti, 5) ne zaklanja svjetlosne i svjetlosno-signalne uređaje na vozilu, registarske pločice i druge propisane oznake na vozilu. (4) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka dopušteno je odstupanje do 3% najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja utvrđenih posebnim propisom, odnosno preko najveće dopuštene mase i dopuštenog osovinskog opterećenja upisanih u prometnu dozvolu, odnosno preko mogućnosti koje dopuštaju osobine ceste utvrđene prometnim znakom, uz uvjet da, zbog karakteristika tereta i drugih opravdanih okolnosti, na mjestu utovara nije bilo moguće utvrditi točnu masu tereta. (5) Vozila koja zajedno s teretom ne udovoljavaju propisanim uvjetima glede dimenzija, odnosno čija ukupna masa i osovinsko opterećenje premašuje propisanu najveću dopuštenu masu i dozvoljena osovinska opterećenja mogu sudjelovati u prometu na cesti ako imaju posebnu dozvolu za taj prijevoz. (6) Pošiljatelj tereta – utovaritelj, vozač, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj obvezni su na zahtjev policijskih službenika, inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, i ovlaštenih carinskih službenika u okviru obavljanja carinskog nadzora, predati tim tijelima teretne listove- otpremnice koje sadrže podatak o neto masi tereta odnosno bruto masi vozila s teretom, a koje vaganje je izvršeno kod utovaritelja na vagi za koju utovaritelj tereta raspolaže ovjernicom/certifikatom o verifikaciji izdanim od strane pravne osobe ovlaštene za izdavanje ovjernica/certifikata o verifikaciji od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14), Pravilniku o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 21/2016) i Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016). (7)U slučaju sumnje u podatke u vidu teretnog lista-otpremnice iz st. 1. i 6. ovog članka stručno osposobljeni zaposlenici Hrvatskih cesta, policijski službenici, inspektori cestovnog prometa i inspektori cesta, odnosno ovlašteni carinski službenici u okviru obavljanja poslova carinskog nadzorasuovlašteni od izvršiti i operativne poslove mjerenja, odnosno kontrolu osovinskog opterećenja, ukupne mase i dimenzija vozila u prometu na cestama. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (9) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole. (10) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (11) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole. (12) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (13) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni ili ako nema posebnu dozvolu za prijevoz ili prijevoz obavlja suprotno dopuštenju iz dozvole. (14) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako postupi suprotno odredbama ovoga članka, odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, vozač, ako u svojstvu pošiljatelja tereta – utovaritelja, prijevoznika ili primatelja tereta – istovaritelja odbije na zahtjev policijskih službenika, inspektora cestovnog prometa i inspektora cesta, i ovlaštenih carinskih službenika u okviru obavljanja carinskog nadzora, predati im teretni list-otpremnicu koja sadrži podatak o neto masi tereta odnosno bruto masi vozila s teretom, a koje vaganje je izvršeno kod utovaritelja na vagi za koju utovaritelj tereta raspolaže ovjernicom/certifikatom o verifikaciji izdanim od strane pravne osobe ovlaštene za izdavanje ovjernica/certifikata o verifikaciji od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo sukladno Zakonu o mjeriteljstvu (NN 74/14), Pravilniku o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (NN 21/2016) i Pravilniku o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (NN 21/2016) i takova je otpremnica-teretnica valjani dokument o neto-bruto količinama koje se vozilom prevoze na cesti. Članak 236. (NN 64/15, 108/17 - na snazi od 20. svibnja 2018.) (1) Vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu. (2) Ovlašćuje se ministar nadležan za poslove prometa da u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove donese propise o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom opterećenju vozila, o uređajima i opremi koje moraju imati vozila i o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema vozila u prometu na cestama. (3) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako vozilo ne udovoljava propisanim uvjetima glede dimenzija, zaštite okoliša ili ako nema propisane uređaje i opremu, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (4) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba obrtnik ako vozilo ne udovoljava propisanim uvjetima glede dimenzija, zaštite okoliša ili ako nema propisane uređaje i opremu, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni. (5) Novčanom kaznom u iznosu od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako vozilo ne udovoljava propisanim uvjetima glede dimenzija, zaštite okoliša ili ako nema propisane uređaje i opremu, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u pravnoj osobi, u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ako postupi suprotno odredbi stavka 1. ovog članka, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni. (7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako vozilo ne udovoljava propisanim uvjetima glede dimenzija, zaštite okoliša ili ako nema propisane uređaje i opremu, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao veći. (8) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako vozilo ne udovoljava propisanim uvjetima glede dimenzija, zaštite okoliša ili ako nema propisane uređaje i opremu,, a nedostaci utvrđeni tijekom tehničkog pregleda vozila, posebnim propisom, kategorizirani su kao opasni. Nije prihvaćen Odbijen. Odredbe članka 154. reguliraju sasvim drugačija pitanja od odredbi članka 236.
3 Novak doo PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažemo izmjenu članka 203. stavak (4) : instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktor vožnje koji ima najmanje 3 godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije , najmanje 21 godinu života , zdravstveno sposobna za instruktora vožnje i kojoj je izdana dozvola za instruktora vožnje . Obrazloženje : minimalna starosna dob za izdavanje dozvole za instruktora vožnje B kategorije u državama članicama EU kreće se od 18 godina do 22 godine života , u većini država članica minimalna starosna dob instruktora vožnje jesu 21 godina života. Obzirom da za osposobljavanje za zanimanje instruktora vožnje obavezno je steći minimalnu stručnu spremu za zvanje Vozač motornih vozila koja je profesionalno zanimanje za vozače teretnih vozila sa navršenih 18 godina života, odnosno vozača autobusa sa navršenih minimalno 21 godinom života , mišljenja smo da je minimalna dobna granica za instruktora vožnje 21 godina života. Obzirom da je i zanimanje za instruktor vožnje deficitarno zanimanje kao i u mnogim drugim zanimanja , osobe sa zanimanjem Vozača motornih vozila ne rijetko odlaze izvan granica Hrvatske , ne žele čekati do 24 godine života kako bi stjecale zvanje instruktora vožnje. Uvidjevši da se dobna granica kao i stručna sprema smanjivala i za druga zanimanja , nadamo se da ćete uvažiti i naše mišljenje odnosno prijedlog . Nije prihvaćen Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu
4 HGK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Udruženje autoškola HGK predlaže NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti na cestama dopuniti novim člankom 32.a koji glasi: "Članak 32.a U članku 203. stavak 4. mijenja se i glasi: (4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje dvije godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije, zdravstveno sposobna za instruktora vožnje i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 21 godinu starosti.". Obrazloženje: Već nekoliko godina uočava se problem nedostajućeg kadra i suženi izbor kvalitetno i stupnjevito educiranih licenciranih instruktora vožnje B i viših kategorija, a posljedično tome predavača prometnih propisa i stručnih voditelja autoškole, što konačno rezultira i nedostatkom potrebnih i kvalitetnih kadrova za poslove ovlaštenih ispitivača. Po trenutno važećem zakonu, mladi ljudi koji završe srednju prometnu školu sa 17, 18 godina starosti života i završe program usavršavanja za instruktora vožnje, moraju čekati šest godina na mogućnost zapošljavanja na poslovima instruktora vožnje. U tom razdoblju mladim nezaposlenim osobama srednje ili više stručne spreme u potpunosti je ograničen pristup zapošljavanja na poslovima instruktora vožnje. Nastavno, onemogućeno je i stjecanje prava na obavljanje pripravničkog staža uređenom radnim zakonodavstvom npr. u trajanju od 6 mjeseci i prije 21 godine starosti. Studentima cestovnog prometa onemogućeno je stjecanje potrebnog radnog iskustva, a usporeno pravo na daljnji razvoj u smjeru dodatnog licenciranja za instuktora vožnje viših kategorija, predavača i time dolazi do smanjene zainteresiranosti ovog nekada atraktivnog zanimanja. Slijedno tome, potencijalni kadrovi nisu zaintereisrani i odlaze u druga zanimanja ili djelatnosti, a svjedočimo i pojačanom odlasku na rad izvan RH. Istovremeno popuna kadrovima „uvoznom“ radnom snagom nije primjenjiva. Kako i u drugim djelatnostima/zanimanja postoji značajan nedostatak kadrovske ekipiranosti, traže se načini za popunom pa tako je npr. i u policiji, koja također predlaže smanjenje kriterija za zapošljavanje osoba sa završenom trogodišnjim srednješkolskim obrazovanjem. U prilog gore navedenom prijedlogu i pripadajućem obrazloženu dopunski navodimo činjenice: - da je najniža starosna dob za instruktora vožnje u državama članicama EU: Belgija 18 godina, Francuska 18 godina, Portugal 20 godina, Španjolska 20 godina, Italija 21 godina, Švicarska 21 godina, Njemačka 22 godine, Mađarska 22 godine (po podacima Hrvatskog autokluba iz 2015. godine). - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C i CE kategorije 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije 21 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da vozač taksija može raditi nakon završene srednje škole, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilima za prijevoz opasanih tvari (ADR) 21 godina, ukoliko vozač posjeduje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasne tvari. Udruženje autoškola HGK predlaže u članku 213. Zakona izmijeniti stavak 4. Obrazloženje: Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove Zakonom o sigurnosti prometa na cestama i pravilnicima regulira djelatnost autoškola, daje ovlasti stručnoj organizaciji te nad istom provodi upravni i inspekcijski nadzor, kao i nad stanicama za tehnički pregled vozila. Autoškole kao gospodarski subjekti i njihovi stručni zaposlenici, ovlašteni ispitivači i nadzornici unatoč promoviranoj liberalizaciji poslovanja, u kontrolno-represivnom dijelu imaju nejasnu i nedefiniranu poziciju, jer uz sektorski upravni, inspekcijski, prometni i stručni nadzor ostaju podložni redovitim ili izvanrednim kontolama ostalih ovlaštenih inspekcija unutar ili izvan Državnog inspektorata. Odredbe o zabrani rada pravnim osobama autoškolama i oduzimanja osobno stečenih dopuštenja (licencija) stručnim zaposlenicima autoškola i ovlaštene stručne organizacije nisu jasno razdvojene i nije jasno kada i pod kojim kriterijima se radi o privremenoj zabrani rada, odnosno privremenom oduzimanju dopuštenja (licencije), zbog vrlo široko propisanog i zapravo nedefiniranog općeg izričaja „neobavljanja poslova u skladu s propisima“, što smatramo neprimjerenim obzirom na izostanak posljedica prekršaja. Mogućnost zabrane rada pravnoj osobi, poslodavcu i poreznom obvezniku i oduzimanje dopuštenja (licencija) osobama pojedincima, koji ne obavljaju poslove iz javnih ovlasti ili reguliranih djelatnosti time može biti uskraćeno ustavno pravo na rad, a navedeno nije uobičajeno niti u većini odgovornijih djelatnosti ili zanimanja višeg rizika procjene, pa u tom smislu može se postaviti teza o potencijalno diskriminatornom učinku propisa. Nadalje, vezano na kaznene odredbe Udruženje autoškola HGK smatra da je kod novčanih kazni od 2.000,00 kn i više primjerenije ostaviti najniže početne novčane kazne u iznosima koji su i do sada propisani, a povećati najveće iznose, sukladno predloženom u nacrtu prijedloga izmjena i dopuna zakona. Mišljenja smo kako cilj i svrha kažnjavanja moraju sadržavati preventivna, upozoravajuća i edukativna obilježja, ali i platežno prihvatljiva za sve sudionike u cestovnom prometu. Ovisno o težini počinjenog prekršaja, recidivnog ponašanja vozača i proizašlih posljedica, moći će se stupnjevito razrezati primjereni iznos novčane kazne. Predviđene novčane kazne su izuzetno visoke, tako da je moguće za očekivati i povećan broj ovršnih postupaka zbog neplaćanja novčanh kazni i troškova prekršajih postupaka. Stručni nositelj je u pravu kada ima za cilj najstrože kažnjavanje stalnih prekršitelja tzv. “obijesnih vozača ili divljaka“ u jednom ili multipliciranom recidivu po osnovu istih, sličnih ili prekršaja u kombinaciji, ali potrebna je posebna pažnja kako većina vozača, a posebno vozači profesionalci, kao odgovorni građani ne bi snosili ili imali osjećaj „tereta“ manjinske skupine objesnih i neodgovorih vozača zbog kojih se i uvodi drastično kažnjavanje. Tako se na primjer kazne u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kn mogu zamijeniti kaznama od 5.000,00 do 20.000,00 kn, kazne u iznosu od 2.000,00 kn mogu zamijeniti kaznama od 2.000,00 do 7.000,00, a kazne od 3.000,00 do 7.000,00 kuna mogu se zamijeniti kaznama od 3.000 do 15.000 kn. Na taj način vozači koji do sada nisu bili kažnjavani i nisu u evidenciji prekršitelja, poštuju propise ili su profesionalci sa znatnom godišnjom kilomentražom svakako ne bi bili penalizirani pa bi novčana kazna u najnižem početnom iznosu za njih predstavljala primjerenu kaznu. Također, Udruženje autoškola HGK predlaže primjerenije urediti zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom pojedine kategorije u trajanju od jednog ili dva mjeseca, u slučajevima kada je prekršaj počinjen prvi puta i bez štetnih posljedica što uz kombinaciju s najnižom i naplativom novčanom kaznom i negativnim bodovima daje nedvosmisleni, upozoravajući i preventivni učinak na inače nekažnjavanog vozača. Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na odredbe prekršajnih sankcija i posljedice koje u tom kontekstu mogu snositi vozači profesionalci, instruktori vožnje i ovlašteni ispitivači kojima čak i trenutak nepažnje ili neka posebna okolnost činjenja prvog prekršaja presudama mogu biti ugoržena radna mjesta. Uz latentni neodstatak profesionalnog vozačkog kadra može nanijeti i dodatne štete gospodarstvu. Udruženje cestovnog teretnog prometa HGK predlaže izmjene članka 154. i članka 193. važećeg Zakona kako slijedi: U članaku 154. kojim je regulirano pitanje preopterećenja (pretovara) vozila za koji se kažnjavaju samo prijevoznici i vozači predlaže se izmjena na način da se dodatnim stavkom propiše i odgovornost za preopterećenje (pretovar) vozila i naručitelja prijevoza, jer oni najčešće imaju bolju mogućnost utvrđivanja stvarne mase tereta. U članku 193. predlaže se izmjeniti stavak 2. tako glasi: „(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu.“ Nije prihvaćen Prvi komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.Smatramo da su propisane sankcije za povrede propisa pri osposobljavanju kandidata za vozače primjerene.Također, smatramo da su predloženi okviri novčanih kazni i drugih sankcija za odabrane prekršaje primjereni.Prijedlog za noveliranje odredbi o pretovaru je odbijen, jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje pravila ponašanja sudionika u prometu i sankcije za kršenje tih pravila, a Prekršajnim zakonom je uređena prekršajnopravna odgovornost i postupak sankcioniranja za djela koja predstavljaju prekršaje. U prekršajnom pravu su poznati instituti supočiniteljstva, kao i prekršajnopravne odgovornosti poticatelja i/ili pomagača. U prekršajnom pravu svaki od supočinitelja odgovara u granicama svoje krivnje, odnosno, eventualni poticatelj i pomagač odgovaraju u granicama svoje namjere (arg. ex. čl. 22. Prekršajnog zakona). Ugovorima između eventualnih supočinitelja nije moguće uređivati granice njihove prekršajne odgovornosti niti bi se trebalo polaziti od pretpostavke da eventualne novčane kazne za prekršaje čine dio predviđenih troškova prijevoza, pa da bi se onda i njihovo podmirenje trebalo unaprijed regulirati ugovorima.
5 Emilio Jauk PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Članak 16. U članku.82. stavak 3. mjenja se i glasi: (3) Novčanom kaznom u iznosu od 1500.00 kuna kaznit ce se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavka 1. točke 13. ovoga članka. U članku.82. stavak 4. mjenja se i glasi: (4) Novčanom kaznom u iznosu od 1000.00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavka 1. točke 1. do 12. i 13. ovoga članka. Obrazloženje : ( u Hrvatskoj je kultura parkiranja na nuli odnosno uopće je nema te vozači masovno parkiraju vozila van označenih mjesta za parkiranje a pogotovo na nogostupu i ništa nitko ništa ne poduzima po tom pitanju a za to vrijeme pješaci i invalidi u invalitskim kolicima moraju hodati te voziti po kolniku. Kada boravite i prolazite R.Slovenijom i drugim civiliziranim zapadnim zemljama takve nekulture u parkiranju nema , a pitajte se zbog čega , zbog represivnog djelovanja Policije i Komunalnih redara , koje u R.Hrvatskoj nije briga za taj problem . ) Nije prihvaćen Ne smatramo da je potrebno povećati novčane kazne za prekršaje nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.
6 Hrvatske autoceste d.o.o. PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA 1. Predlažemo izuzeće od primjene članka 140. stavka 3. toga Zakona za vozila kojima se sukladno izvedbenom programu zimske službe obavlja pluženje, kada je na autocesti u skladu s posebnim propisima (Pravilnik o održavanju cesta, "Narodne novine", broj 90/14) nužno ukloniti snijeg. Prema Pravilniku o održavanju cesta, autoceste su ceste I. razine prednosti, na kojima se mora osigurati 24 satna prohodnost u zimskim uvjetima, za razliku od ostalih javnih cesta i nerazvrstanih cesta koje spadaju u II. do VI. razinu prednosti. Zbog toga je osobito važno što efikasnije i u što kraćem roku očistiti kolnik autoceste i omogućiti siguran prolazak autocestom svim kategorijama vozila. Polukružnim okretanjem vozila zimske službe koja obavljaju pluženje i uklanjanje snijega na službenim prolazima, izvedenim prema projektu autoceste, znatno se skraćuje vrijeme čišćenja kolnika i stvaraju preduvjeti za žurno dovođenje autoceste u njezinu punu funkcionalnost. Posebno se ističe da bi se izuzeće od primjene članka 140. Zakona o sigurnosti na cestama za vozila kojima se obavlja pluženje i polukružno okretanje tih vozila korištenjem službenih prolaza zapravo primjenjivalo izuzetno, vrlo rijetko tijekom godine, što pokazuju podaci da su na dionicama A6 (najsnježnijim dionicama u Hrvatskoj na kojima su zimski uvjeti najčešći) u zimskoj službi 2017./2018. zimski uvjeti trajali ukupno 218:13:00 sati. U zimskim uvjetima, sukladno članku 193. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, intenzitet prometa znatno je slabiji zbog zabrane prometa za određene kategorije vozila, a uvjeti vožnje i prometni znakovi ne dozvoljavaju velike brzine kretanja vozila - dozvoljena brzina kretanja vozila u tim uvjetima je 40km/h. Kada na autocesti nastupe zimski uvjeti i kada je proglašen najviši stupanj pripravnosti, a vozila korisnika autoceste otežano prometuju ili su isključena iz prometa te je veći broj vozila zaustavljen na odmorištima autoceste, vozila zimske službe koriste službene prolaze da bi što prije osigurala prohodnost, što policija i druge mjerodavne službe u tim uvjetima ne sprječavaju. Da je izuzeće od zabrane polukružnog okretanja na autocesti u opisanim uvjetima za vozila koja uklanjaju snijeg predviđeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, postojao bi zakonski temelj za adekvatno označavanje službenih prolaza i postavljanje odgovarajućih prometnih znakova na autocesti, a sigurnost svih sudionika u prometu u uvjetima otežanog odvijanja prometa tako bi bila povećana. U susjednoj Sloveniji je vozilima DARS-a kojima se obavlja pluženje u uvjetima obilnog snijega dozvoljeno korištenje tih prolaza, uz postavljanje odgovarajuće prometne signalizacije predviđene propisom o prometnoj signalizaciji i opremi na cestama. Iskustvo DARS-a je da nakon uređivanja ovog pitanja i postavljanja odgovarajućih prometnih znakova sigurnost poboljšana. Imajući u vidu sve prije navedeno predlažemo sljedeću dopunu Zakona o sigurnosti prometa na cestama: - u članku 149. iza stavka 3. dodati novi stavak 4. koji glasi: "(3) Iznimno, uz uvjet da je to neophodno, a vodeći računa o sigurnosti drugih sudionika u prometu, na vozila kojima se sukladno izvedbenom programu zimske službe obavlja pluženje, kada posebnim uređajima daju svjetlosne znakove, ne primjenjuje se odredba članka 140. stavka 3. ovog Zakona o zabrani polukružnog okretanja, kada se takvo okretanje obavlja tijekom pluženja, na službenim prolazima izvedenim prema projektu autoceste." 2. Nadalje, uvažavajući sigurnost prometa autocestom, kao i osiguranje prohodnosti zaustavne trake za slučaj potrebe prolaska hitne medicinske pomoći, vatrogasne službe ili bilo koje žurne službe, od iznimne važnosti je u razumno vrijeme ukloniti vozila u kvaru, vozila koja su sudjelovala u prometnoj nesreći i nisu u voznom stanju, ili drugog događaja kada vozilo nije u voznom stanju. U tom smislu, smatramo opravdanim u članku 140. u stavku 2. iza riječi:"vozilo što prije ukloni s kolnika" staviti zarez i dodati riječi: "a najkasnije u roku od sat vremena od zaustavljanja". Uz to predlažemo u članak 140. dodati novi stavak koji glasi: “(x) U slučaju da vozač u zadanom roku nije uklonio vozilo s kolnika ili nije prethodno od pravne osobe nadležne za održavanje ceste zatražio organiziranje uklanjanja vozila, isto će se po isteku zadanog roka izvršiti od strane pravne ili fizičke osobe obrtnika nadležnih za održavanje ceste vlastitim resursima ili putem ugovornog partnera, sve o trošku vlasnika vozila.” 3. Također smatramo opravdanim predložiti povećanje kazne u slučajevima kada se postupi suprotno članku 142. stavcima 3., 4. i 5., koja je sada određena u iznosu od 2.000,00 kuna, na iznos od 3.000,00 kuna. 4. Iako je predloženim izmjenama i dopunama Zakona u članku 193. predviđeno povećanje iznosa kazni, ono je prema našem mišljenju nedovoljno s obzirom na dosadašnja iskustva na terenu. Stoga predlažemo da stavci 5. i 6. članka 193. glase: “(5) Za prekršaj iz ovog članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. (6) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 do 2.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama ovoga članka.” Nije prihvaćen Prijedlog ne možemo prihvatiti, jer smatramo da ralice nisu vozila s pravom prednosti prolaska, kao niti da bi se u odnosu na ta vozila trebalo propisivati izuzimanje od primjene pojedinih odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Polukružno okretanje na autocesti, osobito u uvjetima smanjene vidljivosti, je iznimno opasna radnja, koja se ne bi smjela legalizirati. Isto tako, smatramo neprimjerenim određivanje fiksnog vremenskog roka u kojem se pokvareno vozilo mora ukloniti sa zaustavne trake (osobito ako tu dužnost uklanjanja prati i prijetnja novčanom kaznom za prekršaj za osobe koje ne uspiju u fiksno određenom roku ukloniti vozilo). Ne smatramo da postoje razlozi za povećanje novčanih kazni za prekršaje iz članaka 142. stavaka 3.,4. i 5., kao niti za prekršaje iz članka 193. stavaka 5. i 6.
7 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Sukladno 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17) dostavljamo mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (ZSPC). Inicijativa se temelji na problematici o kojoj smo upoznati obraćanjem većeg broja stranaka te praćenjem problematike radi zaštite prava i dobrobiti djece kao sudionika u prometu. Podržavamo intervencije u odredbe ZSPC koje će dovesti do očekivanog smanjenja stradavanje sudionika u prometu, a naročito djece. Usto predlažemo da se ovim izmjenama obuhvate i članci Zakona koji nisu predmet ovog Nacrta: Uz članak 41. ZSPC Predlažemo da se povećaju prekršajne sankcije i u stavku 7., 8. i 9. čl. 41. radi nužnosti poštivanja prometnih propisa i pravilnog ponašanja u organiziranom prijevozu djece. Uz članak 114. ZSPC Predlažemo da se odredba stavka 1. čl. 114. ZSPC nadopuni na način da se regulira da zaštitnu kacigu, za vrijeme vožnje na cesti, na glavi moraju nositi vozači bicikla mlađi od 18 godina, te propisivanje prekršajnih sankcija u slučaju kršenja. Smatramo da odredbe ZSPM ne štite dovoljno vozače bicikla starije od 16 godina, a mlađe od 18 godina, te predlažemo povisivanje dobne granice na način da postoji obveza za sve vozače bicikla do 18 godina starosti. Uz članak 161. ZSPC Predlažemo da se, radi zasebnog praćenja nepropisnog prijevoza djece, u čl. 161. predvidi razdvajanje kaznenih odredbi za prekršaje iz st. 3. i 4. kao što je to učinjeno u čl. 163. ZSCP. Nije prihvaćen Smatramo da su propisani iznosi novčanih kazni za nepropisni prijevoz djece primjereni. Isto tako, smatramo da nije potrebno nametati obavezu nošenja zaštitne kacige za vrijeme vožnje na biciklu svim osobama do 18 godina starosti. Zbog malog broja prekršaja iz članka 161. Zakona o sigurnosti prometa na cestama ne smatramo da je potrebno imati različite odredbe za svaki od mogućih načina kršenja odredbi o prijevozu osoba na mopedu i motociklu.
8 Obrtnička komora PGŽ PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Ceh prijevoznika Obrtničke komore Primorsko-goranske županije predlaže da se u odredbama Zakona koje reguliraju mogućnost ograničenja prometa, posebice uredi ograničenje prometa zbog bure. Naime opće je poznata situacija da se zbog bure često ograničava promet teretnih vozila na autocesti između Rijeke i Zagreba. Ceh predlaže da se od zabrane prometa u tim situacijama izuzmu određene kategorije teretnih vozila čije prometovanje ne predstavlja opasnost po sigurnost prometa ( teretna vozila bez natkrivenog teretnog prostora, cisterne, vozila za prijevoz trupaca i slično koja su natovarena s teretom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Vlaho Orepić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Molim imati u vidu da su ovo 9 izmjene zakona te je vjerujem već izmijenjeno više od 70% teksta te je trebalo pristupiti izradi novog zakona. Vezano na povećanje iznosa kazni smatram da treba uzeti u obzir i činjenicu da ovakvim kaznama podižemo broj ovršenika u RH, te molim o visini kazni prethodno mišljenje Ministarstva financija, odnosno provjeriti prosjek naplativosti kazni do sada. Obzirom na manjak stručnih kadrova u svim djelatnostima pa tako i ovoj molim za razumijevanje te predlažem smanjiti dobnu granicu za instruktora vožnje s 24 godine na 21 godinu, eventualno razmotriti uvođenje pripravničkog staža od 6 mjeseci. Primljeno na znanje Smatramo da su predloženi iznosi novčanih kazni za prekršaje primjereni, a prijedlog koji se tiče životne dobi i iskustva instruktora vožnje nije predmet ove novele.
10 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažemo da se članak 202. stavak 6. izmijeni i da glasi: „Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača. Cijenu osposobljavanja autoškole slobodno određuju polazeći od jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata. Jedinstvene minimalne izračunske elemente ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata za predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila, za predmet Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila i za predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći propisuje nadležni ministar temeljem ekonomskih normativa pripremljenih od strane strukovnih komora (obrtničke, gospodarske i liječničke), do 1. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu." OBRAZLOŽENJE Obzirom na trend koji se pojavio početkom ove godine kod autoškola NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA gdje posluje oko 48% od ukupnog broja autoškola u RH, odnosno na pojavu tržišno neopravdanog i ekonomski neutemeljenog drastičnog SNIŽAVANJA CIJENA USLUGA AUTOŠKOLA, predlažemo da se sukladno članku 18. stavak 1. Zakona o procjeni učinaka propisa (NN 44/17) i članku 2. stavak 4. Uredbe o provedbi postupka procjene učinaka propisa (NN 52/17) izvrši naknadna procjena učinaka koje je proizveo propis koji je na snazi godinu dana a prema kojem "autoškola samostalno izrađuje cjenik za uslugu osposobljavanja..." - članak 202. stavak 6. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17) te se zatim nastavno i posljedično izvrši i zakonska izmjena predmetnog članka i stavka. Smatramo da je POTREBNO PROCIJENITI I UTVRDITI UČINAK PROPISA KOJI JE DOVEO DA NASTANKA NEREALNE I EKONOMSKI NEOPRAVDANE DISPROPORCIJE CIJENA USLUGA AUTOŠKOLA U ZAGREBU I U DRUGIM DIJELOVIMA RH, kada se stvarno naplaćena cijena u gradu Zagrebu za primjerice B kategoriju u pojedinim akcijskim prodajama spušta na razinu i do 43% nižu u odnosu na cijene za promatranu kategoriju u autoškolama u Istri, Dalmaciji, Slavoniji, a u odnosu na cijene u nekim manjim mjestima primjerice u Istri, ta razlika prelazi i 50%. Uzimajući u obzir da su OSNOVNI ULAZNI TROŠKOVI PODJEDNAKI za autoškole na području cijele RH (cijene vozila, leasinga, registracije, goriva, servisa, bankovnih naknada, telekomunikacija i sl.), a da su na području grada Zagreba POJEDINI TROŠKOVI ZNAČAJNO VEĆI (viša stopa prireza, skuplji zakup poslovnog prostora, više cijene osiguranja, prosječna plaća tisuću kuna veća prosjeka RH itd.) postavlja se pitanje koji su to ekonomski opravdani razlozi da se, NAKON GODINE DANA PRIMJENE PROPISA, cijene školarine U ZAGREBU, isključimo li ekstremne slučajeve, s prijašnjih 5.800,00 SPUŠTAJU na 4.900,00 kuna dok su cijene u PULI, SPLITU, OSIJEKU s razine od 5.800,00 PODIGNUTE na 6.500,00 kuna. I tu se ne radi o autoškolama koje nisu u sustavu PDV-a. Smatramo da se ovdje ne radi o djelovanju tržišnih mehanizama na trend kretanja cijena nego o drugim uzrocima. Smatramo također da je potrebno utvrditi radi li se u navedenim slučajevima drastičnog snižavanja cijena putem akcijskih prodaja sa 5.800,00 kuna na, kad se uračuna besplatno liječničko uvjerenje i provizija internetskom posredniku, realno naplaćenih 3.700,00 kuna, o prihvatljivoj "agresivnoj prodaji" ili o nedozvoljenoj "STRATEGIJI GRABEŽNIH CIJENA" jer svaki disbalans u funkcioniranju djelatnosti koja je zakonski označena DJELATNOŠĆU OD OPĆEG INTERESA (čl. 200. st. 1. i 2. ZSPC, NN 108/17), ima negativan učinak ne samo na poduzetnike i ravnopravno tržišno natjecanje nego i na sigurnost prometa. Iz navedenih razloga predlažemo da se izmjene zakona ZSPC koji regulira to područje i čije su izmjene i dopune predmet javnog savjetovanja, iskoriste za procjenu te ispravljanje i sprječavanje daljnjih negativnih učinaka važećeg propisa na djelatnost osposobljavanja budućih vozača, a time posljedično i na opću sigurnost prometa. Nadalje, obzirom da se predlagatelj prilikom ukidanja zakonskog propisivanja minimalne cijene (ZID ZSPC, NN 108/17). pozivao na predsudski postupak pokrenut protiv RH od strane Europske komisije smatramo da EU zakonodavstvo, odnosno Direktiva 2006/123 EZ više ne bi trebala biti prepreka za uvođenje zakonskog reguliranja minimalne cijene nastavnog sata u autoškolama u RH jer je EU PRESEDAN VEĆ POSTAVLJEN - naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17) trebao bi se i mogao promijeniti prema modelu ZAKONA O VOZAČIMA REPUBLIKE SLOVENIJE (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) koja nema nikakvih prijepora s Europskom komisijom po tom pitanju iako primjenjuje cijenu autoškole reguliranu zakonom (čl. 14. st. 25. Zakona o vozačima SLO) već pune dvije godine, od 1.1.2017. Predlažemo da nadležno ministarstvo nakon izvršene naknadne procjene učinka predmetnog propisa, koji je u primjeni godinu dana (čl. 202. st. 6. ZSPC, NN 108/17) i kojim je ukinuto propisivanje minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli, POKRENE ZAKONSKE IZMJENE kojima bi se omogućilo vraćanje odredbe o minimalnoj cijeni u ZSPC u cilju zaštite nacionalno važne djelatnosti i osiguravanja neophodne razine kvalitete osposobljavanja budućih vozača, te da kod Europske komisije POKRENE ZAHTJEV ZA OBUSTAVU PREDSUDSKOG POSTUPKA protiv RH uz argument navedenog slovenskog presedana. Nije prihvaćen Propisivanje cijena, bilo u njihovom minimumu bilo na neki drugi način, nije u skladu sa zajedničkom europskom pravnom stečevinom.
11 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Što se audio vizualnog SNIMANJA ISPITA tiče, predlažemo : "Članku 208. dodaje se stavak 6. o AV snimanju ispita iz UV" Podržavamo izmjene zakona kojima se uvodi AV snimanje ispita iz Upravljanja vozilom i to prvenstveno IZ NAČELNIH RAZLOGA jer time podržavamo pravo naših polaznika na poboljšanje uvjeta i ujednačavanje kriterija kod polaganja vozačkog ispita. Tema AV snimanja ispita za autoškole nije od izravne važnosti jer autoškola, odnosno instruktor vožnje ni na koji način ne sudjeluje aktivno u ispitu, i što je najvažnije, ta je zakonska odredba za autoškole financijski neutralna. Instruktor je za vrijeme ispita prisutan u vozilu isključivo u svrhu intervencije u slučaju opasnosti od prometne nezgode. Jedino što izravno povezuje autoškole sa snimanjem ispita jest činjenica da se kamere postavljaju u vozilo koje je u vlasništvu autoškole, što se smatramo može regulirati pravilnikom. Što se E-UVJERENJA tiče, predlažemo - Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi: „(8) Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku.“. Ovdje želimo naglasiti da TEMU DIGITALIZACIJE CJELOKUPNOG PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE smatramo daleko važnijom, i za autoškole i za polaznike, od teme audio-vizualnog (AV) snimanja ispita iz Upravljanja vozilom. Smatramo da bi bilo izuzetno korisno kada bi stručni nositelj iskoristio ove izmjene zakona da SADA OSIGURA PRAVNI OKVIR ZA UVOĐENJE DIGITALIZACIJE u cjelokupni proces stjecanja vozačke dozvole, a ne samo za završni dio e-Uvjerenje. Jer digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna - obzirom da smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU uredbe, a Uredba EU PARLAMENTA I VIJEĆA od 3.10.2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika stupila je na snagu 11. prosinca 2018. svakako ćemo biti obvezni primjenjivati je. Naš prijedlog PROJEKTA E-VOZAČKA koji predstavlja projekt digitalizacije CJELOKUPNPG procesa stjecanja vozačke dozvole, uključuje: E-UPISNICU, odnosno digitalizaciju unosa osobnih podataka kod upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet (već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Matična knjiga", unos sada obavljaju isključivo autoškole a trebali bi građani, dok autoškole samo u dijelu o provedenom osposobljavanju) te E-PRIJAVNICU koja predstavlja digitalizaciju prijave i odjave ispita stručnoj organizaciji te digitalni pristup informacijama o rezultatima i o terminima ispita (već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Ispiti", unos prijava sada obavljaju isključivo autoškole a trebali bi građani, dok stručna organizacija samo u dijelu o provedenim ispitima), i na kraju ono što je ovim zakonom predloženo, E-UVJERENJE kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola, i koji stručna organizacija dostavlja nadležnom ministarstvu (stručna organizacija radi na razvoju aplikacije, unos podataka obavlja stručna organizacija). U ovom zakonu predloženo e-Uvjerenje jest elektronička isprava koja će kolati SAMO između dva državno javna tijela, HAK-a i MUP-a, te kao takav ne bi ni građanima niti gospodarstvu donio konkretne benefite, za razliku od CJELOVITE E-VOZAČKE koja bi obuhvaćala cijeli proces, počevši od e-Upisnice preko e-Prijavnice do e-Uvjerenja, koje bi građanima donijele brz i jednostavan postupak upisa na osposobljavanje i jednostavan i transparentan postupak prijavljivanja ispita, a poduzetnicima, odnosno autoškolama značajne financijske uštede. Uvođenjem digitalizacije autoškole bi prestale obavljati brojne besplatne poslove za druge - od unosa osobnih podataka građana u e-matične knjige stručne organizacije, do prijava-odjava ispita i obavještavanja građana o terminima ispita, što bi za autoškole predstavljalo konkretnu uštedu u radnim satima administrativnog osoblja te uštedu u materijalnim i telekomunikacijskim troškovima. Sve te troškove sada snose autoškole bez zakonskog temelja. Treba naglasiti da je PROKLAMIRANI CILJ EU Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika u potpunosti iskoristiti prednosti novih digitalnih alata, digitalizacijom značajno povećati potencijal uštede vremena i smanjiti troškove nastale kod dobivanje informacija i provođenja administrativnih postupaka, kako bi se na jedinstvenom digitalnom tržištu osiguralo slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, a pojedinci i poduzeća mogu nesmetano pristupati aktivnostima na internetu i obavljati ih u uvjetima poštenog tržišnog natjecanja, uz visoku razinu zaštite potrošača i osobnih podataka. Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da za građanina koji želi steći vozačku dozvolu prvi korak bude da putem elektroničke aplikacije koja bi bila javno dostupna na mrežnim stranicama za to određene institucije (autoškole, nadležnog ministarstva, sustava e-Građanin ili STRUČNE ORGANIZACIJE - KOJA VEĆ IMA USPOSTAVLJEN PRIKLADAN E-SUSTAV U KOJI PRISTUP ZASAD IMAJU SAMO AUTOŠKOLE, a koji bi se, uz određene preinake i uz odgovarajuću sigurnosnu zaštitu, mogao kao jedinstvena pristupna točka UČINITI DOSTUPNIM GRAĐANIMA koji žele krenuti u postupak stjecanja vozačke dozvole) unese u sustav E-VOZAČKA svoje osobne podatke koji bi ga potom pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "SAMO JEDNOM" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je mogli koristiti svi dionici procesa stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji su u fokusu ove EU uredbe o digitalizaciji, i oni koji provode osposobljavanje - autoškole i Crveni križ, i oni koji provode vozačke ispite - stručna organizacija, te oni koji izdaju vozačke dozvole - nadležno ministarstvo. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka može obaviti autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole/zahtjeva od strane građanina za unos/prijenos osobnih podataka. Nije prihvaćen Svrha uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Pitanje digitalizacije proceduralnih radnji pri stjecanju vozačke dozvole reguliran je drugim propisima.
12 Hrvoje Brkić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, nažalost u izmjenama zakona ne vidim nekoliko nužnih mjera. Najprije me zanima što je sa zabranom pušenja u automobilu, ako je mobitel zabranjen, zašto je pušenje dozvoljeno, cigareta berem jednako ometa kao i mobitel, a puno je štetnija. Osim toga pušači najčešće opuške bacaju kroz prozor, što može uzrokovati požare, pa bi se na taj način barem malo pokušali boriti protiv požara. Nakon toga što je sa bacanjem otpada kroz prozor, smiju li se snimke iz automobila koristiti kao dokaz protiv onih koji se svog otpada rjesavaju bacanjem kroz prozor automobila? Također sam primjetio povećan broj ne vezane djece u automobilima, djece na prednjim sjedalima, djece na motorima bez kaciga... Ovaj zakon to uoće ne spominje. Nažalost sve ove izmjene mi se čine besmislene, jer policije nema na cesti, jako dugo nisam sreo policijsku patrolu, niti doživio nekakav preventivni pregled, a svakodnevno sam na cesti. Mislim da je to puno bitnije od izmjena zakona. Da se zakon zaista provodi prema svima jednako drastične kazne mozda nebi niti bile potrebne. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Prijedlog da se u novi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama uvrsti odredba o zakonskom propisivanju minimalne ekonomski opravdane cijene nastavnog sata u autoškoli. 1. Naš prijedlog za Zakon o izmjenama i dopunama ZoSPC za čl. 202. st. (6) je : „Troškove osposobljavanja snosi kandidat za vozača. Cijenu osposobljavanja autoškole slobodno određuju polazeći od jedinstvenih minimalnih izračunskih elemenata ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata. Jedinstvene minimalne izračunske elemente ekonomski opravdane vrijednosti nastavnog sata za predmet Prometni propisi i sigurnosna pravila, za predmet Upravljanje vozilom za pojedinu kategoriju vozila i za predmet Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći propisuje nadležni ministar temeljem ekonomskih normativa pripremljenih od strane strukovnih komora (obrtničke, gospodarske i liječničke), do 1. studenog tekuće godine za narednu kalendarsku godinu." Obzirom se predlagatelj izmjena zakona kod ukidanja zakonskog propisivanja minimalne cijene pozivao na prijeteći predsudski postupak od strane Europske komisije, smatramo da EU zakonodavstvo, odnosno Direktiva 2006/123 EZ više ne bi smjela biti prepreka za uvođenje u RH zakonskog reguliranja minimalne cijene nastavnog sata u autoškoli jer je EU PRESEDAN VEĆ POSTAVLJEN - naš Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 108/17) treba se i može promijeniti po modelu Zakona o vozačima Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 85/16, 67/17 in 21/18 – ZNOrg) koja nema nikakvih prijepora s Europskom komisijom po tom pitanju iako primjenjuje cijenu školarine reguliranu zakonom (čl. 14. st. 25. Zakona o vozačima) već pune dvije godine, od 1.1.2017. 2. Temu digitalizacije procesa stjecanja vozačke dozvole smatramo daleko važnijom od teme audio-vizualnog (AV) snimanja provedbe ispita iz Upravljanja vozilom. Tema AV snimanja ispita je za autoškole zapravo nevažna (autoškola, odnosno instruktor ni na koji način ne sudjeluje u ispitu, on je prisutan u vozilu isključivo u svrhu intervencije u slučaju opasnosti od prometne nezgode) i što je najvažnije, financijski je za autoškole neutralna. Dok naprotiv, vezano i uz EU Uredbu o jedinstvenom digitalnom pristupniku, izuzetno važnom smatramo temu digitalizacije cjelokupnog procesa stjecanja vozačke dozvole - što uključuje e-Upisnicu, odnosno digitalizaciju upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet, te e-Prijavnicu koja predstavlja digitalizaciju prijave i odjave ispita HAK-u te pristup informacijama o terminima ispita u HAK-u, i na kraju ono što je HAK predložio i MUP podržao, e-Uvjerenje kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola. Nacrtom pravilnika predloženo e-Uvjerenje jest elektronička isprava koja će kolati samo između dva državno javna tijela, HAK-a i MUP-a, te kao takav ne bi ni građanima niti autoškolama donio nikakve benefite, za razliku od cjelovite e-Vozačke koja bi obuhvaćala cijeli proces, počevši od e-Upisnice i e-Prijavnice koje bi građanima donijele brz i jednostavan postupak upisa na osposobljavanje i jednostavan i transparentan postupak prijavljivanja ispita, a autoškolama velike financijske uštede. Uvođenjem digitalizacije autoškole bi prestale obavljati brojne besplatne poslove za druge - od unosa osobnih podataka u HAK-ove matične knjige, do prijava i odjava ispita HAK-u i obavještavanja osoba o terminima HAK-ovih ispita, što bi za autoškole predstavljalo veliku uštedu u radnim satima administrativnog osoblja te uštedu u materijalnim i telekomunikacijskim troškovima. Treba naglasiti da je proklamirani cilj EU Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika u potpunosti iskoristiti prednosti novih digitalnih alata, digitalizacijom značajno povećati potencijal uštede vremena i smanjiti troškove nastale kod dobivanje informacija i provođenja administrativnih postupaka, kako bi se na jedinstvenom digitalnom tržištu osiguralo slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, a pojedinci i poduzeća mogu nesmetano pristupati aktivnostima na internetu i obavljati ih u uvjetima poštenog tržišnog natjecanja, te uz visoku razinu zaštite potrošača i osobnih podataka. Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da za građanina koji želi steći vozačku dozvolu prvi korak bude putem elektroničke aplikacije koja bi bila javno dostupna na mrežnim stranicama za to određene institucije (autoškole, nadležnog ministarstva, stručne organizacije, sustava e-Građanin itd.) unijeti u sustav, nazovimo ga E-VOZAČKA, svoje osobne podatke koji bi ga pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "samo jednom" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je mogli koristiti svi dionici procesa stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji su u fokusu ove EU uredbe o digitalizaciji, i oni koji provode osposobljavanje budućih vozača i oni koji provode vozačke ispite te oni koji izdaju vozačke dozvole. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka obavit će autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole od strane građanina za prijenos osobnih podataka. 3. Predlažemo da se u Zakon o sigurnosti prometa na cestama doda članak 255.a. kako bi se omogućila kategorizacija i stupnjevanje nedostataka utvrđenih stručnim nadzorom nad radom autoškola, što bi posljedično utjecalo na donošenje izmjena i dopuna članka 213. predmetnog Zakona. Članak 255.a dodaje se i glasi: (1) Osposobljavanje kandidata za vozače je djelatnost koju obavljaju autoškole. (2) Radi provjere ispravnosti obavljanja djelatnosti iz stavka 1. obavljaju se stručni nadzori nad radom autoškola. (3) Stručni nadzori nad radom autoškola su redoviti i izvanredni. (4) Stručnim nadzorom nad radom autoškola utvrđuje se udovoljava li autoškola uvjetima propisanim za osposobljavanje kandidata za vozače i izvodi li se nastava u autoškoli stručno i u skladu s propisanim programom i procedurama. (5) O obavljenom stručnom nadzoru nad radom autoškole vodi se evidencija i izdaje zapisnik o obavljenom stručnom nadzoru. (6) Nedostaci utvrđeni tijekom stručnih nadzora nad radom autoškola mogu biti nekategorizirani ili se kategoriziraju kao manji, veći ili veliki. 1) manji nedostaci su oni koji nemaju znatan učinak na ispravnosti obavljanja djelatnosti te ostale manje neusklađenosti, ali je primjereno dati upozorenje u vezi otklanjanja nedostataka, 2) veći nedostaci su oni koji mogu ograničiti ispravnost obavljanja djelatnosti te dovesti u pitanje izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače u skladu s propisima ili druge veće neusklađenosti, 3) veliki nedostaci su oni koji čine izravnu i neposrednu ugrozu za ispravnost obavljanja djelatnosti te koji potpuno onemogućavaju izvršenje poslova osposobljavanja kandidata za vozače. (7) Ako je tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u različite kategorije nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine. Ako je tijekom stručnog nadzora utvrđeno da autoškola ima više nedostataka koji pripadaju u istu kategoriju nedostataka sukladno stavku 6. ovoga članka, smatrat će se da autoškola ima nedostatak većeg stupnja težine, ako utvrđeni nedostaci zajedno predstavljaju veću ugrozu za obavljanje djelatnosti. (8) Na temelju rezultata stručnog nadzora nad radom autoškole i utvrđenih kategoriziranih nedostataka formira se i sustav stupnjevanja ugroze za obavljanje djelatnosti. (9) Popis mogućih nedostataka utvrđenih tijekom stručnog nadzora nad radom autoškole i stupanj njihove težine propisat će se pravilnikom iz stavka 13. ovoga članka. (10) Ministarstvo nadležno za unutarnje poslove je kontaktna točka koja u području stručnog nadzora nad radom autoškola provodi suradnju s kontaktnim točkama drugih država članica Europske unije, dostavlja Europskoj komisiji podatke u području stručnog nadzora nad radom autoškola te osigurava razmjenu informacija i pružanje pomoći s kontaktnim točkama drugih država članica. (11) Ako su u radu autoškole koja u Republici Hrvatskoj nema sjedište nego ima poslovni nastan, utvrđeni veći ili veliki nedostaci ili nedostaci koji za posljedicu imaju ograničenje ili nemogućnost obavljanja djelatnosti, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove obavijestit će kontaktnu točku države članice u kojoj autoškola ima sjedište o rezultatima stručnog nadzora nad radom te autoškole. (12) U slučaju iz stavka 11. ovoga članka, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove može zatražiti nadležno tijelo države članice u kojoj je autoškola ima sjedište, preko njezine kontaktne točke, poduzimanje prikladnih naknadnih mjera. (13) Ministar nadležan za unutarnje poslove donosi Pravilnik o stručnom nadzoru nad radom autoškola . OBRAZLOŽENJE Obzirom da je za djelatnost cestovnog prijevoza zadnjim izmjenama ZoSPC određeno da nedostaci koji se utvrde tehničkim pregledom vozila budu KATEGORIZIRANI i potom STUPNJEVANI (članak 255.) kao manji, veći i teški te da se sukladno tome utvrđuje i stupanj odgovornosti prijevoznika smatramo da bi isto pravilo trebalo primijeniti i na djelatnost autoškola, obzirom da su obje djelatnosti regulirane istim zakonom. Treba napomenuti da se odgovornost prijevoznika za utvrđene nedostatke na tehničkom pregledu vozila ne kažnjava drastičnim kaznama kao kod autoškola zabranom obavljanja djelatnosti, odnosno oduzimanjem dozvole (licencije) stručnom osoblju nego je, ovisno o kategoriji i stupnju utvrđenog nedostatka, zapriječena kazna isključivo novčana (članak 236.). Najviša zapriječena kazna prijevoznicima za utvrđene nedostatke najvišeg stupnja koji su kategorizirani kao opasni iznosi od 5.000,00 do 15.000,00 kuna (članak 236. st. 4.) dok je za AUTOŠKOLE istim zakonom zapriječena najteža i ireverzibilna kazna ODUZIMANAJA DOZVOLE ZA RAD što autoškole izravno diskriminira i u zakonskom i u poslovnom smislu. Osobito je potrebno zakonski kategorizirati i stupnjevati nedostatke u radu autoškola jer rješenje o kaznenoj mjeri zabrane rada za autoškolu ne donosi sud nego je Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (članak 213.) procjena o težini prekršaja, odnosno o kategoriji i stupnju utvrđenih nedostatka prepuštena državnom tijelu, odnosno nadležnom ministarstvu, koje može RJEŠENJEM autoškoli privremeno ili trajno zabraniti rad, a žalba na predmetno rješenje nije dopuštena nego se može pokrenuti upravni spor. Neophodno je promijeniti zakonske odredbe kako bi se odluka o najtežoj kazni koja se može izreći poslovnom subjektu – oduzimanje dozvole za rad rješenjem državnog ministarstva – vratile u nadležnost pravosudnih tijela, što bi bilo u skladu s odredbama Ustava i Prekršajnog zakona. Važno je naglasiti da je eventualna šteta nastala zbog nedostataka u obavljanju djelatnosti autoškola stvarno i činjenično razmjerno manje opasna po osobe, stvari i okoliš nego kod prijevoznika, stoga smatramo da je potrebno ujednačiti zakonske kriterije koji se primjenjuju na predmetne djelatnosti te propisati kategorizaciju i stupnjevanje nedostataka jednako za obje djelatnosti. Nije prihvaćen Propisivanje cijena, bilo u njihovom minimumu bilo na neki drugi način, nije u skladu sa zajedničkom europskom pravnom stečevinom. Svrha uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Pitanje digitalizacije proceduralnih radnji pri stjecanju vozačke dozvole reguliran je drugim propisima.Smatramo da su propisane sankcije za povrede propisa pri osposobljavanju kandidata za vozače primjerene.
14 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 Vladimir Benceković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Mislim da su predložene novčane kazne previsoke iz razloga što neće biti naplative već će izazvati gužve u zatvorima. Jesam za rigorozno kažnjavanje svih teških prekršaja ali možda bi se zaista trebalo razmišljati o visini kazna proporcionalnim primanjima prekršitelja. Nije prihvaćen Novčane kazne za prekršaje propisuju se u okvirima i na način propisan Prekršajnim zakonom.
16 Daniel Majer PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Budimo inovativni U svijetu tehnologije gdje automobili voze sami ili imaju asistenciju za kočenje, mi još imamo odredbe o brzini gdje automobili čije kočnice vrijede 10 puta više, nego 'jugo', mogu jednako voziti. Treba propisati da je brzina u naselju 50 km/h na sat, ali da to vrijedi za većinu automobila, jer imaju koeficijent 1, dok bi stariji automobili imali npr.0,8 pa bi mogli voziti 40, a neki koji imaju keramičke kočnice vrijedne tisuće eura, mogli bi imati k 1,4 pa vozit 70 km/h – i da krenu kočiti 0,5 sekunde kasnije stat će s te brzine prije nego 'fiček' sa 40 km/h… Mi jednako kažnjavamo vlasnika A7 koji na autocesti vozi 170 km/h i nekoga kome sa 170 treba dva dana da stane, a pri toj brzini auto se raspada, gume stare jedva da hvataju podloge kada koči… Gdje je tu briga o sigurnosti? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Međutim, napominjemo da je brzina najčešći prometni prekršaj koji dovodi do prometnih nesreća s najtežim posljedicama. U prosjeku, godišnje, zbog ovog prekršaja, smrtno strada gotovo 50% svih smrtno stradalih osoba u prometnim nesrećama.
17 Daniel Majer PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Zakon o sigurnosti prometa na cestama – potiče brzu vožnju pod utjecajem alkohola Svi znamo kako su najveći uzročnik prometnih nesreća brzina i alkohol. Dojma sam kako je Zakon takav da stimulira tu kombinaciju! Naime, mnogi kada popiju, posebno mladi, kažu si: a sad sam već popio, ako me uhvate, ionako ću nadrljat pa povezu… Zakon o SIGURNOSTI prometa na cestama treba propisivati da kada netko tko vozi pod utjecajem alkohola i pri tome ne krši druga pravila da se NE KAŽNJAVA (do 0,8 promila) ili kažnjava s 1000 kn, odnosno s ½ na licu mjesta (do 1,5% promil). S preko 1,5% promil da je to onda kazneno djelo i da je minimalna zajamčena kazna 6 mjeseci zatvora. Da kada je vozač pod utjecajem alkohola i krši druge propise, osim o brzini, da se kažnjava s 2000 kn; a da kada vozi pod utjecajem alkohola i brzinu prekorači za 10 (u naselju), odnosno 30 (van naselja) da ide 3 mjeseca u zatvor; a kada vozi pod utjecajem alkohola preko 30 u naselju i 50 km/h izvan naselja da je to onda kazneno djelo i da je minimalna zajamčena kazna 6 mjeseci zatvora, odnosno da mu se može izreći od 6 mjeseci do 5 godina pa će recidivisti na 5 godina u zatvor i k tome još bi bili u kaznenoj evidenciji. Još liberalnija ideja bila bi da policija uopće ne može zaustavljati vozila ukoliko vozači nisu u prekrašju, osim kada imaju akcije, npr. za Martinje i Vincelovo; a i tada bi trebalo vrijediti gore propisane kazne. Kada bi takvo zakonsko uređenje bilo, siguran sam da bi se broj prometnih nesreća prepolovio, jer bi se broj onih koji bi vozili brže pod utjecajem alkohola prepolovio, jer kada bi svi vozači znali da, iako pod utjecajem alkohola, ih se neće zasustaviti i da će proći bez kazne, a da ako krše još koju odredbu, da su onda kazne drakonske, ne bi riskirali do 5 godina zatvora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 Daniel Majer PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kome smetaju biciklisti? Iako se zakon zove Zakon o SIGURNOSTI prometa na cestama, policija uredno kažnjava bicikliste koji sporo voze po nogostupu i time baš nikoga ne ugrožavaju! Da li je netko čuo da je biciklist na pješačkom nogostupu usmrtio pješaka?! Svaki zakon treba tumačiti „u duhu zakona“! Ne treba biti izvrstan pravnik za tumačenje duha ovog zakona, jer njegov naziv sam otkriva duh zakona, a to je SIGURNOST sudionika u prometu. Uvažena gospodo, koliko još biciklista mora poginuti da biste izmijenili glupe zakonske odredbe, da se bicikliste koji sporo voze po pješačkim nogostupa ne kažnjavaju! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
19 Dejan Pastorčić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA čl. 285, je potrebno dopuniti novim stavkom - odredbom, koja treba glasiti: "koji upravlja vozilom protivno upisanim kodovima ograničene uporabe vozila", a isto se odnosi na isključivanje iz prometa vozača kojeg se zatekne da upravlja vozilom nepoštivajući upisana ograničenja u vozačkoj dozvoli (kodovi ograničene uporabe vozila - Pravilnik o vozačkim dozvolama) te isto povezati na materijalnu odredbu koja za sada ne postoji, a osobno sam u cilju reguliranja navedene materije predložio dopunu čl. 223 postojećeg prijedloga (vidi komentar kod čl. 223). Ovo je potrebno iz razloga što ne postoje opravdani razlozi da se dopusti upravljanje vozilom vozaču kojeg se zatekne da upravlja vozilom ne poštivajući ograničenja iz zdravstvenog uvjerenja, primjerice, vozač ima upisan kod 61. - ograničeno na vožnju danju, a zatečen je u vožnji po noći. Postavlja se pitanje valjanosti zdravstvenog uvjerenja i opće sposobnosti i prava na upravljanje u takvoj situaciji (nepoštivanje kodova ograničenja iz vozačke dozvole). Prihvaćen Prihvaćen
20 HGK ŽK Split PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlaže se u konačni prijedlog izmjena i dopuna zakona uvrstiti članak 32.a, na način: Članak 32.a U članku 203. stavak 4. mijenja se i glasi: "(4) Instruktor vožnje u autoškoli može biti osoba sa zanimanjem instruktora vožnje koja ima najmanje dvije godine vozačku dozvolu za vozila B kategorije, zdravstveno sposobna za instruktora vožnje i kojoj je izdana dozvola instruktora vožnje određene kategorije te koja je navršila 21 godinu starosti." Obrazloženje: Ova odredba bi smanjila trenutni nedostatak instruktora vožnje na tržištu rada. Pomalo je nepravedno da osoba koja završi srednju prometnu školu i završi program usavršavanja za Instruktora vožnje, mora čekati 5, 6 godina da može steći licencu za rad. U tom dugom periodu, većina tih mladih osoba se zaposli u drugim zanimanjima. Po našim saznanjima u većini zemalja EU, instruktor vožnje može biti osoba od 18 do 21 godine starosti života. U prilog našem prijedlogu da osoba od 21 godine starosti života može biti instruktor vožnje, kazuju i slijedeće činjenice: - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom C i CE kategorije 18 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilom D i DE kategorije 21 godina, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da vozač taksija može raditi nakon završene srednje škole, ukoliko vozač posjeduje početnu kvalifikaciju sukladno propisu kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu - da je minimalna starosna dob za upravljanje vozilima za prijevoz opasanih tvari (ADR) 21 godina, ukoliko vozač posjeduje ADR potvrdu o osposobljenosti vozača vozila koja prevoze opasane tvari. Nije prihvaćen Komentar se odnosi na odredbe čije izmjene se ovom novelom ne predlažu.
21 Robert Lehpaner PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Smatran da sigurnost u prometu treba biti zajednička briga, dakle ne samo MUP-a, već i županija, gradova i općina, odnosno onih institucija, koje se bave regulacijom prometa i signalizacijom. Nadalje smatram da u prvom planu treba biti prevencija, a u drugom planu represija. Pooštravajući kazne svakih nekoliko godina, iste će dosegenuti visine, koje ponekad neće više biti u razumnom odnosu naspram prekršaja. A efekt upitan, ili čak kontraproduktivan za „normalne“ vozače. Karikirat ću malo: Ne želim da me, kao „normlanog“ vozača, bude strah hoću li završiti u zatvoru zbog nekog banalnog prekršaja. Nadležna tijela za regulaciju prometa trebala bi postaviti situacije na terenu tako, da se već u startu donekle smanji mogućnost za prekršaje (prevencija). Kao osnovno potrebno je poboljšati ili ispraviti i prometnu signalizaciju, npr. dovoljno dugo podesiti žute faze na semaforima, međusobno uskladiti prometne znakove na križanjima, postaviti na svim ulazima i izlazima u naselje i iz naselja odgovarajuće znakove, uskladiti ili upotpuniti putokaze, itd, dakle minimizirati opasne ili zbunjujuće situacije, usljed koji vozač može nenamjerno napraviti prekršaj. Recimo, u naseljima mjere protiv prekoračenja brzine mogu biti da se mnogim ulicama ukine status prednosti prolaza, a posljedično da na tim križanjima strikno vrijedi pravilo desne strane. Prednost prolaza bi u naselju trebale zadržati samo glavne prometnice, kao što su županijske i državne ceste. Zatim se mogu izgraditi rotori na nekim križanjima, na glavim prolazim cestama postaviti fiksni uređaji za mjerenje brzine, postaviti više semafora, itd. Svim tim rješenjima postigla bi se opreznija vožnja i smanjenje brzine. Kada govorimo o represiji, smatram da bi policijske kontrole trebale biti izvedene na manje uočljiv način, npr. policajci bi trebali mjeriti brzinu u neupadljivim civilnim autima i civilnoj odjeći, kako se vozači ne bi mogli međusobno upozoravati svjetlosnim signalima. Ovo su samo neki primjeri i razmišljanja o toj važnoj temi. Usput rečeno, nisam ih ja izmislio, nego ih poznajem iz dugogodišnjeg bravka u Njemačkoj. Svjestan sam da takve mjere koštaju, ali sigurnost košta i može dati dobar učinak. Lp Primljeno na znanje Upravo mjere koje su predložene u Izmjenama i dopunama ZSPC-a, prvenstveno su usmjerene na najteže prometne prekršaje i vozače koji učestalo i teško krše prometne propise i izazivaju teške prometne nesreće, dakle vozače recidiviste.
22 HGK ŽK Split PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažemo ostaviti najmanje novčane kazne u iznosima kao i do sada, a povećati najveće iznose, sukladno ovom prijedlogu ZSPC. Djelomično prihvaćen Smatramo da je potrebno korigirati novčane kazne za odabrane prekršaje na predloženi način. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
23 Edvard Flego PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Nisam pročitao tekst prijedloga novog zakona o sigurnosti na cestama ali htio bi se osvrnuti samo na jedan mali segment: radi se o obaveznim upaljenim svjetla za vrijeme zimskog računanja vremena. Naime, previše puta sam sreo vozače koji NE pale svijetla u uvjetima slabe vidljivosti i to u svako doba godine. Rano jutro, u sumrak, po oblačnom i kišovitom vremenu, a pogotovo kod auta sivih i tamnih boja kad su skoro nevidljivi dok ne dođu na 30m...nisam nikad čuo da je itko radi toga platio kaznu. Znači prijedlog je: Ukinuti pravilo prema datumu, odrediti da se u svako doba godine obavezno koriste dnevna ili oborena svijetla pri slabijoj vidljivosti, upozoravati i kažnjavati ako se ponovi nakon upozorenja. A po meni isto važno i efikasno bi bilo donijeti uredbu po kojoj bi sva osobna vozila zagasitih i tamnih boja morala imati upaljena svijetla non stop, bez obzira na uvjete vožnje. I još jedan prijedlog - da se kod obijesne vožnje, kod upravljanja vozilom pod utjecajem droge ili alkohola te kod većih prekoračenja brzine vozač još dodatno kazni prema broju putnika u autu, jer nitko nema pravo ugrožavati tuđe živote. Nije prihvaćen Smatramo da ne postoje dovoljno jaki argumenti za uvođenje obaveze paljenja svjetala na svim motornim vozilima tijekom cijele godine.
24 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažemo da se ZoSPC u odnosu na reguliranje problema pretovara uskladi s njemačkim zakonodavstvom koje za pretovar tereti i pošiljatelja, i utovaritelja i prijevoznika. Članak 154. ZoSPC nepravedno za pretovar tereti isključivo prijevoznika. U Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđen je bio čl. 77. koji odgovornost za pretovar raspodjeljuje između pošiljatelja tereta, prijevoznika i primatelja tereta, no na sjednici Vlade RH prihvaćen je i u Saboru RH usvojen je novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) bez predviđenog članka 77. i reguliranja ovog pitanja, a razlog tome je članak 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 92/14, 64/15, 108/17) koji nameće odgovornost isključivo prijevozniku. Izbrisani članak 77. iz Nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu glasio je: (1) Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu se mora obavljati sukladno propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama te uporabu i održavanje javnih cesta. (2) Pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj odgovorni su da se prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo optereti isključivo u skladu s podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno u skladu sa najvećom dopuštenom masom i osovinskim opterećenjem na itinereru kojim se obavlja prijevoz. (3) Ugovorom o prijevozu tereta iz članka 67. ovoga zakona potrebno je odrediti raspodjelu odgovornosti između pošiljatelja tereta – utovaritelja, prijevoznika i primatelja tereta – istovaritelja u slučaju postupanja suprotnog odredbama stavka 2. ovog članka. (4) Kada pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj propuste postupiti sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka, odgovornost snose zajednički i solidarno, u jednakim dijelovima. Predlažemo da se članak 154. ZoSPC izmijeni na način da se u isti na odgovarajući način dodaju odredbe izbrisanog članka 77. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (kako je bilo predviđeno u javnom savjetovanju) kako bi se suodgovornost za pretovar podijelila između sva tri dionika koja u pretovaru sudjeluju. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje pravila ponašanja sudionika u prometu i sankcije za kršenje tih pravila. Prekršajnim zakonom je uređena prekršajnopravna odgovornost i postupak sankcioniranja za djela koja predstavljaju prekršaje. U prekršajnom pravu su poznati instituti supočiniteljstva, kao i prekršajnopravne odgovornosti poticatelja i/ili pomagača. U prekršajnom pravu svaki od supočinitelja odgovara u granicama svoje krivnje, odnosno, eventualni poticatelj i pomagač odgovaraju u granicama svoje namjere (arg. ex. čl. 22. Prekršajnog zakona). Ugovorima između eventualnih supočinitelja nije moguće uređivati granice njihove prekršajne odgovornosti niti bi se trebalo polaziti od pretpostavke da eventualne novčane kazne za prekršaje čine dio predviđenih troškova prijevoza, pa da bi se onda i njihovo podmirenje trebalo unaprijed regulirati ugovorima.
25 Slaven Trputec PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Iako su prijedlozi izmjena ZSPC prvenstveno usmjereni na kaznene odredbe, prilika je da se urede i nejasnoće čl. 82. i 83., koji se odnose na zaustavljanje i parkiranje te kretanje pješaka Što se tiče parkiranja, čl. 82. st. 1. t. 12. je propisano da zaustavljanje i parkiranje vozila nije dozvoljeno "na dijelu ceste gdje bi širina slobodnog prolaza od zaustavljenoga ili parkiranog vozila do neisprekidane uzdužne crte ne kolniku ili do neke zapreke na cesti, bila manja od 3 m, odnosno do suprotnog ruba kolnika - manja od 4 metra;". U praksi to na jednosmjernim gradskim prometnicama (npr. "zeleni valovi" u centru Zagreba) znači da se na određenim mjestima vozila parkiraju duž jedne trake, u potpunosti je zauzimajući tijekom dužeg vremena. Predlažem takve slučajeve posebno obraditi. Što se tiče površina za kretanje pješaka, koje su čl. 82. st. 2. definirane općenito na najmanje 1,6 metara, u praksi to znači da je Grada Zagreb na vrlo frekventnim pješačkim potezima (prilazi bolnicama, npr. Vinogradska, i/ili obrazovnim institucijama) postavio parkirna mjesta s naplatom djelomično na kolniku, uz ostavljanje minimalnih 1,6 metara, što. obzirom da je riječ o kretanju između zidova s jedne i vozila s druge strane, nije dovoljno za nesmetano dvosmjeno kretanje pješaka, dječjih i invalidskih kolica, osoba s ručnom prtljagom i slično. Predlažem da se navedena odredba proširi izrazom "na prilazima bolnicama i obrazovnim institucijama od glavnih ulica pa do ulaza parkiranje na nogostupu nije dozvoljeno". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažem da se tijekom obuke kandidata za vozače u vozačkim školama poveća obvezni minimalni fond sati iz predmeta "Upravljanje vozilom" za svaku kategoriju po 5 sati više nego što je to slučaj sada. Dakle, B kat. sa 35 na 40; C kat. sa 15 na 20; CE kat. sa 10 na 15; D kat. sa 20 (25) na 25 (30). Nije prihvaćen Ovo pitanje nije uređeno Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, nego podzakonskim aktom.
27 Zdravko Šćuric PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažem uvođenje obaveznog zaustavljanja kod znaka "STOP", barem 3 sekunde, te kažnjavanje nepostupanja, pogotovo što u autoškolama uče kandidate da trebaju "izaći na točku preglednosti" bez obzira na znak (što je svakodnevna pojava na poligonu Zg-Borongaj) Nije prihvaćen Obavezno zaustavljanje ispred znaka “STOP” već je propisano, kao I novčana kazna za prekršaj za vozača koji postupi suprotno.
28 Josip Vinković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Treba se primjeniti skandinavski model kažnjavanja (postotak od primanja/dohovodnog cenzusa), koje nije uzeto u obzir. Skandinavski model bi riješio u potpunosti taj problem i jedini je pravedan. Zahvaljujući tome što je sve ionako vidljivo poreznoj upravi za svakog pojedinog građanina, ne bi bio problem odrediti iznos primanja, čak i na licu mjesta. Treba samo povezti poreznu s MUP-om što ne zahtjeva nikakvo ve'a ulaganja u informatičku infrastrukturu. Nije prihvaćen Novčane kazne za prekršaje propisuju se u okvirima i na način propisan Prekršajnim zakonom.
29 Dražen Gal PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Poštovani, predlažem promjenu u ograničenju mogućnosti upravljanja s vozačkom dozvolom B kategorije mopedom do 49ccm. Obzirom da značajni broj EU zemalja ima praksu da se sa važećom vozačkom dozvolom B kategorije može upravljati motociklom do 125ccm, predlažem da tekućim izmjenama i dopuna predmetnog zakona obuhvatite tu pozitivnu praksu EU zemalja u slijedećem kontekstu. Svjestan sam da je sigurnost prometa od iznimne važnosti, no poštujući važeću zakonsku regulativu netko koga zanima kupiti motocikl s automatskim mjenjačem (u nastavku skuter), a da ima više od 49ccm prolazi proceduru jednaku onoj za motocikle manualnih mjenjača, najvećih kubikaža, brzina i masa da bi vozio skuter od 150ccm koji masom, veličinom i na kraju brzinom budu gotovo jednaki onom od 49ccm ukoliko se istom makne blokada (znam to nije u skladu sa zakonom, no moramo realno sagledavati situaciju jer takvih skutera od 49ccm ima značajno u prometu). Dakle, molim vas razmotrite opciju da netko s B kategorijom u posjedu više od 5 ili 10 godina, koji se odgovorno ponaša u prometu (ne krši zakon i ne dobiva kazne), može upravljati skuterom do 125ccm (dakle ograničite na automatski mjenjač). Na ovaj način nitko ne gubi ništa, a velik dio zajednice dobiva jer onaj kojeg zanima voziti motocikl s brzinama ići će i položiti A kategoriju, a onaj tko bi vozio skuter od 125ccm nikad neće polagati A kategoriju, neće kupiti taj isti skuter, održavati ga, registrirati, itd. Vjerujem da će ovaj komentar naići na konstruktivno promišljanje i kao takav biti uvršten u postupak izmjena i dopuna zakona o sigurnosti u cestovnom prometu. S poštovanjem Nije prihvaćen Smatramo da bi omogućavanje upravljanja motornim vozilima kategorije A1 temeljem vozačke dozvole kategorije B negativno djelovalo na sigurnost u prometu na cestama.
30 Josip Pavišić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Uvođenjem starosti kao razloga prometnih prekršaja i kaznenih djela u prometu, uvodimo starost kao krimen.Ne postoji niti jedna analiza u kojoj se starosna dob vozača tretira kao razlog za počinjeni prekršaj.Ako je prekršaj napravljen, zakon predviđa sankciju bez obzira na to radi li se o staroj ili mladoj osobi, muškarcu ili ženi, bolesniku ili zdravoj osobi.Za učestale prekršaje jedna od predviđenih mjera je i ponovno polaganje ispita, a to također nema veze sa starosnoj dobi prekršitelja, stoga članak predloženih promjena zakona koji spominje obavezni liječnički pregled osobama starijim od 67 godina, smatram nepotrebnim, uvredljivim i diskriminatorskim.To treba izbaciti ako želimo saćuvati dostojanstvo starijih osoba. Nije prihvaćen Vozači s navršenih 67 godina života i stariji čine 9,1% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj i ima ih 237.802 (podaci na dan 31.12.2018. godine). Prema statističkim podacima iz 2017. godine, zabilježeno je da su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 11,7%. Od ukupno 3.974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali, izazvali 2.730 prometnih nesreća, odnosno 68,7%. Posebno je važno naglasiti da su, u tim nesrećama, smrtno stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile 263 osobe, a lake tjelesne ozljede 891 osoba. Takav trend je nastavljen i u 2018. godini, kada su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 12,3%. Prema statističkim podacima iz 2018. godine, zabilježeno je da su vozači stariji od 67 godina, od ukupno 4.117 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali njih 2.819, odnosno 68,5%. Ujedno, važno je naglasiti da su u tim nesrećama smrtno stradale 32 osobe, teško ozlijeđeno 238 osoba, a lakše je ozlijeđeno 890 osoba. Potrebno je, također, naglasiti da ukupan broj registriranih vozača ne znači i ukupan broj stvarno prisutnih vozača u prometu. Sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, a starije su od 67 godina, ne sudjeluju u prometu u svojstvu vozača, iz različitih razloga (ne posjeduju više vozilo, ne voze zbog zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd.). Osim toga i kad sudjeluju kao vozači u prometu, voze rjeđe od drugih dobnih skupina te prelaze manje udaljenosti.
31 Zlatko Hasić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Obvezno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima, na način i u mjeri kako je to propisano predloženim izmjenama u suprotnosti je s važećim Prekršajnim zakonom, gdje je člankom 58. stavkom 1. propisano fakultativno izricanje te zaštitne mjere koja se počinitelju može izreći kada postoji opasnost ugrožavanja sigurnosti prometa i gdje nema odredbe koja bi propisivala da se posebnim zakonom počinitelju prekršaja (u ovom slučaju ZSPC-om) može propisati obvezno izricanje te zaštitne mjere. Također, propisivanjem okvira trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima direktno je u suprotnosti s načelom individualizacije prekršajne sankcije, gdje predlagatelj kao jedini kriterij za povećanje trajanja zaštitne mjere predviđa raniju prekršajnu osuđivanost, te bi po tom sudovi ne samo bili onemogućeni u pojedinim slučajevima, kada je to opravdano, počinitelju ne izreći zaštitnu mjeru, već mu ne bi mogli izreći zaštitnu mjeru u dužem trajanju, također kada bi to smatrali opravdanim. Primljeno na znanje Zbog usklađivanja i ujednačavanja visine i težine prekršajnopravnih sankcija koje se propisuju sukladno ovom Zakonu za najteže prekršaje, kojima vozači ne poštuju prometne propise, a u kojima, zbog učestalog nepoštivanja istih, nastaju najteže posljedice, potrebno je obligatorno propisivanje prekršajnih sankcija za vozače recidiviste te njihovo usklađivanje s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu, a poglavito recidivista, o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Također, obligatorno propisivanje zaštitnih mjera u pojedinim predloženim člancima koje se izriču za određeni prekršaj ima za cilj da se svim sudionicima u prometu na jasan i nedvojben način ukaže na sankcije koje proizlaze iz protupravnog ponašanja i s čime se želi povećati generalna i posebna prevencija, a ujedno se time nastoji ujednačiti trajanje izrečenih zaštitnih mjera za najteže prometne prekršaje.
32 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kada je donesen Zakon o sigurnosti prometa na cestama prošli puta a to je 16.11.2017 godine rečeno je da će taj Zakon pridonijeti većoj sigurnosti svih sudionika u prometu. Sada se pod istim obrazloženjem donosi ovaj Zakon. Veća korist bi bila veća informiranost i kvalitetnija poduka svih vozača. Povećavajući kazne i kaznene odredbe u prevelikom broju slučajeva to se neće postići jer je trebalo izmjeniti samo nekoliko gorućih problema a ne mjenati čitav niz odredaba Zakona. I prebrzo se mijenja postojeći Zakon. Nakon samo godinu dana !!!! To nije dobro.... Zakon niti ne uvažava ekonomsku sutuaciju u zemlji. Već i sama registracija postaje velikom broju ljudi problem. Ne vežeš pojas i 1000 kuna. Pa to je pola mirovine.... Primljeno na znanje U praksi se je pokazalo da novčane kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, koje su propisane važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja. Aktualnim Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa jedan od zadanih kvantitativnih ciljeva je dosezanje 98 postotnog korištenja sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilima. Relevantno istraživanje provedeno u sklopu provođenja spomenutog Nacionalnog programa, pokazalo je da se u Hrvatskoj sigurnosnim pojasom veže po 61% vozača i suvozača, a putnika na stražnjim sjedalima samo 13,9%. U isto vrijeme, prilikom ispadanja iz vozila zbog nevezanja sigurnosnim pojasom, prosječno godišnje smrtno strada gotovo 30 sudionika prometnih nesreća te se s velikom sigurnošću može reći da bi u Hrvatskoj bilo čak 10% manje poginulih kada bi dosegnuli zacrtani cilj Nacionalnog programa vezan za korištenje sigurnosnih pojaseva.
33 Čedomir Tatalović PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Kako radim u Odjelu za prekršajnu evidenciju i registar neplaćenih kazni, Ministarstvo pravosuđa, održavam svakodnevne kontakte s donosiocima prekršajnih sankcija i sankcioniranim građanima. Po meni, najveći problem ovoga Prijedloga je u tome što se njime predviđa povećanje novčanih kazni. Prema obrazovnoj strukturi RH za 2011.g. u Hrvatskoj postoji loša obrazovna struktura radno sposobnog stanovništva (9,52% bez ikakve škole, 21,3% sa osnovnom školom, 52% srednja škola, viša škola 5,8% dok je samo 10% s fakultetom. To znači da od 90% zaposlenog stanovništva rijetko tko ima veću plaću od 5000 kuna neto. Velik postotak opterećenog dijela stanovništva su i umirovljenici, sa još manjim primanjima. Posve druga stvar bi značila primjena skandinavskog modela kažnjavanja (postotak od primanja), koje nije uzeto u obzir, vjerojatno zbog kompliciranije metode utvrđivanja visine primanja i određivanja kazni, a od čega se olako odustalo. Skandinavski model bi riješio u potpunosti taj problem i jedini je pravedan. Plaćanje novčanih kazni je velik problem ljudima kojima je potrebna vozačka dozvola i registracija vozila zbog posla i svakodnevnog prijevoza, te se uvelike opterećuje kućni budžet kažnjenih osoba. Svakodnevno preko telefona slušam ispovijesti kažnjenih osoba, zaključio sam da su dosadašnje visine novčanih kazni i prevelike, više nego dovoljno ispunjavaju svrhu njihova postojanja, te nema razloga tražiti njihovo povećanje. Primljeno na znanje Novčane kazne za prekršaje propisuju se u okvirima i na način propisan Prekršajnim zakonom. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
34 Boris Žulj PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Predlažem povećanje kazne za nekorištenje pokazivača smijera (žmigavca) na 1000kn. Strašno je kako vozači, posebno pri izlasku iz kružnog toka imaju naviku ne koristiti pokazivač smijera. Predlažem uvođenje zabrane vožnje bicikla koji na sebi nema rasvjetu, prednji i stražnju i kaznu od 1000kn za one koji to ne poštuju i na cesti i na biciklističkim stazama. Predlažem oduzimanje vozila na 6mj onima koji na autocesti voze više od 180km/h, a stranim državljanima zabranu od 2 godine i kaznu u iznosu od 1000 eura. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Člankom 16. povećava se visina novčane kazne za nekorištenje svjetala biciklista i zaprežnih vozila po noći ili u slučaju smanjene vidljivosti, sa sadašnjih 300,00 na 500,00 kuna.
35 Zoran Vukasović PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA Podrška svim izmjenama zakona koje ciljaju prema zaustavljanju divljaka. Drastično povećanje kazni za sve vozače to nije. Drugim riječima, podržavam čak i oduzimanje vozila za prolazak na crveno, vožnju bez vozačke ili pod utjecajem alkohola. To su svjesne odluke za čije se posljedice mora odgovarati. Povećanje kazne za prekoračenje brzine od 30 kmh ne cilja divljake i neće donijeti poboljšanja isto kao što ni dosadašnje slične izmjene nisu donijele poboljšanja. Jer nije problem 100 kmh na dozvoljenih 60 nego je problem ako vas radar ulovi sa 60 kmh na 30 kmh ograničenja ili 40 koje je postavljeno bezveze ili je ostalo od zadnjih radova na cesti. Kazniti sa 3-7 000 kn vožnju od 70 kmh u naselju a naselje ne postoji, srušeno je i napušteno, nitko ne živi u njemu, nema kuća oko ceste, nema nikoga.....tko može i pomisliti da će takve kazne spašavati živote. Kao ni dosadašnje primjedbe, ni ova neće imati efekta jer nitko ne razmišlja logično. Smislite zakone koji će sankcionirati divljake a ne sve po redu. Sto puta veći efekt bi postigli da se naplati kazna od 50 kn svakom krivo parkiranom autu na parkiralištu shoping centra i to svaki puta nego što će jednom godišnje takav vozač platiti 7 000 kn za prekoračenje od 30 kmh pa se žaliti na tri suda da mu se smanji kazna. Primljeno na znanje Upravo mjere koje su predložene u Izmjenama i dopunama ZSPC-a, prvenstveno su usmjerene na najteže prometne prekršaje i vozače koji učestalo i teško krše prometne propise i izazivaju teške prometne nesreće, dakle vozače recidiviste.
36 Udruga hrvatskih cestovnih prijevoznika PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Uvodno naglašavamo da se apsolutno slažemo sa svim mjerama kojima se povećava sigurnost svih sudionika u cestovnom prometu, međutim smatramo da je zakonske propise potrebno precizirati i specificirati. Konkretno skrećemo pažnju na slijedeće. 1. Odredbe o oduzimanju vozila kojim je upravljao prekršitelj (predloženi novi čl. 229. st. 8. i 9.) Molimo pojašnjenje li to znači da će vozila pravnih osoba (autoškola, taxi, rent-a-car, teretna vozila, kombi vozila, autobusi) s kojima bi bio počinjen prekršaj oduzimati stvarnim vlasnicima, dakle pravnim osobama, bez obzira na činjenicu da je prekršaj počinio zaposlenik te pravne osobe ili neka treća osoba. Upozoravamo na Ustavom zajamčenu nepovredivost prava vlasništva, te tražimo pojašnjenje opravdanosti i postizanja svrhe kažnjavanja oduzimanjem vozila koje nije u vlasništvu prekršitelja. 2. Izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom (formulacija u čitavom tekstu) Molimo pojašnjenje i specificiranje izricanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Konkretno, primjenom kojih kriterija će tijelo koje izriče zabranu odlučiti o tome da li će vozaču koji je počinio prekršaj upravljajući vozilom za koje je potrebna B kategorija izreći zabranu upravljanja samo tom kategorijom ili svim kategorijama. U čl. 58. st. 1. Prekršajnog zakona navedeno je da se zabrana izriče u odnosu na sve vrste ili kategorije ili u odnosu na samo određene vrste ili kategorije motornih vozila. Ovo je od posebne važnosti kod profesionalnih vozača. 3. Prijedlog unošenja nove odredbe u čl. 154. postojećeg teksta Predlažemo da se u Zakon o sigurnosti prometa na cestama inkorporiraju odredbe o podijeljenoj odgovornosti u slučaju pretovara, obzirom dase prema postojećem čl. 154. za pretovar tereti isključivo prijevoznika. U nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđen je bio čl. 77. koji odgovornost za pretovar raspodjeljuje između pošiljatelja tereta, prijevoznika i primatelja tereta, što i jest jedino pravedno, no ta odredba nije inkorporirana u predmetni zakon. Stoga predlažemo da se čl. 154. Zakon o sigurnosti prometa na cestama izmijeni na način da će novi tekst glasiti: Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu se mora obavljati sukladno propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama te uporabu i održavanje javnih cesta. Pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj odgovorni su da se prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo optereti isključivo u skladu s podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno u skladu sa najvećom dopuštenom masom i osovinskim opterećenjem na itinereru kojim se obavlja prijevoz. Ugovorom o prijevozu tereta potrebno je odrediti raspodjelu odgovornosti između pošiljatelja tereta – utovaritelja, prijevoznika i primatelja tereta – istovaritelja u slučaju postupanja suprotnog odredbama stavka 2. ovog članka. Kada pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj propuste postupiti sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka, odgovornost snose zajednički i solidarno, u jednakim dijelovima. 4. Izmjena postojećeg čl. 289. st. 2. i st. 3. U postojećem čl. 289. st. 2. i st. 3. predviđene su novčane kazne za pravnu i fizičku osobu obrtnika te odgovornu osobu u pravnoj osobi, ukoliko vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom određene kategorije, upravlja vozilom u prometu na cesti za vrijeme te zabrane. U praksi je vidljivo da novi oblik vozačkih dozvola (plastična kartica) ne daje mogućnost prijevozniku (dakle tvrtkama i obrtnicima) da izvrši uvid u izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom. Dakle, isključiva odgovornost za protuzakonito postupanje je na vozaču koji propusti obavijestiti poslodavca o izrečenoj mjeri. Stoga predlažemo da se predmetne odredbe izbrišu ili da se alternativno omogući poslodavcu provjera. 5. Izmjena postojećeg čl. 193. st. 2. Nastavno na dosadašnji rad koordinacije za zimsku službu inzistiramo da se sporna odredba čl. 193. st. 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, koja sada glasi: " (2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu i teretnim automobilima s priključnim vozilom." zamijeni na način da će nova odredba glasiti: "(2) Za vrijeme zimskih uvjeta na cestama zabranjuje se promet motornim vozilima koja nemaju propisanu zimsku opremu. Teretnim automobilima s priključnim vozilom dozvoljen je promet uz uvjet da koriste propisanu zimsku opremu (zimske gume, lanci za snijeg)." Naime, postojećom formulacijom potpuno se onemogućava prometovanje teretnim vozila s priključnim vozilom, te se postavlja pitanje zbog čega zakonodavac smatra da ta vozila s adekvatnom zimskom opremom ne mogu sudjelovati u prometu. Primljeno na znanje Prijedlog za noveliranje odredbi o pretovaru je odbijen, jer Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje pravila ponašanja sudionika u prometu i sankcije za kršenje tih pravila, a Prekršajnim zakonom je uređena prekršajnopravna odgovornost i postupak sankcioniranja za djela koja predstavljaju prekršaje. U prekršajnom pravu su poznati instituti supočiniteljstva, kao i prekršajnopravne odgovornosti poticatelja i/ili pomagača. U prekršajnom pravu svaki od supočinitelja odgovara u granicama svoje krivnje, odnosno, eventualni poticatelj i pomagač odgovaraju u granicama svoje namjere (arg. ex. čl. 22. Prekršajnog zakona). Ugovorima između eventualnih supočinitelja nije moguće uređivati granice njihove prekršajne odgovornosti niti bi se trebalo polaziti od pretpostavke da eventualne novčane kazne za prekršaje čine dio predviđenih troškova prijevoza, pa da bi se onda i njihovo podmirenje trebalo unaprijed regulirati ugovorima.Prijedlog za uvođenje mogućnosti provjere statusa vozačke dozvole je prihvaćen na odgovarajući način.Prijedlog za noveliranje odredbi o zimskoj opremi je odbijen, jer smatramo da je pozitivno zakonsko uređenje dobro.
37 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Prijedlozi Udruženja prijevoznika Zg za Zakon o izmjenama i dopunama ZoSPC su: 1. Zahtjev da se ZoSPC u odnosu na reguliranje problema pretovara uskladi s njemačkim zakonodavstvom koje za pretovar tereti i pošiljatelja, i utovaritelja i prijevoznika. Članak 154. ZoSPC nepravedno za pretovar tereti isključivo prijevoznika, a vjerujemo da su razlozi za to pragmatične naravi, jer je na cesti prilikom kontrole najlakše kazniti samo prijevoznika. U Nacrtu prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu predviđen je bio čl. 77. koji odgovornost za pretovar raspodjeljuje između pošiljatelja tereta, prijevoznika i primatelja tereta, no na sjednici Vlade RH prihvaćen je i u Saboru RH usvojen je novi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) bez predviđenog članka 77. i reguliranja ovog pitanja, a razlog tome je članak 154. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13,158/13, 92/14, 64/15, 108/17) koji nameće odgovornost isključivo prijevozniku (članak 154. stupio je na snagu 20.05.2018.g.) Izbrisani članak 77. iz Nacrta prijedloga Zakona o prijevozu u cestovnom prometu: (1) Prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu se mora obavljati sukladno propisima koji reguliraju sigurnost prometa na cestama te uporabu i održavanje javnih cesta. (2) Pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj odgovorni su da se prilikom obavljanja prijevoza tereta u unutarnjem cestovnom prometu vozilo optereti isključivo u skladu s podacima upisanim u prometnoj dozvoli, odnosno u skladu sa najvećom dopuštenom masom i osovinskim opterećenjem na itinereru kojim se obavlja prijevoz. (3) Ugovorom o prijevozu tereta iz članka 67. ovoga zakona potrebno je odrediti raspodjelu odgovornosti između pošiljatelja tereta – utovaritelja, prijevoznika i primatelja tereta – istovaritelja u slučaju postupanja suprotnog odredbama stavka 2. ovog članka. (4) Kada pošiljatelj tereta – utovaritelj, prijevoznik i primatelj tereta – istovaritelj propuste postupiti sukladno odredbama stavka 3. ovoga članka, odgovornost snose zajednički i solidarno, u jednakim dijelovima. Predlažemo da se članak 154. ZoSPC izmijeni na način da se u isti na odgovarajući način dodaju odredbe izbrisanog članka 77. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (kako je bilo predviđeno u javnom savjetovanju) kako bi se suodgovornost za pretovar podijelila između sva tri dionika koja u pretovaru sudjeluju. 2. Zahtjev da se izmjeni članak 289. ZoSPC odnosno da se brišu stavci 2. i 3. koji predviđaju novčane kazne za pravnu i fizičku osobu obrtnika te odgovornu osobu u pravnoj osobi, ukoliko vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom određene kategorije, upravlja vozilom za vrijeme te zabrane Naime, nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima prijevozničkih obrta uvid u izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili privremenog oduzimanja vozačke dozvole za pojedine kategorije profesionalnih vozača, zaposlenih kod obrtnika prijevoznika, što u praksi znači odgovornost i za vlasnika prijevozničkog obrta ukoliko profesionalni vozač prešuti postojanje ograničenja na vozačkoj dozvoli. Naknadno otkazivanje ugovora o radu neodgovornom pojedincu ili druge mjere ne umanjuju štetu koja je nanesena obrtniku prijevozniku. Nije prihvaćen Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje pravila ponašanja sudionika u prometu i sankcije za kršenje tih pravila. Prekršajnim zakonom je uređena prekršajnopravna odgovornost i postupak sankcioniranja za djela koja predstavljaju prekršaje. U prekršajnom pravu su poznati instituti supočiniteljstva, kao i prekršajnopravne odgovornosti poticatelja i/ili pomagača. U prekršajnom pravu svaki od supočinitelja odgovara u granicama svoje krivnje, odnosno, eventualni poticatelj i pomagač odgovaraju u granicama svoje namjere (arg. ex. čl. 22. Prekršajnog zakona). Ugovorima između eventualnih supočinitelja nije moguće uređivati granice njihove prekršajne odgovornosti niti bi se trebalo polaziti od pretpostavke da eventualne novčane kazne za prekršaje čine dio predviđenih troškova prijevoza, pa da bi se onda i njihovo podmirenje trebalo unaprijed regulirati ugovorima
38 Branimir Jurković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 1. Zbog niza opasnih situacija u realnom prometu gdje svakodnevno kamioni stvaraju kilometarske kolone po autocestama trebalo bi se uvesti pravilo da vozilo koje je u pretjecajnoj traci se mora kretati minimalno 15 km/h brže od vozila kojeg pretječe. Trenutno se svkaodnevno događaju situacije da kamion koji 2 km brže vozi pretječe drugi. Nije prihvaćen Zakonom je već propisano da vozač ne smije pretjecati i obilaziti kad time, s obzirom na karakteristike ceste i postojeće okolnosti na cesti i u prometu ili s obzirom na tehnička svojstva vozila kojim upravlja, ugrožava druge sudionike u prometu.
39 Dejan Pastorčić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 3. Zanima me zbog čega se u stavku 5., čl. 32. tekstualno definira: "koji je proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovoga članka....", dok je stavkom 6. definirano "ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 4. ovog članka". Da li to znači da stavak 5. u svom izričaju ne zahtijeva pravomoćnost odluke o krivnji, već je za primjenu istog dovoljno da je policija prekršitelja svojim odlukama o prekršajnoj odgovornosti vozača proglasila krivim, bez obzira na krajnji ishod takvog postupka/odluke, odnosno pravomoćnost iste ? Mislim da se ovim zadire u presumpciju nevinosti kod prekršitelja, te se prejudicira krivnja na strani okrivljenika, a poradi čega se isti dovodi u nepovoljan položaj u pogledu primjene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u odnosu na druge prekršitelje. Ovo posebice iz razloga što policijske evidencije prekršitelja i rokovi čuvanja tih podataka nisu usklađeni sa općim odredbama Prekršajnog zakona o rehabilitaciji, što je posebno naglašeno kod nepravomoćnih odluka policije o krivnji okrivljenika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Denis Peloza PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 4. Pozdravljam izmjenu stavka 3. i predlažem izmjenu stavka 7. istoga članka poveaćnjem novčane kazne sa 700 na 1000 kuna- "(7) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba koja svoj znak pristupačnosti ustupi drugoj osobi na korištenje ili koja ga koristi suprotno odredbi stavka 2. ovoga članka. Nastavno u Članku 82.stavak 3. predlažem razmotriti povećanje novčane kazne za zaustavljanje i parkiranje na mjestu rezerviranom za parkiranje vozila osoba s invaliditetom.sa 700 na 1000 kuna, pa bi isti glasio: (3) Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako postupi suprotno odredbama stavka 1. točke 13. ovoga članka. Primljeno na znanje Prijedlog za povećanjem kazne za nepropisno parkiranje se ne može prihvatiti, jer smatramo da je postojeća kazna dovoljno visoka.
41 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 5. Čemu povećavati kazne za ove prekršaje kada su one i sada primjerene. Primljeno na znanje Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
42 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 6. Nema razloga za povećanje kazne jer je i u sadašnjem Zakonu kazna primjerena. Primljeno na znanje Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
43 Ante Cicvarić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 7. Kao što smo i u prethodnim izmjenama i dopunama zakona uočili kako povećanje novčanih kazni nije polučilo očekivane rezulatate smatram kako bi od svih povećanja minimalnih novčanih kazni trebalo odustati, jer za razliku od Austrije i SR Njemačke u Republici Hrvatskoj novčane kazne su i sada rigoroznije, a to ipak nije polučilo očekivane rezultate. Nije prihvaćen Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
44 Velimir Kovačević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 7. U svim prekršajima u kojima je po prijašnjem zakonu bila propisana novčana kazna u minimalnom iznosu od 50000,00 kn treba ostati ta minimalna kazana od 5000,00 kn a ne povećavati na 10000,00radi bolje individualizacije kazni. Povećati maksimum novčane kazne na 20000,00 kn. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćeno. Smatramo da je potrebno povećati minimalne iznose kazni za odabrane prekršaje Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
45 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 7. ostaviti najniži iznos kazne od 5000 kuna.nema razloga da se mijenja najniži iznos kad o kazni ionako sud odlučuje. Nije prihvaćen Smatramo da je potrebno povećati minimalne iznose kazni za odabrane prekršaje. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
46 Robert Mišan PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Činjenica je da se povećanjem novčanih kazni pokušalo kompenzirati nedostatak koji proizlazi iz članka 245 Prekršajnog zakona (naplata novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja) te se za brzine od 30 do 50 km na sat više neće moći naplaćivati novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja već će se počinitelju izdati Obavezni prekršajni nalog i temeljem članka 239 st.4 Prekršajnog zakona i zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom. Kada je već omogućeno izricanje zaštitne mjere bilo bi svrsishodno i kod tog prekršaja gradirati ponovno počinjenje prekršaja ali na način da se zaštitna mjera izriče ponavljačima prekršaja odnosno da točka 1.) stavka 9. glasi: jednog mjeseca, ako je prekršaj počinjen drugi puta i tako redom do šest mjeseci ako je prekršaj počinjen četvrti i svaki slijedeći puta. Smatram da je vrlo pohvalno normiranje strožeg kažnjavanja ponavljača u činjenju prekršaja ali nije jasno zašto je to učinjeno samo za izricanjem zaštitnih mjera a izostavljeno je sa izricanjem novčanih kazni. Slažem se da je brzina jedan od glavnih uzročnika prometnih nesreća ali je isto tako činjenica da je većina počinitelja prekršaja prigodna te bi bilo svrsishodno i razumno sa svakim ponavljanjem prekršaja povećavati i novčanu kaznu - analogno povećanju trajanja zaštitne mjere. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
47 Robert Lehpaner PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Ponekad nije jasno, nalazite li se u naselju ili ne, jer ponekad nedostaju oni žuti pravokutni znakovi za početak/kraj naselja. Naročito u ruralnim područjima, i naročito znak za kraj naselja zna nedostajati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
48 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Trenutne zakonske odredbe glede ovog članka postojećeg Zakona su dobre. Ne treba ih mijenjati nego policija treba kvalitetnije raditi svoj posao. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
49 Josip Vinković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Nepotrebno povećanje iznosa kazni. Sadašnje su primjerene. Nije prihvaćen Smatramo da je potrebno povećati iznose novčanih kazni za odabrane prekršaje. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
50 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Povećanje kazne sa 2000 kuna na raspon od 3000 kuna do 7000 kuna ima jedino opravdanje ako je cilj puniti proračun. Primjer: vozite se između dva naseljena mjesta gdje vam je dopuštena brzina 90 km i onda dolazi naselje i ograničenje 50. Naravno da ćete u naselje ući sa većom brzinom od 50 km. Onda policija postavi radar koji Vas evidentira čim ste prošli tablu naselja a smanjili ste postepeno brzinu i vozite kroz mjesto 50 ali to vam ne vrijedi... Primljeno na znanje Policijski službenici ne kontroliraju brzinu kretanja neposredno iza znaka naseljenog mjesta, već je obveza kontrolu obavljati minimalno 100 m od postavljenog prometnog znaka za obilježavanje naseljenih mjesta ili od prometnog znaka izričitih naredbi „ograničenja brzine“. Iznimno, prekršaji vezani uz brzinu kretanja vozila u zonama škola ili drugih ustanova gdje se okuplja veći broj djece mogu se utvrđivati u zoni od 30 metara od postavljenog prometnog znaka izričitih naredbi „ograničenja brzine“ ili prometnog znaka opasnosti „djeca na cesti“.
51 Ivan Kraljević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Umjesto kazni propišite da svaki auto koji se uvozi u RH mora imati blokadu na 130 km/h. To je max dopuštena brzina kako kod nas, tako i u većini zemalja Europe i nema potrebe da auto vozi brže od toga. Osim sigurnosti, pozitivni efekti su i u ekologiji, održavanju cesta itd. Ali ništa od toga, jer to neće odgovarati našim vladajućima. Zna se da su omiljene teme vozača naših ministara - gdje samo bili, što smo jeli i koliko brzo smo vozili. Osobno sam čuo hvalisanja "od centra Splita do centra Zagreba za 2,5 sata". Primljeno na znanje Primljeno na znanje
52 Ivan Kraljević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Potrebno je zabraniti ciganske metode kojima se koriste neke PU. Npr. prije Bjelovara je selo Klokočevac (također naseljeno mjesto) gdje je ograničenje 70 km/h. Na ulazu u grad Bjelovar se samo nalazi znak obavijesti, ali ne i znak ograničenja brzine. I onda 300 metara dalje policija čeka u sačekuši, jer ste eto ulaskom u naselje prekršili zakon. Čisti terorizam, a ne briga o sigurnosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
53 Ivan Kraljević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. Suludo je izjednačavanje kazni za vozača koji vozi 50 km/h iznad ograničenja u naselju i vozača koji ima 0,5 promila. To je kao da netko projuri sa 90 km/h ispred škole i dobije istu kaznu kao netko tko je popio jedno pivo. 30 km/h iznad ograničenja u naselju je vrh. Za 50 km/h iznad ograničenja ide smrtna kazna. Primljeno na znanje Napominjemo da novčana kazna za prekoračenje dozvoljene brzine u naselju za više od 50 km/h,, predloženim Izmjenama iznosi 10.000,00 do 20.000 kn, dok novčana kazna za vožnju s koncentracijom alkohola od 0,50 do 1,00 g/kg iznosi 3.000,00 do 5.000,00 kn.
54 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 8. ostaviti minimume novčanih iznosa kazne kao u pređašnjem zakonu Nije prihvaćen Smatramo da je potrebno povećati minimalne iznose kazni za odabrane prekršaje. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
55 VLADIMIR HALGOTA PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 9. Prema podacima NPSCP-a s nedavnog okruglog stola na Fakultetu prometa, navodno se oko 46% smrtnih stradanja veže uz prekoračenje brzine. Molim da u ovom članku u stavku 4 umjesto sadašnjeg nekažnjavanja, obuhvatite i prekoračenje 1-10 km/h u kažnjivo prekoračenje brzine. Sadašnjim zakonskim rješenjem u kombinaciji s podzakonskim aktom koji dozvoljava previsoku toleranciju na navodno loše kalibrirane mjerne uređaje, dopušta se nekažnjivo prekoračenje 19 km/h izvan naselja. Ako je u pitanju briga za sigurnost prometa, a ne nešto drugo, takvo nešto se ne bi namjerno dozvolilo. Nije prihvaćen Smatramo da prekoračenja brzine na cestama izvan naselja koja nisu veća od 10 km/h ne zahtijevaju intervenciju države kaznenopravnim mjerama.
56 Robert Lehpaner PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 9. Predlažem da se generalni limit za autoceste od sadašnjih 130 digne na 140 ili 150. Postoje moge ravne i pregledne dionice AC, na kojima bi se bez opasnosti moglo voziti brže. Također preispitati neka druga sadašnja ograničenja, kao npr. 80 ili 100 oko čvorišta/ulaza/izlaza na AC. Takva ograničenja brzine znaju izazvati kočenja i čepove, a time i opasnost od lančanog sudara. Nije prihvaćen Smatramo da su postojeća ograničenja brzine kretanja motornih vozila postavljena dovoljno visoko i slična kao i u većini zemalja Europske unije..
57 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 9. Na cesti izvan naselja nam se svima povremeno dogodi da malo "potjeramo" automobil, a često i nesvjesno (zbog monotonih, ravnih dionica cesta i drugih razloga). Treba razlikovati nečije namjerno divljanje i samodokazivanje od nehotičnog, povremenog, prekoračenja brzine. Trenutne zakonske odredbe su i više nego dobre i ne treba ih mijenjati. Neka policija počne raditi svoj posao i državni proračun će se za čas napunit čak i sa ovim postojećim kaznama. Ako je to cilj ovakvog prijedloga (jer ne vidim drugi opravdani razlog). I neka policija Zakon provodi jednako za SVE prekršitelje, bez obzira čiji su oni sinovi, tjelohranitelji, braća, kumovi i slično. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
58 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 9. Nema razloga za promjenu iznosa 1.000 na 2.000 jer ako je cilj Zakona kažnjavati one ekstreme u prometu to se postiže kažnjavanje onih koji voze više od 50 km kaznama od 5.000 do 15.000. Nije prihvaćen Smatramo da je neophodno povećati iznos novčane kazne i za blaža prekoračenja brzine.
59 HGK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. Udruženje autoškola HGK smatra da članak 59. stavak 6. nije jasno formuliran, stoga predlažu izmjenu na način da taj stavak glasi: „(6) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 20.000,00 kuna ili kaznom zatvora u trajanju do 60 dana kaznit će se za prekršaj vozač koji na mjestu na kojem se prometom upravlja semaforima ne zaustavi svoje vozilo na dva ili više znakova crvenog svjetla.“ Nije prihvaćen Držimo da je predložena formulacija dobra.
60 Robert Lehpaner PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. Smatram se da u čl. 59, st. 5 ne bi trebala pooštravati novčana kazna, a naročito ne izricati zabrana upravljanja. Naime, nekim semaforima žuto svjetlo traje prekratko, pa se vozač, čak i ako se kreće dopuštenom brzinom i bez namjere počiniti prekršaj, zatekne ponekad u nezgodnoj situaciji da mora birati između naglog kočenja (opasno za vozila iza njega) ili prolaza kroz crveno svjetlo (prekršaj). Iako nije tema ovog zakona: nadležna tijela bi trebala preispitati trajanje žutih faza, naručito na cestama, na kojima su dopuštene više brzine. Nije prihvaćen Smatramo da je potrebno povećati novčanu kaznu i propisati obavezno izricanje zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom za taj prekršaj.
61 Josip Vinković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. "ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila" - očito se želi reći da se može proći kroz crveno, ako zbog brzine vozila se ne može sigurno stati na istom, ali uz naravno smanjenje brzine tokom prolaska kao pokazatelj namjere za stajanjem. Svakako podržavam jer se na loše konfiguriranim semoforima nekada tečko može na vrijeme i sigurno bez ugroze ostalih sudionika u prometu zaustaviti kada se upravo pali crveno svjetlo te je bolje i sigurnije proći na prvih par trenutaka crvenog svjtla na semaforu. Samo treba bolje koncipirati rečenicu. "povećava brzinu kretanja vozila" - u potpunosti nebitno je li brzina povećana ili ne dok god se stane na crvenom. Treba izbaciti ovaj dio. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
62 Zlatko Hasić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. čl. 59. st. 6. kao kvalificirani oblik osnovnog djela iz čl. 59. st. 5. (prolazak na crveno svjetlo) u praksi će biti teško dokazati brzinu kretanja ukoliko ista neće biti mjerena propisanim uređajima, a nejasno je i zašto se uopće išlo na kvalificirani oblik tj. teži oblik prolaska na crveno svjetlo (osim možda u slučaju više znakova crvenog svjetla u nizu-što se do sada smatralo produljenim djelom prekršaja i gdje se počinitelj u pravilu strože kažnjavao) kada su svi takovi prekršaji vrlo opasni. U praksi se može desiti da ćemo nekog kazniti za prekršaj iz čl. 59. st. 6., jer je prošao raskrižjem na crveno svjetlo ne smanjujući brzinu, novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kn ili kaznom zatvora do 60 dana, a nekog tko je počinio prekršaj iz čl. 59. st. 5. npr. prošao raskrižjem na crveno svjetlo smanjujući brzinu ali skrivivši prometnu nesreću gdje je 5 osoba lakše ozlijeđeno maksimalno možemo kazniti novčanom kaznom u rasponu od 3-7.000,00 kn uvećano za 2.000,00 kn zbog prometne nesreće s ozlijeđenim osobama. Primljeno na znanje Novom mjerom u Zakonu se upravo strože kažnjavaju prekršitelji koji namjerno prolaze na znak crvenog svjetla te povećavaju vjerojatnost prometnih nesreća s vrlo teškim posljedicama.
63 Jelena Ščedrov Dlačić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. Građani svih socijalnih statusa dobivaju iste kazne. Te su kazne nose stoga znatno manju težinu za bogatije građane. Za nekoga je 500 kuna velika stvar, dok za drugoga to nije nikakav značajan iznos -- pa prema tome ne gleda to niti kao neku "kaznu". Postoji skandinavski model po kojem se kazne određuju u postotku od mjesečnih/godišnjih primanja - mislim da bi to doprinijelo ozbiljnijem shvaćanju prometnih propisa. Nije prihvaćen Novčane kazne za prekršaje propisuju se u okvirima i na način propisan Prekršajnim zakonom.
64 Velimir Kovačević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. Članak 11. st. 6. riječi "ne zaustavi svoje vozilo na znak crvenog svjetla bez smanjenja brzine kretanja vozila" a kako zaustaviti vozilo a da ne smanjite brzinu. Valjda treba staja ti "ne zaustavi vozilo na znak crvenog svjetla." Dalje riječi: "povećava brzinu kretanja vozila", kako će te utvrditi da je netko povećao brzinu i zašto bi povećanje brzine bio prekršaj. "ili se ne zaustavi vozilom na dva ili više znakova crvenog svjetla.2 je očito teži oblik prekršaja pa bi za njega trebalo propisati težu kaznu od kazne za osnovno djelo. Primljeno na znanje Novom mjerom u Zakonu se upravo i strože kažnjavaju prekršitelji koji namjerno prolaze na znak crvenog svjetla te povećavaju vjerojatnost prometnih nesreća s vrlo teškim posljedicama.
65 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 11. prevelik je iznos kazne od 20 000 kuna.smanjiti iznos maksimalne kazne.cilj je prevencija a ne punjenje državnog proračuna. Nije prihvaćen Smatramo da je neophodno povećati iznos novčane kazne za odabrane prekršaje. Prijedlogom Zakona se znatno povećavaju novčane kazne za najteže prometne prekršaje, odnosno sankcije se usklađuju s težinom nastalih posljedica u prometnim nesrećama. Takva mjera ima za cilj povećanje svijesti svih sudionika u prometu o nužnosti poštivanja prometnih propisa i prihvaćanja pravilnog ponašanja u prometu radi smanjenja broja najtežih prekršaja koji izravno dovode u opasnost vozače i druge sudionike u prometu. Povećanje iznosa novčane kazne za najteže prekršaj je nužno jer se u praksi pokazalo da novčana kazna koje su propisane važećim Zakonom, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja.
66 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 16. Moj prijedlog je da se vrati obveza paljenja kratkih ili dnevnh svjetala tijekom cijele godine. Zanemarivo je povećanje potrošnje goriva s obzirom na povećanje sigurnosti i pravodobnog uočavanje vozila iz suprotnog smjera dok vozi s upaljenim svjetlima. Nije prihvaćen Smatramo da ne postoje dovoljno jaki argumenti za uvođenje obaveze paljenja svjetala na svim motornim vozilima tijekom cijele godine.
67 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 16. Nema potreba za povećanjem novčane kazne od 300 na 500 kuna. Bolja vrsta prevencije je isključiti moped i motocikl iz prometa Nije prihvaćen Smatramo da je neophodno povećati iznos novčane kazne za ovaj prekršaj.
68 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 17. Moj prijedlog je da se vrati obveza paljenja kratkih ili dnevnh svjetala tijekom cijele godine. Zanemarivo je povećanje potrošnje goriva s obzirom na povećanje sigurnosti i pravodobnog uočavanje vozila iz suprotnog smjera dok vozi s upaljenim svjetlima. Nije prihvaćen Smatramo da ne postoje dovoljno jaki argumenti za uvođenje obaveze paljenja svjetala na svim motornim vozilima tijekom cijele godine.
69 Ante Mašić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 17. U članku 102. stavak 1. mijenja se i glasi: „(1) Na motornim vozilima za vrijeme vožnje danju moraju biti upaljena dnevna ili kratka svjetla, u razdoblju od 1. studenog do 31. ožujka.“. Riječ "upaljena" nije definirana za tu svrhu, pa bi zbog toga riječ "upaljena" trebalo zamijeniti s "uključena" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
70 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 19. Ovu izmjenu podržavam ali trebalo bi razmisliti da se iznos od 1000 zamjeni sa 2000. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
71 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 22. opet preveliki iznos.neka se stavi 5000 kuna.po čemu baš 7000?šta je to neki ili nečiji magični broj?? Nije prihvaćen Smatramo da je neophodno povećati iznos novčane kazne.
72 Robert Mišan PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 24. Potpuno je nejasno zašto se normiranje razmaka između vozila u vožnji primjenjuje samo na autoceste, te zašto ista promjena nije provedena u članku 109 kojim se izravno normira vožnja na kratkom razmaku. Sukladno podacima iz Biltena o sigurnosti cestovnog prometa vožnja na nedovoljnoj udaljenosti uzrok je u čak 7,5% prometnih nesreća a iste prometne nesreće zasigurno se ne događaju samo na autocestama. Dakle, normirano je da se vozač mora kretati na udaljenosti od najmanje 72 metara iza drugog vozila na autocesti. Stavak 5. nažalost opet uvodi diskrecionu ocjenu pri procjeni što je to "kolona vozila koja se kreće manjom brzinom" i kod vozača izaziva nesigurnost i nije jasno tko će provoditi procjenu manje brzine. Pohvalna odredba ali je trebala biti u članku 109. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
73 Denis Peloza PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 24. U članku 142. stavku 3. nema svrhe i nema potrebe za brisanjem riječi "kretati se na način da ne drži potreban razmak" jer isto ne zamjenjuju novo predloženi stavci (4) i (5) koji se očigledno odnose ne samo na autocestu, a stavak (3) u primjeni kao prometnicu jasno ističe autocestu te glasi: (3) Na autocesti vozač ne smije vozilom prelaziti iz trake u traku (slalom vožnja), pretjecati trakom za zaustavljanje vozila u nuždi, kretati se na način da ne drži potreban razmak, požurivati vozila ispred sebe davanjem svjetlosnih ili zvučnih znakova ili na neki drugi način niti izvoditi bilo koju drugu radnju kojom ugrožava ili dovodi u opasnost druge sudionike u prometu. Prijedlozi sa sekundama u stavcima 4. i 5., možda ne predstavlja optimalno rješenje, ali je ipak prihvatjivo i mogla bi imati dobar preventivni učinak, vjerovatno vozači neće gubiti koncentraciju brojanjem sekundi, a moguće je korištenje display poruka i druge vidove promotivne preventive. Primljeno na znanje Inače, razmak između vozila u vožnji, posebno je reguliran i člankom 109. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
74 Mislav Domić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 24. Poštovani, po uzoru na mnoge europske zemlje (Austrija, Njemačka npr.), smatram da bi i Hrvatska na autocestama trebala uvesti tzv. "prolaz za nuždu", "nužni prolaz" ili "nužnu traku". Naime o čemu se radi - kada se na autocesti stvori gužva, vozila u krajnjoj lijevoj traci bi se trebala pomaknuti što više u lijevo, a ona u susjednoj traci bi se pomaknula što bliže desnom rubu svoje trake. Prostor između bi trebao biti slobodan za prolaz policijskih, vatrogasnih i vozila hitne pomoći, budući da u slučaju nesreće svaka sekunda može značiti život. Ovo je pogotovo važno tijekom ljetnih mjeseci kada zbog turističke sezone i većeg tranzita imamo velike gužve na našim cestama. Dakle ja bih dodao na odgovarajuće mjesto u članku 24. sljedeće: "(2) u slučaju zastoja, zakrčenja ceste ili usporenog prometa vozači moraju ostaviti nužni prolaz za kretanje službenih vozila policije, vatrogasaca, hitne pomoći i ostalih vozila namijenjenih spašavanju ili prijevozu osoba koje sudjeluju u spašavanju. Nužni prolaz se ostavlja na način da vozač u krajnjoj lijevoj traci pomakne svoje vozilo i kreće se što bliže lijevom rubu kolnika, a vozač u traci desno do njega svoje vozilo pomakne i kreće se njima što bliže crti koja označava desni rub te vozne trake." Također na kraju članka 24. s tim u vezi dodati: "(10) Vozač koji ne postupi prema odredbi stavka 2. ovoga članka ili ako se vozač neovlašteno kreće nužnim prolazom, kaznit će se za prekršaj novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna te mu se u evidenciju upisuju dva negativna prekršajna boda ako je pravomoćnom odlukom o prekršaju proglašen krivim za prekršaj iz stavka 2. ovog članka." Budući da nisam pravnik, ne znam gdje bi trebalo to staviti, ali svakako ove iste odredbe, mutatis mutandum, umetnite u članke koji uređuju promet na običnim državnim, županijskim i gradskim cestama s izmjenom da novčana kazna bude 1.000,00 kuna (ili upola manja) te da se upisuje samo jedan kazneni bod (ili upola manje nego na autocesti). Među početnim odredbama prema tome treba i definirati pojam nužni prolaz. " "Nužni prolaz" znači prostor dovoljno širok za kretanje u jednom smjeru koji motorna vozila - u slučaju zastoja, zakrčenja ili usporenog prometa - ostavljaju između točno definirane dvije trake za službena vozila, vozila za spašavanje i vozila kojima se prevoze osobe koje sudjeluju u spašavanju" Nadam se da ćete uvažiti moje prijedloge, visinu kazne slobodno povisite ili umanjite s obzirom na slične odredbe u vezi sprječavanja službenih osoba u obavljanju službene dužnosti. Lijep pozdrav, Mislav Domić Nije prihvaćen Iako je riječ o konstruktivnom i dobro razrađenom prijedlogu, smatramo da je ista stvar već propisana odredbama članka 149. stavka 3. i, osobito, članka 152. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.
75 Roditelji u akciji - Roda PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 25. U našoj dugogodišnjoj praksi informiranja, educiranja i podrške roditeljima, ali i suradnje s policijskim postajama u akcijama "na cesti" uvidjeli smo koliko je važno da je zakon jasan, da beskompromisno štiti djecu, ali i da se provodi tj. da se roditelje-vozače upozorava i kažnjava. Obzirom na moguće probleme pri tumačenju odredbi Članka 163. predlažemo sljedeće promjene: Stavak 4 – termin "posebnoj/e" u kontekstu termina "sigurnosna sjedalica" koristi se samo u odlomku 4 što može dovesti do pomutnje kroz mogući zaključak da se u odlomku 4 govori o specifičnim sigurnosnim sjedalicama za razliku od onih u drugim odlomcima stoga ga treba maknuti i u ovom odlomku, a nedostaje spomen postolja kojeg bi trebalo uvrstiti i ovdje. Osim toga formulacija samog članka sugerira da djeca moraju biti smještena u sigurnosne sjedalice/postolja suprotno načinu kojie je odredio proizvođač. Stavak bi mogao glasiti: (4)Vozač motornog vozila za prijevoz osoba koje osim sjedala za vozača ima još najviše 8 sjedala i vozila za prijevoz tereta u kojima su ugrađeni sigurnosni pojasevi dužan je prevoziti djecu nižu od 150 centimetara u sigurnosnim sjedalicama/postolju koja su za vozilo pričvršćene sigurnosnim pojasom vozila ili posebnim kopčama u vozilu i u skladu sa načinom koji je odredio proizvođač sigurnosne sjedalice/postolja. Stavak 6 ne pruža dovoljnu zaštitu djece starije od 3 godine pa predlažemo da se ovdje regulira zabrana prijevoza djece u motornom vozilu u kojem nisu ugrađeni sigurnosi pojasevi. Kako su se pojavile vrste sustava sigurnosnog vezivanja djeteta bez oznake važećih regulativa (UNECE R44 i R129) predlažemo da se i u zakonu navede kako sigurnosne sjedalice i postolja moraju biti propisana i atestirana, po primjeru homologirane kacige za vozače mopeda i motocikla. Nije prihvaćen Odredbe ovog članka usklađene su s odredbama Direktive Komisije 2014/37/EU od 27. veljače 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima (SL L 59, 28. 2. 2014.).
76 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 25. Predlažemo da se odredba članka 163. ZSPC nadopuni na način da se regulira zabrana prijevoza djece u motornom vozilu u kojem nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi. Držimo da odredba stavka 8. članka 163. ZSPC ne pruža dovoljnu zaštitu djece starije od tri godine. Nadalje, podržavamo povećavanje iznosa novčane kazne za svaki oblik nepropisnog prijevoza djece kao i predloženo razdvajanje kaznenih odredbi za prekršaje iz članka 163. ZSPC radi zasebnog praćenja nepropisnog prijevoza djece. Pored povećavanja iznosa novčane kazne za svaki oblik nepropisnog prijevoza djece, zalažemo se da se, uz svako izricanje prekršajnim pravnih sankcija zbog nepropisnog prijevoza djece motornim vozilima uvede obveza izvještavanja nadležnog centra za socijalnu skrb radi poduzimanja mjera iz njihove nadležnosti. Držimo da bi ova „mjera“ zasigurno dodatno pridonijela zaštiti djece s obzirom na činjenicu da je upravo nepropisan prijevoz djece u vozilima poseban problem te pored prekršajne sankcije, zahtjeva i intervenciju iz domene obiteljsko-pravne zaštite djece (djecu često nepropisno prevoze roditelji i drugi članovi obitelji). Zalažemo se da se uvede obveza izvještavanja nadležnog centra za socijalnu skrb i u slučajevima zaticanja djece koja protivno odredbama iz ZSPC upravljaju osobnim automobilom, mopedom, motociklom, traktorom i teretnim vozilom, zatim u slučajevima zaticanja djece biciklista koja u prometu upravljaju biciklima protivno odredbi članka 215. ZSPC, stavak 1. i 2. te bez propisane opreme (kacige, svjetla, reflektirajuće opreme) ili se nepropisno prevoze na biciklima, mopedu ili motociklu te djece pješaka koja se noću i danju u slučaju smanjene vidljivosti kreću kolnikom, a nisu označena nekim izvorom svjetlosti ili reflektirajućom materijom. Nije prihvaćen Prijedlog za zabranu prijevoza djece u motornom vozilu u kojem nisu ugrađeni sigurnosni pojasevi je odbijen, jer to ne bi bilo u skladu s odredbama Direktive Komisije 2014/37/EU od 27. veljače 2014. o izmjeni Direktive Vijeća 91/671/EEZ u pogledu obavezne uporabe sigurnosnih pojaseva i sustava sigurnosnog vezivanja djece u vozilima (SL L 59, 28. 2. 2014.). Pitanje obavještavanja centara za socijalnu skrb u slučajevima sumnje na neadekvatnu skrb o djeci regulirana je drugim propisima.
77 Denis Peloza PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 25. Bez namjere ulaska u polemiku o visini kazne zbog nekorištenja ili nevezanja pojasa problem ima i drugu stranu. Osim što je to uistinu pitanje vlastite sigurnosti i odgovornosti ne treba zanemariti pitanje posljedica kroz stupanj povreda koje mogu nastati vezivanjem ili nevezivanjem. Ukoliko se osim intervencije HMP i zbrinjavanja kasnije, posljedice liječenja i rehablitacije unesrećnih vozača ili putnika obavljaju na teret javnog fonda zdravstvenog osiguranja, tada je to zajednički, a ne individualni problem. Osiguravajuća društva iz nekog razloga čini mi se ostaju izvan radnih skupina za izradu zakona unatoč značajnom financijskim rashodima za isplate materijalnih i nematerijalnih šteta. Primljeno na znanje U praksi se je pokazalo da novčane kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, koje su propisane važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja. Aktualnim Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa jedan od zadanih kvantitativnih ciljeva je dosezanje 98 postotnog korištenja sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilima. Relevantno istraživanje provedeno u sklopu provođenja spomenutog Nacionalnog programa, pokazalo je da se u Hrvatskoj sigurnosnim pojasom veže po 61% vozača i suvozača, a putnika na stražnjim sjedalima samo 13,9%. U isto vrijeme, prilikom ispadanja iz vozila zbog nevezanja sigurnosnim pojasom, prosječno godišnje smrtno strada gotovo 30 sudionika prometnih nesreća te se s velikom sigurnošću može reći da bi u Hrvatskoj bilo čak 10% manje poginulih kada bi dosegnuli zacrtani cilj Nacionalnog programa vezan za korištenje sigurnosnih pojaseva.
78 Josip Vinković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 25. Kazna za pojas nepotrebno mijenjana. Onaj koji se ne veže ugrožava vlastitu sigurnost i njegov je problem hoće li se vezati ili ne. Onaj tko svjesno riskira vlastitu sigurnost ne bi se trebao kažnjavati nikako. To je kao da se svi koji skaču padobranom kazne ako nemaju još nekog da skoči s njima da bi im pomogao ako imaju problema s padobranom. Glupost. Nije prihvaćen Osobe u motornim vozilima koje ne koriste sigurnosni pojas ugrožavaj ne samo sebe već i druge putnike u vozilu. Također, posljedice koje nastaju u prometnoj nesreći mogu biti bitno drugačije ovisno o činjenici jesu li svi putnici bili vezani sigurnosnim pojasom. U praksi se je pokazalo da novčane kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, koje su propisane važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja. Aktualnim Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa jedan od zadanih kvantitativnih ciljeva je dosezanje 98 postotnog korištenja sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilima. Relevantno istraživanje provedeno u sklopu provođenja spomenutog Nacionalnog programa, pokazalo je da se u Hrvatskoj sigurnosnim pojasom veže po 61% vozača i suvozača, a putnika na stražnjim sjedalima samo 13,9%. U isto vrijeme, prilikom ispadanja iz vozila zbog nevezanja sigurnosnim pojasom, prosječno godišnje smrtno strada gotovo 30 sudionika prometnih nesreća te se s velikom sigurnošću može reći da bi u Hrvatskoj bilo čak 10% manje poginulih kada bi dosegnuli zacrtani cilj Nacionalnog programa vezan za korištenje sigurnosnih pojaseva.
79 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 25. Za pojas kazna 1000 kuna. Čiju sigurnost ugrožava onaj tko se ne veže osim vlastitu.. Ovo je urađeno samo zato kada se sve mjenja ajmo onda i ovo... Nije prihvaćen Osobe u motornim vozilima koje ne koriste sigurnosni pojas ugrožavaju ne samo sebe nego i druge putnike u vozilu. Također, posljedice koje nastaju u prometnoj nesreći mogu biti bitno drugačije ovisno o činjenici jesu li svi putnici bili vezani sigurnosnim pojasom. U praksi se je pokazalo da novčane kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa, koje su propisane važećim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama, ne ispunjava svoju svrhu, odnosno počinitelje prekršaja ne odvraća od ponavljanja činjenja prekršaja. Aktualnim Nacionalnim programom sigurnosti cestovnog prometa jedan od zadanih kvantitativnih ciljeva je dosezanje 98 postotnog korištenja sigurnosnog pojasa kod vozača i putnika u vozilima. Relevantno istraživanje provedeno u sklopu provođenja spomenutog Nacionalnog programa, pokazalo je da se u Hrvatskoj sigurnosnim pojasom veže po 61% vozača i suvozača, a putnika na stražnjim sjedalima samo 13,9%. U isto vrijeme, prilikom ispadanja iz vozila zbog nevezanja sigurnosnim pojasom, prosječno godišnje smrtno strada gotovo 30 sudionika prometnih nesreća te se s velikom sigurnošću može reći da bi u Hrvatskoj bilo čak 10% manje poginulih kada bi dosegnuli zacrtani cilj Nacionalnog programa vezan za korištenje sigurnosnih pojaseva.
80 Hrvatski Crveni križ PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 26. Članak 175. stavak 1. mijenja se tako da glasi: (1) Sudionik u prometnoj nesreći u kojoj je netko izgubio život ili je ozlijeđen, dužan je: - ostati na mjestu prometne nesreće, uz iznimku da se može privremeno udaljiti radi pružanja pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći koristeći valjanu kutiju prve pomoći „HRN1112“ na način propisan u Podsjetniku za pružanje prve pomoći koji je sastavni dio kutije, ukoliko mu je samom potrebna liječnička pomoć te radi obavještavanja policije, - poduzeti sve što je u njegovoj moći da se otklone nove opasnosti koje mogu nastati na mjestu prometne nesreće, omogućiti normalan tok prometa te da nastoji da se ne mijenja stanje na mjestu prometne nesreće i da se sačuvaju postojeći tragovi, uz uvjet da poduzimanje tih mjera ne ugrožava sigurnost prometa, - obavijestiti najbližu policijsku upravu ili policijsku postaju o prometnoj nesreći i vratiti se na mjesto prometne nesreće i sačekati dolazak ovlaštene osobe koja obavlja očevid. Obrazloženje: Smatramo da se na ovaj način osigurava postojanje kutije prve pomoći u vozilu koja je opskrbljena materijalom za pružanje prve pomoći sukladno hrvatskoj normi HRN1112. U navedenoj normi točno je preciziran materijal i pribor koji je nužan za osnovne postupke prve pomoći na cesti te na taj način omogućavamo da se pomoć pruža na najbolji mogući način. Sastavni dio kutije je i Podsjetnik za pružanje prve pomoći koji u trenutcima potrebe za brzom reakcijom i osobama koje su pod stresom daje smjernice kako i što napraviti da se pruži pomoć na siguran i pravilan način, izbjegavajući tako da ozljede zadobivene u nesreći završe smrtno ili se pretvore u trajni problem koji rezultira invaliditetom. Nije prihvaćen Smatramo da ovu materiju ne treba regulirati odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Naime, sadržaj obavezne opreme vozila propisuje se podzakonskim propisom (Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama), a ne zakonom. Neposjedovanje odnosno nesukladnost kutije prve pomoći nije razlog zbog kojeg vozilo ne bi moglo proći tehnički, pa posljedično, nema racionalnog razloga da postoji novčana kazna za nedostatak, koji se ne smatra i ne dovodi do tehničke neispravnosti vozila. Povrh toga, postoje kutije prve pomoći koje nisu sukladne normi HR1112, ali se koriste u vozilima registriranim na području EU i hrvatski rezidenti mogu steći vlasništvo i takvih vozila s tim kutijama prve pomoći. Bilo bi apsurdno tvrditi da neko vozilo, samo zbog činjenice da nema kutiju prve pomoći sukladnu normi HR1112 nije tehnički ispravno, odnosno ne može se registrirati, ne smije se koristiti na području RH ili da se može kazniti vozača takvog vozila, a isto to vozilo uredno može biti registrirano i koristiti se u nekoj drugoj državi članici.
81 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 26. nepotrebno je izricati zabranu od 12 mjeseci.treba se uvesti pojam lakše ili teže prometne nezgode.dogodit će se da netko slučajno ogrebe drugi auto pa da se suoči sa velikom kaznom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
82 Novak doo PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 27. Podržavamo izmjene Članak 176. stavak (5) te dopunu stavkom (6) i stavkom (7). Često se događa da vozači koji su oštetili drugo vozilo u kojemu nema vozača ne ostavljaju svoje podatke ili ne popune Europsko izvješće i napuste mjesto prometne nesreće mada je vidljivo da šteta na vozilu nije veća od predložene novčane kazne , dodanim stavkom (6) zaštitna mjera mjera zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci te stavak (7) upis u evidenciju tri negativna boda , zasigurno će pridonijeti ostavljanja podataka . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
83 Domagoj Pavošević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 29. Predlažem da se vremensko razdoblje obvezne zimske opreme na određenim zimskim dionicama (15.11. do 15.4.) poravna s vremenskim razdobljem obveznog paljenja kratkih ili dnevnih svjetala (ukoliko ne vratite odredbu o obveznim svjetlima tijekom cijele godine, što bi bilo bolje). Nije prihvaćen Pitanje vremenskog razdoblja obavezne upotrebe zimske opreme na pojedinim dionicama je regulirano podzakonskim aktom, dok je na zakonskoj razini propisana obavezna upotreba zimske opreme kada na cesti vladaju zimski uvjeti.
84 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 30. Predlažemo da se stavkom 196. ZSPC uvede zabrana pušenja za vozača vozila za vrijeme vožnje te sankcija za kršenje ove zabrane. Naime, pušenje vozača vozila za vrijeme vožnje te radnje vezane za pušenje također predstavljaju bitnu distrakciju odnosno skretanje pozornosti s vožnje. Slažemo se da korištenje mobilnih uređaja, ali i raznih audio-vizualnih naprava znatno smanjuje koncentraciju i pažnju svih sudionika u prometu, naročito vozača motornih vozila i bicikla, ali i pješaka kada se nalaze u rizičnim situacijama u prometu (npr. željezničko cestovni prelazi). Zbog toga predlažemo da se na odgovarajući način zakonom predvidi i zaštita svih sudionika u prometu uključujući bicikliste i pješake. Nije prihvaćen Ne smatramo da postoje dovoljno jaki argumenti niti kriteriji za takvu regulaciju.
85 DAMIR MAJER PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 30. Ovo podržavam ... ali gdje su pušači koji isto tako prilikom vađenja cigarete i paljenja iste ugrožavaju druge sudionike prometa... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
86 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 32. Predlažemo poduzimanje aktivnosti kako bi se zakonom ili podzakonskim propisom uvela obveza ugradnje uređaja za kontrolu alkoholiziranosti vozača u motorna vozila kojima se organizirano prevoze djeca. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
87 Novak doo PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 33. a Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
88 Novak doo PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 34. Članak 208 . dodani stavak (6) prihvaćamo uz dodatak da je stručna organizacija dužna snimljene podatke dati na uvid svakom kandidatu i autoskoli , ako smatraju da ispit nije dobro ocijenjen . Uvođenje audio-video snimanja tijekom provedbe vozačkog ispita prihvaćamo ukoliko je to dozvoljeno ostalim Zakonima , na taj način se može vidjeti dali su standardi i kriteriji provedbe vozačkih ispita ujednačeni u svim ispitnim mjestima , a posebno transparentnost ispita prema kandidatima kao i stručnim osobama autoškole a što smatramo da jest cilj uvođenja snimanja ispita iz UV. Nije prihvaćen Ovo pitanje neće se regulirati odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, već će podzakonskim propisom biti reguliran način ostvarivanja uvida u snimke.
89 HGK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 34. Udruženje autoškola HGK predlaže dopuniti ovaj članak iz razloga što je nužno uzeti u obzir činjenicu da će prilikom provedbe ispita audio snimanjem unutar vozila biti zabilježena i komunikacija ispitivača, osim s kandidatom-ispitanikom i s instruktorom vožnje. Nadalje, unatoč predviđenom pravilniku kroz podzakonski akt treba obvezno zadovoljiti uvjet transparetnosti s pravom kandidata-ispitanika i instruktora vožnje na neposredni ili naknadni uvid u audio-video snimku u slučaju podnošenja prigovora ili žalbe. U konačnici je predmet snimanja kandidat-ispitanik koji u cijelosti podmiruje sve naknade i usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
90 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 34. AV SNIMANJE ISPITA - "Članku 208. dodaje se stavak 6. o AV snimanju ispita iz UV" Podržavamo izmjene zakona kojima se uvodi AV snimanje ispita iz Upravljanja vozilom i to prvenstveno IZ NAČELNIH RAZLOGA jer time podržavamo pravo naših polaznika na poboljšanje uvjeta i ujednačavanje kriterija kod polaganja vozačkog ispita. Tema AV snimanja ispita za autoškole nije od izravne važnosti jer autoškola, odnosno instruktor vožnje ni na koji način ne sudjeluje aktivno u ispitu, i što je najvažnije, ta je zakonska odredba za autoškole financijski neutralna. Instruktor je za vrijeme ispita prisutan u vozilu isključivo u svrhu intervencije u slučaju opasnosti od prometne nezgode. Jedino što izravno povezuje autoškole sa snimanjem ispita jest činjenica da se kamere postavljaju u vozilo koje je u vlasništvu autoškole, što se smatramo može regulirati pravilnikom. E-UVJERENJE - Dosadašnji stavak 7., koji postaje stavak 8., mijenja se i glasi: „(8) Ovlaštena stručna organizacija vodi evidenciju o položenim vozačkim ispitima u elektroničkom obliku.“. Ovdje želimo naglasiti da TEMU DIGITALIZACIJE CJELOKUPNOG PROCESA STJECANJA VOZAČKE DOZVOLE smatramo daleko važnijom, i za autoškole i za polaznike, od teme audio-vizualnog (AV) snimanja ispita iz Upravljanja vozilom. Smatramo da bi bilo izuzetno korisno kada bi stručni nositelj iskoristio ove izmjene zakona da SADA OSIGURA PRAVNI OKVIR ZA UVOĐENJE DIGITALIZACIJE u cjelokupni proces stjecanja vozačke dozvole, a ne samo za završni dio e-Uvjerenje. Jer digitalizacija i ovog segmenta javnog prostora jest neminovna - obzirom da smo kao članica EU obvezni primjenjivati EU uredbe, a Uredba EU PARLAMENTA I VIJEĆA od 3.10.2018. o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika stupila je na snagu 11. prosinca 2018. svakako ćemo biti obvezni primjenjivati je. Naš prijedlog PROJEKTA E-VOZAČKA koji predstavlja projekt digitalizacije CJELOKUPNPG procesa stjecanja vozačke dozvole, uključuje: E-UPISNICU, odnosno digitalizaciju unosa osobnih podataka kod upisa u autoškolu na osposobljavanje iz dva nastavna predmeta i upisa u Crveni križ na treći nastavni predmet (već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Matična knjiga", unos sada obavljaju isključivo autoškole a trebali bi građani, dok autoškole samo u dijelu o provedenom osposobljavanju) te E-PRIJAVNICU koja predstavlja digitalizaciju prijave i odjave ispita stručnoj organizaciji te digitalni pristup informacijama o rezultatima i o terminima ispita (već postoji u e-sustavu "HAK-Vozački ispiti" kao e-aplikacija "Ispiti", unos prijava sada obavljaju isključivo autoškole a trebali bi građani, dok stručna organizacija samo u dijelu o provedenim ispitima), i na kraju ono što je ovim zakonom predloženo, E-UVJERENJE kao zadnji dokument kojim se potvrđuje da je osoba položila ispit iz Upravljanja vozilom i da joj se može izdati vozačka dozvola, i koji stručna organizacija dostavlja nadležnom ministarstvu (stručna organizacija radi na razvoju aplikacije, unos podataka obavlja stručna organizacija). U ovom zakonu predloženo e-Uvjerenje jest elektronička isprava koja će kolati SAMO između dva državno javna tijela, HAK-a i MUP-a, te kao takav ne bi ni građanima niti gospodarstvu donio konkretne benefite, za razliku od CJELOVITE E-VOZAČKE koja bi obuhvaćala cijeli proces, počevši od e-Upisnice preko e-Prijavnice do e-Uvjerenja, koje bi građanima donijele brz i jednostavan postupak upisa na osposobljavanje i jednostavan i transparentan postupak prijavljivanja ispita, a poduzetnicima, odnosno autoškolama značajne financijske uštede. Uvođenjem digitalizacije autoškole bi prestale obavljati brojne besplatne poslove za druge - od unosa osobnih podataka građana u e-matične knjige stručne organizacije, do prijava-odjava ispita i obavještavanja građana o terminima ispita, što bi za autoškole predstavljalo konkretnu uštedu u radnim satima administrativnog osoblja te uštedu u materijalnim i telekomunikacijskim troškovima. Sve te troškove sada snose autoškole bez zakonskog temelja. Treba naglasiti da je PROKLAMIRANI CILJ EU Uredbe o uspostavi jedinstvenog digitalnog pristupnika u potpunosti iskoristiti prednosti novih digitalnih alata, digitalizacijom značajno povećati potencijal uštede vremena i smanjiti troškove nastale kod dobivanje informacija i provođenja administrativnih postupaka, kako bi se na jedinstvenom digitalnom tržištu osiguralo slobodno kretanje robe, osoba, usluga i kapitala, a pojedinci i poduzeća mogu nesmetano pristupati aktivnostima na internetu i obavljati ih u uvjetima poštenog tržišnog natjecanja, uz visoku razinu zaštite potrošača i osobnih podataka. Našim prijedlogom nastoji se u postupku stjecanja vozačke dozvole osigurati zaštita osobnih podataka i uvesti digitalizacija na način da za građanina koji želi steći vozačku dozvolu prvi korak bude da putem elektroničke aplikacije koja bi bila javno dostupna na mrežnim stranicama za to određene institucije (autoškole, nadležnog ministarstva, sustava e-Građanin ili STRUČNE ORGANIZACIJE - KOJA VEĆ IMA USPOSTAVLJEN PRIKLADAN E-SUSTAV U KOJI PRISTUP ZASAD IMAJU SAMO AUTOŠKOLE, a koji bi se, uz određene preinake i uz odgovarajuću sigurnosnu zaštitu, mogao kao jedinstvena pristupna točka UČINITI DOSTUPNIM GRAĐANIMA koji žele krenuti u postupak stjecanja vozačke dozvole) unese u sustav E-VOZAČKA svoje osobne podatke koji bi ga potom pratili na cijelom putu do stjecanja vozačke dozvole. Pritom se provodi načelo "SAMO JEDNOM" jer bi jednom uneseni podaci bili strukturirani u strojno čitljivoj formi, prenosivoj i djeljivoj te bi je mogli koristiti svi dionici procesa stjecanja vozačke dozvole, a to su osim pojedinaca, građana koji su u fokusu ove EU uredbe o digitalizaciji, i oni koji provode osposobljavanje - autoškole i Crveni križ, i oni koji provode vozačke ispite - stručna organizacija, te oni koji izdaju vozačke dozvole - nadležno ministarstvo. Za osobe nedovoljnih informatičkih znanja radnje potrebne za unos podataka u sustav e-Vozačka može obaviti autoškola koju je građanin odabrao za osposobljavanje, uz dobivanje prethodne privole/zahtjeva od strane građanina za unos/prijenos osobnih podataka. Nije prihvaćen Svrha uvođenja audio/vizualnog snimanja ispita iz nastavnog predmeta Upravljanja vozilom ogleda se u mogućnosti praćenja provedbe ispita, nadzora rada ovlaštenog ispitivača, kao i utvrđivanja objektivnih činjenica koje su prethodile rezultatu ispita. Suočeni s činjenicom da je prema sadašnjoj praksi nemoguće provjeriti navode kandidata koji su nezadovoljni rezultatom ispita, te navode u prigovorima/žalbama uloženim nakon provođenja ispita, uvođenje audio/vizualnog snimanja omogućit će točno i objektivno utvrđivanje relevantnih činjenica u postupku polaganja vozačkog ispita. Pitanje digitalizacije proceduralnih radnji pri stjecanju vozačke dozvole reguliran je drugim propisima.
91 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 34. . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
92 Denis Peloza PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 34. Izmjenom stavka 7., koji postaje stavak 8., neophodno je uskladiti, izmjeniti ili dopuniti stavak 9., koji postaje stavak 10. obzirom na činjenicu da "izdavanje uvjerenja" zamjenjuje sa "elektronskom evidencijom". Nije prihvaćen Oblik uvjerenja (papirnata ili elektronička potvrda) ne mijenja njegov karakter.
93 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 35. Za područje djelatnosti osposobljavanja svih kandidata za vozače sukladno odredbama ZSPC te u provođenju programa stjecanja početne kvalifikacije i periodične izobrazbe za vozače koji obavljaju cestovni prijevoz putnika sukladno odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prijevozu, preporučamo da se pojačaju sadržaji i dostupna literatura koji se odnose na aspekt sigurnosti djece u prometu u svojstvu pješaka, putnika i vozača, s naglaskom na odgovornost odraslih za sigurnost djece u prometu zbog razvojnih ograničenja djece. Potrebno je utvrditi obvezu obrazovanja, sadržaj i obujam programa. Ovo se odnosi na sve kategorije vozača, a posebno na obrazovanje vozača koji sudjeluju u prijevozu školske djece, koji osim znanja o navikama i potrebama djece kao korisnika prijevoza trebaju usvojiti i znanja o primjerenoj komunikaciji, načinu komunikacije s djecom te rješavanju eventualnih problema tijekom prijevoza djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
94 Emilio Jauk PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 38. U članku 222. stavak 2. mijenja se i glasi: „(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, Al, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina, a najduže do 75. godine života vozača. Prilikom produljenja vozačke dozvole, vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu ali ,te je isti lječnički pregled besplatan za vozača ako je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana i prilikom produljenja vozačke dozvole nakon75. godine života vozača.". Nije prihvaćen Smatramo da je granicu za obavezni zdravstveni pregled potrebno propisati na 67 godina života. Naime, vozači s navršenih 67 godina života i stariji čine 9,1% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj i ima ih 237.802 (podaci na dan 31.12.2018. godine). Prema statističkim podacima iz 2017. godine, zabilježeno je da su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 11,7%. Od ukupno 3.974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali, izazvali 2.730 prometnih nesreća, odnosno 68,7%. Posebno je važno naglasiti da su, u tim nesrećama, smrtno stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile 263 osobe, a lake tjelesne ozljede 891 osoba. Takav trend je nastavljen i u 2018. godini, kada su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 12,3%. Prema statističkim podacima iz 2018. godine, zabilježeno je da su vozači stariji od 67 godina, od ukupno 4.117 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali njih 2.819, odnosno 68,5%. Ujedno, važno je naglasiti da su u tim nesrećama smrtno stradale 32 osobe, teško ozlijeđeno 238 osoba, a lakše je ozlijeđeno 890 osoba. Potrebno je, također, naglasiti da ukupan broj registriranih vozača ne znači i ukupan broj stvarno prisutnih vozača u prometu. Sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, a starije su od 67 godina, ne sudjeluju u prometu u svojstvu vozača, iz različitih razloga (ne posjeduju više vozilo, ne voze zbog zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd.). Osim toga i kad sudjeluju kao vozači u prometu, voze rjeđe od drugih dobnih skupina te prelaze manje udaljenosti.
95 Ante Cicvarić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 38. Ukoliko želite promijeniti ovu odredbu moglo bi se razmisliti i o produljenju važenja vozačke dozvole na 15 godina koja kao takva vrijedi u više zemalja EU. Predlagač zakona nigdje nije prezentirao znanstvenu studiju iz koje bi bilo razvidno da su osobe starije od 67 godina u trenutku produženja vozačke dozvole na razdoblje od 10 godina znatno nesposobnije od osoba koje u trenutku produljenja vozačke dozvole imaju 66 godina i po prijedlogu ne bi trebale ići na liječnički. Ovakvom odredbom predlagač zakona narušava ustavnu jednakost građana pred zakonom. Nije prihvaćen Vozači s navršenih 67 godina života i stariji čine 9,1% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj i ima ih 237.802 (podaci na dan 31.12.2018. godine). Prema statističkim podacima iz 2017. godine, zabilježeno je da su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 11,7%. Od ukupno 3.974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali, izazvali 2.730 prometnih nesreća, odnosno 68,7%. Posebno je važno naglasiti da su, u tim nesrećama, smrtno stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile 263 osobe, a lake tjelesne ozljede 891 osoba. Takav trend je nastavljen i u 2018. godini, kada su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 12,3%. Prema statističkim podacima iz 2018. godine, zabilježeno je da su vozači stariji od 67 godina, od ukupno 4.117 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali njih 2.819, odnosno 68,5%. Ujedno, važno je naglasiti da su u tim nesrećama smrtno stradale 32 osobe, teško ozlijeđeno 238 osoba, a lakše je ozlijeđeno 890 osoba. Potrebno je, također, naglasiti da ukupan broj registriranih vozača ne znači i ukupan broj stvarno prisutnih vozača u prometu. Sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, a starije su od 67 godina, ne sudjeluju u prometu u svojstvu vozača, iz različitih razloga (ne posjeduju više vozilo, ne voze zbog zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd.). Osim toga i kad sudjeluju kao vozači u prometu, voze rjeđe od drugih dobnih skupina te prelaze manje udaljenosti.
96 Sindikat umirovljenika Hrvatske PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 38. Sindikat umirovljenika Hrvatske i Matica umirovljenika Hrvatske, kao udruge koje predstavljaju i 212.000 vozača starijih od 67 godina, traže da članak 222. stavak 2. ostave kako je to trenutno važeće te definirano u Izmjenama i dopunama Zakona u Narodnim novinama 64/2015, i to: »(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.« Obrazloženje: Do ovakve formulacije došlo se nakon pomnog promišljanja i pokušaja triju izmjena od 2008. godine do danas, nakon što je svaki put provedena široka rasprava. Prvo, protivimo se da se izjednačavaju starost i bolest, a pogotovo zato što se u pozadini najnovije inicijative za obvezne plaćene zdravstvene preglede za starije vozače, nalazi liječnički lobi medicine rada kao interesna skupina privatnika u zdravstvu čiji je neposredni financijski interes uvođenje obveznih zdravstvenih pregleda. Drugo, iako se izrijekom u odnosnom članku ne navodi da će rečeni pregleda obavljati liječnik medicine rada, iz prakse i drugih članaka istog Zakona proizlazi da bi se time suvišno dupliciralo sada postojeće vrlo dobro rješenje iz članka 233. Zakona kojim se propisuje obveza specijaliziranog liječnika koji je obavio pregled ili je liječio vozača, kao i izabranog liječnika primarne zdravstvene zaštite, upozoriti bolesnika o njegovoj nesposobnosti za vožnju, te o istome obavijestiti policijsku upravu ili postaju prema mjestu stalnog prebivališta ili boravište. Treće, držimo logičnim prema slovu Zakona da pacijenta pregledava i prosuđuje o njegovoj sposobnosti za vožnju samo njegov izabrani liječnik, koji zna njegove bolesti i terapije, a ne da se pod izlikom jačanja sigurnosti u prometu zapravo ugrožava ta sigurnost mogućnošću da pacijent „kupi“ svoju potvrdu o sposobnosti za vožnju. Četvrto, postojeće rješenje kojim se „od oka“ želi propisati da je dob kad vozač postaje ugroza u prometu utvrđena na 67 godina provizorna, jer se kao i u prethodnim pokušajima, nije zasnivala ni nikakvim statističkim pokazateljima ili istraživanjima, a niti postoje odgovarajući podaci kojima bi se dokazalo da je u ijednoj sudskoj presudi kao uzrok prometnih nesreća navedena starost ili bolest. Takvo navođenje dobi treba izbjeći i po uzoru na zemlje koje uvjet dobi niti ne spominju (npr. Njemačka, Belgija, Francuska). U zemljama u kojima se limit dobi propisuje, to se dokumentira liječničkom potvrdom osobnog liječnika ili osobnom izjavom o sposobnosti za vožnju, a ne zahtijeva se posebni zdravstveni pregled. Peto, u novom prijedlogu uopće nije jasno na koje se vrijeme produljuje vozačka dozvola vozačima starijim od 67 godina. Ako se misli na 10 godina onda je formulacija vrlo loša, a ovako se ostavlja prostor prosudbi kako bi većina starijih od 67 godina dobila liječničko uvjerenje s valjanošću od godine dana pa bi izdatak za liječničko uvjerenje bio redovan godišnji izdatak. S obzirom da 53 posto umirovljenika ima mirovine niže od hrvatske linije siromaštva (2.321 kn), odnosno čak 98% ih prima mirovinu manju od prosječne plaće, riječ je o nerazumnom socijalnom potezu, koji će izazvati nemir i nezadovoljstvo kod starije populacije. Šesto, u svim analizama se potvrđuje da su glavni uzroci prometnih nesreća prebrza vožnja i alkohol, a vozači s duljim vozačkim iskustvom (dakle, stariji vozači) najmanje su uzrokovali nesreće. Poslužimo li se službenim statističkim podacima MUP-a RH objavljenom u njihovom biltenu s analizom za cijelu 2017. godinu, u Hrvatskoj ima registrirano 2.337.087 vozača, od čega je 282.045 vozača starijih od 65 godina. To znači da je u Republici Hrvatskoj ukupno 12,06 posto vozača starijih od 65 godina, a taj broj pokazuje trend rasta zbog općeg starenja populacije i masovnog iseljavanja mladih. Vozači stariji od 65 godina skrivili su 10,5 posto nesreća, što znači da su ih skrivili manje od svog udjela u ukupnom broju vozača. Nadalje, vozači stariji od 65 godina su skrivili 9,8 posto nesreća u kojima je bilo poginulih osoba, a to je još manje od njihovog udjela u ukupnom broju vozača što ukazuje na zaključak da stariji vozači NISU RIZIČNA SKUPINA. Iz svega navedenog zaključujemo kako je NEPOTREBNA I ŠTETNA izmjena u zakonu kojom bi se uveo uvjet dobi od 67 godina, odnosno bilo kakav uvjet starosne dobi za vozače pri produljenju vozačke dozvole. Predlaže se stoga da se u tom dijelu Zakon NE MIJENJA. Nije prihvaćen Vozači s navršenih 67 godina života i stariji čine 9,1% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj i ima ih 237.802 (podaci na dan 31.12.2018. godine). Prema statističkim podacima iz 2017. godine, zabilježeno je da su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 11,7%. Od ukupno 3.974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali, izazvali 2.730 prometnih nesreća, odnosno 68,7%. Posebno je važno naglasiti da su, u tim nesrećama, smrtno stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile 263 osobe, a lake tjelesne ozljede 891 osoba. Takav trend je nastavljen i u 2018. godini, kada su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 12,3%. Prema statističkim podacima iz 2018. godine, zabilježeno je da su vozači stariji od 67 godina, od ukupno 4.117 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali njih 2.819, odnosno 68,5%. Ujedno, važno je naglasiti da su u tim nesrećama smrtno stradale 32 osobe, teško ozlijeđeno 238 osoba, a lakše je ozlijeđeno 890 osoba. Potrebno je, također, naglasiti da ukupan broj registriranih vozača ne znači i ukupan broj stvarno prisutnih vozača u prometu. Sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, a starije su od 67 godina, ne sudjeluju u prometu u svojstvu vozača, iz različitih razloga (ne posjeduju više vozilo, ne voze zbog zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd.). Osim toga i kad sudjeluju kao vozači u prometu, voze rjeđe od drugih dobnih skupina te prelaze manje udaljenosti.
97 Vladimir Benceković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 38. Predlažem neka članak 222. stavak 2. ostane kako je to definirano u Izmjenama i dopunama u Narodnim novinama 64/2015: »(2) Vozačka dozvola za upravljanje vozilima AM, A1, A2, A, B, BE, F i G kategorije izdaje se s rokom važenja od 10 godina. Prilikom produljenja vozačke dozvole vozač je dužan podvrgnuti se zdravstvenom pregledu za vozača u slučaju kada je obveza zdravstvenog pregleda utvrđena zdravstvenim uvjerenjem na temelju kojeg je vozačka dozvola izdana.«. (Do ovakve formulacije došlo se nakon tri izmjene od 2008. godine) Kao prvo, u novom prijedlogu uopće nije jasno na koje se vrijeme produljuje vozačka dozvola vozačima starijim od 67 godina. (ako se misli na 10 godina onda je formulacija vrlo loša) Kao drugo, dok u Zakonu postoje odredbe iz članka 231. (izvanredni nadzorni zdravstveni pregled) i 233. stavak 3. (obveza izabranog liječnika) zaista nema potrebe za liječničkim uvjerenjem prilikom produženja vozačke dozvole osobama starijim od 67 godina. Nije dobro opteretiti sa takvim izdatkom umirovljenike u trenutka kada nas 98 % prima mirovinu manju od prosječne plaće. A i bojim se ako bi ovo bilo usvojeno kako bi većina nas dobila liječničko uvjerenje s valjanošću od godinu dana pa bi izdatak za liječničko uvjerenje bio redovan godišnji izdatak. Nije prihvaćen Vozači s navršenih 67 godina života i stariji čine 9,1% vozačke populacije u Republici Hrvatskoj i ima ih 237.802 (podaci na dan 31.12.2018. godine). Prema statističkim podacima iz 2017. godine, zabilježeno je da su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 11,7%. Od ukupno 3.974 prometne nesreće u kojima su sudjelovali, izazvali 2.730 prometnih nesreća, odnosno 68,7%. Posebno je važno naglasiti da su, u tim nesrećama, smrtno stradale 24 osobe, teške tjelesne ozljede zadobile 263 osobe, a lake tjelesne ozljede 891 osoba. Takav trend je nastavljen i u 2018. godini, kada su u ukupnom broju svih prometnih nesreća sudjelovalo s oko 12,3%. Prema statističkim podacima iz 2018. godine, zabilježeno je da su vozači stariji od 67 godina, od ukupno 4.117 prometnih nesreća u kojima su sudjelovali, izazvali njih 2.819, odnosno 68,5%. Ujedno, važno je naglasiti da su u tim nesrećama smrtno stradale 32 osobe, teško ozlijeđeno 238 osoba, a lakše je ozlijeđeno 890 osoba. Potrebno je, također, naglasiti da ukupan broj registriranih vozača ne znači i ukupan broj stvarno prisutnih vozača u prometu. Sve osobe koje posjeduju vozačku dozvolu, a starije su od 67 godina, ne sudjeluju u prometu u svojstvu vozača, iz različitih razloga (ne posjeduju više vozilo, ne voze zbog zdravstvenog stanja, socijalnog statusa, itd.). Osim toga i kad sudjeluju kao vozači u prometu, voze rjeđe od drugih dobnih skupina te prelaze manje udaljenosti.
98 branko spajić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 38. Ako se uvodi dobna granica, zašto granica od 67 godina života ne postoji i za vozače iz stavka 3 i stavka 4, članka 222. Ovakva odredba samo za određene kategorije je ne održiva. Imam vozačku dozvolu B i C kategorije. Primljeno na znanje Vozači iz članka 222. stavka 3. i 4. imaju još stroži režim liječničkih pregleda.
99 Dejan Pastorčić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 39. Članak 223 je potrebno dopuniti u pogledu prava na upravljanje motornim vozilima u skladu sa ograničenjima utvrđenim na zdravstvenom pregledu i upisanim u liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača (kodovi ograničene uporabe vozila iz Pravilnika o vozačkim dozvolama - NN 2/2019). Trenutnim zakonom, ali i predloženim izmjenama se normativno ne regulira navedeno područje koje je od iznimne važnosti za sposobnost upravljanja motornim vozilima, te prevenciju najtežih posljedica u vidu prometnih nesreća. Moj prijedlog bi u tom smjeru bio, dopuna stavka 2, čl. 223, na način da se na kraju teksta umjesto točke, stavi zarez, te dopiše tekst: " u skladu sa kodovima ograničene uporabe vozila upisanim u vozačku dozvolu." Konačno, cjeloviti tekst stavka 2, čl. 223, bi tada glasio: "Vozač ima pravo upravljati samo onim vozilima i kategorijama vozila koje su upisane u vozačkoj dozvoli, u skladu sa kodovima ograničene uporabe vozila upisanim u vozačku dozvolu". Također, poradi navedenoga, potrebno je dopuniti i stavak 3., članka 223, na način da se na kraju teksta, umjesto točke stavi zarez, te tekst dopuni riječima: "ili ako upravlja vozilima protivno upisanim ograničenjima za uporabu vozila." Ukoliko prijedlog izmjena propisa ne regulira navedeno područje u pogledu zdravstvene ispravnosti vozača te poštivanja ograničenja uporabe vozila iz liječničkog uvjerenja, ali i predvidi odgovarajuću sankciju za nepoštivanje istih, nastat će pravna praznina u primjeni ili provedbi podzakonskog propisa - Pravilnika o vozačkim dozvolama, čime će se omogućiti nepoštivanje ograničenja iz liječničkog uvjerenja o zdravstvenoj sposobnosti vozača, te sudjelovanje u prometu rizične skupine vozača upitne zdravstvene sposobnosti za upravljanje motornim vozilima u prometu na cestama. Prihvaćen Prihvaćen.
100 HGK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Udruženje autoškola HGK predlaže brisati ovaj prijedlog ili podredno, drukčije ga formulirati. Naime, termin: „oduzet će se vozilo kojim je upravljao“ nije dovoljno preciziran, jer to vozilo može biti u vlasništvu tvrtke/leasing kuće, koje mogu koristiti i više zaposlenika, nužna su za obavljanje gospodarskih aktivnosti, vozila iz durgoročnog najma, rent a car vozila, može se raditi o teretnim vozilima ili autobusima i slično. Ostaje činjenica kako odgovorni prekršitelj može biti samo osoba. Potrebno je izbjeći rizike da stvarni vlasnik ili korisnik vozila u konačnici imaju ulogu oštećenika s pravom na potraživanje naknada po osnovi šteta ili po bilo kojoj osnovi, osim u odnosu na vozača koji je upravljao vozilom. Oduzimanja vozila bilo pravnoj ili fizičkoj osobi u suprotnosti je s temeljnim odredbama Ustava RH, koji u članku 3. propisuje nepovrjedivost vlasništva, kao najvišu vrjednotu ustavnoga poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava. Primljeno na znanje Kako bi se vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje oduzelo sredstvo počinjenja prekršajnog djela, ovim izmjenama Zakona predviđa se i mjera privremenog oduzimanja vozila. Mogućnost privremenog oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom.
101 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Ukoliko se stavak 7. i stavak 8. usvojen kako je predložio zakonodavac, odnosno ukoliko je takav prijedlog usklađen sa drugim zakonima višeg reda, mora se uzeti u obzir kako se termin "vozilo" odnosi na sve tipove vozila dakle i na vozila C, CE i D kategorije. Poznato je kako sudski postupci do okončanja sudskog spora mogu trajati više mjeseci ili čak više godina nužno je osigurati cijelu logistiku smještaja, odvoza/dovoza, ljudskih resursa, osiguranja i slično, hladnog pogona u čemu mogu nastati znatni troškovi koji će teretiti "gubitnika" u sporu. Mislim da se oduzimanje vozila treba rješiti drugim modelom, možda nužnim privremenim oduzimanjem na 3/7/15/30 dana, ali to opet zahtjeva cijelu logističku operativnu kroz uređena i osigurana smjestišta, skladišta, mrežu vučnih službi za osobni i teretni program. Za sve navedeno potrebno je unaprijed definirati procedure i iznimno precizno sva ta pitanja urediti podzakonskim aktima. Moguća je i obveza provedbe javnog natječaja za outsourcing pružatelje usluga. Hvala na pažnji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
102 Dejan Pastorčić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. odredbu stavka 2. je potrebno dopuniti sa slijedećim tekstom: "U cilju provjere ispunjavanja uvjeta iz stavka 2 ovog članka, vlasnik vozila, odnosno osoba kojoj je vozilo provjereno, dužna je na odgovarajući i prikladan način izvršiti provjeru ispunjavanja tih uvijeta, a prije davanja vozila na upravljanje drugoj osobi" "U slučaju počinjenja prekršaja od strane osobe kojoj je vozilo od strane vlasnika vozila ili osobe kojoj je vozilo povjereno, dato na upravljanje, a prekršaj je uzrokovan okolnostima iz stavka 2. ovog članka (vožnja prije stjecanja prava na upravljanja ili vožnja pod utjecajem opojnih sredstava), za pomaganje u počinjenju prekršaja odgovara i vlasnik vozila, odnosno osoba kojoj je vozilo povjereno". Također, shodno tome, potrebno je u zakonski tekst ugraditi i odgovarajuću kaznenu odredbu kojom bi se isto obuhvatilo kao kažnjivo ponašanje. Mišljenja sam kako postojeća odredba (čl. 229), ali i predložena izmjena, ne zadovoljavaju intenciju zakonodavca i smisao članka 229, kojim se između ostaloga htjelo obuhvatiti ponašanje kojim bi se sprječilo da neovlaštene osobe (koje nemaju pravo upravljati vozilom) upravljaju vozilom u prometu te čine opasne i bezobzirne prometne prekršaje i prometne nesreće. Predloženim dopunama zakonske odredbe čl. 229, olakšalo bi se postupanje policije i tužiteljstva u dijelu utvrđivanja prekršajne ili kaznene odgovornosti počinitelja, tj. pojačala svijest počinitelja o protupravnosti djela. Ovo posebno iz razloga što u praksi nastaju problemi kod utvrđivanja stvarne prekršajne odgovornosti, te se vlasnici vozila u tim situacijama nerijetko pozivaju na institut zablude ili neznanja, a što im olakšava ovakva predložena zakonska formulacija materijalne odredbe. Obzirom da ponašanje vlasnika vozila (osobe kojoj je vozilo povjereno), u slučaju činjenja prekršaja od strane vozača tog vozila, ulazi u područje pomaganja u počinjenju prekršaja (odredbe Prekršajnog zakona, članak 24., stavak 3 - stavljanje počinitelju na raspolaganje sredstava za počinjenje prekršajnog djela), potrebno je uređenjem predložene zakonske odredbe materijalno i kazneno normirati takvo ponašanje, čime će se u značajnoj mjeri djelovati poticajno na svijest počinitelja o protupravnosti takvog ponašanja i mogućim posljedicama koje iz toga proizlaze. Primljeno na znanje Predložena je odredba koja će omogućiti provjeru statusa vozačke dozvole u realnom vremenu, čime se eliminiraju prigovori vezani za neznanje/zabludu itd.
103 Josip Vinković PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Oduzimanjem vozila se apsolutno ništa ne postiže. Uvijek počinitelj prekršaja mo\e iznajmibti ili posuditi vozilo. Smatram da se ovime stvara još i ve'i problem oko čuvanja i skladištenja oduzetih vozila. Također se ovime ugrožava sigurnost na cestama jer će netko radije kupiti 25 godina staro vozilo za 2000 kn i voziti dok mu se njegovo ne vrati, a s obzirom da je to vozilo vrlo vjerojato u upitnom stanju ugrožavaju se svi. Također, ova odredba je u protuustavna i kome god da se oduzme vozilo sve to pada na ustavnom sudu. Primljeno na znanje Ova mjera je predložena kako bi se vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje privremeno oduzelo sredstvo počinjenja prekršajnog djela. Mogućnost privremenog oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Osim toga, na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom.
104 Zlatko Hasić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Upitna ustavnost ove odredbe jer je pravo vlasništvo jedno o temeljnih prava zajamčenih Ustavom RH, gdje se čak i privremenim oduzimanjem građane nedvojbeno ograničava u tom pravu, a problem može biti i ukoliko počinitelj prekršaja nije vlasnik vozila koje mu je oduzeto (posuđeno, leasing, rent a car). Problem je i to što vozilo kojim je počinjen prekršaj nije predmet koji je isključivo namijenjen za činjenje prekršaja i koriste ga npr. drugi članovi obitelji, stvarni vlasnici i sl. kao nužno potrebno prometno sredstvo. Znači, privremenim oduzimanjem vozila od počinitelja prekršaja, pravo vlasništvo se može ograničiti i nekoj drugoj fizičkoj ili pravnoj osobi (stvarnom vlasniku), čime bi se država nesporno izložila tužbama za naknadu štete od strane tih osoba, koji sa činjenicom da je njihovim vozilom počinjen prekršaj nemaju nikakve veze niti su na to mogli utjecati. Treba vidjeti i presudu Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu, Vuković protiv Hrvatske od 15.11.2018. g. gdje je R. Hrvatska dužna nadoknaditi štetu podnositelja zahtjeva koja je nastala uslijed dugotrajnog (zbog trajanja kaznenog postupka) zadržavanja njegovog automobila u neodgovarajućim uvjetima skladištenja nakon što ga je zaplijenila policija. Bitno je istaći da prekršajni postupci, za prekršaje gdje je predviđeno oduzimanje vozila sada traju minimalno par mjeseci, a ukoliko uključuju žalbeni postupak i puno duže. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
105 Ivan Kraljević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Za ovakve mjere je prvo potrebno imati efikasan pravosudni sustav. To kod nas ne postoji! Osobno sam 2 (dvije) godine čekao da mi se novčana kazna preinači u opomenu. Primljeno na znanje Kako bi se vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje oduzelo sredstvo počinjenja prekršajnog djela, ovim izmjenama Zakona predviđa se i mjera privremenog oduzimanja vozila. Mogućnost privremenog oduzimanja vozila kao sredstva počinjenja prekršaja u cestovnom prometu ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom.
106 Ivan Kraljević PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. Gdje će stajati oduzeta vozila? Hoće li svaka PU imati svoj deponij? Postoji li u svakoj PU osigurani prostor ili će se kupovati zemljište? Tko će ih čuvati? Privatna zaštitarska firma ili policija? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
107 igor baruškin PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 40. ne postiže se nikakva svrha oduzimanjem vozila do okončanja postupka.ako nema svoje vozilo vozit će tuđe,od rent a cara ili slično.budući da je cilj prevencija radije upotrijebiti mjeru privremene zabrane upravljanja vozilima.apsolutno se ne postiže ništa što će auto negdje stajati i trunuti. Primljeno na znanje Mogućnost privremenog oduzimanja vozila, propisuje se kako bi se vozačima koji uporno ponavljaju najteže prekršaje oduzelo sredstvo počinjenja prekršajnog djela. Osim toga, ova mjera ima za cilj dati do znanja vozaču koji počini najteže prekršaje u ponavljanju (recidivu) da je vozilo opasno sredstvo, ukoliko se ne koristi na primjeren način. Također, na ovaj način se i vlasnike vozila obvezuje da vozila ne daju na upotrebu osobama za koje prethodno nisu provjerili njihovu sposobnost za upravljanje te ispunjavanje određenih uvjeta za upravljanje vozilom.
108 Dejan Pastorčić PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 44. Od zakonodavca nije u redu da propisuje jednak iznos novčane kazne za odbijanje ispitivanja radi utvrđivanja prisutnosti alkohola, droga ili lijekova, kao i za vožnju pod utjecajem alkohola preko 1,50 g/kg. Ovakvim normiranjem visine novčane kazne se potiče odbijanje ispitivanja kod osoba koje su pod značajnim utjecajem alkohola ili opojnih droga, te bi za odbijanje ispitivanja trebalo predložiti strožiju kaznu od one za vožnju pod utjecajem opojnih sredstava. Nije prihvaćen Propisani iznos novčane kazne je primjeren (identičan), kao i ostale posljedice koje se vežu uz odbijanje ispitivanja (primjerice gubitak prava iz autoosiguranja).
109 HGK ŽK Split PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 46. U stavku 9. članka 286. osoba iz stavaka 3. do 6. ovoga članka može ponovo polagati vozački ispit istekom roka od dvije godine od dana izvršnosti rješenja iz stavaka 3. do 6. ovoga članka, nakon provedenog postupka osposobljavanja kandidata za vozače. Autoškole se pitaju što ako upišu gore navedenu osobu u autoškolu prije prava na stjecanje, tj. prije proteka roka od dvije godine. Kako će autoškola znati da li osoba koja se želi upisati u autoškolu ima zabranu od dvije godine od dana izvršnosti ili je nema? Primljeno na znanje Napominjemo da, posljedice prikupljenih negativnih prekršajnih bodova pogađaju vozače, a ne autoškole.
110 HOK PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 48. Predlažemo brisanje stavaka 2. i 3. članka 289. koji predviđaju novčane kazne za pravnu i fizičku osobu obrtnika te odgovornu osobu u pravnoj osobi, ukoliko vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom određene kategorije, upravlja vozilom za vrijeme te zabrane Vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima prijevozničkih obrta uvid u izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili privremenog oduzimanja vozačke dozvole za pojedine kategorije profesionalnih vozača, zaposlenih kod obrtnika prijevoznika, što u praksi znači odgovornost i za vlasnika prijevozničkog obrta ukoliko profesionalni vozač prešuti postojanje ograničenja na vozačkoj dozvoli. Naknadno otkazivanje ugovora o radu neodgovornom pojedincu ili druge mjere ne umanjuju štetu koja je nanesena obrtniku prijevozniku. Nije prihvaćen Predložena je odredba koja bi ustanovila obavezu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove da na svojim mrežnim stranicama omogući provjeru statusa vozačke dozvole, što bi uključivalo postojanje izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, postojanje izrečene sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom kao i stanje negativnih prekršajnih bodova. Smatramo da se na taj način otvara mogućnost točnog utvrđivanja stvarnog statusa vozačke dozvole u trenutku davanja vozila na upravljanje nekoj osobi.
111 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 48. Ponavljamo zahtjev da se izmjeni članak 289. ZoSPC odnosno da se brišu stavci 2. i 3. koji predviđaju novčane kazne za pravnu i fizičku osobu obrtnika te odgovornu osobu u pravnoj osobi, ukoliko vozač kojem je oduzeta vozačka dozvola ili mu je izrečena mjera zabrane upravljanja vozilom određene kategorije, upravlja vozilom za vrijeme te zabrane Naime, nove vozačke dozvole ne omogućavaju vlasnicima prijevozničkih obrta uvid u izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom ili privremenog oduzimanja vozačke dozvole za pojedine kategorije profesionalnih vozača, zaposlenih kod obrtnika prijevoznika, što u praksi znači odgovornost i za vlasnika prijevozničkog obrta ukoliko profesionalni vozač prešuti postojanje ograničenja na vozačkoj dozvoli. Naknadno otkazivanje ugovora o radu neodgovornom pojedincu ili druge mjere ne umanjuju štetu koja je nanesena obrtniku prijevozniku. Nije prihvaćen Predložena je odredba koja bi ustanovila obavezu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove da na svojim mrežnim stranicama omogući provjeru statusa vozačke dozvole, što bi uključivalo postojanje izrečene zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom, postojanje izrečene sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom kao i stanje negativnih prekršajnih bodova. Smatramo da se na taj način otvara mogućnost točnog utvrđivanja stvarnog statusa vozačke dozvole u trenutku davanja vozila na upravljanje nekoj osobi
112 Auto SL 91 d.o.o. Pula PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 49. ...elektroničkim putem temeljem serijskog broja vozačke dozvole.“. Prijedlog: Ispraviti tekst stavka jer nije potrebno "putem temeljem" Pitanje. Ukoliko se radi o prekrištelju kojem još nije izdana vozačka dozvola pretpostavka je kako će se to učiniti kroz broj OIB, broja osobne iskaznice , broj MB ili nekakava treća evidencija, a kako se radi o osobnim podacima pretpostavka je da će ti podaci biti dostupni svim pravnim osobama profesionalnim pružateljima usluga u cestvonom prijevozu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
113 HGK ŽK Split PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 51. Predlažemo izmijeniti članak 51. tako da glasi: „Ministar nadležan za unutarnje poslove uskladit će Pravilnik o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (Narodne novine br. 141/11 i 151/13) i Pravilnik o načinu evidentiranja i praćenja prekršaja u cestovnom prometu (Narodne novine br. 156/08) s odredbama ovoga Zakona u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.“ Obrazloženje: potreban je kraći rok od 6 mjeseci za usklađivanje Pravilnika o načinu obavljanja i organiziranja vozačkih ispita te načinu izdavanja i oduzimanja dopuštenja ovlaštenom ispitivaču (Narodne novine br. 141/11 i 151/13), jer smatramo da treba što prije mijenjati način prijave kandidata na ispite (trenutno im se ne dopušta vožnja nakon prijave prvog ispita iz nastavnog predmeta UV, osim ako dodatno uplate sate vožnje), jer treba skratiti propisano vrijeme čekanja na ispit iz nastavnog predmeta UV te izjednačiti rokove čekanja na ispit ponavljačima i onima koji prvi puta izlaze na ispit iz nastavnog predmeta UV. Nije prihvaćen Smatramo da je rok za donošenje podzakonskog akta primjeren.
114 Denis Peloza PRIJEDLOG  ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA, Članak 53. Nije jasan smisao i svrhovitost članka 53. odgađanja stupanja na snagu obzirom da predviđene izmjene i dopune predmetnih članaka nisu obrazložene ili se radi o omaški. Članak 36. izmjena i dopuna glasi: U članku 216. stavku 1. točki 2. riječ: „minimalnu“ zamjenjuje se riječju: „najnižu“. Slijedom toga članak 216. stavak 1. imao bi glasiti: Člankom 37. izmjena i dopuna cijelom tekstu članka 217. riječ: „minimalna“ zamjenjuje se riječju: „najniža“, u odgovarajućem padežu. Članak 36.stavak 1. koji ostaje u primjeni , a nije u prijedlogu izmjena i dopuna glasi: (1) Javna cesta i njezin zaštitni pojas, odnosno kolnik i nogostup ili njihovi dijelovi, ne smiju se zauzimati ili oštećivati osim u slučaju opasnosti, izvođenja radova ili u drugim prilikama propisanim ovim Zakonom. Članak 37. koji ostaje u primjeni, odnosno nije u prijedlogu izmjena i dopuna glasi: Vozač je dužan vozilo držati na takvoj udaljenosti od drugih vozila u prometu da, s obzirom na brzinu kretanja vozila i druge okolnosti prometa, ne izazove opasnost i ne ometa druge vozače. Molimo obrazložiti svrhu Članka 53. odnosno izvršiti potrebne ispravke i dopune. Primljeno na znanje Prijelazna odredba članka 53. odgađa stupanje na snagu članka 36. stavka 1. i članka 37. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, kojima se noveliraju odredbe članaka 216. i 217. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a ne važećih članaka 36. stavka 1. i članka 37. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.