Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti s prijedlogom Iskaza o procjeni učinaka propisa i Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Bojan Bosek PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Primjedbe na Zakon o privatnoj zaštiti Člankom 3. nacrta zakona predlaže se, da je prije uspostave privatne zaštite potrebno izraditi prosudbu ugroženosti kojom će se odrediti stvarna razina rizika od počinjenja kaznenih djela i ugrožavanja života i imovine osoba u objektu ili na javnoj i drugoj površini u ovisnosti od vanjskih i unutarnjih faktora ugroženosti. Kako privatna zaštita prema predloženoj definiciji zakonodavca obuhvaća aktivnosti kojima je svrha zaštita osoba i imovine, svaka pravna ili fizička osoba (građanin) koja se želi zaštititi sustavima npr. tehničke zaštite kao što je video-nadzor ili protuprovalni sustav mora prije ugradnje tih sustava izraditi prosudbu ugroženosti kod ovlaštene osobe i to naravno platiti. Prosudba ugroženosti uz sve argumente je dokument koji je subjektivne prirode i izrađuje je ovlaštena osoba i potpuno je neobjašnjivo kako će vlasnik npr, peradarske farme ili bilo koje druge farme ili vlasnik stana, vikendice, voćnjaka i itd., koji želi imati ugrađen video-nadzor ili sustav protuprovale morati platiti još i taj dodatak koji se do sada nije primjenjivao iz sasvim logičnih razloga. Što će se dogoditi ako se tom tzv. prosudbom ugroženosti utvrdi da nema rizika za ugradnju tih sustava? Možda određivati sustavi tehničke zaštite koji se mogu ugraditi u objekte? Sustavi tehničke zaštite ne ugrađuju se samo iz razloga što postoje rizici. U mnogim slučajevima rizika nema ili je gotovo nikakav, ali unatoč tome mnogi građani žele pomoću video-nadzora vidjeti u kakvom je stanju njihov objekt, imovina, a po novome prijedlogu trebali bi najprije platiti prosudbu ugroženosti kojom bi se plastično rečeno objasnilo da prilikom ugradnje sustava video-nazora ima ili nema rizika, jer se npr. nalazi u dobro zaštićenoj zoni. Ovakvom formulacijom članka zakona, ako bi bio prihvaćen, dogodile bi se mogu slobodno reći tektonske promjene na gospodarskom tržištu i postavlja se pitanje kome će se moći takvo nešto objasniti? Privatna zaštita je gospodarska grana koja služi za dodatnu zaštitu građana i pravnih osoba i ne vidim nikakvih razloga da se prosudbom ugroženosti uređuje način štićenja bilo kojeg stambenog objekta, odnosno može ili ne smije ugraditi sustav video-nadzora i/ili protuprovale ili da se uređuje gradacija objekata. To je isključivo pravo svakog pojedinca da želi imati u svojem objektu zaštitu za koju osobno ili na prijedlog zaštitarske firme, procijeni da mu je dovoljna. Zaista nije jasno što se želi sa kategorizacijom objekata? Zar se želi kategorizirati stanovi, tvornice, vikendice, farme, vinarski podrumi, opg!? Uvesti osobe koje će rukovoditi sigurnosnim sustavima i imati najmanje višu stručnu spremu, a odgovorna osoba u trgovačkom društvu za tehničku zaštitu srednju stručnu spremu. Ovakvo zamišljen sustav privatne zaštite ne postoji nigdje u svijetu, na nijednom gospodarskom tržištu. Cijeli sustav privatne zaštite po ovakvom predloženom zakonu bazira se na dokumentima (procjena ugroženosti) koje treba platiti i potpuno je birokratiziran. Postavlja se pitanje tko će prosudbe ugroženosti analizirati, koji inspektori i zbog čega? Tko će prosuditi što treba i da li treba ugraditi sustave tehničke zaštite? Prosudba ugroženosti je dokument koji se upotrebljava u sigurnosnim i obavještajnim sustavima i njome se analiziraju, kratko rečeno moguće ugroze i njihovo sprječavanje. Ne može se privatna zaštita sprovoditi kroz procjenu ugroženosti i biti preduvjet bilo kakvom štićenju u području privatne zaštite, gdje i sam naziv „privatna zaštita“ govori o čemu je riječ. Ovo je krucijalna primjedba i smatram da procjenu ugroženosti kao takvu koja bi trebala biti razrađena podzakonskim aktom treba maknuti iz predloženog nacrta zakona ili je urediti na sasvim drugačiji način. Za razjasniti je, da li je prema svemu sudeći prosudba ugroženosti u zaštitarstvu jedan tablični kronološki prikaz opće poznatih i statističkih podataka o objektu mogućeg štićenja? Predlaže se u čl.13. da trgovačko društvo ili obrtnik prilikom podnošenja zahtjeva za početak rada mora neke od dokumenata donijeti na memorandumskom predlošku na kojem mora biti navedeno ime prezime i grafički oblikovano odnosno tiskano ime osobe, odnosno vlasnika obrta. Potpuno nepotrebno je na takav način tražiti dokumente, zaboravljajući da živimo i radimo u eri digitalizacije i vremena kada Vlada Republike Hrvatske na sve moguće načine omogućava što jednostavnije poslovanje. Dokumente treba tražiti bez ovakvih zahtjeva, potrebno je u dokumentu/zahtjevu navesti ime tvrtke, vlasnika obrta, a ne sve to grafički uređivati. Dosadašnjim Zakonom o privatnoj zaštiti u čl. 1. propisano je slijedeće:“ Pravne osobe i obrtnici koji imaju odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite ne smiju primjenjivati operativne metode i sredstva koje na temelju posebnih propisa primjenjuju Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) i druga tijela državne uprave“. Ovakvom formulacijom MUP nije dozvoljavao primjenu ovlasti zaštitara prilikom rješavanja imovinsko pravnih odnosa (stanarska prava, pokretnine, nekretnine…) jer ukoliko su se takve situacije događale promtno je reagirao i naređivao odmah uklanjanje zaštitara do odluke nadležnog suda, bilo privremene ili pravomoćne. Da je tomu tako svjedoči primjer prije nekoliko mjeseci događaj u centru Zagreba kada se odvijala dugotrajna saga između dviju zaštitarskih tvrtki i vlasnika u kojoj su i jedni i drugi na očigled javnosti svojatali vlasništvo nad objektom. Inspekcija kao da je postupila po odredbama novog zakona, odnosno nije postupala i bilo je pomalo čudno kako jedni i drugi stoje pored, a inspekcija ne reagira. U skoroj budućnosti ako se makne taj članak, tako nešto u Republici Hrvatskoj bit će svakidašnja pojava koja će voditi u kaos. U tim slučajevima kao i u nekim sličnim inspekcija treba narediti trenutno uklanjanje zaštitara sa objekta, te je s toga nužan ostanak navedenog članka odnosno njegovo poboljšanje. U Strategiji nacionalne sigurnosti navodi se, da su postojeće i nove sigurnosne prijetnje, rizici i izazovi proširuju odgovornost za sigurnost s države na pojedinca, društvo u cjelini te privatni i javni sektor. U strategiji spominje se također, da će sektor privatne zaštite dati svoj doprinos zaštiti objekata kritične infrastrukture na sigurnosne izazove. Pritom se ne misli samo na neposredno štićenje objekata tjelesnom zaštitom, već ugradnjom suvremenih sustava tehničke zaštite na navedene objekte. U tom području privatna zaštita sa svojim tehničkim dijelom i mogućim zaštitnim rješenjima najkvalitetniji je partner državi u sigurnosti. Jasno da se sektor privatne zaštite ne izjednačuje sa tijelima državne uprave koje se brinu o sigurnosti zemlje, ali da dobiva veći značaj u sigurnosti zemlje apsolutno je opravdano. Treba istaći da bez obzira što je zaštitarstvo postalo i de jure dijelom subjekt ulaskom u Strategiju nacionalne sigurnosti, zaštitarstvo je gospodarska grana i treba jasno razlučiti pod kojim uvjetima privatne zaštitarske tvrtke mogu obavljati određene poslove koje su važne za sigurnost zemlje. Iako se u uvodnom dijelu teksta kojim Ministarstvo unutarnjih poslova poziva zainteresiranu javnost na e-savjetovanje u vezi nacrta zakona, navodi da se Strategijom nacionalne sigurnosti predviđa uključivanje pravnih subjekata iz sektora privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti, zakonodavac u prijedlogu zakona to pitanje rješava na način da uvodi nove zaštitare – specijaliste koji će obavljati navedene poslove i ništa drugo. Poznato nam je da zaštitarske tvrtke sa svojim zaštitarima u zračnim lukama u Republici Hrvatskoj pregledavaju putnike i prtljagu, bez jasno razrađenih dodatnih sigurnosnih uvjeta. Zaštitar prilikom dobivanja ovlasti tj. licence prolazi operativnu provjeru, provjerava se u prekršajnoj i kaznenoj evidenciji Ministarstva pravosuđa. Ukoliko te propisane uvjete zadovolji može čuvati i zračne luke i obavljati jedne od najosjetljivijih sigurnosnih poslova. Nad tim osobama ne postoji institucionaliziran i juridički uređen stalni nadzor sigurnosnih i nadzornih tijela kao što je npr. slučaj u policiji, vojsci, obavještajnim službama. Zakonodavac uopće ni jednom riječju nije dotakao tu tematiku, ne znamo zašto, ali predlažemo nekoliko varijanti sa ciljem gotovo potpune sigurnosti. Jedna od varijanti je da trgovačko društvo za zaštitarsku djelatnost odnosno pravna osoba ishodi sigurnosni certifikat od Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost za obavljanje poslova nad sigurnošću zračnih luka i ostalih objekata koji bi mogli potpasti pod objekte kritične infrastrukture. Možda će se komentirati da oni ne postoje, što je točno, ali ništa ne sprečava da se u Zakon o privatnoj zaštiti ne navode objekti kao što su zračne luke, hidrocentrale, izvori vode, vodovodi, naftovodi i slično. Također, predlažem da zaštitari koji obavljaju navedene poslove također prođu sigurnosno-obavještajnu provjeru nadležne obavještajne službe. Odgovorna osoba za područje privatne zaštite u trgovačkom društvu po prijedlogu zakonodavca trebala bi i dalje prolaziti sigurnosnu provjeru, ali i eventualno vlasnici. Zakonodavac nije uopće predvidio da zaštitarsku tvrtku u Republici Hrvatskoj može na tržištu kapitala kupiti bilo koja pravna ili fizička osoba iz zemlje ili inozemstva. Kako će vlasnik/ili vlasnici pravne osobe prolaziti sigurnosnu provjeru i nalazi se npr. u nekoj zemlji Afrike, Amerike, ali čak Europe. Da bi se takav problem riješio, potrebno je po uzoru na Ministarstvo financija, Poreznu upravu koja odobrava pravnim osobama dozvolu za rad sa igrama na sreću, uvesti obaveznu provjeru (mislim na kaznenu i prekršajnu evidenciju) za vlasnike trgovačkih društava koristeći međunarodnu suradnju pravosudnih i policijskih tijela. Postoje slučajevi da bi se zametnuo trag vlasnicima, stvarno vlasništvo skriva se iza niza tvrtki kćeri po raznim dijelovima svijeta. Oblici trgovačkih društava su društva sa ograničenom odgovornošću i dionička društva i to je trebalo predvidjeti. Po ovakvom prijedlogu zakonodavca da će se izvršiti provjera vlasnika trgovačkih društava dioničkih društava je besmislena, jer kako će se provjeravati vlasnike/suvlasnike dioničkih društava u slučaju kada su sakriveni iza skrbničkih računa banaka u zemlji ili inozemstvu. Zakonom se predlaže, da se na osnovu „drugih saznanja prikupljenih u upravnom postupku, može zatražiti postupak provedbe temeljne sigurnosne provjere i za druge osobe upisane u registar trgovačkog suda i obrtni registar, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju sigurnosne provjere“. Zakon o općem upravnom postupku kao lex genaralis i postupovni zakon koji se primjenjuje u svim upravnim stvarima ne poznaje termin „drugih saznanja“, te s toga treba jasno odrediti tko i zašto prolazi provjere. Svjedoci smo pojačanih terorističkih aktivnosti u svijetu, često se događaju razne ugroze, a zakonodavac u Hrvatskoj razinu sigurnosti u zaštitarstvu svodi na izradu prosudbu ugroženosti, zaštitara IPU, zaštitara specijalistu, bez ikakvih sigurnosnih barijera i uvode se nadzorni inženjeri za ugradnju sustava tehničke zaštite. Objekti koji se štite sustavima video-nadzora značajno su da tako kažem zloupotrebljeni. Kamere se ugrađuju u gradovima na pročelja kuća s ciljem štićenja objekta, snimajući time javne površine i građane. Perimetri se proširuju što je vidljivo iz postavljenih kamera na ulicama. Video-nadzor u takvim slučajevima može biti instaliran jedino u haustoru, gdje počinje nazovimo privatna površina odnosno imovina. S jedne strane zakonodavac je zahtjevan i opravdano u davanju odobrenja jedinicama lokalne samouprave u snimanju javnih površina video-nadzorom, dok s druge strane ne postupa represivno prema takvim pojavama. Uvođenje nadzornih inženjera prilikom ugradnje sustave tehničke zaštite je po mojem mišljenju nepotrebno i pomalo iscrpljujuće u takvome poslu kao što je tehnička zaštita. Nije potrebno izjednačavati tehničku zaštitu sa građevinarstvom i sličnim granama gospodarstva. U primjedbama na zakon nisam iznio u potpunosti primjedbe na sve dijelove. Mišljenja sam da zakon previše detaljno razrađuje postupanje s oružjem (kako, gdje, kamo), ugovorima i sl. što je po meni potrebno riješiti podzakonskim aktom Moje primjedbe na zakon su isključivo umjerene sa ciljem izrade što boljeg i kvalitetnijeg propisa. S poštovanjem, Bojan Bosek Nije prihvaćen Zakonom je predviđeno da pravne osobe i obrtnici koji žele zaštititi svoju imovinu i zaposlenike iznad zaštite koju osigurava država ili iznad opsega koji osigurava država, moraju u tu svrhu angažirati pravnu osobu ili obrtnika koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite ili osnovati vlastitu unutarnju službu zaštite. Navedena odredba odnosi se na uspostavu prihvatljive razine zaštite u javnom sektoru, odnosno u poslovnim objektima koji pravno imaju privatni status, međutim posluju u javnosti kojom se zadire u sigurnost svih građana. Isključivo privatni prostori nisu obuhvaćeni ovim Zakonom (interijeri objekata za stanovanje), osim onog dijela koji pripadaju zajedničkim prostorima stambenih objekata (liftovi, pročelja, stubišta i dr.), te otvorenog javnog prostora. Kategorizacija objekata je i sada propisana (Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tehničke zaštite), kao i izrada prosudbi ugroženosti, a novim će se ista samo unaprijediti te odrediti stvarna razina rizika koji će uvjetovati vrstu i kvalitetu zaštite (od minimalne do najviše razine). Ukoliko bi svaki korisnik tehničke zaštite samostalno određivao onu vrstu zaštite (u pravilu koja ima najmanje troškova, dakle minimalnu), bez obzira na rizike, cijeli koncept provedbe tehničke zaštite, kao i cilj unaprjeđenja sigurnosti u javnim prostorima ne bi imao smisla. Prijedlogom članka 3. stavak 3. Zakona je predviđeno da pravne osobe i obrtnici koji su vlasnici ili korisnici objekata koji su, sukladno pravilniku kojim se utvrđuju uvjeti i način izrade prosudbe ugroženosti osoba, objekata i prostora, kategorizirani u I. ili II. kategoriju ugroženosti (objekti najvišeg rizika), moraju za te objekte odrediti osobu zaduženu za organizaciju i unutarnji nadzor provedbe sigurnosti, koja mora imati odgovarajuću (najmanje višu) stručnu spremu kako bi mogla stručno rukovoditi procesima sigurnosti i ljudskim potencijalima. Uvjet stručne spreme za odgovornu osoba u pravnoj za provedbu privatne zaštite umanjen je na razinu srednje stručne spreme, obzirom da takva osoba prvenstveno mora zadovoljavati uvjete upravljanja tvrtkom (odgovorna osoba u obrtu je također srednje školsko obrazovanje, te razinom spreme može uspješno upravljati poslovanjem), te biti ovlaštena za zastupanje u određenim sporovima, a manje biti involvirana u strukovni dio koji može voditi stručna osoba s dopuštenjem za poslove privatne zaštite. Također, propisuje se minimum stručne spreme, što ne sprječava poslodavca da zaposli osobu s VŠS ili VSS na navedeno radno mjesto. Zakonom, odnosno Pravilnicima će se unificirati izgled, forma i sadržaj općih akata, koji su temelj planiranja poslovanja i provedbe privatne zaštite, što se u dosadašnjoj praksi pokazalo nedovoljno dobrim. U eri digitalizacije svaka tvrtka i obrt će danas vrlo lako i ekonomično sastaviti akte na navedeni način, bez pretjeranih troškova i po potrebi dostaviti u Ministarstvo u digitalnom obliku. Prijedlogom članka 4. st. 2. Zakona propisuje se da pravne osobe i obrti koji su ustrojili unutarnju službu zaštite mogu obavljati poslove privatne zaštite isključivo za vlastite potrebe, odnosno zaštitu osoba i imovine u objektima i prostorima koje pravna osoba koja je ustrojila unutarnju službu zaštite koristi na temelju valjane pravne osnove, dok se odredbom članka 6. st. 3. propisuje da se poslovi privatne zaštite mogu ugovarati samo s osobom koja predmet ugovora posjeduje na temelju valjane pravne osnove. Na taj način se u začetku sprječava obavljanje poslova privatne zaštite u objektima i prostorima koji imaju neriješene imovinsko pravne odnose. Ukoliko se navedeno ipak dogodi, Ministarstvo ima mogućnost naložiti da se zaštitari uklone sa sporne lokacije. Uvjetovanjem realnih procjena rizika (jer rizik uvijek postoji, treba utvrditi njegov indeks kritičnosti) i uspostavom odgovarajućih mjera zaštite (ne najjeftinijih, po želji korisnika), te uključivanjem Ministarstva unutarnjih poslova u nadzor provedbe tehničke zaštite za kategorije objekata I. i II. kategorije (u koje će spadati objekti koje stranka navodi) putem pregleda dokumentacije te tehničkim prijemima sustava želi se navedena potrebna razina sigurnosti podići na višu razinu. Upravo u razvoju tehničke zaštite i njezinoj optimalnoj primjenu sukladno potrebama očekuje se najveći efekt zaštite, dok će zaštitari specijalisti uz preventivnu ulogu koja je temelje zaštitarstva, moći dodatno biti sposobni i obučeni reagirati na odgovarajući način i operativno. Odredbom članka 35. i 36. utvrđeni su poslovi visokog rizika u koje će se vjerojatno svrstati zračne luke i slični objekti u kojima se obavlja javna djelatnost i očekuju veće ugroze po osobe i imovinu. Trenutno zaštitari imaju dodatnu obuku za poslove RTG operatera, te obavljaju preglede osoba i prtljage, a provode i druge zaštitne aktivnosti u tim objektima. Specijalizacijom zaštitara podići će se razina kvalitete rada na tržištu, neće biti potrebna dodatna certifikacija, pa tako niti dodatni troškovi za pravnu osobu, obzirom da će se programom izobrazbe uvrstiti i problematika zaštite objekata visokog rizika. Odredbom članka 15. st. 2. Zakona, na temelju podataka iz kaznenih i prekršajnih evidencija, te drugih saznanja prikupljenih u upravnom postupku, Ministarstvo može zatražiti postupak provedbe temeljne sigurnosne provjere i za druge osobe upisane u registar trgovačkog suda i obrtni registar, sukladno posebnom propisu kojim se uređuju sigurnosne provjere (članak 13. stavak 1. podstavak 7. Zakona o sigurnosnim provjerama (Narodne novine br. 85/08 i 86/12). O opravdanosti zahtjeva će odlučiti tijelo koje provodi sigurnosnu provjeru. Nadzor nad provedbom tehničke zaštite i sada je obavezan (čl. 45. st. 4.), prijedlogom Zakona se samo uvrštava obveza Ministarstva koje se uključuje suglasnosti za najviše kategorija objekata i prostora te putem provedbe tehničkih prijema sustava. Problemi vezani uz ugradnju sustava video nadzora isključivo se odnose na odnos prema osobnim podacima koji se stvaraju video zapisom. Navedeno je riješeno vrlo efikasno podjelom ovlasti postupanja na Agenciju za zaštitu osobnih podataka (koja se bavi postupanjem sa video zapisom i uvjetima za smještaj zbirke podataka), proizašlo iz Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/18) i Ministarstva unutarnjih poslova koje je zaduženo za opravdanost provedbe tehničke zaštite na javnim površinama te zakonitost ugradnje proizašle iz Zakon o privatnoj zaštiti. Obzirom na propise koji uređuju nomotehničko uređenje propisa, nije moguće sankcionirati bitne materijalne odredbe kojima se uređuje jedno područje, ukoliko isto nije obuhvaćeno Zakonskim aktom. Pravilnici služe za detaljnije uređenje već postojećih materijalnih odredbi Zakona.
2 Valentina Lisak PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Prokomentirala bi članak 79.koji glasi: (1) Servisiranje i održavanje elemenata i konstrukcija, uređaja i sustava tehničke zaštite za objekte III. – VI. kategorije i javne površine II. i III. kategorije mora biti provedeno najmanje jednom godišnje po isteku jamstva, odnosno dana zadnjeg servisiranja. (2) Servisiranje i održavanje elemenata i konstrukcija, uređaja i sustava tehničke zaštite za objekte I. i II. kategorije i javne površine I. kategorije mora biti provedeno najmanje dva puta godišnje po isteku jamstva, odnosno dana zadnjeg servisiranja. - Svakako bi se trebala brisati formulacija „po isteku jamstva“. Ovako ostavljeni članci dovode u pitanje ispravnost sustava budući da su jamstva na ugrađenu robu dulja, ali potrošni materijal poput akumulatora i ostalih dijelova se trebaju redovito pregledavati/servisirati. Npr. ako vozilo ima 5 godina jamstva zar se ne treba napraviti redovni servisni pregled unutar jamstva zbog ispravnosti vozila i njegove sigurnosti npr. provjera kočnica, ulje u motoru itd.... Prihvaćen U predmetnom stavku brišu se riječi: „po isteku jamstva“. Naime, sigurnosno je opravdano da se servisi sustava i uređaja tehničke zaštite obavljaju po potrebi i unutar jamstvenih rokova.
3 Valentina Lisak PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Ovaj prijedlog zakona je pozitivan pomak u definiranju djelatnosti u sigurnosne djelatnosti s naglaskom većeg uvažavanja angažmana struke, te korištenja više resursa u smislu dostupnih informacija i iskustva. Već sada ima nekih nedoumica na neke članke nacrta poput; Članak 6. (3) Ugovor iz stavka 1. ovoga članka o pružanju zaštite nekretnine ili pokretne stvari može se sklopiti samo s osobom koja predmet ugovora posjeduje na temelju valjane pravne osnove. - Koja je to pravna osnova, da li mi imamo pravo tražiti vlasnički list fizičku osobu, da li je to suprotno načelima Uredbe GDPR-a. Kada su pravne osobe tada je sve dostupno u sudskom ili obrtnom registru i suklano ne stvara dodatne probleme. - Trebalo bi izuzeti fizičke osobe u smislu tehničke zaštite nekretnine ili pokretnine i dokazivanju vlasništva. Budući da nemamo registre koji su javni i dostupni ujedno i uređeni. Npr. za legalizaciju objekta mogao je predati bilo tko, nije trebao biti vlasnik objekta. Članak 8. (1) Pravna osoba i obrtnik dužni su nadoknaditi svaku štetu koju njihovi zaposlenici počine pri obavljanju poslova privatne zaštite ugovornoj stranci ili trećim osobama, ako je do štete došlo zbog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. - Potrebno je definirati što znači „svaku štetu“. To se može povezati na policu od odgovornosti tvrtke da se jasnije definira, te da je polica dovoljna odnosno da pokriva štetni događaj prema trećima. Članci 22. i 23. Dopuštenje za obavljanje poslova zaštitara - tehničara i zaštitara IPU ima opću zdravstvenu sposobnost, što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, trgovačkog društva koje obavlja djelatnost medicine rada ili specijaliste medicine rada u privatnoj praksi, koji su ovlašteni za obavljanje takvih zdravstvenih pregleda - Može li liječnički koji obavljamo sukladno Zakonu o zaštiti na radu i Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN br.5/84) kod medicine rada biti dostatan. Sukladno tome ne bi imali dodatne troškove budući da taj liječnički periodički jedan puta godišnje obavljaju. Tako bi se izbjegli dodatni troškovi. Primljeno na znanje Ukoliko korisnik želi na određenom objektu ili prostoru uspostaviti tehničku zaštitu, mora dokazati vlasništvo. U suprotnom dolazi do velikih pravnih problema u koji su uključene brojne društvene strukture (sudovi, suvlasnici, stvarni vlasnici, policija, inspekcije i dr.), posebice kada se radi o video nadzoru i korištenju video zapisa, pri čemu je uključena i Agencija za zaštitu osobnih podataka što dovodi do dugotrajne nemogućnosti uspostave odgovarajuće zaštite na objektu. Pojam „materijalna šteta“ je uži pojam od „svake štete“, ali područje odgovornosti treba regulirati međusobnim odnosom između korisnika i pružatelja privatne zaštite putem ugovora ili putem police osiguranja. Liječnički pregledi koji su obavljeni sukladno posebnim propisima o zaštiti na radu će se priznavati prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje dopuštenja za zaštitara tehničara i zaštitara IPU.
4 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI UVODNO Hrvatski ceh zaštitara – strukovna zaštitarska komora organizirala je javne Okrugle stolove i rasprave za pravne osobe i obrte licencirane za poslove privatne zaštite, akademsku zajednicu, neovisne stručnjake, menadžere sigurnosti, korisnike usluga, predstavnike objekata kritične infrastrukture i dionike sustava domovinske sigurnosti sa ciljem informiranja, upoznavanja i aktivnog uključivanja u davanje mišljenja, prijedloga i sugestija na predloženi Nacrt prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti s ciljem što kvalitetnijeg i boljeg normativnog uređenja djelatnosti privatne zaštite. OSNIVANJE HRVATSKE ZAŠTITARSKE KOMORE Okvir prijedloga osnivanja Hrvatske zaštitarske komore Komore su oblik strukovnog djelovanja za profesionalne djelatnosti (primjeri drugih struka u RH i strukovnih Komora u drugim zemljama). Kao primjere komora u zaštitarskoj djelatnosti navodimo Njemačku Komoru privatne sigurnosti Bundesverband der Sicherheitswirtschaft - BDSW i Slovensku Komoru privatne zaštite - Zbornice za razvoj slovenskega zasebnega varovanja – ZRSZV. Djelatnost privatne zaštite u Hrvatskoj se smatra profesionalnom djelatnošću na temelju: - Zakona o privatnoj zaštiti koji definira djelatnost - Poslovi u privatnoj zaštiti su regulirani u bazi profesija u RH (http://reguliraneprofesije.azvo.hr)/hr/profesije) - Poslovi u privatnoj zaštiti su obuhvaćeni zatim Nacionalnom klasifikacijom zanimanja iz 2010. godine (NKZ 10. (STRUKTURA) NN, br. 147/10. i 14/11 (Vrsta 54 – Podvrsta 541 – Skupina 5414 – Zaštitari / Zaštitarke; 5419 Djelatnici/djelatnice za zaštitu osoba i imovine) - Poslovi u privatnoj zaštiti su usklađeni na razini Europske unije (European Commission - Regulated professions database, link: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm?action=profession&id_profession=9000&tab=countries&quid=2&mode=asc&maxRows=*#top) - Poslovi u privatnoj zaštite se obavljaju isključivo na temelju licence (osobna, za pravnu osobu) - Za djelatnost privatne zaštite koja u Hrvatskoj je licencirano 250 pravnih osoba, 105 obrta, 100 unutarnjih čuvarskih službi, preko 30000 zaštitara, čuvara i zaštitara - tehničara (od toga oko 16500 aktivnih) - Nova strategija nacionalne sigurnosti i sustav domovinske sigurnosti uključuju sektor privatne zaštite. Postojeća organizacijska struktura sektora privatne zaštite ne odgovara potrebama trenutka i budućim zahtjevima. Potreba za kvalitetnijim i organiziranijim djelovanjem raste, a osnivanja Komore koja bi integrirala različite dionike iz područja privatne sigurnosti bi je mogla zadovoljiti. Osnivanjem Komore postigao bi se dodatni sinergijski učinak u domenama sigurnosti i gospodarstva. Komora bi omogućila kvalitetniju i učinkovitiju organiziranost privatne zaštite kao sustava za odvraćanje te rano upozoravanje, ali i kao sustava koji može izdržati teret traženih zadaća tu procesu upravljanja krizama. OBJAŠNJENJE Osnova za formiranje Komore prema prijedlogu Zakona o privatnoj zaštiti (str. 4) „Također, stvaraju se pretpostavke za užom suradnjom sa strukovnim udrugama i organizacijama temeljenim na zaštitarskoj djelatnosti. Na taj način postiže se višestruka korist: 1. Povećava se opća sigurnost društva temeljem koje se bolje razvija i gospodarska djelatnost u sigurnom okruženju 2. Razvija se zaštitarsko tržište 3. Povećava se standard osoba koje obavljaju zaštitarsku djelatnost 4. Mijenja se percepcija o privatnoj zaštiti kao djelatnosti upitne kvalitete i repozicionira iz uslužne ili komunalne u temeljno sigurnosnu djelatnost 5. Stvara se i razvija sigurnosna kultura u društvu“ Općenito mišljenje o nacrtu prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti - NASTAVAK Zapažanje U dijelu Ocjena stanja i osnovna pitanja koja se trebaju urediti Zakonom, kao jedan od ciljeva se navodi uključenje privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti Republike Hrvatske. Prijedlog Sustav domovinske sigurnosti tek je u osnivanju i još mu nije uspostavljen okvir. Shvatljiva je potreba uvezivanja privatne zaštite sa sustavom domovinske sigurnosti, stoga je praktičnije navesti kako je cilj da privatna zaštita bude prepoznatljiv dio nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Osnivanje Hrvatske zaštitarske komore može se provesti bez obveze propisivanja iste u Zakonu o privatnoj zaštiti.
5 Matija Cutic PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Ovaj prijedlog zakona je pozitivan pomak prema naprijed u odnosu na postojeci zakon ali jos uvijek ima puno nedoreceneih i nedifiniranih stvari koje otvaraju prostor manipulacijama i rad u tzv. sivoj zoni na stetu samih posloprimaca, poslodavaca kao i samih korisnika usluga. Tendencija poboljsanja zakona mora biti apsolutni prioritet. Primljeno na znanje Nije jasno precizirano na koje se probleme ukazuje.
6 Enes Alagić PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Poštovani, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava novim je izmjenama zakona dozvolilo rad umirovljenicima. Kako po vašem novom nacrtu prijedlogu zakona o privatnoj zaštiti zaštitarstvo iz uslužnih prelazi u sigurnosne djelatnosti, što donosi i neke više kriterije kao i obaveze, smatram da umirovljenici ne bi trebali raditi u ovoj djelatnosti. Pitam se čemu sva ova strka oko izmjena zakona ako to neće imati tko provesti. Mladi odlaze iz zaštitarstva, ostaju samo starije osobe koje nemaju drugog izbora. Kronični nedostatak zaštitara nadoknađuje se trpanjem umirovljenika na porte. Tako se još više povisuje prosječna starosna dob zaštitara. Cilj izmjena zakona treba biti da se stvore takvi uvjeti koji bi mlade ljude privukli i zadržali u ovoj profesiji. Zapošljavanjem umirovljenika postiže se kontra učinak jer će to dovesti do još većeg odljeva mladih kadrova. Umirovljenik će pristati na bilo kakve uvjete koje firme nude, što smanjuje prostor mlađem kadru. Firme će se držati pravila " ako vi nećete raditi pod ovim ( lošim ) uvjetima, ima tko hoće". Planira se podizanje struke na neke više standarde i razine a u praksi se radi sve kontra toga. Nije prihvaćen U uvjetima nedostatka radne snage i veće zainteresiranosti osoba na Zavodu za zapošljavanje, jedna od mogućnosti je da se zaposle umirovljenici koji će proći posebne zdravstvene uvjete za zaštitara ili raditi kao čuvari, čime će se ipak postići veća popunjenost potrebnih radnih mjesta. Specijalizacijom zaštitara u dužem razdoblju stvorit će se pretpostavke koje će osigurati obučenost osoba za operativno (ne samo preventivno) djelovanje u najrizičnijim sigurnosnim okolnostima.
7 Enes Alagić PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI "Sve navedeno će se postići jedino u uvjetima efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika, djelujući primarno preventivno i kao podrška policiji, ali i operativno kada se za to ukažu potrebe ." "6 Provodit će se kontinuirana izobrazba i obuka zaposlenika u sustavu javne sigurnosti, tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava i sektoru privatne zaštite, kao i uvođenje suvremenih organizacijskih modela i tehnoloških dostignuća u svim tijelima javne vlasti, Strategija nacionalne sigurnosti, NN 73/17 S tim u svezi, uvode se nove kategorije osoba s kojima se postiže viša razina kvalitete rada te proširuju ovlasti u primjeni nekih novih tehnoloških rješenja, posebice u uporabi sredstava prisile. Uvođenjem metodologije procjene rizika prema prihvaćenim i potvrđenim standardima, privatna zaštita dobiva puni smisao u dijelu uspostave odgovarajućih mjera zaštite u odnosu na stvarnu razinu rizika u društvu, dakle onih koji neće biti umanjene, ali niti precijenjene na štetu korisnika." Poštovani, iz navedenog se vidi da će se poraditi na edukaciji zaštitara, da će se pojačati ovlasti te da će zaštitari zauzeti znatno drugačiju poziciju u sigurnosnom sustavu Države. Samim povećanjem obaveza i rizika, zaštitari će biti više izloženi raznim napadima. Svjestan sam da zaštitar nikada neće dobiti status službene osobe, ali, da li će se s povećanjem obaveza i rizika napad na zaštitare izjednačiti pred zakonom jednako napadu na policijskog službenika. Mišljenja sam da je prijeko potrebno postrožiti zakon kod napada na zaštitara jer se po dosadašnjoj praksi to jedva nekako sankcioniralo. S povećanjem obaveza koje zahtijeva država treba paralelno ići i pravna zaštita zaštitara. Nije prihvaćen Osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite moraju biti obučene da djeluju preventivno i sprječavaju moguće protupravne radnje u štićenom prostoru za koji su zaduženi. To podrazumijeva da imaju ovlasti kojima se mogu poslužiti kako bi razmjerno otklonile takav događaj i obranile sebe ili osobe koje štite od napada. U slučaju počinjenja tjelesnih ozljeda nad zaštitarima, pokreće se kazneni postupak prema počiniteljima sukladno posebnim propisima.
8 Kristian Družeta PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Prijedlog ZOPZ je značajan korak naprijed u odnosu na postojeći zakon ali još uvijek daleko od stvarnih potreba kako bi se ova djelatnost dovela na potrebnu stručnu razinu i standarde suvremeng pristupa pružanja privatne zaštite klijentima. Potrebno je regulirati obvezu specijalizacije i izdavati licencu za određeno područje. Stavljanje zaštitara - specijaliste kao rješenje za sve navedene poslove nije dovljno jer opis poslova po svakom području koje bi trebao raditi traži specifičnu izobrazbu i obuku. Ovo je bolje nego što imamo sada ali nije dovoljno dobro. Nije prihvaćen Specijalizacija zaštitara uključivat će kvalitetnu izobrazbu koja će na primjeren način obuhvatiti sve potrebne dijelove zaštitarskog postupanja, s naglaskom na uvjete povećanih rizika. Smatramo da nije potrebno dodatno raščlanjivati specijalizacije, jer se time ograničava poslodavac koji za određene poslove možda neće duže vrijeme ili uopće sklapati ugovore o pojedinim vrstama zaštitarskih poslova.
9 Jasna Sontag PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Trebalo bi zakonom regulirati da: - ni jedan zaštitar ne može biti duže od 3 mjeseca na istom radnom mjestu - na svakom novom radnom mjestu upute za rad zaštitaru mora dati isključivo prva nadređena osoba, a nikako kolega iz druge smjene s kojim dijeli isto radno mjesto po smjenama - zaštitari koji dijele isto radno mjesto po smjenama moraju biti ravnopravni i imati jednak broj dnevnih i noćnih smjena - zaštitari ne bi smjeli raditi kao recepcionari - svi zaštitari dobiju audio-vizualni snimač svog rada, koji mora biti uključen tijekom cijele smjene, pa čak i izvan smjene na razgovoru kod šefova, i čije snimke se mogu koristiti na sudu Nije prihvaćen Navedeni prijedlozi odnose se na postupovne operativne procedure koje su u domeni poslodavca.
10 Antun Eumeo PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Slažem se da bi trebalo uvesti zakonsku odredbu da se napad na zaštitara tretira kao napad na službenu osobu. A to bi trebalo biti omogućeno sada kad iz uslužne djelatnosti prelazimo u sigurnosnu djelatnost. Napadi na zaštitare bi se na taj način sveli na minimum. Nije prihvaćen Nema pravne utemeljenosti za proglašenje zaštitara službenim osobama, jer ne pripadaju državnoj službi.
11 Marin Knežić PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI Treba se izmjenit zakon u svezi napada na zaštitara. Uvesti veće kontrole kao i samo znanje zaštitara/čuvara. Da ti ovlasti zaštitara da imaju odnosno koriste osnovna sredstva prisile. Umrežiti ih sa sustavom MUP-a prilikom dojava ili intervencija. Izglasati da napad na zaštitara ujedno se regulira kao napad na službenu osobu, tijekom radnog vremena Primljeno na znanje Napadi na osobe koja obavljaju poslove tjelesne zaštite nastojat će se smanjiti odgovarajućom edukacijom i osposobljenošću te pravilnom i razmjernom primjenom ovlasti. Kontrole će također biti na višoj razini, kako od strane poslodavca tako i od strane inspekcija MUP-a. Svi CDS-ovi su u stalnoj korespodenciji s operativnim centrima MUP-a, te postoji višegodišnja suradnja s policijom. Za stjecanje statusa službenih osoba nema pravne utemeljenosti.
12 Pravobranitelj za djecu RH PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI Sukladno ovlasti pravobraniteljice za djecu iz članka 9. Zakona o pravobranitelju za djecu (NN 73/17), dostavljamo prijedloge i mišljenje na Nacrt prijedloga Zakona o privatnoj zaštiti (ZPZ). Inicijativa se temelji na problematici o kojoj smo upoznati obraćanjem stranaka te praćenjem problematike radi zaštite prava i dobrobiti djece. Načelno, podržavamo poboljšanje primjene tjelesne i tehničke zaštite u praksi. Uočavamo da odredbe Nacrta ZPZ-a ne respektiraju na odgovarajući način dijete kao subjekt i kao osobu koja se tek razvija i zahtjeva zaštitu i specifičan pristup, kao i njegov poseban položaj u kojem se može zateći u slučaju primjene ovlasti poslova tjelesne zaštite (osim dijelom u slučaju uporabe sredstava prisile). Stoga se zalažemo da se odredbama ZPZ predvidi poseban položaj djece i regulira potreba obzirnog postupanja prema djeci u primjeni svih ovlasti koje propisuje ZPZ. Smatramo da bi se u tom smislu odredbama ZPZ trebao osigurati standard analognom primjenom odredbi Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, uz moguća unaprjeđenja. Napominjemo da su nam se u nekoliko slučajeva obratili roditelji djece pritužbama na postupanje zaštitara u trgovinama u slučajevima kada su djeca bila „osumnjičena“ za krađu te se prema njima nije postupalo na odgovarajući način (odvođenje djece u zasebne prostorije i ispitivanje djece bez pozivanja roditelja, pretresanje djevojčica od strane zaštitara muške osobe, pražnjenje džepova ...što je izrazito uznemirilo djecu i roditelje koji su o tome saznali nakon dolaska djece kućama). Upozoravamo da ovo područje, kada su u pitanju djeca, ne može biti prepušteno samoregulaciji trgovaca i drugih subjekata koji koriste usluge zaštitarske djelatnost, niti subjektima koji obavljaju zaštitarsku djelatnost, već mora biti regulirano odredbama zakona, budući da zadire u područje dječjih prava i međunarodnim pravom propisane zabrane mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. Preporučamo da se sadržaj osposobljavanja nadopuni znanjem o očekivanim reakcijama djece u odnosu na dob (raspon od 0 do 18 godina) te adekvatnim reakcijama u odnosu na dijete i njegovu dobrobit, uključujući način komunikacije s djecom. Napominjemo da se u objektima i prostorima u kojima se obavlja djelatnost privatne zaštite djeca mogu zateći u situaciji da su se izgubila, da su žrtve vršnjačkog nasilja ili nasilja i neprimjerenih postupaka odraslih osoba, u situacijama požara, talačke krize, oružane pljačke i sličnim situacijama koja traže i jedan drugi perimetar zaštite koji se očekuje od čuvara/zaštitara (dijete treba umiriti, zadržati do pronalaska roditelja, zaštititi u kriznim situacijama, podnijeti prijavu zbog nasilja i zanemarivanja djeteta...). Preporučamo i uvođenje specijalizacije zaštitara te izdavanje posebnog certifikata kojim se dokumentira stečena ovlast za obavljanje takve vrste poslova, naročito kada je u pitanju očekivano postupanje prema djeci (obavljanje djelatnosti privatne zaštite u trgovinama, školama, vrtićima, sportskim objektima, javnim prostorima, na raznim događajima poput koncerata, skupova građana ...). Očekuje se osiguranje visoke razine kako bi se na zakonit, razmjeran i opravdan način primjenjivale ovlasti koje su im date Zakonom. Primljeno na znanje Cilj osuvremenjivanja legislative privatne zaštite je uspostava efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje pri čemu će se specijalizirati osobe koje obavljaju poslove privatne zaštite, te time podići razinu kvalitete postupanja i primjene ovlasti i drugih zaštitnih aktivnosti. Stoga se predviđa kvalitetnija edukacija i osposobljavanje navedenih osoba, te viša razina kontrole i ocjene postupanja pri obavljanju privatne zaštite od strane MUP-a.
13 Enes Alagić PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE TREBAJU UREDITI ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI "Sve navedeno će se postići jedino u uvjetima efikasne djelatnosti privatne zaštite, osposobljene, obučene i opremljene za preventivno i operativno djelovanje u okolnostima visokog rizika, djelujući primarno preventivno i kao podrška policiji, ali i operativno kada se za to ukažu potrebe ." "6 Provodit će se kontinuirana izobrazba i obuka zaposlenika u sustavu javne sigurnosti, tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava i sektoru privatne zaštite, kao i uvođenje suvremenih organizacijskih modela i tehnoloških dostignuća u svim tijelima javne vlasti, Strategija nacionalne sigurnosti, NN 73/17 S tim u svezi, uvode se nove kategorije osoba s kojima se postiže viša razina kvalitete rada te proširuju ovlasti u primjeni nekih novih tehnoloških rješenja, posebice u uporabi sredstava prisile. Uvođenjem metodologije procjene rizika prema prihvaćenim i potvrđenim standardima, privatna zaštita dobiva puni smisao u dijelu uspostave odgovarajućih mjera zaštite u odnosu na stvarnu razinu rizika u društvu, dakle onih koji neće biti umanjene, ali niti precijenjene na štetu korisnika." Poštovani, iz navedenog se vidi da će se poraditi na edukaciji zaštitara, da će se pojačati ovlasti te da će zaštitari zauzeti znatno drugačiju poziciju u sigurnosnom sustavu Države. Samim povećanjem obaveza i rizika, zaštitari će biti više izloženi raznim napadima. Svjestan sam da zaštitar nikada neće dobiti status službene osobe, ali, da li će se s povećanjem obaveza i rizika napad na zaštitare izjednačiti pred zakonom jednako napadu na policijskog službenika. Mišljenja sam da je prijeko potrebno postrožiti zakon kod napada na zaštitara jer se po dosadašnjoj praksi to jedva nekako sankcioniralo. S povećanjem obaveza koje zahtijeva država treba paralelno ići i pravna zaštita zaštitara. Nije prihvaćen Osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite moraju biti obučene da djeluju preventivno i sprječavaju moguće protupravne radnje u štićenom prostoru za koji su zadužene. To podrazumijeva da imaju ovlasti kojima se mogu poslužiti kako bi razmjerno otklonile takav događaj i obranile sebe ili osobe koje štite od napada. U slučaju počinjenja tjelesnih ozljeda nad zaštitarima, pokreće se kazneni postupak prema počiniteljima sukladno posebnim propisima.
14 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora OPĆE ODREDBE, Članak 1 Dopuna članak 1. stavak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti i poslova zaštite osoba i imovine koju ne osigurava država i iznad opsega koji osigurava država (u daljnjem tekstu: privatna zaštita), uvjeti, način i nadzor rada osoba koje obavljaju djelatnost i poslove privatne zaštite i javno-privatno partnerstvo u privatnoj zaštiti. Dopuna – novi stavak - članak 1. stavak 6. Za realizaciju javno-privatnog partnerstva iz stavka 1. ovog članka osniva se Savjet ministra unutarnjih poslova za razvoj javno-privatnog partnerstva u privatnoj zaštiti. Nije prihvaćen Javno-privatno partnerstvo, prema važećoj regulativu u RH, regulirano je Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN, 152/14) i odnosi se isključivo na gospodarsko područje građenja. Razvoj javno-privatnog partnerstva u RH u drugim granama djelatnosti tek je potrebno uvesti u legislativu, kako bi se znala uloga, obveze i odnosi partnera u pojedinim zajedničkim aktivnostima gospodarstva.
15 Pravobranitelj za djecu RH OPĆE ODREDBE, Članak 2 Predlažemo da se u članak 2. doda i definira pojam djeteta - dijete je svaka osoba mlađa od 18 godina, u skladu s Konvencijom o pravima djeteta, prema kojoj je dijete svaka osoba mlađa od 18 godina. Prihvaćen Pojam će se dodati u pojmovnik.
16 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora OPĆE ODREDBE, Članak 2 Prijedlog – dopuniti članak 2. Savjet ministra unutarnjih poslova za razvoj javno-privatnog partnerstva u privatnoj zaštiti čine predstavnici akademske zajednice, ministarstva unutarnjih poslova i privatne zaštite. Nije prihvaćen Javno-privatno partnerstvo, prema važećoj regulativu u RH, regulirano je Zakonom o javno-privatnom partnerstvu (NN, 152/14) i odnosi se isključivo na gospodarsko područje građenja. Razvoj javno-privatnog partnerstva u RH u drugim granama djelatnosti tek je potrebno uvesti u legislativu, kako bi se znala uloga, obveze i odnosi partnera u pojedinim zajedničkim aktivnostima gospodarstva.
17 Nikica Miščević OPĆE ODREDBE, Članak 2 19. Privremeno obavljanje poslova privatne zaštite – odnosi se na poslove privatne zaštite koje u Republici Hrvatskoj obavljaju pravne i fizičke osobe iz država članica Europske unije ili država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i koji se provode u ograničenom i neprekidnom vremenskom trajanju ne dužem od tri dana. Mišljenja sam da bi zbog turističke sezone trebalo promijeniti vremenski period iz 3 u 10 dana. Nije prihvaćen Poslove u trajanju dužim od 3 dana treba smatrati obvezom stjecanja trajnog poslovnog nastana.
18 Kristian Družeta OPĆE ODREDBE, Članak 2 Komentar na tč.18. Obzirom na različite odredbe o mogućnostima izvršavanja poslova PZ ovime se domaće pravne i fizičke osobe dovede u neravnopravan položaj. Komentar na tč.20. Obzirom na različite odredbe o mogućnostima izvršavanja poslova PZ ovime se domaće pravne i fizičke osobe dovede u neravnopravan položaj. Regulator poslova PZ u RH bi trebao proučiti uslove pod kojima se obavljaju poslovi PZ u članicama EU. Jasna je obvaze omogućavanja poslovanja u cijeloj EU ali ono što je sporno jesu načini na koje su uređeni pojedini poslovi unutar djelatnosti PZ. Tako npr. u UK za poslove "tjeohanitelja" se izdaje jedna posebna licenca za raziku od toga kako je to uređeno kod nas. Pored toga trebalo bi znati da se naše kvalifikacie za poslove PZ u EU uglavnom ne priznaju te je potrebno prostupi licenciranju od strane zemlje gdje se želi provoditi djelatnost. Nije prihvaćen Nije sasvim jasno na što se odnosi komentar (točka 18. pojmovnika odnosi se na pratnju i osiguranje kao djelatnost privatne zaštite pri distribuciji novca i vrijednosti te distribuciji drugih pošiljaka i transportu osoba). Pretpostavljamo da se radi ipak o točkama 17. i 19., odnosno privremenim i povremenim poslovima, koji se moraju u određenim okolnostima obaviti, te iz tih razloga nije nužno zahtijevati trajni poslovni nastan u RH. Nije sasvim jasno na što se odnosi komentar (točka 20. pojmovnika odnosi se na prosudbu ugroženosti). Pretpostavljamo da se radi ipak o točkama 17. i 19., odnosno privremenim i povremenim poslovima, koji se moraju u određenim okolnostima obaviti, te iz tih razloga nije nužno zahtijevati trajni poslovni nastan u RH. Priznavanje kvalifikacija u RH je recipročno, odnosno u RH se zahtijevaju uvjeti stjecanja dopuštenja i ostali uvjeti poslovanja u okviru hrvatskih propisa, kao što se u državama članicama EU zahtijevaju uvjeti prema propisima tih zemalja.
19 Matija Cutic GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 4. Implementirati praksu Europskih zemalja te ovim zakonom predvidjeti i regulirati opciju samostalnog rada u Privatnoj zastiti tzv. Freelancing . Posebno bitno za specijalizirane poslove i vjestine. Ljudima koji to zele i imaju posebna znanja i kvalifikacije ( Tjelohranitelji, Zastitar IPU, K-9 specijalisti...itd.) omoguciti da budu sami svoji poslodavci (Freelancer) te da se kao takvi mogu nuditi na trzistu rada kako direktno potencijalnim klijentima tako i drugim zastitarskim tvrtkama i unutarnjim cuvarskim sluzbama kao vanjski suradnici. Nije prihvaćen Obavljanje gospodarskih djelatnosti u RH mora biti regulirano posebnim propisima kojima se uređuju uvjeti i način obavljanja djelatnosti (obrta, trgovačkih društava, udruga i sl.).
20 Kristian Družeta GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 4. Čl 4. st.4. Potrebno je detaljnije propisati što je „stručna kvalifikacija“ , kakva ugovor treba imati sklopljen sa korisnikom privatne zaštite. Zatim što ako je korisnik PZ strani državljanin koji u RH boravi kao turist ili poduzetnik? Nije prihvaćen Stručna kvalifikacija odnosi se na dokument koji dokazuje ovlast za obavljanje poslova privatne zaštite koji je stečen u matičnoj državi i verificiran kao autentičan od strane hrvatskih nadležnih tijela. Ugovor mora biti sklopljen na način da su razvidni vremenski i materijalni okviri rada te ostali podaci iz kojih je razvidan poslovni odnos korisnika sa pružateljem poslova privatne zaštite (pravnom osobom ili obrtnikom).
21 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 5. Prijedlog Članak 5. stavak 1. točka 1. - dopuniti zaštitom objekata kritične infrastrukture. Prijedlog Članak 5 st. 5. Kod zaštite sportskih natjecanja uzeti u obzir Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima te Pravilnik o osposobljavanju osoba koje obavljaju poslove redara na športskim natjecanjima te izdvojiti poslove koje osim osoba na koje se primjenjuje Zakon o privatnoj zaštiti mogu obavljati i osposobljeni redari. Nije prihvaćen Kritična infrastruktura može se svrstati pod izričaj „i druge objekte“. Također, predmetni zakoni uređuju drugu vrstu aktivnosti i pod nadzorom su Ravnateljstva policije.
22 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 6. Prijedlog članak 6. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, poslovi tehničke zaštite mogu se ugovarati putem narudžbenice kada postoji glavni ugovor, pa se pojedinačni poslovi naručuju putem narudžbenice u sklopu tog ugovora ili kada se radi o poslovima vrlo male vrijednosti. Uz narudžbenicu je potreban troškovnik / ponuda ovjeren od strane investitora. Obrazloženje članak 6. Zakonom o javnoj nabavi određeno je da se za određene vrijednosti poslovi mogu naručivati putem narudžbenice pa se investitori drže te odredbe i ne žele za poslove male vrijednosti sklapati ugovore. Često se u tehničkoj zaštiti radi o poslovima koje treba odraditi hitno, a sustavi kao što su javna uprava i velike kompanije, nisu u mogućnosti dovoljno brzo provući kroz sve svoje službe sve korake koji prethode sklapanju ugovora. Trenutna situacija je da se u nekim županijama narudžbenica prihvaća, a u nekima se inzistira na ugovoru pa ovo treba regulirati zakonom. Prijedlog članak 6. st.2. Potrebno je dodatno tumačenje što to znači u ugovaranju tehničke zaštite. Da li to znači i da Naručitelj ne smije ugovarati poslove privatne zaštite s pravnim osobama koje nemaju valjano odobrenje MUP-a za obavljanje poslova privatne zaštite. Obrazloženje članak 6. st.2. Sustavi tehničke zaštite su često dio troškovnika koji građevinari i električari bez odobrenja nude investitorima u sklopu cijele investicije. Prema članku 6. to nije dozvoljeno nego investitor treba sklopiti ugovor direktno s tvrtkom s odobrenjem za tehničku zaštitu. Ako će se ovaj članak tako tumačiti, što podržavamo naročito zato što onda neovlaštene osobe imaju pristup dokumentaciji tehničke zaštite, potrebno je to dodatno naglasiti. Predlažemo povećanje kazne za pravne osobe ako nude i ugovaraju poslove privatne zaštite a nemaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite na značajniji iznos (100.000 kn do 1.000.000 kn) ili barem prebaciti iz članka 97 u 96 (do 100.000). Predlažemo uvođenje markica koje dobiva tvrtka ovlaštena za tehničku zaštitu s kojom označava objekt - jasnije označavanje da je sustav ugradila ovlaštena tvrtka. Prijedlog članak 6. st. 3. Dopuniti sa: „ili kada je stjecanje vlasništva u postupku“ Napomena članak 6. Potrebno ispraviti u kaznenim odredbama (članak 96., stavak 10) jer je formulirano kao da je zaštitarska tvrtka odgovorna za dokazivanje pravne osnove. Napomena članak 6. U obrazloženju članka piše: „Valjanu pravnu osnovu dokazuje korisnik privatne zaštite, ne zaštitarska tvrtka ili obrt.“ Ali u kaznenim odredbama (članak 96) piše: „Novčanom kaznom od 40.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba: 10. ako sklopi ugovor sa osobom koja nema valjanu pravnu osnovu (članak 6. stavak 3.), Može se protumačiti da je tvrtka za privatnu zaštitu odgovorna za dokazivanje pravne osnove. Prijedlog članak 6. st. 4. Omogućiti da pravna osoba ili obrtnik sklopi ugovor o neposrednoj tjelesnoj zaštiti fizičke osobe s kojom je u poslovnom ili drugom odnosu (npr. da organizator koncerta može sklopiti ugovor o neposrednoj tjelesnoj zaštiti izvođača i sl.). Nije prihvaćen Sukladno pravnom tumačenju, narudžbenica je vrsta pisanog ugovora. Ukoliko narudžbenica o pružanju usluga privatne zaštite ima podatke iste kao u ugovoru (obveze između stranaka, u slučaju spora nadležni sud i dr.), može se smatrati kao da je sklopljen ugovor
23 Aleksandar Pašagić GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 6. Čl. 6. st. 4. Nema smisla da pravne osobe ne mogu sklopiti ugovor o pružanju neposredne tjelesne zaštite osoba za svoje zaposlenike, nego da svaki zaposlenik za koga se procijeni opravdanost neposredne tjelesne zaštite mora kao fizička osoba sklapati ugovor (i plaćati predmetne usluge). Pravne osobe bi morale moći ugovoriti i financirati neposrednu tjelesnu zaštitu svojih zaposlenika, posebice u slučajevima kada su potencijalne ugroze posljedica posla ili položaja na kojem se ti zaposlenici nalaze. Nije prihvaćen Ugovor s korisnikom usluge može biti sastavljen i na način da poslodavac preuzima odgovornost podmirivanja troškova usluga tjelohranitelja. Svrha ove odredbe je zloporaba i nametanje usluge koju korisnik ne želi ili provedba tjelesne zaštite objekata s oružjem pod radnim nalozima tjelohraniteljskih usluga više osoba. Navedeno se podrazumijeva u izričaju stavka: „za osobu nad kojom se zaštita provodi“, čime se daje mogućnost da pravna osoba ili obrtnik može sklopiti ugovor za svoje zaposlenike.
24 Dragisa Mandic GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 6. Čl.6 st.2 Posredovanje u ugovaranju poslova privatne zaštite (podugovaranje) nije dozvoljeno. Nije prihvaćen Citirani stavak ne odnosi se na podugovaranje. Stavak se odnosi na odredbu da poslove privatne zaštite može javno nuditi i ugovarati samo ona pravna osoba i obrtnik koji ima odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, kako bi se izbjeglo manipuliranje i zloporaba pri sklapanju poslova privatne zaštite, odnosno eventualno podugovaranje s tvrtkama koje imaju odobrenje, a glavni ugovaratelj poslova nema.
25 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 7. Prijedlog članak 7. st. 3 Smatramo da se ne treba odnositi na zaštitara - tehničara i zaštitara IPU. U obrazloženju članka dodatno stoji: „Na isti način, zaštitar tehničar ili zaštitar IPU prilikom rada na poslovima izrade prosudbi ugroženosti (koji zahtijeva obilaske i pregled objekata, postojećih sustava, instalacija i dr.) i projektiranja, uvođenja i servisiranja uređaja, moraju temeljem uočenih protupravnih pojavnosti izvijestiti nadležne službe. Nije prihvaćen Misli se na odredbu članka 7. st. 2. (treći stavak ne postoji). Odredba članka odnosi se na sve osobe koja obavljaju poslove privatne zaštite, kako je i obrazloženo.
26 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. Prijedlog Članak 8. st. 2. U različitim nazivima polica osiguranja, njihovih limita i pokrića treba precizno postaviti okvire ili taj dio ostaviti na odabir samoj tvrtki. Nije prihvaćen Zakonom se propisuje obveza osiguranja, a limite i pokrića te ostali uvjeti osiguranja dogovaraju se s osiguravajućim društvima.
27 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. Prijedlog članak 8. st. 1. Pojam „svaku štetu“ zamijeniti pojmom „direktnu materijalnu štetu“. Obrazloženje članak 8. st.1. Šteta može biti direktna materijalna i neindirektna (ugled, nemogućnost poslovanja) i potrebno je jasnije definirati pojam „svaku štetu“. Ovako definirano otvara prostor za manipulaciju i beskrajna suđenja. Prijedlog Članak 8. st. 2. U različitim nazivima polica osiguranja, njihovih limita i pokrića treba precizno postaviti okvire ili taj dio ostaviti na odabir samoj tvrtki. Nije prihvaćen Pojam „materijalna šteta“ je uži pojam od „svake štete“, ali područje odgovornosti treba regulirati međusobnim odnosom između korisnika i pružatelja privatne zaštite putem ugovora ili putem police osiguranja.
28 Damir Golenko GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. 8.1._Nepotrebno zadiranje u obvezne odnose trgovačkih društava. Štetu je potrebno dokazati, ako to osiguravajuće društvo odbije onda se eventualno dokazuje u sudskom sporu i naravno da je društvo čiji su zaposlenici prouzročili štetu, istu dužno nadoknaditi te moguće regresno potraživati od svojeg zaposlenika. Nema potrebe za propisivati jer bez obzira što se radi o sigurnosti koja može biti i javna (zračne luke), nema naručitelja koji to radi sebe ne traži te propisuje uvjete (visinu, limite i sl.), dakle ako ne znači polica iz djelatnosti na iznos od 1.000,00 kuna ništa bez obzira što je propisano da ju mora trgovačko društvo imati. Ako iz nekog razloga st, 2. mora ostati, onda predlažem dodati da njezina vrijednost i limit mora biti u korelaciji sa poslovima privatne zaštite koje društvo obavlja ili sl. Nije prihvaćen Pojam „materijalna šteta“ je uži pojam od „svake štete“, ali područje odgovornosti treba regulirati međusobnim odnosom između korisnika i pružatelja privatne zaštite putem ugovora ili putem police osiguranja.
29 Dragisa Mandic GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 8. (1)Pravna osoba i obrtnik dužni su nadoknaditi svaku MATERIJALNU štetu koju njihovi zaposlenici počine pri obavljanju poslova privatne zaštite ugovornoj stranci ili trećim osobama, ako je do štete došlo zbog postupanja koje je u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. Kod visokorizičnih poslova (izvođenja radova koji mogu ugroziti energetsku opskrbu, bankovno poslovanje, komunikacijsku mrežu, itd...) investitor je dužan angažirati stručni nadzor za praćenje izvođenja takvih radova. Nije prihvaćen Pojam „materijalna šteta“ je uži pojam od „svake štete“, ali područje odgovornosti treba regulirati međusobnim odnosom između korisnika i pružatelja privatne zaštite putem ugovora ili putem police osiguranja.
30 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora GLAVA I. OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 11. Prijedlog Dodati NOVI ČLANAK – OSNIVANJE HRVATSKE ZAŠTITARSKE KOMORE (1) Radi uspostave institucionalnog strukovnog djelovanja, promicanja, unaprjeđenja i zaštite interesa zaštitarske djelatnosti u odnosu na državna tijela i institucije Republike Hrvatske i Europske unije, ostvarivanja javno-privatnog partnerstva, povećanja sigurnosti društva i uključivanja privatne zaštite u sustav domovinske sigurnosti osniva se Hrvatska zaštitarska komora (u daljnjem tekstu: Komora), nad kojom kao nadležno tijelo upravni i inspekcijski nadzor provodi Ministarstvo unutarnjih poslova. (2) Komora je samostalno, dobrovoljno i neprofitno strukovno udruženje pravnih osoba i obrtnika koji obavljaju djelatnost privatne zaštite i drugih pravnih subjekata čija je profesionalna djelatnost vezana za privatnu zaštitu ili je za nju posebno važna. (3) Način rada, tijela Komore, članstvo u Komori i druga pitanja značajna za rad Komore utvrđuju se Statutom Komore. (4) Rad Komore - razvoj javno-privatnog partnerstva – baziranog na visokoj razini kvalitete i rada, pouzdanosti, povjerljivosti, razmjeni informacija - sudjeluje u izradi zakonskih i podzakonskih te drugih propisa iz područja privatne zaštite, - sudjeluje u stručnom Savjetu ministra unutarnjih poslova - prati i ocjenjuje rad svojih članova, razvoj tehničkih resursa i suvremenih tehnoloških dostignuća; - donosi i osuvremenjuje kodeks profesionalne etike i postupa po njegovom kršenju; - organizira stručne skupove, prezentacije, seminare, konferencije te posjete poslovnih delegacija, - pruža informacije i savjete, - vodi evidenciju članica, - redovito izvještava o članove o novostima u pogledu profesionalnih standarda i normi i daje im potrebna objašnjenja - obavlja i druge poslove koji se odnose na profesionalni napredak područja privatne zaštite - radi na podizanju i razvoju sigurnosne kulture - pruža stručnu pomoć pri zastupanju interesa svojih članica pred državnim tijelima Obrazovanje i stručno usavršavanje U okviru sustava javnog obrazovanja Komora organizira i provodi programe cjeloživotnog obrazovanja u privatnoj zaštiti: - provodi programe stručnog osposobljavanja i usavršavanja i osvježavanja - osigurava osoblje, materijalne i prostorne uvjete i opremu za provedbu programa stručnog osposobljavanja i usavršavanja, - vodi evidenciju o stručnom osposobljavanju i usavršavanju, - izrađuje prijedloge kataloga standarda stručnih znanja i vještina sukladno zakonu koji uređuje nacionalne strukovne kvalifikacije - predlaže sadržaj profesionalnih standarda i kataloga stručnih vještina sukladno propisima koji reguliraju nacionalne strukovne kvalifikacije, - predlaže programe cjeloživotnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja kao i njihov daljnji razvoj Osiguranje kvalitete: - provodi programe za razvoj kvalitete usluga sigurnosti - priprema inicijative za postupanje i usvajanje standarda iz područja privatne zaštite Nije prihvaćen Osnivanje Hrvatske zaštitarske komore može se provesti bez obveze propisivanja iste u Zakonu o privatnoj zaštiti.
31 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 12. Prijedlog Članak 12. st 1. toč 4. Propisati uvjete radnih mjesta te potrebna znanja i vještine te dopuštenje iz ZOPZ-a uz opis poslova. Ovlasti su definirane zakonom za svako radno mjesto. Aktom (katalogom poslova) se u uvjetima radnog mjesta može propisati koje je dopuštenje potrebno za pojedino radno mjesto jer tvrtka ne mora radno mjesto zaštitar - tehničar tako nazvati, može propisati radnom mjestu inženjera ili ZNR dopuštenje za tehničku zaštitu dok god je iz opisa poslova vidljivo što on sve radi (zaštitar ne može raditi druge poslove, ali teoretski ne mora tako zvati dok licencu tehničara i poslove se može kombinirati u smislu naziva i opisa poslova). Prijedlog Članak 12. st 8. Omogućiti rad sa uvjetnim rokom ispunjenja. Nije prihvaćen Navedena problematika definirati će se Pravilnikom.
32 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 12. čl. 12. st. 8._Omogućiti rad sa uvjetnim rokom ispunjenja (omogućiti nastavak rada prema obrazloženju te posebnosti i težini uvjeta koji nedostaje (lakši uvjeti su zaštitni znak, odore,' uvjeti poslovnog prostora...)_MUP ima subjektivno pravo i odobrava prema slučaju, ali u propisanom kratkom roku, a ne ponovnom upravnom postupku) Prihvaćen Članak 12. stavak 7. mijenja se i glasi: Ako pravna osoba ili obrtnik, te unutarnja služba zaštite više ne ispunjava neki od uvjeta iz stavka 1. točke 1., 2., 3. i 7. ovoga članka, dužna je o tome u roku od 8 dana izvijestiti Ministarstvo. Ministarstvo će po zaprimanju obavijesti rješenjem naložiti rok za ispunjenje propisanih uvjeta. Na ovaj način daje se dodatni rok za ispunjenje propisanih uvjeta, prije rješenja o zabrani rada.
33 Kristian Družeta POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 12. Čl. 12 st.1 tč.2 Definirati koji je to akt. Dosadašnja praksa da odgovorna osoba treba biti član uprave i kao takav uveden u sudski registra nije pravno utemeljena. Akt o imenovanju odgovorne osobe treba donijeti tvrtka i tako treba biti propisano u zakonu kako bi se izbjeglo proizvoljno tumačenje ove odredbe o „Aktu o imenovanju odgovorne osobe.“ Nije prihvaćen Prijedlogom Zakona više nije uvjet upisa odgovorne osobe u registar Trgovačkog suda (obrtnik je kao vlasnik odgovorna osoba, upisan u obrtni registar po posebnom propisu, osim zajedničkog obrta gdje se treba odrediti jedna odgovorna osoba za obrt), a predviđeno je da tvrtka i zajednički obrt donosi akt (Odluka ili drugi oblik akta), kojim imenuje imenom i prezimenom osobu za nadzor i organizaciju provedbe privatne zaštite prema korisnicima, te ga takvim internim aktom ovlašćuje za zastupanje u eventualnim sudskim sporovima. Obzirom da je i dosada bilo potrebno donijeti navedeni akt, te je bilo jasno da isti izrađuju pravne osobe nije isto potrebno izrijekom navoditi u predmetnom članku.
34 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 14. Ovdje osam dana, a ako izgubiš jedan od uvjeta moraš u roku od 3 dana? (čl. 12.st.7.), potrebno uskladiti. Prihvaćen Rok je promijenjen na 8 dana, tako su rokovi u odredbama citiranih članaka usklađeni.
35 Matija Cutic POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi i unutarnjoj službi zaštite, te vlasnik obrta ili odgovorna osoba u zajedničkom obrtu po mome misljenju treba ostati kao i do sada osoba s VSS ili ukoliko se dopusta da odgovorna osoba ima srednjoskolsko obrazovanje ograniciti to samo na osobe koje su zavrsile srednjoskolski program za Tehnicara zastite osoba i imovine te osobe sa srednjom policijskom skolom.....ukoliko zelimo povecati standarde i kvalitetu usluge onda tvrtke i obrti moraju biti vodjeni od ljudi iz struke....... Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi je osoba koja je odgovorna za provođenje naloženih i propisanih mjera Zakona o privatnoj zaštiti, ona ne mora obavljati poslove privatne zaštite i ne mora imati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, pa stoga ne mora imati tehničko obrazovanje i radno iskustvo u djelatnosti privatne zaštite. Standardi obavljanja tehničke zaštite usmjerit će se na realne prosudbe ugroženosti, stručno i pravilno projektiranje u skladu s potrebama te primjenom novih tehnologija zaštite, dok će se eventualni viši kadrovski uvjeti za odgovornu osobu (za koju je srednja stručna sprema propisana kao minimum) realizirati kroz tržišne potrebe poslodavca.
36 Pravobranitelj za djecu RH POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Predlažemo da se članak 15. stavak 1. točka 6. i 7. nadopune, na način da se kao zapreka za obavljanje poslova predvidi i izricanje mjera opreza ili sigurnosnih mjera/zaštitnih mjera te pokretanje istrage za neko od navedenih kaznenih odnosno prekršajnih djela. Smatramo da bi se na navedeni način postigla sveobuhvatnija zaštita u pogledu svih osoba koje obavljaju djelatnost privatne zaštite, u primjeni uz članke 18., članak 19., članak 20., članak 21., članak 22., članak 23. Predlažemo da se na odgovarajući način predvidi i prestanak obavljanja poslova privatne osobe čuvaru, zaštitaru, zaštitaru-specijalisti, zaštitaru tehničaru, zaštitaru-IPU i fizičkim osobama iz članka 24. ako prestanu ispunjavati propisane uvjete, naročito vezane uz čl. 15. stavak 1. točka 6. i 7., nadopunjene po prethodnom prijedlogu. Skrećemo pozornost da zaštita najboljeg interesa djeteta i njegovog prava na sigurnost predstavlja interes društvene zajednice u cjelini i iznad je subjektivnog prava pojedinca i zaštite imovine. Zaštita djece je obaveza države, a na podizanje standarda zaštite i na sprečavanje osuđenih počinitelja kaznenih djela da budu u izravnom i redovitom doticaju s djecom obvezuje nas Konvencija Vijeća Europe o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja (u daljnjem tekstu Konvencija), te Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP. Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi je osoba koja ne koristi oružje niti ovlasti, a dio provjera odnosi se i na sigurnosnu provjeru u kojoj se može provjeriti veći dio životnog i poslovnog statusa kandidata. Također, odredba članka 20. koja se odnosi na zaštitara vezana je za uvjete koji u propisani posebnim propisima o oružju, pa je tako zaštitar, a automatski i zaštitar – specijalist koji imaju najvišu razinu primjene ovlasti provjeravan sukladno navedenom propisu.
37 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Podržavamo izvorno predloženi oblik članaka 15. Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite mora biti zaposlena na puno radno vrijeme, jer se prema dosadašnjem iskustvu pokazalo da se navedenom opcijom koriste pravne osobe radi manjka potrebne visoke i više stručne spreme za navedena radna mjesta, pa su istovremeno obavljali poslove odgovorne osobe u dvije tvrtke.
38 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Prijedlog članak 15. Za poslove tehničke zaštite tražiti barem 5 godina iskustva u tehničkoj zaštiti. Obrazloženje članak 15. U postojećem zakonu je definirano „ima najmanje višu stručnu spremu, koja za odgovornu osobu u pravnoj osobi koja obavlja poslove tehničke zaštite mora biti tehničkog smjera“. Ako se novim zakonom želi smanjiti na SSS za odgovornu osobu uvjetovati barem 5 godina (ili 10) iskustva u tehničkoj zaštiti (imanje licence) jer ovako netko s gimnazijom može bezuvjetno otvoriti tvrtku za tehničku zaštitu što će smanjiti kvalitetu rada u tehničkoj zaštiti. Prijedlog članak 15. stavak 1. točka 6. Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite ne smije biti pravomoćno osuđena, niti se protiv nje smije voditi kazneni postupak za kaznena djela protiv gospodarstva (zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, prijevara u gospodarskom poslovanju, povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, prouzročenje stečaja, pogodovanje vjerovniku, zlouporaba u postupku javne nabave, utaja poreza ili carine, i dr.), te da odgovorna osoba ne može biti osoba koje je bila član uprave ili član društva za koje je utvrđeno da nije ispunjavalo porezne obveze sukladno primjenjivim propisima ili društva koje ima nepodmirena dospjela dugovanja na ime neplaćenih poreza. Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi je osoba koja je odgovorna za provođenje naloženih i propisanih mjera Zakona o privatnoj zaštiti, ona ne mora obavljati poslove privatne zaštite i ne mora imati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, pa stoga ne mora imati tehničko obrazovanje i radno iskustvo u djelatnosti privatne zaštite. Sve navedeno su kazneni postupci koji se progoni po službenoj dužnosti.
39 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. 15.1.5._Opća zdravstvena sposobnost je uvjet za bilo koji posao, ili radi ili si u invalidskoj mirovini ili mirovini, nema potrebe ovo propisivati već ostaviti na dispoziciji društvima koja to ionako plaćaju i imaju interes, što znači opća zdravstvena sposobnost koja se provjerava prethodno zapošljavanju, a ne periodički, ništa. Nije prihvaćen Jedan od uvjeta prilikom svih vrsta zapošljavanja je dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti.
40 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. 15.1.2._Jako loše, povećati će inflaciju tvrtki te loše utjecati na kvalitetu, ne znam postoji li neki akt da je taksativno nešto ovako propisao i da se razumijemo zaista ima kvalitetnih stručnjaka koji nemaju visokoškolsko obrazovanje i moraju ostati u sustavu, ali ovako nešto propisivati te imati ovakvu neusklađenost unutar jednog zakona …staviti barem da ako ima SSS da mora imati 10 godina staža u privatnoj zaštiti ili sl. Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi je osoba koja je odgovorna za provođenje naloženih i propisanih mjera Zakona o privatnoj zaštiti, ona ne mora obavljati poslove privatne zaštite i ne mora imati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, pa stoga ne mora imati tehničko obrazovanje i radno iskustvo u djelatnosti privatne zaštite.
41 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Razmisliti o licenciranju za odgovorne osobe (neke zemlje to imaju), ovo osobito iz razloga ako se dopušta SSS te nije propisano iskustvo u privatnoj zaštiti kao što npr. ima zaštitar-specijalist. Također, ako je namjera da osobe koje imaju iskustvo u privatnoj zaštiti, a nemaju visokoškolsko obrazovanje mogu biti odgovorne osobe, u tom slučaju propisati uvjet potrebno iskustva na tim poslovima (10 godina). Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite u pravnoj osobi je osoba koja je odgovorna za provođenje naloženih i propisanih mjera Zakona o privatnoj zaštiti, ona ne mora obavljati poslove privatne zaštite i ne mora imati dopuštenje za obavljanje poslova privatne zaštite, pa stoga ne mora imati tehničko obrazovanje i radno iskustvo u djelatnosti privatne zaštite.
42 Kristian Družeta POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 15. Čl.15 st.1. tč. 4 Obzirom na cilj zapošljavanja osoba koje su umirovljene po posebnim propisima i oblicima isplate mirovine nakon zaposlenja, ovu odredbu treba prilagoditi tako da bude navedeno da osoba treba biti zaposlena najmanje na pola radnog vremena. Odnosno treba zadržati iste uvjete kao u sadašnjem ZOPZ. Dovoljno je da bude zaposlena na neodređeno vrijeme, a možda je dovoljo da iam samo ugovor o radu. Nije prihvaćen Odgovorna osoba za poslove privatne zaštite mora biti zaposlena na puno radno vrijeme, jer se prema dosadašnjem iskustvu pokazalo da se navedenom opcijom koriste pravne osobe radi manjka potrebne visoke i više stručne spreme za navedena radna mjesta, pa su istovremeno obavljali poslove odgovorne osobe u dvije tvrtke.
43 Damir Golenko POGLAVLJE I. ODOBRENJE ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 16. 16.2.3._Uvjetno sa rokom, što se tiče odgovornosti neka je za to vrijeme vlasnik ako treba odgovoran što se i propisuje u 3. stavku, nema potrebe zabranjivati djelatnost, ako se vlasnika drži odgovornim već dati uvjetni rok za otklanjanje nepravilnosti. Nije prihvaćen Privremena zabrana u slučaju da ne pokrene postupak imenovanja nove odgovorne osobe za djelatnost privatne zaštite sukladno u roku od 8 dana od dana prestanka obavljanja poslova odgovorne osobe (čl. 6. st. 1.).
44 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE II. DOPUŠTENJE ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 17. Prijedlog članak 17. stavak 2. Da Ministarstvo unutarnjih poslova upravni postupak izdavanja dopuštenja za obavljanje poslova privatne zaštite dovrši najkasnije u roku od osam dana od predaje urednog zahtjeva, te da u navedenom roku izda dopuštenje ili donese Rješenje o odbijanju izdavanja dopuštenja. Takvom odredbom bi se bitno olakšao rad tvrtki za privatnu zaštite, imajući u vidu situaciju na tržištu rada. Nije prihvaćen Predloženi rok je realno prekratak radi provedbe svih potrebnih postupovnih radnji, te provedbe izobrazbe i polaganja ispita kandidata.
45 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 19. Prijedlog Članak 19. st.1 toč. 1 Završeno najmanje osnovno obrazovanje zamijeniti sa završenu najmanje osnovnu školu. Nije prihvaćen Izričaj je usklađen sa Zakonom o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru.
46 Damir Golenko ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 19. 19.2._Opću zdravstvenu ne treba dokazivati već ostaviti na dispoziciji društvima koja to plaćaju i koja odgovaraju, opća zdravstvena obavljena prethodno zapošljavanju, a nije periodička nema smisla (periodička još manje) kao niti kod polaganja vozačkog ispita sa dobivanjem dozvole na 40 godina bez obavljanja periodičkog liječničkog pregleda. Nije prihvaćen Jedan od uvjeta prilikom svih vrsta zapošljavanja je dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, koja je za poslove čuvara dovoljna u ovisnosti o ovlastima koje primjenjuje i podložna periodičkim pregledima svake pete godine.
47 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 20. Smatramo da zaštitar mora zadržati mogućnost nošenja vatrenog oružja zbog deficita zaštitara , i obima poslova u manjim sredinama gdje je i do sada bilo teško "pronaći" i zaposliti zaštitara, a pogotovo po novome zaštitara specijalistu.Na osnovu narečenog podržavamo predloženi tekst . Primljeno na znanje Zadržana je odredba da zaštitar može koristiti propisano vatreno oružje.
48 Damir Golenko ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 20. 20.1.2.,3._Zaštitaru staviti opću zdravstvenu sposobnost te da ne mora zadovoljavati uvjete za nošenje oružja, također u odnosu na Čuvara staviti mu od šeste ovlasti sredstava prisile, samo tjelesnu snagu. Zaštitari imaju otežane uvjete zapošljavanja, liječničkog pregleda, izobrazbe isključivo zbog oružja kojeg u praktičnom smislu nosi u većini firmi do 10% zaposlenika (financijske institucije, interventna te pratnja uz neke posebne objekte prema posebnim odobrenjima ministarstva). Zaštitaru specijalistu pored onih njegovi malih ekskluziva, koje samo on može obavljati (neposredna tjelesna zaštita, posebne financijske institucije=HNB i sl.), nadodati ona 3 koja se "moraju" sa oružjem čuvati od strane njega ili zaštitara. Na ovaj olakšavamo funkcioniranje zaposlenicima i tvrtkama (lakše zapošljavanje, kraća edukacija za zaštitara, brži postupak...), a proširujemo jednu novouvedenu usku kategoriju zaštitara specijalista. Nije prihvaćen Uvođenje zaštitara specijalista ima svrhu proširenja uloge privatne (tjelesne zaštite) na mogućnost reakcije u povećanim uvjetima rizika, odnosno operativne primjene ovlasti. Stoga su odabrane okolnosti u kojima može obavljati isključivu funkciju, dok može obavljati i poslove zaštitara, ukoliko je to u okviru ugovornih potreba poslodavca. Najveći dio poslova tjelesne zaštite odnosi se na preventivne poslove i ta uloga je primarna, pa će najveći broj takvih poslova ipak obavljati zaštitari. Stoga im ne treba ograničavati ovlasti, a tržište će samo regulirati za potrebe za specijalistima koji će, ako se pokažu efikasnima, imati i sve veću primjenu.
49 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 21. Predlažemo da se za zaštitara-specijalistu omogući rad bez dodatne edukacije ukoliko ima 10 godina rada na poslovima zaštitara , pošto ako je u 10 godina uredno ispunjavao sve uvjete i poslove zaštitara stekao je nemjerljivo znaje koje mu treba za zaštitara-specijalistu. Nije prihvaćen Zaštitar – specijalist je ispunio osnovne uvjete u postupku stjecanja dopuštenja za zaštitara, međutim specifičnost poslova i razina osposobljenosti mora se obuhvatiti određenim brojem sati specijalizacije te polaganjem stručnog ispita.
50 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 21. Komentar članak 21. Nedostaje navođenje potrebnog završenog obrazovanja i razine zdravstvene sposobnosti kao što je navedeno u članicama 19., 20., 22. i 23. Nije prihvaćen Zaštitar – specijalist već je ispunio navedene uvjete u postupku stjecanja dopuštanja za zaštitara.
51 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 22. Napomena članci 22. i 23. U prethodnom zakonu nije bila obavezna opća zdravstvena sposobnost za zaštitara – tehničara. Da li je neophodno jer je to dodatni trošak i dodatna administracija (upisnik pregleda). Smatramo da su dovoljni pregledi za rad na terenu prema Zakonu o zaštiti na radu. Obrazloženje članci 22. i 23. Ako se sada traži bit će potrebno da svi postojeći zaštitari- tehničari obave zdravstveni pregled po usvajanju novog zakona – veliki troškovi za tvrtke. Zaštitari-tehničari koji rade na terenu na visini i sa 230V ionako već idu na preglede po procjeni rizika zaštite na radu. Da li se to može prihvatiti umjesto novog pregleda, a zaštitari - tehničari koji ne rade na terenu npr. projektanti ne trebaju zdravstveni pregled. Prihvaćen Jedan od uvjeta prilikom svih vrsta zapošljavanja je dokaz o općoj zdravstvenoj sposobnosti, koja će se za poslove zaštitara tehničara i zaštitara IPU tražiti samo prilikom izdavanja dopuštenja.
52 Damir Golenko ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 22. 22.3._....zaštitar tehničar polaže stručni ispit nakon izobrazbe. Nije prihvaćen Za zaštitara tehničara nema izobrazbe, polaže ispit sukladno odredbama Pravilnika o uvjetima i načinu polaganja te programu ispita za zaštitare-tehničare i zaštitare-IPU.
53 Matija Cutic ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 23. Tocku 1. nadopuniti , osobama koje su zavrsile srednjoskolsko obrazovanje Tehnicar zastite osoba i imovine omoguciti da rade kao Zastitari-IPU ukoliko ispunjavaju tocke 2,3 i 4 ovog clanka. Nije prihvaćen Tehničar zaštite osoba i imovine nakon završenog srednjoškolskog obrazovanja ispunjava uvjete za polaganje ispita za zaštitara – tehničara koji može obavljati iste poslove kao i zaštitar - IPU.
54 Danijel Mavrinac ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 23. Predlažem da se za ZAŠTITARA-IPU uvede mogućnost rada temejem ugovora o djelu, s obzirom na nedostatak radne snage na tržišu mišljenja sam da bi to bilo prihvatljivo. Nije prihvaćen Ugovor o djelu je ugovor obveznog, građanskog prava, koji se sklapa temeljem Zakona o obveznim odnosima (NN br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 i 29/18). Na ugovor o djelu se zapošljava osoba i to na poslovima koja nemaju veze sa djelatnošću koje poduzetnik obavlja. Ugovor o radu je radno-pravni ugovor koji se, u skladu sa Zakonom o radu (NN br. 93/14 i 127/17), sklapa radi zasnivanja radnog odnosa. Ako poslodavac s radnikom sklopi ugovor za obavljanje posla koji, s obzirom na narav i vrstu rada te ovlasti poslodavca, ima obilježja posla za koji se zasniva radni odnos, smatra se da je s radnikom sklopio ugovor o radu, osim ako poslodavac ne dokaže suprotno.
55 Pravobranitelj za djecu RH ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 24. Predlažemo dopunu članka propisivanjem uvjeta iz članka 15. stavak 1., točka 6. i 7. budući je navedeno bitno radi sigurnosti građana i etičnosti u odnosu na osobe koje dolaze iz drugih država članica. Naime, smatramo da bi se i u odnosu na fizičke osobe-državljane članica EU i država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru trebalo angažirati osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 15. st.1. točka 6. i 7. Obrazloženje uz članak 15. Prihvaćen U predmetnom stavku dodaje se točka 4. (dosadašnja točka 4. postaje točka 5.) kojim se propisuju navedeni uvjeti. Točka 4. glasi: „ispunjava uvjete iz članka 15. stavak 1. točke 6. i 7. ovoga Zakona“.
56 Damir Golenko ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 24. 24.2.2._Trajanje je neprikladan termin već predlažem upotrebljavati „sadržaj i opseg“ izobrazbe pa se neka napravi koje edukacije iz kojih zemalja se priznaju (što znači 99 sati naspram naših 100?, sa 99 se ne priznaje ?) Prihvaćen U predmetnom stavku dodane su riječi: „sadržaju i opsegu“. Naime, trajanje je broj sati, sadržaj je kvalitativni dio programa, a opseg je kvantiteta sadržaja. Inozemne edukacije koje će se uzimati u obzir su iz država članica EU, a provjeravat će se usporedbom sa planom i programom izobrazbe za zaštitare i čuvare u RH.
57 Matija Cutic ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 26. Za Cuvare i Zastitare-Tehnicare ukinuti obavezu lijecnickog pregleda. Za zastitare lijecnicki pregled svakih 5 godina te za zastitare-specijaliste svake 3 godine........ Nije prihvaćen Zaštitari i zaštitari specijalisti imaju ovlast nošenja oružja i primjene tjelesne snage, pa je rok periodičkih zdravstvenih pregleda primjeren navedenim potrebama. Za zaštitare – tehničare i zaštitare – IPU zdravstveni pregled obvezatan je prilikom stjecanja dopuštenja.
58 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 26. Prijedlog Članak 26. st. 1. Pojam „redovni zdravstveni pregledi“ dopuniti „prilagođeni padajućim životnim funkcijama“. Omogućiti da osim Ministarstva i poslodavac može uputiti osobu koja obavlja poslove privatne zaštite na izvanredni liječnički pregled. Članak 26. st. 2. Rok u kojem se pregled mora obaviti skratiti na 8 dana. Prijedlog Članak 26. st. 5. Omogućiti da osoba može obavljati poslove privatne zaštite koji nisu zabranjeni rješenjem Ministarstva (primjerice, ako se rješenje donosi u odnosu na zaštitara koji više ne ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštitara, ali ispunjava uvjete za obavljanje poslova čuvara, omogućiti da takva osoba obavlja poslove za koje ispunjava uvjete, odnosno poslove čuvara). Propisati obvezu Ministarstva da poslodavca svaki put obavijesti o činjenici da je osobi zabranjeno obavljanje poslova privatne zaštite, i to odmah prilikom donošenja rješenja. Te istu takvu obvezu propisati Ministarstvu u slučaju ako se na popisu novozaposlenih osoba koje poslodavci dostavljaju Ministarstvu nađe osoba za koju je u evidenciji Ministarstva evidentirana činjenica da joj je zabranjeno obavljanje poslova privatne zaštite. Nije prihvaćen Rokovi su usklađeni sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN, 94/18). Zdravstveni pregledi za osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite propisani su Pravilnikom o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11). Pravna osoba će obavijestiti Ministarstvo koje će rješenjem naložiti obavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda. Ako osoba ima rješenje o zabrani rada za zaštitara, a želi obavljati poslove čuvara podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za poslove čuvara, provodi se postupak, te ukoliko ispuni sve uvjete izdaje se dopuštenje za čuvara. Kada Ministarstvo izda rješenje o zabrani rada, obavještava se poslodavac ako je osoba zaposlena.
59 Damir Golenko ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 26. 26.1._Zaštitari 5, a specijalisti 3 te barem pregledi prilagođen opadajućim životnim funkcijama kao što ima i MUP koji uzgred budi rečeno za svoje zaposlenike ne primjenjuje redovito niti pregled svakih 5 godina za temeljnog policijskog službenika. Nije prihvaćen Rokovi su usklađeni sa Zakonom o nabavi i posjedovanju oružja građana (NN, 94/18). Zdravstveni pregledi za osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite propisani su Pravilnikom o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11). Pravna osoba će obavijestiti Ministarstvo koje će rješenjem naložiti obavljanje izvanrednog zdravstvenog pregleda. Ako osoba ima rješenje o zabrani rada za zaštitara, a želi obavljati poslove čuvara podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za poslove čuvara, provodi se postupak, te ukoliko ispuni sve uvjete izdaje se dopuštenje za čuvara. Kada Ministarstvo izda rješenje o zabrani rada, obavještava se poslodavac ako je osoba zaposlena.
60 Antun Eumeo ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 26. Potrebno je promijeniti Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara kako bi se propisali blaži kriteriji za starije dobne skupine. Dakle, preglede bi trebali prilagoditi prema životnoj dobi i radnim stažom. Zdravstvene preglede bi trebalo obavljati: čuvari svakih pet (5) godina, zaštitari svake četvrte (4) godine, a zaštitari specijalisti svake tri (3) godine. Nije prihvaćen Zaštitari i zaštitari specijalisti imaju ovlast nošenja oružja i primjene tjelesne snage, pa je rok periodičkih zdravstvenih pregleda primjeren navedenim potrebama.
61 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 27. Prijedlog članak 27. Dopuniti odredbom „Do donošenja propisa vrijedi aktualni propis.“ Obrazloženje Moglo bi se tumačiti da nitko neće moći obavljati poslove dok se propis ne donese jer neće moći obaviti potrebne preglede. Nije prihvaćen Do stupanja na snagu pravilnika koji se donose na temelju ovlasti iz ovoga Zakona, u dijelu kojem nisu u suprotnosti s odredbama ovoga Zakona primjenjuju se: Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11). Isto je propisano odredbom članka 102. st. 1. Zakona.
62 Antun Eumeo ODJELJAK 2. POSEBNI UVJETI ZA OBAVLJANJE POSLOVA PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 27. Ministarstvo zdravstva RH treba promijeniti Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara kako bi se propisali blaži kriteriji za starije dobne skupine. Pravilnici su prestari, Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada je iz 1984., a Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara je iz 2004. godine. Dakle, pregledi se moraju prilagoditi prema životnoj dobi i radnim stažom. Primljeno na znanje Zdravstveni pregledi za osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite propisani su Pravilnikom o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (Narodne novine br. 38/04, 106/04, 38/08 i 16/11).
63 Pravobranitelj za djecu RH POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 28. Predlažemo da se u području izobrazbe za obavljanje poslova tjelesne zaštite uključe sadržaji o očekivanim reakcijama djece u odnosu na dob (raspon od 0 do 18 godina) te adekvatnim reakcijama u odnosu na dijete i njegovu dobrobit, uključujući način komunikacije s djecom te ograničenja u primjeni ovlasti prema djeci. Treba naglasiti aktivnu ulogu čuvara/zaštitara ako treba zaštititi dijete koje se zatekne u ugrožavajućoj situaciji. Preporučamo specijalizaciju zaštitara te izdavanje posebnog certifikata kojim se dokumentira stečena ovlast za obavljanje takve vrste poslova, naročito kada je u pitanju očekivano postupanje prema djeci (obavljanje djelatnosti privatne zaštite u trgovinama, školama, vrtićima, sportskim objektima, javnim prostorima ...). Očekujemo osiguranje visoke razine kako bi se na zakonit, razmjeran i opravdan način primjenjivale ovlasti koje su im date Zakonom. Primljeno na znanje Navedena problematika obuhvatit će se Pravilnicima koji uređuju područje tjelesne zaštite i izobrazbe zaštitara i zaštitara – specijalista pri čemu će se u izradu navedenih podzakonskih akata uključiti zainteresirana stručna javnost.
64 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 29. Komentar Članak 29. st 4. Da li se ograničenje odnosi samo na vojna strelišta ili i na policijska? U slučaju da se odnosi i na policijska pitanje je smislenosti, obzirom na malobrojnost civilnih, njihov raspored na području RH, buduće troškove (uključujući i troškove nadzora od strane Ministarstva). Ovaj stavak, uz postojeću nerazvijenost sustava civilnih strelišta, trenutno djeluje kao nepotrebno ograničenje! Uz to, barem kratkoročno, isključivanjem necivilnih strelišta skoro je otklonjena mogućnost gađanja na većim udaljenostima, a što je npr. nužno za dobiti ovlast u Maritime Security Industry. Nije prihvaćen Provedba izobrazbe u poznavanju, rukovanju i gađanju vatrenim oružjem mora se osigurati na civilnim strelištima koja imaju odobrenja za rad izdana od nadležnog ministarstva, što je sukladno Pravilniku o izobrazbi i stručnom ispitu za zaštitare i čuvare (Narodne novine br. 103/04, 21/07, 86/08 i 42/13).
65 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 29. Prijedlog Članak 29. st 3. Da predavači ne moraju biti zaposlenici ustanove. Navedena odredba „da predavači moraju biti zaposlenici ustanove“ zadire u radno pravne odnose i poslove koji nisu djelatnost privatne zaštite i povremenog su karaktera, također posebni propisi o obrazovanju reguliraju da u slučaju nepune satnice predavači ne moraju biti u takvom radnom odnosu, a radi se o lex specijalistu u odnosu na ZOPZ. Prihvaćen U predmetnom stavku brišu se riječi: „koji su zaposlenici“.
66 Damir Golenko POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 29. 29.3._Nepotrebno zadiranje Ministarstva u radno pravne odnose i poslove koji nisu djelatnost privatne zaštite i povremenog su karaktera, također posebni propisi o obrazovanju reguliraju da u slučaju nepune satnice predavači ne moraju biti u takvom radnom pravnom odnosu, a radi se o lex specialisu u odnosu na ZOPZ. Ovo će dovesti do toga da će izobrazbu moći obavljati samo Akademija, Pučka otvorena učilišta i sl, a Akademija MUP-a je samo u ZG. Prihvaćen U predmetnom stavku brišu se riječi: „koji su zaposlenici“.
67 Kristian Družeta POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 29. Čl. 29 st.3 Navesti obje razine stručnog studija, a ne samo SDSS. Prihvaćen U predmetnom stavku dodaje se i preddiplomski stručni studij.
68 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 30. Prijedlog članak 30. Odrediti najduži rok u kojem će Ministarstvo održati stručni ispit. Nije prihvaćen Rokovi će se propisati Pravilnikom o izobrazbi i uvjetima koje moraju ispunjavati ustanove koje osposobljavaju osobe za obavljanje poslova tjelesne zaštite te uvjetima, programu i načinu polaganja ispita (članak 30. stavak 2. Zakona).
69 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 32. Komentar članak 32. Budući u članku nisu nabrojani oni koji su zvanje stekli u inozemstvu, znači li to kako i oni bez iznimke moraju proći propisanu izobrazbu za čuvara i zaštitara, ili je moguće priznavanje inozemnih isprava?! Nadopuniti članak ako ta mogućnost postoji i za one koji su zvanje stekli van RH. Nije prihvaćen Izuzimanje od pohađanja izobrazbe odnosi se samo na državljane RH.
70 Matija Cutic POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 32. Komentar na clanak 32. Osobito na dio "Osobe koje su završile srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje tehničar zaštite osoba i imovine" . Radi se o srednjoskolskom obrazovanju u trajanju od 4 skolske godine te je jedino strucno i srednjoskolsko zanimanje vezano za privatnu Zastitu u RH a status tog zanimanja je nikakav, u ZOPZ spominje se samo jednom i to u ovom clanku. Na trzistu rada su ljudi koji su zavrsili jedno takvo strucno obrazovanje izjednaceni s "priucenim zastitarima" sto je necuveno , svakom laiku je jasno da je znanje osobe koja je zavrsila cetverogodisnje obrazovanje u nekom sektoru i nekoga tko je zavrsio 1-mjesecni tecaj neusporedivo . Status tog zanimanja Vi kao zakonodavac morate pod hitno regulirati zakonom ili jednostavno ukinuti jel u ovoj formi je potpuno besmislen i nepotreban ! Povedite se za praksom drugih Europskih zemalja npr. Njemacke (Fachkraft für Schutz und Sicherheit) ,Svicarske-Fachmann/Frau für Schutz und Sicherheit ) gdje imaju vec prakticna iskustva u implementaciji tog zanimanja . 1. Osobe koje su zavrsile takvo obrazovanje mogu bit zaposlene iskljucivo na voditeljskim poslovima ( voditelj objekta, voditelj intervencije, voditelj osiguranja ,voditelj sektora, kontrolor, koordinator itd. ) i biti odgovarajuce tom radnom mjestu placene. 2. Osobe s takvim obrazovanjem su ovlasteni otvoriti vlastitu firmu ili obrt odnosno mogu biti odgovorna osoba u pravnoj osobi... 3. Osobe s takvim zanimanjem mogu biti angazirani na svim poslovima kako u Tjelesnoj tako i Tehnickoj zastiti te mogu obavljati operativne i administrativne poslove ovisno o potrebama poslodavca i specijalizaciji djelatnika..... Prepoznavanjem i zakonskim reguliranjem ovog zanimanja dobiva se na profesionalizaciji Privatne zastite sto se je dokazalo u tim zemljama u praksi , zanimanje postaje atraktivnije za mlade ljude koji su prijeko potrebni u ovom zanimanju , daje se mogucnost cjelozivotnog obrazovanja za ljude koji zele raditi na sebi......... Itd. Nije prihvaćen Izobrazba za čuvare i zaštitare uvedena je radi potreba tržišta, obzirom da se broj kadrova iz srednjoškolskih programa, koji su predviđeni za osobe koje se školuju uz rad, te njihov broj ne može ispuniti sve potrebe zaštite.
71 Nikica Miščević POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 32. čl.32. osobe koje su stekle zanimanje policajac ili pravosudni policajac, osobe koje su stekle stručni naziv stručni pristupnik kriminalistike, stručni prvostupnik kriminalistike ili stručni specijalist kriminalistike, carinski službenici, osobe koje su stekle vojnostručnu specijalnost ovlaštene službene osobe vojne policije te policijski službenici i službenici Ministarstva koji obavljaju poslove nadzora privatne zaštite, ne moraju polaziti izobrazbu za čuvare i zaštitare I ZAŠTITARA SPECIJALISTU. Nije prihvaćen Izobrazba za zaštitara – specijalistu imat će visoki specifičan stupanj specijalizacije za više vrsta zaštitarskih poslova u teorijskom i praktičnom obliku za koji je potreban cjelovit i studiozan pristup ukoliko se želi podići razina kvalitete zaštitara. Stoga su navedene osobe u članku 32. izuzete od stjecanja statusa zaštitara specijaliste bez prethodne potrebne izobrazbe i ispita.
72 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 33. 33.1_Zaštitari specijalisti isto kao i zaštitari jednom godišnje izvršiti provjeru ocjenskog gađanja. Naime smatramo da je dovoljno jednom godišnje obaviti gađanje . Nije prihvaćen Specijalizacijom tjelesne zaštite, čime se želi povećati obučenost i spremnost osobna koje obavljaju poslove tjelesne zaštite u okolnostima povišenog rizika zahtijeva i češću provjeru sposobnosti rukovanja oružjem.
73 Damir Golenko POGLAVLJE III. IZOBRAZBA ZA OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE, Članak 33. 33.3._Potpuno nepotrebno, pravna osoba odgovara kao i zaštitar za ispunjavanje uvjeta i svoj posao i dopuštenje. Sve je vidljivo prilikom nadzora iz upisnika koji se može jednom godišnje dostavljati MUP-u na kraju godine na digitalnom mediju ili češće ili na zahtjev. Sada na osnovu dostavljenih obavijesti se teško može od strane MUP-a voditi analitika kada je netko gađao pa ako osoba ne odradi gađanje da ga MUP zove za dostavu podataka i radi prekršajni nalog, a gađanje je ionako dio dopuštenja osobe koja je isto dobila upravnim postupkom, ovo je za Ministarstvo nepotrebno i veliko gomilanje informacija i dokumenata. Nije prihvaćen Periodičke provjere ocjenskog gađanja obavlja se tijekom godine od 1. do 12. mjeseca ovisno kada je bila zadnja provjera, zaštitari jednom godišnje, a zaštitari – specijalisti dva puta godišnje. Dokaz o obavljenoj provjeri moguće je dostaviti Ministarstvu i u digitalnom obliku.
74 Damir Golenko Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 36. 36.3._Izbaciti revolver koji ionako nije za zaštitare niti ih nitko ne nabavlja i duži. Razlika između vrsta pištolja je ista kao i između pištolja i revolvera, svi ionako rade sa HS-om. Nije prihvaćen Moraju biti obučeni i za revolver jer postoji mogućnost korištenja revolvera za zaštitu.
75 Danijel Mavrinac Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 36. U čl.36. st.1. navedeno je kada zaštitar ili zaštitar-specijalist mora nositi kratko vatreno oružje i kada ga može nositi, a onda u st.2. se navodi da da u određenim situacijama iz st.1. za nošenje kratkog vatrenog oružja mora imati posebno odobrenje Ministarstva. Ovim prijedlogom zakona je i predviđeno da zaštitar i zaštitar-specijalist imaju vatreno oružje, a te osobe i obavljaju poslove temeljem prethodnog odobrenja Ministarstva pa iz tog razloga smatram da st.2. i nema nekog smisla. Nije prihvaćen Članak 36. stavak 1. i 2. propisuje kada se oružje može, a kada mora nositi, što je jasno razgraničeno.
76 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 37. Prijedlog Članak 37. st 3. Omogućiti prisustvo oružara. Nije prihvaćen Izobrazbom se postiže stručnost pri svim oblicima rukovanja oružjem, a provjera se ponekad mora obaviti i na radnom mjestu zaštitara.
77 Aleksandar Pašagić Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 38. Čl. 38. st. 1. Riječ "kopča" zamijeniti s "odgovarajući sigurnosni mehanizam" ili ekvivalentom. Kopča je vrlo specifičan i zastarjeli način osiguravanja vatrenog oružja u futroli. Na tržištu postoji niz rješenja koja pružaju jednaki ili veći stupanj zaštite od nenamjernog izvlačenja oružja, a omogućuju zaštitaru puno veću brzinu u slučaju potrebe za upotrebom vatrenog oružja. Nije prihvaćen Pod kopčom se u širem smislu može smatrati svaka vrsta sigurnosnog mehanizma za sprječavanje ispadanja oružja iz futrole. Radi se o standardiziranoj opremi za oružje koja služi da pri obavljanju određenih radnji oružje ne ispadne iz futrole.
78 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 38. Komentar Članak 38. stavak 1 Komentar se odnosi na dio rečenice koji glasi „obavezno nosi u prikladnim futrolama s kopčom“. Ovaj zahtjev za kopčom može u određenim okolnostima značiti i ugrožavanje sigurnosti zaštitara, njegova života i života drugih. Nije prihvaćen Pod kopčom se u širem smislu može smatrati svaka vrsta sigurnosnog mehanizma za sprječavanje ispadanja oružja iz futrole. Radi se o standardiziranoj opremi za oružje koja služi da pri obavljanju određenih radnji oružje ne ispadne iz futrole.
79 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 42. 42.1_Dozvoliti i zaštitaru da može koristiti zaštitarskog psa. Nije prihvaćen Specijalizacijom tjelesne zaštite, primjena određenih sredstava prisile za koje je potrebna posebna izobrazba predviđa se kao ovlast zaštitara – specijalista, koji će psa koristiti u pravilu u ograničenim okolnostima i potrebama.
80 Matija Cutic Odjeljak 1. TJELESNA ZAŠTITA, Članak 44. Tocku 2. nadopuniti : ili ukoliko bi zbog izvrsavanja zapovjedi policijskog sluzbenika ugrozio svoju ili sigurnost svoje sticene osobe (u slucajevima neposredne tjelesne zastite osoba ). Nije prihvaćen Navedene protupravne radnje već su obuhvaćene izričajem „ako bi time počinili kazneno djelo ili prekršaj“.
81 Matija Cutic ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. Omoguciti uza sve navedeno upotrebu teleskopske palice kao sredstva prisile za zastitare i zastitare-specijaliste uz propisanu obaveznu edukaciju odnosno posebno certificiranje za palicu......... Nije prihvaćen Sredstva prisile koja nisu provjerena kao zdravstveno neškodljiva po pojedine grupacije osoba ne mogu biti prihvaćene kao odgovarajuće za primjenu u tjelesnoj zaštiti osoba i imovine. Isto tako, sva sredstva koja se koriste moraju imati prije svega preventivnu funkciju, a zatim samoobrambenu funkciju. Smatramo da teleskopska palica nema svrhu samoobrane već isključivo napada, te spada u sredstva koja mogu biti zlorabljena u primjeni.
82 Pravobranitelj za djecu RH ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. Uz članak 45. (te nadalje vezano za članak 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56.) , članak 57. i članak 85. Nacrt ZPZ uopće ne regulira primjenu ovlasti i pristup prema djeci, osim u članku 51. st. 2. (kod uporabe sredstava prisile, predviđa poseban obzir u primjeni prema djetetu). Navedeno nije dostatno, na što smo upućeni i obraćanjem stranaka. Budući da djelatnost privatne zaštite obuhvaća primjerice zaštitu poslovnih i drugih objekata i prostora te javnih i drugih površina i događaja (primjerice trgovina, škola i vrtića, sportskih objekata i javnih površina gdje se mogu zateći i gdje pretežito borave djeca, te koncerti, skupovi građana i dr.) smatramo da osobe kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite moraju biti osposobljene i obučene za preventivno i operativno djelovanje u odnosu na djecu, posebice kada je u pitanju primjena svih ovlasti iz članka 45. Nacrta ZPZ. Posebno predlažemo da se zakonom nadopuni/ograniči primjena ovlasti za obavljanje poslova tjelesne zaštite prema djeci, analogno odredbama iz Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, uz moguća poboljšanja, naročito kada je u pitanju primjena ovlasti davanja upozorenja i naredbi, privremenog ograničenja slobode kretanja, pregleda osoba i predmeta te posebno uporaba sredstava prisile. Smatramo da ovlasti iz članka 45. prema djeci mogu primjenjivati posebno osposobljene osobe kojima je izdano dopuštenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite, pri čemu je osoba dužna voditi računa o zaštiti najboljeg interesa djeteta, kao i o zaštiti njegove privatnosti. Ovlasti prema djetetu primjenjuju se u nazočnosti roditelja ili skrbnika, osim ako to zbog okolnosti slučaja nije moguće, što je potrebno jasno definirati. Predlažemo da se u ZPZ jasno definiraju iznimke kad ovlasti prema djetetu može primjenjivati osoba koja nije posebno osposobljena za postupanje prema djetetu (istovjetan smo prijedlog dali i kod nedavnih izmjena Zakona o policijskim poslovima i ovlastima). To bi trebalo biti samo u slučajevima koji ne trpe odgodu, a o razlozima takvog postupanja osoba mora sastaviti posebno izvješće. Predlažemo da se jasno definira kako se ovlast prema djetetu može poduzimati samo u prisutnosti osoba koje skrbe o djetetu (roditelji, skrbnik, udomitelj, stručna osoba ustanove kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj) ili osobe od djetetovog povjerenja. Ukoliko se ne može osigurati dolazak te osobe (ne može doći ili odbije doći) onda se mora osigurati prisutnost stručne osobe tijela socijalne skrbi. U slučajevima kad su te osobe sumnjive kao počinitelji kaznenog ili prekršajnog djela na štetu djeteta (npr. navođenje djeteta na krađu) obavezno se mora osigurati prisutnost stručne osobe centra za socijalnu skrb te se iznimke moraju minimalizirati, budući da otvaraju mogućnost poduzimanja ovlasti prema djetetu bez prisutnosti odraslih osoba koje bi trebale štititi interes djeteta. Obrazloženje: Primjena ovlasti često je stresno iskustvo za djecu prema kojoj se poduzimaju. Stoga je nužno osigurati da te ovlasti provode posebno educirane i osposobljene osobe. Samo iznimno, u slučajevima koji ne trpe odgodu, te ovlasti mogu poduzimati i druge osobe, koje u tom slučaju, o razlozima i opravdanosti postupanja, moraju sastaviti posebno izvješće iz kojeg će biti vidljivi razlozi zbog kojih je postupanje bilo nužno. Prisutnost roditelja ili skrbnika, odnosno osobe kojoj je dijete povjereno na čuvanje i odgoj, na dijete djeluje umirujuće budući da se ono u njihovoj prisutnosti osjeća zaštićeno, a odrasloj osobi pruža se mogućnost zaštititi dijete od neprimjerenog postupanja osoba. Ukoliko roditelj ili druga osoba čija se prisutnost traži za primjenu ovlasti prema djetetu ne želi ili nije u mogućnosti prisustvovati primjeni ovlasti, nužno je osigurati prisutnost stručne osobe tijela socijalne skrbi kako bi dijete tijekom postupka bilo adekvatno zaštićeno. Pri tom treba minimalizirati iznimke. Nije prihvaćen Problematika postupanja prema maloljetnim osobama, odnosno detaljna razrada primjene ovlasti propisat će se Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite.
83 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. 45.2_Pod sredstva prisile svakako bi trebalo uvrstiti korištenje službene palice (zaštitari i zaštitari specijalisti) te nekontaktni elektrošoker za one zaštitare i zaštitare specijaliste koji nose i ne nose kratko vatreno oružje. Time bi se podignuo stupanj sigurnosti djelatnika u privatnoj zaštiti. Naime savladavanje jednog ili više napadača koji imaju kod sebe nož,drvenu palicu, stolicu i sl. do sada je bilo skoro nemoguće izvesti ( pošto se radi na lokacijama gdje nije omogućeno vatreno oružje ) čak niti uspješno ustuknuti što je nedavno imao naš kolega zaštitar koji je od strane nekoliko napadača zadobio teške tjelesne povrede ( u Požegi ). Nije prihvaćen Sredstva prisile koja nisu provjerena kao zdravstveno neškodljiva po pojedine grupacije osoba ne mogu biti prihvaćene kao odgovarajuće za primjenu u tjelesnoj zaštiti osoba i imovine. Isto tako, sva sredstva koja se koriste moraju imati prije svega preventivnu funkciju, a zatim samoobrambenu funkciju. Smatramo da teleskopska palica nema svrhu samoobrane već isključivo napada, te spada u sredstva koja mogu biti zlorabljena u primjeni.
84 Antun Eumeo ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. Pod sredstva prisile svakako bi trebalo uvrstiti korištenje službene palice (zaštitari i zaštitari specijalisti) te nekontaktni elektrošoker za one zaštitare i zaštitare specijaliste koji ne nose kratko vatreno oružje, čime bi se podignuo stupanj sigurnosti djelatnika u privatnoj zaštiti. Nije prihvaćen Sredstva prisile koja nisu provjerena kao zdravstveno neškodljiva po pojedine grupacije osoba ne mogu biti prihvaćene kao odgovarajuće za primjenu u tjelesnoj zaštiti osoba i imovine. Isto tako, sva sredstva koja se koriste moraju imati prije svega preventivnu funkciju, a zatim samoobrambenu funkciju. Smatramo da teleskopska palica nema svrhu samoobrane već isključivo napada, te spada u sredstva koja mogu biti zlorabljena u primjeni.
85 Danijel Mavrinac ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. Predlažem da se kao sredstvo prisile uvedu i korištenje službene palice, prema istim uvjetima i standardima koje ima i policija ili električnog paralizatora. Suzavac kao sredstvo prisile u situacijama kada puše vjetar ili kod alkoholiziranih osoba i osoba pod utjecajem opojnih sredstava ima umanjeni efekt i samim time postoji mogućnost da zaštitar ne uspije suzbiti protupravan napad, a njegova upotreba u zatvorenim prostorima nije uvijek prihvatljiva s obzirom na činjenicu da u zatvorenom prostoru može boraviti veći broj ljudi. Iz tog razloga smatram da bi uvođenje gumene palice ili električnog paralizatora kao međukorak do uporabe vatrenog oružja pridonio većoj sigurnosti kako osoba koje se štiti tako i samih zaštitara. Nije prihvaćen Sredstva prisile koja nisu provjerena kao zdravstveno neškodljiva po pojedine grupacije osoba ne mogu biti prihvaćene kao odgovarajuće za primjenu u tjelesnoj zaštiti osoba i imovine. Isto tako, sva sredstva koja se koriste moraju imati prije svega preventivnu funkciju, a zatim samoobrambenu funkciju. Smatramo da teleskopska palica nema svrhu samoobrane već isključivo napada, te spada u sredstva koja mogu biti zlorabljena u primjeni.
86 Kristian Družeta ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 45. Čl.45 st2. Dodati elektrošoker kao efikasno i neubojito sredstvo prisile, zatim teleskopska palica. Ova sredstva omogućavaju skaliranu primjenu sile od tjelesne snage do vatrenog oružja, a sa ciljem primjene čim lakšeg sredstva prisile. Nije prihvaćen Sredstva prisile koja nisu provjerena kao zdravstveno neškodljiva po pojedine grupacije osoba ne mogu biti prihvaćene kao odgovarajuće za primjenu u tjelesnoj zaštiti osoba i imovine. Isto tako, sva sredstva koja se koriste moraju imati prije svega preventivnu funkciju, a zatim samoobrambenu funkciju. Smatramo da teleskopska palica nema svrhu samoobrane već isključivo napada, te spada u sredstva koja mogu biti zlorabljena u primjeni.
87 Nikica Miščević ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 46. 4)Provjera identiteta osobe može se provesti i na temelju pisanog iskaza osobe čiji je identitet provjeren. Iskaz sadrži ime i prezime, datum i mjesto rođenja, te ime jednog od roditelja osobe koja daje pisani iskaz. ŠTO SE SMATRA PISANIM ISKAZOM I NA KOJI GA NAČIN TRAŽIT. MISLIM DA JE DOVOLJNA SAMO POTVRDA OSOBE ČIJI JE IDENTITET PROVJEREN I UTVRĐEN KOJA JE JAMAC TOČNOSTI PODATAKA OSOBE KOJA NEMA JAVNU ISPRAVU. Nije prihvaćen Svaki vlastoručni ili vlastoručno potpisani pisani iskaz osobe koja je provjerena, a može dati vjerodostojne informacije o osobi koja se treba provjeriti je valjan. Detaljnija procedura može se propisati Pravilnikom.
88 Nikica Miščević ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 46. čl. 46 3) Provjera identiteta osobe koja nije dužna posjedovati javnu ispravu propisanu posebnim propisom, može se provesti uvidom u drugu ispravu s fotografijom. DA LI SE OVO SAMO ODNOSI NA POLICIJSKE SLUŽBENIKE I DJELATNIKE SIGURNOSNO OBAVJEŠTAJNIH SLUŽBI. MOŽDA BI OVO TREBALO POJASNITI PRAVILNIKOM NA KOGA SE TOČNO MISLI. Primljeno na znanje Druga isprava s fotografijom odnosi se na sve građane koji nemaju obvezu posjedovanja javnih isprava, prije svega maloljetne osobe, pri čemu se može utvrđivati identitet putem određenih iskaznica (za prijevoz, sportska društva i dr.).
89 Kristian Družeta ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 46. Dodati točku koja će omogućiti provjeri identiteta i prilikom poslova neposredne tjelesnu zaštite štićenih osoba u perimetru štićenja koji uključuju prostore i objekte gdje boravi štićena osoba. Nije prihvaćen Navedeno se podrazumijeva kako je propisano odredbom članka 46. stavak 1., pri čemu zaštitar – specijalist (koji je u funkciji tjelohranitelja) može provjeriti identitet u svim navedenim okolnostima.
90 Antun Eumeo ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 49. U stavku 6. treba ubaciti da pregled predmeta koje osoba sa sobom nosi može obaviti i osoba suprotnog spola. Nije prihvaćen Ukoliko je naglašeno da se pregled OSOBA provodi u ovisnosti o spolu, podrazumijeva se da predmete mogu pregledavati osobe oba spola.
91 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 49. Prijedlog članak 49. U cilju povećanja razine sigurnosti i zaštite osoba i imovine predlaže se mogućnost prikupljanja podataka unutar objekata od osoba koje ulaze u štićeni prostor. Nije prihvaćen Osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite imaju ovlasti koje uključuju provjeru identiteta i prikupljanje onih vrsta podataka koje su u okviru ovlasti i zaštite osoba i imovine, isključivo u štićenom prostoru i objektu.
92 Nikica Miščević ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 49. 3.) Pregledom osobe smatra se uvid u sadržaj odjeće i obuće. 5)Pregled predmeta koje osoba nosi sa sobom obuhvaća pregled predmeta koje su kod osobe ili u njezinoj izravnoj blizini ili predmeta osobe po čijem se nalogu u njezinoj pratnji oni prevoze. 6)Pregled osoba mora obaviti osoba istog spola, osim slučajeva kada je neophodno žurno pregledati osobe radi sumnje na posjedovanje oružja ili predmeta podobnih za napad. POJASNITI POSTUPAK KOD RADA NA METAL DETEKTORSKIM VRATIMA: KADA DOLAZI OSOBA SUPROTNOG SPOLA DA LI NA METAL DETEKTORSKIM VRATIMA MORA BITI OSOBA ISTOG SPOLA. Nije prihvaćen U pravilu, pregled osoba provodi osoba istoga spola, osim ako postoje nužne i neophodne zaštitne radnje koje se moraju poduzeti za sprječavanje protupravnih radnji. Na metal detektorskim vratima u pravilu se pregled obavlja na način da se od osobe u slučaju reagiranja uređaja zahtjeva da sama izvadi stvari iz odjeće, a u slučaju da se osoba pretražuje skidanjem odjeće i obuće, potrebno je osigurati nadzor osobe istoga spola.
93 Kristian Družeta ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 49. čl49 st.1 Isto tako predvidjeti primjenu ovlasti kod zaštite štićenih osoba. Nije prihvaćen Navedeno se podrazumijeva kako je propisano odredbom članka 49. stavak 2., pri čemu je zaštitar - specijalist ovlašten obavljati pregled osoba, predmeta koje osoba sa sobom nosi i prometnog sredstva kada je to nužno radi sigurnosti osoba i imovine u štićenom objektu i prostoru.
94 Pravobranitelj za djecu RH ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 51. Iako stavak 2. predviđa da će se sredstva prisile (a to su tjelesna snaga, raspršivači dozvoljenih neškodljivih tvari, sredstva za vezivanje (lisice), zaštitarski pas i vatreno oružje) s posebnim obzirom primjenjivati prema djetetu, osobi s invaliditetom, osobi čije je kretanje znatno otežano, trudnici u vidljivom stadiju trudnoće, te osobi koja je očigledno bolesna, smatramo da ova odredba, uz navođenje samo općenitog nedefiniranog načina postupanja („poseban obzir“) ne pruža dostatnu zaštitu djece i garanciju poštivanja ljudskih prava i međunarodnim pravom propisane zabrane mučenja, nečovječnog ili ponižavajućeg postupanja. Ovaj stav ne ublažava ni odredba članka 57. Nije prihvaćen Članak 51. st. 2. odnosi se na posebnu pažnju prilikom primjene sredstava prisile prema posebnim skupinama ugroženih osoba, dok se u stavku 3. govori o primjeni ovlasti s prethodnim upozorenjem, osim u posebnim situacijama kada bi to ugrozilo zaštitnu funkciju postupanja. Isto podrazumijeva i dalje poseban pristup osobama navedenim u prethodnom stavku.
95 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 51. Komentar Članak 51 st 2. Članak 51. stavak 2. prva alineja te stavak 3. prva alineja propisuju identične poslove te se može smatrati da su u koliziji s obzirom na uvjete koje moraju ispunjavati osobe koje ih obavljaju. Nije prihvaćen Članak 51. st. 2. odnosi se na posebnu pažnju prilikom primjene sredstava prisile prema posebnim skupinama ugroženih osoba, dok se u stavku 3. govori o primjeni ovlasti s prethodnim upozorenjem, osim u posebnim situacijama kada bi to ugrozilo zaštitnu funkciju postupanja. Isto podrazumijeva i dalje poseban pristup osobama navedenim u prethodnom stavku.
96 Nikica Miščević ODJELJAK 2. OVLASTI OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE TJELESNE ZAŠTITE, Članak 56. Prije uporabe vatrenog oružja zaštitar i zaštitar - specijalist će uputiti glasno i razgovjetno usmeno upozorenje: »Stoj!«, a nakon toga drugo upozorenje: »Stoj, pucat ću!«. Nije prihvaćen Trebalo bi se podrazumijevati da se navedeno upozorenje mora izreći glasno i razgovjetno. Ukoliko se isto propiše, stranka nad kojom se primjenjuje ovlast može procesuirati i tvrditi da nije čula glasno i razgovjetno upozorenje.
97 Pravobranitelj za djecu RH Odjeljak 2.  Provjera zakonitosti primjene ovlasti Čuvara, zaŠtitara I ZAŠTITARA - SPECIJALISTA , Članak 58. Predlažemo da se provjera zakonitosti primjene ovlasti proširi (obuhvaća osiguranje mjesta događaja i uporabe sredstava prisile) na sve ostale ovlasti kada su u pitanju djeca (naročito pregled osoba, privremeno ograničenje slobode kretanja ...). Prihvaćen U stavku 1 dodaje se rečenica koja glasi: „Ukoliko se ovlast primjenjuje nad maloljetnom osobom, čuvar, zaštitar i zaštitar – specijalist izvješće podnosi za sve ovlasti iz članka 45. stavak 1. točka 3. ovoga Zakona.“ Obzirom na velik broj prekršajnih djela krađe artikala u trgovinama, posebice u velikim trgovačkim centrima gradova u kojima se provodi tjelesna zaštita i koje se u velikom postotku odnose na maloljetnike, značajno bi bio povećan broj izviješća o primjeni ovlasti te bi povećalo rad Povjerenstava. Stoga se može isto ograničiti na ovlast privremenog ograničenja slobode kretanja.
98 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 2.  Provjera zakonitosti primjene ovlasti Čuvara, zaŠtitara I ZAŠTITARA - SPECIJALISTA , Članak 59. Prijedlog Članak 59 st 3. Umjesto oduzimanja iskaznice i zabrane rada predlaže se izricanje novčane kazne kao i mogućnost oduzimanja iskaznice samo za pojedinu kategoriju, slijedom čega bi osoba kojoj je oduzeta iskaznica za zaštitara mogla obavljati poslove čuvara. Nije prihvaćen Ako osoba ima rješenje o zabrani rada za zaštitara oduzima mu se iskaznica, a za poslove čuvara podnosi zahtjev za izdavanje dopuštenja za poslove čuvara, provodi se postupak, te ukoliko ispuni sve uvjete izdaje se dopuštenje za čuvara.
99 Nikica Miščević Odjeljak 2.  Provjera zakonitosti primjene ovlasti Čuvara, zaŠtitara I ZAŠTITARA - SPECIJALISTA , Članak 59. Čl. 59 dodati stavak 4 koji bi glasio: Nadležna policijska uprava ili Ministarstvo ima rok od 30 dana da ocijeni zakonitost primjena ovlasti iz čl. 45. Ukoliko u roku od 30 dana nadležno tijelo ne donese rješenje smatrat će se da je zaštitar, čuvar i zaštitar specijalist sukladno čl. 45 primijenio zakonske ovlasti. Nije prihvaćen Nije moguće propisati rok za donošenje ocjene zakonitosti primjene ovlasti iz razloga što može biti slučajeva s teško povrijeđenim osobama pri čemu je potrebno pribaviti i dodatna izvješća, nalaze i sl. pa se donošenje ocjene može odužiti koliko je potrebno za ispravno donošenje odluke.
100 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 2.  Provjera zakonitosti primjene ovlasti Čuvara, zaŠtitara I ZAŠTITARA - SPECIJALISTA , Članak 60. Prijedlog članak 60. Onemogućiti da nadzor provode inspekcijski nadzornici te provođenje nadzora staviti isključivo u nadležnost inspektora Ministarstva, a kako bi se osigurala dovoljna razina zaštite i stručnosti. Nije prihvaćen Inspektori za nadzor zaštitarske i detektivske djelatnosti policijskih uprava ovlašteni su i osposobljeni za provedbu svih radnji i mjera iz područja privatne zaštite, a u složenijim situacijama primjenu ovlasti ocjenjuju nadzornici Ministarstva.
101 Matija Cutic Odjeljak 3. NEPOSREDNA TJELESNA ZAŠTITA, Članak 65. Sve mjere od prosudbe, planiranja i provedbe iz clanka 65. mora izraditi iskljucivo voditelj tjelohraniteljskog tima jel samo tako ce biti sacuvana profesionalna razina izvedbe i sprijeceno curenje informacija o sticenoj osobi (naravno kroz svoju specijalisticku izobrazbu mora za to biti obucen). Ukoliko je za to zaduzen Zastitar IPU, voditelj tjelohraniteljskog tima mora biti involviran u cjeli proces od samoga pocetka. Djelomično prihvaćen Prosudbu ugroženosti osoba, objekata i prostora može izrađivati zaštitar – tehničar i zaštitar – IPU. U tom slučaju uključuje se tjelohranitelja ili osobe uključene u proces zaštite osoba radi davanja potrebnih informacija i osiguravanja što stručnije pripreme zaštite.
102 Kristian Družeta Odjeljak 3. NEPOSREDNA TJELESNA ZAŠTITA, Članak 65. Tko izrađuje prosudba ugroženosti? Zaštitar IPU? Primljeno na znanje Prosudbu ugroženosti osoba, objekata i prostora može izrađivati zaštitar – tehničar i zaštitar – IPU.
103 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 69. Prijedlog članak 69. Uvođenje odgovarajućih markica koje sadržavaju sve propisane podatke, kao i podatak o zadnjem servisu, a koje se postavljaju na objektu i na dokumentaciju ovlaštene tvrtke za poslove privatne zaštite koji se pohranjuju u sjedištu same tvrtke. Naljepnice izdaje nadležna PU ovlaštenim tvrtkama za poslove privatne zaštite. Uspješna primjena markica već je prisutna u označavanju duhanskih i alkoholnih proizvoda. Nije prihvaćen Neće se uvoditi izdavanje markica za označavanje objekata, obzirom da se na objektima i sada postavljaju naljepnice s obavijestima na kojima je naziv tvrtke koja je ugradila sustave (objekt je pod video nadzorom), a po servisiranju se izdaje valjani dokument koji isto dokazuje.
104 Dragisa Mandic Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 69. (4) nakon završnog ispitivanja i puštanja sustava u rad, zaštitar tehničar mora zalijepiti naljepnicu na objekt kojom dokazuje da je instalaciju sustava izvela pravna osoba ili obrtnik koji ima odobrenje za obavljanje poslova privatne zaštite. Naljepnice se zadužuju u nadležnoj PU (inspektorijatu za tehničku zaštitu) i postavljaju se jedna na objekt, a druga na dokumentaciju koja se pohranjuje u sefu sjedišta zaštitarske tvrtke. Podacima sa naljepnice moguće je pratiti i kada je napravljen zadnji servis na sustavu zaštite. (Naljepnice su slične kao što se koriste na duhanskim ili alkoholnim pićima i sadržavaju potrebne podatke) Nije prihvaćen Neće se uvoditi izdavanje markica za označavanje objekata. Obveza označavanja objekata koji su pod nekom vrstom privatne zaštite već imaju novčarske institucije po posebnom propisu.
105 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 77. Prijedlog članak 77. Povećati godine iskustva za zaštitara tehničara sa SSS na 10 godina. Obrazloženje članak 77. Za III. kategoriju su projekti već složeniji npr. poslovnice banaka i potrebno je veće iskustvo za SSS zaštitara tehničara. Prijedlog članak 77. st.4 Članak dopuniti odredbom da „Za projektiranje objekata kategorije I. i II. zaštitar tehničar treba biti i ovlašten prema Zakonu o gradnji (ovlašteni projektant ili barem položen stručni ispit). Obrazloženje članak 77. st.4 Projekti tehničke zaštite objekata I. i II. kategorije su složeni projekti koje treba koordinirati sa elektro projektom za što je potreban ovlašteni projektant. U članku 76 je naglašeno da se „Tehničkom zaštitom ne smiju narušiti bitni zahtjevi za građevinu osigurani pri projektiranju i građenju građevine i utvrđeni posebnim propisima“ što je dio Zakona o gradnji i za što je potreban stručni ispit prema Zakonu o gradnji. Nije prihvaćen Dosadašnja praksa ukazuje da je rok od 5 godina iskustva na poslovima tehničke zaštite primjeren. Za projektiranje zaštite u objektima I. i II. kategorije predviđena je visoka stručna sprema, te je u praksi utvrđeno da takvo projektiranje u pravilu izvode projektanti koji imaju iskustva na poslovima tehničke zaštite.
106 Danijel Mavrinac Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 77. U čl.77. potrebno je navesti za koju kategoriju objekata zaštitar-tehničar može obavljati poslove izrade prosudbe ugroženosti. Prema ovom prijedlogu ispada da zaštiter-tehničar iz st.2. st.3. i st.4. ovoga članka mogu obavljati izradu prosudbe ugroženosti za sve kategorije objekata, a izradu prijedloga mjera zaštite samo za određene. Primljeno na znanje Zaštitar tehničar može izrađivati prosudbe ugroženosti koji služe kao inicijalni akti za daljnji postupak zaštite. Naime, tek se prosudbom određuje kategorija objekta ili prostora, nakon čega se daljnji posao projektiranja i ugradnje provodi sukladno kategorizaciji.
107 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 78. Prijedlog članak 78. Ograničiti obvezu na objekte kategorije I. i II. ili potpuno ukinuti. Obrazloženje članak 78. Velik je broj objekata kategorije III. i davanje suglasnosti i na tu kategoriju objekata bi značajno usporilo proces projektiranja jer bi zahtijevao angažman velikog broja inspektora, a naročito sudjelovanje u tehničkim prijemima za sve objekte III kategorije. Prijedlog članak 78. Brisati članak 78. ili ostaviti samo Prosudbu ugroženosti jer se postavlja pitanje svrsishodnosti propisa pozivajući se na članak 24. Zakona o novčarskim institucijama koji glasi: „Poslovnica ili uređaj za uplatu, isplatu i pohranu gotovog novca i vrijednosti novčarske institucije na koje se primjenjuju odredbe ovoga Zakona o obvezi primjene mjera zaštite ne može obavljati novčarsko poslovanje dok se ne uspostave odgovarajuće mjere zaštite propisane ovim Zakonom.“ Nije prihvaćen Ministarstvo procjenjuje da je potrebno uključiti se u kategorije objekata s višom ugrozom, a to su one od I. – III. kategorije, ali sukladno novoj kategorizaciji koja je detaljnija i neće, prema procjeni, obuhvaćati velik broj objekata. Najveći dio objekata pripadat će kategorijama IV, V i VI.
108 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 79. Prijedlog članak 79. Brisati „po isteku jamstva“. Obrazloženje članak 79. Sustavi se trebaju održavati i u toku jamstva, naročito zato što se traži sve duže jamstvo. Investitori trebaju predvidjeti u troškovnicima trošak održavanja u jamstvenom roku jer sustavi koji se ne održavaju sigurno će imati više kvarova. Prihvaćen U predmetnom stavku brišu se riječi: „po isteku jamstva“.
109 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 5.  TehniČka zaŠtita, Članak 79. Prijedlog članak 79. Brisati „po isteku jamstva“. Obrazloženje članak 79. Sustavi se trebaju održavati i u toku jamstva, naročito zato što se traži sve duže jamstvo. Investitori trebaju predvidjeti u troškovnicima trošak održavanja u jamstvenom roku jer sustavi koji se ne održavaju sigurno će imati više kvarova. Prihvaćen U predmetnom stavku brišu se riječi: „po isteku jamstva“.
110 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 6.  IZRADA PROSUDBE UGROŽENOSTI, Članak 81. Komentar članak 81.stavak 3 i 4. Mišljenja smo da se predloženom revizijom Prosudbe ugroženosti dodatno usložnjava proces Prosudbe, a da se ne postiže benefiti. Nadalje, postavlja se pitanje osnova na temelju kojih će se izdati suglasnosti na papirnatim podlogama, kada nisu prethodno definirane ovlasti i mogućnosti neposrednog izlaska na teren i temeljem realne situacije na terenu eventualno izdavanje suglasnosti. Nije prihvaćen Ukoliko nije bilo značajnih sigurnosnih promjena i ugroza u periodu od 5 godina za objekte I. i II. kategorije (manji broj objekata i prostora), u postupku revizije neće biti potrebno izrađivati novu dokumentaciju. Postupak revizije propisat će se Pravilnikom.
111 Kam-bell Odjeljak 6.  IZRADA PROSUDBE UGROŽENOSTI, Članak 81. Ovim člankom nameće se izrada prosudbe ugroženosti za sve kategorije objekata. Ako znamo da su objekti svrstani u šest kategorija nepotrebno se nameće izrada prosudbe i samim time elaborata sigurnosti te projekta za objekte više kategorije od 4 do 6. Ako znamo da su dosadašnjim pravilnikom koji je na snazi recimo za ugradnju protuprovalnih vrata (6. kategorija zaštite) po novom zakonu trebala prosudba mislim da je to nepotrebna administracija. Pravilnik koji to regulira glasi: Pravne i fizičke osobe registrirane za obavljanje poslova tehničke zaštite, na osnovu podataka iz stavka 1. točaka 1. - 4. ovoga članka, štićeni objekt kategoriziraju u jednu od šest (6) kategorija koje sadrže obvezatne mjere zaštite: 1. I. kategorija - NAJVIŠI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku i tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje na CDS, - tehničku zaštitu kojom se prati kretanje u štićenom prostoru i pojedinačno štićenim prostorijama (kontrola prolaza i video nadzor) uz video zapis, - zaštitu pojedinačnih vrijednosti pomoću specijalnih kasa, trezora i sl., - integralnu zaštitu s najmanje jednim (1) lokalnim nadzornim mjestom i sustavom veze sa zaštitarima na štićenom objektu, - sigurnosni Plan postupanja i procedure u slučajevima pretpostavljenih incidentnih situacija. 2. II. kategorija - VISOKI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku i tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje na CDS, - tehničku zaštitu kojom se prati kretanje u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video nadzor) uz video zapis, - integralnu zaštitu s najmanje jednim (1) lokalnim nadzornim mjestom i sustavom veze sa CDS-om. 3. III. kategorija - VIŠI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku i tehničku zaštitu kojom se signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor i dojavljuje na CDS, - tehničku zaštitu kojom se prati kretanje u štićenom prostoru (kontrola prolaza i video nadzor) uz video zapis. 4. IV. kategorija - SREDNJI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku i tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor, - video nadzor kojim se prati kretanje u štićenom prostoru uz video zapis. 5. V. kategorija - NIŽI STUPANJ ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku i tehničku zaštitu kojom se na licu mjesta zvučno ili svjetlosno signalizira neovlašten ulazak u štićeni prostor, 6. VI. kategorija - MINIMUM ZAŠTITE koji predviđa: - mehaničku zaštitu bez uporabe elektroničkih naprava, - obične cilindarske brave, - obične ograde bez tehničkih elemenata (osim za stanove). Najbolje da ostavite obvezu izrade prosudbe ovisno o kategoriji zaštite kako je to bilo i do sada. Također stavak 3 bi trebao glasiti (3) Prosudba ugroženosti za objekte I. i II. kategorije te javne površine I. kategorije izrađuje se za razdoblje od pet godina, nakon čega se revidira. Nije prihvaćen Prosudba ugroženosti temelj je daljnjeg postupanja i izbjegavanja proizvoljnih rješenja zaštite. Ne može se propisati izradu prosudbe ugroženosti određenim kategorijama, kada se te iste kategorije određuju upravo prosudbom ugroženosti. U stavku 3. nakon riječi Prosudba ugroženosti, briše se riječ „izrađuje se“ .
112 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 82. Treba obavezno uvrstiti u zakon odredbu po kojoj se sa sutava tehničke zaštitepravne osobe ne može niti pod kojim uvjetima signal slati na mobilne uređaje i slične aparate , kao niti omogućiti pravnim ososbama koje nisu zaštitarske tvrtke ili unutarnje čuvarske službe da upućuju svoje djelatnike ( trgovce, čisačice, domare i sl.) na intervenciju. Naime do sada je u praksi bilo izbjegavanje odredbi zakona na način da se je kod pravnih ososba "vezalo" na mobitel dojava sa sutava tehničke zaštite , a oni su ( vlasnici objekata, direktori , poslovođe i sl.) upućivali svoje djelatnike (koji nisu zaštitari) na intervenciju .Pošto je propisano tko i pod kojim uvjetima može imati CDS i tko i kako može izaći na intervenciju po dojavnom signalu tada osim ovlaštenih firmi za poslove privatne zaštite i njihovih uposlenika nemogu druge pravne ososbe primati signal sa sustava tehničke zaštite i upućivati neovlašteno i neobučeno ososblje na intervenciju po zaprimljenom signalu.To se treba odnositi i na razne aplikacije i slične programe kojima se izbjegava angažman ovlaštenih zaštitarskih službi , i postupanje ovlaštenih zaštitara na objektima. omentar članak 82. Ukoliko se navedenim omogućuje samo „pojedinim pravnim osobama, koje imaju sjedište u državama Europske unije i imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj...“ potrebno isto jasno u članku naglasiti zbog mogućeg različitog tumačenja. - CDS može biti samo na teritoriju Republike Hrvatske (neki od razloga su i prethodno navedeni u ovom prijedlogu Zakona: Sigurnost i zaštita stanovništva te teritorijalni integritet i suverenitet RH, Strategija nacionalne sigurnosti, sustav domovinske sigurnosti, sigurnost i zaštita na važnim objektima s povećanim sigurnosnim rizikom i objektima Primljeno na znanje Ukoliko korisnik ugovori usluge CDS-a i intervencije, ne bi trebali signali dolaziti na privatne uređaje vlasnika, a pogotovo pružati intervenciju osobama koje nisu zaštitari. CDS može biti na području države članice EU, s time da se o zaprimljenom signalu mora izvijestiti pravnu osobu u Republici Hrvatskoj s kojom zaštitarska tvrtka ima sklopljen ugovor o pružanju intervencije, na način da o dojavi za intervenciju postoji autentičan audio zapis te ostali podaci provjerljivi u pravnoj osobi koja pruža intervenciju (datum i vrijeme zaprimanja signala, vrijeme reakcije, vrijeme izlaska interventnog tima, vrijeme dolaska na objekt, izvješće o intervenciji i dr.). Ugovor s sklapa između korisnika i zaštitarske tvrtke izvan RH, koja ima CDS i podugovor s pružateljem intervencije u RH. Odgovornost za intervenciju, koja je u konačnici i smisao CDS-a, ima tvrtka u RH koja je podugovorila navedeni posao. Korištenje podataka je u okviru Agencije za zaštitu osobnih podataka. Pravilnikom će se propisati procedure navedenog postupanja.
113 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 82. Komentar članak 82. Ukoliko se navedenim omogućuje samo „pojedinim pravnim osobama, koje imaju sjedište u državama Europske unije i imaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj...“ potrebno isto jasno u članku naglasiti zbog mogućeg različitog tumačenja. - CDS može biti samo na teritoriju Republike Hrvatske (neki od razloga su i prethodno navedeni u ovom prijedlogu Zakona: Sigurnost i zaštita stanovništva te teritorijalni integritet i suverenitet RH, Strategija nacionalne sigurnosti, sustav domovinske sigurnosti, sigurnost i zaštita na važnim objektima s povećanim sigurnosnim rizikom i objektima kritične infrastrukture - S kim se potpisuje Ugovor? - Postavlja se pitanje odgovornosti – tko je i za što odgovoran - Slanje podataka suprotno GDPR-u Nije prihvaćen CDS može biti na području države članice EU, s time da se o zaprimljenom signalu mora izvijestiti pravnu osobu u Republici Hrvatskoj s kojom zaštitarska tvrtka ima sklopljen ugovor o pružanju intervencije, na način da o dojavi za intervenciju postoji autentičan audio zapis te ostali podaci provjerljivi u pravnoj osobi koja pruža intervenciju (datum i vrijeme zaprimanja signala, vrijeme reakcije, vrijeme izlaska interventnog tima, vrijeme dolaska na objekt, izvješće o intervenciji i dr.). Ugovor s sklapa između korisnika i zaštitarske tvrtke izvan RH, koja ima CDS i podugovor s pružateljem intervencije u RH. Odgovornost za intervenciju, koja je u konačnici i smisao CDS-a, ima tvrtka u RH koja je podugovorila navedeni posao. Korištenje podataka je u okviru Agencije za zaštitu osobnih podataka. Pravilnikom će se propisati procedure navedenog postupanja.
114 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 83. 83.2._U dojavnom centru CDS-u rukovanje sustavima dojave na kojima su spojeni objekti od III doVI kategorije objekata može obavljati operater koji je prošao obuku unutar trgovačkog društva i nemora imati odobrenje MUP-a.Naime svako trgovačko društvo interno sukladno procedurama koje propisuje ( a one ovise o geolokaciji, namjeni objekata, zahtjevima komitenata, isl.)obučava i uvježbava svoje operatere. 83.4._Operativni postupci za objekte od III do VI kategorije propisuje interno sukladno zakonu samo trgovačko društvo. Naime nemaju sva trgovačka društva zaprimanje signala sa I i II kategorije objekta. Nije prihvaćen Regulirati će se Pravilnikom o izobrazbi zaštitara i čuvara kojim će se obuhvatiti program za edukaciju operatera u CDS-u. Svi operateri bez obzira na kategoriju objekta, moraju proći obuku i biti ovlašteni za obavljanje poslove privatne zaštite. Osnovne procedure u CDS-u biti će propisane Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite, a detaljni organizacijski postupci i sheme interno će propisivati svaka tvrtka i obrt zasebno.
115 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 83. Komentar članak 83.stavak 2. Smatramo da je važno propisati da operater u CDS-u, pored poznavanja procedura, mora poznavati i opremu i sustave zaštite sa kojih CDS prihvaća alarmna i ostala stanja. Nije prihvaćen Regulirati će se Pravilnikom o izobrazbi zaštitara i čuvara kojim će se obuhvatiti program za edukaciju operatera u CDS-u.
116 Aleksandar Pašagić Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 83. Čl. 83. st. 3. Prilikom zaprimanja dojave sa štićenog objekta operater u većini slučajeva nema dodatna saznanja o uzrocima dojave dok ista ne dobije od interventnog tima po dolasku na štićeni objekt, a do tada mora postupati pod pretpostavkom da je uzrok dojave kazneno djelo. Iz ovog članka slijedi da bi operater CDS-a o svakoj dojavi morao izvijestiti policiju prije upućivanja interventnog tima kako bi se osigurao da ne bude u prekršaju ukoliko se naknadno utvrdi da je uzrok dojave uistinu kazneno djelo. Zbog velikog broja dojava koje nisu uzrokovane kaznenim djelima, ovaj zahtjev bi se pokazao vrlo nepraktičan u primjeni. Nije prihvaćen Obzirom da se po zaprimanju dojave sa štićenog objekta najčešće ne može u istome trenutku (odmah) utvrditi okolnosti pojave alarma, a nije moguće nedvojbeno verificirati izvor i uzrok dojave (radi li se o kvaru ili počinjenju KD-a), operater je dužan odmah izvijestiti policiju, te tek potom analizirati alarm i istovremeno uputiti intervenciju na štićeni objekt. Daljnjom tehnološkom evolucijom vrsta verifikacija, sukladno i nekim standardima za opremanje prostora CDS-a koji će se primijeniti prilikom sastavljanja Pravilnika, razvijat će se daljnja struktura intervencije i uključenje policije u samo one dojave koje su predmetom kaznenih djela.
117 Matija Cutic Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. Čl.84 st.2 Intervenciju moraju pružati najmanje 2 zaštitara ili zaštitara specijalista naoruzani kratkim vatrenim oruzjem Nije prihvaćen Broj intervenata određuje se sukladno kategoriji objekata, a Ministarstvo ima ovlast da u pojedinim okolnostima naloži povećanje njihova broja. Sve navedeno objašnjeno je u obrazloženju Zakona. Interventi moraju imati vatreno oružje (članak 36.).
118 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. 84.2_ podržavamo prijedlog o najmanje jednom zaštitaru ili zaštitaru specijalistu koji izlaze na intervenciju . 84.4_Dovoljan je prenosni telefonski uređaj pošto prenosni radio uređaj znači da bi morali imati zakupljenu frekvenciju na teritoriju cijile RH i to sve firme (svaka svoju posebno) koje pružaju intervenciju što smtramo financiski neprimjerenim troškom. 84.8_ samo u slučajevima "stvarnog" događaja izvješćuje se nadležana policijska postaja o događaju i poduzetima radnjama Djelomično prihvaćen Broj intervenata određuje se sukladno kategoriji objekata, a Ministarstvo ima ovlast da u pojedinim okolnostima naloži povećanje njihova broja. Sve navedeno objašnjeno je u obrazloženju Zakona. Na sličan način je riješena komunikacija i za poslove distribucije novca, te se smatra da interna komunikacija radio uređajima ima zaštitni karakter prijenosa zaštićenih informacija, a frekvencije se uređuju na višegodišnjoj osnovi. Stavak se mijenja i glasi: „Pravna osoba i obrtnik u čijem prostoru je uspostavljen dojavni centar dužni su o provedenoj intervenciji, kada je ista provedena uslijed počinjenja kaznenog djela, izvijestiti Ministarstvo u roku od 24 sata“.
119 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. Prijedlog članak 84. Intervenciju pruža jedan zaštitar ili zaštitar/specijalist. Objašnjenje članak 84. Ne postoji nešto što od navedenog što sa sigurnošću može upućivati na počinjenje kaznenog djela. Nadalje Interventni se nikada u pravilu ne voze dvojica u jednom osobnom vozilu, ako postoje dva u gradu svatko je u svojem što znači i da krenu u intervenciju ionako neće stići u isto vrijeme što znači da je opet jedan u praktičnom smislu došao na intervenciju. Nije prihvaćen Broj intervenata određuje se sukladno kategoriji objekata, a Ministarstvo ima ovlast da u pojedinim okolnostima naloži povećanje njihova broja. Sve navedeno objašnjeno je u obrazloženju Zakona.
120 Damir Golenko Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. 84.1._Ne postoji nešto što od navedenog sa sigurnošću može upućivati na počinjenje kaznenog djela. Interventni se nikada u pravilu ne voze dvojica u jednom osobnom vozilu (kao niti policajac na motoru, a sve za razliku od policijske ophodnje automobilom), ako postoje dva u gradu svatko je u svojem vozilu što znači i da krenu u intervenciju ionako neće stići u isto vrijeme što znači da je opet jedan u praktičnom smislu došao na intervenciju. Termin da 2 pružaju intervenciju je sličan onome od prije da "moraju biti upućeni" pa će svatko krenuti od svoje točke ili ne, te stići na intervenciju obojica ili rekao bih jedan dok drugi još "putuje". Nije prihvaćen Broj intervenata određuje se sukladno kategoriji objekata, a Ministarstvo ima ovlast da u pojedinim okolnostima naloži povećanje njihova broja. Sve navedeno objašnjeno je u obrazloženju Zakona.
121 Aleksandar Pašagić Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. Čl. 84. st. 8. Potrebno je specificirati da se Ministarstvo ne izvještava o provedenoj intervenciji ukoliko je prilikom intervencije utvrđeno da dojava nije uzrokovana kaznenim djelom. U suprotnom će Ministarstvo biti preplavljeno izvještajima o intervencijama koje su posljedica tehničke greške sustava, greške korisnika, lažnih dojava i sl. Prihvaćen Stavak se mijenja i glasi: „Pravna osoba i obrtnik u čijem prostoru je uspostavljen dojavni centar dužni su o provedenoj intervenciji, kada je ista provedena uslijed počinjenja kaznenog djela, izvijestiti Ministarstvo u roku od 24 sata“.
122 Kristian Družeta Odjeljak 7.  Dojavni centar, Članak 84. Čl.84 st.2 Intervenciju trebaju pružati najmanje 2 zaštitara ili zaštitara specijalista. Primljeno na znanje Dosadašnja iskustva u praćenju poslova intervencije po dojavnom signalu ukazuju na problem verifikacije alarma, udaljenosti objekta od centra pružanja intervencije, kadrovskih, tehničkih i organizacijskih uvjeta koji omogućavaju intervenciju s više osoba na štićene objekte. Stoga je ponuđeno rješenje koje se veže na kategorije objekata i prostora, a daje mogućnost i MUP-u da prema sigurnosnoj procjeni naloži više intervenata u ovisnosti o sigurnosnim okolnostima (veći broj KD-a na pojedinim vrstama gospodarskih objekata, učestala KD na određenim objektima koji su lokacijom ili visinom vrijednosti u objektu pogodni za napade i sl.).
123 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga Odjeljak 8. PRIVATNA ZAŠTITA NA JAVNIM POVRŠINAMA, Članak 85. Prijedlog Članak 85. st. 1. Kod hitnih / ad hoc zahtjeva za pružanjem usluge privatne zaštite na javnim površinama potrebno predvidjeti naknadnu mogućnost dostave dokumentacije u određenom roku. Nije prihvaćen Nije moguće obavljati poslove privatne zaštite na javnim površinama bez prethodnog odobrenja. U slučajevima izvanrednih situacija, intervenira policija.
124 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 8. PRIVATNA ZAŠTITA NA JAVNIM POVRŠINAMA, Članak 85. Prijedlog Članak 85. st. 1. Kod hitnih / ad hoc zahtjeva za pružanjem usluge privatne zaštite na javnim površinama potrebno predvidjeti naknadnu mogućnost dostave dokumentacije u određenom roku. Nije prihvaćen Nije moguće obavljati poslove privatne zaštite na javnim površinama bez prethodnog odobrenja. U slučajevima izvanrednih situacija, intervenira policija.
125 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora Odjeljak 8. PRIVATNA ZAŠTITA NA JAVNIM POVRŠINAMA, Članak 85. Molimo tumačenje Članak 85. st. 1. U kojem statusu su poslovi osiguranja i pratnje pri distribuciji novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti, a koji se obavljaju na javnim površinama. Primljeno na znanje Mogućnost pristupa vozilima u postupku distribucije novca regulira se Odlukama gradova i općina.
126 Kam-bell Odjeljak 8. PRIVATNA ZAŠTITA NA JAVNIM POVRŠINAMA, Članak 85. U članku 85 stavak 1 bi trebalo definirati čija je obveza ishođenje odobrenja Ministarstva za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama pa bi tako članak trebao glasiti : (1)Djelatnost privatne zaštite na javnim površinama jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su prethodno ishodile odobrenje Ministarstva za obavljanje poslova privatne zaštite na javnim površinama mogu obavljati pravne osobe, obrtnici i unutarnje službe zaštite koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite. Navedeni članak je također u koliziji s prošle godine donijetim Zakonom o provedbi opće uredbe za zaštitu osobnih podataka koji u svojem članku 32 o Videonadzoru na javnim površinama kaže da je praćenje sustava videonadzora dozvoljeno samo tijelima javne ovlasti (temeljem kojeg će alata zaštitari inetervenirat na javnim površinama ako nemaju sliku s ponašanjem ili događajem koji mu daje okvir za intervenciju ili postupanja.??) Članak 32. (1) Praćenje javnih površina putem videonadzora dozvoljeno je samo tijelima javne vlasti, pravnim osobama s javnim ovlastima i pravnim osobama koje obavljaju javnu službu, samo ako je propisano zakonom, ako je nužno za izvršenje poslova i zadaća tijela javne vlasti ili radi zaštite života i zdravlja ljudi te imovine. Predmetni članak određuje da praćenje javnih površina putem video nadzora mogu u svojstvu Voditelja obrade, odnosno strane koja određuje svrhe i načine obrade osobnih podataka putem video nadzora, vršiti samo tijela javne vlasti ili pravne osobe s javnim ovlastima ili koje obavljaju javnu službu, popis kojih je dostupan i na ovom linku: http://tjv.pristupinfo.hr/ Kako je i cijeli predmetni zakon pisan na način da u najvećem dijelu odredbi definira obveze Voditelja obrade, tako se i ovaj članak odnosi na određivanje kategorija Voditelja obrade koji smiju određivati svrhe i sredstva obrade osobnih podataka putem sustava video nadzora. Pri tom, a s obzirom na činjenicu da Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka ne može niti smije biti na bilo koji način u nesuglasju s Općom uredbom o zaštiti podataka, jasno proizlazi iz odredbi članka 28. Opće uredbe o zaštiti podataka da Voditelj obrade ima puno pravo i može angažirati izvršitelje obrade da provode obrade u ime Voditelja obrade. Životno je jasno da tijela javne vlasti ili pravne osobe s javnim ovlastima imaju ponekad potrebu i svrhu da nadziru javne površine u svrhu zaštite života i zdravlja ljudi te zaštite imovine, kao i da u tu svrhu angažiraju stručne i tehnološki specijalizirane tvrtke u ulozi izvršitelja obrade da u njihovo ime vrše sve potrebne i ugovorom definirane aktivnosti na praćenju javnih površina u ime Voditelja obrade. Također, nije razumno očekivati da svako tijelo javne vlasti ili pravne osobe s javnim ovlastima imaju znanje, tehnološke i stručne ljudske resurse kojima bi mogli vršiti praćenje javnih površina, te je razumno očekivati da se u te svrhe vrši angažman specijaliziranih tvrtki da vrše te aktivnosti kao izvršitelji obrade.Pošto zadnje vrijeme inspekcija traži od jedinica lokalne samouprave da onemoguće praćenje žive slike s kamera koje su na javnim površinama predlažem da se na članak 85 doda i stavak 7 koji bi mogao glasiti: (7)Dozvoljava se pravnim osobama, obrtnicima i unutarnjim zaštitarskim službama koje imaju odobrenje djelatnosti privatne zaštite praćenje žive slike sa javnih površina u funkciji izvršitelja obrade uz jasno definirane procedure postupanja ugovorene s voditeljem obrade odnosno jedinicom lokalne samouprave Nije prihvaćen Odobrenje za provedbu privatne zaštite na javnim površinama izdaje se zaštitarskim tvrtkama i obrtima radi izbjegavanja situacije kada tvrtka s odobrenjem raskida ugovor sa vlasnikom ili korisnikom javne površine, pa se mora provesti ponovni postupak što komplicira izdavanje novog odobrenja radi brojnih procedura unutar lokalne samouprave. Odredba članka 32. Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/18) propisuje da jedino vlasnik snimaka (vlasnik javne površine) može koristiti video zapis kao osobni podatak, dok zaštitarske tvrtke sudjeluju u postupku ugradnje, servisiranja i pružanja poslova tjelesne i tehničke zaštite.
127 ZAŠTITA PRETORIJANSKA GARDA za zaštitne i istražne djelatnosti , braniteljska zadruga POGLAVLJE V. ODORE I ISKAZNICE OSOBA KOJE OBAVLJAJU  POSLOVE PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 88. Predlažemo:Uvođenje zaštitarske iskaznice koja sa prednje strane je označena samo BROJEM, a na poleđini osobni podatci i fotografija, Objašnjenje: Istaknuta fotografija kao i osobni podaci narušavaju osobni integritet zaštitara i takva izloženost može dovesti do nedovoljnog angažmana zaštitara. Također i policija koristi značku samo sa brojem. Nije prihvaćen Policija i inspektori MUP-a uz značku moraju koristiti i službenu iskaznicu sa slikom.
128 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE V. ODORE I ISKAZNICE OSOBA KOJE OBAVLJAJU  POSLOVE PRIVATNE ZAŠTITE, Članak 88. Prijedlog Članak 88. st.1. Omogućiti osobi kojoj Ministarstvo još nije izdalo iskaznicu, jer je ista nalazi u postupku izrade, da može za vrijeme dok je postupak izrade iskaznice, u tijeku uz sebe imati drugu odgovarajuću ispravu, npr. rješenje Ministarstva kojim se osobi dopušta obavljanje poslova privatne zaštite. Uvođenje zaštitarske iskaznice bez osobnih podataka i fotografije, samo sa BROJEM. Objašnjenje: Istaknuta fotografija kao i osobni podaci narušavaju osobni integritet zaštitara i takva izloženost može dovesti do nedovoljnog angažmana zaštitara. Također i policija koristi značku samo sa brojem. Prijedlog Članak 88. st 4. Službenu iskaznicu izdaje nadležno tijelo kojem je podnesen zahtjev, neovisno o mjestu prebivališta, stalog boravišta ili boravka podnositelja. Objašnjenje Članak 88. st 4. S obzirom na stupanj digitalizacije koju je doseglo hrvatsko gospodarstvo, kao i javnopravna tijela, nesvrsishodno je propisivati da se iskaznica izdaje prema mjestu prebivališta, odnosno prema mjestu boravka stranog državljanina. Primljeno na znanje Navedeni postupak je bio i u dosadašnjoj praksi inspekcijskih nadzora, te su osobe kojima je iskaznica u izradi imale uz sebe rješenje Ministarstva. Izgled obrasca iskaznice biti će kao i do sada radi odgovarajuće identifikacije osoba. Policija i inspektori MUP-a uz značku moraju koristiti i iskaznicu sa slikom. Zahtjevi za iskaznice se mogu predati u svakoj PU, bez obzira na mjesto prebivališta, ali se izdaju u PU prema mjestu prebivališta, a moguća je i dostava iskaznice u PU prema mjestu boravišta.
129 Hrvatski ceh zaštitara - strukovna zaštitarska komora POGLAVLJE VI. NADZOR, Članak 93. Članak 93. Dopuniti članak 93. odredbom U slučaju utvrđivanja okolnosti povrede osobnih prava ispitanika određenih Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 042/2018) postupak utvrđivanja sukladnosti sa ovim Zakonom i pravilnicima koji se na temelju njega donose mogu obavljati isključivo nadzornici iz članka 92 ovog Zakona. Utvrđivanje stvarne sukladnosti izvedbe sustava tehničke zaštite se vrši nadzorom nad izvedbom sustava tehničke zaštite. Informacije o zapisima vezanim za okolnosti povrede osobnih prava nadzornici prenose se na primjeren način nadzornom tijelu iz Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 042/2018). Obrazloženje članak 93. Članak je potrebno dopuniti na predloženi ili drugi način kako bi se izbjegle nejasne i dvostruke nadležnosti. Naime, u praksi se pokazalo da djelatnici AZOP-a rade kontrolu sustava tehničke zaštita iz aspekta Opće uredbe o zaštiti podataka. Nije prihvaćen Svaka inspekcijska služba djeluje u okvirima svojih ovlasti, pa su jasno određene ovlasti koje mogu provoditi inspektori za privatnu zaštitu u okviru Zakona o privatnoj zaštiti, dok ovlašteni službenici Agencije imaju ovlasti prema Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka (NN, 42/18).
130 Nikica Miščević POGLAVLJE VII. UPISNICI, Članak 94. Članak 94 Pravne osobe i obrtnici koji imaju unutarnje službe zaštite vode upisnike iz stavka 1. točke 2.,3.,4.,5.,6., i 7. Da li je slučajno izostavljena točka 8 koja se odnosi na Upisnik vezano za radne naloge ili unutarnje službe zaštite stvarno neće imati obavezu voditi Upisnik radnih naloga. Prihvaćen Unutarnje službe zaštite također moraju imati upisnike o radnim nalozima, pa će se u članku 94. stavak 3. dodati i točka 8.
131 Antun Eumeo DIO ČETVRTI PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 101. Prijedlog je produžiti rok realizacije na pet godina, a razlog je napisan u članku 101. pod "Obrazloženjima". Nije prihvaćen Procijenjeno je kako je predviđeni prijelazni rok za zaštitare – specijaliste od 4 godine primjeren.
132 Antun Eumeo OBRAZLOŽENJE , Člankom 90. I do sada je bila obaveza da se iskaznica vrati u roku od 8 dana te je bila propisana prekršajna sankcija u iznosu od 1.000 do 5.000 kuna (članak 65. stavku 22.). Problem je u tome što su ljudi jednostavno neupućeni te pomalo i sami od sebe nezainteresirani i jednostavno nemaju želju naučiti nešto novo. Kad ovaj ZOPZ stupi na snagu više od polovice njih za to neće ni znati , a niti će biti zainteresirani da sami provjere kakve su to promjene nastale u odnosu na prethodni zakon i pravilnike. Rješenja ipak postoje i za takve probleme, ali izvedba bi bila prekomplicirana za zaštitarske tvrtke zbog organizacije. Rješenje bi bilo da se u zakonu ugradi odredba prolaska barem petosatne edukacije za sve zaposlene nakon donošenja zakona i podzakonskih propisa, kako bi se svi zaposlenici mogli upoznati s osnovnim zakonskim izmjenama. Primljeno na znanje Komentar: Ministarstvo unutarnjih poslova, zajedno sa strukovnim partnerima (HCZ, HGK, HOK, HUP i dr.) po stupanju na snagu Zakona, provest će informiranje javnosti na najdostupniji mogući način (web stranice, stručni časopisi, savjetovanja i konferencije o primjeni, informiranje putem svakodnevnih kontakata s obveznicima i korisnicima Zakona i dr.). Nije primjenjivo uvoditi u Zakonske okvire.
133 Antun Eumeo OBRAZLOŽENJE , Člankom 101. Smatram da bi ovaj rok za licenciranje s četiri (4) godine bilo dobro produžiti na pet (5) godina. Budimo realni, prvu godinu neće biti nikakvog licenciranja sve dok na snagu ne stupe svi podzakonski propisi. Potom će se i učilišta (edukacijski centri) morati pripremiti pa će se i tu izgubiti nešto vremena. Bolje je ovaj rok produžiti za još jednu godinu pa da se to sve odradi bez stresa, a ne da imamo probleme kakve su imali u susjednim državama. Naime u Srbiji su prilikom donošenja njihovog prvog "Zakona o privatnom obezbeđenju" imali problema s licenciranjem zaposlenika pa su probili taj zakonski rok te su zaposlenici morali raditi bez zakonski propisanih licenci. Dakle, moj prijedlog je produžiti rok realizacije na pet godina. Nije prihvaćen Procijenjeno je kako je predviđeni prijelazni rok za zaštitare – specijaliste od 4 godine primjeren.