Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o nacrtu Pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka u osnovnoj školi

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvija Jagec  PRAVILNIK Učitelji u produženom boravku i učitelji koji su završili jednako obrazovanje, a rade u razredu, nažalost nemaju jednak status. Potrebno je izjednačiti njihova prava i obaveze u svakom smislu riječi. Treba odrediti koji su ciljevi PB-a, veličinu skupina i broj učitelja te jasna zaduženja učitelja. Ako učitelj ima kombiniranu skupinu (npr.1.,2.,3.,4.r), treba imati i dodatak na plaću zbog rada u otežanim uvjetima. Djeca s teškoćama u razvoju koja imaju asistenta, trebaju imati asistenta i u PB-u jer mu se, baš kao i u redovnoj nastavi, u protivnom učitelji ne mogu kvalitetno posvetiti. Učitelj koji radi u boravku treba imati puno radno vrijeme tijekom cijele školske godine. Želimo li kvalitetniji odgojno-obrazovni sustav, trebali bi u PB-u zaposliti više učitelja, jer u praksi je često previše učenika u odnosu na broj učitelja u PB-u. Osim toga, potrebno je točno definirati plan i program rada PB-a te organizirati posebne skupove za učitelje koji rade u PB-u. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Lana Pušić  PRAVILNIK Treba izjednačiti prava učitelja na razini države jer u pojedinim dijelovim Hrvatske učiteljima u PB se otkazuje ugovor o radu na kraju nastavne godine te se isti ponovno sklapa prije početka iduće nastavne godine. Također, razlike u plaći učitelja u PB se znatno razlikuju u različitim dijelovima Hrvatske. Učitelji u PB trebaju biti pod okriljem Ministarstva znanosti i obrazovanja jer se na taj način može svaki učitelj zaštititi od samovolje osnivača. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Način zasnivanja radnoga odnosa i financiranja uređen je Zakonom.
3 Lana Pušić  PRAVILNIK Svim učenicima s poteškoćama bi trebalo omogućiti asistenta, kako u redovnoj nastavi, tako i u produženom boravku jer ako ima potrebe za asistentom, onda je ima tokom cijelog dana. Štoviše, kako odmiče dan, tako se koncentracija djece uvelike smanjuje i sve je već potreba za pomoći i asistentom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 Nikolina Marinković  PRAVILNIK 1.Izraz "školske godine" potrebno je zamijeniti izrazom "nastavne godine". 2.Potrebno je definirati broj učenika u odjeljenjima ovisno o tome radi li se o heterogenoj ili homogenoj skupini učenika. 3. Dimenzije prostora bi trebale biti u skladu s maksimalnim brojem učenika. 4.Treba osmisliti okvirni kurikulum za PB, definirati dežurstvo učitelja koje treba biti u skladu s tjednim zaduženjima učitelja i njihovom satnicom od 40 sati. 5. Potrebno je navesti koju točno pedagošku dokumentaciju mora učitelj voditi te omogućiti učitelju upisivanje bilješki u e-dnevnik. 6. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u boravak jer nažalost je postalo pravilo da jedan od roditelja sjedi kod kuće dok mu je dijete u boravku 7.Treba jasno odrediti iznos koji svako odjeljenje treba dobiti godišnje za svoje potrebe, a ne sve prebaciti na osnivača koji nikada nema novaca za boravak Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
5 TOMISLAV ČUVALO  PRAVILNIK Pravilnik je dokument kojeg su mnogi učitelji produženog boravka nestrpljivo iščekivali. Smatrali su da će definirati i razjasniti odn. riješiti mnoge probleme s kojima se svakodnevno susreću. Nažalost, ovaj dokument je napisan na način da učitelj razredne nastave zaposlen u produženom boravku strahuje o dodatnom ''degradiranju'' (članak 2.) i produbljuje njegov osjećaj učitelja drugog reda koji mu se nameće odnosom i kolega i roditelja u mnogim slučajevima, nažalost. Smatram da bi se trebali uvažiti mnogi prigovori na ovaj Pravilnik od kolega koji su se uključili u komentiranje istoga, a većina tih prigovora je ista. Pravilnik bi trebao riješiti mnogo problema s kojima se susreću učitelji u produženom boravku počevši od broja djece u odjeljenju, asistenta u nastavi produženog boravka, preciznije definirati osnovne organizacijske uvjete, redovita isplata plaće, definirane obaveze u vođenju pedagoške dokumentacije i mnogi drugi. Nadam se da će prigovori kolega učitelja biti prihvaćeni te da ovakav Pravilnik ne će biti usvojen. S poštovanjem, Tomislav Čuvalo Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 Željkica Beljo  PRAVILNIK Nakon proučavanja ovog Pravilnika zamijetila sam mnoge nejasnoće i nedefiniranosti. U Čl. 2. piše da se produženi boravak "organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine". Naime, izraz "školske godine" potrebno je zamijeniti izrazom "nastavne godine". U Čl. 3. potrebno je odrediti koji su to prostorni, kadrovski i organizacijski uvjeti. Potrebno je definirati broj učenika u odjeljenjima ovisno o tome radi li se o heterogenoj ili homogenoj skupini učenika. Prema Državnom pedagoškom standardu, članak. 10., točka 1., kombinirani razredni odjel s dva razreda ima najviše 16 učenika, kombinirani razredni odjel od tri razreda najviše 14 učenika, a od četiri razreda najviše 12 učenika. U Čl. 6. nigdje nije definirana didaktička oprema i prostor. Potrebno je barem odrediti neku osnovnu didaktičku opremu. Dimenzije prostora bi trebale biti u skladu s maksimalnim brojem učenika. U Čl. 7. potrebno je osmisliti okvirni kurikulum za PB, definirati dežurstvo učitelja koje treba biti u skladu s tjednim zaduženjima učitelja i njihovom satnicom od 40 sati. U Čl. 8.potrebno je navesti koju točno pedagošku dokumentaciju mora učitelj voditi. Potrebno je omogučiti učitelju upisivanje bilješki u e dnevnik. U Čl. 11. potrebno je odrediti učiteljima sredstva za didaktički materijal. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
7 Branka Klisović  PRAVILNIK Produženi boravak je neobavezni oblik odgojno – obrazovnoga rada koji se provodi kao dodatan odgojno – obrazovni rad s učenicima nakon redovne nastave. S obzirom na to da se odgojno – obrazovni rad ne provodi tijekom školskih praznika, u Pravilniku je potrebno pojam školske godine zamijeniti pojmom nastavne godine. Nadalje, važno je utvrditi jasan broj učenika jedne odgojno – obrazovne skupine produženoga boravka, uzimajući u obzir broj razrednih odjeljenja unutar skupine, kao i broj učenika s posebnim programima školovanja. Potrebno je odrediti koju pedagošku dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku i na koji način. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
8 Goran Gavranović  PRAVILNIK Pravilnik je površno napisan i njime je zapravo vrlo malo toga konkretno određeno. Potrebno je promijeniti izraz školska u nastavna godina jer je time otvorena mogućnost čuvanja djece tijekom cijele godine. Potrebno je izjednačiti plaće i materijalna prava poput božićnice ili regresa na razini države jer svi učitelji u produženom boravku imaju isto obrazovanje i rade isti posao. Isto se može postići ukoliko financiranje plaća učitelja u produženom boravku preuzme matično ministarstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja čime bi se izbjegla samovolja osnivača i uklonila nejednakost. Potrebno je odrediti koju pedagošku dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku i na koji način. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Način zasnivanja radnoga odnosa i financiranja uređen je Zakonom.
9 Lucia Matoničkin  PRAVILNIK Poštovani, nakon čitanja i proučavanja nacrta ovog Pravilnika zamijetila sam mnoge nedorečenosti ili nejasnoće. U Čl. 2. piše da se produženi boravak "organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine". Naime, izraz "školske godine" potrebno je zamijeniti izrazom "nastavne godine" jer je program produženog boravka usko povezan s vježbanjem i ponavljanjem nastavnih sadržaja koji se usvajaju u redovnoj nastavi. U Čl. 3. je potrebno odrediti koji su to prostorni, kadrovski i organizacijski uvjeti koje trebaju zadovoljiti škole kako bi se mogao odvijati program produženog boravka. Potrebno je jasno definirati broj učenika u odjeljenjima ovisno o tome radi li se o heterogenoj ili homogenoj skupini učenika. U Državnom pedagoškom standardu jasno se definiraju uvjeti za učionice u redovnoj nastavi, pa je samim time potrebno odrediti i za program produženog boravka. Događa se da je u redovnoj nastavi manji broj učenika u određenoj učionici, dok je u produženom boravku taj broj znatno veći, a prostorni uvjeti su jednaki. Čl. 4. Potrebno je definirati kriterije upisa u produženi boravak i strukturu skupina učenika na nacionalnoj razini, a osnivači onda mogu odlučiti o sufinanciranju prema svojim mogućnostima. Isto tako, učitelji bi trebali dobiti naknadu za heterogena odjeljenja. Čl. 6. Što se tiče prostora za produženi boravak, nigdje nije definirano što sve treba sadržavati. Navodi se didaktička oprema no nigdje nije navedeno koja je to. Mislim da bi to trebalo izjednačiti po školama, barem odrediti neku osnovnu didaktičku opremu. Dimenzije prostora bi trebale biti u skladu s maksimalnim brojem učenika. Čl. 7. Potrebno je osmisliti okvirni kurikulum za PB na temelju kojeg će svaki učitelj izraditi vlastiti. Potrebno je točno definirati dežurstvo učitelja koje treba biti u skladu s tjednim zaduženjima učitelja i njihovom satnicom od 40 sati. Učenje i izradu domaćih zadaća treba specificirati na učenje i izradu domaćih zadaća osim iz Engleskog jezika i Vjeronauka. Čl. 8. Što se tiče pedagoške dokumentacije, nije navedeno koju točno pedagošku dokumentaciju mora učitelj voditi. Smatram da učitelj nije obvezan sudjelovati na oba roditeljska sastanka ako radi u heterogenom odjeljenju jer mu se time povećava tjedna satnica. Dovoljno je sudjelovati na roditeljskom sastanku onog razreda čija je većina učenika u PB, a za ostale roditelje su dovoljni individualni razgovori. Čl. 11. Što se tiče financiranja, potrebno je omogućiti učiteljima sredstva za didaktički materijal. Sama narav PB je takva da učenici često nešto izrađuju, a učitelji su ti koji snose troškove didaktičkog materijala iz vlastitog džepa. Lijep pozdrav, Lucia Matas Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezane uz broj učenika i pedagošku dokumentaciju propisane su drugim propisima, a čl. 11. Nacrta predviđena su i sredstva za didaktičku opremu.
10 Renata Mladina  PRAVILNIK Potrebno je jasno definirati ciljeve zadatke i ishode nastave produženog boravka Prijedlog: urediti pravo na asistente za učenike s poteškoćama Obrazloženje: Učenici s poteškoćama trebaju imati jednako pravo na dostupnost obrazovanja i uključivanja u izborne programe. U praksi učenici s poteškoćama koji su uključeni u nastavu produženog boravka nemaju asistente (iako ga na redovnoj nastavi imaju) što uvelike otežava rad, osobito ako se uzme u obzir da je učenik proveo na redovnoj nastavi već minimalno četiri školska sata te da mu je pažnja smanjena, da se nastava produženog boravka često provodi u kombiniranim odjeljenjima s učenicima različite dobi te učitelju ne ostavlja dovoljno vremena da se individulno posveti učeniku. Prijedlog: Izjednačiti materijalna prava učitelja u produženom boravku i učitelja redovne nastave. Obrazloženje: Učiteljima u produženom boravku nije plaćen smjenski rad iako je nastava produženog boravka u nekim školama organizirana u smjenama. Nadalje osnivač ima mogućnost prekida radnog odnosa završetkom nastavne godine te ponovnog zapošljavanja iste osobe početkom sljedeće nastavne godine, što dovodi do činjenice da učitelji produženog boravka nemaju ista prava kao učitelji redovne nastave iako imaju isti stupanj obrazovanja,iste kompetencije, tijekom školskih praznika obavljaju ostale poslove pripremanja i vođenja pedagoške dokumentacije te sudjeluju u provođenju školskog kurikuluma kao i učitelji redovne nastave. Često nemaju mogućnost zapošljavania na neodređeno puno radno vrijeme iako postoji stalna potreba za organizacijom produženog boravka. Učiteljima u produženom boravku ne plaća se izrada IOOOP s prilagodbom sadržaja za učenike s poteškoćama, odnosno neposredan rad s istim učenicima. Potrebno je izjednačiti plaće i materijalna prava poput božićnice ili regresa na razini države jer svi učitelji u produženom boravku imaju isto obrazovanje i rade isti posao. Isto se može postići ukoliko financiranje plaća učitelja u produženom boravku preuzme matično ministarstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja čime bi se izbjegla samovolja osnivača i uklonila nejednakost. Isto tako treba izjednačiti satnicu jer po dosadašnjem obračunu kao mjerna jedinica u produženom boravku je sunčani sat, a u redovnoj nastavi školski sat i samim tim plaće nisu jednake. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Način zasnivanja radnoga odnosa i financiranja uređen je Zakonom.
11 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK Pravilnik je nedorečen i u mnogim dijelovima nejasan. U produženom boravku rade učiteljice razredne nastave te se rad s učenicima obavezno nastavlja na rad u redovnoj nastavi. Dežuranje i čuvanje djece tijekom nenastavnih dana, zimskih, proljetnih ili ljetnih praznika je degradirajuće za učitelje, ali i djeca trebaju odmor od škole. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 Ivana Antunovic  PRAVILNIK Poštovani, nakon čitanja Pravilnika i promišljanja o napisanome, zaključujem da je mnogo toga ostalo nedorečeno i nejasno. Produženi boravak je neobavezni oblik odgojno – obrazovnoga rada koji se provodi kao dodatan odgojno – obrazovni rad s učenicima nakon redovne nastave. S obzirom na to da se odgojno – obrazovni rad ne provodi tijekom školskih praznika, u Pravilniku je potrebno pojam školske godine zamijeniti pojmom nastavne godine. Nadalje, važno je utvrditi jasan broj učenika jedne odgojno – obrazovne skupine produženoga boravka, uzimajući u obzir broj razrednih odjeljenja unutar skupine, kao i broj učenika s posebnim programima školovanja. Potrebno je odrediti koju pedagošku dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku i na koji način. Nadam se da ćete uvažiti komentare kolega i omogućiti kvalitetnije uvjete rada. Lijepi pozdrav, Ivana Antunović Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen jer je dodana odredba kojom se ukazuje na postupanje sukladno propisima.
13 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK Predlažemo da se u nacrtu Pravilnika o produženom boravku umjesto riječi „osnivač“ upiše riječ „župan“ ili „nadležni upravni odjel osnivača“. Kada se u propisima, dakle, u zakonu ili pravilniku navodi riječ „osnivač“ s obvezom donošenja odluke, suglasnosti i slično, tada u provođenju tog propisa odluku ili suglasnost treba, u skladu sa Zakonom o lokalnoj (područnoj) samoupravi, donositi Županijska skupština što uvelike otežava i usporava postupke u djelokrugu školstva. Navodimo primjer stavka 10. članka 6. Pravilnika o pomoćnicima (NN,102/18) u kojem je određeno da osnivač donosi odluku o uključivanju pomoćnika. Prema toj odredbi, na primjer, Županijska bi skupština Splitsko-dalmatinske županije trebala donijeti 200 Odluka o uključivanju pomoćnika samo za jednu školsku godinu, pa slijedeću godinu ponovno 200. itd. Takvi postupci stvaraju nepotrebne troškove administracije i usporavaju procese. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Odredbe su usklađene s Zakonom.
14 Petra Juraja Špoljarić  PRAVILNIK U članku 2., umjesto školske godine, trebalo bi obavezno pisati nastavne godine. Učiteljice u produženom boravku ne čuvaju djecu tijekom školske godine, nego provode odgojno - obrazovni rad tijekom nastavne godine. Produženi boravak ne odvija se tijekom školskih praznika. Treba jasno definirati asistenta u produženom boravku za djecu s teškoćama. Smatram ako dijete ima asistenta ujutro, trebalo bi ga imati i popodne. Teškoće ne prestaju odlaskom djeteta u produženi boravak. Treba jasno definirati broj djece u jednom odjeljenju. Djeca popodne ne funkcioniraju isto kao ujutro. Kombinirani odjeli trebaju biti dodatno plaćeni za to. Obraćati pažnju na učenike s teškoćama, prema tome definirati broj u razrednom odjeljenju. U članku 8. jasno definirati o kojoj se pedagoškoj dokumentaciji radi. Definirati mogućnost upisivanja komentara u e-dnevnik i praćenja učenika. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen jer je dodana odredba kojom se ukazuje na postupanje sukladno propisima.
15 Mateja Marić  PRAVILNIK Nakon detaljnog proučavanja Pravilnika o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi, naišla sam na mnoge nejasnoće u navedenim člancima. Smatram da je neke članke potrebno nadopuniti i pojasniti. Produženi boravak neobavezni je oblik neposrednog odgojno-obrazovnog rada koji se provodi izvan redovite nastave i ima svoje pedagoške, odgojne, zdravstvene i socijalne vrijednosti. Odgojno-obrazovni rad se ne odvija tijekom školskih praznika. Program produženog boravka po trajanju je identičan nastavnoj godini, a ne školskoj godini. Stoga je potrebno pojam školske godine zamijeniti pojmom nastavne godine. U Pravilniku nije naveden maksimalan broj učenika u razrednom odjelu. Potrebno je navesti broj učenika u razrednom odjelu te omogućiti smanjenje broj s obzirom na broj učenika s teškoćama. Isto tako je potrebno jasno definirati što obuhvaća pedagoška dokumentacija koju učitelj u produženom boravku treba voditi. Potrebno je definirati druge poslove, dežurstvo, vrijeme neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen jer je dodana odredba kojom se ukazuje na postupanje sukladno propisima.
16 Monika Blažina  PRAVILNIK Poštovani, proučila sam predloženi Pravilnik i evo mojih promišljanja, kao učiteljice zaposlene u programu produženog boravka. Pravilnik bi se trebao odnositi na sve učitelje u RH. Prvo i osnovno, prije donošenja ikakvog pravilnika potrebno je bilo provesti analizu postojećeg stanja radi dobivanja uvida u stvarne probleme učitelja u PB. Pravilnik je preštur, preopćenit i jednostavno nedorečen u svim segmentima. Produženi boravak provodi se tijekom nastavne godine u svrhu dodatnog odgojno-obrazovnog rada s učenicima nakon redovne nastave. Osobe koje su zaposlene na radnom mjestu učiteljice u produženom boravku osposobljene su za odgojno-obrazovni rad s učenicima. Odgojno-obrazovni rad se ne odvija tijekom školskih praznika, pa je prema tome potrebno mijenjati čl.2. Potrebno je barem okvirno definirati broj djece u razrednom odjelu te omogućiti smanjenje broja s obzirom na broj učenika s teškoćama. Ukoliko je riječ o kombiniranom razrednom odjeljenju, za očekivati je da učitelji primaju naknadu za takav rad, jednako kao i učitelji u redovnoj nastavi. Sukladno tome, učenici koji u redovnoj nastavi imaju asistenta , trebaju ga imati i u produženom boravku, ukoliko ga pohađaju. Učenikove smetnje ne nestanu odlaskom jutarnje učiteljice. U članku 6. potrebno je definirati što se smatra pod ostalom didaktičkom opremom i prostorom za provođenje slobodnog vremena učenika te omogućiti svim školama i učiteljima sredstva za rad. Prostor za provođenje slobodnog vremena su mahom travnate površine i /ili vanjska igrališta, pod uvjetom da nisu zauzeta od strane učitelja i razreda koji u tom trenutku imaju redovnu nastavu. U mom slučaju, kad pada kiša, osuđeni smo odjeljenja produženog boravka ugurati u jednu učionicu jer je to jedini prostor kamo možemo, izuzev hodnika. U članku 7. potrebno je izbaciti termin domaće zadaće jer ona nije zadatak produženoga boravka nego se ponavljanje odvija kroz razne aktivnosti prilagođene potrebama i interesima djece. Aktivnosti organizira učitelj u produženom boravku, a vezane su na sadržaje koje učitelj u produženom boravku planira sukladno planu redovne nastave. U članku 8. potrebno je točno propisati koju pedagošku dokumentaciju učitelj treba voditi. Potrebno je osigurati opciju upisivanja učenika koji pohađaju produženi boravak u e-Dnevnik, omogućiti učiteljima da u e-Dnevnik mogu upisivati bilješke i napomene kako bi roditelji bili u mogućnosti svakodnevno pratiti napredak djeteta. Kako bi se uvela jednakost među svim učiteljima, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili u produženom boravku, nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom. Osobito tu mislim na činjenicu da bi SVI trebali biti plaćeni od Ministarstva po istoj osnovici i osobito po istom datumu isplate. Također smatram da bi se trebalo omogućiti rotacije učitelja, između redovne nastave i produženog boravka, te ukoliko se otvori mjesto u redovnoj nastavi, smatram da bi učitelj te škole u produženom boravku trebao biti prvi kojem će to mjesto biti ponuđeno bez natječaja, jer se tada samo radi reorganizacija unutar škole. Također nigdje nisu definirana niti navedena naša prava, tj prava učitelja u produženom boravku u slučaju gubitka radnih mjesta. Sve u svemu, potrebno je mnogo dorade da bi ovaj Pravilnik na nešto ličio i nešto konkretno regulirao. Nadam se da će ovi komentari biti uvaženi na obostranu korist. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni dodavnjem odredbe kojom se ukazuje na postupanje sukladno propisima. Prijedlog vezao uz financiranje nije moguće prihvatiti jer su odedbe Pravilnika usklađene s odredbama Zakona.
17 Marija Vlajić  PRAVILNIK Poštovani! Pravilnik je površno napisan i njime je zapravo vrlo malo toga konkretno određeno. Potrebno je promijeniti izraz školska u nastavna godina jer je time otvorena mogućnost čuvanja djece tijekom cijele godine, a učitelji i učiteljice razredne nastave nisu čuvalice. Nigdje nije određen broj djece koja mogu pohađati nastavu PB. Potrebno je taj broj posebno utvrditi na kombinirana odjeljenja. Konkretno, trenutno radim u kombinaciji 3 razreda (4 razredna odjeljenja), a ta mi kombinacija, naravno, nije plaćena. Regulirati pravo učenika na pomoćnika u nastavi i tijekom nastave PB. Učenici koji imaju asistenta u redovnoj nastavi te idu u PB ostaju sami, čime se dodatno povećava posao učitelja. Regulirati mogućnosti napredovanja u struci. Regulirati ukupno vrijeme koje učenik smije provesti u školi. Definirati obveze i prava učitelja u PB (jer se bitno razlikuju od učitelja u redovnoj nastavi). Definirati uporabu nastavnih sredstava (kupovina radnih listića za boravak). Definirati prostorne uvjete i materijalnu opremljenost PB. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
18 Patricia Zadravec  PRAVILNIK U Pravilnik je potrebno dodati informacije o točnom broju učenika u odgojno obrazovnim skupinama, o tjednom zaduženju učitelja u PB kao i o obavezama i pravima učitelja u PB i obavezama učitelja u nastavi naspram učitelja u PB - planu i programu rada PB te o samom prostoru i materijalnoj opremljenosti PB te financiranju. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni dodavnjem odredbe kojom se ukazuje na postupanje sukladno propisima.
19 Ivana Šlezak  PRAVILNIK U Pravilnik je potrebno DODATI I /ILI RAZRADITI članke o: - broju učenika u odgojno obrazovnim skupinama (vodeći brigu o broju učenika, kombinaciji, učenicima s prilagođenim programom…) - osnivanju stručnih aktiva produženog boravaka (mnoge teme na aktivima razredne nastave nisu primjenjive u PB , a nedostaju teme potrebne za usavršavanje rada u PB) - mogućnosti napredovanja u struci - komponentama neposrednog o-o rada - tjednom zaduženju učitelja u PB - ukupnom vremenu koju učenik smije provesti u instituciji (prema sadašnjoj situaciju neki učenici provedu u školi (nastava + PB + „dežurstvo“) i po 11 sati) - obvezama i pravima učitelja u PB - obvezama učitelja u nastavi spram učitelja u PB - planu i programu rada PBa - prostornim uvjetima i materijalnoj opremljenosti PBa te financiranju istog - upisima u PB - pedagoškoj dokumentaciji - potrebi obrazovanja studenata (teorija + praksa u PB) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
20 Ivana Šlezak  PRAVILNIK Čitajući uopćene članke ovog Pravilnika, toliko iščekivanog među redovima nekoliko stotina učitelja PBa, stiče se dojam da radna skupina koja ga je stvarala ne poznaje i/ili je ne zanima stvarno stanje na terenu. Je li itko pokušao uvidjeti kako stvarno stvari izgledaju na terenu? Koliko je članovima radne skupine doista stalo do uvođenja reda u ovu sferu obrazovnog sustava? Učitelji produženih boravaka su željni da se situacija na terenu konačno posloži, da bude pravičnija, kvalitetnija i jasnija. Ovakav prijedlog Pravilnika nažalost neće pridonijeti poboljšanju rada produženih boravaka diljem Hrvatske. Toplo se nadam da ćete uvažiti brojne komentare i poslušati struku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Martina karlović  PRAVILNIK Umjesto školske godine trebalo bi biti nastavne godine Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako postoji potreba, produženi boravak može se izvoditi i u vrijeme odmora za učenike.
22 Dubravka Mužar  PRAVILNIK Poštovani, pozdravljam prijedlog da se donese Pravilnik o organizaciji i provedbi Produženog boravka no smatram da bi trebalo još dosta stvari točno definirati i proširiti tim pravilnikom. Ukoliko ćete biti u mogućnosti bilo bi poželjno i kontaktirati učitelje koji rade u boravku jer se organizacija i način rada razlikuje od škole do škole i od grada do grada, a smatram da bi trebala biti jedinstvena za sve škole u Republici Hrvatskoj. Ako se produženi boravak organizira nakon redovne nastave tada je i boravak organiziran za vrijeme trajanja nastavne godine, a ne školske godine, ali učitelji su plaćeni tijekom školske godine jer imaju obaveze koje obavljaju kao i učitelji u redovnoj nastavi. U članku 3. Pravilnika trebalo bi točno definirati koliko metara kvadratnog treba za jedno dijete jer se događa da se upisuje veći broj djece nego što prostorni uvjeti zadovoljavaju. Isto tako potrebno je definirati koliki je minimalni i maksimalni broj djece ako se radi o homogenom odjeljenju, a koliko ako je heterogeno odjeljenje posebno ako se radi o četverorazrednoj kombinaciji u boravku. Što se tiče učitelja koji rade u boravku smatram da bi trebali imati ista prava što se tiče plaće kao i učitelji u redovnooj nastavi jer čak neki imaju viši stupanj obrazovanja od učitelja u samoj nastavi. Pravilnikom bi trebalo definirati da se plaća kombinacija, rad u smjenama jer je boravak u pojedinim gradovima i prije i nakon redovne nastave organiziran. Smatram da bi boravak trebao biti pod Ministarstvom te bi se jedino tako mogi izjednačiti uvjeti i prava koje imamo kao i svi učitelji. Naravno da bi i roditelji i dalje trebali sufinanciarti određeni dio, ali ovim načinom bi se postigli jednaki uvjeti i mogućnosti za sve. Učitelji u boravku bi trebali imati jednake mogućnosti za napredovanje u mentora i savjetnika ako to žele i što je najvažnije ako učitelj dugo godina radi na jednoj školi te ako se ukaže prilika za premještajem u razrednu nastavu smatram da bi unutar kolektiva trebao biti prvi kojemu bi to mjesto treblo biti ponuđeno bez natječaja jer se samo tada radi reorganizacija unutar škole. Dokumentacija za boravak nije usuglašena te bi bilo poželjno definirati koju sve dokumentaciju je potrebno imati te da se u e-dnevniku definira kako i na koji način je potrebno upisivati nastavne dane. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
23 Ivana Dukić  PRAVILNIK Nakon detaljnog iščitavanja Pravilnika nekako mi je za oko najviše zapeo članak 2. koji kaže da je produženi boravak posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine, ne bih se nikako složila s time, produženi boravak treba biti organiziran tijekom nastavne godine. Pravilnik je dosta sažeto napisan i jako puno ima nejasnoća, nedorečen je i nepotpun , potrebno da je detaljnije doraditi. U Pravilniku nije naveden maksimalan broj učenika u razrednom odjelu, svjedoci smo da su nam razredni odjeli prenatrpani te da imamo učenika po posebnim programima, u takvim razredima svakako treba smanjiti broj učenika jer sami znamo kako je raditi u razrednom odjelu gdje imamo 28 učenika od toga 4 - 5 učenika s teškoćama. Učitelji u boravku frustrirani su zbog kašnjenja isplate plaće, ne vidim razlog zašto isplata ne može biti istoga dana. Dosta je nejasnoća oko pedagoške dokumentacije, potrebno je omogućiti učiteljima u e-Dnevnik da mogu upisivati bilješke i napomene. Nadam se da će se naši komentari uvažiti te da će se naći najadekvatnije rješenje kako za učenike tako i za nas učitelje. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
24 Ivana Ilić  PRAVILNIK Novi pravilnik je nedorečen, a objašnjenja članaka nisu dovoljno precizna u određivanju načina provođenja produženog boravka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 Tea Sejdinović  PRAVILNIK Poštovani, Nakon čitanja Pravilnika mogu zaključiti da je nedorečen i nepotpun. Objašnjenja svakog članka su štura i previše općenita, što ne rješava tekuće probleme učitelja koje su naveli u komentarima. Škola opet ima izbor raditi onako kako kojoj odgovara i u skladu s njezinim mogućnostima, stoga se stvaraju razlike u načinu, pravilima provođenja i izvođenja nastavnog procesa u produženom boravku. Poseban naglasak stavljam na članke o pedagoškoj dokumentaciji i dežurstvu, koja su navedena bez konkretnih objašnjenja. Također nigdje nisu definirana niti navedena naša prava, tj prava učitelja u produženom boravku u slučaju zatvaranja/gubitka radnih mjesta. Svi navedeni komentari kolega su realni i u potpunosti se slažem s njima, stoga se nadam da ćete naše mišljenje uvažiti i omogućiti nam kvalitetne uvjete rada. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Maja Bošnjak  PRAVILNIK Poštovani, Ovaj pravilnik je toliko opčenito napisan da ne znam odakle bih krenula. Kao problematično vidim ne definiranje što se točno podrazumjeva pod pedagošku dokumentaciju i gdje bismo je sve trebali voditi. E dnevnik ne nudi puno opcija gdje bismo mogli samostalno bilježiti opažanja za svako dijete. Ne postojanje obrasca dnevnih priprema je isto problematično. Stručna služba je neupoznata s ovim područjem i od njih nismo dobili nikakvu pomoć niti savjet. Suradnja s njima na pisanju godišnjih planova i kurikula se ne događa zbog toga. Ne znam što točno se smatra pod dežurstvima nas učitelja u produženom boravku. Isto smatram da naše radno vrijeme se treba odnositi samo na nastavnu godinu, a ne na školsku. Kao i kod pedagoške dokumentacije, trebalo bi definirati što sve ulazi u ostale poslove kako ne bi na kraju radili preko norme. Pod opće uvjete za rad, bilo bi mi drago vidjeti tko će nam ih svima osigurati kada primjerice u mojoj školi nemamo pristup školskoj dvorani, i ako ona postoji. Prostor za slobodno vrijeme nam je školsko dvorište, a didaktičke materijale nitko ne financira osim nas samih učitelja. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
27 Zrinka Crnković  PRAVILNIK Nakon detaljnog proučavanja Pravilnika i promišljanja o istome dolazim do zaključka da je ovaj Pravilnik samo dokaz koliko su djeca i učitelji, tj. magistri primarnog obrazovanja, bitni onima koji kroje političke odnose našega odgojno-obrazovnoga sustava. Produženi je boravak vrlo specifičan oblik nastave koji zbog tog svojstva traži opširan i detaljno razrađen Pravilnik. Ovo što se nalazi ovdje može se nazvati bilo kako samo ne Pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka u osnovnoj školi. U ovome obliku, Pravilnik je loše razrađen, preopćenit i izgleda kao da je napisan reda radi. Produženi boravak provodi se tijekom nastavne godine u svrhu dodatnog odgojno-obrazovnog rada s učenicima nakon redovne nastave. Osobe koje su zaposlene na radnom mjestu učitelja/učiteljice u produženom boravku osposobljene su za odgojno-obrazovni rad s učenicima. Odgojno-obrazovni rad se ne odvija tijekom školskih praznika. Uzevši u obzir sporni članak 2., postavlja se pitanje koja je onda svrha postojanja produženoga boravka nakon završetka nastavne godine? Iskreno se nadam da je riječ o propustu jer tko ne bi htio da mu dijete čuva mag.prim.educ. za 200 kn mjesečno. Ovime ne umanjujem nijedno zanimanje, ali čuvanje djece svakako nije posao učitelja zaposlenoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Nadalje, potrebno je navesti broj djece u razrednom odjelu te omogućiti smanjenje broja s obzirom na broj učenika s teškoćama. Ukoliko je riječ o kombiniranom razrednom odjeljenju, za očekivati je da učitelji primaju naknadu za takav rad. U članku 6. potrebno je definirati što se smatra pod ostalom didaktičkom opremom i prostorom za provođenje slobodnog vremena učenika. U članku 7. potrebno je izbaciti termin domaće zadaće jer ona nije zadatak produženoga boravka. Svrha produženog boravka je da se sat ponavljanja odvija kroz razne aktivnosti prilagođene potrebama i interesima djece. Aktivnosti organizira učitelj u produženome boravku, a vezane su uz sadržaje koje učitelj u produženom boravku dogovara u suradnji s učiteljem iz redovne nastave. U članku 8. potrebno je propisati koju pedagošku dokumentaciju učitelj treba voditi. Potrebno je osigurati opciju upisivanja učenika koji pohađaju produženi boravak u eDnevnik, omogućiti učiteljima da u eDnevnik mogu upisivati bilješke i napomene kako bi roditelji bili u mogućnosti svakodnevno pratiti napredak djeteta. Potrebno je definirati druge poslove, dežurstvo, vrijeme neposrednog odgojno-obrazovnog rada s učenicima te ulazi li dežurstvo u druge poslove ili u neposredni odgojno-obrazovni rad. Budući da se prehrana plaća odvojeno, u članku 11. potrebno je jasno odrediti koliki iznos se treba odvajati za didaktički materijal i pribor te koliko za troškove plaće i ostala materijalna prava radnika kako bi se didaktički materijal i pribor zaista kupovao. Konačno, komentar na članak 12.: Zaista se nadam da Pravilnik u ovome obliku nikada neće stupiti na snagu. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
28 Mirela Loborec  PRAVILNIK Svakako je važno da se u Pravilniku ispravi da se produženi boravak organizira tijekom nastavne, a ne školske godine. Ono što je najveći problem jesu prenatrpane odgojno - obrazovne skupine produženog boravka. Trebalo bi se jasno definirati koliko pojedina skupina ima djece (s obzirom na razredne odjele, djecu s teškoćama i sl.) jer se događa da skupine imaju i preko 25 učenika iz različitih razrednih odjela jer u nekim školama nije moguće organizirati skupine po razredima ( 1. i 2. u jednoj, 3. i 4. u drugoj skupini). Isto tako, učiteljima u produženom boravku nije omogućen rad na neodređeno radno vrijeme što je itekako veliki problem jer se ugovori prekidaju s krajem nastavne godine. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
29 Ana Sudac  PRAVILNIK Kako bi se uvela jednakost među učiteljima razredne nastave, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili produženome boravku, nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da bi svi trebali biti plaćeni od strane Ministarstva (ista osnovica, isti datum isplate), kako bi se eliminirale razlike između učitelja redovne nastave i učitelja produženoga boravka, ali i razlike s obzirom na mjesto rada unutar Republike Hrvatske. Za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni su osnivači škole osobito u dijelu financiranja produženih boravaka. To znači kako će i nadalje postojati velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Kada bi se svi učitelji financirali iz istog izvora, sredstva namijenjena za financiranje učitelja koji rade u produženom boravku osnivači škola mogli bi usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak provodi. Primljeno na znanje Pitanje zasnivanja i financiranja učitelja u produženom boravku propisano je Zakonom.
30 LIDIJA ŠUŠAK HERCEG  PRAVILNIK Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje koji rade u školama pa tako i učitelje u produženom boravku. Osnivači često štede na učiteljima u produženom boravku pa ih prijavljuju na pola radnog vremena. Prije nastave učenike u produženom boravku čuvaju spremačice, domari, učitelji razredne i predmetne nastave koji na taj način volontiraju za osnivača, a to čuvanje djece u boravku im je predstavljeno kao ostali poslovi i zaduženja. Broj učenika u produženom boravku na jednu učiteljicu također nije određen tj. često se prekorači da se ne bi morala zaposliti i platiti još jedna osoba. Nije prihvaćen Pitanje zasnivanja i financiranja učitelja u produženom boravku propisano je Zakonom.
31 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK Pravilnik se odnosi na sve učitelje u RH. Razvidno je da nitko nije napravio analizu postojećeg stanja radi dobivanja uvida u stvarne probleme učitelja u PB. Pravilnik o vrlo specifičnom obliku rada je nedovoljno razrađen i preopćenit. Pravilnikom bi bilo nužno osigurati ravnopravnu organizaciju produženog boravka u svim dijelovima Republike Hrvatske. S tim u svezi Ministarstvo znanosti i obrazovanja trebalo bi financirati sve učitelje koji rade u školama. Obrazloženje: Svi učitelji imali bi istog poslodavca. Kako još uvijek do danas ne postoje fakulteti koji obrazuju učitelje za rad u produženom boravku trebale bi se osigurati jednake mogućnosti zapošljavanja i napredovanja svim učiteljima obzirom da su završili iste Učiteljske fakultete i stekli jednake diplome, spriječiti degradiranje jednih (RN) u odnosu na druge (PB), spriječiti nepravedno proglašavanje viškova, omogućiti tzv. „rotaciju“ učitelja, koja je postojala sve do odluke o različitim izvorima financiranja učitelja baš kao i sprečavanje zaboravljanja naučenog kod mladih učitelja (učitelji koji dulje vrijeme rade u PB zaboravljaju metodike, a zapošljavaju se na radna mjesta o čijem načinu radu nisu učili baš ništa na fakultetima, nemaju potrebne kompetencije, niti znaju koje bi kompetencije bile nužne, a kako raditi u produženom boravku u pravilu uče od starijih kolegica „ s koljena na koljeno“). Za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni su osnivači škole osobito u dijelu financiranja produženih boravaka. To znači kako će i nadalje postojati velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Kada bi se svi učitelji financirali iz istog izvora, sredstva namijenjena za financiranje učitelja koji rade u produženom boravku osnivači škola mogli bi usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak provodi. Negira se Pedagoški standard kao jedini dokument koji prepoznaje specifičnosti rada u PB i jedini koji radi razlike između skupine PB i razrednog odjela te se bavi i brojčanom regulacijom istih. Brojčano se ne reguliraju kombinirane skupine PB. Skupine PB s kombinacijama više razrednih odjela koji čine jednu skupinu PB i pri tom kumuliraju učenike s teškoćama u svladavanju gradiva u praksi sve više postoje. Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombiniranom razrednom odjelu i odgojno obrazovnoj skupini u osnovnoj školi ne regulira ovakve situacije pa je za očekivati da bi to trebao regulirati ovaj dokument. Djelomično prihvaćen Pitanje zasnivanja radnog odnosa i financiranja učitelja u produženom boravku propisano je Zakonom. Odredbe vezano uz broj učenika na odgovarajući su način prihvaćene.
32 Vida Brezak  PRAVILNIK Potrebno je jasno definirati ciljeve zadatke i ishode nastave produženog boravka Prijedlog: urediti pravo na asistente za učenike s poteškoćama Obrazloženje: Učenici s poteškoćama trebaju imati jednako pravo na dostupnost obrazovanja i uključivanja u izborne programe. U praksi učenici s poteškoćama koji su uključeni u nastavu produženog boravka nemaju asistente (iako ga na redovnoj nastavi imaju) što uvelike otežava rad, osobito ako se uzme u obzir da je učenik proveo na redovnoj nastavi već minimalno četiri školska sata te da mu je pažnja smanjena, da se nastava produženog boravka često provodi u kombiniranim odjeljenjima sa učenicima različite dobi te učitelju ne ostavlja dovoljno vremena da se individulno posveti učeniku. Prijedlog: Izjednačiti materijalna prava učitelja u produženom boravku i učitelja redovne nastave. Obrazloženje: Učiteljima u produženom boravku nije plaćen smjenski rad iako je nastava produženog boravka u nekim školama organizirana u smjenama. Nadalje osnivač ima mogućnost prekida radnog odnosa završetkom nastavne godine te ponovnog zapošljavanja iste osobe početkom sljedeće nastavne godine, što dovodi do činjenice da učitelji produženog boravka nemaju ista prava kao učitelji redovne nastave iako imaju isti stupanj obrazovanja,iste kompetencije, tijekom školskih praznika obavljaju ostale poslove pripremanja i vođenja pedagoške dokumentacije te sudjeluju u provođenju školskog kurikuluma kao i učitelji redovne nastave. Često nemaju mogućnost zapošljavania na neodređeno puno radno vrijeme iako postoji stalna potreba za organizacijom produženog boravka. Učiteljima u produženom boravku ne plaća se izrada IOOOP s prilagodbom sadržaja za učenike s poteškoćama, odnosno neposredan rad s istim učenicima. Potrebno je izjednačiti plaće i materijalna prava poput božićnice ili regresa na razini države jer svi učitelji u produženom boravku imaju isto obrazovanje i rade isti posao. Isto se može postići ukoliko financiranje plaća učitelja u produženom boravku preuzme matično ministarstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja čime bi se izbjegla samovolja osnivača i uklonila nejednakost. Djelomično prihvaćen Pitanje zasnivanja radnog odnosa i financiranja učitelja u produženom boravku propisano je Zakonom. Odredbe vezano uz broj učenika na odgovarajući su način dodane, a pitanje asistenata uređeno je posebnim propisom.
33 Mirela Petrušić  PRAVILNIK Vrlo veliku važnost u odgojno - obrazovnom procesu je i ponašanje učenika. Predlažem da se ovim Pravilnikom urede i uvjeti za pohađanje produženog boravka koji se odnose na ponašanje učenika. Na primjer: da produženi boravak može pohađati onaj učenik koji u prošloj školskoj godini nema izrečenu pedagošku mjeru. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Škola je odgojno-obrazovna ustanova i svi odgojno obrazovni radnici dužni su pomoći djetetu s ciljem promjene ponašanja.
34 Mate Pleić  PRAVILNIK Predlažem Pravilnikom (ako je moguće) omogućiti prelazak učitelja iz redovne nastave u produženi boravak i obratno unutar iste škole. Ovo je problematično pitanje jer nije regulirano nijednim propisom, a problem je u tome što je poslodavac za ta dva radna mjesta različit i to onemogućava jednostavan prelazak s jednog radnog mjesta na drugo. Trebalo bi to pitanje riješiti jer se sve češće javlja potreba za takvim prelaskom. Primljeno na znanje Pitanje prelaska učitelja uređeno je Zakonom.
35 Petra Šelebaj  PRAVILNIK Potrebno je jasno definirati ciljeve zadatke i ishode nastave produženog boravka Prijedlog: urediti pravo na asistente za učenike s poteškoćama Obrazloženje: Učenici s poteškoćama trebaju imati jednako pravo na dostupnost obrazovanja i uključivanja u izborne programe. U praksi učenici s poteškoćama koji su uključeni u nastavu produženog boravka nemaju asistente (iako ga na redovnoj nastavi imaju) što uvelike otežava rad, osobito ako se uzme u obzir da je učenik proveo na redovnoj nastavi već minimalno četiri školska sata te da mu je pažnja smanjena, da se nastava produženog boravka često provodi u kombiniranim odjeljenjima s učenicima različite dobi te učitelju ne ostavlja dovoljno vremena da se individulno posveti učeniku. Prijedlog: Izjednačiti materijalna prava učitelja u produženom boravku i učitelja redovne nastave. Obrazloženje: Učiteljima u produženom boravku nije plaćen smjenski rad iako je nastava produženog boravka u nekim školama organizirana u smjenama. Nadalje osnivač ima mogućnost prekida radnog odnosa završetkom nastavne godine te ponovnog zapošljavanja iste osobe početkom sljedeće nastavne godine, što dovodi do činjenice da učitelji produženog boravka nemaju ista prava kao učitelji redovne nastave iako imaju isti stupanj obrazovanja,iste kompetencije, tijekom školskih praznika obavljaju ostale poslove pripremanja i vođenja pedagoške dokumentacije te sudjeluju u provođenju školskog kurikuluma kao i učitelji redovne nastave. Često nemaju mogućnost zapošljavania na neodređeno puno radno vrijeme iako postoji stalna potreba za organizacijom produženog boravka. Učiteljima u produženom boravku ne plaća se izrada IOOOP s prilagodbom sadržaja za učenike s poteškoćama, odnosno neposredan rad s istim učenicima. Potrebno je izjednačiti plaće i materijalna prava poput božićnice ili regresa na razini države jer svi učitelji u produženom boravku imaju isto obrazovanje i rade isti posao. Isto se može postići ukoliko financiranje plaća učitelja u produženom boravku preuzme matično ministarstvo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja čime bi se izbjegla samovolja osnivača i uklonila nejednakost. Djelomično prihvaćen Pitanje zasnivanja radnog odnosa i financiranja učitelja u produženom boravku propisano je Zakonom. Odredbe vezano uz broj učenika na odgovarajući su način dodane, a pitanje asistenata uređeno je posebnim propisom.
36 Darinka Balen  PRAVILNIK Poštovani, mislim da bi članak 2. trebao ostati s definicijom "tijekom školske godine" zbog statusa zaposlene osobe koja će raditi u produženim boravku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
37 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 1. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za odgoj i školstvo Članak 1, stavak 1. potrebno je nadopuniti na sljedeći način: "Ovim se Pravilnikom propisuje organizacija i provedba produženoga i/ili cjelodnevno odgojno-obrazovni rada u osnovnoj školi. Obzirom se u Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Državno pedagoškom sandardu navodi da je produženi boravak prijelazni oblik rada k cjelodnevno odgojno-obrazovnom radu te se ovaj oblik rada provodi u pojedinim školama, i to sa dugogodišnjim iskustvom smatramo potrebnim da ovaj Pravilnik sadrži i definira cjelodnevno odgojno-obrazovni rad. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. U skladu s odredbom članka 34. stavka 3. Zakona donosi se pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka, a ne cjelodnevne nastave.
38 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 1. Predloženi pravilnik je vrlo općenit i nedorečen. Nadam se da će komentari biti uvaženi i kao takvi uvršteni jer se u ovakvom obliku malo toga definira. (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
39 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 1. Već u prvoj rečenici pravopisna i gramatička pogreška. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
40 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 1. Članak 1, Stavak (1):"Ovim se Pravilnikom propisuje organizacija i provedba produženoga ILI CJELODNEVNOG (?) boravka u osnovnoj školi (po potrebi). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. U skladu s odredbom članka 34. stavka 3. Zakona donosi se pravilnik o organizaciji i provedbi produženoga boravka, a ne cjelodnevne nastave.
41 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 1. U stavku 1. ovoga članka pomoćni glagol "se" nakon riječi "Ovim" treba brisati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
42 ANITA HREHOROVIĆ  PRAVILNIK, Članak 2. Budući da je u važećem Pravilniku o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi pod općim odredbama, članak 1. stavak 3. jasno definirano: "Produženi boravak je organizirani boravak djece u školi nakon nastave" smatram da je logično Članak 2. ovog Pravilnika preoblikovati u: "Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole (nižih razreda) izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. " Naglasak još jednom na riječ NASTAVNE godine. Hvala Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
43 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, "Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira ZA UČENIKE OD I. DO IV. RAZREDA osnovne škole NEPOSREDNO PRIJE ILI POSLIJE REDOVNE NASTAVE tijekom NASTAVNE godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
44 Jadranka Gegic Blajic  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada koji se nadovezuje na redovnu nastavu i ne može biti organiziran tijekom školske godine, već tijekom nastavne godine. PB nije čuvalište djece, u njemu se djeca ne igraju samo, ona uče, usvajaju nova saznanja, uvježbavaju nastavne sadržaje i kreativno se izražavaju. PB treba biti organiziran po razrednim odjeljenjima, a ne kao miješana grupa u kojoj borave djeca različitog uzrasta i iz različitih odjeljenja. Jedan razred jedan PB! Boravak tijekom ljeta u školi je, u najmanjun ruku, mučenje..i za djecu i za učitelje. Neadekvatan prostor, neklimatizirane učionice i nesređen okoliš škole nisu baš poželjni uvjeti za rad. Na kraju krajeva, trebaju li i ta djeca nekakav odmor i odmak od škole?! Učitelji koji rade u PB-u su završeni i školovani učitelji, s jednakim obrazovanjem kao i kolege iz redovne nastave. Samo smo, eto, imali sreću, ili nesreću, da dobijemo posao u PB-u (tom posebnom obliku odgojno - obrazovnog rada). Mi s tom djecom radimo, učimo, igramo se i vježbamo, pripremamo ih za priredbe, natjecanja i sve ono što rade i učitelji iz redovite nastave. Kad završi nastava, trebao bi završiti i PB! Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
45 IVANA JUG  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je neposredan odgojno-obrazovni rad usko vezan uz redovnu nastavu i obrađene nastavne sadržaje te je stoga potrebno promijeniti formulacije „izvan redovne nastave“ u „prije ili poslije redovne nastave“ te „tijekom školske godine“ u „tijekom nastavne godine“. Nažalost, roditelji često smatraju učitelje u produženom boravku tetama čuvalicama, a ovakvim definicijama u Pravilniku bi se moglo točno to potvrditi. Učitelji produženog boravka nisu učitelji drugog reda, nego izvan nastavne godine rade sve ostale poslove (kao i učitelji redovne nastave) poput planiranja i pripremanja nastave te stručnih usavršavanja. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
46 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
47 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
48 Romina Sirotnjak  PRAVILNIK, Članak 2. U Pravilniku je potrebno izmijeniti i definirati pojam školske godine u nastavne godine , jer je rad učitelja u produženom boravku usko vezan uz nastavu . Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
49 Ivan Jurić  PRAVILNIK, Članak 2. Zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
50 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak se provodi tijekom NASTAVNE godine i u njemu rade učitelji osposobljeni za obrazovni rad te nakon završetka iste nema potrebe za učenjem, ponavljanjem i vježbanjem koje se vrši u produženom boravku. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
51 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. , potrebno je nadopuniti na sljedeći način: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike od I. do IV. razreda osnovne škole u heterogenim ili homogenim skupinama, i to prije ili poslije redovne nastave tijekom nastavne godine s organiziranom prehranom i vannastavnim aktivnostima. Cjelodnevni odgojno-obrazovni rad (CN) je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za homogene skupine učenika od I. do IV. razreda koji polaze isti razred (redovni razredni odjel), predstavlja specifičan oblik kombinacija razredne nastave i organiziranog slobodnog vremena tijekom najmanje osam sati dnevno (u pravilu od 8,00 do 16,00 sati) koji uključuje i prehranu učenika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen jer je Zakonom propisano donošenje pravilnika o organizaciji i provedbi produženog boravka. Nadalje, sukladno propisima produženi boravak se izvodi u odgojno-obrazovnoj skupini.
52 MATILDA VERKIĆ  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
53 Lana Pušić  PRAVILNIK, Članak 2. Treba zamijeniti formulaciju "tijekom školske godine" s "tijekom nastavne godine". Produženi boravak se provodi tijekom NASTAVNE godine i u njemu rade učitelji prvenstveno osposobljeni za obrazovni rad te nakon završetka iste nema potrebe za učenjem, ponavljanjem i vježbanjem koje se vrši u produženom boravku. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
54 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. formulirati sadržaj na način da glasi: "Produženi boravak je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike nižih razreda osnovne škole izvan redovite nastave tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
55 ANTONIJA MARIJA KEŠINOVIĆ  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da definicija produženog borvaka nije dobra jer je oprečna nastavku Pravilnika. Učitelj u produženome boravku je osim neposrednoga odgojno-obrazovnog rada dužan: - surađivati s učiteljima iz redovite nastave u svakodnevnoj komunikaciji razmjenjujući informacije, sudjelovati u izradi Godišnjeg izvedbenoga kurikuluma učitelja u redovitome odjelu Dakle, učitelji iz redovite nastave provode odgojno - obrazovni rad tijekom nastavne godine, a učitelji u produženom boravku tijekom školske godine. S kime bi onda učitelji u produženome boravku trebali surađivati u od kraja do početke svake nastavne godine? Zaključujem da bi termin školske godine trebao biti zamijenjen terminom nastavna godina. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
56 Martina Maganić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike od 1.-4.razreda osnovne škole tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
57 Ela Ivanišević  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da je u članku 2. previše široko i netočno definiran oblik rada u produženom boravku te predlažem da članak 2. glasi: Produženi boravak je posebni oblik odgojno - obrazovnog rada koji se organizira za učenike RAZREDNE NASTAVE NAKON redovne nastave tijekom NASTAVNE godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
58 Tatjana Strinić  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da „tijekom školske godine“ treba zamijeniti s „tijekom nastavne godine“. Zaista se nadam da je ovo greška koja se potkrala. Ako ipak to nije, pitam se, tko to misli da učitelji trebaju biti tete čuvalice za vrijeme praznika? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
59 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, termin "tijekom školske godine" trebalo bi zamijeniti s "tijekom nastavne godine". Učitelji u produženom boravku nakon završetka nastavne godine obavljaju poslove vezane uz kraj, odnosno, na početku svake nove nastavne godine poslove vezane uz početak, međutim, u nenastavno vrijeme prestaje potreba za neposrednim radom učitelja u PB-u jer su svi ključni pojmovi i obrazovna postignuća, kako u redovnoj nastavi tako i u boravku, realizirani. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
60 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak organizira se tijekom nastavne godine, ne tijekom cijele školske godine i nema smisla da bude drugačije. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
61 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno pojam školske godine zamijeniti pojmom nastavne godine obzirom da se odgojno – obrazovni rad ne provodi tijekom školskih praznika Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
62 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 2. Izmijeniti „tijekom školske godine“ u „tijekom nastavne godine“ Učitelji koji rade u produženom boravku zaduženi su s 5 sati dnevno neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta). Provedba produženog boravka vezana je uz nastavu pa je izlišno vezati uz školsku godinu. Učiteljice i učitelji u produženom boravku nisu zadužene za čuvanje djece tijekom školske godine već one provode odgojno - obrazovni rad tijekom nastavne godine. Produženi boravak ne odvija se tijekom školskih praznika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
63 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 2. Termin „tijekom školske nastave“ treba promijeniti u termin „tijekom nastavne godine“. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
64 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 2. Termin "tijekom školske godine" potrebno je zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine" s obzirom da je produženi boravak usko vezan uz redovnu nastavu i organizira se neposredno nakon (ili prije) nastave. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
65 Renata Mladina  PRAVILNIK, Članak 2. Izmijeniti „tijekom školske godine“ u „tijekom nastavne godine“ Učitelji koji rade u produženom boravku zaduženi su s 5 sati dnevno neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta). Provedba produženog boravka vezana je uz nastavu pa je izlišno vezati uz školsku godinu. Prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
66 Školski sindikat PREPOROD  PRAVILNIK, Članak 2. Prijedlog: Izmijeniti „tijekom školske godine“ u „tijekom nastavne godine“ Obrazloženje: Učitelji koji rade u produženom boravku zaduženi su s 5 sati dnevno neposrednog odgojno obrazovnog rada s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta). Provedba produženog boravka vezana je uz nastavu pa je izlišno vezati uz školsku godinu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
67 Iva Milin  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je zamijeniti termin "izvan redovne nastave" terminom "neposredno prije ili poslije redovne nastave", a termin "tijekom školske godine" zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
68 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 2. Termin izvan redovne nastave zamijeniti terminom „prije održavanja redovne nastave ili nakon održavanja redovne nastave“. Učitelji u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje redovne nastave pa u nenastavne dane nije realna potreba za organizacijom neposrednog rada s djecom, a i diskriminira učitelje razredne nastave u produženom boravku u usporedbi s ostalim učiteljima. Umjesto "tijekom školske godine" trebalo bi pisati "tijekom nastavne godine". Učitelji u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje redovne nastave pa završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada jer učitelji tada obavljaju ostale poslove vezane za završetak nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
69 Martina karlović  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Molim da se zamijeni termin "izvan redovne nastave" terminom "neposredno prije ili poslije redovne nastave" te da se termin "tijekom školske godine" zamijeni terminom "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
70 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 2. Mišljenja smo da bi članak trebao glasiti :"Produženi boravak je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike nižih razreda osnovne škole izvan redovite nastave tijekom nastavne godine". Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima jer su propisani sadržaji i ishodi određeni za pojedinu nastavnu godinu ostvareni. Ukoliko ostane „školska godina“ u pravilniku, to otvara mogućnosti da se osnivačima nametnu „dežurstva“ za koje bi onda trebalo osigurati i još dodatna financijska sredstva. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
71 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 2. Kako je produženi boravak usko vezan uz redovnu nastavu umjesto termina "školska godina", trebalo bi obavezno pisati "nastavna godina". Učiteljice u produženom boravku nisu zadužene za čuvanje djece tijekom školske godine već one provode odgojno - obrazovni rad tijekom nastavne godine. Produženi boravak ne odvija se tijekom školskih praznika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
72 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 2. Treba definirati za koji se uzrast učenika produženi boravak organizira. Formulaciju "tijekom školske godine" zamijeniti formulacijom "tijekom nastavne godine"jer se produženi boravak provodi samo u vrijeme trajanja nastave. (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
73 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, izraz "tijekom školske godine" nužno je ispraviti u izraz "tijekom nastavne godine". Učitelji u produženom boravku dužni su kao i ostali učitelji baviti se dokumentacijom, izvještajima, ostalim poslovima koji su im određeni te ukoliko u Pravilniku stoji izraz "tijekom školske godine" mogao bi se tumačiti na način da učitelji u produženom boravku imaju obvezu "čuvanja" djece u nenastavne dane. Produženi boravak nije čuvanje djece, već sustavan i organiziran rad s učenicima te ga se tako treba tretirati i upoznati javnost s time. Nije navedeno za koje razrede se može organizirati produženi boravak. Smatram da bi se u ovom Pravilniku trebalo detaljnije osvrnuti i na taj dio. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
74 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, potrebno je pojam školske godine zamijeniti s pojmom nastavne godine. Odgojno-obrazovni rad ne podrazumijeva čuvanje djece, već strukturirani rad na razvoju djeteta. Budući da se odgojno-obrazovni rad provodi tijekom nastavne godine, dio školske godine koji se ne poklapa s nastavnom, ne treba organizirati produženi boravak. Učitelji produženog boravka također imaju obveze što se tiče administracije te planiranja i pripremanja nastave, tako da nenastavni dio godine oni provode izvršavajući te obveze. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
75 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 2. Učitelji u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje redovne nastave pa završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada jer učitelji tada obavljaju ostale poslove vezane za završetak nastavne godine. Umjesto "tijekom školske godine" trebalo bi pisati "tijekom nastavne godine". Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
76 Patricia Zadravec  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto školske godine trebalo bi pisati nastavna godina, te termin izvan redovne nastave zamijeniti s terminom „prije održavanja redovne nastave ili nakon održavanja redovne nastave“. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
77 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto školska gotina u pravilniku bi trebalo pisati svakako nastavna godina. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
78 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, mišljenja sam da je potrebno termin "tijekom školske godine "zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Isto tako, termin "izvan redovne nastave" potrebno je zamijeniti terminom "neposredno prije ili poslije redovne nastave". Srdačan pozdrav Nije prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
79 Ida Virt  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Molim da se zamijeni termin "izvan redovne nastave" terminom "neposredno prije ili poslije redovne nastave" te da se termin "tijekom školske godine" zamijeni terminom "tijekom nastavne godine". Posao učitelja u produženom boravku nije "dadiljanje" djece za vrijeme praznika, već je usko vezan uz plan i program redovne nastave te kao takav podliježe organizaciji i planiranju svih aktivnosti. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
80 Sandra Rendulic  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Produženi boravak usko je vezan uz redovnu nastavu, stoga je termin "školske godine" potrebno zamijeniti terminom "nastavne godine". Ne smijemo produženi boravak izjednačavati s obrtom za čuvanje djece preko praznika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
81 Irena Kemenovic  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, Smatram da „tijekom školske godine“ treba zamijeniti s „tijekom nastavne godine“. „Izvan redovne nastave“ zamijenila bih sa „prije održavanja redovne nastave ili nakon održavanja redovne nastave“. Produženi boravak je usko vezan za redovnu nastavu i smatram da nije dovoljno samo navesti da će se održavati izvan redovne nastave jer se na taj način može shvatiti da se boravak može održavati i one dane kad nema redovne nastave. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
82 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 2. Trebalo bi pisati da je produženi boravak oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira tijekom nastavne, a ne školske godine jer se on naslanja na redovnu nastavu i ne vidim kako bi se provodio nakon završetka nastavne godine. Produženi boravak nije igraonica. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
83 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da pojam "školske" treba zamijeniti pojmom "nastavne". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike.
84 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike od 1.- 4.RAZREDA osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE GODINE. Rad u produženom boravku usko je vezan uz redovnu nastavu. Učitelj produženog boravka prateći redovni nastavni plan i program planira svakodnevni radni dan nadovezujući se na obrađene nastavne sadržaje (ponavlja,utvrđuje nastavne sadržaje,organizira pisanje domaćih uradaka,) Osim toga učitelj produženog boravka planira i organizira kreativne radionice,projekte,iskustveno učenje koji su isto tako utvrđivanje i nadogradnja svih usvojenih nastavnih sadržaja.Učitelji produženog boravka nisu nikako tete čuvalice. Stoga valja naglasiti da je rad u produženom boravku neposredan odgojno obrazovni rad vezan uz nastavnu godinu. Učitelji produženog boravka kao i učitelji koji rade u nastavi sve ostale poslove kao što pripremanje,planiranje,programiranje,stručno usavršavanje i sl.obavljaju tijekom cijele školske godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
85 Iva Palčić Strčić  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. izmijeniti u: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
86 Maja Lisica  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni odgojno-obrazovni oblik rada koji se organizira za učenik osnovne škole izvan redovne nastave tijekom ''nastavne''godine. On je vezan za nastavu i kao takav se organizira kada učenici pohađaju nastavu. Nije baby sitting program tijekom ljeta kako bi se roditeljima olakšalo vrijeme kada njihova djeca ne idu u školu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
87 Kristina Bačani  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je oblik odgojno - obrazovnog rada koji se organizira za učenike tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
88 Zrinka Crnković  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak provodi se tijekom nastavne godine u svrhu dodatnog odgojno-obrazovnog rada s učenicima nakon redovne nastave. Osobe koje su zaposlene na radnom mjestu učitelja/učiteljice u produženom boravku osposobljene su za odgojno-obrazovni rad s učenicima. Odgojno-obrazovni rad se ne odvija tijekom školskih praznika. Uzevši u obzir ovaj članak., postavlja se pitanje koja je onda svrha postojanja produženoga boravka nakon završetka nastavne godine? Iskreno se nadam da je riječ o propustu jer tko ne bi htio da mu dijete čuva mag.prim.educ. za 200 kn mjesečno. Ovime ne umanjujem nijedno zanimanje, ali čuvanje djece svakako nije posao učitelja zaposlenoga u odgojno-obrazovnoj ustanovi. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
89 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, predlažem izmjenu u članku 2. Umjesto "...tijekom školske godine." treba stajati "...tijekom nastavne godine." Produženi boravak je neposredni oblik odgojno-obrazovnog rada u tijeku školske godine. Učitelji produženog boravka, kao i drugi učitelji, preostalo vrijeme školske godine planiraju, izrađuju godišnje planove, stručno se usavršavaju, sudjeluju na sjednicama i obavljaju druge aktivnosti nužne za odgojno-obrazovni proces. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
90 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak nije posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine. Produženi boravak je neposredni oblik odgojno-obrazovnog rada u tijeku školske godine. U ovom članku treba promijeniti riječ školske godine i napisati nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
91 Katarina Hanžek  PRAVILNIK, Članak 2. U Članku 2. termin vezan uz odgojno-obrazovni proces s učenicima "tijekom školske godine" trebalo bi zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine" zbog toga što učitelji produženog boravka, kao i drugi učitelji, preostalo vrijeme školske godine planiraju, izrađuju godišnje planove, stručno se usavršavaju, sudjeluju na sjednicama i obavljaju druge aktivnosti nužne za odgojno-obrazovni proces. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
92 IVANA MATKOVIĆ  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, predlažem izmjenu: "Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada ZA UČENIKE OD I. DO IV. RAZREDA koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE godine." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
93 Kruna Čengić  PRAVILNIK, Članak 2. U ovome članku osvrnula bi se na „školska godina“. Produženi boravak, kao što i navode kolegice i kolege u prethodnim komentarima povezan je sa nastavnom godinom, te obuhvaća odgojno obrazovni rad s učenicima tijekom nastavne godine. Učitelji iz produženog boravka obavaljaju sve dužnosti koje obavljaju svi učitelji, planiraju i pripremaju nastavu, sudjeluju na sjednicama, te se također usavršavaju u svom poslu. Učitelji iz pb su stručni i osposobljeni učitelji za odgojno- obrazovni rad za učenicima. Oni nisu „tete čuvalice“ i animatori koji bi pazili i animirali djecu dok ne idu u školu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
94 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 2. Osvrt na Članak 2. Potrebno je termin „tijekom školske godine“ zamijeniti terminom „tijekom NASTAVNE godine“. Budući da je produženi boravak usko vezan uz redovnu nastavu nema nikakvog smisla, potrebe, logike (...) završetkom nastavne godine nastaviti s radom produženog boravka. Smisao produženog boravka je uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja obrađenih na redovnoj nastavi, pisanje domaće zadaće, a diplomirani učitelji i magistri primarnoga obrazovanja nisu tete čuvalice niti su za to educirane, a ni plaćene. Rad učitelja u produženom boravku odnosi se na neposredan odgojno-obrazovni rad i ostale poslove. U ostale poslove učitelja zaposlenog u produženom boravku spadaju: planiranje i programiranje, pripreme, dokumentacija, suradnja, stručno usavršavanje. Neposredan odgojno-obrazovni rad vezan je isključivo uz nastavnu godinu, odnosno nastavne dane, dok ostale poslove učitelji produženog boravka obavljaju tijekom cijele školske godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
95 Anne-Marie Popović  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, predlažem izmjenu u članku 2. Umjesto "...tijekom školske godine." treba stajati "...tijekom nastavne godine." Iz ovako navedene formulacije moglo bi se iščitati da će se produženi boravak realizirati i tijekom praznika. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
96 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je promijeniti tijekom školske godine u tijekom nastavne godine jer učenici ne idu u produženi boravak tijekom proljetnih, ljetnih i zimskih praznika. Po ovome Škola je dužna organizirati produženi boravak svim radnim danima u godini. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
97 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 2. Slažem se s kolegama i zalažem da se u Pravilnik uvede rečenica: Produženi boravak je poseban oblik odgojno - obrazovnog rada koji se organizira za učenike od I. do IV. razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
98 Romana Ana Reščić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak nije posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine. Produženi boravak je neposredni oblik odgojno-obrazovnog rada u tijeku školske godine. Učitelji produženog boravka kao i svi ostali učitelji imaju svoje administrativne obveze koje izvršavaju nakon kraja svake školske ogodine. A školska djeca...su samostalna djeca. Njima ne treba produženi boravak nakon kraja školske godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
99 Martina Marušić  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je zamijeniti termin školske godine s terminom nastavne godine. Produženi je boravak oblik odgojno-obrazovnog rada koji se provodi tijekom nastavne godine u kojem su zaposleni učitelji razredne nastave koji s djecom uče i uvježbavaju sadržaje redovne nastave, provode radionice i organizirane aktivnosti. Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima budući da su svi propisani sadržaji i ishodi određeni za pojedinu nastavnu godinu ostvareni. U produženom su boravku zaposleni učitelji razredne nastave koji su osposobljeni prvenstveno za obrazovni rad s učenicima, za kojeg nema potrebe nakon završetka nastavne godine. Koja će uloga učitelja u produženom boravku biti za vrijeme tih dežurstava? Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
100 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 2. Pojam školske godine je potrebno zamijeniti s pojmom nastavne godine. Učitelji produženog boravka su po obrazovanju i stečenim kompetencijama jednaki učiteljima u nastavi i provode odgojno-obrazovni rad s učenicima. Odgojno-obrazovni rad ne podrazumijeva čuvanje djece, već strukturirani rad na razvoju djeteta. Budući da se odgojno-obrazovni rad provodi tijekom nastavne godine, dio školske godine koji se ne poklapa s nastavnom, ne treba organizirati produženi boravak. Učitelji produženog boravka također imaju obveze što se tiče administracije te planiranja i pripremanja nastave, tako da nenastavni dio godine oni provode izvršavajući te obveze. Animacija i čuvanje djece preko praznika nije posao učitelja već osoba drugih zanimanja. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
101 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak se organizira za učenike nižih razreda osnovne škole tijekom nastavne godine, a nikako školske godine. To treba jasno razdvojiti. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
102 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike osnovne škole tijekom nastavne godine, prije ili nakon nastave. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
103 Maja Primorac  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE GODINE. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
104 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE GODINE. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
105 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
106 Gabrijela Sabo  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
107 Matea Petek  PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2. predlažem da se naziv "tijekom školske godine" zamijeni s "tijekom nastavne godine" jer se tada organizira odgojno-obrazovni rad s učenicima. Zato što kao i drugi učitelji, učitelji u produženom boravku za preostalo vrijeme školske godine planiraju izrađuju godišnje planove, stručno se usavršavaju, planiranju aktivnosti, sudjeluju na sjednicama RV i UV... Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
108 Antonija Vidović  PRAVILNIK, Članak 2. Definitivno je potrebno promijeniti termin iz "školske" u "nastavnu" godinu. Produženi boravak je povezan uz redovnu nastavu i tako treba i ostati, Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
109 Matea Žurić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak se organizira za učenike nižih razreda osnovne škole tijekom nastavne godine. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
110 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebna je promjena termina - produženi boravak se organizira tijekom nastavne godine Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
111 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 2. Jasno odrediti da je produženi boravak dio odgojno-obrazovnog procesa, te se u skladu s tim ne može organizirati tijekom školske godine već samo tijekom NASTAVNE. Učitelji koji rade u produženom boravku su odgojno-obrazovni djelatnici, a ne "čuvari djece" zaposlenih roditelja što bi ovim člankom mogli postati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
112 Adriana Graberec  PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem da produženi boravak bude organiziran isključivo tijekom nastavne godine jer se on usko nadovezuje na ponavljanje sadržaja vezanih uz godišnji plan i program rada nastave. Ako bi produženi boravak bio organiziran na ovaj način, po čemu se škola razlikuje od dječjeg vrtića? Nas učiteljice ionako izjednačavaju s tetama iz vrtića pa barem da onda ovim Pravilnikom bude jasno uređena organizacija i provedba produženog boravka. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
113 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 2. S obzirom da je produženi boravak oblik odgojno-obrazovnog neposrednog rada s djecom tijekom kojeg se u organiziranom vremenu vježbaju i ponavljaju nastavni sadržaji (izravno je vezan uz redovnu nastavu) potrebno je termin ''tijekom školske godine'' zamijeniti terminom ''tijekom nastavne godine''. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
114 Anja Maričić  PRAVILNIK, Članak 2. Osvrt na članak broj 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE GODINE. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
115 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK, Članak 2. -Znači li to da učiteljima koji rade u produženom boravku neposredno odgojno-obrazovni može biti organiziran i nakon završetka nastavne godine? Znači li to da se produženi boravak može organizirati i prije podne, odnosno prije redovne nastave? Potrebno izmijeniti: "... tijekom nastavne godine." Primljeno na znanje Nema prijedloga. Organizacija produženog boravka propisana je Državnim pedagoškom standardom.
116 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 2. Apsolutno je nedopustivo da u Pravilniku stoji ovakva formulacija, da je produženi boravak organiziran tijekom ŠKOLSKE godine. Prvenstveno, produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog neposrednog rada s djecom koji je direktno vezan uz redovnu nastavu. U to organizirano vrijeme učenici ponavljaju usvojene nastavne sadržaje te razvijaju i ostale kompetencije i životno važne navike, za koje u redovnoj nastavi nema dovoljno vremena. Dakle, produženi boravak nije mjesto gdje su djeca zato što nemaju gdje drugdje biti dok roditelji rade, nego mjesto gdje uče, vježbaju i rade. Sekundarno, u produženome boravku rade magistri primarnoga obrazovanja, osobe iste struke, stručnosti i sposobnosti kao i kolege u redovitoj nastavi. Zaposleni u produženome boravku nisu "tete čuvalice", dadilje i slično, koje će djecu čuvati tijekom praznika zato jer roditeji rade i ne znaju kamo s djecom. Ovo direktno utječe na poimanje zajednice i roditelja prema produženome boravku i učiteljima koji su na tome mjstu zaposleni. Prijeko je potrebna promjena paradigme da je produženi boravak mjesto gdje se domaća zadaća piše i pregledava, a gdje je ostalo vrijeme slobodna igra pod nadzorom odrasle osobe. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
117 Petar Radanović  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Na kraju nastavne godine ispunjeni su svi planirani sadržaji, ciljevi i očekivani ishodi te time prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
118 Mihaela Colarić  PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem da se formulacija "tijekom školske godine" promijeni u "tijekom nastavne godine". Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima jer su ostvareni svi propisani sadržaji za pojedinu nastavnu godinu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
119 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 2. Osvrt na članak 2. Predlažem da promijenite formulaciju na sljedeći način: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE godine. Vrlo je važno razlikovati školsku od nastavne godine kako bi se zaštitio status učitelja produženog boravka, jasno definirale radne obveze i na taj način spriječila samovolja poslodavca nad njima. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
120 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je konačno i jasno odrediti da je produženi boravak dio odgojno-obrazovnog procesa, te se u skladu s tim ne može organizirati tijekom školske godine već samo tijekom NASTAVNE. Škola nije mjesto "čuvanja djece " dok roditelji rade već odgojno-obrazovna ustanova, a učitelji nisu "čuvalice"već osobe koje ionako već rade u otežanim uvjetima (prostor, kombinacije učenika raznih odjeljenja te broj učenika u njima). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
121 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak treba definirati kao posebni oblik odgojno-obrazovnog rada koji se organizira za učenike nižih razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
122 Romana Sladić  PRAVILNIK, Članak 2. Osvrt na članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine. Predlažem da promijenite formulaciju na sljedeći način: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom NASTAVNE godine. Vrlo je važno razlikovati školsku od nastavne godine kako bi se zaštitio status učitelja produženog boravka, jasno definirale radne obveze i na taj način spriječila samovolja poslodavca nad njima. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
123 Mirela Petrušić  PRAVILNIK, Članak 2. Čl. 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine. PRIJEDLOG: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. OBJAŠNJENJE: Produženi boravak je svojevrsan nastavak redovne nastave i zbog toga smatram da se ne bi trebao odvijati kada nastave nema. Budući da nema nastave postavlja se pitanje o tome gdje učenici borave dok produženi boravak ne počne, što s prehranom i slično. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
124 Ivana Bošnjak  PRAVILNIK, Članak 2. U članku 2. potrebno je promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
125 Vedrana Čondić  PRAVILNIK, Članak 2. Zamijeniti formulaciju "izvan redovne nastavne tijekom školske godine" s "izvan redovne nastavne tijekom nastavne godine". Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada i provodi se tijekom nastavne godine. Učitelji u produženom boravku uče i uvježbavaju sadržaje redovne nastave, provode radionice i organizirane aktivnosti. Na kraju nastavne godine ispunjeni su svi propisani sadržaji i ishodi te time prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima. Ostavljanjem formulacije "školske godine" pravilnik osnivačima ostavlja mogućnost nametanja neposrednog rada s učenicima nakon završetka nastavne godine- tzv. dežurstva. Ukoliko postoji potreba za čuvanjem djece, to se treba riješiti na drugačiji način, a ne dodavati obveze učiteljima koji imaju ispunjenu satnicu i rade tokom cijele školske godine( pripremanje, planiranje, stručno usavršavanje itd.). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
126 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. definiranje na učenike od 1. - 4. razreda osnovne škole . Umjesto školske godine, definiranje na tijekom nastavne godine. Primljeno na znanje Prijedlog je djelomično prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
127 Katarina Pavičić  PRAVILNIK, Članak 2. Predlažem promijenu formulacije članka 2. umjesto "... tijekom školske godine." u ".... tijekom nastavne godine." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
128 Slavica Perković Pernar  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike osnovne škole izvan redovne nastave tijekom školske godine. PRIJEDLOG:Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
129 adriana toic perkovic  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, slažem se sa kolegama da "tijekom školske godine" promjeni se u formulaciju "tijekom nastavne godine". Uvjeti učitelja u produženom boravku trebali bi biti izjednačeni sa uvjetima učitelja u redovnoj nastavi. Ovako nejasni uvjeti, roditelji tumače da smo mi učitelji u produženom boravku tete čuvalice. Ne samo roditelji već i poslodavci. Nismo razrednici, imamo kao manji obim posla pa često učiteljima se govori da će trebati raditi i nakon što zavši nastavna godina. Također navesti tjedna zaduženja učitelja, odnosno točan fond sati. Ili definirati i samo radno vrijeme učitelja u produženom boravku. (nije jednako po školama u istom gradu odnosno županiji) Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
130 Sandra Jelenčić  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u članku 2. potrebno je promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Produženi boravak je odgojno-obrazovni rad koji izvodi učitelj razredne nastave za učenike razredne nastave (znači od 1. do 4. razreda) tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
131 Tihana Vranković Skoko  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak se organizira za učenike tijekom nastavne godine, dok preostalo vrijeme školske godine učitelji PB-a, kao i svi ostali učitelji, koriste za stručna usavršavanja, planiranje aktivnosti školskog kurikuluma, planiranje godišnjeg plana rada, sjednice RV i UV itd. Ukoliko se želi roditeljima omogućiti čuvanje djece, to je potrebno osmisliti na drugi način, a ne dodavanjem obaveza učiteljima koji imaju ispunjenu satnicu. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
132 Barbara Stipetić  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, svakako predlažem promjenu termina iz školske godine u nastavnu godinu. Produženi boravak trebao bi biti nastavak nastavnog procesa, zato što produženi boravak ima raspored aktivnosti učenika u što su uključeni i obrazovni dijelovi nastavnog procesa. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
133 Gabrijela Ladika  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u Članku 2. treba promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se provodi tijekom nastavne godine u kojem su zaposleni učitelji razredne nastave koji s djecom uče i uvježbavaju sadržaje redovne nastave, provode radionice i organizirane aktivnosti s ciljem razvoja cjelokupne ličnosti učenika. Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima budući da su svi propisani sadržaji i ishodi određeni za pojedinu nastavnu godinu ostvareni. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
134 Ana Havidić  PRAVILNIK, Članak 2. Poštovani, u Članku 2. treba promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". U suprotnom bi se ovakva formulacija mogla interpretirati na način da se nameće rad s učenicima nakon završetka nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
135 AROA BULIĆ  PRAVILNIK, Članak 2. Obavezno promijeniti ''tijekom školske godine'' u ''tijekom nastavne godine''. Može li se odgojno - obrazovni rad u PB-u uopće odvijati nakon završene nastavne godine? Ovako napisan Članak 2. podložan je različitom tumačenju te je velika mogućnost nametanja neposrednog rada s učenicima nakon završetka nastavne godine. Učitelji koji rade u PB-u osposobljeni su za obrazovni rad s učenicima i nisu ''tete čuvalice'' (iako to mnogi misle). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
136 Anita Mustapić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak se organizira za učenike tijekom nastavne godine. Po završetku nastavne godine, učitelji preko "praznika" obavljaju ostale poslove-sudjeluju na razrednim vijećima, učiteljskim vijećima, pomažu razredniku oko administracije, planiraju..nikako im se ne prekida radni odnos. Mislim da se boravak treba financirati iz Ministarstva pa se ne bi događalo da se učiteljima prekida radni odnos preko ljeta ni prijeti time da će čuvati djecu do 15.7. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
137 Ivana Švagelj Majcen  PRAVILNIK, Članak 2. Formulaciju "tijekom školske godine" nužno je zamijeniti s "tijekom nastavne godine" jer se tada organizira odgojno-obrazovni rad s učenicima. Ujedno bi trebalo i pronaći način da se zaštite učitelji koji rade u produženom boravku jer većini njih se radni odnos prekida u lipnju i ponovno ih se zapošljava u rujnu. Kako ti isti učitelji već godinama rade po tom principu, tijekom praznika se redovito pripremaju, pišu planove i u radu provode istu količinu vremena kao i učitelji koji su zaposleni u redovnoj nastavi. Kako su već neformalno stalni dio kolektiva, redovito posjećuju Učiteljska i Razredna vijeća, iako im nisu obavezna, jer žele biti u tijeku sa svim događanjima na školi. Njima taj rad nije plaćen. Sa zadnjim danom nastavne godine prekida im se ugovor, tako da ljeti sve obaveze obavljaju bez da su im troškovi pokriveni. Za vrijeme cijelih zimskih i proljetnih praznika službeno su na godišnjem odmoru i ponovno im te "radne nenastavne dane" nitko ne plaća niti pokriva putne troškove. Sva prava učitelja u produženom boravku trebalo bi izjednačiti s pravima učitelja zaposlenih u razrednoj nastavi, tj. omogućiti im da zasnuju radni odnos na neodređeno. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
138 Martina Nemet  PRAVILNIK, Članak 2. Mislim da bi se trebale dodati određene obaveze nastavnika-razrednika s kojim bi učitelj produženog boravka trebao surađivati. Ne bi smio jedan učitelj potpuno ovisiti o drugome. Primjerice, pravovremeno učitelju PB-a predati svoje godišnje i mjesečne planove kako bi , pravovremeno obavijestiti o raznim vremenicima. Makar da je načelno navedena, tj. da je više istaknuta ova stavka u pravilniku, kako bi se istaknula važnost ravnopravnosti i kolegijalne suradnje. Nije toliko rijedak slučaj čuti za slučajeve otežanog funkcioniranja u ovakvom odnosu. Pravilnikom i dalje nisu određene najvažnije stavke, kao što je broj učenika, problematika uključivanja učenika s posebnim potrebama ili specifičnim dijagnozama, bez asistenta, bez uvjeta za rad, opremljenost učionice u kojoj se održava PB. Ne može se dozvoliti primjerice 40 učenika u jednoj učionici, a ima i toga. Sve to, izgleda, ostavljeno je na prosudbu ravnatelja. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
139 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 2. Formulacija treba glasiti "izvan redovne nastave tijekom nastavne godine". Potrebno je razlikovati školsku i nastavnu godinu. Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima budući da su svi propisani sadržaji i ishodi određeni za pojedinu nastavnu godinu ostvareni. Ostavljanjem konstrukcije “školske godine” pravilnik osnivačima ostavlja mogućnost nametanja neposrednog rada s učenicima nakon završetka nastavne godine- tzv. dežurstva. U produženom boravku zaposleni su učitelji razredne nastave koji su osposobljeni prvenstveno za obrazovni rad s učenicima, Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
140 Ankica Hoborka  PRAVILNIK, Članak 2. Rad u produženom boravku se oranizira tijekom NASTAVNE GODINE, umjesto školske godine. Učitelji koji rade u produženom boravku tijekom školske godine (školskih praznika ) obavljaju i ostale poslove - pripremanje, planiranje i programiranje, stručno usavršavanje, suradnja i rad na dokumentaciji, mnoge poslove koje rade i učitelji razredne nastave. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
141 Luka Bosak  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto formulacije "izvan redovne nastave tijekom školske godine" trebalo bi staviti formulaciju "izvan redovne nastave tijekom nastavne godine" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
142 Ivana Špoljarić  PRAVILNIK, Članak 2. Zbog sve veće potrebe za provođenjem usluge produženog boravka u školama, učiteljima koji ga provode treba omogućiti dobivanje ugovora na neodređeno radno vrijeme,čime bi se izjednačili sa svojim kolegama u redovnoj nastavi. Naime, produženi boravak organizira se izvan redovne nastave tijekom nastavne godine, a ne tijekom školske godine (kako stoji u Pravilniku). Nakon završetka nastave u lipnju, učiteljima se prekida radni odnos te po natječaju u rujnu nastavljaju raditi. Tijekom praznika učitelji koji rade u produženom boravku također se stručno usavršavaju, planiraju sljedeću nastavnu godinu, izrađuju Godišnje izvedbene kurikulume, surađuju sa stručnim suradnicima škole te razrednicima učenika koji su uključeni u produženi boravak. Stoga, učitelji zapravo nisu na ljetnom odmoru već ,kao i njihovi kolege u redovnoj nastavi, obavljaju ostale poslove propisane Pravilnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Ivan Oreški  PRAVILNIK, Članak 2. Obavezno zamijeniti termin "tijekom školske godine" terminom "tijekom nastavne godine". Učitelji razredne nastave koji rade u produženom boravku također obavljaju ostale poslove kao što su pripremanje, planiranje i programiranje, stručno usavršavanje i ostale mnoge poslove koje rade i učitelji razredne nastave. Oduzimanjem i tog prava, te stavljanja dežurstva tijekom ljetnih praznika, stvarno ćemo se pretvoriti u već uvriježeno mišljenje da su učitelji u produženom boravku jeftine "tete čuvalice". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
144 Katarina Čolig  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da je potrebno zamijeniti termin "tijekom školske godine" terminom "tijekom nastavne godine" jer je produženi boravak odgojno-obrazovni rad s učenicima tijekom nastavne godine. Učitelji razredne nastave koji rade u produženom boravku tijekom školske godine (školskih praznika) obavljaju i ostale poslove - pripremanje, planiranje i programiranje, stručno usavršavanje, suradnja i rad na dokumentaciji, mnoge poslove koje rade i učitelji razredne nastave. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
145 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 2. Svakako bi trebalo pisati tijekom nastavne godine, a ne školske godine. Time izjednačiti rad učitelja u razrednoj nastavi i produženom boravku. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
146 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 2. Prijedlog: Zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. Obrazloženje: Produženi boravak je oblik odgojno-obrazovnog rada koji se provodi tijekom nastavne godine u kojem su zaposleni učitelji razredne nastave koji s djecom uče i uvježbavaju sadržaje redovne nastave, provode radionice i organizirane aktivnosti s ciljem razvoja cjelokupne ličnosti učenika. Završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada s učenicima budući da su svi propisani sadržaji i ishodi određeni za pojedinu nastavnu godinu ostvareni. Ostavljanjem konstrukcije “školske godine” pravilnik osnivačima ostavlja mogućnost nametanja neposrednog rada s učenicima nakon završetka nastavne godine- tzv. dežurstva. U produženom boravku zaposleni su učitelji razredne nastave koji su osposobljeni prvenstveno za obrazovni rad s učenicima, za kojeg nema potrebe nakon završetka nastavne godine. Postavlja se pitanje koja će uloga učitelja u produženom boravku biti za vrijeme tih dežurstava? Učitelji produženog boravka za vrijeme školskih praznika rade sve što podrazumijeva pojam „ostali poslovi“ – planiranje i programiranje, pripremanje, usavršavanje, suradnja i rad na dokumentaciji, tj. mnoge poslove koje rade i učitelji u redovnoj nastavi te nikako ne mogu provoditi neposredan rad s učenicima nakon završetka NASTAVE. Djelomično prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
147 Ivana Pribanić  PRAVILNIK, Članak 2. Potrebno je promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine" i omogućiti da se neposredan odgojno-obrazovni rad s djecom odvija i u boravku isključivo tijekom nastavne godine, u nastavne dane. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
148 Marijana Nikolić  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da umjesto "tijekom školske godine" treba pisati "tijekom nastavne godine", jer je produženi boravak odgojno-obrazovni rad s učenicima tijekom nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
149 Dubravka Kalinić Lebinec  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. Prijedlog teksta koji bi onemogućio stalno lipanjsko prekidanje radnog odnosa učitelja u produženom boravku: Produženi boravak je neobavezan oblik odgojno-obrazovnog rada u osnovnoj školi koji se organizira za učenike od 1. do 4. razreda Produženi boravak se, u školama koje imaju programe za učenike s teškoćama u razvoju, organizira za učenike s teškoćama od 1. do 8. razreda. Neposredan rad s učenicima u produženom boravku se provodi izvan redovne nastave, pet sunčanih sati dnevno, tijekom nastavne godine, u nastavne dane. Ostale obaveze učitelja u produženom boravku su sukladne obavezama učitelja razredne nastave i izvršavaju se po tri sunčana sata dnevno, tijekom nastavne godine i puno radno vrijeme tijekom nenastavnih dana u školskoj godini. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
150 Dubravka Kalinić Lebinec  PRAVILNIK, Članak 2. Rad učitelja razredne nastave u produženom boravku je u nekim školama, gradovima, županijama degradiran samom činjenicom da se tim učiteljima radni odnos prekida svake godine (u lipnju) s krajem nastavne godine i stoga je njihovo radno mjesto iz godine u godinu neizvjesno. Takav položaj stvara učitelja kojem nije osigurana egzistencija, učitelja čija motivacija za rad nije u punoj snazi. S obzirom na to da današnji učenici (zbog radnog vremena roditelja i sve dulje zaposlenosti djedova i baka koji znatno kasnije odlaze u mirovinu i nisu u mogućnosti biti s unucima) sve veći dio dana provode unutar školskog sustava, moglo bi se sa sigurnošću pretpostaviti kako će gotovo isti broj (ako ne i veći) grupa produženog boravka biti potreban i u narednoj školskoj godini. Shodno tome bi valjalo pravilnik urediti tako da se osnivaču onemogući stalno prekidanje radnog odnosa učitelja u produženom boravku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
151 Nevenka Dimač  PRAVILNIK, Članak 2. Pojam "posebni" zamijeniti s "kvalitetno osmišljen". Točno definirati za koje razrede se organizira. Formulacijom "od 1. do 4." dala bi se mogućnost organizacije u svim školama gdje to prostorne mogućnosti dozvoljavaju za sve učenike razredne nastave. Vremenski ograničiti na "tijekom nastavne godine". Primljeno na znanje Primljeno naznanje.
152 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da bi trebalo preciznije definirati za koje se razrede unutar osnovne škole organizira produženi boravak. Također bi trebalo formulaciju "tijekom školske godine" zamijeniti s "tijekom nastavne godine" jer se tada odvija neposredni odgojno-obrazovni rad, a tijekom nenastavnog dijela školske godine učitelji u produženom boravku obavljaju ostale poslove: rješavanje dokumentacije, planiranje i programiranje, pripreme za nastavu itd. Produženi boravak nije i ne smije biti čuvanje djece nego odgojno-obrazovni rad, a ovaj Pravilnik bi trebao spriječiti svođenje produženog boravka na čuvanje djece i učitelja/ica zaposlenih u produženom boravku na "tete čuvalice". Prijedlog formulacije članka: "Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira u osnovnim školama za učenike razredne nastave, a održava se izvan redovne nastave, tijekom nastavnih dana u nastavnoj godini." Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
153 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. Rad učitelja u produženom boravku, baš kao i učitelja u redovnoj nastavi, možemo podijeliti na dva dijela: neposredan odgojno-obrazovni rad i ostale poslove. U ostale poslove učitelja zaposlenog u produženom boravku spadaju: planiranje i programiranje, pripreme, dokumentacija, suradnja, stručno usavršavanje… Neposredan odgojno-obrazovni rad vezan je isključivo uz nastavnu godinu, odnosno nastavne dane, dok ostale poslove učitelji produženog boravka obavljaju tijekom cijele školske godine. Stoga smatram neupitnim da učitelj, koji je zaposlen u produženom boravku, da bi mogao obavljati sve poslove koji su potrebni, da je zaposlen na puno radno vrijeme cijele školske godine, a ne samo tijekom nastavne. Ovim Pravilnikom potrebno je razlučiti i definirati neposredan odgojno-obrazovni rad u produženom boravku (koji se odnosi samo na nastavne dane) i radni odnos (koji se odnosi na cijelu školsku godinu). U praksi su postojali, i još uvijek postoje, mnogi slučajevi gdje su učitelji u produženom boravku zaposleni na nepuno određeno radno vrijeme (na 25 sati tjedno ukupnog zaduženja, samo za vrijeme nastavne godine), čime im se ne priznaje pravo na, primjerice, stručno usavršavanje, plaćeni godišnji odmor, a nisu plaćeni ni za dio posla koji svakako moraju odraditi, a to je prvenstveno pripremanje za rad, planiranje i programiranje, suradnja… Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
154 Romina Tursić  PRAVILNIK, Članak 2. Promijeniti u "tijekom nastavne godine", ucitelji produzenog boravka nisu ucitelji drugog reda i produzeni boravak nije cuvanje djece. To je odgojno - obrazovni rad koji slijedi nakon nastave. Buduci da nastave zavrsetkom nastavne godine nema, nema potrebe ni odrzavati produzeni boravak. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
155 Martina Prgomet  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" trebalo bi pisati "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
156 Martina Klarić  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
157 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da je potrebno već u ovom članku točnije definirati za koje razredne odjele je namijenjen produženi boravak. Kasnije, u članku 9., koji govori o kadrovskim uvjetima, navodi se da se boravak provodi i od 5. do 8. razreda u školama sa programima za učenike sa teškoćama u razvoju. Smatram da bi već u ovom članku trebalo pisati, možda u zasebnom stavku, da se produženi boravak organizira za učenike razredne nastave, a za učenike od 5. do 8. razreda samo u školama sa programima za učenike sa teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
158 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. U ovom članku bi trebalo promijeniti „tijekom školske godine“ u „tijekom nastavne godine, u nastavne dane“, obzirom da je rad produženog boravka usko vezan uz nastavu. Iako produženi boravak u mnogim elementima podsjeća na vrtić, on to ipak nije. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
159 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. Pohvaljujem što, za razliku od Državnog pedagoškog standarda (članak 2. i članak 11. stavak 9.), koji produženi boravak definira kao „…organizirani boravak djece u školi NAKON redovite, obvezne nastave…“, ovaj Pravilnik prepoznaje da se na mnogim školama, gdje se nastava odvija u dvije smjene, i boravak provodi dvosmjenski, pa je ovdje produženi boravak definiran kao odgojno-obrazovni rad IZVAN redovne nastave. Primljeno na znanje Produženi boravak izvodi se nakon redovite kako je propisano DPS-om, a ova odredba znači da se produženi boravak može organizirati i tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
160 Tomislava Vidić  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 2. treba izmijeniti zbog korištenja neodgovarajuće terminologije: Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Obrazloženje: Pojam školske godine uključuje razdoblje od 1. rujna do 31. kolovoza, a pojam nastavne godine razdoblje od 175 nastavnih dana (prema Odluci o početku i završetku nastavne godine..., koju svake godine donosi ministar znanosti i obrazovanja). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
161 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 2. 1. Pojam školske godine zamijeniti sa "tijekom nastavne godine" za vrijeme nastavnih dana. Jer će se u protivnom produženi boravak pretvoriti u čuvanje djece. 2. ako je u zakonu o odgoju i obrazovanju navedeno da se produženi boravak organizira za učenike razredne nastave onda bi tako trebalo stajati i u ovom pravilniku. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
162 Marina Lipić  PRAVILNIK, Članak 2. Produženi boravak je posebni oblik odgojno-obrazovnoga rada koji se organizira za učenike razredne nastave osnovne škole izvan redovne nastave tijekom nastavne godine. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
163 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 2. Nisu navedeni razredi za koje se organizira produženi boravak, a i pojam "školske godine" trebalo bi zamijeniti sa "nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
164 Marija Vlajić  PRAVILNIK, Članak 2. "Tijekom školske godine" treba promijeniti u "tijekom nastavne godine" jer se tada odvija neposredni odgojno - obrazovni rad s djecom. Treba odrediti za učenike kojih razreda se organizira produženi boravak. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
165 Ana Kovačević  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
166 Igor Soldić  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto školske godine trebalo bi biti nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
167 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. Članak 49. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi definira rad u produženom boravku za učenike razredne nastave. Sukladno tome, bilo bi uputno na taj način definirati ciljanu učeničku populaciju u ovome članku na način da se umjesto "osnovne škole" upotrijebe riječi "razredne nastave". U s zasebnom stavku valja navesti da se produženi boravak može izvoditi i z aučenike od I-VIII razreda koji se školuju prema posebnom programu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
168 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 2. Umjesto "školske godine" valja pisati "nastavne godine u nastavne dane". Produženi boravak nije vrtić, nije mjesto čuvanja djece već odgojno-obrazovni rad s djecom tijekom nastavne godine. Sadašnjom definicijom rada produženog boravka tijekom "školske" godine otvara se put možebitnom nizu manipulacija i diskriminacije učitelja od strane osnivača školskih ustanova. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
169 Ivana Stančin Letinčić  PRAVILNIK, Članak 2. Smatram da je potrebno pojam "školske godine" zamijeniti pojmom "nastavne godine" jer definirate da se rad organizira za učenike, a neposredni rad s učenicima traje za vrijeme nastavne godine. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako i kad za tim postoji potreba i uvjeti, produženi boravak može se organizirati tijekom odmora za učenike pri čemu se s učenicima mogu realizirati različite aktivnosti koje ne moraju biti izravno vezane uz predmetne kurikulume.
170 Nadija Kos  PRAVILNIK, Članak 2. Proizlazi da se produženi boravak organizira za sve učenike osnovne škole od prvog do osmog razreda. Ako to nije tako, treba preciznije definirati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
171 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 3. Trebalo bi jasno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju, dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, obroci). Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
172 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 3. Trebalo bi jasno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju, dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, obroci). Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
173 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je definirati prostorne i kadrovske i uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak te broj učenika u razredu obzirom na već propisani Državni pedagoški standard jer današnji uvjeti su daleko od propisanih istim standardom i uvjetima rada. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
174 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 3. Trebalo bi jasno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju, dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, obroci). Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
175 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 3. U Članku 3., stavak 1. navodi se da Produženi boravak može se provoditi u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete, uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje. Iz navedenog nije jasno da li odobrenje trebaju tražiti sve škole nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika ili samo one škole koje stvarno po prvi puta organiziraju produženi/cjelodnevnu u školi. Ako se obaveza odnosi samo na one škole koje stvarno organiziraju produženi boravak po prvi puta, treba u Pravilniku isto jasnije utvrditi obvezu. Također, napominjemo da već Mreža osnovnih škola sadrži škole s produženim boravkom, te se postavlja pitanje da li te škole trebaju ponovno tražiti odobrenja nadležnog ministarstva. Obzirom su nejasno su definirani uvjeti koje škola mora ispunjavati da bi mogla provoditi produženi boravka potrebno je u Pravilniku navedene uvjete jasno utvrditi. U Članku 3. stavak 2. treba jasnije definirati obveze osnivača, jer se zbog nejasnoće ne postiže ujednačena organizacija i način provođenja produženog boravka na području Republike Hrvatske. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
176 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, potrebno je definirati organizacijske, kadrovske i prostorne uvjete (maksimalni broj učenika u skupini, veličinu prostora...) kako svaki osnivač uvjete ne bi tumačio zasebno. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
177 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno definirati koji su to prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti potrebni kako bi se produženi boravak nesmetano i uspješno provodio. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
178 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je definirati prostorne i kadrovske i uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak te broj učenika u razredu obzirom na već propisani Državni pedagoški standard jer današnji uvjeti su daleko od propisanih istim standardom i uvjetima rada. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
179 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 3. O organizaciji i načinu provedbe produženog boravka trebala bi odlučivati i škola, budući da se produženi boravak izvodi u školi. Kriteriji za organizaciju produženog boravka trebali bi Pravilnikom biti doneseni na razini države. Ukoliko se ostane pri tome da kriterije donosi svaki osnivač za sebe, Ministarstvo Pravilnikom treba utvrditi koje bi parametre Odluka o kriterijima koju donose osnivači trebala sadržavati, kako bi izbjeglo da svaki osnivač ima različite kriterije.St.1.Članka 3. propisuje da se produženi boravak može provoditi u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Potrebno je precizno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
180 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je precizno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak te minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku (Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisuje u čl.11. st. 8. da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika). Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
181 Renata Mladina  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno jasno odrediti veličinu prostora za održavanje produženog boravka, osnovne uvjete koje mora zadovoljiti kako bi se u njemu moglo normalno raditi te broj učenika koji mogu biti u jednom odjeljenju. Trenutno se zloupotrebljava nedostatak propisa pa se u neadekvatnim prostorima nalazi puno veći broj učenika od propisanog pedagoškim standardom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
182 Iva Milin  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno definirati koje prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete škola treba ispunjavati te koliki je minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
183 Primorsko-goranska županija  PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. st. 2. Obrazloženje: O organizaciji i načinu provedbe produženog boravka trebala bi odlučivati i škola, budući da se produženi boravak izvodi u školi. Kriteriji za organizaciju produženog boravka trebali bi Pravilnikom biti doneseni na razini države. Ukoliko se ostane pri tome da kriterije donosi svaki osnivač za sebe, Ministarstvo Pravilnikom treba utvrditi koje bi parametre Odluka o kriterijima koju donose osnivači trebala sadržavati, kako bi izbjeglo da svaki osnivač ima različite kriterije. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
184 Istarska županija  PRAVILNIK, Članak 3. St.1.Članka 3. propisuje da se produženi boravak može provoditi u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Potrebno je precizno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak. Za osnivača su od značaja prostorni uvjeti, te bi ih MZO trebalo definirati ovim Pravilnikom, kao i iznimke od ispunjavanja optimalnih prostornih uvjeta za odvijanje produženog boravka u nekom prijelaznom razdoblju (npr. 3 godine), dok se ti uvjeti u cijelosti ne stvore. U ČL.3.iza st.1. treba dodati novi st.2. kojim bi se definirao minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini u produženom boravku, kao i heterogenost skupine, odnosno broj učenika za redovita i kombinirana razredna odjeljenja. Dosadašnji st.2. postaje st.3. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
185 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je precizno odrediti odredbama pravilnika „Prostorne, kadrovske i organizacijske uvjete“ koje mora ispunjavati škola koja provodi produženi boravak a ne to prepustiti slobodnoj interpretaciji osnivača što bi u praksi dovelo do velikih razlika u uvjetima rada u produženom boravku od škole do škole. Prostorne uvjete treba definirati Pravilnikom kao i iznimke od ispunjavanja optimalnih prostornih uvjeta za odvijanje produženog boravka u nekom prijelaznom razdoblju (npr 3 godine) dok se ti uvjeti u cijelosti ne stvore. Potrebno je definirati pravilnikom minimalni i maksimalni broj učenika za jednu odgojno-obrazovnu skupinu (posebno za homogenu i heterogenu skupinu) kao i kriterije upisa učenika u produženi boravak. Što je učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim asistentima? Oni se nigdje ne spominju. Osnivači trebaju odlučivati u kojoj će mjeri sukladno svojim financijskim mogućnostima sufinancirati troškove produženog boravka, ali kriterije tko ima pravo biti korisnik i tko može pružati usluge treba riješiti pravilnikom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
186 Sanja Puškarić Delač  PRAVILNIK, Članak 3. Pravilnik je u mnogim područjima nedorečen; nije određen broj učenika u razredu, način rada u kombiniranom odjelu (osobno imam kombinaciju tri razreda), kao ni dodatak na plaću koji imaju i svi ostali učitelji. Plaće učitelja u produženom boravku redovito kasne, trenutno je osnivačima ostavljeno na volju koliku plaću ćemo imati, imamo li pravo na regres i božićnicu, povišice itd. Također, nekim učiteljima prekida se radni odnos na praznicima, dok neki nemaju punu satnicu iako rade 25 sunčanih sati, tako da uredno borave cijeli dan u školama pokušavajući nadopuniti satnicu. Kolega i ja trenutno smo zakinuti za skoro 400,00 kn povišice koje su bile u zadnjih dvije godine, nemamo pravo na regres, božićnicu dobijemo ponekad, a sva stručna usavršavanja stavljaju se tijekom našeg radnog vremena, pa i njima ne možemo nazočiti. Napredovanje u struci učitelja u PB nije definirano! Čak ni savjetnici nisu sigurni možemo li napredovati i na koji način. Svaki osnivač ima svoje uvjete... itd. Definitivno Pravilnik treba još razraditi i točno definirati pojedine stavke. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
187 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno definirati koje prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete škola treba ispunjavati te koliki je minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
188 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je definirati koji su to prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti kojima bi svi trebali stremiti. Danas je , nažalost, situacija takva da učenici cijeli dan borave u istim učionicama ( u kojima imaju i nastavu), koje su daleko od onog što bi iziskivao i zadovoljavao boravak djece u istom prostoru 8 sunčanih sati. ( molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
189 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, apsolutno je potrebno pobliže definirati ispunjavanje prostornih, kadrovskih i drugih organizacijskih uvjeta. Potrebno je navesti minimalnu kvadraturu prostora po jednom učeniku. Učenici često provode cijeli dan, od 8 do 17, u istoj učionici koja je predviđena za održavanje nastave te nemaju prostora za slobodno vrijeme i odmor. Potrebno je naglasiti tko je odgovoran za opremanje prostorije produženog boravka. U praksi škole i osnivači daju malo papira za kopiranje, a učitelj potreban materijal kupuju sami i mole roditelje za donacije. Sramotno je da je takva praksa postala uobičajena. Djeca provode 9 sati dnevno u školi, mi smo dužni kvalitetno organizirati to vrijeme, a osnivače i škole se ne obvezuje osigurati sredstva za isto. Prema Državnom pedagoškom standardu, članak. 10., točka 1., kombinirani razredni odjel s dva razreda ima najviše 16 učenika, kombinirani razredni odjel od tri razreda najviše 14 učenika, a od četiri razreda najviše 12 učenika. Smatram da bi se heterogenim razrednim odjelom trebao smatrati i odjel sastavljen od a, b i c razreda iste generacije. Njihov godišnji plan i program je isti, ali u svakodnevnom radu nastavne jedinice se ne poklapaju pa se u produženom boravku u takvim odjelima dnevno mora ponoviti i usustaviti 5 do 6 nastavnih jedinica. Uz to ostvariti još dva sata, tj. dvije jedinice organiziranog vremena, što je nemoguće izvesti. Dakle, za produženi boravak potrebno je određivati broj učenika sukladno Državnom pedagoškom standardu. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Rad u produženom boravku organizira se sukladno propisima u odgojno-obrazovnoj skupini, a ne kombiniranom razrednom odjelu.
190 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, potrebno je definirati barem minimalne prostorne, kadrovske kao i druge organizacijeske uvjete. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
191 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, potrebno je točno definirati prostorne uvjete (koliki prostor po učeniku) te aktualizirati Pravilnik o broju učenika u homogenoj/heterogenoj skupini po učitelju. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
192 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je detaljno precizirati koji su to odgovarajući prostorni i drugi organizacijski uvjeti (koliki prostor, koliko učenika u skupini, opremljenost prostora...) Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
193 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, mišljenja sam da je potrebno točno definirati minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku. Srdačan pozdrav Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
194 Ida Virt  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, Molim da se pobliže objasni "škola koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete". Ukoliko ste izvidili situaciju na terenu, shvatili ste da neke kolegice rade u dosta skučenim uvjetima sa 40 (četrdeset!!) učenika iz dva razredna odjela. Trebalo bi točno, bez okolišanja, propisati maksimalan broj učenika po odjelu PB - a, točnu minimalnu kvadraturu po učeniku i što točno znače drugi organizacijski uvjeti. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
195 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 3. Smatram da je potrebno jasnije definirati uvjete, koji su potrebni za organizaciju produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
196 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno definirati prostorne, kadrovske i organizacijske uvjete. Vrlo je važno definirati prostorne uvjete(koliki prostor po učeniku), aktualizirati Pravilnik o broju učenika u homogenoj/heterogenoj skupini po učitelju. Budući da neki učenici (polaznici produženog boravka) borave u školi i više od 8 sati dnevno, svaki produženi boravak bi uz učionicu koja je potrebna za izvršavanje školskih obveza (pisanje domaćih uradaka,ponavljanje,učenje) trebao imati i prostor za provođenje slobodnog vremena s namještajem za odmor i igru. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
197 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je jasno definirati prostorne uvjete (koliki prostor po učeniku), broj učenika u skupini po učitelju, odrediti koliko vremena učenik može ukupno provesti u obrazovnoj ustanovi, te definirati opremljenost prostora. Produženi boravak je odgojno-obrazovni oblik rada zato također treba uzeti u obzir i broj učenika s teškoćama te time smanjiti ukupan broj učenika u skupini prema uputama DPS. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
198 IVANA MATKOVIĆ  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, članak 3. treba detaljno razraditi. U pravilniku treba pisati odgovarajući prostorni i drugi organizacijski uvjeti. Odgojno-obrazovni rad s heterogenim skupinama funkcionira jednako kao i rad u kombiniranih razrednim odjelima. Prema Državnom pedagoškom standardu, članak. 10., točka 1., kombinirani razredni odjel s dva razreda ima najviše 16 učenika, kombinirani razredni odjel od tri razreda najviše 14 učenika, a od četiri razreda najviše 12 učenika. Zbog samog dogovora sa kolegicama koje djecu imaju prije/poslije učitelja u produženom boravku sve navedeno treba uzeti u obzir. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
199 Kruna Čengić  PRAVILNIK, Članak 3. Trebala bi biti navedena kvadratura učionice koja odgovara određenom broju učenika. Ponekad zbog loših vremenskih uvjeta djeca cijeli dan provode u školi u zatvorenom prostoru,te ne možemo očekivati da za vrijeme produženog boravka sjede mirno na neudobnim sjedalicama. Za njihov psihički i fizički razvoj potrebno je slobodnije strukturiranog rada koje kroz igru i slične aktivnosti koje bi učionica za produženi boravak svojom veličinom trebala zadovoljavati. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
200 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 3. Osvrt na Članak 3. Potrebno je jasno i nedvosmisleno definirati prostorne uvjete (koliki prostor po učeniku), broj učenika u skupini po učitelju, odrediti koliko vremena učenik može ukupno provesti u obrazovnoj ustanovi, te definirati opremljenost prostora.. U stavku 2. jasno i nedvosmisleno definirati da je osnivač nadležan za organizaciju i provedbu produženog boravka sukladno odredbana ovoga Pravilnika. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
201 Anne-Marie Popović  PRAVILNIK, Članak 3. Poštovani, članak 3. je preopćenit, trebalo bi detaljno precizirati koji su to odgovarajući prostorni i drugi organizacijski uvjeti. Prijedlog: utvrditi minimalnu kvadraturu prostora po učeniku te/ili maksimalan broj učenika u programu produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
202 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je detaljnije navesti koji su to prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti jer u velikoj većini se radi u neadekvatnim prostornim uvjetima, učitelj ima velike grupe učenika, preko 38 negdje, i iz različitih razrednih odjeljenja s posebnim potrebama. Također, treba točno definirati ostale uvjete za rad koji su potrebni u svakodnevnom radu produženog boravka (didaktička oprema, likovni pribor, CD player, igre, lopte, rekviziti...) Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
203 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je jasnije i preciznije odrediti uvjete koje škola mora zadovoljiti za provedbu produženog boravka. Odrediti tko treba postaviti uvjete - škola ili osnivač. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
204 Martina Marušić  PRAVILNIK, Članak 3. U Državnom pedagoškom standardu (članak 23., stavak 1. i 2.) se ne spominju se prostorni uvjeti za učionice u kojima se odvija rad i /ili produženog boravka, već se navode prostorni uvjeti (kvadratura) za učionice razredne nastave stoga je potrebno konkretno definirati prostorne, materijakne i kadrovske uvjete za organizaciju produženog boravka. Primjerice, prostor za provođenje slobodnog vremena učenika koji trebao bi imati namještaj za odmor i igru. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
205 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 3. (1) Potrebno je definirati navedene uvjete koji se trebaju bazirati na važećem Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. U članku 11., točki 8. navodi se da se produženi boravak organizira s najmanje, a u pravilu s 20 učenika. Trenutno stanje brojnih škola odudara od te brojke, pa čak i premašujući brojku od 30 učenika. 1. Pri formiranju odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka MORA se uzeti u obzir veličina prostora u kojem učenici borave. Državni pedagoški standard (u daljnjem tekstu: DPS) navodi da prostor učionice mora biti prilagođen zahtjevima organizacije i izvođenja suvremene nastave, radu u skupinama, projektnoj nastavi, vježbama i drugim oblicima nastave te da se računa 2,5 m2 po učeniku. Također, navodi da se propisani standard u postojećim školama postiže prilagođavanjem broja učenika. Prema navedenome, škole bi same, prema DPS, trebale formirati veličine odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka, a ne Osnivač. 2. Budući da je produženi boravak odgojno-obrazovni oblik rada, također treba uzeti u obzir i broj učenika s teškoćama te time smanjiti ukupan broj učenika u skupini prema uputama DPS. 3. Odgojno-obrazovni rad s heterogenim skupinama funkcionira jednako kao i rad u kombiniranih razrednim odjelima. Prema DPS (članak. 10., točka 1.) kombinirani razredni odjel s dva razreda ima najviše 16 učenika, kombinirani razredni odjel od tri razreda najviše 14 učenika, a od četiri razreda najviše 12 učenika. Navedeno se treba uzeti u obzir pri formiranju skupina produženog boravka. Jedino se zadovoljavajući gore navedene uvjete može postići kvalitetan i smislen odgojno-obrazovni rad u produženom boravku. (2) Osnivač nema uvid u uvjete rada u svakoj pojedinoj školi, stoga bi u organizaciji i načinu provedbe produženog boravka trebala odlučivati i sama Škola. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
206 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno jasno odrediti veličinu prostora za održavanje produženog boravka, osnovne uvjete koje mora zadovoljiti kako bi se u njemu moglo normalno raditi te broj učenika koji mogu biti u jednom odjeljenju. Trenutno se zloupotrebljava nedostatak propisa pa se u neadekvatnim prostorima nalazi puno veći broj učenika od propisanog pedagoškim standardom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
207 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je jasno definirati koji su to prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
208 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno jasno odrediti veličinu prostora za održavanje produženog boravka, osnovne uvjete koje mora zadovoljiti kako bi se u njemu moglo normalno raditi te broj učenika koji mogu biti u jednom odjeljenju. Trenutno se zloupotrebljava nedostatak propisa pa se u neadekvatnim prostorima nalazi puno veći broj učenika od propisanog pedagoškim standardom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
209 Gabrijela Sabo  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno jasno odrediti veličinu prostora za održavanje produženog boravka, osnovne uvjete koje mora zadovoljiti kako bi se u njemu moglo normalno raditi te broj učenika koji mogu biti u jednom odjeljenju. Trenutno se zloupotrebljava nedostatak propisa pa se u neadekvatnim prostorima nalazi puno veći broj učenika od propisanog pedagoškim standardom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
210 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. Stavak (1) Definirati prostorne, kadrovske i organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju (homogeno, heterogeno), dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, ručak i doručak ili užinu). Odrediti koliko vremena učenik može ukupno provesti u obrazovnoj ustanovi ( ne više od 10 sati). Članak 3. Stavak (2) Ukoliko se produženi boravak provodi u školi koja nastavu izvodi u dvije smjene produženi se boravak izvodi također u 2 smjene. Mislim da postoji potreba da se i kao takav definira, a ne da se produženim boravkom naziva samo program koji se izvodi nakon nastave. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
211 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno odrediti i navesti koji su to prostorni, kadrovski i organizacijski uvjeti jer u sadašnjem radu svaki osnivač te uvjete tumači na svoj način pa niti svi učenici u produženom boravku nemaju jednake uvjete. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
212 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 3. Jasno odrediti koji su to prostorni, kadrovski i organizacijski uvjeti jer osnivači taj dio različito percipiraju. Danas mnogi produženi boravci nemaju osnovne uvjete za rad, ni materijalne, ni prostorne. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
213 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je točno definirati prostorne, kadrovske i SVE organizacijske uvjete. Ponekad se rad u produženom boravku ne može kvalitetno obavljati jer je u premalom prostoru velik broj djece iz heterogenih skupina što otežava rad učitelja u produženom boravku. Definiranjem uvjeta, izjednačit će se uvjeti rada učitelja u produženom boravku na prostoru cijele RH. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
214 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK, Članak 3. -Znači li to da se neposredno odgojno-obrazovni rad može organizirati u školama u jutarnjem i poslijepodnevnom terminu? Primljeno na znanje Vrijema odgojno-obrazovnog rada propisano je DPS-om.
215 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 3. Potrebno je jasno, precizno i nedvosmisleno definirati broj učenika u jednom odjeljenju, odnosno o koliko učenika može brinuti jedan učitelj. Također, jasno definirati oblik odjeljenja (homogeno - heterogeno), u kojim slučajevima se razredi mogu spajati i ostalo. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
216 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 3. Treba jasno odrediti veličinu prostora koji je potreban za održavanje produženog boravka, osnovne uvjete koje mora zadovoljiti kako bi se u njemu moglo normalno raditi te broj učenika koji mogu biti u jednom odjeljenju. Trenutno se zloupotrebljava nedostatak propisa pa se u neadekvatnim prostorima nalazi puno veći broj učenika od propisanog pedagoškim standardom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
217 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. mora jasnije i preciznije odrediti uvjete koje škola mora zadovoljavati za provedbu nastave produženog boravka Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
218 Romana Sladić  PRAVILNIK, Članak 3. Člankom 3 propisano je da bi se predmetnim pravilnikom trebali urediti prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti koje bi škole trebala zadovoljiti za provedbu produženog boravka, no potrebno je jasnije definirati te upute. Postavlja se pitanje dozvoljenog broja učenika za homogene i heterogene skupine. Zbog ovako uopćene i nejasne formulacije članka 3 osnivačima je prepuštena slobodna interpretacija istog, čime se ne jamči uniformnost na nacionalnoj razini. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
219 Mirela Petrušić  PRAVILNIK, Članak 3. Čl. 3. (1) Produženi boravak može se provoditi u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete, uz odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje. Smatram da je potrebno jasno definirati koje to prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete treba ispuniti škola kako bi se u njoj organizirao produženi boravak. Isto tako smatram da ti uvjeti ne bi trebali biti prestrogi u toj mjeri da se manjim školama onemogući organizacija produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
220 Katarina Pavičić  PRAVILNIK, Članak 3. U Čl. 3 potrebno je jasnije definirati koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju (homogeno, heterogeno), odrediti koliko vremena učenik može ukupno provesti u obrazovnoj ustanovi, te definirati opremljenost prostora.. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
221 Slavica Perković Pernar  PRAVILNIK, Članak 3. U Čl. 3 trebalo bi jasno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju, dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, obroci). Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
222 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3 potrebno je jasnije definirati uvjete koji su potrebni za organizaciju produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
223 Marina Lipić  PRAVILNIK, Članak 3. U stavku 2. ovog članka trebalo bi na kraju dodati "sukladno odredbama ovoga Pravilnika" jer se ovako ostavlja previše prostora da svaki osnivač tumači organizaciju na svoj način, a organizaciju i način provedbe bi trebalo detaljnije definirati i ujednačiti u svim školama. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
224 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 3. "Prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti" koji se spominju u ovom članku nisu definirani postojećim zakonima, pravilnicima ni Državnim pedagoškim standardom za produženi boravak nego isključivo za redovnu nastavu i ne primjenjuju se u praksi na produženi boravak. Ovaj pravilnik bi trebao pobliže definirati navedene uvjete jer se oni u suprotnom prepuštaju slobodnoj interpretaciji osnivača ustanove i ravnatelja pa postoje velike razlike u uvjetima rada u produženom boravku od škole do škole. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
225 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 3. U stavku 2. ovog članka nejasno je u kojoj je mjeri i na koji način osnivač „nadležan“ za “organizaciju“ i „provedbu“ programa produženog boravka, stoga je potrebno dodati iza riječi „produženoga boravka“: „sukladno odredbama ovoga Pravilnika“. Time bi se spriječila mogućnost da osnivač organizira i provodi program produženog boravka koji ne bi bio usklađen s ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
226 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 3. Podržavam da škola mora ispunjavati prostorne, kadrovske i druge (koje?) organizacijske uvjete. Potrebno je točnije definirati te uvjete! Prostorni uvjeti se malo bliže pojašnjavaju u daljnjem članku ovog Pravilnika (članak 6.), ali i u njemu je nedorečena opremljenost i veličina prostora. U Državnom pedagoškom standardu (članak 23., stavak 1. i 2.) navode se prostorni uvjeti (kvadratura) za učionice razredne nastave, no ne spominju se prostorni uvjeti za učionice u kojima se odvija rad i /ili produženog boravka. Obzirom da nije rijetkost da se rad produženog boravka provodi u neadekvatnim prostorima, smatram da je ovim Pravilnikom potrebno konkretno definirati minimum prostornih uvjeta i opremljenosti prostora. (Primjerice, prostor za provođenje slobodnog vremena učenika trebao bi imati namještaj za odmor i igru.) Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
227 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC"  PRAVILNIK, Članak 3. Iz članka 34.a stavak 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama jasno proizlazi da bi se predmetnim pravilnikom trebali urediti prostorni, kadrovski i drugi organizacijski uvjeti koje bi škole trebala zadovoljiti za provedbu produženog boravka, uključujući i uvjete broja učenika za homogene i heterogene skupine. Ovakvim predloženim tekstom, predmetni kriteriji prepušteni su osnivaču na slobodnu interpretaciju, čime se ne jamči uniformnost na nacionalnoj razini, a što bi iz teksta predmetnog Zakonskog članka bila intencija zakonodavca. Po pitanju propisivanja prostornih uvjeta treba uzeti u obzir i da postoje škole koje rade u najmodernijim prostorima te škole koje djeluju u takoreći "priručnim" prostorima, a čiji opstanak ovisi upravo o pružanju usluge produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
228 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 3. 1. Čl. 6 pojašnjava stvari i dobro je da je promijenjen s obzirom da prvu verziju Primljeno na znanje Komentar nije vezan uz čl. 3. Nacrta te se ne može odgovoriti.
229 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 3. Članak 3. Stavak (1) Definirati prostorne, kadrovske i organizacijske uvjete. Koliki prostor po učeniku, aktualizirati Pravilnik o broju učenika u skupini po učitelju (homogeno, heterogeno), dnevna satnica sa uklopljenim svim aktivnostima (vrijeme za učenje, organizirano vrijeme, slobodno vrijeme, ručak i doručak ili užinu). Odrediti koliko vremena učenik može ukupno provesti u obrazovnoj ustanovi ( ne više od 10 sati). Članak 3. Stavak (2) Ukoliko se produženi boravak provodi u školi koja nastavu izvodi u dvije smjene produženi se boravak izvodi također u 2 smjene. Mislim da postoji potreba da se i kao takav definira, a ne da se produženim boravkom naziva samo program koji se izvodi nakon nastave. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
230 Marko Mlinarić  PRAVILNIK, Članak 3. U članku 3 Stavku 1 bi trebalo točnije definirati uvjete ili se u njemu pozvati na zakon ili pravilnik iz kojeg se izvode ti uvjeti. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
231 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je propisati maksimalni i minimalni broj učenika u PB. Točno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka – homogene (jesu li u skupini samo učenici jednog razreda) ili kombinirane skupine (jesu li u skupini učenici paralelnih razreda ili kombinirane skupine od 1. do 4. razreda). U slučaju kombinacije za učitelja u produženom boravku treba predvidjeti adekvatnu naknadu. Bitno je odrediti broj učenika u skupinama koje polaze i učenici s posebnim potrebama, odnosno umanjiti broj učenika i omogućiti asistenta kao i u redovnoj nastavi. Potrebno je utvrditi rok do kojega osnivač nakon zaprimljenog zahtjeva škole donosi odluku o kriterijima, cijeni i broju odgojno-obrazovnih skupina. Primljeno na znanje U skladu s propisima nema razlike između homogene i heterogene odgojno-obrazovne skupine produženoga boravka. Rokove treba utvrditi osnivač.
232 Irena Posavec  PRAVILNIK, Članak 4. (3)Škola treba donositi odluku o kriterijima za uključivanje djece u produženi boravak. Treba propisati broj učenika u skupini te umanjivanje broja učenika u skupini s obzirom na broj djece s teškoćama. Maksimalan broj učenika ne bi trebao viši od 20 a uz jedno dijete s teškoćama u razvoju 18. Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Broj djece u odgojno obrazovnoj skupini propisan je drugim propisima.
233 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženoga boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
234 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženoga boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Nije prihvaćen U skladu s propisima nema razlike između homogene i heterogene odgojno-obrazovne skupine produženoga boravka.
235 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 4. U Članku 4. , stavak 1. potrebno je definirati rok u tekućoj školskoj godini do kada škola dostavlja osnivaču zahtjev za provođenje produženoga boravka u narednoj školskoj godini. U Članku 4. , stavak 3. smatramo da je odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak/ cjelodnevno odgojno-obrazovni rada potrebno definirati prije dostavljanja zahtjeva škole osnivaču, kako bi se pravovremeno informirali roditelji o uvjetima uključenja u produženi boravak, a škole mogle po unaprijed utvrđenim kriterijima podnijeti zahtjev. Smatramo da bi kriteriji za uključivanje u produženi boravak trebali biti određeni u Pravilniku koji će se primjenjivati na nacionalnoj razini da se omoguće jednaki uvjeti za sve učenike (tko ima pravo uključivanja u produženi boravak, pravo prvenstva pri uključivanju i dr.) na području cijele Hrvatske. Također, predlažemo da se umjesto navođenja osnivača škole definira Pravilnikom tijelo jedinice lokalne samouprave koje je dužno donijeti odluke koje se propisuju ovim Pravilnikom. Isto tako da se definira značenje škole koja po prvi puta uvodi produženi boravak. Da li to znači od stupanja na snagu Pravilnika da sve škole moraju zatražiti odobrenje Ministarstva, ili škole koje su do sada provodile to ne trebaju ishodovati od Ministarstva. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
236 Lana Pušić  PRAVILNIK, Članak 4. Treba točno definirati maksimalan, kao i minimalan broj učenika. Radila sam u produženom boravku u kojem je bilo 32 učenika prvog razreda. Uvjeti za rad nisu bili kvalitetni. Dok bi svatko od njih proizveo neki zvuk (okretanje stranice, kašljanje, ispadanje olovke, brisanje gumicom, brisanje nosa, pomicanje na stolcu...) u učionici bi bilo dosta buke i nemira. Također, učenici su znali imati po 2 domaće zadaće iz 2 različita predmeta pa bih ja tako imala 128 stranica za ispravljanje. Pametnome dosta! Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
237 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 4. U članku 4.st.1. — definirati u kojem je roku s”kota obvezna prema osnivaču dostaviti zahtjev za provođenje produženoga boravka U članku 4.st.1. iza at.2. dodati novu at.3. koja glasi: ,- prijedlog za financiranje ili sufinanciranje produženog boravka, te eventualne dokaze o preuzimanju ove obveze od strane jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi s”kota ili s kojeg područja učenici pohađaju produženi boravak, dosadašnja aI.3. postaje at.4. U članku 4.st.3. — definirati u kojem je roku osnivač dužan donijeti odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni i dr. te kasnije utvrditi dali je ta odluka opći akt kojim se utvrđuju jedinstveni kriteriji za sve škole osnivač ili odluku donosi osnivač temeljem pojedinačnog zahtjeva svake škole. Opet se spominje da kriteriji za uključivanje u produženi boravak moraju u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja — definirati da li se tu misli da DPS osnovnoškolskog sustava i obrazovanja i/ili na normative prostora i opreme građevina škola dvorana i igrališta. U članku 4.st.4. — definirati što mora sadržavati suglasnost osnivača, tj. da li ona sadrži sve akte/odluke navedene u st.2. i 3. ovog članka ili se radi samo o „formalnoj“ suglasnosti koja se daje temeljem ranije odrađenih aktivnosti i akata koji su donijeti u smislu st.2. i 3. ovog članka. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
238 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 4. Članak 3. „Prostorne, kadrovske i organizacijske uvjete“ koje mora ispunjavati škola koja provodi produženi boravak treba pobliže odrediti odredbama pravilnika, a ne to prepustiti slobodnoj interpretaciji osnivača što bi u praksi dovelo do velikih razlika u uvjetima rada u produženom boravku od škole do škole. Potrebno je definirati pravilnikom minimalni i maksimalni broj učenika za jednu odgojno-obrazovnu skupinu (posebno za homogenu i heterogenu skupinu). Treba definirati i kriterije upisa učenika u produženi boravak. Što je učenicima s teškoćama u razvoju i njihovim asistentima? Oni se nigdje ne spominju. Osnivači trebaju odlučivati u kojoj će mjeri sukladno svojim financijskim mogućnostima sufinancirati troškove produženog boravka, ali kriterije tko ima pravo biti korisnik i tko može pružati usluge treba riješiti pravilnikom. Članak 3.st.1. — propisuje da se produženi boravak može provoditi u školi koja ispunjava prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete. Potrebno je precizno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete koje škola mora ispunjavati da bi se u njoj odvijao produženi boravak. Za osnivača su od značaja prostorne uvjete. te bi ih MZO trebalo definirati ovim Pravilnikom kao i iznimke od ispunjavanja optimalnih prostornih uvjeta za odvajanje produženog boravka u nekom prijelaznom razdoblju pr 3 godine) dok se ti uvjeti u cijelosti ne stvore — veza prijedlog pod točkom 8. U Članku 3. iza st.1. dodati novi st.2. kojim bi se definirao minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini u produženom boravku, kao i heterogenost skupine, odnosno broj učenika za redovita i kombinirana razredna odjeljenja dosadašnji st.2. postaje st. 3. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
239 Maša Cabas  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati maksimalan broj učenika u produženom boravku. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
240 Marija Radić  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je propisati maksimalni broj učenika u PB, omogućiti asistenta kao i u nastavi. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
241 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 4. Članak treba proširiti podacima o konkretnim kriterijima za uključivanje u produženi boravak, a ne prepustiti to svakom osnivaču zasebno da donosi svoje kriterije. Isto tako, broj odgojno-obrazovnih skupina ne bi trebao utvrđivati osnivač, već škola (zbog bolje upućenosti u stanje) na osnovu kriterija koje bi ovaj Pravilnik trebao definirati, vodeći brigu o svim parametrima (homogenosti/heterogenosti skupina, uključenosti učenika s PP, veličinom prostora…) Nadalje, treba definirati rokove za podnošenje zahtjeva i donošenje odluka. Primljeno na znanje Odluku o broju odgojno-obrazovnih skupina donosi osnivač na prijedlog škole.
242 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je propisati maksimalan broj učenika . Također, ako PB pohađa dijete koje u redovnoj nastavi ima asistenta, potrebno mu ga je omogućiti i u PB-u. Potrebu za PB-om bi trebala, sukladno uvjetima, utvrditi škola, a ne osnivač. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
243 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku te pritom uzeti u obzir ima li odjel učenika s posebnim potrebama ili se radi o kombinaciji dva ili više razreda. U takvim odjelima, potrebno je smanjiti broj učenika te ako učenik s posebnim potrebama ima asistenta ujutro, osigurati da ima asistenta i tijekom produženog boravka. Kada se radi o kombinaciji dva ili više odjela, učitelju bi trebalo osigurati dodatnu naknadu. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
244 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Također treba odredti maksimalan broj učenika u skupini obzirom na homogenost ili heterogenost. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
245 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Kako se to do sada nije jasno definirano, događa se da učitelji produženog boravka rade u vrlo nezahvalnim uvjetima te zbog preopterećenosti brojem učenika i heterogenosti skupina pati i kvaliteta njihova rada. Sljedeće pitanje je vezano uz učenike koji u redovnoj nastavi imaju asistenta. Kako oni mogu biti uključeni u produženi boravak u kojem nemaju tog istog asistenta? Potrebno je uključiti stavak u kojemu će pisati da učenici koji u redovnoj nastavi imaju potrebu za asistentom ne mogu biti uključeni u produženi boravak ili obvezati osnivača da ti učenici imaju potrebnog asistenta i u produženom boravku. Svi učitelji koji u redovnoj nastavi imaju u odjelu učenika s PP-om za to su više plaćeni. Zašto isto ne vrijedi i za učitelje u produženom boravku? Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
246 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
247 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku (Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisuje u čl.11. st. 8. da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika) te uzeti u obzir radi li se o učenicima s posebnim potrebama i učenicima koji u svom radu koriste pomoć pomoćnika u nastavi. Također, kod određivanja maksimalnog broja učenika, uzeti u obzir radi li se o homogenoj ili heterogenoj skupini. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
248 Iva Milin  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati minimalan/maksimalan broj učenika u produženom boravku te pritom uzeti u obzir ima li odjel učenika s posebnim potrebama ili se radi o kombinaciji dva ili više razreda. U takvim odjelima, potrebno je smanjiti broj učenika te ako učenik s posebnim potrebama ima asistenta ujutro, osigurati da ima asistenta i tijekom produženog boravka. Kada se radi o kombinaciji dva ili više odjela, učitelju bi trebalo osigurati dodatnu naknadu. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
249 Istarska županija  PRAVILNIK, Članak 4. U Članku 4.st.1. potrebno je definirati u kojem je roku škola obvezna prema osnivaču dostaviti zahtjev za provođenje produženoga boravka. U Članku 4.st.1. iza al.2. dodati novu al.3. koja glasi: „- prijedlog za financiranje ili sufinanciranje produženog boravka, te eventualne dokaze o preuzimanju ove obveze od strane jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi škola ili s kojeg područja učenici pohađaju produženi boravak, „ Dosadašnja al.3. postaje al.4. U Članku 4.st.3. – definirati u kojem je roku osnivač dužan donijeti odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni i dr. te jasnije utvrditi da li je ta odluka opći akt kojim se utvrđuju jedinstveni kriteriji za sve škole osnivača ili odluku donosi osnivač temeljem pojedinačnog zahtjeva svake škole. Opet se spominje da kriteriji za uključivanje u produženi boravak moraju biti u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja – definirati da li se tu misli da DPS osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i/ili na normative prostora i opreme građevina škola, dvorana i igrališta U Članku 4.st.4. – definirati što mora sadržavati suglasnost osnivača, tj. da li ona sadrži sve akte/odluke navedene u st.2. i 3. ovog članka ili se radi samo o „formalnoj“ suglasnosti koja se daje temeljem ranije odrađenih aktivnosti i akata koji su donijeti u smislu st.2. i 3. ovog članka Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
250 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je utvrditi rok do kojeg škola dostavlja zahtjev osnivaču kao i jasno definirati koji su to „drugi podaci ili dokazi na traženje osnivača“ koje bi škola trebala dostaviti, osim broja učenika prijavljenih za produženi boravak i broja planiranih odgojno-obrazovnih skupina za produženi boravak. Članak 4.st.3. potrebno je definirati u kojem je roku osnivač dužan donijeti odluku o kriterijima za uključivanje u produženi boravak, cijeni i dr. te kasnije utvrditi je li je ta odluka opći akt kojim se utvrđuju jedinstveni kriteriji za sve škole osnivača ili odluku donosi osnivač temeljem pojedinačnog zahtjeva svake škole. Također je potrebno definirati "propisane standarde", jer je nejasno misli li se to na Državno pedagoški standard osnovnoškolskog sustava i obrazovanja i/ili na normative prostora i opreme građevina škola dvorana i igrališta. Članak 4. st.4. potrebno je jasno definirati što mora sadržavati suglasnost osnivača, nejasno je da li ona sadrži sve akte/odluke navedene u st. 2. i 3. ovog članka ili se radi samo o „formalnoj“ suglasnosti koja se daje temeljem ranije odrađenih aktivnosti i akata koji su donijeti u smislu st. 2. i 3. ovog članka. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
251 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 4. Smatram da je potrebno jasno definirati minimalan/maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Svakako bi se trebalo uzeti u obzir nalazi li se u razredu učenik s posebnim potrebama i je li razred kombiniran te u tom slučaju, u takvim odjeljenjima, smanjiti maksimalan broj učenika, a učiteljima za takav rad odrediti adekvatno naknadu. Također, učenicima s posebnim potrebama treba omogućiti asistenta i u produženom boravka. Plaćanje učitelja u produženom boravku mora biti usuglašeno na nivou države. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
252 Vedrana Čondić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Kako se to do sada nije jasno definirano, događa se da učitelji produženog boravka rade u vrlo nezahvalnim uvjetima te zbog preopterećenosti brojem učenika i heterogenosti skupina pati i kvaliteta njihova rada. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
253 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4.(3) Trebalo bi uvrstiti da je osnivač dužan donijeti odluku o kriterijima za uključivanje učenika u produženi boravak, posebice zato što su propisani standardi osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja daleko od stvarne situacije. Grupe su pretrpane i ne tretiraju se kao heterogene. Treba točno definirati minimalan i maksimalan broj učenika po skupini, a posebno onim heterogenim gdje većina učitelja rade u dvokombinacijama, a neki čak u trokombinacijama ili četverokombinacijama s brojem i do 30 (a moguće i više) učenika. razlog je nepostojenje kriterija i nepoštivanje propisanih standarda o broju učenika. Treba definirati i uključenost učenika koji na nastavi imaju pomoćnika, a za vrijeme pohađanja produženog boravka na njega nemaju pravo. Ti učenici nakon nastave dolaze umorni, odbijaju rad i ometaju ostale učenike, a učitelji u PB-u su prepušteni sami sebi i k tome još moraju usklađivati rad u heterogenim prekobrojnim skupinama. (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
254 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je definirati maksimalan broj učenika u produženom boravku. Primjećujem da se nigdje ne spominju učenici s individualiziranim pristupom, učenici s asistentima te učenici s prilagođenim programom. Za produženi boravak, isto kao i za nastavu, potrebno je odrediti smanjenje broja učenika u odjelu obzirom na broj učenika s IP-om i PP-om. Također je potrebno uvesti dodatna pojašnjenja koji učenici s individualiziranim pristupom mogu biti uključeni u program produženog boravka, a koji ne mogu zbog svojih specifičnosti izdržati taj program, odnosno toliko dugačak boravak u školi. Potrebno je u Pravilnik dodati stavku da škola, tj.stručna služba može nekog učenika odbiti za pohađanje programa produženog boravka ukoliko je za učenika to prenaporno, teško te mu uzrokuje veliki nemir i reakcije u ponašanju kojima uvelike i učestalo ometa rad ostalih učenika u produženom boravku. Sljedeće pitanje je vezano uz učenike koji u redovnoj nastavi imaju asistenta. Kako oni mogu biti uključeni u produženi boravak u kojem nemaju tog istog asistenta? Potrebno je uključiti stavak u kojemu će pisati da učenici koji u redovnoj nastavi imaju potrebu za asistentom ne mogu biti uključeni u produženi boravak ili obvezati osnivača da ti učenici imaju potrebnog asistenta i u produženom boravku. Svi učitelji koji u redovnoj nastavi imaju u odjelu učenika s PP-om za to su više plaćeni. Zašto isto ne vrijedi i za učitelje u produženom boravku? Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
255 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je definirati broj učenika u homogenim i heterogenim skupinama u produženom boravku. Također potrebno je definirati kriterije za uključivanje učenika u produženi boravak kao i spis učenika iz istog. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
256 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Odrediti adekvatnu naknadu učiteljima u produženom boravku koji rade u kombiniranim odjeljenjima te u takvim odjeljenjima definirati manji maksimalan broj učenika. Učenicima s posebnim potrebama omogućiti prisutnost asistenta ili umanjiti maksimalan broj učenika u skupini s takvim učenikom. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
257 Antea Rukavina Ivanjko  PRAVILNIK, Članak 4. Prema stavku 3 se znači treba poštivati i umanjivanje broja učenika obzirom na školovanje s inidividualiziranim postupcima ili prilagodbom sadržaja? Ukoliko učitelj u PB mora prilagođavati razinu ishoda za pojedinog učenika onda to znači i dodatak za rad s učenikom s poteškoćama? Također u kombinaciji PB se dobiva dodatak za kombinaciju? A za smjenski rad za škole u kojima se PB organizira u obje smjene? Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Produženi boravak izvodi se u odgojno-obrazovnoj skupini produženoga boravk, a pravo da dodatak ugovara se Kolektivnim ugovorom.
258 Marija Radić  PRAVILNIK, Članak 4. Treba definirati minimalan i maksimalan broj učenika. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
259 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj supini produženog boravka te jasno odrediti kriterije i uvjete za upis u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
260 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, plaćanje učitelja u PB treba biti regulirano na nivou države kao i učitelja u redovnoj nastavi. Srdačan pozdrav Primljeno na znanje Financiranje učitelja propisano je Zakonom.
261 Nikolina Šencaj  PRAVILNIK, Članak 4. U članku 2. potrebno je promijeniti formulaciju "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine" Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba, produženi boravak može se izvoditi i u vrijeme odmora za učenike.
262 Sandra Rendulic  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u skupini produženog boravka, a ako je riječ o heterogenoj skupini, učitelji bi trebali, kao i učitelji razredne nastave, dobivati naknadu. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihaćen.
263 Irena Kemenovic  PRAVILNIK, Članak 4. Treba točno definirati maksimalan i minimalan broj učenika u produženom boravku. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
264 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 4. Maksimalan i minimalan broj učenika odgojno - obrazovne skupine koja pohađa produženi boravak treba jasno definirati te precizirati kriterije za upis u produženi boravak. Što je s učenicima s teškoćama i učenicima koji imaju pomoćnika u nastavi? Treba jasno definirati imaju li oni pravo na pomoćnika u produženom boravku ako ga pohađaju. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
265 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 4. Smatram da je potrebno točno definirati minimalan te maksimalan broj učenika u jednoj skupini. Također, važno je jasno odrediti kriterije za upis učenika u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
266 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini (homogenoj/heterogenoj). Pohađaju li produženi boravak učenici koji na nastavi imaju asistenta, trebali bi ga imati i u produženom boravku. Ukoliko u produženi boravak idu i učenici koji nastavne sadžaje usvajaju na prilagođenom programu, ukupan broj učenika te skupine bi se trebao smanjiti. Budući da se do otvaranja novih radnih mjesta tj.skupina produženog boravka dolazi vrlo teško, a broj zainteresiranih polaznika produženog boravka sve više raste, nužno je jasno odrediti kriterije za upis učenika u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
267 Maja Lisica  PRAVILNIK, Članak 4. Broj učenika u PB nebi trebala određivati i uvjetovati općina ili grad(osnivač PB)- ako je slučaj- već škola jer ona ima uvid u sastav razreda i činjenicu je li odjeljenje sastavljeno od učenika jednog ili vise razreda, istog uzrasta ili različitih...ima li u odjeljenju učenika s posebnim potrebama...sve su to podaci koje treba uzeti u obzir i s organizirati PB shodno njima. Također ,ukoliko postoje učenici s posebnim potrebama u odjeljenju, trebalo bi organizirati asistenta u nastavi odnosno umanjiti ukupan broj učenika u tom odjeljenju--kako je određeno i za redovnu nastavu. Naše kolegice u nastavi imaju dodatak na plaću ukoliko imaju u svom razredu učenika s posebnim plaćama, što kod nas u PB nije slučaj. Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka prihvaćeni su na odgovarajući način. Dodatak na plaću ugovara se kolektivnim ugovorom.
268 Kristina Bačani  PRAVILNIK, Članak 4. Broj odgojno - obrazovnih skupina trebala bi određivati škola, a ne osnivač jer škola ima bolji uvid u specifičnosti pojedinih razrednih odjela. Time bi se izbjeglo pretrpavanje odgojno - obrazovnih grupa brojem učenika te bi se poboljšala kvaliteta rada. Svjesni smo da je u zadnje vrijeme povećana potražnja za programom produženog boravka, a već godinama se broj odgojno - obrazovnih skupina ne povećava. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
269 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka – homogene (jesu li u skupini samo učenici jednog razreda) ili kombinirane skupine (jesu li u skupini učenici paralelnih razreda ili kombinirane skupine ). U slučaju kombinacije za učitelja u produženom boravku treba predvidjeti adekvatnu naknadu. Često u skupini imamo učenike s posebnim potrebama, a rad s njima nam nije dodatno plaćen kao našim kolegama iz razredne nastave. Također je potrebno navesti točan maksimalan broj učenika u svakoj odgojno- obrazovnoj skupini produženog boravka. Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka prihvaćeni su na odgovarajući način. Dodatak na plaću ugovara se kolektivnim ugovorom.
270 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka – homogene (jesu li u skupini samo učenici jednog razreda) ili kombinirane skupine (jesu li u skupini učenici paralelnih razreda ili kombinirane skupine ). Treba odredti maksimalan broj učenika u skupini obzirom na homogenost ili heterogenost. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
271 Katarina Hanžek  PRAVILNIK, Članak 4. Treba konkretno odrediti maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Također, bitno je odrediti broj učenika u skupinama koje polaze i učenici s posebnim potrebama, odnosno umanjiti broj učenika ili omogućiti prisutnost asistenta. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
272 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je točno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka – homogene (jesu li u skupini samo učenici jednog razreda) ili kombinirane skupine (jesu li u skupini učenici paralelnih razreda ili kombinirane skupine ). U slučaju kombinacije za učitelja u produženom boravku treba predvidjeti adekvatnu naknadu. U stavku 3. članka 4. ovoga članka potrebno je utvrditi rok do kojega osnivač nakon zaprimljenog zahtjeva škole donosi odluku o kriterijima, cijeni i broju odgojno-obrazovnih skupina. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini prihvaćen je na odgovarajući način.
273 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je da svaka škola, općina ili na nivou države postoje univerzalni kriteriji pri upisu učenika u produženi boravak te da se upisi obave prije početka nastavne godine kako bi se mogao organizirati nastavni kadar i ostali uvjeti za rad. s obzirom da se broj učenika sazna tek krajem prvog ili početkom drugog tjedna nastavne godine, puno se čeka za dozvolu, tj. odobrenje ministarstva ili osnivača kako bi se zaposlila još jedna ili više osoba s obzirom na broj učenika. Posebno je važno definirati maksimalan broj djece u svakoj skupini jer ponekad radimo s 38 djece iz tri ili više različitih odjeljenja i razreda. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
274 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati kriterije za upis u produženi boravak, kao i pedagoški standard koji treba biti jedinstven u svim školama. Jednako tako izjednačiti prava učitelja u produženom boravku s pravima učitelja u razrednoj nastavi kako se učiteljima u produženom boravku ne bi prekidali ugovori na određeno vrijeme po završetku nastavne godine. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
275 Ivana Špoljarić  PRAVILNIK, Članak 4. Ovim Pravilnikom nigdje se ne spominje minimalan,odnosno maksimalan broj učenika po odgojno-obrazovnoj skupini. Smatram da se taj podatak također treba uvrstiti u Pravilnik jer se događa da neke skupine imaju po desetak učenika,dok neke imaju i tridesetak, a i više. Kvaliteta rada u produženom boravku znatno je smanjena u prenatrpanim skupinama, osobito ako su u njima učenici različite dobi. Osim toga, često u skupini imamo učenike s posebnim potrebama, a rad s njima nam nije dodatno plaćen kao našim kolegama iz razredne nastave. Stoga je nužno da se regulira i taj dio Pravilnika jer se učitelj također dodatno priprema za rad s učenicima s posebnim potrebama. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
276 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 4. (3) Financiranje učitelja produženog boravka treba biti uređeno na razini države i izjednačeno s financiranjem učitelja u nastavi. (4) ... „osnivač donosi odluku o... te broju odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u školama, u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskoga sustava odgoja i obrazovanja“ Osnivači se ne drže Državnog pedagoškog standarda pri formiranju odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka, čime smanjuju njegovu kvalitetu. Pri formiranju skupina ne uzimaju u obzir veličinu prostora u kojem učenici produženog boravka borave, broj učenika s teškoćama, kao ni heterogenost skupina. Potrebno je navesti uvjete prema kojima će Osnivač odrediti broj skupina te Školi omogući da ravnopravno sudjeluje u toj odluci. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
277 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je navesti maksimalan broj učenika u svakoj odgojno- obrazovnoj skupini produženog boravka. Smatram da bi svi učitelji u produženom boravku u Republici Hrvatskoj trebali biti jednako financirani sa jednakim uvjetima rada i jednakim uvjetima.Potrebno je definirati kriterije upisa u produženi boravak, jer prečesto ondje završavaju djeca čijim je roditeljima tako lakše. Treba omogučiti stručnoj službi škole da u suradnji s učiteljima na neki način utječe na roditelje učenika kojima boravak više šteti nego koristi, a istovremeno ometa rad. Na to se nadovezuje i pitanje asistenata i učenika s asistentima, koje se ne spominje ni jednom riječju. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
278 Gabrijela Sabo  PRAVILNIK, Članak 4. Smatram da bi svi učitelji u produženom boravku u Republici Hrvatskoj trebali biti jednako financirani sa jednakim uvjetima rada i jednakim uvjetima za sve te točno navesti maksimalan broj djece u odjeljenju i odrediti kriterije za upis u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
279 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je navesti točan maksimalan broj učenika u svakoj odgojno- obrazovnoj skupini produženog boravka. Smatram da bi svi učitelji u produženom boravku u Republici Hrvatskoj trebali biti jednako financirani sa jednakim uvjetima rada. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
280 Antonija Vidović  PRAVILNIK, Članak 4. Nijedan učitelj u Hrvatskoj ne radi pod jednakim uvjetima u produženom boravku. Iako nismo zaposleni pod istim uvjetima kao učitelji u redovnoj nastavi, potrebno je svima pružiti jednake uvjete rada. I mi smo odgojno-obrazovni djelatnici! Definitivno utvrditi maksimalan i minimalan broj djece u boravku. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
281 Matea Žurić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati broj učenika u produženom boravku kao i mogući broj kombinacija razreda u produženom boravku. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
282 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je navesti točan/ maksimalan broj učenika u svakoj odgojno- obrazovnoj skupini produženog boravka. Smatram da bi svi učitelji u produženom boravku u Republici Hrvatskoj trebali biti jednako financirani sa jednakim uvjetima rada i jednakim uvjetima za sve što podrazumijeva i ugovor o radu pošto sada neki učitelji imaju ugovore na određeno, dok drugi imaju na neodređeno. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
283 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 4. Točno definirati minimalan i maksimalan broj učenika u jednoj skupini te jasno odrediti kriterije za upis u produženi boravak. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Svako dijete ima pravo uključivanja u produženi boravak, a u slučaju da se javi više djece mogu se odrediti kriteriji upisa ili povećati broj odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka o čemu odlučuje osnivač.
284 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati minimalan i maksimalan broj učenika za jednu odgojno - obrazovnu skupinu produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
285 Adriana Graberec  PRAVILNIK, Članak 4. Pravilnikom se obavezno mora odrediti maksimalan broj učenika jer uvjeti rada nisu svugdje bajni niti vezani za jedan razredni odjel. Postoje i heterogene skupine, stoga treba jasno definirati koji je broj maksimalan. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
286 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je jasno definirati minimalan i maksimalan broj učenika u jednom razrednom odjeljenju, i to posebno za homogenu i heterogenu skupinu. Pravilnikom je potrebno jasno definirati zaduženja, prava i obaveze djelatnika. Apsolutno je nedopustivo, da ne kažem s ljudske strane tužno i jadno, da se ugovor raskida završetkom nastavne godine i ponovno sklapa početkom nastavne godine, a da su učitelji bez primanja tijekom ljetnih praznika. Potrebno je definirati kriterije upisa u produženi boravak, jer prečesto ondje završavaju djeca čijim je roditeljima tako lakše (rekli bismo, jedna briga manje). S druge strane, omogučiti stručnoj službi škole da u suradnji s učiteljima na neki način utječe na roditelje učenika kojima boravak više šteti nego koristi, a istovremeno ometa rad. Na to se nadovezuje i pitanje asistenata i učenika s asistentima, koje se ne spominje ni jednom riječju. Prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajućisu način prihvaćeni.
287 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženoga boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.
288 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 4. Kriterije za upis u produženi boravak treba mijenjati. Prednost bi trebali imati učenici čiji su roditelji zaposleni. Čest je slučaj da roditelji "nabave"potvrdu o zaposlenju iako su kod kuće i dijete ostaje u produženom boravku. Izvan Zagreba postoje primjeri u kojima osnivač štedi novac te produženi boravak polazi preko 40 učenika s kojima radi jedna učiteljica. Kad bi se jasno odredio maksimalan broj učenika u jednom odjeljenju taj se problem ne bi pojavljivao. Još jedan problem je ugovor učitelja. U nekim školama učiteljima prekidaju ugovor na kraju nastavne godine, nemaju nikakva materijalna prava i osnivač ne poštuje njihova prava koja su propisana kolektivnim ugovorom. Za organiziranje produženog boravka trebao bi postojati jasan kriterij što sve osnivač treba osigurati (adekvatan prostor, opremu, plaće za djelatnike), a ne samo utrpati prevelik broj učenika u neadekvatan prostor uz misao da se u produženom boravku "djeca samo čuvaju". Primljeno na znanje Svako dijete ima pravo uključivanja u produženi boravak, a u slučaju da se javi više djece mogu se odrediti kriteriji upisa ili povećati broj odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka o čemu odlučuje osnivač.
289 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 4. Slažem se s navedenim prijedlozima kolegica i kolega o definiranju minimalnog i maksimalnogh broja učenika, a treba više i kontrolirati uključenos učenika u program produženog boravka s obzirom na kriterije ( često se dešava da boravak pohađaju i učenici kojima tamo nije mjesto). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Svako dijete ima pravo uključivanja u produženi boravak te nije jasno kojim učenicima "tamo nije mjesto".U slučaju da se javi više djece učenici se upisuju temeljem kriterija ili se, sukladno odluci osnivača, povećava broj odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka.
290 Romana Sladić  PRAVILNIK, Članak 4. Osvrt na članak 4: Vrlo je važno odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Budući da to do sada nije jasno definirano, događa se da učitelji produženog boravka rade u vrlo nezahvalnim uvjetima te zbog preopterećenosti brojem učenika i heterogenosti skupina pati i kvaliteta njihova rada. U kombiniranim odjelima produženog boravka nastavni planovi razrednih učitelja ne moraju biti isti pa iz toga proizlazi da učiteljica u jednom trenutku mora raditi i po nekoliko različitih planova. Takva situacija je nepovoljna za učenike i njihove učitelje. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
291 Mirela Petrušić  PRAVILNIK, Članak 4. Vrlo je važno odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Trenutno postoje situacije, u ruralnim, ali i u urbanim sredinama, u kojima jedan učitelj u produženom boravku radi i s preko 30 učenika koju su različite dobi, ali i različitih odjeljenja unutar iste dobi. Nastavni planovi njihovih učitelja ne moraju biti isti pa iz toga proizlazi da učiteljica u jednom trenutku mora raditi i po nekoliko različitih planova. Kvaliteta rada u tom je slučaju izuzetno loša učitelj ne može dovoljno detaljno niti provjeriti rad učenika kao ni pomoći učeniku ukoliko nešto ne razumije. Takva situacija je nepovoljna za učenika kao i za učitelja kojemu izaziva velik stres i pritisak. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
292 Katarina Pavičić  PRAVILNIK, Članak 4. Slažem se s prijedlozima kolegica i kolega da je potrebno definirati minimalan i maksimalan broj učenika u homogenim skupinama kao i u kombiniranim skupinama. Za otežane uvjete rada učitelj produženog boravka bi trebao dobiti propisanu naknadu. Omogućiti rad asistenta i u vrijeme održavanja produženog boravka. Također predlažem da škola utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka te dogovara mogućnost financiranja ili sufinanciranja boravka. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Pravo na dodatak na osnovnu plaću ugovoreno je Kolektivnim ugovorom.
293 Slavica Perković Pernar  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Također, u nekim produženim boravcima su kombinirana razredna odjeljenja što bi učitelju trebalo biti dodatak na plaću. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Pravo na dodatak na osnovnu plaću ugovoreno je Kolektivnim ugovorom.
294 adriana toic perkovic  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalni i maksimalni broj učenika u razrednom odjelu odnosno u kombiniranim odjelima kao što je definirano za redovnu nastavu. ( npr. četverokombinacija broji i do 30 učenika, a ponekad i više) te učitelju platiti naknadu za rad u kombiniranom odjelu. Definirati, ukoliko je u produženom boravku dijete sa poteškoćama u razvoju, pod kojim uvjetima. Definirati jasno kriterije za uključivanje učenika u produženi boravak (djeca sa posebnim potrebama trebaju imati asistenta ukoliko ga ima i u redovnoj nastavi; roditelji koji ne rade upisuju djecu u PB što dovodi do velikog broja učenika i manje kvalitetnog rada) Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
295 Sandra Jelenčić  PRAVILNIK, Članak 4. U ovom članku potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u homogenim skupinama kao i u heterogenim (kombiniranim) skupinama. U heterogenim skupinama treba točno odrediti i opseg. Za otežane uvjete rada učitelj produženog boravka bi trebao dobiti propisanu naknadu. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Propisima nije definirana razlika između homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina. Pravo na dodatak na osnovnu plaću ugovorena su Kolektivnim ugovorom.
296 Barbara Stipetić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
297 Gabrijela Ladika  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženoga boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen.
298 AROA BULIĆ  PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 1. članka 4. potrebno je utvrditi rok do kojega Škola dostavlja zahtjev osnivaču. Nejasno je koje sve to dokaze i podatke Škola treba dostaviti, osim broj učenika i broj planiranih odgojno – obrazovnih skupina PB-a. Treba točno definirati broj učenika u razrednom odjelu produženog boravka te odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Nije jednaka kvaliteta i težina rada u skupini koja se sastoji od dvadesetak učenika samo jednog razrednog odjela ili onog u kojem je tridesetak (i više!) učenika u kombinaciji. U slučaju kombinacije za učitelja u produženom boravku treba predvidjeti adekvatnu naknadu. U stavku 2. ovoga članka piše da osnivač škole utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka u školama te s osnivačem škole dogovaraju mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženog boravka. Smatram da niije logično da netko umjesto škole utvrđuje potrebe škole. U stavku 3. ovog članka piše da osnivač na temelju zahtjeva iz stavka 1. donosi odluku o kriterijima za uključivanje u PB. Koji su to kriteriji?? Smatram da se kriteriji, kao i cijena produženog boravka treba donijeti prije i biti poznata prije samog dostavljanje zahtjeva. Roditelji moraju biti upoznati s cijenom, jer postoji mogućnost da roditelji odustanu od PB-a, što za sobom povlači smanjenje broja učenika u odjelu PB-a...pa i ukidanje jednog odjela od strane osnivača (već se i prije događalo da se smanjuje broj odgojno – obrazovnih skupina PB-a od strane osnivača jer kao nema dovoljno djece te u tom slučaju imate npr. 2 odjeljenja PB-a po 30 učenika umjesto 3 odjeljenja po 20 učenika). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
299 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 4. - Predlažem da u stavku 2. ovoga članka umjesto osnivača škole piše da su škole te koje utvrđuju potrebu provođenja produženog boravka u školama te s osnivačem škole dogovaraju mogućnosti financiranja ili sufinanciranja produženog boravka. Slažem se s kolegom Novakom koji je prije mene napisao da nije logično da netko umjesto škole utvrđuje potrebe škole. - Kolegica Šlezak je dobro primijetila da je kriterije upisa i cijenu potrebno definirati prije dostavljanja zahtjeva škole osnivaču kako bi se izbjegla neizvjesnost i skratili rokovi za konačnu informaciju o upisu koju trebaju dobiti roditelji, ali i kako bi učitelji u produženom boravku pravovremeno i kvalitetno mogli planirati i programirati rad za nadolazeću školsku godinu, što nije moguće ako tu informaciju dobiju nekoliko dana prije početka nastave. Dodao bih i da kriteriji upisa te struktura odgojno-obrazovnih skupina trebaju biti određeni na nacionalnoj razini i usklađeni s Državnim pedagoškim standardom, a osnivači će odlučiti o sufinanciranju programa produženog boravka u skladu sa svojim financijskim mogućnostima. Kolegica je postavila i odlično pitanje na koje me zanima odgovor: Dogodi li se da se skupine ne mogu oformiti zbog objektivnih razloga (manje prijavljenih učenika), kako će se tretirati status učitelja koji je ostao bez radnog mjesta, obzirom da je bio financiran od strane osnivača? Ovo je ozbiljan problem za učitelje/ice koji se nađu u toj situaciji i ovaj Pravilnik bi trebao ponuditi rješenje za takve situacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
300 Ivana Švagelj Majcen  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Odrediti adekvatnu naknadu učiteljima u produženom boravku koji rade u kombiniranim odjeljenjima te u takvim odjeljenjima definirati manji maksimalan broj učenika. Učenicima s posebnim potrebama omogućiti prisutnost asistenta ili umanjiti maksimalan broj učenika u skupini s takvim učenikom. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen.Produženi boravak izvodi se u odgojno-obrazovnoj skupini, a ne u kombiniranom razrednom odjelu. Pravo na dodatak na osnovnu plaću ugoveno je Kolektivnim ugovorom.
301 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući je način prihvaćen. Sukladno propisima nema homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina.
302 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 4. Odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Definirati prostorne, materijalne i kadroovske uvjete za organizaciju produženog boravka. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni. Sukladno propisima nema homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina.
303 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 4. Prijedlog: Potrebno je odrediti minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka, kao i opseg heterogenosti skupine. Obrazloženje: Trenutno postoje situacije, osobito u ruralnim krajevima, u kojima jedan učitelj u produženom boravku radi i sa 40-ak učenika koju su različite dobi, ali i različitih odjeljenja unutar iste dobi (postoji primjer škole koja je organizirala boravak za učenike 1.a, 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a i 4.b razreda, što zbog neusuglašenosti nastavnih planova znači i do 8 različitih nastavnih sadržaja koje učitelj treba raditi jedan dan s učenicima). Kvaliteta rada u tom je slučaju izuzetno loša jer učenici rade različite sadržaje i učitelj ne može dovoljno detaljno niti provjeriti rad učenika, a kamoli raditi dodatno s onima kod kojih uoči nerazumijevanje određenih nastavnih sadržaja. Prijedlog: Točno definirati prostorne, materijalne i kadroovske uvjete za organizaciju produženog boravka. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.S ukladno propisima nema homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina.
304 Ivana Pribanić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati mjerila za broj učenika u razrednom odjelu PB (i u redovitom i u kombiniranom odjelu). Treba voditi računa o naknadi učiteljima PB koji rade u kombiniranim razrednim odjelima i precizirati mogu li se učenici koji rade po prilagođenom programu uključiti u PB svog razrednog odjela (ako učenik ima u redovnoj nastavi asistenta, treba ga imati i u PB) Primljeno na znanje Učitelji u produženom boravku ne rade u kombiniranom razrednom odjelu već u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka. Sukladno propisima nema homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina.
305 Nevenka Dimač  PRAVILNIK, Članak 4. Treba točno definirati broj učenika u razrednom odjelu produženog boravka. Broj bi trebao biti takav da se jednako kvalitetno može raditi kao i u nastavi. U slučaju kombinacije za učitelja u produženom boravku treba predvidjeti adekvatnu naknadu. Iste uvjete bi trebalo omogućiti i u razredima produženog boravka s učenicima koji se školuju po individualiziranom ili prilagođenom programu (asistent, naknada). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenikau odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. Učitelji u produženom boravku ne rade u kombiniranom razrednom odjelu već u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka.
306 Ksenija Gluhak  PRAVILNIK, Članak 4. Poštovani, smatram da je potrebno paziti na broj učenika u produženom boravku radi kvalitetnog održavanja rada i učenja; smatram da je potrebno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka - homogene skupine - npr. učenici samo 1. razreda, te kombinirane skupne npr. učenici 1. i 2. razreda, ili 1. i 3. razreda ili 2. i 3. razreda... hoće li se učiteljima priznati kombinirati rad - plaćeno s obzirom na drugčije uvjete rada... Na koji način će biti regulirani rad s učenicima s problemima u ponašanju i ukoliko imaju redovni program uz individualizirani pristup ili prilagođeni program, ima li šanse da asistenti budu uključeni i u poslijepodnevni rad s tim učenicima kao i ujutro... Slažem se s kolegama čije sam komentare čitala kako taj posao je isključivo rad učitelja razredne nastave i da to nije nikako čuvanje djece. Nisam učiteljica PB, no gledajući svoje kolegice koje su produženi boravak dovele na visoki novi smatram da je došlo vrijeme da se i njima omogući aktivno sudjelovanje u formativnom praćenju učenika, ali i u vrednovanju učenika. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. Sukladno propisima nema homogenih i heterogenih odgojno-obrazovnih skupina.
307 OSNOVNA ŠKOLA - SCUOLA ELEMENTARE "DOLAC"  PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 3. se predviđa da bi kriterije, sukladno iskazanom interesu roditelja, trebao odrediti osnivač. Predmetno potencijalno otvara i dalje mogućnost samovolje osnivaču. Takva situacija stvara nesigurnost za roditelje koji su iskazali interes, jer potencijalno neće znati što ih očekuje do početka nove školske godine i potencijalno do značajnih razlika u kriterijima između susjednih škola različitih osnivača, a potencijalno i istog osnivača. Ovakvim određivanjem kriterija osobito bi mogle biti na udaru škole bez upisnog područja ili čije upisno područje obuhvaća vrlo širok teritorijalni opseg. To se osobito odnosi na škole na jeziku i pismu nacionalnih manjina koje nerijetko upisuju djecu iz čitave jedne županije, pa i šire ili škole u određenim ruralnim područjima koja su jako rijetko naseljena i loše prometno povezana. Takve škole bi se vrlo lako mogle naći pod pritiskom osnivača da ukinu ili im se ne odobre skupine za IV., a možda i III. razred, jer su to već "velika" djeca, ali i ta "velika" djeca moraju prijeći 100 i više kilometara autobusom koji možda ne staje blizu same škole ili taksijem bez pratnje odraslih. Takve situacije ni danas nisu rijetkost, a svi smo svjesni da u današnjem životnom ritmu očekivati da će roditelji u navedenim situacijama biti u mogućnosti napustiti posao da bio djecu odveli kući, nije realna, dok ruku na srce baka servis više ne postoji. Nije rečeno da će osnivači postupati na navedene načine, ali već kada je zakonodavac odlučio uniformirati pravila za produženi boravak, a mogao je i cjelodnevni odgojno-obrazovni rad također, onda treba iskoristiti ovu priliku da se ograniči diskrecijska sloboda osnivača u tom aspektu. Osnivaču treba ostaviti prostor da odluči u kojoj mjeri će, sukladno vlastitim financijskim mogućnostima, sufinancirati troškove boravka, ali kriterije tko ima pravo biti korisnik i tko ih može pružati moraju biti riješena na nacionalnoj razini. Kao što smo naveli, mogućnost da kriterije samostalno ili dodatno određuju osnivači, osobito će pogoditi škole na jeziku i pismu nacionalnih manjina, a samim time destimulirati će se upis u te škole i onemogućiti ustavno pravo pripadnika manjinskih zajednica na odgoj i obrazovanje na materinjem jeziku. Također, biti će pogođene i škole u izoliranim ruralnim područjima te se dovodi u pitanje i provedba demografskih politika i politika ruralnog razvoja. Svi moramo biti svjesni da se nijednim pravilnikom ne mogu predvidjeti sve okolnosti koje se u stvarnosti mogu javiti, ali kroz ovakva savjetovanja gdje struka kaže svoje mišljenje utemeljeno na praktičnim iskustvima može se osigurati da ovaj Pravilnik bude što kvalitetniji. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika na odgovarajući su način prihvaćeni. Ako postoji potreba i uvjeti za formiranje većeg broja odgojno-obrazovnih skupina osnivač može odobriti povećanje istih.
308 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati broj učenika po odgojno-obrazovnoj skupini. Trenutna situacija u praksi je neujednačena i nepravedna, a podređena samovolji osnivača i/ili ravnatelja. Ovaj pravilnik su učitelji zaposleni u produženim boravcima diljem Hrvatske željno iščekivali u nadi se da će uvesti red i omogućiti pravednost. Naime, nikako nije jednaka kvaliteta i težina rada u skupini koja se sastoji od dvadesetak učenika samo jednog razrednog odjela, ili onog u kojem je tridesetak (i više!) učenika u višerazrednoj kombinaciji. Kako za rad u nastavi postoje kriteriji o broju učenika ovisno o kombinaciji, jednako treba definirati i za produženi boravak. Nadalje, polazi li produženi boravak učenik s prilagođenim programom, isti bi trebao imati asistenta (ako ga ima u nastavi), a broj polaznika te skupine trebao bi se smanjiti sukladno standardima koji vrijede i za razredne odjele. Za otežane uvjete rada učitelj produženog boravka bi trebao dobiti propisanu naknadu. Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika na odgovarajući su način prihvaćeni. U skladu s propisima produženi boravak izvodi se u odgojno-obrazovnoj skupini te nema razlike u broju učenika obzirom na dob - razred/razrede koje pohađaju. Pravo na dodatak na osnovnu plaću ugovoreno je Kolektivnim ugovorom.
309 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 4. Iz ovog članka se može iščitati da je prvo škola dužna dostaviti zahtjev sa navedenim prilozima, a potom osnivač donosi kriterije o uključivanju u p.b., cijeni itd.. To bi značilo da će roditelji prvo poželjeti (nikako još planirati!) produženi boravak za svoje dijete, a tek onda (u kojem roku?) dobiti informaciju koje kriterije treba zadovoljiti (koji razred učenik polazi, zaposlenost roditelja, mjesto stanovanja…) i cijenu. Možda će naknadna informacija o cijeni (ako bi ona bila veća od prethodnih razdoblja) dovesti do promjene mišljenja roditelja o upisu djeteta u p.b. pa će se priča zavrtjeti još jednom. Smatram da je kriterije upisa (raspoređenih po važnosti) i cijenu potrebno definirati prije dostavljanja zahtjeva kako bi se izbjegla neizvjesnost i skratili rokovi za konačnu informaciju o upisu koju trebaju dobiti roditelji. Ubrzavanje ovog procesa je koristan i učiteljima zaposlenima u produženom boravku, kako bi pravovremeno i kvalitetno mogli planirati i programirati rad za nadolazeću školsku godinu. Ovim člankom nije definirano provodi li se ovakav postupak svake školske godine iznova. Ako da, onda postoji opravdana bojazan i za zaposlene učitelje u produženom boravku da osnivač ne odobri jednaki broj skupina za narednu školsku godinu, iako možda postoji dostatan interes. Naime, ukine li se jedna ili više odgojno obrazovnih skupina učitelji ostaju bez zaposlenja. Može li i pod kojim uvjetima osnivač smanjiti broj skupina u odnosu na prethodnu školsku godinu? Dogodi li se da se skupine ne mogu oformiti zbog objektivnih razloga (manje prijavljenih učenika), kako će se tretirati status učitelja koji je ostao bez radnog mjesta, obzirom da je bio financiran od strane osnivača? Ujedno, ukoliko se uprazni radno mjesto učitelja u nastavi ili u produženom boravku, potrebno je definirati mogućnost prelaska učitelja iste škole na ova radna mjesta. Ova pitanja, obzirom da su specifična upravo za produženi boravak, potrebno je razjasniti ovim Pravilnikom. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Prava učitelja koji su iskazani organizacijskim viškom uređena su drugim propisima kao i mogućnost izmjene ugovora o radu.
310 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 4. Članak 4. (1) Škola u kojoj će se provoditi produženi boravak obvezna je osnivaču dostaviti zahtjev za provođenje produženoga boravka kojem se prilažu: - podaci o broju učenika prijavljenih za produženi boravak, - podaci o broju planiranih odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka, - drugi podaci ili dokazi na traženje osnivača. - PRIJEDLOG EKONOMSKE CIJENE PRODUŽENOG BORAVKA (2) ŠKOLA utvrđuje potrebu provođenja produženog boravka te dogovara mogućnost financiranja ili sufinanciranja boravka.( Nije logično da netko umjesto škole utvrđuje potrebe škole) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
311 Marija Vlajić  PRAVILNIK, Članak 4. Potrebno je definirati broj učenika koji mogu pohađati produženi boravak, posebno za redovita i kombinirana odjeljenja. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika i uvjete rada na odgovarajući je način prihvaćen. Učiteli u produženom boravku ne rade u kombiniranom razrednom odjelu već u odgojno-obrazovnoj skupini produženog boravka.
312 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 3. članka 4. ovoga članka potrebno je utvrditi rok do kojega osnivač nakon zaprimljenog zahtjeva škole donosi odluku o kriterijima, cijeni i broju odgojno-obrazovnih skupina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
313 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 4. U stavku 1. članka 4. ovoga Pravilnika potrebno je utvrditi rok do kojega Škola dostavlja zahtjev osnivaču. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
314 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, potrebno je točno definirati uvjete i dokumentaciju za upis. Definirati stavke ugovora. Nije prihvaćen Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja.
315 Jadranka Gegic Blajic  PRAVILNIK, Članak 5. Ugovor o produženom boravku bi trebao sadržavati stavku u kojoj se roditeljima jasno daje do znanja da je PB organizirani oblik odgojno - obrazovnog rada, a ne čuvalište djece po potrebi i da u njemu ostaju svi učenici jednog odjeljenja, a ne da odlaze kad je koga volja i kako je koga volja i time remete ritam i tijek rada. U svakoj bi školi trebala postojati tzv. "čista odjeljenja" koja nisu u PB-u i ona koja su PB. Roditelji koji se odluče za PB jer za njim imaju potrebu, trebali bi poštivati trajanje i vrijeme rada PB-a. Nije prihvaćen Organizacija odgojno-obrazovnih skupina ovisi o broju učenika i uvjetima škole. Ugovor se sklapa sukladno prethodno navedenom.
316 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno definirati uvjete i dokumentaciju za upis. Prihvaćen Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja.
317 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 5. U Članku 5. , stavak 1. potrebno je razraditi detaljnije postupak „prijave učenika“ i „postupak upisa/uključivanja učenika“ te obvezno unaprijed utvrditi vrijeme prijave i upisa učenika u produženi boravak, pravo prvenstava za uključivanje učenika u slučaju većeg broja od mogućnosti uključivanja i dr. Prihvaćen Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja.
318 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 5. U članku 5.st.1.aI.2. — propisano da osnivač utvrđuje listu učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u produženi boravak ako se prijavi veći broj učenika od planiranog — prijedlog isti kao i pod toc.2. Nije prihvaćen S obzirom da se program izvodi temeljem kriterija koje je donio osnivač, zbog pojednostavljenja procedure, jednostavnije je da se ugovor sklapa sa školom.
319 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 5. Bilo bi korisno da se Pravilnikom donesu i neki specifični (za PB) naputci za Ugovor koji roditelji sklapaju sa školom, a vezano uz obveze roditelja. Događa se, primjerice, da neki roditelji PB ne plaćaju mjesecima, da svjesno dovode dijete u PB već očito bolesno (temperatura, povraćanje…), ne surađuju s učiteljima usprkos pozivima na suradnju zbog povećih problema… Ugovor bi trebao štititi sve sudionike programa PBa i ujedno ih obvezivati. Tko je pozvan sročiti takav ugovor? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne ograničava sadržaj Ugovora.
320 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 5. Članak spominje u više navrata ODLUKE i KRITERIJE….U redu je da odluku donosi osnivač, no kriterije bi trebao donijeti ovaj Pravilnik, kako bi se osnivač imao čime voditi i donijeti valjanu odluku. Nadalje, nije jasno što znači: „u slučaju da se prijavi veći broj učenika od planiranog“. Da bi alineja bila jasna potrebno je ovim Pravilnikom točno definirati broj učenika po o-o skupini, koje mogu biti različite (homogene, heterogene, s uključenim učenicima s PP) te time zahtijevaju i različite kriterije. Djelomično prihvaćen Kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja.
321 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, potrebno je točno definirati uvjete i dokumentaciju za upis. Također, ukoliko se za to pokaže interes, tj.ako stranke zadovolje uvjete, omogućiti otvaranje novih boravaka. Nije prihvaćen Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja. O mogućnostima i potrebama povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina na prijedlog škole odlučuje osnivač.
322 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 5. Treba jasno definirati broj djece u jednom odjeljenju te kriterije po kojima se učenik može upisati u produženi boravak. Djelomično prihvaćen Broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini propisan je na odgovarajući način. Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja.
323 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati kriterije za učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u program produženoga boravka te u slučaju prijave većeg broja učenika od planiranog omogućiti otvaranje novih razrednih odjela te zapošljavanje učitelja. Nije prihvaćen Svako dijete ima pravo upisa, a kriterije treba odrediti osnivač sukladno specifičnostima škole i potreba učenika i roditelja. O mogućnostima i potrebama povećanja broja odgojno-obrazovnih skupina na prijedlog škole odlučuje osnivač.
324 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno odrediti broj učenika u jednom odjelu produženog boravka te u slučaju prijave većeg broja učenika od planiranog omogućiti otvaranje novih razrednih odjela te zapošljavanje novih učitelja.U slučaju prijave većeg broja učenika od planiranoga, potrebno je omogućiti otvaranje novih razrednih odjela i zapošljavanje novih učitelja ili odrediti jasne kriterije za upis te odrediti dokumentaciju koju je potrebno priložiti za upis u produženi boravak. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. U slučaju potrebe osnivač može donijeti odluku o povećanju broja odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
325 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati koliki broj učenika je moguć u jednom odjeljenju produženog boravka (Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisuje u čl.11. st. 8. da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika, te da će se isti urediti posebnim propisom). Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
326 Renata Mladina  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo) . Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40 ( iskustva učitelja, nije iznimka već pravilo). Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući su način prihvaćeni.
327 Iva Milin  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno odrediti broj učenika u jednom odjelu produženog boravka te u slučaju prijave većeg broja učenika od planiranog omogućiti otvaranje novih razrednih odjela te zapošljavanje novih učitelja. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen, a to znači da u slučaju potrebe i u skladu s propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka.
328 Primorsko-goranska županija  PRAVILNIK, Članak 5. Člankom 5. nisu utvrđeni kriteriji koje treba sadržavati Odluka o organizaciji produženog boravka, te je u tom smislu Pravilnik općenit, nedorečen i nepotpun. Predlažemo da Ministarstvo Pravilnikom utvrdi i: 1.Kriterije upisa u produženi boravak, 2. strukturu odgojno-obrazovnih skupina (minimalan i maksimalan broj učenika u skupini) i broj skupina produženoga boravka. Obrazloženje: Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja propisuje u čl.11. st. 8. da se produženi boravak organizira s najmanje 14 učenika, a u pravilu s 20 učenika, te da će se isti urediti posebnim propisom. Smatramo da bi Pravilnik trebao uređivati i pitanja broja učenika i strukture odgojno-obrazovnih skupina u produženom boravku, što nacrt Pravilnika ne sadrži, zbog čega je nedorečen i nepotpun. Djelomično prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući su način prihvaćeni. Kriterije treba utvrditi osnivač.
329 Istarska županija  PRAVILNIK, Članak 5. U Čl.5.st.1.al.2. propisano je da osnivač utvrđuje listu učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u produženi boravak ako se prijavi veći broj učenika od planiranog - prijedlog je da se Pravilnikom definira minimalan i maksimalan broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini u produženom boravku, kao i heterogenost skupine, odnosno broj učenika za redovita i kombinirana razredna odjeljenja. Prihvaćen Prijedlozi vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući su način prihvaćeni. Produženi boravak izvodi se u odgojno-obrazovnim skupinama te se ne može propisati broj učenika na način kako je predloženo.
330 ANJA BARIŠIĆ  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati koliki broj učenika je moguć u jednom odjeljenju produženog boravka kako ne bi došlo do natrpanih razreda. Trebalo bi promijeniti iz naziva školske godine u nastavnu godinu. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen.
331 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 5. Koji je to veći broj prijavljenih učenika od planiranoga? Trebalo bi jasno definirati mogući broj učenika u jednom odjeljenju produženog boravka. U slučaju prijave većeg broja učenika od planiranoga, potrebno je omogućiti otvaranje novih razrednih odjela i zapošljavanje novih učitelja ili odrediti jasne kriterije za upis te odrediti dokumentaciju koju je potrebno priložiti za upis u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen, a to znači da u slučaju potrebe i u skladu s propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
332 Vedrana Čondić  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati koliki broj učenika je moguć u jednom odjeljenju produženog boravka kako ne bi došlo do prenapućenih razreda. U slučajevima velikog interesa za produženi boravak odrediti jasne kriterije za upis te odrediti dokumentaciju koja je potrebna za upis. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen, a to znači da u slučaju potrebe i u skladu s propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
333 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, potrebno je definirat i konkretizirat koja djeca smiju ići u produženi boravak. Primljeno na znanje Svako dijete ima pravo biti uključeno u produženi boravak te ne nije jasno koja djece ne bi smjela ići.
334 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, potrebno je točno propisati koja djeca mogu ići u boravak jer se na ovaj način stvaraju prenapučeni razredi (budući da sami uvjeti nisu jasno definirani). Djelomično prihvaćen Svako dijete ima pravo ići u produženi boravak. Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
335 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je, u slučajevima velikog interesa za produženi boravak, odrediti jasne kriterije za upis učenika te definirati dokumentaciju koja je potrebna za upis. Primljeno na znanje Svako dijete ima pravo pohađanja produženoga boravka. U slučaju potrebe i u skladu s propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka ili će se učenici upisati temeljem kriterija koje utvrdi osnivač.
336 Ana Sušek  PRAVILNIK, Članak 5. Slažem se da broj učenika koji ostvaruju pravo uključivanja u program produženog boravka treba ograničini na maksimalan broj koji je isti i za maksimalan broj učenika u razredu. (iako mislim da je i taj broj prevelik obzirom na stanje današnje djece). Ako želimo pozitivan razvoj učenika u bilo kojem smislu, potrebno je učitelju omogučiti sredstva i vrijeme kako bi se mogao posvetiti svakom učeniku. U skupini od 25 i više učenika to je nemoguće. Produženi boravak se danas uglavnom svodi na čuvanje djece umjesto da se s njima nešto konkretno napravi. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen.
337 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno odrediti maksimalni broj učenika kako u homogenoj tako i u heterogenoj skupini produženog boravka. U slučaju prijavljivanja prevelikog broja učenika, nužno je omogućiti zapošljavanje većeg broja učitelja i otvaranje novih skupina produženoig boravka. U praksi se zbog ne otvaranja novih radnih mjesta, formiraju skupine čiji broj učenika raste i do 40 na jednog učitelja. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen.
338 Maja Lisica  PRAVILNIK, Članak 5. Osnivač uvjetuje broj učenika u PB koji se mogu slobodno reći kosi sa DPS-om. U slučaju većeg broja upisanih, odjeljenja se pretrpavaju, ostaje isti broj zaposlenih. U cijeloj priči trpe prvo učenici koji ne mogu adekvatno raditi, učitelji koji također ne mogu adekvatno i kvalitetno organizirati redovan rad, a da ne pričamo o raznim projektima i radionicama. Potrebno je jasno definirati max.broj učenika po odjeljenju s obzirom na homogenost/heterogenost, na razini države. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
339 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je jasno odredit kriterije po kojima učenik ostvaruje pravo uključivanja u program produženog boravka te jasno odrediti maksimalan broj učenika koji može biti uključen u jednu skupinu. U Pravilnik je potrebno nadodati da učenik koji tijekom redovne nastave ima pomoćnika u nastavi, mora ga imati i tijekom produženog boravka. U slučaju prijave većeg broja od očekivanog, potrebno je omogućiti otvaranje novih razrednih odjela i zapošljavanje dodatnih učitelja. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen, a to znači da u slučaju potrebe i u skladu s propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
340 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno definirati odgojno obrazovne skupine produženog boravka – homogene (jesu li u skupini samo učenici jednog razreda) ili kombinirane skupine (jesu li u skupini učenici paralelnih razreda ili kombinirane skupine ). Treba odredti maksimalan broj učenika u skupini obzirom na homogenost ili heterogenost. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. Pojam homogene ili heterogene odgojno-obrazovne skupine nije propisan ni jednim propisom. Člankom 11. stavka 3. Državnoga pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja na određeni je način propisano da se odgojno-obrazovna skupina ustrojava od učenika istog ili dvaju i više razreda za provedbu izborne, dopunske i dodatne nastave, izvannastavnih aktivnosti ili za drugi oblik neposrednoga odgojno-obrazovnog rada, ali pri tome nema razlike u broju učenika za izvođenje određenog oblika rada.
341 Katarina Hanžek  PRAVILNIK, Članak 5. Ima li škola uvjete treba dozvoliti i poticati uključivanje djece u produženi boravak, a ne ograničavati broj djece koja polazi produženi boravak. Prema potrebi dozvoljavati zapošljavanje novih učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
342 IVANA MATKOVIĆ  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je, u slučaju prijave većeg broja učenika omogućiti zapošljavanje i većeg broja učitelja. Učenicima s posebnim potrebama, koji imaju pravo na pomoćnika u nastavi, pomoćnika bi morali imati i tijekom produženog boravka. U praksi to nikako nije pravilo. Često učenici s posebnim potrebama ometaju rad produženog boravka, nisu zainteresirani za rad ni provedbu raznih programa i projekata. Što je s ostalim učenicima koji žele raditi? Ne koče li se time prava ostalih učenika? Rečenicu, "...da se prijavi veći broj učenika od..." potrebno je definirati broj učenika za redovita i kombinirana razredna odjeljenja. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
343 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je jasno odredit kriterije po kojima učenik ostvaruje pravo uključivanja u program produženog boravka te jasno odrediti maksimalan broj učenika koji može biti uključen u jednu skupinu. U Pravilnik je potrebno nadodati da učenik koji tijekom redovne nastave ima pomoćnika u nastavi, mora ga imati i tijekom produženog boravka. U slučaju prijave većeg broja od očekivanog, potrebno je omogućiti otvaranje novih razrednih odjela i zapošljavanje dodatnih učitelja. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
344 Anne-Marie Popović  PRAVILNIK, Članak 5. Poštovani, Pravilnik niti jednim člankom ne predviđa mogućnost ispisa učenika iz produženog boravka tijekom nastavne godine. Tu mogućnost trebalo bi predvidjeti (npr. ugrožavanje sigurnosti drugih učenika...). Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Pitanje ispisa može se definirati u Ugovoru, a ponašanje i pedagoške mjere uređene su drugim propisima.
345 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 5. Definirati maksimalan i minimalan broj polaznika produženog boravka. Ukoliko bi došlo do povećanja broja učenika, omogućiti upis svakom djetetu uz dodatno zapošljavanje učitelja, a ne preopteretiti postojeće skupine. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
346 Martina Marušić  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo). Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
347 Romana Ana Reščić  PRAVILNIK, Članak 5. Kao i u tijeku redovne nastave potrebno je poraditi na pedagoškim standardima. U razredu ne bi smjelo biti više učenika od 22. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
348 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 5. Dodati: "...osnivač u suradnji sa Školom" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
349 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo) . Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40 (iskustva učitelja, nije iznimka već pravilo). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
350 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 5. Treba jasno odrediti kriterije prijava u produženi boravak i najmanji i najveći mogući broj učenika u jednoj odgojno-obrazovnoj skupini. U slučaju prijave većeg broja učenika omogućiti zapošljavanje učitelja. Učenik koji tijekom redovite nastave ima pomoćnika u nastavi, pravo na pomoćnika u nastavi mora imati i tijekom produženog boravka. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
351 Gabrijela Sabo  PRAVILNIK, Članak 5. U Pravilnik je potrebno nadodati da učenik koji tijekom redovite nastave ima pomoćnika u nastavi, pravo na pomoćnika u nastavi mora imati i tijekom produženog boravka. Primljeno na znanje Pravo na pomoćnika u nastavi uređeno je posebnim propisom.
352 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo) . Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40 ( iskustva učitelja, nije iznimka već pravilo). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
353 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 5. U slučajevima velikog interesa za produženi boravak odrediti jasne kriterije za upis te odrediti dokumentaciju koja je potrebna za upis. Potvrda o zaposlenju roditelja ne može biti jedini dokument jer se nažalost zloupotrebljava sustav i te potvrde se nabavljaju iako su roditelji kod kuće. Djelomično prihvaćen U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
354 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 5. U Pravilnik je potrebno nadodati da učenik koji tijekom redovite nastave ima pomoćnika u nastavi, pravo na pomoćnika u nastavi mora imati i tijekom produženog boravka. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen.
355 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo) . Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40 (iskustva učitelja, nije iznimka već pravilo). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
356 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 5. Kriterije ne bi trebao donositi osnivač nego bi trebali biti doneseni na razini cijele države.Pravo na produženi boravak trebala bi imati samo djeca zaposlenih roditelja (uz neku iznimku ukoliko je situacija specifična) i nije dovoljna samo potvrda o zaposlenju jer je mnogi roditelji mogu "nabaviti" te upisati dijete u boravak iako su kod kuće. Jasno odrediti da ukoliko učenici koji imaju asistenta u nastavi, a iz nekog razloga ostaju u produženom boravku, trebaju imati asistenta i za vrijeme u produženom boravku. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
357 adriana toic perkovic  PRAVILNIK, Članak 5. Donijeti i obveze roditelja Primljeno na znanje Nije jasno na što se misli te se ne može odgovoriti.
358 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 5. Predlažem da kriteriji upisa u produženi boravak budu doneseni na državnoj razini (dakle da ih donese Ministarstvo znanosti i obrazovanja), tako da se u prvom redu ovoga članka briše riječ "kriterija" a u stavku 2. piše: "-sukladno kriterijima koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja..." Razlog ovog prijedloga je ujednačavanje tih kriterija na državnoj razini kako bi svi učitelji u produženom boravku imali više-manje jednake uvjete rada, barem po pitanjima koja je moguće regulirati na ovaj način. Nije prihvaćen Kriterije propisuje osnivač.
359 Ivana Švagelj Majcen  PRAVILNIK, Članak 5. U slučaju prijave većeg broja od očekivanog, potrebno je omogućiti zapošljavanje dodatnih učitelja, a ne ograničavati i određivati koji učenik može ići, a koji ne. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
360 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je točno i jasnije propisati koja djeca mogu ići u boravak jer se na ovaj način stvaraju prenapučeni razredi (budući da sami uvjeti nisu jasno definirani). Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
361 Ivan Oreški  PRAVILNIK, Članak 5. Svakako treba odrediti jasnije kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba priložiti. Sama potvrda o zaposljenju se lagano nabavi, pogotovo ako supružnici "rade" u istoj firmi. Time imamo situaciju koja je već postala i pravilo, gdje je jedan roditelj kod kuće (uživa bez dijeteta, nažalost), a tek jedan radi. Zbog takvih stvari dolazi do prenapučenosti boravka jer nigdje konkretno nije napisan maksimalan broj učenika u boravku te svi to tumače kako žele. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
362 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 5. Potrebno je definirati koliki broj učenika je moguć u jednom odjeljenju produženog boravka. Omogućiti sklapanje ugovora s roditeljima koji imaju specifičnu obiteljsku situaciju iako, možda, nisu zaposleni. Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
363 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 5. Treba odrediti jasne kriterije tko može ići u produženi boravak i koju dokumentaciju treba donijeti. Nije dovoljna potvrda o zaposlenju jer se ona lako nabavi, a u prenapučeni boravak idu djeca čiji je jedan roditelj kod kuće (nije iznimka,već nažalost pravilo) . Odrediti maksimalan broj učenika u boravku jer to nigdje ne piše i svatko tumači kako mu odgovara (osnivači najčešće) pa se broj učenika penje i do 40 ( iskustva učitelja, nije iznimka već pravilo). Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
364 Nevenka Dimač  PRAVILNIK, Članak 5. Ima li škola uvjete treba dozvoliti i poticati uključivanje djece u produženi boravak, a ne ograničavati uvjetima tko može, a tko ne polaziti produženi borava. Prema potrebi dozvoljavati zapošljavanje novih učitelja Prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
365 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 5. članak 5. stavak 3. Ako osnivač prema članku 3 i 4 utvrđuje potrebu, dogovara mogućnost financiranja ili sufinanciranja, donosi odluku o kriterijima uključivanja u PB, odlučuje o cijeni PB, broju odgojno - obrazovnih skupina itd itd zašto onda škola potpisuje ugovor sa roditeljima? . Neka roditelji onda potpišu ugovor sa osnivačem i neka osnivač onda snosi sufinanciranje PB a ne općine . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
366 Marija Vlajić  PRAVILNIK, Članak 5. Koji je to "veći broj od planiranog"? Potrebno je definirati broj učenika za redovita i kombinirana razredna odjeljenja. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka.
367 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 5. U članku 5. ovoga Pravilnika potrebno je u slučaju većeg broja prijavljene djece od planiranoga utvrditi obvezu Škole i rok u kojem Škola treba obavijestiti roditelje čija su djeca sukladno kriterijima osnivača ostvarila, odnosno nisu ostvarila pravo pohađanja produženoga boravka. Djelomično prihvaćen Prijedlog vezano uz broj učenika u odgojno-obrazovnoj skupini na odgovarajući je način prihvaćen. U slučaju potrebe, sukladno propisima i drugim mogućnostima, osnivač može odobriti veći broj odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka. Kriterije propisuje osnivač.
368 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak, koja je to ostala didaktička oprema i tko ju financira, čime je opremljen prostor za provođenje slobodnog vremena i gdje se on nalazi. (Mnogi boravci organizirani su u učionicama u kojima se održava redovna nastava.) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
369 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno definirati pojam odgovarajući prostor i navesti koja je to didaktička oprema. . Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
370 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati što se smatra pod ostalom didaktičkom opremom i prostorom za provođenje slobodnog vremena učenika te omogućiti svim školama i učiteljima sredstva za rad. Učitelji troše vlastita sredstva kako bi učenicima omogućili što kvalitetniju nastavu radi nedostatka didaktičke opreme u školama i financiranja istih. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
371 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 6. U članku 6.st.1. — utvrđeno je da se produženi boravak provodi u odgovarajućem prostoru u kojem je uz učioničku opremu osiguran i dio prostora za provođenje slobodnog vremena učenika — treba definirati s”to se podrazumijeva pod „odgovarajućim prostorom“ — vezano za prijedlog pod toč.1. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
372 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 6. „Odgovarajući prostor“, „ostala didaktička oprema“, te „dio prostora namijenjen provođenju slobodnog vremena“ su preopćeniti pojmovi pa ih treba točnije definirati. Treba navesti i iz kojih sredstava se taj prostor oprema. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
373 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 6. Učiteljima trebaju biti omogućeni svi potrebni materijalni uvjeti kako bi mogao kvalitetno provoditi produženi boravak te omogućiti učenicima što kvalitetnije organizirano vrijeme u produženom boravku. Primljeno na znanje Financiranje je propisano Zakonom.
374 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati što se smatra pod ostalom didaktičkom opremom i prostorom za provođenje slobodnog vremena učenika te omogućiti svim školama i učiteljima sredstva za rad. Učitelji troše vlastita sredstva kako bi učenicima omogućili što kvalitetniju nastavu radi nedostatka didaktičke opreme u školama i financiranja istih. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
375 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati formulaciju „odgovarajući prostor“ i didaktička oprema te definirati točno tko financira nabavu te opreme. Školske dvorane često su zauzete u vremenu produženog boravka, a školska igrališta su vrlo često neograđena. Time dolazimo do problema sigurnosti djece. Djelomično prihvaćen Za sigurnost učenika nadležna je škola.
376 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak, koja je to didaktička oprema i tko ju financira, čime je opremljen prostor za provođenje slobodnog vremena i gdje se on nalazi. Većina produženih boravaka organizirana je u učionicama redovne nastave (nakon nje) što nije praktično jer učitelji i učenici u produženom boravku nemaju gdje odlagati svoje likovne uratke i ostalo. Osim toga, važno je odrediti tko snosi troškove pribavljanja didaktičke opreme jer nerijetko dolazi do toga da učitelji sami pribavljaju (i od doma donose) potrebnu opremu i materijale. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
377 Primorsko-goranska županija  PRAVILNIK, Članak 6. Sadržaj odredbe treba izmijeniti tako da glasi: C) „Jedinice lokalne samouprave donose odluku o sufinanciranju produženoga boravka i broju odgojno-obrazovnih skupina produženoga boravka u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja.“ Točka D) koja se tiče obveze osnivača da „donosi odluku o cijeni produženoga boravka“ sadržaj odredbe treba izmijeniti tako da glasi: D) „Jedinice lokalne samouprave donose odluku o cijeni produženoga boravka.“ Obrazloženje: Odluku o sufinanciranju produženoga boravka i broju odgojno-obrazovnih skupina produženog boravka u skladu s propisanim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o cijeni produženog boravka trebaju donositi Jedinice lokalne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
378 Istarska županija  PRAVILNIK, Članak 6. U Članku 6.st.1. – utvrđeno je da se produženi boravak provodi u odgovarajućem prostoru u kojem je uz učioničku opremu osiguran i dio prostora za provođenje slobodnog vremena učenika – Pravilnikom treba definirati što se podrazumijeva pod „odgovarajućim prostorom“. Primjedba je u uskoj vezi s primjedbom koju smo dali na st.1.čl.3. - da je potrebno precizno definirati prostorne, kadrovske i druge organizacijske uvjete koje škola mora ispunjavati za odvijanje produženog boravka, kao i eventualni prijelazni period za ispunjavanje optimalnih prostornih uvjeta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
379 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak, koja je to didaktička oprema i tko ju financira, čime je opremljen prostor za provođenje slobodnog vremena i gdje se on nalazi jer je većina učionica pretrpana klupama i stolcima. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
380 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 6. Članak 6. i 7. Donošenje odluke o organizaciji i provedbi programa produženog boravka kao i sama provedba je na osnivačima škola, a da kriteriji nisu dovoljno razrađeni pravilnikom niti se u svemu mogu odrediti primjenjujući važeći Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Donošenjem ovog pravilnika osnivačima škola nameću se nove financijske obveze a posebice županijama koje nemaju dostatno svojih izvornih prihoda. Doći će do velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Sve to učenike dovodi u neravnopravan položaj, a stalno govorimo da nam je zajednički cilj svim učenicima omogućiti kvalitetno obrazovanje pod jednakim uvjetima. Ako to zaista želimo postići za provedbu Projekta produženog boravka u osnovnoj školi, Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo osigurati sredstva za zaposlenike odnosno učitelje koji rade u produženom boravku. U članku 6.st.1. potrebno je definirati što se podrazumijeva pod „odgovarajućim prostorom“. Primljeno na znanje Odredba Pravilnika vezano uz financiranje usklađene su s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, da je produženi boravak prijelzni oblik odgojno-obrazovnoga rada prema cjelodnevnoj nastavi.
381 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 6. Treba jasnije definirati "odgovarajući prostor" za provođenje slobodnog vremena učenika te tko će financirati didaktičku opremu ukoliko ju škola nema. Prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
382 Vedrana Čondić  PRAVILNIK, Članak 6. Izvođenje rada u knjižnici ili sportskoj dvorani je često nemoguće jer su zauzete, premale ili ih škole uopće nemaju. Jasno definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak, koja je to didaktička oprema i tko ju financira. Učitelji često sami financiraju sve u želji da boravak učine što ugodnijim mjestom. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
383 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 6. Treba definirati formulaciju " Prostor namijenjen provođenju slobodnog vremena", u smislu opreme, veličine prostora, tko financira opremenje. (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
384 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati formulaciju „odgovarajući prostor“ i didaktička oprema te definirati točno tko financira nabavu te opreme. Školske dvorane često se iznajmljuju u vremenu kada se u njima ne održava redovita nastava, a školska igrališta su vrlo često neograđena. Time dolazimo do problema sigurnosti djece. Primljeno na znanje Sukladno propisima za sigurnost učenika nadležna je škola.
385 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, potrebno je definirati minimum didaktičke opreme koju bi učionica za održavanje produženog boravka treba imati. Prihvaćen Primljeno na znanje.
386 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, potrebno je jasno definirati što se odnosi na odgovarajući prostor i ostala didaktička oprema. U većini slučajeva, kada su vani nepovoljni vremenski uvjeti, učenici provode 8 sati dnevno sjedeći na neudobnim stolcima jer organizacijski uvjeti ne dozvoljavaju uređenje kutka za odmor. Također, uređenje takvih prostora najčešće ovisi o samoinicijativnosti učitelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
387 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 6. Definirati formulaciju "odgovarajući prostor" i didaktičke opreme i tko je financira. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
388 Patricia Zadravec  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je točno definirati što se podrazumijeva pod ostalom didaktičkom opremom te tko će financirati istu. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
389 Ida Virt  PRAVILNIK, Članak 6. Poštovani, Tko osigurava didaktičku opremu? Dio prostora namijenjen provođenju slobodnog vremena učenika je, vjerujem, u većini škola neostvariv obzirom zbog ranije spomenutih problema (čl. 3). Primljeno na znanje Škola koja nema uvjete ne može izvoditi kurikulum produženoga boravka. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
390 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 6. Nije jasno koja je to ostala didaktička oprema i tko će ju financirati ako ju škola već nema. Primljeno na znanje Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
391 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 6. Smatram da bi u stavku 1. ovoga članka trebalo definirati tko financira potrebnu opremu za produženi boravak; osnivač boravka, škola, roditelji… Primljeno na znanje Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
392 Ana Sušek  PRAVILNIK, Članak 6. Produženi boravak uglavnom nema svoje prostorije u školi već upada u razrede koji su gotovi s nastavom. To nikako nije dobro ni za učenike ni za učitelje. Produženi boravak bi trebao imati osiguran svoj vlastiti prostor kao što ga imaju učenici u redovnoj nastavi. Učitelji produženog boravka na taj način moraju često nositi sav pribor potreban za rad sa sobom jer ne znaju gdje će održavati aktivnosti. A da ne kažem da se nerijetko takva nastava održava na hodniku jer učionica većina škola nema. Isto tako na taj način "tjeraju" se učitelji redovne nastave van iz svojih razreda ne bi li prepustili prostor produženom boravku. Ti učitelji nemaju kad urediti razred za različite prigode i slično. Opet se sve svodi da sav pribor moraju nasiti sa sobom umjesto da svako sjedi u svom razredu gdje mu omogučen neometani rad. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
393 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati formulaciju „odgovarajući prostor“ i didaktička oprema te definirati točno tko financira nabavu te opreme. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
394 IVANA MATKOVIĆ  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasnije definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak (dvorana, učionica, hol škole), koja je to didaktička oprema i tko ju financira, čime je opremljen prostor za provođenje slobodnog vremena. Najčešće je prostor za slobodno vrijeme knjižnica, razred, hol škole. U slučaju ružnog vremena dvorana se ne može koristiti jer se tamo održava nastava. Učionice su prenatrpane klupama i nema prostora za razne aktivnosti koje bi se trebale provoditi u planiranom vremenu. Dvorište škole je neograđeno, a na veliki broj djece teško je pratiti gdje se koje dijete nalazi. Djelomično prihvaćen Sigurnost učenika u nadležnosti je škole.
395 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati formulaciju „odgovarajući prostor“ i didaktička oprema. Učionice su gotovo u pravilu klasične, a obzirom na broj učenika pretrpane klupama i stolcima, bez dodatne mogućnosti opremanja kutića za čitanje, igru, odmor i relaksaciju. Potrebno je definirati tko financira potrebnu opremu. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
396 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je definirati maksimalan broj djece u svakoj skupini i prilagoditi ostale uvjete rada svakoj skupini. Opremiti produženi boravak didaktičkim sredstvima i ostalom opremom potrebnom za svakodnevni rad. Učenici bi trebali imati pravo na sportsku dvoranu, no u većini škola je to nemoguće jer je tada nastava ili je dvorana zauzeta nekim slobodnim aktivnostima ili iznajmljena vanjskim suradnicima. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihaćen.
397 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 6. Obzirom na stanje u našim školama, uvjeti u kojima se provodi produženi boravak ne zadovoljavaju potrebe koje su nužne za kvalitetan rad. Ponekad u učionicama nema dovoljno stolaca pa djeca pišu zadaće na podu, a da ne govorimo o ostaloj didaktičkoj opremi. Učionice su redovito premale da bi se, osim pisanja zadaća, organizirao kutak za slobodno vrijeme. Često slobodno vrijeme ovisi o vremenskim prilikama pa se za takve aktivnosti maksimalno koristi školsko dvorište (ukoliko ga škola ima). Djelomično prihvaćen Škola koja nema uvjete ne može izvoditi produženi boravak.
398 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 6. (2) Dodati da učitelji produženog boravka mogu organizirati i terensku nastavu, posjete i slično, a ne biti ograničeni samo na prostor škole. Prihvaćen Primljeno na znanje.
399 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 6. Jasnije definirati što je to odgovarajući prostor za produženi boravak, koja je to didaktička oprema i tko ju financira, čime je opremljen prostor za provođenje slobodnog vremena i gdje se on nalazi jer je većina učionica pretrpana klupama i stolcima i ima eventualno jedan mali kauč. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
400 Maja Primorac  PRAVILNIK, Članak 6. U mnogim školama ne postoji osiguran dio prostora namijenjen provođenju slobodnog vremena učenika već isključivo učionica s klupama i stolcima. Ne postoji gotovo nikakva didaktička i dodatna oprema za provedbu organiziranog i slobodnog vremena učenika. Primljeno na znanje Primjeno na znanje.
401 Gabrijela Sabo  PRAVILNIK, Članak 6. Treba jasno odrediti što sve mora imati učionica u kojoj se provodi produženi boravak. Učionice su uglavnom prenatrpane klupama i nema prostora za ništa osim sjedenja. Izvođenje nastave u knjižnici ili sportskoj dvorani je često nemoguće jer su zauzete, premale ili ih škole uopće nemaju. Primljeno na znanje Škola koja nema uvjete ne može organizirati produženi boravak.
402 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 6. U mnogim školama školske dvorane su zauzete, a knjižnice često premale da bi se u njima mogao organizirati bilo kakav rad. Oprema za boravak sastoji se uglavnom od onog što učitelji sami donesu ili roditelji doniraju. Treba jasno odrediti iznos koji svako odjeljenje treba dobiti godišnje za svoje potrebe, a ne sve prebaciti na osnivača koji nikad za boravak nema novaca. Učenici su cijeli dan u školi, a sve se svodi na stolce i eventualno pod, ako ima mjesta od prenatrpanosti klupama. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
403 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je navesti što sve točno sadrži odgovarajući prostor za izvođenje produženog boravka te koja je to ostala didaktička oprema jer se da sada sve svodi na samostalno tumačenje i financijske mogućnosti škola za koje svi znamo da su vrlo malene i ograničene. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
404 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 6. Treba jasno odrediti što sve mora imati učionica u kojoj se provodi produženi boravak. Današnja situacija je poražavajuća jer su te učionice uglavnom prenatrpane klupama i nema prostora za ništa osim sjedenja. Izvođenje nastave u knjižnici ili sportskoj dvorani je često nemoguće jer su zauzete, premale ili ih škole uopće nemaju. Primljeno na znanje Škola koja nema uvjete ne može izvoditi produženi boravak.
405 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno definirati što se podrazumijeva pod terminom ''odgovarajući prostor''. Učiteljima u produženom boravku uvelike bi rad bio olakšan kada bi dimenzije prostorija u kojima se provodi program produženog boravka bile točno definirane u skladu s maksimalnim brojem učenika koji mogu činiti jednu odgojno - obrazovnu skupinu. S obzirom da su školske sportske dvorane u većini slučajeva zauzete, kao i knjižnice, rad u boravku bio bi puno kvalitetniji kada bi učenici imali prostor za odmor, igru, čitanje... U većini slučajeva kada su vani nepovoljne vremenske prilike, učenici provode 8 sati dnevno sjedeći na neudobnim stolcima jer organizacijski uvjeti ne dozvoljavaju uređenje kutka za odmor. Također, uređenje takvih prostora najčešće ovisi o samoinicijativnosti učitelja. Kada su za rad učitelja u boravku potrebna financijska sredstva, najčešće se ''prebacuju loptice'' i učitelji moraju sami kupovati didaktičke materijale, donositi slikovnice, kupovati papire za fotokopiranje, hamer papire,... Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
406 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK, Članak 6. Spominje se Kurikulum produženog boravka --Kurikulum produženog boravka ne postoji, naime iako je produženi boravak poseban oblik odgojno- obrazovnog rada za njega nikada nije izrađen nikakav , a još manje poseban kurikulum! Hoće li se osmisliti bar okvirni kurikulum ili će i nadalje biti prepušten na volju svakom učitelju ponaosob kao i do sada, ovisno o interesima i kompetencijama svakog učitelja ponaosob? Bilo bi nužno osmisliti bar okvirni kurikulum produženog boravka ili podrobnije definirati isto! Primljeno na znanje S obzirom na različite načine izvođenja produženog boravka, nije moguće donijeti jedinstveni okivir kurikuluma.
407 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 6. Članak 6. Prijedlog: Definirati formulaciju “odgovarajući prostor” i didaktička oprema. U mnogim školama školske dvorane su zauzete, a knjižnice često premale da bi se u njima mogao organizirati bilo kakav rad. Oprema za boravak sastoji se uglavnom od onog što učitelji sami donesu ili roditelji doniraju. Primljeno na znanje Škola koja ne ispunjava uvjete ne može izvoditi produženi boravak.
408 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 6. Bilo bi idealno kada ni se produženi boravak mogao provoditi i izvan učionice no situacija u školama je potpuno drugačija. Često su sportske dvorane zauzete. a knjižnice premale pa se jedino još može izaći na školsko dvorište što ovisi o vremenskim uvjetima. Uvjeti u učionicama u kojima se provodi produženi boravak su loši. Osim klupa i stolica često nema ničeg više, a ponekad je toliko djece da ni ne stanu u učionicu pa pišu zadaću na podu. Mislim da bi trebalo svake godine osigurati dio sredstava za opremanje boravaka. Djelomično prihvaćen Vezano uz opremu ukazujemo na odredbe članka 11. stavka 2. Nacrta.
409 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 6. Trba jasnije odrediti što je "dio prostora namijenjen provođenju slobodnog veremena učenika" Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
410 Katarina Pavičić  PRAVILNIK, Članak 6. Čl. 6 je općenit i nejasan te ostavlja mogućnost da se neadekvatni prostori proglase odgovarajućim. Trebalo bi definirati tko financira učioničku opremu i odrediti u kojem iznosu po odgojno-obrazovnoj skupini. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
411 Sandra Jelenčić  PRAVILNIK, Članak 6. Potrebno je jasno odrediti iznos koji svako odjeljenje treba dobiti godišnje za svoje potrebe. U praksi nikad se za boravak nema novaca. Učenici su cijeli dan u školi, a sve se svodi na stolce i eventualno spužve na podu, ako ima mjesta od prenatrpanosti klupama. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
412 Anita Mustapić  PRAVILNIK, Članak 6. Odgovarajući prostor je neophodan za učenike koji provode po 8 sati u školi. Posebno voditi računa o primjerenim (visinom) stolcima i stolovima, svakako o kutku za odmor, igru, čitanje. Primljeno na znanje Škola koja ne ispunjava uvjete ne može izvoditi produženi boravak.
413 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 6. Ovim pravilnikom trebalo bi definirati minimalan i maksimalan broj učenika u skupinama produženog boravka, posebno za redovita i kombinirana odjeljenja, ili izrijekom navesti da se kriteriji propisani Državnim pedagoškim standardom za razrednu nastavu odnose jednako i na skupine produženog boravka. Uz to, za otežane uvjete rada s kombiniranim razrednim odjeljenjima učitelji produženog boravka trebali bi dobiti propisanu naknadu. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
414 Mate Pleić  PRAVILNIK, Članak 6. Trebalo bi konkretno definirati formulaciju "odgovarajući prostor" jer je općenita i nejasna. Osnivači i/ili ravnatelji mogu bilo kakav prostor proglasiti odgovarajućim po vlastitoj subjektivnoj procjeni ako ne postoje jasni kriteriji za odgovarajući prostor, pa ovaj stavak neće imati nikakav učinak. Nadalje, trebalo bi definirati tko financira učioničku opremu i odrediti u kojem iznosu po odgojno-obrazovnoj skupini. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
415 ANITA KRAJAČ  PRAVILNIK, Članak 6. Slažem se s većinom da treba točno odrediti u kojem prostoru se odvija produženi boravak, tko financira uređenje prostora i adekvatne uvjete. Pošto učenici ostaju nakon nastave u školi, to treba biti ugodan prostor, atmosfera, kako bi se učenik osjećao korisno. Trebalo bi odrediti što je standard za produženi boravak i izjednačiti sve škole koje održavaju takav način boravka sa istim matrijalnim i kadrovskim uvjetima. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
416 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 6. U mnogim školama školske dvorane su zauzete, a knjižnice često premale da bi se u njima mogao organizirati bilo kakav rad. Oprema za boravak sastoji se uglavnom od onog što učitelji sami donesu ili roditelji doniraju. Treba jasno odrediti iznos koji svako odjeljenje treba dobiti godišnje za svoje potrebe, a ne sve prebaciti na osnivača koji nikad za boravak nema novaca. Učenici su cijeli dan u školi, a sve se svodi na stolce i eventualno pod, ako ima mjesta od prenatrpanosti klupama. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
417 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 6. Navesti tko financira učioničku opremu. Prostor produženog boravka trebao bi biti udobnije uređen nego klasična učionica. Više nalik kućnom dnevnom boravku. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
418 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 6. Prijedlog: Definirati formulaciju “odgovarajući prostor” i didaktička oprema. U mnogim školama školske dvorane su zauzete, a knjižnice često premale da bi se u njima mogao organizirati bilo kakav rad. Oprema za boravak sastoji se uglavnom od onog što učitelji sami donesu ili roditelji doniraju. Treba jasno odrediti iznos koji svako odjeljenje treba dobiti godišnje za svoje potrebe, a ne sve prebaciti na osnivača koji nikad za boravak nema novaca. Učenici su cijeli dan u školi, a sve se svodi na stolce i eventualno pod, ako ima mjesta od prenatrpanosti klupama. Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
419 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 6. (1) Produženi boravak provodi se u odgovarajućem prostoru u kojem je uz učioničku opremu (klupe i stolci primjereni dobi učenika i ostala didaktička oprema) osiguran i dio prostora namijenjen provođenju slobodnog vremena učenika. - Navesti tko financira ili sufinancira sve navedeno - (2) Kurikulum produženoga boravka izvodi se pod nadzorom učitelja i u drugim prostorima škole, osobito u sportskoj dvorani knjižnici i na vanjskim površinama (igrališta, učionica na otvorenom, vrt i drugo) - Navesti da ako postoji interes roditelja a škola nema sve ili neke od navedenih prostora da će osnivač zajedno sa školom uzeti u obzir želju roditelja i svaki takav zahtjev rješavati zasebno. Na taj način će se dati mogućnost školama sa skromnijim prostorima da mogu uvesti PB ako se tako odluči zajedno sa osnivačem. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
420 Lucija Stepanić  PRAVILNIK, Članak 6. Članak 6., stavak 1 - trebalo bi definirati tko financira potrebnu opremu za produženi boravak, je li to škola, osnivač boravka, roditelji ili netko četvrti Djelomično prihvaćen Financiranje didaktičke opreme propisano je čl.11. st. 2. Nacrta.
421 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 6. Stavak 1. članka 6. ovoga Pravilnika trebalo bi izmijeniti na način da se umjesto riječi "namijenjen" piše "opremljen za", te umjesto riječi "provođenju" piše "provođenje". Primljeno na znanje Zahvaljujemo na prijedlogu.
422 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 7. Jasno definirati pojam "dežurstvo" koji, s obzirom na 40satno radno vrijeme učitelja u produženom boravku, u ovom kontekstu označava prekovremeni rad. Učenici bi u produženom boravku trebali ponavljati i uvježbavati sadržaje, a ne izrađivati domaću zadaću. Učitelj u boravku neće uvježbavati i ponavljati strani jezik i vjeronauk jer za to nije kompetentan. Definirati izraz (stavke u e-dnevniku) slobodno vrijeme (aktivnosti na izbor učenika: društvene igre, slobodni razgovor, odmor) i organizirano vrijeme . Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
423 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je termin "tijekom školske godine" zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Definirati „domaća zadaća“ jer učenici u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje iz redovne nastave. Definirati što to točno znači "dežurstvo". Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
424 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je termin "tijekom školske godine" zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Definirati „domaća zadaća“ jer učenici u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje iz redovne nastave. Definirati što to točno znači "dežurstvo". Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
425 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 7. Učenici u PB-u ne pišu "domaće zadaće" nego ponavljaju i uvježbavaju nastavne sadržaje koje planira, priprema i organizira učitelj u PB-u na temelju plana učitelja u razrednoj nastavi i u suradnji s tim učiteljem. Svakodnevno se priprema za nastavu kao i učitelj u razrednoj nastavi. Učitelj u PB-u samostalno osmišljava različite i mnogobrojne aktivnosti koje će provoditi u organiziranom dijelu vremena (a ne u slobodnom kako je u ovom članku navedeno). S obzirom da u neposrednom radu s učenicima provodi 5 sunčanih sati te mu za pripremu svih navedenih aktivnosti ostaje svega 3 sata, nema mjesta za uvođenje dežurstva. U protivnom ne bi bilo u skladu s propisima od 40 sati tjedno. Primljeno na znanje Poslovi učitelja u produženom boravku uz neposedan odgojno-obrazovni rad do punog radnog vremena utvrđuju se na isti način kao i za druge učitelje u skladu s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
426 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 7. U Članku 7 , stavak 1. navodi se da učitelji u suradnji izrađuju godišnji izvedbeni kurikulum produženoga boravka, ali potrebno je utvrditi od strane nadležnog ministarstva donošenje okvirnog kurikuluma produženoga boravka temeljem kojeg bi učitelji izrađivali godišnji izvedbeni te što u slučaju dok ne bude donesen okvirni kurikulum. Nije prihvaćen Okvirni kurikulum nije moguće donijeti zbog različitih mogućnosti organizacije produženoga boravka.
427 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, potrebno je definirati dežurstvo. Što to točno obuhvaća ako učitelji i sad rade 40 sati u tjednu? Termin domaću zadaću zamijeniti s uvježbavanjem i ponavljanjem jer pisanje domaće zadaće podrazumijeva puno uži pojam od onoga što pod tim satima rade učitelji u PB-u. Ponovno, pojama školske godine zamijeniti s nastavnom. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
428 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 7. Učitelji u produženom boravku sposobni su sami osmisliti način učenja, vježbanja i ponavljanja u dogovoru s razrednikom te obe strane moraju poštivati taj dogovor. Učitelji u boravku nisu asistenti razrednika već ravnopravni kolege čija mišljenja, procjene i način rada moraju biti jednako uvaženi. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
429 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je termin "tijekom školske godine" zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Definirati „domaća zadaća“ jer učenici u produženom boravku ponavljaju i uvježbavaju sadržaje iz redovne nastave. Definirati što to točno znači "dežurstvo". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako postoje mogućnosti i potreba, produženi boravak može se izvoditi i u vrijeme odmora za učenike.
430 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 7. (2) Školska godina nije jednaka terminu nastavna godina pa bi svakako trebalo taj termin zamijeniti terminom nastavna godina. Potrebno je definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku. Potrebno je izbaciti termin “domaće zadaće” jer ona nije zadatak produženoga boravka. Svrha produženog boravka je da se sat vježbanja i ponavljanja odvija kroz razne aktivnosti prilagođene potrebama i interesima djece. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
431 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 7. Termin "tijekom školske godine" zamijeniti terminom "tijekom nastavne godine". Definirati pojam "dežurstvo" koji, s obzirom na 40 satno radno vrijeme učitelja u produženom boravku, u ovom kontekstu označava prekovremeni rad. Suradnja s predmetnim učiteljima je nepotrebna s obzirom da učitelji u produženom boravku nisu osposobljeni niti dužni organizirati uvježbavanje i ponavljanje sadržaja stranih jezika i vjeronauka. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
432 Renata Mladina  PRAVILNIK, Članak 7. Učitelji u produženom boravku rade 5 sunčanih sati. Obzirom da nisu tete čuvalice potrebno se taj neposredan rad i pripremiti. Pripremaju se bez gotovih priručnika, pripremaju svoje aktivnosti i projekte.Ta tri sata su i malo za to. Dežurstvo prelazi okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
433 Školski sindikat PREPOROD  PRAVILNIK, Članak 7. Prijedlog: Izbaciti „predmetnim učiteljima“. Obrazloženje: Učitelj koji radi u produženom boravku je učitelj razredne nastave. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
434 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 7. U produženom boravku se ne radi domaća zadaća, već učitelji organiziraju uvježbavanje i učenje kako bi učenici usvojili nastavne sadržaje i ostvarili zadane ishode. Pojam dežurstva s obzirom na normu od 40 sati tjedno ovdje nije precizno definiran te umjesto provođenja odgojno-obrazovnog rada koji se nastavlja na redovnu nastavu daje prostora za organiziranje čuvanja djece. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
435 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 7. Terim "školska godina" trena zamijeniti terminom "nastavna godina". Potrebno je definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku?! Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
436 Vedrana Čondić  PRAVILNIK, Članak 7. Zmijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. Jasno definirati što znači dežurstvo. S obzirom da učitelji u produženom boravku rade pet sunčanih sati u nesporednom odgojno - obrazovnom radu s učenicima i tri sata imaju za pripremu i planiranje rada, dežurstva bi značila prekovremene sate. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
437 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7.(1) Učitelji u produženom boravku surađuju sa stručnim suradnicima škole i razrednicima pri izradi godišnjeg izvedbenog kurikuluma, ali s predmetnim učiteljima za to nema nikakve potrebe jer sadržaje ostalih predmeta (engleski jezik, vjeronauk, talijanski jezik) učitelj na PB - u nije dužan, a ni osposobljen uvježbavati. Članak 7. (2) Što znači termin "dežurstvo" u produženom boravku? Učitelji PB- a neprestano dežuraju i ne odrađuju školske, već sunčane sate bez pauze i odmora. Termin "slobodno vrijeme" zamijeniti terminom "organizirano vrijeme". Slobodno vrijeme se ne planira i ne određuju se aktivnosti jer je to vrijeme koje djeca provode onako kako žele, naravno pod nadzorom učitelja. Organizirano je vrijeme ono koje se planira i za koje je potrebno osmisliti aktivnosti. Termin "školske godine" zamijeniti terminom "nastavne godine". Članak 7. (3) Iz termina "svih predmeta" izbaciti "svih" jer učitelji u PB - u nisu stručni za predmete engleski jezik, vjeronauk, talijanski jezik. Termin "slobodno vrijeme" zamijeniti terminom "organizirano vrijeme"- objašnjenje iznad čl. 7. (2) (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
438 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, ponovno upozoravam na izmjenu termina "školska godina" u "nastavna godina". Nadalje, što znači dežurstvo u produženom boravku? Kada, koliko dugo i za koga je ono ovdje predviđeno? Kako ste zamislili dežurstvo ako mi učitelji u produženom boravku imamo 40 satni radni tjedan? Imate li namjeru platiti nam dežurstvo kao prekovremeni rad? Imate li namjeru proglasiti naš rad 25 satnim radnim tjednom? U cijelom školstvu razlikuju se pojmovi neposrednog i posrednog rada s učenicima. Molim da se to ne pokuša uskratiti učiteljima u produženom boravku. Postoji još jedno važno pitanje. Tko je obvezan biti s učenicima od 11.30 do 12 sati? Rad u produženom boravku je od 12 do 17 sati. Je li učiteljica koja je u redovnoj nastavi dužna biti s učenicima od 11.30 do 12 sati? Kako da učiteljice redovne nastave organiziraju dopunsku i dodatnu nastavu s pojedinim učenicima? Što je s ostatkom tog razreda? Učenici ne smiju ostati sami u učionici. Smatram da je potrebno početak rada produženog boravka "pomaknuti" za pola sata, dakle, od 11.30 do 16.30. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
439 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, potrebno je definirati dežurstvo kao i vremensko trajanje produženog boravka. Definirati nastavne predmete koje učenici uče i iz kojih pišu domaću zadaću. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
440 Helena Komin  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, prije svega jasno treba definirati piše li se domaća zadaća ili vježbanje i ponavljanje koje organizira učitelj u produženom boravku. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
441 Antea Rukavina Ivanjko  PRAVILNIK, Članak 7. Učitelj u PB nije stručan za uvježbavanje i ponavljanje sadržaja ili ostvarivanje ishoda stranog jezika i/ili vjeronauka. Treba se definirati što se misli pod dežurstvom. Iako su to uglavnom učenici 1. i 2.r svejedno su dovoljno "veliki" da mogu ostati neko vrijeme (do 30 min sigurno) sami negdje (barem bi trebali biti). U PB se ne izrađuju domaće zadaće, već učitelji organiziraju uvježbavanje i učenje kako bi učenici usvojili nastavne sadržaje (po NPiP) ili ostvarili zadane ishode (prema Kurikulumu). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
442 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 7. Predmetni učitelji su učitelji stranog jezika i vjeronauka. Znači li to da učitelj u produženom boravku treba poučavati i te predmete? Stoga, potrebno je izbaciti „predmetni učitelji“. Nabrojati predmete za koje je potrebno izraditi ishode učenja te stoga izbaciti „svih predmeta“. Potrebno je točno definirati na što se odnosi pojam „dežurstvo“. Obzirom da neposredni odgojno-obrazovni rad učenicima traje 5 sunčanih sati, a za pripremu satova ponavljanja i uvježbavanja, osmišljavanja aktivnosti i pripremanja materijala „trošimo“ i više od 3 sata dnevno, postavlja se pitanje kad i kako se planira uvesti dežuranje? Trebalo bi definirati pojam organiziranog vremena. Ispraviti "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Potrebno je definirati okvirni izgled godišnjeg plana i programa. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
443 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 7. Pojam dežurstva s obzirom na normu od 40 sati tjedno ovdje nije precizno definiran, te bi svakako bilo potrebno da se taj termin definira preciznije, kada u kojem periodu i koliko dugo. Školska godina nije jednako i terminu nastavna godina pa bi svakako trebalo taj termin zamjeniti terminom nastavna godina. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
444 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, zanima me definicija dežurstva u PB. Po postojećoj strukturi dežurstvo ne postoji. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
445 Ida Virt  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, Molim da se objasni pojam "dežurstvo" - koga, čega, kada. Obzirom učitelj u PB-u ima 25 sunčanih sati neposrednog rada s učenicima te time ispunjava normu od 40 sati, a obzirom i da je rad PB-a usko vezan uz redovnu nastavu, znači li to da bi dodatno "dežurstvo" bilo prekovremeno? Molim Vas, opet, da se termin "tijekom školske godine" zamijeni terminom "tijekom nastavne godine". Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
446 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je definirati što u ovom slučaju znači dežurstvo, znači li to da se radi više od 5 sati u neposrednom radu s učenicima što bi premašilo normu od 40 sati tjedno. U produženom boravku nema domaće zadaće jer se ona piše kod kuće pa se taj pojam treba izbaciti, a formulaciju aktivnosti tijekom ŠKOLSKE GODINE promijeniti u aktivnosti tijekom NASTAVNE GODINE. Treba dodati i organizirano vrijeme uz slobodno vrijeme i učenje. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
447 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je definirati što znači dežurstvo u produženom boravku. Također, potrebno je sintagmu "tijekom školske godine", zamijeniti sintagmom "tijekom nastavne godine", ali i propisati maksimalno vrijeme koje dijete smije provesti u školskoj ustanovi. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
448 Maja Lisica  PRAVILNIK, Članak 7. Predlažem da se pojam ,,dežurstvo'' briše iz ovog članka jer ono premašuje okvir od 40 sati radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ne rijetko sam imala slučaj čuti od kolega i kolegica kako su ,,učenici ostavljeni na brigu njima, pa ukoliko roditelj ne dođe do kraja radnog vremena boravka, učitelj u PB je dužan ostati do dolaska roditelj--makar to bilo još sat ili sat i pol- jer je njihovo radno vrijeme 8 sati, a u nastavi su 5 sunčanih sati. Takve slučajeve bi trebalo uvažiti kao prekovremeni sati i kao takve i dodatno platiti. "Tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
449 Kristina Bačani  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je definirati na što se točno odnosi dežurstvo. Odnosi li se na rad koji uključuje više od 5 sati neposrednog rada s učenicima dnevno, potrebno ga je razmatrati ga kao prekovremeni rad. Pojam domaće zadaće nije prihvatljiv iz razloga što je domaća zadaća ona koja se piše kod kuće, u produženom boravku je to ponavljanje i usvajanje nastavnih sadržaja. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
450 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 7. PREDLAŽEM DA SE IZ STAVKA 2. BRIŠE „DEŽURSTVO“ jer ono premašuje okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. "Tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Organizacija vremena u produženom boravku treba biti jasno definirana: slobodno vrijeme, organizirano vrijeme, učenje. Učenje nije sinonim za pisanje zadaće. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
451 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 7. Učenje nije sinonim za pisanje zadaće, stoga bi učiteljima produženog boravka trebalo dati slobodu da sami organiziraju sate učenja prema potrebama učenika. U ovom članku potrebno je definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku . Obzirom da neposredni odgojno-obrazovni rad učenicima traje 5 sunčanih sati, a za pripremu satova ponavljanja imamo 3 sata dnevno, postavlja se pitanje kad i kako se planira uvesti dežuranje? Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
452 Katarina Hanžek  PRAVILNIK, Članak 7. Trebalo bi jasnije definirati pojam"dežurstvo" u produženom boravku te odrediti maksimalno vrijeme koje dijete smije provesti u ustanovi. Također, u članku nije naveden pojam organiziranog vremena koji trenutno obuhvaća odgojno djelovanje, učenje i vježbanje socijalnih vještina, različite radionice, projekte i drugo. Taj bi pojam trebalo dodati i definirati. Što se tiče okvirnog plana i programa, potrebno je konkretno navesti što se u njemu treba nalaziti kako bi ga vrijedilo jednako za sve. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
453 Zrinka Markota  PRAVILNIK, Članak 7. U ovom članku potrebno je definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku . Obzirom da neposredni odgojno-obrazovni rad učenicima traje 5 sunčanih sati, a za pripremu satova ponavljanja i uvježbavanja, osmišljavanja aktivnosti i pripremanja materijala „trošimo“ i više od 3 sata dnevno, postavlja se pitanje kad i kako se planira uvesti dežuranje? Unutar onih 5 sunčanih sati? Ili bi za dodatno dežurstvo značilo uvođenje i prekovremenih sati čime bi se izravno kršio članak 9 ovog pravilnika u kojem je definirano 40 sati tjednog zadužnja? Trebalo bi definirati pojam organiziranog vremena“(koji trenutno obuhvaća odgojno djelovanje, učenje i vježbanje socijalnih vještina, različite radionice, projekte, itd.). Ispraviti "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Potrebno je definirati okvirni izgled godišnjeg plana i programa. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
454 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je jasno definirati na što se odnosi dežurstvo, ulazi li to u dnevnu satnicu, budući da je radni tjedan 40 sati, a dnevni rad učitelja u školi 5 sunčanih sati. Prihvaćen Prijedlog je prihvaćen.
455 Martina Marušić  PRAVILNIK, Članak 7. Učenici u produženome boravku ne pišu domaću zadaću kao što piše u Pravilniku jer se domaća zadaća piše kod kuće. Učenici u produženom boravku imaju vrijeme za učenje koje podrazumijeva uvježbavanje i ponavljanje nastavnih sadržaja koji su se radili u redovnoj nastavi. Svi učitelji u produženom boravku trebaju imati autonomiju u odlučivanju kako će osmisliti rad s učenicima te u suradnji s učiteljem iz redovne nastave odrediti sadržaje koje će dodatno ponoviti. Pojam domaće zadaće koji se spominje u Pravilniku sugerira da će o radu učitelja u produženom boravku odlučivati učitelj redovne nastave i zato smatram da se treba promijeniti u sat učenja (ili sat ponavljanja i uvježbavanja nastavnih sadržaja). Smatram da se dosadašnjom praksom kolegica i kolega iz redovne nastave koji su nametali vlastite domaće zadaće degradiraju učitelji koji rade u produženom boravku. Ovim se Pravilnikom napokon može i treba definirati autonomija i ravnopravnost koju učitelji u produženom boravku zaslužuju. Primljeno na znanje Pisanje domaćih zadaća potrebno je posebno izdvojiti jer i iz e-savjetovanja je razvidno da oko navedenog postoje različita mišljenja.
456 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 7. (2) Organizacija vremena u produženom boravku treba biti jasno definirana: slobodno vrijeme, organizirano vrijeme, učenje. Učenje nije sinonim za pisanje zadaće, stoga bi učiteljima produženog boravka trebalo dati slobodu da sami organiziraju sate učenja prema potrebama učenika. Učitelji produženog boravka su jednako kompetentni kao i učitelji u nastavi te su samim time sposobni procijeniti na čemu treba dodatno poraditi s učenicima te u skladu s tim organizirati sate učenja. (3) Potrebno je izbaciti „izrade domaćih zadaća“ jer sati učenja ne bi smjeli podrazumijevati čisto pisanje zadaća već organizirane oblike učenja kroz razne aktivnosti koje učitelji produženog boravka sami osmišljavaju u skladu s potrebama učenika. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
457 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 7. PREDLAŽEM DA SE IZ STAVKA 2. BRIŠE „DEŽURSTVO“ jer ono premašuje okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. "Tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
458 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 7. Definirati dežurstvo, u produženom boravku se ne piše domaća zadaća (sama sintagma sugerira da se ona radi kod kuće, a ne u školi), već se provode sati vježbanja i ponavljanja sadržaja. U produženom boravku, prema e-dnevniku, okvirno se utvrđuje vrijeme za Hrvatski jezik, Matematiku, Prirodu i društvo, organizirano vrijeme i slobodno vrijeme. Aktivnosti se provode tijekom nastavne godine. Koje su to aktivnosti koje je učitelj dužan provoditi s učenicima? Aktivnosti se provode u organiziranom vremenu. U slobodnom vremenu učenici odmaraju, slobodno se druže i samostalno biraju što će raditi. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
459 Maja Primorac  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je jasno definirati dežurstvo te aktivnosti tijekom školske godine navesti kao aktivnosti tijekom nastavne godine. Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
460 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 7. U stavku 2. ovog članka navodi se da bi se okvirno trebalo utvrditi vrijeme za DEŽURSTVO. Nameće se pitanje: kako bi se trebao definirati pojam dežurstva tj. čemu je ono namijenjeno i S KOJIM CILJEM. Je li to stajanje/sjedenje i gledanje djece dok ona čekaju roditelje da dođu po njih, a petosatni neposredno odgojno-obrazovni dio je završio? Je li to dežuranje uz kavu, pritom pogledavajući djecu koja „nešto rade“ u ranojutarnjim satima jer roditelji započinju s poslom sat-dva prije nego počinje program produženog boravka pa ih netko mora „paziti“? Je li moguće biti savjestan učitelj (a to je pretpostavka) i boraviti sat vremena u istom prostoru s 10-20 ili više učenika i ne obavljati neposredan odgojno- obrazovni rad (organizirati igru, pomagati u učenju, animirati aktivnosti…). Iz iskustva tvrdim da se bilo kakvo „dežurstvo“ ne može tretirati drugačije nego neposredan odgojno-obrazovni rad. U tom smislu, zaduženje učitelja u boravku neposrednim o.-o. radom se povećava. TJEDNO ZADUŽENJE učitelja u produženom boravku iznosi 25 SUNČANIH SATI neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Do punog radnog vremena od 40 SATI TJEDNO, učitelj u p.b. još je zadužen sa sljedećim komponentama: planiranje i programiranje (2 sata), pripreme (5 sati), dokumentacija (3 sata), suradnja (2 sata), stručno usavršavanje (1 sat) i ostali poslovi (2 sata). S obzirom da za one aktivnosti u produženom boravku koje nisu vezane uz nastavu ne postoji zadani program učitelji izdvoje podosta vremena osmišljavajući i organizirajući razne teme, projekte, radionice, gostovanja i sl. Zaduži li se učitelja dnevno, primjerice, sa 1 sat dežurstva, to je u tjednom zaduženju 5 sati. Postavlja se pitanje koje to od poslova učitelj treba zanemariti da bi odradio dežurstvo, ili, je li dežurstvo nešto što učitelj treba odraditi gratis? Naravno, škola može ponuditi učitelju na potpis odluku o tjednom zaduženju takvu da dokine sate potrebne za obavljanje nekih od navedenih poslova, a pripiše ih dežurstvu. Učitelj će svejedno morati sve te poslove uraditi, utrošiti vrijeme, a realno stanje neće odgovarati onom na papiru. Ovaj Pravilnik trebao bi definirati tjedno zaduženje učitelja u produženom boravku (predlažem gore navedeno vrijeme jer je realno), kao što postoji definirano zaduženje za učitelja u nastavi i time ga zaštititi od iskorištavanja. Svaki posao je vrijedan svoje plaće. PREDLAŽEM DA SE IZ STAVKA 2. BRIŠE „DEŽURSTVO“ jer ono premašuje okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. Prihvaćen Prijedlog vezan uz pojašnjenje dežustva na odgovarajući je način prihvaćeno.
461 Matea Petek  PRAVILNIK, Članak 7. U ovom članku potrebno je definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku i propisati maksimalno vrijeme koje dijete smije provesti u ustanovi. Također, potrebno je definirati okvirni izgled godišnjeg plana i programa i što se u njemu treba nalaziti. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
462 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 7. Učitelji u produženom boravku ne mogu provoditi ostale aktivnosti tijekom školske godine, već tijekom nastavne godine jer je većina učitelja u produženom boravku JOŠ UVIJEK zaposlena na temelju ugovora na određeno vrijeme što bi svakako trebalo mijenjati. Primljeno na znanje Učitelji se zadužuju skladno odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
463 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 7. Odrediti što se smatra dežurstvom i kad se ono održava te koliko traje. Umjesto pisanja domaće zadaće učenici bi trebali uvježbavati sadržaje.Sadržaje iz stranog jezika i vjeronauka učenici trebaju uvježbavati kod kuće jer učitelji u produženom boravku nisu kompetentni za to. I opet treba promijeniti dio članka u ostale aktivnosti tijekom NASTAVNE godine. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
464 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 7. Kao što je već ranije spomenuto, termin "tijekom školske godine" potrebno je promijeniti u "tijekom nastavne godine". Potrebno je točno definirati što znači termin ''dežurstvo''. S obzirom da učitelji u produženom boravku rade pet sunčanih sati u nesporednom odgojno - obrazovnom radu s učenicima i tri sata imaju za pripremu i planiranje rada, dežurstva bi značila prekovremene sate. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
465 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK, Članak 7. -Kurikulum produženog boravka ne postoji, naime iako je produženi boravak poseban oblik odgojno- obrazovnog rada za njega nikada nije izrađen nikakav , a još manje poseban kurikulum! …predmetnim učiteljima…svih predmeta … -Znači li to da bismo trebali poučavati i jezike i vjeronauk? –Potrebno je definirati na koje točno dežurstvo se misli ( Jutarnja? Jutarnja od kada do kada? Je li moguć i dvosmjenski rad?, Popodnevna? U kojem točno trajanju (prije 17h ili poslije17h? Od 17h do kada točno? O kome ili o čemu organizacija dežurstva ovise? -Znači li to da učiteljima koji rade u produženom boravku neposredno odgojno-obrazovni može biti organiziran i nakon završetka nastavne godine? Izmijeniti u – "...i ostale aktivnosti tijekom nastavne godine." -Kako ne postoje Godišnji izvedbeni kurikulumi aktivnosti koji se provode u slobodno vrijeme, a na taj dio odlazi najviše vremena tijekom dana/godine, znači li to da je provedba, ciljevi i očekivani ishodi za slobodno i organizirano vrijeme prepušteni na volju učitelju u PB? Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
466 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 7. Ponovno, ispraviti "školske" godine u "nastavne" godine. Ranije objašnjeno. Potrebno je jasno odrediti radno vrijeme učenika u produženome boravku. Ostaje li ono 5 sunčanih sati? Ostaju li 3 sata za pripremanje (što često nije dovoljno)? Ako da, gdje se tu uklapa dežurstvo? Rado vrijeme kao i vrijeme dežurstva potrebno je Pravilnikom jasno odrediti kako osnivač, škola ili netko treći ne bi iskorištavao učitelja (koji se trenutno ne može pozvati niti na jedan dokument koji bi ga štitio). Trenutno su učitelji u produženome boravku nezaštićeni i prepušteni sami sebi. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
467 Martina Prgomet  PRAVILNIK, Članak 7. (2) Formulaciju "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Nije prihvaćen Prijedlog nije prihvaćen. Ako za tim postoji potreba, produženi boravak može biti organiziran u vrijeme odmora za učenike.
468 Mihaela Colarić  PRAVILNIK, Članak 7. Formulaciju "tijekom školske godine" promijeniti u "tijekom nastavne godine". Jasno definirati što znači dežurstvo. Učitelji u produženom boravku rade 5 sunčanih sati u nesporednom odgojno - obraovnom radu s učenicima. Ostala tri sata ostaju za pripremu i planiranje rada. Svako dodatno dežurstvo značilo bi prekovremene sate jer je tjedno zaduženje definirano na 40 sati tjedno. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
469 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7. i 8. Jasno definirati što znači dežurstvo. Učitelji produženog boravka u zaduženju provode 5 sunčanih sati u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. Ostala 3 sata dnevno ostaju za pripremanje tog istog rada budući da je velik dio kurikuluma produženog boravka uvježbavanje nastavnih sadržaja redovne nastave te provođenje organiziranih aktivnosti za koje je zasigurno potrebna priprema za koju često nisu dovoljna 3 sata ostavljena za pripremu nastave. Uvođenjem dodatnog dežurstva značilo bi uvođenje i prekovremenih sati za učitelje produženog boravka čime bi se izravno kršio članak 9.ovog pravilnika u kojem je definirano 40 sati tjednog zadužnja. Zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. (već objašnjeno u komentaru članka 2.) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
470 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 7. Jasno definirati što se smatra pod dežurstvom te kada se ono odvija. I opet treba promijeniti "aktivnosti tijekom školske godine" u aktivnosti tijekom nastavne godine. Učenici bi u produženom boravku trebali ponavljati i uvježbavati, a ne izrađivati domaću zadaću. Ako učitelj u boravku izrađuje izvedbeni kurikul tada će sam odrediti što će, koliko i kada uvježbavati, a ne samo odrađivati ono što mu je zadano.Učitelj u boravku neće uvježbavati i ponavljati strani jezik i vjeronauk jer za to nije kompetentan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
471 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 7. Treba jasnije definirati što je to dežurstvo i u kojem periodu se provodi i tko ga provodi; ne vidim zašto bi se godišnji izvedbeni kurikulum produženog boravka odnosio na šklisku godinu kada jer dio školskog kurikuluma koji se utvrđuje za nastavnu godinu Prihvaćen Prijedlozi prihvaćeni.
472 Katarina Pavičić  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”, te definirati oblik godišnjeg izvedbenog kurikuluma, osmisliti dokumente koji će pomoći u vođenju i organizaciji PBa i definirati okvirni izgled kurikuluma Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
473 Slavica Perković Pernar  PRAVILNIK, Članak 7. Potrebno je jasno definirati radno vrijeme učitelja u produženom boravku. Većinom boravak traje do 17 sati. Dežurstvo u nekim školama počinje od 16 sati, a u nekima od 16,30 sati. Neke škole dežurstvo ni nemaju već svi učitelji produženog boravka u školi moraju ostati do 17 sati. Treba jasno definirati organizaciju dežurstva u nenastavne dane. Učitelji produženog boravka, iako je dan nenastavni, dolaze na posao. Trebalo bi izjednačiti materijalna prava učitelja u nastavi i učitelja u produženom boravku jer imaju isto obrazovanje te rade isti posao. Primljeno na znanje Početak rada produženog boravka određuje škola u skladu s rasporedom sati učenika uključenih u produženi boravak. Broj sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada i ostalih zaduženja uređeni su Zakonom i Pravilnikom o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
474 adriana toic perkovic  PRAVILNIK, Članak 7. Definirati dežurstvo. ( osobno, bez ikakve naknade, radim 2-3 puta tjedno od 7:00-8:00 te od 11:30-16:30. Jutarnji dio u godišnjem zaduženju vodi se pod Ostale poslove. Stoga definirati i Ostale poslove učitelja.) Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
475 Sandra Jelenčić  PRAVILNIK, Članak 7. Definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku. Isto ispraviti "tijekom školske godine" u "tijekom nastavne godine". Djelomično prihvaćen U skladu s odredbama čl. 2. st. 1. Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi, osim neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelji, a to znači i učitelji u produženom boravku, obavljaju i ostale poslove koji proizlaze iz naravi i količine odgojno-obrazovnog rada s učenicima, aktivnosti i poslove iz Nastavnog plana i programa/kurikuluma, godišnjeg plana i programa, školskog kurikuluma i drugih zakona te posebne poslove koji proizlaze iz ustroja rada škole.
476 Gabrijela Ladika  PRAVILNIK, Članak 7. Oblik godišnjeg plana i programa - treba definirati neki okvirni izgled plana, što se u njemu treba nalaziti i slično. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
477 Ana Havidić  PRAVILNIK, Članak 7. Poštovani, učenici u PB-u ne pišu "domaće zadaće" nego ponavljaju i uvježbavaju nastavne sadržaje koje planira, priprema i organizira učitelj u PB-u na temelju plana učitelja u razrednoj nastavi i u suradnji s tim učiteljem. Svakodnevno se priprema za nastavu kao i učitelj u razrednoj nastavi. Učitelj u PB-u samostalno osmišljava različite i mnogobrojne aktivnosti koje će provoditi u organiziranom dijelu vremena (a ne u slobodnom kako je u ovom članku navedeno). S obzirom da u neposrednom radu s učenicima provodi 5 sunčanih sati te mu za pripremu svih navedenih aktivnosti ostaje svega 3 sata, nema mjesta za uvođenje dežurstva. U protivnom ne bi bilo u skladu s propisima od 40 sati tjedno. Treba definirati pojam dežurstva (stavak 2). Odnosi li se taj pojam "dežurstvo" na dežuranje unutar tih 5 sati? Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
478 Anita Mustapić  PRAVILNIK, Članak 7. Svakako definirati pojam dežurstva i maksimalno vrijeme koje dijete smije provesti u ustanovi. Pojam domaće zadaće zamijeniti pojmom vježbanje i ponavljanje nastavnih sadržaja. Omogućiti učiteljima praćenje (opisno) učenika koji idu na produženi boravak Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
479 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 7. Jasno definirati što znači dežurstvo. Učitelji produženog boravka u zaduženju provode 5 sunčanih sati u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. Ostala 3 sata dnevno ostaju za pripremanje tog istog rada budući da je velik dio kurikuluma produženog boravka uvježbavanje nastavnih sadržaja redovne nastave te provođenje organiziranih aktivnosti za koje je zasigurno potrebna priprema za koju često nisu dovoljna 3 sata ostavljena za pripremu nastave. Uvođenjem dodatnog dežurstva značilo bi uvođenje i prekovremenih sati za učitelje produženog boravka čime bi se izravno kršio članak 9 ovog pravilnika u kojem je definirano 40 sati tjednog zadužnja. reba dati potpunu autonomiju učitelju u produženom boravku oko sadržaja koji se uvježbavaju i provode u produženom boravku. Učitelj produženog boravka je jednako educiran i osposobljen za izradu zadataka i sadržaja za rad s učenicima kao i kolege razrednici. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
480 Ankica Hoborka  PRAVILNIK, Članak 7. Učitelji u produženom boravku rade 5 sunčanih sati. Obzirom da nisu tete čuvalice potrebno se taj neposredan rad i pripremiti. Pripremaju se bez gotovih priručnika, pripremaju svoje aktivnosti i projekte.Ta tri sata su i malo za to. Dežurstvo prelazi okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
481 Luka Bosak  PRAVILNIK, Članak 7. U stavku broj 2 ovog članka potrebno je definirati pojam dežurstva (što ono znači, kada se odvija, na koji se način provodi). Također potrebno je razjasniti što znači pisanje zadaće i učenje (jesu li to aktivnosti koje je osmislio učitelj PBa za vježbanje i ponavljanje nastavnog sadržaja ili je to pomoć pri pisanju zadaće koju je osmislio i zadao učitelj iz redovne nastave). U ovome članku nije naveden pojam organiziranog vremena (koji trenutno obuhvaća odgojno djelovanje, učenje i vježbanje socijalnih vještina, različite radionice, projekte itd.). Taj bi pojam zato trebalo definirati i dodati u stavak 3 ovog članka. Zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. Oblik godišnjeg izvedbenog kurikuluma - treba osmisliti dokumente koji će pomoći u vođenju i organizaciji PBa i definirati okvirni izgled kurikuluma Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
482 Valerija Baran  PRAVILNIK, Članak 7. čl. 7. st.2. nedostaje pojam organizirano vrijeme nakon pisanja DZ ( vježbanja i ponavljanja sadržaja s nastave), a prije slobodnog vremena prema njihovim interesima i potrebama. U tom organiziranom vremenu je potrebno naglasiti odgojno djelovanje, tj. razvijanje socijalnih vještina ( preventivno djelovanje zbog kojeg predlažem u čl 9. mogućnost zapošljavanja pedagoga u produženom boravku) . Stoga predležem u čl.3 dodati još ciljeve i ishode u organiziranom vremenu za aktivnosti na razvijanju socijalnih vještina učenika. ( preventivni program ) Primljeno na znanje Primjeno na znanje.
483 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 7. Treba dati potpunu autonomiju učitelju u produženom boravku oko sadržaja koji se uvježbavaju i provode u produženom boravku. Učitelj produženog boravka je jednako educiran i osposobljen za izradu zadataka i sadržaja za rad s učenicima kao i kolege razrednici. Razrednici nisu upućeni u specifičnosti pojedinog dnevnog rada u produženom boravku. Pojam "domaća zadaća" je primjeren za zadaću koja se radi kod kuće, nikako u školi s učiteljem. Definirati što znači "dežurstvo" u produženom boravku. Učitelji produženog boravka se za rad pripremaju samostalno, bez gotovih priručnika, priprava i gotovih zadataka. Smatram da tri sata dnevno za pripremu rada od pet sunčanih sati, jedva da je dovoljno. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
484 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 7. Jasno definirati što znači dežurstvo. Učitelji produženog boravka u zaduženju provode 5 sunčanih sati u neposrednom odgojno-obrazovnom radu s učenicima. Ostala 3 sata dnevno ostaju za pripremanje tog istog rada budući da je velik dio kurikuluma produženog boravka uvježbavanje nastavnih sadržaja redovne nastave te provođenje organiziranih aktivnosti za koje je zasigurno potrebna priprema za koju često nisu dovoljna 3 sata ostavljena za pripremu nastave. Uvođenjem dodatnog dežurstva značilo bi uvođenje i prekovremenih sati za učitelje produženog boravka čime bi se izravno kršio članak 9.ovog pravilnika u kojem je definirano 40 sati tjednog zadužnja. Zamijeniti “tijekom školske godine “ s “tijekom nastavne godine”. (već objašnjeno u komentaru članka 2.) Oblik godišnjeg plana i programa - treba osmisliti dokumente koji će biti decidirani i pomoći u vođenju nastave,definirati neki okvirni izgled plana, što se u njemu treba nalaziti i slično. Svi učitelji razredne nastave trebaju imati autonomiju u odlučivanju kako će osmisliti rad s učenicima, bez obzira na radno mjesto. Pojam „domaće zadaće“ koji se spominje u Pravilniku sugerira da će o radu učitelja u produženom boravku odlučivati učitelj redovne nastave i zato smatram da se treba promijeniti. Smatram da se dosadašnjom praksom kolegica i kolega iz redovne nastave koji su nametali vlastite domaće zadaće degradiraju učitelji koji rade u produženom boravku. Ovim se Pravilnikom napokon može i treba definirati autonomija i ravnopravnost koju učitelji u produženom boravku zaslužuju. Smatram da se učiteljima u produženom boravku treba omogućiti da vrednuju rad učenika za vrijeme produženog boravka. Trenutno postoje rubrike ocjenjivanja domaćih zadaća i tu bi rubriku za učenike koji ostaju u produženom boravku trebali ispunjavati učitelji u produženom boravku. Postoje učenici koji rad u produženom boravku rade površno jer znaju da im taj rad neće biti ocjenjen. Ocjene bi mogle biti dodatna motivacija za rad učenika u produženom boravku. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
485 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 7. U 2. stavku ovog članka valja izbaciti „dežurstvo“. U prethodnom komentaru obrazložila sam zašto. Aktivnosti se ORGANIZIRAJU za „organizirano vrijeme“, a ne za „slobodno vrijeme“. Organizirano vrijeme je vrijeme koje učitelj pripremi (radionice, projekti, vannastavne teme primjerene dobi i interesu učenika, gostovanja…). Izraz „organizirano vrijeme“ stoji i u e-dnevniku. Kao takvo trebalo bi i za njega kurikulumom utvrditi vrijeme. Odmor i slobodno vrijeme bi trebalo nazvati jednim imenom. Predlažem da to bude „slobodno vrijeme“ jer je već kao takvo navedeno u e-dnevniku. To je vrijeme koje učenici provode u slobodnom odabiru aktivnosti (odmor, igra, druženje kroz razgovor, društvene igre…) u kojima učitelj sudjeluje kao animator, nadzor, pomoć...u neposrednom odgojno-obrazovnom radu. Dakle, rad produženog boravka može se koncipirati od četiri komponente: 1. Učenje i izrada domaćih zadaća 2. Prehrana 3. Organizirano vrijeme 4. Slobodno vrijeme i odmor Stoga, predlažem da stavak 2. bude zapisan ovako: „U godišnjem izvedbenom kurikulumu produženog boravka okvirno se utvrđuje vrijeme za: učenje i izradu domaćih zadaća, prehranu, aktivnosti za provođenje organiziranog vremena te za slobodno vrijeme i odmor učenika“. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
486 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 7. U stavku 2. ovog članka navodi se da bi se okvirno trebalo utvrditi vrijeme za DEŽURSTVO. Nameće se pitanje: kako bi se trebao definirati pojam dežurstva tj. čemu je ono namijenjeno i S KOJIM CILJEM. Je li to stajanje/sjedenje i gledanje djece dok ona čekaju roditelje da dođu po njih, a petosatni neposredno odgojno-obrazovni dio je završio? Je li to dežuranje uz kavu, pritom pogledavajući djecu koja „nešto rade“ u ranojutarnjim satima jer roditelji započinju s poslom sat-dva prije nego počinje program produženog boravka pa ih netko mora „paziti“? Je li moguće biti savjestan učitelj (a to je pretpostavka) i boraviti sat vremena u istom prostoru s 10-20 ili više učenika i ne obavljati neposredan odgojno- obrazovni rad (organizirati igru, pomagati u učenju, animirati aktivnosti…). Iz iskustva tvrdim da se bilo kakvo „dežurstvo“ ne može tretirati drugačije nego neposredan odgojno-obrazovni rad. U tom smislu, zaduženje učitelja u boravku neposrednim o.-o. radom se povećava. TJEDNO ZADUŽENJE učitelja u produženom boravku iznosi 25 SUNČANIH SATI neposrednog odgojno-obrazovnog rada. Do punog radnog vremena od 40 SATI TJEDNO, učitelj u p.b. još je zadužen sa sljedećim komponentama: planiranje i programiranje (2 sata), pripreme (5 sati), dokumentacija (3 sata), suradnja (2 sata), stručno usavršavanje (1 sat) i ostali poslovi (2 sata). S obzirom da za one aktivnosti u produženom boravku koje nisu vezane uz nastavu ne postoji zadani program učitelji izdvoje podosta vremena osmišljavajući i organizirajući razne teme, projekte, radionice, gostovanja i sl. Zaduži li se učitelja dnevno, primjerice, sa 1 sat dežurstva, to je u tjednom zaduženju 5 sati. Postavlja se pitanje koje to od poslova učitelj treba zanemariti da bi odradio dežurstvo, ili, je li dežurstvo nešto što učitelj treba odraditi gratis? Naravno, škola može ponuditi učitelju na potpis odluku o tjednom zaduženju takvu da dokine sate potrebne za obavljanje nekih od navedenih poslova, a pripiše ih dežurstvu. Učitelj će svejedno morati sve te poslove uraditi, utrošiti vrijeme, a realno stanje neće odgovarati onom na papiru. Ovaj Pravilnik trebao bi definirati tjedno zaduženje učitelja u produženom boravku (predlažem gore navedeno vrijeme jer je realno), kao što postoji definirano zaduženje za učitelja u nastavi i time ga zaštititi od iskorištavanja. Svaki posao je vrijedan svoje plaće. PREDLAŽEM DA SE IZ STAVKA 2. BRIŠE „DEŽURSTVO“ jer ono premašuje okvir 40 satnog radnog vremena i otvara prostor za manipulaciju. Ako je potrebno ustrojiti dežurstvo onda neka se to tretira kao prekovremeni rad i kao takav se i dodatno plati. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
487 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 7. Ovaj kompletan članak nije usklađen sa dijelom dokumentacije koju učitelj u produženom boravku treba voditi, točnije s vođenjem e-dnevnika i elementima koji su njime predviđeni. U e-dnevniku za produženi boravak postoji mogućnost upisivanja aktivnosti koje se obavljaju u sljedećim područjima: Hrvatski jezik, Matematika, Priroda i društvo, Organizirano vrijeme i Slobodno vrijeme. U e-dnevniku nisu planirane aktivnosti vezane uz strani jezik i vjeronauk, što je i logično, jer učitelji razredne nastave koji provode program p.b.-a nisu ni osposobljeni za rad na aktivnostima u tim područjima. Primjerice, kako učitelj koji nikad nije učio njemački jezik može pomagati učeniku u pisanju zadaće, uvježbavanju i ponavljanju iz istog? Ili, učitelj koji je agnostik i ne poznaje temelje katoličke, islamske ili koje druge religije nije kompetentan za pomoć oko zadaća tih sadržaja. Iz istog razloga i suradnja s predmetnim učiteljima oko izrade kurikuluma za produženi boravak nije potrebna. Primljeno na znanje Svi učitelji i stručni suradnici dužni su surađivati kako bi učenici ostvarili što bolje ishode. Učitelj u produženom boravku ne poučava učenike, ali nema zapreke da provjeri je li učenik napisao domaću zadaću npr. iz stranog jezika. Pedagoška dokumentacija uređena je drugim pravilnikom.
488 Igor Kozina  PRAVILNIK, Članak 7. Kao roditelj prvašića koji ujedno pohađa i produženi boravak slažem se s prethodnim komentarima da bi neke pojmove iz stavka 2 ovog članka trebalo malo jasnije definirati, kao primjerice dežurstvo i učenje. Međutim ne mogu vjerovati da se u komentarima predlaže brisanje izrade domaćih zadaća, odnosno da bi iste djeca trebala raditi doma. Napominjem kako produženi boravak pohađaju prvenstveno učenici prvih i drugih razreda osnovne škole i to prvestveno zato da ne bi bili sami doma dok su im roditelji na poslu. Nadalje, djeca koja pohađaju dnevni boravak u školi provode od 8 do 10 sati dnevno, a neka, koja imaju izvanškolske aktivnosti, i dulje. Jedna od glavnih prednosti produženog boravka je upravo to da djeca, pod nadzorom stručne osobe, odnosno učiteljice ili učitelja, osim što dodatno vježbaju i ponavljaju gradivo, pišu domaće zadaće. Potpuno mi je neshvatljivo da netko iz struke može predložiti da bi dijete koje pohađa prvi ili drugi razred, nakon deset sati provedenih u školi trebalo još i kod kuće pisati domaću zadaću i to samo iz razloga što to proizlazi iz samog naziva zadaće. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru.
489 Martina Prgomet  PRAVILNIK, Članak 7. (2) i (3) - Učenici u produženom boravku nebi trebali pisati domaću zadaću kao takvu, nego bi učitelji trebali organizirati vježbanje i ponavljanje nastavnih sadržaja koje su učenici taj dan radili. Nije prihvaćen Učenik koji je uključen u produženi boravak treba u školi napisati domaću zadaću.
490 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7. Stavak (2) Ako "đežuranje" provodim u produženom boravku onda je to neposredni odgojno-obrazovni rad i ulazi u tjednu satnicu, jer neću samo stajati/sjediti i promatrati. U e-imeniku pod "Produženi boravak" stoji u dnevnoj rubrici za praćenje, uz HJ, MAT i PID, "Organizirano vrijeme" i "Slobodno vrijeme". Nije li nelogično tražiti da se organiziraju aktivnosti za provođenje slobodnog vremena i odmora? Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
491 Ana Kovačević  PRAVILNIK, Članak 7. (3) Definirati piše li se domaća zadaća ili vježbanje i ponavljanje koje organizira učitelj u PB. Definirati koju pedagošku dokumentaciju smo obavezni imati. Djelomično prihvaćen Čl.7. Nactra predviđeno je pisanje domaćih zadaća. Pedagoška dokumentacija uređena je posebnim Pravilnikom.
492 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 7. U stavku 3. članka 7. pod 1. alinejom valja izbaciti riječ "svih", te nakon riječi "predmeta" dodati riječi "za koje je učitelj osposobljen". Učitelj razredne nastave ne može sudjelovati u ostvarivanju predviđenih ishoda stranoga / stranih jezika osim u slučaju ako je njegovim studijskim programom obuhvaćeno i dodatno stjecanje kompetencija u pojedinom stranom jeziku. Jednako tako učitelj razredne nastave nema kompetencije za ostvarivanje predviđenih ishoda iz nastave vjeronauka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
493 Ivana Stančin Letinčić  PRAVILNIK, Članak 7. Članak 7., stavak 3: ako učenici sudjeluju u produženom boravku ne pišu domaću zadaću (sama riječ sugerira da je to rad koji se obavlja doma, a ne u školi) već za njih učitelji organiziraju sate vježbanja i ponavljanja odgojno-obrazovnih ishoda koji se uče na redovnoj nastavi. Smatram da je riječi "i izrade domaće zadaće" potrebno zamijeniti riječima "vježbanja i ponavljanja". Domaću zadaću pišu učenici koji ne sudjeluju u produženom boravku već nakon redovne nastave odlaze kući. Učitelji koji rade u produženom boravku trebaju imati autonomiju u osmišljavanju svoga rada. Domaća zadaća najčešće je rješavanje zadataka u radnim bilježnicama ili listićima, a vježbanje i ponavljanje može se provesti na različite načina osim navedenih (jezične i matamatičke igre, kvizovi, izrade plakata i sl.). Zamjena pojmova "domaća zadaća" pojmom "vježbanje i ponavljanje" uopće ne sugerira dodatne domaće zadaće za djecu koja idu u produženi boravak koju će trebat napraviti kod kuće već točnije definira što rade učitelji u produženom boravku i naglašava njihovu autonomiju u radu. Primljeno na znanje Učenici koji pohađaju produženi boravak u školi trebaju napisati i domaću zadaću. Samom mogućnošću izrade godišnjeg kurikuluma učiteljima je dana autonomija u kreiranju i odabiru aktivnosti za učenike.
494 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju treba voditi. Gdje se pišu bilješke o učenicima - e dnevnik to ne omogućuje. Dežurati? -definirati pojam -smatram da treba treba brisati -'po nalogu ravnatelja' Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. čl. 8. Nacrta usklađene su s drugim propisima.
495 ANITA HREHOROVIĆ  PRAVILNIK, Članak 8. Treba jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju je potrebno voditi. Također, potrebno je precizno odrediti značenje pojma "dežurati" jer ga se na ovaj način može protumačiti svakako (nadam se da neće prerasti u noćna dežurstva kako smo krenuli?!?). Dežurati da, ali tijekom nastavne godine. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. čl. 8. Nacrta usklađene su s drugim propisima.
496 Jadranka Gegic Blajic  PRAVILNIK, Članak 8. Učitelji u PB-u su školovani jednako kao i oni koji rade u redovnoj nastavi. Suradnja ne bi trebala biti upitna. Na žalost, primjeri iz škola nam govore suprotno. Pojedine kolege iz jutarnje smjene (kod nas je redovita nastava uvijek ujutro) smatraju sebe Bogom danim učiteljima koji imaju veća prava od onih u PB-u. Mi nismo ničije sluge ni podređene kolege, mi smo školovani učitelji koji rade svoj dio posla u zajedničkom odjeljenju. Kao što se učitelji iz redovne nastave ne petljaju u posao učitelja iz vjeronauka i engleskog jezika, tako se ne bi trebali ni postavljati nadmoćno nad kolegama u PB-u. Svatko radi svoj dio posla, osmišljava i planira, a suradnja je potrebna i neizbježna (s nekim kolegama uistinu i izvrsna) Poneki roditelji uopće nemaju potrebu raspitati se o radu svog djeteta u PB-u, o suradnji s drugom djecom, ni o njegovoj prehrani. Gdje točno evidentirati individualne razgovore s roditeljima i napredak, rad, interes i suradnju djeteta u PB-u??? U e-dnevnik ili u posebnu bilježnicu za PB koju sada imam? Dežurati kad, zašto i do kada ako sva djeca odlaze kućama u isto vrijeme i ako roditelji poštuju radno vrijeme PB-a??? Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
497 IVANA JUG  PRAVILNIK, Članak 8. Treba jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje trebaju pisati bilješke o radu i o učenicima. Također je nejasno na što se točno odnosi dežurstvo učitelja u produženom boravku te koji su to ostali poslovi. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
498 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 8. Opet problem pojma dežurstvo. Primljeno na znanje Odredba je usklađena s drugim propisima.
499 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 8. Definirati obveze i prava učitelja u PB (jer se bitno razlikuju od učitelja u redovnoj nastavi). Tkođer jasno definirati pojam „dežurstvo“. Potrebno je odrediti koju pedagošku dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku i na koji način. Odrediti mogućnost upisivanja komentara u e-dnevnik i praćenja učenika te definirati " druge poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja". Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
500 Anja Čondrić Grba  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje pisati bilješke o radu i o učenicima. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji mogli pratiti napredak ili eventualne teškoće svoga djeteta kroz rad u produženom boravku. Potrebno je točno definirati pojam dežurstva. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
501 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 8. U Članku 8 , stavak 2. predlaže se da se navedene radne obveze učitelja nadopune na sljedeći način: 1. organiziranje dnevnih obrazovnih zadaća u skladu s odgojno-obrazovnim potrebama učenika, 2. pružanje stručne pomoći u učenju i savjetovanje učenika, 3. organiziranje slobodnih aktivnosti učenika (vođenje neke od aktivnosti ili upućivanje učenika na aktivnosti), 4. organiziranje i izvođenje organiziranog slobodnog vremena učenika, 5. organiziranje rekreativnih i izvanučioničnih aktivnosti, 6. briga za pravilnu prehranu učenika i suradnja sa školskom kuharicom, 7. redovita suradnja s roditeljima i izvještavanje o radu učenika, 8. briga za uređenje i funkcioniranje radnog prostora te nabava potrebnog didaktičkog i ostalog materijala, 9. dežurstvo tijekom nastavnih radnih dana, 10. planiranje i programiranje rada produženog boravka (godišnje, mjesečno, dnevno) 11. vođenje evidencije o polaznicima produženog boravka (uspostavljanje evidencije, dnevna evidencija, evidencija suradnje s roditeljima), 12. organizacija roditeljskih sastanaka, 13. suradnja s učiteljima u redovnoj nastavi (praćenje programa rada učitelja u redovnom odjelu s posebnim osvrtom na ciljeve i zadatke, uspostavljanje kontrole nad dnevnim obrazovnim zadaćama i obrazovnim potrebama pojedinog učenika) 14. suradnja sa stručnim suradnicima, 15. stručno usvršavanje učitelja, 16. izvještavanje, statističko praćenje rezultata i evaluacija rezultata rada na polugodištu i na kraju školske godine. 17. sudjelovanje u kulturnoj djelatnosti škole i zajednice. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomićno prihvaćeni.
502 Marija Radić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, smatram da" ostale poslove" treba definirati kao i dežurstvo. Je li učitelj PB dužan biti pratnja na terenskoj nastavi u prijepodnevnim satima? Napominjem, to se nigdje ne bilježi niti se plaća. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Pravo na dnevnicu za izvanučioničku nastavu propisano je drugim pravilnicima te učitelj u produženom boravku, koji je upućen s učenicima na istu ima ista prava kao i drugi učitelji.
503 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, potrebno je konkretizirati koju pedagošku dokumentaciju je dužan voditi učitelj. Osim bilješki o radu trebalo bi omogućiti i ocjenjivanje domaćih zadaća i ostalih zadataka (opisno i/ili brojčano) kao i sudjelovanje u donošenju ocjene iz vladanja. Definirati ostale poslove i već ranije navedeno dežurstvo. Prihvaćen Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom. Učitelj u produženom boravku ne ocjenjuje učenike već prati njihovo napredovanje.
504 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 8. Definirati obveze i prava učitelja u PB (jer se bitno razlikuju od učitelja u redovnoj nastavi). Tkođer jasno definirati pojam „dežurstvo“. Potrebno je odrediti koju pedagošku dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku i na koji način. Odrediti mogućnost upisivanja komentara u e-dnevnik i praćenja učenika te definirati " druge poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja". Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom, a zaduženje je usklađeno s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
505 Maja Plenča  PRAVILNIK, Članak 8. Roditelji moraju biti osvješteni da je dolazak na individualne razgovore kod učitelja u boravku jednako važan kao i dolazak kod razrednika. Učiteljima u boravku mora biti omogućeno vođenje bilješki o učeniku u e-dnevniku. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
506 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 8. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji bili u mogućnosti svakodnevno pratiti napredak djeteta. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
507 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 8. Prijedlog: u čl.8 st.2 dodati izraz "po potrebi" kod natuknice "sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela te individualnim razgovorima s roditeljima". Definirati koju pedagošku dokumentaciju su učitelji u produženom boravku dužni voditi te na što se odnosi pojam "dežustvo". Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom, a zaduženje je usklađeno s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
508 Renata Mladina  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje pisati bilješke o radu i o učenicima. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji mogli pratiti napredak ili eventualne teškoće svoga djeteta kroz rad u produženom boravku. Potrebno je točno definirati pojam dežurstva. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom, a zaduženje je usklađeno s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
509 Školski sindikat PREPOROD  PRAVILNIK, Članak 8. (2) –sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednog/razrednih odjela te individualnim razgovorima s roditeljima Prijedlog: dodati „po potrebi“ Obrazloženje: U praksi je čest slučaj da se skupine produženog boravka formiraju od učenika iz više razrednih odjela pa često fizički nije moguće sudjelovati na svim individualnim razgovorima i roditeljskim sastancima. - dežurati Prijedlog: Učitelj u produženom boravku zadužen je s 5 sati dnevno neposredno odgojno obrazovnog rada s učenicima u sklopu 25 sati tjedno (sat po 60 minuta). Obrazloženje: Ne zna se u kojem periodu bi se dežurstvo trebalo odvijati. - obavljati i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja Prijedlog: Pobrojati poslove koji se mogu obavljati. Obrazloženje: Bez jasnih okvira ravnateljima je dana prevelika ovlast, a time omogućene i zloporabe. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
510 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8., stavak 1.: potrebno je dodati da se neposredni odgojno-obrazovni rad nastavlja na rad redovne nastave Članak 8, stavak 2.: potrebno je uz riječ "dežurati" dodati "tijekom nastavne godine" Primljeno na znanje Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
511 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 8. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju moraju voditi učitelji u produženom boravku, koja su njihova zaduženja i što podrazumijeva pojam "dežurstvo" u produženom boravku. Djelomično prihvaćen PRijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi. Dokumentacija je propisana posebnim Pravilnikom.
512 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, je li učitelj produženog boravka obavezan pratiti razred/ razrede svojih učenika na terenskim nastavama? Terenske nastave održavaju se u jutarnjim i prijepodnevnim satima, a zbog broja pratitelja često budu pozvani učitelji produženog boravka. Ti odrađeni sati nigdje se ne bilježe, učitelji priduženih boravaka zapravo volontiraju. Dakle, učitelj produženog boravka radi od jutra, a nakon prve smjene još radi svoju redovnu smjenu. U svemu tome se zaboravlja da i učitelj produženog boravka ima pravo na privatan život te da i sam može imati dijete koje u takvim situacijama pati!!! Smatram da je i to potrebno definirati ovim Pravilnikom. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
513 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, smatram da je ostale poslove učitelja produženog boravka potrebno definirati u Pravilniku, a ne prepustiti ravnateljima jer se u praksi događa da se iste učitelje iskorištava. Djelomično prihvaćen Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
514 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8. (2) Učitelj PB- a nije potrebno da sudjeluje na roditeljskim sastancima razrednoga /razrednih odjela jer on ima svoje roditeljske sastanke i informacije. Nedorečeno je koju pedagošku dokumantaciju učitelj treba voditi. U e-dnevnik treba uvesti rubrike gdje možemo unijeti popis učenika i voditi bilješke o napredovanju učenika, vladanju i ostalome. Potrebno je definirati "dežurati". (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom, a zaduženje je usklađeno s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
515 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, određujete vođenje pedagoške dokumentacije, a u E dnevniku ne postoji mjesto na kojemu bi mi to mogli napraviti. Umjesto toga, sve vodimo po svojim rokovnicima. Potrebno je u sklopu E dnevnika osigurati mjesto za dokumentaciju produženog boravka. Također, za opaske i komentare o učenicima koji će biti vidljivi roditeljima. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
516 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, ovaj članak ostvariv je ukoliko je u grupi produženog boravka jedan razredni odjel. U većini slučajeva u Republici Hrvatskoj to nije tako! Molim da uzmete u obzir da je u grupi produženog boravka najčešće nekoliko različitih razrednih odjeljenja. Kako, gdje i kada bi učitelj produženog boravka trebao svakodnevno komunicirati sa svim tim učiteljima redovne nastave? "...sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela te individualnim razgovorima s roditeljima". Ukoliko učitelj produženog boravka sudjeluje na svim sastancima te na svim individualnim razgovorima, a uz to održava i svoje redovite informacije za roditelje taj učitelj ima puno sati prekovremenog rada. Jeste li predvidjeli bilježenje i plaćanje istog? Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
517 Sandra Bašić  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, potrebno je definirati dežutsrvo. Molim definirati ostale poslove po Pravilniku, a ne nalogu ravnatelja. Primljeno na znanje Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
518 Antea Rukavina Ivanjko  PRAVILNIK, Članak 8. Dio o pedagoškoj dokumentaciji je dosta nejasan. Osim u E-dnevniku, gdje se vodi dokumentacija i kako (bilješke o učenicima)? I E-dnevnik ima svojih ograničenja, naročito kod bolovanja učitelja iz PB. Opet to nesretno dežurstvo? Drugi poslovi po nalogu ravnatelja su jako rastezljiv pojam. Može li učitelj iz PB onda držati DOD ili DOP? Tko to onda plaća osnivač ili Ministarstvo? Ako učitelj u PB radi na 5 sunčanih sati u danu, kako uklopiti njegov rad u ostatak škole? Razredima s kombinacijama u PB je također nezgodno napraviti raspored sati. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom, a zaduženje je usklađeno s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
519 Katica Vujnović Rajačić  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati pojam "dežurstvo" i "druge posove", te voditi koju pedagošku dokumentaciju. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe čl. 8. Nacrta usklađene su s drugim propisima.
520 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 8. Opet nedorečen pojam dežurati!!! Djelomično prihvaćen Odredbe vezano uz zaduženje usklađene se s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
521 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. Stavka „dežurati“ je nerazumljiva. Što znači dežurati? Koga? Kada? Koliko? Gdje? Ovom stavkom daje se prostor za izrabljivanje učitelja i nametanje mu dodatnih sati posla u neposrednom odg.-obr. radu. Na mnogim školama samovoljom ravnatelja ili osnivača učiteljima PBa nametnuto je dežurstvo po 1 sat ili više dnevno. To najčešće proizlazi iz posve POGREŠNOG mišljenja da su učitelji u PB dadilje, te da van vremena provedenog u PB ništa ne moraju raditi. Učitelj u PB, radi li savjesno i predano, utrošit će i više sati na svoj posao nego učitelj razrednik. Dakako, u svim kategorijama postoje oni koji se „provlače“, no zbog takvih ne treba vrijedne, odgovorne i predane učitelje kazniti dodatnim satima dežurstava i omalovažavanjem da „ništa ne rade“. PREDLAŽEM da se stavka „DEŽURATI“ BRIŠE. Za bilo koja opravdana i neophodna dežurstva u školi pravedno je podjednako ih rasporediti na sve djelatnike škole. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Odredbe vezano uz zaduženje usklađene su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
522 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. Člankom je potrebno naznačiti da je učitelj PBa kompetentan i mjerodavan davati mišljenje o RADU (npr. pisanje zadaće i /ili zadataka za vježbu) i VLADANJU u PB onih učenika koji ga polaze, te sudjelovati u donošenju ocjena za ove stavke. Povlačim paralelu: kao što predmetni učitelji izbornih predmeta ocjenjuju učenike (iako nisu svi učenici razrednog odjeljenja polaznici odabranog predmeta) i sudjeluju na razrednim vijećima u odluci o ocjeni vladanja, tako treba vrijediti i za učitelje u PB, i to ovim člankom treba istaknuti, kako bi to moglo zaživjeti i u praksi. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
523 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. Članak navodi da bi učitelj PBa trebao „voditi pedagošku dokumentaciju, bilješke o radu i o učenicima“. U e-dnevniku za produženi boravak predviđen je jedino prostor za bilježenje dnevnika rada. Eventualno se može pridodati datoteka (npr. Godišnji pl. i pr. PBa) u e-dnevnik razrednog odjela. Postavljam pitanje: koju još pedagošku dokumentaciju ovaj članak podrazumijeva, koje bilješke o radu i o učenicima i GDJE ih predviđa voditi? Većina učitelja PBa je dosad, po svojoj osobnoj procjeni, potrebi ili nečijem savjetu, takve bilješke vodila u osobnim rokovnicima, jer u službenim dokumentima nisu bili predviđeni prostori za upis dokumentacije i bilježaka za PB. Predlažem da omogućite učiteljima PBa službeni prostor za vođenje dokumentacije i bilježaka i u tom smislu uskladite Pravilnik o pedagoškoj dokumentaciji i definirate način i mjesto vođenja bilježaka i evidencija u PB. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
524 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. U situacijama kad o-o skupinu PBa čine učenici više razrednih odjeljenja tada je logično da će učitelj PBa organizirati zasebne roditeljske sastanke samo za roditelje polaznika PBa jer se njih tiče dnevni red tog sastanka. Na roditeljskim sastancima razrednih odjeljenja, gdje je samo dio roditelja polaznika PBa, nema smisla govoriti o PBu. Sudjelovati na roditeljskom sastanku razrednog odjela ima smisla samo ako su svi učenici tog odjela (ili većina) polaznici PBa. To bi ovaj članak trebao prepoznati i definirati. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
525 Ivana Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. Iz članka iščitavam da je za okvir uzeta „čista“ situacija kada odgojno-obrazovnu skupinu PBa čini jedan cijeli razredni odjel pa primjerice 2.a razred (svi učenici) ima jednog učitelja u nastavi i jednog na boravku. U takvoj situaciji je, pretpostavljam, vrlo jednostavno provesti većinu smjernica iz članka 8. Međutim, diljem domovine produženi boravak organizira se u najrazličitijim uvjetima i kombinacijama. Pitam se, smatraju li kreatori ovog Pravilnika mogućim da učitelj, koji ima primjerice četverorazrednu kombinaciju (ili više) u PB, SVAKODNEVNO, po dolasku u školu, surađuje, komunicira i izmjenjuje informacije s nekoliko učitelja, od kojih su neki već i otišli kući jer je zadnji sat bio primjerice engleski jezik? Nadalje, člankom je potrebno OBVEZATI I UČITELJE RAZREDNIH ODJELJENJA NA SURADNJU s učiteljima u PB, ako u njihovom razredu ima polaznika PBa. SURADNJA MORA BITI OBOSTRANA! U protivnom bi učitelj PBa trebao svakodnevno trčkarati po školi tražeći učitelje razrednih odjeljenja tražeći/nudeći suradnju. Ako se radi o više učitelja, situacija postaje pomalo kaotična, a treba se zapitati i gdje su učenici za to vrijeme. Je li prihvatljivo da učitelj produženog boravka sudjeluje u izradi Godišnjeg izvedbenog kurikuluma SVIH razrednih odjela čiji učenici polaze PB? Učitelj produženog boravka izrađuje kurikulum produženog boravka. Nema smisla da sudjeluje u izradi i još 4-5 kurikuluma razrednih odjeljenja. Pritom, uzmite u obzir da iz nekih odjeljenja produženi boravak polazi tek 2-3 učenika, a iz drugih 10ak. Učitelj PBa može sudjelovati u izradi kurikuluma razrednog odjela ako je to jedini odjel kojeg ima u PB. To ovim člankom treba naglasiti. Primljeno na znanje Učitelji i stručni suradnici dužni su surađivati jer samo na taj način mogu realizirati planirane ciljeve, a učenici ostvariti ishode.
526 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 8. Učiteljima u produženom boravku nužno je omogućiti i opisno i brojčano vrednovanje rada učenika koji su uključeni u progranm produženog boravka, kao i bilježiti izostanke s nastave.U e dnevniku razredog odjeljenja treba postojati i rubrika u koju bi se moglo upisivati bilješke i ocjene o radu,što sada nije slučaj. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom. Učenici se prate i vrednuju u skladu s odredbama Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
527 Ida Virt  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, Molim Vas jasnu definiciju termina "dežurati" i podrobnije objašnjenje potrebne pedagoške dokumentacije te drugih poslova. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
528 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 8. Treba precizirati kakvu pedagošku dokumentaciju treba voditi i omogućiti da se bilješke o učenicima i radu upisuju u eDnevnik. Učitelj u produženom boravku također treba imati i individualne konzultacije za roditelje, a na roditeljskom sastanku sudjelovati ukoliko većina ili svi učenici pohađaju produženi boravak. Treba jasno definirati što znači dežurati u ovom slučaju. Prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
529 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 8. Smatram da je obvezu sudjelovanja učitelja produženog boravka na roditeljskim sastancima razrednih odjela učenika uključenih u produženi boravak, potrebno utvrditi samo u slučaju kada cijeli razredni odjel ili većina učenika iz razrednog odjela pohađa produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarjući način prihvaćen.
530 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje pisati bilješke o radu i o učenicima.Trenutno eDnevnik nije prilagođen vođenju bilježaka i unošenju svih potrebnih podataka vezanih uz rad jedne skupine produženog boravka.Stoga je nužno omogućiti učiteljima produženog boravka praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji mogli pratiti napredak svoga djeteta kroz rad u produženom Učitelj iz pb treba sudjelovati na roditeljskom sastanku razrednog odjela ukoliko većina učenika tog odjela pohađa produženi boravak. No,ukoliko određenu skupinu pohađaju učenici iz nekoliko razrednih odjela,učitelj treba organizirati roditeljski sastanak za svoju skupinu produženog boravka. Individualne razgovore s roditeljima učitelj iz pb provodi samostalno u svom terminu individualnih razgovora. Važno je i točno definirati dežurstvo učitelja. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
531 Kristina Bačani  PRAVILNIK, Članak 8. I u ovom članku je nedefinirano na što se misli kad se spominje dežurstvo. Učiteljima treba omogućiti upis bilježaka o učenicima u e-dnevnik, i to onih koje su vidljive roditeljima. S obzirom da se u Članku 7. spominje da je učitelj dužan izraditi kurikulum produženog boravka, a kojim se utvrđuju ishodi učenja i izrade domaćih zadaća (smatram da to nisu domaće zadaće, nego ponavljanje i usvajanje nastavnih sadržaja) trebalo bi omogućiti učitelju produženog boravka da te domaće zadaće i ocjenjuje te ocjene upisuje u e-dnevnik zajedno s bilješkom. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
532 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 8. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju moraju voditi učitelji u produženom boravku te definirati koja su zaduženja učitelj u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
533 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje pisati bilješke o radu i o učenicima. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji mogli pratiti napredak ili eventualne teškoće svoga djeteta kroz rad u produženom boravku. Potrebno je točno definirati pojam dežurstva. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
534 Katarina Hanžek  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasnije definirati obaveze učitelja u produženom boravku koje se tiču dežuranja kao i pedagošku dokumentaciju koju učitelj produženog boravka treba ispunjavati. Također, učiteljima produženog boravka trebalo bi omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi i roditelji uvidjeli napredak ili eventualne teškoće svoga djeteta kroz rad u produženom boravku. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
535 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 8. Već sam nekoliko puta poslala upit da se u e-dnevnik uvede i napravi dio za produženi boravak. Za sada postoji samo dnevnik rada za produženi boravak, no ne postoji nikakva opcija gdje se može navesti skupina djece koja pohađaju produženi boravak, gdje učitelj može upisati napomene, sve izvanškolske posjete, održane priredbe, roditeljske sastanke... Dakle, nije dovoljno dobar sustav u e-dnevniku za produženi boravak pa učitelj mora dokumentaciju voditi na 100 strana, digitalno i papirnato što je besmisleno jer ipak ulazimo u reformu školstva. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
536 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 8. Obzirom da ne postoji propisana dokumentacija, potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju treba voditi u produženom boravku. Jasno odrediti i precizirati što znači dežurati (jer za vrijeme slobodnih aktivnosti zapravo sve učiteljice na neki način dežuraju). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
537 Romana Ana Reščić  PRAVILNIK, Članak 8. Učitelji produženog boravaka su produžena ruka nastave pa bi zato trebali sudijelovati u praćenju i ocjenjivanju učenika, Uvijek treba imati na umu i kolegijalnost kolegica koja mora biti primjerena zbog napretka djece. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
538 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 8. (2) Učitelji produženog boravka trebaju imati zasebni termin individualnih razgovora s roditeljima. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju učitelji trebaju voditi te gdje pisati bilješke o radu i o učenicima. Učiteljima produženog boravka treba omogućiti praćenje učenika u eDnevniku kako bi roditelji mogli pratiti napredak ili eventualne teškoće svoga djeteta kroz rad u produženom boravku. Potrebno je definirati „druge poslove“ – koji su to i koliko ih može biti. Često se dogodi da „drugi poslovi“ prekoračuju normu. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
539 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju moraju voditi učitelji u produženom boravku te definirati koja su zaduženja učitelj u produženom boravku. Također je potrebno jasno definirati dežurstva učitelja Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
540 Marina Zimić  PRAVILNIK, Članak 8. Učitelj iz pb treba sudjelovati na roditeljskom sastanku razrednog odjela ukoliko većina učenika tog odjela pohađa produženi boravak. Individualne razgovore s roditeljima učitelj iz pb provodi samostalno u svom terminu individualnih razgovora. Potrebno je definirati koja je to pedagoška dokumentacija, kako ona mora izgledati, gdje se upisuju bilješke o radu i o učenicima, što treba sadržavati bilješka, definirati dežurstvo. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
541 Maja Primorac  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju moraju voditi učitelji u produženom boravku te definirati koja su zaduženja učitelj u produženom boravku. Također je potrebno jasno definirati dežurstva učitelja. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
542 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 8. Obvezu sudjelovanja učitelja produženog boravka na roditeljskim sastancima razrednih odjela učenika uključenih u produženi boravak valja utvrditi samo u slučaju kada cijeli razredni odjel ili većina učenika iz razrednog odjela pohađa produženi boravak. Ukoliko je odgojno-obrazovna skupina sastavljena od manjine učenika različitih razrednih odjela, suradnju s roditeljima valja definirati putem posebnih roditeljskih sastanaka za roditelje samo onih učenika koji su uključeni u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
543 Matea Petek  PRAVILNIK, Članak 8. Poštovani, potrebno je jasno definirati koju pedagošku dokumentaciju moraju voditi učitelji u produženom boravku. Također, potrebno je definirati koja su zaduženja učitelj u produženom boravku. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
544 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 8. Obavezno točno i određeno navesti koju pedagošku dokumentaciju je potrebno voditi, što mogu/moraju sadržavati bilješke jer sada svatko ovaj dio vodi/tumači na svoj način. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
545 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 8. Učitelji u produženom boravku teško mogu sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela te individualnim razgovorima s roditeljima jer se oni većinom održavaju za radnog vremena učitelja u produženom boravku. Svaki učitelj bi trebao imati termin individualnih razgovora, a roditeljske sastanke organizirati prema potrebi. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
546 Maja Pintar  PRAVILNIK, Članak 8. Kako bi učitelj koji ima u boravku kombinaciju od više odjeljenja trebao sudjelovati na individualnim razgovorima? To nije moguće. Učitelj u produženom boravku trebao bi imati termin vlastitih informacija i roditeljskih sastanaka, ukoliko postoji potreba. Treba jasno odrediti koju pedagošku dokumentaciju treba voditi učitelj u produženom boravku. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
547 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno definirati što se sve podrazumijeva pod pedagoškom dokumentaciom koju su učitelji u produženom boravku dužni voditi. U pojedinim slučajevima ravnatelji iskorištavaju svoje ovlasti pa nalozi nisu u skladu s propisima. Potrebno je točno definirati koja zaduženja učitelj u produženom boravku može imati. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
548 Gordana Kovač Bluha  PRAVILNIK, Članak 8. -Znači li to kako učitelj mora tjedno biti prisutan/sudjelovati na 2 i više individualnih razgovora za roditelje? (neki učitelji imaju skupinu učenika iz 5-9 različitih razrednih odjela) Moraju li sudjelovati na jednako toliko roditeljskih sastanaka? Izmijeniti u - "održavati individualne razgovore s roditeljima i po potrebi sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela" (što bi značilo da svaki učitelj u PB mora organizirati tjedne informacije za roditelje svoje skupine, ali ne ovisi o vremenu u kojem informacije provode učitelji RN već bi i on imao jedan dan za sve učenike svoje skupine) - dežurati, -Nužno je definirati dežurstvo! (Kada, koliko dnevno-tjedno-mjesečno? Nakon završetka nastavne godine? Jutarnja dežurstva?) - obavljati i druge poslove u skladu s propisima i po nalogu ravnatelja. -Nalog ravnatelja – ravnatelju su dane prevelike ovlasti, jer nema jasnih okvira. Moguće su zlouporabe ove odredbe. Nužno je definirati na koje se druge poslove mogu odnositi ti "drugi poslovi" Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
549 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 8. Ovakve općenite formulacije nisu primjerene za Pravilnik jer sve ovo je već poznato, samo što je sada zapisano na papir. Voditi koju pedagošku dokumentaciju? Godišnji plan, mjesečni plan, tjedni plan, dnevne priprave...? Kako ta ista pedagoška dokumentacija treba izgledati, što točno mora sadržavati? Ovako se ponovno dovodimo u situaciju da svatko piše prema vlastitom nahođenju, odnosno kako god želi. Na koji način voditi bilješke o radu i učenicima? Individulano, za osobne potrebe? Javno? Što točno? Na ovo se nadovezuje i pitanje eDnevnika. trenutno je dio eDnevnika za produženi boravak naprosto žalostan. Nije jasno što pisati, gdje pisati niti na koji način. Ne postoji najjednostavniji prostor za bilješke (gdje bismo ažurno i reprezentativno mogli voditi bilješke o učenicima i radu ili gdje bi netko od stručne službe/ravnatelj mogli zapisati opasku o našem radu), kamo li nešto više od toga. Koji su to "drugi poslovi po nalogu ravnatelja"? Ponovno je ostavljen prostor manipulacijama i iskorištavanju učitelja. Prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
550 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasno odrediti koju dokumentaciju trebaju voditi učitelji u produženom boravku te na koji način. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentaciju propisane su drugim propisima.
551 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 8. Jasnije propisati dokumentaciju, što znači dežurati - sve je preopćenito; ukoliko učitelj/učiteljica obavlja sve navedeno zašto ne ocjenjuje. Ovim pravilnikom bi se trebalo propisati i koliko dugo neki učitelj može raditi u produženom boravku ili nekako dati školama mogućnost da se učitelji iz nastave i boravka izmjenjuju (u praksi neki učitelji rade dugi niz godima u produženom boravku često samo u 1. i 2. razredu, a iskustva u redovnoj nastavi i radu sa starijom djecom uopće nemaju). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz praćenje i vrednovanje učenika uređene su drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
552 Ivana Bošnjak  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je definirati koju pedagošku dokumentaciju treba voditi učitelj u pb-u te na što se točno odnosi dežurstvo (kada, gdje). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
553 Tihana Vranković Skoko  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je jasnije definirati koju pedagošku dokumentaciju treba voditi učitelj PB-a te jasno definirati način vođenja dokumentacije ako se radi o skupini sastavljenoj od dva različita odjeljenja. Također je potrebno napomenuti da je i učitelj redovite nastave dužan surađivati s učiteljima PB-a, a ne samo jednostrano. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
554 Barbara Stipetić  PRAVILNIK, Članak 8. Dužnosti su u redu, ali bi valjalo spomeniti i korištenje e-dnevnika, unos bilješki i ocjena. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
555 Gabrijela Ladika  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8. (2) Koju točno pedagošku dokumentaciju treba voditi učitelj u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije uređene su drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
556 Anita Mustapić  PRAVILNIK, Članak 8. Učitelji u produženom boravku svakako trebaju sudjelovati u radu razrednog vijeće svog razreda, voditi pedagošku dokumentaciju, sudjelovati na informativnim razgovorima i roditeljskim sastancima. Druge poslove treba definirati što , kako i kada. Čula sam o učiteljicama koje dolaze na jutarnje dežurstvo, pa se vrate kući i dođu u popodnevnu smjenu. Učiteljice iz boravka su često servis za čuvanje djece, najlogičniji izbor za različite neplaćene pratnje po kazalištima, kinima i muzejima. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Zaduženja učitelja usklađena su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnvnoj školi.
557 Ivan Oreški  PRAVILNIK, Članak 8. Žalosno je, ali većina roditelja misli da su učitelji u produženom boravku "tete čuvalice" koje s njihovom djecom rade ili previše ili premalo, ovisno o njihovom raspoloženju. Ako bi učitelji u produženom boravku dobili mogućnost vrednovanja "domaće zadaće" koje rade s učenicima, tada bi oni mogli u očima roditelja ostvariti neku "težinu" i važnost jer je ocjena jedino što je, nažalost, važno u našem trenutnom sustavu. Primljeno na znanje Odredbe vezano uz praćenje i vrednovanje propisane su Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
558 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 8. Često je učitelj produženog boravka na roditeljskim sastancima "hostesa". To ima smisla ako većina učenika tog razreda ide u produženi boravak. Budući da se radi o učenicima nižih razreda, po koje dolaze roditelji, individualni razgovori odvijaju se gotovo svakodnevno. Kada bi učitelji produženog boravka u suradnji s razrednikom imao veću slobodu u davanju ocjena, tada bi njegova uloga na roditeljskim sastancima i individualnim sastancima bila opravdana. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Odredbe vezano uz praćenje i vrednovanje propisane su Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
559 Ivana Pribanić  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je definirati "dežurati" i koju točno pedagošku dokumentaciju voditi. Učitelju u PB osim uvježbavanja i ponavljanja nastavnih sadržaja, treba omogućiti i ocjenjivanje zadaća koje se pišu za vrijeme PB (svi učitelji razredne nastave završavaju isti studij i stječu iste pedagoške kompetencije koje ih, između ostaloga, osposobljavaju i za vrednovanje učenika). Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni. Odredbe vezano uz praćenje i vrednovanje propisane su Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
560 Ksenija Lekic  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8. (2) Učitelj u produženome boravku je osim neposrednoga odgojno-obrazovnog rada dužan: - sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela te individualnim razgovorima s roditeljima Svaka škola organizira produženi boravak prema svojim potrebama i mogućnosti. Negdje su u PB-u učenici jednog razrednog odjela, negdje je i kombinacija što ovisi o broju učenika upisanih u PB. Nepotrebno je da učitelj produženog boravka sudjeluje na roditeljskom sastanku razrednog odjela iz kojeg ima, npr. 3-4 učenika. Naravno da je potrebna konstantna komunikacija i suradnja s razrednim učiteljem, ali na roditeljski sastanak učitelj PB-a treba doći po potrebi i ukoliko ga razredni učitelj pozove. Individualni razgovor s roditeljima treba obaviti svaki učitelj osobno za svoje područje rada, zato mu je i naziv INDIVIDUALNI. Ispravak bi trebao glasiti: - održavati individualne razgovore s roditeljima i po potrebi sudjelovati na roditeljskim sastancima razrednoga/razrednih odjela Prihvaćen Prijedlozi su na odgovarajući način prihvaćeni.
561 Martina Prgomet  PRAVILNIK, Članak 8. Potrebno je definirati "dežurati". Od kad do kad se dežura, gdje? Definirati koju pedagošku dokumentaciju smo dužni imati? Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen Odredbe vezano uz vođenje pedagoške dokumentacije moguće je urediti u drugim propisima, a ne ovim Pravilnikom.
562 Martina Klarić  PRAVILNIK, Članak 8. Zanima me što to znači "dežurati"? Djelomično prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen. Zaduženja učitelja usklađena su s odredbama Pravilnika o tjednim radnim obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi.
563 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8, Stavak (4) Učitelj produženoga boravka može ocjenjivati domaću zadaću učenika ukoliko se radi o "čistom boravkaškom" razredu (razredu u kojem svi učenici idu u produženi boravak). Primljeno na znanje Produženi boravak izvodi se u odgojno-obrazovnoj skupini, a ne čistom ili kombiniranom razrednom odjelu. Odredbe vezano uz praćenje i vrednovanje uređene su drugim propisima.
564 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8, Stavka (2): obrazložiti što značiti " dežurati"; obrazložiti gdje se dežura, kada se dežura, koliko sati tjedno se dežura i nad kime se dežura. Radi li se o dežuranju tijekom nastavne godine u vrijeme izvan termina provođenja programa produženog boravka ili za vrijeme provođenja ili pak u ostatku školske godine kad nema nastave??? Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen.
565 Ivana Stančin Letinčić  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8, stavka 2: potrebno je uz riječ "dežurati" dodati "tijekom nastavne godine"i odrediti maksimalan broj sati dežurstva tijekom tjedna. Djelomično prihvaćen Prijedlozi su djelomično prihvaćeni.
566 Ivana Stančin Letinčić  PRAVILNIK, Članak 8. Članak 8., stavka 1: potrebno je dodati da se neposredni odgojno-obrazovni rad nastavlja na rad redovne nastave . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
567 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. U članku 8. potrebno je dodati stavke 3 i 4 koji glase: "(3) Učitelj u produženom boravku član je razrednoga vijeća razrednoga odjela iz kojega su učenici uključeni u produženi boravak. Ravnopravno sudjeluje u raspravi i donošenju zaključne ocjene o vladanju za učenike uključene u produženi boravak. (4) Učitelj produženoga boravka može ocjenjivati domaću zadaću učenika uključenih u produženi boravak." Prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen. Odredbe vezanouz praćenje i vrednovanje učenika propisane su Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi.
568 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. U stavku 2. članka 8 ovoga pravilnika, alineji 1. iza riječi "Godišnjeg izvedbenoga kurikuluma učitelja u redovitome odjelu" treba brisati riječ "i" te dodati riječi " ako su svi ili većina učenika razrednog odjela uključena u produženi boravak," Neprovedivo je i potpuno besmisleno da učitelj produženoga boravka sudjeluje u izradi Godišnjega izvedbenoga kurikula učitelja u redovitom odjelu ako je manjina, svega nekoliko ili samo jedan učenik nekog odjela uključen u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
569 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. Obvezu sudjelovanja učitelja produženog boravka na roditeljskim sastancima razrednih odjela učenika uključenih u produženi boravak valja utvrditi samo u slučaju kada cijeli razredni odjel ili većina učenika iz razrednog odjela pohađa produženi boravak. Ukoliko je odgojno-obrazovna skupina sastavljena od manjine učenika različitih razrednih odjela, suradnju s roditeljima valja definirati putem posebnih roditeljskih sastanaka za roditelje samo onih učenika koji su uključeni u produženi boravak. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarjući način prihvaćen.
570 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 8. U ovome je članku u stavku 2. potrebno definirati dužnost obostrane suradnje između učitelja produženog boravka i učitelja u redovnoj nastavi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
571 NATAŠA BURIĆ MLAKAR  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako bi se uvela jednakost među svim učiteljima, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili u produženom boravku. A ne prekidanje ugovara u lipnju i ponovno zapošljavanje u rujnu. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Zasnivanje radnoga odnosa provodi se sukladno propisima na isti način za bilo kojeg učitelja.
572 Irena Posavec  PRAVILNIK, Članak 9. (1) Neposredni odgojno-obrazovni rad izvodi učitelj koji ispunjava uvjete za rad učitelja razredne ili predmetne nastave. Znam slučaj da je jedan od učitelja u boravku inače predmetni učitelj TZK koji s djecom kvalitetno provodi vrijeme kroz sportske aktivnosti nakon napisanih domaćih zadaća. Prihvaćen Prijedlog je na odgovarajući način prihvaćen.
573 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako bi se uvela jednakost među svim učiteljima, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Zasnivanje radnoga odnosa provodi se sukladno propisima na isti način za bilo kojeg učitelja.
574 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako bi se uvela jednakost među svim učiteljima, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
575 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Kako bi se uvela jednakost među svim učiteljima, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili u produženom boravku, nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Učitelji u produženom boravku u skladu s propisima imaju prava ugovorena Kolektivnim ugovorom.
576 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tada bi svi imali jednake mogućnosti. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Donošenjem Pravilnika razlike ne bi smjle postojati.
577 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Učenici koji imaju asistente u nastavi bi trebali imati asistente i u boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
578 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 9. Učiteljima u produženom boravku nastavni sat treba trajati 45 min kao i učiteljima u redovnoj nastavi. Nije prihvaćen Trajanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja propsano jei usklađeno s odredbama Zakona.
579 Tea Marmilić  PRAVILNIK, Članak 9. Članak 9.(3) Treba definirati način zapošljavanja učitelja u PB, te uvesti ravnopravno zapošljavanje : sklapanje ugovora na neodređeno ili određeno radno vrijeme, ali ne do lipnja već 31. kolovoza. Prijedlog je da učitelji PB- a budu zaposlenici nadležnog Ministarstva jer bi im se tako omogućilo lakše prelaženje u "nastavu" na eventualno duže zamjene. Treba omogućiti učiteljima PB-a koji za to imaju želju, da odrađuju zamjene učiteljima u nastavi. (molim uvažiti kao komentar 6 učitelja koji rade u PB) Primljeno na znanje Odredba čl. 9. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Zasnivanje radnoga odnosa provodi se sukladno propisima na isti način za bilo kojeg učitelja.
580 Antea Rukavina Ivanjko  PRAVILNIK, Članak 9. Zašto su učitelji u PB zaduženi s 25 sunčanih sati? PB se odvija u školama u vrijeme kad drugi učenici imaju redovnu nastavu i teško je uskladiti početak rada PB i završetka redovne nastave. Npr. u Zagebu učitelji PB počinju svoj rad u 12 i rade do 17 (5 sunčanih sati). Učitelj iz redovne nastave teško može organizirati DOP ili DOD jer mora čekati da dođe učitelj iz PB. Bilo bi jednostavnije kada i organizacija bila kao i redovna nastava. Osim toga u sredinama u kojima su učenici vezani za autobus koji prevozi i učenike iz redovite nastave je teško uskladiti s potrebama PB. Primljeno na znanje Trajanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja propsano je i usklađeno s odredbama Zakona.
581 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 9. Poštovani, mišljenja sam da u zaduženju učitelja nastavni sat u PB treba trajati 45 min kao i u redovnoj nastavi. Primljeno na znanje Trajanje neposrednog odgojno-obrazovnog rada učitelja propsano jei usklađeno s odredbama Zakona.
582 Sandra Rendulic  PRAVILNIK, Članak 9. Omogućiti učiteljima produženog boravka rad na neodređeno radno vrijeme. Primljeno na znanje Zasnivanje radnog odnosa učitelja u produženom boravku isto je kao i drugih učitelja te nema zapreke za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno radno vrijeme.
583 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tada bi svi imali jednake mogućnosti. Osnivač neka brine o uvjetima izvođenja odgojno obrazovnog rada u PB. Učenici koji imaju asistente u nastavi, bi trebali imati asistente i u boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
584 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 9. Predlažem da se u neposredni odgojno - obrazovni rad u produženom boravku uključi stručni suradnik ukoliko produženi boravak polaze učenici s teškoćama u razvoju (ili u ponašanju). On bi bio od velike pomoći učitelju, kao i učenicima. Primljeno na znanje Stručni suradnici mogu provoditi neke aktivnosti učenicima u vrijeme produženog boravka te prijedlog nije jasan.
585 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 9. Financiranje učitelja produženog boravka treba provoditi Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tada bi svi imali jednake mogućnosti. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
586 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 9. Svi bismo trebali imati jednake šanse obrazovati se, a osnivači često ne daju tu mogućnost svoj djeci zato financiranje učitelja produženog boraavka treba financirati Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tada bi svi imali jednake mogućnosti. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Donošenjem Pravilnka razlike će se smanjiti,
587 Ivana Gruban  PRAVILNIK, Članak 9. Svi bismo trebali imati jednake šanse obrazovati se, a osnivači često ne daju tu mogućnost svoj djeci zato financiranje učitelja produženog boraavka treba financirati Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Tada bi svi imali jednake mogućnosti. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Ako zaista postoji želja da se produženi boravak organizira ravnopravno u svim dijelovima Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati barem zaposlenike, tj. učitelje koji rade u produženom boravku. To bi u velikoj mjeri smanjilo troškove osnivačima škola koji bi sredstva namijenjena za financiranje učitelja mogla usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak organizira. Primljeno na znanje Odredba čl. 9. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
588 Valerija Baran  PRAVILNIK, Članak 9. U čl.9 predlažem da se doda mogućnost zapošljavanja stručnog suradnika pedagoga koji može raditi na svim navedenim poslovima iz čl.8, ali i dodatno i pojačano na razvijanju odgojne funkcije škole kroz provođenje preventivnog programa tj razvijanju socijalnih vještina učenika koje su svakako jako potrebne našim učenicima. Kroz ovakav oblik rada stručnim suradnicima pedagozima koji za to imaju afinetet pružila bi se prilika za kvalitetan i kontinuiran rad na prevenciji. Svoj rad na prevenciji pedagog bi mogao provoditi ne samo u jednom razrednom odjelu produženog boravka za koji je primarno zadužen, nego u timskom radu sa ostalim učiteljima u produženom boravku mogao bi obuhvatiti sve razredne odjele produženog boravka čime bi se u većem broju obuhvatili učenici razredne nastave kvalitetnim preventivnim radom i time smanjili brojni problemi u višim razredima Stručni suradnik pedagog u svom obrazovanju prošao je metodike koje prolazi učitelj RN , tako da bez poteškoće može raditi ovaj posao, a na temi prevencije pedagog ima puno više edukacije i može uspješnije doprinijeti odgojnoj funkciji škole, što nam nedostaje u današnje vrijeme. Primljeno na znanje Stručni suradnici mogu provoditi neke aktivnosti učenicima u vrijeme produženog boravka te prijedlog nije jasan.
589 Mihael Fodor  PRAVILNIK, Članak 9. (2) Neposredni odgojno -obrazovni rad u produženome boravku u školi s programima za učenike s teškoćama u razvoju od I. do VIII. razreda izvodi učitelj PREDMETNE NASTAVE ili stručni suradnik koji ispunjava uvjete za rad s učenicima s teškoćama u razvoju. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
590 VIŠNJA SPAJIĆ  PRAVILNIK, Članak 10. Pravilnik je nedorečen i nejasan. U PB-u rade učiteljice razredne nastave te se rad s učenicima obavezno nastavlja na rad u redovnoj nastavi. Dežuranje i čuvanje djece tijekom nenastavnih dana je degradirajuće za učitelje, a i djeca trebaju odmor od škole. U Čl. 2. termin "izvan redovne nastave" zamijeniti terminom "prije održavanja redovne nastave" ili "nakon održavanja redovne nastave".Učitelji u PB-u ponavljaju i uvježbavaju sadržaje redovne nastave pa u nenastavne dane nije realna potreba za organizacijom neposrednog rada s djecom, a i diskriminira učitelje razredne nastave koji rade u PB-u u usporedbi s ostalim učiteljima. Umijesto "tijekom školske godine" trebalo bi pisati "tijekom nastavne godine". Učitelji u PB-u ponavljaju i uvježbavaju sadržaje redovne nastave pa završetkom nastavne godine prestaje potreba za organizacijom neposrednog rada jer učitelji tada obavljaju ostale poslove vezane za završetak nastavne godine. U Čl. 8.,stavak 1.:potrebno je dodati da se neposredni odgojno-obrazovni rad nastavlja na rad redovne nastave U Čl. 8.,stavak 2.: potrebno je uz riječ "dežurati" dodati "tijekom nastavne godine" Primljeno na znanje Komentar se ne odnosi na čl. 10.
591 Ivan Jurić  PRAVILNIK, Članak 10. U članku 2. ovog Nacrta produženi boravak je organiziran tijekom školske godine. To obuhvaća i vrijeme praznika učenika kada zaposlenici kuhinje kao i svi drugi zaposlenici u pravilu koriste godišnji odmor. Sukladno tome učenicima u to vrijeme neće biti omogućena prehrana na advekatan način; vjerojatno nikako. Isto vrijedi i za poslove čišćenja, kao i sve druge administrativne potrebe koje produženi boravak iziskuje. Nije prihvaćen Nikom se ne spori pravo na godišnji odmor, a organizacija rada u školi u nadležnosti je ravnatelja.
592 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 10. Odrediti kako i na koji način riješiti problem neplaćanja prehrane i produženog boravka te tko to provodi, škola ili učitelj u produženom boravku jer često smo mi ti koji potražujemo dugovanja od roditelja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
593 Željka Zagorac  PRAVILNIK, Članak 10. Kako riješiti problem neplaćanja PB i prehrane za te učenike? Je li moguć raskid Ugovora između roditelja koji ne izvršavaju financijske obveze i škole? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
594 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 10. Svakako bi,ako je u program produženog boravka uključeno dijete s posebnim potrebama, bilo potrebno da ga asistent u nastavi prati i za vrijeme programa produženog boravka. Primljeno na znanje Prijedlog nije vezan uz odredbu čl. 10. Nacrta.
595 adriana toic perkovic  PRAVILNIK, Članak 10. Uvesti i obveze roditelja (ne treba se odnositi samo na prehranu, već općenito na cijeli Pravilnik.) Konkretno, treba li dijete u produženom boravku isključivo jesti hranu iz školske kuhinje/vanjskim pružateljem usluga ili može donositi svoju hranu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
596 Mario Mišić  PRAVILNIK, Članak 10. Poštovani, Ljubazno molim da se odobri prehrana i djeci koja idu u međusmjenu. Naime djeci kojima nastava počinje u 11:00 i traje do cca 16:00 nemaju obrok. Nemoguće je roditeljima organizirati da djete ruča u 10:30 i krene u školu. Ta djeca su po cijeli dan van kuće jer obično imaju i izvan nastavne aktivnosti pa dolaze doma do 19:00. Neka im se osigura obrok kao i ostaloj djeci u produženom boravku. Nakon prva ili dva sata nek im se ponudi ručak - naravno tko želi a roditelji bi snosili trošak. Srdačan pozdrav, Prihvaćen Prehrana se organizira u skladu s propisima. U skladu s odredbama DPS-a, škola je dužna organizirati prehranu te nije jasno na što se odnosi prijedlog.
597 Irena Posavec  PRAVILNIK, Članak 11. Učitelji koji rade u produženom boravku trebali bi biti na listi zaposlenika Ministarstva i imati ista prava kao i učitelji u redovnoj nastavi a iznose za plaće i način uplaćivanja određenih iznosa za plaće na račun Ministarstva treba dogovoriti Ministarstvo s jedinicama lokalne samouprave. U slučaju potreba za zamjenama bilo učitelja u redovnoj nastavi ili u produženom boravku tada ne bi bilo problema kao što ih ima do sada. Učitelj u boravku ne može zamjenjivati učitelja u redovnoj nastavi jer nije u sustavu COP-a a upitno je li ispravno da se redovnom učitelju isplaćuju prekovremeni sati kad zamjenjuje učitelja u boravku. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
598 Katerina Lalić  PRAVILNIK, Članak 11. Potrebno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom za sve učitelje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje. Učitelji razredne nastave i učitelji koji rade u produženom boravku jednako su kvalificirani. Zašto se radi razlika na razini države (financiranje učitelja, isplata plaće, nedefinirani Pravilnici...). Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, da je produženi boravak prijelzni oblik odgojno-obrazovnoga rada prema cjelodnevnoj nastavi.
599 Evelina Cerovac  PRAVILNIK, Članak 11. Nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom za sve učitelje. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje. Učitelji razredne nastave i učitelji koji rade u produženom boravku jednako su kvalificirani. Zašto se radi razlika na razini države (financiranje učitelja, isplata plaće, nedefinirani Pravilnici...). Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, da je produženi boravak prijelzni oblik odgojno-obrazovnoga rada prema cjelodnevnoj nastavi.
600 Lana Pušić  PRAVILNIK, Članak 11. Sve zaposlenike u produženom boravku trebalo bi financirati Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Dok god su za organizaciju i način provedbe programa kao i financiranje zaposlenika produženoga boravka nadležni osnivači škole bit će velike razlike u plaćama i organizaciji u različitim krajevima Republike Hrvatske što nipošto ne bi smjelo biti. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, da je produženi boravak prijelzni oblik odgojno-obrazovnoga rada prema cjelodnevnoj nastavi.
601 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 11. U Članku 11., stavak 1. Kako bi sva djeca imala jednaku dostupnost i uvjete potrebno je organizirati produženi boravak/cjelodnevno-obrazovnog rada na jednak način u cijeloj Republici Hrvatskoj. Stoga smatramo da bi učitelje koji rade u produženom boravku/cjelodnevno-obrazovnog rada trebalo financirati iz državnog proračuna. Osnivači bi tada mogli sredstva usmjeriti u stvaranje prostornih i drugih uvjeta za sve učenike koji se žele uključiti u produženi boravak. Međutim, ukoliko se plaće i dr. materijalna prava učitelja ne budu financirala iz državnog proračuna, cijena za roditelje će na području RH biti različite i time se ne postiže osnovni cilj da svakom učeniku bude omogućen produženi boravak dostupan i pod istim uvjetima na području cijele Republike Hrvatske. U članku 11. stavak 2. predlažemo da se isti nadopuni i sa troškovima provođenja terenskih i izvanučioničkih aktivnosti koje su dodatni stvarni trošak kod provođenja programa produženog boravka. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. U skladu s propisima na dnevnicu ima svaki zaposlenik koji je upućen s učenicima na izvanučioničku nastavu.
602 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 11. U stavku 1. članka 11. umjesto veznika „ili“ upisati i veznik „i“ što znači da bi trebalo stajati: „Produženi boravak u školi financira se sredstvima osnivača i/ili sredstvima jedinice lokalne,..“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
603 Maša Cabas  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje neovisno o tome rade li učitelji u nastavi ili u produženom boravku. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
604 Jasmina Macan Strgar  PRAVILNIK, Članak 11. Poštovani, plaće svih učitelja trebale bi biti financirane iz Ministarstva . Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
605 Ruža Kovač  PRAVILNIK, Članak 11. Nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom za sve učitelje. .Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje. Učitelji razredne nastave i učitelji koji rade u produženom boravku jednako su kvalificirani. Zašto se radi razlika na razini države (financiranje učitelja, isplata plaće, nedefinirani Pravilnici...). Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
606 Goran Gavranović  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje neovisno o tome rade li učitelji u nastavi ili u produženom boravku- kako bi se izjednačila prava - jednake diplome, a različita primanja! Troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora treba pokrivati Osnivač. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
607 Antea Kranjac  PRAVILNIK, Članak 11. Mislim da Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba financirati i učitelje u produženom boravku jer su jednako kvalificirani i kompetentni kao i učitelji u redovnoj nastavi. Na taj način bi se izbjegla neravnopravnost među učiteljima produženog boravka i učiteljima u nastavi unutar škole, ali i na razini države. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
608 Monika Đerke  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje neovisno o tome rade li učitelji u nastavi ili u produženom boravku. Troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora treba pokrivati Osnivač. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
609 Selma Kehonjić  PRAVILNIK, Članak 11. MZO bi trebalo financirati sve učitelje (bez obzira rade li u produženom boravku ili u razrednoj nastavi) kako bi se izjednačila prava - jednake diplome, a različita primanja! Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
610 ZRINKA VEČEK  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje neovisno o tome rade li učitelji u redovnoj nastavi ili u produženom boravku. Ovako su učitelji u produženom boravku diskriminirani od strane Ministarstva jer ne financira plaće učitelja i u ovom segmentu odgojno obrazovnog procesa, a osnivači često kasne s isplatom plaća te na taj način diskriminiraju učitelje u produženom boravku. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
611 Primorsko-goranska županija  PRAVILNIK, Članak 11. 1) „Produženi boravak u školi financira se sredstvima jedinice lokalne samouprave koja nije osnivač Škole, iz drugih izvora te uplatama roditelja učenika uključenih u produženi boravak.“ 2) „Troškovi provedbe produženoga uključuju troškove prehrane učenika, didaktičkoga materijala i pribora te troškove za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku.“ 3) „Troškovi za plaće i ostala materijalna prava radnika u produženome boravku ostvaruju se iz sredstava državnog proračuna, u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama.“ Obrazloženje: učitelji koji rade u produženom boravku su radnici školske ustanove, čiji rad bi trebalo financirati nadležno Ministarstvo. Time bi Jedinice lokalne samouprave koje nisu osnivač Škole, koje financiraju produženi boravak sredstva namijenjena za financiranje učitelja (koja osim plaće uključuju i ostala materijalna prava radnika) mogle usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak organizira. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
612 Istarska županija  PRAVILNIK, Članak 11. Članak 11.st.2. – izmijeniti na način da se troškovi provedbe produženog boravka financiraju tako da rad učitelja i njihova materijalna prava financira MZO (izjednačavanje s učiteljima u razrednoj nastavi), te da MZO zbog povećanog obima posla vezanog za produženi boravak nenastavnog osoblja financira povećanje njihove plaće, a da obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bude ulaganje u poboljšanje uvjeta rada u prostore u kojima se produženi boravak odvija. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
613 Hrvatska zajednica županija  PRAVILNIK, Članak 11. Predlažemo da se u stavku 1 uz "ili"doda i "i" tako da glasi: "„Produženi boravak u školi financira se sredstvima osnivača i/ili sredstvima jedinice lokalne,..“ Predlažemo da se stavak 2 članka 11. izmijeni na način da troškove provedbe produženog boravka financira (rad učitelja i njihova materijalna prava) Ministarstvo znanosti i obrazovanja (izjednačavanje s učiteljima u razrednoj nastavi) te da se zbog povećanog obima posla vezanog za produženi boravak nenastavnog osoblja financira povećanje njihove place, a da obveza jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave bude ulaganje u poboljšanje uvjeta rada u prostore u kojima se produženi boravak odvija. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
614 Sandra Žnidarić  PRAVILNIK, Članak 11. Poštovani, financiranje plaća učitelja produženih boravak trebalo bi biti u nadležnosti Ministarstva. Osnivači često kasne s isplatom plaća te na taj način diskriminiraju učitelje u produženom boravku. Financiranje opreme i didaktičkog materijala NE POSTOJI! Sramotno je što mi učitelji trošimo svoj novac i moljakamo roditelje kako bismo imali materijal za rad s djecom. Smatram da je potrebno dio financiranja materijala za PB prebaciti na Ministarstvo te strogo obvezati škole i Osnivače konkretnim iznosima za svaki odjel produženog boravka na razini nastavne godine. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
615 Patricia Zadravec  PRAVILNIK, Članak 11. Učitelji koji rade u produženom boravku trebali bi imati jednaka prava kao i učitelji koji rade u nastavi. Ministarstvo bi trebalo financirati i plaće učitelj u PB zbog toga jer su učitelji u produženom boravku jednako obrazovani i kompetentni poput učitelja koji rade u nastavi. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
616 Željana Đevenica  PRAVILNIK, Članak 11. Smatram da je diskriminirajuće od strane Ministarstva da ne financira plaće učitelja i u ovom segmentu odgojno obrazovnog procesa, svakako bi lokalna uprava trebala financirati didaktički materijal i potrebne dodatne nastavne materijale i pribore potrebne za ovaj specifičan rad s učenicima koji po mome mišljenju predstavlja dobrobit za sve učenike, Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
617 Miljenka Zwicker  PRAVILNIK, Članak 11. Poštovani, mišljenja sam da bi se za opremanje PB trebalo izdvojiti više sredstava od strane osnivača škola za nabavu didaktičkog materijala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
618 Ivana Ilić  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo bi trebalo financirati plaće sve učitelje razredne nastave bez obzira rade li u nastavi ili produženom boravku. Više bi se pažnje trebalo obratiti na financiranje didaktičkog materijala i pribora jer ono sada gotovo i ne postoji. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
619 Ivana Mišković  PRAVILNIK, Članak 11. Smatram da Ministarstvo znanosti i obrazovanja treba financirati i učitelje u produženom boravku, jer su u potpunosti kvalificirani i kompetentni kao i učitelji u redovnoj nastavi. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
620 Jasna Milković  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati sve učitelje neovisno o tome rade li učitelji u nastavi ili u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
621 Kristina Bačani  PRAVILNIK, Članak 11. Učitelji u produženom boravku bi trebali imati ista prava rada kao i učitelji u razrednoj nastavi. To bi se postiglo kada bi svima bio jedan izvor financiranja, a to je MZO. Time bi se izbjeglo niz problema: prekid radnog odnosa tijekom ljetnih praznika, isplata plaća istog dana kao i učiteljima u nastavi, ostvarivanje prava na staž kod istog poslodavca (prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama Članak 48. i 68. - ostvarivanje jubilarne nagrade). Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
622 Maja Horvat  PRAVILNIK, Članak 11. Plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku treba financirati MZO kao i učitelje koje rade u nastavi. Odredbe kolektivnih ugovora trebaju se primjenjivati na sve učitelje bez obzira rade li u produženom boravku ili nastavi. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, kako je u točki 3. navedene odredbe Zakona propisano kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima.
623 SPOMENKA HORVAT  PRAVILNIK, Članak 11. Troškove prehrane učenika, didaktičkog materijala i pribora treba pokrivati Osnivač, a plaće i ostala materijalna prava učitelja u produženom boravku treba financirati MZO kao i učitelje koje rade u nastavi. Odredbe kolektivnih ugovora trebaju se primjenjivati na sve učitelje bez obzira rade li u produženom boravku ili nastavi. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.Ističemo, kako je u točki 3. navedene odredbe Zakona propisano kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima.
624 MAGDALENA MATIJAŠ  PRAVILNIK, Članak 11. Najčešće se troškovi didaktičkog materijala i pribora zanemaruju i učitelji moraju donositi sami i kupovati didaktički materijal (udžbenike, radne bilježnice, nastavne listiće, lopte, i svu ostalu opremu). Djelomično prihvaćen Člankom 11. stavka 2. predviđeni su i troškovi didaktičkog materijala.
625 Sanja Šobak  PRAVILNIK, Članak 11. Budući da u produženom boravku rade učitelji(ce) razredne nastave (kao i učitelje razredne nastave) i njih bi trebalo financirati Ministarstvo znanosti odgoja i obrazovanja. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
626 Petra Večerić  PRAVILNIK, Članak 11. (1) Produženi boravak treba financirati MZO kao i učitelje koje rade u nastavi. Treba biti jednaka osnovica i isti datum isplate plaća. Tako bi se izbjegla neravnopravnost i nejednakost među učiteljima produženog boravka i učiteljima u nastavi unutar škole, ali i na razini države. (2) Potrebno je odrediti koliki dio troškova pokriva didaktičke materijale i pribor. Učiteljima treba omogućiti koristiti ta materijalna sredstva u svrhu nabave potrebnih resursa. Većina učitelja didaktičke materijale i pribor kupuje sama jer škole za to „nemaju sredstava“. Djelomično prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Člankom 11. stavka 2. predviđeni su i troškovi didaktičkog materijala.
627 Ana Sudac  PRAVILNIK, Članak 11. Kako bi se uvela jednakost među učiteljima razredne nastave, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili produženome boravku, nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da bi svi trebali biti plaćeni od strane Ministarstva (ista osnovica, isti datum isplate), kako bi se eliminirale razlike između učitelja redovne nastave i učitelja produženoga boravka, ali i razlike s obzirom na mjesto rada unutar Republike Hrvatske. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
628 Maja Primorac  PRAVILNIK, Članak 11. Svi smo mi učitelji razredne nastave i za to smo se školovali i obrazovali. Sada nas dijele na učitelje produženog boravka i učitelje razredne nastave što je vrlo diskriminirajuće. Sve učitelje trebalo bi financirati Ministarstvo i na taj način nam omogućiti da se npr. nakon jedne generacije izmjenjujemo u radu, iz nastave u boravak i obrnuto. Različiti ugovori ne daju nam mogućnost za to. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
629 Marijana Đuričić  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati učitelje koji rade u produženom boravku. Tako se ne bi radile razlike u zbornici i bilo bi lakše izmjene učitelja, unutar jedne škole, između razredne nastave i produženog boravka. Vjerujem, da bi se mnogi učitelji koji rade kao razrednici voljeli okušati u radu produženog boravka, kada bi svi bili plaćeni od istog poslodavca. Naravno, to bi bila i prilika za učitelje koji dugo rade u produženom boravku Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
630 Antonija Vidović  PRAVILNIK, Članak 11. Nedopustivo je da svi imamo različite ugovore i da nemamo nikakva prava. Svi učitelji bi se trebali financirati iz Ministarstva. Svi bi mi radili u redovnoj nastavi kada bi imali priliku za to jer smo ovdje poniženi. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
631 Dijana Terzić  PRAVILNIK, Članak 11. Svaki učitelj u Republici Hrvatskoj bi trebao imati ista prava stoga i učitelji u produženom boravku jer bez obzira na isto radno mjesto učitelji produženog boravka su drugačije plaćeni za svoj rad, nemaju jednake ugovore (većina JOŠ ima ugovore na određeno) i to svakako treba mijenjati. Učitelje u produženom boravku bi također kao i sve učitelje razredne nastave trebalo financirati Ministarstvo. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
632 Nikol Bogdanović  PRAVILNIK, Članak 11. U nekim dijelovima RH učiteljima u produženom boravku se prekidaju ugovori prije zimskih i ljetnih praznika. Također, hoće li učitelji u produženom boravku dobiti božićnicu i regres ovisi o dobroj volji osnivača. Kako bi učitelji u produženom boravku bili ravnopravni s ostalim zaposlenicima škole, njihove plaće bi trebale biti financirane iz MZOŠ- a. Kao što sam ranije napomenula, potrebno je i definirati tko financira materijale potrebne za rad učitelja u produženom boravku. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
633 Valentina Vidović  PRAVILNIK, Članak 11. Kako bi se uvela jednakost među učiteljima razredne nastave, bilo oni zaposleni u redovnoj nastavi ili produženome boravku, nužno je osigurati jednaka prava i obaveze zajamčene Kolektivnim ugovorom. To se prvenstveno odnosi na činjenicu da bi svi trebali biti plaćeni od strane Ministarstva (ista osnovica, isti datum isplate), kako bi se eliminirale razlike između učitelja redovne nastave i učitelja produženoga boravka, ali i razlike s obzirom na mjesto rada unutar Republike Hrvatske. Ako cijena produženoga boravka uključuje prehranu učenika (točno je određena cijena obroka) i plaće djelatnika (jasno određeno), potrebno je jasno definirati koliko novaca odlazi na didaktički materijal i pribor za rad. Svi učitelji itekako su svjesni da je produženi boravak mjesto gdje se konstantno nešto izrađuje, crta, lijepi, radi, za što je potreban materijal koji najčešće financira sam učitelj (iz svog džepa, na vlasititu štetu) ili uz pomoć roditelja (koji plaćaju cijenu boravka u koju je trošak materijala već uključen?). Srodna tema - higijenske potrepštine (papirnati ručnici!) - također je nešto što se financira na slične načine. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, kako je u točki 3. navedene odredbe Zakona propisano kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima.
634 Mihaela Colarić  PRAVILNIK, Članak 11. Učitelje u produženom boravku bi trebalo financirati Ministarstvo kako bi se izbjegle nejednakosti među učiteljima. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
635 Vida Brezak  PRAVILNIK, Članak 11. Članak 11. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Ako zaista postoji želja da se produženi boravak organizira ravnopravno u svim dijelovima Republike Hrvatske, Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati barem zaposlenike, tj. učitelje koji rade u produženom boravku. To bi u velikoj mjeri smanjilo troškove osnivačima škola koji bi sredstva namijenjena za financiranje učitelja mogla usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak organizira. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
636 Martina Štefanović  PRAVILNIK, Članak 11. Plaće učitelja u produženom boravku trebale bi biti financirane iz Ministarstva kao i za ostale djelatnike jer osnivač zloupotrebljava nedostatak propisa pa učitelji ne dobivaju istu plaću, božićnicu i regres, a nekima se svake godine u lipnju prekida ugovor. Što se tiče didaktičkog materijalala koji je prijeko potreban za rad u boravku potrebno je odrediti iznos na početku nastavne godine koji bi se potrošio na opremanje produženog boravka. Potrebno je jasno odrediti tko je odgovoran za "utjerivanje dugova" jer su mnogi učitelji prisiljeni raditi taj posao. Isto tako potrebno je jasno odrediti, na razini države, što napraviti ukoliko roditelj ne plaća produženi boravak. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. Nacrta je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
637 Marija Rehak  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo treba financirati i učitelje u produženom boravku jer su jednako kvalificirani kako i učitelji u redovnoj nastavi. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
638 Anita Mustapić  PRAVILNIK, Članak 11. Plaće učiteljima u produženom boravku trebaju biti isplaćene kad i ostalim učiteljima, od strane Ministarstva, te ne smiju ovisiti o volji osnivača. Ostala prava iz Kolektivnog ugovora se trebaju odnositi na sve djelatnike. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.Ističemo, kako je u točki 3. navedene odredbe Zakona propisano kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima.
639 Ankica Hoborka  PRAVILNIK, Članak 11. Učitelje u produženom boravku treba financirati Ministarstvo. Izbjegla bi se nejednakost učitelja u jednoj školi te uveo red na razini cijele države. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
640 Valerija Baran  PRAVILNIK, Članak 11. Svi učitelji i stručni suradnici bi trebali biti financirani iz istog izvora. Ministarstvo treba biti zaduženo za sve djelatnike, a lokalna zajednica za ostalo - održavanje škola i dr. Učitelji u produženom boravku ne bi smjeli biti iznimka i prepušteni lokalnoj zajednici. Time se stvara nejednakost među učiteljima i teškoće kod organiziranja zamjene za bolovanje učitelja jer su različiti ugovori i izvori financiranja. Nije prihvaćen Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
641 Vedrana Madunović Vugrić  PRAVILNIK, Članak 11. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati učitelje koji rade u produženom boravku. Tako se ne bi radile razlike u zbornici i bilo bi lakše izmjene učitelja, unutar jedne škole, između razredne nastave i produženog boravka. Vjerujem, da bi se mnogi učitelji koji rade kao razrednici voljeli okušati u radu produženog boravka, kada bi svi bili plaćeni od istog poslodavca. Naravno, to bi bila i prilika za učitelje koji dugo rade u produženom boravku. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
642 Petra Šelebaj  PRAVILNIK, Članak 11. Zbog činjenice da se Pravilnikom definira da su za organizaciju i način provedbe programa produženoga boravka nadležni osnivači škole, osobito u dijelu financiranja produženih boravaka, i dalje će biti velike razlike u načinu organizacije produženog boravka u različitim krajevima Republike Hrvatske. Kako bi sva djeca imala jednaku dostupnost i uvjete potrebno je organizirati produženi boravak na jednak način u svim djelovima Republike Hrvatske. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi trebalo financirati barem učitelje koji rade u produženom boravku što bi u velikoj mjeri smanjilo troškove osnivačima škola koji bi sredstva namijenjena za financiranje učitelja mogla usmjeriti u kvalitetu infrastrukture u kojoj se produženi boravak organizira. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
643 Vladimir Novak  PRAVILNIK, Članak 11. stavak 3 - Plaće za učitelje zaposlene u PB znosi ministarstvo u skladu s odredbama kolektivnih ugovora koji se primjenjuju u osnovnoškolskim ustanovama. (pojašnjenje: po meni za sve što škola mora tražiti suglasnost ministarstva a ministarstvo je nekim od pravilnika odredilo da to škola mora(može) imati ministarstvo mora snositi i trošak. Isti slučaj je sa asistentima u nastavi. - Zbog povećanog obima posla Kuharicama, spremačicama, tajnicama, računovotkinjama potrebno je odrediti povećanje plaća, ili dozvoliti nova zapošljavanja istih na određeni broj sati. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak. Ističemo, kako je u točki 3. navedene odredbe Zakona propisano kako jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može utvrditi i šire javne potrebe u školstvu za koja sredstva osigurava svojim proračunom rashode za radnike koji rade u produženom ili cjelodnevnom boravku osnovne škole koji su ugovoreni kolektivnim ugovorima.
644 Ana Kovačević  PRAVILNIK, Članak 11. Definirati, naglasiti ili se pozvati na pedagoški standard što se tiče brojnosti i u homogenoj i u heterogenoj skupini radi kvalitetnijeg rada. Primljeno na znanje Prijedlog nije vezan uz odredbu čl. 11. Nacrta.
645 Hrvoje Šlezak  PRAVILNIK, Članak 11. U stavku 2. članka 11. potrebno je definirati da trošak povećanog opsega posla kuhara, čistačica i računovođa zbog organizacije produženog boravka snosi Ministarstvo. Trenutna situacija na terenu jest upravo takva. Dodatnim definiranjem navedenoga i preuzimanjem dijela troška Ministarstvo može poticajno djelovati na jedinice regionalne i lokalne samouprave u smislu poticanja ulaganja u odgoj i obrazovanje kroz organizaciju produženog boravka. Primljeno na znanje Odredba čl. 11. je usklađena je s odredbom čl. 143. stavaka 6. točke 1. i 3. Zakona. Pravilnikom su predviđeni i drugi izvori financiranja kako bi se stvorile mogućnosti za uključivanjem većeg broja djece u produženi boravak.
646 Nadija Kos  PRAVILNIK, Članak 11. Bilo bi dobro definirati minimalne uvjete prostora, opreme i popratnih sadržaja za PB, npr. kvadratura prostorije za PB po jednom učeniku.Pedagoškim standardom definirano je 2,5 m2 po učeniku za učionicu a 3 m2 za kabinet (specijalizirana učionica). Prostorija za PB zbog specifičnih sadržaja i oblika rada trebala bi biti dimenzionirana minimalno kao kabinet (specijalizirana učionica) , dakle, 3 m2 po učeniku Primljeno na znanje Prijedlog nije vezan uz odredbu čl. 11. Nacrta.
647 GRAD RIJEKA  PRAVILNIK, Članak 12. Članak 12. S obzirom da će Pravilnik stupiti na snagu osmoga dana od dana objave, što u ovom trenutku ne znamo kada će biti. Napominjemo da je postupak za provođenje produženog boravka u sljedećoj školskoj godini već pokrenut te predlažemo utvrđivanje roka za usklađivanje organizacije i provedbe provođenja produženog boravka sukladno Pravilniku . Primljeno na znanje Primljeno na znanje.