Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga Pravilnika o načinu vođenja evidencije i dokumentacije te načinu i rokovima dostave izvješća jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 3. U cilju omogućavanja izravnog povezivanja lokalnih evidencija/registara (korisnika) socijalnih naknada s jedinstvenim registrom potrebno je temeljito redefinirati ovaj članak, odnosno definirati strukturu sloga i polja, u suradnji s lokalnim jedinicama. Neovisno o navedenom daju se sljedeće primjedbe: U bazi podataka, odnosno slogu, potrebno je voditi identifikacijski podatak tijela pri kojem korisnici ostvaruju pravo - predlaže se RKP U točki 6. bi trebalo voditi podatak o datumu priznavanja prava. Pretpostavlja se da su podaci iz točke 1. i 2. sastavni dio sloga. Točke 4., 5. 7. i 8. nije potrebno voditi u evidenciji već se traženi podatak može generirati u sustavu izvještavanja, obzirom da se evidencija vodi u elektroničkom obliku. Točke 9. i 10. mogu se objediniti u jednu. Djelomično prihvaćen U članku 3. stavku 2. točki 6. dodaje se podatak o datumu priznavanja prava, točke 9. i 10. objedinjuju se u jednu. U članku 3. nabrajaju se podaci koje sadrži evidencija prava u sustavu socijalne skrbi u općenitom smislu. Definicija strukture sloga i polja, kao i podaci koji će se generirati u sustavu izvještavanja, ne utvrđuju se ovim Pravilnikom, već će biti uređeni, sukladno odredbama Pravilnika, u tehničkim specifikacijama IT sustava.
2 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 4. Općenito, članak 3. i 4. se mogu povezati u jedinstveni članak. U stavku 2. točke 3., 5., 6. i 7. se ne treba voditi u evidenciji nego generirati kroz sustav izvještavanja. Strukturu izvještaja posebno propisati. Isto vrijedi za st.3. točke 2. i 4. te st.4. točke 2. i 4. U stavku 2. točka 4 - vidjeti primjedbu na čl.3.st.2.t.6. Djelomično prihvaćen U članku 4. stavku 2. točki 4. dodaje se podatak o datumu priznavanja prava. Odredbe koje se odnose na podatke koje sadrži evidencija prava u sustavu socijalne skrbi razdvojene su u dva članka (članak 3. i članak 4.), radi posebnog naglašavanja onih prava čije je priznavanje obveza JLP(R)S prema Zakonu o socijalnoj skrbi.
3 Petar Karačić MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 6. Predlažem izmjene Članka 6. Predlažem da se Stavak (1) izmijeniti i da glasi. (1) Podaci o pravima iz sustava socijalne skrbi pohranjuju se u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Predlažem da se Stavak (2) izmijeniti i da glasi (2) Ustroj, održavanje i korištenje baze podataka u nadležnosti je Ministarstva. Ako se prihvate ove izmjene treba brisati stavak 3. članka 10. i Članak 13. Obrazloženje: Uspostavom jedinstvene aplikacije, svi korisnici socijalne skrbi bi se nalazili u jednoj bazi. Smanjilo bi se administriranje. Nema dostave Izvješća. Ovlaštene osobe iz Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba unose kontinuirano podatke u sustav. Izvješća i analize po bilo kojem parametru se mogu izvoditi u svakom trenutku. Podaci su ažurni za cijelu Republiku Hrvatsku. Smanjili bi se troškovi izrade evidencije (informacijskih sustava). Bio bi jedan „informacijski sustav“ odnosno web aplikacija. Ovim nacrtom Pravilnika predlaže se 575 evidencija. Jednom evidencijom odnosno bazom podataka se uvodi kvalitetna digitalizacija. Nije prihvaćen Sukladno članku 18. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17), općina, grad i županija samostalne su u odlučivanju u poslovima iz svoga samoupravnog djelokruga u skladu s Ustavom Republike Hrvatske i ovim Zakonom, te tako općine, gradovi i županije vode i svoje evidencije, koje koriste, održavaju i kojima upravljaju. Također, s obzirom na to da se predmetni Pravilnik donosi na temelju članka 44. stavka 4. Zakona o socijalnoj skrbi (NN 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17 i 130/17), način prikupljanja podataka i dostavljanja izvješća mora biti u skladu s odredbama važećeg Zakona. Predloženo će se razmatrati prilikom donošenja novog Zakona o socijalnoj skrbi koji je uvršten u plan zakonodavnih aktivnosti za 2019. godinu
4 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 7. Ne razumijemo razlog za propisano ograničenje. Predlaže se propisati rok od najmanje godinu dana, odnosno uskladiti s rokovima za čuvanje dokumentacije ili zastarnim rokovima u kojima nadležna tijela mogu provoditi postupke utvrđivanja korištenja prava bez osnove i sl. Nije prihvaćen Radi se o čuvanju podataka u aktivnom obliku u elektroničkom sustavu. Podaci će i dalje biti dostupni u pasivnom obliku i moći će se obrađivati i analizirati.
5 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 10. U stavku 2. potrebno je dozvoliti korištenje podataka iz evidencije za izradu općih akata. Nejasna je uloga UDU u određivanju obrazaca za izradu izvješća. Standardizirana izvješća trebala bi biti sastavni dio ovog akta, a nestandardizirana izvješća koja lokalne jedinice koriste za potrebe iz stavka 2. trebaju biti u nadležnosti JLS. Uključivanje UDU u proces izrade nestandardiziranih izvješća stvara dodatan pritisak na UDU te usporava proces. Smatramo da je potrebno implementirati jedinstvenu evidenciju ostvarivanja prava iz socijalne skrbi kojoj bi pristup imale ovlaštene osobe svih razina vlasti, što bi omogućilo bolju kontrolu ostvarivanja prava te eliminiralo potrebu za kompleksim sustavom godišnjeg izvještavanja, obzirom da bi nacionalna tijela mogla generirati potrebne izvještaje iz jedinstvene evidencije. Djelomično prihvaćen Članak 10. stavak 2. dozvoljava korištenje podataka za izradu općih akata. Obrasci standardiziranih izvješća bit će zadani unutar računalnog programa u vlasništvu ovog Ministarstva, koji će sadržavati i definirane statističke podatke kao i generiranje unesenih podataka u izvješća. Ovakav sustav izvještavanja bit će korak u smjeru jedinstvenog sustava izvještavanja i evidencije prava iz sustava socijalne skrbi. Nestandardizirana izvješća će moći određivati jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, dok će se izraz „u suradnji s uredom državne uprave u županiji“ brisati.
6 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 11. Uskladiti s komentarima na čl.3. i 4. - izrijekom navesti statističke podatke koji su sastavni dio izvješća, a koje je moguće generirati iz evidencije. Nije prihvaćen Definicija strukture sloga i polja, kao i podaci koji će se generirati u sustavu izvještavanja, ne utvrđuju se ovim Pravilnikom, već će biti uređeni, sukladno odredbama Pravilnika, u tehničkim specifikacijama IT sustava.
7 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 12. Brisati izraz "Javni" Prihvaćen Primjedba je prihvaćena i unesena u tekst pravilnika.
8 Udruga gradova u RH MINISTARSTVO ZA DEMOGRAFIJU, OBITELJ, MLADE I SOCIJALNU POLITIKU, Članak 13. Stavak 1. je nejasan. Pretpostavljamo da se izvješće dostavlja u elektroničkom obliku pogodnom za unos u računalni program. Primljeno na znanje Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave same iz svojih evidencija unose podatke u elektroničkom obliku u računalnom programu u vlasništvu ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi.