Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Usluge za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI)"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ivan Karamatić Poziv na dostavu projektnih prijedloga Poštovani Čitajući opće informacije radne verzije Poziva želimo ukazati na aspekte koji nam se čine bitnim. U pravilima poziva na jednom mjestu navodite da će prihvatljivi PPI biti oni koji su 31.12.2018. upisani i javno objavljeni u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture. Naše pitanje je sljedeće: što je sa agencijama i centrima koji su u navedenom roku upisani i imaju potvrdu o upisu ali nisu javno vidljivi u registru? Pri samom upisu nisu se tražile nikakve dodatne informacije već se očekivalo da će prijavitelj pročitati aktualni zakon te naknadno poslati dokumente u papirnatom obliku iako su ti dokumenti za većinu agencija i centara javno dostupni i vidljivi. Nadalje smatramo da su u registru vidljive agencije i centri koji se više ne mogu smatrati poduzetničkim potpornim institucijama zbog promjene pravnog statusa, što nas navodi na zaključak da Registar možda nije pravovremeno ažuriran te smatramo da bi bolji kriterij bio datum upisa u registar, nego datum Javne objave u javno vidljivom registru. Drugi aspekt u Savjetovanju na koji bi htjeli ukazati je spomenuti rok 31.12.2018. Smatramo da bi taj rok trebalo pomaknuti na datum raspisivanja natječaja i prihvatljivost PPI dokazivati provedenim aktivnostima i značajem za određeno područje a ne samim datumom osnivanja, te na taj način i agencije osnovane početkom godine dovesti u ravnopravan natjecateljski položaj. Nadamo se da ćete razmotriti i uvažiti ove sugestije. Primljeno na znanje Razmotrit će se pitanje vezano uz rok upisa u JRPI Poduzetničke potporne institucije koje su upisane, a nisu javno vidljive u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture, nalaze se ili u fazi verifikacije upisa od strane Ministarstva (faza koja obvezno prethodi javnoj objavi) ili u slučaju konkretnog upisa nisu ispunjeni svi zahtjevi da bi taj konkretni subjekt bio priznat kao poduzetnička potporna institucija u smislu Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture. Odgovornost za točnost podataka snose osnivači subjekata poduzetničke infrastrukture, a Ministarstvo radi provjeru (verifikaciju) upisanih podataka. Vezano uz dio komentara o pravovremenom ažuriranju Jedinstvenog registra, napominjemo kako se podaci u Jedinstvenome registru osvježavaju automatski, u realnome vremenu u trenutku kada korisnici Registra (predstavnici subjekta poduzetničke infrastrukture) unose i pohranjuju promjene.
2 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 1OPĆE INFORMACIJE, 3.3Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Sugestija za izmjenu Svrhe (cilja) Poziva, radi uključivanja različitih opcija ulaska u poduzetništvo, i pružanja podrške poduzetničkim pothvatima u svim fazama životnog ciklusa pothvata (ne isključivo start-up). Svrha (cilj) Poziva: Osiguravanje potpore za ulazak u poduzetništvo kroz osnivanje novih poduzeća ili preuzimanje već uhodanih poduzeća, rast i razvoj poslovnih aktivnosti već etabliranih poduzeća, osiguranje održivosti poduzeća u slučaju umirovljenja vlasnika poduzeća, te jačanju institucija koje pružaju potporu poduzetnicima kako bi se na taj način pridonijelo ravnomjernijem i uravnoteženom razvoju hrvatskih regija. Sugestija vezano uz Pokazatelje - omogućiti kreiranje novih web stranica PPIa, ne isključivo nadogradnju postojećih web stranica. Nije prihvaćen Svrha poziva u skladu je s OPKK i ostalim relevantnim strateškim dokumentima. Nije moguće preuzimanje uhodanih poduzeća radi umirovljenja vlasnika definirati kao svrhu poziva. Razmotrit će se mogućnost da se informiranje vezano uz to pitanje doda kao dio prihvatljivih aktivnosti. Prihvatljivi su troškovi nadogradnje postojećih web-stranica PPI (aktivne domene u prethodnom vlasništvu PPI) s mogućnošću izrade web-alata za poduzetnike. Zakup ili kupnja novih domena te izrada novih web stranica nije prihvatljiva po ovom Pozivu.
3 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Slažemo se sa sugestijom IDAe, da intenzitet potpore male vrijednosti u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta iznosi maksimalno 85%. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost PPI-jeva u provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima.
4 UNISTEM CEKOM d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Poštovani, nastavno na prijedlog Istarske razvojne agencije - IDA d.o.o., predlažemo izmjenu intenziteta potpore na 85% s obzirom na to da nam je glavnina prihoda koji ostvarujemo putem provedbe projekta namijenjena za pokrivanje redovnog poslovanja koje ne ostavlja dodatno prostora za sufinanciranje 25% vrijednosti projektne prijave. Unaprijed se zahvaljujemo! Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost PPI-jeva u provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima.
5 Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE, 4.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Ukoliko postoji mogućnost, u svojstvu razvojne agencije koja aktivnosti podrške za MSP-ove razvija gotovo isključivo zahvaljujući projektima, predlaže se da intenzitet potpore male vrijednosti u ukupnim prihvatljivim troškovima projekta iznosi maksimalno 85%. Nije prihvaćen Vlastiti doprinos dokazuje opredjeljenje i predanost PPI-jeva u provedbi projekta. Svrha dodjele potpora je olakšavanje provedbe projekta javnim sredstvima.
6 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Molimo pojašnjenje zbog čega razvojne agencije koje imaju status regionalnih koordinatora nisu prihvatljivi prijavitelji. Javna ustanova REDEA je upisana i javno objavljena u JRPI registar i ima dugogodišnje iskustvo vezano uz poticanje poduzetništva. Promjena pravnog statusa i funkcija regionalnog koordinatora ne isključuje ulogu poduzetnički potporne institucije. U nekim su županijama odlučili odvojiti te dvije funkcije, ali to nije unificirano u svim županijama. Javne ustanove ne djeluju na tržištu, što znači da ne naplaćuju usluge informiranja i savjetovanja poduzetnicima, ali to ne znači da se ulsuge informiranja ne provode. Čak štoviše, sada je još potrebnije da se omogući provođenje određenih usluga putem projekata. Smatramo da je potrebno uključiti regionalne koordinatore kao prihvatljive korisnike. Nije prihvaćen Sukladno čl.25 Zakona o regionalnom razvoju (NN 125/18) u opisu posla koji obavljaju regionalni koordinatori nije navedena provedba programa usmjerenih na razvoj poduzetništva, kako je to navedeno u Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture (NN 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18).
7 TICM 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Predlažemo da se u popis prihvatljivih prijavitelja svakako uključe poduzetnički inkubatori. Isti osim pružanja usluge korištenja infrastrukture po povoljnijim cijenama, poduzetnicima (početnicima, ali i ostalima) pružaju i sveobuhvatnu informacijsku, edukacijsku i savjetodavnu podršku. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. toč.3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14, 57/18) definirani kao: Poslovni inkubatori, a uključuju i točke 3.1. Poduzetnički inkubatori i 3.2. Inkubatori za nove tehnologije.
8 UNISTEM CEKOM d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, nastavno na prethodne komentare, predlažemo da među prihvatljive prijavitelje uključite znanstveno-tehnološke parkove i centre kompetencije jer smo mišljenja da je njihovo izdvajanje u odnosu na ostale PPI-e sukladno Članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, a s pozivanjem na mogućnosti podrške u sklopu drugih Prioritetnih osi OPKK, dikriminatorno jer izdvojeni prihvatljivi prijavitelji ovog Poziva također imaju mogućnosti podrške u sklopu drugih Poziva. Nastavno na komentar Grada Đurđevca, napominjemo, da također treba uzeti u obzir i mogući negativan scenarije neodobrenja podnesenih projektnih prijedloga u sklopu drugih Poziva kao i dugotrajnost postupka evaluacije, a putem ovog Poziva se otvara mogućnost implementacije niza djelatnosti za koje su spomenuti PPI osnovani, a iste su relevantni prihvatljivim projektnim aktivnostima. S obzirom na to da su poslovni inkubatori navedeni kao prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva, a sukladno Članku 4. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture, pod iste ulaze ujedno i Poduzetnički inkubatori i Inkubatori za nove tehnologije, smatra li se tehnološki park koji je registriran u JRPP-a pod vrstom PI - Inkubator za nove tehnologije, prihvatljiv prijavitelj? Predlažemo da se ovakve situacije jasno naznače pod točkom 2.1. predmetnog Poziva. Unaprijed zahvaljujemo! Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. toč.3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14, 57/18) definirani kao: Poslovni inkubatori, a uključuju i točke 3.1. Poduzetnički inkubatori i 3.2. Inkubatori za nove tehnologije. Istraživanje i razvoj, istraživački projekti kao i komercijalizacija znanstvenih rezultata, predmet su podrške u sklopu drugih Prioritetnih osi iz OPKK te zbog razgraničenja s istima, kao i sprečavanja dvostrukog financiranja znanstveno-tehnološki parkovi, centri kompetencije nisu prihvatljivi prijavitelji obzirom na djelatnosti koje obavljaju u sklopu komercijalizacije znanstvenih rezultata i provedbe istraživačkih projekata, kako je definirano Zakonom o unapređenju poduzetničke infrastrukture
9 DUBRAVKA MARAS 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, slobodne zone s 31.12.2018. godine nisu mogle biti upisane u JRPI, a s obzirom na Izmjene i dopune zakona o poduzetničkoj infrastrukturi, pa bi ovaj kriterij za slobodne zone trebao biti u ovom kontekstu izuzeće, a kako bi se i slobodne zone mogle prijavljivati na Poziv. (Udruga Hrvatske slobodne zone) Prihvaćen Bit će usklađeno.
10 Grad Đurđevac 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, predlažemo da prihvatljivi prijavitelji budu i PPI koji imaju projekte u provedbi, koji još nisu završili. Naime, postoje PPI koji će po završetku projekata imati prostor i cjelokupnu infrastrukturu za provedbu aktivnosti, a neće moći financirati provedbu tzv. "soft" aktivnosti. Stoga predlažemo da se prihvatljivi prijavitelji podijele na 2 grupe: PPI koji imaju projekte koji su završili i odrađene aktivnosti u prethodnom razdoblju te 2. grupa u kojoj će biti oni koji nemaju iskustva i kojima će prijava na ovaj poziv biti osnova za razvoj usluga koje će nuditi svojim kroisnicima. Primljeno na znanje Prijedlogom Uputa nije navedeno da su isključeni PPI koji imaju projekte u provedbi. Bitno je naglasiti da prijavitelji koji imaju projekte u provedbi (npr. projekte iz Poziva KK.03.1.2.05) ne mogu prijeći dozvoljenu razinu potpore male vrijednosti niti prijaviti iste troškove. Razmotrit će se odredba vezana uz potrebno iskustvo prijavitelja u provedbi projekta.
11 Tehnološki park Bjelovar d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 1.1Prihvatljivost prijavitelja Poštovani, Vodeći računa sa osnovnim uvjetom - registracija u JRPI-u, postavlja se pitanje što je sa tehnološkim parkovima, koji su dobili oznaku PI: Inkubator za nove tehnologije, a u svom poslovanju imaju i inkubator za razvoj poduzetnika/poduzetništva/poduzetničkih ideja? Vodimo li se onda sukladno pojašnjenju u pojmovniku? Unaprijed zahvaljujem. Primljeno na znanje Prihvatljivi prijavitelji po ovome Pozivu su PPI-jevi u privatnom ili javnom vlasništvu, koji su sukladno definiciji iz čl. 4. toč.3. Zakona o unapređenju poduzetničke infrastrukture (Narodne novine, br. 93/13, 114/13 i 41/14, 57/18) definirani kao: Poslovni inkubatori, a uključuju i točke 3.1. Poduzetnički inkubatori i 3.2. Inkubatori za nove tehnologije.
12 UNISTEM CEKOM d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera Poštovani, predlažemo da partnerstvo nije obavezno, veća da bude na mogućnost izbora. Smatramo da je uključivanje partnera s iskustvom u provedbi navedenih projektnih aktivnosti od izrazite koristi prijavitelju koji u tijeku svog poslovanja nije mogao ili bio u prilici steći traženo iskustvo. Također, kroz partnerstvo se stvara mogućnost participacije u dijelu obveznog financijskog učešća. Unaprijed se zahvaljujemo! Nije prihvaćen Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Obzirom na vrstu aktivnosti koje su prvenstveno u nadležnosti PPI, te vrstu troškova koja se financira (plaće djelatnika i vanjski stručnjaci) partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi.
13 Istarska razvojna agencija - IDA d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 2.2Prihvatljivost partnera Predlaže se ubacivanje mogućnosti prihvatljivosti partnera. Pritom ponajprije mislimo na udruge koje djeluju u domeni razvoja poduzetništva i poticanja samozapošljavanja, a s kojima kao razvojna institucija inače surađujemo kako bi se na čim kvalitetniji način osmislile aktivnosti za jačanje poduzetničkog okruženja u našoj županiji te vezane visokokvalitetne usluge za MSP-ove. Nije prihvaćen Prijavitelj mora djelovati pojedinačno. Partnerske organizacije i partnerstvo bilo koje vrste nisu prihvatljivi. Udruge nisu prihvatljive kao prijavitelji niti kao partneri. To ne znači da korisnici ne mogu surađivati s udrugama kao vanjskim suradnicima ili vanjskim stručnjacima.
14 TICM 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Komentar na točku 3.3., dio 10. prijavitelju koji nema iskustva u pružanju usluga informiranja i savjetovanja poslovnim subjektima i potencijalnim poduzetnicima u razdoblju od 1.1.2018. do objavljivanja Poziva (iskustvo se dokazuje u podnesenim referencama o: provedenih 8 nezavisnih informativnih događanja ili tematskih radionica s najmanje 8 sudionika i provedenih 20 informiranja/savjetovanja korisnika – poduzetnika MSP-ova); dokazuje se: Obrazac 2. Izjava o usklađenosti s UzP-om, Obrazac 3. Referentna lista Molimo detaljnije pojasniti što se podrazumijeva pod "nezavisna informativna događanja i tematske radionice". Primljeno na znanje Razmotrit će se.
15 PETRA 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Predloženi kriteriji za isključenje prijavitelja (točka 7 i 10) zbog manje iskustva u pružanju usluga informiranja i savjetovanja te održavanja radionica su diskriminatorne. Odaje se dojam da se ovakav uvjet stavlja isključivo da se isključe oni koji su tek osnovani i započinju s radom ili imaju manje zaposlenih, a da se potiče rad PPI-ja koji dulje posluju. Podrazumijeva se da će se i oni sa manje iskustva prijaviti na ovakve Pozive i time steći potrebno iskustvo (samostalno ili u partnerstvu s drugim agencijama). Predlažemo da se ovaj kriterij makne ili da bude uvjet da prijava može ici isključivo u partnerstvu s PPI-jem koji nema iskustva, tek je osnovan, ima manje zaposlenih i sl. u svrhu jačanja suradnje PPI-ja sa zajedničkim ciljem pružanja usluga za MSP-ove na području u kojem djeluju. Nije prihvaćen Brojem zaposlenih se dokazuje da prijavitelj uz traženo iskustvo ima i osnovne kapacitete za provedbu projekta i ispunjavanje zahtjeva koji se, uz organizaciju i provedbu aktivnosti, postavljaju pred korisnika prilikom provedbe projekta, kao što su postupci nabave, izvještavanje i praćenje projekta i sl. Razmotrit će se izmjena uvjeta povezana s iskustvom prijavitelja u pružanju usluga informiranja i savjetovanja te održavanja radionica (točka 10.)
16 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Sugestija vezana uz točku 7.: omogućiti da prijavitelj ima minimalno jednu zaposlenu osobu, budući da često PPI u privatnom vlasništvu imaju jednu zaposlenu osobu, a usluge podrške poduzetnicima pružaju kroz angažman vanjskih suradnika, ovisno o potrebama i interesu poduzetnika. Sugestija vezana uz točku 9: ne ograničavati djelovanje PPIa na području jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave gdje ima sjedište, već omogućiti provedbu aktivnosti i u drugim dijelovima Hrvatske, ovisno o potrebi i interesu poduzetnika. CEPOR već godinama svoju ekspertizu u području prijenosa poslovanja diseminira kroz savjetovanje i edukaciju na području cijele Hrvatske, u suradnji s drugim PPI-jevima. Nije prihvaćen Brojem zaposlenih se dokazuje da prijavitelj uz traženo iskustvo ima i osnovne kapacitete za provedbu projekta i ispunjavanje zahtjeva koji se, uz organizaciju i provedbu aktivnosti, postavljaju pred korisnika prilikom provedbe projekta, kao što su postupci nabave, izvještavanje i praćenje projekta i sl. Također uvjet broj 9. ne ograničava djelovanje PPI-a na jedinicu lokalne samouprave u kojoj ima sjedište već nalaže da PPI ima sjedište u jednoj od jedinica lokalne samouprave u kojima će se provoditi projektne aktivnosti.
17 UNISTEM CEKOM d.o.o. 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, predlažemo isključenje kriterija pod rednim brojem 10. točka 2.3 Kriterija za isključenje prijavitelja na način da se isti uvrste pod kriterije faze 2. provjere prihvatljivosti prijavitelja, projekta, aktivnosti i troškova te ocjena kvalitete na način da se dodatno boduju, a ne da budu kriteriji isključenja prijavitelja. Predmetni Poziv je prilika mnogim PPI-a da steknu iskustvo u pružanju usluga informiranja i savjetovanja, a što im u dosadašnjem poslovanju nije bilo u primarnom fokusu, već je bila priprema i provedba projekata, a sukladno registraciji, navedene usluge ulaze u predmet poslovanja istih. Unaprijed zahvaljujemo! Primljeno na znanje Razmotrit će se. Svrha poziva nije pružanje prilike PPI da steknu iskustvo u pružanju usluga informiranja i savjetovanja.
18 DUBRAVKA MARAS 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Poštovani, prema kriteriju 10, točka 3.3. "prijavitelju koji nema iskustva u pružanju usluga informiranja i savjetovanja poslovnim subjektima i potencijalnim poduzetnicima u razdoblju od 1.1.2018. do objavljivanja Poziva (iskustvo se dokazuje u podnesenim referencama o: provedenih 8 nezavisnih informativnih događanja ili tematskih radionica s najmanje 8 sudionika i provedenih 20 informiranja/savjetovanja korisnika – poduzetnika MSP-ova)" slobodne zone su automatski nelogično isključene, a vezano uz prethodni komentar Udruge; neovisno uz ovaj komentar,mišljenja smo da je ovaj kriterij u koliziji sa samom svrhom i ciljem Poziva, odnosno prihvatljivim aktivnostima. (Udruga Hrvatske slobodne zone) Primljeno na znanje Razmotrit će se.
19 Ustanova za razvoj kompetencija, inovacija i specijalizacije Zadarske Županije INOVAcija 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Slažemo se s ranije navedenim komentarima kako treba pružiti priliku i onim Prijaviteljima koji nemaju iskustvo, budući da dio njih uskoro preuzima djelatnosti pružanja podrške MSP-ovima koje su do sada obavljale županijske razvojne agencije - regionalni koordinatori (Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/14, 123/17, 118/18). Vezano uz Kriterije za isključenje prijavitelja 3.3., tč. 10., napominjemo kako pojedini PPI nemaju traženo iskustvo u provedbi nezavisnih informativnih događanja ili tematskih radionica koje su se provodile u periodu od 1.1.2018., dok imaju iskustvo u pružanju usluga informiranja i savjetovanja poduzetnika (uključujući i radionice) u okviru EU projekata s ciljem teritorijalne suradnje i nezavisna individualna savjetovanja. Trenutno smo nositelj/partner u tri infrastrukturna projekta na području županije gdje djelujemo, riječ je o potpornoj poslovnoj infrastrukturi za MSP-ove u specijaliziranim sektorima. Budući da ćemo kao PPI biti korisnici dijela navedene infrastrukture s ciljem pružanja usluga poduzetnicima smatramo da je i dalje neophodno poticati razvoj i jačanje usluga za MSP-ove putem poduzetničkih potpornih institucija. Nadamo se da ćete uzeti u obzir ovaj i ostale komentare kojima se traži isključenje ili ublažavanje kriterija iskustva. Unaprijed zahvaljujemo. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
20 Razvojna agencija Grada Vrbovca 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Vezano uz Kriterij 3.3., točka 10.,Isključenje prijavitelja, slažemo se sa komentarom Općine Antunovac u dijelu "Broj savjetovanja ili održanih događanja treba biti kriterij koji doprinosi kvaliteti prijave i bodovanju PPI-ja, ali ne razlog isključenja prijavitelja." Razvojna agencija Grada Vrbovca je mlada agencija i do sada je imala 2 zaposlena te je bila angažirana na drugim projektima Grada Vrbovca, radila je savjetovanja za OPG-ove i mali broj poduzetnika, no ne u mjeri da bi se zadovoljio spomenuti kriterij. Upravo ovaj natječaj bi omogućio razvoj usluga za MSP-ove, ali zbog restriktivnog kriterija bojimo se da nećemo moći ni sudjelovati. Predlažemo brisanje kriterija ili stavljanje istoga isključivo u svrhu dodatnog bodovanja. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
21 Općina Antunovac 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Vezano uz Kriterij 3.3. Isključenje prijavitelja, smatramo da je točka 10. prerestriktivna za isključenje i dokaz iskustva prijavitelja i rada PPI-ja ne može biti samo 8 događanja/radionica ili broj savjetovanja. Broj savjetovanja ili održanih događanja treba biti kriterij koji doprinosi kvaliteti prijave i bodovanju PPI-ja, ali ne razlog isključenja prijavitelja. PPI koji je i razvojna agencija, osim navedenih savjetovanja poduzetnika i radionica rade i širok spektar drugih usluga i projekata koji imaju utjecaj na razvoj poduzetništva (primjerice razvoj poslovne infrastrukture, izgradnja poslovnih zona, izgradnja inkubatora i slično), razvijaju i neke druge alate za potporu poduzetnicima (web stranice za informiranje, web aplikacije i alate za potporu poduzetnicima, izdaju brošure i priručnike o poduzetništvu, rade analize i istraživanja, studije izvodljivosti i cost-benefit analize) te se ne bave samo savjetovanjima i/ili radionicama. Iskustvo prijavitelja i sposobnost za provedbu se dakle može dokazivati sa više različitih referenci od navedenih u točki 10. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
22 DOTA 2PRAVILA POZIVA, 3.3Kriteriji za isključenje prijavitelja Vezano za kriteriji 7. traži li se 2 zaposlenika temeljem sati rada ? Naime PPI u privatnom sektoru koriste najviše vanjske suradnike za pružanje usluga, jer nemoguće je zaposliti stručnjake sa svih relevatnih područja . Kao takve nemaju stalno zaposlenih temeljem sati rada. Upravo zbog toga troškovi vanjskih suradnika su prihvatljivi u ovom natječaju. Predlažemo smanjenje broja zaposlenika na 1, kako ne bi doveli privatne PPI u nepovoljan položaj prema javnim institucijama koje imaju više odjela i više zaposlenika poput Razvojnih agencija. Nije prihvaćen Brojem zaposlenih se dokazuje da prijavitelj uz traženo iskustvo ima i osnovne kapacitete za provedbu projekta i ispunjavanje zahtjeva koji se, uz organizaciju i provedbu aktivnosti, postavljaju pred korisnika prilikom provedbe projekta, kao što su postupci nabave, izvještavanje i praćenje projekta i sl.
23 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Sugestija vezana uz "Prijavitelj mora osigurati odgovoarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata": predvidjeti mogućnost da se taj tim i kapacitet kreira na temelju angažmana novozaposlenih osoba ili vanjskih stručnjaka, po dobivanju projekta. U trenutku prijave projekta, predvidjeti mogućnost da PPI nema zaposlen tim ljudi koji će raditi na projektu, ali da ima jasan plan i viziju ljudi koje će uključiti. Primljeno na znanje U Uputama je navedeno samo da “Prijavitelj mora osigurati odgovarajuće kapacitete za provedbu projekta na način da ima projektni tim s odgovarajućim iskustvom u provedbi projekata". Nije propisan način na koji će to biti osigurano.
24 Općina Antunovac 2PRAVILA POZIVA, 5.5Zahtjevi koji se odnose na sposobnost Prijavitelja, učinkovito korištenje sredstava i održivost rezultata projekta Dio teksta da se iskustvo prijavitelja mora dokazati provedbom projekta odgovarajuće vrijednosti (minimalno 50% ukupne vrijednosti projekta) koji je završen je ograničavajuće s obzirom na to da su mnogi projekti u tijeku na kojima PPI-jevi rade, posebno vezani uz razvoj poslovne infrastrukture (jer su javni pozivi za provedbu projekata tek pokrenuti od 2016/2017 godine i projekti još nisu završeni). Umjesto riječi mora, treba ostaviti mogućnost da prijavitelj može na više načina dokazati svoje iskustvo, te također to može biti dodatni kriterij ocjenjivanja i bodovanja, ali ne i isključivanja prijavitelja. Naime, za 3 mjeseca nam se završava izgradnja poduzetničkog inkubatora i akceleratora, gdje je razvojna agencija kao PPI partner i gdje će biti osiguran multifunkcionalan prostor za poslovanje preko 30 poduzetnika i rad PPI-ja, osigurani coworking prostori i konferencijski prostori, te naš PPI planira odmah krenuti sa edukacijama, događanjima i savjetovanjima poduzetnika, radi pristupa poslovnim znanjima i informacijama, što je i predmet ovog poziva. Međutim, prema ovom kriteriju, kako je navedeno mi ne bismo mogli dokazati iskustvo. Obično se prijaviteljima ostavlja mogućnost dokazivanja iskustva i projektima koji su provedeni, ali i projektima u tijeku. Primljeno na znanje Uvjet povezan s iskustvom prijavitelja u provedbi projekata odgovarajuće vrijednosti (minimalno 50 % ukupne vrijednosti predloženog projekta) nije naveden kao isključujući uvjet (uvjet prihvatljivosti) već će isto biti predmet ocjene kvalitete projektnog prijedloga u segmentu provedbenih kapaciteta prijavitelja.
25 TICM 2PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti Komentar na točku 7.7 Prihvatljive projektne aktivnosti. Kao prihvatljivu aktivnost predlažemo uvesti provedbu edukacija za dionike poslovnog sektora te usluge individualnih savjetovanja za istu ciljnu skupinu, kao što je bilo navedeno u javnog pozivu Pružanje visokokvalitetnih usluga za MSP putem poduzetničkih potpornih institucija (PPI). Nije prihvaćen Predmet ovog Poziva je razvoj i povećanje ponude usluga za MSP–ove, a kako bi se smanjila asimetrija informacija među MSP-ovima te olakšao pristup poslovnim znanjima, vještinama i informacijama ključnim za rast i razvoj poslovanja. Edukacija je dio aktivnosti koje pružaju brojni subjekti koji djeluju na tržištu te je ovim pozivom ista isključena kako bi se smanjile intervencije na tržištu jer se time ulazi u područje dodjele potpora.
26 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2PRAVILA POZIVA, 7.7Prihvatljive projektne aktivnosti Kreiranje novih web stranica PPI-ja ili novih stranica namijenjenih aktivnostima koje će biti razvijene u ovom projektu. Kao što je primjerice Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, pored web stranice koju već ima odlučilo pokrenuti novu web stranicu https://ostvarisan.hr radi drugačijeg pristupa u komunikaciji prema ciljnoj skupini (poduzetnicima). Nije prihvaćen Poziv je namijenjen razvoju i povećanju ponude usluga za MSP–ove . Prihvatljivi su troškovi nadogradnje postojećih web-stranica PPI (aktivne domene u prethodnom vlasništvu PPI) s mogućnošću izrade web-alata za poduzetnike. Zakup ili kupnja novih domena te izrada novih web stranica nije prihvatljiva po ovom Pozivu.
27 CEPOR - Centar za politiku razvoja malih i srednjih poduzeća i poduzetništva 2PRAVILA POZIVA, 9.9Prihvatljive kategorije izdataka   Sugestija: predvidjeti mogućnosti izrade tiskanih materijala (brošura, publikacija...) u svrhu informiranja poduzetnika (ne samo e-newslettera). Također, definirati precizno sadržaj akta o unutarnjem ustrojstvu, kako ne bi dolazilo do propusta zbog nedovoljno razrađenih uputa za prijavitelje na koji način trebaju zadovoljiti ovaj kriterij. Nije prihvaćen U skladu s politikama EU vezanim uz digitalizaciju i politikama vezanim uz održivi razvoj ovim se putem želi doprinijeti promicanju digitalizacije poslovanja ali te se ne predviđa izrada tiskanih materijala. Ukoliko prijavitelj želi imati i tiskane materijale vezane uz projekt, može ih prikazati kao neprihvatljive troškove. Obzirom da se ovim pozivom financiraju plaće zaposlenih, bitno je da su ta pitanja uređena odgovarajućim aktima. Svaka organizacija sama definira sadržaj akta o unutarnjem ustrojstvu, čiji bi osnovni sadržaj trebao biti u skladu s odredbama Zakona o radu, odnosno takvim bi aktom trebale biti definirane odredbe vezane uz pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.
28 UNISTEM CEKOM d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 1.1Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo, izuzimanje Referentne liste iz dokumentacije projektnog prijedloga slijedom iznesenog komentara na točku 10., 2.3 Kriteriji za isključenje prijavitelja. Unaprijed se zahvaljujemo! Nije prihvaćen Upravo Referentnom listom prijavitelj prikazuje iskustvo u pružanju usluga informiranja i savjetovanja poslovnim subjektima i potencijalnim poduzetnicima.