Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 A1 Hrvatska d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Komentari društva A1 Hrvatska d.o.o. (,,A1“) na Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Prijedlog“) Prvenstveno se ističe kako A1 podržava pravni i regulatorni okvir koji omogućuje brži razvoj 5G tehnologije. 5G je nova tehnologija koja predstavlja novu platformu koja će donijeti napredni širokopojasni pristup i za koju se očekuje da će omogućiti sveobuhvatne nove aplikacije i poslovne modele, primjere kojih je već istaknula Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti („HAKOM“). Jedna od bitnih pretpostavki uvođenja 5G tehnologije odnosi se na smanjivanje administrativnih barijera u području graditeljstva i to prvenstveno zbog velikog povećanja broja radijskih postaja u mrežama pokretnih komunikacija, bilo da je riječ o klasičnim antenskim stupovima i krovnim antenskim prihvatima bilo o ćelijama malog radijusa pokrivanja (small cell). Stoga je potrebno provesti niz aktivnosti administrativnog rasterećenja koje nadležna tijela u Republici Hrvatskoj trebaju poduzeti da se ostvari nužno potrebni iskorak u sektoru elektroničkih komunikacija i poboljša trenutačno vrlo loš položaj Hrvatske u odnosu na ostale zemlje članice Europske unije. U skladu s navedenim potrebno je odredbama Zakona o gradnji u što većoj mjeri administrativno olakšati i ubrzati postavljanje baznih postaja te izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te stoga A1 podržava pravni i regulatorni okvir koji će omogućiti efikasnu gradnju, posebice iz perspektive razvijanja 5G mreže koja podrazumijeva gradnju fiksne optičke i mobilne mreže, uključivo i postavljanje malih ćelija, a na koju temu naglasak stavlja i Europska Unija. Članak 1. Prijedloga Predloženi podstavak 28. članka 3. izmijeniti u dijelu da isti glasi: "(28.) uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu". Navedeno se predlaže radi usklađivanja pojmova sa Zakonom o elektroničkim komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14,72/17) koji u članku 2. stavku 1. podstavku 9. definira elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema. Članak 2. Prijedloga Predlaže se zadržati kategorizaciju građevina na način kako je određena postojećim Zakonom o gradnji („ZoG“) Obrazloženje: Novopredložene izmjene nedvojbeno vode ka pravnoj nesigurnosti uslijed nejasno određenih kriterija za kategorizaciju građevina (ovisno o tumačenju, ista građevina može biti svrstana u više predloženih kategorija). Pored navedenoga, nije jasno iz kojih je razloga zakonodavac u predloženoj kategorizaciji izostavio do sada eksplicitnu kategoriju građevina koje se grade temeljem pravilnika iz članka 128. ZoG („jednostavne građevine“). Upravo zbog svoje specifičnosti koja se prvenstveno ogleda u jednostavnosti izvedbe (kao što im i sam naziv kaže) ove građevine podliježu zasebnom režimu u pogledu projektiranja i gradnje u kojem trebaju i ostati. Podredno: U slučaju neprihvaćanja gornjeg prijedloga predlaže se kategorizaciji predloženoj Prijedlogom dodati još jednu kategoriju, odnosno 4. skupinu koja bi obuhvaćala jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole. Članak 7. Prijedloga Stavak 2. članka 59. predlažemo preformulirati na način da isti glasi: ,,(2) Stručni nadzor građenja zgrada 3.a i 3.b skupine te 4. skupine provodi se samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti.,, Članak 9. Prijedloga Predlaže se kao nužno, u odnosu na jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), predvidjeti da glavni projekt za iste građevine sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili odgovarajućim propisom s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje dokumente prostornog uređenja Obrazloženje: na navedeni bi se način otklonila dugogodišnja pravna nesigurnost uzrokovana različitim pristupima u tumačenju propisa RH koji reguliraju izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture („EKI“), te bi se stvorili preduvjeti za poštivanje odluka sudova RH koji su zauzeli stajalište o nužnosti usklađivanja dokumenata prostornog uređenja s odredbama posebnih propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Članak 11. Prijedloga Predloženi stavak 1. članka 71. predlažemo preformulirati na način da isti glasi: ,,(1) Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina, ovisno o vrsti građevine, određuje se kao koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova određen lomnim točkama prikazanim u GML formatu.,, Predloženi stavak 2. članka 71. predlaže se brisati u cijelosti. Članak 15. Prijedloga Predlaže se kao nužno, u odnosu na jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), predvidjeti mogućnost utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, na zahtjev projektanta ili investitora. Prihvatljivo je i alternativno rješenje na način da je na investitoru/projektantu izbor da li će posebne uvjete/uvjete priključenja zatražiti sam izravno od javnopravnog tijela ili će to zatražiti putem upravnog tijela, odnosno Ministarstva. Obrazloženje: utvrđivanje posebnih uvjeta/uvjeta priključenja isključivo na zahtjev projektanta i putem upravnog tijela administrativno će opteretiti upravno tijelo što, zajedno s predloženom presumpcijom o šutnji administracije, može imati neželjene posljedice u daljnjem tijeku postupka, a svakako će biti od utjecaja i na učinkovitost cjelokupnog postupka ishođenja potvrda na projekte. Prilikom izrade izmjena, a kako bi se potaknule investicije i razvoj gospodarstva RH, treba uzeti u obzir da je dosadašnje zakonodavno rješenje u ovom dijelu bilo zadovoljavajuće. Usporavanje samog postupka ishođenja potvrda na projekte negativno će se odraziti ne samo na razvoj EKI već općenito na cjelokupni daljnji gospodarski razvoj RH. Članak 16. Prijedloga Predlaže se kao nužno, u odnosu na jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), predvidjeti mogućnost utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, na zahtjev projektanta ili investitora, uz utvrđivanje obveze da iste jednostavne građevine moraju biti u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje prostorne planove. Obrazloženje: kao u prethodnom komentaru Članak 17. Prijedloga Predlaže se kao nužno, u odnosu na jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), predvidjeti da će javnopravno tijelo izdati potvrdu glavnog projekta na zahtjev projektanta ili investitora Obrazloženje: kao u odnosu na članak 15. Prijedloga Članak 21. Prijedloga Predlaže se kao nužno, jednostavne i druge građevine i radove koje se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), a za koje se ne formira građevinska čestica (osim samostojećih objekata), isključiti iz postupka utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina Obrazloženje: s obzirom na to da se kod navedenih jednostavnih građevina ne formira zasebna čestica, već se radi o građevinama koje se postavljaju na već postojeće građevine, nije oportuno opteretiti postupak izgradnje istih usklađivanjem projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru Članak 42. Prijedloga Predlaže se kao nužno, jednostavne i druge građevine i radove koje se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), a za koje se ne formira građevinska čestica (osim samostojećih objekata), isključiti iz primjene predloženih podstavaka 5. i 6. stavka 2. članka 137. Obrazloženje: kao u odnosu na članak 21. Prijedloga Članak 44. Prijedloga Predlaže se kao nužno, na tehnički pregled za jednostavne i druge građevine i radove koje se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole (neovisno tome hoće li se zadržati postojeća kategorizacija ili će se dodati skupina 4 sukladno gornjem prijedlogu), pozvati ne samo investitora već i ostale sudionike u gradnji Obrazloženje: u cilju ubrzavanja izgradnje i razvoja EKI predlaže se zadržati postojeće zakonodavno rješenje sukladno kojem na tehničkom pregledu uz investitora sudjeluju i ostali sudionici u izgradnji Izmjena članka 128. ZoG - Iako nije bila predmetom Prijedloga, u svrhu usklađivanja propisa koji reguliraju projektiranje i izgradnju EKI s propisima kojima se regulira izgradnja općenito te izbjegavanja pravne nesigurnosti koja proizlazi iz različitog tumačenja relevantnih propisa, a kako bi se potaknuo razvoje EKI kao infrastrukture od posebnog značaja za gospodarski razvoj RH predlaže se izmijeniti stavak 4. članka 128. ZoG na način da se propiše obveza projektiranja i izgradnje jednostavnih građevina, odnosno izvođenja radova u skladu s prostornim planom odnosno drugim relevantnim propisom s kojim prostorni planovi moraju biti usklađeni Članak 45. Prijedloga Predloženi stavak 2. članka 144. predlažemo izmijeniti na način da isti sada glasi: ,,(2) Uporabna dozvola za izgrađenu građevinu 3.a i 3.b skupine te za građevine izgrađene, odnosno radove izvedene na temelju glavnog projekta izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da: 1. je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom i 3. građevina svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta.,, Članak 52. Prijedloga Prijelazne i završne odredbe (prijedloga 2019.) članka 52. predlaže se izmijeniti na način da ista sada glasi: ,,Uporabna dozvola za građevinu izgrađenu na temelju glavnog projekta ili građevinu izgrađenu na temelju građevinske dozvole izdane na temelju Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) izdaje se po tom Zakonu.,, Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno potrebama sustava eDozvole te jer se jedna skupina građevina ne može favorizirati u odnosu na druge skupine građevina čije je građenje također u javnom interesu i interesu Republike Hrvatske, kao i obveza prema EU. S tim u vezi, valja istaknuti da se predloženim novim rješenjima olakšava i ubrzava izdavanje dozvola za građenje svih vrsta građevina, a što uključuje i građevine predmetne infrastrukture.
2 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Prijedlog Članak 72. se briše. Obrazloženje 1: Predmetnim zakonom je određeno da '' … svaka građevina, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.). Naglasak je svaka građevina, bez iznimke mora biti projektirana da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Također, prema čl. 68. predmetnog Zakona, ''Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se … dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, …''. Glavnim projektom se dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Kao što je poznato temeljni zahtjevi za građevinu su: mehanička otpornost i stabilnost; sigurnost u slučaju požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe; zaštita od buke; gospodarenje energijom i očuvanje topline; održiva uporaba prirodnih izvora. Sukladno temeljnom zahtjevu mehanička otpornost i stabilnost (Čl. 9.), ''… građevina mora biti projektirana … tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi'' Vrsta, dimenzije i masa ugrađene opreme termotehničkih instalacija (npr. kotao, dizalica topline, pumpe, hladnjaci i sl. strojarska oprema) se određuju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira vrstu, dimenzije i masu opreme nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev mehanička otpornost i stabilnost Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost u slučaju požara (Čl. 10.), ''… građevine moraju biti projektirane … tako da u slučaju izbijanja požara: 2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno …'' Požarno opterećenje građevine, a na osnovi toga sustavi zaštite od požara građevine, se određuje na osnovi i karakteristika termotehničkih sustava (količina goriva, toplinski učinak izvora topline i dr.) koji su definirani u strojarskom projektu. Upravo, termotehnički sustavi (sustav grijanja) s dimovodima i dimnjacima su često uzorci nastanka požara u građevinama a isti se definiraju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev sigurnost u slučaju požara. Sukladno temeljnom zahtjevu higijena, zdravlje i okoliš (čl. 11), građevina mora biti projektirana ''… tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, ….a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor'' Navedeno se dokazuje strojarskim projektom s obzirom hlapljive organske spojeve (VOC) koji se nalaze uglavnom u sustavima grijanja, hlađenja i klimatizacije. Staklenički plinovi su također posljedica rada termotehničkih postrojenja građevine, a koji su određeni strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe (Čl. 12.), građevina mora biti projektirana … tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su … opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.'' Opekline, ozljede od eksplozije su u većini slučajeva posljedica rada termotehničkih sustava građevine (tople površine kotlova, dimnjaka i sl. kao i eksplozije od plinske instalacije i sustava grijanja i sl.) što je određeno u strojarskom projektu. Isto tako zaštita od električnog udara se određuje elektrotehničkim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu zaštita od buke (čl. 13) ''građevina mora biti projektirana … tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.'' Buka koju generiraju strojarski sustavi (ventilatori, strujanje zraka kroz kanale i istrujavanje zraka u prostor, dizalice topline, kotlovi i dr. strojarska oprema) se svodi u granice dozvoljene razine mjerama koje se definiraju strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu gospodarenje energijom i očuvanje topline (Čl. 14.) '' … građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane … tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.'' Sustavi ili instalacije za grijanje, hlađenje i provjetravanje se projektiraju isključivo strojarskim projektom, vodeći pri tome brigu '' … da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini …'' te da '' … moraju biti energetski učinkovite …''. Sukladno temeljnom zahtjevu Održiva uporaba prirodnih izvora (Čl. 15.) '' … građevine moraju biti projektirane,… tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 2. trajnost građevine 3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama'' Zahtjev za ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže se odnosi i na strojarsku opremu, trajnost građevine je ovisna i o trajanju strojarskih instalacija (trajanje kotla, dizalice topline ventilatora i sl. strojarske opreme), kao i upotreba za okoliš prihvatljivih sirovina se definira u strojarskom projektu. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike strojarskih sustava i instalacija u građevini nije niti dokazan temeljni zahtjev Održiva uporaba prirodnih izvora. Zaključno: Ukoliko nije izrađen strojarski projekt građevine (isto tako i elektrotehnički projekt kao i arhitektonski ili građevinski projekt jer je predviđena i opcija da se radi samo građevinski ili arhitektonski projekt) nije moguće dokazati niti jedno od temeljnih zahtjeva za građevinu, a ovim zakonom je određeno da ''… svaka građevina, mora biti projektirana … na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.), a isto se dokazuje glavnim projektom. Predložena odredba članka 72. je u suprotnosti s čl. 7.-15. predmetnog Zakona, kao i Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5), Članak 3. Temeljni zahtjevi za građevine i bitne značajke građevnih proizvoda (prilog I. Uredbe) i Prilogom I Obrazloženje 2: Ukoliko za zgrade stambene namjene iz sadašnjeg prijedloga 3b nije potreban strojarski i elektrotehnički projekt nejasno ja na koji način će se dokazivati ispunjavanja Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD) za zgrade skupine 3b, a što se odnosi na nZEB zgrade (G0EZ zgrade), ispunjenje zahtjeva za obnovljivim izvorima energije i dr. zahtjevima Direktive. Isto tako i tehnički propisi određuju obvezu izrade strojarskog projekta: Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)- članak 64. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06), Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 202. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) Prihvaćen Prihvaća se.
3 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Prijedlog Članak 59. stavak 2. se briše Obrazloženje: Prijedlog je u suprotnosti s Članak 17., 49. i 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Članak. 17 Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Čl. 49. određuju zadaće arhitektonske struke, a čl. 50. Zadaće građevinske struke. Izrada ''cijelog glavnog projekta'' podrazumijeva izradu i strojarskog i elektrotehničkog projekta a zašto osobe s arhitektonskim i građevinskim ovlaštenjem nisu ovlaštene, niti imaju znanja. Također, obavljanje poslova projektiranja izvan zadaća svoje struke je kažnjivo člankom 82. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN ) novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kao osoba ako obavlja posao projektanta i/ili glavnog projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona (''obavlja poslove projektiranja izvan okvira svoje struke''). Isto tako, obavljanje projektantskih poslova izvan svoje struke je povreda Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (HKA) i ovlaštenih inženjera građevinarstva (HKIG) Prihvaćen Prihvaća se.
4 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Prijedlog Stavak 2. i stavak 3. brisati. Obrazloženje: Prijedlog stavka 2. je u suprotnosti s Članak 17., 49. i 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Članak. 17 Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Čl. 49. određuju zadaće arhitektonske struke, a čl. 50. Zadaće građevinske struke. Izrada ''cijelog glavnog projekta'' podrazumijeva izradu i strojarskog i elektrotehničkog projekta a zašto osobe s arhitektonskim i građevinskim ovlaštenjem nisu ovlaštene, niti imaju znanja. Također, obavljanje poslova projektiranja izvan zadaća svoje struke je kažnjivo člankom 82. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN ) novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kao osoba ako obavlja posao projektanta i/ili glavnog projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona (''obavlja poslove projektiranja izvan okvira svoje struke''). Isto tako, obavljanje projektantskih poslova izvan svoje struke je povreda Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (HKA) i ovlaštenih inženjera Građevinarstva (HKIG) Prihvaćen Prihvaća se.
5 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Prijedlog U stavku (2) dodaje se rečenica: Ukupna građevinska površina ne smije biti veća od površine određene glavnim projektom. Obrazloženje: Često puta investitor pogotovo stambenih i nestambenih građevina, svjesno i s namjerom odstupa od utvrđenih građevinskih mjera glavnim projektom s ciljem povećanja ukupne površine građevine a samim time i zagrade (uglavnom kod građenja stambene zgrade za tržište zbog povećanja profita), pozivajući se na odredbu ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer površina građevine nije jedini prostorni pokazatelj.
6 ABACO d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Prijedlog Članak 4. mijenja se i glasi: … 3.b skupina – građevine za koje se prema posebnom pravilniku utvrđuju kao jednostavne građevine i koje se grade bez građevinske dozvole a u skladu s glavnim projektom. Pravilnik kojim se određuju jednostavne građevine će donijeti ministar nadležan za poslove graditeljstva. Obrazloženje: Za razvrstavanje građevina i radova na građevinama s obzirom na zahtjevnost postupka ne može kriterij biti površina građevine. Izmjenom Zakona NN 153/13 izbrisan je kriterij kojim su se zgrade razvrstavale s obzirom na površinu zgrade (stambene zgrade čija površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija površina ne prelazi 600 m²) jer se isti kriterij pokazao kao izrazito loše rješenje. Zahtjevnost postupka gradnje kao i ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu je u direktnoj vezi sa složenosti opremom koja se ugrađuje na građevinu te opasnostima koje su vezane uz opremu. Jasno je da građevina – stambena zgrada površine i do 100 m2 može biti daleko složenija i zahtjevnija te može predstavljati i veću opasnost za korisnika od stambene zgrade čija je površina 400 m² i više m². Iz toga razloga predlaže se da 3.b skupina budu građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola sukladno sadašnjem Pravilniku Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
7 Adrijana Soldić Laus KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAJEDNO SA KOLEGAMA DAJEM SLJEDEĆI KOMENTAR: Dokument u nastavku nastao je kao reakcija na predložene izmjene i dopune Zakona o gradnji. Postojeći Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedure za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. Dokument u nastavku pokušava argumentirati jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Cilj ovog dokumenta je pokazati da i unutar loše strukture i preopširnost postojećeg zakona takav koncept je moguće opravdati. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti.   KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) u članku 3. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi: "1. elektronička oglasna ploča je internetska stranica za prikaz podataka koju uspostavlja Ministarstvo, a koja je stranica integrirana u internetske stranice županija i jedinica lokalne samouprave čija upravna tijela izdaju građevinske dozvole i druge akte na temelju ovoga Zakona te lokacijske dozvole i druge akte na temelju zakona kojim se uređuje prostorno uređenje". Iza dosadašnjeg podstavka 1. koji postaje podstavak 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi: "3. GML format je standardni otvoreni elektronički format zapisa za dostavu i razmjenu prostornih podataka unutar informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula.". Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. 11. 12. 13. i 14. postaju podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. U podstavku 15. koji postaje podstavak 17. iza riječi: "osim" dodaju se riječi: „ uvjeta priključenja i". Dosadašnji podstavci 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. postaju podstavci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Podstavak 26. koji postaje podstavak 28. mijenja se i glasi: "28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu". Dosadašnji podstavci 27. i 28. postaju podstavci 29. i 30. KOMENTAR Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Vratiti pojam adaptacije. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: " (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.". KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Članak 3. U članku 6. iza riječi: "tijelima," dodaju se riječi: " drugim javnopravnim tijelima". Članak 4. U članku 16. stavku 3. riječi: "odnosno od ministarstva nadležnog za socijalnu skrb za građevinu iz stavka 2. ovoga članka," brišu se. Članak 5. U članku 19. na početku stavka 1. stavlja se oznaka stavka: "(1)". Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. KOMENTAR Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Članak 6. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: "(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.". Stavak 3. briše se. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Članak 7. U članku 59. stavku 2. riječi: "zgrada 3. skupine" zamjenjuje se riječima: "3.a i 3.b skupine". KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Članak 8. Članak 66. mijenja se i glasi: "(1) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom. (2) Projekti, odnosno njihovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s obzirom na građevinu za koju su izrađeni (ime projektanta, tvrtka osobe registrirane za poslove projektiranja, naziv građevine, ime ili tvrtka investitora, datum izrade i dr.). (3) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se tako da je onemogućena promjena njihova sadržaja, odnosno zamjena njihovih dijelova, osim u propisanom slučaju. (4) Obvezni sadržaj i elemente projekta, način opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanja projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa, u skladu s posebnim propisima, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata, propisuje ministar pravilnikom.". Članak 9. U članku 68. stavcima 2. i 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavljaju se zarezi i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: "(4) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 2. ovoga članka. (5) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 3. ovoga članka.". Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Članak 10. Članak 70. mijenja se i glasi: "(1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u arhitektonskom, odnosno građevinskom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. (2) Ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice u prikazu iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru. (3) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, uklop katastarske podloge iz stavka 1. ovoga članka te određivanje broja katastarske čestice iz stavka 2. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije.". Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: "(1) Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina, ovisno o vrsti građevine, određuje se kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova određen lomnim točkama prikazanim u GML formatu . (2) Trasa je prostor određen građevinskom dozvolom unutar kojega se smješta linijska građevina. (3) Građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola trasom se određuje smještaj građevine unutar koridora određenog lokacijskom dozvolom. (4) Građevine za koje se građevinskom dozvolom određuje građevna čestica i obuhvat zahvata u prostoru te način određivanja obuhvata zahvata u prostoru za određene vrste građevina propisuje ministar pravilnikom iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona.". Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Članak 13. U članku 74. stavku 3. podstavak 2. briše se. Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Članak 14. Članak 80. mijenja se i glasi: "(1) Projektant može u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. (2) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je na upit iz stavka 1. ovoga članka odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.". Članak 15. Naslov iznad članka 81. i članak 81. mijenjaju se i glase: "Posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola Članak 81. (1) U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 82. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili postupak njihova utvrđivanja rješenjem obustaviti te uvjete, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka urednog traženja upravnog tijela, odnosno Ministarstva. (4) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.". Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: "(1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana od kojega to od njega zatraži projektant. (2) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. (3) U traženju iz stavka 1. ovoga članka projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz građevine i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta. (4) Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.". Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
8 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Predlaže se izmjena: Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su problemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stavka 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
9 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlaže se izmjena: Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt sadrži: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesenog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
10 Alen Omerza KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
11 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Predlažem da se poziv strankama javnom objavom obavlja ne samo u slučajevima kada predmetna građevina za koju se izdaje građevinska dozvola graniči sa deset ili više nekretnina već i u slučajevima kada imamo više od deset stranaka. To bi uvelike ubrzalo izdavanje građevinskih dozvola na česticama koje graniče sa višestambenim zgradama. Doduše, navedeno je da se poziv javnom objavom dostavlja i u slučajevima kada je ostala dostava, između ostalog, neprikladna, no to je podložno različitim tumačenjima jer nigdje nije nedvojbeno definirano koji to broj stranaka predstavlja granicu neprikladnosti osobne dostave. Moram napomenuti da se slažem s kolegama koji su dali svoj komentar na ovaj članak. Ja također ne vidim smisao stranaka u postupku izdavanja građevinske dozvole budući su uvjeti za izdavanje iste definirani zakonom te prostornim planom. Smisao stranaka je potpuno jasan u postupku donošenja prostornog plana ali kada je plan kao takav donesen, mišljenje stranke jednostavno nije od utjecaja na izdavanje dozvole ukoliko je zahvat koji je predmet dozvole u skladu sa zakonom i tim planom. A to je jedan od koraka koji najviše produljuje vrijeme ishođenja dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema uporište u Zakonu o prostornom uređenju koji za takve slučajeve uređuje drugi institut.
12 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Tko i na koji način traži izdavanje potvrda glavnog projekta u slučaju kada se rade određeni radovi predviđeni Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, dakle radovi za koje se ne izdaje građevinska dozvola, a za koje je uvjetovano izdavanje uporabne dozvole. Primljeno na znanje Propisan je isti postupak kao i u slučaju građevina za koje se izdaje građevinska dozvola.
13 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Ukoliko se izrada izvedbenog projekta ostavi na izbor investitora da izradu istog ugovori sa izvođačem, naravno da investitor neće plaćati ono što mu zakon ne uvjetuje kao obavezno. Kako u tom slučaju investitoru objasniti da radnik na gradilištu ne postavlja armaturu čitajući projekt statike? Dakle plan armature će morati biti napravljen, ali kako isti onda i naplatiti budući da investitori očekuju da isto bude obrađeno u sklopu građevinskog projekta. Također, predlažem i vraćanje i projekta izvedenog stanja budući se na tehničkim pregledima često javlja situacija da dođe npr. do manjih izmjena na razvodu instalacija, a koje ne uvjetuju izmjenu građevinske dozvole. Takve promjene je preporučljivo evidentirati i zbog eventualnih budućih rekonstrukcija, a zakonski ne postoji način da se isto i napravi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
14 Almasa Kekić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Prijedlogom nisu predviđene građevine koje je sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, moguće graditi bez građevinske dozvole. Ukoliko je pak predviđeno da se te građevine, kao građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, razvrstavaju u 3a skupinu, ispada da se radi o zahtjevnijim građevinama nego što je npr. stambena građevina od 400 m2. Također, budući da se prijedlogom zakona predviđa i da fizička osoba koja je investitor građevine iz 3b skupine za svoje potrebe može sama izraditi glavni projekt i obavljati stručni nadzor, ukoliko za to ispunjava uvjete, ispada da sama može projektirati i nadzirati gradnju kuće ali ne i npr. garaže. U 3b skupinu spadaju zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2, za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. Tako npr. ukoliko imamo stambenu građevnu s dva stana ona će spadati u ovu skupinu, neće morati imati instalaterske projekte, stručni nadzor nad izvođenjem instalacija, kao ni komisiju na tehničkom pregledu. Ako pak imamo kuću sa tri stana, za nju se sukladno posebnom propisu, utvrđuju posebni uvjeti iz područja zaštite od požara, te će ona kao takva automatski preći u 2b skupinu, što podrazumijeva kompletan glavni projekt, nadzore više struka te tehnički pregled s komisijom. Gore navedenim upućujemo na neke od mogućih problema u provedbi ovako predloženog članka. No, obzirom da se većinom komentara na predmetni članak traži ostanak na snazi sada važećeg razvrstavanja, ovim putem upućujemo i na neke njegove nedostatke koje je potrebno uzeti u obzir. Dakle, sada važećim zakonom predviđa se da se građevine koje je, sukladno Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, moguće graditi bez građevinske dozvole, razvrstavaju u 3. skupinu što znači da glavni projekt za takvu građevinu može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt, za iste se stručni nadzor mora provoditi samo u odnosu za mehaničku otpornost i stabilnost te se u slučaju ishođenja uporabne dozvole, na tehnički pregled pozivaju samo investitor te sudionici u gradnji. Ovim putem napominjemo da su Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima predviđeni i moguće vrlo složeni zahvati kao npr. kod nekih promjena djelatnosti unutar postojećeg poslovnog prostora ili npr. kod ugradnje dizala (dakle zahvati kod kojih instalaterski radovi mogu biti dominantni u odnosu na građevinsko obrtničke) te je potrebno onemogućiti tumačenje da bi takvi radovi mogli biti razvrstani u 3. skupinu građevina i da za njih kao takve nije potrebni imati projekte instalacija ili stručni nadzor nad izvedbom instalaterskih radova. Jasna ja namjera zakonodavca da pojednostavi postupak ishođenja dozvola za obiteljske kuće, međutim potrebno je imati u vidu (imajući u vidu gore navedene primjere) da sadašnje i predloženo razvrstavanje građevina dovodi do kaosa u tumačenju i provođenju istog. Ako se za manje stambene građevine i smanji količina projektne dokumentacije, izbaci nadzor instalacija i komisija na tehničkom, to sukladno podzakonskim propisima, ne oslobađa izvođača od npr. vođenja dnevnika ili prikupljanja atesta pa tako i za instalacije, koje će onda tko provjeriti prije izdavanja uporabne dozvole? Referent koji izdaje uporabnu dozvolu a koji je arhitekt ili građevinac? Možda bi bolji smjer, umjesto razvrstavanja građevina, bio smanjivanje sadržaja glavnog projekta, na način da projekti služe svojoj svrsi odnosno građenju. Naravno uz nužne podatke o usklađenosti zahvata s prostornim planom kako bi temeljem istih mogla biti izdana dozvole, te nužne podatke temeljem kojih javnopravna tijela mogu dati svoje uvjete. U suprotnom svakim novim propisom povećava se sadržaj samog projekta te je danas projekt obiteljske kuće skoro veći nego što su to nekad bili projekti ogromnih višestambenih zgrada. Dakle, smisao bi bila svrsishodnost papirologije koju tražimo i prikupljamo. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se za iste ne izdaje građevinska dozvola. U preostalom dijelu ne prihvaća se jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
15 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
16 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
17 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
18 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
19 Aljoša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
20 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ne slažem se s ovakvim izmjenama Zakona po hitnoj proceduri. Trenutno rješenje je prekomplicirano, ali predložene izmjene neće pojednostaviti situaciju. Bilo kakve bitne izmjene trebaju se donositi na način da se uz Zakon mijenjaju i ostali vezani propisi. Početak primjene Zakona uz to je potrebno odgoditi do usklađenja propisa, a ne da se prvo donesu izmjene Zakona i Zakonom propiše rok u kojem će se dogoditi izmjene propisa, a onda se tek donose izmjene ostalih propisa u roku koji odjednom prestaje biti važan, jer se Zakon promijenio. Primjer: Zakon o gradnji NN 153/13 koristi termine građevinska i lokacijska dozvola, a Zakon o prostornom uređenju i gradnji 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13, 78/15 koristi termine Rješenje o uvjetima građenja i potvrda glavnog projekta te lokacijska dozvola; istovremeno Pravilnik o zahvatima u prostoru u kojima tijelo nadležno za zaštitu od požara ne sudjeluje u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja odnosno lokacijske dozvole NN 115/2011 još uvijek stoji neusklađen i ne spominje termin građevinska dozvola te se događaju situacije da se navedeni Pravilnik ne primjenjuje jer je u njemu navedeno Rješenje o uvjetima građenja, a Pravilnik se još nije uskladio sa Zakonom o gradnji NN 153/13. Ovakvih situacija s neusklađenim pravilnicima ima još, a hitnim izmjenama Zakona bit će ih i više. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer ne pridonosi poboljšanju predloženih rješenja ili nije predmet ovog Zakona.
21 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Umjesto navedenog prebacivanja ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja na nadležno Upravno tijelo/Ministarstvo, korisnije bi bilo da se uvede obveza da Upravno tijelo/Ministarstvo izdaju potvrdu o usklađenosti Idejnog projekta s važećom prostorno planskom dokumentacijom, jer u praksi problemi prečesto nastaju zbog različitih tumačenja zakona i prostornih planova od strane različitih ureda. Ovim predloženim izmjenama i dalje se zadržava provjera uvjeta gradnje tek na razini glavnog projekta, kada je bilo kakva izmjena vrlo skupa i za investitore i za projektante. Predlažem da se zadrži mogućnost da investitor/opunomoćenik/projektant mogu sami tražiti posebne uvjete od javnopravnih tijela. Ishođenje posebnih uvjeta/uvjeta priključenja samo po sebi nije problematično. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
22 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem da se zadrži obveza izrade geodetskom projekta. Veliki broj katastarskih općina ima stare planove i duple izmjere, a ukidanjem geodetskom projekta investitore će se dovesti u situaciju da prvo moraju riješavati usklađivanje površina sa stvarnim stanjem na terenu, utvrđivanje međa i tek tada imaju čistu situaciju za daljnji rad. Geodetski projekt ubrzava i pojednostavljuje ovu proceduru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
23 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem da se definira da dozvoljena odstupanja ne smiju prekoračiti prostornim planom definirane lokacijske uvjete kao što su koeficijent ent izgrađenosti i iskorištenosti te dozvoljena visina zgrade. Ovakva definicija ostavlja mogućnost zlouporabe, pogotovo kod manjih zgrada, gdje je 30 cm veliko odstupanje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi bilo preširoko dozvoljeno odstupanje,
24 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kako je i bilo u trenutno važećem Zakonu (NN 20/17). Predložena izmjena je nejasna i komplicirana. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
25 Ana Maržić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem da se čl. izmijeni na način: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. Navedeno je potrebno kako bi se trenutno važeća regulativa uskladila s izmjenama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
26 ANA VINKERLIĆ DUJMOVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 1. Komentar na čl 3. točka 24.“ ukupna korisna površina zgrade je ukupna neto podna površina zgrade koja odgovara namjeni uporabe zgrade, a koja se računa prema točki 5.1.7. HRN EN ISO 9836:2011 „ Ne postoji norma HRN EN ISO 9836:2011 već HRN ISO 9836:2011 (2017). Potrebno je uskladiti nazive površina! Zakon nas upućuje na normu u čijem se prijevodu površine nazivaju ploštine... 2. Jasno precizirati koje su građevine obuhvaćene Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Što je s mobilnim kućicama primjerice? U kampovima su kućice spojene na svu infrastruktruru, struju, vodu, često i kanalizaciju, bez troškova komunalnih i vodnih doprinosa, bez troškova projekta...? 3. Glede stručnog nadzora SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti, treba definirati detaljno koji su poslovi uključeni. Jer tko nadzire usklađenost sa građevinskom dozvolom i sa samim projektom? Potrebno je onda izmijeniti i „Pravilnik o načinu provedbe stručnog nadzora građenja, obrascu, uvjetima i načinu vođenja građevinskog dnevnika te o sadržaju završnog izvješća nadzornog inženjera“ 4. Predlažem da se razmotri uvođenje Plana posebnih dijelova (etažni plan, plan etažiranja) u zakonsku regulativu kao i način izrade istog. (neusklađenost Zakona o vlasništvu, Zakona o gradnji i Zakona o procjenama nekretnina...) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer navedeno nije predmet predmetnog Zakona. Navedeno pitanje će biti utvrđeno novim zakonom koji će utvrđivati energetsku učinkovitost zgrada.
27 Andrej Janković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. u trenutnom Zakonu ima dva stavka, dok se u izmjeni navodi samo jedan? Stavak 2 " Smještaj jedne ili više građevina razvrstanih u 3. skupinu građevina na postojećoj građevnoj čestici, odnosno u obuhvatu zahvata u prostoru, ako je to potrebno, prikazuju se u arhitektonskom projektu ili u građevinskom projektu na kopiji katastarskog plana ili drugoj odgovarajućoj podlozi." se briše? Također, što je s jednostavnim građevinama prema Pravilniku? Pretpostavaljam da idu u 3a skupinu? Koji projekti će biti potrebni npr. za ogradni zid, potporni zid, građevine protugradne obrane, dječje igralište, šumsku cestu,staklenik ili plastenik iz čl. 4. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Zašto spajati jednostavne građevine i radove s urbanim vilama? Ispada li onda da je 3a skupina složenija od 3b? Ili manje složena? Ako piše da projekt za građevine iz 3b skupine može sadržavati samo arhitektonski i/ili građevinski tad se implicira da za objekte 3a skupine -ogradni zid ili šumsku cestu treba još neke projekte? Možda zakonodavac želi reći da ne trebaju svi projekti za štalu do 600m2 !?, a onda je stavlja u istu skupinu s urbanom vilom? Možda "štamparska" greška nije u "i/ili" nego u 3a - 3b jer se 3b odnosi na zgrade, a 3a na građevine? U Pravilniku o jednostavnim je naveden uz GP bez GD npr. plastenik bez grijanja i instalacija plohe pokrova do 1,5 kg/m2, spada li on u 3a ili 3b? Prihvaćen Prihvaća se.
28 Andrija Radan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Sve svoje dragocjeno vrijeme koje su kolege odvojile davajući prijedloge na izmjene ZOG biti će izjednačeno sa jednom rečenicom a glasi: NE PRIHVAĆA SE, NIJE PREDMET OVOGA ZAKONA. Znači na osnovu jučerašnje prezentacije u Splitu je jasno da je politička odluka davno donijeta te je odlučeno unaprijed. Što se tiče rasprave i poltrona koji ju je vodio mogu samo reći komedija i bezobrazluk. A sa tehničke strane bez obzira na argumente kolega, razlog za totalno zaobilaženje elektrotehnike i strojarstva u fazi izrade projekta i gradnje za građevine stambene namjene do 400m2 bio je: - pa referenti to ionako neznaju čitati - u koprivnici investitori zbog njih nemaju sredstava za izradu glavnog projekta i kao šlag na kraju to ionako u okruženju nigdje nema. Blago se nama kad smo Njemačka. I za kraj savjetujem da se ukine savjetovanje jer ionako smo već izgubili skoro mjesec, a tako je hitno popravit "doing business". Prihvaćen Prihvaća se.
29 Ante Kraljević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Vezano uz predložene izmjene, većina komentara odnosi se na fazu projektiranja građevina, ali u svjetlu prijedloga, za elektro i strojarske instalacije nastaje vakuum u cijelom procesu gradnje, budući da ukoliko nema projekta, nema ni nadzora, ukoliko nema nadzora, nema ni završnih izjava,.... Apsolutno su nejasni mehanizmi kojima se, za objekte iz skupine 3b), osiguravaju usklađenosti izvedenih stanja elektro i strojarskih sa važećom tehničkom regulativom te bitnim zahtjevima za građevine (budući osim mehaničke stabilnosti, svi ostali su u većoj ili manjoj mjeri pokriveni mjerama/sustavima predviđenim kroz elektrotehničke i strojarske projekte). Iz navedenog, a temeljem osobnog višegodišnjeg projektantskog iskustva, ne vidim način na koji se ovim prijedlogom investitoru ubrzava, pojeftinjuje ili ne znam kako izlazi u susret. Naprotiv, samo vidim izloženost investitora potencijalnim problemima tijekom izvedbe, te naknadnog pokrivanja "izvedenih stanja" banalnim i samim time bagatelnim izjavama od strane članova HKIE/S. Daljnja degradacija dviju struka na djelu….. Također, do sada su projektanti elektro i strojarskih instalacija prikupljali kroz svoje projekte, a u ime investitora, uvjete priključenja, suglasnosti na projekte, komunikaciju sa nadležnim službama, komunalnim tvrtkama... Da li to sada na sebe preuzima investitor? Ipak, uštedio je (možda!)10-ak% na elektro projektima.... Šta je sa projektom fizike zgrade!? budući nemamo u zgradi sustava grijanja/hlađenja, jer nema strojarskog projekta. Netko je već spomenuo da je kategorizacija građevina kroz bruto površinu notorna glupost u svjetlu elektro i strojarskih sustava, te se u potpunosti s time slažem. Ante Kraljević, EPS d.o.o. Prihvaćen Prihvaća se.
30 Ante Mustapić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, ovim putem bi dao svoje mišljenje o novom Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama ZOG. Naime, sagledajmo sve objekte koji se grade (ili će se graditi) kao ljudsko tijelo. Izgled-Arhitektura, Kosti-Građevina, Unutarnji organi – Strojarstvo, Krvotok i živčani sustav- Elektroinstalacije. Da bi jedno tijelo (malo ili veliko) normalno funkcioniralo logično je da sadržava sve ove dijelove. Izbacivanjem „unutarnjih organa-strojarstva“ i/ili „Krvotoka i živčanog sustava- Elektroinstalacija“, mišljenja sam da bi se puno toga moglo narušiti u sustavu, a također se direktno degradiraju ove dvije inženjerske dijelatnosti, uvodi kaos i nered u sustav, a samim time i sigurnost ljudskih života je upitna. Ako se misli ubrzati proces dobivanja dozvola samim izbacivanjem projekata el. i stroj. instalacija iz prakse (do 400m2), mišljenja sam da je to totalno krivi tehnički pristup rješavanju problema brzine. Ionako zatrpane državne službe će još aljkavije (zbog roka od 15 dana) pregledavati/prelistavati projekte, a da ne govorim da će se čak i usporiti u službenoj proceduri slanja i pribavljanja Posebnih uvjeta gdje se službe za graditeljstvo pretvaraju u kurirske službe. Budimo realni, nema investitora (do 400m2) koji neće osobno puno brže pribaviti potrebnu dokumentaciju od iti jedne državne službe službenim putem. Iz ovoga su se nametnula neka pitanja: 1.Ako se želi investitora eventualno zaštititi od troška projekta el.instalacija ( koji nije niti 5-10% cijene arh.projekta), da li će se ubuduće morati smanjiti i cijene arhitektonskih projekata za tu cijenu? 2.Da li su onda potrebni projekti vode/kanalizacije za objekte do 400m2? 3.Po čemu i po kojim pravilnicima će se izvoditi strojarske i el.instalacije (jake struje, slabe struje i sustava zaštite od munje) na objektima (do 400m2), neće valjda prema „nekoj ideji od rodijakovog susida Mate“ koji je sebi radio letriku i spaja žice boju na boju, te tko će moći dati službenu garanciju investitoru na takvu el.instalaciju? Nadalje, izvođač ili investitor se nikad nije morao niti će morati držati 100% rasporeda utičnica i rasvjete i sl, ali se zato moraju bezpogovorno poštovati tehnička i sigurnosna pravila koju sa sobom nosi projekt el.instalacija, a samim time i izvedena el.instalacija. 4.Kako dati izvedeno stanje na tu instalaciju i eventualno uskladiti sve moguće pogreške i propuste koje su napravljene u izvođenju sa stanjem koje bi trebalo biti da se zadovolje svi tehnički i sigurnosni aspekti ne samo zaštite od požara nego i zaštite na radu? 5.Tko će i kako će atestirati instalacije strojarstva i elektroinstalacija koja je rađena od strane neke XY firme koja će za izvedeno stanje tražiti koji će projektant potpisati „neki izvedeni projekt“ i eventualnu utičnicu u kadi za punjenje mobitela dok se investitor kupa :-) ..? 6. Tko će biti odgovoran za pogreške, propuste, štete ili eventualne gubitke ljudskih života u slučaju nesreće na objektima do 400m2? Citiram neke sljedeće propise.... TEHNIČKI PROPIS ZA NISKONAPONSKE ELEKTRIČNE INSTALACIJE Članak 21. (1) Sadržaj glavnog projekta građevine u dijelu koji se odnosi na tehničko rješenje električne instalacije i uvjete za izvođenje i održavanje električne instalacije obuhvaćen je elektrotehničkim projektom kao i projektom ostalih struka, ako je to potrebno radi ostvarivanja funkcije električne instalacije. (2) Elektrotehnički projekt, u dijelu u kojem se odnosi na električnu instalaciju, ovisno o vrsti građevine i karakteristikama električne instalacije, mora sadržavati osobito: 4. u programu kontrole i osiguranja kvalitete: – radnje pregledavanja i ispitivanja električne instalacije i kriterije za dokaz sukladnosti s projektom Svi mi u ovom poslu (i šire) znamo prave probleme i tome se nikako ni ovim Izmjenama zakona očito ne pristupa a neke od njih su: nepotrebno gomilanje i traženje nepotrebne papirologije, nema povezanosti institucija, krivo raspoređeni poslovi i ideje, vječna dvosmislenost (pa čak i trosmislenost) tumačenja Zakona i pravilnika, i sl.... Ovim putem apeliram na sve one koji su sudjelovali u pisanju ovih izmjena da sagledaju sve probleme i nedostatke koje u konačnici može ova izmjena donjeti budućnosti, te da uključe u donošenje izmjena sve ostale Komore i inženjere za savjete i mišljenja kako pojedine postupke smanjiti i ubrzati, jer dobar savjet zlata vrijedi ukoliko sa ovim i sličnim izmjenama ne želimo drastično povećavati broj naših vrhunskih inženjera na inozemnim tržištima Irske, Njemačke, Švedske i dr zemalja. S poštovanjem, Ante Mustapić dipl.ing.el. (ovl.ing.el.) Prihvaćen Prihvaća se.
31 Arhikomplet d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Nije dobar članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za obiteljsku kuću od cca 399 m2 mogao potpisati samo arhitekt (valjda bez statike ??) ili samo gradjevinar (valjda bez arhitekture ??). Prihvaćen Prihvaća se.
32 Arhikomplet d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nije dobar članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za obiteljsku kuću od cca 399 m2 mogao potpisati samo arhitekt (valjda bez statike ??) ili samo gradjevinar (valjda bez arhitekture ??). Prihvaćen Prihvaća se.
33 Arhikomplet d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Nije dobar članak 12. po kojemu bi Glavni projekt za obiteljsku kuću od cca 399 m2 mogao potpisati samo arhitekt (valjda bez statike ??) ili samo gradjevinar (valjda bez arhitekture ??). Prihvaćen Prihvaća se.
34 arhitektonski fakultet KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOMENTAR vezano na članke 2., 6., i 12.: Postavlja se pitanje zašto zgrade 3. (3a i 3b) skupine (koje mogu imati i do 6.stanova) ne trebaju građevinsku dozvolu, a zgrade od 401/601m2 trebaju? Složenost građevina nije ovisna samo o površini građevine (npr. urbane vile s bazenima na krovu, velike konzole, složeni termotehnički sustavi, automatizacija upravljanja pametnim kućama mogu imati kvadraturu manju od 400m2 i da su za zadovoljavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu potrebni projekti svih struka. Ponajprije, tko će utvrditi da li projektna dokumentacija za zgrade 3. skupine zadovoljava SVE temeljne zahtjeve građevinu prije ishođenja uporabne dozvole s obzirom da je jedino propisano da se stručni nadzor građenja za te skupine građevina provodi samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti? Da li to znači da će Investitor tek na tehničkom pregledu saznati da mu zgrada uopće ne zadovoljava temeljne zahtjeve npr. za požar, sigurnost u korištenju ili sl. (što onda, rušiti i sve ponovo graditi ?) Dokazivanje SVIH temeljnih zahtjeva za građevinu nemoguće je postići samo arhitektonskim i građevinskim projektom, odnosno nijedna struka nije kvalificirana niti ovlaštena da uopće može dokazivati temeljne zahtjeve građevine vezane za drugu struku. Arhitektonski projekt ne može zamijeniti građevinski, niti obrnuto. Zadovoljavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu se postiže zajedno sa ostalim projektima posebno bitno npr. za strojarski projekt (temeljni zahtjevi po pitanju sigurnosti, požara za npr. plinske kotlovnice, određivanje potrebnog grijanja) ili elektrotehničkim projektom (sigurnost po pitanju strujnog udara, određivanje potrebne rasvjete za zadovoljenje uvjeta nZEB zgrade, i dr.) Nadalje, ne može arhitekt dokazivati temeljni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti ni za zgradu koju gradi za svoje potrebe jer se ugrožava temeljni zahtjev sigurnosti, odnosno sve potrebne projekte (arhitektonski, građevinski, strojarski i elektrotehnički projekt) ne može izraditi jedna fizička osoba “ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.", a i zgrada se nakon izgradnje za svoje potrebe može dalje prodavati te je istim člankom ponajprije ostavljen veliki prostor za manipulaciju što je opasno za sigurnost i zdravlje ljudi. U čemu je razlika projektiranja zgrade za svoje potrebe ili za nekog drugog? Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU., a što su obaveze preuzete od Republike Hrvatske stupanjem u EU 2013. godine. Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31. prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). Navedeni Tehnički propis (prema Direktivi) propisuje da Glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Ako se za zgradu ne izdaje građevinska dozvola zgrada ne bi imala obvezu biti izgrađena prema standardu gotovo nulte energije što prema Direktivi nije moguće jer nema nikakvih izuzeća za primjenu odredbi zgrada gotovo nulte energije za sve nove zgrade od navedenih datuma (ni za zgrade manje od 400/600m2, niti za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti kao što je navedeno za skupine 3a i 3b). Također ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada koje zahtjeva Direktiva a koje uključuju i standard zgrada gotovo nulte energije nije moguće dokazati bez minimalno arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog glavnog projekta. Nadalje, u članku 21. Zakona o gradnji propisana je izrada Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (što također proizlazi iz obaveza prihvaćenih navedenom Direktivom), a koji također nije moguće izraditi bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: " (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. Članak 6. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: "(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.". Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". Članak 17. (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim glavnog projekta. Može li ovo Ministarstvo određivati drugim tijelima (ministarstvima) da ne mogu tražiti izradu elaborata i dokumenata koji su određeni njihovim propisima u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta? (npr. elaborata zaštite od požara, konzervatorskog elaborata idr.) Napomena da je MUP u više navrata inzistirao da elaborat zaštite od požara postane sastavni dio glavnog projekta ili samostalni projekt zaštite od požara. Posebno se naglašava kako je u praksi prilikom energetske obnove zgrada uočen veliki broj propusta vezanih za zaštitu od požara te je i u medijima MGIPU prozivan za nedovoljnu brigu o povećanju požarnog opterećenja energetskom obnovom čiji projekti niti ne idu na potvrdu glavnog projekta. Zadnjom izmjenom Direktive navodi se da bi Države članice trebale odgovoriti na pitanja zaštite od požara i rizika povezanih s pojačanom seizmičkom aktivnošću koji utječu na energetske obnove i životni vijek zgrada. Članak 13. U članku 74. stavku 3. podstavak 2. briše se Ovo je opet korak unatrag, umjesto da se upravo izvedbeni projekt uvede kao obvezan koji je potrebniji za izgradnju nego glavni projekt (npr. plan armature je zasigurno potrebniji za izgradnju nego glavni projekt konstrukcija iz kojeg samo stručna osoba može iščitati kakvu je armaturu potrebno ugraditi). Na ovaj način ljudi ostaju nezaštićeni u zgradama jer je po ovom Zakonu moguće (ako investitor ne ugovori izradu izvedbenog projekta) napraviti i neboder bez plana armature ??? Tko je onda odgovoran ako se sve sruši i pogine velik broj ljudi a projektant je napravio dobar glavni projekt? Pitanje je zaštite života građana i preuzimanje odgovornosti za isto (i ispunjenja temeljnih zahtjeva i pri gradnji građevina, a ne samo u projektima). Članak 43. U članku 139. stavak 2. mijenja se i glasi: "(2) Investitor, odnosno vlasnik građevine dužan je omogućiti provedbu tehničkog pregleda, na tehničkom pregledu osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji i na tehničkom pregledu dati na uvid dokumentaciju iz članka 135. stavka 1. ovoga Zakona, a po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.". Nigdje nije propisan projektantski nadzor, dok se Pravilnikom o tehničkom pregledu obvezuje projektanta da daje mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom bez mogućnosti uvida u proces gradnje te praćenja usklađenosti sa projektnom dokumentacijom?! KOMENTAR S obzirom da se na samom početku u obrazloženju izmjene ovog Zakona brani s pozicije na Doing Business ljestvici, treba vidjeti da se kriteriji za ocjenu temelje na postupku (broj koraka, trajanje, trošak) svih administrativnih koraka za gradnju skladišta i nema nikakve veze s ukidanjem potrebne projektne dokumentacije za zadovoljenje temeljnih zahtjeva za građevinu, a posebno nema nikakve veze s ukidanjem građevinske dozvole i potrebne projektne dokumentacije za zgrade stambene ili poljoprivredne namjene do 400/600m2. Predloženim izmjenama Zakona se može dogoditi upravo suprotno - pad na Doing Business ljestvici ponajprije zbog nejasnog određivanja skupina građevina koja se može odužiti, odnosno produžava se potrebno vrijeme koje će trebati referentima za određivanje u koju uopće skupinu neka zgrada pripada (investitor koji ulazi u investiciju i gomila troškove započinje s idejnim rješenjem građevine, a još uvijek možda ne zna ni najosnovniju informaciju o tome u kojoj je skupini zgrada, odnosno ne zna koliko će proces projektiranja trajati, koja mu je sve dokumentacija potrebna prema Zakonu, koliko će ga to sve skupa koštati itd.), kao i dobivanje neujednačenog kriterija određivanja zgrada u skupine po upravama RH, a zbog nemogućnosti dokazivanja svih temeljnih zahtjeva samo s arhitektonskim i građevinskim projektom stvara se nepovjerenje u projektnu dokumentaciju i pitanje sigurnosti korištenja izgrađenih zgrada po korisnike i investitore. Naglašavamo i posljedice koje bi Hrvatska mogla trpjeti zbog neprovođenja navedenih Direktiva osobito u neprovođenju izgradnje novih zgrada kao zgrada gotovo nulte energije. Ukidanjem obaveze izrade strojarskih i elektrotehničkih projekata onemogućuje se provedba preuzetih obveza iz Direktive: - određivanje minimalnog energetskog svojstva zgrade pri izradi projekta zgrade na razini Edel (isporučene energije) i Eprim (primarne energije) te minimalnog obaveznog udjela obnovljivih izvora energije (OIE), a obveza izrade Energetskog certifikata za nove zgrade biti će onemogućena jer nema dostupnih podataka o Edel, Eprim i udjelu OIE. Nadalje, izmjenama Direktive traži se uvođenje infrastrukture za punjenje električnih automobila i pripadajuće kanalske infrastrukture na parkiralištima u stambenim i nestambenim zgradama, uvođenje smart buildings automatiziranih pametnih sustava upravljanja zgradama, a nakon zgrada gotovo nulte energije u budućim razdobljima očekuju se zgrade nulte energije, te zgrade koje same proizvode energiju. Iz svega navedenog proizlazi da su strojarski i elektrotehnički projekti ne samo potrebni nego postaju jedni od najvažnijih u projektiranju zgrada. Propisivanje potrebnih projekata Zakonom o gradnji nepotrebnim uplitanjem u autonomiju odgovornih projektanata (zato postoji osobna odgovornost projektanata), koji prema svom znanju i sposobnosti moraju uključiti sve struke potrebne da se dokaže ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevine, kroz njihove projekte. Iako investitori često traže samo projekte koji pišu u Zakonu o gradnji, to ne amnestira projektante da moraju projektima dokazati sve temeljne zahtjeve za građevinu. Arhitektonski i/ili građevinski projekt ne može sadržavati sve podatke potrebne za dokazivanje temeljnog zahtjeva gospodarenje energijom i očuvanje topline jer svi potrebni podaci nisu obuhvaćeni u području arhitektonske i građevinske struke. Teoretski primjer – obiteljska kuća s lokalnim pećima na kruta goriva bez strojarskog projekta:  Nema dokaz mogućnosti ostvarivanja unutarnje projektne temperature za stambene prostore, difuzije vodene pare i kondenzacije na površinama konstrukcija  Grijani i indirektno grijani prostori – nema dimenzioniranja grijanja, nema ostvarivanje uvjeta mikroklime u prostoru  Sigurnost – nema proračuna dimovodnih kanala i potrebne izmjene zraka za ložišta koja koriste zrak iz prostora za boravak, te nisu zadovoljeni osnovni uvjeti zaštite života i zdravlje Zgrada nZEB – ako je teoretski izgrađena bez svih potrebnih projekata – ušteda na projektnoj dokumentaciji, ali dolazimo do dokaza energetskog svojstva zgrade – energetskog certifikata. Sve podatke koji nedostaju u projektu energetski certifikator mora potvrditi energetskim pregledom, kako bi mogao u proračun uključiti informaciju koja je na razini izvedbenog projekta. Ako nema projektne dokumentacije, znači certifikator mora izraditi projekt izvedenog stanja svih instalacija, svih sustava. Ušteda na projektima, još veći trošak na certificiranju. Nadalje, sve greške koje se mogu prevenirati u projektu se ispravljaju u toku izvedbe što u konačnici stvara puno više troškova i nesigurnost investicije samom investitoru od izrade potrebne projektne dokumentacije. Najvažnije, vezano za poboljšanje pozicije na Doing Business ljestvici, ako se vide kriteriji i ocjena za RH i bilo koju visoko razvijenu zemlju OECD, uzmimo DE: • Anketnom metodom se ocjenjuje postupak (broj koraka, trajanje, trošak) svih administrativnih koraka za gradnju skladišta, pa nas promjene u kategoriji obiteljske kuće neće dovesti do bolje pozicije. • Hrvatska ima 22 administrativna koraka, prosjek EU je 16, a za OECD (high income države) 12,7 koraka o Treba pogledati primjer Njemačke, prvi administrativni korak je samo jedan: ishođenje uvjeta za građenje i posebnih uvjeta i traje 30 dana. Mi imamo 6 posebnih uvjeta, ali teku paralelno i rješavaju se u 15 dana. Bit je u tome da administracija preuzme odgovornost – nakon zaprimanja zahtjeva za lokacijske uvjete, sva tijela s javnim ovlastima na popisu moraju funkcionirati kao dio iste administracije, jednom je urudžbiran zahtjev, nakon toga elektronska razmjena informacija i trenutno reagiranje. A ne da su Hrvatske vode ili Hrvatske šume ponašaju kao država u državi s vlastitim odvojenim zatezanjima postupka prema drugim upravnim tijelima i nitko im ništa ne može, npr. različita pravila za obračun površine/obujma za obračun doprinosa, gdje se svakome mora dati odvojena dokaznicu mjera !!! Imamo normu 9826, i ako oni hoće nešto izvan propisane norme onda bi to sami trebali izračunavati ili prilagoditi svoje koeficijente prihvaćenoj normi – za sada su država u državi, jer ne poštuju preuzete norme za obračun površina i obujma! o Ukupno trajanje postupka – Hrvatska 146 dana, HI OECD 153,1 dana, prosjek 170 dana! Usporediti brojeve. o Trošak u postotku vrijednosti skladišta – RH 10,9%, prosjek 4%, a HI OECD 1,5%. Gledajmo malo njemački HOAI – oni po toj cijeni ne smiju davati inženjersku uslugu (jedini koji su zadržali minimalnu cijenu usluge). Tu izgleda kao da su brojevi dosta frizirani te da se preskaču neki troškovi o Indeks kontrole kvalitete gradnje – mi smo na 12, OECD na 11,5, vrla Njemačka ima 9,5! Na kraju treba pogledati koji bitni zahtjevi trebaju biti ispunjeni na izvedenoj zgradi u DE - neka im netko predloži da to naprave bez projekata. Prijedlog – sve prethodne suglasnosti obuhvatiti u jednom postupku ishođenja lokacijskih uvjeta, srezali smo broj koraka na 12 ili 13. Kod troška komunalni i vodni doprinos su najveće stavke, ali su vezane uz lokalnu politiku – ne bi li bilo u redu uzeti područje npr. Sv. Nedelje? Svi ostali parametri su nam povoljniji, a ukupno trajanje bi se objedinjavanjem i disciplinom u prvom predloženom koraku sigurno još skratilo. Predlaže se za buduće razdoblje: - Jedna skupina građevina, odnosno jedinstvena procedura koja je pojednostavljena po uzoru na razvijene države (npr. Austrija, Švedska, SAD) koje su visoko na Doing Business ljestvici : - Ukidanje glavnog projekta, izrada idejnog projekta temeljem kojeg se dobivaju lokacijski uvjeti, prethodne suglasnosti i građevinska dozvola u jednom potezu, a onda nakon toga investitor i izvođač moraju angažirati projektante za dokazivanje temeljenih svojstava građevine u izvedbenim projektima, temeljem kojih se dobivaju konačne suglasnosti (tome ide u prilog sve veća primjena BIM tehnologija u projektiranju koja u biti ne barataju s formom glavnog projekta nego idejnog i izvedbenog do određene razine detaljnosti!). - Projektanti i inspekcijske službe (građevinske, elektro, plinarske, itd.) izvode nadzor na gradilištu tijekom gradnje - tijekom izvedbe projektanti na tjednoj bazi, a inspekcijske službe prije zatvaranja instalacija ili konstrukcija i potom se rade sanacije ili odobravaju situacije izvedenog stanja, te ne postoji posebna nadzorna služba kao prema našem ZOG-u! Za kontrolu kvalitete izvedenih radova ne postoji stručni (izvođački) nadzor, nego pravna država odmah naplaćuje štetu od izvođača i podizvođača prema prijavi projektanta ili inspekcijskih službi, uskraćuje licence i traži osobnu odgovornost vlasnika tvrtki, zatvorili oni tvrtku u međuvremenu ili ne... ali za to mora funkcionirati pravna država u razumnim vremenskim rokovima. Naplata situacija za izvedene radove ide tek po odobrenju projektanta i inspektora za izvedene radove, kao dokaz da su u skladu s od njihove strane izrađenim projektom i sigurnosnim uvjetima. Tome i služi žig ovlaštenog inženjera i daje im za to mandat i obavezu. Nema bolje garancije za zaštitu investitora, korisnima i društva u cjelini od građevinskih malverzacija, te osiguranje sigurne i kvalitetne gradnje! Da ne govorimo o tome koliko je na taj način pojednostavljen i ubrzan proces ishođenja građevinske dozvole i transparentnost odgovornosti. Tako to funkcionira u uređenim državama koje su visoko na Doing Bussiness ljestvici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje zgrada jer je isto nužno za sustav eDozvole, a u preostalom dijelu jer se cijeni da ne bi doprinijelo cilju Zakona. Prihvaćanje određenog prijedloga bi bilo protivno cilju Zakona
35 Asmir Junuzović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ponovno se susrećemo sa situacijom gdje se gotovo rješenje stavlja na raspravu, a zakon će se zbog prethodnih političkih odluka najvjerojatnije donijeti u formi u kojoj je prezentiran. Brojne primjedbe kolega više nego dovoljno argumentiraju ovu tvrdnju. Podržavam koncept izdavanja građevinskih dozvola uz idejni projekt, uz obavezu izrade glavnog I izvedbenog projekta za veće i specifične projekte. Nedostatak konzultacija sa inžinjerskim Komorama i duži, kooperativni razvoj zakonskog rješenja, nešto je što bi donijelo dobro svima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Potrebne konzultacije s komorama su provedene.
36 Branimir Beljan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116, stavak 1 se mjenja u: (1) Ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine koja neposredno graniči s više od deset nekretnina, odnosno ako postoji više od 10 vlasnika graničnih nekretnina, odnosno ako se građevinska dozvola izdaje za građenje građevine na građevnoj čestici koja se formira od deset ili više nekretnina ili za građenje građevine unutar obuhvata zahvata u prostoru koji se sastoji od deset ili više nekretnina stranke se radi uvida u spis predmeta pozivaju javnim pozivom koji se objavljuje na oglasnoj ploči tijela graditeljstva i na elektroničkoj oglasnoj ploči. Obrazloženje: Ukoliko se građevinska dozvola izdaje za objekat koji graniči sa 9 nekretnina, a svaka ima 20 suvlasnika. Poziv se mora dostaviti svakom od 180 suvlasnika (primjer: ukoliko graničite sa višestambenim objektom sa etažnim vlasništvom, možete imati stotine susjeda.). Ukoliko graničite sa 10 nekrettnina koje imaju jednog vlasnika. Istom se po sadašnjem zakonu ne mora uručiti poziv. Smatram da je sadašnje rješenje poptpuno ne adekvatno, jer trenutno dostava poziva jako usporava proces izdavanja dozvole. Često i po nekoliko mjeseci. Ukoliko se usvoje predložene promjene investitor će dobiti jasniji rok u kojem dozvola postaje pravomoćna. Također, predlažemo da se broj od 10 graničnih nekretnina smanji da što manji broj. 3 ili 5. Ili u najboljoj varijanti potpuno ukine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne daje mišljenje koje bi bilo prihvatljivo s osnova ZUP-a.
37 Branimir Beljan KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. Točku (1) treba promijeniti u: Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije u 1 dan prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. Obrazloženje: Ne postoji razlog za rok od osam dana. Ako je dozvola pravomočna i svi su uvijeti ispunjeni. Investitor bi morao moći odmah pristupiti građenju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je propisani rok od 8 dana primjeren.
38 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
39 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
40 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
41 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
42 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
43 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
44 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
45 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. PREDLAŽEMO IZMJENU: U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer glavni idejni projekt ne postoji.
46 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
47 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
48 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. PREDLAŽEMO (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
49 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. PREDLAŽEMO Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
50 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
51 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
52 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
53 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
54 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
55 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
56 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
57 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
58 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
59 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
60 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
61 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
62 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
63 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
64 DAMIR MAMIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Dokument u nastavku nastao je kao reakcija na predložene izmjene i dopune Zakona o gradnji. Postojeći Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedure za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. Dokument u nastavku pokušava argumentirati jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Cilj ovog dokumenta je pokazati da i unutar loše strukture i preopširnost postojećeg zakona takav koncept je moguće opravdati. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
65 Damir Marasović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Jedan od razloga za pokretanje izmjena i dopuna Zakona jest ubrzavanje postupka izdavanja građevinskih dozvola. Ali, postupak ćete ubrzati, time i pojeftiniti investiciju, prije svega osposobljavanjem a i pokretanjem prilično glomaznog aparata u nadležnim institucijama. To se ne postiže zakonom. Problem je prije svega tamo. I to u fazi pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja kao i u ocjeni usklađenosti projekta sa zakonskim propisima odnosno izdavanja građevinske dozvole. Što se tiče obveza investitora kod pribavljanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja one investitoru ne predstavljaju problem. Uz pomoć odabranog projektanta to se lako riješi. Osigurajte samo da nadležne službe traženo dostave u najkraćem mogućem roku. Isto vrijedi i za potvrde o usklađenosti projekata. Skraćivanje i pojeftinjenje postupka na način da se umjesto četiri projekta izrađuju dva, izostavljajući strojarski i elektroprojekt (za zgrade pod 3b) je neprihvatljivo. Elektroprojekt je potreban za svaku zgradu, neovisno o veličini, inače dovodite u pitanje i funkcionalnost i sigurnost. Što je s projektom hidroinstalacija, koje ste klasificirali pod građevinski projekt (!?). Znači li to da će takve zgrade trebati hidroprojekt a neće i elektroprojekt? Termotehnički projekt, koji uključuje grijanje, hlađenje i grijanje potrošne tople vode, danas kada se naglasak stavlja na uštedu energije i traži certifikat u tom smislu, također je neophodan. Raskorak između propisa koji reguliraju gradnju i onih koji utvrđuju pravila certificiranja je velik. Ovim prijedlogom još se i povećava. Ma koliko bilo hvalevrijedno certificiranje zgrada to je neusporedivo s projektom koji osigurava funkcionalnost i sigurnost. Osim toga u Zakonu o gradnji i dalje ostaje poglavlje 3. Energetsko svojstvo zgrade kojemu tamo nije mjesto i za koje ste se složili da će to biti razmotreno prilikom slijedećih izmjena Zakona. Vidim da sličnih razmišljanja u strojarskoj i elektrostruci ima dosta pa se ne treba ponavljati. Problem sigurno nije u projektima, Projekt je prva, neizostavna faza u građenju. I ne samo to. Ako se želi uredno građena zgrada i uredno predana investitora neophodan je i projekt izvedenog stanja. A vi ste tu obvezu već ranije ukinuli. Činjenica je da se u tijeku izvođenja često mijenjaju neka rješenja, posebno detalji i da to ostane neregistrirano. Izmjene, a posebno kod instalacija, ostaju nevidljive a nema ih na papiru (ili elektronski zapisane, svejedno). Kako će se izvesti eventualna buduća rekonstrukcija bez poznavanja stvarnog stanja? Ponavljam govorim o instalacijama, ako vam to nešto znači. Projekt izvedenog stanja može biti zamijenjen izjavom nadzornog inženjera da je izvedba u svemu prema izvedbenom projektu. Naravno, ako jest tako. To mora biti propisano. Problem kojega očito ne uočavate jest održavanje zgrada. Dio Zakona je poglavlje 8,3, u kojem se navode obveze vlasnika. Za praksu to nije dovoljno. Mislim na zgrade s više vlasnika, posebno višestambene zgrade. Praksa s održavanjem je katastrofalna, poslijedice još gore a odgovornost je na vašem Ministarstvu. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na strojarski i elektro projekt jer se cijeni da tvrdnje nisu točne.
66 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. U članku 140. stavku 2. riječi: "sudionici u gradnji" zamjenjuju se riječju: "investitor". Ovo je greška? Ili.... Primljeno na znanje Ne radi se o grešci.
67 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predloženi članak će stvoriti niz nejasnoća i različitih tumačenja. Ako to nije CILJ predloženog, razvrstavanje građevina mora ostati kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
68 DANIJELA BLAŽEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem: U članku 19. na početku stavka 1. stavlja se oznaka stavka: "(1)" i riječ glavni mijenja se u „idejni“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom i proračunima u pogledu temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. Napomena: Odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po sadržaju ima točno definirane gabarite i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta. Nema razloga za odstupanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
69 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Ukoliko se ne namjeravaju definirati "iznimke", članak treba izbaciti Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
70 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
71 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Nije jasno što se ovom podjelom htjelo postići, skraćenje postupaka - svakako ne, kaos pri tumačenju i razvrstavanju u kategorije – sigurno da. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
72 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Apsolutno se slažem s kolegama koji se zalažu za uvođenje potvrde idejnog projekta o usklađenosti sa zakonskom i prostornom planskom dokumentacijom jer je jedan od najvećih problema u praksi upravo njihova česta promjena što dovodi do toga da glavni projekt u trenutku podnošenja zahtjeva za izdavanjem građevinske dozvole više nije u skladu s propisima te se tu stvaraju dodatni troškovi i produljuju rokovi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet Zakona o gradnji.
73 Danijela Milolović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 12. je toliko skandalozan da se ne mogu oteti dojmu da je on tu samo kako bi bio „probni balon“ kojim bi se ispitale reakcije. Kako je to članak koji je struku najviše digao na noge, a praktički samo struka sudjeluje u savjetovanju te nema velikog straha od medijskog pritiska, pretpostavljam da će se u fazi „pregovaranja“ samo taj članak izbaciti što će za struku djelovati kao velika pobjeda, a da u stvari nikada nije ni postojala namjera njegovog provođenja jer je u sukobu sa ostalom zakonskom regulativom i nije u skladu s ostalim ciljevima (kao što je npr. NZEB najavljen već za iduću godinu). Prihvaćen Prihvaća se.
74 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Jasan mi je cilj dizanja na ljestvici Doing Bussines-a u EU. Međutim,sigurno ne na ovakav način. Na način koji ću iznijeti po broju članka - investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Svakako,ovim putem pozivam Ministarstvo da više komunicira s arhitektima "na terenu", koji svakodnevno jako dobro dijagnosticiraju gdje su "začepljene arterije". Za dizanje na ljestvici Doing businessa, APSOLUTNO je potrebna bolja suradnja predstavnika uprave po svim nivoima (od referenata do Ministarstva) , jer nije li smisao da jedni drugima budemo na usluzi i da sinergijski djelujemo, kako bi proces izdavanja dozvole bio brži ? U moru problema, problem je i u Zakonu koji je višeznačan, te ga se tumači na razne načine, a pri tom mišljenje Ministarstva nije obvezujeće ?! Sve to troši vrijeme i novac. Nadam se da ste svjesni da ISTI PROJEKT kod jednog referenta može dobiti dozvolu, kod drugog ne. Zbog prije navedenog razloga. Moj prijedlog je, da na zadovoljstvo kompletne struke (arhitekti,građevinari,strojari, geodeti, elektroinžinjeri itd), investitora,....ma SVIH- napravite sasvim novi Zakon. Vita jela-zelen bor,čekam brzi odgovor. P.S. U slučaju da ne želite suradnju s inžinjerima na terenu.......Prodajen uje. Evo,kaže kolega koji sjedi do mene - da će on radije u Irsku. Neće u masline. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog stalne suradnje s arhitektima i drugim strukama „na terenu“ te s uredima koji izdaju dozvole se kontinuirano provodi na različite načine. Jedan od takvih načina su i spomenuta mišljenja Ministarstva kojima se otklanjaju nedoumice u provedbi zakona i ujednačava upravnopravna praksa u Republici Hrvatskoj. Prijedlog se ne prihvaća jer je za ostvarenje cilja potrebno izvršiti predložene izmjene Zakona i to brzo.
75 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Donošenje novog Zakona OBAVEZNO prolongirati, zbog njegove složenosti, i kaosa koji bi mogao nastati. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
76 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
77 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
78 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
79 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
80 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
81 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Primljeno na znanje Ne mora, jer to nije propisano.
82 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
83 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
84 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna. Građevinska dozvola se dostavlja u građevinsku inspekciju.
85 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
86 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je pitanje nadzora nad provedbom ove odredbe određeno Zakonom o građevinskoj inspekciji.
87 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
88 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
89 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
90 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
91 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Čl. 110. Odnos st. 1. točka 7. i st. 2. točka 3 ? Nepotrebno ako se zna da poseban propis (ZPU) definira gdje je potrebno donijeti UPU ( za neizgrađeno i neuređeno područje, i urbanu sanaciju ). Ako se pogleda u čl. 79. st. 4. točka 3. konačnog prijedloga Zakona o prostornom uređenju (ZPU) isti je u suprotnosti sa stavkom 1. tog članka i ta suprotnost i nelogičnost je jednostavno prenijeta i u Zakon o gradnji . Zašto ? Zato jer je čestica po pojmovniku istog ZPU-a (točka 23. i 24. - pojam neuređenog zemljišta i osnovne infrastrukture ) definirana kao uređena ako ima osiguran pristup i odvodnju otpadnih voda pa za istu onda niti ne treba UPU dok čl. 79. st. 4. navodi iznimke moguće gradnje tamo gdje je potreban UPU. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (3) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
92 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 4. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
93 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
94 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
95 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase: "Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja potvrda glavnog projekta (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
96 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
97 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
98 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
99 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
100 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
101 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
102 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
103 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
104 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Predlažem izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
105 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Prihvaćen Prihvaća se.
106 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
107 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
108 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
109 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
110 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
111 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su obje odredbe jasne.
112 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. - Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
113 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole." .Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. - Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
114 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
115 Darija Tičinović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. - Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
116 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Što ako Tijelo ne donese rješenje u zakonskom roku? Primljeno na znanje Zakonom o općem upravnom postupku je propisano pravo na žalbu.
117 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Slažem se s primjedbama kolega te me zanima koje su sankcije prema Tijelu u slučaju prekoračenja roka? Primljeno na znanje Nema ih jer je rok instruktivan.
118 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine NN 46/2018 Članak 3. je u koliziji s ovim: (1) Tehničkom pregledu dužni su prisustvovati svi sudionici u gradnji, te voditelju tehničkog pregleda i predstavnicima javnopravnih tijela dati odgovore i objašnjenja koja od njih zatraže, kao i sve podatke, dokumente i izjave potrebne za obavljanje tehničkog pregleda i izdavanje uporabne dozvole. (2) Projektant glavnog projekta dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom koji je sastavni dio građevinske dozvole, odnosno s glavnim projektom za građevine 3. skupine i očitovanje o projektantskom nadzoru ako je obavljen. (3) Ako je revident u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zahtijevao kontrolu dijela izvedbenog projekta, odnosno pregled radova u određenoj fazi građenja, dužan je na tehničkom pregledu dati mišljenje o ispunjavanju tih zahtjeva. (4) Ako koji od sudionika u gradnji ne pristupi tehničkom pregledu, voditelj tehničkog pregleda može odgoditi obavljanje tehničkog pregleda ili odrediti provedbu onih radnji koje se po prirodi stvari mogu provoditi bez prisutnosti tog sudionika. (5) U slučaju iz stavka 4. ovoga članka, ako to priroda stvari dopušta voditelj tehničkog pregleda može odlučiti da je za provedbu tehničkog pregleda, umjesto sudjelovanja sudionika u gradnji, dostatno njegovo mišljenje ili drugo očitovanje u pisanom obliku. (6) Ako u slučaju iz stavaka 2. i 3. ovoga članka projektant, odnosno revident ne daju mišljenje na tehničkom pregledu ili u ostavljenom roku, smatra se da je mišljenje dano. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer pravilnik mora biti usklađen sa zakonom.
119 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Što ako Tijelo ne izvrši traženo u roku od 5 dana? Koje su sankcije prema Tijelu? Predlažem da se uvedu sankcije za sve sudionike procesu a ne samo za investitore, izvođače i projektante. Primljeno na znanje Nema ih jer se radi o instruktivnom roku.
120 Daša Gazde KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Slažem se sa navedenim prijedlozima kolega, no zanima me koji je instrument sankcioniranja u slučaju da javnopravno tijelo ne izda uvjete u roku od osam dana od dana od kojega to od njega zatraži projektant? Primljeno na znanje Naknada štete ako do iste dođe.
121 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Kao član Područnog obora Osijek, a temeljem mišljenja članova Područnog odbora Osijek Hrvatske komore inženjera strojarstva predlažemo sljedeće: Br. PO OS: 09/2019. Požega, 13.03.2019. godine ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI prijedlozi, primjedbe i mišljenja Sukladno pozivu na Internet stranicama HKIS na sudjelovanje u javnom savjetovanju te nakon email rasprave svih članova Vijeća PO Osijek te ostalih članova PO Osijek kao Vijeće PO Osijek donosimo prijedloge, primjedbe i mišljenja na prijedlog Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji: Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: " (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. Prijedlog Članak 4. mijenja se i glasi: … 3.b skupina – građevine za koje se prema posebnom pravilniku utvrđuju kao jednostavne građevine. Pravilnik kojim se određuju jednostavne građevine će donijeti ministar nadležan za poslove graditeljstva. Obrazloženje: Za razvrstavanje građevina i radova na građevinama s obzirom na zahtjevnost postupka ne može kriterij biti površina građevine. Izmjenom Zakona NN 153/13 izbrisan je kriterij kojim su se zgrade razvrstavale s obzirom na površinu zgrade (stambene zgrade čija površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija površina ne prelazi 600 m²) jer se isti kriterij pokazao kao izrazito loše rješenje. Zahtjevnost postupka gradnje kao i ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu je u direktnoj vezi sa složenosti opremom koja se ugrađuje na građevinu te opasnostima koje su vezane uz opremu. Jasno je da građevina – stambena zgrada površine i do 100 m2 može biti daleko složenija i zahtjevnija te može predstavljati i veću opasnost za korisnika od stambene zgrade čija je površina 400 m² i više m². Iz toga razloga predlaže se da 3.b skupina budu građevine za koje nije potrebna građevinska dozvola sukladno sadašnjem Pravilniku Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 112/17, 34/18) Članak 5. U članku 19. na početku stavka 1. stavlja se oznaka stavka: "(1)". Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. Prijedlog U stavku (2) dodaje se rečenica: Ukupna građevinska površina ne smije biti veća od površine određene glavnim projektom. Obrazloženje: Često puta investitor pogotovo stambenih i nestambenih građevina, svjesno i s namjerom odstupa od utvrđenih građevinskih mjera glavnim projektom s ciljem povećanja ukupne površine građevine a samim time i zagrade (uglavnom kod građenja stambene zgrade za tržište zbog povećanja profita), pozivajući se na odredbu ovog članka. Članak 6. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: "(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.". Prijedlog Stavak 2. i stavak 3. brisati. Obrazloženje: Prijedlog stavka 2. je u suprotnosti s Članak 17., 49. i 50. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje Članak. 17 Poslove projektiranja u svojstvu odgovorne osobe (projektanta i/ili glavnog projektanta) u okviru zadaća svoje struke može obavljati ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje udruživanje u Komoru. Čl. 49. određuju zadaće arhitektonske struke, a čl. 50. Zadaće građevinske struke. Izrada ''cijelog glavnog projekta'' podrazumijeva izradu i strojarskog i elektrotehničkog projekta a zašto osobe s arhitektonskim i građevinskim ovlaštenjem nisu ovlaštene, niti imaju znanja. Također, obavljanje poslova projektiranja izvan zadaća svoje struke je kažnjivo člankom 82. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN ) novčanom kaznom od 15.000,00 do 30.000,00 kuna kao osoba ako obavlja posao projektanta i/ili glavnog projektanta, a ne ispunjava uvjete iz članka 17. ovoga Zakona (''obavlja poslove projektiranja izvan okvira svoje struke''). Isto tako, obavljanje projektantskih poslova izvan svoje struke je povreda Kodeksa strukovne etike ovlaštenih arhitekata (HKA) i ovlaštenih inženjera Građevinarstva (HKIG) Članak 7. U članku 59. stavku 2. riječi: "zgrada 3. skupine" zamjenjuje se riječima: "3.a i 3.b skupine". (2) Stručni nadzor građenja 4. i 5. skupine građevina provodi se samo u odnosu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva mehaničke otpornosti i stabilnosti. Prijedlog Članak 59. stavak 2. se briše Obrazloženje: Isto kao i za članak 6. Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". Prijedlog Članak 72. se briše. Obrazloženje 1: Predmetnim zakonom je određeno da '' … svaka građevina, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.). Naglasak je svaka građevina, bez iznimke mora biti projektirana da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Također, prema čl. 68. predmetnog Zakona, ''Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se … dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, …''. Glavnim projektom se dokazuje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Kao što je poznato temeljni zahtjevi za građevinu su: mehanička otpornost i stabilnost; sigurnost u slučaju požara; higijena, zdravlje i okoliš; sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe; zaštita od buke; gospodarenje energijom i očuvanje topline; održiva uporaba prirodnih izvora. Sukladno temeljnom zahtjevu mehanička otpornost i stabilnost (Čl. 9.), ''… građevina mora biti projektirana … tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do: 3. oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi'' Vrsta, dimenzije i masa ugrađene opreme termotehničkih instalacija (npr. kotao, dizalica topline, pumpe, hladnjaci i sl. strojarska oprema) se određuju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira vrstu, dimenzije i masu opreme nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev mehanička otpornost i stabilnost Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost u slučaju požara (Čl. 10.), ''… građevine moraju biti projektirane … tako da u slučaju izbijanja požara: 2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno …'' Požarno opterećenje građevine, a na osnovi toga sustavi zaštite od požara građevine, se određuje na osnovi i karakteristika termotehničkih sustava (količina goriva, toplinski učinak izvora topline i dr.) koji su definirani u strojarskom projektu. Upravo, termotehnički sustavi (sustav grijanja) s dimovodima i dimnjacima su često uzorci nastanka požara u građevinama a isti se definiraju strojarskim projektom. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije nije moguće utvrditi ispunjava li građevine temeljni zahtjev sigurnost u slučaju požara. Sukladno temeljnom zahtjevu higijena, zdravlje i okoliš (čl. 11), građevina mora biti projektirana ''… tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, ….a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor'' Navedeno se dokazuje strojarskim projektom s obzirom hlapljive organske spojeve (VOC) koji se nalaze uglavnom u sustavima grijanja, hlađenja i klimatizacije. Staklenički plinovi su također posljedica rada termotehničkih postrojenja građevine, a koji su određeni strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe (Čl. 12.), građevina mora biti projektirana … tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su … opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale.'' Opekline, ozljede od eksplozije su u većini slučajeva posljedica rada termotehničkih sustava građevine (tople površine kotlova, dimnjaka i sl. kao i eksplozije od plinske instalacije i sustava grijanja i sl.) što je određeno u strojarskom projektu. Isto tako zaštita od električnog udara se određuje elektrotehničkim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu zaštita od buke (čl. 13) ''građevina mora biti projektirana … tako da buka koju zamjećuju korisnici ili osobe koje se nalaze u blizini ostaje na razini koja ne predstavlja prijetnju njihovu zdravlju i koja im omogućuje spavanje, odmor i rad u zadovoljavajućim uvjetima.'' Buka koju generiraju strojarski sustavi (ventilatori, strujanje zraka kroz kanale i istrujavanje zraka u prostor, dizalice topline, kotlovi i dr. strojarska oprema) se svodi u granice dozvoljene razine mjerama koje se definiraju strojarskim projektom. Sukladno temeljnom zahtjevu gospodarenje energijom i očuvanje topline (Čl. 14.) '' … građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane … tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje.'' Sustavi ili instalacije za grijanje, hlađenje i provjetravanje se projektiraju isključivo strojarskim projektom, vodeći pri tome brigu '' … da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini …'' te da '' … moraju biti energetski učinkovite …''. Sukladno temeljnom zahtjevu Održiva uporaba prirodnih izvora (Čl. 15.) '' … građevine moraju biti projektirane,… tako da je uporaba prirodnih izvora održiva, a posebno moraju zajamčiti sljedeće: 1. ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže građevine, njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja 2. trajnost građevine 3. uporabu okolišu prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u građevinama'' Zahtjev za ponovnu uporabu ili mogućnost reciklaže se odnosi i na strojarsku opremu, trajnost građevine je ovisna i o trajanju strojarskih instalacija (trajanje kotla, dizalice topline ventilatora i sl. strojarske opreme), kao i upotreba za okoliš prihvatljivih sirovina se definira u strojarskom projektu. Ukoliko nije izrađen strojarski projekt koji definira tehničke karakteristike strojarskih sustava i instalacija u građevini nije niti dokazan temeljni zahtjev Održiva uporaba prirodnih izvora. Zaključno: Ukoliko nije izrađen strojarski projekt građevine (isto tako i elektrotehnički projekt kao i arhitektonski ili građevinski projekt jer je predviđena i opcija da se radi samo građevinski ili arhitektonski projekt) nije moguće dokazati niti jedno od temeljnih zahtjeva za građevinu, a ovim zakonom je određeno da ''… svaka građevina, mora biti projektirana … na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu …'' (čl. 7.), a isto se dokazuje glavnim projektom. Predložena odredba članka 72. je u suprotnosti s čl. 7.-15. predmetnog Zakona, kao i Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. (Službeni list Europske unije L 88, 4.4.2011., str. 5), Članak 3. Temeljni zahtjevi za građevine i bitne značajke građevnih proizvoda (prilog I. Uredbe) i Prilogom I Obrazloženje 2: Ukoliko za zgrade stambene namjene iz sadašnjeg prijedloga 3b nije potreban strojarski i elektrotehnički projekt nejasno ja na koji način će se dokazivati ispunjavanja Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD) za zgrade skupine 3b, a što se odnosi na nZEB zgrade (G0EZ zgrade), ispunjenje zahtjeva za obnovljivim izvorima energije i dr. zahtjevima Direktive. Isto tako i tehnički propisi određuju obvezu izrade strojarskog projekta: Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“ broj 128/15, 70/18, 73/18, 86/18)- članak 64. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za prozore i vrata („Narodne novine“ broj 69/06), Tehnički propis o sustavima ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije zgrada („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis za dimnjake u građevinama („Narodne novine“ broj 03/07) - članak 202. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o sustavima grijanja i hlađenja zgrada („Narodne novine“ broj 110/08) - članak 17. definiran je projekt strojarske struke, Tehnički propis o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 35/18) Kao Vijeće PO Osijek ovaj isti tekst postavit ćemo i na portal e-savjetovanje kao službeni stav Vijeća PO Osijek. Predsjednik Vijeća PO Osijek MARIO FERENC, dipl.ing.stroj. objavio član Područnog odbora Osijek pri HKIS, Davor Savić, d.i.s. Nije prihvaćen Ne prihvaćaju se prijedlozi vezani uz razvrstavanje građevina jer je rješenje iz Nacrta prijedloga zakona potrebno za rad sustava eDozvole. U preostalom dijelu se ne prihvaća, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
122 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ne razumijem je li vrednovanje poslovanja po "doing business" zapravo šamar svima nama za ono što smo radili dobro? Čitam komentare kolega i u potpunosti se slažem sa njima. Ukratko bih ponovio: - nismo dužni poštivati odredbe Direktive o energetskom svojstvu zgrade (EPBD). Ili jesmo? Kako? - što je sa zadovoljenjem kriterija za zgrade gotovo nulte energije? Ovakvi projekti bez električara i strojara ne idu. - bez elektrotehničkog projekta nema sigurnih instalacija struje. Što je sa zaštitom od udara groma? Što to znači za osigurane objekte (konkretno osiguravajuća društva) ili za HEP? Karikiram, kuća je osigurana, ima tehnički i sve uredne papire, ali ne i projektiran sustav zaštite od udara groma, na području gdje je to posebno izraženo? - strojarski i elektrotehnički sustavi mogu biti jako složeni i u jednostavnim građevinama. Znači li to da ih ne treba biti jer Investitor, da ne bi platio projekt će to sigurno prebaciti na Izvoditelja a ovaj na nekog od dobavljača ili podizvoditelja. Situacija poput one u npr. Sloveniji. Stvar će se svesti samo na projekt priključka/dimnjaka, jer oni će biti obvezni a i taj dio strojari ne moraju raditi kao što nisu niti projekte "na kruta goriva". - na terenu često vidimo aktivnosti "majstora" i to onih bez bilo kakvih ovlaštenja kako izvode nebuloze od rješenja i se dobro naplati Investitoru. O kvaliteti ovako izvedenih radova tek će se raditi analize, iznosi potrebni za prepravke i popravke radi bolje funkcionalnosti i sl. - kako stvari stoje svi problemi nastali u gradnju morat će se nekako priješiti prije Tehničkog pregleda - a kako pratiti kvalitetu i sadržaj izvedenih poslova bez projekta i nadzora. O nZEB kriteriju za en. cetifikate nema smisla trošiti vrijeme... Nažalost, Vaš prijedlog vodi prema smanjenju posla, smanjenju poslovne aktivnosti, zapošljavanja, angažmana a samim time i direktnom manjem broju projektanata strojarske i elektro struke. Za posljedicu će imati odljev mladih i školovanih ljudi iz područja energetike ili u druge dijelove tehnike ili u inozemstvo što je nažalost sve češći slučaj. Svime ovime, umjesto olakšavanja i pojednostavljenja procedura (automatiziranje, pojednostavljenje procedura, pojednostavljenje tehničkih pregleda, ubrzanje procesa) , potižete suprotan efekt - dižete pravnu nesigurnost te umanjujete poslovne mogućnosti dvije skupine projektanata (strojarstva i elektrotehnike). Prihvaćen Prihvaća se.
123 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Gospodo, ako baš želite pojednostaviti stvari, evo par pitanja: - zašto ne pojednostavite proceduru tehničkog pregleda? - zašto ne napravite jedinstvene upute i tumačenja svakog članka Zakona, Pravilnika i propisa za svakog referenta u cijeloj RH? - zašto za kapitalne investicije (javne i privatne) jedan od uvjeta izvođenja ne bude i dokaz financijske održivosti projekta koji se planira? - zašto ne pustite osiguravajuća društva da rade svoj posao - i u konačnici penaliziraju i Investitore ali i nas projektante? Ovi prijedlozi su nova forma, nažalost još lošija od prethodne a sadržaj nedorečen i protivrječan te izgleda kao kompromisna usluga određenim interesnim skupinama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo rješenje ne pojednostavljuje tehnički pregled.
124 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Ovaj članak je u suprostnosti sa člankom 50. Na što se mislilo ako fizičke osobe mogu projektirati objekt za vlastite potrebe a s druge strane u istom Zakonu u članku 110. se navodi da to ipak rade ovlašteni projektanti. Ovlašteni projektakti rade ili u tvrtkama ili u uredima ovlaštenih inženjera, kategorija fizičkih osoba ne postoji. A stavak 2, nažalost. Šaljete nedorečeno u proceduru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije razvidno o kakvoj se protivnosti radi.
125 Davor Savić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Ovaj članak 50. je i prije bio sporan a je pogotovo sada. Kako mislite ovo porezno riješiti? Projektirati mogu i smiju jedino ovlašteni projektanti. U suprotnomu niti jedna Komora nema svoj smisao. Pogledati i članak 110. stavak 1. - u suprotnosti je sa člankom 50. Nije mi jasno kako mislite postići izradu smart i objekte maksimalne učinkovitosti objekata bez instalacija? Mislite li stvarno da će sve ovo riješiti izvođači radova? Uz već postojeći kaos, uvodite novi, a da niste svjesni stvarnog stanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
126 Dinka Pavelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na arhitektonski i/ili građevinski projekt. U preostalom dijelu se ne prihvaća jer je predloženo razvrstavanje građevina potrebno za sustav eDozvola.
127 Dizajn et cetera d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Ne slažemo sa sa ovakim zakonom. Zakon je od samog početka jako loš. Sada je još gori i nerazumljiviji. Najbolji zakon je onaj koji se ne mijenja. A ako želite da se postupci ubrzaju ( a time i da se popnemo na to nesretnoj doing business ljestvici) onda trebate srediti javnu upravu. Educirati te prekobrojene referente da se oni tu nalaze na usluzi građanima koji ih plaćaaju, da trebaju raditi svoj posao savjesno i U ROKU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
128 DORIS ANTIČEVIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NE SLAŽEM SE SA PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI Slažem se s komentarom Arhitektonskog fakulteta, od 19.03.19. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ništa ne predlaže.
129 DRAGAN ŽUVELA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovaj komentar pišem kao i projektant koji (nažalost) živi od poziva arhitekta u Hrvatskoj i kao predsjednik Društva arhitekata Splita, koji iz prvog reda gleda i bori se protiv opće degradacije prostora i arhitektonske struke koja se provodi kontinuirano, u orkestriranoj shemi više aktera - među njima je jedan od ključnih Ministarstvo graditeljstva, zbog čega iskreno treba žaliti i prostor Republike Hrvatske i ljude koji unutar istog žive. Degradiranje Struke, kao nekakvog mentalnog entiteta u društvenoj memoriji, se vrlo sistemski provodi kroz razna mišljenja Ministarstva, gdje se često provlače vrlo problematični projekti zbog kojih se svi (od lokalne samouprave do lokalnih arhitekata) srame, gdje se često izigrava GUP, negira institucija natječaja - bizarna tumačenja su postala naša svakodnevnica. Dozvolit ću si da dam jedan primjer - tumačenje Ministarstva graditeljstva po pitanju ilegalne gradnje u park šumi Marjan u Splitu, u smislu definicije "tradicijskih naseobina", gdje je deklarirano da posttranzicijska ilegalna gradnja zapravo upada u tu definiciju. To je (p)ostalo predmet urbane legende i opće sprdnje. No to nije problem za Vas, to je problem za nas, pripadnike arhitektonske struke u Splitu, jer se mi moramo sramiti jer nas resorno Ministarstvo zapravo ismijava pred sredinom gdje bi trebali "djelovati po uzancama struke". Posebno kad, naknadno, Ministarstvo zaštite okoliša da mišljenje da "naravno da to nisu tradicijske naseobine". Ovaj Zakon je posljednji u nizu ignoriranja i ponižavanja Struke, gdje opet imamo situaciju da je forma ispred sadržaja i gdje se opet (krivim) ad hoc pristupom pokušava promjeniti strukturalni problem. Dozvole neće ubrzati ni pojednostavniti naivno i nasilno ukidanje obveze izrade (važnih) strojarskih i elektro projekata, već ćete tako samo potvrditi lijepe poruke poslane općom legalizacijom, tj. abolicijom - Struka samo smeta. Ako već želite zaista ubrzati proces dobijanja dozvola za manje objekte, a ujedno i čuvati prostor od predimenzioniranih objekata (za koje se nekako često stvore uvjeti u prostornim planovima), dovoljno se vratiti na stari zakon iz 2007. i slijed - idejni projekt, Rješenje o uvjetima građenja, Glavni projekt i Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera za Uporabnu dozvolu. Kao osoba koja je radila po tom i po zadnjem Zakonu (sa svim izmjenama i dopunama), empirijski mogu potvrditi da je djelovanje po starom zakonu bilo mnogo efikasnije. Glavna ponata je što brže i što jednostavnijim projektom definirati lokacijske uvjete (ako se isto mora prilagođavati zbog neizostavnog subjektivnog tumačenja prostornih planova u sprezi projektant-referent), a za manje objekte tim istim završiti odnos s lokalnom samoupravom, te daljnju dokumentaciju razraditi za gradilište. Da napravite anketu među arhitektima u RH, siguran sam da bi vam oni isto rekli. Druga stavka je Izvedbeni projekt i nadzor - Hrvati su naime notorni po pitanju procjene svojih mogućnosti i sposobnosti te da se njih pita, svi su uspješniji od izbornika nogometne reprezentacije, pametniji od doktora, bolji od ministara i sposobniji od inženjera. S obzirom na tu činjenicu, a i onu da nismo država poznata po efikasnoj penalizaciji, pri čemu posebno mislim na graditeljsku domenu, izbacivanje izvedbenog projekta kao obveznog, redukcija potrebnih nadzora te prije spomenuto izbacivanje strojarskih i elektro projekata za neke ne baš minorne skupine građevina je poprilično bizarna odluka. Volio bi kao građanin RH i kao arhitekt da malo stanete s ovim Izmjenama, promislite, otvorite neke konstruktivne konzultacije i uključite što više stručnih aktera i da se tako pokuša, napokon, doći do jednog stabilnog i efikasnog Zakona koji će biti koristan za nas, Vas, gospodarstvo i prostor i koji se, ako bude sreće, neće mijenjati na godišnjoj bazi. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na ukidanje obveze izrade strojarskih i elektrotehničkih projekata, a ostalo se ne prihvaća. Pitanje, pak, tradicijskih naseobina nije vezano s ovim Zakonom, već sa Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama. U odnosu na primjedbu koja se odnosi na ubrzanje procesa dobivanja dozvola za manje projekte te čuvanja prostora od „predimenzioniranih objekata“, ističe se da za navedene nema potrebe jer isti institut predstavlja građevinska dozvola kojoj ne prethodi lokacijska dozvola s tom razlikom što je njen sastavni dio umjesto idejnog projekta glavni projekt. To stoga što struka ne prihvaća da se građevinska dozvola izdaje bez glavnog projekta. Osim toga, predloženo bi nepotrebno poskupilo građenje jer bi investitor morao platiti izradu dva projekta umjesto jednoga a što za osiguranje zakonitosti i sigurnosti gradnje nije potrebno.
130 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ne slažem se sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji!!! Cijeli zakon je loš od prvog dana, a ovim izmjenama i dopunama ga još više komplicirate kako bi zadovoljili „doing bussines“ ljestvicu, umjesto olakšali cjelokupni sustav u praksi. Ovakvo zakonodavstvo nema smisla i direktno narušava kredibilitet svih struka koje rade po tom Zakonu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ništa ne predlaže.
131 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem sljedeću izmjenu: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
132 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Zašto se čl. 122 izbacuje? Čime će biti propisano kada se plaćaju komunalni i vodni doprinos? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
133 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Predlažem brisanje stavka 2. točke 3.!!! Naime, ovom točkom se praktički ukida potreba za izradom UPU-a. Nedopustivo je omogućiti izgradnju novih građevina prije donošenja urbanističkog plana uređenja s obzirom da bi realizacija takvih zahvata prouzročila negativne posljedice na prostor (neopremljenost komunalne i prometne infrastrukture, osiguranje pristupa na prometnice itd.). Ukoliko težimo unapređenju prostora, što bi nam svima trebao biti cilj, ovu točku treba maknuti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
134 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U čl. 108. st. 2, točka 2. - odrediti broj ispisanih primjeraka glavnog projekta jer nije jasno koliko se ispisanih primjeraka predaje uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole, 1? Također, u st. 3, točka 2. - riječ "parcelacijski" zamijeniti sa "geodetski" Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju, a u odnosu na geodetski elaborat ne, jer jer se radi o parcelacijskom elaboratu, a geodetski elaborat može biti elaborat koji nije parcelacijski elaborat.
135 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. U stavku 2, članka 87. izmijeniti da su lomne točke građevine prikazane u geodetskom projektu, a ne glavnom projektu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, obzirom da geodetskog projekta nema.
136 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Brisanjem podstavka 2. (st.3., čl. 74.) zapravo se ukida potreba izrade izvedbenog projekta koji je nužan za gradnju i bez kojeg nije moguća kvalitetna izgradnja. Glavni projekt nije i ne treba biti namijenjen za izgradnju. Opterećivanjem glavnog projekta nepotrebnim dijelovima dovodi se do povećanja obujma glavnog projekta i znatno produžuje vrijeme potrebno za njegovu izradu. Umjesto brisanja, nužno je propisati jasne kriterije kojima bi se jednoznačno definiralo koje se građevine mogu graditi temeljem glavnog projekta, a za koje građevine je obvezna izrada izvedbenog projekta. Građenje većine građevina bez izvedbenog projekta je protivno pravilima struke i tehnički neizvedivo bez niza improvizacija što u konačnici poskupljuje i produžava rokove građenja. Sve građevine za koje je propisana kontrola projekta morale bi se graditi temeljem izvedbenog projekta budući da iste sadržavaju ili mogu sadržavati složene konstruktivne elemente (konzole preko 5 metara, velike raspone, specijalna temeljenja i dr:). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
137 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Formulacija ovog članka je neprecizna. Osobito riječ „može“ koja će izazivati dvojbe u primjeni. Projekt mora biti cjelovit, što znači da mora sadržavati sve dijelove: arhitektonski, građevinski, strojarski i elektoprojekt u mjeri primjerenoj određenoj građevini. Prihvaćen Prihvaća se.
138 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
139 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Prijedlog - izbaciti riječ "samo" i dodati nadzor kontrole kvalitete gradnje u pogledu svih drugih temeljnih svojstava građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
140 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Slažem se s kolegama da se članak izmijeni kako slijedi: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
141 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem redefiniranje stavka 2. Koje su to "iznimne" situacije? Dopuštenje odstupanja od glavnog projekta nije opravdano s obzirom da isti treba imati točno definirane sve gabarite i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta JPT. Ne vidim opravdani razlog propisivanja neargumentiranih maksimalnih odstupanja. Uvođenjem ove odredbe bi doveli do odstupanja od lokacijskih uvjeta i građevina izgrađenih većim nego što je dopušteno prostornim planovima (dopušteni kig i kis?). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer odstupanja koja su dopuštena nisu bitna za lokacijske uvjete.
142 Dragana Rogošić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da se ovaj članak izbaci, tj. da razvrstavanje građevina ostane jasno definirano kao u Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17) jer tako nije podložno slobodnim tumačenjima referenata i mogućim manipulacijama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
143 DRAGICA GECI KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Zaista je potrebno da se postupak dobivanja građevinske dozvole za ovu kategoriju zgrada čim više pojednostavi i ubrza. U nekim europskim zemljama u primjeni je slično zakonsko rješenje. Vjerujem da će se to dobro odraziti na investicije u građevinskom sektoru, a investitorima olakšati put do početka gradnje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zbog argumenata iznesenih u ovom savjetovanju od brojnih drugih sudionika.
144 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Umjesto da dijelite građevine u skupine, predlažem da ukinete te skupine i imate građevinu za koju se ishodi građevinska dozvola. U Zakonu o gradnji bi mogle ostati sve građevine koje nisu jednostavne građevine i radovi iz Pravilnika o jednostavnim građevinama, a njima bi se kroz novi Pravilnik dodale obiteljske kuće i druge građevine u funkciji obiteljske kuće a koje nisu javne i/ili poslovne i za koje bi postupak bio pojednostavljen tako da se npr. za takvu građevinu izdaje samo Građevinska dozvola za obiteljsku građevinu prema Idejnom projektu izrađenom od ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera (ovisno o tome što se projektira), kojom se uvjetuje da se prije početka gradnje mora napraviti Glavni projekt. Taj glavni projekt bi izradili ovlašteni arhitekt i ovlašteni inženjeri i oni odgovaraju za njegovu usklađenost s lokacijskom dozvolom. Nakon tehničkog pregleda građevina postaje uporabna, postojeća i može se priključiti na komunalnu infrastrukturu prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima. Za ostale građevine iz Zakona o gradnji bi umjesto posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, procjena i ocjena (svako po svom Zakonu i posebnom dokumentu) bilo dobro sve te uvjete zvati jednim imenom (npr. uvjeti za projektiranje) i ako će već prikupljenje posebnih uvjeta i potvrda biti dio posla ureda koji izdaje dozvolu tada bi bilo jako dobro da i prikupljanje procjena zahvata na okoliš i/ili ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu bude dio posla koji se obavlja isti ured. Tada bi trebalo uskaditi i Zakon o zaštiti prirode i Zakon o zaštiti okoliša i važeće Uredbe. Tada bi investitor, koji dolazi u ured za izdavanje dozvola trebao dati jedan dokument, Idejno rješenje, a služba bi prema tom dokumentu od javnopravnih tijela pribavila sve uvjete za projektiranje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole, a u preostalom dijelu se ne prihvaća, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
145 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem da u prijavi početka građenja investitor mora dati samo svoje podatke i lokaciju građenja. Sve ostalo inspekcija može pribaviti sama. Za građevine koje se grade sa dozvolom sve će biti u e dozvoli, a za građevine bez dozvole koje se grade na temelju glavnog projekta uvidom na terenu u dokumentaciju koju ima investitor. Kada se već prijavljuje građenje tada je najbolje da inspekcija odmah na početku dođe i vidi dokumentaciju na gradilištu i postupiti odmah ako nešto nije u redu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je predloženi način jednostavniji.
146 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Da neka bude potvrda/izjava upravnog tijela, ali ovdije se govori o izjavi projektanta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
147 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Mislim da prikaz svega što je ovdije navedeno treba biti u dokumentu (projekt ili elaborat ili nešto treće) koji izrađuje i potpisuje geodet, a ne u arhitektonskom odnosno građevinskom projektu. Ako geodet izrađuje podlogu za projektiranje koja sadrži geodetsku snimku terena, DOF i katastar i na njoj poslije projektant građevine ucrta građevinu, parcelu i obuhvat, tada tu situaciju u skladu sa pravilima geodetske struke, u zasebni dokument sa lomnim točkama u GML formatu i svim ostalim potrebnim podacima treba uobličiti i izraditi geodet kojem je to struka. Na kraj krajeva transformacija nacrta u GML format se radi preko stranica DGU. Na ovaj način ne bi imali dupliciranje nacrta i moguću neusklađenost, geodet bi radio svoj posao, a projektant svoj. Prihvaćen Prihvaća se.
148 Dražen Flanjak KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Ako projektant svojim potpisom i pečatom, na glavnom projektu, preuzima punu odgovornost za taj glavni projekt, pa i to da je u skladu sa svime sa čime mora biti u skladu, zašto to nije dovoljno, već još jednom to mora potvrđivati i izjavom projektanta? Jedan list više ili manje, ali uvijek se traži još nešto. A upravo to je problem, jer u nekim uredima prolazi samo izjava, a u drugim urdima traže da izjava sadrži i popis zakona, pravilnika, normi, uvjeta...Moj prijedlog je da se izjava projektanta izbaci iz zakona kao nepotrebno dupliciranje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer navedeno mora biti nedvojbeno utvrđeno i na formalan način.
149 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
150 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
151 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
152 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
153 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
154 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
155 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
156 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Članak 111. briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
157 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 4. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
158 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
159 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
160 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Naslov iznad članka 90. i članak 90. mijenjaju se i glase: "Komunikacija u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja i izdavanja potvrda glavnog projekta (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
161 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
162 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
163 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
164 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
165 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
166 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
167 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
168 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
169 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
170 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
171 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
172 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
173 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
174 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
175 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
176 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
177 DRUŠTVO ARHITEKATA ZAGREBA, HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH ARHITEKATA, UDRUŽENJE HRVATSKIH URBANISTA, ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedura za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. U nastavku biti će argumentiran jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da predloženi koncept ne bi pridonio ostvarenju cilja Zakona već bi, upravo suprotno zbog povećanja procedure i projekata imao suprotno djelovanje.
178 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Uvođenje obiteljske kuće od 400 m2 nije kompatibilno s ostalim propisima gdje je ta površina 600 m2. Dodatno nije dobro propisivati samo arh. i/ili građ.projekt za tu vrstu građevine jer se uvjeti po teh.propisu ne mogu postići samo s tim projektima, bolje je napisati da te građevine moraju imati potrebne projekte za dokazivanje temeljnih zahtjeva za građevinu i energetsku učinkovitost prema posebnim propisima I nastavno smatramo da treba vratiti izvedbeni projekt jer je neophodan za građenje Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća, u dijelu koji se odnosi na arhitektonski i/ili građevinski projekt, a u pogledu površine zgrada ne, jer tvrdnja nije točna. Naime, ove su površine uvriježene obzirom na ranije važeće zakone koji su uređivali gradnju a i danas važeći Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima.
179 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. U ZOPU, te obveznom sadržaju IP, odnosno obveznoj situaciji na kojoj se prikazuje objekt, općenito se traži Uklop katastra na DOF što je linijske građevine većih dužina (po par kilometara) nerealno u sklopu idejnog projekta (uklop). Stoga je u sadašnjem zakonu zatraženo pojašnjenje MGIPU vezano na situacijski prilog, a u mišljenju se navodi da se za linijske građevine u okviru IP situacija prikazuje na DKP-u, HOK-u ILI DOF-u, te (trenutno za linijske građevine) nije obvezan uklop DKP-a na DOF. U ID ZOG, čl. 21. (izmjena čl. 87. st (2) – nejasan je u smislu o čemu se točno govori (geodetskom projektu, parcelacijskom elaboratu…), i kako je u taj članak uzeta u obzir specifičnost linijskih građevina za koje po trenutnom zakonu nije potrebna izrada geodetskog elaborata, nego se građevna čestica formira parcelacijskim elaboratom u sklau s lokacijskom dozvolom, u sklopu kojega se vrši potrebni uklop. Dakle, trenutno se uklop DKP za linijske građevine vrši u sklopu parcelacijskog elaborata, a ne u sklopu idejnog niti glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
180 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Pitanje: Zašto samo uklop? Što je s preklopom? Po prilogu Pravilnika o geodetskim elaboratima – Tehničke specifikacije za geodetske elaborate na 12. stranici, propisano je kada se koristi preklop, a kada uklop, odnosno to su dva zasebna postupka za preklapanja DKP s drugim podlogama. Citiramo: „Digitalni katastarski plan dovodi se u odnos s geodetskom situacijom metodom prelopa. Ukoliko je digitalni katastarski plan na području katastarskih čestica koje su predmet elaborata nastao vektorizacijom katastarskog plana grafičke izmjere koji nije dovoljno homogen da se može primijeniti metoda preklopa, koristi se metoda uklopa.“ Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
181 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 52. Primjedba: Nejasno je što podrazumijeva termin započeti postupak. Prema prijedlogu novog zakona u postupak ulazi i prikupljanje zahtjeva za potvrdom glavnog projekta, dok se prema trenutno važećem to treba odraditi prije upravnog postupka. Da li će se priznavati potvrde projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je taj pojam jasno definiran Zakonom o općem upravnom postupku.
182 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Primjedba: Prema odredbi članka 71. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnima, NN 112/18 da bi se geodetski elaborat mogao upotrebljavati, nadležni područni ured za katastar odnosno ured Grada Zagreba mora potvrditi da je izrađen u skladu s geodetskim i katastarskim propisima, da odgovara svrsi za koju je izrađen te da se može upotrebljavati za potrebe katastra nekretnina. Prema odredbi članka 86. Pravilnika o geodetskim elaboratima, NN 59/18 (1) Potvrđeni primjerak elaborata koji zadržava katastarski ured ulaže se u zbirku geodetskih elaborata sukladno Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (2) Katastarski ured zadržava potvrđeni primjerak elaborata za zemljišnu knjigu osim u slučaju kada je riječ o elaboratu za čije je provođenje potrebno sastaviti isprave pogodne za upis u zemljišnu knjigu. Predlaže se: Tijelo graditeljstva ne bi trebalo u svim slučajevima dostavljati katastarskom uredu geodetski elaborat i/ili drugi akt iz članka 137. stavka 6. ovoga Zakona jer ih katastarski ured već ima. Odredba članka 148. stavka 3. ZOG-a vodi računa o toj okolnosti jer glasi: (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski projekt, ako ga katastarski ured nema, odnosno geodetski elaborat iz stavka 2. ovoga članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije bitno obzirom da se dostava vrši elektroničkim putem.
183 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Primjedba: Predlaže se: Uvrstiti u Prijedlog ID ZOG-a odredbu koja bi upućivala na odnos okolišne dozvole koja se izdaje u skladu s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbom o okolišnoj dozvoli, NN 8/14 i 5/18 s uporabnom dozvolom koja se izdaje u skladu s odredbama ZOG-a i Pravilnikom o tehničkom pregledu građevine, NN 46/18. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
184 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Izmjena čl. 131. st. 2. ZOG-a nije u skladu s odredbama članka 4. I 5. Pravilnika o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18. Naime potvrda glavnog projekta mora se pribaviti samo za glavni projekt građenja odnosno izvođenja radova iz čl. 6. tog pravilnika. Predlaže se: Usklađenje izmjene čl. 131. st. 2. ZOG-a. Nije nužno obrazlagati taj prijedlog. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
185 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Predlaže se: Dio postojeće odredbe članka 116. stavka 1. ZOG-a koji propisuje obvezu upravnog tijela da poziv za uvid u spis predmeta GD izloži i na nekretnini za koju se izdaje GD treba zadržati. U tome smislu treba dopuniti i predloženu odredbu članka 120. ZOG-a. Obrazloženje: Građani ne prate redovito obavijesti JLS-a. Dio građana starije dobi nije ni upućen u korištenje računala. Slučajevi odobrene gradnje u kojima zbog neupućenosti nisu sudjelovale zainteresirane stranke mogu utjecati na nezadovoljstava, odnosno pritužbe tih stranaka MGIPU i drugim nadležnim tijelima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
186 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Predlaže se: U toč. 2. st. 2. čl. 110. ZOG-a umjesto rečenice: građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine uvrstiti riječi građenje zamjenske građevine. Obrazloženje: Isto obrazloženje kao kod čl. 1. ID ZOG-a o pojmu zamjenske građevine Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer korištenje tog termina o Zakonu o gradnji stvara u praksi probleme.
187 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Primjedba na stavak (2) točku 3: Nejasno je da li će i revidenti uz izvješće morati ovjeravati projekte i svojim digitalnim potpisom. Prihvaćen Prihvaća se.
188 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlaže se: Naziv poglavlja treba glasiti: Potvrda glavnog projekta s propisima zaštite okoliša, zaštite prirode i državne izmjere i katastra Uskladiti odredbu čl. 87. st. 1. ZOG-a s odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Zakona o zaštiti prirode. Obrazloženje: 1. U čl. 89.a Zakona o zaštiti okoliša, NN 80/13, 153/13, 78/15,12/18 i 118/18 propisano je sljedeće:: Mjere i/ili program praćenja stanja okoliša utvrđeni: rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, odnosno rješenjem iz postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, obvezni su sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje ili drugih akata za provedbu zahvata koje se izdaju prema posebnom zakonu. Navedena su dakle dva rješenja a ne jedno rješenje s kojima treba uskladiti glavni projekt! 2. U čl. 43. A Zakona o zaštiti prirode NN 80/13, 15/18 i 14/19 propisano je sljedeće: Mjere ublažavanja i program praćenja i izvješćivanja utvrđeni rješenjem iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona ili kompenzacijski uvjeti i program praćenja i izvješćivanja utvrđeni rješenjem iz članka 38. stavka 2. ovoga Zakona obvezni su sadržaj glavnog projekta koji je sastavni dio akta kojim se odobrava građenje sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i posebnim propisima iz područja gradnje.. Prema čl. 30. Zakona o zaštiti prirode postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi se samostalno ako se za zahvat u prirodu po propisima zaštite okoliša ne provodi postupak procjene utjecaja na okoliš ili postupak ocjene o potrtebi te procjene. U protivnom postupak te ocjene provodi se u okviru postupka procjene utjecaja na okoliš ili postupka ocjene o potrebi te procjene. Stoga samo u nekim (posebnim) slučajevima trebalo bi pribavljati potvrdu glavnog projekta pozivom na propise zaštite prirode. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
189 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. Nejasno je što se događa u slučaju da jedno ili više javnopravnih tijela zahtijeva korekciju dijela projekta a ostala javnopravna tijela izdala su potvrdu. Primljeno na znanje Korekcija se vrši u zatraženom dijelu.
190 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Predlaže se: Dopuniti odredbu čl. 85. st. 2. ID ZOG-a u skladu sa sljedećim obrazloženjem Obrazloženje: Provedbeni propis donesen na temelju Zakona o zaštiti od požara, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o cestama i neki drugi posebni propisi propisali su u nekim slučajevima građenja obvezu izrade elaborata koji prethodi izradi glavnog projekta. Zahtjevi iz tih elaborata, koje izrađuju ovlaštene stručne osobe na temelju tih zakona, ne mogu se poistovjetiti s posebnim uvjetima koji se utvrđuju zbog izrade idejnog projekta. Od utjecaja je i odredba čl. 89. st. 3. važećeg ZOG-a koja glasi (cit): Javnopravno tijelo od projektanta, odnosno investitora ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti izradu, odnosno dostavu drugih dokumenata, osim elaborata koji prema posebnom zakonu prethodi izradi glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
191 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. - Članak 84. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.". - Članak 86. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole." Primjedba: Da li su nužne dvije istovjetne odredbe u Prijedlogu ID ZOG-a? Prihvaćen Prihvaća se.
192 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. - Članak 84. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole.". - Članak 86. mijenja se i glasi: "Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je zatražiti izdavanje potvrde glavnog projekta u roku od osam dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole." Primjedba: Da li su nužne dvije istovjetne odredbe u Prijedlogu ID ZOG-a? Prihvaćen Prihvaća se.
193 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlaže se: Uvrstiti novi st. 4. čl. 82. ZOG-a u kojem se navodi sljedeće: Pojektant zahtjevu za utvrđivanje posebnih uvjeta prilaže potvrdu investitora da je ugovorio s njime izradu glavnog projekta. Postojeći st. 4. postaje st. 5. čl. 82. ZOG-a Obrazloženje: Ako se izrađuje elaborat po posebnom zakonu nije potrebno prilagati i opis i grafički prikaz građevine. Projektant koji nije ugovorio izradu glavnog projekta s naručiteljem (investitorom) ne bi trebao tek tako, odnosno bez potpisanog ugovora upošljavati tijelo uprave svojim zahtjevom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se isto podrazumijeva.
194 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Prijedlog: 1. Uvrstiti u st. 1. čl. 80. st.. 1.ZOG-a ispred riječi projektant riječi: investitor odnosno 2. Uvrstiti u st. 1. čl. 80. st.. 1.ZOG-a riječi: od kojih javnopravnih tijela je potrebno pribaviti posebne uvjete za određeni zahvat u prostoru na određenoj lokaciji, 3. Brisati u st. 1. čl. 134. ZOPU-a riječi o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona. Obrazloženje: Ad. 1. U skladu s odredbom čl. 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Zakon) osoba koja za investitora obavlja poslove upravljanja projektom gradnje, prije pristupa izradi idejnog (glavnog) projekta, utvrđuje uz ostalo koja javnopravna tijela moraju utvrditi posebne uvjete da bi se izradio idejni projekt i uvjete provedbe prostornog plana koji mogu utjecati na izradu tog projekta. Investitor i bez te osobe trebao bi prije pristupa izradi idejnog (glavnog) projekta utvrditi navedene podatke jer isti mogu utjecati na troškove investicije i na mogućnost njene provedbe. Ad. 2. Četrdesetak posebnih propisa (zakona, uredbi, pravilnika i dr.) propisuje utvrđivanje posebnih uvjeta i/ ili izdavanje drugih akata prije izrade idejnog odnosno glavnog projekta. Primjena nekih od tih propisa ovisna je od lokacije na kojoj se namjerava graditi građevina odnosno od građevina koje se nalaze na toj lokaciji - na primjer podzemne infrastrukturne građevine. Projektanti i druge stručne osobe u poslovima gradnje u pravilu poznaju manji dio tih propisa, i to: posebne propise koje najčešće primjenjuju ili s kojima su se upoznali radi polaganja stručnog ispita. Ad. 3. Projektanti da bi dobili ovlaštenje za projektiranje morali su položiti stručni ispit. Na stručnom ispitu, u predmetu Osnove tehničke regulative traži se uz ostalo od kandidata poznavanje provedbe odredbi ZOPU-a i ZOG-a te propisa donesenih na temelju tih zakona. Projektanti i drugi sudionici u gradnji dužni su u skladu s čl. 58. Zakona obnavljati stečena znanja, među ostalim o propisima prostornog uređenja i gradnje i njihovoj primjeni u poslovima gradnje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
195 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Primjedba: Projektant je najkompetentnija osoba koja može utvrditi da li je za građenje pojedine građevine potrebno izraditi izvedbeni projekt ili ne treba izraditi taj projekt. Predlaže se: - Zadržati odredbu članku 74. stavku 3. podstavak 2. ZOG-a. - Razmotriti mogućnost da na prijedlog projektanta ne treba raditi izvedbeni projekt za građenje nekih, u pravilu manjih građevina 1. skupine - na primjer za neke posebne i ostale građevine iz čl. 2. Uredbe o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (reg.) značaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
196 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Primjedba na stavak (1): Zašto se ne može koristiti novija podloga DOF5/2014/16 ili DOF5/2017 ili ortofoto snimka napravljena odgovarajućim geodetskim instrumentima od strane tvrtke koja je registrirana za izradu digitalnih ortofoto karata. Za potrebe projektiranja infrastrukture mjerodavni su najnoviji aktualni podaci na terenu koje stare karte u pravilu ne prikazuju. Drugo ograničenje je rezolucija ortofoto karata predviđena za prikaz u mjerilo do 1:2000 Prihvaćen Prihvaća se, jer je članak izmijenjen u skladu s zahtjevima Državne geodetske uprave.
197 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 68. stavcima 2. i 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavljaju se zarezi i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Predlaže se: Ispraviti navedenu odredbu tako da glasi: U članku 68. stavku 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavlja se zarez i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Obrazloženje: Odredba čl. 68. st. 2. ZOG-a glasi: Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, posebnim uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebnim propisima, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. Lokacijski uvjeti u skladu s čl. 140. ZOPU-a sadrže i uvjete priključenja. Nije stoga osnovano uvrstiti u st. 2. čl. 68. ZOG-a riječi "uvjetima priključenja". Prihvaćen Prihvaća se.
198 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nema čl. u Prijedlogu ID ZOG-a U članku 67. ZOG-a navedeni su: 1. glavni projekt, 2. izvedbeni projekt, 3. tipski projekt i 4. projekt uklanjanja građevine. U čl. 3. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnji određuje se sljedeće: (2) Pod obavljanjem poslova projektiranja, u smislu ovoga Zakona, podrazumijeva se obavljanje svih poslova u izradi idejnog, glavnog, izvedbenog, tipskog projekta, utvrđivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, projekta uklanjanja građevine i projekta postojećeg stanja građevine, propisanih posebnim zakonima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i područje gradnje, te propisima donesenim na temelju tih zakona. Predlaže se: uvrstiti stavak 2. članka 67. ZOG-a u kojem bi se naveli i ti drugi projekti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je idejni projekt instrument Zakona o prostornom uređenju.
199 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlaže se: Uvrstiti 4. skupinu – građevine i radovi za čije se građenje i uporabu ne izdaju dozvole. Obrazloženje: Pravilnik o jednostavnim građevinama i drugim građevinama i radovima, NN 112/17 i 34/18 određuje građevine za čije građenje se ne izdaje građevinska dozvola. Ne izdaje se za te građevine ni uporabna dozvola osom za građevine iz članka 6. tog pravilnika koje stoga ulaze i skupinu 2.b. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe obzirom da se za njih ne izdaje građevinska dozvola.
200 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlaže se: Uvrstiti u članku 3. ZOG-a novi pojam: Zamjenska građevina Zamjenska građevina je građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine. Obrazloženje: U članku 32. Prijedloga ID ZOG-a (izmjena čl. 110. st. 2 podst. 2. ZOG-a) opisana je tim riječima zamjenska građevina, a da pri tome nije navedeno da se radi o zamjenskoj građevini. Potrebno je uvrstiti taj pojam u ZOG zbog usklađenog odobravanja građenja zamjenskih građevina od strane upravnih tijela u županijama i velikim gradovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
201 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Primjedba: Smatramo da sudionici u gradnji moraju prisustvovati tehničkom pregledu, te predlažemo da se navedena odredba Zakona ne mijenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
202 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Primjedba: Iz stavka (2) se predlaže brisati tekst: „na tehničkom pregledu osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji“. Osigurati prisustvo svojeg predstavnika može samo institucija koja na tehnički pregled šalje svojeg predstavnika – ministarstvo, javnopravno tijelo, sudionici u gradnji i ostali, ako ih ima. Ovako formuliran članak upućuje da je investitor taj koji organizira tehnički pregled, a sukladno članku 137. ovog Zakona, investitor samo zahtjevom za izdavanje uporabne dozvole pokreće postupak tehničkog pregleda. Navedeni prijedlog izmjene ne bi olakšao već bi otežao pribavljenje uporabne dozvole. Investitor naime nije uvijek u mogućnosti osigurati prisustvo svih sudionika u gradnji tehničkom pregledu. Predviđene su u ZOG-u i prekršajne kazne za sudionike u gradnji ako se ne odazovu pozivu MGIPU-a odnosno upravnog tijela da prisustvuju tehničkom pregledu. Predlaže se: 1. da MGIPU odnosno upravno tijelo poziva sudionike u gradnji na tehnički pregled sa sljedećim upozorenjem: da će u slučaju neopravdanog izostanka sudionika u gradnji tehničkom pregledu otpremiti protiv njega prekršajnu prijavu i zahtjev za naknadu štete. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer novo predloženo rješenje olakšava i ubrzava postupak izdavanja uporabne dozvole.
203 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Primjedba na stavak (3), točku 2: Ako se parcelacija prilaže u elektroničkom obliku, kako se u glavnom projektu dokazuje da je parcelacijski elaborat ovjeren? Do sada se stavljao skenirani žig katastarskog ureda na situacijskom prilogu iz parcelacijskog elaborata. Primljeno na znanje Elektroničkim potpisom.
204 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku (1) riječ: projektant treba zamijeniti s riječju: investitor. U stavku (1) riječ: projektant treba zamijeniti s riječju: investitor. Obrazloženje Projektant s obzirom na eventualni spor s naručiteljem može odustati od žalbe odnosno tužbe na obustavu utvrđivanja uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Investitor bi tada bio oštećen u svome pravu da štiti svoje interese!. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
205 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Uz stavak (1): potrebno je navesti da se odredbe iz stavka (1) odnose na građevine za koje se ne izdaje lokacijska dozvola. U slučaju da se radi o građevini za koju se izdaje lokacijska dozvola, usklađenost s rješenjem o prihvatljivosti zahvata potrebno je provesti prilikom ishođenja lokacijske dozvole. U protivnom će se u praksi dva puta vršiti ista provjera, što predstavlja nepotrebno birokratsko opterećenje i ministarstvu, odnosno javnopravnom tijelu, i projektantu. Prihvaćen Prihvaća se.
206 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Primjedba: • Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo i, a ne i/ili • Ako je bilo sto od ovo dvoje dovoljno, onda bi trebalo pisati „ili“, i u tom slučaju umjesto „koji je „ trebalo bi pisati „koji su uvjet za…“, ili „što je uvjet za…“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je fleksibilnost tj. mogućnost odabira u predmetnom slučaju dobra.
207 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Primjedba na stavak (3): Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo i, a ne i/ili • Ako je bilo sto od ovo dvoje dovoljno, onda bi trebalo pisati „ili“, i u tom slučaju umjesto „koji je „ trebalo bi pisati „koji su uvjet za…“, ili „što je uvjet za…“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije uvjet nego mogućnost.
208 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Primjedba na stavak (2): • Da li je elaborat obvezan za utvrđivanje uvjeta ili su dovoljni opis i grafički prikaz. „i/ili“ • U Članku 82. stoji: - da je elaborat prema posebnom zakonu (kojem? Jeli propisan sadržaj elaborata?) uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta - da je osim opisa i grafičkog prikaza potreban i/ili elaborat. Ako je elaborat uvjet, onda bi trebalo pisati samo „i“ Djelomično prihvaćen Odgovor na ovo pitanje ovisi o usklađenosti posebnih uvjeta gradnje
209 Društvo građevinskih inženjera Zagreb KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Umjesto uvoda u primjedbe na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji dostavljamo Mišljenje Društva građevinskih inženjera Zagreb od 05.01.2017. godine: Društvo građevinskih inženjera Zagreb je prilikom javne rasprave Zakona o gradnji iz 2013. godine u okviru Hrvatskog saveza građevinskih inženjera (HSGI-a), 8. i 21. studenoga 2013. dostavio pisane primjedbe na predložene tekstove Zakona Već kod donošenja Zakona bili smo svjesni činjenice da je to jedan od najlošijih Zakona koji reguliraju građenje od kada su se isti homologizirali za tržišnim gospodarstvom i pravnom stečevinom EU, te da će vjerojatno brzo doživjeti promjene Na žalost, obim izmjena i dopuna od čak 69 članaka za tako kratkim rokom javne rasprave ukazuje na neodređenost nastalog stanja, ali ovakav isti trend mijenjanja zakona posljedično može izazvati više štete nego koristi. Skloniji bi bili prihvatiti pristup ozbiljne analize zakona koji reguliraju proces planiranja, a i gradnje njihovog stvarnog usklađenja s europskom pravnom stečevinom te konačno zakonom stvoriti uvjete da se gradi kvalitetno uz prihvatljivu cijenu. Sada je već svima razvidno da su velikim djelom upravo zakoni krivi za totalnu degradaciju struke i dnevno urušavanje konkurentnosti hrvatskog graditeljstva. U ovom trenutku imamo najviše strukovnih ograničenja i prereguliranost prava s javnim ovlastima s jedne strane i s druge strane činjenicu da se jedna od najkonkurentnijih graditeljstava u regiji totalno urušilo pa više ne može nuditi imalo ozibljni posao u Republici Hrvatskoj (na natječaju za izgradnju mosta Pelješac od dvanaest ponuda nije pristigla ni jedna čiji je nositelj hrvatska tvrtka, a samo prije desetak godina gradili smo između 50 i 100 kilometara autocesta godišnje). U svjetlu navedenih stavova iz dopisa od 08. studenog 2013. naveli bi dio koji i danas smatramo aktualnim: Učestalost promjena zakonske regulative kojom se propisuje područje prostornog planiranja i gradnje u pravilu dovodi do pravne nesigurnosti, što rezultira negativnim učincima na investicijski ciklus i gospodarstvo. Budući da dosadašnje zakonske promjene iz ovog područja nisu bitno pridonijele uređenju i ubrzavanju cijelog procesa izgradnje, mišljenje je da je potrebno obrazložiti što se dobilo dosadašnjim izmjenama i primjenama zakona, te jasno definirati mjerljive ciljeve donošenja novog zakona kako bi se nakon proteka izvjesnog vremena mogla utvrditi ispravnost takvih odluka i razmotriti ekonomski učinak takvih promjena. Stoga, s ciljem usvajanja što kvalitetnijeg zakonskog rješenja i minimalizacije potrebe za budućim izmjenama novih zakona, u najboljoj namjeri dajemo sljedeće primjedbe i prijedloge, odnosno mišljenja. Vezano na promjene zakonskog okvira iz predmetnog područja predlaže se određivanje mjerljivih pokazatelja iz zakona, kako bi se praćenjem istih utvrdila ispravnost odluke o promjeni i budućim eventualnim promjenama zakonskih odredbi kojima se propisuje proces gradnje i proces prostornog planiranja, a kojima bi se ujedno i pratio ekonomski učinak određenih zakonskih rješenja. Takvi pokazatelji bili bi npr. koliko je vremena (dana) potrebno za izdavanje određenog akata čije se donošenje propisuje, broj akata izdanih na temelju određene odredbe iz zakona, kao i broj odbijenih i odbačenih zahtjeva po istom, i slično. Predlaže se da podatke o propisanim pokazateljima nadležni upravni odjeli unose mjesečno u bazu podataka koju vodi Ministarstvo. Takvim bi se sustavnim i sistematičnim praćenjem moglo svrsishodno pristupati budućim potrebnim izmjenama propisa, te pratiti stvarni učinak istih. Potreba za takvim postupanjem vidljiva je već i samim sagledavanjem trenutne situacije, jer se i ovim izmjenama zakonskog okvira pristupa temeljem procjene rađene bez sistematično praćenih i mjerljivih pokazatelja. (Primjerice stručna analiza dosadašnjih zakonskih rješenja u postupanju s bespravnom gradnjom; što, zašto i kako nije provedivo). Pravilnike čija je obveza donošenja propisana predmetnim zakonima potrebno je donositi, te o istima raspravljati prilikom donošenja samih zakona, a ne naknadno, budući da isti predstavljaju dio predmetne zakonske regulative i da bez istih nije moguće cjelovito razmatrati cijelu materiju. Kod donošenja podzakonskih akata i pravilnika veoma bitnu ulogu treba i dalje zadržati cijeloživotno obrazovanje, koje je dosadašnjim uključivanjem u cijeli sustav graditeljstva, pokazalo da ima izrazitu važnost za struku i svakako treba nastaviti s njegovim provođenjem. Pri tome je neophodno da se akcent stavi na stručnost i odgovornost provedbe obrazovanja, te posvetiti veliku pažnju na kvalitetu provoditelja i teme koje se obrađuju kroz cijeloživotno obrazovanje, a sve kroz evaluaciju dobivenu od sudionika, dok bi ministarstvo cijeli proces trebalo učiniti potpuno transparentnim kroz objavu svih podataka i objavu evaluacije od strane sudionika. Tako bi se unaprijedio proces provođenja i podigla kvaliteta obrazovanja. Informacije i predavanja koji imaju svrhu upoznavanja s pojedinim proizvodima i tehnologijama, iako se smatra potrebnim, trebalo bi vrednovati na drugačiji način. U održanim diskusijama na temu licenci i cjeloživotnog obrazovanja zaključeno je da bi suglasnost za poslove izvođenja građevinskih radova trebala biti u funkciji javne nabave u smislu dokazivanja stručnosti bez daljnje potrebe za dokazivanjem iste prilaganjem referenci, te da je potrebno uvesti sustavnu kontrolu nad izdanim suglasnostima. U raspravi je naznačeno i neriješeno pitanje donošenja tehničkih propisa. Donošenje novih i izmjene i dopune postojećih tehničkih propisa mora biti trajna zadaća koja proizlazi iz Zakona o gradnji, te osnovom toga mora biti uvedena obveza planiranja izrade novih, te izmjena i dopuna postojećih tehničkih propisa, kao i tko i na koji način u tom postupku sudjeluje. Isto tako radi cjelovitosti sagladavanja problema dostavljamo i sve primjedbe na zakonske tekstove koji su bili u raspravi 2013. godine: U okviru Javne rasprave o prijedlogu Zakona o gradnji, provedene po temeljnim društvima HSGI-a, višekratno je isticano da je prečesta izmjena zakona najveći razlog nesigurnosti investitora. Čest je slučaj da se građevine grade više godina pa se od podnošenja zahtjeva za građevnom dozvolom (ili kako se već to zadnjih dvadesetak godina naziva) do uporabne dozvole dva ili tri puta mijenjao zakon. Može se pravno tumačiti da je prelaznim i završnim odredbama sve bilo riješeno ali je činjenica da je u praksi to bio jedan od osnovnih razloga pravne nesigurnosti svih sudionika u procesu građenja. Promatra li se pravno nasljeđe onda je razvidno da se u bitnim institutima u graditeljstvu ništa značajno nije mijenjalo. Investitor i njegova prava i obveze, projektant i njegova prava i obveze, nadzor i njegova prava i obveze, izvođač i njegova prava i obveze gotovo i danas imaju sličnu ili istu pravnu poziciju reguliranu zakonom kao i davne 1974. g. Navedeno upućuje da je za kvalitetnu promjenu zakona nužan preduvjet analiza stvarnih nedostataka postojećih zakonskih rješenja, izrada teza, te rigorozna provjera novih predloženih rješenja i njihovog funkcioniranja u praksi. U suprotnom ćemo za cca četiri godine, koliko je obično ritam radikalnih zahvata u zakonu (o čestim izmjenama i dopunama nema smisla ni govoriti) biti dovedeni u situaciju da ponovno mijenjamo zakon što sigurno nije intencija predlagača zakona pa ni onih koji bi ga trebali dnevno primjenjivati. Prihvaćamo u cijelosti stav da se iz zakona brišu instituti izlobirani za jednokratnu uporabu (kao npr. upravljanje projektima), ili u ovom prijedlogu zakona svesti na prihvatljivu mjeru poglavlje energetskih svojstava zgrade, ali isto tako da se na osnovi europskih stečevina dograde pozitivni instituti čija primjena nije dorečena. Institut revizije osigurava točnost projekata i usklađuje projektantsku i građevinsku praksu i ne vidimo razlog za bilo koji oblik redukcije broja revizija. Kvalitetni tehnički propisi i kontrola njihove primjene za kompleksnije građevine preduvjet su za kvalitetne projekte, a oni su opet nužan preduvjet kvalitetnih građevina i za to ne može biti jedini jamac osiguranje od odgovornosti projektanta. Temeljni zahtjevi za građevinu u prijedlogu Zakona zamijenili su Bitne zahtjeve za građevinu izvedene iz bitnih zahtjeva za građevinske proizvode EU, osnovom kojih je Europa donijela temeljne dokumente, a isti su osnov za donošenje tehničkih propisa. Nije razvidno kako će sada ovim prijedlogom izgledati postupak i veza tehničkih propisa i zakona. Kod sudionika u gradnji i dalje je projektant i nadzorni inženjer „fizička osoba“, a izvođač „osoba“, iako je praksa u EU, a sve češće i kod nas, da se posao projektiranja i nadzora ugovara i realizira u institutu pravne osobe kao što je to i kod izvođača. Tipski projekt je oblik projekta, a ne vrsta. Tipski projekt može biti i glavni i izvedbeni. Prihvatljiv je stav da je u predloženom modelu za upravnu proceduru idejni projekt nepotreban, ali smatramo da se isti treba zadržati u stipulaciji zakona zbog uobičajenih procedura u procesu projektiranja. U praksi EU je i izrada projekta izvedenog stanja te smatramo da se isti treba navesti kao vrsta projekta, posebno jer je kod složenijih tehničko-tehnoloških građevina specificiran propisima, a i sam prijedlog Zakona dopušta, prilikom gradnje, određeno odstupanje u odnosu na mjere određene glavnim projektom. Određivanjem trasa i koridora za obuhvate zahvata u prostoru nije ispravno sagledana strukovna ovlast jer se npr. trase i koridori cesta, vodovoda, odvodnje, elektroopskrbe i slično ne definiraju arhitektonskim projektom nego projektima drugih struka. U postupku izdavanja dozvola dnevno je prisutan neujednačen pristup nadležnih tijela. U cilju da se praksa uskladi predlažemo mogućnost da investitor može predati zahtjev za izdavanje akta tijelu nadležnom u drugom stupnju, a pravilnik o sadržaju projekata da se uradi što hitnije, cjelovito, jasno i svrsishodno. Brisanje dozvole za uklanjanje smatramo nepotrebnim jer kao što je uporabna dozvola dokument nužan za upis građevina u zemljišne knjige mora postojati dokument za ispis. Proceduralno bi upravni postupak uklanjanja trebao obrnuto slijediti upravni postupak građenja. Uvjete koji izvođač kao osoba mora ispunjavati dokazuje suglasnošću za obavljanje djelatnosti građenja (u daljnjem tekstu licenca) ili se svaki od traženih uvjeta propisanim ovim zahtjevom dokazuje posebnim dokumentom. Institut licenciranja izvođačkih tvrtki pa i drugih osoba iz ovog zakona nepravedno je zapostavljen. Uobičajena je praksa u nekim zemljama da licencirane tvrtke ne dokazuju referentnost. To bitno pojednostavljuje postupak nadmetanja i sigurno je značajna antikorupcijska mjera. Predloženo rješenje rezultira interesom tvrtki da se osposobe da licencu imaju i istu održavaju. Oni koji licencu nemaju, svoje referentnost dokazuju kao što je to već u postupku nadmetanja uobičajeno. Osim navedenih primjedbi ukazujemo i na neusklađenost s drugim zakonima, npr. Zakon o vodama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o općim promjenama koje konkretno nije moguće primijeniti, a koje se, osim toga temelje na osobnim procjenama bez ozbiljnih analiza temeljenim na stvarnim podacima, odnosno pokazateljima, pri čemu se ignoriraju stvarne činjenice vezane uz praćenje stanja u područjima prostornog uređenja i gradnje. Također, radi se o prijedlozima koji nisu predmet predmetnog Zakona već podzakonskih propisa i drugih zakona. Konkretna, pak, rješenja koja se predlažu, primjerice, uvođenje novih obveza revizije glavnog projekta, nepotrebno bi poskupila i produljila proces izdavanja akata za građenje, a što bi bilo protivno cilju predmetnog Zakona
210 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Izmjene i dopune postojećeg Zakona o gradnji su potrebne i poželjne. Ali te izmjene trebale bi biti korjenite i obuhvatiti Zakon i sve podzakonske akte. Ovo što vi predlažete je kozmetika kojoj je svrha da dodatno zamulja već ionako nedovoljno jasno definirane procese u gadnji. Nikako ne podržavam donošenje ovakvog Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Predmetnim se Zakonom propisuju ozbiljne i učinkovite mjere.
211 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
212 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
213 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katastarski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
214 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne potvrđuje nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene.
215 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Smatram da sudionici u gradnji moraju prisustvovati tehničkom pregledu, te predlažem da se navedena odredba Zakona ne mijenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
216 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
217 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
218 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
219 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
220 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 111. briše se. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
221 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. je idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 4. je idejni projekt izradila ovlaštena osoba 5. je idejni projekt propisno označen i 6. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 6. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom." Stavak 3., 4., 5. briše se. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (1) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
222 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
223 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106, stavke 2. i 3 bi trebalo izbrisati, jer one dvosmisleno dozvoljavaju investitoru da radi izmjene na građevini u tijeku gradnje i bez izmjena glavnog projekta, kojeg mora pribaviti tek prije nego zatraži uporabnu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
224 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona" Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
225 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
226 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo nije predmet Zakona o gradnji već posebnih zakona.
227 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
228 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
229 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
230 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta odreči autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
231 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. KOMENTAR: nikakvo pojednostavljivanje ne može opravdati izbacivanje pojedinih struka iz glavnog projekta. SVE struke moraju biti uključene! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je glavni projekt u skladu s kojim se gradi.
232 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
233 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
234 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
235 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
236 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
237 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
238 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
239 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Način na koji će se najviše pridonijeti pojednostavljivanju i skraćivanju procedure za izdavanje GD jest da svi pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu te propisima i aktima koji se donose na temelju ovog Zakona budu JEDNOZNAČNO DEFINIRANI. Treba donijeti jedinstveni Pojmovnik kako se vrijeme ne bi trošilo na usklađivanje različitih tumačenja iste stvari. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
240 Dubravka Pušić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17 broj skupina smanjen je sa 5 na 3. Sada bi se opet vratilo na 5. Do kada tako? Zaista ne vidim razloga za ovom promjenom. 3 skupine iz prijašnjih izmjena i dopuna bile su jednoznačno definirane, dok je predložena podjela nejasna i stoga nikako neće doprinijeti pojednostavljenu procedura ishođenja GD. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
241 Dubravka Ruklin KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovaj članak u suprotnosti je sa odredbama Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama prema kojem smo dužni od 1.1.2020. godine sve zgrade projektirati kao G0EZ. Naime bez strojarskog projekta nije moguće izraditi projekt G0EZ, odnosno izraditi projekt uštede energije i iskaznicu topline. Da li to znači da stambene zgrade do 400 m2 neće trebati biti G0EZ? Prihvaćen Prihvaća se.
242 Duška Jelić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA REAKCIJA NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O GRADNJI !! NE SLAŽEM SE SA PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI !! U nastavku reakcija na predložene izmjene i dopune Zakona o gradnji: Postojeći Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedure za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. Dokument u nastavku pokušava argumentirati jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Cilj ovog dokumenta je pokazati da i unutar loše strukture i preopširnost postojećeg zakona takav koncept je moguće opravdati. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Ako je cilj izmjena i dopuna Zakona smanjenje vremena unutar kojeg se dobivaju dozvole potrebno je realno spoznati da problem leži u tome da se trajanje dobivanja dozvole sastoji osim od vremena koje je potrebno za izradu projekta također i od vremena potrebnog za čekanje obavijesti o posebnim uvjetima, posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta, dozvole. Vrijeme koje procedure konzumiraju je u velikoj većini prazan hod između postojećih i/ili loše konstuiranih ili neusklađenih zakonskih i podzakonskih akata koji nerijetko stavljaju projektante a i djelatnike administrativnih tijela u "mrtvu petlju" individualnih interpretacija zakonskih okvira da bi se ishodila potrebna dozvola. Shodno tome potrebno je skratiti proceduru, ukloniti mogućnost višeznačne interpretacije postojeće regulative kao i izvršiti međusobna usklađenja iste, a ne ukidati projekte, tj. tehničku dokumentaciju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su primjedbe općenite naravi i ne mogu doprinijeti cilja Zakona.
243 Edna Vera KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Molim obavezno ponovno uvedite odredbe članka 6. prethodnog Zakona o prostornom uređenju i gradnji SLUŽBENA OSOBA OVLAŠTENA ZA VOĐENJE POSTUPAKA I IZDAVANJE AKATA Članak 6. (1) Postupak izdavanja lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice vodi državni službenik u Ministarstvu, odnosno službenik nadležnoga upravnog tijela koji ima visoku stručnu spremu arhitektonske ili građevinske struke, odnosno pravne struke ako u postupku sudjeluje službenik s visokom ili višom stručnom spremom arhitektonske ili građevinske struke. (2) Postupak izdavanja građevinske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja vodi državni službenik u Ministarstvu, odnosno službenik nadležnoga upravnog tijela koji ima visoku stručnu spremu arhitektonske ili građevinske struke, odnosno pravne struke ako u postupku sudjeluje službenik s visokom ili višom stručnom spremom arhitektonske ili građevinske struke. (3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, postupak izdavanja rješenja o uvjetima građenja i potvrde glavnog projekta za građevinu za koju nije potrebna kontrola glavnog projekta može voditi i službenik nadležnoga upravnog tijela koji ima višu stručnu spremu arhitektonske ili građevinske struke, odnosno pravne struke ako u postupku sudjeluje službenik s visokom ili višom stručnom spremom arhitektonske ili građevinske struke. (4) Državni službenici u Ministarstvu, odnosno službenici nadležnih upravnih tijela iz stavka 1., 2., i 3. ovoga članka mogu izdavati lokacijske dozvole, potvrde parcelacijskog elaborata i rješenja o utvrđivanju građevne čestice, te građevinske dozvole, rješenja o uvjetima građenja, potvrde glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju i potvrde izvedenog stanja ako imaju pet ili više godina radnog iskustva u struci i položen državni ispit te položen stručni ispit iz članka 5. ovoga Zakona ako su arhitektonske ili građevinske struke. (5) Odredbe stavka 2. i 3. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na izdavanje uporabne dozvole i dozvole za uklanjanje građevine. Ovaj Zakon potrebno rasteretiti nejasnoća, jednoznačno definirati ciljeve a izostavljanjem prethodnog članka kao obaveznog u Zakonu, teško da će se postići veća učinkovitost u procedurama, veće zadovoljstvo investitora te značajno smanjenje vremena utrošenog na zakonske procedure dobivanja akata za gradnju i trošak investitora te broj koraka u procedurama, već će odmah u startu imati dodatno još jednu stepenicu, i to jednog službenika ( pravna struka) na rasporedu koji samo preusmjerava i proslijeđuje dalje, a što nastojimo izbjeći ovim izmjenama Zakona. Investitori bi ipak trebali učinkovitije i brže do svojih dozvola a pravna struka kako ne vlada potrebnim stručnim znanjima iz područja prostornog planiranja i gradnje, nije kompetentna davati mišljenja, dozvole, uporabne dozvole i dr. može samo naslutiti ili višeznačno tumačiti obaveze koje proizlaze iz Zakona uvodeći puno nepotrebnih nejasnoća za investitora. Izbacivanje glavnih projekata instalacija i drugih značajnih u ispunjavanju bitnih zahtjeva za građevinu, danas u doba kada su vrlo visoki energetski zahtjevi a automatsko upravljanje energijom sve češća želja investitora uz razvoj tehnologije koji imamo danas je samo po sebi kontradiktorno, nauštrb kvalitete i samo po sebi neodrživo, loše produktivno, a brzina dobivanja dozvola opet nedovoljna nadoknada investitoru, zbog drugih nerazrješenih komplikacija i poteškoća u procedurama. Nije ušteda za investitora neuporabljiva investicija loše kvalitete s još skupljim održavanjima i popravcima u startu. O izbacivanju glavnih projekata treba odlučiti struka koja je ovlaštena time se baviti. Sinergija je novi termin, načina organizacije i povezivanja institucija koji se pojavio u ovom tumačenju Zakona, rekli bi nova disciplina ali ga ne treba pretpostavljati ispred težnji ka što kvalitetnijem, učinkovitijem, ekonomski prihvatljivijem rješenju za investitora te u isto vrijeme zakidanjem za zakonom propisane glavne projekte i druge podloge kao preduvjet za ispunjenje bitnih zahtjeva za građevinu. Ne smatram de će sinergija adekvatno riješiti problem brzine ishođenja akata i smanjenje broja procedura. I ponovno se nameće potreba da se istakne činjenica da bi se bitno i značajno smanjio broj procedura i u ranijim zakonima kao i brzina dobivanja dozvola da imamo uređen zemljišno knjižni sustav, vlasništo (gdje nam od velike pomoći može biti pravna struka ukoliko na vrijeme osigura pravni temelj investitoru kako bi mu olakšao ionako komplicirane pravne procedure) i imovinsko pravne procedure u suglasju s suvremenim potrebama građana, te da imamo i zadržimo standard i sustavno podržan i uređen program evidentiranja svih mogućih registra podataka u prostoru, prostornih planova, planova državne razine, katastar podataka, i konačno arhiva i dr. Predmetni broj koraka nije adekvatan pokazatelj i neće biti dovoljan pokazatelj utrošenog vremena i troškova investitoru (gubitka) već vrlo zavaravajuća varijabla uz krivo uporabljen termin "sinergije" procesa ishođenja dozvola za gradnju, dakle sinergija sama po sedbi ne rješava problem brzine niti smanjenja broja koraka kao niti izbacivanje glavnih projekata pokazatelja kvalitete investicije i odgovaranje suvremenim potrebama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
244 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Predlažem sljedeće: (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
245 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Treba vratiti obavezu izrade izvedbenog projekta! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
246 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovaj je članak u velikoj mjeri nejasan, riječi " i/ili" su zbunjujuće. To "pojednostavljivanje" procedure u pravilu donosi kaos u praksi i, prije svega, degradiranje prostora i struke. Prihvaćen Prihvaća se.
247 Eleonora Bedeković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane prema važećem zakonu. Nova podjela po skupinama je nejasna i komplicirana te će još više unijeti nejasnoća u primjenu ionako neusklađenih zakona i pravilnika. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
248 Geodetika d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. tipfeler: U članku 6. iza riječi: "tijelima" dodaju se riječi: ", drugim javnopravnim tijelima". Prihvaćen Prihvaća se.
249 Goran Petrović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Razvrstavanje građevina prema složenosti temeljem površina istih (čl. 2) apsolutno nema smisla što se tiče elektrotehničkih instalacija. Današnje elektrotehničke instalacije su daleko složenije i brojnije nego u prošlosti. Konkretno razvrstavanje građevine stambene i poljoprivredne namjene prema stupnju složenosti u skupine 3a i 3b samo temeljem površine je bespredmetno, obzirom da su iste vrste i stupanj složenosti elektrotehničkih instalacije u građevinama ispod i iznad definiranih granica površine. Rezultat ovakovog prijedloga izmjene čl. 2 bi bio da za praktično isti stupanj složenosti elektrotehničkih instalacija u skupini 3a treba elektrotehnički projekt i elektrotehnički nadzor nad izvođenjem radova a u skupini 3b ne treba ništa. Na ovaj način, ukoliko bude u konačnici prihvaćen i izglasan ovakav prijedlog izmjene i dopune ZOG će biti očita degradacija sigurnosti u uporabi elektrotehničkih instalacija u građevinama skupine 3b jer neće trebati elektrotehnički projekt niti elektrotehnički nadzor nad izvođenjem radova koji su, uz ispitivanja i izjave o svojstvima za ugrađeni materijal i opremu, mjerodavni za osiguranje kvalitetnog izvođenja i dokaza kvalitete i sigurnosti u uporabi elektrotehničkih instalacija. Definitivno je neophodno napraviti drugačije kriterije za razvrstavanje građevina u odgovarajuće skupine koji bi bili primjenjivi i za elektrotehničke instalacije. Prihvaćen Prihvaća se.
250 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Da li to znači da stambene zgrade do 400 m2 i poljoprivredne do 600m2, ako nema posebnih uvjeta, ne trebaju građevinsku dozvolu nego samo glavni projekt?!?! Primljeno na znanje Ne znači to.
251 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Rok za dovršetak gradnje bi se trebao smanjiti na 5-3-2 godine, a u skladu s kategorizacijom građevina po skupinama iz prijedloga iz članka 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da su propisani rokovi primjereni.
252 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Koja poanta je ako investitor pri kraju roka za početak gradnje prijavi gradilište i onda ono stoji u nedogled?? Trebalo bi više kontrole stvarnog izvođenja, jer onda stavak 1 nema smisla. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
253 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. U kojem članku je onda definirano kad se plaća komunalni i vodni doprinos??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
254 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116 se MORA ukinuti u cijelosti! Ako je građevina izgrađena u skladu s planom i pravilima struke, nijedan susjed ne može ništa učiniti da spriječi gradnju, jer nema zakonsko uporište, a samo je stvar dobre volje investitora da mu izađe u susret zbog kasnijih dobrosusjedskih odnosa. Što se tiče objave na oglasnoj ploči upravnog tijela ili "elektroničkoj oglasnoj ploči" (što je to i gdje, uopće) - TKO TO VIDI I SAZNA DA TO TAMO PIŠE???? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
255 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110, stavka 1, trebalo bi dodati rok od 15 dana u kojem se mora izdati građ.dozvola, od dana kad su zadovoljeni svi uvjeti u točkama 1-7. Kako je moguće da se građevinska dozvola za rekonstrukciju i nadogradnju čeka više od godinu dana, kad su uz zahtjev za izdavanje građ.dozvole priloženi SVI traženi dokumenti, osim uporabne dozvole (na bazi uvjerenja katastra o građevini starijoj od 15.02.1968) - a tu istu uporabnu dozvolu treba izdati isti taj referent i priložiti sam sebi u spis?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
256 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. U članku 106, stavke 2. i 3 bi trebalo izbrisati, jer one dvosmisleno dozvoljavaju investitoru da radi izmjene na građevini u tijeku gradnje i bez izmjena glavnog projekta, kojeg mora pribaviti tek prije nego zatraži uporabnu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
257 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U točki 2. ovog članka trebalo bi unificirati taksu/trošak izdavanja posebnih uvjeta ili potvrda, jer neke, ne znam iz kojih razloga, dosežu i nekoliko stotina kuna. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se isti utvrđuju po službenoj dužnosti.
258 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Zašto se često događa da referent u obavijesti o posebnim uvjetima napiše i više od deset JPT od kojih ih je potrebno zatražiti, a kad to učiniš - neki se čudom čude što želiš od njih i ne znaju ni sami koju dokumentaciju da im dostaviš?! Bolje da se uvjeti utvrđuju konferencijski, kao nekad - sve na jednom mjestu, pa kad se zajednički utvrde, projektant dobije cjelovitu podlogu. Prihvaćen Prihvaća se na način da se posebni uvjeti ne utvrđuju po zahtjevu stranke.
259 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 1. Možda najvažnije za pojednostavljivanje procesa, kako u proceduralnom, a tako i u financijskom i vremenskom smislu, je potreba za istovjetnom procedurom i tumačenjima svih ureda za graditeljstvo. Ne može se u jednom gradu/županiji raditi na jedan način, a u drugom na drugi. Svi referenti moraju biti izvor istih informacija za tijek procedure i moraju znati prepoznati specifičnosti projekta, te moraju u malom prstu imati prostorne planove područja za koje su nadležni. 2. Iz iskustva, najviše problema i "tjeranju maka na konac" ima u uredima gdje su pročelnici pravnici, a ne inženjeri (njima je puno bitnije gdje si stavio zarez i da li si pobrojao sve referentne prostorne planove i trenutno važeće zakone i pravilnike, nego da li je u tehničkom smislu sve riješeno). Čast iznimkama. 3. Što se tiče same procedure za ishođenje građevinske dozvole - dokumentacija za ishođenje iste je preobilna i predetaljna. Zbog toga bi se trebalo vratiti na idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole, a izvedbeni za izvedbu. 4. U nekim situacijama gdje su prostorni planovi dvosmisleni ili nedorečeni ili moraš čitati između redova, ne znaš do kraja da li si u nečem pogriješio, a čitav posao glavnog projekta je već odrađen. I, molim lijepo, koja je razlika između "Obavijesti o posebnim uvjetima" i "Obavijesti o uvjetima za izradu glavnog projekta" kad i jedna i druga daju popis JPT i ograđuju se od "usklađenosti projekta s planskom dokumentacijom"? (barem sam ja imala takva iskustva) 5. Jedna od važnih manjkavosti u zakonu je što nema projekta izvedenog stanja. Na žalost, i dalje se rade i raditi će se (najčešće zbog trajanja procedura), ali i zbog toga što će uvijek biti bahatih investitora, građevine i zgrade bez dozvole, ali kad su i izvedene inženjerski korektno i u skladu s planom (dakle mogu se "legalizirati"), svi se moraju praviti bedasti i kroz projekt vući priču kao da se sve radi od nule?! I onda referenti ne znaju kako izdati uporabnu dozvolu za takve građevine, jer se potrebna dokumentacija za tehnički pregled najčešće ne može post festum producirati, a oni time nemaju taksativno sve što je zakon naveo kao obveznu dokumentaciju za izdavanje uporabne dozvole. Trebalo bi omogućiti "legalizaciju" takvih građevina projektom izvedenog stanja (koji bi morao verificirati sve tehničke i prostorno-planske zakonitosti, uz penalizaciju (kao naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevona, ali puno skuplje). 6. Kako bi se spriječila daljna izgradnja bez dozvole, potrebno je, kao što je neko vrijeme važilo, onemogućiti prijenos vlasništva na nekretninama bez uporabne dozvole. (u korelaciji sa Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima). Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća na način da se postupci izrade prostornih planova i izdavanje dozvola informatiziraju, a čime se u velikoj mjeri postiže jednoobraznost odnosno ujednačenost u postupanju.
260 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Apsolutna vrijednost nema smisla, već bi povećanje trebalo izraziti u postotku, jer na malim građevinama na malim parcelama to može preći u izmijenjene, tj.prekoračene planske propozicije. Osim toga, treba definirati da li to vrijedi za svaki od x-y-z smjerova ili ukupno? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
261 GORDANA ZIMMERMANN KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Čemu toliko skupina koje ostavljaju još veću nedoumicu? Čemu razlikovati posebne uvjete od uvjeta priključenja, kad za istu građevinu jedno JPT može imati posebne uvjete gradnje, a drugo JPT samo uvjete priključenja? Dovoljne bi bile 3 skupine: 1. skupina - građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina - sve građevine koje ne spadaju u 1. i 3. skupinu 3. skupina - građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zato jer se za uvjete priključenja ne izdaje potvrda glavnog projekta.
262 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovim ZID-om ne mijenja se način izdavanja uporabnih dozvola za građevine izgrađene prije 15.2.1968., a potrebno je isto urediti obzirom se pokazala sljedeća problematika kod izdavanja takvih uporabnih dozvola: - sva područja RH nisu obuhvaćena snimanjima 1968. g., odnosno neka područja na tim snimkama nisu dovoljno jasno vidljiva kako bi se moglo sa sigurnošću utvrditi postojanje i dimenzije zgrada koje su predmet zahtjeva za izdavanje tih uporabnih dozvola, - zgrade za koje se izdaju te uporabne dozvole su vidljive na snimkama snimljenim prije 15.2.1968., ali ne u dimenzijama (gabaritima) kakve imaju na dan izdavanja uporabnih dozvola. Iz navedenih problema dolazi do različitih malverzacija i postupanja nadležnih upravnih tijela prilikom postupanja po zahtjevu za izdavanje tih uporabnih dozvola. Posljedica je što svi podnositelji nemaju ista prava odnosno nekima se ne izdaju uporabne dozvole, a njihove zgrade su izgrađene prije 1968., ali nisu jasno vidljive ili ne postoji snimak, a nekim strankama se priznaju dimenzije (gabariti) zgrada veći od onih koje su imale zgrade snimljene na snimkama prije 15.2.1968. Postoji više mogućih rješenja, od kojih se neka primjenjaju i u postupcima izdavanja tih uporabnih dozvola npr.: 1. ukoliko ne postoji snimka iz 1968.g., potrebno je priznati stanje vidljivo na prvoj sljedećoj službenoj aerofotogrametijskoj snimci (pr. postoje snimci tog područja iz 1955. i 1971. g. - tada se stranci priznaje stanje na snimku iz 1971.g.), 2. na službenim aerofotogrametrijskim snimcima koje izdaje nadležno upravno tijelo potrebno je odrediti dimezije predmetnih građevina (ukoliko nije moguće sa zadovoljavajućom točnošću odrediti iz snimka iz 1968. isto bi se odredilo iz prvog sljedećeg dovoljno kvalitetnog službenog aerofotogrametrijskog snimka). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prema važećem Zakonu o gradnji snimke iz zraka nisu jedini dokaz za utvrđivanje da je određena građevina bila izgrađena do 15. veljače 1968. Naime, Zakonom o gradnji i Zakonom o prostornom uređenju ovu činjenicu je moguće dokazivati i drugim dokaznim sredstvima podobnim za dokazivanje.
263 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Ovim putem ću ukazati predlagateljima ovog ZID-a na stvari koje MORAJU znati, a očito ne znaju. Trebali su organizirati savjetovanje sa strukom (za ove članke konkretno ovlaštene inženjere geodezije ili komoru HKOIG) te bi dobili vrijedne informacije na osnovu kojih bi izradili kvalitetan prijedlog ZID-a. HKOIG i ovlašteni inženjeri geodezije su uistinu za "digitalni" iskorak, ovdje konkretiziran kao "GML format" ovjeren digitalnim potpisom, ali ne nauštrb pravne sigurnosti i izvedivosti projektne dokumentacije (koja ima svoj trošak). Skrećem pozornost na sljedeće: 1. u RH je samo JEDNA katastarska čestica u katastru nekretnina i za nju se ima smatrati kako su međe neupitne, a za ostalih cca 15 milijuna kat. čestica (katastar zemljišta) se stvarne međe moraju utvrditi (odrediti lomne točke), 2. točnost katastarskih planova na kojima je homogenizacija odrađena kvalitetno (oko 50% homogenizacija) je +- 5m (pet metara) te se na osnovu njih ne može "interpretirati" položaj međa (što si dozvoljavaju neki koji nisu geod. struke), a tamo gdje homogenizacija nije još završena ili nije odrađena kvalitetno (50% homogenizacija) su odstupanja od +-5m do +- 40m, 3. određivanje stvarnog polažaja međa (lomnih točaka) je proces koji traje određeno vrijeme i za koji MORA ODGOVARATI, u smislu ovog zakona "to obavlja", ovlašteni inženjer geodezije, kao što svoju odgovornost i vrijeme rada imaju ostale ovlaštene osobe drugih struka spomenutih ovim zakonom, 4. lomne točke kat. čestica digitalnog katastarskog plana (ovim ZID-om pogrešno definirani kao "katastarske podloge") u 98,5% slučajeva ne odgovaraju točnosti propisanoj Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina te se kao takve NE MOGU i NE SMIJU smatrati zadovoljavajućima za "prikazivanjem u GML formatu" bez određivanja njihovog stvarnog položaja, 5. ukoliko nije određen stvarni položaj međa unutar točnosti propisane Zakonom o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (+-10 cm), postoji realna i opravdana opasnost zaustavljanja projekta od nositelja vlasničkih prava na kat. česticama uz građevinsku česticu odnosno područja obuhvata (pa i unutar njih ako se radi o otkupu, dokupu, izvlaštenju i dr.) te imovinsko-pravnih problema, tužbi i sporova (u kojima investitor po zakonskim propisima bi morao gotovo sigurno nadoknaditi štetu, a posljedično država koja je odobrila dozvole, ali zbog stanja u pravosuđu to ponekad i ne bude slučaj), 6. investitori se NE SMIJU dovoditi u nezgodan položaj tj. u nesređene, upitne ili nedefinirane imovinsko-pravne odnose nakon što je izdana pravomoćan i izvršni akt zbog neprimjerene dokumentacije, a svu štetu bi snosili posljedično porezni obveznici. RH i bez ovakvih "nepromišljenih zakonodavnih izleta" smatraju državom nesigurnih investicija i pravne nesigurnosti te bi ovaj ZID bio "posljednji čavao u lijes greenfield i brownfield investicija" prije nadolazeće recesije. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
264 Grga K KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Ukoliko se mijenja čl. 71. s idejom GML formata i ovdje je kao i u prethodnom članku dodati stavak: "Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, iz stavka 1. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije." Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
265 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. U članku 123. stavak 3. predlaže se izmijeniti tako da isti glasi: (3) Rok iz stavka 1. ovoga članka ne teče za vrijeme trajanja postupka osiguranja dokaza i izvlaštenja ili odlučivanja o prijedlogu rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu, građevinama ili drugim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA RADI UBRZANJA IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ENERGETSKE INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE, KAO I RADI USKLAĐENJA S ODREDBAMA ČLANKA 109., STAVAK 5. OVOG ZAKONA Prihvaćen Prihvaća se.
266 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavku 1. točki 2. predlaže se iza riječi priključenja, dodati novi tekst tako da izmijenjena točka 2. glasi: 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja, odnosno ne postoji trenutna mogućnost priključenja građevine na energetsku infrastrukturu u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po njenoj izgradnji, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U članku 110. stavku 2. predlaže se dodati nova točka 4. koja glasi: 4. izgradnju energetske infrastrukture. OBRAZLOŽENJE: AKO JE OMOGUĆENA GRADNJA/LEGALIZACIJA NAVEDENIH GRAĐEVINA, ZA ISTE JE POTREBNO OMOGUĆITI PRIKLJUČENJE NA ENERGETSKU INFRASTRUKTURU U članku 110. stavku 2. predlaže se izmijeniti točka 4. tako da ista glasi: 4. postoji mogućnost priključenja zgrade na elektroenergetsku mrežu ili da je u uvjetima priključenja definirana izgradnja elektroenergetske mreže ili da ima autonomni sustav opskrbom električnom energijom ako se radi o zgradi u kojoj je projektirano korištenje iste. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
267 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. U članku 109. predlaže se u stavku 2. dodati točku 5. koja glasi: 5. Odluka tijela lokalne uprave o pravu prvokupa ili prvenstvenom pravu stjecanja služnosti za nekretnine u obuhvatu zahvata u prostoru. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE USKLAĐENJE S OSTALIM ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U POGLEDU IZGRADNJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE U članku 109. predlaže se izmijeniti stavke 4. i 5. tako da isti glase: (4) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u pogledu nekretnine na kojoj stjecanje stvarnih prava nije moguće ili se prema posebnom zakonu pravo građenja stječe koncesijom ili pravom građenja smatra se ugovor o koncesiji ili pravom građenja kojim se stječe pravo građenja, odnosno suglasnost vlasnika nekretnine u slučaju građenja energetske infrastrukture. OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE PRECIZNIJE ODREĐIVANJE PRAVNOG INTERESA DEFINIRAN OVIM STAVKOM. (5) Dokazom pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole u slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se i odluka Vlade Republike Hrvatske o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske ili poziv na odredbu posebnog zakona kojom je utvrđen interes Republike Hrvatske za građenje građevine za koju je zatražena građevinska dozvola, ako je investitor podnio zahtjev za osiguranje dokaza u postupku izvlaštenja, odnosno ako je investitor podnio zahtjev za rješavanje imovinskopravnih odnosa na zemljištu, građevinama ili drugim nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, jedinice područne (regionalne) ili lokalne samouprave. OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA RADI UBRZANJA POSTUPKA IZDAVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ENERGETSKE INFRASTRUKTURNE GRAĐEVINE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su predmetni propisi usaglašeni, a u preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
268 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U članku 108. predlaže se u stavku 2. izmijeniti točka 7. tako da ista glasi: 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave ili javnopravnog tijela ili druge osobe, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE USKLAĐENJE S OSTALIM ODREDBAMA OVOG ZAKONA I PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE PROSTORNO UREĐENJE U POGLEDU IZGRADNJE ENERGETSKE INFRASTRUKTURE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je odredba usklađena sa Zakonom o prostornom uređenju.
269 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. U članku 85. predlaže se izmijeniti stavak 1. i stavak 2. tako da isti glase: (1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola s posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima određenim lokacijskom dozvolom. OBRAZLOŽENJE: NEKI POSEBNI UVJETI PROIZLAZE IZ UVJETA PRIKLJUČENJA I GLAVNI PROJEKT MORA BITI USKLAĐEN S OBA DOKUMENTA, A SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA. (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim lokacijske dozvole i glavnog projekta, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN, BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 85. predlaže se dodati novi stavak (5) koji glasi, a da dosadašnji stavak (5) postaje stavak (6): (5) Javnopravno tijelo može izdati uvjete priključenja kojima se definira priključenje na energetsku infrastrukturu i u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po izgradnji energetske infrastrukture, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
270 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U članku 83. stavku 2. predlaže se iza riječi projekta obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 2. glasi: (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova izdavanja te potvrde niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim glavnog projekta, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 83. predlaže se izmijeniti stavak 5. tako da isti glasi: (5) Smatra se da je glavni projekt izrađen u skladu s posebnim uvjetima, odnosno uvjetima priključenja i da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta ako javnopravno tijelo upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i investitoru ne dostavi potvrdu glavnog projekta ili rješenje o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta u roku iz stavka 3. ovoga članka. OBRAZLOŽENJE: NEKI POSEBNI UVJETI PROIZLAZE IZ UVJETA PRIKLJUČENJA I GLAVNI PROJEKT MORA BITI USKLAĐEN S OBA DOKUMENTA, A SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA. U članku 83. predlaže se dodati novi stavak (6) koji glasi: (6) Javnopravno tijelo može izdati potvrdu glavnog projekta za građevinu za koju i u slučaju kada energetska infrastruktura nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po njenoj izgradnji, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer uredbe i drugi podzakonski propisi moraju biti usklađeni sa zakonima.
271 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U članku 81. stavku 2. predlaže se iza riječi Zakona obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 2. glasi: (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 82. stavka 3. ovoga Zakona, osim kada je to propisano posebnim propisom. OBRAZLOŽENJE: S OBZIROM DA U SLUČAJU DA JE U TRENUTKU ZAHTJEVA ZA UTVRĐIVANJE POSEBNIH UVJETA IZRAĐEN ELABORAT, A NIJE PODNESEN ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I DOSTAVLJEN POTPISAN UGOVOR O PRIKLJUČENJU, OVAJ STAVAK NIJE USKLAĐEN SA ZAKONOM O TRŽIŠTU ELEKTRIČNE ENERGIJE (NN BR. 22/13, 102/15, 68/18) I UREDBOM O IZDAVANJU ENERGETSKIH SUGLASNOSTI I UTVRĐIVANJU UVJETA I ROKOVA PRIKLJUČENJA NA ELEKTROENERGETSKU MREŽU (NN BR. 7/18), PREDLAŽE SE IZMJENA. U članku 81. Predlaže se dodati novi stavak (5) koji glasi: (5) Javnopravno tijelo može izdati uvjete priključenja kojima se definira priključenje na energetsku infrastrukturu i u slučaju kada ista nije izgrađena, a priključenje će biti omogućeno po izgradnji energetske infrastrukture, a sukladno posebnim propisima. OBRAZLOŽENJE: OMOGUĆAVA SE DOBIVANJE DOZVOLE ZA IZGRADNJU GRAĐEVINA ZA KOJE NIJE OSIGURANO PRIKLJUČENJE NA POSTOJEĆU INFRASTRUKTURU, VEĆ ĆE ISTO BITI OMOGUĆENO PO IZGRADNJI NOVE INFRASTRUKTURE KOJA ĆE BITI PREDMET POSEBNE GRAĐEVINSKE DOZVOLE Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
272 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. U članku 70. predlaže se izmijeniti stavak 1. tako da isti glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru, odnosno obuhvat infrastrukturnog koridora i trase infrastrukture, prikazuju se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. OBRAZLOŽENJE: INFRASTRUKTURNI KORIDOR I TRASA INFRASTRUKTURE SU ZAHVATI U PROSTORU ODREĐENI ZAKONOM O PROSTORNOM UREĐENJU I OVIM ZAKONOM TE IH JE POTREBNO PREDVIDJETI. OBUHVAT JE MOGUĆE PREDVIDJETI U BILO KOJEM GLAVNOM PROJEKTU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
273 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. U članku 50. stavku 1. predlaže se iza riječi zakon obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 1. glasi: (1) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu, osim u slučaju izgradnje energetskih infrastrukturnih građevina koje investitor gradi za svoje potrebe. OBRAZLOŽENJE: RADI SE O SPECIFIČNIM ENERGETSKIM OBJEKTIMA ZA VLASTITU UPOTREBU, O KOJIMA SKRBI I ODRŽAVA VLASNIK Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je protivno institutu inkompatibiliteta uređenom predmetnom odredbom.
274 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. U članku 19 predlaže se dodati novi stavak 3 koji glasi: (3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja energetskih infrastrukturnih građevina u infrastrukturnom koridoru dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt na način da se smatra da postoji usklađenost građevine s utvrđenim lokacijskim uvjetima ako se energetska infrastrukturna građevina nalazi unutar infrastrukturnog koridora. OBRAZLOŽENJE: POTREBNO JE OMOGUĆITI MANJA ODSTUPANJA OD UTVRĐENOG KORIDORA ZBOG ZATEČENOG STANJA NA TERENU Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe, obzirom da je predmetno pitanje riješeno na drugi način, tj. definicijom trase kao površine umjesto kao pravca.
275 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U članku 3. stavku 1. predlaže se izmjena točke 28. kako slijedi: "28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na elektroenergetsku mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu. OBRAZLOŽENJE: OBJEKTI SE, OSIM NA NISKONAPONSKU MREŽU, PRIKLJUČUJU I NA SREDNJENAPONSKU I NA VISOKONAPONSKU MREŽU TE NA TRANSFORMATORSKE STANICE SVIH NAPONSKIH RAZINA TE SE PREDLAŽE NAVEDENA IZMJENA Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se kod drugih priključenja redovito utvrđuju i posebni uvjeti.
276 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Elektroenergetska infrastruktura ima bitan utjecaj na investicijske aktivnosti i konkurentnost gospodarstva Republike Hrvatske te na sigurnost opskrbe električne energije objekata od posebne važnosti, gospodarskih subjekata i građana te omogućava krajnjim korisnicima realizaciju njihovog poslovnog programa, a često je to i apliciranje za značajna sredstva iz fondova Europske unije. Analizom postojeće regulative iz područja prostornog uređenja i gradnje i dosadašnje prakse može se zaključiti da su neadekvatnost prostornog planiranja, dugotrajnost postupka od pripreme do izgradnje građevina te nemogućnost legalizacije energetskih građevina radi njihovog korištenja, održavanja i daljnjeg razvoja, ključne zapreke za daljnji razvoj i gradnju energetske infrastrukture kao i za korištenje sredstava iz fondova EU. Neprilagođenost regulative zahtjevima zaštite javnog interesa razvoja energetske infrastrukture predstavlja kočnicu gospodarskog razvoja, povećanju zaposlenosti koje je uzročno-posljedično vezano s ulaganjima u razvoj postojećih i izgradnju novih građevina te bržeg i jednostavnijeg povlačenja sredstava iz fondova EU-a. Stoga je bitno da se stvore povoljni uvjeti i osiguraju mehanizmi ubrzanog razvoja elektroenergetske i ostale energetske infrastrukture koji će omogućiti učinkovitiju, jednostavniju i bržu gradnju energetskih infrastrukturnih građevina, uključujući i priključenje na mrežu. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. (u daljnjem tekstu: HEP ODS) je nadležan i odgovoran za pogon i održavanje te razvoj i izgradnju distribucijske elektroenergetske mreže, kao energetske infrastrukture na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske. U sklopu obavljanja djelatnosti distribucije električne energije HEP ODS suočava se sa nizom prepreka a ključni problemi se odnose se na rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, ishođenje dozvola za gradnju i postupke javne nabave. Zbog navedenog, HEP ODS je suočen s iznimno dugačkim rokovima gradnje svojih objekata te problemom usklađenja dinamike gradnje svojih objekata s dinamikom gradnje građevina koje grade drugi investitori te njihovim priključenjem na mrežu. Važno je naglasiti da je priključenje na električnu mrežu jedan od pokazatelja koji utječe na rangiranje Republike Hrvatske na Doing Business ljestvici Svjetske banke, vezano za investicijska ulaganja i konkurentnost. U naprednim državama energetska infrastruktura, kao i ostali infrastrukturni sustavi najčešće se stavljaju pod poseban pravni režim u nadležnosti države ili lokalne/regionalne zajednice te se posebnim propisima određuje da je ona značajna za državu, odnosno da je njezina izgradnja i razvoj u općem, javnom ili državnom interesu. U Republici Hrvatskoj područje gradnje energetske i ostale infrastrukture nije sustavno i cjelovito pravno uređeno, a propisi se nalaze u velikom broju zakona i podzakonskih akata, koji su često u međusobnoj koliziji, posljedica čega je objektivna nemogućnost brze i učinkovite gradnje infrastrukturnih građevina. Distribucijska mreža, kao energetska infrastruktura, je jedinstvena i nedjeljiva funkcionalna tehničko-tehnološka cjelina koja obuhvaća nadzemne te podzemne i podmorske vodove s pripadnim transformatorskim stanicama, uključujući i priključke na mrežu, a po svojoj pravnoj naravi specifična su vrsta stvari za koju postoji javni interes (interes Republike Hrvatske) i ne vrijedi načelo pravnog jedinstva nekretnine. Svaka linijska građevina kao cjelina u pravilu se nalazi na velikom broju zemljišnih čestica, koje su vrlo često u različitim pravnim režimima i u vlasništvu većeg broja osoba, tj. osoba javnog prava, drugih pravnih i fizičkih osoba ili u nevlasničkom režimu kao opće dobro, a što zahtijeva primjenu niza posebnih propisa na samo jednu takvu građevinu. Postojećim dokumentima prostornog uređenja, u pravilu, nisu precizno određeni koridori za infrastrukturu u opisnom i/ili grafičkom dijelu (koordinate lomnih točaka obuhvata), što često uzrokuje probleme u postupku ishođenja lokacijske ili građevinske dozvole. Ishođenju građevinske dozvole prethodi dugotrajni postupak uređenja imovinskopravnih odnosa s vlasnicima/upraviteljima velikog broja nekretnina (osnivanje prava služnosti, izvlaštenje, koncesija). Iz prakse o vremenskim i financijskim pokazateljima postojećeg stanja proizlazi da faza ishođenja lokacijske dozvole za linijsku građevinu traje od 6 do 12 mjeseci te da se na to potroši cca 3% investicijske vrijednosti, a faza uređivanja imovinskopravnih odnosa (kada su sređeni podaci u zemljišnim knjigama) i ishođenja građevinske dozvole traje i do 3 godine te da se potroši cca 10% investicijske vrijednosti prije pristupa samoj gradnji. Postojeće pravno uređenje prostornog planiranja i gradnje ne odgovara zahtjevima učinkovitog planiranja, gradnje, razvoja, korištenja i održavanja infrastrukturnih građevina i postaje kočnica razvoju energetske mreže, ali i mnogih drugih djelatnosti i raznih privatnih i javnih subjekata te posebno jedinica lokalne i područne/regionalne samouprave i države kao cjeline. Ovo stanje ne pogoduje ulaganjima u razvoj postojećih i novih objekata, adekvatnoj zaštiti javnog interesa gradnje, korištenja, održavanja i razvoja infrastrukture, razvoju gospodarstva kao cjeline, kao i drugih djelatnosti za čije je funkcioniranje nužan preduvjet brzi razvoj energetske djelatnosti. S obzirom na značaj energetske infrastrukture i niz posebnosti koje je obilježavaju u odnosu na druge vrste stvari, kao i odstupanja od općeg stvarnopravnog uređenja, to područje zahtijeva sustavno i cjelovito uređenje posebnim zakonom koji bi trebao urediti sva pitanja od značaja za izgradnju energetske infrastrukture. Istovremeno je potrebno provesti i legalizaciju u prostoru cjelokupne izgrađene infrastrukture. Do donošenja posebnih zakona o izgradnji infrastrukturnih građevina te o legalizaciji postojećih infrastrukture, potrebna je žurna izmjena zakona koji se odnose na prostorno planiranje i gradnju, na imovinske institute uređenja zemljišta te na javnu nabavu. U području prostornog planiranja potrebno je smanjiti opseg dokumentacije te pojednostaviti postupak ishođenja dokumenata za gradnju jer se energetske infrastrukturne građevine grade u prethodno utvrđenim koridorima. Zbog sadašnjeg pravnog uređenja za gradnju energetskih infrastrukturnih građevina se u pravilu mora zatražiti izdavanje lokacijske dozvole, jer nije objektivno moguće riješiti brojne imovinskopravne odnose u fazi izrade idejnog projekta. Ukoliko bi se u fazi prostornog planiranja koridora, osim grafičkog i opisnog dijela, utvrdila i točna lokacija koridora u prostoru i njegovu širinu i duljinu (popis čestica i koordinate lomnih točaka), postalo bi nepotrebno kasnije pribavljanje posebnih uvjeta javno pravnih tijela, a ujedno bi bilo moguće pristupiti rješavanju imovinskopravnih odnosa na trasi koridora. Nadalje, zbog važnosti i obilježja energetskih građevina, neophodno je Zakonom o prostornom uređenju propisati uspostavu posebnog pravnog režima na svim nekretninama na kojima se koridor nalazi stupanjem na snagu dokumenta prostornog uređenja (ili odluke Vlade RH), kojeg su vlasnici/upravitelji nekretnina dužni trpjeti radi pridonošenja općem i javnom dobru (interes RH). Obzirom na sve navedeno HEP – ODS predlaže konkretne izmjene i dopune Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju koje bi trebale pridonijeti bržoj realizaciji izgradnje energetskih objekata. U članku 56. stavku 2. predlaže se iza riječi građevini obrisati točku i dodati zarez i novi tekst tako da izmijenjeni stavak 2. glasi: (2) Nadzorni inženjer, odnosno glavni nadzorni inženjer ne može biti zaposlenik osobe koja je izvođač na istoj građevini, osim u slučaju izgradnje energetskih infrastrukturnih građevina. OBRAZLOŽENJE: RADI SE O SPECIFIČNIM ENERGETSKIM OBJEKTIMA ZA VLASTITU UPOTREBU, O KOJIMA SKRBI I ODRŽAVA VLASNIK U članku 107. predlaže se dodati novi stavak (3) koji glasi: (3) Iznimno od stavka 2. ovog članka prilikom građenja energetskih infrastrukturnih građevina unutar infrastrukturnog koridora, dopušten je ulazak u posjed ako je pokrenut postupak izvlaštenja, ishođena suglasnost vlasnika zemljišta ili je donesena odluka o području na kojem postoji pravo prvokupa, odnosno prvenstveno pravo stjecanja prava služnosti na nekretninama potrebnih za građenje infrastrukture ili građevine javne i društvene namjene planiranih prostornim planom, a sve u skladu s propisom o prostornom uređenju. OBRAZLOŽENJE: PREDLAŽE SE USKLAĐENJE OVOG ČLANKA S ODREDBAMA OVOG ZAKONA KOJIMA SE UREĐUJE GRAĐENJE ENERGETSKIH INFRASTRUKTURNIH GRAĐEVINA U članku 121. stavku 2. predlaže se brisati točka 2. OBRAZLOŽENJE: RADI SE O PRIVREMENIM GRAĐEVINAMA KOJE SU POTREBNE RADI IZGRADNJE DRUGIH GRAĐEVINA, A KOJE SE PO NJIHOVOJ IZGRADNJI UKLANJAJU U članku 129. predlaže se dodati novi stavak 1a. koji glasi: (1a) U slučaju izvođenja radova na otklanjanju kvarova ili oštećenja građevine zbog kojih postoji opasnost od poremećaja u opskrbi energijom, vodom ili drugim dobrima ili za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, bez građevinske dozvole mogu se izvoditi radovi i graditi građevine koje služe sprječavanju djelovanja tih događaja, odnosno otklanjanju štetnih posljedica. U članku 129. predlaže se izmijeniti stavke 2. i 3. tako da isti glase: (2) Građevina iz stavka 1. i 1.a ovoga članka mora se u roku od dvije godine od prestanka djelovanja događaja ukloniti ili legalizirati. (3) U slučaju potrebe trajnog zadržavanja građevine iz stavka 1. i 1.a ovog članka za istu se mora ishoditi građevinska dozvola. OBRAZLOŽENJE: ZBOG HITNOSTI I VAŽNOSTI IZVOĐENJA NAVEDENIH RADOVA, PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA U članku 132. stavku 2. predlaže se dodati novu točku 2a koja glasi: 2a. izvođenje radova na otklanjanju kvarova ili oštećenja građevine zbog kojih postoji opasnost od poremećaja u opskrbi energijom, vodom ili drugim dobrima ili za život i zdravlje ljudi, okoliš, prirodu, druge građevine i stvari ili stabilnost tla na okolnom zemljištu, OBRAZLOŽENJE: ZBOG HITNOSTI I VAŽNOSTI IZVOĐENJA NAVEDENIH RADOVA, PREDLAŽE SE NAVEDENA PROMJENA U članku 168. i 169. predlaže se provesti usklađenje ovisno o tome hoće li biti usvojen prijedlog promjene članka 50. ovog zakona. OBRAZLOŽENJE: AKO SE USVOJI PRIJEDLOG PROMJENE ČLANKA 50. OVOG ZAKONA, POTREBNO JE USKLADITI I ODREDBE OVOG ČLANKA Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno potrebama sustava eDozvole te jer se jedna skupina građevina ne može favorizirati u odnosu na druge skupine građevina čije je građenje također u javnom interesu i interesu Republike Hrvatske, kao i obveza prema EU. S tim u vezi, valja istaknuti da se predloženim novim rješenjima olakšava i ubrzava izdavanje dozvola za građenje svih vrsta građevina, a što uključuje i građevine predmetne infrastrukture.
277 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOG OPĆIH PRIMJEDBI NA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI Hrvatska komora arhitekata podržava nastojanje Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja da se izmjenama i dopunama Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17.; u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji) smanji broj i pojednostavne procedure koje prethode izradi glavnog projekta i izdavanju građevinske dozvole te omogući predaja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole u elektroničkom obliku. Međutim, mišljenja smo da je potrebno što prije pristupiti sveobuhvatnim izmjenama Zakona o gradnji te da je Zakon o gradnji potrebno „rasteretiti“ dijelova koji u isti ne pripadaju, odnosno koji su uređeni ili se mogu urediti posebnim zakonima, odnosno podzakonskim aktima, kao što su odredbe kojima se uređuje energetsko svojstvo zgrade, autorska prava, redoviti pregledi sustava grijanja, hlađenja i klimatizacije i sl., a kvalitetnije urediti odredbe kojima su uređeni temeljni zahtjevi za građevinu, odstupanje od istih, broj javnopravnih tijela koja sudjeluju u postupcima, sudionici u gradnji i njihovi međusobni odnosi, vrste projekata i njihov sadržaj i sl. Zakon o gradnji je potrebno uskladiti s odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15., 118/18) i Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“, br. 78/15, 114/18.), posebno u dijelu zadaća struka. Osim pojedinačnih primjedbi i prijedloga koje smo dali na pojedine članke predloženih izmjena i dopuna Zakona o gradnji skrećemo pozornost na pojedine odredbe Zakona o gradnji koje bi se trebale uvrstiti u Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. 2. Izmjene i dopune glavnog projekta u upravnom postupku ishođenja potvrda na glavni projekt odnosno ishođenja građevinske dozvole Potrebno je urediti način izrade izmjena i dopuna glavnog projekta koji je u elektronskom obliku priložen uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. U praksi će se sigurno dogoditi potreba naknadnog usklađivanja glavnog projekta s posebnim uvjetima javnopravnih tijela koji mogu utjecati na izmjene i/ili dopune predanog glavnog projekta. Stoga smatramo da je potrebno jasnije definirati način izmjena i dopuna glavnog projekta tijekom navedenih postupaka kako se ne bi nepotrebno odbijali zahtjevi za izdavanje potvrde glavnog projekta odnosno građevinske dozvole. 3. Glavni projektant – članak 52. Predlažemo da se u članku 52. stavak 2. riječ „glavnog“ ispred riječi „projekta“ briše. Kako je člankom 52. stavak 1. Zakona o gradnji jasno određeno da u koliko u projektiranju sudjeluje više projektanata, da je za cjelovitosti i međusobnu usklađenost projekata odgovoran glavni projektant. Ova odredba odnosi se na sve projekte čija je izrada uređena Zakonom o gradnji: glavni projekt, izvedbeni projekt, tipski projekt i projekt uklanjanja građevine. Stoga je nejasno zbog čega se mogućnost da glavni projektant može istodobno biti i projektant jednog od dijelova projekta odnosi samo na izradu glavnog, a ne i na ostale projekte čija je izrada uređena Zakonom o gradnji. Smatramo da istu mogućnost treba predvidjeti i kod izrade ostalih projekata, pogotovo kada u praksi imamo čest slučaj da investitor ugovara izradu cjelokupne projektne dokumentacije s projektantima koji izrađuju i glavni i izvedbeni projekt građevine. Predlažemo da se članak 52. stavak 2. izmijeni na način da glasi: „(2) Glavni projektant može biti istodobno i projektant jednog od dijelova projekta.“ 4. Autorska prava – članak 75. Obzirom da je pitanje autorskih prava uređeno Zakonom o autorskom pravu i srodnim pravima („Narodne novine“, br. 167/03., 79/07., 80/11., 125/11., 141/13., 127/14., 62/17., 96/18.) smatramo da nije potrebno da isto bude uređeno i Zakonom o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13., 20/17.), a posebno ne na način da autorsko pravo ovisi o ugovoru o izradi projekta potpisanim između investitora i projektanta, koji predstavlja poslovnu tajnu te, u pravilu, nije javno dostupan. Predlažemo da se članak 75. izmijeni na način da glasi: „Članak 75. Autorska prava na građevini projektiranoj glavnim ili drugim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu.“ 5. Pravne posljedice uporabne dozvole – članak 136. S obzirom na predložene nove skupine u koje se razvrstavaju građevine sukladno članku 4. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, smatramo da je stavak 2. članka 136. Zakona o gradnji potrebno izmijeniti na način da se jasno odredi da se za građevine i radove iz članka 2. i 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“, br. 112/17., 34/18.) koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole i glavnog projekta ne izdaje uporabna dozvola. Na način kako je to trenutno uređeno proizlazi (ili se tako može zaključiti) da se uporabna dozvola izdaje i za građevine i radove iz članka 2. i 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole i glavnog projekta, a cilj stavka 2. članka 136. Zakona o gradnji bi trebao biti da se za navedene građevine i radove ne izdaje uporabna dozvola. Također, smatramo da se za sve građevine i radove koji se izvode u skladu s glavnim projektom, a koje su obuhvaćene člancima 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima treba izdavati uporabna dozvola neovisno o tome da li su iste namijenjene obavljanju djelatnosti ili se prema posebnim propisima evidentiraju u katastru. Trenutna formulacija kojom se uređuje da se uporabna dozvola izdaje samo za građevine koje su namijenjene obavljanju djelatnosti ili za građevine koje se prema posebnim propisima evidentiraju o katastru samo unosi nejasnoće u određivanju tih građevina te probleme i pravnu nesigurnost u provedbi propisa. Predlažemo da stavak 2. članka 136. glasi: „(2) Stavak 1. ovoga članka ne odnosi se na građevine i radove na postojećoj građevini određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona koje se izvode bez građevinske dozvole i glavnog projekta.“ Nema odgovora
278 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. PRIJEDLOG: Predlažemo izmjenu stavka 2. na način da isti glasi: „(2) Uporabna dozvola za građevinu 4. i 5. skupine izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda ako se utvrdi da: 1. je uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. je građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom i svojom namjenom, smještajem i vanjskim mjerama svih nadzemnih i podzemnih dijelova nije protivna prostornom planu u vrijeme izrade glavnog projekta za građevine za koje se ne izdaje građevinska dozvola 3. je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom 4. je građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom, ako se građevina gradi na temelju građevinske dozvole.“ OBRAZLOŽENJE Predložena primjedba na stavak 2. se nadovezuje na predložene nove skupine građevina i radova jer u okviru skupine 4. i 5. postoje građevine i radovi koji se izvode na temelju građevinske dozvole te građevine i radovi koji se izvode na temelju glavnog projekta. Predloženom izmjenom će se omogućiti izdavanje uporabne dozvole za građevine i radove na temelju glavnog projekta iz članka 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koji se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, što je u skladu i s odredbom članka 6. stavka 1. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se "nove skupine" građevina ne uvode.
279 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. PRIJEDLOG: Predlažemo brisanje stavka 2. točke 3.! OBRAZLOŽENJE Predložena dopuna, kojom se omogućuje izgradnja novih građevina prije donošenja urbanističkog plana uređenja imat će nesagledive negativne posljedice ne samo na prostor RH, već i na temeljno funkcioniranje JLS. Pretpostavljamo da je zakonodavcu jasno da će, uz već definirane iznimke određene stavkom 4., omogućavanje da se na područjima za koja je obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, a koja su definirana čl. 79. stavak 1. ZPU, može izdati i lokacijska i građevinska dozvola za građenje nove zgrade, dovesti do toga da se izrada urbanističkih planova uređenja više neće smatrati potrebnom. Postavlja se pitanje na koji će se način neuređeni dijelovi građevinskih područja na racionalan način opremiti prometnom i komunalnom infrastrukturom, kako će se osigurati pristup na prometnu površinu građevnih čestica u unutrašnjosti područja za koja je propisana obvezna izrada urbanističkog plana uređenja, kako će se provesti urbana preobrazba iii sanacija unutar građevinskih područja bez cjelovitog rješavanja infrastrukture, kako će se utvrditi građevne cestice namijenjene za uređenje površina javne namjene. Jednom riječju, kako se bez detaljnijeg sagledavanja prostora i utvrđivanja lokacijskih uvjeta uopće može izdati lokacijska i građevinska dozvola, i to bez obzira na namjenu, veličinu i utjecaj te nove zgrade na okoliš? Nadalje, postavlja se pitanje tko i kako utvrđuje "pristup na prometnu površinu i mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama" (po prethodnom Zakonu o prostornom uređenju i gradnji to su radili upravni odjeli, te se u tu svrhu provodio očevid), te nije jasno što učiniti u slučaju kada uvjeti za provedbu nisu utvrđeni PPUO/PPUG - om, već isti propisuju obveznu izradu urbanističkog plana uređenja. Ne treba smetnuti s uma da je vrlo često riječ o neizgrađenim i neuređenim područjima značajne površine. Prihvaćanjem predložene iznimke JLS će, bez obzira na usvojene planove (vremenske i financijske!) opremanja pojedinih područja prometnom i komunalnom infrastrukturom, sada imati obvezu da do takvih, pojedinačnih i zasigurno dislociranih građevnih čestica na kojima bi se omogućila gradnja novih zgrada, planiraju i izgrade svu potrebnu infrastrukturu. Koliko će to biti nepremostiv problem, pokazat će vrijeme ukoliko se dopusti ova iznimka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
280 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. PRIJEDLOG: Potrebno je precizno odrediti broj ispisanih primjeraka glavnog projekta iz stavka 2. točke 2. OBRAZLOŽENJE Na način kako je predloženo nije jasno koliko ispisanih primjeraka se predaje uz zahtjev za ishođenje građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je jasno propisano.
281 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena stavka 1. na način da glasi: „(1) Izrada glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola, očito protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom u pogledu namjene i veličine građevine ili oblika i veličine građevne čestice ili smještaja građevine na građevnoj čestici ili unutar obuhvata zahvata u prostoru, teška je povreda dužnosti i ugleda ovlaštenog arhitekta i ovlaštenog inženjera koji su u svojstvu glavnog projektanta te projektanta izradili glavni projekt.“ Predlaže se zamjena riječi „zgrada“ s riječi „građevina“ u svim ostalim stavcima predmetnog članka. OBRAZLOŽENJE Nejasno je zbog čega Ministarstvo smatra da samo zgrade (a ne i ostale građevine) mogu biti projektirane „očito protivno“ uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, kada u praksi imamo slučajeve prometnica, kružnih tokova i infrastrukture koja je ne samo projektirana već i izvedena protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. Iz Plana savjetovanja s javnošću za zakone i podzakonske propise koji se planiraju donositi u 2019. godini objavljenog na službenim mrežnim stranicama Ministarstva vidljivo je da se u 2019. godini planira izrada i donošenje Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenom infrastrukturom. Neprihvatljiva je teza da se nepravilnosti mogu odnositi samo na zgrade i da za isto odgovaraju ovlašteni arhitekti u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta. Prema članku 52. stavak 1. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.) glavni projektant je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata te može, ali i ne mora, biti i projektant jednog od dijelova glavnog projekta (članak 52. stavak 2. Zakona o gradnji). U tom kontekstu nejasno je na koji način ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer u svojstvu glavnog projektanta može odgovarati za projektiranje očito protivno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, kada je on odgovoran samo za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata. U konkretnom slučaju možemo govoriti o neusklađenosti članka 52. i članka 105. Zakona o gradnji. Dodatno, postavlja se pitanje prve, odnosno vodeće mape projekta i odgovornost projektanta prve vodeće mape. Kako nigdje nije propisano koja mapa treba biti prva odnosno vodeća za pojedinu vrstu građevine, potrebno je na jednoznačan način utvrditi čija je odgovornost izrada projekta građevine u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. Postavlja se pitanje zbog čega samo ovlašteni arhitekt može biti odgovoran u svojstvu glavnog projektanta a ne ovlašteni inženjeri u svojstvu glavnog projektanta. Ukoliko je zakonodavac zauzeo stav da ovlašteni arhitekti i ovlašteni inženjer mogu pod jednakim uvjetima i za sve vrste građevine obavljati posao glavnog projektanta onda moraju imati i iste obveze i odgovornost koja iz toga proizlazi. Isto vrijedi i kada se nalaze u ulozi projektanta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer primjedbe nemaju veze s predloženom izmjenom predmetne odredbe koja je samo nužna posljedica brisanja geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta.
282 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. PRIJEDLOG: U cijelom članku riječi „opis i grafički prikaz“ zamijeniti s riječima „idejno rješenje“ u odgovarajućem rodu i padežu. Predlaže se izmjena stavaka 2., 3. i 4. i dodavanje stavka 5. na način da isti glase: „(2) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom ili ako idejno rješenje ne sadrži sve potrebne podatke iz stavka 4., upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. (3) U traženju iz stavka 1. ovoga članka projektant prilaže idejno rješenje koje sadrži podatke temeljem kojih se može utvrditi usklađenost zahvata s prostornim planom i koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) Idejno rješenje, ovisno o vrsti zahvata u prostoru i vrsti radova sadrži tekstualni i grafički dio kojim se daju sljedeći podaci: 1. vrsta radova (građenje nove građevine, rekonstrukcija postojeće građevine, zahvat u prostoru koji nije građenje i sl.) 2. lokacija zahvata u prostoru 3. namjena građevine s brojem posebnih dijelova nekretnine koji su samostalne uporabne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) i/ili funkcionalnih jedinica (hotelska soba, apartman i sl.). Broj može biti definiran precizno ili kao raspon između minimalnog i maksimalnog 4. veličina građevine (vanjski gabariti nadzemnog i podzemnog dijela građevine, broj i vrsta etaža ako ih ima te visina odnosno dubina građevine). Navedeni podaci se prikazuju kao maksimalna površina odnosno volumen unutar kojeg se namjerava uklopiti građevina odnosno zahvat u daljnjoj razradi 5. planirani koeficijent izgrađenosti i iskorištenosti građevne čestice koji može biti određen kao raspon između maksimalnog i minimalnog 6. način oblikovanja građevine ukoliko je uvjetovan prostornim planom ili posebnim propisima 7. oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru prikazan na odgovarajućoj geodetskoj podlozi na način da se nedvojbeno može utvrditi položaj u prostoru (odgovarajućim kotama u odnosu na postojeće međe ili druge nedvojbene točke u prostoru). Prikaz može biti i približan na način da se odredi površina unutar koje će se formirati građevna čestica odnosno odrediti obuhvat zahvata uz definiranje uvjeta prema kojima će se navedeno precizno odrediti u daljnjoj razradi 8. smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ili unutar obuhvata zahvata u prostoru. Smještaj se određuje kao maksimalna površina unutar koje se namjerava smjestiti građevina i/ili obuhvat zahvata uz definiranje uvjeta prema kojima će se smještaj precizno odrediti u daljnjoj razradi. Smještaj se prikazuje grafički u odgovarajućem mjerilu na nivou skice iz koje će biti vidljiv položaj površine za smještaj građevine ili građevina u odnosu na sve međe građevinske čestice ili granice obuhvata zahvata. 9. uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina, potreban broj parkirališnih mjesta prema prostornom planu te način osiguranja potrebnog broja 10. način osiguranja nesmetanog pristupa, kretanja, boravka i rada osoba smanjene pokretljivosti ukoliko je potrebno prema posebnom propisu 11. potrebe za priključenjem građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu kao i prijedlog mjesta i načina priključenja odnosno način rješavanja potreba autonomnim sustavima ukoliko je to moguće prema odredbama prostornog plana 12. mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom 13. način ispunjavanja ostalih uvjeta iz prostornog plana od utjecaja na zahvat u prostoru 14. podaci potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 15. uvjeti važni za provedbu zahvata u prostoru (uklanjanje postojećih građevina, sanacija terena građevne čestice, obveza ispitivanja tla, kompenzacijski uvjeti i dr.) 16. idejne grafičke skice i/ili nacrte u odgovarajućem mjerilu (tlocrti, presjeci, pročelja i slično) kojima projektant daje okvirni prikaz građevine radi definiranja prethodno navedenih podataka, a izrađuje ga projektant odgovarajuće struke u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom. (5) Ukoliko se tijekom detaljnije razrade pokaže potreba odstupanja od idejnog rješenja, projektant može ponoviti zahtjev za posebne uvjete i uvjete priključenja ukoliko izmjene utječu na iste ili na uvjete propisane prostornim planom te se u tom slučaju ishode samo oni uvjeti na koje izmjene imaju utjecaj.“ OBRAZLOŽENJE S obzirom da upravno tijelo, prema predloženoj odredbi članka 82., u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja provjerava i usklađenost zahvata s prostornim planom, postavlja se pitanje detaljnosti opisa zahvata. Kako projektant prilaže samo opis i grafički prikaz namjeravanog zahvata u prostoru, ukoliko oni nisu dovoljno razrađeni na temelju takvog manjkavog priloga upravno tijelo neće biti u mogućnosti točno utvrditi usklađenost zahvata s prostornim planom niti odrediti javnopravna tijela nadležna za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Na to se nadovezuje problem kada zbog navedenog nedostatka upravno tijelo nije utvrdilo sve posebne uvjete koje uoči tek kasnije u postupku izdavanja građevinske dozvole. Iz predloženih odredbi je nejasno kako će upravno tijelo postupiti u takvom slučaju. Nastavno na navedene razloge, predlažemo izmjenu stavka 2., uvođenje idejnog rješenja i izmjenu stavaka 3. i 4. kako je gore navedeno. Ovakvom regulacijom bi se omogućila detaljnija provjera usklađenosti s prostornim planom uz neznatan trošak za investitora, dala bi im se određena pravna sigurnost i maksimalno smanjila potreba kasnijih ispravaka glavnog projekta što je obično povezano s velikim troškovima i gubitkom vremena za investitore i projektante. S druge strane, olakšao bi se rad i u upravnim tijelima jer bi im se na jednostavan način predočili podaci bitni za procjenu usklađenosti s planom što bi znatno olakšalo daljnju proceduru. Predloženim novim stavkom 5. regulira se slučaj izmjena u odnosu na idejno rješenje na koje su ishođeni posebni uvjeti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o idejnom rješenju, a ostali prijedlozi se ne prihvaćaju jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
283 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. PRIJEDLOG: U stavku 2. riječi „opis i grafički prikaz“ zamijeniti s riječima „idejnog rješenja“. OBRAZLOŽENJE Potrebno uskladiti s člankom 82. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe osim toga ne radi se o idejnom rješenju.
284 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. PRIJEDLOG: Dodaje se novi stavak (3) koji glasi: „(3) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo ne može u postupku izdavanja građevinske dozvole tražiti od investitora odnosno projektanta usklađivanje glavnog projekta s posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu koji nisu navedeni u obavijesti iz stavka 1. ovoga članka.“ OBRAZLOŽENJE: Predloženo je nužno kako bi se u postupku ishođenja građevinske dozvole izbjegle situacije naknadnog utvrđivanja dodatnih posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, uvjeta koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i postupku prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, a koji nisu navedeni u obavijesti iz članka 80. stavka 1. i što, posljedično može dovesti do izmjena glavnog projekta u postupku izdavanja građevinske dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer obavijest nema takav pravni učinak niti domet.
285 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. PRIJEDLOG: Dodaje se novi podstavak 2. koji glasi: „2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta“. Zadržava se podstavak 2. koji postaje podstavak 3. i dodaje se novi podstavak 4 koji glasi: „4. ako su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o projektiranju“ Podstavak 3. postaje podstavak 5., odnosno, predlažemo da članak 74. Zakona o gradnji glasi: Izvedbeni projekt Članak 74. (1) Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. (2) Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. (3) Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1. skupine 2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta 3. ako je to određeno glavnim projektom 4. ako su to investitor i projektant ugovorili ugovorom o projektiranju 5. ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju. OBRAZLOŽENJE Izvedbeni projekt je nužan za gradnju. Glavni projekt nije dostatan i ne sadrži sve dijelove nužne za pravilnu izvedbu projektirane građevine. Glavni projekt nije i ne treba biti namijenjen za izvedbu. Dapače, opterećivanje glavnog projekta nepotrebnim dijelovima dovodi do povećanja obima glavnog projekta i znatno produžuje vrijeme potrebno za njegovu izradu. Potpuno je nepotrebno da glavni projekt sadrži npr. program kontrole i osiguranje kvalitete koji treba biti sastavni dio izvedbenog projekta jer sadrži detaljne „upute“ za izvođenje a što je nebitno za vođenje upravnog postupka ishođenja građevinske dozvole. Nužno je propisati jasne kriterije kojima bi se jednoznačno definiralo koje se građevine mogu graditi temeljem glavnog projekta, a za koje građevine je obvezna izrada izvedbenog projekta. Opće je poznato da se kvalitetno građenje može izvesti samo temeljem izvedbenog projekta, osim za manje i jednostavnije građevine, što temeljem pravila struke najbolje može procijeniti projektant kao stručna osoba. Građenje većine građevina bez izvedbenog projekta je protivno pravilima struke i tehnički neizvedivo bez niza improvizacija što u konačnici poskupljuje i produžava rokove građenja. Izmjenu stavka 3. predlažemo na način da svaki investitor koji to želi može naručiti izvedbeni projekt ne ulazeći u njegove razloge i način ugovaranja. Smatramo da će se na ovaj način održati još uvijek relativno visoka kvaliteta građenja u Republici Hrvatskoj i investitorima ukazati da je izvedbeni projekt u većini slučajeva nužan ako se ne želi da se izvedbeni detalji improviziraju na licu mjesta što vrlo negativno utječe na kvalitetu građenja. Navedena činjenica je bitan element rangiranja država na ljestvici „Doing Business“. Sve građevine za koje je propisana kontrola projekta morale bi se graditi temeljem izvedbenog projekta budući da iste sadržavaju ili mogu sadržavati složene konstruktivne elemente (konzole preko 5 metara, velike raspone, specijalna temeljenja i dr:). Dodatni problem predstavlja i primjena Zakona o javnoj nabavi za javne naručitelje ukoliko žele naknadno ugovoriti izradu izvedbenog projekta, a isto nisu planirali prilikom ugovaranja izrade glavnog projekta i nabave usluge ishođenja potrebnih posebnih uvjeta, uvjeta priključenja, potvrda te ishođenja akata kojim se dozvoljava gradnja. Zakonom o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16.) predviđena je mogućnost korištenja pregovaračkog postupka bez prethodne objave poziva na nadmetanje u slučajevima propisanim člancima 131. i 133. budući da ne postoji razumna i stručno utemeljena alternativa ili zamjena. Stoga javnim naručiteljima naknadno ugovaranje projektantskih usluga, ukoliko iste nisu obuhvaćene osnovnim ugovorom o izradi projektne dokumentacija, može provesti samo na način propisan člankom 133. Zakona o javnoj nabavi što u praksi stvara brojne probleme. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
286 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje članka 12. OBRAZLOŽENJE Arhitektonski projekt je podloga za izradu svih ostalih projekta od kojih se sastoji glavni projekt zgrade - građevinskog, elektrotehničkog i strojarskog projekta. Građevinskim projektom - projektom konstrukcije obuhvaćena je samo nosiva konstrukcija zgrade (temelji, nadtemeljni zidovi, nosivi zidovi, stupovi, grede, međukatne konstrukcije, krovna konstrukcija i sl.), što nije dostatno za potpuno razumijevanje projektirane zgrade. Arhitektonskim projektom definira se vanjski izgled zgrade, slojevi i materijali pročelja, ravnog i/ili kosog krova, oblik i veličina otvora na pročeljima, broj funkcionalnih cjelina unutar zgrade (broj stanova, apartmana, parkirno-garažnih mjesta), unutarnji raspored i namjena pojedinih prostora unutar zgrade, završne obrade podova, zidova i stropova, požarni odjeljci i dr. U građevinskom projektu – projektu konstrukcije dokazuje se ispunjavanje samo dijela temeljnih zahtjeva za građevinu u prvome redu mehanička otpornost i stabilnost. U arhitektonskom projektu dokazuje se ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu - sigurnost u slučaju požara, higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, zaštita od buke, gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora. Budući da u ovu skupinu građevina mogu ući i stambene zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana iste moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona. Nejasno je temeljem kojih podataka će se određivati uvjeti priključenja na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu. Arhitektonskim i/ili građevinskim projektom može se obuhvatiti samo projekt vodovoda i kanalizacije. U tom kontekstu je nejasno zbog čega je u neravnopravni status dovedena strojarska struka, koja također, može izrađivati projekte vodovoda i kanalizacije – članak 51. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15. i 118/18.), jer taj projekt nosi strukovnu odrednicu strojarski projekt. Za predmetnu skupinu građevina potpuno je izostavljena izrada glavnog elektrotehničkog i glavnog strojarskog projekta iako predmetne građevine mogu sadržavati i složene instalacije jake i slabe struje, plina te složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije. Nejasno je kako se temeljem nepostojećih projekta većeg dijela instalacija, posebno u dijelu termotehničkih instalacija može procjenjivati potreba izrade Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom koji je projektant dužan prije izrade glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti izraditi te isti predati investitoru (članak 21. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13 i 20/17.)), a što se predmetnim prijedlogom Izmjena i dopuna ne mijenja. Alternativni sustavi u tom smislu su: decentralizirani sustav opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora, kogeneracija, daljinsko grijanje ili hlađenje, posebice ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora, dizalice topline, a što sve spada u zadaće strojarske struke. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU., a što su obaveze preuzete od Republike Hrvatske stupanjem u EU 2013. godine. Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31. prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama („Narodne novine“, br. 70/18., 73/18. i 86/18.). Navedeni Tehnički propis (prema Direktivi) propisuje da glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Prihvaćen Prihvaća se.
287 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. PRIJEDLOG: Predlaže se izmjena stavaka 1. na način da glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u arhitektonskom, odnosno građevinskom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na važećoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske u koju je uklopljena katastarska podloga. OBRAZLOŽENJE: Smatramo da je potrebno obrisati tekst „započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011)“ i dodati tekst „važećoj“ jer će se na taj način propisati prikazivanje na najnovijoj, važećoj, digitalnoj ortofoto karti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
288 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. PRIJEDLOG: Predlaže se dopuna stavaka 2. 3. na način da glase: (2) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s lokacijskim uvjetima određenim tom dozvolom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, posebnim propisima, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. (3) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, posebnim uvjetima, uvjetima priključenja, uvjetima koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, ovim Zakonom, tehničkim propisima i drugim propisima donesenim na temelju ovoga Zakona, drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi i uvjeti za građevinu te pravilima struke. Predlaže se brisanje novih stavaka 4. i 5. OBRAZLOŽENJE Za dopunu stavaka 2. i 3. U stavku 2. i 3. dodati podvučeni tekst kako je navedeno. Predložena odredba stavka 2. je nedorečena jer iz takve definicije proizlazi da su uvjeti koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uvjeti priključenja. U stavku 3. je propušteno navesti uvjete koji se utvrđuju u postupku procjene utjecaja na okoliš i u postupku ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu. Za brisanje stavaka 4. i 5. Člankom 51. stavkom 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.) propisana je odgovornost projektanta. Predmetni stavak glasi: „(2) Projektant je odgovoran da projekt koji je izradio ispunjava propisane uvjete, da je građevina projektirana u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom te da ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu, zahtjeve propisane za energetska svojstva zgrada i druge propisane zahtjeve i uvjete.“ Smatramo da je davanje dodatnih izjava nepotrebno budući da Zakon o gradnji projektante obvezuje na izradu projekata u skladu s lokacijskom dozvolom, odnosno s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom. U praksi primjena predmetnog pravila dovodi do nelogičnih situacija. Primjera radi, na koji način je strojarski projekt – projekt vertikalnog transporta (dizala, vertikalno podizne platforme ili koso podizne platforme) usklađen s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom? Budući da Zakon propisuje davanje izjave projektanta, izjavu u praksi mora dati svaki pojedini projektant za svoj projekt koji čini sastavni dio glavnog projekta uključivo i projektanta strojarsko projekta – projekta vertikalnog transporta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
289 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. PRIJEDLOG Smatramo da bi stavak 1. predmetnog članka trebalo dopuniti na način da se ostavi mogućnost da se projekti mogu, ovisno o potrebi i ispisivati na papiru te ovjeravati potpisom i otiskom pečata ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera kao što je to bilo i do sada. Predlažemo da stavak 1. glasi: "(1) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom ili ispisuju na papiru i drugom odgovarajućem materijalu za pisanje, odnosno crtanje i ovjeravaju potpisom i pečatom ovlaštenog arhitekta ili ovlaštenog inženjera.“ OBRAZLOŽENJE Za svaku je pohvalu nastojanje Ministarstva da se postupci ishođenja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i potvrda glavnog projekta te ishođenje građevinske dozvole digitalizira i učini primjerenijim vremenu u kojem živimo. Zakonom o gradnji uređuje se izrada glavnog projekta ali i izvedbenog projekta, tipskog projekta i projekta uklanjanja građevine (članak 67. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.)). Smatramo da mora postojati prijelazno razdoblje u kojem će istovremeno biti moguće izrađivati projekte u elektroničkom i „papirnatom“ obliku te da projekti izrađeni u elektroničkom i „papirnatom“ obliku moraju biti izjednačeni zakonom. To se posebno odnosi na izvedbeni projekt i projekt uklanjanja koji se koriste na gradilištima te će sigurno još neko vrijeme postojati potreba da se isti ispisuju i u tom obliku koriste na gradilištu. Za izvedbene projekte i projekte uklanjanja koji se koriste na gradilištima te se temeljem istih izvode radovi još uvijek je primjereniji „papirnati projekt“ potpisan i ovjeren pečatom ovlaštenog arhitekta odnosno ovlaštenog inženjera. Projektna dokumentacija na gradilištima na ekranima monitora još uvijek ne može u potpunosti zamijeniti ispisane projekte. Dodatno, i sam zahtjev za izdavanje građevinske dozvole sukladno članku 66. stavak 1. nije usklađen s člankom 108. stavkom 2. Konačnog prijedloga. Tako se u članku 108. stavak 2. navodi slijedeće: „(2) Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola investitor prilaže: 1. glavni projekt u elektroničkom obliku 2. ispis glavnog projekta ovjeren od projektanata i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjelovalo više projektanata (…)“ I iz priloženog je vidljivo da se projekti, osim u elektroničkom obliku, moraju predavati i ispisani i ovjereni na način kako se to izrađuje i danas. Prihvaćen Prihvaća se, jer je to prednost Pravilnika o sadržaju projekata.
290 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE Temeljni zahtjevi za građevinu propisani su člankom 8. Zakona o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13. i 20/17.). Temeljni zahtjev - mehanička otpornost i stabilnost samo je jedan od 7 temeljnih zahtjeva za građevinu te nije jasno zbog čega bi isti bio posebno istaknut i izdvojen u odnosu na sve ostale temeljne zahtjeve kako u fazi izrade potrebne projektne dokumentacije tako i prilikom izvođenja radova i provođenja stručnog nadzora na gradilištu. Budući da u skupinu 3.a i 3.b mogu ući i stambene i druge zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana te da iste mogu sadržavati složene sustave instalacija jake i slabe struje, plina, složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije te moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona, nužno je osigurati provođenje stručnog nadzora sukladno važećim zakonima i zadaćama struka, odnosno nužno je osigurati ispunjavanje svih temeljnih zahtjeva za građevinu te u tom smislu ne može biti izuzetaka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
291 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE Projektant koji ispunjava sve propisane uvjete može izraditi projekt samo u okviru zadaća svoje struke, a što je detaljno propisano člancima 49. – 52. i člankom 53. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“, br. 78/15. i 118/18.). Niti jedna struka ne može izrađivati sve projekte od kojih se sastoji glavni (ili bilo koji drugi) projekt te je nejasno zbog čega bi postojala iznimka u slučaju da investitor, fizička osoba, isto izrađuje za vlastite potrebe. U konkretnom slučaju, osoba sa završenim diplomskim sveučilišnim studijem na npr. arhitektonskom fakultetu i položenim stručnim ispitom mogla bi izraditi arhitektonski projekt, elektrotehnički projekt, strojarski projekt i građevinski projekt – projekt konstrukcije i za koji bi bilo potrebno provesti kontrolu projekta sukladno odredbama Pravilnika o kontroli projekata („Narodne novine“, br. 32/14.) jer građevina sadrži npr. konzole duljine prepusta 5 m i više ili ovješenu fasadu ili se gradi neposredno uz postojeću građevinu (dvojna ili ugrađena zgrada). Budući da u skupinu 3.b mogu ući i stambene zgrade koje se sastoji od više stanova i/ili apartmana te da iste mogu sadržavati instalacije jake i slabe struje, plina, složene termotehničke instalacije - grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije te moraju biti projektirane u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara („Narodne novine“, br. 92/10.) i propisima donesenim na temelju tog zakona, nužno je osigurati izradu projekta sukladno važećim zakonima i zadaćama struka. Prihvaćen Prihvaća se.
292 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. PRIJEDLOG: Predlaže se redefiniranje stavka (2). OBRAZLOŽENJE: Predloženi stavak 2. predstavlja odstupanje od lokacijskih uvjeta. To posebno dolazi do izražaja u odnosu na odredbu članka 182. kojom je propisano da se dozvola izdaje ako je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno drugim odgovarajućim aktom nadležnog tijela u pogledu smještaja građevine na građevnoj čestici, odnosno unutar obuhvata zahvata u prostoru. Postavlja se pitanje izdavanja uporabe dozvole za takvu građevinu, jer je odredbom članka 144. propisano da se uporabna dozvola za građevinu izgrađenu, odnosno radove izvedene na temelju građevinske dozvole izdaje ako se utvrdi da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu, lokacijskih uvjeta i drugih uvjeta određenih građevinskom dozvolom. Također se postavlja pitanje evidentiranja tih zgrada u katastru jer će izgrađena zgrada biti različita od zgrade čiji je GML unesen u sustav eDozvola, a posebno je upitno odstupanje prilikom izgradnje infrastrukturnih građevina kod kojih se određuje obuhvat zahvata u prostoru. Na primjer, ukoliko se kod izgradnje zgrade veličine 30 x 30 m iskoristi dopušteno povećanje od 30 cm s tri strane zgrade, tlocrtna površina zgrade neće biti 900 m2 već 930 m2, a takvo odstupanje utječe i na koeficijent izgrađenosti i koeficijent iskorištenosti. Kod većih su zgrada razlike i veće te su njihove posljedice izraženije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
293 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje skupine 3.b – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, odnosno objedinjavanje skupine 3.a i 3.b. u jednu te izmjenu stavka (1) i stavka (2) način da glase: „(1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja i radovi na tim građevinama 2. skupina – građevine odnosno radovi za koje se provodi postupak procjene utjecaja na okoliš, postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i/ili postupak ocjene o prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu prema posebnim propisima 3. skupina – građevine odnosno radovi za koje se utvrđuju posebni uvjeti, osim građevina odnosno radova 1. i 2. skupine 4. skupina – građevine odnosno radovi za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, osim građevina odnosno radova 1. i 2. skupine 5. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu ili radove primjenjuje se zahtjevnija skupina.". OBRAZLOŽENJE Predložena podjela građevina koja se temelji na zahtjevnosti postupaka i pri tome ne uzima u obzir druge, stručno i na propisima utemeljene kriterije razvrstavanja građevina ponovno aktualizira problematiku iz 2014. godine kada je na snagu stupio Zakon o gradnji („Narodne novine“, br. 153/13.), a koji je kasnije, nakon uočenih poteškoća u primjeni, promijenjen 2017. godine. U stavku 1. se navode građevine i radovi na građevinama, dok se u ostatku teksta prijedloga članka navode samo građevine. Postavlja se pitanje razvrstavanja građevina ako se građevinska dozvola izdaje samo za radove na toj građevini posebno u slučaju kada je riječ o minornim radovima. Takav slučaj mogu biti radovi na građevini 2.b skupine za koju su izdani vodopravni uvjeti, a na građevini se izvode radovi (npr. uklanjanje dijela nosivog zida) koji ne utječu na te uvjete. Predlažemo da se jasno definira i razlikuje razvrstavanje građevina i radova, odnosno da se građevine i radovi razvrstavaju u skupine na način kako je to navedeno u prijedlogu koji prilažemo. Smatramo potpuno neutemeljenim formiranje skupine 3.b koja se od skupine 3.a razlikuje samo u sadržaju glavnog projekta (vidi članak 12. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji). Izdvajanje zgrada stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nije utemeljeno na važećim propisima niti na pravilima struke. Dodatno, postoje i jednostavne i druge građevine i radovi iz članka 128. koji se grade, odnosno izvode bez građevinske dozvole, pa predlažemo da iste budu razvrstane u 5. skupinu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
294 Hrvatska komora arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. PRIJEDLOG: Predlaže se da točka 28. glasi: „28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, vodonepropusnu sabirnu jamu, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu“ OBRAZLOŽENJE Potrebno je dodati tekst „vodonepropusnu sabirnu jamu“. Usvajanjem prijedloga izbjeći će se svrstavanje stambenih i/ili stambeno-poslovnih zgrada u naseljima bez kanalizacije u višu skupinu građevina te više neće biti potrebno ishoditi posebne uvjete i potvrdu glavnog projekta Hrvatskih voda za gradnju navedenih zgrada jer će se isti smatrati uvjetima priključenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o uvjetima priključenja.
295 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U predloženom stavku 2. dodati podstavak 4. koji bi glasio: 4. građenje infrastrukturnih objekata (trafostanice, crpne stanice,...) Obrazloženje: Iz iskustva gledano imamo dosta slučajeva gdje ne možemo graditi TS zbog toga što postoji obveza donošenja UPU-a, a isti nisu usvojeni. To osobito dolazi do izražaja kada se na takvim područjima niz izgrađenih objekta legalizira , te im se ne može osigurati elektroopskrba jer je nužna izgradnja TS, a istu ne možemo izgraditi jer nije donesen UPU. U stavku 4. podstavki 4. iza "niskonaponsku električnu mrežu" dodati "neovisno o stupnju izgrađenosti iste" Obrazloženje: Postojeću formulaciju Zakona Ured za prostorno uređenje iščitava kako piše te donosi zaključka o odbijanju izdavanja građevinske dozvole u svim situacijama u kojima realizaciji priključka prethodi realizacija dodatnih tehničkih uvjeta u smislu izgradnje drugih elemenata elektroenergetskog sustava (npr. izgradnja bilo dijela, bilo cijele niskonaponske mreže na koju se priključak spaja, TS i pripadajućeg SN kabela itd…) Rezultata takvog rada može značiti višegodišnje čekanje izdavanja građevinske dozvole u situaciji kada je uvjet priključenja npr. nova trafostanica 10(20)/0,4 kV. Podnositelj zahtjeva ne može dobiti građevinsku dozvolu dok ne dočeka izgradnju nove TS i pripadajuće MRNN na koju se treba priključiti. Da bi se ista, od strane distributera, počela projektirati, a potom i graditi, investitor treba distributeru uplatiti troškove izgradnje sukladno Metodologiji, što je i za njega rizično budući ne zna kada će (i hoće li) dobiti građevinsku dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je upravo za infrastrukturne građevine najvažnije da budu izgrađene u skladu s UPU-om.
296 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 14. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17) mijenja se i glasi: Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i tijekom svog vijeka trajanja/uporabe. OBRAZLOŽENJE: Smatramo da se ovdje dogodila pogreška. Građevina treba biti energetski učinkovita tokom cijelog vijeka trajanja i uporabe, a ne tokom razgradnje. Članak 52. mijenja se i glasi: (1) Ako u projektiranju bilo koje vrste projekata sudjeluje više projektanata, za cjelovitost i međusobnu usklađenost projekata odgovoran je glavni projektant. (2) Glavni projektant može biti istodobno i projektant jednog od dijelova glavnog projekta. (3) Glavni projektant koji ispunjava uvjete propisane posebnim propisom može prilikom izrade projekta biti koordinator zaštite na radu. (4) Glavnog projektanta određuje investitor ugovorom o projektiranju ili druga osoba određena tim ugovorom. OBRAZLOŽENJE: U dosadašnjoj praksi je bilo dosta nedoumica da li i u fazi idejnog projekta treba imati glavnog projektanta. Prijedlog je da se kad imamo više projektanata bez obzira na nivo projektne dokumentacije postoji glavni projektant koji bi radio usklađivanje svih vrsta projekata. Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti se u smislu ovoga Zakona razvrstavaju prema namjeni i razini razrade na: 1. glavni projekt 2. izvedbeni projekt 3. tipski projekt 4. projekt uklanjanja građevine. 5. projekt izvedenog stanja OBRAZLOŽENJE: Predlažemo uvođenje obveze izrade projekta izvedenog stanja. Člancima 150., 151., i 152. se opisuje održavanje građevine, gdje se između ostaloga spominje: unapređivanje ispunjavanje temeljnih zahtjeva za građevinu; praćenje stanja građevine; povremeni godišnji pregled građevine. Međutim nigdje se ne upućuje na dokumentaciju koja bi bila potrebna za provođenje održavanja i evidentirale radnje koje se događaju tijekom uporabe građevine kroz njeno održavanje. Za neke radnje to moguće nije nužno kao što su možda soboslikarski radovi, sitni popravci i slični radovi koji su vizualni odnosno direktno vidljivi. Međutim veliku većinu elektrotehničke pa i ostale instalacije koja je ugrađena u objekt nije moguće vizualno uočiti. Održavanje te i takove instalacije je moguće adekvatno provoditi isključivo pomoću dokumentacije projekta izvedenog stanja, a sve u kontekstu opisa iz članaka 150., 151., i 152. Isto tako u slučaju potreba za rekonstrukcijom građevine projekt izvedenog stanja je nasušno potreban, a što osobito potvrđuju iskustva na rekonstrukcijama energetskih, industrijskih, gospodarskih i stambenih objekata. Ovdje na jednak način naglašavamo kontradiktornost Zakonodavca u pristupu izrade dokumentacije u kontekstu BIM koncepta u projektiranju. Završetkom gradnje pomoću BIM koncepta u projektiranju dokumentacija završava projektom Izvedenog stanja. Iza članka 74. dodaje se podnaslov Projekt izvedenog stanja i novi članak 74a. koji glasi: (1)U tijeku izvođenja radova Izvođač je dužan na jednom primjerku Izvedbenog projekta unositi i ovjeriti sve eventualne promjene u dokumentaciji sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama koje se mogu pojaviti tijekom izvođenja radova. Pri tom je za svaku promjenu potrebno usuglašavanje između Izvođača i Projektanta, te odobrenje Nadzornog inženjera. (2)Završetkom izgradnje, sukladno stvarno izvedenim radovima evidentiranim prije opisanim načinom na jednom primjerku Izvedbenog projekta, izrađuje se Projekt izvedenog stanja. (3)Projekt izvedenog stanja je dokumentacija na osnovu koje se vrši održavanje građevine. (4)Projekt izvedenog stanja dužan je čuvati i održavati aktualnim vlasnik građevine, odnosno njegov pravni slijednik za sve vrijeme dok građevina postoji. (5)Aktualnost projekta izvedenog stanja podrazumijeva unošenje izmjena kroz građevinske i druge radove koji se odvijaju u procesu održavanja građevine tijekom njezina trajanja i uporabe, radi očuvanja temeljnih zahtjeva, a pri tom se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. OBRAZLOŽENJE: Ovim Zakonom članak 1. između ostalog uređuje i održavanje građevina za što je odgovoran vlasnik građevine. Čl.3 Zakona definira održavanje kao: 12. održavanje građevine je izvedba građevinskih i drugih radova na postojećoj građevini radi očuvanja temeljnih zahtjeva za građevinu tijekom njezina trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost građevine s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena Člancima 150., 151., i 152. se opisuje održavanje građevine, gdje se između ostaloga spominje: unapređivanje ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu; praćenje stanja građevine; povremeni godišnji pregled građevine. Međutim nigdje se ne upućuje na dokumentaciju koja bi bila potrebna za provođenje održavanja i evidentirale radnje koje se događaju tijekom uporabe građevine kroz njeno održavanje. Za neke radnje to moguće nije nužno kao što su možda soboslikarski radovi, sitni popravci i slični radovi koji su vizualni odnosno direktno vidljivi. Međutim veliku većinu elektrotehničke pa i ostale instalacije koja je ugrađena u objekt nije moguće vizualno uočiti. Održavanje te i takove instalacije je moguće adekvatno provoditi isključivo pomoću dokumentacije projekta izvedenog stanja, a sve u kontekstu opisa iz članaka 150., 151., i 152. Isto tako u slučaju potreba za rekonstrukcijom građevine projekt izvedenog stanja je nasušno potreban, a što osobito potvrđuju iskustva na rekonstrukcijama energetskih, industrijskih, gospodarskih i stambenih objekata. Ovdje na jednak način naglašavamo prije spomenutu kontradiktornost Zakonodavca u pristupu izrade dokumentacije u kontekstu BIM koncepta u projektiranju. Završetkom gradnje pomoću BIM koncepta u projektiranju dokumentacija završava projektom Izvedenog stanja. Članak 130. mijenja se i glasi: U slučaju oštećenja građevine djelovanjem događaja iz članka 129. stavka 1. ovoga Zakona građevina se može, neovisno o stupnju oštećenja, vratiti u prvobitno stanje bez građevinske dozvole, u skladu s aktom na temelju kojeg je izgrađena, odnosno projektom izvedenog stanja građevine. U slučaju kada se radi o građevini upisanoj u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, potrebno je ishoditi dopuštenje prema posebnom zakonu. OBRAZLOŽENJE: Prije smo kroz prijedlog uvođenja obveze izrade projekta izvedenog stanja obrazložili njegovu nužnost. Ovaj članak pokazuje da i Zakonodavac uviđa njegovu nužnost, ali ga uvodi kroz jedan novi termin „projekt postojećeg stanja“ koji nigdje nije definiran, a upravo odgovara projektu izvedenog stanja čije uvođenje predlažemo na način kako smo obrazložili. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer vezano uz članak 14. isti nije predmet izmjena i dopuna. Vezano uz idejni projekt ne prihvaća se jer isti nije predmet Zakona o gradnji. Preostali prijedlozi se ne prihvaćaju jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
297 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 140. mijenja se i glasi: (1) Ministarstvo, odnosno nadležno upravno tijelo dužno je u roku od trideset, odnosno petnaest dana od dana primitka urednog zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole obaviti tehnički pregled građevine. (2) Na tehnički pregled pozivaju se nadzorni inženjeri i inženjeri gradilišta, investitor, javnopravna tijela koja su u postupku lokacijske dozvole, odnosno građevinske dozvole utvrdila posebne uvjete, odnosno izdale potvrdu idejnog ili glavnog projekta i po potrebi neovisni stručnjaci koje odredi tijelo graditeljstva. (3) Pozvani sudionici u gradnji i javnopravna tijela dužni su osigurati sudjelovanje svoga predstavnika na tehničkom pregledu. Tehnički pregled se ne može održati bez sudjelovanja predstavnika nadzornog inženjera i inženjera gradilišta. Tehnički pregled se može održati bez sudjelovanja javnopravnih tijela koji se nisu odazvali pozivu. (4) Pozive na tehnički pregled tijelo graditeljstva javnopravnim tijelima iz stavka 2. ovoga članka dostavlja elektroničkim putem elektroničke oglasne ploče. OBRAZLOŽENJE: Na tehničkom pregledu je nužno prisustvo nadzornih inženjera i inženjera gradilišta jer samo ovlašteni voditelj radova/građenja i nadzorni inženjeri imaju znanja o građevini i mogu točno i detaljno prezentirati činjenice u vezi građevine. Njihovo nepojavljivanje za predstavnike javnopravnih tijela na tehničkom pregledu je otežavajuća okolnost jer u toj situaciji predstavnici javnopravnih tijela i ostali članovi povjerenstva za tehnički pregled nemaju mogućnost na samom tehničkom pregledu bez njihovog prisustva točnu provjeru izgrađene građevine. Prihvaćen Prihvaća se, ali je njihovo prisustvo dužan osigurati investitor.
298 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: U članku 135. st.1 podst. 10. se ne briše OBRAZLOŽENJE: Izbacivanje elaborata iskolčenja građevine nije u skladu s čl. 131 (4) Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Niti je u skladu s čl. 58 pod 3. (1) Nadzorni inženjer dužan je u provedbi stručnog nadzora građenja: 3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to ne postoji potreba nakon što je iskolčenje provedeno i nakon što je to nadzorni inženjer utvrdio.
299 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Stavak 4. se mijenja i glasi: (4) Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga glavni projektant uz pomoć projektanata ostalih struka u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom. OBRAZLOŽENJE: U ovom članku je opisan postupak ishođenja uvjeta. Logično je da je to glavni projektant koji je po prirodi zadužen za usklađenje. Kako glavni projektant u pravilu nije projektant i pojedinih vrsta projekata, logično je da mu treba pomoć ostalih projektanata. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nema zapreke da uvjete traži glavni projektant, jer je on također projektant.
300 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Predloženi stavak 4 se mijenja i glasi: (4) Građevina se može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. Dodaje se novi stavak 5. i glasi: (5) Ukoliko javnopravno tijelo naknadno izda posebne uvjete van roka iz stavka 3. ovog članka, i naknadno se utvrdi da je građevina u koliziji s instalacijama javnopravnog tijela, prepravak takvih instalacija je obveza javnopravnog tijela. OBRAZLOŽENJE: U ovom članku je opisan postupak ishođenja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, mislimo da nije dobro smatrati da uvjeta nema ako se javnopravno tijelo ne izjasni u roku. U praksi ima dosta problema, jer javnopravna tijela kasnije ne žele izdati potvrdu glavnog projekta. Predlažemo da se moraju dobiti uvjeti priključenja, a za ostale uvjete da ako javnopravno tijelo utvrdi u postupku ishođenja potvrde da ima svoje instalacije koje su u koliziji s projektiranom građevinom da onda i samo snosi troškove ako se nije očitovalo u fazi ishođenja uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije potrebno obzirom da je navedeno već propisano.
301 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 74. se mijenja i glasi: (1) Izvedbenim projektom razrađuje se tehničko rješenje dano glavnim projektom. (2) Izvedbeni projekt ne smije biti izrađen protivno glavnom projektu. (3) Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1, 2a, 2b skupine 2. ako je to određeno glavnim projektom 3. ako su to investitor i izvođač ugovorili ugovorom o građenju za građevine 3 i 4 skupine. OBRAZLOŽENJE: U dosadašnjoj primjeni postojećeg Zakona o gradnji (NN 153/13,20/17) je uočeno da samo glavni projekti nisu dostatni za izvođenje elektrotehničke instalacije. Naime, u glavnom projektu se redovito daje nivo detalja koji su dostatni za izdavanje građevinske dozvole no nema dovoljno podataka koji su potrebni za izvođenje. Izvedbeni elektrotehnički projekt je projekt koji mora biti na gradilištu prilikom građenja i na osnovu kojega se izvode elektrotehnički radovi. Donekle se može razumjeti da je za ugradnju betona, oplate, armaturnog željeza i sl. odnosno za te vrste građevinskih radova glavni projekt moguće dostatan za izvođenje, jer nije presudno tko je dobavljač odnosno proizvođač (programima kontrole i osiguranja kvalitete se osiguravaju tražena svojstva). Međutim, građevina se ne sastoji samo od navedenih građevnih elemenata koji čine primarno konstrukcijski dio objekta i na neki način predstavljaju „ambalažu“ svega onoga što se u objekt ugrađuje. Sve ostalo što se u objekt ugrađuje služi za osiguravanje upotrebe objekta za ciljanu namjenu i funkcionalnost uz osiguravanje temeljnih zahtjeva za građevinu. Kod izvođenja elektrotehničke instalacije odnosno ugradnje opreme je nužan drugačiji pristup. Detalji dostatni za izvođenje elektrotehničke instalacije direktno ovise o točno odabranom tipu i proizvođaču opreme. Čl. 3 Zakona definira opremu kao: „13. oprema su pojedinačni uređaji, strojevi, procesne instalacije i drugi proizvodi od kojih se sastoji postrojenje ili su samostalno ugrađeni u građevinu radi tehnološkog ili drugog procesa kojemu je namijenjena građevina“ Detalji potrebni za izvođenje elektrotehničke instalacije odnosno ugradnje opreme se isključivo i jedino mogu obraditi izvedbenim elektrotehničkim projektima, koji jedini mogu sadržavati točne podatke i specifikacije opreme i detalje njenog povezivanja u potrebne funkcionalne cjeline. U situacijama bez izvedbenog projekta dolazi do nekoliko situacija: pogrešno izvođenje, nekvaliteta izvedenih instalacija, nepristupačnost i nefunkcionalnost instalacija, sigurnosne pogreške koje direktno ugrožavaju i osobe i materijalne tvari. Nastavno na ovo, građevine koje imaju veliki sigurnosni utjecaj (transformatorske stanice, visokonaponski – srednjenaponski – niskonaponski dalekovodi, elektrane svih vrsta…) će se graditi s manjim opsegom detalja i dolaziti će do pojačane opasnosti na osobe i materijalne tvari. Ne zaboravimo da samo pojačanom primjenom sigurnosnih aspekata elektrotehničke instalacije danas imamo smanjeni udio nesreća u odnosu na prijašnja razdoblja. Danas imamo u svim poljima eksploziju potreba za elektrotehničkom instalacijom u našem dobu, a smanjujemo potrebni nivo dokumentacije! Izgradnja svakog objekta odnosno postrojenja počinje, i na neki način završava sa projektnom dokumentacijom. Kvalitetnim i promišljenim projektiranjem se omogućuje značajna ušteda u radu, vremenu izvođenja i smanjenim mogućnostima pogreški. Izrada kvalitetne projektne dokumentacije je osnovni preduvjet realizacije svakog, a pogotovo složenog tehničkog projekta sa nizom u većoj ili manjoj mjeri međusobno zavisnih funkcionalnih cjelina. Pozicija na ljestvici „Doing business“ se ne može popraviti izbacivanjem elementarnih koraka u procesu gradnje. Dapače, ispravno raščlanjivanje koraka gradnje u dijelu izrade dokumentacije sa jasno određenim odgovornostima ubrzava proces i doprinosi osiguranju kvalitete. Ovdje je potrebno naglasiti i bitnu kontradiktornost Zakonodavca u pristupu izrade dokumentacije. Naime, istovremeno predlaže izbacivanje razine izvedbenog projekta za većinu građevina dok često predstavnici Zakonodavca u javnim istupima zagovaraju BIM koncept u projektiranju, što je uostalom neminovnost sadašnjeg trenutka. Uvođenje BIM projekata je nužnost u sljedećih nekoliko godina, a BIM projekti su IZVEDBENI projekti! A BIM koncept u projektiranju je upravo po sadržaju i Glavni i Izvedbeni projekt, i konačno projekt izvedenog stanja ovisno o tijeku razvoja projekta, građenja i održavanja. Prijedlogom zakona ga izbacujete, a suvremenim pristupima ga zagovarate!? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
302 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Potpuno brisanje članka 72. OBRAZLOŽENJE: Protivimo se u potpunosti ovom članku! Ovaj članak zapravo definira da sve zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nema elektrotehnički projekt! Ovome se potpuno protivimo iz sljedećih razloga: Svaka građevina ima temeljna svojstva za građevinu od kojih su neka:  sigurnost u slučaju požara  higijena, zdravlje i okoliš  sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe Zakonska osnova: Sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, NN 20/17) , čl. 7,čl. 8 , čl. 10 , čl. 11 , čl. 12 i čl. 14 propisano je sljedeće: Članak 7. (1) Svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgrađena na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu te druge zahtjeve, odnosno uvjete propisane ovim Zakonom i posebnim propisima koji utječu na ispunjavanje temeljnog zahtjeva za građevinu ili na drugi način uvjetuju gradnju građevina ili utječu na građevne i druge proizvode koji se ugrađuju u građevinu. (2) Građevni i drugi proizvodi koji se ugrađuju u građevinu moraju ispunjavati zahtjeve propisane ovim Zakonom i posebnim propisima. Temeljni zahtjevi za građevinu Članak 8. Temeljni zahtjevi za građevinu su: 1. mehanička otpornost i stabilnost 2. sigurnost u slučaju požara 3. higijena, zdravlje i okoliš 4. sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe 5. zaštita od buke 6. gospodarenje energijom i očuvanje topline 7. održiva uporaba prirodnih izvora. Članak 10. Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da u slučaju izbijanja požara: 1. nosivost građevine može biti zajamčena tijekom određenog razdoblja 2. nastanak i širenje požara i dima unutar građevine je ograničeno 3. širenje požara na okolne građevine je ograničeno 4. korisnici mogu napustiti građevinu ili na drugi način biti spašeni 5. sigurnost spasilačkog tima je uzeta u obzir. Članak 11. Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da tijekom svog vijeka trajanja ne predstavlja prijetnju za higijenu ili zdravlje i sigurnost radnika, korisnika ili susjeda te da tijekom cijelog svog vijeka trajanja nema iznimno velik utjecaj na kvalitetu okoliša ili klimu, tijekom građenja, uporabe ili uklanjanja, a posebno kao rezultat bilo čega od dolje navedenog: 1. istjecanja otrovnog plina 2. emisije opasnih tvari, hlapljivih organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor 3. emisije opasnog zračenja 4. ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo 5. ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu 6. pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg otpada 7. prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine. Članak 12. Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da ne predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale. Posebno, građevine moraju biti projektirane i izgrađene vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti. Članak 14. Građevine i njihove instalacije za grijanje, hlađenje, osvjetljenje i provjetravanje moraju biti projektirane i izgrađene tako da količina energije koju zahtijevaju ostane na niskoj razini, uzimajući u obzir korisnike i klimatske uvjete smještaja građevine. Građevine također moraju biti energetski učinkovite, tako da koriste što je moguće manje energije tijekom građenja i razgradnje. Dodatno, Zakonom o gradnji (NN 153/13,NN 20/17) članak 21 je definirao sljedeće: „Elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom Članak 21. (1) Projektant je dužan prije izrade glavnog projekta zgrade koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti izraditi elaborat alternativnih sustava opskrbe energijom i predati ga investitoru. (2) Alternativni sustavi u smislu stavka 1. ovoga članka su: 1. decentralizirani sustav opskrbe energijom na temelju energije iz obnovljivih izvora 2. kogeneracija 3. daljinsko grijanje ili hlađenje, posebice ako se u cijelosti ili djelomično temelji na energiji iz obnovljivih izvora 4. dizalice topline.“ Isto tako, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) čl. 4 st.1 je definirao da je „Zaštita od požara od posebnog je interesa za Republiku Hrvatsku.“ Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) čl. 25 je rekao sljedeće: „(1) Prilikom projektiranja i građenja građevine mora se osigurati zaštita od požara, kao jedan od bitnih zahtjeva za građevinu propisanih posebnim propisom kojim se uređuje područje prostornog uređenja i gradnje, tako da se u slučaju požara: – očuva nosivost konstrukcije tijekom određenog vremena utvrđena posebnim propisom, – spriječi širenje vatre i dima unutar građevine, – spriječi širenje vatre na susjedne građevine, – omogući da osobe mogu neozlijeđene napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje, – omogući zaštita spašavatelja.“ Članak 29 stavak 1 i stavak 2 istog Zakona o zaštiti od požara (NN 92/10) je rekao sljedeće: „(1) Glavni projekt građevina podliježe provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara. (2) Provjeru iz stavka 1. ovoga članka provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata.“ Nastavno na gore izložene članke, možemo još dodati i sljedeće: Republika Hrvatska aktivno provodi agendu gospodarenja energijom i potiče uštede energije. U tom cilju je i donesen Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15). Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) je , između ostalog propisao dopuštene vrijednosti godišnje isporučene energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Edel [kWh/(m2a)] i najveće dopuštene vrijednosti godišnje primarne energije po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)]. Članak 6. navedenog tehničkog propisa kaže sljedeće: „(1) Ako je glavni projekt zgrade u odnosu na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu nove zgrade, odnosno rekonstrukciju postojeće zgrade, izrađen u skladu s ovim propisom te ako je zgrada izgrađena, održavana odnosno rekonstruirana u skladu s tim projektom, smatra se da zgrada ispunjava temeljni zahtjev za građevinu gospodarenje energijom i očuvanje topline u dijelu uštede energije za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i toplinske zaštite zgrade te da ispunjava energetska svojstva propisana ovim propisom.“ Članak 7. navedenog tehničkog propisa kaže sljedeće: „Tehnički zahtjevi za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgradama utvrđuju se: ….. 2. najvećom dopuštenom godišnjom isporučenom energijom po jedinici ploštine korisne površine zgrade, 3. najvećom dopuštenom godišnjom primarnom energijom po jedinici ploštine korisne površine zgrade, …………. 11. učinkovitošću tehničkog sustava grijanja, hlađenja, ventilacije, klimatizacije i pripreme potrošne tople vode, 12. najvećom dopuštenom godišnjom potrebnom energijom za rasvjetu zgrade, osim obiteljskih kuća i višestambenih zgrada, 13. razredom učinkovitosti sustava automatizacije i upravljanja zgrade, 14. udjelom obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji primarne energije, ako ovim propisom nije drukčije određeno.“ Odredbe članka 9 . Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) kaže sljedeće: „Članak 9. (1) Stambena zgrada (višestambena zgrada ili obiteljska kuća) i nestambena zgrada ovisno o kategoriji, mora biti projektirana i izgrađena na način da: –godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Edel [kWh/(m2a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za nove zgrade; – godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za nove zgrade. (2) Stambena zgrada i nestambena zgrada gotovo nulte energije, jest zgrada kod koje: – godišnja potrebna toplinska energija za grijanje po jedinici ploštine korisne površine zgrade, Q’’H,nd [kWh/(m2a)], nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa; – godišnja primarna energija po jedinici ploštine korisne površine zgrade Eprim [kWh/(m2a)], koja uključuje energiju za grijanje, hlađenje, ventilaciju i pripremu potrošne tople vode nije veća od dopuštenih vrijednosti utvrđenih u Tablici 8. iz Priloga B ovoga propisa za zgrade gotovo nulte energije. (3) Iznimno, za samostojeću stambenu zgradu i nestambenu zgradu čija ploština korisne površine zgrade (Ak) iznosi manje ili jednako 50m2 smatra se da su ispunjeni zahtjevi utvrđeni odredbama ovoga članka ako su ispunjeni uvjeti iz Tablice 1. iz Priloga Bovoga propisa. Članci 37 i 38 navedenog tehničkog propisa kažu sljedeće: „Članak 37. (1) Racionalna uporaba energije za rasvjetu se prvenstveno ostvaruje korištenjem dnevnog svjetla, a ako to nije moguće, treba koristiti energetski učinkovite svjetiljke sa učinkovitim i ekološki prihvatljivim izvorima svjetlosti i pripadne uređaje, kao i odgovarajuću regulaciju. (2) Prilikom projektiranja treba voditi računa o veličini i namjeni prostora kao i o broju osoba koje ga koriste, te o posebnim zahtjevima prema vrstama zadatka i aktivnosti. (3) Rasvijetljenost prostora projektirati u skladu s normom HRN EN 12464-1:2012, prema zahtijevanim vrijednostima iz tablica i tekstualno opisanim zahtjevima za pojedine svjetlotehničke veličine. Članak 38. (1) Energetske zahtjeve za rasvjetu određuje norma HRN EN15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011, na temelju instalirane snage rasvjete i korištenja na godišnjoj razini, a prema vrsti zgrade, prisutnosti i načinu upravljanja rasvjetom. (2) Dopuštene vrijednosti numeričkog indikatora energije rasvjete [kWh/(m2a)] iz dodatka F norme HRN EN 15193:2008 i HRN EN 15193:2008/Ispr.1:2011 se ne smiju prekoračiti. Ukoliko su zahtjevi za klasu svjetlotehničkog rješenja visoki, pa je i ukupna instalirana snaga rasvjete velika, potrebno je primijeniti dodatne tehničke mogućnosti koje smanjuju godišnju potrošnju energije rasvjete.“ Članci 39., 40. i 41. navedenog tehničkog propisa se primjenjuju na sustave automatizacije i upravljanja koje je elektrotehnički projekt i instalacije! Članak 42. navedenog tehničkog propisa se primjenjuje na obnovljive izvore energije koje se istodobno i strojarski i elektrotehnički projekti i instalacije! Članak 65. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15) kaže sljedeće: „(1) Glavni projekt zgrade u dijelu koji se odnosi na racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u projektima elektrotehničke struke ovisno o vrsti i namjeni zgrade, osim obveznog sadržaja propisanog posebnim propisom 1. U Tehničkom opisu sadrži i: – opis i uvjete izvođenja električne opreme za rasvjetu, – opis i uvjete izvođenja električne opreme za sustav za automatizaciju i upravljanje – opis racionalne uporabe energije za rasvjetu te prikaz organizacije i funkcija sustava za automatizaciju i upravljanje, – opis i uvjete izvođenja za opskrbu obnovljivim izvorima energije, – određivanje općih značajki električne instalacije na osnovu klasifikacije zgrade prema vanjskim utjecajima, – posebne uvjete, – eventualne utjecaje električne instalacije i opreme na okoliš i obratno, – uvjete za održavanje električne opreme, uključivo uvjete za zbrinjavanje dijelova sustava nakon zamjene ili djelomičnog uklanjanja koji moraju biti uključeni u izjavu o izvedenim radovima i o uvjetima održavanja zgrade, – procedure i postupke kontrole, kvalitete izvedbe i funkcije sustava, certificiranja i izvješća o ispitivanjima. 2. U proračunima sadrži i: – proračun rasvjete, – izračun godišnje potrebne energije za rasvjetu zgrade, – određivanje i kontrola dopuštenih vrijednosti numeričkog indikatora energije rasvjete, – opravdanost izvođenja i određivanja tehničkih značajki sustava automatizacije i upravljanja, određivanje razreda sustava, – opravdanost izvođenja i određivanja tehničkih značajki obnovljivih izvora energije, – određivanje ukupne instalirane i vršne snage električne instalacije, te dijela koji se odnosi na rasvjetu, – određivanje ukupne instalirane i vršne snage električne instalacije, te dijela koji se odnosi na obnovljive izvore energije. 3. U Programu kontrole i osiguranja kvalitete sadrži i: – ispitivanja i postupke dokazivanja uporabljivosti elemenata sustava i sustava u cjelini – uvjete izvođenja i drugi zahtjevi koji moraju biti ispunjeni tijekom izvođenja sustava, a koji imaju utjecaj na postizanje projektiranih odnosno propisanih tehničkih svojstava – tehnološki postupak izvođenja i ugradnje komponenata i elemenata sustava, 4. U grafičkim prikazima sadrži i: – situaciju zgrade s položajem električnih priključaka, – tlocrte, presjeke, – funkcionalne sheme obnovljivih izvora energije, – funkcionalnu shemu sustava automatizacije i upravljanja.“ Obzirom na sve na navedene članke iz Zakona o gradnji i Zakona o zaštiti od požara, Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama , možemo konstatirati sljedeće: Zakonodavac je odredio nekoliko temeljnih zahtjeva za građevinu koji su predmet elektrotehničke struke, a to su:  sigurnost u slučaju požara  higijena, zdravlje i okoliš  sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe Korištenje bilo koje građevine u sadašnje vrijeme (informacijsko doba, prag 5. industrijske revolucije) je izrazito uvjetovano s kvalitetom elektrotehničke instalacije koja je ugrađena u bilo koju građevinu. Potrebe korisnika za kvalitetnom elektrotehničkom instalacijom rastu eksponencijalno. Sigurnosni aspekt je ovdje izrazito prisutan jer loše elektrotehničke instalacije dovode u najboljem slučaju do materijalnih šteta a najčešće do ozbiljnih posljedica po ljudski život. Uvođenjem izmjena Zakona o gradnji i primjenom odredbe da sve zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti nema elektrotehničkog projekta, a s tim posljedično povezano i nema elektrotehničkog stručnog nadzora dovesti će u konačnici i do sljedeće situacije: Izvođenje elektrotehničke instalacije će biti od strane nestručnih i nekvalificiranih osoba koje nemaju niti osnovna znanja o elektrotehničkoj struci, a pogotovo o sigurnosnim dijelovima elektrotehničke instalacije. Ispitivanje ispravnosti elektrotehničke instalacije neće praktički postojati (ili će biti površno) te će u takvim građevinama posljedično doći do velikih i materijalnih šteta i moguće ugroze ljudskih života. Uvijek treba imati na umu da u ovakvim građevinama borave nestručne i neupućene osobe koje će u konačnici biti iznimno ugrožene. S druge strane, imati ćemo zgrade koje će biti energetski neučinkovite, a s time je povezano i ostvarenje cilja o uštedi energije. U 21. stoljeću imamo pojačane elektrotehničke instalacije, a Zakonodavac smatra da su nepotrebne! Prihvaćen Prihvaća se.
303 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 70. mijenja se i glasi: (1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. (2) Ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice u prikazu iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru. (3) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, uklop katastarske podloge iz stavka 1. ovoga članka te određivanje broja katastarske čestice iz stavka 2. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije. OBRAZLOŽENJE: Predloženim izmjenama se zanemaruje elektrotehnička struka u potpunosti. Naime, kod linijske instalacije (visokonaponski dalekovodi, srednjenaponski dalekovodi, niskonaponski dalekovodi, javna i cestovna rasvjeta, elektronička komunikacijska instalacija, kabelski dalekovodi…) projektant elektrotehničkog projekta smješta i određuje trasu takve instalacije u prostor, a ne građevinski projektant. Građevinski projektant ne poznaje problematiku ovakvih vrsta instalacija i ovo mu nije u sklopu zadaća struke već je to zadaća elektrotehničke struke. Samo projektanti elektrotehničke instalacije imaju kompetencije i znanja kod određivanja i smještanja ovakvog tipa građevine u prostor, a uvažavajući set posebnih Zakona, propisa, priznatih normi i pravila tehničke struke. Predloženom izmjenom se osigurava da projektant glavnog projekta, a koji može biti i elektrotehnički projekt smjesti građevinu u prostor sukladno zahtjevima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
304 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 59. mijenja se i glasi: Stručni nadzor građenja provodi se prilikom građenja svih građevina i izvođenja svih radova za koje se izdaje građevinska dozvola i/ili uporabna dozvola, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. OBRAZLOŽENJE: U članku 8. važećega Zakona o gradnji dati su temeljni zahtjevi za građevinu. Jedan od temeljnih zahtjeva je i sigurnost u slučaju požara. Drugi je sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe, a treći je gospodarenje energijom i očuvanje topline. Postavlja se opravdano pitanje postoji li danas građevina bez elektrotehničke instalacije i kakva je to građevina? Namjera zakonodavca je da jedan od temeljnih zahtjeva podigne neravnopravno u odnosu na ostale temeljne zahtjeve? Osobe i koriste građevine sukladno svojim potrebama, a ne samo da u njima borave. Korištenje građevine za koju ne postoji dokumentacija, niti ispitivanja ispravnosti, niti elementarne dokumentacije potrebne za održavanje, ne može se smatrati sigurnim. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
305 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 50. mijenja se i glasi: (1) Investitor koji je ujedno i izvođač mora stručni nadzor građenja povjeriti drugoj osobi koja ispunjava uvjete za obavljanje stručnog nadzora građenja prema posebnom zakonu. (2) Fizička osoba koja je investitor građevine 2b.,3 i 4 skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja u okviru zadaće struke ako je za to ovlašten. OBRAZLOŽENJE: Ovdje se radi o investitoru koji je fizička osoba i sudionik u gradnji koji ima ovlaštenje za izradu projektne dokumentacije i provođenje stručnog nadzora u okviru zadaće svoje struke. Ukoliko je investitor osoba s ovlaštenjem za projektiranje i stručni nadzor u elektrotehnici, dopušta se takvoj fizičkoj osobi da izradi elektrotehnički projekt i provodi stručni nadzor na takvoj građevini. Ekvivalent je istom i za strojarsku i građevinsku struku. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
306 Hrvatska komora inženjera elektrotehnike KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. PRIJEDLOG OD STRANE HKIE: Članak 4. mijenja se i glasi: (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3. skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 4. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina. Sukladno razvrstavanju u članku 50. umjesto 3.b staviti građevine skupine 3., u članku 59. st. 2. umjesto zgrada skupine 3a i 3b staviti 4. skupine. OBRAZLOŽENJE: Izrazito je pogrešno mišljenje da za građevine stambene namjene čija (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m² nema potrebu utvrđivanja posebnih uvjeta. Gledajući u prošlost, postojala su slična rješenja gdje nije postojala potreba niti utvrđivanja posebnih uvjeta niti izrade elektrotehničkih projekata za takvu vrst građevine. Takvo rješenje je odbačeno protekom vremena. Međutim rezultat toga je ostao, mnogi stambeni objekti čije su instalacije loše, nepropisno napravljene, kabelom sumnjivog podrijetla i loše kvalitete te su i dan danas opasnost za korisnike tih stambenih objekata, a osoba građevinske struke je izdala završno izvješće i svojim potpisom osobno garantira da je građevina izvedena sukladno pravilima struke, a ne poznaje elektrotehničku struku. U slučaju požara na instalacijama i gubitka materijalne imovine ili stradanja od požara ili električnog udara odraslih ili djece, postavlja se opravdano pitanje tko će kazneno ili prekršajno odgovarati? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
307 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. HKIG smatra da je za punu primjenu ovog Zakona potrebno donijeti provedbene opće akte iz članka 54. ovoga Zakona. Iz tog razloga predlažemo odgođeno stupanje na snagu ili odgođenu primjenu Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
308 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. HKIG predlaže da se ostavi formulaciju dosadašnjeg stavka 2. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se to ne cijeni dobrim rješenjem.
309 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. HKIG smatra da projektant ukoliko nije vršio projektantski nadzor nije dužan dati izjavu o usklađenosti građevine sa glavnim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije točno.
310 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. HKIG u članku 109. stavku 6. predlaže dodati da se ugovor kojim se reguliraju prava i obveze iz ovog stavka, za izgradnju građevina za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske i/ili se izgradnja financira iz Europskih fondova, može sklopiti po izdavanju građevinske dozvole i nije prepreka izdavanju iste. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to proizlazi iz podstavka 5. istog stavka.
311 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. HKIG predlaže umjesto riječi "koji je u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta izradio", navesti u „koji je u svojstvu glavnog projektanta ili projektanta pojedinog dijela projekta izradio“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer glavni projektant nije nužno odgovoran za predmetnu protupravnu radnju.
312 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. HKIG smatra da je neprihvatljivo da se projektantu stavlja na teret vođenje upravnih i sudskih postupaka protiv rješenja javnopravnih tijela o obustavi postupka, utvrđivanja posebnih uvjeta. Ovo pravilo treba barem odgoditi do trenutka kada će se znati jasna pravila pod kojim uvjetima će se za pojedini zahvat jednoznačno izdati posebni uvjeti i uvjeti priključenja, u svim uredima u RH te utvrditi i odgovornost referenta ukoliko se ne drže takvih pravila. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
313 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Hrvatska komora inženjera građevinarstva predlaže novu formulaciju stavka 3. u članku 74. koji glasi: Izvedbeni projekt se izrađuje: 1. za građenje građevina 1. skupine 2. za građenje građevina za koje je propisana kontrola projekta 3. ako je to određeno glavnim projektom Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
314 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. HKIG smatra da formulacija ovog članka nije precizna osobito riječ „može“ te će iz tog razloga izazivati dvojbe u primjeni. Također mišljenja smo da projekt mora biti cjelovit, što znači da mora sadržavati sve dijelove: arhitektonski, građevinski, strojarski i elektoprojekt u mjeri primjerenoj određenoj građevini. Prihvaćen Prihvaća se.
315 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. HKIG predlaže novu formulaciju stavka 2. u članku 50. (2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama u okviru zadaća svoje struke izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako je ovlašteni inženjer upisan u odgovarajući Imenik Komore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
316 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Hrvatska komora inženjera građevinarstva podržava detaljnije razvrstavanje građevina i radova s obzirom na zahtijevnost, međutim mišljenja smo da predloženi članak nije pravilno napisan sadržajno i pravno tehnički, pa u tom smislu predlažemo da se izvrše potrebne korekcije i usklađivanje sa drugim odredbama Zakona. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
317 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Hrvatska komora inženjera građevinarstva podržava ciljeve koji se izmjenama Zakona o gradnji namjeravaju postići a osobito smanjenje broja procedura koje prethode izdavanju građevinske dozvole, smanjenje obujma glavnog projekta, uvođenje glavnog projekta u elektroničkom obliku kao priloga zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole i omogućavanje evidentiranja građevina za koje je izdana građevinska i/ili uporabna dozvola u informacijskom sustavu prostornog uređenja. Predloženim izmjenama Zakona otklonit će se određene zapreke bržem i efikasnijem ishođenju građevinskih dozvola osobito u vezi velikih projekata, te će se smanjiti i troškovi cjelokupnog postupka. Međutim mišljenja smo da je u slijedećim izmjenama ovaj Zakon potrebno rasteretiti od odredaba koje ovdje izvorno ne pripadaju: energetska učinkovitost, autorska prava, uzance u graditeljstvu, obvezni odnosi, redoviti pregledi sustava grijanja, sustava hlađenja i klimatizacije. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, s konačnim prijedlogom Zakona koji je objavljen na e-savjetovanju nisu obuhvaćene odredbe članaka 53.. i 55.. Zakon o gradnji potrebno je uskladiti sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15., 118/18) i Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18.). S tim u svezi ističemo da je ovim Zakonom trebala biti obuhvaćena i izmjena odredaba članaka 53. i 55. Zakona o gradnji kojim je propisano tko može biti izvođač, obveze i odgovornosti izvođača te inženjera gradilišta. U članku 53. predlažemo slijedeću formulaciju: (1) Izvođač je pravna osoba ili fizička osoba obrtnik, registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova koja ispunjava uvjete propisane posebnim propisom kojima se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje. (2) Izvođač može pristupiti građenju na temelju pravomoćne, odnosno izvršne građevinske dozvole na odgovornost investitora i nakon što je prethodno izvršena prijava građenja, ako ovim Zakonom nije propisano drukčije. Hrvatska komora inženjera građevinarstva predlaže da se ispred članka 55. doda podnaslov kao i za ostale sudionike u gradnji, te da se članak 55. stavak 1. i 2. mijenjaju i glase: (1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje. Inženjer gradilišta je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni voditelj građenja i odgovaran je za provedbu obveza iz članka 54. ovoga Zakona. (2) Izvođač imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja u okviru zadaća svoje struke može voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme i postojenja. Voditelj radova je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni voditelj radova. Stavak 5. toga članka predlažemo brisati. U cilju što boljeg pozicioniranja u okviru godišnjeg izvješća Doing Business za 2019. predlažemo da se administrativno rasterećenje provede u dijelu koji se odnosi na osobe ovlaštene za energetsko certificiranje i/ili energetski pregled zgrade i/ili redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osobito u dijelu sustava izobrazbe i provjere znanja i stručne osposobljenosti i obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba. Navodimo da je iz Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj iz prosinca 2018. vidljivo da ova profesija više nije regulirana. Iz predloženih izmjena i dopuna Zakona o prostornom uređenju i Zakona o gradnji nije potpuno jasno na koji način će se urediti prikupljanje podataka od javnopravnih tijela ako se radi o jednostavnim građevinama i radovima uređenim Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima člancima 4. i 5. koje se grade, odnosno izvode radovi bez građevinske dozvole, a na temelju glavnog projekta. Smatramo da je i kod takvih građevina, odnosno radova potrebno ubrzati postupak pribavljanja potrebnih podataka te bi se sustav eDozvola i eKonferencija trebali adekvatno prilagoditi i odnositi i na jednostavne građevine i radove. Posebno je značajno urediti to područje jer veliki broj jednostavnih građevina služi za obavljanje djelatnosti, pa je po čl. 6. navedenog Pravilnika potrebno za njih ishoditi uporabnu dozvolu. Nadalje, rok za utvrđivanje posebnih uvjeta u sustavu eDozvola i eKonferencija je 15 dana, a ne uzima se u obzir činjenica da su javnopravna tijela investitorima gradnje infrastrukture (vodova, instalacija) prilikom zahtjeva za utvrđivanjem posebnih uvjeta od javnopravnih tijela morali tražiti ujedno i ucrtavanje njihove infrastrukture (instalacija), jer takvi podaci ne postoje u javnom registru (katastru infrastrukture). Neka javnopravna tijela zahtijevaju duže vrijeme za to ucrtavanje i taj posao posebno naplaćuju. Bilo bi izuzetno važno da se u okviru sustava eDozvola i eKonferencija zakonom odredi rok i obveza ucrtavanja instalacija od strane javnopravnih tijela, kada o tim instalacijama ne postoje podaci u katastru infrastrukture ili su ti podaci netočni. Također bi trebalo zakonom propisati da javnopravna tijela u takvim slučajevima ne smiju naplatiti ucrtavanje instalacija, jer je njihova zakonska obveza da imaju transparentne i cjelovite podatke o svojoj infrastrukturi u katastru vodova. Ako se u sustavu eDozvola i eKonferencija neće inzistirati na većoj efikasnosti javnopravnih tijela i njihovom bržem ucrtavanju instalacija za koje ne postoje uopće ili ne postoje cjeloviti i točni podaci u katastru infrastrukture, opet će javnopravna tijela produžiti trajanje ishođenja uvjeta zajedno s ucrtavanjem instalacija. Za pribavljane potvrde glavnog projekta predviđen je u sustavu eDozvola i eKonferencija rok od 15 dana, ali se ako će pribavljanje potvrda ovisiti o prethodnoj uplati naknade javnopravnom tijelu, na taj način će se opet produžiti trajanje pribavljanja potvrde glavnog projekta i ista se neće moći pribaviti u predviđenih 15 dana. Budući da se predviđa da se nakon 15.-tog dana više neće moći izdati potvrda glavnog projekta, investitor može doći u nepovoljni položaj. Predlažemo da se jasnije uredi situacija kada javnopravno tijelo ne izda potvrdu glavnog projekta u roku 15 dana pa se smatra da je potvrda izdana. Nije jasno hoće li to javnopravno tijelo biti sudionik tehničkog pregleda, tj. hoće li na tehničkom pregledu imati priliku iskazati primjedbe na glavni projekt i osporiti tehnički pregled ili će mu to biti uskraćeno jer je propustilo na vrijeme izdati potvrdu glavnog projekta. Također, predložene promjene u postupku ishođenja posebnih uvjeta i potvrda glavnog projekta trebale bi se odnositi i na izradu glavnog projekta za jednostavne građevine i radove po člancima 4. i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Smatramo posebno važnim urediti kako će se postupati u primjeni čl. 3. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Ovo se naročito odnosi na čl. 3. t. 5. Pravilnika, tj. na izvođenje radova „Na priključku kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju)“. U praksi se često događa da se priključak izvodi u značajnoj mjeri u javnim česticama, u kojima ima drugih instalacija, pa je potrebno za takve slučajeve također ishoditi posebne uvjete i potvrde glavnog projekta. Ustaljena je praksa da prilikom traženja utvrđivanja posebnih uvjeta upravno tijelo utvrđuje je li planirani zahvat u skladu s prostornim planovima i ako utvrdi da nije, šalje obavijest projektantu u roku od 8 dana. Predlažemo da se umjesto odbijanja zahtjeva ostavi mogućnost da se u tim slučajevima kroz postupak izrade idejnog projekta i ishođenja lokacijske dozvole dozvoli izgradnja trase priključka, koja nije planirana prostornim planom. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na uređivanje predmetnih pitanja. Ne prihvaća se u dijelu u kojem se predlaže način uređivanja pitanja vezanih uz inženjere gradilišta i vođenje građenja jer predloženi način ne odgovara njihovom položaju u procesu građenja obzirom na obveznopravno utvrđenje pitanja vezanih uz građenje i stručni nadzor građenja. U preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
318 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. komentar uz Članak 55. - razmotriti da se uz naznačeni rok stupanja na snagu Zakona navede i rok od kada se isti primjenjuje, a glede potrebe donošenja naputka iz članka 6., stavka 1. i pravilnika iz članka 66. stavka 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno Ustavu Republike Hrvatske koji ne poznaje institut primjene zakona koji bi bio različit od instituta stupanja na snagu zakona.
319 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Komentar uz Članak 44. Članak 140., stavak 2. - ovdje su „sudionici u gradnji“ zamijenjeni „investitorom“. S obzirom na napomene iz članka 43. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji, ovdje treba zadržati postojeću definiciju „sudionici u gradnji“ - dodatno: prijedlog da se „sudionici u gradnji“ zamijenjene „investitorom“ dovodi do nejasnoća i opasnosti da isto rezultira da se tehnički pregled provede bez ostalih sudionika u gradnji Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer sudionike u gradnji poziva investitor.
320 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Komentar uz Članak 43. Članak 139., stavak 2. - nejasno je kako investitor, odnosno vlasnik građevine može ispuniti uvjet „osiguranja prisustva svih sudionika u gradnji“. Ovdje treba obvezati investitora, odnosno vlasnika građevine na obvezu dostave poziva svim sudionicima u gradnji, a odgovornost odaziva je na samim sudionicima u gradnji. - tim više što se u članku 140., stavak 4. navodi da se tehnički pregled „može održati bez sudjelovanja predstavnika sudionika u gradnji i javnopravnih tijela koji se nisu odazvali pozivu.“ - dodatni razlog gore navedenog prijedloga promjene ovog stavka su i Prekršajne odredbe u kojima su navedene posljedice neodazivanja na tehnički pregled predstavnika sudionika u gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer investitor/vlasnik osigurava prisutnost sudionika u gradnji na tehničkom pregledu tako što ih na isti poziva te tako što takvu obavezu s njima ugovara.
321 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Komentar uz Članak 40. Članak 131., stavak 2. - nejasan članak u kojem se navodi potreba navođenja građevinske dozvole i propisanih potvrda za građevine koje se grade bez građevinske dozvole. Potrebno je jasno razdvojiti ova dva slučaja, kao i što je sve u prijavi početka građenja potrebno navesti ovisno o skupini građevine. Prihvaćen Prihvaća se.
322 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Komentar uz Članak 37. Članak 122. - iznad članka 122. koji se briše nalazi se naslov „Komunalni i vodni doprinos“. S obzirom da se pod navedenim naslovom nalazi samo članak 122., potrebno je s brisanjem članka 122. naznačiti da se briše i naslov iznad istog. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
323 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Komentar uz Članak 30. Članak 108., stavak 2. - podstavak 2.: jednoznačno navesti broj primjeraka ispisa glavnog projekta - podstavak 3.: naznačiti da se pisano izvješće prilaže kao elektronički zapis (sukladno navedenom u podstavku 1.) - podstavak 4.: naznačiti da se potvrda o nostrifikaciji prilaže kao elektronički zapis (sukladno navedenom u podstavku 1.) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je jasno propisano.
324 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Komentar uz Članak 29. Članak 105., stavak 1. - predlaže se da se umjesto riječi " koji je u svojstvu projektanta arhitektonskog projekta ili glavnog projektanta izradio" zamjeni „koji je u svojstvu glavnog projektanta ili projektanta pojedinog dijela projekta izradio“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
325 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 27. Komentar uz Članak 27. Članak 97., stavak 4. - sukladno članku 97., stavku 2., osoba koja obavi nostrifikaciju dužna je uz pisano izvješće i ovjeru projekta dati i izjavu. U stavku 4. izjava se ne navodi što implicira da se izjava i dalje daje u pisanom („papirnatom“) obliku, a ne kao elektronički zapis. - predlaže se da se i izjava izrađuje kao elektronički zapis Prihvaćen Prihvaća se.
326 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Komentar uz Članak 13. Članak 74., stavak 3., podstavak 2. - brisanjem ovog podstavka zapravo se ukida potreba izrade izvedbenog projekta, a bez kojeg nije moguća (kvalitetna) izgradnja, kao niti razina projekta potrebna kako za procjenu troškova gradnje, tako i za izradu troškovnika. - umjesto brisanja ovog postavka potrebno je odrediti obvezu izrade izvedbenih projekata za sve skupine građevina. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
327 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Komentar uz Članak 12. Članak 72. - potrebno navesti koji stavak se mijenja (stavak 1.) - nedopustiva odredba kojom se omogućuje ishođenje građevinske dozvole, izgradnja i uporaba zgrada za koje moraju biti ispunjeni temeljni i drugi zahtjevi za građevinu, kao i uvjeti sukladno Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, bez strojarskog i elektrotehničkog projekta (vidi obrazloženje uz članak 6. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji). - s obzirom na navedeno, stavak 1. ovog članka potrebno je brisati! - stavak 2. nije spomenut u izmjenama Zakona, a u njemu se navodi nepostojeća „3. skupina“ građevina. Potrebno korigirati. Prihvaćen Prihvaća se.
328 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Komentar uz Članak 10. Članak 70., stavak 4. - ispred riječi „određivanjem“ potrebno je dodati „strojarskom i elektrotehničkom projektu“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
329 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Komentar uz Članak 9. Članak 68., stavak 4. - ispred riječi „izrađen“ potrebno je dodati „glavni projekt“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je rečenica i bez toga razumljiva.
330 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. Komentar uz Članak 7. Članak 59., stavak 2. - ovaj stavak je potrebno brisati uz isto obrazloženje koje je dano uz članak 6. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
331 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Komentar uz Članak 6. Članak 50. - nedopustivo je da se dozvoljava arhitektonskoj i građevinskoj struci obavljati poslove za koje prema posebnom zakonu nisu ovlašteni niti projektirati niti provoditi stručni nadzor (strojarstvo i elektrotehnika). Naglašavamo da svaka građevina mora ispuniti temeljne i druge zahtjeve za građevinu te da bez strojarske i elektrotehničke struke te zahtjeve nije moguće dokazati. Kada se na navedeno dodaju i uvjeti koje je potrebno ispuniti sukladno zakonima, pravilnicima i tehničkom propisu (Tehnički propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama te projektiranje zgrada gotovo nulte energije) iz područja energetske učinkovitosti, jasno je da je ova odredba neprihvatljiva. - dodatno naglašavamo da prema ovoj odredbi fizička osoba ne treba imati niti ovlaštenje odgovarajuće komore te je čak i u području arhitektonske/građevinske struke u povlaštenom položaju prema ovlaštenim osobama odgovarajuće struke (primjer: ovlaštena osoba zbog teže povrede dužnosti kažnjena je zabranom obavljanja poslova, a istovremeno može i dalje raditi iste poslove „za svoje potrebe“) - što točno predstavlja „za svoje potrebe“? Npr. kupi zemljište (za svoje potrebe), izradi glavni projekt (za svoje potrebe), obavi stručni nadzor (za svoje potrebe), i nakon izgradnje tko joj brani da istu proda. Podsjećamo na problematiku iznajmljivanja POS-ovih stanova zbog nedorečenosti sličnih odredbi. Glavni projekt za zgrade koju moraju ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti mora sadržavati minimalno arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt. Arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt ne može izraditi fizička osoba “ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.", izuzev arhitektonskog projekta ukoliko se radi o osobi arhitektonske struke. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekata nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada, što je propisano Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije o energetskim svojstvima zgrada 2010/31/EU, kao i novom Direktivom (EU) 2018/844 o izmjeni Direktive 2010/31/EU. Obrazloženje Članak 1. podstavak 2. Zakona o gradnji kaže : „(2) Ovim se Zakonom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2010/31/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 2010. o energetskoj učinkovitosti zgrada (preinaka) (SL L 153, 18.6.2010.).“ Direktiva o energetskim svojstvima zgrada (u daljnjem tekstu Direktiva) obvezuje države članice na propisivanje minimalnih zahtjeva za energetska svojstva novih zgrada i postojećih zgrada kod kojih se provode rekonstrukcije i veće rekonstrukcije, te minimalne zahtjeve na dijelove zgrade koji čine dio ovojnice zgrade i tehničkih sustava zgrada kada se ugrađuju, zamjenjuju ili moderniziraju, kao i da sve države članice moraju osigurati da sve nove zgrade zadovoljavaju nZEB standard do 31. prosinca 2020. godine, a sve nove zgrade koje koristi javna vlast ili su u vlasništvu javne vlasti budu nZEB nakon 31.prosinca 2018. godine. Isto je preneseno u zakonsku regulativu Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). Energetsko svojstvo zgrade nije moguće izračunati bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Bez izračuna energetskog svojstva zgrade nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada što je propisano Direktivom, kao i Zakonom o gradnji. Nadalje, u članku 21. Zakona o gradnji propisana je izrada Elaborata alternativnih sustava opskrbe energijom (što također proizlazi iz obaveza prihvaćenih Direktivom), a koji također nije moguće izraditi bez izrađenog glavnog projekta koji sadrži najmanje arhitektonski, strojarski i elektrotehnički projekt, neovisno o skupini u koju je građevina razvrstana. Prihvaćen Prihvaća se.
332 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Komentar uz Članak 5. Članak 19. - s obzirom na dopušteno određeno odstupanje od glavnog projekta u pogledu vanjskih mjera građevine, predlaže se da se određena odstupanja dopuste i glede priključnih vrijednosti (snaga) energenata u vrijednosti do 10%. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe niti opravdanja.
333 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. Komentar uz Članak 3. Članak 6. - potrebno navesti stavak na koji se ova promjena odnosi (stavak 1.) - navedena dopuna nije u skladu s danim obrazloženjem i tekstom važećeg Zakona (u obrazloženju je naveden pojam „javnopravnim tijelima“ a u izmjenama Zakona „drugim javnopravnim tijelima“; u važećem Zakonu iza riječi „tijelima“ nema oznake zareza, dok je u izmjenama Zakona navedeno „tijelima,“) Prihvaćen Prihvaća se.
334 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Komentar uz Članak 2. Članak 4., stavak 1. definira ukupno 5 skupina građevina - predlaže se da se zbog jasnoće odredaba ovog Zakona iste navedu rednim brojevima od 1 do 5 umjesto 1, 2.a, 2.b, 3.a i 3.b. Članak 4., stavak 2. - nejasno je tko utvrđuje, odnosno u slučaju čije sumnje se primjenjuje ovaj stavak. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
335 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA KOMENTARI HKIS UVODNI KOMETAR a) Prijedlog je da se Zakon donese po hitnom postupku. S obzirom na brojne promjene od bitnog značaja za sve struke u graditeljstvu, predlažemo da se Zakon donese po redovnom postupku kako bi se kroz dva čitanja sagledale sve posljedice istog te isti usuglasio sa zahtjevima struka. b) Hrvatska komora inženjera strojarstva predlaže izmjene Zakona kojima će se otkloniti određene zapreke bržem i efikasnijem ishođenju građevinskih dozvola, osobito u vezi velikih projekata, te smanjiti troškovi cjelokupnog postupka. Ujedno smo mišljenja ovaj Zakon potrebno rasteretiti od odredaba koje ovdje izvorno ne pripadaju i koje je potrebno urediti zasebnim aktima: energetska učinkovitost, autorska prava, uzance u graditeljstvu, obvezni odnosi, redoviti pregledi sustava grijanja, sustava hlađenja i klimatizacije. Predmetni Zakon potrebno je uskladiti sa Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (Narodne novine broj 78/15., 118/18) i Zakonom o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (Narodne novine broj 78/15, 114/18.). Mišljenja smo i da je ovim Zakonom potrebno obuhvatiti i izmjene odredbi članaka 53., 54. i 55. Zakona o gradnji kojim je propisano tko može biti izvođač, obveze i odgovornosti izvođača te inženjera gradilišta, i to tako da se ispred članka 55. doda novi podnaslov „Inženjer gradilišta - ovlašteni voditelj građenja“, te da se članak 55. stavak 1. mijenja i glasi: (1) Izvođač imenuje inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje. Inženjer gradilišta je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni voditelj građenja i odgovoran je za provedbu obveza iz članka 54. ovoga Zakona. Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: (2) Izvođač imenuje voditelja radova u svojstvu odgovorne osobe koja u okviru zadaća svoje struke može voditi izvođenje građevinskih i drugih radova: pripremnih, zemljanih, konstruktorskih, instalaterskih, završnih te ugradnju građevnih proizvoda, opreme i postrojenja. Voditelj radova je fizička osoba koja prema posebnom zakonu ima pravo uporabe strukovnog naziva ovlašteni voditelj radova. Nadalje mišljenja smo da Zakon treba propisati obvezu izrade izvedbenog projekta za sve građevine za koje je propisana kontrola projekta. U cilju što boljeg pozicioniranja u okviru godišnjeg izvješća Doing Business za 2019. predlažemo da se administrativno rasterećenje provede u dijelu koji se odnosi na osobe ovlaštene za energetsko certificiranje i/ili energetski pregled zgrade i/ili redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi, osobito u dijelu sustava izobrazbe i provjere znanja i stručne osposobljenosti i obveznog usavršavanja ovlaštenih osoba. Navodimo da je iz Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj iz prosinca 2018. vidljivo da ova profesija više nije regulirana. Komentari HKIS na Konačni prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju prema člancima su uz Članke 7. , 9. , 10. , 12. , 13. , 27. , 29. , 30. , 37. , 40. , 43. , 44. i 55. Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na izdvajanje iz Zakona o gradnji odredbi kojima se uređuje energetska učinkovitost zgrada, a što će biti učinjeno donošenjem novog Zakona koji će urediti ta pitanja. Prijedlozi vezani uz inženjere gradilišta i vođenje građenja nisu prihvaćeni jer nisu u skladu s njihovim odnosom s izvođačem koji nije poslodavac i investitorom u obveznopravnom smislu. Ostali prijedlozi nisu prihvaćeni jer ne doprinose ostvarenju cilja ovoga Zakona.
336 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 46. U članku 148. stavak 1. mijenja se i glasi: (1) Tijelo graditeljstva dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu putem elektroničke oglasne ploče radi provedbe geodetskog elaborata i/ili drugog akta iz članka 137. stavka 6. ovoga Zakona u katastru, odnosno katastru infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
337 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. U članku 137. stavku 2. podstavci 5. i 6. mijenjaju se i glase: 5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom 6. geodetski elaborat i/ili drugi akt određen posebnim propisima na temelju kojega se u katastru, odnosno katastru infrastrukture i zemljišnoj knjizi evidentiraju zgrade, druge građevine, odnosno način korištenja zemljišta s podacima o lomnim točkama građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u GML formatu u elektroničkom obliku, ako se radi o građevinama koje se evidentiraju u katastru odnosno katastru infrastrukture Iza podstavka 6. dodaje se novi podstavak 7. koji glasi: Geodetski situacijski nacrt izvedenog stanja kada se radi o građevinama koje su već evidentirane ili se ne evidentiraju u katastru odnosno u katastru infrastrukture, izrađen od ovlaštenog inženjera geodezije. Podstavak 7. postaje podstavak 8. i glasi: 8. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju, ako se radi o građevini za koju je izrađen elaborat iskolčenja prema prijašnjim propisima Dosadašnji podstavci 8. i 9. postaju podstavci 9. i 10. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
338 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. stavak 4. mijenja se i glasi: Prije početka građenja investitor je dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Prihvaćen Prihvaća se.
339 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. stavak 3. podstavak 2. – briše se. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu jasni razlozi prijedloga.
340 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. stavak 2. mijenja se i glasi: U svrhu utvrđivanja usklađenosti geodetskog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
341 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. stavak 1. mijenja se i glasi: Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina određuje se kao trasa ili koridor određen lomnim točkama prikazanim u GML formatu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to piše na drugom mjestu.
342 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. mijenja se i glasi: (1) Geodetski projekt izrađuje se i ovjerava na isti način te ima isti sadržaj i značenje kao i geodetski projekt koji je sastavni dio lokacijske dozvole prema posebnim propisima kojima se uređuje prostorno uređenje. (2) Geodetskim projektom određuje se oblik i veličina građevne čestice odnosno obuhvat zahvata u prostoru za gradnju jedne ili više građevina za koju se izdaje građevinska dozvola. Sastavni dio geodetskog projekta je geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja područja na kojem se određuje oblik i veličina građevne čestice. (3) Geodetski projekt izrađuje se kao zasebni dio glavnog projekta. (4) Na temelju geodetskog projekta koji je sastavni dio glavnog projekta koji je sastavni dio građevinske dozvole međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, te se određuje oblik i veličina građevne čestice. Na temelju geodetskog projekta formira se građevna čestica u katastru i zemljišnoj knjizi, bez izrade dodatnih elaborata te izdavanja potvrda, propisanih posebnih propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar. (5) Građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru i smještaj građevine prikazuje se u glavnom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja. (6) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu iz stavka 5. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
343 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 69., stavak 1., dodaje se podstavak 5. tako da stavak glasi: (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: 1. arhitektonski projekt 2. građevinski projekt 3. elektrotehnički projekt 4. strojarski projekt. 5. geodetski projekt Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
344 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Članak 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja u okviru zadaće struke ako je za to ovlaštena. Prihvaćen Prihvaća se.
345 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Komentar: Odredbe stavka 2. neprimjenjive su na linijske infrastrukturne građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
346 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Polazeći od činjenice da približno 70% katastarskog operata temeljenog na podacima geodetske izmjere iz 19. stoljeća izrađenog za potrebe poreznog katastra Austro-ugarske monarhije ne odgovara stvarnom stanju u pogledu položaja i oblika, a ni preostalih 30% ne odgovara propisanom standardu položajne točnosti, isti zbog svoje netočnosti i neažurnosti ne mogu biti temelj izdavanja dokumenata i akata prostornog uređenja i gradnje. Komora nije bila uključena u izradu prijedloga izmjena Zakona o gradnji i Zakona o prostornom uređenju, te nije dobila mogućnost za aktivnije sudjelovanje kako bi svojim prijedlozima unaprijedila postojeće procedure. Komora smatra da predložene radikalne izmjene Zakona kojima se geodetski projekt u potpunosti izbacuje i planira uvođenje novih i neisprobanih procedura nisu dobre. Također smatramo da učestale znatne izmjene procedura ne pridonose pravnoj i poslovnoj sigurnosti, zahtijevaju dulji period prilagodbe i uhodavanja postupanja čemu svjedočimo nakon svakih takvih izmjena. Od 2014. godine geodetske radnje u projektiranju objedinjene su u jedan dokument, geodetski projekt, koji je investitorima donio uštede te unaprijedio proceduru. Najveća prednost sadašnjeg zakonodavnog okvira u kojem je propisana izrada geodetskog projekta je to što se projektiranje izvodi na temelju stvarnih podataka i pritom se istovremeno omogućuje usklađenje prostornih registara sa stvarnim stanjem. Ovakvim rješenjem po prvi put se garantira formiranje projektiranih građevnih čestica nakon izdavanja dozvole odnosno smještaj projektiranih građevina u prostoru. Uz navedene prednosti uvođenja geodetskog projekta u praksi su uočeni nedostaci na koje Komora ukazuje već duže vrijeme, te nudi prijedloge za unaprjeđenje procedure gradnje od ishođenja lokacijske i građevinske dozvole do uporabne dozvole. Nedostatak sadašnjeg geodetskog projekta je dio za evidentiranje građevina u katastru kojemu nije mjesto u geodetskom projektu već je taj segment nužno izdvojiti kao zaseban elaborat za potrebe ishođenja uporabne dozvole. Predlagatelj kao cilj donošenja Zakona navodi pojednostavljenje i ubrzanje postupka ishođenja lokacijskih dozvola i poboljšanje učinkovitosti same provedbe Zakona. Ukidanjem geodetskog projekta postavljeni ciljevi neće biti ostvareni. Naprotiv, predložena rješenja rezultirat će kontra učinkom iz razloga što učinkovitost procedura nije uvjetovana geodetskim projektom i općenito ulogom ovlaštenog inženjera geodezije, već stanjem javnih registara, prvenstveno katastra i zemljišne knjige koji ne odgovaraju stvarnom stanju. Grafički dio prostornih planova niže razine iste je točnosti kao i katastarski plan, odnosno, podloga na kojoj je izrađen. Geodetski projekt danas nudi učinkovito rješenje usklađenja prostornog plana niže razine, stanja u katastru i zemljišnoj knjizi sa stanjem u naravi, čime optimizira formiranje građevne čestice kao temeljnog uvjeta za građenje. Svako drugačije rješenje pa i ovo predloženo ovim Zakonom je kontraproduktivno. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona. Dapače, ostavljanje geodetskog projekta radi njegovih nedostataka uočenih u praksi bilo bi protivno cilju predmetnog Zakona.
347 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. U članku 44. kojim se u mijenja članak 140. stavak 3., predlaže se iza riječi „…3.a i 3.b. skupine poziva se investitor“ brisati točku, dodati zarez i riječi “, a na tehnički pregled za građevine 4. skupine pozivaju se investitor i ostali sudionici u gradnji.“ Obrazloženje: U skladu s važećim Zakonom o gradnji, na tehničkom pregledu za EKI sudjelovali su investitor i ostali sudionici u gradnji što je značajno ubrzava postupak izdavanja dozvola. Predloženom izmjenom se povećava administrativno opterećenje što će za posljedicu imati usporavanje, a ne poticanje, izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nema četvrte skupine građevina.
348 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. U članku 42. kojim se u mijenja članak 137. stavak 2. podstavci 5. i 6., predlaže se dodati novi podstavak 7. koji predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, podstavci 5. i 6. ovoga stavka ne odnose se na građevine za koje se prema posebnom propisu ne izdaje građevinska dozvola i za koje se ne formira građevinska čestica, osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
349 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. U članku 21. kojim se u cijelosti mijenja članak 87., na kraju stavka 2. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građenje građevine koja je svrstana u 4. skupinu za koje se ne formira građevinska čestica ne provodi se utvrđivanje usklađenosti glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina osim ako se radi o samostojećim objektima.“ Obrazloženje: Za postavljanje EKI, koja u naravi predstavlja antenski prihvat na postojećoj građevini i za koju se ne formira posebna čestica, smatramo da nije potrebno usklađivati projekt s propisima o državnoj izmjeri katastru budući da se zahvat u prostru odnosi na postojeće objekte. Dodatno, ako se radi o samostojećim objektima, odnosno samostojećim antenskim stupovima, svrsishodno je zatražiti suglasnost tijela nadležnog za katastar. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
350 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. U članku 17. kojim se u cijelosti mijenja članak 83., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu javnopravno tijelo na traženje projektanta ili investitora izdaje potvrdu glavnog projekta koji je izrađen u skladu s posebnim uvjetima.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
351 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U članku 16. kojim se u cijelosti mijenja članak 82., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom ili drugim propisima s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove, ovlašten je zatražiti investitor ili projektant, .“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
352 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U članku 15. kojim se u cijelosti mijenja članak 81., na kraju stavka 1. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, za građevinu koja je svrstana u 4. skupinu javnopravno tijelo utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja na traženje projektanta ili investitora.“ Obrazloženje: U skladu s važećim Zakonom o gradnji investitor i projektant ovlašteni su zatražiti izdavanje posebnih uvjeta, što ubrzava sam postupak. Izmjenom kako je predloženo u predmetnom Nacrtu prijedloga zakona administrativno opterećenje se uvećava što će za posljedicu imati značajno usporavanje postupka dobivanja potvrda na projekte i sporiji razvoj EKI. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
353 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. U članku 12. kojim se mijenja članak 72. predlaže se na kraju rečenice brisati točku te dodati zarez i riječi: „a ukoliko posebnim zakonom nije drugačije propisano.“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim ZEK-om kao posebnim zakonom kojim je članku 24.a. između ostalog propisano i slijedeće „U svakoj novoizgrađenoj zgradi investitor zgrade obvezan je izgraditi kabelsku kanalizaciju za postavljanje pristupne elektroničke komunikacijske mreže velike brzine do granice građevne čestice, te izgraditi i postaviti pristupnu točku i fizičku infrastrukturu unutar zgrade prilagođenu mreži velike brzine za potrebe te zgrade. Fizička infrastruktura unutar zgrade prilagođena mreži velike brzine obvezno obuhvaća cijevi promjera i kapaciteta primjerenih potrebama te zgrade. Osim fizičke infrastrukture iz stavka 1. ovoga članka investitor zgrade obvezan je izgraditi i zajednički antenski sustav za prijam zemaljskih radijskih i televizijskih programa, izvesti vertikalno i horizontalno kabliranje od pristupne točke do svake pojedine stambene ili poslovne jedinice te postaviti svu drugu potrebnu opremu za priključenje svih stambenih ili poslovnih jedinica, koje se nalaze u zgradi, na pristupnu elektroničku komunikacijsku mrežu velike brzine.“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
354 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. U članku 9. na kraju stavka 5. predlaže se dodati rečenicu: „ Iznimno, glavni projekt za građenje građevine koja je svrstana u 4. skupinu sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili drugim propisima s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se radi usklađivanja s važećom Uredbom o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme („Narodne novine“, br. 131/12. i 92/15.) koja propisuje mjerila razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme, što obuhvaća mjerila za izradu te uvjete i način planiranja u dokumentima prostornog uređenja, u dijelu koji se odnosi na elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i drugu povezanu opremu. Budući da postoje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje nisu svoje prostorne planove uskladile s navedenom Uredbom, kao i one koje još uvijek nisu donijele navedene planove, skrećemo pažnju na članak 13. Uredbe kojim se obvezuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave da usklade odredbe dokumenata prostornog uređenja iz svojeg djelokruga s odredbama ove Uredbe prigodom njihove prve izrade, ili prve izrade njihovih izmjena i/ili dopuna nakon stupanja na snagu ove Uredbe, te da se do usklađenja dokumenata prostornog uređenja s odredbama ove Uredbe neposredno se primjenjuje ova Uredba Predmetna Uredba, između ostalog, propisuje da se planiranje položaja EKI (samostojećih antenskih stupova) utvrđuje na temelju podloge koju čini objedinjeni plan razvoja pokretne komunikacijske infrastrukture („objedinjeni plan“). Uredbom je također određeno da provedbene odredbe prostornih planova ne smiju umanjivati i/ili ograničavati elektroničke komunikacijske zone („EKI zone“) koje će na temelju objedinjenog plana biti unesene u grafički prikaz tih prostornih planova prilikom usklade istih s Uredbom. Nadalje, propisano je da antenske prihvate, odnosno EKI koja se postavlja na postojeće građevine, ne treba planirati u prostornom planu. S tim u vezi ukazujemo i na recentnu ustavno-sudsku i upravno-sudsku praksu iz koje nedvojbeno proizlazi da su se jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja dužne pridržavati propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. Ustavni sud je dana 27. ožujka 2018. godine donio rješenje broj U-II-2392/2014 predmet kojeg je upravo ocjena odnosa Uredbe te dokumenata prostornog uređenja kojima se predviđaju moguća područja postavljanja EKI. Zaključno, smatramo da sastavni dio glavnog projekta za izgradnju EKI treba biti Izjava projektanta o usklađenosti zahvata u prostoru sa Uredbom, koja je propis sa kojim je potrebno uskladiti prostorne planove. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona. S time da se Zakonom o gradnji ne mogu favorizirati jedne skupine građevina u odnosu na druge.
355 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. U članku 7. kojim se mijenja članak 59. stavak 2. predlaže se iza riječi „3.a i 3.b skupine“ dodati riječi „ te građevina 4. skupine“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se kako bi se obuhvatile građevine 4. skupine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav eDozvole.
356 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. U članku 2. stavku 1. predlaže se dodati novu skupinu građevina: „4. skupina - građevine koje se u skladu s pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.“ Obrazloženje: Navedena dopuna predlaže se iz razloga što su građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (u daljnjem tekstu: EKI) građevine koje se temeljem pravilnika iz članka 128. grade bez odnosno izvode bez građevinske dozvole. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji se u potpunosti je izostavljena kategorija jednostavnih građevina što dovodi u pitanje transparentnost postupanja prilikom gradnje i izvođenja EKI pred nadležnim javnopravnim tijelima. Na taj se način direktno ugrožava razvoj mreža pokretnih komunikacija i uvođenje 5G tehnologije kao osnove razvoja digitalnog društva i zajedničkog europskog digitalnog tržišta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole, a u preostalom dijelu se cijeni se cijeni da tvrdnje nisu točne.
357 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. U članku 2. stavku 1. za skupinu građevina „3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti“. Predlaže se brisati zarez i riječi: „za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim ZEK-om kojim je u članku 25. stavku 11. propisano kako HAKOM za zahvate u prostoru, unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te zaštitne zone i radijskog koridora određenih radijskih postaja utvrđuje posebne uvjete. Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji za navedenu 3.b skupinu građevina HAKOM ne bi utvrđivao posebne uvjete niti u slučaju kada bi se ove građevine gradile unutar zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme te zaštitne zone i radijskog koridora određenih radijskih postaja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
358 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U članku 1. kojim je predložen novi podstavak 28. članka 3. predlaže se pojam „elektroničke komunikacijske građevine“ zamijeniti pojmom „elektroničku komunikacijsku infrastrukturu“. Obrazloženje: Navedena izmjena predlaže se radi usklađivanja s važećim Zakonom o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) kojim je u članku 2. stavku 1. podstavku 9. definiran pojam „elektronička komunikacijska infrastruktura i druga povezana oprema“. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
359 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Nastavno na strateške ciljeve Digitalne agende za Europu 2020. (DAE) iz 2010. godine Europska komisija usvojila je novi strateški okvir nazvan „Europsko gigabitno društvo“ (European Gigabit Society), koji obuhvaća i nove ciljeve širokopojasnog pristupa koji države članice trebaju ostvariti do 2025. Novi ciljevi postavljaju brzinu od 100 Mbit/s u smjeru korisnika (download) kao minimalnu brzinu za sva kućanstva u EU-u, uz mogućnost nadogradnje na brzine od 1 Gbit/s simetrično i više, dok je poslovnim i javnim korisnicima koji intenzivno koriste digitalne tehnologije potrebno osigurati brzine od najmanje 1 Gbit/s simetrično. Osim toga, „Europskim gigabitnim društvom“ potiče se na aktivnosti koje je potrebno provesti u cilju uvođenja 5G mreža, kao nove generacije pokretnih komunikacija, čije usluge trebaju već 2020. biti dostupne u barem jednom velikom gradu u svakoj državi članici, dok do 2025. pokrivenost 5G mreža treba obuhvatiti sva urbana područja i glavne kopnene pravce. 5G je nova tehnologija koja predstavlja novu platformu koja će donijeti napredni širokopojasni pristup, masovnu inteligentnu komunikacija stroja sa strojem bez ljudskog nadzora te vrlo pouzdanu komunikaciju s malim kašnjenjem. Očekuje se da će 5G omogućiti sveobuhvatne nove aplikacije i poslovne modele kao što su virtualna stvarnost, automatizirana vozila (AV), napredna rješenja u turizmu, poljoprivredi i ostalim gospodarskim granama te biti sastavni dio industrije budućnosti – Industrija 4.0. Jedna od bitnih pretpostavki uvođenja 5G tehnologije odnosi se na smanjivanje administrativnih barijera u području graditeljstva i to prvenstveno zbog velikog povećanja broja radijskih postaja u mrežama pokretnih komunikacija, bilo da je riječ o klasičnim antenskim stupovima i krovnim antenskim prihvatima bilo o ćelijama malog radijusa pokrivanja (small cell). Stoga je potrebno provesti niz aktivnosti administrativnog rasterećenja koje nadležna tijela u Republici Hrvatskoj trebaju poduzeti da se ostvari nužno potrebni iskorak u sektoru elektroničkih komunikacija i poboljša trenutačno vrlo loš položaj Hrvatske u odnosu na ostale zemlje članice EU. U skladu s navedenim potrebno je odredbama Zakona o gradnji u što većoj mjeri administrativno olakšati i ubrzati postavljanje baznih postaja te izgradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme. Također, skreće se pažnja na činjenicu da odredbe NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji kao i odredbe važećeg Zakona o gradnji nisu usklađene s odredbama Zakona o elektroničkim komunikacijama („Narodne novine“, br. 73/08., 90/11., 133/12., 80/13., 71/14. i 72/17.) (u daljnjem tekstu: ZEK) u pogledu poslovanja Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (u daljnjem tekstu: HAKOM) kao javnopravnog tijela. Odredbe važećeg Zakona o gradnji određuje na jednoznačan način postupanje svih javnopravnih tijela ne uzimajući u obzir specifični položaj HAKOM-a kao javnopravnog tijela koje jedini nije vlasnik niti upravitelj elektroničke komunikacijske infrastrukture. HAKOM kao javnopravno tijelo: • nije vlasnik ili upravitelj elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme koja je izgrađena u Republici Hrvatskoj i nije ovlašten graditi niti upravljati elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom, niti mu je poznat položaj predmetne infrastrukture u prostoru, ne posjeduje niti upravlja katastrom vodova elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezane opreme u prostoru (Hrvatski katastar infrastrukture), • ne posjeduje niti mu je dostupan digitalni katastarski plan s osvježenim podatcima. Ističe se da bez osiguranja konkretnih preduvjeta HAKOM nije u mogućnosti u potpunosti izvršavati zakonsku javnu ovlast koja mu je određena kao javnopravnom tijelu u pogledu posebnih uvjeta (uvjeta priključenja i uvjeta u zaštićenoj zoni). Kada bi se otklonili navedeni nedostaci funkcioniranje HAKOM-a kao javnopravnog tijela u utvrđivanju uvjeta priključenja i dalje bi ostao problem tko bi morao graditi ili izvoditi radove priključenja i na čiji trošak. U odnosu na određivanje uvjeta priključenja, naglašava se da HAKOM nije u mogućnosti u praksi odrađivati poslove utvrđivanja uvjeta priključenja jer isto nije propisano ZEK-om. HAKOM trenutno ne utvrđuje uvjete priključenja jer isto nije određeno ZEK-om, niti je određeno tko izdaje uvjete priključenja. Nadalje, odredbe predmetnog NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji dovest će do značajne neusklađenosti s odredbama ZEK-a, prije svega s članka 24a ZEK-a s člankom 72. predmetnog Nacrta prijedloga zakona koji propisuje da za skupinu građevina 3b. nema elektro projekta već samo arhitektonski i/ili građevinski projekt. Stupanjem na snagu NPZ o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji u ovom obliku dodatno će se povećati neusklađenost tog Zakona s odredbama ZEK-a. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno potrebama sustava eDozvole te jer se jedna skupina građevina ne može favorizirati u odnosu na druge skupine građevina čije je građenje također u javnom interesu i interesu Republike Hrvatske, kao i obveza prema EU. S tim u vezi, valja istaknuti da se predloženim novim rješenjima olakšava i ubrzava izdavanje dozvola za građenje svih vrsta građevina, a što uključuje i građevine predmetne infrastrukture.
360 Hrvatski savez građevinskih inženjera (HSGI) KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlažemo da u članku 74. Zakona o gradnji treba staviti obvezu izrade izvedbenog projekta, a ne ostaviti kao ugovornu obvezu između investitora i izvoditelja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
361 Hrvatski Telekom d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Komentari na Konačan prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (dalje: „Prijedlog“). 1) Komentar uz članak 2. Prijedloga: - Predlaže se zadržati postojeću kategorizaciju građevine. - Podredno, uz predloženu novu kategorizaciju, uvesti kategoriju 4. u koju ulaze građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. st. 1. ZOG-a mogu graditi bez građevinske dozvole. - Obrazloženje:. Jedna od temeljenih strukturnih potki Zakona o gradnji jest svrstavanje građevine u određene skupine. Trenutno važeći ZoG definira 3 skupine građevine na jasan i precizan način, ne ostavljajući dileme koja građevina pripada kojoj skupini. U tom smislu, iznimno bitna skupina je treća skupina u koju ulaze građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. st. 1. ZoG-a mogu graditi bez građevinske dozvole. Nedostatak posebne kategorije građevine u koju ulaze spomenute „jednostavne građevine“ dovesti će do niza problema u realizaciji ovog propisa, do pogrešnog i neujednačenog tumačenja propisa jer će biti nejasno u koju od novo predloženih skupina građevina ulaze građevine iz članka 128. st. 1. ZoG-a (jednostavne građevine), što povećava pravnu nesigurnost i nepotrebno usporava procese gradnje. Zakonodavac je za navedenu kategoriju „jednostavne građevine“ predvidio određene pojednostavljene postupke u raznim fazama i procesima gradnje pa je i stoga bitno da se zadrži opisana kategorija. 2) Komentar uz članak 9. Prijedloga: - Predlaže se propisati da glavni projekt za jednostavne i druge građevine i radove koji se sukladno Pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu s prostornim planom ili odgovarajućim propisom s kojim su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne uskladiti svoje dokumente prostornog uređenja. - Obrazloženje: suočeni smo s pravnom nesigurnošću u području izgradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture („EKI“) za koju je Vlada RH propi-sala posebne uvjete svojom Uredbom o mjerilima razvoja EKI-ja i druge po-vezane opreme (Narodne Novine 131/12, 92/15). Postoje slučajevi da poje-dine jedinice lokalne i regionalne samouprave („JLS“) svoje prostorne planove ne usklađuju s Uredbom, iako je to njihova obveza, a što je potvrdila i sudska i ustavno sudska praksa. Ovakvim prijedlogom bismo otklonili opisanu nesigurnost u odnosu na problematiku usklađivanja dokumenata prostornog uređenja s odredbama posebnih propisa kojima se regulira planiranje i izgradnja EKI. 3) Komentar uz članak 11. Prijedloga Prijedlog: predlaže se dopuna stavka 2. članka 71. ZoG definicijom pojma linijskih građevina: „Linijske građevine jesu ceste, željezničke pruge i slične građevine te linijske infrastrukturne građevine (elektronička komunikacijska infrastruktura i mreža, vodovod, plinovod, vrelovod, toplovod, parovod, struja i sl.).“ Obrazloženje: Navedeno se predlaže u cilju jasnijeg definiranja pojmova koji se u zakonu koriste i radi potrebe nomotehničke preciznosti i pravne sigurnosti. 4) Komentar uz članak 15. Prijedloga - Predlaže se dodati stavak kojim će investitor ili projektantu imati pravo oda-bira da li će samostalno sudjelovati u prikupljanju posebnih uvjeta i uvjeta priključenja ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. - Podredno, predlaže se da se opisano pravo investitora, da odluči hoće li sam tražiti utvrđivanje posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja ili putem Ministarstva, odnosi samo na građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. st. 1. ZOG-a mogu graditi bez građevinske dozvole. - Obrazloženje: Smatramo da postojeći prijedlog nije do kraja dorađen te se očekuju problemi u praksi, zbog međusobne nekoordiniranosti upravnih i javno pravnih tijela i načelne sporosti administracije. Dodano, načelno, nije ispravan pristup oduzeti investitoru pravo da zahtijeva od nadležnih javno pravnih tijela posebne uvjete i uvjete priključenja. Investitor, a ne javno pravno tijelo, je zainteresiran da u što kraćem roku ishodi sve potrebne uvjete. Štoviše, ako to ne učini u fazi izrade glavnog projekta, mogući su naknadni problemi u izdavanju uporabnih dozvola te se očekuju dodatni troškovi i usporavanje gradnje zbog izmjene projektne dokumentacije koju će trebati izmijeniti jer se, pogrešno, na temelju predmnijeve o šutnji administracije, smatralo da nema posebnih uvjeta/uvjeta priključenja. Ti troškovi pogađaju investitora a ne javno pravno tijelo. Valja napomenuti da se sadašnje rješenje u praksi pokazalo kao zadovoljavajuće te se stoga, predlaže odredba koja će dati pravo investitoru (ili projektantu) da odabere hoće li samostalno sudjelovati u prikupljanju posebnih uvjeta od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu a podredno da se to pravo odnosi prilikom gradnje „jednostavnih građevina“ iz članka 128. st. 1 ZoG-a za koje je, po definiciji, potrebno omogućiti bržu, jednostavniju i agilniju proceduru. 5) Komentar uz članak 16 . Prijedloga - Predlažemo da se omogući investitoru ili projektantu pravo odabira da li će samostalno zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. Dodatno, treba proširiti stavak 1. čl. 82. tako da se posebni uvjeti traže za građevine koje su u skladu s prostornim planom i drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove. - Podredno, gore navedeno se odnosi samo na građevine i radove koji se sukladno pravilniku iz članka 128. stavka 1. ZoG izvode bez građevinske dozvole. - Obrazloženje, upućujemo na obrazloženje uz članak 15. Prijedloga. Valja naglasit da su JLS-ovi obvezni uskladiti prostorne planove s Uredbom Vlade RH o mjerilima razvoja EKI i povezane opreme pa stoga predlažemo gornju odredbu, jer suprotno dovodi do pravne nesigurnosti i usporava gospodarski razvoj RH ali i razvoj EKI-ja koji je jedan od temelja gospodarskog i tehnološkog napretka. 6) Komentar uz članak 21. Prijedloga - Predlaže se na kraju članka 87. stavak 2. dodati rečenica: „Iznimno za građenje građevine svrstane u 4. skupinu (alt. za građevine iz članka 128. St. 1. Zakona o gradnji) a koje se postavljaju na postojeću nije potrebno utvrđivati usklađenost glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina“. - Obrazloženje: navedeno se predlaže jer za postavljanje EKI koja u naravi predstavlja antenski prihvat na postojećoj građevini i za koju se ne formira posebna čestica nije potrebno usklađivati projekt s propisima o državnoj izmjeri i katastru budući da se zahvat u prostoji odnosi na postojeći objekt. 7) Komentar uz članak 42. Prijedloga: - Predlaže se odredba koja bi propisala da se podstavci 5. i 6. ne odnose na građevine koje se postavljaju na već postojeću građevinu. - Obrazloženje: potrebno je pojednostaviti proceduru za ishođenje uporabne dozvole (o čemu je u ovom članku riječ) pa je u tom smislu suvišno predlagati isti postupak odnosno zahtijevati istu dokumentaciju (opisanu u podstavcima 5. I 6.) za sve vrste građevine. Za jednostavnu građevinu koja je u naravi antenski prihvat suvišno je tražiti dokumentaciju iz podstavka 5. i 6. jer se antenski prihvati postavljaju na postojeću građevinu za koju se ne formira posebna čestica. 8) Komentar uz članka 44. Prijedloga - Predlaže se u članku 140. stavak 3. nadopuniti tako da se isti odnosi i na građevine iz skupine 4. odnosno na građevine iz članka 128 Zakona o gradnji. - Obrazloženje: prema trenutno važećem Zakonu o gradnji, a tehničkom pregledu za jednostavne građevine sudjeluju investitor i drugi sudionici u gradnji, što je općeprihvaćeno rješenje jer se time ubrzava postupak izdavanja dozvola. Nema opravdanog razloga da se administrativno i procesno opterećuje i poskupljuje procedura tehničkog pregleda za jednostavne građevine iz članka 128. Zakona o gradnji. 9) Prijedlog izmjena članka 128. Zakona o gradnji - Predlažemo, iako nije prijedlog izmjena i dopuna ZoG-a, da se odredba stavka 4. članka 128. važećeg Zakona o gradnji izmijeni na način da isti sada glasi: „U projektiranju i građenju građevina te izvođenju radova iz stavka 1. ovoga članka investitor, projektant i izvođač dužni su pridržavati se svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi ako je to u skladu s prostornim planom ili drugim propisom s kojim su jedinice lokalne i regionalne samouprave obvezne uskladiti svoje prostorne planove.“ - Obrazloženje: Suočeni smo s pravnom nesigurnošću i različitim tumače-njem propisa iz područja prostornog planiranja i gradnje te propisa koji reguliraju i potiču razvoj, prostorno-plansko planiranje i gradnju elektroničke komunikacijske infrastrukture. Naime, prostorni planovi nižih razina se često ne usklađuju s odredbama kojima je za cilj omogućiti razvoj EKI, pri tome se misli prvenstveno na Uredbu Vlade RH o mjerilima razvoja elektroničke komunikacijske infrastrukture i druge povezne opreme. Projektiranje i građenje jednostavnih građevina treba biti usklađeno s prostornim planovima a prostorni planovi se trebaju uskladiti s predmetnom Uredbom Vlade RH. Naime, u praksi se susrećemo sa situacijama da pojedini JLS-ovi u izradi prostornih planova ne uzimaju u obzir odredbe predmetne Uredbe. 10) Prijedlog uz prijelazne i završne odredbe - Predlaže se, iako nije predmet izmjena i dopuna ZoG-a, nova odredba čl. 183a koja bi glasila: Za linijske infrastrukturne građevine izgrađene do 31. prosinca 2013. bez građevinske dozvole ili za građevine čija je građevinska dozvola ili drugi odgovarajući akt uništen ili nedostupan a za koje nije izdana uporabna dozvola, vlasnik odnosno upravitelj građevine podnijeti će zahtjev nadležnom tijelu graditeljstva kojem će priložiti geodetski elaborat infrastrukture, pregledan i potvrđen od nadležnog upravnog tijela sukladno posebnim propisima o katastru infrastrukture. Temeljem takvog zahtjeva izdaje se uporabna dozvola za linijsku infrastrukturnu građevinu izgrađenu bez građevinske dozvole do 31. prosinca 2013. Obrazloženje: Dio linijskih infrastrukturnih građevina (LIG) na području RH građen je bez potrebnih akata o gradnji odnosno nema uporabnu dozvolu uslijed čega je otežano a često i onemogućeno povlačenje sredstava iz EU. U cilju povećanja investicija u LIG-e, prvi i zasigurno najvažniji korak je kreiranje zakonodavnog okvira koji bi omogućio legalizaciju već izgrađenih linijskih infrastrukturnih građevina. Posebno valja naglasiti da se navedenim prijedlogom ne dovodi u pitanje zaštita i vrijednost prostora i gospodarenja njime jer se radi o građevinama koje su ukopane u zemlju, najčešće ispod postojećih cesta, i koje su uporabi već dugi niz godina, pa je naprosto potrebno legalizirati postojeće stanje. Osobito u segmentu elektroničkih komunikacija, opisana nelegalnost onemogućuje korištenje postojeće infrastrukture prilikom implementacije budućih pristupnih i agregacijskih širokopojasnih mreža sljedeće generacije predviđenih za sufinanciranje sredstvima fondova Europske unije, a što dovodi do potencijalno velikih gubitaka (nerealiziranih socio-ekonomskih koristi) na nivou središnje države odnosno na nivou jedinica lokalne i regionalne samouprave. Naime, u ožujku 2019. godine Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije objaviti će poziv za dodjelu bespovratnih sredstava. Predmet poziva su ulaganja u izgradnju pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u područjima bez širokopojasne infrastrukture i bez dovoljnog tržišnog interesa za ulaganja u takvu infrastrukturu od strane operatora na tržištu elektroničkih komunikacija (tzv. "bijela područja" mreža sljedeće generacije). Svrha poziva je povećanje nacionalne pokrivenosti pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) do 2023. godine. Nadalje, Vlada RH donijela je odluku o donošenju Nacionalnog programa razvoja širokopojasne agregacijske infrastrukture u područjima u kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, kao preduvjet razvoja pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA). Kako bi se realizirala navedena odluka Vlade RH potrebno je stvoriti pravne preduvjete a jedan od ključnih predlaže se ovom zakonodavnom izmjenom. Zbog svega navedenog predložena odredba pretpostavka je modernizacije, obnove i razvoja svih segmenata linijske infrastrukture te se njome želi po-taknuli gospodarski razvoj i kvalitetu života u RH. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno potrebama sustava eDozvole te jer se jedna skupina građevina ne može favorizirati u odnosu na druge skupine građevina čije je građenje također u javnom interesu i interesu Republike Hrvatske, kao i obveza prema EU. S tim u vezi, valja istaknuti da se predloženim novim rješenjima olakšava i ubrzava izdavanje dozvola za građenje svih vrsta građevina, a što uključuje i građevine predmetne infrastrukture.
362 Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOG: Dodati novi stavak u čl.69. kojim se određuje da ovisno o vrsti građevine glavni projekt može sadržavati i projekt krajobrazne arhitekture/krajobraznog uređenja. Članak 69. (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: 1. arhitektonski projekt 2. građevinski projekt 3. elektrotehnički projekt 4. strojarski projekt. (2) Ovisno o vrsti građevine glavni projekt može sadržvati i projekt krajobrazne arhitekture/ krajobraznog uređenja (3) Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. krajobraznog elaborata 2. geomehaničkog elaborata 3. prometnog elaborata 4. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 5. elaborata zaštite od požara 6. elaborata zaštite na radu 7. elaborata zaštite od buke 8. konzervatorskog elaborata 9. drugog potrebnog elaborata. OBRAZLOŽENJE Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) projekt krajobrazne arhitekture (krajobrazni projekt) nije obvezni sadržaj glavnog projekta. Njime je uveden novi dokument, krajobrazni elaborat, koji je Zakonom predviđen da prethodi izradi glavnog projekta. Krajobrazni elaborat obuhvaća detaljnu inventarizaciju, analizu i vrednovanje postojećeg stanja krajobraza prije izrade projekata, bilo idejnog bilo glavnog. Krajobrazni elaborat zapravo čini stručnu podlogu za izradu projekta krajobrazne arhitekture. Krajobrazni elaborat stoga nije odgovarajuća zamjena za projekt krajobrazne arhitekture, a izrada krajobraznog elaborata ne isključuje izradu projekta krajobrazne arhitekture i obrnuto. Projekt krajobrazne arhitekture/krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i izvan naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora. Izostavljanjem projekta krajobrazne arhitekture/ krajobraznog uređenja iz Zakona o gradnji izravno se zapostavlja uređenje prostora i nije osigurano sudjelovanje stručnih osoba u izradi glavnoga projekt te se ne osigurava jasan i učinkovit sustav korištenja i zaštite prostora, što je u suprotnosti s načelom Apolitike koje navodi da “svako djelovanje u prostoru zapoĉinje prostornim planovima, a nastavlja se arhitektonskim, inţenjerskim i krajobraznim projektiranjem” (str. 20). Nema odgovora
363 Hrvoje Baranović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Stavak 2, podstavak 3 je SKANDALOZAN!!! Ovim potezom pera se u rijetkim, koliko toliko od bespravne gradnje sačuvanim, građevinskim područjima za koje je prostornim planom propisano donošenje provedbenog plana (UPU) praktički omogućuje gradnja novih zgrada u područjima za koje je obvezna izrada UPU-a, prije njegovog donošenja!? Dakle imamo situaciju da će se unutar jednog područja UPU-a rubno uz prometnicu izgraditi svašta, a onda će se UPU donijeti valjda u skladu s novokomponiranom gradnjom koja ga okružuje???. Pa ovo je praktički nova legalizacija i devastacija prostora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnje nisu točne.
364 Hrvoje Baranović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Očito je da ova izmjena ide u smjeru skraćivanja tzv. procedura u postupku ishođenja dozvole, a sve zbog rednog broja RH na "doing business" ljestvici Svjetske banke. Svima koji se bave ovim poslom jasno je da smanjivanja procedura u cjelokupnom procesu investicije neće biti odnosno bit će ih samo na papiru. Ukoliko je namjera pojednostavniti postupak ishođenja građevinske dozvole to, naravno, svatko normalan podržava, ali da li autor Zakona zna razliku između ishođenja dozvole i gradnje u stvarnom životu? Smanjite procedure za ishođenje dozvola ali postrožite proceduru za izgradnju i obvezom propišite izvedbene projekte svih struka, jer svjedoci smo toga da ako nešto Zakonom nije propisano, premisa prosječnog investitora je da mu to ne treba. Jer što ćemo sa prvim mjestom na "doing business" kad nam se zgrade počnu urušavati, a ovlašteni inženjeri srozavati? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se tvrdnje cijene neosnovanim.
365 Hrvoje Vidović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. Svako dodatno širenje već preširokih mogućnosti za zahvate u prostoru bez prethodne obvezne izrade urbanističkog plana uređenja (UPU) imat će za posljedicu daljnju neopravdanu i neprimjerenu potrošnju prostora kao vrijednog i neobnovljivog nacionalnog resursa. Ovakav prijedlog je izuzetno štetan i opasan te čudi izostanak veće reakcije stručne i šire javnosti, unatoč općem zgražanju na neformalnoj razini. Naime, tek obveznom izradom i donošenjem UPU-a otvara se mogućnost planskog formiranja novih dijelova naselja ili gospodarskih površina, dostatno urbanistički osmišljenih i infrastrukturno opremljenih. Iz de facto ukidanja instrumenta UPU-a kakvo se ovdje predlaže slijedi samo linearno širenje već prevelikih građevinskih područja uz postojeće ionako neprimjerene prometnice, putem parcijalnih zahvata u prostoru koji će na njima parazitirati. Realizacija će pak takvih zahvata za investitore i dalje biti prespora i prekompleksna iz istih temeljnih razloga kao i danas, a to su nesređeni vlasnički odnosi, nedostatna infrastrukturna opremljenost i stalne promjene zakona (!) - a ne manje ili više složene procedure na koje je svaki ozbiljan i uljuđen investitor spreman i naviknut, i od kojih štoviše ima koristi. Detaljno urbanističko planiranje u Hrvatskoj ima dugu tradiciju i rezultate (za one koji to ne znaju), a upravo njegovo sustavno dokidanje unatrag nekoliko desetljeća jedan je od bitnih razloga prostornog nereda koji je počeo gušiti naše gradove i naselja. Nadalje, detaljno urbanističko planiranje (pri čemu je izrada UPU-a tek nulti stupanj) nije nepotrebna smetnja višem plasmanu na “doing business” ljestvici već civilizacijsko dostignuće i sastavni dio onih sustava prostornog uređenja na koje bismo se trebali ugledati - u državama koje, uzgred budi rečeno, na navedenoj ljestvici jako dobro stoje. Jednako kao što su to i urbana komasacija, porez na nekretnine, zemljišna politika općenito itd. itd. Nažalost, stječe se opći dojam da je predlagatelj posvećen destrukciji sustava prostornog uređenja, a ne njegovom unapređenju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
366 HUSZPO KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOG: Dodati stavak u čl.69. kojim se određuje da ovisno o vrsti građevine glavni projekt može sadržavati i projekt krajobrazne arhitekture/krajobraznog uređenja. Članak 69. (1) Glavni projekt ovisno o vrsti građevine, odnosno radova sadrži: 1. arhitektonski projekt 2. građevinski projekt 3. elektrotehnički projekt 4. strojarski projekt. (2) Ovisno o vrsti građevine glavni projekt može sadržvati i projekt krajobrazne arhitekture/ krajobraznog uređenja (3) Izradi glavnog projekta, odnosno pojedinih projekata koje sadrži, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. krajobraznog elaborata 2. geomehaničkog elaborata 3. prometnog elaborata 4. elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 5. elaborata zaštite od požara 6. elaborata zaštite na radu 7. elaborata zaštite od buke 8. konzervatorskog elaborata 9. drugog potrebnog elaborata. OBRAZLOŽENJE Stupanjem na snagu Zakona o gradnji (NN 153/13) krajobrazni projekt (projekt krajobrazne arhitekture) nestaje iz sadržaja glavnog projekta. Njime je uveden novi dokument, krajobrazni elaborat, koji je Zakonom predviđen da prethodi izradi glavnog projekta. Krajobrazni elaborat obuhvaća detaljnu inventarizaciju, analizu i vrednovanje postojećeg stanja krajobraza prije izrade projekata, bilo idejnog bilo glavnog. Krajobrazni elaborat zapravo čini stručnu podlogu za izradu projekta krajobrazne arhitekture. Krajobrazni elaborat stoga nije odgovarajuća zamjena za projekt krajobrazne arhitekture, a izrada krajobraznog elaborata ne isključuje izradu projekta krajobrazne arhitekture i obrnuto. Projekt krajobrazne arhitekture/krajobraznog uređenja primjereno mikroklimatskim, ekološkim i topografskim specifičnostima ambijenta, uvjetima lokacije i programskim zahtjevima, funkcionalno i oblikovno rješava sve elemente uređenja otvorenih (vanjskih) prostora. Svrha projekata krajobrazne arhitekture je uređenje svih krajobraznih struktura unutar i izvan naseljenih područja u namjeri da doprinese planski uređenoj upotrebi prostora, djelotvornijoj zaštiti i kvalitetnijem uređenju prostora. Izostavljanjem projekta krajobrazne arhitekture/ krajobraznog uređenja iz Zakona o gradnji zapostavlja se uređenje krajobraza i nije osigurano sudjelovanje stručnih osoba u izradi glavnoga projekta te se ne osigurava jasan i učinkovit sustav korištenja i zaštite prostora, što je u suprotnosti s načelom Apolitike koje navodi da “svako djelovanje u prostoru zapoĉinje prostornim planovima, a nastavlja se arhitektonskim, inţenjerskim i krajobraznim projektiranjem” (str. 20). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi to bilo protivno cilju Zakona, a u kontekstu izdavanja građevinskih dozvola, tj. osiguravanja zakonitosti i sigurnosti gradnje, to nije potrebno.
367 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 54. Da li je pravilnik već u pripremi? Prihvaćen Prihvaća se.
368 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. U stavku 1 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer pitanje zastupanja stranke u upravnom postupku nije predmet Zakona o gradnji.
369 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ U stavku 2 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
370 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Stavak 2. Da li se pod javnopravnim tijelom misli na katastarski ured ili DGU? Primljeno na znanje Podrazumijevaju se oba.
371 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 20. S obzirom da je člankom 66. definirano da će sadržaj i svi važniji elementi vezani za opremanje projekta biti definirani pravilnikom koji propisuje Ministar, a koji bi trebao biti stupiti na snagu najkasnije 90 dana od stupanja na snagu izmjena i dopuna ZOG-a, postavlja se pitanje kako je moguće predati „uredne“ zahtjeve za izdavanje građevinske dozvole do donošenje Pravilnika. Primljeno na znanje Po važećem pravilniku.
372 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
373 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. U stavku 3 i 4 umjesto „projektantu“ treba pisati „Investitoru ili njegovom opunomoćeniku“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
374 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Napomena: Izvedbeni projekti nisu nužni za sve dijelove složene građevine iz 1. skupine Prihvaćen Prihvaća se.
375 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Smatramo da u ovom stavku treba izbaciti riječ trasa, budući da je u drugom stavku trasa opisana, te bi se navođenjem trase u oba stavka, dale dvije različite definicije za jedan pojam. Također definicija obuhvata zahvata treba biti usklađena s definicijom koja je dana u Zakonu o prostornom uređenju („trasa“ je izbačena iz definicije). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer treba biti spomenuta i na ovom mjestu.
376 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Molimo potvrdu da li je prilikom izrade projekta linijske infrastrukture (u našem slučaju željezničke pruge) dovoljno odrediti samo lomne točke granice građevinske čestice i čvrstih objekata visokogradnje odnosno zgrada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer na pitanje nije moguće odgovoriti jer nema dovoljno podataka.
377 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Da li je pravilnik koji je naveden u stavku 4 već u izradi? Nije prihvaćen Nije bitno za donošenje Zakona.
378 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 8. Treba uzeti u obzir da je veličina digitalnog (elektroničkog) zapisa za jedan infrastrukturni linijski objekt preko 10 GB. Kako će funkcionirati obrađivanje i manipulacija s tako velikim dokumentima u zakonski predviđenim rokovima? Također bilo bi dobro dati preporučene formate digitalnog zapisa i koje maksimalne veličine mogu biti pojedinačni dokumenti. Prihvaćen Prihvaća se, jer je to prednost Pravilnika o sadržaju projekata.
379 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažemo da se članak izmjeni na slijedeći način : Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine iz skupine 2b, 3a i 3b dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. S time bi se dodatno naglasilo da se dopušteno odstupanje od 0.3 m ne primjenjuje na linijske infrastrukturne objekte. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
380 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U pojmovnik dodati definiciju linijske infrastrukturne građevine od državnog značaja (građevine koje spadaju u 1. skupinu) Također je potrebno pojedine članke ZOG-a prilagoditi linijskim infrastrukturnim građevinama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
381 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
382 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavni dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta odreči autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
383 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je glavni projekt u skladu s kojim se gradi.
384 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem da se čl. izmijeni na način: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. Navedeno je nužno kako bi se trenutno važeća regulativa uskladila s izmjenama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
385 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
386 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
387 Igor Perhoč KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
388 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Nejasno je kako se u istom naslovu mogu naći potvrde glavnog projekta koje se odnose na zaštitu okoliša i katastar jer zbunjuju u eventualnoj primjeni. Očito je geodetski projekt ukinut pa se njegov sadržaj prenosi na ortofoto kartu (čl. 70. st.1.) koju će u sklopu glavnog projekta katastar potvrditi ako je u skladu s propisima o katastru. Na izdavanje tih potvrda na odgovarajući način se primjenjuju odredbe 85. i 86. Znači, sukladno čl. 85. st. 5 smatrat će se da je katastar izdao potvrdu glavnog projekta ako se u roku od 15 dana nije očitovao. Time se javlja mogućnost da se oblik, veličina građevne čestice, formiranje građevne čestice može prikazati prema ovlaštenom inženjeru geodezije unutar glavnog projekta a bez suglasnosti nadležnog ureda za katastar ukoliko se isti ne očituju u roku od 15 dana po traženju upravnog tijela/ Ministarstva. Predložena izmjena predstavlja veliku pravnu nesigurnost i dovodi u neizvjesnost ishođenja uporabne dozvole te time troškove postupka za investitora čini velikim. Prihvaćen Prihvaća se.
389 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. U članku 19. predlažemo unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u ishođenju potvrda na glavni projekt od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
390 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 17. i Članak 18. Kao i za posebne uvjete, konačni prijedlog ZOG-a predviđa da bi upravno tijelo / Ministarstvo u roku od 8 dana od zaprimanja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole tražilo od javnopravnog tijela potvrdu glavnog projekta koje je istu dužno izdati u roku od 15 dana (kao što je to i u sadašnjem ZOG-u). U nastavku prikazujemo vrijeme koje je INA-Upravljanje investicijama po važećem ZOG-u bilo potrebno za ishođenje potvrda na glavni projekt. Investitor brže ishodi potvrde na glavni projekt nego bi to bilo prema konačnom prijedlogu ZOG-a Čak i kada je taj rok nešto duži (Ministarstvo zdravstva), ne utječe na postupak ishođenja građevinske dozvole, jer se potvrde prikupljaju prije podnošenja zahtjeva za građevinsku dozvolu stoga nisu na kritičnom putu kod ishođenja građevinske dozvole. Ovdje opet ističemo da je da je u ovom postupku investitor strana u postupku koja je definitivno zainteresiranija da vlada procesom ishođenja potvrda na glavni projekt i u njemu aktivno sudjeluje. Nadalje, ukoliko se u praksi primjenom konačnog prijedloga ZOG-a primijeni čl. 83. st. 5. prema kojem se presumira da je javnopravno tijelo izdalo potvrdu glavnog projekta, ako se u roku od 15 dana ne očituje, predstavlja veliki pravni vakuum i nesigurnost za investitora i može rezultirati velikim troškovima na kraju postupka - na tehničkom pregledu i izdavanju uporabne dozvole. Naime, prema čl. 139. st. 3., 140. st. 2 i 141. 2. javnopravna tijela koja su utvrdila posebne uvjete ili izdala potvrdu glavnog projekta pozivaju se na sudjelovanje u tehničkom pregledu. Oni su tada ovlašteni davati svoje mišljenje o izgrađenosti građevine u skladu s građevinskom dozvolom u dijelu koji se odnosi na ispunjavanje uvjeta koje su utvrdili ili potvrde na glavni projekt koju su izdali. U situaciji kad se primjeni članak o presumpciji da su javnopravna tijela utvrdili posebne uvjete/ izdali potvrdu glavnog projekta protekom roka od 15 dana od kada su zatraženi a na tehničkom pregledu daju svoje primjedbe (koje su trebale biti dane prije u uvjetima ili potvrdi na glavni projekt), investitoru ne preostaje ništa drugo nego mijenjati glavni projekt i snositi troškove njegove izmjene kako bi uskladio izvedeno stanje s projektiranim i ishodio uporabnu dozvolu. Omogućavanje javnopravnom tijelu da reagira u ovoj fazi postupka, iako se ranije nije oglasilo, predstavlja veliku neizvjesnost za investitora, uzrokuje odugovlačenje postupka i velike troškove. U tom slučaju moguće je da investitor mora ishoditi i izmjenu i dopunu građevinske dozvole što predstavlja dodatni financijski teret. Ova presumpcija postoji i u važećem ZOG-u ali se investitor kao aktivni sudionik u postupku prikupljanja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt njome nikada nije koristio. Razlog izbjegavanja dosadašnjeg čl. 84. st. 4. leži u činjenici da se INA nije htjela dovesti u neizvjesnu poziciju na tehničkom pregledu na kojem bi javnopravnom tijelu (koje se ranije nije očitovalo) bilo omogućeno iznošenje negativnog mišljenje o izvedenom stanju u odnosu na posebne uvjete. Ukoliko bi upravno tijelo/ Ministarstvo umjesto investitora tražilo javnopravna tijela potvrde glavnog projekta i primjerice jedno od zatraženih javnopravnih tijela ne bi izdalo potvrdu jer glavni projekt nije usklađen te se mora izmijeniti po traženju javnopravnog tijela, investitor bi morao izmijenjeni projekt ponovo predati svim javnopravnim tijelima. Radi se o jednom začaranom krugu koji u nedogled produžuje postupak i stvara nepregledne troškove. S obzirom da čl. 83. st. 2 predviđa da javnopravno tijelo u svrhu izdavanja potvrde glavnog projekta osim glavnog projekta ne može tražiti izradu elaborata potrebno je uskladiti posebne propise javnopravnih tijela (osobito iz područja zaštite od požara), jer u praksi neka javnopravna tijela jedino temeljem elaborata izdaju potvrde na glavni projekt. Predlaže se: Unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u ishođenju potvrda na glavni projekt od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu Prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
391 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. U članku 16. prijedloga zakona stoji da je upravno tijelo/ Ministarstvo dužno zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta od javnopravnog tijela u roku od 8 dana od dana kada to od njega zatraži projektant. U sadašnjem ZOGu propisano je da utvrđivanje posebnih uvjeta može zahtijevati investitor pa je nejasno zašto se zakonodavac odlučio na ispuštanje takve mogućnosti za investitora, a predvidio samo projektanta. Nadalje, a vezano za rokove; kada se uzme u obzir 8 dana kao rok u kojem je upravno tijelo/ Ministarstvo dužno zatražiti posebne uvjete + 15 dana kao rok u koje je javnopravno tijelo dužno utvrditi posebne uvijete dobiju se 23 dana za utvrđivanje posebnih uvjeta. Nadalje dosadašnja praksa je pokazala kako INA-Upravljanje investicijama ishodi posebne uvjete za građenje za koje se ne izdaje lokacijska dozvola u kraćim rokovima od zakonom predviđenih. Predviđeni rokovi u konačnom nacrtu ZOGi ne predstavljaju novost i nisu nužno povezani s ubrzavanjem postupka, već prema praksi Upravljanja investicijama ne bi značili ubrzanje postupka i administrativno rasterećenje investitora. Dapače, postoji velika vjerojatnost da bi predložena izmjena samo uzrokovala dodatne troškove za investitora zbog potrebne izmjene glavnog projekta. U praksi su se veći problem pokazali neusklađeni posebni zakoni javnopravnih tijela sa ZOG-i prema kojima neki uopće nemaju propisane obaveze za izdavanjem posebnih uvjeta. Predlaže se usklađenje posebnih propisa, pa u tom svjetlu i rasterećenje u vidu potpuno unapređenje informacijskog sustava, prema kojem bi svakom projektantu unaprijed bilo jasno vidljivo koji su to posebni uvjeti u skladu s kojima mora biti izrađen glavni projekt te njihovo ishođenje uopće ne bi bilo više potrebno. Predlaže se: Unijeti odredbu kojom će investitor imati pravo odabira da li će aktivno i samostalno sudjelovati u prikupljanju posebnih uvjeta od strane javnopravnog tijela ili će taj postupak prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona
392 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Prema iskustvu INA- Upravljanje investicijama od 2014. godine kada se primjenjuje ZOG razvijena je praksa s javnopravnim tijelima koja utvrđuju posebne uvjete i izdaju potvrde na glavni projekt za projekte unutar obje rafinerije i logističkih centara. INA kao investitor aktivno sudjeluje u postupku izdavanja posebnih uvjeta i pribavljanja potvrda na glavni projekt te duljina i njihov postupak utvrđivanja nikada nije predstavljao zastoj u realizaciji investicijskog projekta. Smatramo da su investitor i projektant kao sudionici u gradnji prilično motivirani da sudjeluju u postupku ishođenja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt te na taj način brže i uspješnije ishode iste. I do sada je zakon propisivao rok od 15 dana javnopravnim tijelima za utvrđivanje uvjeta te se smatra da posebnih uvjeta nema ako se javnopravno tijelo u navedenom roku nije očitovalo. INA kao investitor nikada nije koristila tu mogućnost jer bi takva presumpcija stvarala neizvjesne posljedice za izradu glavnog projekta koji se kasnije tom istom javnopravnom tijelu mora poslati na potvrdu pa bi bilo moguće da javnopravno tijelo odbije izdati potvrdu jer nisu utvrđeni posebni uvjeti. Time bi se stvorili dodatni troškovi investitoru za izmjenu glavnog projekta prema posebnim uvjetima i cijeli postupak bi se odužio. Ukoliko se prihvati prijedlog zakona u čl. 15. i ostavi se upravnom tijelu/ Ministarstvu da od javnopravnog tijela ishodi posebne uvjete i uvjete priključenja te investitoru više ne bude omogućeno da sudjeluje u postupku, postoji velika izvjesnost da će se primjenjivati čl. 81.st.4. o presumpciji da posebnih uvjeta nema ako ih javnopravno tijelo u roku od 15 dana od primitka traženja upravnog tijela/ Ministarstva ne dostavi. Takva mogućnost ostavlja pravnu nesigurnost i uzrokuje dodatne troškove investituru i nije nužno povezana s kraćim vremenom ishođenja posebnih uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
393 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Mijenja čl.80. na način da predviđa da samo projektant kad se ne izdaje lokacijska dozvola može tražiti od upravnog tijela/ Ministarstva obavijest o načinu provedbe Zakona, drugih propisa i pojedinih odredbi prostornog plana. Predlaže se: Omogućiti i investitoru da zatraži obavijest od upravnog tijela/ Ministarstva, jer INA često kao investitor u praksi traži obavijesti od upravnih tijela/ Ministarstva pa je ovdje nepotrebno izostavljena ta mogućnost za investitora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se radi o obavijestima za izradu glavnog projekta koji izrađuje projektant.
394 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Čl. 10. Mijenja čl. 70. na način da određuje kako se oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvat zahvat u prostoru prikazuju u arhitektonskom odnosno građevinskom projektu. Da li to sada znači da nema više geodetskog projekta kao sastavnog dijela građevinskog projekta? Prihvaćen Prihvaća se, jer nema više geodetskog projekta kao sastavnog dijela glavnog projekta.
395 INA Industrija nafte d.d. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA INA d.d. kao vodeći investitor u Republici Hrvatskoj veliku pažnju posvećuje planiranju, kontroli i implementaciji svojih projekata. Jedna od faza u tom procesu je i ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, u čijem postupku aktivno sudjeluju. Kao sudionik u gradnji investitor je zasigurno motiviran da se postupak ubrza, procedure i dokumentacija smanje, a time i povezani financijski troškovi budu manji. Međutim, predložene izmjene oba zakona ne znače nužno ostvarivanje navedenih ciljeva. Naprotiv, samo mijenjanje načina ishođenja posebnih uvjeta i potvrda na glavni projekt ne znači da će se postupak ubrzati i financijski olakšati za investitora, već će samo u praksi rezultirati pravnim vakuumom, neizvjesnim i dužim procesom na kraju postupka kod ishođenja uporabne dozvole te time i nemjerljivo većim troškovima kod izmjene projektne dokumentacije. Ukoliko se zaista namjerava investitora rasteretiti prikupljanja dokumentacije, predlažemo ukinuti utvrđivanje posebnih uvjeta i odrediti digitalizirani način pribavljanja istih (modulima u ISPU sistemu). Smatramo da je ustaljen način pribavljanja posebnih uvjeta/potvrda na glavni projekt prihvatljiv i ne predstavlja problem u ishođenju dozvola te predlažemo uvesti mogućnost izbora za svakog investitora da li će njihovo pribavljanje prepustiti upravnom tijelu/ Ministarstvu ili će sam sudjelovati u njihovom pribavljanju. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da tvrdnje nisu točne.
396 IVA KLEPO LEPUR KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRIJEDLOG REAKCIJE NA IZMJENE I DOPUNE ZAKONA O GRADNJI Dokument u nastavku nastao je kao reakcija na predložene izmjene i dopune Zakona o gradnji. Postojeći Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedure za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. Dokument u nastavku pokušava argumentirati jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Cilj ovog dokumenta je pokazati da i unutar loše strukture i preopširnost postojećeg zakona takav koncept je moguće opravdati. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti.   KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI ___________________________________________________________________ CRNO PISANO – prijedlog izmjena i dopuna PLAVO PISANO – dobri komentari na postojeći zakon i predložene izmjene i dopune CRVENO PISANO – prijedlozi članaka zakona koji obrazlažu u uvodu predloženi koncept ZELENO PISANO- obrazloženje ___________________________________________________________________ Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, br. 153/13 i 20/17) u članku 3. stavku 1. dodaje se novi podstavak 1. koji glasi: "1. elektronička oglasna ploča je internetska stranica za prikaz podataka koju uspostavlja Ministarstvo, a koja je stranica integrirana u internetske stranice županija i jedinica lokalne samouprave čija upravna tijela izdaju građevinske dozvole i druge akte na temelju ovoga Zakona te lokacijske dozvole i druge akte na temelju zakona kojim se uređuje prostorno uređenje". Iza dosadašnjeg podstavka 1. koji postaje podstavak 2. dodaje se novi podstavak 3. koji glasi: "3. GML format je standardni otvoreni elektronički format zapisa za dostavu i razmjenu prostornih podataka unutar informacijskog sustava prostornog uređenja i njegovih modula.". Dosadašnji podstavci 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 10. 11. 12. 13. i 14. postaju podstavci 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. i 16. U podstavku 15. koji postaje podstavak 17. iza riječi: "osim" dodaju se riječi: „ uvjeta priključenja i". Dosadašnji podstavci 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. postaju podstavci 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. Podstavak 26. koji postaje podstavak 28. mijenja se i glasi: "28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu". Dosadašnji podstavci 27. i 28. postaju podstavci 29. i 30. KOMENTAR Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Članak 2. Članak 4. mijenja se i glasi: " (1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.". KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Članak 3. U članku 6. iza riječi: "tijelima," dodaju se riječi: " drugim javnopravnim tijelima". Članak 4. U članku 16. stavku 3. riječi: "odnosno od ministarstva nadležnog za socijalnu skrb za građevinu iz stavka 2. ovoga članka," brišu se. Članak 5. U članku 19. na početku stavka 1. stavlja se oznaka stavka: "(1)". Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: "(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na glavni projekt u pogledu vanjske mjere građevine do 0,30 metra, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. KOMENTAR Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Članak 6. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: "(2) Fizička osoba koja je investitor građevine iz 3.b skupine za svoje potrebe može sama izraditi cijeli glavni projekt i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij arhitektonske ili građevinske struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu.". Stavak 3. briše se. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Članak 7. U članku 59. stavku 2. riječi: "zgrada 3. skupine" zamjenjuje se riječima: "3.a i 3.b skupine". KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Članak 8. Članak 66. mijenja se i glasi: "(1) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se kao elektronički zapis i potpisuju elektroničkim potpisom. (2) Projekti, odnosno njihovi dijelovi moraju biti izrađeni na način koji osigurava njihovu jedinstvenost s obzirom na građevinu za koju su izrađeni (ime projektanta, tvrtka osobe registrirane za poslove projektiranja, naziv građevine, ime ili tvrtka investitora, datum izrade i dr.). (3) Projekti, odnosno njihovi dijelovi izrađuju se tako da je onemogućena promjena njihova sadržaja, odnosno zamjena njihovih dijelova, osim u propisanom slučaju. (4) Obvezni sadržaj i elemente projekta, način opremanja, uvjete promjene sadržaja, označavanja projekta, način i značenje ovjere projekta od strane odgovornih osoba, način razmjene elektroničkih zapisa, u skladu s posebnim propisima, te pravila za ispis projekata i ovjeru ispisa projekata, propisuje ministar pravilnikom.". Članak 9. U članku 68. stavcima 2. i 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavljaju se zarezi i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: "(4) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 2. ovoga članka. (5) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 3. ovoga članka.". Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Članak 10. Članak 70. mijenja se i glasi: "(1) Oblik i veličina građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru te smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici, odnosno obuhvatu zahvata u prostoru prikazuju se u arhitektonskom, odnosno građevinskom projektu određivanjem njihovih lomnih točaka prikazanih u GML formatu na digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011) u koju je uklopljena katastarska podloga. (2) Ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice u prikazu iz stavka 1. ovoga članka mora se navesti broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru. (3) Određivanje lomnih točaka i njihov prikaz u GML formatu, uklop katastarske podloge iz stavka 1. ovoga članka te određivanje broja katastarske čestice iz stavka 2. ovoga članka obavlja ovlašteni inženjer geodezije.". Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: "(1) Obuhvat zahvata u prostoru u kojemu se gradi građevina, ovisno o vrsti građevine, određuje se kao trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova određen lomnim točkama prikazanim u GML formatu . (2) Trasa je prostor određen građevinskom dozvolom unutar kojega se smješta linijska građevina. (3) Građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola trasom se određuje smještaj građevine unutar koridora određenog lokacijskom dozvolom. (4) Građevine za koje se građevinskom dozvolom određuje građevna čestica i obuhvat zahvata u prostoru te način određivanja obuhvata zahvata u prostoru za određene vrste građevina propisuje ministar pravilnikom iz članka 66. stavka 4. ovoga Zakona.". Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Članak 13. U članku 74. stavku 3. podstavak 2. briše se. Dosadašnji podstavak 3. postaje podstavak 2. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Članak 14. Članak 80. mijenja se i glasi: "(1) Projektant može u svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola od upravnog tijela, odnosno Ministarstva zatražiti da ga obavijesti o načinu provedbe ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i/ili pojedinih odredbi prostornog plana. (2) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je na upit iz stavka 1. ovoga članka odgovoriti u roku od 15 dana od dana njegova zaprimanja.". Članak 15. Naslov iznad članka 81. i članak 81. mijenjaju se i glase: "Posebni uvjeti, uvjeti priključenja i potvrda glavnog projekta za građenje građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola Članak 81. (1) U svrhu izrade glavnog projekta za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola javnopravno tijelo određeno posebnim propisom na traženje upravnog tijela, odnosno Ministarstva po službenoj dužnosti utvrđuje posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravno tijelo od upravnog tijela, Ministarstva, odnosno druge osobe ne može u svrhu utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja tražiti plaćanje predujma troškova, odnosno troškova utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja niti dostavu, odnosno izradu drugih dokumenata ili elaborata, osim opisa i grafičkog prikaza građevine i elaborata iz članka 82. stavka 3. ovoga Zakona. (3) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili postupak njihova utvrđivanja rješenjem obustaviti te uvjete, odnosno rješenje dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka urednog traženja upravnog tijela, odnosno Ministarstva. (4) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.". Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: "(1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela zatražiti utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana od kojega to od njega zatraži projektant. (2) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. (3) U traženju iz stavka 1. ovoga članka projektant navodi podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja ili uz traženje prilaže opis i grafički prikaz građevine i/ili elaborat koji je prema posebnom zakonu uvjet za utvrđivanje posebnih uvjeta. (4) Opis i grafički prikaz građevine sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.". Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da predloženi koncept ne bi pridonio ostvarenju cilja Zakona već bi, upravo suprotno zbog povećanja procedure i projekata imao suprotno djelovanje.
397 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
398 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem slijedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrada idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
399 Iva Pavlović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
400 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
401 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
402 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u zapisniku ništa ne utvrđuje, nego se zapisuju činjenice koje su utvrđene
403 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
404 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
405 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
406 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije.
407 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 32. U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer ne postoji glavni idejni projekt.
408 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
409 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. PREDLAŽEM (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
410 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
411 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
412 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
413 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
414 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
415 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
416 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
417 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se gradi u skladu s glavnim projektom.
418 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
419 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
420 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
421 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
422 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
423 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
424 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Predlažem sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
425 IVAN BARUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Zakon o gradnji uvelike otežava procese u području gradnje, koji se direktno odražava na mogućnost poslovanja u RH. To je prepoznala i svjetska banka u Doing Bussiness ocjeni. Hrvatska s 22 procedure za investitora svrstana je pri samom dnu liste za područje ishođenja dozvola za gradnju. Ovim prijedlogom izmjena i dopuna Zakona, broj procedura za investitora smanjen je s 22 na 12 na način da su formalno izbačene dvije procedure, a ostalih 8 prebačeno na tijelo graditeljstva, odnosno Ministarstvo. Doing bussines ocjena u svojoj analizi ne uzima u obzir stvarno trajanje procedura, nego u obzir uzima zakonski propisane rokove. Na taj način ne prepoznaje da je stvarno trajanje procedura za ishođenje samo građevinske dozvole minimalno 180 dana za najjednostavnije zgrade iz 2. skupne građevina. Prema Doing Bussiness ocjeni taj period je 100 dana. Dugotrajnost i broj procedura direktna je posljedica Zakona o gradnji koji je od svog donošenja pokazivao nedostatke, a naknadnim izmjenama i dopunama nije predloženo rješenje kojima bi se nedostaci otklonili. U nastavku biti će argumentiran jedan novi koncept svih procedura u području graditeljstva kojim bi se značajno smanjio broj procedura i njihovo trajanje za investitora. Taj koncept bazira se na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih i repitivnih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Pogotovo u današnje vrijeme sveopće digitalizacije, a uskoro i obveznih korištenja BIM sustava u projektiranju, razlika između idjenog i izvedbenog projekta, u samoj formi i sadržaju, udaljena je nekoliko operacija u softwarskom alatu. Dalje u tekstu kod objašnjavanja izvedbenog projekta, jasno se naglašava da se razrađuje do razine prema kojoj je određene radove moguće izvesti. Za neke radove će ta razina izvedbenog biti na razini današnjih glavnih projekata, a za druge nužno će biti rjševati specifične detalje na razini 1:1 mjerila. Sve to definirano je pravilima struke i dogovoru samog izvođača i projektanta. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Na ovaj način investitor bi imao najviše 8 procedura u procesu ishođenja svih dozvola u gradnji, koje bi se dodatno mogle skratiti na 5. sustavnijim korištenjem e-dozvola i konačnim sređivanjem zemljišnih knjiga i katastra. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da predloženi koncept ne bi pridonio ostvarenju cilja Zakona već bi, upravo suprotno zbog povećanja procedure i projekata imao suprotno djelovanje.
426 Ivan Harhaj KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Poštovani zakonodavci, Slažem se s kolegama, ova izmjena članka uvodi još veći nered u već i ovako nesređene procese projektiranja, ishođenja dozvola, i same gradnje. Ovakvim i sličnim političkim potezima smanjenja regulative, na mjestima gdje je ista baš potrebna, tjerate mlade ljude iz Lijepe naše.Jer raditi nešto bez plana (strojarskog i elektrotehničkog projekta) put je u propast. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
427 Ivan Kovačić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Članak 122. je glasio: "Investitor je po pravomoćnosti građevinske dozvole dužan platiti komunalni doprinos i vodni doprinos u skladu s posebnim propisima" Postaje li ova odredba dijelom posebnog zakona? Mijenja li se vrijeme kada se plaćaju doprinosi? Obzirom da su doprinosi poprilična novčana stavka, pogotovo u prvim zonama gradova, kada i gdje možemo očekivati informaciju o tome, jer ovo definitivno pridonosi misteriji i nesigurnosti investiranja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
428 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Molim vas da razmislite o objavi pročišćenog teksta. Moje mišljenje je da nema smisla da nas cca 1000 koji koristimo ovaj zakon u svakodnevnom poslu radimo svaki za sebe pročišćeni tekst a vi vjerojatno imate radnu verziju. Mislim da bi to bilo korektno prema vašim suradnicima/korisnicima s druge strane. Nadam se da ćete to usvojiti i za ostale zakone i pravilnike. Prihvaćen Prihvaća se.
429 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Slažem se s kolegama. Trebalo bi uvesti nekakvu potvrdu arhitektonskog projekta u odnosu na prostorni plan jer naknadne izmjene dugo traju i svima stvaraju probleme. Investitori žele da im se izvuče maksimum (m2 ako se govori o stanogradnji) a nitko nije sugiran da li će referent to odobriti. Mi privatnici nemamo opciju da uzmemo najgori slučaj za investitora (koji je najsigurniji da će proći kod referenta) jer inače nećemo imati klijente. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to može biti samo predmet izdavanja lokacijske, odnosno građevinske dozvole.
430 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Poštovani, Prema ovome ispada da osoba koja nije član Komore može raditi projekt. Da li je to tako? Ispada da i arhitekt koji nije ovlašteni arhitekt može napraviti projekt statike za svoju kuću koju kasnije može prodati. Netko će reći da on to radi sebi, ali time se ugrođavaju i drugi ljudi koji će borviti u toj kući ili oni koji kupe tu kuću nakon što se ta osoba odluči iseliti se. Možda do sada nije bilo problema ali nije bilo ni značajnih potresa. Aritekti baš ne vole zidove. :-D Mislim da bi ovo trebalo bolje definirati za ubuduće tj. ograničiti da može sebi napraviti u okvirima svoje struke i ovlaštenja. Mislim da se ovo više odnosi na to da ukoliko ta osoba radi u nekom poduzeću, da ne treba tražiti direktora dopuštenje jer je to prije bilo ograničeno i na žigu je pisalo gdje radite. Ne možete izdati projekt na memorandumu poduzeća bez potpisa direktora. To bi trebalo tako i pojasniti. Djelomično prihvaćen Prihvaća se osim u dijelu koji se odnosi na članstvo u komori, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
431 Ivan Markić 84 KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Moje mišljenje je da ukoliko se posebnim uvjetima za objekt do 400m2 uvjetuje samo projektiranje sabirne jame da nije potebno da se dodatno radi projekt elektroinstalacija i strojarstva već samo odvodnje da se predvidi sabirna jama jer u njoj nema ni strojarskih ni elektro instalacija. Molim vas da nekako to razlučite. Napominjem ovaj primjer jer mnogi prostori nemaju javnu kanalizaciju pa ima Hrvatske vode propisuju ove posebne uvjete. Tako da ispadne da ista kuća u Zagrebu ne treba projekt i nadzor elektroinstalacija i strojarstva a na otoku gdje nema kanalizacije treba sve to. Dobit će se 50% onoga što se želi postići ovom izmjenom ukoliko to ne riješite. Nadam se da će odgovorni investitori raditi te projekte i osigurati nadzor radi svoje sigurnosti i kvalitete, a HEP i Plinara ionako uvjetuju projekt za prključenje. Ovime se samo želi ubrzati izdavanje građevinske i uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer uvjeti priključenja na sabirno (septičku jamu) nisu posebni uvjeti već uvjeti priključenja.
432 Ivan Peršić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Donošenje novog Zakona sigurno treba odgoditi, te prilagoditi u komentarima već iznesenim prijedlozima drugih kolega, s konceptom Zakona koji se bazira na ideji da je za potrebe ishođenje građevinske dozvole potreban: 1. idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta, 2. elaborat za utvrđivanje građevinske čestice, koridora, trase ili površine katastarskih čestica ili dijela katastarske čestice kao obuhvata zahvata u prostoru. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Idejni projekt osnovni je dokument koji daje kvalitetu svakoj zgradi i građevini u smislu njenog izgleda, funkcionalnosti, i ono najbitnije, uklopljenosti u prostor. Sve građevine, od zgrada, pa do specifičnih građevina kao što su prometnice, i druga infrastruktura, grade su u fizičkom prostoru te čak i kod generičkih rješenja nužna je njihova prilagodba specifičnoj lokaciji i specifičnim uvjetima. Sve to najbolje se ocrtava kroz idejni projekt. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Dokaz za ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevine koji su sadržani u izvedbenom projektu i suglasnosti javnopravnih tijela za uporabu odnosno suglasnosti za priključenje potrebno je ishoditi do tehničkog pregleda i podnošenje zahtjeva za uporabnu dozvolu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
433 Ivan Škeva KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Na područjima gdje nije nova izmjera i gdje međe nisu utvrđene 99 % geodeta (među njima i ja) savjetovati će da se izradi geodetski elaborat evidentiranja stvarnog položaja već evidentiranih čestica čija izrada i ovjera traje cca 3 mjeseca (ovisi od ureda do ureda). Tek nakon provedbe geodetskog elaborata će se raditi podloga s GML točkama koja će biti usklađena s stvarnim stanjem na terenu. Moram priznati da mi nije jasno kako će se onda ubrzati izrada projekata i izdavanje građevinskih dozvola? Ako želimo da nam podaci budu točni to će potrajati punu duže nego s izradom i ovjerom geodetskog projekta a ako ne želimo da nam podaci budu točni onda ne moramo ništa ni raditi. Prihvaćen Prihvaća se.
434 IVAN ZLOUŠIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlozi: Definiranje detaljnijeg i jedinstvenog pojmovnika, kako bi se izbjegla mogućnost subjektivnog tumačenja od strane nas arhitekata, ali prvenstveno od strane lokalnih nadležnih tijela. Za potrebe ishođenja građevinske dozvole uvesti potreban idejni projekt kojim se utvrđuje ispunjenje lokacijskih uvjeta ili mogućnost prethodne suglasnosti na temelju idejnog projekta. Na temelju idejnog projekta, tijelo graditeljstva bi od svih javnopravnih tijela zatražilo posebne uvjete, koji bi na taj način postali sastavni dio građevinske dozvole. Za potrebe gradnje i izvođenja radova propisuje se izvedbeni projekt kojeg investitor i izvođač moraju osigurati na gradilištu tijekom izvođenja pojedinih radova. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Površina nikako ne bi smjela biti jedino mjerilo kompleksnosti građevine. Lijep pozdrav, Ivan Zloušić Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se pojmovi definiraju Pravilnikom o sadržaju prostornih planova koji je u izradi, uvođenje drugog (idejnog) projekta bilo bi protivno cilju Zakona a razvrstavanje građevina je nužno radi sustava eDozvole.
435 Ivana Lončarević KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Predlažem sljedeće izmjene: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovoromo izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom Članak 81 (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
436 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Martin Zarožinski, slažem se za sve za što ste nabrojali, ali za apatmane i obiteljske kuće sigurno NE! A ovaj članak i to dozvoljava! Prihvaćen Prihvaća se.
437 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Slažem se Radel d.o.o. Pojednostavite oznake: 1,2,3,4,5 Nema odgovora
438 Ivanka Čorak Bakarić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Slažem se s Mateja Mikulić i Roman Vukoja ! Zgrada razvrstana u 3.b skupinu svakako mora sadržavati ARHITEKTONSKI PROJEKT I GRAĐEVINSKI PROJEKT. Veznik ili se može tumačiti da da zgrade do 400 m2 bruto + natkriveni prostori koji se ne računaju u bruto može projektirati bilo tko i napraviti građevinski projekt za dozvolu? Legalizacijom smo dosta devastirali prostor sad samo da izbacimo i arhitekte??? Projekt elektroinstalacija i geodetski obavezno staviti u ovu skupinu! Prihvaćen Prihvaća se.
439 Ivona Gašparović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ne slažem se s predloženim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ništa ne predlaže.
440 IVVE d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA CITAT: Protivim se ovakvim naprasnim izmjenama Zakona, po hitnoj proceduri i bez konzultiranja i uvažavanja struke. Ovakav Zakon je u suprotnosti sa trenutno važećim Tehničkim propisima i smišljen je sa samo jednom svrhom - postizanjem boljeg rejtinga na Doing Bussiness ljestvici. Takvo zakonodavstvo nema smisla i direktno narušava kredibilitet struka koje rade po tom zakonu. Poštovani, Nominalna je intencija izmjena Zakona ubrzavanje procedure ishođenja dozvola za građenje. Smatram da je osnovni problem tog pitanja nepoštivanje zakonskih rokova javnopravnih tijela, te bi prvenstveno njih trebalo natjerati da iste i poštuju. Također, različita tumačenja pojmova te nejasni i/ili nedorečeni planovi daju uredima prostornog uređenja previše slobode u tumačenju istih, dok arhitekti, s druge strane, moraju "pogađati" njihovo mišljenje, najčešće na svoju (i materijalnu) štetu. Osobno mi se dogodilo da sam, o svom trošku, morao prepravljati glavni projekt (dakle, sve strukovne mape) jer je referent nešto što je meni izgledalo jasno kao dan protumačio potpuno drukčije. U tom smislu, podržavam usklađivanje i jasno tumačenje pojmova i propisa na državnoj razini, a koje bi onda lokalne jedinice imale obvezu preuzeti i provoditi. Što se tiče građevne procedure, GLAVNI PROJEKT je u dosadašnjoj formi POTPUNO PROMAŠEN - preopširan je za samo ishođenje osnovnog upravnog akta, a prenedorečen za gradilište i izradu troškovnika. Smatram da bi vraćanje IDEJNOG PROJEKTA kao baze za ishođenje lokacijske dozvole bio korak u pravom smjeru. Time bismo već na razini idejnog projekta i u razumnom roku dobili potvrdu lokacijskih uvjeta. Također bismo na temelju istog bili u mogućnosti ishoditi sve potrebne suglasnosti, posebne uvjete i uvjete priključenja. Sastavni dio idejnog projekta trebao bi biti i GEODETSKI ELABORAT, na temelju kojeg bi se utvrdila čestica i zahvat u prostoru. Idejnim projektom bi se ishodila GRAĐEVINSKA DOZVOLA kao upravni akt za građenje. Smatram da bi ovakvom postavkom dio obveza i odgovornosti ovako preuzele i uredi prostornog uređenja, koje, ponavljam, treba obvezati na poštivanje jednoznačnog tumačenja pojmova i poštivanje zakonskih rokova. Projektanti su trenutno ostavljeni isključivo s obvezama, bez prava. Ovakav prijedlog Zakona će stvar dodatno pogoršati. Na temelju građevinske dozvole izradio bi se IZVEDBENI PROJEKT u suradnji sa svim ostalim strukama, koji bi bio obavezna dokumentacija na gradilištu, i a kao temelj za izradu preciznog TROŠKOVNIKA, što je jedino i moguće na temelju izvedbenog projekta. Ovako bismo u startu znali dovoljno precizno procijeniti vrijeme potrebno za čitavu proceduru, uz osiguranje kvalitete. ZAKLJUČAK: Smatram da je ovakav prijedlog izmjena Zakona kojim pokušavate riješiti (već ionako predugo goruće) probleme RH graditeljstva potpuno deplasiran. Umjesto sistematskog savjetovanja sa svim strukama, poglavito arhitektonskom, dobivamo nešto što će donijeti još veći kaos u graditeljstvo. Prijedlog izmjena zakona da se gradnja objekata do 400 m2 na temelju samo arhitektonskog i građevinskog projekta je degradacija ne samo svih ostalih struka, nego i arhitektonske i građevinske, jer se od nas traži pretpostavljanje infrastrukture o kojoj ne znamo dovoljno. U današnje vrijeme s tendencijama ekološke gradnje i uštede energije izostavljanje projekata struje i/ili strojarstva iz procedure donosi samo dodatne naknadne troškove svim sudionicima, poglavito investitoru. Također, pravilnici koji lutaju i mijenjaju se na polugodišnjoj bazi unose dodatnu zbrku u sustav i proceduru. Događa se da praktično iz mjeseca u mjesec moramo iščitavati Narodne novine za svaki novi projekt da se ne nađemo iznenađeni te ispadnemo neprofesionalni pred investitorima i referentima. Općenito, smatram da je vrijeme potrebno za izradu kvalitetnog Zakona nedovoljno, te da ga treba prolongirati da ga se stigne iskomunicirati s puno širom bazom struke. Prekinimo dosadašnju (dokazano lošu) metodu pokušaja i pogrešaka, inače ćemo za godinu-dvije opet voditi istu raspravu. Ovim se načinom samo pro-forma smanjuju koraci ishođenja dozvola, a stvarno se nauštrb kvalitete unosi novi kaos i nedoumice. Prolongirajmo roka za Zakon i postignimo širi konsenzus! APELIRAM NA ZDRAV RAZUM!!! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se iznesene tvrdnje cijene netočne.
441 Jana Proso KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Navedenom izmjenom članka 72. osim što predlažete gradnju građevine do 400 m2 bez zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevinu nimalo ne olakšavate investitoru (što je bila vaša namjera), ni u financijskom smislu kao ni u ubrzavanju postupaka. Svjedoci smo svakodnevnih zastoja na gradilištu već sad, zbog ne postojanja obveze izrade izvedbenih projekata, što investitoru donosi sve samo ne profit i brz završetak gradnje. Dio koji se odnosi na "arhitektonski projekt I/ILI građevinski projekt" je stvarno van svake pameti. Molim Vas da zakon koji pišete, pišete sukladno svim drugim zakonima gdje je naglašeno koja struka je ovlaštena za koje poslove i sukladno tome ima svoja prava i obveze. Ovakvom formulacijom članka zakona dovodite u zabludu investitora da stambenu građevinu (sigurnu za korištnje) može sagraditi na temelju jedne mape glavnog projekta.Većina građevina do 400m2 u RH nisu samo obiteljske kuće kako ste ih "klasificirali" na prezentaciji. Također velika većina investitora neće zatražiti projekt ako ga zakon na to ne obvezuje, graditi će se "u hodu" upitne kvalitete i sigurnosti. Vaša će se ocijena na "doing business-u" možda poboljšati, no smatram da donošenjem Zakona u RH trebate prvenstveno štititi građane ove države. Prihvaćen Prihvaća se.
442 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Obrazloženje: Predložena izmjena razvrstavanja građevina u skupine nažalost izazvati će opći kaos a većina građevina u Republici Hrvatskoj biti će svrstana u skupinu 3b. tj biti će izrađene bez projekata strojarskih i elektrotehničkih instalacija, što će onemogućiti provedbu Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama a sa time će Republika Hrvatska prekršiti svoje obveze prema direktivi EU. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
443 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Kako sam već komentirao ispod članka 15. ove izmjene zakona tj izmjenu članaka 81. Zakona o gradnji tako i kod ovoga članak 83. potrebno je dodati stavak 6. koji glasi. 6. Za instalacije za koje javnopravno tijelo nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku definiranom u članku 81. ovoga Zakona nije potrebno priložiti potvrdu glavnog projekta izdanu od javnopravnog tijela koje nije poštivalo zakonski rok izdavanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
444 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Izmjenom ovoga članka 81. Ministarstvo graditeljstva je pokazalo da je prepoznalo jedne od najvećih uzročnika dugo trajnosti procesa izdavanja građevinske dozvole a to su javnopravna tijela. No predloženi stavak 4: (4) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja.". neće riješiti probleme. Jer će se u praksi često dešavati da javno pravno tijelo neće izdati uvjete priključenja u roku od 15 dana. a potom će to isto javno pravno tijelo odbiti izdati potvrdu da je glavni projekt sukladan njegovom zahtjevu ako projektant izradi glavni projekt bez uvjeta priključenja. a uz to odbiti će izdavanje uporabne dozvole na tehničkom pregledu. Da bi se to izbjeglo ovdje je potrebno dodati još tri stavka: 5. Za instalacije za koje javnopravno tijelo nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku nije potrebno priložiti potvrdu glavnog projekta od javnopravnog tijela koje nije poštivalo zakonski rok izdavanja posebnih uvjeta odnosno uvjeta priključenja. 6. Javnopravno tijelo koje nije izdalo posebne uvjete i/ili uvjete priključenja u zakonskom roku ne sudjeluje kod tehničkog pregleda građevine. 7. Ako u zakonskom roku upravno tijelo, odnosno Ministarstvo ne dobije od javnopravnog tijela posebne uvjete odnosno uvjete priključenja upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je o tome izdati potvrdu investitoru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
445 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Umjesto stavaka 4. (4) Opis i sadrži, odnosno prikazuje podatke koji su u smislu posebnog propisa potrebni za utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja, a izrađuje ga projektant u elektroničkom obliku i potpisuje elektroničkim potpisom.". bilo bi bolje ovaj opis i grafički prikaz građevine nazvati idejni projekt i propisati detaljno što on sadrži pod zakonskim aktom tj. pravilnikom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o idejnom projektu.
446 Jasenko Kosorčić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Ovom izmjenom Zakona o gradnji omogućiti će se da skoro 90% građevina u Republici Hrvatskoj bude izgrađeno bez strojarskog i elektro projekta jer će biti svrstane u skupinu građevina 3b. Obrazloženje: Uvjeti priključenja više nisu posebni uvjeti : "28. uvjeti priključenja su uvjeti za građenje koje u slučaju propisanom posebnim propisom u svrhu provedbe tog propisa javnopravno tijelo utvrđuje na način propisan ovim Zakonom, odnosno zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, a kojim se uvjetima određuje tehnička mogućnost i tehnički uvjeti priključenja građevine za njezine potrebe na niskonaponsku električnu mrežu, građevine javne vodoopskrbe i odvodnje, odvodnju oborinskih voda, prometnu površinu, elektroničke komunikacijske građevine, građevine energetske infrastrukture ili na drugu infrastrukturnu građevinu". a skupinu građevina 3b čine : 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. A za skupinu građevina 3b ne trebaju strojarski i elektro projekt: Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". Djelomično prihvaćen Prihvaća se u dijelu koji se odnosi na strojarski i elektro projekt, u preostalom dijelu se ne prihvaća, jer je predmetna podjela nužna za sustav eDozvola
447 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Zbog činjenice da bi ovakva drastična izmjena utjecala i na mnoge druge Zakone i podzakonske akte, a koji nisu posebno razmatrani zbog prevelike složenosti cijelog sustava, predlaže se da donošenje novog Zakona bude prolongirano na 1.1.2020. do kada bi se sustavnim radom sve moglo uskladiti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
448 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
449 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
450 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. KOMENTAR: Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije razumljiv.
451 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. KOMENTAR: Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne mora primijeniti jer to nije propisano u odnosu na uporabne dozvole. Ne prihvaća se u odnosu na članak 137. jer nisu vidljivi razlozi takvog prijedloga.
452 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
453 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
454 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. KOMENTAR: Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. KOMENTAR: Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se u tom članku ne mogu propisivati prekršajne sankcije, ne prihvaća se jer je pitanje nadzora nad provedbom ove odredbe određeno Zakonom o građevinskoj inspekciji te se ne prihvaća jer tvrdnja nije točna, građevinska dozvola se dostavlja građevinskoj inspekciji.
455 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. KOMENTAR: Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
456 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. KOMENTAR: Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
457 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasan razlog.
458 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je potrebno poštivati Uredbu o uredskom poslovanju.
459 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. PREDLAŽEMO Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
460 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
461 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
462 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je usklađenost s posebnim uvjetima uvjet za izdavanje građevinske dozvole.
463 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se, ali na drugi način.
464 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Obrazloženje: Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Ukoliko javnopravno tijelo ne izda uvjete neće sudjelovati niti u tehničkom pregledu i ishođenju uporabne dozvole. Prihvaćen Prihvaća se, jer javnopravno tijelo koje ne utvrdi posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ne sudjeluje na tehničkom pregledu.
465 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
466 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su troškovnici rađeni na temlju glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se.
467 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Obrazloženje: U idejnom projektu i fazi građevinske dozvole potrebno je utvrditi isključivo točne međe čestice i po potrebi formirati česticu. Upisom GML točaka kako je predloženo izmjenama i dopunama u sustav, prikazuje se građevina koja u naravi još nije izvedena. Upis u katastar i unošenje GML datoteke u sustav predviđa se nakon izgradnje građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
468 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
469 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
470 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
471 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažemo sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
472 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 3. KOMENTAR Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažemo sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Obrazloženje: Dopušteno odstupanje od glavnog projekta nije opravdano jer glavni projekt po svom sadržaju i obimu bi trebao imati točno definirane sve gabarite, a i dokaze ispunjenja temeljnih zahtjeva i posebnih uvjeta javnopravnih tijela, te nema opravdanog razloga propisivita neargumentirana maksimalna odstupanja. Drugi problem je što se gabarit građevine kao GML datoteka unosi u jedinstveni sustav, a nije propisan ispravak dopušten ovim odstupanjem. S druge strane propisati dopuštena odstupanja od idejnog projekta u pogledu potreba zadovoljavanja temeljnih zahtjeva za građevine, prvenstveno debljine toplinske izolacije i debljine konstruktivnog sustava je prihvatljiva, jer se idejnim projektom navedeno ne razrađuje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
473 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na razvrstavanje, a u preostalom dijelu se ne prihvaća jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
474 JELENA DUPLANČIĆ KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. KOMENTAR Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Predlažemo sljedeću izmjenu: U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Obrazloženje: Većinu pojmova u smislu ovog Zakona, propisa i akata donesenih na temelju ovog Zakona, moguće je definirati na općoj razini kako bi vrijedili kao jedinstveni s jasnim tumačenjem (opisnim i grafičkim) za područje cijele RH. U praksi se pokazalo kako je različito tumačenje pojedinih osnovnih pojmova kao što je definicija visine zgrade, udaljenost od međe, koeficijenti izgrađenosti, etaže, broje etaža, građevina, zgrada, javnopravna tijela i sl. često podložno različitim tumačenjima te ravnopravnost investitora nije postignuta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe s obzirom da se radi o rekonstrukciji čime je ispunjen jedan od dva propisana uvjeta.Također ne prihvaća se jer je isto predmet Pravilnika o sadržaju prostornih planova koji je u izradi.
475 Josip Miklec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Mislim da su kolege već uputili na glavne stvari vezane uz ove izmjene zakona, no htio bih naglasiti problem sa usklađenosti zakona sa drugim pravilnicima kao npr pravilnika o jednostavnim radovima, i međuovisnost zakona i tog pravilnika. postoje pravilnici (Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina) koji su i nakon izmjena i dopuna ostali neusklađeni sa osnovnim zakonom(članak 14 u pogledu skupine građevina). molim vas za pažljivo usklađivanje zakona i pravilnika. te bržu reakciju na tumačenja istih. isto tako smatram da ukoliko se mijenja zakon o kojem su ovisni drugi pravilnici da je od krucijalne važnosti da se istovremeno mijenja i zakon i svi pravilnici jer u suprotnom (u ovom roku od 90dana za promjenu pravilnika) nije moguće funkcionirati ni raditi. to nije uredu. također upucujem primjedbu na spori odgovor na moju molbu za tumačenje zakona i pravilnika. čekam tumačenje više od mjesec dana (prije će se promijeniti zakon i pravilnik nego ja dobijem tumačenje). molim da se uvede obaveza tumačenja pravilnika i zakona u roku od 15 dana kako je uveden i rok za potvrdu projekta. ne vidim razlog zašto ne bi mogli imati i obavezu za tumačenje pravilnika od pravne službe ministarstva. napominjem da je pravna služba ministarstva nedostupna na telefon a komunikaciju mailom ne poznaje. dok s jedne strane uvodite digitalno potpisivanje i predaju projekata digitalno, s druge strane mi službenik u ministarstvu kaže da pravna služba nema mail. molim za određivanje roka za službeno tumačenje zakona. jedino na taj način projektanti mogu osigurati sigurnost i doslijednost u projektiranju i izvođenju. također, molim da se razmotri rješavanje dokumentacije na gradilištu te obaveza printanja dokumenata. ukoliko se projekti predaju isključivo digitalno, da se razmotri kako riješiti gradilište i potrebnu dokumentaciju in situ. također za izdavanje uporabne za zgrade izgrađene prije 1968. bi se trebala uvesti obaveza navođenja određenih lokacijskih parametara građevine poput broja stambenih jedinica, katnosti, određenih oblikovnih karakteristika i elemenata,broja garaža, visine i svega ostaloga što može biti naknadno dvojbeno tumačeno u daljnim postupcima rekonstrukcije i dozvola. napominjem da bi zakon o gradnji trebao imati bolji pojmovnik sa bolje objašnjenim određenim kolokvijalnim nazivima određenih stučnih termina koji se koriste u zakonu kako bi se osiguralo jednoznačno shvaćanje i tumačenje. hvala! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se Zakon ne može usklađivati s pravilnicima, obzirom da su pravilnici propisi manje pravne snage od zakona. Donošenje pravilnika usklađenih s izmijenjenim zakonom nije moguće dok izmjene i dopune zakona ne stupe na snagu.
476 Josip Miklec KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. pitanje je koji je to IZNIMAN slučaj i što je u tom slučaju sa usklađenosti sa prostornim planom, odnosno lokacijskim uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su dozvoljena odstupanja za lokacijske uvjete beznačajna.
477 Josip Zrilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Prijedlog Zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o gradnji neće dovesti do bolje kotiranosti Hrvatske na "doing business" ljestvici već jedino na "DOING FUŠ" ljestvici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o prijedlogu, a tvrdnja se cijeni neosnovano.
478 Josip Zrilić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. 1. Struja može ubiti i / ili nanijeti teže tjelesne ozljede i u manjim građevinama pa čak i kod građevina koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b skupinu. Ukoliko elektrotehnički projekt nije sastavni dio građevinske dozvole zasigurno nema sigurnih elektrotehničkih instalacija. 2. Elektrotehnički projekt nisu samo „utičnice, prekidači i rasvjeta“ već i instalacija „slabe struje“, instalacija zaštita od munje i instalacija izjednačenja potencijala. 3. Građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b mogu imati složenije termotehničke sustave. Troškove i složenost elektrotehničkog projekta ne mogu odrediti kvadrati građevine. Ukupnu investiciju lakše je planirati uz obaveznu izradu elektrotehničkog i strojarskog projekta. Iz STROJARSKOG projekta TERMO TEH.SUSTAVA moguće je napraviti korektan i ispravan ELEKTROTEHNIČKI projekt i realniju procjenu priključne snage za EES. 4. Elektrotehničko i strojarsko projektiranje za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b može biti jako složeno, primjerice kod rekonstrukcija u starim primorskim gradovima i selima, gdje su zgrade međusobno spojene, vrlo blizu jedna druge, ulice uske, česte su krovne terase i sl. Vrlo česta majstorska, instalaterska rješenja koja su odrađena željom investitora i savjetom majstora bez sudjelovanja ovlaštenog projektanata ugrožavaju živote i / ili imovinu investitora i susjeda. 5. Ukidanjem elektrotehničkog i strojarskog projekta za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b omogućuje nazadovanje struke i pretvaranje ovlaštenih inženjera u takozvane crtače izvedenih stanja i / ili šminkanje majstorskih rješenja budući da će te takvi projekti biti traženi tek pred tehnički pregled. Izvedene instalacije zasigurno neće biti izvedene kako bi ih ovlašteni inženjer projektirao i nadzirao. 6. Ako se ukinu elektrotehnički i strojarski projekt za građevine koje se svrstavaju u skupinu 3a i / ili 3b, temeljem čega će se onda utvrđivati zadovoljenje temeljnih svojstava za građevinu, tražiti i ishoditi suglasnosti, definirati energetski razred zgrade, zadovoljenje nZEB kriterija, ako nema definirane strojarske i elektro opreme u glavnom projektu? Prihvaćen Prihvaća se.
479 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Na žalost , odredbe stavka 4. ovoga članka će se u praksi zloupotrijebiti, što će rezultirati građenjem protivno posebnim uvjetima i uvjetima priključenja, i to zakonito ?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
480 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Ovim člankom se poništava i degradira cjelokupna praksa i pravila struke u arhitekturi i graditeljstvu općenito. Stambene zgrade do 400 m2 i njihove rekonstrukcije (bez posebnih uvjeta) predstavljaju veliki dio poslova u graditeljstvu za sve sudionike u gradnji. U ime pojednostavljenja ishođenja građevinske dozvole i loših rezultata "doing buisniss", stvara se presedan i ponižavajući pravni (i poslovni) okvir za skoro sve projektante, posebno arhitekte. Posljedice ove odredbe i veznika "i/ili ", ukoliko se usvoje, bit će vidljive u prostoru u narednom razdoblju kao dodatna degradacija prostora. Prihvaćen Prihvaća se.
481 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Prijedlog će dodatno iskomplicirati i usporiti izdavanje dozvola sve dok se ne okonča homogenizacija katastarskih planova. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije točno.
482 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Svi glavni projekte, uključujući i glavne projekte na temelju kojih se može započeti s građenjem, trebali bi imati potvrdu/izjavu upravnog tijela na čijem se području namjerava graditi da su izrađeni u skladu s prostornim planom. Na taj način se pridonosi pravnoj sigurnosti i legitimnim očekivanjima investitora. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
483 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Potrebno uskladiti odredbe Zakona o gradnji s odredbama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje u svezi "samogradnje" ovlaštenih projektanata. Osim navedenog, mišljenja sam da niti ovlašteni arhitekt niti ovl. "građevinac" ne mogu izraditi cijeli glavni projekt, posebno ne strojarski te projekt jake i slabe struje. Prihvaćen Prihvaća se.
484 Katarina Božiković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Zahtjevnost postupaka u svezi s gradnjom građevina se ne može mjeriti samo posebnim uvjetima ili uvjetima priključenja. Na primjer, može se u praksi dogoditi da je pomoćnu građevinu do 50 m2 potrebno razvrstati u 3a skupinu, a stambenu zgradu od 390 m2 u 3b skupinu. To konkretno znači prema predloženom zakonu, da za stambenu zgradu s 4-6 stanova nije potreban arhitektonski projekt, niti projekt elektroinstalacija, niti strojarski....Poseban problem u tom slučaju je na temelju kojih podloga će se izraditi građevinski projekt ?! Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je takvo razvrstavanje potrebno za sustave eDozvole.
485 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Članci Zakona o gradnji 20. do 47. ne spadaju u osnovni Zakon o gradnji. Ovo su članci koji razrađuju Energetsko svojstvo zgrade i potrebno ih je definirati drugim Zakonima, Tehničkim propisima i Pravilnicima. Obzirom na važnost Energetskog svojstva zgrade, na sve strože kriterije koje je potrebno zadovoljiti obzirom na temeljnni zahtjev gospodarenja energijom i očuvanja topline kao i kontrole usklađenosti projekata arhitektonske/građevinske, strojarske i elektro struke predlaže su ponovno uvođenje Kontrole projekta iz područja toplinske zaštite i uštede energije. Prihvaćen Prihvaća se na način da će navedene odredbe biti izdvojene u prvim slijedećim izmjenama i dopunama Zakona o gradnji koje će biti istovremeno s novim zakonom koji će uređivati pitanje energetske učinkovitosti zgrade
486 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Potrebno je uvesti projektantski nadzor. Projektant je obavezan prema Pravilniku o tehničkom pregledu dostaviti mišljenje o usklađenosti izgrađene građevine ili njezinog dijela s glavnim projektom. To znači preuzimanje odgovornosti bez mogućnosti uvida u izvedbu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za time nema potrebe.
487 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Briše se stavak 2 koji obavezuje da izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu s glavnim projektom. Znači li to da izvedena zgrada ne treba odgovarati temeljnoj dokumentaciji i temeljnim zahtjevima propisanim glavnim projektom i prema kojem je izdana građevinska dozvola? Izvedbeni projekt mora postati obavezan dio projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna stavak 2. se ne briše.
488 Klaster za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Bez arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog projekta nije moguće dokazati ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada od čega nisu izuzete zgrade iz skupine 3.b. Tehnički propis o izmjenama i dopunama tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 70/18, 73/18 i 86/18). propisuje da Glavni projekt za sve zgrade koji prileži zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole mora biti izrađen u skladu s odredbama za zgrade gotovo nulte energije ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2019. godine (za zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti isto je propisano još od 31. prosinca 2017. godine). Ako se za zgradu ne izdaje građevinska dozvola zgrada ne bi imala obvezu biti izgrađena prema standardu gotovo nulte energije što prema Direktivi nije moguće jer nema nikakvih izuzeća za primjenu odredbi zgrada gotovo nulte energije za sve nove zgrade od navedenih datuma (ni za zgrade manje od 400/600m2, niti za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti kao što je navedeno za skupine 3a i 3b). Također ispunjavanje minimalnih zahtjeva na energetska svojstva zgrada koje zahtjeva Direktiva, a koje uključuju i standard zgrada gotovo nulte energije nije moguće dokazati bez minimalno arhitektonskog, strojarskog i elektrotehničkog glavnog projekta. Prihvaćen Prihvaća se.
489 Land Mapping d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Bilo bi jednostavnije vratiti stari Zakon o prostornom uređenju i gradnji, jer, kao i uvijek, korak naprijed, natrag dva. Geodetski projekt je bio jedna od rijetkih dobrih stvari koji se desio u geodeziji od izuma GPS-a.... Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
490 Leo Penović KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Smatram da članak 80 i članke s njim u vezi ne treba mijenjati. Naime uvođenjem ovakvog rješenja Upravno tijelo dobiva dodatnu obvezu u odnosu na važeće zakonsko riješenje. Smatram da upravna tijela ne raspolažu kapacitetima potrebnim za provođenje ovakvog rješenja, ada problem koji zaista postoji leži u Javno pravnim tijelima koja su spora i neučinkovita. Ovim rješenjem neće postati učinkovitija već će se odgovornost prebaciti na službenike u upravnim tijelima. Efikasno rješenje bi bilo izbaciti u potpunosti posebne uvjete iz postupka izdavanja akata za građenje, te javno pravna tijela obvezati da posebne uvjete moraju propisati u prostornim planovima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je izmjena nužna obzirom da se posebni uvjeti više ne utvrđuju po zahtjevu stranke već po službenoj dužnosti.
491 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 54. Poučeni dosadašnjom praksom oko donošenja Pravilnika zbog čega on već nije pripremljen i stavljen na uvid i tko odgovara za svu štetu i pravni vakum koji će nastati u tih 90 dana? Da li će možda ministarstvo pokriti trošak radnih sati u naknadnim izmjnama i prilagodbama Pravilnicima? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se ne radi o prijedlogu.
492 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 48. Kako kolegica navodi potrebno je uvesti jasne kazne za sve sudionike u procesu. Ovako su propisane samo jasne kazene za investitore, izvođače i projektante, a svi znamo da oni nisu ti koji koče proces. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nije jasno na koga se misli.
493 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 44. Izbacivanjem sudionika u gradnji, projektanata i nadzora, inženjera gradilišta i voditelja radova otvara se nova siva zona raznih tumačenja, pogodovanja i odstupanja od projektne dokumentacije. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
494 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 43. Projektant ukoliko nije vršio projektantski nadzor ne može dati izjavu o usklađenosti građevine sa glavnim projektom. Kako da investitor osigura prisustvo svih sudionika u gradnji? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna.
495 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Brisanjem podstavka 10. iz 1. stavka članka 135. prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja građevine, međutim ostaje stavak 4. članka 131. kojim je investitor dužan osigurati provedbu iskolčenja građevine. Također ne mijenja se stavak 3. članka 58. kojim nadzorni inženjer utvrđuje da li je iskolčenje obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu. Nakon svega navedenog nije jasno zašto prestaje obaveza izvođača da na gradilištu ima elaborat iskolčenja, također ne postoji uopće obaveza izrade navedenog elaborata, nego samo obaveza iskolčenja. Kako će onda nadzorni inženjer utvrditi da li je izvršeno iskolčenje i tko ga je izvršio? S obzirom da je nacrt iskolčenja do sada bio sastavni dio geodetskog projekta, odnosno izrađivao se zasebno ako nije bila obveza izrade geodetskog projekta, a kao takav je geodetima na gradilištu neophodan, posebno na većim infrastrukturnim projektima, predlažem da se ne briše podstavak 10. stavka 1. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to ne postoji potreba nakon što je iskolčenje provedeno i nakon što je to nadzorni inženjer utvrdio.
496 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Tko kontrolira rok? Koje su sankcije za kršenje? Što ako se kuća zavrpi nakon 6 godina? Da li će moći dobiti uporabnu? I po kojem zakonu jer će se ZOG promjeniti jedno 4 puta u tih 6 godina? Primljeno na znanje Komunalni redar po Zakonu o građevinskoj inspekciji.
497 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čime će biti propisano kada se plaćaju komunalni i vodni doprinos? Osim toga Pravilnikom o izračuno obujma za komunalni doprinos komplicira se obračun a sve sa ciljem minimalnog smanjenja volumena zgrada (zgrada prime 2 mjeseca i danas očito nema isti vlumen). Umjesto ovakvih doskočica natjerajte jedinice lokalne samouprave da smanje iznose. Ali lakse zezat struku nego političare =) Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
498 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 34. Članak 116 ukinuti u cijelosti! Ako je građevina izgrađena u skladu s planom i pravilima struke, nijedan susjed ne može ništa učiniti da spriječi gradnju, jer nema zakonsko uporište. Zbog nesređenog vlasništava na jednoj čestivi zana biti po 20 vlasnika i to je jedan od bitnih faktora koji određuju rokove izdavanja dozvole. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
499 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 22. U stavku 1 umjesto „projektant“ treba pisati „Investitor ili njegov opunomoćenik“ U stavku 2 nakon „investitor“ dodati „ili njegov opunomoćenik“ Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
500 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Što ako Upravno tjelo ne napravi svoj posao u roku od 8 dana? Tko snosi štetu? Primljeno na znanje Onaj tko ju je uzrokovao.
501 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Dobra ideja ali relizacija vrlo upitna. Što kada npr MUP ne izda potvrdu na zaštitu od požara i objekt se izgradi prema projektu koji je manjkav? Manji je problem tehnički pregled, veći je problem ako se dogodi tragedija zbog manjkavog projekta kojeg MUP nije pregledao. Tko je odgovoran, MUP koji nije pregledao ili projektant koji je pogriješio? Ako Je sva odgovornost na projektantu čemu uopće potvrda glavnog projekta? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se smatra da nije manjkav.
502 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Prema stavku 2 - slijedi li iz toga - ukoliko Upravno tjelo pošalje zahtjev JP tjelima za utvrđivanje posebnih uvjeta, da je time zaključilo da je građevina planirana u skladu s prostornim planom? Predstavnici ministarstva kažu da to ne znači to (još jedno tumačenje). Zašto se ne uvede i definira idejni projekt na osnovu kojeg bi se obavljao ovaj postupak? Obrazloženje predstavnika ministarstva je: "nemamo pravilnik o sadržaju idejnog projekta". Problem je napraviti pravilnik ali možemo mjenjati zakon? Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
503 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 15. Što se dešava ako JPT ne izda posebne uvjete / uvjete priključenja u predviđenom roku od 15 dana ? Koje su sankcije za JPT koja ne obavljaju svoj posao. Jer glavna kočnica su zapravo JPT a ne kličina projektne dokumentacije. Što ako npr HEP ne izda uvjete priključenja, izda se dozvola, izgradi se zgrada i ispostavi se da infastrukture na lokaciji nema? Tko snosi sankcije i trošak? Pitanje je kako će funkcionirati e-konferencija i ishođenje posebnih uvjeta/potvrda glavnog projekta za zgrade za koje se ne mora ishoditi građevinska dozvola, ali je svejedno potrebno za njih ishoditi uvjete i potvrde? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer postoji odgovornost za štetu ako do iste dođe.
504 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Članak 80. / stavak 2. Zašto se produljuje rok za izdavanje obavijesti o uvjetima izrade glavnog projekta na 15 dana? (U aktualnom Zakonu, isti rok iznosi 8 dana) Općenito u važećem ZOG-u kvalitetnije rješenje od predloženih izmjena jer preciznije definiraju postupak određivanja od kojih JPT treba pribaviti uvjete, način traženja uvjeta, potvrda i postupke u slučaju potrebe usklađenja glavnog projekta s uvjetima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da je rok od 8 dana prekratak.
505 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA NE SLAŽEM SE SA PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI Zakon na površan i manjkav način "preskače" korake u procesu gradnje i stvarne probleme jednostavno zaobilazi kako bi se fiktivno smnjio broj koraka i administrativni proces. Građevinska dozvola bi se trebala ishoditi idejnim projektom, izvedbeni projekt bi trebala biti obavezna dokumentacija na gradilištu. Izbacivanjem svih projekata osim arhitekture i statike postiže se minimalna ušteda u projektonoj dokumentaciji i nesaglediva šteta u gradnji, kavaliteti gradnje, a otvara se i niz pitanja. Npr nije jasno čime će se postići i dokazati energetska potrošnja tih zgrada. Što u slučaju da javno pravno tjelo ne dostavi uvjete priključenja, izda se dozvola i izgradi zgrada i tek se tada ispostavi da se, gle čuda, zgrada uopće ne može spojiti na infrastrukturu? Tko je odgovoran. Najveći trošak u dozvola je komunalni i vodni doprinos, pa se tome "doskočilo" novim, komliciranim pravilnikom o obračuno obujma. Izmjene zakona očito nisu usuglašene sa strukom, strukovnim komorama, javno pravnim tjelima i Državnom geodetskom upravo. Uopće pustiti ovakav zakon u raspravu je dokaz kako zakonodavac nema nikakvo poimanje stvarnih problema u gradnji. Predlažemo da se ovaj prijedlog zakona odbaci i da se u dogovoru sa strukovnim komorama i zainteresiranim stranama pristupi izradi novog zakona kojim će se riješiti realni problemi. Svaki arhitekt bi napisao bolji prijedlog zakona u 2 dana. Molim dajte otkaz autorima i uputite ih na godinu-dvije dana u realni sektor. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer su primjedbe općenite i paušalne, te ne razumiju proces izdavanja dozvola od procesa građenja.
506 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Mišljenja smo kako je prijedlog ovog članka neprihvatljiv. Količina projekata ne produžuje proceduru izdavanja, a trošak za investitora je beznačajan. Šteta koja će natati provedbom ovo članka je ogromna. Cilj ovog članka je "preskakanje" javno pravnih tijela koja ne rade svoj posao. Čime će se osigurati poštivanje ostalih temeljnih zahtjeva za građevinu bez projekata svih struka. Svi projekti građevina iz skupina 1, 2A, 2B i 3A (uz uvjet da se izmjeni članak 4, stavka 1. predmetnog prijedloga zakon na način da su zgrade skupine 3A – zgrade stambene namjene čija GBP ne prelazi 400m2) nužno MORAJU imati, uz arhitektonski i građevinski projekt, i projekte svih ostalih struka. Eventualno se može ostaviti da poljoprivredne građevine sa GBP-om manjim od 600 m2 koje mogu imati samo arhitektonski i građevinski projekt. Prihvaćen Prihvaća se.
507 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Još jedno ad hoc rješenje kojim se želi fiktivno smanjiti procedura i umjesto rješevanja stanja i sistematizacije u katastarskim uredima jednostavno preskočiti korak. Izbacivanje geodetskog projekta ne znači ujedno pojednostavljenje procedure za investitora. Investitor i dalje mora obaviti sve korake koji su do sada obavljani geodetskim projektom. Ispis točaka u građevinski ili arhitektonski projekt je besmisleno ponavljanje podataka s obzirom da će geodetski elaborat biti neophodan kao ulazni podatak (GSN - snimak stanja) i kao izlazni podatak (GSG - situacija građevine usklađena sa DOF-om i digitalnim katastrom) u kojem se svakako daju sve GML točke. Uz to zašto arhitekt stavlja potpis na GML-točke. Posao zakonodavca je da se dogovori sa strukom, u ovom slučaju Državnom geodetskom upravom, a ne da je "preskoči" jer je nesposoban. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
508 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. PRIJEDLOG: Predlaže se brisanje stavka 2. OBRAZLOŽENJE uvođenjem skupine 3.a i 3. b i ukidanjem nadzora i projektne dokumentacije za pojedine radove i skupine ostvaruje se minimalna ušteda za investitora uz nesagledivu štetu za prostor i struku. Mehanička otpornost i stabilnost samo je jedan od 7 temeljnih zahtjeva za građevinu te nije jasno zbog čega bi isti bio posebno istaknut i izdvojen u odnosu na sve ostale temeljne zahtjeve. Obrazloženje kako bi investitor dokumentaciju i nadzor trebao angažirati na gradilištu samo su ljepe želje. I ovaj zakon je trebao biti usklađena sa strukom pa vidimo kako ljepe želje završe. Prihvaćen Prihvaća se.
509 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Iz reakcija kolega vidljivo je da je članak dosta nejasan. Potrebno je bolje formulirati članak poglavito konstrukcije "cijeli glavni projetk" i "svoje potrebe" i izbaciti oznaku "3.b". Što su to svoje potrebe, da li su 3 stana u 400 m2 vlastite potrebe i da li ih se može prodati/iznajmiti i čime je to regulirano. Ne vidim zašto arhitekt ne bi sam sebi mogao projektirati zgradu od 1000 m2 ako se odluči investirati nego bi trebao angažirati kolegu. Predlažu se sljedeće izmjene: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Obrazloženje: Dopušta se investitorima da kao ovlašteni inženjeri sami projektiraju vlastite građevine ukoliko zadovoljavaju posebne propise. Prihvaćen Prihvaća se.
510 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Prijedlog: -članak 19. se briše. Obrazloženje: U postojećem stavku 1. članka 19. pojam "sukladno pravilima struke" je vrlo nejasan i podložan različitim tumačenjima od strane svih sudionika u gradnji. Novi stavak 2. ne definira u kojim sve prostornim osima se mije odstupiti za 30 cm, i ostavlja vrlo nejasnim što je to "iznimno". Svaki glavni projekt je dovoljno jasno definiran i odstupanje od 30 cm u bilo kojoj osi je nedopustivo. Jedini razlog odstupanja od 30 cm može biti namjeran zloupotreba zakonski dane mogućnosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
511 Linear d.o.o. KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predloženi članak će stvoriti niz nejasnoća i različitih tumačenja. Skupina 3b. kojoj je cilj ukidanje djela projektne dokumentacije nema nikakvo tržišno uporište pošto je cijena projektne dokumentacije u odnosu na investiciju beznačajna, a proces traženja posebih uvjeta i uvjeta priključenja je i onako prebačen na referente koji će to obavljati klikom miša, brzo i efikasno. Predlažem zadržavanje dosadašnje, jasne definicije: Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku o jednostavnim građevinama i radovima mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
512 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 55. Predlažem sljedeću izmjenu: Ovaj Zakon stupa na snagu 1.1.2020. godine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se na taj način ne bi ispunio njegov cilj.
513 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 50. Točka 10. PREKRŠAJNE ODREDBE: Ne postoje prekršaji vlasnika, a s druge strane, inspekcijska rješenja mogu se donijeti i vlasniku pa kako pomiriti tu činjenicu s obavezom građevinskog inspektora da podnese optužni prijedlog ? Čl. 183. točka 1….da li utvrđenje da je građevina u pogledu namjene, mjera, oblika i veličine čestice i smještaja na istoj u skladu s dozvolom znači da treba tu usklađenost i numerički izraziti (pisati dimenzije, etažnost, namjenu) ili je dosta navesti da je usklađena s dozvolom pa citirati frazu iz Zakona ? Ovo iz razloga jer kod uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. 02. 1968. godine Zakon jasno navodi da treba pisati vanjsku veličinu svih nadzemnih i podzemnih dijelova građevine ( visina, dužina i širina). Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer tvrdnja nije točna, jer su Zakonom o gradnji popisane prekršajne i kaznene odredbe za vlasnike u slučajevima u kojima je ocijenjeno da je to potrebno.
514 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 47. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 148. mijenja se i glasi: (1) građevinu za koju je propisano evidentiranje u katastru, odnosno katastru vodava, katasrski ured evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastruktura) po službenoj dužnosti na temelju geodetskog elaborata koji je sastavni dio zahtjeva za uporabnu dozvolu. (2) Tijelo graditeljstva po službenoj dužnosti dostavlja katastarskom uredu izvršnu uporabnu dozvolu te geodetski elaborat iz stavka 1. ovog članka. (3) Katastarski ured, zajedno s dokumentima propisanim posebnim propisima za upis građevine u zemljišnu knjigu, po službenoj dužnosti dostavlja nadležnom sudu obavijest da je za evidentiranje građevine u katastru priložena uporabna dozvola te navodi tijelo graditeljstva koje je dozvolu izdalo te njezinu klasu, urudžbeni broj i datum izdavanja. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je evidentiranje po službenoj dužnosti brisano na zahtjev Državne geodetske uprave.
515 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 45. Čl. 144. st. 1. točka 3: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina priključena na prometnu površinu i druge građevine i uređaje komunalne ili druge infrastrukture određene građevinskom dozvolom Prema čl. 146. st. 4. točka 2. Zakona o prostornom uređenju (ZPU), građevinska dozvola za zgradu može se izdati ako je za pristupnu prometnicu tek izdana građevinska dozvola (izvršna, pravomoćna ?). Što čl. 144. st. 1. točka 3. , odnosno pojam priključenja na prometnu površinu, znači za uporabnu dozvolu zgrade ? Da je prometnica izvedena u naravi ili više od toga : da je za istu prometnicu izdana uporabna dozvola ? Čl. 144. st. 2. točka 2, a odnosi se na građevine iz 3a i 3b skupine: …uporabna se izdaje, ako je, između ostalog: - građevina izgrađena u skladu s glavnim projektom Iz ovog članka koji nosi „visoki“ broj 144., prvi put u Zakonu postaje jasno da za stambene /poljoprivredne zgrade do 400 m2 (600 m2) BRP, ukoliko nemaju posebnih uvjeta, nije potrebna građevinska dozvola već samo glavni projekt ??? Ili je to neka zabuna ? Dakle, neupravni postupak umjesto upravnog ? Tko će kontrolirati da li je koji poseban uvjet ipak „promaknuo“ ? Odgovornost projektanta ? Mogućnost kontrole dana je jedino kroz uporabnu dozvolu ? Zar nije bolje ići principom prevencije ? Nadalje, sudska praksa je zauzela stav da građevinski inspektor nema ovlasti komentirati i tumačiti prostorni plan. U slučaju masovnih gradnji stambenih zgrada do 400 m2 BRP bez građevinske dozvole, tko će preuzeti odgovornost ? Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 144. mijenja se i glasi: Uporabna dozvola za građevine odnosno zgrade izdaje se u roku od osam dana od dana obavljenog tehničkog pregleda ako se utvrdi da je: 1. uz zahtjev za njezino izdavanje priložena propisana dokumentacija 2. sastavljen zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu kojim se potvrđuje da na izvedenoj građevini odnosno izvedenim radovima nema nedostataka. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
516 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 42. Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. Da li se to mora primijeniti i kod uporabnih dozvola za određene građevine ( do 15. 02. 1968. i do 01. 10. 2007.) ili isključivo za najnovije uporabne dozvole (nakon „novih“ građevinskih dozvola) ? Ovo iz razloga jer se nametnulo pitanje pravnog interesa podnositelja zahtjeva kod uporabnih dozvola za određene građevine. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 137. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole podnosi investitor, odnosno vlasnik građevine. (2) Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole investitor, odnosno vlasnik građevine prilaže: 1. Fotokopiju građevinske dozvole osim za građevine i radove iz 3. skupine. 2. Izvedbeni projekt s dokazima ispunjenja temeljnih zahtjeva za građevinu. 3. Suglasnosti za priključenje, odnosno suglasnosti za upotrebu ishođene od javnopravnih tijela koja su u građevinskoj dozvoli izdali svoje uvjete. 4. Podatke o sudionicima u gradnji 5. Pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine 6. Završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine 7. Izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s gedetskim elaboratom i elaboratom iskločenja, ako je za građevinu ili zgradu isti bilo potrebno izraditi. 8. Geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova. 9. Energetski certifikat zgrade, ako se zahtjev podnosi za zgradu za koju mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
517 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 41. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 135. mijenja se i glasi: (1) Izvođač na gradilištu, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, mora imati: 1. rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu 2. ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova 4. ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera 5. građevinsku dozvolu, izvedbeni projekt, tipski projekt, odnosno drugi propisani akt za građevine i radove određene pravilnikom iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona 6. izvješće o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano 7. građevinski dnevnik 8. dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine i za radove koji su u tijeku određena ovim Zakonom, posebnim propisom ili projektom 9. elaborat iskočlenja građevine 10. propisanu dokumentaciju o gospodarenju otpadom sukladno posebnim propisima koj uređuju gospodarenje otpadom. (2) Dokumentacija iz stavka 1. ovog članka mora biti napisana na hrvatskom jeziku, latiničnim pismom. (3) Dokumentacija iz stavka 1., podstavak 5., 6., 7., 8. ovog članka nakon završetka građenja dužan je trajno čuvati investitor, odnosno vlasnik građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer nisu vidljivi razlozi prijedloga.
518 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 40. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 131. mijenja se i glasi: (1) Investitor je dužan tijelu graditeljstva, najkasnije tri dana prije početka građenja, odnosno nastavka radova pisano prijaviti početak građenja. (2) Početak građenja ne može početi ranije od osam dana nakon ishođenja pravomoćne građevinske dozvole. (3) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od pet dana od izdavanja pravomoćne građevinske dozvole o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada te im tim putem omogućiti uvid u građevinsku dozvolu, idejni projekt i dokaz da je u katastru formirana građevna čestica, ako se gradi građevina za koju se određuje građevna čestica. (4) Tijelo graditeljstva dužno je u roku od jedan dan od prijave početka građenja o tome putem elektroničke oglasne ploče obavijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova, građevinsku inspekciju i inspekciju rada. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe.
519 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 39. Čl. 124. … Rok za dovršenje zgrade … ne postoji veza niti sa jednom prekršajnom odredbom, ukoliko se taj rok ne poštuje ? Čemu onda taj rok ? Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 124. mijenja se i glasi: (1) Građevina, odnosno zgrada, ovisno o skupini u koju je razvrstana, mora u pogledu vanjskog izgleda i uređenja građevne čestice biti dovršena u sljedećem roku: 1. Iz 1. skupine u roku 5 godina 2. Iz 2. skupine u roku 3 godina 3. Iz 3. skupine u roku 2 godine (2) Rok iz stavka 1. ovog članka počinje teći od dana pravomoćne građevinske dozvole. (3) Rokovi iz stavka 1. ovog članka mogu se produžiti, za što investitora mora dostaviti opravdani razlog. Opravdani razlozi su proplemi uočeni tijekom građenja, a koji utječu na temeljne zahtjeve za građenje, zbog kojih se mora pristupiti izmjeni ili dopuni projektiranih tehničkih rješenja, tehnologije građenja i sl. (4) Produljenje iz stavka 3. ovog članka odobrava upravno tijelo, odnosno Ministarstvo do najviše dvostrukog roka propisanog stavkom 1. ovog članka. (5) Izmjenom i/ili dopunom građevinske dozvole počinju teći novi rokovi iz stakva 1. ovog članka. DODATNO: posebnim stavkom ovog Zakona definirati kaznane i prekršajne odredbe za nepoštovianje ovog članka. KOMENTAR: Čl. 127. Promjena investitora Čl. 127. st. 4. : Rješenje o promjeni imena ….dostavlja se prijašnjem i novom investitoru te građevinskoj inspekciji. Da li je to potrebno kad se građevinska dozvola ionako ne šalje građevinskoj inspekciji (čl. 120. st. 3. ) , zašto bi se onda slalo rješenje o promjeni njenog imena (investitora) ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je pitanje nadzora provedbom ove odredbe uređeno Zakonom o građevinskoj inspekciji.
520 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 38. Čl. 123. st. 1. Građevinska dozvola prestaje važiti ako investitor ne pristupi građenju u roku od tri godine od dana pravomoćnosti dozvole. Čl. 123. st. 2. Smatra se da je investitor pristupio građenju u smislu st. 1. ovog članka od dana prijave početka građenja. Smatram da se građenju treba i faktički pristupiti u roku važenja akta jer u protivnom čl. 123. st. 1. gubi smisao. Upravo obrnuto, veću važnost dati dokazivanju stvarno započetih radova u zakonskom roku, a možebitno propuštanje formalne prijave početka građenja, započetog u zakonski ostavljenom roku, značilo bi samo prekršajnu prijavu, ne i prestanak važenja akta kojim se dopušta gradnja. Čemu onda uopće postoji obaveza početka građenja u ostavljenom roku, ako je svatko može ostvariti pukim pisanim podneskom , a stvarno započeti građenje npr. tek nakon 5-6 godina? Kako time postižemo svrhu Zakona ( zaštita roka važenja akta kojim se dopušta građenje), odnosno kako štitimo prostor i provodimo planske odredbe ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
521 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 37. Čl. 122. Zašto je prekrižen ? Kad se plaća komunalni i vodni doprinos ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer je to propisano posebnim propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo i financiranje vodnog gospodarstva.
522 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 33. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 111. briše se. Čl. 114. Da li nakon izgradnje zgrade do stupnja potpune dovršenosti, temeljem samo glavnog projekta prema st. 2. istog članka, nakon građevinske dozvole do određenog stupnja dovršenosti i (prve) uporabne dozvole po građevinskoj treba još jedna uporabna nakon glavnog projekta ? Da li odgovor stoji u relaciji sa Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ( čl. 6. )? Ukoliko da, dodati slijedeći stavak, kao poveznicu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
523 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 31. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 110. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase: "(1) Tijelo graditeljstva dužno je izdati građevinsku dozvolu za građevinu za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola nakon što u provedenom postupku utvrdi da: 1. su uz zahtjev priloženi svi propisani dokumenti 2. su utvrđeni svi propisani posebni uvjeti i uvjeti priključenja 3. su izdane sve propisane potvrde glavnog projekta 4. je glavni idejni projekt u pogledu lokacijskih uvjeta izrađen u skladu s uvjetima za provedbu zahvata u prostoru propisanim prostornim planom 5. je glavni idejni projekt izradila ovlaštena osoba 6. je glavni idejni projekt propisno označen i 7. je donesen urbanistički plan uređenja, ako se dozvola izdaje na području za koje je posebnim zakonom propisana obveza njegova donošenja. (2) Stavak 1. podstavak 7. ovoga članka ne odnosi se na izdavanje građevinske dozvole za: 1. rekonstrukciju postojeće građevine 2. građenje nove građevine na mjestu ili u neposrednoj blizini mjesta prethodno uklonjene postojeće građevine unutar iste građevne čestice, kojom se bitno ne mijenja namjena, izgled, veličina i utjecaj na okoliš dotadašnje građevine 3. građenje nove zgrade koja ima pristup na prometnu površinu, te mogućnost rješavanja odvodnje otpadnih voda prema mjesnim prilikama određenim prostornim planom.". Stavak 3., 4., 5. briše se. Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4. Čl. 110. Odnos st. 1. točka 7. i st. 2. točka 3 ? Nepotrebno ako se zna da poseban propis (ZPU) definira gdje je potrebno donijeti UPU ( za neizgrađeno i neuređeno područje, i urbanu sanaciju ). Ako se pogleda u čl. 79. st. 4. točka 3. konačnog prijedloga Zakona o prostornom uređenju (ZPU) isti je u suprotnosti sa stavkom 1. tog članka i ta suprotnost i nelogičnost je jednostavno prenijeta i u Zakon o gradnji . Zašto ? Zato jer je čestica po pojmovniku istog ZPU-a (točka 23. i 24. - pojam neuređenog zemljišta i osnovne infrastrukture ) definirana kao uređena ako ima osiguran pristup i odvodnju otpadnih voda pa za istu onda niti ne treba UPU dok čl. 79. st. 4. navodi iznimke moguće gradnje tamo gdje je potreban UPU. Dodaje se stavak (3) koji glasi: (3) Sastavni dio građevinske dozvole su uvjeti javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
524 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 30. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 108. mijenja se i glasi: (1) Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investior. (2) Zahtjevu za izdavanje građeivnske dozvole investitor prilaže: 1. Idejni projekt u elektroničkom obliku 2. Geodetski elaborat s potvrdom katastra o formiranju građevinske čestice, odnosno trase koridora ili površine katastarskih čestica ili njihovih dijelova. 3. Ispis idejnog projekta ovjeren od projektanta i glavnog projektanta ako je u njegovoj izradi sudjlelovalo više projektanta 4. Potvrdu o nostrifikaciji idejnog projekta, ako je projekt izrađen prema stranim propisima 5. Dokaz pravnog interesa za izdavanje građevinske dozvole 6. dokaz da može biti investitor (koncesija, suglasnost ili drugi akt propisan posebnim propisom) ako se radi o građevini za koju je posebnim zakonom propisano tko može biti investitor i 7. dokaz da je vlasnik građevinskog zemljišta ispunio svoju dužnost prijenosa dijela zemljišta u vlasništvo jedinice lokalne samouprave, odnosno dužnosti sklapanja ugovora o osnivanju služnosti provoza i/ili prolaza, propisane posebnim zakonom kojim se uređuje prostorno uređenje, ako takva dužnost postoji. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
525 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 29. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 106.a. brišu se stavci 2. i 3. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer to nije predmet ovoga Zakona.
526 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 24. Predlažem sljedeću izmjenu: (1) Upravno tijelo, Ministarstvo, javnopravno tijelo i projektant u postupcima utvrđivanja posebnih uvjeta, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i uvjeta priključenja te izdavanja potvrda glavnog projekta međusobno komuniciraju elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa »e-dozvola« dostupnog na internetskoj adresi Ministarstva: »https://dozvola.mgipu.hr:9443« (u daljnjem tekstu: e-dozvola). (2) Posebni uvjeti, uvjeti priključenja, suglasnosti za priključenje i suglasnosti za upotrebu i potvrda glavnog projekta utvrđuju, odnosno izdaju se kao elektroničke isprave.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se odredba odnosi na postupke određivanja uvjeta priključenja.
527 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 23. Čl. 81, 83., 85, 89.: U svim gore navedenim člancima u kojima se spominju javnopravna tijela koja izdaju posebne uvjete, uvjete priključenja i potvrde navodi se rješenje o obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda . Zar ne bi trebalo stajati Rješenje o odbijanju, a ne obustavi izdavanja posebnih uvjeta/potvrda ? Tim više što naslov ispred čl. 88. u sebi sadrži žalbu, odnosno tužbu protiv Rješenja o odbijanju…, a onda se u st. 1. istog čl. 88. opet spominje obustava ??? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se postupak pokreće po službenoj dužnosti a ne po zahtjevu stranke.
528 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 21. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 87. mijenja se i glasi: "(1) U svrhu utvrđivanja usklađenosti glavnog projekta s rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, ako se radi o zahvatu u prostoru za koji se prema posebnim propisima provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, javnopravno tijelo koje je donijelo rješenje izdaje potvrdu glavnog projekta. suglasnost za upotrebu. (2) U svrhu utvrđivanja usklađenosti građevine odnosno zgrade glavnog projekta s propisima o državnoj izmjeri i katastru nekretnina javnopravno tijelo nadležno za poslove državne izmjere i katastra nekretnina izdaje potvrdu da su lomne točke građevine, građevne čestice, odnosno obuhvata zahvata u prostoru prikazane u geodetskom elaborate glavnom projektu u GML formatu određene u skladu s navedenim propisima te da je u tom projektu u skladu s tim propisima izvršen uklop katastarske podloge u DOF5/2011 i određen broj katastarske čestice koji će dobiti građevna čestica prilikom evidentiranja u katastru ako se građevinskom dozvolom za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola određuje formiranje građevne čestice. (3) Na izdavanje potvrda iz stavaka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članaka 85., 86., 88., 89. i 90. ovoga Zakona". Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
529 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 19. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 85. mijenja se i glasi: (1) Dokaz o izjavljivanju žalbe, odnosno pokretanju upravnog spora protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta investitor je u roku od 15 dana od dana primitka rješenja dužan dostaviti upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu koje u tom slučaju postupak izdavanja građevinske dozvole prekida do donošenja odluke o žalbi, odnosno tužbi. (2) Ako investitor ne postupi u skladu sa stavkom 1. ovoga članka ili protiv rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta ne izjavi žalbu, odnosno ne pokrene upravni spor, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole se odbija. (3) Tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi i sud dužni su upravnom tijelu, odnosno Ministarstvu radi znanja dostaviti odluku o žalbi, odnosno tužbi protiv rješenja o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, uvjeta priključenja i rješenja o obustavi postupka izdavanja potvrde glavnog projekta.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer prijedlog nije jasan.
530 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 18. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 84. mijenja se i glasi: (1) Na rješenje javnopravnog tijela o obustavi postupka utvrđivanja posebnih uvjeta, projektant i/ili investitor ima pravo žalbe, odnosno pravo pokretanja upravnog spora ako je rješenje donijelo središnje tijelo državne uprave. (3) O žalbi iz stavka 1. ovoga članka odlučuje javnopravno tijelo koje je prema posebnom zakonu nadležno za odlučivanje o žalbama protiv akata javnopravnog tijela. (4) Rješenje o žalbi izjavljenoj protiv rješenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka tijelo nadležno za odlučivanje o žalbi dužno je donijeti u roku od trideset dana od dana predaje žalbe.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
531 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 17. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 83. mijenja se i glasi: (1) Javnopravno tijelo koje je izdalo posebne uvjete, dužno je na zahtjev investitora i/ili projektanta izdati suglasnost za priključenje odnosno suglasnost za upotrebu u roku 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva ili izdati rješenje kojim se zahtjev odbija. (2) Uz zahtjev za suglasnost, investitor i/ili projektant prilaže projekte, elaborate, grafičke prikaze, proračune i sl. propisane posebnim uvjetima. Obrazloženje: Usklađenost s posebnim uvjetima utvrđuje se nakon ishođenja građevinske dozvole, a do tehničkog pregleda. Na ovaj način osigurava se dovoljno vremena za sva usklađenja na pojedinim dijelovima radova definiranih specifičnim posebnim uvjetima Sastavni dio dokumentacije za tehnički pregled su i suglasnosti za upotrebu javnopravnih tijela. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predloženo nije predmet Zakona o gradnji, već posebnih zakona.
532 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 16. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 82. mijenja se i glasi: (1) Upravno tijelo, odnosno Ministarstvo dužno je od javnopravnog tijela utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje je u skladu s prostornim planom u roku od osam dana od dana uredno predanog zahtjeva za građevinsku dozvolu. (2) Ishođenje uvjeta javnopravnih tijela može zatražiti i investitor o čemu se kod tijela za graditeljstvo sastavlja službena zabilježba. (3) Ako je zatraženo utvrđivanje posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja za građenje građevine koje nije u skladu s prostornim planom upravno tijelo, odnosno Ministarstvo o tome obavještava projektanta u roku iz stavka 1. ovoga članka. Obrazloženje: Upravno tijelo ima 8 dana da pregleda idejni projekt i očituje se o njegovoj usklađenosti s lokacijskim uvjetima. Ukoliko utvrdi odstupanje, dužno je zatražiti izmjenu i dopunu te se vrijeme potrebno za ishođenje građevinske dozvole i uvjeta javnopravnih tijela produžuje. Prihvaćen Prihvaća se na drugi način.
533 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 14. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 81. mijenja se i glasi: (1) U svrhu ishođenja građevinske dozvole za građenje građevine odnosno zgrade, javnopravno tijelo određeno posebnim propisom po zahtjevu upravnog tijela odnosno Ministarstva utvrđuje posebne uvjete u slučaju u kojem je to propisano posebnim propisom. (2) Javnopravnoj tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili zahtjev za njihovo utvrđivanje rješenjem odbiti u roku od trideset dana od dana primitka urednog zahtjeva. (3) Smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se građevina može priključiti na infrastrukturu ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 3. ovoga članka investitoru i/ili projektantu ne dostavi posebne uvjete, odnosno uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta, odnosno uvjeta priključenja. (4) U rješenju o uvjetima javnopravnog tijela, javnopravno tijelo mora navesti koji projekti, elaborati, grafički prilozi, proračuni i sl. su potrebni za ishođenje suglasnosti za upotrebu građevine. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer navedeno nije predmet tog članka.
534 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 13. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 74. mijenja se i glasi: (1) Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata na temelju kojeg se zgrada, odnosno građevina gradi. Izvedenim projektom razrađuje se idejni projekt i daju dokazi ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevine te druge propisane i određene zahtjeve i uvjete javnopravnih tijela. (2) Izvedbeni projekt može biti: 1. Arhitektonski izvedbeni projekt 2. Građevinski izvedbeni projekt 3. Elektrotehnički izvedbeni projekt 4. Strojarski izvedbeni projekt (3) Sastavni dio izvedbenog projekta je i elaborat iskolčenja građevine odnosno zgrade. (4) Sastavnio dio izvedbenog projekta je troškovnik po kojem se ugovaraju radovi na građevini, odnosno zgradi i provode postupci definirani Zakonom o javnoj nabavi (5) Sadržaj i razina razrade izvedbenog projekta propisuje se posebnim propisom donesog na temelju ovog Zakona. Izvedbeni projekt mora biti izrađen da se na temelju njega u potpunosti može izgraditi zgrada, odnosno građevina. Obrazloženje: Glavni projekt kako je sada propisan preopsežan je za ishođenje građevinske dozvole, a nedovoljno razrađen za izvođenje. Na ovaj način rasterećuje se investitora u fazi ishođenja građevinske dozvole, a u fazi izvedbe osigurava mu se potpuna projektna dokumentacija potrebna za točno izvođenje. Javnopravna tijela kod izdavanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja propisuju koje elemente izvedbenog projekta je potrebno izraditi za ishođenje suglasnosti za uporabu građevine. Elaborate, proračune, grafičke prikaze i sl. na temelju kojih daju suglasnost za uporabu građevine. Članak 75. mijenja se i glasi: Autorska prava na zgradi odnosno zgradi projektiranoj idejnim projektom i građenjem u skladu s tim projektom stječu se sukladno posebnom zakonu. Projektant idejnog projekta može se posebnim ugovorom o izradi projekta određi autorskog prava na projekt i građenje u skladu s tim projektom. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
535 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Prihvaćen Prihvaća se.
536 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 11. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 71. mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta građevine je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje trasa, koridor, odnosno površina katastarskih čestica i/ili njezini dijelova. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje trase, koridora, odnosno površine katastarskih čestica i/ili njezinih dijelova za gradnju građevine u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
537 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 10. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 70. stavak (1) mijenja se i glasi: (1) Sastavni dio idejnog projekta zgrade je i geodetski elaborat kojim se utvrđuje građevna čestica odnosno obuhvat zahvata u prostoru. (2) Geodetski elaborat izrađuje se kao fizički zasebni dio glavnog projekta. (3) Na temelju geodetskog elaborata međusobno se usklađuje stanje u katastru, zemljišnoj knjizi i naravi, ako je to potrebno, te se provodi formiranje građevne čestice u katastru. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
538 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 9. Predlažem sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
539 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 7. KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već izrečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
540 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 6. Predlažem sljedeću izmjenu: U članku 50. stavak 2. mijenja se i glasi: (2) Fizička osoba koja je investitor građevine za svoje potrebe može sama izraditi projekte potrebne za ishođenje akata propisane ovim Zakonom i obavljati stručni nadzor građenja ako ima završen diplomski sveučilišni ili preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij odgovarajuće tehničke struke i ima položeni stručni ispit prema posebnom propisu." Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer predložena odredba nije razumljiva.
541 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 5. Čl. 19 st. 2.….Što znači iznimno kad ni dosadašnja sintagma iz st. 1. istog članka „u skladu s pravilima struke“ nije bila jasna i izazivala je mnoga pitanja ? Znači li to da dopuštenih 0,30 m mijenjaju temeljne zahtjeve za građevinu i/ili lokacijske uvjete ? Predlažem sljedeću izmjenu: (1) U članku 19. riječi glavni projekt mijenjaju se u „idejni projekt“. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: (2) Prilikom građenja građevine dopušteno je odstupanje u odnosu na idejni projekt u pogledu vanjske mjere građevine, ukoliko je potreba za tim utvrđena razradom idejnog projekta u pogledu potreba za zadovoljavanje temeljnih zahtjeva za građevinu, osim u pogledu odstupanja od obveznog građevinskog pravca i najmanje udaljenosti od međe. (3) Odstupanja iz stavka 2. ne mogu biti veća od minimalno potrebnih zbog razlike u odabiru konstruktivnog sustava i sustava toplinske zaštite zgrade. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
542 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 2. Predlažem da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer takvo razvrstavanje je potrebno za sustav e Dozvole.
543 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. U Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 20/17) članak 3. mijenja se i glasi: (1)Značenje pojedinih pojmova u smislu ovog Zakona te propisa i akata koji se donose na temelju ovog Zakona definirani su jedinstvenim Pojmovnikom kojeg donosi Ministar graditeljstva i prostornog uređenja. (2) Pojmovnik iz stavka 1. donijet će se do dana stupanja na snagu ovog Zakona te će prestati vrijediti sve odredbe i tumačenja pojedinih pojmova različito definiranih u Zakonu i propisima donesenim na temelju Zakona. (3) Pojmovnik iz stavka 1. objavljuje se u elektronskom obliku na stranicama Ministarstva te se po potrebi jednom godišnje nadopunjuje i revidira. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe, obzirom da je u tijeku izrada pravilnika kojim se uređuje ovo pitanje.
544 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 1. Čl. 3. točka 21. (nekad 19. ) pojam Rekonstrukcije u svojoj definiciji bi trebao umjesto rječice „ili“ imati rječicu „i/ili“ jer je moguće da se zahvatom rekonstrukcije utječe na temeljna svojstva građevine , ali i na promjenu lokacijskih uvjeta. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer za to nema potrebe s obzirom da se radi o rekonstrukciji čime je ispunjen jedan od dva propisana uvjeta.
545 Maja Tutavac KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA !! NE SLAŽEM SE SA PREDLOŽENIM IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O GRADNJI !! Građevinska dozvola bi se trebala ishoditi idejnim projektom, a glavni i izvedbeni projekt bi trebala biti obavezna dokumentacija na gradilištu. Trajanje dobivanja dozvole se sastoji od vremena koje je potrebno za izradu projekta i vremena potrebnog za čekanje obavijesti o posebnim uvjetima, posebnih uvjeta, potvrda glavnog projekta, dozvole i sl. Dakle skratiti proceduru, a ne ukidati projekte!!! S obzirom da je većina građevinskog fonda u RH sastavljena od stambenih zgrada do 400m2, izbacivanjem svih projekata osim arhitekture i konstrukcije još više će se degradirati kvaliteta izgrađenog, a nije jasno čime će se postići i dokazati energetska potrošnja tih zgrada. Tko će projektirati sustave grijanja, hlađenja i ventilacije? I dosta više sa učestalim izmjenama zakona i pravilnika!!! Čemu to??? Trebaju nam zakoni, pravilnici i općenito propisi koji će biti dugotrajni a ne da imaju rok trajanja kao jogurti. Djelomično prihvaćen Ne prihvaća se u dijelu koji se odnosi na neslaganje, a u ostalom dijelu se prihvaća.
546 Maja Žuvanić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA 1. Glavni projekti svih struka za najmanje zgrade 3.skupine su nerentabilna procedura kako za investitora tako i za projektante, jer su dovoljno detaljni da njihova izrada traje preduga, a nedovoljno detaljni za izvođenje građevine. U slučaju ne potvrđivanja jednog od projekata od strane nekog javnopravnog tijela, može doći do izmjene i ostalih projekata što je investitoru dodatni trošak. - predlaže se uvođenje idejnog projekta kojim se definiraju opći i posebni uvketi, te uvjeti priključenja, a posebno se definiraju lokacijski uvjeti. Projektant je dužan idejni projekt izraditi tako da može doći do odstupanja u vanjskim gabaritima, i to tako da se ne ugrožava udaljenost od regulacije i medje, da se ostale mjere mogu povećati do maximalno 0.3m u odnosu na svaki dio pročelja i po visini (do maksimalne granice određene prostornim planom); odstuapanja u ostalim tehničkim rješenjima mogu biti isključivo u granicama tehnički opravdanih rješenja, te bez ugrožavanja bitnih zahtjeva za građevinu 2. Građenju građevine može se pristupiti na osnovu izvedbenog projekta koji se satoji iz potrebnog broja projekata odgovarajućih struka. Izvedbenim projektom se može mijenjati idejni samo u granicama koje su ranije navedene 3. Sastavni dio idejnog projekta je prikaz obuhvata zahvata (granica parcele) sa prikazom lomnih točaka u gml formatu, dok se uvođenje lomnih točaka građevine obvezuje u izvedbenom projektu 4. Prebacivanje ishođenja posebnih uvketa/uvjeta priključenja od strane nadležnog upravnog tijela, a na zahtjeva projektanta nije smanjivanje procedura nego samo njihovo preslagivanje. Također, nije dopustivo da javnopravno tijelo u slučaju izdavanja uvjeta priključenja ne izda iste (da se podrazumijeva da su izdani) jer neki uvjeti jednostavno moraju biti dostupni projektantu za projektiranje 5. Uvesti obvezu izdavanja mišljenja nadležnog upravnog odjela na osnovu idejnog rješenja je li zahvat u suglasnosti sa nadležnim planom; do izdavanja akta za građenje projektant nema nedvosmislen odgovor radi li sve po planu; ili lokacijsku informaciju uvesti u formi nekadašnjih urbanističkih uvjeta Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer bi uvođenje dodatnog projekta (dva umjesto jednog) bilo protivno cilju Zakona. Za ostale, pak, prijedloge se cijeni da ne pridonose ostvarenju cilja Zakona.
547 Marija Gojčeta KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Poštovani, Smatram da se u Članku 182. Zakona o gradnji treba izmijeniti datum 1.10.2007. godine, za nekoliko godina kasnije odnosno barem za 5-6 godina, kad je počeo oporavak građevinarstva. Naime, iz razloga, što su mnoge građevine izgrađene u svemu prema građevinskoj dozvoli izdanoj nakon 1.10.2007. g.upravo u to vrijeme zbog teške građevinske krize, došle u vrlo tešku i nezavidnu situaciju, propale otišle u stečaj i likvidaciju a građevine koje su gradili su ostale ili napola izgrađene ili gotove ali bez uporabne dozvole. Takvi pravni subjekti koji više ne postoje da ne mogu organizirati tehnički pregled i dobiti uporabnu dozvolu za objekte koje su izgradili, pa investitor iako je završio gradnju ne može dobiti uporabnu dozvolu jer mu nema tko izdati potrebna izvješća i organizirati tehnički pregled. Naime ako je neka tvrtka likvidirana nakon stečaja pravno nitko nije ovlašten išta napisati, potpisati niti ovjeriti potpisom i pečatom, čak i ako su svi živi i nisu pobjegli raditi izvan Hrvatske, a da ne govorim da su mnogi umrli ne mogavši preživjeti svoju propast. Usporedbe radi ukazujem na Zakon o ozakonjenju nezakonito izgrađen ih zgrada, koji je upravo u to vrijeme omogućio mnogim nelegalnim graditeljima legalizaciju svakojakih objekata. Ovdje se radi o legalnim objektima građenim u skladu s pravomoćnom građevnom dozvolom, ali jednostavno nema ovlaštene osobe koja može organizirati tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole. Obzirom na protek više od 10 godina od roka 1.10.2007. godine do kad se po važećem Zakon može dobiti Uporabna dozvola za građevine izgrađene na temelju građevne dozvole izdane prije 1.10.2007. godine, a upravo u tom proteklom razdoblju se dogodila velika građevinska kriza, nakon koje su samo malobrojni opstali, smatram da bi taj rok trebalo produžiti za sve one koji su se našli u takvoj situaciji ne svojom voljom nego višom silom. Nadam se da ćete usvojiti moj prijedlog, jer zakone bi trebalo pisati po mjeri i potrebama građana, kako im pomoći a ne odmoći. Ovaj prijedlog je svakako u trendu propisa o legalizaciji nezakonito izgrađenih objekata, pa mislim da nitko ne bi trebao imati ništa protiv ovakve izmjene Zakona o gradnji. Hvala. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, jer se cijeni da prihvaćanje primjedbi ne bi doprinijelo ostvarenju cilja Zakona.
548 Marko Deković KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA , Članak 12. Mišljenja sam da je vraćanje kategorije manje zahtjevnih zgrada (po kvadraturi ili na drugi način) načelno dobra ideja. Takav prijedlog prebacuje odgovornost na struku što je dobro. Smatram da je većina projektanata realna i korektna te neće raditi složeni termotehnički sustav ili sustav elektroinstalacija bez projekta jer je cijena tih projekata u odnosu na investiciju beznačajna, a odgovornost za kvalitetu ogromna(s druge strane raditi projekt za jedan klima uređaj je besmisleno). Na tehničkom pregledu svakako treba predočiti projekte pa je stvar čista. Ono što je nejasno je odnos prema čl.110 po kojem se i za građevine 3b predaju potvrde glavnih projekata pa se zapravo ništa u odnosu na današnji zakon ne mjenja u smislu prikpljanja potvrde o potvrdi Rješenje o uvjetima građenja je bio dobar zakonski alat uz izmjenu da je obavezna provedba utvrđivanja međa i naravno tehnički pregled. Nije prihvaćen Ne prihvaća se, zbog argumenata iznesenih u ovom savjetovanju od brojnih drugih sudionika.
549 Marko Iviček KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA Članak 4. mijenja se i glasi: "(1) Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom prema ovome Zakonu razvrstavaju u pet skupina, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2.a skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti i provodi postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš i/ili ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu 2.b skupina – građevine za koje se utvrđuju posebni uvjeti, a ne provodi postupak donošenja rješenja o prihvatljivosti zahvata za okoliš 3.a skupina – građevine za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti 3.b skupina – zgrade stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m² i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti. (2) U slučaju ispunjavanja više uvjeta iz stavka 1. ovoga članka ili sumnje, pri utvrđivanju skupine za određenu građevinu primjenjuje se zahtjevnija skupina.". KOMENTAR NA PREDLOŽENO: Na zahtjevnost postupaka u vezi s gradnjom ili na zahtjevnost postupaka u vezi ishođenja građevinske dozvole ? To ne mora biti uvijek proporcionalno, odnosno gradnja jednostavnije građevine ( po skupinama ) ne znači i manji broj procesnih radnji u postupku ishođenja dozvole. Nadalje, u pojmovniku su se jasno razdvojili posebni uvjeti od uvjeta priključenja, a onda se kod razvrstavanja građevina iste građevine nigdje ne vežu i uz kriterij uvjeta priključenja ? Znači li to da se smatra kako uz postupak traženih posebnih uvjeta nužno idu i traženi uvjeti priključenja i obrnuto: ako nema posebnih uvjeta, nema ni uvjeta priključenja ? Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Gdje su nestale građevine definirane Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima? Primjer odnosa gore navedenog pod točkom 2. i spomenutog Pravilnika: Ako se npr. nad postojećom zgradom izvode radovi za koje je prema Pravilniku o jednostavnim i drugim građevinama i radovima dostatan (samo) glavni projekt, a koja zgrada se nalazi unutar konzervatorske jezgre, tada su za istu potrebni posebni (konzervatorski) uvjeti, ali ne i uvjeti priključenja jer je zgrada postojeća pa time moguće i priključena. Prema tome, ona bi se trebala svrstati u kategoriju 2b, a prema dosadašnjem Zakonu bila je na dnu kategorizacije ??? Da li je to intencija zakonodavca s obzirom da se govori o pojednostavljenju ? Nadalje, svaka zgrada je građevina , ali svaka građevina nije zgrada pa je kategorija 3b zapravo podskup kategorije 3a. Nepotrebno detaljiranje kategorija, o čemu svjedoče i slijedeći članci izmjena koji ponovno često spajaju kategorije (čl. 59., čl. 101., čl. 124., čl. 140., čl. 144., čl. 162. ) Zatim, s obzirom na razdvajanje posebnih uvjeta od uvjeta priključenja, kako tumačiti tražene potvrde na glavni projekt za građevine iz čl. 6. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ? Da li su to potvrde glede posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja ? Ili jednog i drugog ? Ukoliko je točno ovo zadnje, uskladiti i u tom dijelu Pravilnik s novim Zakonom. U koju skupinu spadaju građevine iz navedenog Pravilnika ? Ovaj članak definitivno nije dobar !!! Što bi se kvalitativno i sadržajno promijenilo da njega uopće nema ? Kako on utječe na daljnju proceduru u postupku ishođenja građevinske dozvole ? Gdje se to vidi da je zbog različitih kategorija skraćena procedura ? Ona je ista, samo je sadržaj unutar procedure manji ili veći. S obzirom na novost „ e konferencije“, svejedno je da li se traži 3 ili 7 posebnih uvjeta; jedno, nijedno ili više uvjeta priključenja. Mogu li u praksi biti sve ove kombinacije : 1. Ima posebnih uvjeta i ima uvjeta priključenja ( 2b skupina ako nema procjene utjecaja na okoliš ? ) 2. Ima posebnih uvjeta nema uvjeta priključenja ( opet 2b skupina ? ) 3. Nema posebnih uvjeta, ali ima uvjeta priključenja ( 3a ili 3 b ? ) 4. Nema posebnih uvjeta niti uvjeta priključenja ( koja je to skupina ? ) Predlažemo da razvrstavanje građevina ostane kao što je definirano Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji NN20/17. Članak 4. mijenja se i glasi: "Građevine i radovi na građevinama se s obzirom na zahtjevnost gradnje prema ovome Zakonu razvrstavaju u tri kategorije, od zahtjevnijih prema manje zahtjevnima, kako slijedi: 1. skupina – građevine koje se planiraju Državnim planom prostornog razvoja 2. skupina – ostale građevine, osim građevina 1. i 3. skupine 3. skupina – građevine koje se prema pravilniku iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona mogu graditi bez građevinske dozvole.". Obrazloženje: Razvrstavanje po skupinama na ovaj način je jasno i nije podložno manipulacijama i slobodnom tumačenju. Na ovaj način su sve građevine osim građevina planiranih Državnim planom prostornog razvoja i građevine i radovi koji se izvode prema Pravilniko o jednostavnim i drugim radovima i građevinama, svrstane u jedinstvenu skupinu i prolaze jedinstvenu proceduru ishođenja akata za gradnju i uporabu. U članku 59. stavku 2. riječi: "zgrada 3. skupine" zamjenjuje se riječima: "3.a i 3.bskupine". KOMENTAR Čl. 59. st. 2. : iza riječi građenja dodati građevine ( gramatički ), iako je stav o detaljiranju skupina 3a i 3b već rečen. Dosad se obaveza stručnog nadzora glede SAMO mehaničke otpornosti i stabilnosti odnosila samo na građevine 3. skupine (iz Pravilnika) ? Sada je taj „blaži“ kriterij ugrozio struku. Kako to pojednostavljuje proceduru ishođenja građevinske dozvole ? Ali zasigurno preskače kontrolu kvalitete gradnje glede drugih temeljnih svojstava građevine iz navedenih kategorija ? U članku 68. stavcima 2. i 3. iza riječi: "posebnim uvjetima" stavljaju se zarezi i dodaju se riječi: "uvjetima priključenja". Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase: "(4) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je izrađen u skladu s lokacijskom dozvolom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 2. ovoga članka. (5) Glavni projekt za građenje građevine za koju se prema posebnom zakonu ne izdaje lokacijska dozvola sadrži izjavu projektanta da je glavni projekt izrađen u skladu prostornim planom i drugim propisima, uvjetima i pravilima iz stavka 3. ovoga članka.". Predlažemo sljedeću izmjenu: Članak 67. mijenja se i glasi: Projekti u smislu ovog Zakona razvrstavaju se prema namjeni i razini razrade na: 1. Idejni projekt 2. Izvedbeni projekt 3. Tipski projekt 4. Projekt uklanjanja građevine Iza članka 67. dodaje se naslova Idejni projekt. Članak 68. mijenja se i glasi: (1) Idejni projekt u smislu ovog Zakona je idejni arhitektonski projekt koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole zgrada, te idejni projekt odgovarajuće tehničke struke koji se izrađuje za ishođenje građevinske dozvole drugih građevina. (2) Idejni projekt za ishođenje građevinske dozvole izrađuje se u skladu s uvjetima za građenje građevina propisanim prostornim planom, ovim Zakonom, tehničkim propisma i drugim propisima donesenim na temelju ovog Zakona, te pravilima struke. Članak 69. mijenja se i glasi: (1) Izrad idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno, prethodi izrada: 1. Geomehaničkog elaborata 2. Konzervatorskog elaborata 3. Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja (2) Na temelju idejnog projekta, ovisno o vrsti građevine, odnosno radova, ako je to propisano posebnim zakonom ili ako je potrebno za razradu izvedbenog projekta, slijedi izrada: 1. Krajobraznog elaborata 2. Prometnog elaborata 3. Elaborata tehničko-tehnološkog rješenja 4. Elaborata zaštite od požara 5. Elaborata zaštite na radu 6. Elaborata zaštite od buke 7. Projekt racionalne upotrebe energije i toplinske zaštite 8. Elaborata alternativnih sustava energije 9. Drugog potrebnog elaborata zatraženog od javnopravnog tijela Članak 72. mijenja se i glasi: "Iznimno od članka 69. stavka 1. ovoga Zakona, glavni projekt za zgradu razvrstanu u 3.b skupinu građevina može sadržavati samo arhitektonski projekt i/ili građevinski projekt.". KOMENTAR Čl. 72. U prekriženom st. 1. tog članka također je stajala rječica „ i/ili “koja dosad nije izazvala tako mnogo uzbuđenja kao u novom čl. 72 iako ni tada , za građevine 3. skupine (Pravilnik), nije imala smisla. Kako se igdje glavni projekt može sastojati od samo jedne knjige ( jedne strukovne odrednice ), osim možda za prometnicu bez infrastrukture ? Koliko knjiga glavnog projekta treba imati npr. bazen ? U kojoj je on skupini ? Ako nije u 3b (a sigurno nije jer nije zgrada !) znači da mora imati više od dviju knjiga ? Minimum od dviju knjiga glavnog projekta je „privilegij“ koji pripada samo 3b skupini ( arhitektonska i građevinska) ? Prema dosadašnjem Zakonu mogao je imati samo jednu knjigu ( 3. skupina – Pravilnik – i/ili ) što je također bilo loše. Rezultat za bazen iz primjera je : s dosadašnje jedne knjige na barem tri knjige glavnog projekta. Ovaj slikoviti primjer pokazuje kako navedena kategorizacija nije u duhu intencija izmjena da se nešto smanji, skrati, ubrza… Ne želim reći da je svako ubrzanje nužno i dobro, ali primjer pokazuje nekonzistentnost namjere. Članak 72. mijenja se i glasi: (1) Iznimno od članka 69. stavka 1. ovog Zakona, za radove i građevine iz 3. skupine građevina može se izraditi samo izvedbeni projekt. Obrazloženje: Za jednostavne radove i građevine puno je bitniji izvedbeni projekt jer su to svi radovi i građevine koje se odmah izvode po tom projektu. To se pokazalo posebno osjetljivim kod energetskih obnova koje su provođene na temelju glavnih projekata. Još problematičnije je što su trošk