Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 5. - Vezano za članak 5. s kojim se u članku 47. dodaje stavak 3. „Prilikom preprate pritvorenik mora biti vezan sredstvima za vezivanje. O primjeni sredstava za vezivanje ne podnosi se pisano izvješće“. S ovim izmjenama se ponovno vraća odredba koja je bila izbrisana izmjenama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) iz 2014. godine te nema obrazloženja zbog čega se ponovno vraća, pogotovo što je suprotna Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima ( u daljnjem tekstu: ZPPO) i Pravilniku o načinu postupanja policijskih službenika. Prema ZPPO se sredstva prisile primjenjuju u slučajevima radi zaštite života ljudi, svladavanja otpora, sprječavanja bijega, odbijanja napada i otklanjanja opasnosti ako je vjerojatno da se mjerama upozorenja i naredbi neće postići cilj. To pokazuje da mora postojati individualna procjena i razlog primjene sredstava prisile nasuprot ovoj odredbi u kojoj se određuje primjena prilikom svakog preprata pritvorenika. Smatramo da je individualna procjena ključna kako bi se utvrdilo trebaju li se koristiti sredstva prisile i u kojem razmjeru . Nadalje, u čl. 85. ZPPO se navodi da policijski službenik je ovlašten uporabiti sredstva za vezivanje radi sprječavanja 1). otpora osobe ili odbijanja napada usmjerenog na policijskog službenika, 2). bijega osobe ili 3). samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe, te stoga predložena izmjena u Pravilniku nije u skladu sa Zakonom. Isto tako u čl. 133. st. 6. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika se navodi da „Policijski službenik vezat će osobu koju privodi, dovodi i uhićenu osobu, ako prijeti opasnost od bijega, otpora ili napada te osobe na policijskog službenika, njenog samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe“. Ujedno u Pravilniku u čl.48.st.1. se navodi da „Pritvorski nadzornik će prije preprate naložiti pretragu pritvorenika, te će pritvorenika i policijske službenike određene za prepratu upoznati s mogućnošću primjene uporabe sredstava prisile i vatrenog oružja u slučaju napada ili bijega pritvorenika“, pa bi izmjena čl.47. bila u suprotnosti sa postojećom odredbom iz čl.48. Pravilnika gdje se uporaba sredstava koristi kao mogućnost, a ne obaveza u svakom slučaju. S toga predlažemo da se navedena izmjena izbriše iz Nacrta prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici, kako bi čl.47. bio usklađen s ZPPO, kao i s Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika. - Vezano za članak 5. s kojim se mijenja članak 47. predlažemo da se stavak 5. koji glasi „ Pritvorenik se u pravilu prepraćuje pješice i policijskim vozilom za dovođenje“ promjeni: „ Pritvorenik se u pravilu prepraćuje policijskim vozilom za dovođenje, a iznimno pješice na način da se ne ugrozi dostojanstvo i privatnost pritvorenika“. Obrazloženje: Imajući u vidu pritužbe građana zbog načina privođenja i dovođenja od strane policije, pučka pravobraniteljica je zatražila da se u svakom postupanju prema osobi lišenoj slobode poštuje dostojanstvo, ugled i čast. Naime, sukladno odluci ESLJP ( M. i M. protiv Hrvatske 2015.) gdje se navodi da je ponižavajuće postupanje ako kod žrtve uzrokuje osjećaj straha, patnje i podređenosti, odnosno koje ponižava ili umanjuje vrijednost pojedinca, pučka pravobraniteljica je dala preporuku da se poduzmu dodatne mjere kako bi se zaštitilo dostojanstvo osoba lišenih slobode kada se privođenje provodi pješice. Nije prihvaćen Odredba članka 47. stavka 3. Prijedloga izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (u daljnjem tekstu: Pravilnik): „Prilikom preprate pritvorenik mora biti vezan sredstvima za vezivanje. O primjeni sredstava za vezivanje ne podnosi se pisano izvješće.“ je nadopunjena i odredbom članka 47. stavka 4.: „Policijski službenik neće vezati maloljetnu osobu, trudnicu u vidljivom stadiju trudnoće, stariju i vidljivo bolesnu ili nemoćnu osobu i teškog invalida, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika, život druge osobe ili vlastiti život.“ te je na taj način usklađena sa Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima. Sukladno odredbama Zakona o kaznenom postupku i Zakona o sudovima za mladež propisano je da državni odvjetnik radi ispitivanja uhićenika nalaže policiji njegovo dovođenje iz pritvorske policijske jedinice državnom odvjetniku odnosno sucu za mladež, kao i njegovo dovođenje sucu istrage. Tom prilikom se osoba prepraćuje pješice i policijskim vozilom za dovođenje, iznimno i drugim policijskim vozilom, te postoji povećana mogućnost bijega osobe. Radi sprječavanja bijega osobe prilikom preprata, Prijedlogom izmjena i dopuna Pravilnika propisuje se obvezno vezivanje sredstvima za vezivanje te su ispunjeni uvjeti za uporabu sredstava prisile iz članaka 82., 83. i 85. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (razlog uporabe sredstava za vezivanje je sprječavanje bijega uhićenika/pritvorenika prilikom preprate budući je vjerojatno da se mjerama upozorenja i naredbi neće postići cilj, sredstva za vezivanje ne uporabljuju se u mjeri većoj od nužne za ostvarenje svrhe postupanja, radi se o najblažem sredstvu prisile kojim se postiže cilj te uporaba sredstava za vezivanje prestaje odmah po završetku preprate) i članka 4. Pravilnika (pritvorenikova sloboda i prava mogu biti ograničeni u mjeri potrebnoj da se spriječi bijeg pritvorenika). Odredba članka 48. stavka 1. Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (u daljnjem tekstu: Pravilnik) se nije mijenjala, a ista ne isključuje obvezu vezivanja sredstvima za vezivanje sukladno predloženom članku 47. stavku 3. izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika. Odredba predloženog članka 47. stavka 5. izmijenjenog i dopunjenog Pravilnika se nije mijenjala u odnosu na važeći Pravilnik, a zaštita dostojanstva osoba lišenih slobode i drugih osoba prema kojima policijski službenici primjenjuju policijske ovlasti je već propisana odredbama članka 14. stavka 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima kao i člankom 3. Pravilnika.
2 Ured pučke pravobraniteljice PRAVILNIK, Članak 6. - Vezano za članak 6. „ Obrazac Pouke o pravima uhićenika, Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu i Pritvorskog zapisnika tiskani uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijamu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (»Narodne novine«, br. 78/14.) zamjenjuju se obrascima koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio“. Tijekom obilazaka policijskih postaja i pritvorskih jedinica Nacionalni preventivni mehanizam koji je u mandatu pučke pravobraniteljice vrši uvid u evidencije, radi utvrđivanja poštuju li se prava osoba lišenih slobode. Unatoč preporuci pučke pravobraniteljice, primjećujemo da i nadalje postoji problem s popunjavanjem dijela izvješća o postupanju s uhićenom osobom, kao i podaci o vremenu puštanja na slobodu/predaji sudu ili drugom tijelu. Razlog tome je što se Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu dostavlja drugim nadležnim tijelima prije primopredaje osobe pritvorskoj jedinici ili na sudu, stoga je otežano upisati točno vrijeme kretanja. Iako su obrascem Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku jedinicu obuhvaćena sva postupanja prema uhićeniku, potrebno je prilagoditi raspored pojedinih njegovih rubrika na način da doista odgovara tijeku postupanja. Stoga predlažemo da se u ovome obrascu razdvoji postupanje s uhićenom osobom i njenim kasnijim dovođenjem u pritvorsku jedinicu kako bi se točno znalo do kada je osoba bila uhićena u policijskoj postaji (potvrđeno potpisom uhićene osobe) te kada je dovedena i predana pritvorskom nadzorniku. U sadašnjem obrascu uhićena osoba potpisuje Izvješće o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu još dok je u policijskoj postaju te najčešće, zbog prije opisane situacije, rubrike koje se odnose na vrijeme predaje pritvorskoj jedinici te koji su policijski službenici doveli uhićenika u pritvorsku jedinicu ostaju prazne, ili se naknadno ispunjavaju nakon što se uhićena osoba već prije potpisala na kraju obrasca. Isto tako predlažemo da se u obrascu Izvješća o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu u dijelu gdje se ispunjavaju osobni podatci nakon rubrike „ ime oca“ doda „ ime majke“ ili „ ime i prezime roditelja“ kako bi bilo ujednačeno s ostalim obrascima (Pouka o pravima uhićenika i Pritvorski zapisnik). Prihvaćen Nakon razmatranja iznijetih primjedbi izvršena je prilagodba rasporeda rubrika u Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu kako bi se omogućilo da raspored rubrika u izvješću prati tijek postupanja sa osobama te je u rubrici gdje se ispunjavaju osobni podaci umjesto rubrike „ime oca“ stavljena rubrika „ime oca/majke“. Sukladno navedenome u prilogu dostavljamo prilagođeni obrazac Izvješću o uhićenju i dovođenju u pritvorsku policijsku jedinicu.