Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elemenata ESF poziva na dostavu projektnih prijedloga „Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva“

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova RERA SD NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 7.PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJ/I I PARTNER/I (AKO JE PRIMJENJIVO) Molimo da se precizira termin pod i) razvojne agencije. Ukoliko se misli na županijske razvojne agencije, umjesto termina "razvojne agencije" trebao bi se koristiti termin regionalni koordinator, kako bi se uskladili sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH (NN 123/17) kojim se definira regionalni koordinator - javna ustanova koja obavlja poslove od javnog interesa osnovana s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnog razvoja za područje jedinice područne (regionalne) samouprave«. Ukoliko se misli na lokalne razvojne agencije, u skladu s člankom 29 i 30 istog Zakona, trebalo bi se istaknuti termin lokalne razvojne agencije. Prihvaćen Pod i) razvojnim agencijama kao prihvatljivim partnerima u sklopu ove operacije podrazumijevaju se: a) regionalni koordinatori i b) lokalne razvojne agencije te će se isto istaknuti i u Uputama za prijavitelje.
2 Javna ustanova RERA SD NACRT KLJUČNIH ELEMENATA ESF POZIVA NA DOSTAVU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA „USPOSTAVA REGIONALNIH CENTARA KOMPETENTNOSTI U SEKTORU TURIZMA I UGOSTITELJSTVA“, 10.ADMINISTRATIVNI PODACI (ROK, OBLIK I MJESTO (AKO JE RELEVANTNO) PODNOŠENJA PROJEKTNIH PRIJEDLOGA) Smatramo da je trajanje natječaja od 60 dana neprihvatljivo kratak rok s obzirom na broj elemenata aktivnosti koje će se razrađivati kroz projektni prijedlog i raspoloživa sredstva po prijavitelju te činjenicu da su paralelno u tijeku i pripreme komplementarnih projekata za natječaj Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju iz EFRR. Primljeno na znanje Predviđeno trajanje natječaja u modalitetu ograničenog privremenog poziva od 60 kalendarskih dana u skladu je sa Smjernicama za Europski socijalni fond 2014.-2020. Uzevši u obzir proceduralne rokove do objave poziva, predviđeno vrijeme provedbe (48 mjeseci) te pravilo N+3, nema velikog prostora za produljenje roka za podnošenje projektnih prijedloga.