Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o Prijedlogu ključnih elemenata poziva za dostavu projektnih prijedloga "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima: Strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA  , 4Prihvatljive aktivnosti Smatramo da bi aktivnosti od 2.1. do 2.5. bilo potrebno implementirati na razini podsektora, a ne na način da svaki RCK zasebno razvija standarde zanimanja, kvalifikacija, modernizaciju strukovnog kurikuluma i individualiziranih programa. Besmisleno je da RCK-ovi u istim podsektorima provode navedene aktivnosti zasebno.. Nemamo u RH na raspolaganju toliko vanjskih stručnjaka koji bi mogli pojedinim RCK-ovima pomoći u provedbi tih aktivnostima. Smatramo da je potrebno element 2 izdvojiti it javnog poziva i organizirati podsektorske radne grupe u kojima će biti timovi svake škole koja je imenovana RCK-om u određenom podsektoru te vanjski stručnjaci i stručnjaci MZO-a koji će zajednički implementirati te aktivnosti. One su nužno potrebne da koncept RCK-ova zaživi. Nakon toga svaki RCK može standarde i kurikulume u manjoj mjeri prilagoditi prema specifičnostima regije. Može se razmisliti i da se za element 1 organizira zajednička edukacija o uspostavi organizacije rada i razvoja Centra. Primljeno na znanje Komentar će biti uzet u obzir pri izradi natječajne dokumentacije odnosno detaljnih uvjeta Poziva.
2 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA  , 3Prihvatljivi prijavitelji i partneri Potrebno je dodati kao prihvatljive partnere znanstvene organizacije koje nisu upisane u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti MZO-a. Imamo slučaj da postoji organizacija u regiji koja je nedavno započela s radom, njezino područje djelovanja je kompatibilno podsektoru Centra (strojarstvo), organizacija nema još uvjete za akreditaciju, ali će ih u skoro vrijeme imati. Nije prihvaćen S obzirom da postupku ulaska u Upisnik, a kroz primjenu odredbi Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju i Pravilnika o upisniku znanstvenih organizacija i upisniku visokih učilišta, prethodi inicijalna procjena zadovoljenja minimalnih uvjeta stručnih, strateških, materijalnih i ljudskih kapaciteta podnositelja zahtjeva za ulazak u Upisnik primjenjuje se ovaj kriterij prihvatljivosti za znanstvene organizacije. S druge strane, uzevši u obzir da se od regionalnih centara očekuje visoka kvaliteta i inovativna obilježja obrazovnih usluga koje će se nuditi korisnicima centara, inicijalna procjena kapaciteta partnerske znanstvene organizacije, koja se potvrđuje ulaskom u Upisnik, ukazuje na stanoviti potencijal organizacije za doprinos radu centra u tim segmentima.
3 Javna ustanova za razvoj Međimurske županije REDEA 2Financijska alokacija i iznos bespovratnih sredstava, 1.1.Ukupna raspoloživa sredstva Zbog čega je iznos operacije za podsektore strojarstvo, elektrotehnika o računalstvo, poljoprivredu i zdravstvo (unutar kojih je imenovano čak 19 RCK-ova) 400.000.000,00 KN, prema čemu onda za podsektor turizma (unutar kojeg je imenovano 6 RCK-ova) ostaje na raspolaganju čak 300.000.000,00 kn? Primljeno na znanje Sredstva za pojedine Pozive alocirana su temeljem analize potreba za ulaganjima u pojedine (pod)sektore iskazanih u Razvojnim planovima.
4 Tehnička škola Karlovac   Navedeno je na Konzultacijskom sastanku u okviru pripreme Poziva na dostavu projektnih prijedloga održanog 15. ožujka 2019. godine (prezentacija sa sastanka) da kroz Poziv ESF-a u najavi "Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju u (pod)sektorima strojarstvo, elektrotehnika i računalstvo, poljoprivreda i zdravstvo, turizam i ugostiteljstvo" nije prihvatljivo financiranje nabave iste opreme koja je bila predmet nabave u Pozivu "Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja financiranom u sklopu Operativnog programa Konkurentnosti kohezija 2014.-2020" koji je trenutno otvoren. Predlažemo da se u Pozivu jasnije i konkretnije definira prihvatljivost opreme tj. odnosi li se navedeno na nabavu iste kategorije opreme navedene pod točkom 2.9.1. prihvatljive kategorije troškova Poziva MRRFEU „Uspostava infrastrukture“ (specijalizirana oprema, oprema za radionice, laboratorije, moderne tehnologije, specijalizirane informatičke opreme, specijalizirane didaktičke opreme i drugih pomagala, informatička oprema, namještaj) ili se navedeno odnosi na istoimenu opremu. Primjerice: Prijavitelj ili Partner kroz Poziv MRRFEU „Uspostava infrastrukture“ nabavi specijaliziranu opremu npr. CNC stroj, smatra li se u tom slučaju prihvatljivim da Prijavitelj ili Partner koji nije prethodno nabavljao CNC stroj, sada kroz poziv ESF-a nabavi za svoje potrebe istoimenu specijaliziranu opremu – u ovom slučaju CNC stroj koji se razlikuje sa specifikacijama od onog prethodno nabavljenog od strane Prijavitelja ili Partnera. Predlažemo da se u Pozivu jasnije i konkretnije definira prihvatljivost opreme tj. smatra li se pod pojmom ista oprema, oprema definirana prema kategorijama opreme, gdje je kroz jedan poziv moguće nabaviti specijaliziranu opremu, a kroz drugi informatičku opremu ili namještaj, ili je bitno da se kroz prijave ne dovede u pitanje mogućnost dvostrukog financiranja (npr. isti CNC stroj financiran iz sredstava oba Poziva). Primljeno na znanje Pri izradi natječajne dokumentacije navedeno će se uzeti u obzir te će biti jasno obrazloženo što se smatra dvostrukim financiranjem osobito u kontekstu nabave opreme. Prijavitelji su obvezni poštivati odredbe o zabrani dvostrukog financiranja pri čemu se dvostruko financiranje prvenstveno odnosi na situaciju da se isti račun (za istu uslugu/robu) upućuje na refundaciju sustavu upravljanja EU fondovima kroz oba fonda.