Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 DJEČJI VRTIĆ OREBIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU Razmatrajući Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju n,n, 10/97,107/07 i 94/13, članak 23a st b(1) Program predškole obvezan je za svu djecu u godini dana prije polaska u osnovnu školu i Pravilnik o načinu provođenja imunizacije ,seroprofilakse , kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti te o osobama koje se moraju podvrgnuti toj obveziN.N. 130/13, Čl. 10.,11. I 12. Nameće se nekoliko pitanja koja je možda moguće riješiti tijekom javne rasprave. Koja zakonska regulativa daje uporište Vrtićima, liječnicima i roditeljima koji upisuju dijete u obvezni program predškole , a istovremeno nisu imunizirani i nemaju kontraindikacije te su uz dokumentaciju potrebnu za upis izostavili donijeti karton obvezne imunizacije (ili donjeli prazan) i donijeli liječničku potvrdu o obavljenom sistematskom pregledu koja potvrđuje da dijete nije cijepljeno a zdravo je? Ukoliko Konvencija o pravima djeteta stavlja pravo djeteta na zdravlje iznad prava roditelja na izbor hoće li cijepiti zdravo dijete (o čemu svjedoče i presude ustavnog suda RH ), predlažem da se razmotri mogućnost dodavanja u fusnoti potvrde o obavljenom liječničkom pregledu i Konvencija o pravima djeteta. Vrtići imaju vrlo nezahvalnu i nelogičnu ulogu, bez obzira na to što od rođenja djeca imaju svog liječnika , budu prepreka uključivanju svakog djeteta u sustav odgoja i obrazovanja , poradi pogrešnog izbora roditelja , dok istovremeno zakon nalaže da je obveza roditelja upisati dijete u godini prije polaska u osnovnu školu ,čak i dvije ukoliko se radi o djetetu sa TUR . Kako postupiti u tom slučaju? Je li jedini način nakon savjetovanja u Vrtiću , kod liječnika u HZZJZ, prijava sanitarnoj inspekciji ili CZSS? Postoje li učinkovitiji načini koji pomažu djetetu da ostvari svoje pravo pohađanja Vrtića i uostalom obveze u godini dana prije upisa u osnovnu školu? Na terenu, roditelji necijepljene djece iz razloga straha ili uvjerenja, ljute se,prijete i vrše razne oblike pritisaka , kako na liječnike tako i na Vrtiće, te bi moguće trebalo razmotriti mogućnost da se u postojećoj fusnoti dodaju još neka uporišta koja su značajna za zdravlje djece i upise u Vrtić. Ova predložena potvrda o obavljenom sistematskom pregledu kao dio obvezne dokumentacije za upis u Vrtić u dijelu koji traži od liječnika da obilježi da li dijete može pohađati Vrtić , tumači se različito , ako je dijete zdravo a nije cijepljeno, često liječnici obilježe da dijete može ići u Vrtić dok se isto kosi sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju i ostalim zakonima gdje je navedeno da je uvjet za upis djeteta u Vrtić obavljena imunizacija ili opravdane kontraindikacije. I kada se do upisa u osnovnu školu roditelji odluče na izbjegavanje imunizacije djeteta, u osnovnu školu se mogu upisati jer je obvezna . Obvezan je i program predškole! Kako će ga ostvariti kada je postavljen uvjet za upis u Vrtić koji provodi navedeni obvezni program? Držim da bi Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo znanosti i obrazovanja zajednički trebali razmotriti fusnotu te Vrtićima i liječnicima poslati detaljne upute i tumačenja ukupne zakonske regulative te na taj način spriječiti različita postupanja u svezi istih. Svaka pohvala za traženje pregleda liječnika dentalne medicine. Primljeno na znanje Podaci o propisima navedeni su u fus noti predmetnog Obrazca.
2 Hrvatska udruga roditelja aktivista PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Predlažemo da se iz prijedloga „Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću“ (dalje: Pravilnik), nakon konstatacije „Obavljen sistematski pregled kod liječnika: DA NE“, BRIŠE konstatacija „Obavljen sistematski pregled doktora dentalne medicine: DA NE“. Naime, konstatacija da li je obavljen pregled doktora dentalne medicine nespretno se nalazi IZMEĐU konstatacije da li je dijete pregledao liječnik (pedijatar) i da li je dijete cijepljeno. Pravilnik uvodi dualno postupanje – prvo liječnika (pretpostavljamo, pedijatra), a potom i doktora dentalne medicine (stomatologa), ali Pravilnik isto tako ostavlja potpunom nepoznanicom način na koji bi ta dva tijela postupala prilikom izdavanja ISTE potvrde. Pedijatrija i stomatologija su dvije odvojene grane medicine s razlogom. Smatramo da se na predmetnu situaciju može argumentum a simili primijeniti članak 21. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) (dalje: Zakon), kako bi nam malo rasvijetlio novonastalu situaciju. Naime, pedijatar i stomatolog mogli bi se sporazumjeti koje će tijelo donijeti Potvrdu, a u kojoj bi morala biti navedena i konstatacija drugog tijela, prema čl. 21., st. 1. Zakona. Dakle, u praksi bi se radilo o neprimjerenom telefonskom ustupanju posebne kategorije osobnih podataka - podataka koji se odnose na zdravlje. Po drugom uređenju navedenom u čl. 21., st. 2. Zakona, ostaje potpuno nejasno tko izdaje predmetnu Potvrdu temeljem čije suglasnosti, potvrde, odobrenja ili mišljenja: pedijatar temeljem suglasnosti/potvrde/odobrenja/mišljenja liječnika dentalne medicine ili obrnuto? Napominjemo da zakonski rok za izdavanje cjelovite Potvrde ostaje 30 dana od dostave zahtjeva roditelja za izdavanjem Potvrde, koji rok se primjenjuje neovisno o tome kojem je liječniku roditelj podnio zahtjev te neovisno o metodi po kojoj će dva liječnika donijeti zajedničku Potvrdu. Također, postoji opravdana sumnja da bi uvid doktora dentalne medicine u cjepni status djeteta konstituirao obradu informacija posebne kategorije osobnih podataka - podataka koji se odnose na zdravlje, a koja NIJE nužna za potrebe značajnog javnog interesa na temelju prava Unije ili prava države članice, NIJE razmjerna željenom cilju te kojom se NE poštuje bit prava na zaštitu podataka i NE osiguravaju prikladne i posebne mjere za zaštitu temeljnih prava i interesa ispitanika. Dakle, takva "prpošna" obrada podataka nije utemeljena u hrvatskim i europskim propisima, nego bi dapače mogla biti podložna sankcioniranju radi neusklađenosti s člankom 9. Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, koja se u Republici Hrvatskoj izravno primjenjuje od 25. svibnja 2018. Interesantno je da se u ovakvom Pravilniku, unatoč uvođenju dualnog postupanja, nigdje ne spominje pojam „obveze čuvanja poslovne tajne“ propisan stavkom 3. istoimenog članka, kao niti mogućnost da Republika Hrvatska strože interpretira Opću uredbu o zaštiti podataka, što je mogućnost propisana stavkom 4. istoimenog članka. Na kraju, potpuno dubioznim smatramo uvođenje obveze da se dijete jasličke dobi (godina dana života ili još mlađe) podvrgava obvezi odlaska na dentalni pregled, iako vjerojatno nema uopće zube. Motiviranje starije djece na pranje zubi i češće odlaske doktoru dentalne medicine moglo se urediti na drukčiji način. Nije prihvaćen Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić sastavni je dio Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidenciju u dječjem vrtiću. Pregled liječnika dentalne medicine je stručno opravdana preventivna mjera usmjerena zaštiti oralnog zdravlja djece, u dobi kada bi već trebao biti ne samo obavljen prvi pregled, već i vršena redovita kontrola nicanja i rasta zuba mliječne denticije, kako bi se utvrdile eventualne anomalije, te provođeni potrebni postupci sanacije, a sve s ciljem stvaranja zdrave osnove za nicanje trajnih zuba, ali i očuvanja općeg zdravlja koje je nepobitno povezano s oralnim zdravljem. Da je navedno neophodno govore i podaci Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje prema kojima roditelji izabiru doktora dentalne medicine u velikom broju tek prilikom polaska u školu, a zbog obveze ishođenja potvrde doktora dentne medicine da su sanirani prvi trajni zubi, Potvrda doktora dentalne medicine se prilaže pedijatrijskom uvjerenju. Pedijatar i liječnik opće obiteljske medicine kao i liječnik dentalne medicine u obvezi su čuvanja svih zdravstvenih podataka svojih pacijenata.
3 Hrvatska udruga roditelja aktivista PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Predlažemo da se prijedlog „Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću“ (dalje: Pravilnik), dopuni sljedećom napomenom: „NAPOMENA ZA DJEČJE VRTIĆE: Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, koja se u Republici Hrvatskoj izravno primjenjuje od 25. svibnja 2018., DJEČJI VRTIĆ SMIJE SAMO IZVRŠITI UVID U PODATKE iz kartona cijepljenja djeteta putem ove Potvrde, bez dodatnog prikupljanja u smislu preslika.“ Također predlažemo da se Ministarstvo zdravstva konzultira s Agencijom za zaštitu osobnih podataka, čije smo mišljenje citirali, a koje je izdano jednoj fizičkoj osobi. Nije prihvaćen Na potvrdi o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić nije predviđeno upisivanje podataka iz kartona cijepljenja. Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) SL EU L119, izravno se primjenjuje u Republici Hrvatskoj od 25. svibnja 2018. godine. Na predmetnoj Potvrdi nalazi se razmjeran broj neophodnih podataka. Agenija za zaštitu osobnih podataka nema primjedbi na predmetni obrazac.
4 Hrvatska udruga roditelja aktivista PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Predlažemo da se iz prijedloga „Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću“ (dalje: Pravilnik), nakon konstatacija „Obavljen sistematski pregled kod liječnika: DA NE“, „Obavljen sistematski pregled doktora dentalne medicine: DA NE“ i „Dijete je uredno (redovito) cijepljeno: DA NE“, unese i sljedeća konstatacija: „Dijete nije cijepljeno radi kontraindikacija na pojedina cijepljenja: DA NE“. Navedeni izričaj našeg prijedloga je u potpunosti preuzet iz izričaja točke III., stavka 3. Programa: „Upis djeteta u dječji vrtić uvjetuje se urednim cijepljenjem protiv bolesti iz Programa obveznih cijepljenja, s iznimkom djece koja imaju kontraindikacije na pojedina cijepljenja.“ „Razlozi zbog kojih nije provedeno cijepljenje“ na taj se način mogu u praksi teže pogrešno interpretirati od strane vrtića. Vrtić – koji nije zdravstvena institucija – do sada je samostalno ustanovljivao izvan svojih ovlasti (ultra vires) da li je dijete imalo ili nije imalo kontraindikacije prije ili poslije pojedinog cijepljenja. Navedeno je u isključivoj nadležnosti liječnika. Nije prihvaćen Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić sastavni je dio Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću. Predmetnom potvrdom jasno je određeno da istu ispunjava liječnik temeljem utvrđujenog zdravstvenog statusa djeteta u okviru kojeg je i status cijepljenja. Status cijepljenja kao i kontraindikacije za cijepljenje ne može utvrđivati vrtić već isključivo nadležni liječnik.
5 Hrvatska udruga roditelja aktivista PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Prema čl. 159. Zakona o općem upravnom postupku (NN br. 47/09) „Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić“ (dalje: Potvrda) jest potvrda o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. Takva je potvrda javna isprava. Potvrda koja ima svojstvo javne isprave obvezuje javnopravno tijelo kojem je podnesena kao dokaz. Svrha predmetne Potvrde koju izdaje liječnik jest olakšati vrtiću „provjeru dokumentacije o cijepljenju djeteta“, što je „zadaća“, tj. obveza vrtića na temelju točke III., stavka 2., podtočke 1. Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN br. 105/02, 55/06 i 121/07) (dalje: Program). Napominjemo da ne ulazimo u (ne)ustavnost i (ne)zakonitost citirane odredbe Programa, kao i odredbe točke III., stavka 3. Programa, budući da se rasprava ne odnosi na Program. Slijedom navedenog, predlažemo da se iz prijedloga „Pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću“ (dalje: Pravilnik) izbaci navedena konstatacija: „Dijete ispunjava uvjete za upis u dječji vrtić1: DA NE“. Naime, u Pravilniku se pogrešno odredilo nadležno tijelo koje bi trebalo odrediti ispunjava li dijete uvjete za upis u dječji vrtić ili ne. Nadležno tijelo koje treba odgovoriti na navedeno pitanje je javnopravno tijelo kojem se Potvrda podnosi kao dokaz (ne)uredne procijepljenosti, dakle, vrtić. Liječnik nije niti može biti nadležan izdati potvrdu u kojoj bi on konstatirao da neko dijete ima ili nema ispunjene uvjete za dječji vrtić, budući da procijepljenost nije jedini niti osnovni uvjet upisa djeteta u dječji vrtić. Ukoliko ipak predmetni Pravilnik stupi na snagu u ovom obliku, napominjemo da bi Potvrda bila nezakonita isprava koju nije izdalo nadležno tijelo. Djelomično prihvaćen Potvrda o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić sastavni je dio Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću. Predmetnom potvrdom jasno je određeno da istu ispunjava liječnik temeljem utvrđujenog zdravstvenog statusa djeteta u okviru kojeg je i status cijepljenja. Umjesto navoda “Djete ispunjava uvjete za upis u dječji vrtić” upisat će se “Dijete ispunjava zdravstvene uvijete za upis u vrtić”
6 MIODRAG VUČKOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Pedijatri su dužni pregledati i na temelju pregleda pacijenta i uvida u medicinski karton izdati potvrdu o SPOSOBNOSTI djeteta za boravak u kolektivu. Sposobnost djeteta odnosi se na tjelesno i mentalno zdravlje. Na isti se način izdaju i potvrde obiteljskih, školskih i drugih liječnika kad su potrebne potvrde za razne namjene (određena zanimanja, sportovi, upisi u neke srednje škole, polaganje vozačkog ispita, itd). Nije na liječnicima da procjenjuju zadovoljava li itko uvjete propisane zakonskim i podzakonskim aktima. Ujedno želim napomenuti da je uvjet redovne procijepljenosti naveden u točki III., stavku 3. u Programu zdravstvene zaštite, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (NN 105/02, 55/06 i 121/07) diskriminirajući i protuzakonit jer nije u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju po kojem sva djeca imaju pravo na predškolski odgoj, a određene skupine (djeca branitelja, samohranih roditelja, djeca s posebnim potrebama, zaposlenih roditelja itd) imaju čak i određene prednosti. Ovaj, kao i dosadašnji obrazac potvrde, nije u skladu sa Zakonom o Općoj uredbi o zaštiti podataka, jer su cijepni status i drugi medicinski podaci koji ne zahtijevaju mjere posebne skrbi u vrtiću, njome zaštićeni i liječnik ih ne smije odavati trećim osobama, osim kad je to propisano zakonom. Vakcinalni status je zaštićeni osobni podatak, a Program NIJE zakon pa taj podatak vrtić ne smije tražiti niti dobiti od liječnika. Ako tko treba upozoravati roditelje da je dijete propustilo cijepljenje, onda je to djetetov pedijatar, a ne odgajatelji ili zdravstveni voditelji u vrtiću. Osim toga, premisa da necijepljeno dijete može ugroziti ostalu djecu u kolektivu je sasvim pogrešna. Korištenje floskula "necijepljeno dijete ugrožava druge" ili "ugrožava one koji se nisu smjeli cijepiti", te "ugrožava imunokompromitirane" je potpuno neutemeljeno, što iz dana u dan pokazuje i praksa. S jedne strane, ako su svi ostali cijepljeni, a prema javnozdravstvenim službenim stavovima, onda i zaštićeni, onda "ugroženo" može biti samo ono dijete koje nije cijepljeno. S druge strane, nikad ne možete znati gdje se koje dijete kreće i gdje će pokupiti bilo kakvu zarazu, te je diskriminativna politika prema nepotpuno cijepljenoj djeci apsolutno neodrživa i besmislena, osim što je nehumana. Podsjećam da osim Konvencije o pravima djeteta na koju se rado pozivate u javnosti, postoji i Konvencija o zabrani diskriminacije u obrazovanju, koju je Hrvatska potpisala i ratificirala, no na nju se stalno zaboravlja. Predškolski je odgoj dio cjelokupnog sustava obrazovanja te je uvjetovanje procijepljenosti za upis u vrtić sustavno diskriminiranje naših najmlađih sugrađana. Znam da ćete ovo samo PRIMITI NA ZNANJE. Nadam se da će se jednog dana nekome i upaliti lampica i shvatiti koliko je ovakav sustav sve samo ne human i za dobrobit djece i obitelji. Vi imajte i dalje procijepljenost u vrtićima 100%, ali ćete i dalje imati izbijanje epidemija i sve više djece s posebnim potrebama i posebnim mjerama skrbi. Ali za to vam neće biti krivi necijepljeni. Primljeno na znanje Obveza cijepljenja utvrđena je Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 79/07, 113/08, 43/09 i 130/17) te stoga isto nije predmet ovoga Nacrta pravilnika o izmjeni Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću. Podaci o propisima navedeni su u fus noti predmetnog Obrazca.
7 Ivana Đapić PRAVILNIK O IZMJENI PRAVILNIKA O OBRASCIMA ZDRAVSTVENE DOKUMENTACIJE DJECE PREDŠKOLSKE DOBI I EVIDENCIJE U DJEČJEM VRTIĆU, PRILOG I. Zanima me zašto se želi i na koji način je to uopće moguće da pedijatar uvjetuje upis u vrtić kada pedijatar nije u mogućnosti ispuniti i otkloniti sumnju na preosjetljivost na komponente cjepiva, što je kontraindikacija za primjenu cjepiva? Što stoji u istom pravilniku koji citirate? Isto tako smo svejsni da pedijatri ne prijavljuju sumnje na nuspojavu iako je to zakonska dužnost, što ako dijete ima kontraindikaciju, ali je pedijatar ne prepozna jer nije dovoljno educiran? Koje edukacije pedijatri prolaze da bi mogli reći da znaju prepoznati nuspojave? Isto tako uvjet u upis u vrtić nije jedino potpuna imunizacija tako da sama konstrukcija rečenice je kriva. Pedijatru je dužnost utvrditi zdravstveno stanje djeteta u sklopu čega zaista jest imunizacijski status, ali upis ili ne-upis je u potpunosti na nadležnom vrtiću koji uz tu potvrdu ima i ostale dokumente za pregled. Jako loš obrasac koji ne rješava temeljna pitanja. Primljeno na znanje Testiranje na alergiju na sastojke cjepiva se provodi prema stručnim smjernicama kada je to medicinski indicirano, dakle na temelju medicinske indikacije. Liječnici se tijekom dugotrajnog fakultetskog obrazovanja i daljnjeg kontinuiranog usavršavanja educiraju o cjepivima i cijepljenju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo liječnike kontinuirano educira i upućuje ih o cjepivima i cijepljenju. Sva cjepiva koja se koriste u Republici Hrvatskoj imaju odgovarajuća odobrenja HALMED-a i upute uključujući i navode o nuspojavama. Nije točan navod da pedijatri ne prijavljuju sumnje na nuspojavu. Ako imate takva saznanja molimo da ih dojavite Ministarstvu zdravstva.