Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Sustav poduzetničkih zona“ (ITU mehanizam)

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPĆINA VIŠKOVO  , 1OPĆE INFORMACIJE Smatramo da ste trebali uz ove Upute za prijavitelje priložiti Prilog 1. Ugovor kako bi se svi potencijalni prijavitelji mogli upoznati s uvjetima istog. Primljeno na znanje Nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava bit će dio cjelovite dokumentacije Poziva koja će se objaviti putem sustava e-Fondovi. S obzirom da je nacrt Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava standardiziran za sve projekte koji se financiraju iz OPKK, potencijalni prijavitelji mogu čak i prije objave Poziva vidjeti nacrt Ugovora uvidom u bilo koji trenutno otvoreni natječaj. Nadalje, nakon otvaranja Poziva, odnosno objave na sustavu e-fondovi potencijalni prijavitelji će imati dovoljno vremena za temeljito proučavanje cjelovite dokumentacije Poziva i pripremu prijave.
2 Aestus d.o.o. 1OPĆE INFORMACIJE,  1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Sukladno prikupljenjim informacijama sa terena, molimo nadležno tijelo da uzme u obzir minimalni i maksimalni iznos za prijavu na natječaj te da isti korigira: - minimalni 2 000 000 kn - maksimalni 18 000 000 kn Djelomično prihvaćen Uzimajući u obzir mišljenja i prijedloge dostavljene putem javnog e-savjetovanja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo) u suradnji s ITU PT Rijeka napravit će korekciju raspona najnižeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava.
3 OPĆINA VIŠKOVO 1OPĆE INFORMACIJE,  1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Naveli ste da će se sredstava dodjeljivati u modalitetu privremenog poziva no smatramo da bi poziv trebao biti trajno otvoren, a opet uzimajući u obzir krajnji rok za realizaciju projekta. Upute za prijavitelje su objavljene u dosta kasnoj fazi, proteći će određeno vrijeme do konačne objave javnog poziva sa zadnjom verzijom Uputa za prijavitelje te ćemo morat projektne prijedloge prilagoditi navedenim uputama te iz tog razloga smatramo da poziv treba biti trajno otvoren do iskorištenja sredstava, a ne ograničen broj dana te ponavljamo uzimajući u obzir krajnji rok za realizaciju projekta u zadanim rokovima što je odgovornost prijavitelja, Upoznati smo da postoje projekti u bazi spremnih projekata koji se ne uklapaju u navedeni raspon najnižeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava te bi raspon trebao biti definiran na sljedeći način: - Najniži iznos 2.500.000,00 kn - Najviši iznos 18.000.000,00 kn. Nije prihvaćen Odluku o modalitetu poziva (privremeni) donijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo). Modalitet poziva (privremeni) definiran je u Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja i prilozima Sporazuma, koji su prihvatila tijela Urbane aglomeracije Rijeka. Cilj kod određivanja modaliteta Poziva je umanjenje rizika nedovoljne apsorpcije sredstava i neispunjavanja rokova za provedbu pojedinih projekata. Vezano za pitanje najvišeg i najnižeg iznosa vidjeti odgovor pod točkom 2.
4 općina Čavle 1OPĆE INFORMACIJE,  1.4Financijska alokacija, iznosi i intenziteti bespovratnih sredstava Predlaže se da najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje pojedinačnog projektnog prijedloga bude 2.500.000,00 HRK, odnosno najviši iznos 15.000.000,00 HRK. Djelomično prihvaćen Uzimajući u obzir mišljenja i prijedloge dostavljene putem javnog e-savjetovanja, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo) u suradnji s ITU PT Rijeka napravit će korekciju raspona najnižeg i najvišeg iznosa bespovratnih sredstava.
5 OPĆINA VIŠKOVO 1OPĆE INFORMACIJE,  1.6Pravila koja se tiču državnih potpora U sklopu izgradnje komunalne infrastrukture poduzetničke zone predviđena je izgradnja vodnih građevina - vodovoda i fekalne kanalizacije. Prema Zakonu o vodama, komunalne vodne građevine su javna dobra u javnoj uporabi i u vlasništvu su javnog isporučitelja vodne usluge. Komunalnim vodnim građevinama upravlja javni isporučitelj vodne usluge ili koncesionar iz članka 171. stavka 3. podstavka 1. Zakona. Pod upravljanjem smatraju se poslovi investitora gradnje građevina, njihovo održavanje, čuvanje i korištenje za namjene kojima građevine služe. Slijedom navedenog postavlja se slijedeće pitanje: Izgradnja vodnih građevina unutar zone je prihvatljiv trošak, JLS ne može biti investitor izgradnje istih već samo KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. (javni isporučitelj vodne usluge), a partnerstvo nije dopušteno ovim Javnim pozivom. Na koji način će JLS realizirati navedenu komunalnu infrastrukturu? Također, kod izgradnje plinske mreže, koncesionar za plinofikaciju za cijelu Primorsko-goransku županiju je poduzeće Energo d.o.o. te se isto postavlja pitanje na koji način navedeno graditi.JLS nakon što izgradi DTK mrežu istu daje nekome od providera (A1, HT, Optima…) u zakup, dakle od istoga ostvaruje prihod. Međutim, u točki 1.6. h) navedeno je da Korisnici bespovratnih sredstava ne smiju ostvarivati prihod od infrastrukture. Iz navedenog bi proizašlo da im navedeno ne smijemo naplaćivati iako oni od krajnjih korisnika ostvaruju prihod temeljem iste. obzirom da su provideri privatne firme koje ostvaruju prihode od navedene infrastrukture, navedeno bi se u slučajunenaplate od strane JLS onda smatralo državnom potporomn. Primljeno na znanje Prihvatljivost partnerstva definirana je sukladno pravilima Specifičnog cilja 3a2 OPKK u sklopu kojeg se Poziv financira i odredbama koji se tiču državnih potpora te partnerstvo na predmetnom Pozivu nije dozvoljeno. JLS u ulozi Prijavitelja i korisnika bespovratnih sredstava može realizirati investicije u javnu komunalnu infrastrukturu (vodovod, plin i sl.) na način da će izvršenje pojedinih poslova / komponenti investicije povjeriti drugim izvršiteljima, sukladno Zakonu o vodama, Zakonu o gradnji i Zakonu o javnoj nabavi. Po pitanju ostvarenja prihoda i ocjene postojanja državnih potpora, Prijavitelj je dužan u sklopu projektne prijave predočiti financijsku održivost projekta, način korištenja buduće infrastrukture, kao i eventualnu namjeru dodjele de minimis potpore upravitelju infrastrukture ili krajnjim korisnicima.
6 OPĆINA VIŠKOVO 2PRAVILA POZIVA,  2.6Prihvatljivost projekta U točki 2.6. stavak 11. navedeno je, kao uvjet prihvatljivosti projekta, da predmet ulaganja mora imati riješene imovinsko pravne odnose, zemljište/nekretnine koje su predmet ulaganja odnosno zemljišno knjižne čestice koje će spadati u obuhvat projekta su u vlasništvu prihvatljivog prijavitelja (JLS-a), a što se provjerava uvidom u zemljišne knjige. JLS u sklopu postupka izvlaštenja, ukoliko su ispunjeni uvjeti za prijevremeno stupanje u posjed temeljem Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade, smije započeti sa radovima na istoj. Dakle, vlasništvo u tom slučaju nije preduvjet za početak radova već se isto rješava u daljnjem postupku izvlaštenja propisanom zakonom. Uzimajući u obzir dugotrajnost samog postupka izvlaštenja kao i činjenicu da se već stupanjem u posjed mogu započeti radovi temeljem Zakona o gradnji, nelogično je da se ograničavaju JLS da moraju imati riješene imovinsko-pravne odnose na način da su iste upisane kao vlasnik u zemljišne knjige. Također, sukladno Zakonu o unapređenju poduzetničke infrastrukture, Republika Hrvatska može svoje zemljište u poduzetničkoj zoni nenaplatno dodijeliti JLS ukoliko su ispunjeni određeni uvjeti. Preduvjet za isto je i da projekt, za koji se zemljište daje nenaplatno, mora biti sufinanciran EU sredstvima. Dakle, da bi JLS zemljište u poduzetničkoj zoni dobila nenaplatno od RH, prvo mora biti potpisan Ugovor o sufinanciranju. Slijedom navedenog, mišljenja smo da se stavak 11. točke 2.6. treba nadopuniti na način da se izuzme zemljište u vlasništvu RH te zemljišta za koja je temeljem postupka izvlaštenja JLS stupila u posjed zemljišta. Nije prihvaćen Ovaj Poziv riješene imovinsko pravne odnose definira kao isključivo vlasništvo prijavitelja. Navedeno je definirano u cilju brže i učinkovitije provedbe projekta te samim time i uspješnije apsorpcije sredstava
7 Aestus d.o.o. 2PRAVILA POZIVA,  2.6Prihvatljivost projekta Poštovani, molimo Vas za detaljnije pojašnjenje: 11. Predmet ulaganja ima rješene imovinsko pravne odnose, zemljište/nekretnine koje su predmet ulaganja odnosno zemljišno knjižne čestice koje će spadati u obuhvat projekta su u vlasništvu prihvatljivog prijavitelja (JLS-a) - provjerava se uvidom u zemljišne knjige ili uvidom u dokumentaciju iz točke 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Uputa, Što predstavljaju riješeni imovinsko pravni odnosi: 1/1 na vlasničkom listu ili ugovor o pravu građenja koji je evidentiran na vlasničkom listu ili ugovor o pravu građenja koji nije potrebno da je evdientiran na vlasničkom listu? Primljeno na znanje Riješenim imovinsko pravnim odnosima u kontekstu ovog Poziva smatra se vlasništvo prijavitelja nad česticama koje će spadati u obuhvat projekta (upisano u zemljišne knjige). Ukoliko dokaz o pravu vlasništva prijavitelja nije vidljiv iz zemljišnih knjiga, potrebno je dostaviti dokument kojim se može dokazati pravni slijed vlasništva od izvornog vlasnika (ugovor o kupoprodaji ili drugi dokument koji predstavlja valjani pravni temelj za stjecanje vlasništva nad nekretninom sukladno važećem Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima odnosno drugim primjenjivim propisima). S obzirom da se traži vlasništvo nad nekretninom ugovor o pravu građenja nije prihvatljiv. Znači kako je definirano ovim Pozivom riješeni imovinsko pravni odnosi znače isključivo vlasništvo prijavitelja, a ne pravo građenja ili pravo služnosti i sl.
8 OPĆINA VIŠKOVO 2PRAVILA POZIVA,  2.7Prihvatljive projektne aktivnosti: koja ulaganja su dozvoljena? NIJE NIGDJE DEFINIRANO: 1. Faznost izgradnje - postoje zone vrlo male površine, ali i one velike za koje se lokacijskom dozvolom može predvidjeti fazna izgradnja, odnosno ishođenje građevinske i uporabne dozvole za svaku fazu posebno. Navedenim se dio zone koji je izgrađen po pojedinoj fazi stavlja u 100% upotrebu. Da li je u slučaju fazne izgradnje gdje se za svaku fazu ishodi posebna uporabna dozvola i okolno zemljište stavlja u 100% funkciju navedeno prihvatljivo? 2. U našem projektu imamo jedinstvenu prometnicu koja ide od županijske ceste do obuhvata poduzetničke zone i zatim prolazi i završava u njoj. Dakle, navedena cesta u cijelosti je projektirana kao jedinstvena cjelina i namijenjena je radnoj zoni, odnosno sastoji se od pristupnog djela i ceste koja prolazi kroz obuhvat zone. Da li je onda dio prometnice koji se nalazi izvan obuhvata same poduzetničke zone, ali služi za pristup istoj, prihvatljiv trošak ili ne? U slučaju da nije prihvatljiv, da li se taj dio prometnice može isprojektirati kao zasebna faza za koju se ishodi posebna građevinska i uporabna dozvola? Primljeno na znanje Pozivom nije definirana obaveza stavljanja cijele zone u funkciju, što podrazumijeva da Prijavitelji mogu prijaviti projekt koji se odnosi na stavljanje u funkciju jednog dijela zone, pod uvjetom da taj projekt predstavlja logički i funkcionalno zaokruženu cjelinu. Ovaj odgovor je primjenjiv i za drugo navedeno pitanje – u slučaju da se radi o građevini niskogradnje koja predstavlja jedinstvenu funkcionalnu cjelinu i za koju je uvidom u tehničku dokumentaciju moguće nedvojbeno utvrditi da se odnosi na stavljanje poduzetničke zone u funkciju, takav projekt bio bi načelno prihvatljiv prema sadašnjem nacrtu Poziva.
9 Aestus d.o.o. 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Poštovani, s obzirom na prikupljenje informacije s terena molimo nadležno tijelo da razmotri otvaranje poziva prema proceduri trajno otvorenog do iskorištenja sredstava istovremeno poštujući rok za provedbu projekta sukladno nacionalnim pravilima i financijskoj perspektivi. Nije prihvaćen Odluku o modalitetu poziva (privremeni) donijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo). Modalitet poziva (privremeni) definiran je u Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja i prilozima Sporazuma, koji su prihvatila tijela Urbane aglomeracije Rijeka. Cilj kod određivanja modaliteta Poziva je umanjenje rizika nedovoljne apsorpcije sredstava i neispunjavanja rokova za provedbu pojedinih projekata.
10 općina Čavle 3KAKO SE PRIJAVITI, 3.3Rok za predaju projektnog prijedloga Predlaže se da se poziv provodi kao trajni otvoreni postupak s rokom do 31. prosinca 2020.g., te se predlaže da je podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno najranije od siječnja 2020.g. Nije prihvaćen Odluku o modalitetu poziva (privremeni) donijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo). Modalitet poziva (privremeni) definiran je u Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja i prilozima Sporazuma, koji su prihvatila tijela Urbane aglomeracije Rijeka. Cilj kod određivanja modaliteta Poziva je umanjenje rizika nedovoljne apsorpcije sredstava i neispunjavanja rokova za provedbu pojedinih projekata.
11 OPĆINA VIŠKOVO 3KAKO SE PRIJAVITI,  3.4Dodatne informacije uz projektni prijedlog Važni indikativni vremenski rokovi Podnošenje projektnih prijedloga - Smatramo da bi poziv trebao biti trajno otvoren, a opet uzimajući u obzir krajnji rok za realizaciju projekta. Upute za prijavitelje su objavljene u dosta kasnoj fazi, proteći će određeno vrijeme do konačne objave javnog poziva sa zadnjom verzijom Uputa za prijavitelje te ćemo morat projektne prijedloge prilagoditi navedenim uputama, iz tog razloga smatramo da poziv treba biti trajno otvoren do iskorištenja sredstava, a ne ograničen broj dana te ponavljamo uzimajući u obzir krajnji rok za realizaciju projekta u zadanim rokovima što je odgovornost prijavitelja, Nije prihvaćen Odluku o modalitetu poziva (privremeni) donijelo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (Upravljačko tijelo). Modalitet poziva (privremeni) definiran je u Sporazumu o provedbi integriranih teritorijalnih ulaganja i prilozima Sporazuma, koji su prihvatila tijela Urbane aglomeracije Rijeka. Cilj kod određivanja modaliteta Poziva je umanjenje rizika nedovoljne apsorpcije sredstava i neispunjavanja rokova za provedbu pojedinih projekata.
12 OPĆINA VIŠKOVO 4POSTUPAK DODJELE,  4.1Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Obvezni pokazatelj neposrednih rezultata je opremljena i/ili izgrađena fizička infrastruktura (u m2). međutim, kod broja bodova koji se dodjeljuju je navedeno da se boduje površina zone obuhvata ili površina objekta, nigdje nije definirana površina infrastrukture /cesta i sl.). Iz navedenog nije jasno što se boduje, odnosno zašto su za kriterij uzeti površina zone ili zgrade koji nisu prihvatljivi trošak ili se ta površina odnosi na površinu izgrađene infrastrukture (što nije logično jer ista može biti zanemarive površine)? Primljeno na znanje Pod kriterijem 1.3 boduje se površina zone koja se oprema komunalnom infrastrukturom. Potencijalni prijavitelji trebaju osigurati da je ovaj podatak vidljiv iz opisa projekta i pripadajuće tehničke dokumentacije.
13 OPĆINA VIŠKOVO 4POSTUPAK DODJELE,  4.2Odredbe vezane uz dodatna pojašnjenja tijekom postupka dodjele Pojašnjenja tijekom postupka dodjele U Uputama za prijavitelje određeni su rokovi za UT, ITU, PT i PT2 pa bi primjereno da se jasno definiraju i rokovi za očitovanje/postupanje i za prijavitelje. Primljeno na znanje Svi rokovi su definirani prilikom objave Javnog poziva za dostavu bespovratnih sredstava u Uputama za prijavitelje. U slučaju upita tijekom postupka dodjele vezanih za pojašnjenja projektnog prijedloga rokove određuje nadležni PT2 ili ITU PT prilikom dostave zahtjeva za pojašnjenje, putem sustava e-Fondovi.
14 OPĆINA VIŠKOVO 4POSTUPAK DODJELE, 4.4Ugovaranje U Uputama za prijavitelje određeni su rokovi za UT, ITU, PT i PT2 pa bi primjereno da se jasno definiraju i rokovi za očitovanje/postupanje i za prijavitelje. Primljeno na znanje Svi rokovi su definirani prilikom objave Javnog poziva za dostavu bespovratnih sredstava u Uputama za prijavitelje. U slučaju upita tijekom postupka dodjele vezanih za pojašnjenja projektnog prijedloga rokove određuje nadležni PT2 ili ITU PT prilikom dostave zahtjeva za pojašnjenje, putem sustava e-Fondovi.
15 OPĆINA VIŠKOVO 5ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA PROVEDBU PROJEKTA,  5.1Nabava Mišljenja smo da u ovom članku ne bi se trebalo pozivati na Narodne novine zbog mogućnosti promjene Zakona o javnoj nabavi u 2019. godini, ali u narednim godinama. Nije prihvaćen Vezano za Vašu sugestiju napominjemo da u Uputama za prijavitelje stoji napomena: Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu prateću dokumentaciju, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.