Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Pravilnik o manje složenim radovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 LINO FUČIĆ Popis manje složenih radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova, Članak 3. Članak treba brisati. Članak 25.b Zakona ne daje ovlaštenje za uređivanje ove materije. Prihvaćen Prihvaća se.
2 LINO FUČIĆ Predmet Pravilnika, Članak 1. U članku 25a. Zakona uređeno je da manje složene radove mogu voditi osobe iz stavka 1. toga članka. Stavak 2. istog članka daje ovlaštenje ministru da napravi popis manje složenih radova, ali ne i da određuje koja od osoba iz stavka 1. može voditi koju vrstu manje složenih radova, niti je dano ovlaštenje da se određuju manje složeni radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja radova. U tom smislu treba izmijeniti članak 2. Pravilnika, a članak 3. treba brisati. Prihvaćen Prihvaća se.
3 Nikola Milina Popis manje složenih radova, Članak 2. Predlažem: 9. Elektroinstalaterski radovi na zgradama stambene namjene s najviše 2 stambene jedinice i zgradama poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, bez nadzora i upravljanja. Izrazito je pogrešno mišljenje da su građevine stambene namjene čija (bruto) površina ne prelazi 400 m² obiteljske kuće. U praksi se često susrećemo s stambenim zgradama koje imaju 6 stambenih jedinica a čija (bruto) površina ne prelazi 400 m². Takve zgrade su namjenjene prvenstveno za prodaju (tržište) te u tehničkom smislu nema nikakve razlike između njih i zgrada s 8,9,10 stanova čija (bruto) površina prelazi 400 m². Prihvaćen Prihvaća se.
4 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. PRAVILNIK U članku 3. dodati nove točke 3.,4. i 5., a postojeća točka 3. postajke točka 6. i tako do točke 15. 3. Redovno održavanje i hitni popravci na elektroenergetskim građevinama naponske razine do uključivo 35 kV. OBRAZLOŽENJE: PREDLOŽENA TOČKA 3. OBJEDINJAVA TOČKU 1. (REDOVNO ODRŽAVANJE GRAĐEVINE) I HITNE POPRAVKE IZ TOČKE 2., PRIMIJENJENO NA ELEKTROENERGETSKE GRAĐEVINE. 4. Radovi na izradi priključka kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju). OBRAZLOŽENJE: PREMA ČLANKU 3, STAVKU 3. TOČKI 5. PRAVILNIKA O JEDNOSTAVNIM I DRUGIM GRAĐEVINAMA I RADOVIMA, RADOVI IZ PREDLOŽENE NOVE TOČKE 4. SU RADOVI KOJI SE MOGU IZVODITI BEZ GRAĐEVINSKE DOZVOLE I GLAVNOG PROJEKTA TE SLIJEDOM TOGA NE TREBA BITI IMENOVAN NITI VODITELJ MANJE SLOŽENIH RADOVA. 5. Radovi na ugradnji, zamjeni ili uklanjanju mjernih i drugih uređaja u svezi sa korištenjem električne energije, vode i plina. OBRAZLOŽENJE: MJERNI UREĐAJI UGRAĐUJU SE U POSTOJEĆU INSTALACIJU, TE SE MIJENJAJU ZBOG KVARA ILI ISTEKA ROKOVA UMJERAVANJA. POSLOVE OBAVLJAJU RADNICI MONTERSKE STRUKE. Nije prihvaćen Ne prihvaća se jer se navedeni radovi ne smatraju manje složenim radovima. Također, s obzirom na opsežnost navedenih radova potrebno je za iste imenovati odgovornu osobu koja će ih voditi.
5 HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o. Popis manje složenih radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova, Članak 3. U članku 3. dodati nove točke 3. 4 i 5. ,a postojeća točka 3. postaje točka 6. i tako do točke 15. 3. Redovno održavanje i hitni popravci na elektroenergetskim građevinama naponske razine do uključivo 35 kV. OBRAZLOŽENJE: Predložena točka 3. objedinjava točku 1. (redovno održavanje građevine) i hitne popravke iz točke 2., primijenjeno na elektroenergetske građevine. 4. Radovi na izradi priključka kojim se postojeća građevina priključuje na infrastrukturne instalacije (niskonaponsku električnu mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu i mrežu, vodovod, kanalizaciju, plinski distribucijski sustav srednje i niske tlačne razine, vrelovod, toplovod, parovod i kabelsku televiziju). OBRAZLOŽENJE: Prema članku 3, stavku 3. točki 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, radovi iz predložene nove točke 4. su radovi koji se mogu izvoditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta te slijedom toga ne treba biti imenovan niti voditelj manje složenih radova. 5. Radovi na ugradnji, zamjeni ili uklanjanju mjernih i drugih uređaja u svezi sa korištenjem električne energije, vode i plina. OBRAZLOŽENJE: Mjerni uređaji ugrađuju se u postojeću instalaciju, te se mijenjaju zbog kvara ili isteka rokova umjeravanja. Poslove obavljaju radnici monterske struke. Nije prihvaćen Obrazloženje već dano.
6 Igor Rajčić Popis manje složenih radova, Članak 2. Ovim pravilnikom uglavnom je pokriveno područje visokogradnje. Kako radim u izvođenju radova niskogradnje molim da se razmotre radovi iz područja niskogradnje, a koji bi bili uvršteni u ovaj pravilnik u članak 2., stavak (2) . 1) Izvođenja nosivih slojeva kolničke konstrukcije ( nosivi sloj od tampona- drobljeni kameni materijali i/ili cementna stabilizacija) 2) Asfalterski radovi( frezanje postojećeg asfaltnog sloja, asfaltiranje novih slojeva, asfaltiranje rigola...). Ako se ne mogu uvesti u pravilnik svi asfalterski radovi predlažem da se može navesti podjela po prometnom opterećenju ceste ili kategorizaciji cesta kojom bi se dozvolilo tehničarima koji su upisani u evidenciju komore kao odgovorne osobe da samostalno vode radove 3) Kod zemljanih radova može li se dodati stavka vezana za izradu nasipa. 4) Često u projektima održavanja prometnica imamo susreta i sa ogradnim zidovima od armiranog betona, u naseljenom području visine cca 1,20m, pa vas molim da i razmotrite opciju da se i ova stavka uvrsti u ovaj pravilnik (barem za zidove za koji su propisani pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama – ogradni do 1,6m i potporni do 1m). 5) Isto tako molim vas da razmotrite uvođenje u pravilnik izrada rigola od betona (slično kao i temelji i zidovi od nearmiranog betona obuhvaćeni ovim pravilnikom, samo veće klase betona, najčešće C35/45 ) 6) Izrada horizontane i vertikalne signalizacije (trajne i privremene) 7) Zaštita pokosa mrežama Isto tako molim Vas za pojašnjenja dolje navedenih stavki: 1) U vodoinstalaterske radove spadaju i radovi oborinske odvodnje prometnica? 2) Također molim i pojašnjene stavke “vodovodni radovi“, tj. da li su istog ranga vodoinstalaterski radovi na izradi magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda i izrada kućnog priključaka? Nije prihvaćen Prijedlozi se ne prihvaćaju jer se dio navedenih radova ne smatraju manje složenim radovima. Također, za neke od navedenih radova se postoji program polaganja majstorskog ispita, odnosno neki od navedenih radova nisu obuhvaćeni područjem rada osoba koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva.
7 ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne usluge u graditeljstvu Popis manje složenih radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova, Članak 3. Predlažem točku 1 iz članka 3 " Redovno održavanje postojeće građevine" i točku 2 i z članka 3 "Redovno održavanje i hitni popravci zajedničkih dijelova i uređaja zgrade ili posebnih dijelova zgrade, propisani posebnim propisom kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu, kojima se ne utječe na način ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinu mehaničke otpornosti i stabilnosti ili sigurnosti u slučaju požara" izbrisati ili uvrstiti u članak 2. iz razloga što velik broj poduzeća izvodi većinu radova za razne upravitelje zgrada, a radovi se izvode na velikim visinama, na krovovima, pročeljima zgrade i sl., što spada u posebno opasne radove prema Zakonu o zaštiti na radu, pa kad je već obaveza imenovanja voditelja radova iz članka 2. za ugradnje stolarije i bravarije, krovopokrivačke radove i sl., bilo bi pravedno uvrstiti i sve takove radove "kojim se uređuju pitanja namjene sredstava zajedničke pričuve radi održavanja zgrada u suvlasništvu" u protivnom time se obaveza imenovanja voditelja radova uvjetuje kroz ime investitora, a ne kroz vrste radova, čime se poduzeća koja ne rade poslove za stambeno gospodarstvo stavljaju u nepovoljni položaj u odnosu na poduzeća koje izvode radove za investitora kao stambeno gospodarstvo gdje su svi radovi odnosno investicije "redovnog održavanja" (npr. zamijena pokrova, popravak fasade, zamijena vanjske stolarije isl.). Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer predloženo nije predmet ovog Pravilnika.
8 ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne usluge u graditeljstvu Predmet Pravilnika, Članak 1. Predlažem izmijeniti članak 1 kako slijedi: Ovim Pravilnikom propisuju se manje složeni radovi koje vode osobe u svojstvu odgovorne osobe odnosno manje složeni radovi koje vode osobe u okviru svojih vještina i kompetencija (poslovođa i predradnik). (1) Imenovanje voditelja manje složenih radova U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE: Poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe (naglasak je na „u svojstvu odgovorne osobe“) mogu obavljati ovlašteni voditelji građenje/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), evidentirani u evidenciji Komore i imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci te položen stručni ispit. (2) Vođenje pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija (POSLOVOĐA I PREDRADNIK): Vođenje organizacije pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija može se povjeriti 1. osobi s majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom - majstorski ispit je državno priznati ispit, 2. osobi koje ispunjavaju uvjete za poslovođu ili predradnika: Uvjete za poslovođu ispunjava osoba koja ima položen majstorski ispit, priznat majstorski status iz područja graditeljstva (točka 1.) ili viši stupanj obrazovanja iz područja graditeljstva. Uvjete za predradnika ispunjava osoba koja ima najmanje stečenu kvalifikaciju na razini 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira („Narodne novine“ broj 22/13) iz područja graditeljstva i pet godina radnog iskustva na poslovima u području graditeljstva. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se uvjeti za osobe propisuju na nivou zakona, a ne podzakonskog akta.
9 ABACO d.o.o. Popis manje složenih radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova, Članak 3. Prijedlog Iza stavku 1 dodati: '' i tehničkih sustava građevine do nazivne snage pogonskog agregata do 30 kW. Pod tehničkim sustavima građevine podrazumjeva se sustav grijanja, ventilacije, hlađenja, klimatizacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjeta'' Obrazloženje: Iako su tehnički sustavi sastavni dijelovi građevine, da ne bi bilo zabune predlaže se da se i za redovito održavanje tehničkih sustava građevine do nazivne snage pogonskog agregata do 30 kW nije potrebno imenovati voditelja radova Luka Čarapović Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer se navedeni radovi ne smatraju manje složenim radovima.
10 HOK Popis manje složenih radova, Članak 2. U članku 2. stavku 2. Pravilnika predlažemo dodati novi stavak 3. koji glasi: „Manje složene radove iz točke 2. do 10. ovog stavka može voditi i obrtnik ili imenovani poslovođa koji imaju srednju školu odgovarajuće struke i najmanje pet godina radnog iskustva u ovim radovima.“ obrazloženje: Ovime bi se omogućilo osobama koje obavljaju radove za koje nije propisana obveza polaganja majstorskog ispita vođenje istih, ukoliko imaju strukovno obrazovanje i radno iskustvo u tim radovima. Naime, na ovaj način bi se, u konkretnom slučaju, izbrisala neravnopravnost između osoba koji vode manje složene radove za koje je propisana obveza polaganja majstorskog ispita i onih osoba koje u praksi vode radove za koje nema te obveze. stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 4., 5., 6. i 7. Nije prihvaćen Primjedba se ne prihvaća jer ne postoji škola za poslovođu. Također, za radove navedene u stavku 2. podstavcima 2. do 10. trenutno ne postoji mogućnost polaganja majstorskog ispita.
11 MARKO JAKOBOVIĆ PRAVILNIK Poštovani, zbog čega tehničar s više od 30 godina radnog staža i položenim stručnim ispitom nebi mogao biti voditelj radova za zgrade za koje se utvrđuju posebni uvjeti? Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer je riječ o zahtjevnijim građevinama za koje je potrebno imenovati voditelje radova.
12 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Popis manje složenih radovi za koje nije potrebno imenovati voditelja manje složenih radova, Članak 3. Komentar uz Članak 3. 1. Redovno održavanje postojeće građevine - Pravilnik o održavanju građevina (NN 122/14) Redovito održavanje jest preventivno pregledavanje građevine odnosno njezinih dijelova i preventivno izvođenje radova kojima se sprječava gubitak svojstava građevine i njezine funkcionalnosti definirane namjenom u projektu građevine, kao i izvođenje radova na zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine u razmacima i opsegu određenim projektom građevine ili zbog narušenog svojstva i/ili funkcionalnosti tih dijelova kojem uzrok nije kakav izvanredni događaj. S obzirom na to da ovi radovi obuhvaćaju i radove na „zamjeni, dopuni i/ili popuni dijelova građevine“, opseg radova može nadilaziti opseg „manje složenih radova“. Iz tog razloga opseg navedenih radova treba ograničiti sukladno navedenim ograničenjima u članku 2. ovog Pravilnika, a za pojedine vrste radova. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, uz izmjene odredbi Pravilnika.
13 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Popis manje složenih radova, Članak 2. Komentar uz Članak 2. Stavak (1) 5. Vodoinstalaterski radovi - definirati opseg poslova „vodoinstalaterskih radova“. Ako se isti odnosi na sve radove vodovoda i kanalizacije (odvodnje), tada ih treba ograničiti na „građevine stambene namjene čija (bruto) površina ne prelazi 400 m2 i zgrade poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m2 6. Radovi ugradnje instalacija grijanja i klimatizacije - ograničiti na ugradnju instalacija grijanja za koje prema članku 22. Zakona o gradnji nije potrebno osigurati redoviti pregled, odnosno do „sustava grijanja koji sadrži jedan ili više kotlova pojedinačne maksimalne toplinske snage za grijanje prostora do 20 kW“ - ograničiti na ugradnju sustava hlađenja ili klimatizacije za koje prema članku 22. Zakona o gradnji nije potrebno osigurati redovni pregled, odnosno čiji su rashladni uređaji pojedinačne nazivne rashladne snage do 12 kW 7. Plinoinstalaterski radovi - ograničiti na ugradnju instalacija grijanja (i hlađenja) ukupnog učinka sukladno navedenom pod točkom 6. ovog Pravilnika Stavak (2) 7. Radovi ugradnje instalacija bazenske tehnike - ograničiti na ugradnju instalacija bazenske tehnike samo za bazene koji su u vlasništvu građana i nisu za javnu uporabu, kao na saune, hidromasažne kade i slično (prema Pravilniku o sanitarno-tehničkim higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda 10. Radovi ugradnje liftova i eskalatora (ugradnja liftova, eskalatori, kosih i vertikalnih podiznih platformi, industrijskih pretovarnih platformi, hidrauličnih rampi i sl.). - radovi na montaži opreme za potrebe vertiklanog transporta ljudi i tereta (radovi ugradnje dizala i pokretnih stuba i traka, horizontalnih traka, teretnih platforme kućnih dizala) se ne mogu svesti pod Pravilnik o manje složenim radovima jer su navedeni radovi kvalificirani za rad na visini te se svake godine obnavlja lječnički pregled i na kraju za samu montažu je potrebno širi spektar tehničke naobrazbe (osnove mehanike, geometrije, elektronike, programiranja, strojarstva) - dizala su kompleksni sistemi koje koriste putnici koji nisu posebno za to educirani. Zato se na njih odnose posebni zahtjevi i norme koje štite korisnika, servisera i montera. - monteri dizala objedinjuje strojarski i elektrotehnicki dio - montera dizala se doškoluju za rad na dizalima kroz programe odobrene od Ministarstva, napr. u Pučkom otvorenom učilištu Zagreb dobivaju službenu kvalifikaciju u radnu knjižicu. Stoga je nužno da takve radove izvode isključivo za to educirani ljudi. Stavak (6) Dopuniti tekst. Nakon: za vođenje tih radova, potrebno je dodati tekst: u okviru svoje struke. Dopunjeni tekst glasi: Ako se na zgradi stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 ili zgradi poljoprivredne namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 600 m², za koje se ne utvrđuju posebni uvjeti, izvodi više vrsta manje složenih radova iz stavka 1., odnosno stavka 2. ovoga članka, za vođenje tih radova u okviru svoje struke može se imenovati osoba koja je završila srednju školu po programu za tehničara te ima najmanje 5 godina radnog iskustva u struci i položen stručni ispit. Obrazloženje: Ukoliko se ne ubaci navedena dopuna, omogućeno je da za navedene građevine vođenje radova grijanja, klimatizacije, plinskih instalacija i instalacija bazenske tehnike može biti povjereno građevinskoj, arhitektonskoj ili elektrotehničkoj struci. Neprihvatljivo! Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen uz izmjene odredbi Pravilnika.
14 ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne usluge u graditeljstvu Popis manje složenih radova, Članak 2. Neka od pitanja koja muče veliku većinu izvođača a na koja ne znaju odgovor, i neće ga znati ni po ovom pravilniku: 1. Čemu služi evidencija tehničara u HKIG i da li je ona obavezna za voditelje manje složenih radova iz ovog pravilnika? 2. Spominjete "gipsarske radove", čiji je naziv nerazuman i može se svakojako tumačiti, što ti radovi podrazumijevaju? Spadaju li tu možda gipskartonski radovi? 3. Da li u tesarskim radovima koje može voditi voditelj manje složenih radova spadaju i tesarski radovi izrade nove krovne konstrukcije odnosno radovi djelomične sanacije krovne konstrukcije kao npr. izmjene dotrajalih rogova, ili pak izrade krovne kučice na postojećem krovu, ili pak izrada konstrukcije nadstrešnice, izrada konstrukcije drvene pomoćne zgrade do 50 m2 ? 4. Da li izrada montažnog FERT stropa spada u konstrukterske radove za koje je potrebno imenovati ovlaštenog voditelja radova odnosno inzenjera, ili ne? 5. Voditelj manje složenih radova ne može voditi armiračke radove, odnosi li se to i na primjer prilikom izrade jednog jedinog armirano-betonskog nadvoja nad pregradnim zidom, pa je za isto "gradilište" potrebno imenovati ovlaštenog voditelja radova ili gradilista odnosno inženjera? 6. Voditelj manje složenih radova ne može voditi armiračke radove, odnosi li se to i na primjer prilikom izrade AB ogradnog zidića sa AB temeljom, npr visine 100 cm i to negdje u okolišu? Pa je na istom gradilištu potrebno imenovati ovlaštenog voditelja radova ili gradilista odnosno ovlaštenog inženjera? 7. Voditelj manje složenih radova ne može voditi armiračke radove, odnosi li se to i na primjer izrade armiranog cementnog estriha armaturnom mrežom (estrih većih debljina) pa je na istom gradilištu potrebno imenovati ovlaštenog voditelja radova ili gradilista odnosno inženjera? 8. Osoba sa majstorskim ispitom ne može voditi izolaterske radove, odnosi li se to i na primjer ugradnje krovne folije prije krovopokrivačkih radova, odnosi li se to i na izolaterske radove izrade ETICS fasadnog sustava, odnosi li se to na primjer ugradnje termoizolacije unutar interijera između rogova krovne konstrukcije, ugradnje termoizolacije unutar slojeva plivajućeg poda, termoizolacije unutar pregradnog zida? U ovome pravilniku nisu precizno i jasno definirani manje složeni radovi, pa zašto jednostavno ne navedete Pravilnik o jednostavnim radovima i građevinama kao mjerilo? S druge strane poučen praksom, puno ljudi miješa manje složene radove i pravilnik o jednostavnim radovima i građevinama. Objedinite to kroz ovaj pravilnik. Slijedom vaših prethodnih tumačenja na stranicama Ministarstva, smatram da nije fer i korektno pozivati se isključivo i općenito na konstrukterske radove - odnosno braniti tehničarima vođenje svega što se može tumačiti konstrukterskim radovima, jer isto se odnosi i na ugradnju jednog AB nadvoja, izradu AB ograde i temelja negdje u okolišu, izradu konstrukcije drvene nadstrešnice, izradu krovne kućice ili pak zamjenu jednog dotrajalog roga na obiteljskoj kući. Samim tim primjerima tehničar više nikome nije potreban. Nije realno očekivati da jedan manji obrt sa 4-5 radnika koji izvodi radove iz Pravilnika o jednostavnim radovima i građevinama plaća Ovlaštenog voditelja radova/gradilišta. Kad je već tako, zašto ne propišete minimalnu satnicu prijave tog ovlaštenog voditelja gradilišta? Javna je tajna da su danas ovlašteni voditelji prijavljeni u više firmi po sat vremena tjedno. Moj Ovlašteni kolega radi istovremeno za 8 poduzeća, a tehničari su redom na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. U svojim prethodnim tumačenjima na stranicama Ministarstva (pre)opširno tumačite tko je voditelj manje slozenih radova u svojstvu odgovorne osobe (tehničar, inženjer) a tko u okviru vjestina i kompetencija (majstor), sto mnogi izvođači ne shvacaju, čak ni većina nadzornih inženjera ne zna za ta tumačenja! Ta tumačenja niste primjenili ni u izmjenama Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, niste primijenili ni u ovome pravilniku. Zašto ne navedete da majstor, poslovođa i predradnik ne mogu biti imenovani voditeljem radova u svojstvu odgovorne osobe? https://mgipu.gov.hr/o-ministarstvu-15/djelokrug/graditeljstvo-98/voditelji-manje-slozenih-radova/5297 U ovome pravilniku nije jasno definirano što znači voditi manje složene radove u okviru vjestina i kompetencija (poslovođa i predradnik ) a sto znaci voditi manje slozene radove u svojstvu odgovorne osobe na gradilištu. U protivnom ovaj pravilnik se može svakojako tumačiti, a zadaće vođenja gradilišne dokumentacije kao građevinski dnevnik, pisane izjave izvođača itd., zadaće i brige o usklađenosti i odstupanjima građenja od uvjeta i načina građenja, odnosno izvođenja pojedinih radova u odnosu na pretpostavke i zahtjeve iz projekta i tehničkih propisa, zadaće kontrole da se radovi izvode u skladu s građevinskom dozvolom - voditi će zajedno više osoba sa majstorskim ispitom, pa tko god stigne? A mladi tehničari će i dalje odlaziti konobariti u Irsku. S jedne strane HOK brani interese osoba sa majstorskim ispitom, HKIG interese inženjera, a mi smo nigdje. U koliko se ta tumačenja ne uvrste u ovaj pravilnik i dalje će vladati nered u operativi. Zaključno, predlažem izmijeniti članak 1 kako slijedi: Ovim Pravilnikom propisuju se manje složeni radovi koje vode osobe u svojstvu odgovorne osobe odnosno manje složeni radovi koje vode osobe u okviru svojih vještina i kompetencija (poslovođa i predradnik). (1) Imenovanje voditelja manje složenih radova U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE: Poslove voditelja manje složenih radova u svojstvu odgovorne osobe (naglasak je na „u svojstvu odgovorne osobe“) mogu obavljati ovlašteni voditelji građenje/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), evidentirani u evidenciji Komore i imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci te položen stručni ispit. (2) Vođenje pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija (POSLOVOĐA I PREDRADNIK): Vođenje organizacije pojedinog manje složenog rada u okviru vještina i kompetencija može se povjeriti 1. osobi s majstorskim ispitom ili priznatim majstorskim statusom - majstorski ispit je državno priznati ispit, 2. osobi koje ispunjavaju uvjete za poslovođu ili predradnika: Uvjete za poslovođu ispunjava osoba koja ima položen majstorski ispit, priznat majstorski status iz područja graditeljstva (točka 1.) ili viši stupanj obrazovanja iz područja graditeljstva. Uvjete za predradnika ispunjava osoba koja ima najmanje stečenu kvalifikaciju na razini 4.1 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira („Narodne novine“ broj 22/13) iz područja graditeljstva i pet godina radnog iskustva na poslovima u području graditeljstva. Zaključno, predlažem izmijeniti Članak 2 (1) kako slijedi: "(1) Manje složeni radovi u okviru vještina i kompetencija (POSLOVOĐA I PREDRADNIK) koje vode osobe koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koje te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja su:"... Zaključno, predlažem izmijeniti Članak 2 (2) kako slijedi: "(2) Poslove voditelja manje složenih radova U SVOJSTVU ODGOVORNE OSOBE (naglasak je na „u svojstvu odgovorne osobe“) mogu obavljati ovlašteni voditelji građenje/radova upisani u imenik ovlaštenih voditelja građenja/radova te osobe koje su završile srednju školu po programu za tehničara odgovarajuće struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), EVIDENTIRANI u evidenciji Komore i imaju najmanje pet godina radnog iskustva u struci te položen stručni ispit. Majstor, poslovođa i predradnik iz članka 2.(1) ne mogu biti imenovani voditeljem radova u svojstvu odgovorne osobe. Manje složeni radovi su: 1. Radovi iz stavka 1. ovoga članka 2. Zemljani radovi (iskopi do dubine od 1,0 m od razine okolnog tla, iskopi do 30 m3 i sl.). 3. Izolaterski radovi 4. Gipsarski i gipskartonski radovi 5. Svi radovi koji su sastavni dio Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima, za koje nije potrebna građevinska dozvola, sa ili bez glavnog projekta, navedeni u člancima 2.,3., 4., i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (UVRSTITE TO) Zaključno, predlažem izmijeniti Članak 2 (4) kako slijedi: (4) Za voditelja manje složenih radova iz stavka 2. ovoga članka mogu se u okviru svoje struke imenovati osobe iz stavka 2. ovoga članka, i to za jedan ili više manje složenih radova koji se izvode na građevini, UKLJUČUJUĆI I SAMOSTALNO VOĐENJE GRADILIŠTA za koje nije potrebna građevinska dozvola, sa ili bez glavnog projekta, navedeni u člancima 2.,3., 4., i 5. Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima. Majstor, poslovođa i predradnik iz članka 2.(1) ne mogu biti imenovani voditeljem radova u svojstvu odgovorne osobe. Brisati točke 5 i 6 iz članka 2. (5) Ako se na građevini izvodi više vrsta manje složenih radova iz stavka 1... (6) Ako se na zgradi stambene namjene čija građevinska (bruto) površina ne prelazi 400 m2 ... Djelomično prihvaćen Vezano uz prvu primjedbu: prema prijedlozima novih zakonskih rješenja evidencija tehničara se više neće voditi jer je riječ o komorama inženjera, a ne komori tehničara. Vezano uz drugu primjedbu: Upućujemo vas na Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (Sl.L. SFRJ 10/90). Vezano uz treću primjedbu: Da. Vezano uz četvrtu primjedbu: Da. Vezano uz petu primjedbu: Da. Iste može raditi, ali ne i voditi. Vezano uz šestu i sedmu primjedbu: Armirački radovi se ne smatraju manje složenim radovima. Vezano uz osmu primjedbu: Navedeni radovi su u sklopu svojih majstorskih zvanja izvoditi krovopokrivači odnosno zidari. Ujedno napominjemo kako nisu svi radovi iz Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima ("Narodne novine", broj 112/17, 34/18 i 36/19) manje složeni radovi. Nadalje, vezano uz radno vrijeme voditelja gradilišta, upućujemo da se radni odnosi u Republici Hrvatskoj uređuju zakonom kojim se uređuje rad, a koji je u nadležnosti Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Također, vezano uz ostale primjedbe upućujemo da se Zakonom o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje te Zakonom o gradnji propisuju dužnosti odgovornih osoba na gradilištu.
15 LINO FUČIĆ Popis manje složenih radova, Članak 2. Članak 2. treba izmijeniti na način da samo popišu manje složeni radovi koje mogu voditi osobe određene člankom 25a. stavak 1. Zakona (obrazloženje vidjeti uz komentar na članka 1.). Nadalje, treba precizno urediti da li za radove popisane u točki 1. do 8. te za radove iz stavka 2. postoji ograničenje (npr. u veličini građevine, u količini izvođenja radova, u snazi instalirane opreme ili uređaja i sl.) ili se ovi radovi proglašavaju manje složenim radovima na svim građevinama, bez ikakvog ograničenja. Naime, kako je napisano u prijedlogu Pravilnika, samo za elektroinstalaterske radove (stavak 1. točka 9.) postoji ograničenje (vrsta građevina: zgrade, namjena: stambena odnosno poljoprivredna; građevinska (bruto) površina + dodatni uvjeti), dok za sve ostale radove popisane u članku 2. takvih ograničenja nema. Sukladno tome, proizašlo bi da zidarske ili klesarske radove pri rekonstrukciji spomenika kulture (npr. Zagrebačka katedrala) smiju voditi osobe iz članka 25a. stavka 1. Zakona (uključivo i radove na lukovima i svodovima velikih raspona). U vezi s ograničenjima glede građevinske (bruto) površine zgrade (ako se u Pravilnik uvede odnosno zadrži ograničenje vezano za veličinu građevine), izričaj treba biti "ploština građevinske (bruto) površine", jer je "ploština" mjera veličine neke površine (npr. 400 m2), dok se riječ "površina" odnosi na njene karakteristike (npr. hrapava površina ili mokra ili bijela itd.). U vezi s time, trebalo bi uskladiti mjeru ograničenja s onime što se prema propisima iskazuje u glavnom projektu građevine (npr. "ploština podne površine zgrade") jer je to podatak koji će poslužiti i izvođaču i nadzornom inženjeru i inspekcijama u ocjeni da li se za konkretnu zgradu radi o manje složenim radovima. Na kraju, u vezi s ograničenjima, nužno je uskladiti granicu za svaku vrstu manje složenih radova sukladno rizicima koji se u vezi s tim radovima mogu očekivati, tj. (navodi se samo kao primjer) treba provjeriti je li prikladno ograničenje za elektroinstalaterske radove navoditi u građevinskoj (bruto) površini zgrade, jer se složenost elektroinstalacija zasigurno može izraziti u nekoj drugoj, za elektrotehničku struku prikladnijoj, veličini. Djelomično prihvaćen Primjedbe se djelomično prihvaćaju, uz izmjene odredbi Pravilnika. Nadalje, primjedba vezana uz izričaj "ploština građevinske (bruto) površine" se, s obzirom na terminologiju iz Zakona o prostornom uređenju, ne prihvaća.
16 Vedran Šulentić Popis manje složenih radova, Članak 2. Ovakva podjela manje složenih radova je neprecizna, neodređena, nejasna, i omogućuje višestruko tumačenje. I ovakvim radovima moguće je izravno, ili neizravno ugroziti živote ljude nestručnim izvođenjem,(poglavito točkom 9.), uništiti nečiju imovinu ili kombinacija svega toga. Brutopovršina građevine nije nikakvo mjerilo složenosti instalacija u njoj. Većina tih radova ima utjecaj na temeljne zahtjeve na građevinu. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, uz izmjene odredbi Pravilnika.
17 ABACO d.o.o. Popis manje složenih radova, Članak 2. Prijedlog Članak 2. stavak 1. Stavku 6. zamijeniti s ''7. Radovi ugradnje sustava grijanja, hlađenja, ventilacije i klimatizacije, kapaciteta pogonskog agregata nazivne snage do 30 kW'' U stavki 7. dodati ''kapaciteta plinske instalacije do 30 kWh/h'' Obrazloženje: -Sustavi grijanja i klimatizacije bez ograničenja može predstavljati izuzetno složene radove kao što su trgovački centri, sportske, kongresne i koncertne dvorane, hoteli, višestambene zgrade i nestambene zgrade i sl. Ukoliko ne postoji ograničenje, osobe koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status bi mogle biti imenovane za voditelja navedenih radova, a s obzirom na stručnu spremu i novo znanja za isto nisu kompetentni. -Isto je i za plinoinstalaterske radove ukoliko ne postoji ograničenje npr. s obzirom na kapaciteta plinske instalacije osobe koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status bi mogle biti imenovane za voditelja navedenih radova, a za što nisu kompetentne. Predlaže se da ograničenje bude u skladu s člankom 65. stavak 3. Tehničkog propisa o racionalnoj upotrebi energiji i toplinske zaštite u zgradama (NN 128/15) gdje je ograničenje termotehničkog sustava do 30 kW. Također napominjemo da osobe koje imaju položen majstorski ispit ili priznati majstorski status ne posjeduju policu osiguranja jer nisu upisane u Imenik odgovarajuće Komore, a ako im se ne ograniči područje rada štete za investitora mogu biti izuzetno velike. Prijedlog Stavku 6. brisati Obrazloženje: -Mišljenja smo da građevinska (bruto) površina stambene zgrade ili zgrade poljoprivredne namjene ne može biti uvjet za određivanje složenosti radova Luka Čarapović Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, uz izmjene odredbi Pravilnika.
18 Ivan Harhaj Popis manje složenih radova, Članak 2. Poštovani kolege zakonodavci, predlažem umjesto građevinske bruto površine kao kriterij odabrati relevantnije parametre, tipa maksimalna instalirana snaga, postoji li lokalno i daljinsko upravljanje i nadzor ili ne, postoje li elektronički upravljani uređaji sa algoritmima upravljanja ili ne, koliko je kompliciran tehnološki proces, koliko signala i procesnih objekata, je li objekt sa ili bez Ex zona, i slično. Molim iskusnije kolege neka se izjasne. Imam skromnog iskustva vođenja elektro montaža na dosta kompliciranim elektro postrojenjima koja su smještena unutar građevina s bruto građevinskom površinom manjom od 400 m2 (tipa kotlovnice, vodovodni bunari i zasunska okna, crpne stanice, postrojenja za pročišćavanje, i sl.). Po meni ne može "osoba koja ima položen majstorski ispit ili priznati majstorski status iz područja graditeljstva koja te poslove obavljaju u okviru svojeg majstorskog zvanja" voditi elektroinstalaterske radove u recimo prostoriji za bioplin koja je eto 150 m2. Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, uz izmjene odredbi Pravilnika.
19 ARHITEHNIČAR, obrt za poslovne usluge u graditeljstvu PRAVILNIK Poštovani "kolege", osobno smatram da je Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje, odnosno ovaj pravilnik, u najmanju ruku - LOŠ. Namjerno sam "kolege" stavio u navodnike jer danas nas tehničare više nitko ionako ne smatra kolegama. Na Zavodu za zapošljavanje postoji veliki broj mladih i starih arhitektonskih i građevinskih tehničara koji ne mogu, i vjerovatno jako dugo vremena neće pronaći nikakav posao u struci, upravo zbog regulative kojom ih degradirate na intelektualni rang osobe sa majstorskim ispitom ili tečajem večernje škole. Nekada je postojao smjer u obrtničkim školama za građevinske poslovođe, dok tehničari su mogli samostalno voditi manja gradilišta odnosno bili suradnici inženjerima. Danas u obrtničkim školama ne postoji smjer za poslovođe, pa tako taj posao automatizmom pripada tehničarima čiji obrazovni program nema veze sa poslovima poslovođe, o praksi koja ne postoji - da ne i govorim. Vi ste taj problem glatko riješili ovim Zakonom. Poslove tehničara u praksi na gradilištu "preuzimaju" inženjeri bez radnog iskustva kojima je (ne svima, ali većini) iskustveni domet izrada građevinske knjige, analiza cijene i vođenje situacija za naplatu. Npr. ja kao građevinski tehničar imam 14 godina radnog iskustva u građevinskoj operativi, i vise se ne mogu zaposliti u nekom manjem obrtu ili poduzeću iz jednostavnog razloga što im nisam potreban. Primjera radi, za gradnju pomoćne zgrade (garaze) do 50m2 za koju sukladno pravilniku o jednostavnim radovima i građevinama nije potrebna građevinska dozvola, obrtnik ili poduzeće koje izvodi gradnju takove građevine - treba imati uposlenog ovlaštenog voditelja gradilišta. S druge strane, za sve manje složene radove koji se izvode na gradilištu, nas tehničare može zamijeniti osoba sa majstorskim ispitom. Divno! U najmanju ruku, ovaj pravilnik i ovaj Zakon ide na štetu svim mladićima i svim djevojkama arhitektonskim i građevinskim tehničarima, a koje se više ne mogu zaposliti u građevinskoj operativi iz razloga što nisu potrebiti na gradilištu odnosno u građevinskom obrtu ili poduzeću. Ovim Zakonom i pravilnikom omogućuje se zapošljavanje isključivo inženjera (iskustvo nije uvjet), dok se tehničare degradira i zamjenjuje osobama majstorima koje imaju majstorski ispit, a koje zvanje je moguće položiti uz tečaj HZZ. Zar očekujete da jedna mlada djevojka koja je do jučer "bubala" Đuru Peulića, proučavala norme, organizaciju gradilišta, prostoručno crtanje, projektiranje stambenih I javnih zgrada - da ta djevojka dobije posao ili bude poslovođa na gradilištu, pa zajedno sa radnicima zabija čavle? Da sutra pronađe posao u struci bez iskustva? Izgleda da mnogi ne shvaćaju značenje naziva građevinski tehničar = niskogradnja, arhitektonski tehničar = visokogradnja, pa pogrešno tumače da je arhitektonski tehničar/ka predodređen isključivo za rad u biroima. Nekad su u državi postojala velika poduzeća koja su brojala više tisuća radnika (Industrogradnja, Hidroelektra, Viadukt i slične), postojala su velika gradilišta gdje je tehničar mogao pronaći svoje mjesto pod suncem, a u praksi je postojala hijerarhija (brigadir, poslovođa, tehničar, inženjer), no danas postoji samo veliki broj MALIH poduzeća i obrta kojima treba samo JEDNA odgovorna osoba. To je faktor koji nitko ne uzima u obzir. Svjedočimo i velikom broju građevinskih obrta i poduzeća čiji su vlasnici mahom iz druge branše, struka se "prostituira" jer su dobrim dijelom vlasnici građevinskih poduzeća kuhari, slastičari i drugi, nemaju uposlene stručne osobe, s druge strane inspekcije djeluju tromo i nemoćno, ALI kad je riječ o nama tehničarima - ovaj pravilnik je šlag na tortu. Bravo! Cijela struka je otišla k vragu, jer HKIG ne vidi dalje od svog nosa. Primljeno na znanje Prijedlog nije izrečen.
20 Denis Runko PRAVILNIK Potrebno je definirati način na koji se dokazuje 5 godina radnog iskustva na obavljanju poslova. U radnoj knjižici ,odnosno u eRadnoj knjižici je navedeno je samo vrijeme provedeno u nekoj firmi, a ne i posao koji se obavljao tamo. Primljeno na znanje Prijedlog nije izrečen.
21 RENATO GOMBAR PRAVILNIK Nekad su građevinski tehničari sa položenim stručnim ispitom, bili voditelji radova za stambene objekte do 400 m2 i najvećeg raspona od 10 m1. Zašto se to ne može vratiti. ovako su tehničari degradirani. Neka se stavi još uvjet od 10 godina radnog iskustva. Neka se vrati obavezno prisustvovanje seminarima i sakupljanje bodova. Tehničari koji su uglavnom na gradilištima, bez uvrede prema inženjerima, imaju više iskustva od mladih inženjera sa položenim stručnim ispitom, a koji uglavnom rade po biroima. Problem je i zapošljavanje inženjera kao voditelja radova, za tvrtke do 10 radnika, pa i manje, a koja bez ikakvih problema izgradi objekat do 400 m2. Razni obrtnici izvode svoj dio posla. Takve tvrtke nemaju ni financijsku mogućnost zaposliti inženjere na ugovor o radu. Primljeno na znanje Manje složeni radovi za koje mogu biti imenovane osobe koje su završile srednju školu po programu tehničara uredit će se zakonom kojim se uređuju poslovi i djelatnosti prostornog uređenja i gradnje.
22 Josip Zrilić Popis manje složenih radova, Članak 2. Ministre zar Vi stvarno mislite da je za složenost elektroinstalaterskih radova bitna građevinska (bruto) površina. Prijedlog pravilnika u ovom obliku je pogodovanje građevinskom, izvođačkom lobiju i za posljedicu ima uništavanje elektrotehničke i strojarske struke. Prije dvije godine se po gradilištima počelo pričati o sličnim prijedlozima kad bih se kao nadzorni inženjer "zakačio" sa izvođačem bez ovlaštenog voditelja građenja. Kao mladi čovjek koji je vjerovao u bolju budućnost, ulaganjem u obrazovanje i stručno usavršavanje nisam mogao vjerovati da će izvođačke "ćakule" za dvije godine doći kao prijedlog Vašeg pravilnika. Izjednačavate elektroinstalaterske radove sa postavljanjem pločica. Kao prijedlog na sjednicama vlade, molim Vas, uvedite mjeru prekvalifikacija zanimanja ovlaštenih inženjera elektrotehnike i strojarstva u "instalatere"pločica, razne tesare, krovopokrivače isl, budući da takve radne snage nedostaje a visokoškolovanog kadra koji svojim potpisom i pečatom jamči za kvalitetu izvedenih radova i provedbu svih temeljnih zahtjeva za građevinu (od projektiranja do završetka radova) bit će previše i očito postaju nepotrebni. Prijedlog ovog pravilnika i konačnog prijedloga Zakon o gradnji neće dovesti do bolje kotiranosti Hrvatske na "doing business" ljestvici već jedino na "DOING FUŠ" ljestvici. Ne mogu vjerovati da Vlada, Ministarvo Graditeljstva i Prostornog uređenje pa i sam ministar u suradnji sa HKIE su uvjereni da ovlašteni inženjeri elektrotehnike i strojarstva koće razvoj Hrvatske. Primljeno na znanje Prijedlog nije izrečen.