Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 2. Primjedba- Članak 3. Stavak(2) točka (1) predlažemo promijeniti, a u skladu HRN ISO 1998-1: Aditivi – tvari dodane naftnom proizvodu koje poboljšavaju i/ili pojačavaju njegova prirodna svojstva. Članak 3. Stavak(2) točka(2) predlažemo uskladiti sa Zakonom o biogorivima za prijevoz: Biogorivo – tekuće ili plinovito gorivo za pogon motornih vozila i brodova za potrebe prijevoza, proizvedeno iz biomase, odnosno biorazgradivog dijela proizvoda, otpada i ostataka proizvedenih u poljoprivredi (uključujući tvari biljnoga i životinjskoga podrijetla), u šumarstvu i srodnim industrijama, kao i biorazgradivi dio industrijskoga i komunalnoga otpada Članak 3. Stavak(2)točka (12) predlažemo izbrisati rafinerijski plin. Djelomično prihvaćen Izmjene članka 3. stavka 2. točaka 1. i 2. nisu predmet ovih izmjena i dopuna
2 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 3. Članice Udruženja energetike HGK predlažu izmijeniti u članku 8. stavak 3. tako da glasi: „ (3) Kvaliteta naftnih derivata stavljenih na tržište utvrđuje se laboratorijskom analizom uzorka koju provodi isključivo akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, koji laboratorij ima akreditirane sve ispitne metode za određivanje značajki kvalitete propisane Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije. Uzorkovanje i ocjenu sukladnosti rezultata laboratorijske analize naftnih derivata stavljenih na tržište s graničnim vrijednostima značajki kvalitete propisanim Uredbom, provodi isključivo neovisna pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020 A vrste u skladu s Uredbom. Količina nafte i naftnih derivata koji se stavljaju na tržište utvrđuje se zakonitim ovjerenim mjerilima.“ Obrazloženje: Kvalitetu naftnih derivata propisala je Vlada Republike Hrvatske Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (NN, 57/2017). Na temelju te Uredbe kvaliteta tekućih naftnih goriva utvrđuje se na temelju uzorkovanja goriva i laboratorijskom analizom uz primjenu važećih analitičkih metoda ispitivanja. Kvaliteta nafte i naftnih derivata utvrđuje se uzorkovanjem i laboratorijskom analizom koje obavlja akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, koji laboratorij ima akreditirane sve ispitne metode za određivanje značajki kvalitete propisane Uredbom ili drugom normom. Udruženje energetike HGK stoga smatra nepotrebnim dodatno propisivati Zakonom o tržištu nafte i naftnim derivatima da inspekcijsko tijelo nadzire akreditirani laboratorij, jer svrha akreditacije je potvrda nepristranosti i neovisnosti akreditiranog tijela, bez obzira na to radi li se o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17020 odnosno prema HRN EN ISO/IEC 17025. Zakonom o mjeriteljstvu regulirana je zakonitost mjerila i mjernih sustava s primarnom svrhom zaštite prava u slobodnom prometu roba između dva subjekta, ali naravno nigdje nije propisana obveza korištenja akreditiranih pravnih osoba kad se primjenom zakonitih mjerila utvrđuje primopredajna količina ili stanje zaliha naftnih derivata u redovnim svakodnevnim operativnim postupanjima na trošarinskim skladištima. Kao potvrdu navedenog, HGK raspolaže i internim zapisnikom jednog od držatelja trošarinskog skladišta i Državnog zavoda za mjeriteljstvo (dalje: DZM) kojim je DZM potvrdio kako DZM ovjerava mjerila u granicama najveće dopuštene mjerne pogreške koja se odnosi na tu vrstu mjerila te nije dopušteno naknadno korigiranje rezultata umjerenih mjerila. Izvornik zapisnika s tog sastanka dostupan je na uvid. Mjerila posjeduju informatičku podršku kojom je moguće pratiti i povijesne podatke tako da dodatni nadzor nije potreban. Držatelj trošarinskog skladišta izravno je i jedino odgovoran za sve količine trošarinskog proizvoda uključujući i iskazivanje stanja zaliha. Na koji način će držatelj trošarinskog skladišta iskazati primopredajne, proizvedene i uskladištene količine jest isključivo i jedino obveza i odgovornost držatelja trošarinskog skladišta, ali mora ih utvrditi zakonski ovjerenim mjernim uređajima koji je dodatno priznao (plombirao) carinski ured nadležan po lokaciji trošarinskog skladišta. Ozakonjenjem zahtjeva za korištenjem akreditiranih inspekcijskih tijela kontrolom akreditiranih laboratorija te u očitavanju i utvrđivanju izmjerenih količina zakonski ovjerenim mjerilima, dodatno bi se ozakonio suvišan i nepotreban parafiskalni namet gospodarstvu. Djelomično prihvaćen Izmijenjeni stavak 3. je usklađen te su brisane faze proizvodnje i prerade. U preostalom dijelu prijedlog se odbija jer je predmetno uređeno Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije te drugim posebnim propisima.
3 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 3. Primjedba -Članak 8. stavak (2) Zakona o tržištu nafte i naftnih derivata nije jasno definiran. U Zakonu piše: Radi ostvarivanja nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva na tržište naftnih derivata stavljaju se biogoriva ako zadovoljavaju propisane tehničke zahtjeve za kvalitetom goriva utvrđene izdavanjem potvrde (certifikata) o sukladnosti u skladu s posebnim propisom te ako su označena u skladu s propisima o kvaliteti goriva. Predlaže se usklađivanje sukladno Zakonu o biogorivima za prijevoz: Radi ostvarivanja nacionalnog cilja stavljanja na tržište biogoriva na tržište naftnih derivata stavljaju se na tržište čista biogoriva ili biogoriva umiješana u dizelsko gorivo ili motorni benzin samo ako zadovoljavaju propisane tehničke zahtjeve za kakvoću goriva utvrđene u postupku ocjene sukladnosti i ako su označena u skladu s propisima o kakvoći goriva. Nije prihvaćen Stavak 2. nije predmet ovih izmjena i dopuna.
4 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 3. Primjedba- Članak 8. stavak (3) – mijenja se i glasi: Članak 8, stavak (3): Kvaliteta naftnih derivata stavljena na tržište utvrđuje se laboratorijskom analizom uzorka koju provodi isključivo akreditirani laboratorij prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, koji ima akreditirane sve ispitne metode za određivanje značajki kvalitete propisane Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije (u daljnjem tekstu Uredba). Uzorkovanje i ocjenu sukladnosti rezultata laboratorijske analize naftnih derivata stavljenih na tržište s graničnim vrijednostima značajki kvalitete propisanim Uredbom, provodi isključivo neovisna pravna osoba akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020 A vrste u skladu s Uredbom. Količina nafte i naftnih derivata koji se stavljaju na tržište utvrđuje se zakonitim ovjerenim mjerilima. Obrazloženje: • Kvaliteta naftnih derivata propisana je Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike. o Navedenom Uredbom utvrđivanje kvalitete tekućih naftnih goriva obavlja se na temelju izvršenog uzorkovanja goriva i laboratorijskom analizom, primjenom važećih analitičkih metoda ispitivanja. Kvaliteta nafte i naftnih derivata utvrđuje se uzorkovanjem i laboratorijskom analizom od strane akreditiranog laboratorija prema zahtjevima norme HRN EN ISO/IEC 17025, koji ima akreditirane sve ispitne metode za određivanje značajki kvalitete propisane Uredbom ili drugom normom. o Stoga smatramo nepotrebnim dodatno propisivati Zakonom o tržištu nafte i naftnim derivatima da inspekcijsko tijelo nadzire akreditirani laboratorij, jer svrha akreditacije je potvrda nepristranosti i neovisnosti akreditiranog tijela, bez obzira da li se radi o akreditaciji prema HRN EN ISO/IEC 17020 odnosno prema HRN EN ISO/IEC 17025. • Zakonom o mjeriteljstvu regulirana je zakonitost mjerila i mjernih sustava sa primarnom svrhom zaštite prava u slobodnom prometu roba između dva subjekta, ali naravno, nigdje nije propisana obveza korištenja akreditiranih pravnih osoba kada se primjenom zakonitih mjerila utvrđuje primopredajna količina ili stanje zaliha naftnih derivata u redovnim svakodnevnim operativnim postupanjima na trošarinskim skladištima. • Držatelj trošarinskog skladišta direktno je i jedino odgovoran za sve količine trošarinskog proizvoda uključujući i iskazivanje stanja zaliha. Na koji način će držatelj trošarinskog skladišta iskazati primopredajne, proizvedene i uskladištene količine jest isključivo i jedino obveza i odgovornost držatelja trošarinskog skladišta, ali iste mora utvrditi zakonski ovjerenim mjernim uređajima koji su dodatno priznati (plombirani) od nadležnog carinskog ureda po lokaciji trošarinskog skladišta. Ozakonjenjem zahtjeva za korištenjem akreditiranih inspekcijskih tijela kontrolom akreditiranih laboratorija te u očitavanju i utvrđivanju izmjerenih količina zakonski ovjerenim mjerilima, dodatno bi se ozakonio suvišan i nepotreban parafiskalni namet gospodarstvu što je suprotno nadležnosti Ministarstva financija. Nije prihvaćen Izmijenjeni stavak 3. je usklađen te su brisane faze proizvodnje i prerade. U preostalom dijelu prijedlog se odbija jer je predmetno uređeno Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva i načinu praćenja i izvješćivanja te metodologiji izračuna emisija stakleničkih plinova u životnom vijeku isporučenih goriva i energije te drugim posebnim propisima.
5 HGK PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 8. Članice Udruženja energetike HGK predlažu u članku 27. stavak 2. izmijeniti tako da glasi: „(2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: - pravna osoba koja je energetski subjekt ukoliko stavlja na tržište naftne derivate koji nisu sukladni značajkama kvalitete propisanim Uredbom - pravna osoba koja obavlja djelatnost nadzora i praćenja kvalitete i količine nafte i naftnih derivata koji su stavljeni na tržište, a nije akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste.“ Prihvaćen Odredba je preformulirana.
6 INA Industrija nafte d.d. PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFNIH DERIVATA, Članak 8. 2. Članak 27, stavak (2) - mijenja se i glasi: (2) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 kuna do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj: - pravna osoba koja je energetski subjekt ukoliko stavlja na tržište naftne derivate koji nisu sukladni značajkama kvalitete propisanim Uredbom - pravna osoba koja obavlja djelatnost nadzora i praćenja kvalitete i količine nafte i naftnih derivata koji su stavljeni na tržište, a nije akreditirana prema zahtjevu norme HRN EN ISO/IEC 17020, A vrste. Prihvaćen Odredba je preformulirana.