Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga poslodavaca u zdravstvu Hrvatske PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Stručno društvo domova zdravlja Udruge poslodavaca u zdravstvu Hrvatske na svojoj sjednici održanoj dana 08. travnja 2019. godine razmatralo je NACRT PRAVILNIKA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA (dalje u tekstu: Nacrt Pravilnika), te u svezi istog istaknulo sljedeće primjedbe i prijedloge: 1. U odredbi članka 6. stavka 1. podstavka 1. Nacrta Pravilnika ostaviti mogućnost da OSIM MEDICNSKE SESTRE U TIMU S VOZAČEM MOŽE RADITI I NJEGOVATELJ/ NJEGOVATELJICA SA ZAVRŠENIM TEČAJEM ZA NJEGOVATELJA I EDUKACIJOM za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života, KAO I KORIŠTENJE AUTOMATSKOG DEFIBRILATORA. Navedeno predlaženo, između ostalog, i u vezi s odredbama Zakona o zaštiti na radu. 2. Vezano uz odredbu članka 6. stavka 3. Nacrta Pravilnika, smatramo da PRIJAVNO-DOJAVNA jedinica NE TREBA RADITI U SUBOTU POSLIJEPODNE I NEDJELJU, jer sukladno odredbama Pravilnika o početku, završetku i rasporedu radnog vremena zdravstvenih ustanova i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe, sanitet tada ne radi. 3. Glede odredbe članka 11. stavka 2. Nacrta Pravilnika, mišljenja smo da osposobljavanje članova tima sanitetskog prijevoza za korištenje medicinsko-tehničke opreme u vozilu sanitetskog prijevoza, za provođenje osnovnih postupaka za održavanje života MOGU PROVODITI I CERTIFICIRANI EDUKATORI ZAPOSLENICI DOMA ZDRAVLJA ILI DRUGIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA. 4. Vezano uz odredbu članka 12. stavka 2. Nacrta Pravilnika, smatramo da PRAVO NA NEMEDICINSKU PRATNJU NE TREBA NORMIRATI NA OVAKAV NAČIN, JER OVAKVA NORMA NIJE U INTERESU PACIJENTA. NAVEDENO IZ RAZLOGA ŠTO POSTOJE SLUČAJEVI KADA JE POTREBNO ILI POŽELJNO DA NETKO OD OBITELJI PRATI PACIJENTA I KADA ON NIJE IZ DVIJE SKUPINE NAVEDENE U PREDMETNOJ ODREDBI NACRTA PRAVILNIKA. 5. U odredbi članka 13. Nacrta Pravilnika predloženi rok od dvije godine za prilagodbu, odnosno ispunjavanje uvjeta u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za obavljanje sanitetskog prijevoza smatramo prekratkim s obzirom na obnovu i zanavljanje voznog parka predloženim vozilom nove vrste, tako da je prijedlog da je najprimjereniji rok od PET GODINA. Djelomično prihvaćen Prihvaćen u odnosu na članak 6. stavak 1. na način da isti sada glasi: "(1) Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine: - 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar - 2 vozača (2 sanitetska vozila).". Prihvaćen u odnosu na članak 6. stavak 3. na način da isti sada glasi: "(3) Radno vrijeme u djelatnosti sanitetskog prijevoza mora se organizirati tako da se prilagodi potrebama stanovništva.". Nije prihvaćen u odnosu na članak 11. stavak 2. jer navedeni certificirani edukatori ne postoje, a edukacije trebaju provoditi educirani zdravstveni radnici hitne medicinske službe jer su baš ta znanja i vještine koja su najpotrebnija zdravstvenim radnicima sanitetskog prijevoza koji trenutno njima ne raspolažu. Prihvaćen u odnosu na članak 12. stavak 2. na način da isti sada glasi: "(2) Pravo na nemedicinsku pratnju imaju djeca do 18. godine i punoljetne osobe s invaliditetom kojima je zbog stupnja i vrste invaliditeta potrebna podrška u vidu imenovanog skrbnika, osobnog asistenta ili druge osobe po njenom izboru, a u cilju pružanja potrebne podrške prilikom prijevoza.". Nije prihvaćen u odnosu na članak 13. jer se rok od dvije godine smatra primjerenim.
2 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Pravobraniteljica za osobe s invaliditetom kontinuirano zaprima pritužbe osoba s invaliditetom na prijevoz sanitetskim vozilom. S obzirom da se navedenim vozilom prevoze osobe u teškom zdravstvenom stanju na različite liječničke postupke, a liječnički postupci završavaju u različite termine, najveći problem predstavlja dugo čekanje sanitetskog vozila radi odlaska na preglede, a pogotovo povratka iz zdravstvene ustanove. Stoga pacijenti koji su ranije gotovi od predviđenog vremena trajanja pregleda, u većini slučajeva dulje čekaju, a što se negativno održava na cijeli terapijski postupak. Postoje i situacije gdje se vrijeme obavljanja tretmana podudara sa vremenom čekanja ili da je vrijeme čekanja na sanitet puno duže od vremena koliko traje terapijski postupak. Prijedlog: Predlažemo da se prijevoz organizira na drugačiji/fleksibilniji način odnosno na način koji bi u većoj mjeri bio prilagodljiv osobama koje ga koriste, a samim time bi i provedeni terapijski postupak bio učinkovitiji, imajući u vidu da samo čekanje na sanitetski prijevoz od primjerice nekoliko sati, umara i dodatno iscrpljuje pacijenta. Primljeno na znanje Uvođenjem prijavnodojavne jedinice unaprijediti će se rad djelatnosti sanitetskog prijevoza te posljedično i pitanje neprimjerenog dugog čekanja na prijevoz pacijenata u ili iz zdravstvene ustanove.
3 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA Nadalje, problematičan je prijevoz osoba sa invaliditetom koje imaju tjelesna ili višestruka oštećenja, a korisnici su ortopedskih pomagala za kretanje poput invalidskih kolica na ručni ili elektromotorni pogon (npr. s tetraplegijom, posljedicama cerebralne paralize, neuromuskularnih bolesti i dr.). Prijedlog: Smatramo da je vozila za sanitetski prijevoz potrebno prilagoditi i za prijevoz osoba u invalidskim kolicima, bez da ih se premješta iz invalidskih kolica u ležeći položaj u vozilu, ukoliko zdravstvena potreba za istim ne postoji. Naime, sanitetska vozila nisu prilagođena za prijevoz osoba u invalidskim kolicima, što ima za posljedicu nemogućnost korištenja priznatog prava na sanitetski prijevoz što utječe na odluku pacijenta hoće li priznato pravo iskoristiti i prihvatiti jedinu mogućnost-ležeći položaj bez da za to postoji zdravstvena potreba. U skladu sa načelom univerzalnog dizajna propisanog Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom potrebno je vozila za sanitetski prijevoz prilagoditi na način da osoba u invalidskim kolicima može koristiti prijevoz sanitetom bez da se premješta iz kolica i stavlja u ležeći položaj. Sanitetsko vozilo mora zadovoljiti potrebe svih pacijenta. Nije prihvaćen Uvjeti u pogledu tehničkih karakteristika i medicinsko-tehničke opreme vozila za sanitetski prijevoz utvrđeni su normom HRN EN 1789:2015, Medicinski automobili i njihova oprema - Cestovni medicinski automobili za cestovno medicinsko vozilo vrste A: vozilo za prijevoz pacijenata i vrste B: medicinsko vozilo, odnosno slijednicu navedene norme. Navedena norma je hrvatski normativni dokument koji je usklađen s europskom normom Medical Vehicles and Their Equipment - Road Ambulances (EN 1789:2007+A2:2014).
4 Dom zdravlja Ogulin PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 6. Člankom 6. Nacrta Pravilnika predviđen je sastav tima djelatnosti sanitetskog prijevoza koji čini 2 medicinske sestre/med.tehničara i 2 vozača. Zdravstvene ustanove suočene s deficitom medicinskih sestara/ tehničara, te nećemo biti u mogućnosti sastaviti tim s predloženim kadrom, odnosno medicinskim sestrama. Mišljenja smo da bi trebalo omogućiti sljedeći da sastav tima 2 vozača 2 medicinske sestre/med. tehničar/ zdravstveni radnik SSS/ njegovatelj/ njegovateljica. Omogućavanjem zapošljavanja drugih zdravstvenih radnika SSS , te njegovateljica riješio bi se problem nedostatka medicinskih sestara/ tehničara na tržištu rada, te bi se zaposlile osobe koje ne mogu pronaći posao u struci, npr. fizioterapeutski tehničar. Prihvaćen Prihvaća se na način da članak 6. stavak 1. sada glasi: "(1) Djelatnost sanitetskog prijevoza obavlja tim koji čine: - 2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar - 2 vozača (2 sanitetska vozila).".
5 Hrvatski liječnički sindikat PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 10. Predlažem dopunu članka: U slučaju potrebe hitnog transportiranja (vitalno ugroženog) pacijenta iz jedne bolničke zdravstvene ustanove u drugu zdravstvenu ustanovu višeg ranga, prijevoz pacijenta osigurava najbliži Zavod za hitnu medicinu u adekvatno opremljenom vozilu za hitne intervencije na terenu (reanimobilom) . Ovaj prijedlog temelji se na negativnim iskustvima iz prakse, jer se vitalno ugroženog pacijenta na taj način može transportirati odmah, bez čekanja da vozač sanitetskog prijevoza (koji je npr. u pripravnosti) dođe od kuće (nerijetko udaljene i 20-tak km od bolnice iz koje treba transportirati pacijenta). Isto tako se osigurava maksimalno opremljeno vozilo za vitalno ugroženog pacijenta (što nije slučaj kada takvog pacijenta prevozi sanitetski prijevoz). Nije prihvaćen Navedena tematika urediti će se odredbama Pravilnika o organizaciji i načinu obavljanja hitnog medicinskog prijevoza sukladno članku 139. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18).
6 Pravobranitelj za osobe s invaliditetom PRAVILNIK O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA DJELATNOSTI SANITETSKOG PRIJEVOZA, Članak 12. Predlažemo da odredba čl. 12. st. 2. Nacrta Pravilnika glasi: "(2) Pravo na nemedicinsku pratnju imaju djeca do 18. godine i punoljetne osobe s invaliditetom kojima je zbog stupnja i vrste invaliditeta potrebna podrška u vidu imenovanog skrbnika, osobnog asistenta ili druge osobe po njenom izboru, a u cilju pružanja potrebne podrške prilikom prijevoza." Obrazloženje: Trenutnim prijedlogom, osobe s teškim tjelesnim invaliditetom ukoliko ne udovoljava mjerilima za utvrđivanje potpune i trajne nesposobnosti za samostalni život i rad, ne mogu u vozilu imati nemedicinsku pratnju. Međutim, npr. osoba s tetraplegijom ili neuromuskularnim bolestima ne mora biti nesposobna za samostalni život i rad, već upravo suprotno, može aktivno sudjelovati u svim segmentima društva, ali joj je ipak potrebna 24 satna podrška. S obzirom na navedeni visoki stupanj invaliditeta osobe kao i zdravstvene razloge za korištenje prava na sanitetski prijevoz, smatramo opravdanim da sa osobom u vozilu bude i njen osobni asistent ili druga osoba koja u najvećoj mjeri poznaje potrebe te osobe, te ih je i u mogućnosti najbrže zadovoljiti. Pri tome je važno za nadodati kako osobni asistent ili druga osoba može djelovati umirujuće na osobu s invaliditetom za razliku od nepoznatog medicinskog osoblja. Gluha osoba ne mora biti nesposobna za život i rad, ali joj je u komunikaciji potrebna podrška tumača, osobe koja poznaje znakovni jezik ili druge osobe koja se u dovoljnoj mjeri može sporazumjeti sa gluhom osobom. Prijevoz sanitetskim vozilom može trajati i nekoliko sati i u svakom slučaju smatramo da je opravdano da sa osobom s pojedinom vrstom invaliditeta, sukladno želji i izboru iste, u vozilu bude prisutna osoba koja joj pruža podršku. Konvencija o pravima osoba s invaliditetom naglasak stavlja na podršku koja je osobi s invaliditetom potrebna, a imajući u vidu pojedinu vrstu invaliditeta. Upravo su ovlasti tima sanitetskog prijevoza jasno definirane čl. 11. Nacrta Pravilnika i ne odnose se na pružanje podrške u smislu Konvencije. S tim u vezi smatramo da je čl. 12. st. 2. potrebno redefinirati na opisani način. Prihvaćen Prihvaćen na način da članak sada glasi: "(2) Pravo na nemedicinsku pratnju imaju djeca do 18. godine i punoljetne osobe s invaliditetom kojima je zbog stupnja i vrste invaliditeta potrebna podrška u vidu imenovanog skrbnika, osobnog asistenta ili druge osobe po njenom izboru, a u cilju pružanja potrebne podrške prilikom prijevoza.".