Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt ključnih elementa Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Đurđevac  , Indikativni popis prihvatljivih aktivnosti Poštovani, sanacija nelegalnih odlagališta predviđena je županijskim strategijama gospodarenja otpadom i to kroz zbrinjavanje otpada na već saniranim odlagalištima na području županija. Prema postojećem Sporazumu koji su potpisale sve JLS sanacija ex-situ trebala je biti financirana iz nacionalnih sredstava. Obzirom na sadašnje stanje financiranja kojim se EU sredstvima sufinancira samo in-situ sanacija nastao je problem realizacije projekata te smatramo da bi prihvatljivi trošak za financiranje iz EU sredstava trebala biti i in-situ sanacija na način da se deponije saniraju transportom odležanog otpada na odlagališta koja se nalaze unutar radijusa od desetak kilometara i da se to smatra sanacijom in-situ. Na ovaj način značajno bi se uštedila financijska sredstva koja bi se izdvajala iz državnog proračuna za ex-situ sanacije. Dodatno bi se smanjio ukupan trošak za desetak procjena tj. studija koje su prethodno potrebne za saniranje in-situ prema pravilima za EU financiranje koje će sve pokazati isto – da je potrebno raditi nepropusni brtveni sloj za sanaciju. Primljeno na znanje Predmet Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada nije sanacija nelegalnih „divljih“ odlagališta otpada, odnosno predmet Poziva je sanacija neusklađenih odlagališta neopasnog otpada, a jedan od specifičnih kriterija prihvatljivosti je da se odlagalište nalazi u Prilogu 5 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije koji je sastavni dio Izvješća o komunalnom otpadu za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a koji je dostupan na sljedećem linku: http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu_2017.pdf. Stoga su u sklopu ovog Poziva prihvatljivi isključivo projekti sanacije službenih odlagališta neopasnog otpada, a koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18). No, Pozivom neće biti uvjetovana metoda sanacije odlagališta, odnosno ex-situ metoda sanacije također je prihvatljiva aktivnost u okviru ovog Poziva, ali isključivo pod uvjetom da postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš i druga projektna dokumentacija dokažu da je takva metoda najpovoljnija za okoliš.
2 Općina Ernestinovo  , Indikativni popis osnovnih kriterija prihvatljivosti i kriterija odabira projektnih prijedloga Na žalost, na ovaj se Poziv za dostavu projektnih prijava neće moći javiti jedinice lokalne samouprave, koje imaju nelegalna odlagališta otpada preostala nakon obnove ratom razrušenih kuća, koja se provodila nakon mirne reintegracije i povratka na privremeno okupirana područja u Domovinskom ratu. Naime, mnoge općine pa i gradovi imaju na svom području odlagališta građevinskog otpada, koja su se u međuvremenu pretvorila u prave „divlje“ deponije i potrebno ih je sanirati. Takve su deponije nastale prilikom sanacije i obnove obiteljskih kuća nakon Domovinskog rata, a obnovu je provodilo tadašnje resorno ministarstvo (obnove). Građevinski otpad odlagao se na dogovorenu lokaciju, uz obećanje da će po završetku obnove izvoditelji radova propisno zbrinuti građevinski otpad. Na žalost, to se nije dogodilo, na problem je zaboravljeno, a takve deponije ostale su na brigu i teret jedinicama lokalne samouprave. Sada takve deponije po kriterijima ne udovoljavaju niti jednom javnom pozivu za dostavu projektnih prijava i ne mogu se zbrinuti. Iznosi potrebni za zbrinjavanje takvih deponija ponekad višestruko premašuju proračune malih općina. Na području Općine Ernestinovo postoji jedna takva deponija koja je smještena na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, koje graniči s građevinskim područjem. Deponija se nalazi na kraju ulice, svega nekoliko koraka od posljednjih kuća u ulici. U kontaktima s drugim jedinicama lokalne samouprave doznali smo da ima još takvih slučajeva. Potrebno je iznaći rješenje za sustavno zbrinjavanje takvih deponija. U međuvremenu su se takve deponije pretvorile u deponije miješanog komunalnog otpada, za čije zbrinjavanje ruralne općine nemaju fiskalnog kapaciteta. Osim što zagađuju okoliš, takve deponije onemogućavaju gospodarski razvoj i štetno utječu na turističku ponudu. Iako Općina Ernestinovo redovito poduzima mjere sprječavanja nastanka otpada, postavljeni su znakovi o zabrani odlaganja otpada, deponija i dalje raste, a nerijetko otpad dovoze i stanovnici iz susjednih općina. Nadali smo se javiti na natječaj Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada, no „divlje“ deponije nisu prihvatljive za prijavu. Apeliramo na Ministarstvo zaštite okoliša i energetike da što prije iznađe način za uklanjanje takvih deponija, osobito jer se deponija nalazi na državnom zemljištu. Primljeno na znanje Predmet Poziva na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada nije sanacija nelegalnih „divljih“ odlagališta otpada, odnosno predmet Poziva je sanacija neusklađenih odlagališta neopasnog otpada, a jedan od specifičnih kriterija prihvatljivosti je da se odlagalište nalazi u Prilogu 5 - Popis službenih odlagališta otpada, status operativnosti i sanacije koji je sastavni dio Izvješća o komunalnom otpadu za 2017. godinu Hrvatske agencije za okoliš i prirodu (HAOP), a koji je dostupan na sljedećem linku: http://www.haop.hr/sites/default/files/uploads/dokumenti/021_otpad/Izvjesca/komunalni/OTP_Izvje%C5%A1%C4%87e%20o%20komunalnom%20otpadu_2017.pdf. Stoga su u sklopu ovog Poziva prihvatljivi isključivo projekti sanacije službenih odlagališta neopasnog otpada, a koja ne zadovoljavaju uvjete utvrđene Pravilnikom o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15, 103/18).