Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izobrazbi o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jasminka Igrc Barčić OPĆE ODREDBE, Članak 29. stavak 2 alineja 1 mislim da bi trebalo pisati "identifikacijska iskaznica za ovlaštene predavače vrijedi i za djelatnosti za koje je predavač ovlašten! Nije prihvaćen Članak 29. propisuje mogućnost priznavanja identifikacijske iskaznice kada se obveznik izobrazbe bavi različitim djelatnostima koje pripadaju drugim modulima, tada u nekim slučajevima se identifikacije iskaznice priznaju i za druge module kako je u samom članku navedeno. Prema tom članku identifikacijska iskaznica za ovlaštenog predavača vrijedi i za djelatnost koju obavljaju profesionalni korisnici.
2 Kontrol biro d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 25. Omogućiti upis unutar 20 radnih dana s obzirom da svako malo postoje određeni tehnički problemi prilikom upisa polaznika u portal. Nije prihvaćen Pošto smo ograničili broj polaznika po izobrazbi (30 polaznika max.), rok od 15 dana je sasvim dovoljan za upis polaznika u FIS. U slučaju da postoje tehnički problemi prilikom upisa, institucija prijavi Ministarstvu grešku u FIS i za to vrijeme im se produljuje rok za upis polaznika u FIS.
3 Kontrol biro d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 23. Omogućiti I. polaganje ispita po završetku edukacije. Dozvoliti da samo jedan predavač bude prisutan tijekom ispita. Ispit iz modula za savjetnike smanjiti na najmanje 30 pitanja (50 pitanja nemaju niti na ispitu prilikom obrane diplomskog rada). Ograničiti broj polaznika na 50. Primljeno na znanje Do sada je bilo moguće održati ispit zadnji dan predavanja, međutim to nije dobra praksa jer institucije su održavale ispite u satnici predavanja. Isto tako u prilog tome ide i 100%-tna prolaznost na ispitu odmah iza predavanja koja nam ukazuje na sumnju da predavači najvjerojatnije polaznicima daju odgovore na pitanja. Obzirom da treba određeno vrijeme da se polaznik pripremi za ispit, potrebno je odrediti ispitne rokove. Određivanje ispitnih rokova je u skladu s već spomenutim standardima za izvođenje obrazovanja odraslih. Proceduru koju treba ispoštivati prilikom polaganja ispita je složena, stoga je potrebno da budu prisutna dva predavača. Prijedlog da se zadrži broj pitanja na 30 i za savjetnike ćemo razmotriti. Pitanje vezano za broj polaznika smo već u prethodnim pitanjima odgovorili.
4 Jasminka Igrc Barčić OPĆE ODREDBE, Članak 23. U stavku 9 razmisliti o tome moraju li na ispitu biti dva ovlaštena predavača, mislim da je dovoljan jedan i zbog troškova. I ovdje razmisliti o povećenju broja polaznika na 50. Nije prihvaćen Odgovor dan u prethodnom pitanju.
5 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 23. U stavku (2) omogućiti polaganje ispita odmah po završetku izobrazbe. U stavku (9) tijekom ispita dovoljno je jedan ovlašteni predavač. Ni u školama ni fakultetima nisu dva nastavnika ili profesora na ispitu. Nije prihvaćen Odgovor dan u prethodnom pitanju.
6 Jasminka Igrc Barčić OPĆE ODREDBE, Članak 21. Stavak 1 je neprihvatljiv iz razloga što profesionalni korisnici za profesionalnu primjenu slušaju i polažu potpuno druge kategorije. Moguće je samo u slučaju ako dodatno polože sve kategorije koje polažu profesionalni korisnici.Održiva uporaba pesticida u poljoprivredi i DDD području, potpuno je različita.U članku 29 stavak 3 jasno je navedeno da se profesionalnom korisniku za profesionalnu primjenu priznaje SAMO iskaznica za profesionalnog korisnika za profesionalnu primjenu, što je ispravno. Prihvaćen Slažemo se sa komentarom. Izmijeniti će se stavak 1., te će glasiti: Obveznici izobrazbe koji su stekli identifikacijsku iskaznicu za profesionalne korisnike za profesionalnu primjenu, identifikacijska iskaznica vrijedi samo za profesionalnu primjenu za profesionalne korisnike.
7 Kontrol biro d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 19. Vrlo teško će biti provesti praktični dio u praksi. Ukupan broj polaznika da se ograniči na 50 polaznika. Nije prihvaćen Izobrazba o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida je obavezna i polaznici moraju odslušati 24 školska sata nastave kroz najmanje tri dana. Kako prema propisima koji definiraju obrazovanje odraslih ova izobrazba spada u neformalno obrazovanje, potrebno je za provedbu izobrazbe propisati minimalno osnovne kadrovske, prostorne i materijalne standarde za obrazovanje odraslih. Prema navedenim standardima broj polaznika ne bi trebao prelaziti 24 polaznika, a mi smo u nacrtu Pravilnika propisali 30 i time smo već izašli u susret provoditeljima izobrazbe.
8 Jasminka Igrc Barčić OPĆE ODREDBE, Članak 19. Sa stavcima 9 do 12 načelno sam suglasna, no iz iskustva smatram da će biti teško provedivi u praksi. Vezano uz maksimalni broj polaznika izobrazbe možda bi zbog troškova provedbe trebalo povećati na 50. Nije prihvaćen Odgovor dan u prethodnom pitanju.
9 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 19. U stavku (3) za dopunsku izobrazbu omogućiti da jedan predavač provodi izobrazbu, zbog ekonomičnosti i prema institucijama i polaznicima izobrazbe. Ako je za osnovni dovoljno 3 predavača puta 8 sati je 24 sata izobrazbe, ona je za 6 sati dovoljan jedan predavač. U stavku (14) broj polaznika treba biti razmjeran prostoriji u kojoj se održava izobrazba, bez ograničenja. Djelomično prihvaćen Ne postoji veliki broj ovlaštenih predavača koji pokrivaju sva područja izobrazbe. Stoga se pokazalo lošim dosadašnja situacija bez ograničenja broja predavača po izobrazbi jer su institucije sklapale ugovor najviše sa tim predavačima koji imaju ovlaštenja za sva područja i na temelju njih su najavljivale izobrazbe koje u praksi realno nisu mogli odrađivati. Vezano za stavak 14. prihvaćamo komentar te ćemo u članku 8. stavku 4. iz riječi izobrazbe dodati zagradu koja glasi: (koja po polazniku ima najmanje 2,5 m2).
10 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 17. Stavak (6) nije prihvatljiv sa ciljem zaštite dostojanstva agronomske struke. Kao i u prijedlogu Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida, nije prihvatljivo izjednačavanje SSS sa VSS. Nije prihvaćen Ovdje se ne radi o izjednačavanju struke već o iznimci da se izađe u susret SSS koji se zatekao na radnom mjestu kada su nastupili novi uvjeti o prodaji pesticida, a direktno su vezani za njihova radna mjesta. Ova iznimka ne obuhvaća sve SSS u poljoapotekama već samo one koji su se zatekli na radnom mjestu prodavač sredstava za zaštitu bilja.
11 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 16. U stavku (4) uz prijavnicu potrebno dostaviti kopiju Potvrde ili iskaznice te kopiju osobne iskaznice. Prihvaćen Dodati će se u stavku 4. ovoga članka iza riječi Potvrda o položenom ispitu "ili identifikacijska iskaznica".
12 Kontrol biro d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 15. Članak 15, stavak 1 mislimo da je dovoljno prijaviti 3-5 dana ranije. U stavku 3. je navedeno sve što bi trebali prijaviti u FIS sustav koji nam ne nudi mogućnost upisa svega navedenog. Nije prihvaćen Period od 3-5 dana nije dovoljan da se najavi izobrazba, dok informacija dođe do ciljane skupine, zatim dok se prikupe i obrade sve prijave za izobrazbu potrebno je neko vrijeme. Budući da polaznik kako bi pristupio izobrazbi mora prikupiti svu potrebnu dokumentaciju i podnijeti zahtjev potrebno je osigurati dovoljno vremena. Obzirom da je naglasak na što kvalitetniju provedbu izobrazbe potrebno je ostaviti dovoljno vremena od najave izobrazbe do održavanja da bi se moglo sve organizirati na vrijeme. Do stupanja na snago ovoga nacrta Pravilnika, FIS će u potpunosti biti usklađen i biti će moguće unijeti sve podatke u FIS koji se traže ovim pravilnikom.
13 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 15. U članku 15. st (1) umjesto osam dana promijeniti u dva dana. Nije prihvaćen Period od dva dana nije dovoljan da se najavi izobrazba, dođe informacija do ciljane skupine, prikupe i obrade sve prijave za izobrazbu. Treba ostaviti dovoljno vremena od najave izobrazbe do održavanja kako bi se što kvalitetnije izobrazba mogla organizirati i provesti.
14 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 13. U članku 13. predlažem da se doda stavak kojim se predavaču daje trajno rješenje ukoliko ispunjava uvjete održavanja izobrazbi i ostalo po članku 14. ovoga Pravilnika. Nije prihvaćen Predavaču se izdaje rješenje o ovlaštenju bez vremenskog ograničenja i ono je u pravilo trajno ako se predavač pridržava svih propisanih uvjete. Međutim ovlaštenom predavaču će se ukinuti ovlaštenje ako se ne pridržava uvjeta koji su propisani ovim Pravilnikom.
15 Kontrol biro d.o.o. OPĆE ODREDBE, Članak 8. Stavak 5 u članku 8 je suvišan, dovoljno je propisati da mora zadovoljavati minimalno tehničke uvjete za predavaonice. Prema ovome niti većina autoškola nebi dobila odobrenje za rad. U stavku 6. predlažemo da se prostor prijavi minimalno 5 dana prije početka održavanja edukacije. Nije prihvaćen Stavak 5. ovoga članka nije suvišan jer on se odnosi na one prostore koji ne posjeduju rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta u kojima će se provoditi izobrazba. Vezano za komentar za stavak 6., svaki novi prostor u kojem institucije planiraju održati edukaciju, novi prostor moraju prijaviti prije nego što planiraju najaviti izobrazbu. Stoga se ne prihvaća prijedlog od minimalno 5 dana prije održavanja izobrazbe jer prema nacrtu Pravilnika najava izobrazbe mora biti osam dana unaprijed.
16 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 8. Smatram da je stavak (5) u članku 8. višak, nepotreban i dovesti će do ukidanja ovlaštenja institucijama provoditeljima izobrazbe. U mnogim selima i zaseocima, gdje živi većinom starija populacija i nema škola teško će se i nikako pronaći takav prostor, a ni sve škole nemaju uvjete iz stavka (5). Smatram da je važnije polaznike izobrazbe kvalitetno i provovremeno educirati, nego je li prostor ima minimalne tehničke uvjete, instalacije računalne opreme, odvojene stolove i sl. Po meni stavak (4) dovoljan za minimalne uvjete. Nije prihvaćen Stavak 5. ovoga članka nije suvišan već on daje mogućnost da se izobrazba može održavati i u prostorima koje ne posjeduju gore navedeno rješenje. Uvjeti koji su propisani u ovom nacrtu Pravilniku za prostore za održavanje izobrazbe u skladu su sa minimalno tehničkim uvjetima koje propisuje Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih.
17 Željko Bjeliš OPĆE ODREDBE, Članak 7. Smatram da je nepotrebno ograničiti provoditelja izobrazbe na osobe koje imaju registraciju i odobrenje za obrazovanje odraslih. Dopustiti kao i do sada svakoj fizičkoj ili pravnoj osobi koja ima kadrovske i prostorne uvjete. Nije prihvaćen Prema dosadašnjem iskustvu od kada se izobrazba provodi najviše je pritužbi sa terena bilo baš kod ovlaštenih institucija koje nisu registrirane za obrazovanje odraslih. Te institucije se nisu pridržavali propisanih uvjeta da se izobrazba mora održavati u adekvatnim prostorijama koje su namijenjene za edukaciju, već su edukaciju održavali u birtijama, vatrogasnim domovima bez grijanja, noćnim klubovima i dr. Stoga kako bi osigurali da se izobrazba provede što kvalitetnije propisali smo da izobrazbu mogu provoditi samo one institucije koje imaju registriranu djelatnost za obrazovanje odrasli ili imaju posebnim propisom danu tu ovlast. Razlog tome je što te institucije ispunjavaju prostorne uvijete koji moraju biti usklađeni sa standardima i normativima za izvođenje obrazovanja odraslih.