Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Programa kontrole onečišćenja zraka

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Krizni Eko Kaštelanski Stožer (KEKS) NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA KONTROLE ONEČIŠĆENJA ZRAKA Velik udio „raspoloživih izvora podataka“ korištenih za izradu Nacrta Prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka nije istinit tj. nije mjerodavan. Iz toga proizlazi da Nacrt Prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka nije istinit i ne smije biti službeni dokument. Svi podaci o kvaliteti zraka za aglomeraciju Split (HR ST) te zonu HR 5 (Dalmacija) prije 2015. godine nisu istiniti i ne smiju se koristiti za bilo kakvu obradu, analizu ili kao temeljna polaznica. Podaci o kvaliteti zraka za navedeno razdoblje i navedenu zonu i aglomeraciju potječu iz dokumenata kojima je autor ili suautor Nastavni zavod za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije (NZZJZ SDŽ). Međutim NZZJZ SDŽ je do 25. travnja 2014. godine obavljao djelatnost praćenja kvalitete zraka bez dozvole Ministarstva zaštite okoliša i prirode što je utvrđeno nadzorom NZZJZ SDŽ u studenom 2013. godine. Zbog toga je izrađen prijedlog optužnog prijedloga u skladu s odredbama Zakona o zaštiti zraka (Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, KLASA: 351-01/14-09/05, URBROJ: 517-06-1-1-1-14-4, Zagreb, 28. travnja 2014.) Mjerne postaje s kojih su očitavani podaci su privatno vlasništvo a prema preporuci Pučke pravobraniteljice (P.P.R.-07-01-42/14, Zagreb, 30. siječnja 2014.) privatne mjerne postaje, kao i podaci s njih ne mogu se koristiti kao zamjena mjernim postajama u vlasništvu države ili lokalne/regionalne samouprave i podacima s njih, a čija je uspostava i rad određena zakonom i drugim propisima. Zbog prethodno navedenog, kao i zbog nedovoljnog obuhvata podataka, Upravni sud u Splitu je u ime Republike Hrvatske presudio (Poslovni broj: UsI-1680/13-45) da su podaci vezano za kvalitetu zraka u okruženju i smještaj postaja AMS-1 i AMS-2,, korišteni za Studiju utjecaja na okoliš o loženju RDF-a, nevjerodostojni, odnosno da su studije utjecaja planiranih zahvata na okoliš izrađene na temelju nevjerodostojnih podataka. Stoga su svi podaci tj. dokumenti o kvaliteti zraka koje je izdao NZZJZ SDŽ ili koji su napisani na temelju dokumenata izdanih od strane NZZJZ SDŽ a odnose se na razdoblje prije 25.04.2014. nevjerodostojni, te se ne smiju koristit za izradu bilo kakvih dokumenata o kvaliteti zraka. Kvalitetu zraka za aglomeraciju Split (HR ST) te zonu HR 5 nije moguće napraviti ni za razdoblje nakon 25.04.2014. jer je obuhvat podataka niži od zakonski propisanog. Nažalost, u nekim izvještajima se spominje tzv. „uvjetna kategorija zraka“ koja nije predviđena ni u jednom zakonskom aktu. Stoga se ne smije davati „uvjetna kategorija“ a dokumenti u kojima se spominje „uvjetna kategorizacija zraka“ nisu istiniti i ne smiju se koristiti za bilo kakvu obradu, analizu ili kao temeljna polaznica. Dvije nove mjerne postaje u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka: Kaštelanski zaljev-1 i Split-1, trebale su biti uspostavljene najkasnije do 31.12.2007. godine kako je bilo predviđeno Uredbom o utvrđivanju lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (NN 4/02). One ni danas, nakon punih 12 godina nisu uspostavljene i ta činjenica je jako zabrinjavajuća pogotovo uzevši u obzir da se očitavanja obavljaju s privatnih mjernih postaja, bez dozvole nadležnog tijela. Nacrt Prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka mora pojasniti razloge tome, u čijem je interesu neuspostava tih novih mjernih postaja, u čijem je interesu očitavanje i analiza podataka bez dozvole nadležnog tijela i u čijem je interesu procjena zraka donesena na temelju zakonski nedovoljnog broja podataka. Nije prihvaćen Za potrebe izrade Nacrta prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka, korištena su kao izvor podataka prethodno usvojena i objavljena izvješća i stručni dokumenti. Rad ispitnih laboratorija sukladno s važećim zakonskim propisima predmet je postupanja nadležne inspekcije zaštite okoliša pri Državnom inspektoratu. Popis dozvola za obavljanje praćenja kvalitete zraka dio je Informacijskog sustava zaštite okoliša (http://www.haop.hr/hr/informacijski-sustavi/informacijski-sustav-zastite-okolisa/zastite-zraka). Dodatno napominjemo da su člankom 32. Zakona o zaštiti zraka propisano da je onečišćivač dužan osigurati praćenje kvalitete zraka prema rješenju o prihvatljivosti zahvata za okoliš ili rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša odnosno okolišnom dozvolom sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. Nadalje Pravna osoba – ispitni laboratorij koji obavlja mjerenja za onečišćivača dužna je izvorne i validirane podatke o praćenju kvalitete zraka i izvješće o razinama onečišćenosti i ocjeni kvalitete zraka dostaviti nadležnom upravnom tijelu županije i grada do 31. ožujka tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Nadležno upravno tijelo dostavlja u Informacijski sustav zaštite okoliša izvorne i validirane podatke i izvješće do 30. travnja tekuće godine za proteklu kalendarsku godinu. Sukladno navedenom u Republici Hrvatskoj korištenje pojma privatne mjerne postaje nema osnova u važećim zakonskim propisima . Vezano uz korištenje pojma uvjetna kategorizacija mišljenja smo da je od strane tijela za izvješćivanje korektno takvo označavanje kojim se ipak razlučuju podaci s mjernih mjesta koja u potpunosti zadovoljavaju ciljanu kvalitetu podataka od onih koja ne zadovoljavaju. Vezano uz uspostavljanje novih mjernih postaja za aglomeraciju Split, člankom 5. stavkom 4. Uredbe o utvrđivanju popisa mjernih mjesta za praćenje koncentracija pojedinih onečišćujućih tvari u zraku i lokacija mjernih postaja u državnoj mreži za trajno praćenje kvalitete zraka (Narodne novine 65/16) je propisano da će se nove mjerne postaje Split 2 i 3 uspostaviti do 31.12. 2019. godine kroz novi projekt koji je u provedbi i financira se iz Strukturnih fondova
2 GRAD ZAGREB 1.UVOD, 1.1.ZAKONSKI OKVIR ZA IZRADU PROGRAMA KONTROLE ONEČIŠĆENJA  ZRAKA Uz Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 ) i/ili, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14, 61/17) potrebno je navesti i Narodne novine broj 118/18. Primljeno na znanje U Programu kontrole onečišćenja zraka navest će se ispravne oznake navedenih zakonskih akata.
3 GRAD ZAGREB 2.NACIONALNI OKVIR POLITIKA ZA PODRUČJE KVALITETE ZRAKA I ONEČIŠĆENJA ZRAKA, 2.2.PRIORITETNE POLITIKE I NJIHOV ODNOS S PRIORITETIMA UTVRĐENIMA U DRUGIM RELEVANTNIM PODRUČJIMA Uz Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 ) i/ili, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14, 61/17) potrebno je navesti i Narodne novine broj 118/18. Primljeno na znanje U Programu kontrole onečišćenja zraka navest će se ispravne oznake navedenih zakonskih akata.
4 GRAD ZAGREB 2.2.PRIORITETNE POLITIKE I NJIHOV ODNOS S PRIORITETIMA UTVRĐENIMA U DRUGIM RELEVANTNIM PODRUČJIMA, 2.2.2.KOHERENTNOST S PLANOVIMA I PROGRAMIMA Uz Zakon o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18 ) i/ili, Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine, broj 130/11, 47/14, 61/17) potrebno je navesti i Narodne novine broj 118/18 (strana 38). Vezano uz Tablicu 2-2: Pregled mjera iz akcijskih planova prema izvješćima u e-reporting sustavu (stavka K) na strani 40 predlaže se: - Tablicu dopuniti podacima za godinu izvješćivanja 2018. - U Tablici naznačiti razliku između godine izvješćivanja (2015., 2016., 2017. i 2018.) od godine na koju se odnose podaci (2013., 2014., 2015., 2016.). Na strani 46. (podnaslov Koherentnost s programima zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama), predlaže se da se rečenica: „Budući da lokalna zajednica ima nadležnost za izradu Programa, ona bi ujedno trebala osigurati i nadzor nad provedbom mjera.“ briše ili preoblikuje iz razloga što prema Zakonu o zaštiti zraka nadzor nad provedbom Programa provode inspektori zaštite okoliša, a praćenje mjera utvrđenih Programom osigurano je kroz izradu četverogodišnjih izvješća o provedbi Programa koje izrađuju jedinice lokalne samouprave. Djelomično prihvaćen Komentar vezan uz stranicu 38. je prihvaćen i tekst je izmijenjen u skladu primjedbom. Komentar vezan uz Tablicu 2-2 se ne prihvaća jer su za potrebe izrade Nacrta prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka korišteni svi važeći javno objavljeni podaci Prihvaća se prijedlog naznačivanja razlike između godina izvješćivanja od godine godine na koju se podaci odnose. Obrazloženje između godine izvješćivanja i godine provođenja dano je u tekstu. Prihvaća se komentar vezan uz stranicu 46. te je navedeni dio teksta izbrisan u ispravku.
5 GRAD ZAGREB 2.NACIONALNI OKVIR POLITIKA ZA PODRUČJE KVALITETE ZRAKA I ONEČIŠĆENJA ZRAKA,  2.3.NADLEŽNOSTI NACIONALNIH, REGIONALNIH I LOKALNIH TIJELA U Tablici: 2.3.2. Nadležnosti dodijeljene nacionalnim, regionalnim i lokalnim tijelima (M) predlaže se da se na str. 57. umjesto „Izvješće o provedbi programa zaštite okoliša“ stavi „Izvješće o provedbi Programa zaštite zraka iz članka 14. Zakona o zaštiti zraka“, iz razloga jer su se na regionalnoj razini Programi zaštite zraka donosili kao zasebni dokumenti, a ne kao dio Programa zaštite okoliša. Prihvaćen Izmijenjeno prema prijedlogu.
6 Sonja Vidič 3.NAPREDAK U SMANJENJU EMISIJA I POBOLJŠANJU KVALITETE ZRAKA POSTIGNUT POSTOJEĆIM PaM I STUPANJ USKLAĐENOSTI S NACIONALNIM OBVEZAMA I OBVEZAMA EU, 3.2NAPREDAK U POBOLJŠANJU KVALITETE ZRAKA POSTIGNUT POSTOJEĆIM PaM TE STUPANJ USKLAĐENOSTI S NACIONALNIM OBVEZAMA I OBVEZAMA EU Da bi se govorilo o napretku u poboljšanju kvalitete zraka postojećim PaM (što je samo po sebi eufemizam jer se mjere ne primjenjuju u Hrvatskoj, one se prepisuju iz programskih dokumenata i planova!) mora se govoriti i o emisijama u zrak te njihovom trendu. U cijelome dokumentu ne postoji informacija o trendu emisija, prostornoj raspodjeli emisija, a kamo li emisija po pojedinim gospodarskim djelatnostima za koje se propisuju programi i mjere. O ovome poglavlju potpuno se bespotrebno prepisuju tekstovi iz zakona, pravilnika, direktive i sl. a koji su od marginalnog značaja za program. Cijeli tekstualni dio poglavlja 3.2 do tablice 2.4.2 je nepotreban jer nema nikakve veze s poboljšanjem kvalitete zraka (do posljednja dva paragrafa). U ovome poglavlju trebalo je dati karte i grafikone pritisaka (emisije) po gospodarskim aktivnostima i polutantima, te njihov trend - jer je taj trend bitan za razumijevanje i donošenje programa kontrole. S druge strane trebalo je dati informaciju o trendu kvalitete zraka po parametrima (jasnije!) i zaključiti da li je situacija u Hrvatskoj jednaka onoj u drugim zemljama Europe (prema literaturi), odnosno da li trend smanjenja/povećanja emisija utječe na trend smanjenja/povećanja koncentracija. Nadalje, iz svih je raspoloživih izvješća razvidno da su glavne onečišćujuće tvari u Hrvatskoj lebdeće čestice i ozon, u gradovima potencijalno NO2 te da se zbog toga i mjere kontrole moraju odnositi na izvore onečišćenja (emisije) koji generiraju to onečišćenje. Uopće se ne razmatra situacija u Hrvatskoj kontekstualno, s težištem na problem što dovodi do općenitog nabrajanja mjera bez ponderiranja njihove važnosti u svakom pojedinom sektoru. Da su prikazane karte s prostornim prikazom emisija na području Hrvatske po sektorima, bilo bi odmah vidljivo gdje i tko na prostoru RH mora "pojačati" kontrolu emisija, a gdje to nije bitno. Hrvatska se u ovom programu tretira kao da ne postoji jasno definirana prostorna ovisnost emisijskih parametara s prizemnim koncentracijama onečišćenja. Prema tome, prostor Hrvatske treba sagledavati u skladu s prostornom raspodjelom emisija i na taj način ocijeniti gdje će primjena mjera imati najveći učinak - sigurno to neće biti na području Like u usporedbi s područjem sjeverozapadne Hrvatske. Naime, iz nacrta programa se vidi da se cjelokupna analiza i ocjena nažalost, zasniva na 10-12 mjernih točaka a ne uključuje prostorno dominantne pritiske koji su i kvantitativno i kvalitativno poznati. Smatram da ovo poglavlje treba preraditi i uključiti emisije koje su osnovni faktor i uzročnik onečišćenja zraka u razmatranje. Nije prihvaćen Nacrt prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka izrađen je sukladno Vodiču i formatu za izradu i formata za izvješćivanje o prvom nacionalnom programu kontrole onečišćenja zraka prema NECD, EK i usklađen je s Provedbenom odlukom (EU) 2018/1522 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju zajedničkog formata nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka u skladu s Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari. Sukladno s navedenim dokumentima, poglavlje 3.2 (koje odgovara poglavlju 2.4.2 propisanog Formata) u potpunosti zadovoljava tražen i zahtijevan obvezne dijelove te je izrađen na temelju raspoloživih podataka u Republici Hrvatskoj.
7 GRAD ZAGREB 3.NAPREDAK U SMANJENJU EMISIJA I POBOLJŠANJU KVALITETE ZRAKA POSTIGNUT POSTOJEĆIM PaM I STUPANJ USKLAĐENOSTI S NACIONALNIM OBVEZAMA I OBVEZAMA EU, 3.2NAPREDAK U POBOLJŠANJU KVALITETE ZRAKA POSTIGNUT POSTOJEĆIM PaM TE STUPANJ USKLAĐENOSTI S NACIONALNIM OBVEZAMA I OBVEZAMA EU Na strani 68. u Točki 3.2. kada se navodi Uredba o razinama onečišćujućih tvari u zraku (Narodne novine, broj 117/12) dodati i Narodne novine broj 84/17. Na strani 75. u Poglavlju 3.2 , Tablicu 2.4.2., Informacije Akcijskih planova dostavljene Europskoj komisiji treba dopuniti podacima : - da su u 2017. dostavljene informacije o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i informacije o prekoračenjima u 2015. godini., - da su u 2018. dostavljene informacije o provedbi Akcijskog plana za poboljšanje kvalitete zraka na području Grada Zagreba i informacije o prekoračenjima u 2016. godini. Djelomično prihvaćen Vezano uz stranicu 68.: Tekst je izmijenjen u skladu primjedbom. Vezano uz stranicu 75.: Za potrebe izrade Nacrta prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka korišteni svi važeći javno objavljeni podaci.
8 Sonja Vidič 3.2NAPREDAK U POBOLJŠANJU KVALITETE ZRAKA POSTIGNUT POSTOJEĆIM PaM TE STUPANJ USKLAĐENOSTI S NACIONALNIM OBVEZAMA I OBVEZAMA EU, 3.3SADAŠNJI (TRENUTNI) PREKOGRANIČNI UTJECAJ DOMAĆIH IZVORA EMISIJE Ovo poglavlje je neprecizno i nedorečeno. Daju se paušalne ocjene za koje ne postoji potvrda u kvantitativnim podacima. Grafikoni su nečitki i kao takvi neprimjereni za studiju. Nijedan grafikon nije opisan i ne zna se što što predstavlja. Nadalje, cijela tema prekograničnog prijenosa onečišćenja predmet je LRTAP konvencije i EMEP programa. Dakle, izvještaj na koji se poziva izrađen je u okviru EMEP programa i izradio ga je Meteorološki sintentizirajući centar - Zapad (MSC-W). To što je taj posao povjeren Norveškom meteorološkom institutu (NMI) ne znači da se citira NMI, uvijek treba citirati MSCW i EMEP jer je to program koji generira navedene rezultate. Kada se radi o prekograničnom utjecaju Hrvatske na druge zemlje i zemlje EMEP domene na Hrvatsku onda treba koristiti source-receptor matrice u kojima je dan kvantitativni izračun utjecaja svake zemlje na svaku zemlju i ukupno na ciljano područje. Dakle, iz tih matrica može se jasno dobiti trend utjecaja Hrvatske na Hrvatsku i Hrvatske na Europu. Ove podatke treba sagledati u trendu od 5 i više godina da bi se uočila međugodišnja varijabilnost (zbog meteorološke varijabilnosti). Na skicama koje su gore prikazane ne vidi se niti jedan podatak, niti jedan natpis kao niti što koja pita znači. To nisu kvantitativni podaci sve dok se jasno ne vide i jasno ne opišu. Ovakav poluproizvod smatram neprihvatljivim. Djelomično prihvaćen Za potrebe izrade Nacrta prijedloga programa kontrole onečišćenja zraka korišten je Prijedlog Vodiča i formata za izradu i formata za izvješćivanje o prvom nacionalnom programu kontrole onečišćenja zraka prema NECD, EK i usklađeno s Provedbenom odlukom (EU) 2018/1522 оd 11. listopada 2018. o utvrđivanju zajedničkog formata nacionalnih programa kontrole onečišćenja zraka u skladu s Direktivom (EU) 2016/2284 Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju nacionalnih emisija određenih atmosferskih onečišćujućih tvari. Sukladno s navedenim dokumentima, poglavlje 3.3 sadržava sve što se zahtjeva i što je raspoloživo u Hrvatskoj. Kao podloga za točku 2.4.3. Trenutni prekogranični utjecaj domaćih izvora emisije (M, gdje je primjenjivo) koristili su se kvantitativni podaci koji prilaze iz izvješća Norweigan Meteorological Institute: Transboundary air pollution by main pollutants (S, N,O3) and PM, Croatia, 2014. Preuzeti su podaci o prekograničnom utjecaju svake pojedine države (xls format) te predočeni grafički kako bi se slikovito opisao prekogranični utjecaj drugih država na RH te RH na susjedne države. Nadalje, vezano uz pitanje o tome da li je prekogranični prijenos onečišćenja predmet i tema LRTAP konvencije i EMEP programa, navedena je službena literatura koja je onda interpretirana grafički. Citiranje EMEP programa u ovom slučaju nije opravdano jer se i sam EMEP na svojim stranicama referencira na Norweigan Meteorological Institute. ''Data produced by EMEP/MSC-W are licensed under Norwegian license for public data (NLOD) and Creative Commons 4.0 BY International. Credit should be given to The Norwegian Meteorological institute, shortened "MET Norway", as the source of data. Some suggestions: "Data from The Norwegian Meteorological Institute", "Based on data from MET Norway". Vezano uz komentar da je podatke potrebno sagledati u trendu od 5 i više godina, prijedlogom Vodiča i formata za izradu i formata za izvješćivanje o prvom nacionalnom programu kontrole onečišćenja zraka prema NECD, EK, Provedbenom odlukom (EU) 2018/1522 оd 11. listopada 2018 te Programskim zadatkom nije predviđeno praćenje trenda od 5 i više godina. Tekstualni dio slika koje su bile sporne je uvećan, a slike su opisane u ispravku.
9 GRAD ZAGREB 4.PREDVIĐEN DALJNJI RAZVOJ UZ PRETPOSTAVKU DA NE BUDE IZMJENA VEĆ DONESENIH PaM, 4.2PROJEKCIJA POBOLJŠANJA KVALITETE ZRAKA (WM) I PROJEKCIJA STUPNJA USKLAĐENOSTI (Projekcije broja nesukladnih i sukladnih zona za AAQD onečišćujuće tvari) Na strani 100., u Poglavlju 4.2. u Tablici 2.5.2. Projekcija poboljšanja kvalitete zraka (WM) i projekcija stupnja usklađenosti (M), točki 2.5.2.1. Kvalitativni opis projekcija poboljšanja kvalitete zraka potrebno je uskladiti informacije iz tablice o scenarijima provođenja mjera iz Akcijskog plana za poboljšanja kvalitete zraka na području Grada Zagreba sa informacijama koje su u obrascima „J“ dostavljene za 2015., 2016., 2017. i 2018. u e-reporting sustav na stranicama HAOP-a, na poveznici: http://iszz.azo.hr/iskzl/jEvaluation.htm. Nije prihvaćen U tablici je umjesto „Nema podataka“ uvršten izraz „Nema obveze izvješćivanja“ kako ne bi došlo do pogrešnog tumačenja da „J“ obrasci nisu dostavljeni. (Napomena: S obzirom da su prekoračenja zabilježena tih godina na postajama gradske mreže ne bi bilo ispravno koristiti termin „Nema prekoračenja“). Radna verzija dokumenta izrađena je u listopadu 2018. godine te su korišteni svi do tada javno objavljeni podaci.