Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt konačnog prijedloga Zakona o socijalnopedagoškoj djelatnosti sa Obrascem testa malog i srednjeg poduzetništva

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska udruga socijalnih pedagoga NAČIN OBAVLJANJA SOCIJALNOPEDAGOŠKE DJELATNOSTI, Članak 11. Predlažemo da se nakon Članka 11. dodaju dva članka (Članak 12 i Članak 13) koji reguliraju obustavu obavljanja socijalnopedagoške prakse i to na način da glase: Članak 12. (1) Ovlašteni socijalni pedagog koji obavlja socijalno pedagošku kao profesionalnu djelatnost može podnijeti zahtjev za privremenu obustavu rada zbog: - bolesti - vojne obveze - ako je izabran ili imenovan na stalnu dužnost u određenim tijelima državne vlasti odnosno jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave i za taj rad prima plaću - ako se zaposli u konzularnom ili diplomatskom predstavništvu ili - zbog drugog opravdanog razloga. (2) Za vrijeme privremene obustave rada obveze koje nastaju iz obveznog mirovinskog osiguranja miruju. (3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka ovlašteni socijalni pedagog dužan je podnijeti u roku od osam dana od dana nastupanja razloga za obustavu. (4) Zahtjev za nastavak obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti kao profesionalne djelatnosti ovlašteni socijalni pedagog dužan je podnijeti u roku od tri dana od dana prestanka razloga za obustavu. (5) O zahtjevu iz stavaka 1. i 4. ovoga članka odlučuje Komora rješenjem. (6) Protiv rješenja iz stavka 5. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 13. (1) Privremena obustava rada može trajati najduže četiri godine. (2) Nakon isteka roka od četiri godine Komora će po službenoj dužnosti ili po zahtjevu socijalnog pedagoga donijeti rješenje o prestanku obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti kao profesionalne djelatnosti. (3) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Obrazloženje: Dodavanjem novih članaka (Članak 12. i Članak 13.) regulira se mogućnost privremene obustave obavljanja djelatnosti. Propisuje razlozi za privremenu obustavu rada, način podnošenja zahtjeva, tko rješava o zahtjevu, te pravo na pravni lijek. Propisuje se vrijeme trajanja obustave i dužnost izvješćivanja Komore o privremenoj obustavi rada, uvjeti za donošenje rješenje po službenoj dužnosti o prestanku obavljanja djelatnosti, tko donosi rješenje po službenoj dužnosti ili po zahtjevu osobe, te pravo na pravni lijek. Nije prihvaćen Pravo na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti se priznaje i prestaje sukladno odredbama ovog Zakona, dok su prava i obveze iz radnog odnosa uređena posebnim propisima.
2 Hrvatska udruga socijalnih pedagoga HRVATSKA KOMORA SOCIJALNIH PEDAGOGA, Članak 19. Predlažemo izmjenu u Članku 19. Stavak 1 Točka 4 na način da se navedeni uskladi s predloženim novododanim člancima 12. i 13. koji se odnose na privremenu obustavom. Na način da novi Stavak 1. Točka 4. glasi: "Donosi rješenje o privremenoj obustavi, privremenoj zabrani i prestanku prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti." Obrazloženje: Predloženom izmjenom usklađuje se popis javnih ovlasti komore sa poslovima komore iz dodanih članaka 12. i 13. Nije prihvaćen Pravo na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti se priznaje i prestaje sukladno odredbama ovog Zakona, dok su prava i obveze iz radnog odnosa uređena posebnim propisima.
3 Hrvatska udruga socijalnih pedagoga STRUČNI NADZOR, Članak 38. Predlažemo da se u Članak 38. doda Stavak 9. i to na način da Članak 38. Stavak 9 glasi: (9) Sredstva za provođenje stručnog nadzora po zahtjevu ministarstva osiguravaju se u državnom proračunu. Obrazloženje: Odredbom se propisuje osiguranje sredstava za obavljanje poslova koje obavlja Komora. Pri tome valja naglasiti da se u državnom proračunu Republike Hrvatske osiguravanju sredstva komori koja na temelju javnih ovlasti obavlja stručni nadzor nad radom osoba koje obavljaju djelatnost. Nije prihvaćen Sredstva za izvršavanje poslova koje Komora obavlja na temelju ovoga Zakona osiguravaju se iz članarine i drugih prihoda ostvarenih djelatnošću Komore.
4 Hrvatska udruga socijalnih pedagoga PREKRŠAJNE ODREDBE, Članak 40. Predlažemo nadopunu Članka 40. Stavak 1. na način da Stavak 1 sada glasi: "(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba koja za obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti ima zaposlenu, zaposli, sklopi ugovor o djelu ili ima sklopljen ugovor o djelu s osobom kojoj nije priznato pravo na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti." Obrazloženje: S obzirom da Člankom 6. pravo obavljanja socijalnopedagoške djelatnosti ima osoba kojoj je to pravo priznato, rješenjem po Članku 7. Stavak 6, bitno je da se to ne odnosi samo na novo-zaposlene socijalne pedagoge, već i za one koji su zaposleni, dakle rade i obavljaju socijalnopedagošku djelatnost. Nije prihvaćen Osobama koje su već zaposlene i obavljaju socijalnopedagošku djelatnost, ako nisu ovlašteni socijalni pedagozi ostavlje je dodatni rok od tri godine od dana stupanja na snagu zakona u kojem roku su dužne podnijeti zahtjev za priznavanje prava na obavljanje socijalnopedagoške djelatnosti. Tek protekom ostavljenog roka i neispunjavanjem zakonske obveze mogu biti prekršajno kažnjeni. Odredbe ovoga zakona se primjenjuju nakon njegovog stupanja na snagu i, kako u trenutku zapošljavanja profesija socijalnog pedagoga nije bila regulirana, ne može se sankcionirati postupanje u vrijeme kada isto nije bilo propisano kao prekršaj.
5 Hrvatska udruga socijalnih pedagoga PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 42. Predlaže se izmjena u Članku 42. Stavak 3. na način da sada glasi: (3) U osnivački odbor imenuju se 6 članova HUSP-a i 3 člana MDOMSP-a. Obrazloženje: Navedena izmjena se predlaže kako bi u osnivačkom odboru bili zastupljeni predstavnici ključnih resora u kojima djeluju socijalni pedagozi te kako bi se bolje pristupilo daljnjoj izradi akata (statuta i drugih odluka) potrebnih za osnivanje Komore. Nije prihvaćen Ne prihvaća se S obzirom da su osnivači Komore Republika Hrvatska i Hrvatska udruga socijalnih pedagoga, a prava i dužnosti osnivača u ime Republike Hrvatske obavlja ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi, određeno je da se u osnivački odbor imenuje jednak broj predstavnika ravnopravnih osnivača.