Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Romsko nacionalno vijeće   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE Romsko nacionalno vijeće (RNV) prati provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine od njenog donošenja i sustavno prati provođenje Nacionalne strategije. U četvrtoj godini čekanja na proces donošenja Akcijskog plana za provođenje Nacionalne strategije pozdravljamo početak procesa donošenja Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu. Nakon upoznavanja s nacrtom Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine, koji je predmet ovog e-Savjetovanja, imamo niz prijedloga i primjedbi, ali ćemo se za potrebe ovog procesa fokusirati na one koje držimo posebno značajnim. Razlozi za to su višestruki i uključuju slijedeće činjenice: 1. Suprotno stavovima koje Romsko nacionalno vijeće ističe već godinama, suprotno Preporukama iz Evaluacijskog izvješća: Evaluacija Nacionalne strategije Republike Hrvatske za uključivanje Roma koju su na zahtjev Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2015. godine pripremili E. Friedman i M. Horvat, suprotno traženjima i očekivanjima najvećeg broja romskih i proromskih organizacija civilnog društva Povjerenstvo za praćenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine nije, sukladno svojim ovlastima i odgovornostima, iniciralo proces revizije Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine te je djelovalo suprotno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma - poglavlju V. - Okvir za praćenje provedbe. 2. Suprotno obvezana definiranim u Nacionalnoj strategiji - poglavlje VI. Provedba strategije, Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje od 2016. do 2018. godine nije donesen što je rezultiralo velikim poslijedicama u procesu provođenja Nacionalne strategije. Također, još uvijek nije objavljeno izvješće o provođenju Nacionalne strategije u 2018. godini. 3. Suprotno obvezama definiranim Nacionalnom strategijom, Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje od 2019. do 2020. godine nije donesen u roku definiranom VI.3 – Vremenski okvir provedbe već u vrijeme kada je ovaj Akcijski plan trebao biti usvojen i njegova provedba trebala biti u punom jeku tek se provodi savjetovanje s zainteresiranom javnošću. 4. Suprotno obvezi navedenoj u Nacionalnoj strategiji za uključuvanje Roma od 2013. do 2020. godine samo dijelu romskih organizacija civilnog društva je bilo omogućeno sudjelovanje u aktivnostima na pripremi nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine, što indirektno potvrđuje i tekst nacrta Akcijskog plana koji u 1. poglavlju imenuje samo jednu romsku organizaciju civilnog društva. 5. Suprotno potrebama i interesima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, u nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine zanemaren je cijeli niz ciljeva definiranih važećom Nacionalnom strategijom i za njihovo provođenje nisu predviđene mjere, a u nacrtu Akcijskog plana se, kao o ‘’apsolutnom prioritetu’’, govori o jedinom području u kojem nije došlo do smanjenja broja mjera za ostvarivanje Nacionalnom strategijom zadanjih ciljeva do 2020. godine. 6. Suprotno potrebama i interesima uspješnog provođenja Nacionalne strategije za uključivanje Roma, koja ističe 2020. godine, u nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine, a koji je zadnja prilika da se ostvare ciljevi definiranim Nacionalnom strategijom, nisu uključene sve mjere koje bi postizanje ciljeva zbog kojih je Nacionalna strategija i usvojena. 7. Suprotno članku 11. stavak 3. Zakona o pravu na pristup informacijama e-Savjetovanje nije bilo u trajanju od 30 dana već je provođeno samo 15 dana, a posebno zabrinjava kada suprotno zakonu postupa Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Praćenje pojedinih ciljeva i mjera unutar poglavlja nacrta Akcijskog plana je otežano jer se brojevi ponavljaju ili koriste točke bez brojeva stoga predlažemo da se umjesto točki koriste brojevi, a kada je riječ o poglavljima i mjerama kao prvi odnosno osnovni broj koristi broj poglavlja kako bi se izbjegle poteškoće zbog ponavljanja istih brojčanih oznaka. Najvažnije primjedbe i prijedloge na tekst nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine koji je predmet ove javne rasprave naveli smo uz pojedine dijelove nacrta Akcijskog plana. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina daje sljedeći odgovor: 1. Kao što je vidljivo u Nacrtu AP 2019-2020, str. 9.-13, a sukladno Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, str. 133, provedena je revizija strateškog dokumenta. Kao što se u Nacrtu AP 2019.-2020, str. 8.-10. napominje (.), revizija NSUR-a odvijala se u procesu izrade novog AP, koje je podrobno opisano i u Izvješću o provedbi NSUR-a za 2016. i 2017.g., str 52.-54., javno dostupnom na mrežnim stranicama ULJPPNM-a. Napominjemo kako je i u ovom mandatu Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine u reviziju NSUR-a, odnosno izradu AP bilo uključeno od svog osnutka 26.10.2017.g. te su revizija NSUR-a i nacrt AP 209.-2020. raspravljani na sjednicama Povjerenstva održanima 23. svibnja, 25. srpnja i 28. studenog 2018. godine te 20. veljače 2019.g.. kao i na sastancima Radne skupine Povjerenstva za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, održanima 20. veljače, 27. lipnja, 13. rujna i 19. studenog 2018. godine te 13. veljače 2019. 2. Komentar se ne odnosi izravno na Nacrt AP 2019-2020. Međutim, napominjemo kako Izvješće o provedbi NSUR-a za 2016. i 2017.g., kao i preliminarni podaci za 2018.g. ukazuju da je većina nositelja mjera nastavila provoditi aktivnosti usmjerene ispunjavanju ciljeva NSUR-a, a financijska sredstva za provedbu se kontinuirano povećavaju. Ti rezultati su vidljivi i u detaljnim izvješćima o provedbi Nacionalne strategije, javno dostupnim na mrežnim stranicama Ureda: https://pravamanjina.gov.hr/dokumenti/10 ULJPPNM koordinira izradu izvješća o provedbi Strategije za 2018. godinu. Proces izrade izvješća započeo je u veljači 2019. godine prikupljanjem priloga od resornih ministarstava i drugih nositelja mjera te se usvajanje izvješća od strane Vlade RH očekuje do kraja II. kvartala 2019. godine. Napominjemo kako su podaci kojima ULJPPNM i druga nadležna tijela raspolažu dostupni na upit i prije objave Izvješća. 3. ULJPPNM je 3. siječnja 2019. godine započeo ciklus prikupljanja svih suglasnosti u svrhu usvajanja dokumenta od strane Vlade RH a to uključuje: izradu Nacrta Akcijskog plana (za prethodne godine molimo pogledati dokument Obrazloženja koje je sastavni dio ovog savjetovanja) i najavnog PFU obrasca te suglasnosti na iste od strane Ministarstva financija, potom suglasnost Kabineta Vlade RH na Nacrt AP za javno savjetovanje. Ured planira usvajanje do kraj II kvartala 2019. godine. 4. Kao što se u Nacrtu AP 2019.-2020. napominje (str. 8.-10.), revizija NSUR-a odvijala se u procesu izrade novog AP, koje je podrobno opisano i u Izvješću o provedbi NSUR-a za 2016. i 2017.g., str 52.-54. , javno dostupnom na mrežnim stranicama ULJPPNM-a. U proces su pri tome bile uključene i na nacionalnoj i na lokalnoj razini brojne organizacije civilnog društva, vijeća i predstavnici romske nacionalne manjine, predstavnici nadležnih tijela i institucija, znanstvena zajednica i ostala zainteresirana javnost. S obzirom da je Zaključkom sa 53. sjednice Vlade RH, održane 24. kolovoza 2017. godine, Vlada RH utvrdila Operativne programe za nacionalne manjine za razdoblje 2017. – 2020., a u Operativnom programu za romsku nacionalnu manjinu izrijekom se navodi SSRH Kali Sara, održane su i dodatne konzultacije kako bi se uskladila i provedba ovog Operativnog programa. 5. U Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. uvrštene su mjere za koje su nositelji (nadležna tijela državne uprave) osigurala financijska sredstva za provedbu i provedbu kojih je moguće pratiti na temelju dostupnih izvora podataka. Napominjemo kako u ovom poglavlju nisu navedene mjere koje nisu isključivo usmjerene na pripadnike romske nacionalne manjine, a koje se provode temeljem drugih nacionalnih politika. 6. U Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. uvrštene su mjere za koje su nositelji (nadležna tijela državne uprave) osigurala financijska sredstva za provedbu i provedbu kojih je moguće pratiti na temelju dostupnih izvora podataka. Napominjemo kako u ovom poglavlju nisu navedene mjere koje nisu isključivo usmjerene na pripadnike romske nacionalne manjine, a koje se provode temeljem drugih nacionalnih politika. 7. Vezano uz trajanje javnog savjetovanja Ured ističe kako u skladu sa člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama o pravu na pristup informacijama iznimno rok može biti kraći, u kojem slučaju putem središnjeg državnom internetskog portala za savjetovanja s javnošću treba pojasniti razloge koji opravdavaju kraći rok, što je Ured i učinio. Uz javno savjetovanje Ured je priložio dokument „Obrazloženje skraćenog trajanja postupka savjetovanja sa javnošću u postupku izrade Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020 godine, za razdoblje 2019. – 2020.“ u kojem detaljno objašnjava razloge skraćenog javnog savjetovanja.
2 Ured pučke pravobraniteljice   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE Ukazujemo da vremensko trajanje e-Savjetovanja (15 dana) nije bilo u skladu s člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacija (NN 25/13 i 85/15), koji propisuje da su tijela javne vlasti dužna provesti savjetovanje s javnošću u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa. Budući je jedna od preporuka pučke pravobraniteljice u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, upućena Vladi RH, da usvoji Akcijski plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma, dajemo podršku donošenju ovog dokumenta, pri čemu iznosimo niz prijedloga za njegovo poboljšanje, odnosno izmjenu, po poglavljima. S obzirom da je Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina proveo projekt u okviru IPA 2012 programa, pod nazivom „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, što pozdravljamo kao značajan i mjerljiv iskorak u prikupljanju relevantnih podataka o životu Roma u RH, preporučamo podatke prikupljene u istraživanju uključiti u Akcijski plan, kao polazne vrijednosti u okviru odgovarajućih poglavlja/mjera, jer će se na taj način osigurati i praćenje o tome kako provedba Akcijskog plana utječe na širi položaj Roma u Hrvatskoj. Osim toga, a kako smo i primijetili u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, do danas nisu dostupni podatci o provođenju mjera NSUR-a za 2018., iako je radi njihovog praćenja kreiran vrlo dobar i koristan on-line alat, te bi nositelje mjera valjalo potaknuti na unos podataka i korištenje ovog alata. Primljeno na znanje Primljeno na znanje Vezano uz trajanje javnog savjetovanja Ured ističe kako u skladu sa člankom 11. stavkom 3. Zakona o pravu na pristup informacijama o pravu na pristup informacijama iznimno rok može biti kraći, u kojem slučaju putem središnjeg državnom internetskog portala za savjetovanja s javnošću treba pojasniti razloge koji opravdavaju kraći rok, što je Ured i učinio. Uz javno savjetovanje Ured je priložio dokument „Obrazloženje skraćenog trajanja postupka savjetovanja sa javnošću u postupku izrade Nacrta Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020 godine, za razdoblje 2019. – 2020.“ u kojem detaljno objašnjava razloge skraćenog javnog savjetovanja. Podaci prikupljeni u okviru IPA 2012 projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“ odnose se na bazne podatke vezane uz pokazatelje učinka trenutne Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija), koji će, u kontekstu praćenja provedbe, poslužiti za praćenje učinaka svih intervencija učinjenih s ciljem provedbe Strategije. Nadalje, praćenje učinaka na razini Strategije bit će moguće tek po ponavljanju istraživanja baznih podataka, koje se planira dugoročno, s vremenskim odmakom od 5 do 7 godina od početnog istraživanja. Bazni podaci poslužit će i kao podloga za kreiranje novog strateškog okvira za integraciju Roma u RH nakon 2020. godine, dok su nalazi istraživanja uzeti u obzir prilikom odabira prioriteta Akcijskog plana 2019. - 2020. g. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koordiinira izradu izvješća o provedbi Strategije za 2018. godinu. Proces izrade izvješća započeo je u veljači 2019. godine prikupljanejm priloga od resornih ministarstava i drugih nositelja mjera te se usvajanje izvješća od strane Vlade RH očekuje do kraja II. kvartala 2019. godine. Napominjemo kako su podatci kojima ULJPPNM i druga nadležna tijela raspolažu dostupni na upit i prije objave Izvješća.
3 Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE U okviru praćenja položaja žena pripadnica nacionalnih manjina, Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova prati položaj Romkinja u romskim zajednicama i hrvatskom društvu te je iz te pozicije razmotrila Nacrt Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine (dalje u tekstu: Nacrt Akcijskog plana). Pregledom ovog dokumenta Pravobraniteljica je utvrdila da su u njega uvrštene mjere usmjerene na Romkinje kao ciljanu skupinu, i to u okviru područja „Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život“, „Socijalna skrb“, „Uključivanje u društveni i kulturni život“ i „Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti“. Poseban značaj u kvantitativnom i kvalitativnom pogledu imaju mjere u području „Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život“, koje se odnose na ostvarivanje vrlo važnog cilja Nacionalne strategije za uključivanje Roma: „povećati konkurentnost i stopu zapošljivosti Romkinja“. U tom smislu Pravobraniteljica ovom dokumentu daje podršku te se nada njegovoj uspješnoj provedbi. Međutim, Pravobraniteljica skreće pažnju da nijedna mjera u Nacrtu Akcijskog plana nije usmjerena na Romkinje kao ciljanu skupinu u okviru iznimno važnog područja „Zdravstvena zaštita“. Posebni cilj 4 Nacionalne strategije za uključivanje Roma u okviru područja „Zdravstvena zaštita“ odnosi se na unaprjeđenje reproduktivnog zdravlja Romkinja s posebnim naglaskom na rješavanje problema maloljetničkih trudnoća, te bi u ovom Akcijskom planu bilo prikladno i korisno uvrstiti najmanje jednu mjeru usmjerenu na ostvarivanje tog cilja. Tu problematiku Pravobraniteljica posebno naglašava u svjetlu rezultata recentnog istraživanja (Kunac S., Klasnić K., Lalić S. 2018.) koji su pokazali da je problem maloljetničkih trudnoća i niske razine zaštite reproduktivnog zdravlja široko prisutan u romskim zajednicama, te da predstavlja uzrok brojnih daljnjih prepreka s kojima se Romkinje susreću na putu ka postizanju ravnopravnog statusa u romskim zajednicama i hrvatskom društvu. Maloljetničke trudnoće, koje su još uvijek su dio romske tradicije, imaju niz negativnih implikacija na perspektive Romkinja za emancipaciju i uključivanje u hrvatsko društvo. Osim što su povezane s rizikom od seksualnog nasilja i iskorištavanja, mladim Romkinjama predstavljaju izravnu prepreku za pristup obrazovanju (primarno srednjoškolskom) te, posljedično, području zapošljavanja i rada. Pored toga, prisutna je generalno nedovoljna svijest o zaštiti reproduktivnog zdravlja žena, odgovornom seksualnom ponašanju i osobnoj higijeni. Navedeni problemi su prepoznati u Nacionalnoj strategiji za uključivanje Roma, te je potrebno na odgovarajući način raditi na njihovom suzbijanju. Slijedom navedenoga, Pravobraniteljica predlaže da se u okviru područja „Zdravstvena zaštita“, vezano uz posebni cilj 4 Nacionalne strategije za uključivanje Roma: „poboljšati zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća“, uvrsti mjera usmjerena na ostvarivanje tog cilja, sukladno mogućnostima i raspoloživim sredstvima. Predlagatelj dokumenta može razmotriti i druge mehanizme koje smatra prikladnima i provedivima u cilju doprinosa rješavanju naglašenih problema u području reproduktivnog zdravlja žena romske nacionalne manjine. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva aktivno sudjeluje u praćenju i provedbi mjera i ciljeva koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite pripadnicima romske nacionalne manjine. U praćenju navedenih podataka potrebno je pratiti njihov učinak, no to je do sada bilo otežano jer dobiveni podaci najčešće nisu disagregirani prema etničkoj pripadnosti. Jedan od objektivnih razloga za nedostatak podataka ili za njihovu podzastupljenost u slučaju Roma jest činjenica da se mnogi Romi ne izjašnjavaju kao pripadnici ove nacionalne manjine. Osim toga, jedan od glavnih razloga za nedostupnost statističkih podataka je manjak sustavnog prikupljanja podataka o situaciji Roma od strane relevantnih javnih institucija, pružatelja usluga i ministarstava. Ovakve promjene zahtijevaju i velike financijske troškove, jer u projektu informatizacije sustava zdravstva nije bilo predviđeno izvještavanje prema nacionalnom ključu pa timovi primarne zdravstvene zaštite nemaju ni mogućnost izvještavanja o zdravstvenom stanju, posjetima i pregledima na ovaj način. Iz naprijed navedenih razloga Ministarstvo zdravstva predložilo je mjere koje će biti provedive te će se njihovom analizom dobiti niz pokazatelja koji će nam dati bolju i kvalitetniju sliku zdravlja romske nacionalne manjine, posebice zaštite reproduktivnog zdravlja Romkinja, zdravlja trudnica i djece te smanjenja broja maloljetničkih trudnoća Romkinja, koje se navode u komentarima.
4 PGP Sisak   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 1.SUSTAVNI PRISTUP INTEGRACIJI PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ Smatramo da je dostavljeni Nacrt Akcijskog plana formiran u vrlo nejasnom formatu, uvodni dio je preopširan i ne bi u takvom formatu trebao nužno biti dijelom ovog Nacrta. Cijeli dokument je krivo numeriran što se tiče točki, poglavlja itd.(tako kod Obrazovanja koje je toč.2., slijede posebno ciljevi pod 1.1., zatim slijedi 2.2., pa onda 3.3., pa 3.1.1.. Prihvaćen Prihvaća se.
5 Ured pučke pravobraniteljice 1.SUSTAVNI PRISTUP INTEGRACIJI PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ, 1.1. Revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. i pripadajućeg Akcijskog plana U poglavlju 1. pod točkom 1.1. pod nazivom Revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013.-2020. i pripadajućeg Akcijskog plana, navodi se kako je “analiza podataka o pokazateljima ishoda posebnih ciljeva, a koje su u ovom strateškom području trebala osigurati tijela državne uprave, pokazala …da isti nisu dostupni te da stoga nije moguće ocijeniti napredak po postavljenim ciljevima.“ Skrećemo stoga pažnju na preporuku pučke pravobraniteljice u Izvješću pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, upućenu nadležnim tijelima državne uprave i javne vlasti, osobito u području unutarnjih poslova, zdravlja, socijalne skrbi, rada, mirovinskog osiguranja i obrazovanja, da započnu prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, što uključuje i one o etnicitetu ili nacionalnom podrijetlu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera te predlažemo da se provedba ove preporuke uvrsti među odgovarajuće mjere ovog Akcijskog plana. Nadalje, u istom poglavlju navodi se kako su „značajna financijska osnaživanja provedbe vidljiva su u gotovo svim strateškim područjima, osim u području „Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu“, pa predlažemo da se u Akcijskom planu pojasni zašto je do ovoga došlo, te preporučamo izmjenu Akcijskog plana koja previđa financijska osnaživanja ovog strateškog područja, najmanje u razmjeru identičnom osnaživanju drugih strateških područja. Primljeno na znanje Odgovor Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH promiče prikupljanje prikupljanje i obradu posebnih kategorija osobnih podataka, što uključuje i one o etnicitetu ili nacionalnom podrijetlu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih mjera. Odgovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Hrvatski zavod za zapošljavanje će razmotrit navedenu preporuku pučke pravobraniteljice. Hrvatski zavod za zapošljavanje u aplikativnim podacima koje vodi o svim nezaposlenim osobama pa tako i nezaposlenim osobama romske nacionalne manjine prikuplja podatak koji se odnosi na Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma 2013.-2020. Navedeni podatak se unosi nakon individualnog savjetovanja koje nezaposlena osoba prolazi sa svojim savjetnikom za zapošljavanje koji osobu informira o postojećim mjerama iz područja zapošljavanja sadržane u Akcijskom plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Ukoliko nezaposlena osoba prilikom savjetovanja izjavi pripadnost romskoj nacionalnoj manjini navedeno se unosi u aplikaciju nezaposlenih osoba tj. označava se podatak Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. Također napominjemo, da vezano za dokazivanje pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, a u svrhu uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja nezaposlene osobe romske manjine prilažu obrazac Izjave pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini koji savjetnik za zapošljavanje uručuje nezaposlenoj osobi romske nacionalne manjine da ga potpiše, obzirom da registar birača nije uvijek dostupan te potvrda koju izdaje Ured državne uprave se naplaćuje u iznosu od 20,00 kn., te temeljem popunjene Izjave savjetnik za zapošljavanje u aplikaciji nezaposlenih označava podatak Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja prihvaća komentar. Ministarstvo znanosti i obrazovanja prikuplja podatke o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine. Navedeni podaci prikupljaju se od dječjih vrtića i škola putem Ureda državne uprave u županiji i Grada Zagreba, od školske godine 2008./2009. Ministarstvo znanosti i obrazovanja obrađuje tj. upotpunjuje bazu podataka za romsku nacionalnu manjinu jednom godišnje, uzimajući u obzir podatke na kraju prethodne školske /pedagoške godine i na početku tekuće školske/pedagoške godine. Podaci se koriste za planiranje daljnjih aktivnosti u području odgoja i obrazovanja pripadnika romske nacionalne manjine te planiranje sredstava za njihovu provedbu. Napominjemo kako postupak prikupljanja podataka uključuje mjere zaštite tj. pseudonimizaciju i obradu koja ne uključuje identifikaciju ispitanika kako bi se zaštitio njihov identitet. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: U sustavu socijalne skrbi podaci o korisnicima prava prikupljaju se putem aplikacije SocSkrb, a jedan od podataka odnosi se na nacionalnu pripadnost.
6 Ured pučke pravobraniteljice   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 2.OBRAZOVANJE U strateškom području 2. Obrazovanje donosimo načelnu primjedbu da je pučka pravobraniteljica svojem Izvješću za 2018. godinu već uočila da iz raspoloživih podataka o obrazovanju Roma proizlazi da je potrebno značajno povećati obuhvat romske djece od tri do šest godina predškolom, vrtićem i/ili osnovnom školom, kao i broj učenika osnove škole koji će dobiti primjerenu potporu i opremu pri obrazovanju, te stoga i ovdje ponavljamo očekivanje kako će kroz implementaciju i ovog Akcijskog plana tijekom 2019. u ovom području napredak ipak biti vidljiv. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Romsko nacionalno vijeće 2.OBRAZOVANJE, 1.1.Posebni ciljevi u strateškom području Obrazovanje 1.1. Posebni ciljevi u strateškom području Obrazovanje • Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine. Ovako definirani cilj je krivo postavljen jer se njegovo potpuno postizanje može postići stavljanjem samo jednog učenika/učenice koji nije pripadnik/ca romske nacionalne manjine. Stvarni cilj bi trebao definirati kroz postizanje takvog udjela pripadnika romske nacionalne manjine koji će omogućiti stvarnu integraciju, a to se može postići ako broj pripadnika romske nacionalne manjine bude do jedne četvrtine (1/4) ili najviše do jedne trećine 1/3 ukupnog broja učenika. Na to kako nema jasnih modela desegegracije u obrazovanju Romsko nacionalno vijeće upozorava već godinama, a upozorava se to i u zaključcima Evaluacijskog izvješća: Evaluacija Nacionalne strategije Republike Hrvatske za uključivanje Roma koju su na zahtjev Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina 2015. godine pripremili E. Friedman i M. Horvat. Predlažemo da se ova točka promijeni na slijedeći način: • Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele u kojima učenici pripadnici romske nacionalne manjine čine više od jedne trećine (1/3) ukupnog broja učenika. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Svi ciljevi definirani su Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine te ih ovim Akcijskim planom nije moguće mijenjati. Pri izradi nove Nacionalne strategije vodit će se računa o navedenome.
8 PGP Sisak 2.OBRAZOVANJE, 1.1.Posebni ciljevi u strateškom području Obrazovanje Strateško područje Obrazovanje vezujemo za 8 posebnih ciljeva – vidljivo iz Tablice 4. Opisno definirano samo njih 7, jedan nedostaje. Kao poseban cilj navesti: • Povećati obuhvat romske djece oba spola vrtićkim odgojem i obrazovanjem, te podići razinu kvalitete vrtićkog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog odgoja i obrazovanja romske djece, koji pomaže smanjenju razlika, te socijalizaciji djece, a kao neophodna priprema za početak predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Navedeno je 8 ciljeva u području obrazovanja u tablici te u opisnom dijelu. Pri formatiranju teksta i pripremu za objavu e-savjetovanja vidljivo je kako je izostala točkica kod cilja „Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji upisuju srednje obrazovanje i visoko obrazovanje do 2020. godine. Povećati broj pripadnika romske nacionalne manjine koji završavaju srednje obrazovanje do 2020. godine “. Također, ovim Akcijskim planom definiran je poseban cilj u području predškolskog odgoja i obrazovanja: „Povećati obuhvat romske djece oba spola predškolskim odgojem i obrazovanjem te podići razinu kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja djece pripadnika romske nacionalne manjine kao dio cjeline ranog obrazovanja djeteta, koji pomaže smanjenju razlika u društvenom podrijetlu i sposobnostima učenja i nastoji što je moguće bolje zadovoljiti djetetove razvojne potrebe te ga uvesti u svijet svjesnog učenja“.
9 Romsko nacionalno vijeće 2.OBRAZOVANJE, 3.3.Mjere 3.1.1. Stručno usavršavanje učitelja, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama Planirani iznos sredstava : 3.000,00 kuna (za dvogodišnje razdoblje) U potpunosti podržavamo stručno usavršavanje i držimo ga iznimno važnim u procesu provođenja Nacionalne strategije u području obrazovanja, ali za predloženi iznos od tri tisuće kuna za dvije godine provođenja se nadamo da je greška. Ako pak nije greška predlažemo ili da se osigura iznos koji bi 100 do 200 puta bio veći od navedenog ili predlažemo da se navedena mjera izbriše iz Akcijskog plana jer s ovim iznosom se ruga procesu stručnog usavršavanja učitelja, stručnih suradnika i sudionika pomagača. 3.2.2. Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja Sufinanciranje roditeljskog udjela je iznimno važno i neophodno kao pretpostavka za sudjelovanje u programima predškolskog odgoja i za nju je planiran značajan iznos od 5.419.775,00 kuna (za dvogodišnje razdoblje), ali je potrebno u opisu mjere naglasiti da na roditeljski udio pravo trebaju imati oni roditelji čiji prihodi nisu dostatni prema kriterijima treba izraditi u suradnji sa socijalnom službom. Pokazatelj provedbe: Broj djece romske nacionalne manjine za koje je sufinanciran roditeljski udio Pokazatelj provedbe za ovu mjeru ne bi trebao biti samo ''broj djece'' već i rezultati koji su provedbom ove mjere postignuti jer programi predškolskog odgoja imaju konkretne ciljeve i pokazatelji provedbe ove mjere trebaju biti konkretni rezultati u ostvarivanju ovih ciljeva. 3.3.3. Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine Pokazatelj provedbe: Broj djece romske nacionalne manjine za koje je sufinanciran program predškole Ni u slučaju ove mjere pokazatelj provedbe ne bi trebao biti samo ''broj djece'' već i rezultati koji su provedbom ove mjere postignuti jer programi predškole imaju konkretne ciljeve i pokazatelji provedbe ove mjere trebaju biti konkretni rezultati u ostvarivanju ovih ciljeva. 3.5.5. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u osnovnim školama Pokazatelj provedbe: Baza podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine u osnovnim školama Ovakva baza podataka je iznimno važna, ali samo postojanje baze podataka neće puno pomoći ako u nju ne budu upisani svi Romi kako bi se izbjeglo da dio romske djece ostane ''nevidiljivo'' za sustav stoga predlažemo da pokazatelj provedbe glasi: Pokazatelj provedbe: Upis svih učenika školovanju pripadnika romske nacionalne manjine u osnovnim školama u Bazu podataka. 3.6.6. Uključivanje učenika romske nacionalne manjine u produženi boravak, pružanje dodatne pomoći u učenju hrvatskog jezika te uključivanje učenika u dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Pokazatelj provedbe: Broj učenika romske nacionalne manjine uključenih u produženi boravak i dodatne aktivnosti usmjerene ka obrazovnoj i socijalnoj integraciji Pokazatelj provedbe za ovu mjeru ne bi trebao biti samo ''broj učenika'' i ''dodatne aktivnosti'' već i rezultati koji su provedbom ove mjere postignuti uključujući broj učenika koji su naučili hrvatski jezik u dovoljnoj mjeri da bez poteškoća prate redovni obrazovni program. 3.7.7. Osiguravanje izvaninstitucionalnih oblika podrške učenicima pripadnicima romske nacionalne manjine putem projekata organizacija civilnog društva Pokazatelj provedbe: Broj prihvaćenih projekata organizacija civilnog društva usmjerenih na pružanje podrške djeci romske nacionalne manjine Pokazatelj provedbe za ovu mjeru ne bi trebao biti samo ''broj prihvaćenih projekata'' već rezultati ostvarenu provođenjem tih projekata. 3.8.8. Provedba stručne procjene stanja i potreba u područjima s većim brojem stanovnika pripadnika romske nacionalne manjine s preporukama za modalitete smanjenja broja razrednih odjela u koje su uključeni samo pripadnici romske nacionalne manjine Opis mjere: Smanjenje broja razrednih odjela u koje su uključeni samo pripadnici romske nacionalne manjine ovisi o mreži škola i upisnih područja gdje postoje razredni odjeli u kojima su samo Romi, i to kako bi se uspostavio optimalan omjer učenika pripadnika romske nacionalne manjine u odnosu na ostale učenike potreban je prostor, osiguran prijevoz i premještaj kadra, kao i učenika u druge škole što zahtjeva napore u osiguravanju osiguravajuće infrastrukture. Planiranom procjenom stanja dobit će se uvid u područja te će se moći predložiti modaliteti za smanjenje broja razrednih odjela u koje su uključeni samo pripadnici romske nacionalne manjine. Kako je vidljivo iz opisa ova mjera je direktno suprotna četvrtoj točki Posebnih ciljeva u strateškom području Obrazovanje koja glasi: • Do 2020. godine ukinuti sve razredne odjele koje pohađaju samo učenici pripadnici romske nacionalne manjine. Pokazatelj provedbe: Provedena stručna procjena stanja s izrađenim preporukama, a Rok provedbe: je 2020. godina. 3.9.9. Praćenje upisa i školovanja učenika romske nacionalne manjine oba spola u srednjim školama Pokazatelj provedbe: Baza podataka o školovanju pripadnika romske nacionalne manjine u srednjim školama Ovakva baza podataka je iznimno važna, ali samo postojanje baze podataka neće puno pomoći ako u nju ne budu upisani svi Romi kako bi se izbjeglo da dio romske djece ostane ''nevidiljivo'' za sustav, stoga predlažemo da pokazatelj provedbe glasi: Pokazatelj provedbe: Upis svih učenika školovanju pripadnika romske nacionalne manjine u srednjim školama u Bazu podataka. 3.10.10. Osiguravanje mjesečnih stipendija redovitim učenicima srednjih škola pripadnicima romske nacionalne manjine Sustav stipendija je jedan od temeljnih mjera za ostvarivanje rezultata u obrazovanju, ali ako nam je važna i uspješnost obrazovanja onda je potrebno da visina stipendija bude u korelaciji s postignutim rezultatom u obrazovnom procesu te da potičemo izvrsnost. Posebno je to važno u slučaju srednješkolskog obrazovanja čiji rezultati su pretpostavka za visokoškolsko obrazovanje. Stoga predlažemo izmjenu i dopunu predloženom teksta opisa i pokazatelja provedbe ove mjere. 3.12.12. Osiguravanje stipendija studentima romske nacionalne manjine I u slučaju stipendija studentima pripadnicima romske nacionalne manjine podržavamo dodjelu stipendija, predlažemo povećanje ukupnog i pojedinačnih iznosa ali na način da visina stipendija ovisi o rezultatima visokoškolskog obrazovanja tj. da višim stipendijama nagrađujemo bolje studente. Predlažemo da se uvede i dodatak na stipendije za zanimanja koje su od posebne važnosti za obrazovanje pripadnika romske nacionalne manjine – odgajatelja i učitelja kao i nekih drugih profesija. Također predlažemo da se, zbog toga što svake godine romski studenti mjesecima čekaju isplatu stipendija, pokazatelj provedbe ove mjere promijeni i da glasi: Pokazatelj provedbe: Broj i struktura studenata pripadnika romske nacionalne manjine kojima su studentske stipendije osigurane na početku akademske godine. 3.14.14. Uključivanje odraslih pripadnika romske nacionalne manjine u program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje Prijedlog ove mjere jedan je od očitih primjera zašto je napravljen ogroman propust kada nije provedena revizija Nacionalne strategije za uključivanje Roma jer tekst Nacionalne strategije ne govori o cjeloživotnom učenju već ga svodi na ''program opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje''. Prihvaćen Komentar nije prihvaćen 3.1.1. Agencija za odgoj i obrazovanje provodi stručno usavršavanje odgojno-obrazovnih radnika u predškolskim i školskim ustanovama. U okviru koji je predviđen za provedbu stručnih usavršavanja vezanih za sve nacionalne programe i Građanski odgoj i obrazovanje predviđena su sredstva sa stavke Državni proračun A733003 - Nacionalni programi koja za 2019 godinu iznosi 50.000 kuna za sve nacionalne programe: Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine Strategija suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine Akcijski plan za unapređenje financijske pismenosti potrošača za 2018. godinu Nacionalna strategije za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine Nacionalna strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj od 2014. do 2020. godine Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina Nacionalna strategije stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva Nacionalni program za mlade Operativni program za nacionalne manjine za razdoblje 2017. - 2020. Nacionalna politika za ravnopravnost spolova Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju od 2018. do 2020. godine Akcijski plan za provedbu Strategije za suzbijanje neprijavljenoga rada Nacionalna strategija stvaranja poticajnog okruženja za razvoj civilnoga društva 2017. - 2022 Nacionalni plan za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2017 do 2022. godine Akcijski plan za provedbu Nacionalnog plana za borbu protiv diskriminacije za razdoblje od 2016. do 2018. godine Akcijski plan za integraciju osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za razdoblje od 2017. do 2019. godine. Nacionalni program za razvoj volonterstva za razdoblje 2016. - 2019. Operativni plan provedbe Nacionalnog programa za razvoj volonterstva za razdoblje 2016. - 2019. Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji Budući da se radi o stručnim skupovima za nacionalne programe i provedbu Građanskog odgoja i obrazovanje. Agencija za odgoj i obrazovanje u okviru svojih materijalnih mogućnosti organizira i stručna usavršavanja za učitelje, stručnih suradnika i suradnika pomagača u osnovnim školama u kojima je značajan udio učenika pripadnika romske nacionalne manjine. Svake godine organizira najmanje dva stručna skupa. Budući da su sredstva ograničena i da je to optimum u kojem zaposlenici škola mogu tijekom jedne godine dolaziti na stručna usavršavanja vezana uz navedenu mjeru smatramo daje to sadašnjim okolnostima primjeren iznos. Naglašavamo da se navedeni iznosi odnose na troškove za predavače te da kvaliteta skupa ne ovisi o iznosu potrošenom za određeni skup. 3.2.2. Prijedlog se ne prihvaća Pravo na pokrivanje roditeljskog udjela imaju sva djeca pripadnici romske nacionalne manjine tj. roditelji djece. Mjesečna cijena roditeljskog udjela definirana je odlukom o mjerilima i kriterijima za sufinanciranje ekonomske cijene u programima predškolskog odgoja, a koju donosi gradsko, upravno odnosno općinsko vijeće na području ustanove predškolskog odgoja. Cilj mjere je uključiti što veći broj djece pripadnika romske nacionalne manjine u programe predškolskog odgoja stoga je nužno ostaviti pokazatelj o broju djece. Temeljna uloga ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja odnosi se na stvaranje uvjeta za potpun i skladan razvoj djetetove osobnosti, doprinos kvaliteti njegova odrastanja i, posredno, kvaliteti njegova obiteljskoga života. Svrha je ranog i predškolskoga odgoja i obrazovanja osigurati takve uvjete koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta te osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci. Također, vanjsko vrednovanje te pomoć dječjim vrtićima u samovrednovanju i razvoju temeljenom na rezultatima standardiziranih testiranja provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). Odgovornost za kvalitetu rada i procesa uz odgajatelja imaju ravnatelji i timovi stručnih suradnika: pedagog, psiholog, viša medicinska sestra, defektolozi raznih profila, liječnik, socijalni djelatnici i dr. Oni svojim zajedničkim djelovanjem moraju pridonositi ostvarenju svih funkcija dječjeg vrtića, od programiranja, praćenja, ostvarivanja, ocjenjivanja postignutog, stručnog unapređivanja i usavršavanja, bibliotečno-informacijsko-dokumentacijskog djelovanja, do povezivanja obiteljskog odgoja s institucionalnim, ne samo vrtićkim, nego i drugim prosvjetno-kulturnim činiocima u vertikali i horizontali odgojno-obrazovnog sustava. Konkretni rezultati o važnosti predškolskog odgoja vidljivi su provedbom višegodišnjeg istraživanja i evaluacija primjenom kvantitativnih i kvalitativnih postupaka. 3.3.3. Prijedlog se ne prihvaća Cilj mjere je uključiti što veći broj djece u programe predškolskog odgoja stoga je nužno ostaviti pokazatelj o broju djece. Osnovna zadaća programa predškole je razvijanje i unaprjeđivanje tjelesnih, emocionalnih, socijalnih i spoznajnih potencijala djeteta te poticanje komunikacijskih vještina potrebnih za nove oblike učenja. Program predškole usmjeren je na cjeloviti osobni razvoj djeteta, za čuvanje i razvijanje nacionalne, duhovne, materijalne i prirodne baštine Republike Hrvatske, za europski suživot te za stvaranje društva znanja i vrijednosti koje će omogućiti napredak i održivi razvoj. Također, program predškole mora osigurati svakom djetetu u godini dana prije polaska u osnovnu školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju. Sadržaj, programske zadaće i organizacija provedbe programa predškole moraju omogućavati zadovoljavanje svih djetetovih potreba, a posebno njegovih potreba za sigurnošću, pripadnošću, ljubavlju, samopoštovanjem i poštovanjem drugih osoba te potrebe za samoostvarenjem njegovih osobnih potencijala. Konkretni rezultati o provedbi mjere vidljivi su provedbom višegodišnjeg istraživanja i evaluacija primjenom kvantitativnih i kvalitativnih postupaka 3.5.5. Prijedlog se ne prihvaća Baza podataka temelji se na podacima vrtića i škola te se na temelju baze prati upis i školovanje pripadnika romske nacionalne manjine. 3.6.6. Prijedlog se ne prihvaća Broj učenika romske nacionalne manjine važan je pokazatelj kojim se prati uključenost u različite programe. Ciljevi realizacije sadržaja u produženom boravku u skladu su s općim ciljevima osnovnog obrazovanja Neki od specifičnih ciljeva su: potpun i harmoničan razvoj djeteta, važnost isticanja individualnih različitosti (svako dijete je jedinstveno; osigurava mu se razvoj svih potencijala), fokusiranje na učenje (ističe se važnost onoga što dijete uči i procesa kojim usvaja znanja), izmjena mnogobrojnih pristupa učenju, učenika se nastoji osposobiti za samostalno učenje, ističe se radost učenja i potiče motiviranost za učenje, osvijestiti važnost učenja temeljenog na okruženju i dr. pismenost (jezična i matematička). Osim navedenoga poznati su mnogobrojni ishodi tj. ono što će učenik moći: savladati i razumjeti nastavne sadržaje, samostalno pisati domaću zadaću, osvijestiti važnost učenja i škole, razviti socijalne vještine, razviti partnerski odnos sa učenicima i dr.) Također, Sukladno čl. 43. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, škole su dužne pružati posebnu pomoć djeci koja imaju pravo na školovanje u Republici Hrvatskoj, a ne znaju ili nedostatno znaju hrvatski jezik. Slijedom navedenog, Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava učenje hrvatskoga jezika i za pripadnike romske nacionalne manjine te vodi bazu o navedenome. 3.7.7. Prijedlog se djelomično prihvaća Iz izvješća o provedbi pojedinih programa za pojedine projekte moguće je iščitati rezultate koji su postignuti provedbom projekata te ih uvrstiti u pokazatelje. 3.8.8. Prijedlog se ne prihvaća Svi ciljevi definirani su Nacionalnom strategijom za uključivanje Roma za razdoblje od 2013. do 2020. godine te ih ovim Akcijskim planom nije moguće mijenjati. Pri izradi nove Nacionalne strategije vodit će se računa o navedenome. 3.9.9. Prijedlog se ne prihvaća Baza podataka temelji se na podacima srednjih škola te se na temelju baze prati upis i školovanje pripadnika romske nacionalne manjine. 3.10.10. Prijedlog se ne prihvaća Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost srednjoškolskog obrazovanja za sve učenike dorasle za upis u srednju školu, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise u srednjoškolske programe, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne bodove, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u učeničke domove tijekom srednjoškolskog obrazovanja prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece i učenika pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim učenicima, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika na nastavak školovanja te pružanju podrške prije svega učeniku i njegovoj obitelji. Upravo zato, učenici pripadnici romske nacionalne manjine koji ponavljaju razred također ostvaruju pravo na stipendiju. 3.12.12. Prijedlog se ne prihvaća Odgojno-obrazovna politika usmjerena je prije svega na dostupnost visokog obrazovanja za sve učenike završnih razreda srednje škole, no za učenike pripadnike romske nacionalne manjine upise na Visoka učilišta, ali i zadržavanje u istima, potrebno je dodatno stimulirati. Poticanjem upisa kroz dodatne kvote, stipendiranjem te osiguravanjem smještaja u studentske domove prevenira se rano i prijevremeno napuštanje školovanja. Socijalni, ekonomski i kulturološki čimbenici prisutni u životima djece, učenika i studenata pripadnika romske nacionalne manjine zahtijevaju kao i kod ostalih ranjivih društvenih skupina uvažavanje njihove posebnosti te osiguravanje razumne prilagodbe dajući im naizgled prednost pred ostalim, a suštinski izjednačavajući njihove mogućnosti za razvoj pune osobnosti i obrazovnog potencijala. U tom kontekstu, stipendija nije mjera kojom se nagrađuje izniman uspjeh nego je usmjerena poticanju učenika završnih razreda srednjih škola na nastavak školovanja na Visokim učilištima i isto tako pružanju podrške studentima viših godina studija. Studenti koji ponavljaju godinu imaju pravo na stipendiju i studenti koji su upisali izvanredan studij. Akademske godine 2018./2019. isplata stipendija je počela u prosincu 2018. godine i za svaki tekući mjesec se vrši isplata do 15-og u mjesecu. 3.14.14. Primljeno na znanje
10 PGP Sisak 2.OBRAZOVANJE, 3.3.Mjere 3.1.1. Kod partnera uključiti: nadležne CZSS, Ured pučke pravobraniteljice za djecu, jedinice lokalne i regionalne samouprave, Centar inkluzivne potpore IDEM, Savez edukacijskih rehabilitatora Hrvatske. Planirani iznos sredstava: od 3.000,00 kn –(za dvogodišnje razdoblje)= je apsurdno premali iznos. 3.11.11. Preimenovati naslov mjere da prva riječ glasi Financiranje jer je potrebno u potpunosti pokriti troškove smještaja, jer u suprotnom mjera neće biti učinkovita. Posebno iz razloga jer se radi o relativno malom broju učenika te je potpuno svrsishodno pokrivati troškove u cijelosti. Riječ sufinanciranje zamijeniti riječju „financiranje“ i u ostalim dijelovima iste mjere. 3.13.13. Preimenovati naslov mjere da prva riječ glasi „Financiranje“ jer je potrebno u potpunosti pokriti troškove smještaja, jer u suprotnom mjera neće biti učinkovita. Posebno iz razloga jer se radio o relativno malom broju učenika, a još manjem studenata te je potpuno svrsishodno pokrivati troškove u cijelosti. Riječ sufinanciranje zamijeniti riječ „financiranje“ i u ostalim dijelovima iste mjere. 3.14.14. Kod partnera uključiti Hrvatsku obrtničku komoru, Hrvatsku gospodarsku komoru i Hrvatski zavod za zapošljavanje. Nadalje, „Ministarstvo znanosti i obrazovanja sufinancira programe opismenjavanja i osposobljavanja za prvo zanimanje…“, preformulirati riječ „sufinancira“ u „financira“. Ako ostaje termin „sufinancira“ potrebno navesti tko je drugi dionik sufinanciranja. 3.15.15. Navesti Mjere za Poseban cilj u vezi vrtićkog odgoja i obrazovanja, koji bi uključio financiranje romskih pomagača i prijevoz djece u vrtić. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen 3.1.1. Agencija za odgoj i obrazovanje u organizaciju svojih stručnih skupova sukladno temama uključuje djelatnike iz Ureda pučke pravobraniteljice kao predavače na svojim skupovima i druge udruge sukladno temama na stručnim skupovima. Glede povećanja financijskih sredstava vrijedi kao i u prethodnom odgovoru. 3.11.11. Prijedlog se ne prihvaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za sufinanciranje smještaja učenika u učeničke domove u iznosu koji to zatraži učenički dom. Pojedini učenički domovi dio sredstava osiguravaju iz decentraliziranih sredstava grada ili županije stoga su troškovi smještaja pokriveni u potpunosti. 3.13.13. Prijedlog se ne prihvaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava sredstva za sufinanciranje smještaja redovitih studenata u studentske domove u iznosu u kojem studentski centri to zatraže. 3.14.14. Prijedlog se djelomično prihvaća Ministarstvo znanosti i obrazovanja temeljem Odluke o financiranju provedbe osnovnog obrazovanja odraslih i osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima provodi financiranje programa osnovnog obrazovanja odraslih sukladno Nastavnom planu i programu za osnovno obrazovanje odraslih te programe osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u suradnji s uredima državne uprave u županiji te pučkim otvorenim učilištima. Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurava financiranje programa osnovnog obrazovanja odraslih te programe osposobljavanja za jednostavnije poslove u zanimanjima u punom iznosu tj. u cijelosti te će se u skladu s tim izvršiti izmjene. 3.15.15. Prijedlog se ne prihvaća Akcijskim planom definiran je poseban cilj u vezi predškolskog odgoja i obrazovanja te su definirane mjere za postizanje toga cilja: „Sufinanciranje roditeljskog udjela za pripadnike romske nacionalne manjine u integriranim programima predškolskog odgoja“, „Sufinanciranje programa predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine“, „Sufinanciranje namjenskog prijevoza od kuće do vrtića/predškole za djecu pripadnike romske nacionalne manjine koja žive u izoliranim, segregiranim naseljima“.
11 Marin Vučić 2.OBRAZOVANJE, 3.3.Mjere Kod projekata obavezno uključiti troškove rada administrativnog osoblja u školama! Primljeno na znanje Primljeno na znanja Prijavljeni projekti uključuju sve troškove koje su aktivnostima projekta predviđene Agencija za odgoj i obrazovanje iz svojih sredstava ne može pokrivati troškove rada administrativnog osoblja u školama jer za iste nije nadležna.
12 Romsko nacionalno vijeće 3.ZAPOŠLJAVANJE I UKLJUČIVANJE U GOSPODARSKI ŽIVOT, 3.3.Mjere U poglavlju 2.2. Prikaz stanja u strateškom području Zapošljavanje i uključivanje u gospodarski život navodi se: '' Izazov su i dalje poteškoće u prikupljanju točnih statističkih podataka, obzirom da Hrvatski zavod za zapošljavanje ne prati nezaposlene osobe prema nacionalnosti, već broj nezaposlenih osoba romske nacionalne manjine procjenjuje posredno, prema prebivalištu iz kojih se osobe prijavljuju u evidenciju nezaposlenih osoba, prema uvjerenjima koje traže za ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi te prema poznavanju romskog ili bajaškog rumunjskog jezika. ... Stoga za pojedine mjere nije bilo moguće utvrditi točan broj korisnika mjere, već samo procjene.'' Iako je u prikazu stanja naveden problem s prikupljanjem statističkih podataka nije u ovom području predviđena ni jedna mjera čiji cilj bi bio promjena stanja stoga predlažemo novu mjeru: 3.6.6. Prikupljanje, praćenje i analiza zapošljavanja pripadnika romske nacionalne manjine Opis mjere: Uspostaviti će se Baza podataka o nezaposlenim pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i redovito će se prikupljati, pratiti i analizirati podaci o zapošljavanju pripadnika romske nacionalne manjine. Nositelj provedbe: Hrvatski zavod za zapošljavanje Partneri: Regionalni/područni uredi Zavoda, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, predstavnici romske nacionalne manjine, udruge romske nacionalne manjine, vijeća romske nacionalne manjine Pokazatelji provedbe: Upis svih nezaposlenih pripadnika romske nacionalne manjine oba spola u Bazu podataka o nezaposlenim pripadnicima romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj i objava podataka nastalih na osnovu analize prikupljenih podataka. Kontakt točka: Središnji ured/Odjel posredovanja pri zapošljavanju Izvor financiranja: Državni proračun Rok provedbe: 2019. g. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Hrvatski zavod za zapošljavanje u aplikativnim podacima koje vodi o svim nezaposlenim osobama pa tako i nezaposlenim osobama romske nacionalne manjine prikuplja podatak koji se odnosi na Nacionalnu strategiju za uključivanje Roma 2013.-2020. Navedeni podatak se unosi nakon individualnog savjetovanja koje nezaposlena osoba prolazi sa svojim savjetnikom za zapošljavanje koji osobu informira o postojećim mjerama iz područja zapošljavanja sadržane u Akcijskom plan za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013.-2020. Ukoliko nezaposlena osoba prilikom savjetovanja izjavi pripadnost romskoj nacionalnoj manjini navedeno se unosi u aplikaciju nezaposlenih osoba tj. označava se podatak Nacionalna strategija za uključivanje Roma2013.-2020. Također napominjemo, da vezano za dokazivanje pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini, a u svrhu uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja nezaposlene osobe romske manjine prilažu obrazac Izjave pripadnosti romskoj nacionalnoj manjini koji savjetnik za zapošljavanje uručuje nezaposlenoj osobi romske nacionalne manjine da ga potpiše, obzirom da registar birača nije uvijek dostupan te potvrda koju izdaje Ured državne uprave se naplaćuje u iznosu od 20,00 kn., te temeljem popunjene Izjave savjetnik za zapošljavanje u aplikaciji nezaposlenih označava podatak Nacionalna strategija za uključivanje Roma 2013.-2020.
13 PGP Sisak 3.ZAPOŠLJAVANJE I UKLJUČIVANJE U GOSPODARSKI ŽIVOT, 3.3.Mjere 3.1.1. Kod partnera uključiti organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima i pravima pripadnika RNM. 3.2.2. U partnere dodati udruge civilnog društva koje se bave ljudskim pravima te HOK i HGK. 3.3.3. Kod partnera uključiti organizacije civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, HOK i HGK. Planirani iznos sredstava je drastično premali za provođenje ove mjere jer se s istim iznosima ništa konkretno ne može pomoći te ga treba povećati, a u nedostatku sredstava smanjiti iznos sredstava za mjeru 3.2.2.jer je mjera 3.3.3. puno važnija. Prihvaćen Komentar se prihvaća.
14 Ured pučke pravobraniteljice   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 4.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA U strateškom području 4. Zdravstvena zaštita predlažemo da se uvrsti mjera koja predviđa nastavak obavljanja ginekoloških pregleda u romskim naseljima, prioritetno onima u kojima ovakvi pregledi do sada nisu obavljani, ali i njihovo ponavljanje u naseljima u kojima su već obavljani. Ovu mjeru potrebno je uvesti kako bi se uvažilo siromaštvo pripadnika romske nacionalne manjine, izoliranost romskih naselja te otežanu dostupnost njihovih stanovnika zdravstvenim ustanovama, ali i ukupnu socijalnu isključenost romskog stanovništva, a posebice romskih žena, kao i rezultate istraživanja Centra za mirovne studije objavljene 2018. u okviru projekta „Prikupljanje i praćenje baznih podataka za učinkovitu provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma“, prema kojemu trećina romskih žena ne odlazi na ginekološke preglede dovoljno često (8,7 % anketiranih bilo je na pregledu prije 3 – 5 godina, 16,6 % pregled su imale prije više od 5 godina, a 5,5 % ih nikada nije bilo na ginekološkom pregledu), dok čak četvrtina njih nikada nije radila tzv. papa-test, a tek nešto više od trećine taj je test obavilo u posljednjih 12 mjeseci. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva aktivno sudjeluje u praćenju i provedbi mjera i ciljeva koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite pripadnicima romske nacionalne manjine. U praćenju navedenih podataka potrebno je pratiti njihov učinak, no to je do sada bilo otežano jer dobiveni podaci najčešće nisu disagregirani prema etničkoj pripadnosti. Jedan od objektivnih razloga za nedostatak podataka ili za njihovu podzastupljenost u slučaju Roma jest činjenica da se mnogi Romi ne izjašnjavaju kao pripadnici ove nacionalne manjine. Osim toga, jedan od glavnih razloga za nedostupnost statističkih podataka je manjak sustavnog prikupljanja podataka o situaciji Roma od strane relevantnih javnih institucija, pružatelja usluga i ministarstava. Ovakve promjene zahtijevaju i velike financijske troškove, jer u projektu informatizacije sustava zdravstva nije bilo predviđeno izvještavanje prema nacionalnom ključu pa timovi primarne zdravstvene zaštite nemaju ni mogućnost izvještavanja o zdravstvenom stanju, posjetima i pregledima na ovaj način. Iz naprijed navedenih razloga Ministarstvo zdravstva predložilo je mjere koje će biti provedive te će se njihovom analizom dobiti niz pokazatelja koji će nam dati bolju i kvalitetniju sliku zdravlja romske nacionale manjine, posebice zaštite reproduktivnog zdravlja Romkinja, zdravlja trudnica i djece te smanjenja broja maloljetničkih trudnoća Romkinja, koje se navode u komentarima.
15 Romsko nacionalno vijeće 4.ZDRAVSTVENA ZAŠTITA, 1.1.Posebni ciljevi u strateškom području Zdravstvena zaštita 1.1. Posebni ciljevi u strateškom području Zdravstvena zaštita U ovom nacrtu Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine, za razdoblje od 2019. do 2020. godine izostavljen je posebni cilj 4 Nacionalne strategije u dijelu koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu koji glasi: • Poboljšati zaštitu reproduktivnog zdravlja žena, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća. Pitanje zdravstvene zaštite Romkinja posebno je važno pitanje i izostavljanje konkretne mjere koja bi bila usmjerena na ostvarivanje navedenog cilja postavljenog u važećoj Nacionalnoj strategiji je greška stoga predlažemo da se navedeni cilj uključi u Posebne ciljeve u strateškom području Zdravstvena zaštita nacrta ovog Akcijskog plana na način da 4. cilj glasi: • Poboljšati zaštitu reproduktivnog zdravlja Romkinja, zdravlja trudnica i djece te smanjiti broj maloljetničkih trudnoća Romkinja. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Ministarstvo zdravstva aktivno sudjeluje u praćenju i provedbi mjera i ciljeva koji se odnose na pružanje zdravstvene zaštite pripadnicima romske nacionalne manjine. U praćenju navedenih podataka potrebno je pratiti njihov učinak, no to je do sada bilo otežano jer dobiveni podaci najčešće nisu disagregirani prema etničkoj pripadnosti. Jedan od objektivnih razloga za nedostatak podataka ili za njihovu podzastupljenost u slučaju Roma jest činjenica da se mnogi Romi ne izjašnjavaju kao pripadnici ove nacionalne manjine. Osim toga, jedan od glavnih razloga za nedostupnost statističkih podataka je manjak sustavnog prikupljanja podataka o situaciji Roma od strane relevantnih javnih institucija, pružatelja usluga i ministarstava. Ovakve promjene zahtijevaju i velike financijske troškove, jer u projektu informatizacije sustava zdravstva nije bilo predviđeno izvještavanje prema nacionalnom ključu pa timovi primarne zdravstvene zaštite nemaju ni mogućnost izvještavanja o zdravstvenom stanju, posjetima i pregledima na ovaj način. Iz naprijed navedenih razloga Ministarstvo zdravstva predložilo je mjere koje će biti provedive te će se njihovom analizom dobiti niz pokazatelja koji će nam dati bolju i kvalitetniju sliku zdravlja romske nacionale manjine, posebice zaštite reproduktivnog zdravlja Romkinja, zdravlja trudnica i djece te smanjenja broja maloljetničkih trudnoća Romkinja, koje se navode u komentarima.
16 Romsko nacionalno vijeće 5.SOCIJALNA SKRB, 3.3.Mjere 3.2.2. Unapređenje kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine Predlažemo da se edukacije s ciljem smanjena maloljetničkih trudnoća uključe u ovu mjeru, te da se prvi dio opisa ove mjere dopuni i glasi: Opis mjere: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku će jednom godišnje raspisivati natječaj za prijavu projekata koji će biti usmjereni davanju podrške pripadnicima romske zajednice: za stjecanje znanja Romkinja i Roma s ciljem smanjenja broja maloljetničkih trudnoća i bolje informiranosti o spolnom zdravlju, za stjecanje znanja i vještina za odgovorno roditeljstvo i partnerstvo, za vođenje kućanstva i raspolaganja sredstvima socijalnih naknada, za učenje odgovornog odnosa prema okolici, za razvijanje tolerantnog odnosa prema društvu, za prevenciju alkoholizma i drugih oblika ovisnosti te prepoznavanja opasnosti od rizika izloženosti pojavama trgovanja ljudima, seksualnog iskorištavanja i drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu. Prihvaćen Komentar se prihvaća Dodatna aktivnost “stjecanje znanja Romkinja i Roma s ciljem smanjenja broja maloljetničkih trudnoća i bolje informiranosti o spolnom zdravlju” će se navesti u Akcijski plan ali tek za sljedeću godinu jer je natječaj za prijavu projekata u 2019. godini već završen te nije moguće ništa dodavati.
17 PGP Sisak 5.SOCIJALNA SKRB, 3.3.Mjere 3.2.2. U opisu mjere stoji da će projekte raspisivati Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a provoditi organizacije civilnog društva. Iz prakse nam je poznato kako odlučivanje o tim projektima traje više od godine dana što je u konačnici neprimjenjivo u odnosu na razdoblje ovog Akcijskog plana te isto treba izbaciti. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen Poziv za prijavu projekata usmjerenih smanjenju i prevenciji socijalne isključenosti te socijalnom uključivanju i integraciji socijalno osjetljivih skupina za 2018./2019. godinu u sklopu kojega je davanje podrške pripadnicima romske zajednice u njihovom naselju i domu za: odgovorno roditeljstvo, vođenje kućanstva, raspolaganje sredstvima socijalnih naknada, učenje odgovornog odnosa prema okolici, razvijanje tolerantnog odnosa prema društvu, prevencija alkoholizma i drugih oblika ovisnosti, prepoznavanje trgovanja ljudima i seksualnog iskorištavanja te drugih oblika nasilja s naglaskom na žene i djecu, objavljen je u veljači 2019. a projekti su zaprimani do 1 travnja 2019., dakle natječaj je u proceduri i provedba projekata se očekuje u 2019. godini.
18 Ured pučke pravobraniteljice   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 6.PROSTORNO UREĐENJE, STANOVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA U strateškom području 6. Prostorno uređenje, stanovanje i zaštita okoliša uvrštena je mjera 6.3.3 Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine, za čije provođenje je nadležan Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, uz partnera Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, te primjenu Programa poboljšanja uvjeta življenja i stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine, čiji kriteriji nam nisu poznati, niti su javno dostupni. Osim toga, u poglavlju 9. Akcijskog plana, pod Aktivnosti, uvrštena je mjera 3.5.5. Raspodjela financijskih sredstava pomoći za romsku nacionalnu manjinu, za čije provođenje je kao nositelj određen Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. O raspodjeli ovih sredstava odlučuje Povjerenstvo za praćenje provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. do 2020., i to temeljem Kriterija za utvrđivanje financijske pomoći za poboljšanje uvjeta i kvalitete života pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, koji nam također nisu poznati, niti su javno dostupni, a nije jasan ni njihov suodnos i koordinacija sa mjerom 6.3.3 Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine. Predlažemo detaljnije pojašnjenje te koordinaciju primjene ovih dviju mjera, naročito između njihovih nositelja, a osobito preporučamo javnu objavu kriterija i postupaka donošenja odluka unutar njih. Prihvaćen Komentar se prihvaća Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prihvaća komentar. Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nadležan je za provedbu mjere 6.3.3. te izvršenje Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, (u daljnjem tekstu: Godišnji program), koji je donesen za 2019. godinu. Godišnji program sadrži kriterije za odabir prijava koji se temelje na uvjetima za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje koji su propisani Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/2018). Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine, stoga ne stoji konstatacija da kriteriji nisu poznati odnosno javno dostupni. Ostale preporuke ne odnose se na rad ovog Ureda.
19 Romsko nacionalno vijeće 6.PROSTORNO UREĐENJE, STANOVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, 3.3.Mjere 6.3.3 Poboljšanje uvjeta življenja i stambeno zbrinjavanje pripadnika romske nacionalne manjine Opis mjere: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje će u okviru svoje nadležnosti, a sukladno Programu poboljšanja uvjeta življenja i stambenog zbrinjavanja pripadnika romske nacionalne manjine darovati građevni materijal za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak obiteljskih kuća u vlasništvu korisnika odnosno izgradnju obiteljskih kuća na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika. U okviru spomenutog Programa je i darovanje aparata bijele tehnike i osnovnih predmeta kućanstva (namještaja) obiteljima u potrebi, kao mjera poboljšanja uvjeta življenja. Nositelj provedbe: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Partneri: Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ U opisu ove mjere je navedeno kako će Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, u okviru svoje nadležnosti, djelovati sukladno Programu poboljšanja uvjeta življenja i stambenog zbrinjavanja. O tom Programu odnosno kriterijima prema kojima će se postupati nema javno dostupnih informacija što je suprotno principima transparentnosti u korištenju sredstava iz javnih izvora. Kao Partner u provođenju ove mjere u nacrtu Akcijskog plana navedena je udruga Savez Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“ što je potpuno neprihvatljivo obzirom da se radi o izravnom pogodovanju jednoj od organizacija civilnog društva. Dodatno se postavlja pitanje temeljem kojih argumenata i kriterija je udruga ''Kali Sara'' navedena u više navrata u nacrtu Akcijskog plana koji je, ili bi trebao biti, namijenjen svim pripadnicima romske nacionalne manjine, a ne samo malom dijelu ukupnog broja Roma koji su članovi s pravom glasa Udruge ''Kali Sara'' i koje ta Udruga ima pravo predstavljati. Također se postavlja pitanje koja bi bila uloga Udruge ''Kali Sara'' kao partnera u provođenju ove mjere obzirom da to iz nacrta Akcijskog plana nije vidljivo. Prihvaćen Komentar je prihvaćen. Odgovor Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje nadležan je za provedbu mjere 6.3.3. te izvršenje Godišnjeg programa za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine, (u daljnjem tekstu: Godišnji program), koji je donesen za 2019. godinu. Godišnji program sadrži kriterije za odabir prijava koji se temelje na uvjetima za ostvarenje prava na stambeno zbrinjavanje koji su propisani Zakonom o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima („Narodne novine“, br. 106/2018). Zakon je stupio na snagu 01. siječnja 2019. godine, stoga ne stoji konstatacija da kriteriji nisu poznati odnosno javno dostupni. Ostale preporuke ne odnose se na rad ovog Ureda. Odgovor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH: Napominjemo kako je Središnji državni Ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio Godišnji program za stambeno zbrinjavanje i poboljšanje uvjeta življenja pripadnika romske nacionalne manjine za 2019. godinu KLASA: 004-01/18-01/36, URBROJ: 510-02-01/01-19-08 od 23. travnja 2019. godine (u daljnjem tekstu: Godišnji program) koji je i javno dostupan: https://sduosz.gov.hr/stambeno-zbrinjavanje-501/godisnji-programza-stambeno-zbrinjavanje-i-poboljsanje-uvjeta-zivljenja-pripadnika-romske-nacionalnemanjine-za-2019-godinu/1024.
20 PGP Sisak 6.PROSTORNO UREĐENJE, STANOVANJE I ZAŠTITA OKOLIŠA, 3.3.Mjere 3.2.2. Smatramo iznos od 100.000,00 kuna navedenim u opisu mjere apsolutno nedostatnim na godišnjoj razini za cijelu RH tj. Romska naselja u RH. Navedeni iznos bi eventualno bio dostatan za uređenje jednog romskog naselja što je apsurdno. (Posebno u odnosu na daleko veće iznose u prethodnim mjerama). Također, naziv mjere je previše uopćen te smatramo da ga precizirati, posebice specificirati termin prostorno uređenje. Navesti stručne termine. Vezano za ovu mjeru PGP Sisak mora istaknuti veliki problem oko parcelacije dijela romskog naselja Capraške Poljane,. PGP od 2016.g. nastojao je inicirati rješavanje problema te smo se u vezi toga obraćali dopisima DUUDI-ju, a zatim isti postupak nastavili s Ministarstvom državne imovine. Pokušali smo ukazati na važnost ovog problema, no, sve se svelo na dopisivanje i prebacivanje odgovornosti između Min.državne imovine i Grada Siska. Ministarstvo državne imovine je uputilo da postoji mogućnost darovanja iste nekretnine JLS, ali Grad Sisak na to ističe da država kao vlasnik iste nekretnine može sama izvršiti i provesti parcelaciju i da smatraju da bi postupak darovanja predmetne nekretnine Gradu Sisku bio dugotrajniji i teži način rješavanja problema. O postupku su bili upoznati ULJPPNM, Saborski zastupnik V.Kajtazi i Pučka pravobraniteljica te naravno Grad Sisak i Min.državne imovine.Problem nije riješen te smo o Našoj dobroj volji i pokušaju rješavanja problema zadnji dopis poslali na sve dionike 30.10.2018.g. Dakle, PGP Sisak ističe kako i JLS te država ovakvim postupanjem onemogućavaju provedbu svih operativnih programa napravljenih za RNM u dijelu koji se odnosi na izgradnju i uređivanje romskih naselja, a donose takve planove i programe i usvajaju ih, što jasno ukazuje samo puko ispunjavanje forme. 6.3.3. Izvršiti revidiranje brojeva mjera kako smo već naveli! Kod narečene mjere pod partneri dodati romske udruge, udruge civilnog društva koje se bave pravima Roma, Vijeća RNM. Nadalje, mjera je apsolutno neprovediva u tijeku provedbenog perioda Akcijskog plana jer Zakon o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima propisuje postupak stambenog zbrinjavanja, te između ostalog rok za podnošenje prijava do 31.1., relevantne godine što znači da je za 2019. rok protekao, a ako bi se i išlo s prijavom u 2020., nemoguće je u sitoj godini provesti postupak stambenog zbrinjavanja, jer se tijekom te godine tek formiraju liste, radi se lista raspoloživih stambenih jedinica itd., što sve čini da je postupak nemoguće provesti u razdoblju Akcijskog plana. Stoga smatramo da je realno ovu mjeru brisati, a samo podredno naglašavamo da je iznos od 1.500.000,00 kuna apsolutno simboličan jer bi maksimalno mogao pokriti npr. 10 kuća. Podredno, apsurdno je navoditi rok provedbe 2019.g. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Odgovor Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: Zakonom o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19) uređuje se sustav prostornog uređenja: ciljevi, načela i subjekti prostornog uređenja, praćenje stanja u prostoru i području prostornog uređenja, uvjeti planiranja prostora, donošenje Strategije prostornog razvoja Republike Hrvatske, prostorni planovi uključujući njihovu izradu i postupak donošenja, provedba prostornih planova, uređenje građevinskog zemljišta, imovinski instituti uređenja građevinskog zemljišta i nadzor. Ovo Ministarstvo u okviru svoje nadležnosti ima prostomo-planske poslove odnosno osiguranje sredstava za pomoć JL/RS za prostorno uređenje područja naseljenih Romima Sukladno tome, svake godine se na poziciji MGIPU DP RH Aktivnost: A 576199, Prostorno uređenje područja naseljenih Romima, kao trajna kategorija, osiguravaju sredstva za pomoć JL/RS za prostorno uređenje područja naseljenih Romima u ukupnom iznosu 100.000,00 KN. Navedeni iznos osiguran je svake godine u proračunu, a sredstva se za prostorno uređenje područja naseljenih Romima dodjeljuju po zahtjevima JL/RS. Pojedine općine mogu zatražiti sredstva za svoje potrebe iz područja prostornog uređenja, a to mogu biti određene radnje vezane za izradu prostorno planske dokumentacije, ali i druge radnje iz područja prostornog uređenja. Prihvaćanje inicijative za donošenje prostornih planova odnosno izmjena i dopuna prostornih planova kao i odluka hoće li se prostorni plan usvojiti isključivo je u nadležnosti predstavničkog tijela JL/RS.
21 Romsko nacionalno vijeće 7.UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI I KULTURNI ŽIVOT, 2.2.Prikaz stanja u strateškom području Uključivanje u društveni i kulturni život 2.2. Prikaz stanja u strateškom području Uključivanje u društveni i kulturni život Prikaz stanja u strateškom području Uključivanje u društveni i kulturni život sadrži više netočnih navoda, a dužni smo upozoriti na netočnu informaciju prema kojoj je nakladnik knjige ''Romi u Hrvatskoj 1918. – 1941.'' autora Danijela Vojaka Savez Roma u Republici Hrvatskoj ''Kali Sara''. Točna je informacija kako je nakladnik navedene knjige Romsko nacionalno vijeće, (ISBN 978-953-57825-8-2). Ni jedan primjerak navedene knjige Ministarstvo kulture nije otkupilo pa, čini se, ova knjiga iako od velikog značaja za razumijevanje povijesti Roma i pri tom prva koja sustavno govori o ovom povijesnom razdoblju, nije u kategoriju ''gotovo svake knjige'' koju Ministarstvo kulture otkupi, kako se navodi u ''Prikazu stanja''. Moguće da je problem u tome što nemamo veliki broj fotografija u knjizi. Također upozoravamo kako stanje u ovom strateškom području obilježava i podrška izdavanju knjiga namijenjenim pripadnicima romske nacionalne manjine koji govore romani čib, a ogromna većina pripadnika romske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj govori bajaški. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Odgovor Ministarstva kulture: Ministarstvo kulture 2014. godine otkupilo je 80 primjeraka knjige Danijela Vojaka: Romi u Hrvatskoj 1918.-1941. Izdavač knjige je tada bila Udruga za promicanje obrazovanja Roma u RH Kali Sara. To je i razlog zašto nismo isti naslov otkupili u izdanju Romskog nacionalnog vijeća 2017. godine. Prema kriterijima za otkup knjiga MK ne otkupljuje ponovljena ili dopunjena izdanja osim ako nije prošlo 20 godina od zadnjeg objavljivanja ili iznimno, ako za određenim naslovom postoji posebna potreba u knjižnicama. Ministarstvo kulture je također sufinanciralo objavljivanje knjiga Povijest romske književnosti s 10.000 kn, Romske poslovice s 20.000 kn, Hrvatsko-romski rječnik s 40.000 kn (trebao je izaći 2018.) te otkupilo zbornike Svjetski dan Roma – 45 godina od 1. svjetskog kongresa Roma i Svjetski dan romskog jezika, kao i naslove Rromengo drom – 1000 godina migracija Roma i monografiju Kali Sara 2007.-2017.
22 Romsko nacionalno vijeće 7.UKLJUČIVANJE U DRUŠTVENI I KULTURNI ŽIVOT, 3.3.Mjere 3.1.1. Financiranje programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe (na romskim jezicima i na hrvatskom jeziku) Opis ove mjere ne opisuje što obilježava ''izvornu'' romsku kulturu pa bi to svakako trebalo učiniti. Mjera u prvom dijelu govori o ''jeziku'' u jednini, a u nastavku govori o ''romskim jezicima'' pa bi bilo važno to razjasniti i navesti na koje se romske jezike odnosi ova mjera. Također treba razjasniti zašto su Partneri u provođenju ove mjere Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstvo kulture i koja je uloga organizacija civilnog društva. Predlažemo da se Pokazatelji programa promijene na način da istinski budu pokazatelji rezultata korištenja ovih značajnih sredstava, a ne da to bude ''broj programa i organizacija'' i ''područje programa'' obzirom da je vrlo teško ''područje programa'' koristiti kao pokazatelja rezultata provedbe. 3.2.2. Organiziranje seminara s predstavnicima medija i pripadnicima romske nacionalne manjine o afirmaciji Roma putem medija, te o načinu promocije pozitivnih aspekata i izjednačenog izvješćivanja o Romima, te pravima i obvezama na području suzbijanja diskriminacije s posebnim naglaskom na položaj Romkinja Predlažemo da se kao Pokazatelj provedbe ne koristi ''broj održanih seminara'' već da se navedu konkretniji rezultati provođenja ove mjere. 3.3.3. Izrada analize o udjelu romske nacionalne manjine u stanovništvu na lokalnoj i regionalnoj razini u odnosu na zastupljenost u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave radi ostvarivanja prava zastupljenosti u predstavničkim i izvršnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave propisanih Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina Predlažemo da rok za provedbu ove mjere bude kraj 2019. godine. Držimo da je to dovoljno vremena za ovu aktivnost, obzirom da je nama koji aktivno radimo u području poboljšanja položaja pripadnika romske nacionalne manjine poznat ''razmjer'' te zastupljenosti i visokim stupnjem izvjesnosti procjenjujemo kako za to ne treba dvogodišnji rad na analizi već su prsti na ruci dovoljni. 3.4.4. Izrada analize o sudjelovanju u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima pripadnika romske nacionalne manjine, putem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina I za ovu analizu predlažemo da rok bude kraj 2019. godine obzirom da će svi podaci biti dostupni uskoro, a za analizu neće trebati puno vremena Djelomično prihvaćen Komentar se djelomično prihvaća. Odgovor Savjeta za nacionalne manjine: Savjet za nacionalne manjine daje odgovor uz mjeru iz svoje nadležnosti: Sukladno Kriterijima financiranja i ugovaranja programa kulturne autonomije nacionalnih manjina i metodologiji praćenja i vrednovanja provedbe financiranih programa („Narodne novine“, broj 105/16), Savjet za nacionalne manjine sufinancira četiri izrijekom navedena „područja programa“, te pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije. Uzevši u obzir navedeno, pod „Financiranjem programa posvećenih izvornoj romskoj kulturi, jeziku, tradicijskim običajima i umjetničkom stvaralaštvu te sakupljanju i objavljivanju romske povijesne, književne i kulturne građe“, u okviru djelokruga Savjeta za nacionalne manjine sufinanciraju se programi informiranja i izdavaštva, kulturnog amaterizma i manifestacija koje ostvaruju udruge i ustanove romske manjine, te programi kojima se stvaraju materijalne pretpostavke za ostvarivanje kulturne autonomije romske manjine (pomoć u održavanju i izgradnji domova kulture, nabavi opreme i stvaranju prostornih i drugih uvjeta za djelovanje udruga i ustanova). Navedeno pojašnjenje posebno ističemo u kontekstu navoda da treba razjasniti zašto su Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina odnosno Ministarstvo kulture partneri u provedbi ove mjere. Ukoliko navedena tijela smatraju da ne trebaju biti partneri u provedbi predmetne mjere, potrebno je opis mjere prilagoditi terminologiji vezanoj uz procese Savjeta, a koja se koristi u Kriterijima Savjeta objavljenim u Narodnim novinama. Nadalje, smatramo da je Pokazatelj rezultata mjere „broj programa i organizacija “mjerljiv i konkretan pokazatelj provođenja mjere, dok se „područje programa“ odnosi upravo na 5 gore navedenih područja. Napominjemo da se u tekstu Nacrta Akcijskog plana kao Pokazatelji provedbe navode: broj programa i organizacija, područje programa (kulturna autonomija, kulturna manifestacija, informiranje, izdavaštvo i sl.). Pojam „kulturna autonomija“ trebalo bi zamijeniti pojmom „kulturni amaterizam“ budući da je to ispravan naziv područja programa. Naime, kulturna je autonomija širi pojam koji obuhvaća sva četiri navedena područja programa. Vezano uz mjeru 3.2.2, Pokazatelj provedbe ''broj održanih seminara'' također smatramo mjerljivim rezultatom provođenja ove mjere. Odgovor Ministarstva uprave: Romsko nacionalno vijeće predložilo je kraj 2019. godine kao rok provedbe navedenih mjera. Navedeni komentar se ne prihvaća te ostajemo pri roku provedbe 2020. godine, koji predstavlja krajnji rok provedbe mjera 7.3.3. i 7.3.4. Dakle, isto ne znači da se mjere neće i ranije izvršiti.
23 Ured pučke pravobraniteljice   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU U strateškom području 8. Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu, načelno skrećemo pažnju na preporuku iz Izvješća pučke pravobraniteljice za 2018. godinu, da se razmotri mogućnost stvaranja interdisciplinarnih timova ministarstava unutarnjih poslova, pravosuđa, obrazovanja, zdravlja, centara socijalne skrbi i zavoda za zapošljavanje, tijela regionalne i lokalne samouprave, škola, udruga i samih stanovnika na lokalnoj razini, radi rješavanja poteškoća specifičnih za romsku nacionalnu manjinu, osobito imajući u vidu predloženu mjeru 3.3.3. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Djelomično prihvaćen Komentar je djelomično prihvaćen. Odgovor Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: Hrvatski zavod za zapošljavanje prihvaća komentar Odgovor Ministarstva znanosti i obrazovanja: Primljeno na znanje. Odgovor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: Primljeno na znanje.
24 PGP Sisak   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU U pogledu tablice financijskih resursa smatramo kako je krajnje neprimjereno da za mjeru br.8., nisu predviđena financijska sredstva kao jedinu mjeru iz Nacrta Akcijskog plana, te da se tu podrazumijevaju redovna sredstva provoditelja te mjere. Naime, iz aspekta pružatelja besplatne pravne pomoći, sveobuhvatan rad na rješavanju statusnih pitanja iziskuje pozamašna financijska sredstva počevši od plaćanja upravnih pristojbi za razne administrativne postupke do stjecanja državljanstva RH ukoliko je primjenjivo. Prijeko je potrebno osigurati financijska sredstva kategoriji osoba iz Mjere br.8. putem financiranja pružatelja besplatne pravne pomoći. Npr. da se raspiše natječaj od strane MUP-a na koji bi se pružateljice besplatne pravne pomoći mogle prijaviti i prolaskom na natječaju dobiti primjerena sredstva koja se bi izravno primijenila isključivo i samo za potrebe rješavanja statusa. Primljeno na znanje Komentar je primljen na znanje. Odgovor Ministarstva pravosuđa: Ministarstvo pravosuđa nije nositelj niti jedne od navedenih mjera u Nacrtu Akcijskog plana niti se pružanje besplatne pravne pomoći izrijekom navodi u mjerama pod točkama 8.3.1., 8.3.2. i 8.3.3. Ministarstvo pravosuđa je tijelo koje prati provedbu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine, broj 143/13; dalje: ZBPP). Možemo Vas izvijestiti da na temelju članka 36. ZBPP-a Ministarstvo pravosuđa svake godine raspisuje natječaj za financiranje projekta ovlaštenih udruga i visokih učilišta za rad pravnih klinika za pružanje primarne pravne pomoći, a u okviru sredstava koja su za tu svrhu osigurana u državnom proračunu na pozicijama Ministarstva pravosuđa. Prilikom dodjele sredstava vodi se računa i o društvenoj korisnosti pružene pravne pomoći, odnosno da se osigura pružanje primarne pravne pomoći osjetljivim društvenim skupinama, među koje skupinu spadaju i Romi. Tako se svake godine financiraju projekti ovlaštenih udruga i pravnih klinika koje u svojim projektima navode pružanje primarne pravne pomoći Romima. Napominjemo da primarna pravna pomoć obuhvaća pružanje opće pravne informacije, pravnog savjeta, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora. Pod oblike primarne pravne pomoći, u skladu s člankom 9. ZBPP-a, ne spada i oslobođenje od plaćanja upravnih pristojbi. Zastupanje u sudskim postupcima i oslobođenje od plaćanja sudskih troškova i oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi spadaju, u skladu s člankom 12. ZBPP-a u oblike sekundarne pravne pomoći. Sekundarnu pravnu pomoć, u skladu s člankom 6. ZBPP-a, pružaju odvjetnici.
25 Romsko nacionalno vijeće 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, 1.1.Posebni ciljevi u strateškom području Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu 1.1. Posebni ciljevi u strateškom području Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu Predlažemo nove (6.) točke posebnih ciljeva koja bi glasila: • Smanjiti pojavnost govora mržnje usmjerenog prema Romkinjama i Romima na društvenim mrežama i drugim dijelovima Interneta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 PGP Sisak 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, 1.1.Posebni ciljevi u strateškom području Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije i pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu U posebne ciljeve neophodno je dodati cilj, „ponovno formiranje i osnivanje mobilnih timova uz obvezu redovnog rada na terenu“. Naime, mobilni timovi više ne postoje, a policijske uprave tu činjenicu opravdavaju na način da nema potrebe za ovom vrstom rada budući nema neriješenih slučajeva na području koje pojedina uprava pokriva. (dokaz: pojedinačni pismeni odgovori PGP-u Sisak od strane PU). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 Romsko nacionalno vijeće 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, 3.3.Mjere 3.3.4. Jačanje i promicanje sigurnosti u zajednici u okviru prevencije protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s pripadnicima romske nacionalne manjine kroz senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja Opis mjere: Provoditi pro-aktivne odnosno preventivne projekte/aktivnosti u cilju smanjenja pojavnosti govora mržnje usmjerenog prema Romkinjama i Romima na društvenim mrežama i drugim dijelovima Interneta s ciljem senzibilizacije korisnika društvenih mreža na aktivno sudjelovanje u suzbijanju govora mržnje. Nositelj provedbe: Ured pučke pravobraniteljice Partneri: Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, romske organizacije civilnog društva, Agencija za elektronske medije, Ministarstvo kulture, elektronski mediji, društvene mreže Pokazatelji provedbe: Broj provedenih projekata/aktivnosti, broj obuhvaćenih osoba kroz projekte/aktivnost Izvor financiranja: Državni proračun / EU sredstva Rok provedbe: 2020. godina 3.3.5. Ured pučke pravobraniteljice predložio je novu mjeru: Stvaranje interdisciplinarnih timova ministarstava unutarnjih poslova, pravosuđa, obrazovanja, zdravlja, centara socijalne skrbi i zavoda za zapošljavanje, tijela regionalne i lokalne samouprave, škola, udruga i samih stanovnika na lokalnoj razini, radi rješavanja poteškoća specifičnih za romsku nacionalnu manjinu. Romsko nacionalno vijeće u potpunosti podržava ovaj prijedlog Ureda pučke pravobraniteljice. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Odgovor iz Ureda pučke pravobraniteljice: Ukazujemo da je pučka pravobraniteljica Ustavom određena opunomoćenica Hrvatskoga sabora za promicanje i zaštitu ljudskih prava i sloboda utvrđenih Ustavom, zakonima i međunarodnim pravnim aktima o ljudskim pravima i slobodama, te je u svom radu samostalna i neovisna. Stoga ističemo kako pučka pravobraniteljica u okviru svojeg rada već godinama poduzima aktivnosti usmjerene prevenciji protupravnih i drugih društveno neprihvatljivih ponašanja povezanih s mnogim ranjivim skupinama, pa tako i pripadnicima romske nacionalne manjine. Ove aktivnosti, osim rada na pojedinačnim pritužbama, istraživanjima, edukacijama i drugim oblicima djelovanja, uključuju i senzibilizaciju, informiranje, podizanje svijesti o pojavnim oblicima, samozaštitu kao i osnaživanje u cilju prijavljivanja protupravnih oblika ponašanja. Primjerice, samo tijekom 2018. godine, budući sustav zaštite od diskriminacije uključuje i preventivna djelovanja, poput informiranja građana o mogućnostima zaštite, ali i edukacije osoba koje se u radu susreću sa slučajevima diskriminacije, pa i same pri donošenju odluka mogu povrijediti nečije pravo na jednako postupanje, te imajući u vidu značenje preventivnog djelovanja, dužnosnici i djelatnici Ureda pučke pravobraniteljice su održali niz edukacija: čelnika JLP(R)S, sudaca i državnih odvjetnika, djelatnika gradskih uprava, menadžera u trgovačkim društvima, sindikalnih povjerenika i studenata. Provođenje ovakvih aktivnosti svakako će se nastaviti provoditi i tijekom 2019. i 2020. godine te stoga smatramo da nema potrebe za uvođenje pučke pravobraniteljice kao nositeljice opisane specifične mjere unutar Nacrta Akcijskog plana, budući je ona već obuhvaćena redovitim i planiranim postupanjima pučke pravobraniteljice. Nadalje, smatramo da svojstvo samostalnog nositelja specifične mjere u Akcijskom planu može biti u nesuglasju s Ustavom zajamčenom neovisnosti i samostalnosti institucije pučkog pravobranitelja.
28 PGP Sisak 8.STATUSNA RJEŠENJA, SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE I POMOĆ U OSTVARIVANJU PRAVA ZA ROMSKU NACIONALNU MANJINU, 3.3.Mjere 3.1.1. Mjera je na navedeni način neprihvatljiva. Ista ne može navoditi što se u upravnom postupku treba raditi jer su relevantni upravni postupci regulirani postojećim zakonima. Opis mjere je također neadekvatan jer mobilni timovi u RH nisu u funkciji. Također, ne može se navoditi suglasnost osobe. Navedenu mjeru potrebno je preformulirati na način da glasi: „Koordinirani rad na olakšavanju reguliranja privremenog i stalnog boravka, državljanstva te statusa bezdržavljanstva u RH“.Opis mjere: MUP će na najbolji mogući način surađivati s osobama koje utvrđuju svoj status u RH, udrugama pružateljima besplatne pravne pomoći te svim ostalim dionicima koji sudjeluju u navedenim upravnim postupcima.MUP će olakšati reguliranje statusa pripadnika RNM koji iz opravdanih razloga ne mogu pribaviti valjanu putnu ispravu ili dokazati svoj državljanski status u RH.Partneri: Potrebno je uključiti partnere te se predlaže da isti budu udruge pružatelji besplatne pravne pomoći u RH.Izvori financiranja: Potrebno je predvidjeti sredstva za rješavanje upravnih postupaka uključujući i sudske, jer isti postupci zahtijevaju rad pravnika, odvjetnika te plaćanje sudskih i administrativnih pristojbi itd. Predlaže se minimalni iznos od 400.000,00 kuna. Naglašavamo važnost mjere te financijskih sredstava jer je mjera od krucijalne, egzistencijalne važnosti za relevantne osobe te preduvjet za ostvarivanje svih ostalih prava navedenih osoba. Iste osobe su bez riješenog statusa, pravno nevidljive što govori samo za sebe. Također, predlažemo dodati nove mjere poslije mjere 3.3.3. Naziv: Edukacija službenika Ministarstva unutarnjih poslova koji se bave pitanjima stranaca o bezdržavljanstvu. Opis mjere: Educirati državne službenike o međunarodnim ugovorima koje je RH potpisala u odnosu na ovu problematiku, te posebno o protokolima o postupanju, prepoznavanju i radu na predmetima bezdržavljanstva. Nositelj provedbe: MUP. Partneri: Udruge civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Pokazatelji provedbe: Broj educiranih službenika, broj detektiranih predmeta bezdržavljanstva. Kontakt točka: Ravnateljstvo policije.Izvor financiranja: Državni proračun. Naziv: Prikupljanje statističkih podataka o slučajevima bezdržavljanstva .Opis mjere: Državni službenici će u rješavanju zahtjeva za privremeni ili stalni boravak kod osoba koje nemaju putnu ispravu, a tvrde da je ne mogu pribaviti provesti postupak iz mjere 3.1.1., te tu kategoriju osoba voditi kao bezdržavljani dok se ne utvrdi suprotno. Ovisno o mogućnostima nakon provedenih provjera, osobe koje je moguće naknadno upisati u zemlji porijekla MUP će voditi u posebnim statistikama kao osobe u riziku od gubitka državljanstva. Nositelj provedbe: MUP. Partneri: Udruge civilnog društva koje se bave ljudskim pravima, Uredi državne uprave u županijama i Gradu zagrebu.Pokazatelji provedbe: Broj utvrđenih slučajeva bezdržavljasntva, broj utvrđenih slučajeva u riziku. Kontakt točka: Ravnateljstvo policije. Izvor financiranja: Državni proračun, natječaji Ministarstva unutarnjih poslova na koje bi se pružateljice besplatne pravne pomoći mogle prijaviti za izravan rad. Fluktuirajuća je činjenica kako je na području RH negdje oko cca 1 000 pripadnika Romske nacionalne manjine neriješenih statusnih pitanja, te isto predstavlja prijetnju da takovi pripadnici Romske zajednice postanu osobe bez državljanstva – u riziku od apatridije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
29 Romsko nacionalno vijeće 9.UNAPREĐENJE PROVEDBE I PRAĆENJA TE JAČANJE KOORDINATIVNIH AKTIVNOSTI, 3.3.Mjere PGP Sisak je u svojim komentarima nacrta Akcijskog plana istakao kako su je svih osam predloženih mjera unutar ovog strateškog područja nejasne, te se ne može ustanoviti njihova poveznica s posebnim ciljevima ovog (9.) strateškog područja. U nastavku su detaljnije argumentirali svoje stavove. Romsko nacionalno vijeće u potpunosti podržava iznesene stavove PGP Sisak o ovom strateškom području. 3.1.1. Promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja Postavlja se pitanje temeljem čega su definirana mjera koja, pored ostalog, uključuju aktivnosti kao što su ''diskusije s djecom osnovnoškolske dobi o važnosti srednješkolskog obrazovanja''. Također, upozoravamo kako je ključni pokazatelj takvih kampanja povećanje broja učenika. 3.2.2. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o specifičnostima položaja djece i žena pripadnika romske nacionalne manjine Upozoravamo kako je, pored ostalog, u opis mjere navedeno kako će kao rezultat mjere biti tiskana publikacije o specifičnostima položaja djece, žena i mladih pripadnika romske nacionalne manjine u RH na hrvatskom jeziku te prevedena i tiskana na engleskom i romskom jeziku. Podsjećamo kako ogromna većina Roma u Republici Hrvatskoj govori bajaški i predlažemo da se i ova brošura i drugi materijali koji bi trebali nastati kako rezultat projekta na provođenju mjera iz ovog (9.) strateškog područja bude tiskana odnosno objavljena i na bajaškom. 3.3.3. Osnaživanje kapaciteta mladih pripadnika romske nacionalne manjine Ova mjera uključuje provedbu tri trodnevna tematska treninga za mlade pripadnike romske nacionalne manjine. Obzirom kako ima sve više Roma koji sebe definiraju kao mlade Rome, a često su bliže četrdesetima nego tridesetima, predlažemo da se u opisu mjere definira kako se mjera odnosi na mlade Romkinje i Rome do 30 godina. 3.4.4. Povećavanje razine znanja stručne i opće javnosti o regionalnim specifičnostima položaja Roma u RH Opisom ove mjere nije navedeno, a držimo da bi svako trebalo, kako bi ovo povećanje razine znanja o regionalnim specifičnostima moralo uključiti utvrđivanje ukupnog udjela pripadnika romske nacionalne manjine koji govore bajaški, onih koji govore romani čib kao i onih koji ne govore ni jedan od dva jezika kojima se u najvećoj mjeri Romi u Republici Hrvatskoj služe. Ponavljamo napomenu oko prijevoda na bajaški iz mjere 3.2.2. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Odgovor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH: Posebni ciljevi u Području Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti su: • Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini • Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine • Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Kako bi navedeni ciljevi bili postignuti, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koristit će sredstva Europskog socijalnog fonda te provoditi projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine. Navedeni će se projekt provoditi u dvije faze kao što je navedeno u Prikazu stanja. Faza I uključivati će aktivnosti koje će izravno provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom 36 mjeseci, čime će se osnažiti njegova koordinativna uloga (Posebni cilj 3). Aktivnosti u ovome projektu planirane su kao podrška ostvarenju ciljeva iz područja Obrazovanje NSUR-a i to kroz regionalni pristup kako bi se unaprijedila provedba NSUR-a na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s posebnim ciljem 1 u ovom području (Mjera 3.1.1). Područje obrazovanja odabrano je za djelovanje budući da su rezultati istraživanja baznih podataka pokazali visoku razinu neuključenosti u ovom području života (Klasnić, Kunac, Lalić 2018:91-120). Iako ova aktivnost jest vezana uz obrazovanje te bi mogla biti navedena također i u poglavlju Obrazovanje, budući da je riječ o primarno koordinativnoj aktivnosti kojom se ne intervenira u uspostavljeni sustav odgoja i obrazovanja već promiče i podupire provedba postojećih mjera iz AP-a na lokalnoj i regionalnoj razini, ista je navedena u ovom poglavlju. U okviru projekta planira se i rad na izgradnji kapaciteta za praćenje NSUR-a među mladim Romima (Mjera 3.3.3). U tu će se svrhu održavati treninzi za mlade Rome koji će po završetku treninga biti upoznati sa svim bitnim aspektima pripreme i provedbe strateškog dokumenta te kapacitirani za zagovaranje njegove provedbe i monitoriranje ispunjenosti definiranih ciljeva. Na ovaj će se način osnažiti provedba NSUR-a na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s posebnim ciljem 1. Napominjemo kako će se ovime provedba osnažiti na participativan način, odnosno uz uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine kao aktivnih kreatora, sudionika i zagovaratelje provedbe te kritičara politike koja se odnosi na romsku nacionalnu manjinu. Također, kapacitiranjem mladih Roma za praćenje provedbe NSUR-a biti će omogućeno alternativno (i neovisno praćenje) NSUR-a te AP-a za NSUR čime će se unaprijediti sustav praćenja AP-a za NSUR u skladu s posebnim ciljem 2. O tomu da je intenzivan rad na promociji predškolskog odgoja obrazovanja te završetka osnovne škole nužan govori i činjenica kako je Pučka pravobraniteljica u okviru ovog savjetovanja dala sljedeći komentar: U strateškom području 2. Obrazovanje donosimo načelnu primjedbu da je pučka pravobraniteljica svojem Izvješću za 2018. godinu već uočila da iz raspoloživih podataka o obrazovanju Roma proizlazi da je potrebno značajno povećati obuhvat romske djece od tri do šest godina predškolom, vrtićem i/ili osnovnom školom, kao i broj učenika osnove škole koji će dobiti primjerenu potporu i opremu pri obrazovanju, te stoga i ovdje ponavljamo očekivanje kako će kroz implementaciju i ovog Akcijskog plana tijekom 2019. u ovom području napredak ipak biti vidljiv. Naposljetku, u projektu se planira nastavak obrade baznih podataka prikupljenih istraživanjem „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ (Mjere 3.2.2. i 3.4.4.). Kroz ovo istraživanje je različitim istraživačkim metodama (mapiranjem, kvalitativnom metodom (intervju) te kvantitativnom metodom (anketa)) prikupljen velik broj podataka o (ne)uključenosti Roma u svim područjima života. Isti su obrađeni u svrhu prikazivanja glavnih nalaza koji su objavljeni u publikaciji iz 2018. „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ (Klasnić, K., Kunac, S., Lalić, S. 2018). No, prikupljeni podaci će se dalje obrađivati, odnosno analizirati i s obzirom na regionalne razlike te ih prikazati u komparativnoj perspektivi (primjerice uspoređujući nalaze s većinskim stanovništvom ili drugim zemljama EU-a). Daljnje detaljne obrade prikupljenih podataka su potrebne naročito iz perspektive izrade strateškog dokumenta koji će slijediti NSUR, a kako bi isti bio utemeljen na činjenicama. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira daljnje unaprjeđivanje izrade i provedbe policy okvira za Rome na način da organizira prikupljanje, sistematizaciju i interpretaciju podataka koji govore o aktualnom položaju i problemima s kojima su Romi suočeni. Iznosi navedeni za provedbu mjera 3.1.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.4.4. te 3.8.8. izračunati su kao iznosi sredstava koje će se na razini 2019. te na razini 2020. godine utrošiti za provedbu aktivnosti u prije navedenom projektu Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine te su na taj način i prikazani. 3.3.3. S obzirom da se radi o mjeri sufinanciranoj sredstvima ESF-.a, a sukladno važećim nacionalnim politikama, gornja dobna granica korisnika ovih aktivnosti je 29.godina 3.4.4. Iako se zasebno ne navodi, baza podataka uključuje podatke o materinjem jeziku te će relevantni podaci biti prikazani u dodatnim istraživanjima.
30 PGP Sisak 9.UNAPREĐENJE PROVEDBE I PRAĆENJA TE JAČANJE KOORDINATIVNIH AKTIVNOSTI, 3.3.Mjere Sve navedene mjere od 3.1.1. do 3.8.8. su potpuno nejasne te se ne može ustanoviti njihova poveznica sa posebnim ciljevima pod točkom 9. Tako je na primjer nejasna mjera 3.1.1. promocija predškolskog obrazovanja i prevencija napuštanja srednjoškolskog obrazovanja, jer pod Obrazovanjem postoje mjere u vezi predškolskog I srednjoškolskog obrazovanja. Neprihvatljivo je da se kod mjera 3.1.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.4.4. te 3.8.8. navode isti planirani iznosi sredstava: 2.246.521,00 u 2019.godini i 4.125.086,00 kn u 2020.godini za sve aktivnosti unutar projekta u dvogodišnjem razdoblju. Apsolutno je nejasno o kojem projektu se tu radi. 3.5.5. Opis mjere je nejasan, te samo opisuje procedure, dok uopće ne govori o kriterijima za pravo na financijska sredstva pomoći, tko ima pravo i što treba učiniti da bi ostvario pomoć. Potrebno je navesti partnere u provedbi koji mogu biti vijeća RNM. Nije prihvaćen Komentar nije prihvaćen. Odgovor Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina: Posebni ciljevi u Području Unapređenje provedbe i praćenja te jačanje koordinativnih aktivnosti su: • Osnažiti provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma na lokalnoj i regionalnoj razini • Unaprijediti sustav praćenja provedbe Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma te praćenje učinka nacionalnih intervencija u kontekstu integracije pripadnika romske nacionalne manjine • Unaprijediti i osnažiti koordinativnu ulogu Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Kako bi navedeni ciljevi bili postignuti, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina koristit će sredstva Europskog socijalnog fonda te provoditi projekt Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine. Navedeni će se projekt provoditi u dvije faze kao što je navedeno u Prikazu stanja. Faza I uključivati će aktivnosti koje će izravno provoditi Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina tijekom 36 mjeseci, čime će se osnažiti njegova koordinativna uloga (Posebni cilj 3). Aktivnosti u ovome projektu planirane su kao podrška ostvarenju ciljeva iz područja Obrazovanje NSUR-a i to kroz regionalni pristup kako bi se unaprijedila provedba NSUR-a na regionalnoj i lokalnoj razini u skladu s posebnim ciljem 1 u ovom području (Mjera 3.1.1). Područje obrazovanja odabrano je za djelovanje budući da su rezultati istraživanja baznih podataka pokazali visoku razinu neuključenosti u ovom području života (Klasnić, Kunac, Lalić 2018:91-120). Iako ova aktivnost jest vezana uz obrazovanje te bi mogla biti navedena također i u poglavlju Obrazovanje, budući da je riječ o primarno koordinativnoj aktivnosti kojom se ne intervenira u uspostavljeni sustav odgoja i obrazovanja već promiče i podupire provedba postojećih mjera iz AP-a na lokalnoj i regionalnoj razini, ista je navedena u ovom poglavlju. U okviru projekta planira se i rad na izgradnji kapaciteta za praćenje NSUR-a među mladim Romima (Mjera 3.3.3). U tu će se svrhu održavati treninzi za mlade Rome koji će po završetku treninga biti upoznati sa svim bitnim aspektima pripreme i provedbe strateškog dokumenta te kapacitirani za zagovaranje njegove provedbe i monitoriranje ispunjenosti definiranih ciljeva. Na ovaj će se način osnažiti provedba NSUR-a na lokalnoj i regionalnoj razini u skladu s posebnim ciljem 1. Napominjemo kako će se ovime provedba osnažiti na participativan način, odnosno uz uključivanje pripadnika romske nacionalne manjine kao aktivnih kreatora, sudionika i zagovaratelje provedbe te kritičara politike koja se odnosi na romsku nacionalnu manjinu. Također, kapacitiranjem mladih Roma za praćenje provedbe NSUR-a biti će omogućeno alternativno (i neovisno praćenje) NSUR-a te AP-a za NSUR čime će se unaprijediti sustav praćenja AP-a za NSUR u skladu s posebnim ciljem 2. O tomu da je intenzivan rad na promociji predškolskog odgoja obrazovanja te završetka osnovne škole nužan govori i činjenica kako je Pučka pravobraniteljica u okviru ovog savjetovanja dala sljedeći komentar: U strateškom području 2. Obrazovanje donosimo načelnu primjedbu da je pučka pravobraniteljica svojem Izvješću za 2018. godinu već uočila da iz raspoloživih podataka o obrazovanju Roma proizlazi da je potrebno značajno povećati obuhvat romske djece od tri do šest godina predškolom, vrtićem i/ili osnovnom školom, kao i broj učenika osnove škole koji će dobiti primjerenu potporu i opremu pri obrazovanju, te stoga i ovdje ponavljamo očekivanje kako će kroz implementaciju i ovog Akcijskog plana tijekom 2019. u ovom području napredak ipak biti vidljiv. Naposljetku, u projektu se planira nastavak obrade baznih podataka prikupljenih istraživanjem „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ (Mjere 3.2.2. i 3.4.4.). Kroz ovo istraživanje je različitim istraživačkim metodama (mapiranjem, kvalitativnom metodom (intervju) te kvantitativnom metodom (anketa)) prikupljen velik broj podataka o (ne)uključenosti Roma u svim područjima života. Isti su obrađeni u svrhu prikazivanja glavnih nalaza koji su objavljeni u publikaciji iz 2018. „Uključivanje Roma u hrvatsko društvo: istraživanje baznih podataka“ (Klasnić, K., Kunac, S., Lalić, S. 2018). No, prikupljeni podaci će se dalje obrađivati, odnosno analizirati i s obzirom na regionalne razlike te ih prikazati u komparativnoj perspektivi (primjerice uspoređujući nalaze s većinskim stanovništvom ili drugim zemljama EU-a). Daljnje detaljne obrade prikupljenih podataka su potrebne naročito iz perspektive izrade strateškog dokumenta koji će slijediti NSUR, a kako bi isti bio utemeljen na činjenicama. Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina planira daljnje unaprjeđivanje izrade i provedbe policy okvira za Rome na način da organizira prikupljanje, sistematizaciju i interpretaciju podataka koji govore o aktualnom položaju i problemima s kojima su Romi suočeni. Iznosi navedeni za provedbu mjera 3.1.1., 3.2.2., 3.3.3., 3.4.4. te 3.8.8. izračunati su kao iznosi sredstava koje će se na razini 2019. te na razini 2020. godine utrošiti za provedbu aktivnosti u prije navedenom projektu Ispunjavanje preduvjeta za učinkovitu provedbu politika usmjerenih na nacionalne manjine te su na taj način i prikazani.
31 Romsko nacionalno vijeće   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 11.FINANCIJSKI POKAZATELJI PREMA STRATEŠKIM PODRUČJIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA Romsko nacionalno vijeće u potpunosti se slaže i podržava stavove i argumente koje je o ovom strateškom području iznio PGP Sisak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
32 PGP Sisak   NACRT AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE ZA UKLJUČIVANJE ROMA OD 2013. DO 2020. GODINE, ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE, 11.FINANCIJSKI POKAZATELJI PREMA STRATEŠKIM PODRUČJIMA I IZVORIMA FINANCIRANJA Red u vezi strateškog područja “Statusna rješenja, suzbijanje diskriminacije I pomoć u ostvarivanju prava za romsku nacionalnu manjinu” nikako ne smije imati nule što se tiče planiranih sredstava u 2019. te 2020. g. Navedeno područje uključuje tri velika i vrlo važna područja: status, diskriminacija i besplatna pravna pomoć za romsku nacionalnu manjinu. Svako od tih područja zahtijeva značajna financijska sredstva. Sva tri područja također uključuju angažman više dionika (MUP, Urede državne uprave, pružatelje besplatne pravne pomoći, JL/RS, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo uprave itd.) te to također govori o potrebi značajnih financijskih sredstava. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.