Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Uredbe o načinu i uvjetima obračuna naknade koncesije za žičare

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Žičara Učka d.o.o. II. NAČIN I UVJETI OBRAČUNA NAKNADE, Članak 4. Uvodno imamo potrebu istaknuti prije svega da u RH zasad postoji samo jedna panoramska žičara (Dubrovnik), dok su u fazi razvoja naša žičara na Učku i žičara Sljeme. Žičara na Učku biti će dugačka skoro 5 kilometara (od početne do završne stanice, bez međustanice) i imat će 5 stupova. Stava smo da se na način izračuna naknade za koncesije treba uzeti u obzir i: - dužina trase žičare, budući se što je trasa duža radi o inicijalno većem ulaganju u infrastrukturu, a kasnije i većoj amortizaciji (primjerice u odnosu na žičaru u Dubrovniku žičara na Učku biti će 6 puta duža), - činjenici da žičara na Učku neće biti isključivo komercijalne naravi, budući će ista između ostalog predstavljati glavni ulaz u Park prirode Učka, čime će se smanjiti zagađenje unutar samog Parka (za razliku od žičare u Dubrovnik koja je smo i isključivo komercijalne naravi). - povrat ulaganja, sukladno studiji izvedivosti/opravdanosti, budući se u prvih 3-5 godina rada žičare na Učku ne očekuje ostvarivanje dobiti S navedenim obračunom fiksne naknade se ne slažemo, upravo iz gore navedenih razloga, budući smatramo da bi se obrnuto proporcionalno dužni trase trebala smanjivati naknada po m2 trase, na način: Do 1.000 m dužine = 1kn/m2 Svakih daljnjih 500 m dužine trase iznad 1.000 m, smanjenje naknade za 10% Od 1.000 m do 1.500 m dužine=0,9 kn/m2 Od 1.500 m do 2.000 m dužine=0,8 kn/m2 Od 2.000 m do 2.500 m dužine=0,7 kn/m2 Od 2.500 m do 3.000 m dužine=0,6 kn/m2 Od 3.000 m do 3.500 m dužine=0,5 kn/m2 Od 3.500 m do 4.000 m dužine=0,4 kn/m2 Od 4.000 m do 4.500 m dužine=0,3 kn/m2 Od 4.500 m do 5.000 m dužine=0,2 kn/m2 Od 5.000 m do 5.500 m dužine=0,1 kn/m2 preko 5.500 m dužine= 0,00 kn/m2 npr. Žičara na Učku bi ovakvim načinom izračuna fiksne naknade plaćala 0,2 kn/m2 trase žičare. Nije prihvaćen Gradnja žičara od interesa je za Republiku Hrvatsku. U članku 4. stavku 2. Nacrta prijedloga Uredbe kao kriterij za izračun stalnog dijela naknade koncesije za žičare je uzet u obzir kriterij dužine trase žičare, jer intencija jest da iznos naknade za koncesiju za žičare trase dulje od 1.500,00 m bude manji zbog većih troškova održavanja. Navedeni stalni iznos naknade koncesije za žičare predstavlja minimalni iznos stalnog iznosa naknade, te je davatelj koncesije sukladno članku 4. stavku 3. Nacrta prijedloga Uredbe obvezan u studiji opravdanosti ili analizi davanja koncesije odrediti površinu prostora žičare izraženu u m2 te stalni dio naknade.
2 Konsenta d.o.o. II. NAČIN I UVJETI OBRAČUNA NAKNADE, Članak 4. Ovakva definicija minimalnog stalnog dijela naknade je diskriminatorno nepovoljna za žičare okvirne duljine između 750 i 1500 m, a diskirminatorno povoljna za žičare između 1.501 i 3000 m te na taj način ostavlja prostor za manipulaciju. Naime, temeljem čl. 4. st (2) stalni dio minimalne naknade je jednak za žičare od 750 i one od 1.501 m duljine te za žičare od 1.500 i one 3.000 m duljine. Ta situacija izbjegla bi se formulacijom: (2)Stalni dio naknade određuje se: 1. za trase žičara do 1.500,00 m duljine u iznosu od najmanje 1 kn/m 2 2. za dio trase žičara koji premašuje 1.500,00 m duljine u iznosu od najmanje 0,5 kn/m 2 Ostaje, doduše, pitanje izvjesne proizvoljnosti na strani davatelja koncesije u utvrđivanju širine trase, stoga bi to bilo dobro pravilnikom definirati kroz konkretnije kriterije. Nije prihvaćen Došlo je do krive interpretacije članka 4. stavka 2. Nacrta prijedloga Uredbe. U članku 4. stavku 2. je propisan stalni dio naknade za trase žičara od 1.500,00 m ili kraće od 1.500,00 m i stalni dio naknade za trase žičara dulje od 1.500,00 m. Slijedom navedenog stalni dio naknade nije propisan jednako za žičare od 750 i one od 1.501 m duljine te za žičare od 1.500 i one 3.000 m duljine. Sukladno članku 37. stavku 2. važećeg Zakona o žičarama propisano je da će Vlada Republike Hrvatske donijeti uredbu iz članka 20. stavka 17. Zakona o načinu i uvjetima obračuna naknade za koncesiju. Utvrđivanje širine trase žičare nije predmetom normativnog uređenja Uredbe.
3 Žičara Učka d.o.o. II. NAČIN I UVJETI OBRAČUNA NAKNADE, Članak 6. 1. Obzirom da je u prvim godinama rada žičare na Učku, sukladno studiji opravdanosti, predviđen gubitak, a pozitivna bilanca tek u 4. ili 5. godini rada žičare, ovisno o modelu financiranja (vlastita sredstva, učešće kredita itd.), prijedlog je da se za prvih 5 godina koncesionar oslobodi plaćanja varijabilnog dijela naknade za koncesiju. Nakon proteka roka počeka od 5 godina, predlažemo da se varijabilni dio naknade odredi u odnosu na ostvarenu neto dobit ili barem od EBIDTA (dobit prije kamata, deprecijacije, poreza i amortizacije). Primjerice: - ako je EBIDTA 50%, tada 5% od iznosa EBIDTA - ako je EBIDTA 40%, tada 4% od iznosa EBIDTA - ako je EBIDTA 30%, tada 3% od iznosa EBIDTA Ukoliko EBIDTA padne ispod 30% da se koncesionar oslobodi plaćanja naknade za koncesiju, ili: - ako je EBIDTA 20%, tada 2% od iznosa EBIDTA - ako je EBIDTA 10%, tada 1% od iznosa EBIDTA 2. Podredno, ukoliko prednja primjedba pod toč. 1. ne bi bila prihvaćena, predlažemo da se u nastavku čl.6. st.1 Uredbe, doda dio teksta: „osim ako iz studije opravdanosti za davanje koncesije ili iz analize davanja koncesije ne proizlazi da plaćanje varijabilnog dijela za koncesiju nije ekonomski opravdano (trajno ili za određeni broj godina).“ Djelomično prihvaćen U članku 6. stavku 1. Nacrta prijedloga Uredbe smo izmijenili iznos od 5 % na 2,5 % ostvarenog godišnjeg prihoda od prodaje karata za vožnju žičarom. Navedenim stavkom članka 6. je određen minimalni iznos varijabilnog dijela naknade koncesije za žičare. Sukladno članku 6. stavku 3. davatelj koncesije je obvezan odrediti varijabilni dio naknade u studiji opravdanosti ili analizi davanja koncesije.