Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE Još jednom ističemo da prijedlogom Pravilnika nije predviđeno uzimanje u obzir trajne individualne kvote prilikom raspodjele državne kvote. Ističemo da su ribari s obzirom na svoje individualne kvote vršili velika ulaganja te su opterećeni kreditima. Opstanak ribara je moguć jedino uz trajnost dodijeljenih kvota. Ministarstvo poljoprivrede pak u kratkim vremenskim razmacima oduzima dodijeljene kvote, što u cijelosti onemogućuje povrat dugoročnih investicija. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Zakon o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17., 130/17. i 14/19.) člankom 13. stavkom 2. propisuje kako se ustupljena dopuštena količina ulova po plovilu ne može jednokratno dati na raspolaganje na razdoblje duže od 10 godina. Ova se odredba, sukladno članku 87. Zakona, primjenjuje u potpunosti od 1. siječnja 2019. godine.
2 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE Prvenstveno ukazujemo da je Ministarstvo poljoprivrede odugovlačilo donošenje nacrta Pravilnika te u potpunosti isključilo ribare iz njegovog donošenja. Nacrt Pravilnika je objavljen na savjetovanje tek u travnju, a sezona tunolova počinje za manje od mjesec i pol, odnosno 26. svibnja 2019. Posebno je znakovito da Ministarstvo poljoprivrede i ribarstva nije odgovorilo niti na jedan od nebrojenih pisanih i usmenih zahtjeva Udruge tunolovaca plivaričara da ih se uključi u sudjelovanje u izradi nacrta Pravilnika, kao i da se Ministarstvo uopće nije očitovalo na komentare Udruge na prethodni, također nezakoniti Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune. Time je Ministarstvo postupilo suprotno Zakonu o pravu na pristup informacijama i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata. Konačno, takvo postupanje Ministarstva je suprotno temeljnim demokratskim načelima o uključivanju javnosti u donošenje propisa, te je ribare dovelo bezizlaznu ekonomsku i pravnu situaciju. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Primljeno na znanje Zbog važnosti teme, ali i potrebe temeljite revizije cjelokupnog sustava u dijelu upravljanja tunom na nacionalnoj razini, Ministarstvo poljoprivrede intenzivno radi na ovoj problematici posljednjih 6 mjeseci. Tijekom tog razdoblja, objavljen je Pravilnik o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2019. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) („Narodne novine“ broj 13/19.) od 6. veljače 2019. godine, Pravilnik o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) udičarskim alatima i uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne udičarske kvote („Narodne novine“ broj 20/19.) od 27. veljače 2019. godine te Odluka o upisu ulovnih ribarskih plovila udičarskim alatima u Registar ICCAT-a u 2019. godini („Narodne novine“ broj 22/19.) od 6. ožujka 2019. godine. Tijekom pripremnog razdoblja u dijelu izrade prijedloga Pravilnika o ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus) plivaricom tunolovkom, njenom uzgoju te uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote, sve izravno zainteresirane skupine dionika su na različite načine izrazile i dostavile Ministarstvu svoje stavove te su svi temeljito razmotreni tijekom izrade prijedloga Pravilnika. Konačna odluka o sadržaju Pravilnika donesena je na razini Ministarstva te je prijedlog Pravilnika podijeljen sa zainteresiranom javnošću objavom na e-savjetovanju. Osim toga, dana 12. travnja 2019. godine u Ministarstvu poljoprivrede održan je i sastanak sa svim interesnim skupinama gdje su iznova iznesena sva mišljenja i prijedlozi koji su prodiskutirani i još jednom razmotreni.
3 Paula Jagar UVJETI ZA RIBOLOV, Članak 2. Ograničavanje tunolova samo na FAO geografska područja GSA 17 i 18, odnosno na područje Jadrana, predstavlja nepodnošljivo ograničenje hrvatskim ribarima. Budući da ribari sukladno pravu Europske Unije mogu vršiti ribolov u cijelom Mediteranu, radi se u stvari o presedanu da jedna zemlja vlastite ribare ograničava da ne smiju loviti izvan nacionalnog mora. Osim što se radi o apsurdnom ograničenju, ističemo da ovakvo ograničenje u cijelosti onemogućuje isplativ ribolov. Naime, poznato je da se u Jadranu lovi uglavnom manja tuna od 8 kilograma, koju hrvatski ribari ne mogu prodati na tržištu za potrebe direktne potrošnje, nego samo za uzgoj, budući da se na tržištu za potrošnju smije prodavati tuna od 30 kilograma i više. Ministarstvo ovim Pravilnikom ustvari prisiljava hrvatske ribare da love unutar Jadrana, a koju jadransku tunu uopće zbog njene veličine ne mogu dalje prodavati na tržištu u svrhu potrošnje nego samo za uzgoj, a što predstavlja nelogično ograničenje i onemogućuje isplativ i dugoročno održiv ribolov. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Republika Hrvatska na nacionalnu flotu može primjenjivati i stroža pravila od onih koja su propisana EU pravnom stečevinom i propisima međunarodnih organizacija. Potreba za uvođenjem ograničenja ulova tune za potrebe uzgoja na područja GSA 17 i 18 proizlazi iz biologije same vrste, stanja ekosustava Jadranskog mora te ribolovne prakse unazad više od 10 godina. Naime, u vrijeme ribolovne sezone (od 24. svibnja do 1., odnosno 15. srpnja) tuna se okuplja u Mediteranu radi mrijesta. U to vrijeme u Jadranu se nalazi gotovo isključivo juvenilna tuna koja se ovdje hrani. Ova je činjenica prepoznata i na razini ICCAT-a čijim propisima se prepoznaje specifična ribolovna i uzgojna praksa u Jadranu koja se temelji na ulovu juvenilnih primjeraka te njihovom uzgoju (18-36 mjeseci) do željene tržišne veličine. Zbog navedenih razloga, u vrijeme sezone tunolova, plivaričari tunolovci koji su do sad obavljali ulov juvenilne tune za potrebe uzgajališta, radili su isključivo u Jadranu bez ikad iskazane namjere da se upute na otvoreno more Mediterana. Osim navedenog, opće je poznato da je stok tune oporavljen te da vrši izuzetno velik pritisak na stokove male plave ribe kojom se tuna hrani. U ovom je smislu predloženim ograničenjem osigurano da se sveukupna količina juvenilne tune ulovi u Jadranu kako bi se smanjio pritisak ovog stoka na jadransku populaciju srdele i inćuna. Svakako, u slučaju kad bi se omogućila da određeni dio kvote dodijeljene gospodarskom ribolovu plivaricom tunolovkom bude namijenjen tržištu svježe ribe, svakako bismo razmotrili uvođenje iznimke od ovog pravila. Ipak, to je moguće razmotriti tek za sljedeću sezonu kad je planirano uvođenje novog/ih plovila u plivaričarsku flotu.
4 Paula Jagar UVJETI ZA RIBOLOV, Članak 2. Ukazujemo na dodatnu kontradiktornost u vezi sa zabranom tunolova izvan FAO geografska područja GSA 17 i 18, odnosno izvan Jadrana. Naime, RH je Projektom obnove i modernizacije ribolovne flote (http://www.mppi.hr/default.aspx?id=3111) i drugim projektima subvencionirala gradnju brodova upravo radi «povećanja konkurentnosti naših ribara prema drugima na Jadranu i preusmjeravanje ribolovnog pritiska s unutrašnjeg na vanjsko ribolovno more», da bi sada ovim Pravilnikom zabranjivala da love na vanjskom ribolovnom moru. Osim što je razvidno da se radi o nelogičnom ograničenju gdje jedna država ograničava vlastite ribare, radi se i o oštećivanju državnog proračuna, budući da će biti nemoguć povrat investicija izvršenih kroz navedeni Projekt. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen U nastavku na odgovor na prethodni komentar, napominjemo kako prema pomorskoj terminologiji, unutarnje more predstavlja more unutar polazne crte (kanalska područja), dok se pojam vanjsko more odnosi na teritorijalne i ekstrateritorijalne vode pod nacionalnom jurisdikcijom (u slučaju Republike Hrvatske to je ZERP), ali i međunarodne vode (kojih u Jadranu također ima – od vanjske granice ZERP-a do talijanskih teritorijalnih voda). Uzimajući ovo u obzir, izričaj Pravilnika nipošto nije u suprotnosti s ciljem spomenutog Projekta jer područja GSA 17 i 18 prema GFCM regionalizaciji obuhvaćaju Jadransko more u cijelosti. Nadalje, koristimo priliku istaknuti kako je Model obnove i modernizacije ribarske flote Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske usvojila u veljači 2005. godine u vrijeme kad je situacija sa stanjem stokova omogućavala provedbu ovakvog sveobuhvatnog projekta. Nažalost, već je sljedeće godine postalo jasno kako je situacija sa stanjem stoka plavoperajne tune ozbiljna te su se od 2006. godine počele uvoditi značajne restrikcije koje su kulminirale smanjenjem kvote u razdoblju od 2007. do 2011. godine te smanjenjem kapaciteta flote uz uvođenje strogih mjera praćenja i kontrole. Što se pak investicija u plovila temeljem Projekta tiče, valja istaknuti kako su investicije po modelu sufinanciranja Državnog proračuna Republike Hrvatske i pomoću kredita HBOR-a provedene, a sva izgrađena plovila su u funkciji ili kao aktivni plivaričari ili kao aktivni koćari. Među plovilima okupljenima unutar Udruge plivaričara tunolovaca (ukupno njih 19) tek je jedno plovilo koje je izgrađeno u okviru tog modela i radi se o aktivnom i uspješnom plivaričaru usmjerenom na ulov male plave ribe.
5 Paula Jagar UVJETI ZA RIBOLOV, Članak 2. Ograničavanje tunolova samo na FAO geografska područja GSA 17 i 18, odnosno područje Jadrana nema nikakvog utemeljenja u bilo kojim nacionalnim ili nadnacionalnim propisima. Ovakvim ograničenjem Republika Hrvatska namjerno ograničava svoje tunolovce da ne smiju loviti tunu izvan Jadrana, iako im propisi Europske Unije i ICCAT-a omogućuju da svoj dopušteni ulov tuna ostvare ili u Jadranskom moru ili izvan njega bilo gdje na Sredozemnom moru ili u istočnom dijelu Atlantika. Međutim, Republika Hrvatska iz neobjašnjivog razloga namjerno ograničava svoje ribare da love u morima izvan nacionalnog, što nije u skladu s Uredbom 1380/2013 koja jasno definira ribarska plovila unije kao plovila registrirana u Uniji koja plove pod zastavom države članice te koja imaju jednak pristup vodama i resursima Unije. Nadalje, ovakvo ograničenje ima značaj kršenja osnivačkih akata i fundamentalnih načela Europske unije te nije u skladu sa zajedničkom ribarstvenom politikom Europske Unije. Također naglašavamo da ovakvo kršenje propisa Europske Unije može dovesti do aktiviranja Komisije koja radi kršenja prava EU može opomenuti državu članicu a Europski sud i novčano kazniti. S obzirom da su hrvatski tunolovci ograničeni u gospodarskom djelovanju sukladno prijedlogu Pravilnika ističemo da je takva odredba u suprotnosti s fundamentalnim načelima EU, prvenstveno slobodom pružanja usluga te dovodi do apsurdne situacije da jedna država članica onemogućava vlastite ribare da love tunu izvan nacionalnog mora. Takvim ograničenjem se ujedno onemogućava hrvatske ribare da surađuju s ribarima iz zemalja članica Europske Unije u zajedničkim ribolovnim radnjama, odnosno da ujedinjuju svoje resurse i ostvaruju bolje rezultate, a što se kosi s temeljnim europskim slobodama. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Isti odgovor kao na prethodna dva komentara.
6 Paula Jagar UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 5. Komentar na članak 5. stavak 3. Navedena odredba je suprotna aktualnim propisima koji izričito propisuju da cijela kvota za ribolov plavoperajne tune predstavlja državnu kvotu, pa nije jasno kako se ovlaštenicima iz ove odredbe dopušta da retroaktivno prebacuju kvotu kojom se više ne može raspolagati (jer se radi o Državnoj kvoti). S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Odredba stavka 3. članka 5. prijedloga Pravilnika odnosi se na one slučajeve prijenosa povlastice s jednog plovila na drugo ili pak trajnog ustupanja kvote, odnosno ribolovnih prava neovisno o navedenom razdoblju, koji su se dogodili prije stupanja na snagu Pravilnika te se kao takvi uzimaju u obzir i ne podrazumijevaju retroaktivno postupanje.
7 Paula Jagar UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 5. Komentar na članak 5. stavak 1. alineja c Budući da se ovom odredbom Pravilnik dopušta samo plovilima koja su aktivno sudjelovala u gospodarskom ribolovu tune u razdoblju od 2014. do 2018. da nastave s tunolovom ukazujemo da je ovakvo ograničenje suprotno članku 17. Uredbe 1380/2013 (Uredba o zajedničkoj ribarstvenoj politici). Ova Uredba naime propisuje da se prilikom raspodjele ribolovnih mogućnosti trebaju primjenjivati kriteriji ekološke, društvene i gospodarske prirode. Kriteriji koji se koriste mogu uključivati, između ostalog, utjecaj ribolova na okoliš, prijašnje poštovanje propisa, doprinos lokalnom gospodarstvu i prijašnje razine ulova. Međutim, Ministarstvo je predmetnim Pravilnikom samo primijenilo kriterij povijesnog ulova, i to na diskriminatoran način, a u cijelosti zanemarilo kriterije ekološke, društvene i gospodarske prirode, a što će imati poguban utjecaj na lokalno gospodarstvo, zaposlene u ribarskom sektoru i prirodu. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri Nije prihvaćen Kao osnovni kriterij kod raspodjele državne kvote dodijeljene gospodarskom ribolovu u prijedlogu Pravilnika je uzet povijesni ulov u referentnom razdoblju 2014.-2018. To je također u skladu s člankom 17. Temeljne uredbe gdje se navode mogući kriteriji za dodjelu ribolovnih mogućnosti. Ovo je ujedno i kriterij koji RH dosljedno primjenjuje kod alokacije ribolovnih mogućnosti i autorizacija flote u svim tipovima ribolova koji zahtijevaju ovakav pristup. Članak 17. temeljne uredbe propisuju kako je Država članica dužna koristiti transparentne kriterije koji, među ostalim, mogu uključivati kriterij poput prijašnje razine ulova. Obzirom da je prijedlog Pravilnika uzeo u obzir upravo jedan od kriterija koji je naveden kao mogući upravo člankom 17. Temeljne uredbe te je isti nepobitno i transparentan, smatramo da smo u potpunosti u skladu s odredbama Temeljne uredbe.
8 Paula Jagar UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 5. Ovom odredbom Pravilnik dopušta samo plovilima koja su aktivno sudjelovala u gospodarskom ribolovu tune u razdoblju od 2014. do 2018. da nastave s tunolovom, a pri tome se propušta napomenuti da je u ovom razdoblju pristup tunolovu već bio ograničen, odnosno da je bio određen maksimalan broj plovila koja su uopće mogla sudjelovati u tunolovu. Ograničenje broja prema prethodnim godinama bi imalo smisla samo u odnosu na razdoblje kada broj brodova uopće nije bio ograničen i kada je postojala potpuna sloboda u pristupu tunolovu i tržišno natjecanje, a što u razdoblju od 2014. do 2018. nikako nije bio slučaj. S tim u vezi ističemo Presudu Suda Europske unije od dana 12. srpnja 2018. godine, gdje je sud ocijenio pravednim razdoblje u kojem nije bilo ograničenja i koje je bilo duže (2006-2013). Razvidno je da se radi o potpunom zatvaranju tržišta za sve druge ribare i diskriminatornom ograničenju. Ovakav način dodjele kvota nanosi štetu slobodi poduzetništva ostalih ribara, ograničavajući njihovo pravo djelovanja na predmetnom tržištu (ribolov i uzgoj tune). S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Nije prihvaćen Sva 43 vlasnika plovila koja su temeljem ranijih propisa imala dodijeljenu individualnu kvotu imala su jednake mogućnosti ostvariti pravo na sudjelovanje u ribolovnoj sezoni. Obzirom da je zbog ograničenja kapaciteta u odnosu na ribolovne mogućnosti u pojedinoj ribolovnoj sezoni smio sudjelovati manji broj plovila od broja plovila koja su imala dodijeljenu individualnu kvotu, bilo je propisano kako plovila s najvećom kvotom nakon izvršenih međusobnih ustupanja mogu biti upisana u ICCAT registar ulovnih plovila i raditi kao ulovna plovila tijekom pojedine ribolovne sezone. Imajući ovo u vidu, sva su plovila imala jednake mogućnosti i mogla su ostvariti pravo na ribolov u pojedinoj sezoni, samo su njihovi vlasnici prethodno trebali okrupniti kvotu u dogovoru s ostalim vlasnicima plovila kroz međusobna ustupanja. Člankom 26. stavkom 11. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17., 130/17. i 14/19.) propisano je kako kriterije i uvjete za izdavanje Odobrenja propisuje ministar Pravilnikom. Isti princip primjenjuje se i kod drugih Odobrenja poput onih za plivaricu srdelaru, pridnenu povlačnu mrežu koću, obalne mreže potegače i male plivarice (plivaricu ciplaricu, palamidaru, lokardaru, igličaru i oližnicu). Također, i u ovim se slučajevima kao osnovni kriterij definira minimalna ribolovna aktivnost tijekom petogodišnjeg referentnog razdoblja. Imajući ovo u vidu, uvjet definiran člankom 5. stavkom 1. točkom c) smatramo dosljednom primjenom istog temeljenog principa u ribolovu za kojeg je potrebno izdavanje Odobrenja, kao što je to slučaj u ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus).
9 Paula Jagar UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 5. Komentar na članak 5. stavak 1. alineja c - dodatni Posebno napominjemo da članak 52. stavak 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima propisuje da svako ograničenje ostvarivanja prava i sloboda (do kojeg ograničenja nesporno dolazi predmetnim Pravilnikom zbog ograničenja na brodove koji su aktivno lovili u kratkom prethodnom razdoblju) može biti prihvatljivo samo ako je predviđeno zakonom, dakle ne podzakonskim propisima. Budući da predmetno ograničenje nije propisano Zakonom, odnosno nije prošlo zakonodavnu proceduru u predstavničkom tijelu, nego Pravilnikom, takvo ograničenje je ništetno, te predstavlja osnov za naknadu štete od Republike Hrvatske, a uslijed krivnje Ministarstva poljoprivrede i ribarstva. Nadalje, citirani članak Povelje propisuje da svako ograničenje mora biti proporcionalno, te se smije uvesti samo ako je nužna i zaista odgovaraju ciljevima od općeg interesa. Jasno je da predloženi način raspodjele kvote nije proporcionalan, budući da u cijelosti zatvara tržište za druge ribare, a nije ni nužan niti odgovara ciljevima od općeg interesa. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d Nije prihvaćen Člankom 26. stavkom 11. Zakona o morskom ribarstvu („Narodne novine“ br. 62/17., 130/17. i 14/19.) propisano je kako kriterije i uvjete za izdavanje Odobrenja propisuje ministar Pravilnikom. Isti princip primjenjuje se i kod drugih Odobrenja poput onih za plivaricu srdelaru, pridnenu povlačnu mrežu koću, obalne mreže potegače i male plivarice (plivaricu ciplaricu, palamidaru, lokardaru, igličaru i oližnicu). Također, i u ovim se slučajevima kao osnovni kriterij definira minimalna ribolovna aktivnost tijekom petogodišnjeg referentnog razdoblja. Imajući ovo u vidu, uvjet definiran člankom 5. stavkom 1. točkom c) smatramo dosljednom primjenom istog temeljenog principa u ribolovu za kojeg je potrebno izdavanje Odobrenja, kao što je to slučaj u ribolovu plavoperajne tune (Thunnus thynnus).
10 Udruženje obrtnika Zadar UVJETI ZA MOGUĆNOST OSTVARIVANJA PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 5. Članovi Ceha ribarstva, marikulture i poljodjelstva pri Udruženju obrtnika Zadar ne slažu se sa predloženim uvjetima za mogućnost ostvarivanja prava na dodjelu individualne plivaričarske kvote propisanim u odredbama prijedloga ovog Pravilnika (čl. 5. st.1. al. c), kojom se kao jedan od uvjeta propisuje „da je plovilo aktivno sudjelovalo u gospodarskom ribolovu plavoperajne tune u razdoblju od 2014. do 2018. godine okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom i ima zabilježen ulov i/ili iskrcaj plavoperajne tune sukladno važećim propisima“. Naime, postavljanjem navedenog uvjeta dolazi do neravnopravnog položaja ostalih plovila sa okružujućom mrežom plivaricom tunolovkom, a koji u periodu od 2014. do 2018. nisu bili u mogućnosti vršiti ulov, čime su isti oštećeni i zakinuti. Iz predmetnih odredbi proizlazi kako navedena plovila ne mogu ostvariti pravo na dodjelu ulovne kvote, dok plovila koja su imala odobrenje za ulov u prethodnom razdoblju od 2014. do 2018. dobivaju mogućnost dodjele nove ulovne kvote u narednom razdoblju od 10 godina. Smatramo kako bi puno pravednije i transparentnije rješenje bilo, a što su ribari već predlagali u prethodnom razdoblju, da se plovila koja imaju odobrenje za ulov izmjenjuju svake godine (rotiraju). S pravom se sada oštećeni ribari pitaju zašto nisu sva plovila imala mogućnost vršenja ulova u prethodne 4 godine, s obzirom da je ministarstvo određivalo imena plovila koja su mogla vršiti ulov, zašto je navedeno odobravano uvijek istim plovilima? Naime, s obzirom da se svake godine povećavao broj plovila kojima se odobravao ulov, zašto su odobrenja izdavana uvijek plovilima koji su u vlasništvu pretežno istih vlasnika? Navedeno postupanje ukazuje na to da je postojala skrivena namjera odobravanja ulova uvijek istim plovilima kako bi se to uzelo u obzir i bilo temelj za izradu ovog novog Pravilnika. Prijedlog Ceha ribara Udruženja obrtnika Zadar je da se zadrži postojeći model podjele ulovne kvote, a ne da se primjenjuje uvjet po ulovu u protekle 4 godine, te da se omogući svakom plovilu periodičan odlazak na ulov plavoperajne tune (tunolov). Nije prihvaćen Sva 43 vlasnika plovila koja su temeljem ranijih propisa imala dodijeljenu individualnu kvotu imala su jednake mogućnosti ostvariti pravo na sudjelovanje u ribolovnoj sezoni. Obzirom da je zbog ograničenja kapaciteta u odnosu na ribolovne mogućnosti u pojedinoj ribolovnoj sezoni smio sudjelovati manji broj plovila od broja plovila koja su imala dodijeljenu individualnu kvotu, bilo je propisano kako plovila s najvećom kvotom nakon izvršenih međusobnih ustupanja mogu biti upisana u ICCAT registar ulovnih plovila i raditi kao ulovna plovila tijekom pojedine ribolovne sezone. Imajući ovo u vidu, sva su plovila imala jednake mogućnosti i mogla su ostvariti pravo na ribolov u pojedinoj sezoni, samo su njihovi vlasnici prethodno trebali okrupniti kvotu u dogovoru s ostalim vlasnicima plovila kroz međusobna ustupanja.
11 Paula Jagar KRITERIJI ZA RASPODJELU ULOVNE PLIVARIČARSKE KVOTE, Članak 6. Komentar na članak 6. stavak 4. Ova odredba omogućava Ministru da svako buduće povećanje kvote podijeli putem natječaja, iako članak 13. stavak 1. Zakona o morskom ribarstvu izričito propisuje da podjelu kvote propisuje ministar ne u natječaju nego pravilnikom. Pravilnik omogućava javnosti barem nekakvu kontrolu putem sudjelovanja u e-savjetovanju, a ukoliko podjela bude određivana samovoljno putem natječaja, javnost će izgubiti svaki oblik kontrole nad kriterijima natječaja. Uostalom, svaka takva podjela bit će ništetna, budući da nije izvršena sukladno Zakonu. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru kojeg smo u potpunosti uvažili. Nastavno na isti unijete su odgovarajuće izmjene u tekst prijedloga Pravilnika kojima je precizirano koji će se uvjeti i kriteriji primjenjivati kod dodjele kvote na temelju Javnog natječaja, vrijeme raspolaganja tako dodijeljenom kvotom kao i minimalna naknada.
12 Teši tunolov IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RIBOLOV, Članak 8. PRIGOVOR Obzirom da se naša tvrtka Teši tunolov d.o.o. bavi i ulovom i preradom ribe imamo prigovor uskraćivanje ribolova male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom brodovima koji sudjeluju u tunolovu . (članak 8 stavak 8 Pravilnika - (8) Plovila kojima je izdano Odobrenje ne smiju sudjelovati u ribolovu okružujućom mrežom plivaricom srdelarom tijekom razdoblja od 11. svibnja u 00:00 sati do 30. srpnja u 24:00 sata.), kada bi bio ispunjen uvjet da je kvota ispunjena prije navedenog roka.Te napominjemo da tijekom 2019 imamo lovostaj u siječnju,veljači i svibnju te da smo tijekom ožujka imali jako loše vremenske uvjete to jest nemogućnost ulova tako da bi ovaj prijedlog za nas do kraja 7 mjeseca, kad je intezivni izlov inčuna koji velikim dijelom skladištimo za proizvodnju radi prerade tijekom lovostaja u već navedenim mjesecima. Obzirom da naša tvrtka u proizvodnji ima zaposlenih 35 djelatnika nemogućnost lova male plave ribe za proizvodnju nakon ispunjenja kvote za tunolov, uz sve ostale obveze prema državi kao i prema djelatnicima (isplata plaća) može negativno utjecati na naše poslovanje te Vas molimo da uvažite ovaj Prigovor i izmijenite Članak 8 stavak 8 Pravilnika na način da po ispunjenju kvote ulova plavoperajne tune brodovi mogu nastaviti lov male plave ribe okružujućim mrežama plivaricama srdelarama i prije 30. srpnja. S poštovanjem Teši tunolov d.o.o. Nije prihvaćen Zahvaljujemo na dostavljenom komentaru koji, na žalost, nismo u mogućnosti uvažiti. Razumijevajući u potpunosti situaciju, jedan od ciljeva ovog Pravilnika bio je dodatno ograničiti pristup plivaričarima tunolovcima stokovima male plave ribe koji su pod velikim pritiskom te smo u ovom smislu dužni osmisliti najbolji sustav upravljanja kako bismo postigli što je moguće pozitivniji učinak na stokove kojima upravljamo provedbom sinkroniziranih, precizno usmjerenih mjera.
13 Paula Jagar PRAVILNIK O RIBOLOVU PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus) PLIVARICOM TUNOLOVKOM, NJENOM UZGOJU TE UVJETIMA I KRITERIJIMA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA DODJELU INDIVIDUALNE PLIVARIČARSKE KVOTE, PRILOG 13. Komentar na PRILOG 13., Popis plovila s ostvarenim pravom na Državnu kvotu za ribolov plivaricom tunolovkom u 2019. godini Predlažemo da Ministarstvo potvrdi da od niti jednog od vlasnika brodova nije prethodno otkupilo povlasticu. Ukazujemo da na ovoj listi nikako ne smiju biti brodovi, od kojih je Republika Hrvatska prethodno već otkupila povlasticu, a oni se obvezali da više neće loviti tunu okružujućom mrežom plivaricom. S poštovanjem, Udruga plivaričara tunolovaca, Zadar, Augusta Šenoe 20, zastupana po Pauli Jagar, odvjetnici u Odvjetničkom društvu Hanžeković & Partneri d.o.o. Primljeno na znanje Ministarstvo poljoprivrede koristi priliku istaknuti kako, sukladno važećim zakonskim i podzakonskim propisima Republike Hrvatske, ne postoje pravne zapreke da se bilo kojem od plovila koje bi ostvarile pravo na izdavanje Odobrenja za ribolov plavoperajne tune sukladno Pravilniku i izda takvo Odobrenje.