Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o načinu revalorizacije zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 PPK Valpovo d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 6. Mijenja se stavak 1. i sada glasi: (1) Revalorizacija iz članka 2. ovog Pravilnika provodi se za: - Ugovore sklopljene prije stupanja na snagu Zakona, ako imaju u svom sadržaju odredbu o revalorizaciji, - Ugovore sklopljene nakon stupanja na snagu Zakona. Obrazloženje je već dano u članku 2. Nije prihvaćen Člankom 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da će se zakupnina i naknada iz ugovora koji su sklopljeni na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu revalorizirati sukladno ovom Pravilniku.
2 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 6. PRIJEDLOG: ČLANAK 6 STAVAK 1 " (1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika provodi se, ukoliko je takvim ugovorima predviđeno usklađivanje visine zakupnine za vrijeme trajanja ugovora, za:....." OBRAZLOŽENJE: U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) je određeno da se ugovorima mora ugovoriti usklađivanje visina zakupnine odnosno naknade a kako bi se zakupnina odnosno naknada u tim ugovorima kasnije mogla eventualno revalorizirati sukladno pravilniku kojeg propisuje ministar. Nije prihvaćen Člankom 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da će se zakupnina i naknada iz ugovora koji su sklopljeni na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu revalorizirati sukladno ovom Pravilniku.
3 palamida PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 6. Umanjite ili ukinite zakupninu/naknadu ljudima koji odluče zaposliti još nekog i imaju davanja za te osobe,uredni su po obavezama, i povoljno utiču na rad i razvoj. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
4 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 5. Smatramo da je članak 5.stavak 2 u suprotnosti s valjano sklopljenim ugovorima u kojima je rok utvrđen sukladno natječajnoj dokumentaciji. Isto smatramo neprihvatljivo i iz razloga što će na taj način JLS ostvarivati prihod tek na kraju godine, te poznavajući dosadašnju praksu, često puta isto se prebacuje s obzirom na rok (31.12) i na sljedeću godinu, te dolazi do znatnih odstupanja u planiranju i ostvarenju proračuna i primjene Zakona o proračunu. Ukoliko je nužna takva odredba, predlažemo da to bude bare, 01. ili 15. prosinac. Nije prihvaćen Zakonom o poljoprivrednom zemljištu ( NN 20/18 i 115/18) propisano je da se i zakupnina plaća do kraja prosinca tekuće godine.
5 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 4. PRIJEDLOG: " (1) Revalorizacija iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika provodi se za sve ugovore koji su sklopljeni do stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18, u daljnjem tekstu: Zakon), ukoliko je takvim ugovorima predviđeno usklađivanje visine zakupnine za vrijeme trajanja ugovora." OBRAZLOŽENJE: U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) je određeno da se ugovorima mora ugovoriti usklađivanje visina zakupnine odnosno naknade a kako bi se zakupnina odnosno naknada u tim ugovorima kasnije mogla eventualno revalorizirati sukladno pravilniku kojeg propisuje ministar. Nije prihvaćen Člankom 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da će se zakupnina i naknada iz ugovora koji su sklopljeni na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu revalorizirati sukladno ovom Pravilniku.
6 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 3. PRIJEDLOG: ČLANAK 3 STAVAK 2 "(2) Jedinična revalorizirana zakupnina odnosno naknada (JRZ) jednaka je ugovorenoj zakupnini odnosno naknadi za poljoprivredno zemljište." OBRAZLOŽENJE: Određivanje JRZ mora se temeljiti na stručnoj i znanstvenoj podlozi posebno ako se radi o značajnom povećanju cijene zakupnine odnosno naknade. Nametanjem dvostruke početne zakupnine, bez stručne i znanstvene podloge, dolazi do primjene ustavom i konvencijom (za zaštitu ljudskih prava) ustanovljeno tzv. načelo zaštite legitimnih očekivanja. To načelo između ostaloga znači da kada se pravni režim mijenja zakonskim putem, pojedincima kojima je ranije, u skladu s prijašnjim pravnim režimom priznato kakvo pravo ili su sukladno prijašnjem režimu osnovano očekivali ostvarivanje nekoga prava te se nalazili u specifičnom pravnom položaju, treba omogućiti ostvarivanje toga prava, premda ono nije usklađeno s novim pravnim režimom. Osim toga i ustavna odredba iz čl. 90. Ustava RH glasi da zakoni i drugi propisi ne mogu imati povratno djelovanje. Dakle, ovakvo reguliranje stavlja u izgled da će nezadovoljni pojedinici ustati s tužbama pred Ustavnim sudom RH pobijajući odredbe koje bi dirale u njihova stečena prava, odnosno koje bi povrijedile njihova legitimna očekivanja, a posljedice ukidanja takvih odredbi i vraćanje neosnovano plaćenih iznosa bi mogle biti velik problem po proračun RH. Zbog svega prethodno navedenog, predlažemo da se RZ izračunava temeljem već ugovorenih zakupnina korigiranih za prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena. PRIJEDLOG: ČLANAK 3 STAVAK 3 - potrebno je brisati sukladno prethodno navedenom. Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se iznos zakupnine odnosno naknade usklađuje u odnosu na revaloriziranu zakupninu utvrđenu ovim Pravilnikom.
7 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 3. U članku 3. stavak 2. ne vidimo potrebu utvrđivanja jedinične revalorizirane zakupnine, odnosno naknade, na način da se dvostruka početna zakupnina iz Uredbe umanji za 5%, kada znamo da je ista još uvijek znatno niža od zakupnine koja se postiže na tržištu kod sklapanja ugovora o zakupu npr. između privatnih vlasnika. Predlažemo stoga da se izbriše "koja je umanjena za 5%", te eventualno da se zakupnina iz Uredbe u budućnosti preispita s obzirom na postignute cijene na tržištu. Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se iznos zakupnine odnosno naknade usklađuje u odnosu na revaloriziranu zakupninu utvrđenu ovim Pravilnikom.
8 PPK Valpovo d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 2. Izbrisati stavak 1. Stavak 2. (koji postaje jedini stavak ovog članka) promijeniti i nadopuniti: „Revalorizacija iz članka 1. ovoga Pravilnika provodi se u slučaju kada je prosječni godišnji indeks potrošačkih cijena (ukupno) jednak ili veći od 103,0 u odnosu na prethodnu godinu i to za indeks tog uvećanja te ukoliko je ista predviđena ugovorom.“ Obrazloženje: Stavak 1.: U svim dosadašnjim razmišljanjima i obrazloženjima termina revalorizacije Ministarstvo poljoprivrede je bilo dosljedno – revalorizacija nije realno povećanje visine zakupnine/naknade niti izmjena ugovornih odredbi o visini zakupnine/naknade, nego je očuvanje vrijednosti novca kroz određeni vremenski period u slučaju nastupanja inflacije, devalvacije i slično. O tome upravo govori stavak 2. Trenutno drugačije uređenje i tumačenje zakonskih odredbi u izrazitoj je suprotnosti s načelom zaštite legitimnih očekivanja. Napominjemo da svi znamo da postoje pisana obrazloženja od strane ministarstva koja potkrjepljuju navedene stavove, a ista postoje i javno obraćanje pojedinih ministara poljoprivrede na aktualnim sjednicama Sabora. Također, prioritetne koncesije sklopljene neposrednom pogodbom odnose se na poljoprivredne površine koje su nekadašnji pravni subjekti kupili ili stekli na drugi način (darovanjem,zamjenom...) i ušle su u koncesije samo ako su se ti pravni poslovi dokazali u određenom roku. Diranje u takva stečena prava sigurno nije pravno utemeljeno. Slijedom navedenog izbaciti predloženi stavak 1. članka 2. u cijelosti te povezano s tim izbaciti i ostale članke kao i dijelove ostalih članaka koji se odnose na izbačeni stavak 1. Stavak 2.: Ukoliko revalorizacija nije predviđena ugovorom niti je predviđena tadašnjom zakonskom regulativom ne može se samo tako jednostrano naknadno nametnuti. Retroaktivna primjena zakonskih odredbi protivna je načelima pravne sigurnosti, a posebice načelom zaštite legitimnih očekivanja. Nije prihvaćen Člankom 102. Zakona o poljoprivrednom zemljištu propisano je da će se zakupnina i naknada iz ugovora koji su sklopljeni na temelju prijašnjih Zakona o poljoprivrednom zemljištu revalorizirati sukladno ovom Pravilniku.
9 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 2. U članku 2. predlažemo da se briše riječ "viša". Smatramo da to nije u skladu s ranijim zakonskim propisima, provedenim javnim natječajima i sklopljenim ugovorima, posebno ako je ta cijena postignuta javnim natječajem, gdje je moguće da je kriterij za zakup između ostalog bila i najviša ponuđena cijena, zbog koje u zakup i unatoč svim dr.kriterijima nisu mogli dobiti ponuditelji s nižom ponuđenom zakupninom Nije prihvaćen Stav predlagatelja je da se iznos zakupnine odnosno naknade usklađuje u odnosu na revaloriziranu zakupninu utvrđenu ovim Pravilnikom.
10 PP Orahovica d.o.o. PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE , Članak 1. PRIJEDLOG: "Ovim Pravilnikom propisuje se način usklađenja zakupnine odnosno naknade za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske za vrijeme trajanja ugovora (u daljnjem tekstu: revalorizacija) radi očuvanja vrijednosti zakupnine odnosno naknade, ukoliko je takvim ugovorima predviđeno usklađivanje visine zakupnine za vrijeme trajanja ugovora. Ovaj Pravilnik se ne odnosi na ugovore o zakupu ribnjaka." OBRAZLOŽENJE: U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01., 87/02., 48/05. i 90/05.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 152/08., 25/09., 153/09., 21/10., 39/11. - Odluka ustavnog suda Republike Hrvatske i 63/11.), Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13. i 48/15.) i Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18 i 115/18) je određeno da se ugovorima mora ugovoriti usklađivanje visina zakupnine odnosno naknade a kako bi se zakupnina odnosno naknada u tim ugovorima kasnije mogla eventualno revalorizirati sukladno pravilniku kojeg propisuje ministar. Također, u tekst je dodano „radi očuvanja vrijednosti zakupnine odnosno naknade“ jer je to smisao i cilj zakonske odredbe čl. 50. st. 1. Zakona koji cilj i smisao bi trebao slijediti i pravilnik. Što se tiče izuzimanja primjene ovog Pravilnika na ugovore o zakupu ribnjaka, Zakon u čl. 50. st. 1. je predvidio samo ugovore o zakupu, dok je prijašnji Zakon o poljoprivrednom zemljištu izrijekom predvidio u čl. 45. st. 1. da se usklađivanje ugovara kod ugovora o zakupu i ugovora o zakupu ribnjaka. Prihvaćen Zahvaljujemo na komentaru.
11 OPĆINA KNEŽEVI VINOGRADI PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  Poštovani, u načelu prihvaćamo predloženi način povećanja zakupnine odnosno naknade, s određenim prijedlozima i sugestijama a koje se tiču mogućeg smanjenja ranije ugovorenih zakupnina, korigiranja dvostruke cijene za 5%, te roka plaćanja revalorizirane zakupnine. Napominjemo da iako će u najvećoj mjeri predloženom revalorizacijom doći do povećanja ugovorenih zakupnina /naknada, još uvijek je ta zakupnina niža od onih trenutno postignutih na tržištu, gdje se zakupnina kreće i preko 2.000 kn po ha. Stoga predlažemo da se u narednom razdoblju preispitaju početne zakupnine utvrđene Uredbom o načinu izračuna početne zakupnine i iste usklade s tržišnim cijenama. Molimo još jednom da razmotrite naše prijedloge i sugestije, na čemu Vam unaprijed zahvaljujemo. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.
12 Silvije Filipović PRAVILNIK O NAČINU REVALORIZACIJE ZAKUPNINE ODNOSNO NAKNADE ZA KORIŠTENJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE  Ovaj pravilnik može biti rješenje za gordijski čvor oko problema prijenosa postojećih ugovora o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta kojim je prije ukidanja starih društava iz grupacije Agrokor, nastao problem s prijenosom na nova zrcalna društva Fortenova grupacije. Stajališta sam da Fortenova grupi treba produljiti aneksima sve ugovore, ali po revaloriziranoj cijeni i to na maksimalno 5 godina, a kad se raspišu natječaji za iduće razdoblje (25+) da Fortenova, kao nositelj privremenog ugovora nema prednost pri dodjeli nego bi nova dodjela išla - de novo, osim za trajne nasade. Naime, najveći dio grado/načelnika (grupa 29 JLS), koji odbijaju potpisati anekse, navode kao glavni razlog svog odbijanja naputka MPS i DORH-a, vrlo nisku cijenu zakupa koji je s članicama Agrokor grupe potpisivao bivši ministar poljoprivrede Čobanković. Međutim njima nitko ne brani da u nove anekse ugrade drugu metodologiju izračuna cijene zakupa, ali za to to treba regulirati ovim pravilnikom, koji bi trebalo čim prije donijeti. Pravilnom primjenom odredbi ovog pravilnika, argument da su cijene preniske, bi otpao i Nagodbi u slučaju Agrokora, neskloni grado/načelnici bi ostali bez argumenata. To podrazumjeva da se u ovom pravilniku mora navesti da aneksi ne samo da se revaloriziraju sad (u ovoj godini); nego svake godine prema metologiji koja će biti utvrđena, a ne da su fiksni svo vrijeme, čak i tih 5 godina, koliko se sad potpisuje, kao privremeni režim korištenja. Kome se takva revalorizacija neće svidjeti uvijek izjavom može odustati od korištenja. Primljeno na znanje Zahvaljujemo na komentaru.