Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Prijenos propisa Europske unije, Članak 2. Trebalo bi dodati da se ovim zakonom osigurava i provedba Uredbe 765/2008. Nije prihvaćen U članku 1. Uredba (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (OJ L 218, 13.8.2008.) propisano je: 1. Ovom se Uredbom utvrđuju pravila za organizaciju i djelovanje akreditacije tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja provode radnje za ocjenjivanje sukladnosti. 2. Ovom se Uredbom predviđa okvir za nadzor tržišta proizvoda kako bi se osiguralo da ti proizvodi ispunjavaju zahtjeve koji osiguravaju visoku razinu zaštite javnih interesa, kao što su zaštita zdravlja i sigurnost općenito, zaštita zdravlja i sigurnost na radnome mjestu, zaštita potrošača, zaštita okoliša i sigurnost. 3. Ovom se Uredbom predviđa okvir za nadzor nad proizvodima iz trećih zemalja. 4. Ovom se Uredbom utvrđuju opća načela stavljanja oznake CE. Kao što je vidljivo navedenom Uredbom se propisu pravila općenite naravi i ne odnose se isključivo za željeznički sustav. S obzirom na navedeno, ne postoji obveza prijenosa u zakon koji uređuje isključivo područje željezničkog sustava.
2 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Primjena ostalih propisa Smatramo da se kod gradnje željezničke infrastrukture treba izbjeći primjena drugih propisa u što je moguće većoj mjeri naročito glede izdavanja dozvola za gradnju i uporabu. Nelogično je da se uporabna dozvola nekog pratećeg objekta mora čekati od jedinice lokalne samouprave, koja je stručno podkapacitirana, i da zbog toga kasni realizacija projekta obnove ili gradnje pruge. Nije prihvaćen Prilikom izrade propisa nužno je poštovati jedinstvenost pravnog sustava te u okviru istoga odrediti primjenu propisa koji se primjenjuje kao primarni zakon specifične materije.
3 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Primjena ostalih propisa, Članak 3. Brisati stavak 2. iz razloga što se u njemu ponavlja tekst iz stavka 1. Prihvaćen Prihvaća se.
4 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Primjena ostalih propisa, Članak 3. U stavku 1. potrebno je navesti i Zakon o željeznici jer je tim zakonom određeno da je građenje željezničke infrastrukture u interesu RH. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Primjena zakona, Članak 4. Stavak 6. Smatramo da je ovaj stavak nepotreban. S obzirom na definiciju ind. kolosijeka iz ovog zakona, i navedeni kolosijeci su industrijski kolosijeci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Primjena zakona, Članak 4. Stavak 3. Nije transponiran Prilog I. Direktive 2016/797. Prihvaćen Prihvaća se.
7 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Primjena zakona, Članak 4. Stavak 2. nije u skladu s definicijom željezničkog sustava iz Direktive (EU) 2016/797 na koju upućuju gotovo sve Direktive koje se transponiraju ovim Zakonom (željeznički sustav Unije). Potrebno je transponirati prilog I Direktive 2016/797. Željeznički sustav RH čini željeznički sustav Unije pa se dijelovi željezničkog sustava RH ne bi trebali razlikovati od dijelova željezničkog sustava Unije. Ako se odstupi od definicije iz Direktive 2016/797, postavlja se pitanje zašto podnositelji zahtjeva u smislu Zakona o željeznici nisu dio željezničkog sustava. Također, Prilog 1. treba prilagoditi ovoj definiciji željezničkog sustava Prihvaćen Prihvaća se.
8 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Tijela nadležna za željeznički sustav, Članak 5. Sva navedena tijela su „javnopravna“ što znači da postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. Budući da su ona važna za željeznički sustav i zbog drugih ovlasti koje imaju, trebalo bi pisati samo „Tijela nadležna za željeznički sustav…“ Predlaže se navođenje i regulatornog tijela. Nije prihvaćen Zakonom o općem upravnom postupku („Narodne novine”, broj 47/09 – dalje u tekstu: ZUP) je u članku 1. propisano je kako se predmetnim Zakonom uređuju pravila na temelju kojih tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje imaju javne ovlasti (u daljnjem tekstu: javnopravna tijela), u okviru djelokruga utvrđenog na temelju zakona, postupaju i rješavaju u upravnim stvarima. S obzirom na jedinstvenost pravnog sustava nema potrebe izdvajati tijela nadležna za željeznički sustav. Predmet Nacrta prijedloga Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (dalje u tekstu: Zakon) nije regulacija tržišta željezničkih usluga niti određivanje djelokruga Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, budući da je navedeno uređeno Zakonom o regulaciji tržišta željezničkih usluga i zaštiti prava putnika u željezničkom prijevozu („Narodne novine“, broj 104/17), a javnopravna tijela su određena u smislu ovoga Zakona.
9 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Tijela nadležna za željeznički sustav, Članak 5. čl. 5. iza točke 50. uvesti termin „strojovođa vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom“: strojovođa vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom je osoba koja je sposobna i ovlaštena za samostalno, odgovorno i sigurno upravljanje vozilom za posebne namjene s vlastitim pogonom obrazloženje: dosadašnji vozač pružnog vozila nije osposobljen za upravljanje vlakom, niti lokomotivama te ga je potrebno terminološki i tehnološki uskladiti sa stvarnim stanjem Nije prihvaćen Predloženi pojam nije u skladu s terminima iz Direktive 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.), sa svim naknadnim izmjenama. (dalje u tekstu: Direktiva 2007/59/EZ)
10 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Pojmovi, Članak 6. Točka 58. U definiciji pojma "vlak" navedeno je u jednoj rečenici što vlak jest i što nije. Predlažemo radi jasnoće ovu definiciju razdvojiti u dvije rečenice, tako da sada glasi: "vlak je sastavljeni i spojeni niz željezničkih vozila s jednim ili više vučnih vozila ili samo vučno vozilo, odnosno više međusobno spojenih vučnih vozila, koji prometuju pod određenim brojem ili oznakom, označen signalnim znakom čelnog i završnog signala. Vlakom se ne smatraju vozila za posebne namjene s vlastitim pogonom, koja sama ili s priključenim vozilima, ne udovoljavaju propisanim tehničkim uvjetima (osovinsko opterećenje, električni otpor osovinskog sklopa, izmjere kotača i sl.)" Također predlažemo dodati novu točku za pojam "zdravstvena sposobnost" sa sljedećom definicijom: "zdravstvena sposobnost predstavlja fizičku sposobnost i psihološku sposobnost izvršnog radnika". Obrazloženje: Prijedlog je vezan za članak 105. i 106. radi njihovog pojednostavljenja i boljeg razumijevanja te je usklađen s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 10. 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.). Nije prihvaćen U okviru definicije „vlak“, upotrijebljen je poredbeni veznik s namjerom da se stavi naglasak na razliku između vozila koja se smatraju i vozila koja se ne smatraju. Na navedeni način je i definicija u potpunosti usklađena sa člankom 30. Jedinstvenih metodološko-nomotehničkih pravila za izradu akata koje donosi Hrvatski sabor („Narodne novine, broj 74/15 – dalje u tekstu: Pravila), a koji propisuje sa odredba članka, stavka, podstavka točke ili podtočke sastoji od jedne rečenice. Također, nije potrebno u okviru pojmova propisivati definiciju koja je u okviru glavnog dijela propisa definirana i objašnjena.
11 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. U točki 34. umjesto pojma "nepokretnih objekata" predlažemo koristiti pojam "stabilnih postrojenja". Prihvaćen Prihvaća se.
12 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. U točki 32. je netočno prevedena definicija iz Direktive. "Loading gauge" je tovarni profil, a ne slobodni profil. Dio rečenice "the track gauge or space between the tracks and vehicles strictly intended for local, regional or historical use" u prijevodu treba glasiti: "širinu kolosijeka ili razmak između kolosijeka i vozila..." (misli se na razmak između dvaju željezničkih vozila koja voze po susjednim kolosijecima). Prihvaćen Prihvaća se.
13 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. Definicija serije u točki 48. nije u skladu sa Direktivom. Definicija treba glasiti: 48. serija je niz vozila određenog tipa s istovjetnim bitnim svojstvima. Obrazloženje: Ne postoje serije infrastrukturnih podsustava (mogu biti samo serije proizvoda), a i u Direktivi se navode samo vozila. Prihvaćen Prihvaća se.
14 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. 29. podnositelj zahtjeva: Definicija pojma ne obuhvaća sve moguće podnositelje zahtjeva iz Zakona. Zakonom se transponira više direktiva od kojih svaka koristi pojam „podnositelj zahtjeva“ u drugom smislu. Ako se kaže da je podnositelj zahtjeva osoba koja traži odobrenje – pojam ne obuhvaća podnositelje zahtjeva za potvrdu o sigurnosti, uvjerenje o sigurnosti, dozvole za strojovođu itd. Također, ograničavanje na pravnu osobu u drugom dijelu definicije ne obuhvaća strojovođu kao podnositelja zahtjeva za izdavanje dozvole. Nije prihvaćen Odobrenje je viši rodni pojam koji obuhvaća svaki oblik ovlaštenja izdan u smislu Zakona. U definiciji podnositelja zahtjeva je navedeno: „je fizička ili pravna osoba koja traži odobrenje….“
15 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. Prijedlog izmjene definicije: 25. ovlašteni zastupnik je svaka fizička ili pravna osoba s prebivalištem odnosno sjedištem u Europskoj uniji, koju je proizvođač ili naručitelj pisano ovlastio da u ime proizvođača ili naručitelja obavlja određene zadaće. Obrazloženje: Krivi prijevod pojma. Ovdje se ne radi o poslovnom nastanu (right of establishment) već o sjedištu odnosno prebivalištu. Prihvaćen Prihvaća se.
16 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. 23. osnovni zahtjevi - pojam "željeznički sustav Europske Unije" zamijeniti sa pojmom "željeznički sustav Republike Hrvatske" ili samo „željeznički sustav“. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva (EU) 2016/797 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o interoperabilnosti željezničkog sustava u Europskoj uniji (Tekst značajan za EGP) (SL L 138, 26.5.2016.) (dalje u tekstu: Direktiva 2016/797)
17 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. Prijedlog teksta za pojam laka željeznica: 11. laka željeznica je gradski i/ili prigradski sustav željezničkog prijevoza s otpornošću na sudare kategorije C-III ili C-IV (u skladu s EN 15227:2011) i najvećom čvrstoćom vozila od 800 kN (uzdužna tlačna sila u području zakvačivanja vagona) čiji sustavi mogu imati vlastitu infrastrukturu ili je mogu dijeliti s cestovnim prijevozom te obično ne razmjenjuju vozila s daljinskim prijevozom putnika ili tereta Obrazloženje: Korištenje pojma „trasa“ navodi na krivi zaključak. Prihvaćen Prihvaća se.
18 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Pojmovi, Članak 6. Nije jasno zašto se definira pojam industrijskog kolosijeka te je ovime odstupljeno od Zakona o željeznici koji je odustao od ovog termina te je njime domaće zakonodavstvo usklađeno sa zakonodavstvom Europske Unije. Nije prihvaćen U okviru Zakona se koristi pojam industrijski kolosijek te je definiranje navedenog pojma od važnosti za cjelinu propisa i osnova za interpretaciju.
19 Darko Bukal Pojmovi, Članak 6. 32. poseban slučaj je bilo koji dio željezničkog sustava, za koji su u TSI-ima potrebne posebne privremene ili trajne odredbe uslijed zemljopisnih ili topografskih ograničenja, ograničenja uslijed prostornih planova, ili odredbe kojima se utječe na usklađenost s postojećim stanjem sustava, to može posebno uključivati željezničke pruge i mreže koje su odvojene od ostatka mreže Europske unije, slobodni profil, širinu kolosijeka te vozila koja su namijenjena isključivo za lokalnu, regionalnu ili povijesnu uporabu, kao i vozila iz trećih zemalja ili koja su namijenjena trećim zemljama U članku 6. stavku 1. točki 32. Prijedloga zakona potrebno je brisati pleonazam "ili razmak između tračnica", jer razmak između tračnica je upravo definicija izraza "širina kolosijeka", koji je uobičajen stručni izraz, također i u regulativnim aktima, te time između ne može stajati rastavni veznik „ili“, odnosno dodatno definiranje osnovnog pojma je nepotrebno i suvišno. Nije prihvaćen U okviru definicije ne postoji izraz „ili razmak između tračnica“
20 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Temeljne odredbe Agencije, Članak 7. Prijedlog izmjene stavka 5.: (5) Agencija je organizacijski, pravno i u donošenju odluka neovisna od svakog željezničkog prijevoznika, upravitelja infrastrukture, podnositelja zahtjeva u smislu propisa kojim se uređuje željeznica i subjekta koji provodi javnu nabavu vozila i usluga, uključujući dodjelu ugovora za usluge javnog prijevoza putnika željeznicom. Obrazloženje: Potrebno dodati kako bi se napravila razlika u odnosu na podnositelja zahtjeva iz ovog zakona. Nije prihvaćen Pojam „podnositelj zahtjeva“ je definiran u članku 6., stavku 1., točki 29. i kao takav se koristi u cijelom Zakonu te nema potrebe dodatnog ga definirati kroz cijeli Zakon. Na agenciju kao pravnu osobu s javnim ovlastima se primjenjuje propis kojim se uređuju ustanove. Ustanova je samostalna u obavljanju svoje djelatnosti te je samostalna i u svom poslovanju sukladno spomenutom propisu te na zakonu utemeljenom aktu. S obzirom na navedeno, nema potrebe još detaljnije naglašavati samostalnost Agencije.
21 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Temeljne odredbe Agencije, Članak 7. čl. 7. iz stavka 1. brisati dio rečenice tako da stavak glasi: Agencija je pravna osoba s javnim ovlastima. obrazloženje: konkretnom određivanje sjedišta Agencije nije mjesto u zakonu, u stavak 5. dodati: financijski, tak oda cijeli stavak glasi: Agencija je organizacijski, pravno, financijski i u donošenju odluka neovisna od svakog željezničkog prijevoznika, upravitelja infrastrukture, podnositelja zahtjeva i subjekta koji provodi javnu nabavu vozila i usluga, uključujući dodjelu ugovora za usluge javnog prijevoza putnika željeznicom. obrazloženje: ako bilo tko nema financijsku neovisnost, druge neovisnosti su vrlo dvojbene. Nije prihvaćen Članak 7. stavak 1. Agencija za sigurnost željezničkog prometa je pravna osoba s javnim ovlastima te se na nju primjenjuju odredbe propisa kojim se uređuju ustanove. Ustanova se osniva aktom o osnivanju ustanove. Akt o osnivanju ustanove donosi osnivač. Republika Hrvatska osniva ustanovu zakonom i uredbom Vlade Republike Hrvatske, te rješenjem ministarstva ako je to zakonom izrijekom propisano. Akt o osnivanju ustanove sadrži naročito odredbe o: tvrtki, nazivu, odnosno imenu, te sjedištu, odnosno prebivalištu osnivača, nazivu i sjedištu ustanove, djelatnosti ustanove, organima ustanove i o upravljanju ustanovom i vođenju njenih poslova, sredstvima koja su ustanovi potrebna za osnivanje i početak rada, te načinu njihovog pribavljanja ili osiguravanja, način raspolaganja s dobiti, o pokrivanju gubitaka ustanove, o ograničenjima glede stjecanja, opterećivanja i otuđivanja nekretnina i druge imovine ustanove, o međusobnim pravima i obvezama osnivača i ustanove. Članak 7. stavak 5. Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva (EU) 2016/798 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. svibnja 2016. o sigurnosti željeznica (Tekst značajan za EGP) (OJ L 138, 26.5.2016.) (Dalje u tekstu: Direktiva 2016/798)
22 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Nadzor nad sustavom za upravljanje sigurnošću, Članak 9. U stavku 8. umjesto pojma "provodi inspekcijski nadzor" predlažemo ubaciti pojam "pokreće inspekcijski nadzor". Nije prihvaćen Pojam „provodi inspekcijski nadzor“ podrazumijeva da će se postupak pokrenuti i provesti.
23 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Nadzor nad sustavom za upravljanje sigurnošću, Članak 9. čl. 9. iza stavka (3) dodati novi stavak koji glasi: Željeznički prijevoznik putnika dužan je prije svakog odustajanja od objavljenog prometovanja vlaka dokazano utvrditi da ni na jednom mjestu zaustavljanja vlaka koji neće prometovati nema putnika koji čeka upravo taj vlak u roku prije predviđenog prolaska vlaka kroz to službeno mjesto. obrazloženje: U svakom smislu nedopustivo je da je danas moguće otkazati redoviti vlak za prijevoz putnika a da putnici po usputnim službenim mjestima ni ne znaju da čekaju uzalud. u tekst u čl. 9. stavku 7. dodati riječ zabrane, tako da stavak glasi: U postupku nadzora sustava upravljanja sigurnošću Agencija je ovlaštena izricati upozorenja, naredbe, zabrane i druge primjerene mjere po kojima su upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni postupiti. obrazloženje: zabrane su vrlo specifične mjere koje Agencija mora imati, kako bi bila što učinkovitija u pogledu sigurnosti. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
24 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Akti Agencije, Članak 14. Predlažemo da se uvrsti stavak (3) iz prethodne verzije prijedloga zakona, pri čemu stavci (3-4) postaju stavci (4-5): (3) Kada Agencija postupa i rješava u upravnim stvarima, donosi upravne akte iz područja svoje nadležnosti utvrđene ovim Zakonom primjenjujući odredbe propisa kojim se uređuje upravni postupak, ako posebnim propisom nije drugačije određeno. Ako se ne uvrsti navedeni stavak (3), onda stavke (3) i (4) treba brisati. Nije prihvaćen Odredbom članka 3. stavka 1. ZUP-a propisano da se taj Zakon primjenjuje u postupanju u svim upravnim stvarima, a samo se pojedina pitanja upravnog postupka mogu zakonom urediti drukčije ako je to nužno za postupanje u pojedinim upravnim područjima te ako to nije protivno temeljnim odredbama i svrsi ZUP-a.
25 Tomislav Soldo Upravno vijeće Agencije, Članak 17. Predstojeći Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava morao bi biti usklađen s kogentnim odredbama Zakona o radu, točnije s odredbom članka 164. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17; dalje u tekstu: ZOR) , kao i s odredbama čl. 77. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/2017; dalje u tekstu: TKU), koje odredbe se tiču predstavljanja radnika u organu poslodavca (javne ustanove/ustanove javnih službi, što Agencija za sigurnost željezničkog prometa svakako jest). Čl.77. TKU glasi: '' 1. U upravnim tijelima ustanova javnih službi (tijelima koja imaju upravne ili nadzorne ovlasti), najmanje jedan član mora biti predstavnik zaposlenika. 2. Predstavnika zaposlenika u upravnim tijelima imenuje i opoziva radničko vijeće. 3. Predstavnik zaposlenika u upravnim tijelima ima sva prava kao i svi ostali članovi upravnog tijela.'' Čl. 164. ZOR-a glasi: Članak 164. (1) U trgovačkom društvu ili zadruzi, u kojima se u skladu s posebnim propisom utemeljuje organ koji nadzire vođenje poslova (nadzorni odbor, upravni odbor, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) te u javnoj ustanovi, jedan član organa društva ili zadruge koji nadzire vođenje poslova, odnosno jedan član organa javne ustanove (upravno vijeće, odnosno drugo odgovarajuće tijelo) mora biti predstavnik radnika. (2) Predstavnika radnika u organ iz stavka 1. ovoga članka imenuje i opoziva radničko vijeće. (3) Ako kod poslodavca nije utemeljeno radničko vijeće, predstavnika radnika u organ iz stavka 1. ovoga članka, između radnika zaposlenih kod poslodavca, biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim ovim Zakonom za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana. (4) Član organa iz stavka 1. ovoga članka imenovan na način propisan stavkom 2., odnosno izabran na način propisan stavkom 3. ovoga članka, ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa. U nastavku se nalazi poveznica na mišljenje Ministarstva rada i mirovinskog sustava, koje mišljenje potvrđuje naprijed izneseno. http://www.mrms.hr/pitanje/predstavnik-radnika-u-upravnom-vijecu/ Slijedom navedenog, a budući da je Agencija za sigurnost željezničkog prometa ustanova ustrojena kao javna služba, predlažemo da članak 17. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava glasi: ''Članak 17. (1) Upravno vijeće ima pet članova, od kojih četiri imenuje Vlada na vrijeme od četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja. (2) Jedan član Upravnog vijeća mora biti predstavnik radnika, kojeg između radnika zaposlenih u Agenciji biraju i opozivaju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, u postupku propisanim za izbor radničkog vijeća koje ima jednog člana, u skladu s općim propisima o radu. (3) Član Upravnog vijeća iz redova radnika, imenovan na način propisan stavkom (2) ovoga članka, ima isti pravni položaj kao i drugi imenovani članovi toga organa. (4) Predsjednika Upravnog vijeća imenuje Vlada iz reda članova Upravnog vijeća Agencije. (5) Upravno vijeće upravlja Agencijom, a članovi Upravnog vijeća imenuju se nakon provedenog javnog natječaja, osim člana Upravnog vijeća iz redova radnika, koji se imenuje na način propisan stavkom (2) ovoga članka. (6) Član Upravnog vijeća ne može biti osoba protiv koje se vodi kazneni postupak ili koja je osuđena za kazneno djelo protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva, protiv života i tijela, protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda, protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja, protiv osobne slobode, protiv spolne slobode, spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta, protiv braka, obitelji i djece, protiv sigurnosti prometa, protiv imovine, protiv gospodarstva, protiv okoliša, protiv opće sigurnosti, protiv računalnih sustava, programa i podataka, krivotvorenja, protiv intelektualnog vlasništva, protiv službene dužnosti, protiv pravosuđa, protiv javnog reda, protiv Republike Hrvatske, protiv strane države ili međunarodne organizacije, protiv oružanih snaga Republike Hrvatske, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu, te osoba koja obnaša dužnost zastupnika Hrvatskoga sabora ili člana predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave ili područne (regionalne) samouprave i izvršne vlasti, koja je u radnom odnosu ili obavlja druge poslove kod upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika, niti može biti vlasnik ili suvlasnik ili član njihovih uprava i nadzornih odbora. (7) Članom Upravnog vijeća Agencije može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koji ima završen preddiplomski i diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz područja prometnih, tehničkih, pravnih ili ekonomskih znanosti, najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima koji zahtijevaju odgovarajući stupanj stručne spreme, te aktivno znanje engleskog, francuskog ili njemačkog jezika. (8) Vlada će razriješiti predsjednika i ostale članove Upravnog vijeća i prije isteka vremena na koje su imenovani iz sljedećih razloga: – ako predsjednik, odnosno član Upravnog vijeća to sam zatraži, – zbog teže povrede dužnosti utvrđene Statutom Agencije, – u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja dužnosti dulje od šest mjeseci, – u slučaju trajnog gubitka sposobnosti za obavljanje dužnosti, – u slučaju pravomoćne osude za kazneno djelo koje ga čini nedostojnim obavljanja dužnosti, – u slučaju nastupa okolnosti koje upućuju na sukob interesa iz stavka 4. ovoga članka. (9) Upravno vijeće Agencije obavlja sljedeće poslove: – donosi Statut Agencije i druge opće akte; – donosi godišnji program rada i razvoja Agencije te nadzire njegovo izvršavanje; – daje prijedloge i mišljenja na financijski plan i završni račun Agencije; – odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim ovim Zakonom i Statutom Agencije, kao i o ostalim pitanjima koja se odnose na upravljanje Agencijom. (10) Upravno vijeće Agencije sastaje se najmanje četiri puta godišnje, u skladu sa Statutom Agencije. (11) Članovi Upravnog vijeća Agencije imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad i naknadu troškova u vezi njihova rada, koje se isplaćuju iz sredstava Agencije u skladu sa Statutom Agencije.'' Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
26 Tomislav Soldo Ravnatelj Agencije, Članak 18. Nesporna je činjenica kako će prijenosom ‘’4. Željezničkog paketa’’ u nacionalno zakonodavstvo Republike Hrvatske, ASZ proširiti svoju nadležnost i znatno intenzivnije i konkretnije surađivati s Agencijom EU za željeznice. To za sobom nedvojbeno povlači (još) učestaliju fizičku odsutnost ravnatelja Agencije iz RH i dodatne probleme u svakodnevnom funkcioniranju i obavljanju redovnih poslova ASZ-a. To je, naravno, osnovni argument zašto postoji potreba ASZ-a da se, uz ravnatelja, zakonski definira i uvede funkcija zamjenika ravnatelja. Kao dodatan argument za uvođenje funkcije zamjenika ravnatelja ukazujemo Vam na sljedeću činjenicu. Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (NN 54/13, 96/18), tj. odredbama članka 9. Zakona određeno je da: (1) Agenciju zastupa i predstavlja ravnatelj. Agencija ima i zamjenika ravnatelja. (2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Agencije, poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Agencije, zastupa Agenciju u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Agencije u pravnom prometu. (3) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije, na temelju javnog natječaja imenuje upravno vijeće Agencije, na razdoblje od pet godina te mogu biti ponovno imenovani. (4) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske, pravne, pomorske, prometne ili tehničke struke te najmanje pet godina rada u struci. (5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja Agencije mogu biti razriješeni i prije isteka mandata. (6) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Agencije. (7) Način postupka i drugi uvjeti za izbor i razrješenje ravnatelja i zamjenika ravnatelja uređuju se Statutom.’’ S obzirom na naprijed navedeno, nejasno je zašto funkcija zamjenika ravnatelja ne bi bila predviđena za ASZ. Molimo da se uvaže ovi argumenti i da se u zakonskom prijedlogu ZoSI-ja definira funkcija zamjenika ravnatelja na gotovo identičan način kao što je to definirano Zakonom o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (iznimka bi u odnosu na AIN bila da zamjenika ravnatelja, kao i ravnatelja ASZ imenuje Vlada RH). Slijedom navedenog predlažemo da članak 18. Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava glasi: Članak 18. (1) Ravnatelj Agencije vodi stručni rad Agencije, organizira rad i poslovanje Agencije, predstavlja i zastupa Agenciju, te obavlja druge poslove utvrđene ovim Zakonom i Statutom Agencije. (2) Ravnatelja Agencije imenuje Vlada na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine. (3) Ravnatelj Agencije ima zamjenika, kojeg na temelju javnog natječaja na vrijeme od četiri godine imenuje Vlada. (4) Zamjenik ravnatelja Agencije zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, te obavlja druge poslove određene Statutom Agencije. (5) Na ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije odgovarajuće se primjenjuju odredbe članka 17. , st. 6. i 7. ovoga Zakona. (6) Plaću ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije utvrdit će Vlada posebnom odlukom na način da plaća ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije ne smije biti viša od plaće državnog tajnika. (7) Vlada će donijeti odluku iz stavka 6. ovoga članka najkasnije u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona. (8) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja ne mogu bez posebne ovlasti Upravnog vijeća nastupati kao druga ugovorna strana i s Agencijom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, ili račun drugih osoba, ili u ime i za račun drugih osoba. (9) Vlada će razriješiti ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije u slučajevima predviđenim propisom kojim se uređuju ustanove. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
27 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Poslovanje Agencije, Članak 19. čl. 19. iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Zaposlenici Agencije imaju pravo na poseban mjesečni dodatak na plaću u iznosu od 20% osnovice kojom im se obračunava plaće. obrazloženje: Činjenica je kako zaposlenici Agencije dolaze u nadzor upravitelju infrastrukture i željezničkim prijevoznicima, a svi oni koje nadziru imaju veću plaću od njih. To je i nepremostiva barijera za stručno napredovanje, jer je besmisleno natjecati se za slobodno radno mjesto u Agenciji, ako je plaća manja… Nije prihvaćen U Zakonu je u stavcima 1. i 2. propisano: (1) Stručne poslove u okviru rada i poslovanja Agencije obavljaju zaposlenici Agencije, čiji se pravni položaj, uvjeti za zasnivanje radnog odnosa, plaće i druga pitanja u vezi s radnim odnosom uređuju Statutom Agencije i drugim općim aktima Agencije u skladu s općim propisima o radu i propisima kojima se uređuju plaće u javnim službama. (2) Na radnopravni status zaposlenika Agencije primjenjuju se opći propisi o radu, a na plaće zaposlenika Agencije primjenjuju se propisi o plaćama u javnim službama.
28 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Održavanje i unaprjeđenje sigurnosti željezničkog sustava, Članak 21. čl. 21. iza stavka 1. dodati novi stavak koji glasi: Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici u okviru svoje djelatnosti osiguravaju neovisnost sustava upravljanja sigurnošću. obrazloženje: Sustav upravljanja sigurnošću nikako ne bi smio organizacijski biti „ispod“ bilo kojeg organizacijskog dijela, tako da se garantira neovisnost sustava upravljanja sigurnošću. Ako je neovisan, neće gledati na trošak, nego prvo i prije svega na sigurnost. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798. U članku 21. stavku 1. je propisano: (1) Upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici, u okviru svoje djelatnosti, odgovorni su za sigurnost željezničkog sustava Europske unije i za upravljanje povezanim rizicima.
29 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Sustav upravljanja sigurnošću, Članak 24. Stavak 11. Mišljenja smo da bi stavak trebalo promijeniti tako da sada glasi: "Željeznički prijevoznik pruža pomoć žrtvama u postupcima pritužbi nakon ozbiljne nesreće u skladu s pravom EU, a osobito Uredbom (EZ) 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća te međunarodnim pravom, neovisno o obvezama drugih stranaka." Obrazloženje: Promijenio se red riječi u rečenici i dodao dio rečenice "..te međunarodnim pravom.." za koji je nadležan dio A Konvencije COTIF - CIV. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
30 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Sustav upravljanja sigurnošću, Članak 24. čl. 24. Iza stavka 8. dodati novi stavak koji glasi: Sustavom upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika uzimaju se u obzir sigurnosni uvjeti koje je odredio upravitelj infrastrukture pri rukovanju infrastrukturnim sigurnosnim elementima. obrazloženje: Zaposlenici željezničkog prijevoznika u slučaju kad rukuju npr. skretnicama upravitelja infrastrukture trebaju znati i poštivati sigurnosne uvjete za rukovanje skretnicama onako kako ih je propisao upravitelj infrastrukture. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798. Nadalje, bitno je za istaknuti kako interni akti koji se odnose na tehničke operacije upravljanja i regulacije prometom također moraju biti dio sustava upravljanja sigurnošću željezničkog prijevoznika ili upravitelja sigurnošću, a ne zakona.
31 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izvješće o sigurnosti, Članak 26. Stavak 1. - Smatramo da je pretjerano smanjiti rok za dostavu izvješća o sigurnosti za dva mjeseca u odnosu na Zakon koji je trenutno na snazi (rok 30. lipnja). Treba imati u vidu da upravitelj infrastrukture mora okončati sve istrage izvanrednih događaja kako bi mogao sastaviti predmetno izvješće, a što zahtjeva određeno vrijeme. Predlažemo da rok bude 31. svibnja. Prihvaćen Prihvaća se.
32 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Izvješće o sigurnosti, Članak 26. čl. 26. Mišljenja smo kako izvješće o sigurnosti po svemu je javni dokument te ga treba javno objaviti. Tako bi predmetni stavak 1. glasio: Upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici moraju svake godine dostaviti Agenciji najkasnije do 30. travnja izvješće o sigurnosti za prethodnu kalendarsku godinu te ga istovremeno objaviti i na svojoj Internet stranici. obrazloženje: Javni dokument treba javno objaviti makar na Internet stranici. Nije prihvaćen Agencija o svom radu svake kalendarske godine za prethodnu godinu dostavlja Izvješće o svom radu Vladi Republike Hrvatske te Agenciji Europske unije za željeznice, a u kojem su obuhvaćeni svi podatci koji su navedeni u predmetnom komentaru. Dakle, svi traženi podatci su javno dostupni u prethodno navedenim Izvješćima na razini Republike Hrvatske
33 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Postupak izdavanja jedinstvene potvrde o sigurnosti, Članak 28. U stavku 1. predlažemo rok od četiri mjeseca smanjiti na rok od 60 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
34 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Jedinstvena potvrda o sigurnosti za teritorij Republike Hrvatske, Članak 30. Prijedlog dopune u stavku 7.: (7) Agencija preuzima punu odgovornost za svaku jedinstvenu potvrdu o sigurnosti koju izdaje i dužna ju je u roku od tri dana od donošenja objaviti u registru potvrda o sigurnosti. Obrazloženje: Agencija izdane potvrde ne dostavlja upravitelju infrastrukture te upravitelj nema saznanja o tome. Potvrde se objavljuju u registru potvrda koji vodi ERA, ali sa kašnjenjem koje ponekad iznosi više mjeseci. Sve potvrde bi trebale biti javno dostupne u najkraćem mogućem roku. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
35 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Izdavanje i ukidanje uvjerenja o sigurnosti, Članak 34. U stavku 7. predlažemo rok od četiri mjeseca smanjiti na rok od 60 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
36 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Djelatnici tijela za ocjenjivanje sukladnosti, Članak 41. Stavak 1. točka d. - Tipfeler: "kojom se..." Prihvaćen Prihvaća se.
37 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Odobrenje za puštanje infrastrukturnih podsustava u uporabu, Članak 56. U stavku 11. predlažemo rok od četiri mjeseca smanjiti na rok od 60 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.
38 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Odobrenje za puštanje infrastrukturnih podsustava u uporabu, Članak 56. Stavak 7. Ne postoje serije infrastrukturnih podsustava (mogu biti samo serije proizvoda ili vozila). Prihvaćen Prihvaća se.
39 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu, Članak 57. U stavku 4. predlažemo rok od dva mjeseca smanjiti na rok od 30 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.
40 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Postupak izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu, Članak 57. U stavku 1. predlažemo rok od četiri mjeseca smanjiti na rok od 60 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.
41 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Obnova ili modernizacija postojećih podsustava, Članak 58. U stavku 4. predlažemo rok od četiri mjeseca smanjiti na rok od 60 dana. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.
42 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. „EZ“ provjera podsustava, Članak 60. Stavak 8. Ne postoje serije infrastrukturnih podsustava (mogu biti samo serije proizvoda), a i u direktivi se navode samo vozila. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797. Članak 15. Direktive 2016/797 7. Ako to relevantni TSI-ovi omogućuju, prijavljeno tijelo može izdati potvrde o provjeri za jedan ili više podsustava ili određenih dijelova tih podsustava. 7. If the relevant TSIs allow, the notified body may issue certificates of verification for one or more subsystems or certain parts of those subsystems.
43 Tomislav Soldo Modernizacija i obnova, Članak 73. Predlažemo da podstavak b) sada glasi: „bi radovi modernizacije i obnove predstavljali značajnu promjenu u smislu odredaba Uredbe (EU) 402/2013.“ Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.
44 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Željeznička infrastruktura i željeznička pruga, Članak 83. U stavku 1. predlažemo dopunu teksta na način da stavak glasi: (1) Željeznička infrastruktura je dio željezničkog sustava koja se sastoji od jednog ili više infrastrukturnih podsustava iz Priloga 1. ovoga Zakona, ostalih funkcionalnih dijelova, postrojenja i opreme željezničke infrastrukture, kao i zemljišta infrastrukturnog pojasa sa zračnim prostorom iznad njega u visini do 14 m i koja je određena propisom kojim se uređuje željeznica Prihvaćen Prihvaća se.
45 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uvjeti za željezničku infrastrukturu, Članak 84. čl. 84. Predlažemo nakon stavka 3. dodati novi stavak koji glasi: Plan opremanja postojećih željezničkih službenih mjesta uređajima za obavijesti o prometovanju vlaka određuje se odlukom koju donosi Sabor RH. obrazloženje: Upravitelju infrastrukture nisu prioritet takva poboljšanja, ali ako ih donese Sabor RH, tada će ih nedvojbeno provoditi. U sigurnosnom smislu to je osobito važno za korisnike prijevoza kojima se poklanja sve manja briga. Nije prihvaćen U članku 17. Zakona o željeznici („Narodne novine“, br. 32/19.) propisan je način planiranja razvoja željezničkog sustava.
46 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Održavanje željezničke infrastrukture, Članak 86. čl. 86. Iza stavka 3. potrebno je dodati novi stavak koji glasi: Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik koji ostvaruju prihode iz državnog proračuna moraju javno objaviti katalog izvršenih radova s financijskim iznosima tih radova. obrazloženje: Sigurnost nema cijenu. Neulaganja namjenskih sredstava iz državnog proračuna za obnovu, izgradnju i održavanje željezničke infrastrukture i izvršenje voznog reda prema PSO ugovoru izravan je atak na sigurnost. Nije prihvaćen U člancima 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. te 74. i 75. Zakona propisani su uvjeti koji se odnose na poslovanje upravitelja infrastrukture i usluge javnog željezničkog prijevoza putnika.
47 Darko Bukal Industrijski kolosijeci, Članak 89. (6) Novi, modernizirani ili obnovljeni industrijski kolosijek, u slučaju da ne ispunjava uvjete iz članka 4. stavka 4. točke d) ovoga Zakona, mora imati odobrenje za puštanje u uporabu koje izdaje Agencija. (7) U postupku izdavanja odobrenja za puštanje u uporabu industrijskoga kolosijeka iz stavka 6. ovoga članka, Agencija provjerava: a) ... Člankom 4. stavkom 4. točkom d) Prijedloga zakona izričito i nedvosmisleno je definirano da se Zakon ne primjenjuje na "željezničku infrastrukturu u privatnom vlasništvu, uključujući sporedne kolosijeke, koju isključivo koristi njezin vlasnik za vlastiti prijevoz tereta i vozila koja se isključivo koriste na takvoj infrastrukturi te na strojovođe koji upravljaju tim vozilima", te je time primjena na svaki industrijski kolosijek prema stavku 6. Prijedloga zakona u koliziji s navedenom odredbom; također slijedom navedenoga u vezi stavka 6. potrebno je dopuniti prijedlog stavka 7. Nije prihvaćen Članak 89. nije u koliziji s člankom 4. stavkom 4. točkom d), budući da se radi o novom, moderniziranom ili obnovljenom industrijskom kolosijeku. Temeljem Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15) nije se moguće pozivati na isti stavak u kojem se propisuje određeni sadržaj.
48 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Način odvijanja i upravljanja željezničkim prometom, Članak 92. čl. 92. iza stavka 2. dodati novi stavak koji glasi: Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik ne smiju izvršnom radniku koji neposredno sudjeluje u odvijanju željezničkog prometa omogućiti početak rada ukoliko nije propisano opremljen zaštitnom odjećom i obućom. obrazloženje: Ovo je norma iz Zakona o zaštiti na radu i bitno j uje naglašavati kako poslodavac ne bi progledavao zaposleniku kroz prste u slučaju nemanja ili ne nošenja propisane odjeće i obuće. Nije prihvaćen U članku 26. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 93/14 i 127/17) je propisano: (1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom. (2) Posebni pravilnici o radu mogu se donijeti i za pojedina poduzeća i dijelove poduzeća poslodavca, odnosno pojedine skupine radnika.
49 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Signalna pravila, Članak 95. čl. 95. Stavak 4. treba glasiti: Radnici upravitelja infrastrukture i radnici željezničkih prijevoznika, uključujući vanjske ugovorene djelatnike, odgovorni su za poštivanje zabrane, ograničenja, obveze, obavijesti i upozorenja izražena signalnim znakovima i signalnim oznakama. obrazloženje: Teško je provoditi ovakvu odredbu. Poslodavac može inzistirati, no odgovornost za poštivanje brzine, ograničenja i sveg ostalog što se događa u prometu odgovoran je radnik. Druga je stvar da poslodavac ne smije tolerirati neodgovornost radnika koja narušava sigurnost. Nije prihvaćen U članku 24. Zakona je propisano: (1) Upravitelji infrastrukture i željeznički prijevoznici dužni su uspostaviti sustave upravljanja sigurnošću radi osiguranja da željeznički sustav Europske unije može ostvariti barem zajedničke sigurnosne ciljeve, da je u skladu sa sigurnosnim zahtjevima utvrđenim u TSI-ima, da se primjenjuju odgovarajući dijelovi zajedničkih sigurnosnih metoda i nacionalna pravila o kojima se obavijestilo u skladu s člankom 23. ovoga Zakona. (2) Sustav upravljanja sigurnošću iz stavka 1. ovoga članka mora zadovoljiti zahtjeve iz ovoga članka i sadržavati dijelove sustava upravljanja sigurnošću iz članka 25. ovoga Zakona, prilagođene svojstvima, opsegu i drugim uvjetima obavljanja djelatnosti upravitelja infrastrukture ili željezničkog prijevoznika. (3) Sustav upravljanja sigurnošću iz stavka 1. ovoga članka mora pokazati na koji je način osigurana kontrola od strane uprave na različitim razinama, na koji su način djelatnici i njegovi predstavnici na svim razinama uključeni, kako se osigurava kontinuirano poboljšanje sustava upravljanja sigurnošću te kako se kontrolira utjecaj ljudskog faktora uz primjenu odgovarajućih metoda kontrole. Na opisani način je osigurana odgovornost i kontrola djelatnika upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika.
50 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Uređaj i oprema za osiguravanje ŽCP-a i PP-a, Članak 99. čl.99 iza stavka 4.dodati novi stavak koji glasi: Upravitelj infrastrukture za vrijeme prometovanja vlakova ne smije propisati da se ispravnim žcp-om ne rukuje, niti da se isti stavi izvan uporabe. obrazloženje: Upravitelj infrastrukture korisiti nedorečenost Zakona te pojedinim osiguranim ŽCP-ima, privremeno, zbog smanjenja troška određuje ne posluživanje. To dovodi do nedoumica i zabuna kod sudionika u cestovnom prometu koji ne znaju kada se tim ŽCP rukuje a kada ne, te se stvaraju uvjeti za nesreću. Nije prihvaćen U članku 99. stavku 5. Zakona je propisano da se tehnički uvjeti za željezničko-cestovni prijelaz (dalje u tekstu: ŽCP) i pješački prijelaz (dalje u tekstu: PP) preko pruge propisuju pravilnikom koje donosi ministar nadležan za promet.
51 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Program rješavanja ŽCP-a i PP-a, Članak 102. U stavku 1. predlažemo pojam "obveznim redoslijedom" zamijeniti pojmom "prijedlogom prioriteta". Nije prihvaćen ŽCP i PP imaju znatan utjecaj na sigurnost željezničkog sustava te se iz navedenog razloga utvrđuje obvezan redoslijed i način rješavanja prijelaza koji se ne smatraju konačno riješenim.
52 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Program rješavanja ŽCP-a i PP-a, Članak 102. čl. 102. stavak 3. treba promijeniti da glasi: Program rješavanja ŽCP-a i PP-a iz stavka 1. ovog članka za razdoblje od pet godina određuje se odlukom koju donosi Sabor RH. obrazloženje: Treba dokinuti dosadašnju praksu koja se pokazala neuspješnom i neučinkovitom. Ministar je donosio programe koji se nisu provodili. Dakle, to se pokazalo ne dobrim rješenjem. Zašto ga onda držati i dalje kao opciju? Nije prihvaćen U članku 17. Zakona o željeznici propisan je način planiranja razvoja željezničkog sustava, članak 102. je u potpunosti usklađen sa spomenutim člankom.
53 Darko Bukal Program rješavanja ŽCP-a i PP-a, Članak 102. (4) Odluka iz stavka 3. ovog članka se objavljuje u javnom glasilu Republike Hrvatske. Nacionalni program rješavanja ŽCP-a i PP-a je od krucijalnog značenja za unaprjeđenje sigurnosti, kako željezničkog, tako i cestovnog (pješačkog) prometa, a također i vrlo bitan dokument za lokalnu samoupravu, te je stoga neophodna javna objava takvoga akta. Nije prihvaćen Odlukom se uređuju pojedina pitanja ili određuju mjere, daje suglasnost ili potvrđuju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odlučuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis. Odluke, rješenja i zaključci mogu se objaviti u „Narodnim novinama“, ako se tako odluči prilikom donošenja tih akata.
54 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Usporedno vođenje željezničke pruge i druge prometnice, Članak 103. čl. 103. Iza stavka 5. treba dodati novi stavak koji glasi: Upravitelj infrastrukture dužan je postaviti zaštitnu ogradu uz dionice pruga gdje često dolazi do stradavanja civila i na mjestima ilegalnih prijelaza preko željezničke pruge u dužini tako da onemogućava neželjeno prelaženje. obrazloženje: Po ovom pitanju upravitelj infrastrukture neće poduzeti nikad ništa jer na to (postavljanje uzaštitne ograde) gleda kao na trošak. Strašna je činjenica da postoje kategorije bolesnih civilnih osoba koje zbog takvog odnosa (smanjenja troška poslovanja) imaju olakšanu mogućnost izvršenja suicida. Nije prihvaćen U članku 17. Zakona o željeznici propisan je način planiranja razvoja željezničkog sustava, predviđen je i način gradnje nove željezničke infrastrukture.
55 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Uvjeti za izvršnog radnika, Članak 105. Stavak 1. Predlažemo izmijeniti stavak na način da sada glasi: "Izvršni radnik mora imati najmanje 18 godina života i ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvene sposobnosti i stručne osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova." Obrazloženje: Stavak je izmijenjen u skladu s predloženim novim pojmom s pripadajućom defininicijom u članaku 6. koji glasi "Zdravstvena sposobnost predstavlja fizičku sposobnost i psihološku sposobnost izvršnog radnika" te je izraz "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost" zamijenjen pojmom "zdravstvena sposobnost". Ako se ne usvoji prijedlog u članku 6. novog pojma "zdravstvena sposobnost", tada je potrebno izraz "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost" zamijeniti izrazom "fizička sposobnost i psihološka sposobnost" zbog usklađivanja s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 10. 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.). U svakom slučaju prilog "odnosno" označava mogućnost izbora te nikako nije prikladan u ponuđenom izrazu "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost". Nije prihvaćen Pojmovi koji su korišteni usklađeni su sa Zakonom o zaštiti na radu („Narode novine“, br. 71/14, 118/14, 96/18, 98/18) i Pravilnikom o poslovnim s posebnim uvjetima rada („Narode novine“, br. 5/84). Odredbom članaka 3. stavka 1. podstavka 16. Zakona o zaštiti na radu, poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost. Odredbom članaka 2. spomenutog Pravilnika propisano je da poslove s posebnim uvjetima rada mogu obavljati osobe koje između ostalog ispunjavaju posebne uvjete u pogledu zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja (zdravstveno stanje) te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (psihička sposobnost)
56 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Uvjeti za izvršnog radnika, Članak 105. Predlažemo dodati nove stavke 3., 4. i 5.: (3) Iznimno, u nedostatku kandidata za zapošljavanje koji su stručno osposobljeni za konkretno radno mjesto izvršnog radnika, željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture mogu zaposliti radnika koji je stručno osposobljen za neko drugo radno mjesto izvršne službe željezničkog sustava temeljem koje stručne osposobljenosti radnik nije dostatno osposobljen za samostalan rad za konkretno radno mjesto izvršnog radnika, uz uvjet da takav radnik ne smije samostalno obavljati poslove konkretnog radnog mjesta izvršnog radnika dok se za isto stručno ne osposobi. (4) Pri zapošljavanju izvršnog radnika, željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture, iznimno, mogu zaposliti i radnika koji nije stručno osposobljen za izvršnog radnika, uz uvjet da takav radnik ne smije samostalno obavljati poslove izvršnog radnika prije nego se za to stručno osposobi. (5) Zapošljavanje iz prethodnog stavka moguće je isključivo kada na tržištu rada potvrđeno nema adekvatnih radnika koji su stručno osposobljeni za izvršnog radnika, zainteresiranih pripravnika za stručno osposobljavanje u željezničkom izvršnom sustavu, kao niti radnika iz st.2.ovog članka. Djelomično prihvaćen Unutar Zakona nije moguće propisivati konkretna radna mjesta izvršnih radnika kod željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture. U zakonu je korišten izraz „željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture može zaposliti i radnika koji nije stručno osposobljen za obavljanje poslova vezanih za sigurnost željezničkog sustava, a naročito poslove na kojima neposredno sudjeluju u odvijanju željezničkog prometa“, a koji kao viši rodni pojam obuhvaća i radnika koji nije uopće stručno osposobljen ili nije stručno osposobljen za konkretno radno mjesto izvršne službe željezničkog sustava.
57 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Zdravstvena sposobnost, Članak 106. Stavak 1. Potrebno je brisati stavak jer se nalazi u članku 105. koji uređuje uvjete za izvršnog radnika, stavku 1.: "Izvršni radnik mora imati najmanje 18 godina života i ispunjavati zahtjeve u pogledu zdravstvene sposobnosti i stručne osposobljenosti za samostalno obavljanje poslova." Stavci 2, 3, 4 i 5 bi postali stavci 1, 2, 3 i 4. Također, kako je predloženo u članku 6. koji uređuje pojmove da se izraz "zdravstvena sposobnost" definira kao "fizička sposobnost i psihološka sposobnost izvršnog radnika" tako bi u cijelom članku trebalo zamijeniti izraz "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost" s pojmom "zdravstvena sposobnost". Ako se ne usvoji prijedlog u članku 6. novi pojam "zdravstvena sposobnost", tada je potrebno izraz "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost" zamijeniti izrazom "fizička sposobnost i psihološka sposobnost" zbog usklađivanja s Direktivom 2007/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 10. 2007. o davanju ovlaštenja strojovođama koji upravljaju lokomotivama i vlakovima na željezničkom sustavu Zajednice (SL L 315, 3. 12. 2007.). U svakom slučaju prilog "odnosno" označava mogućnost izbora te nikako nije prikladan u ponuđenom izrazu "zdravstveno stanje odnosno psihička sposobnost". Nije prihvaćen Uz stavak 1. Članak 106. sadržava određenje koje se odnosi na uvjeti vezane uz zdravstvenu sposobnost te kao takvi tvore jednu logičnu cjelinu. Uz stavak 6. Pojmovi koji su korišteni usklađeni su sa Zakonom o zaštiti na radu i Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada („Narode novine“, br. 71/14, 118/14, 96/18, 98/18) i Pravilnikom o poslovnim s posebnim uvjetima rada („Narode novine“, br. 5/84). Odredbom članaka 3. stavka 1. podstavka 16. Zakona o zaštiti na radu, poslovi s posebnim uvjetima rada su poslovi pri čijem obavljanju radnik koji radi na tim poslovima mora, osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, ispunjavati propisane uvjete koji se odnose na dob, stručnu osposobljenost, zdravstveno stanje, odnosno psihičku sposobnost. Odredbom članaka 2. spomenutog Pravilnika propisano je da poslove s posebnim uvjetima rada mogu obavljati osobe koje između ostalog ispunjavaju posebne uvjete u pogledu zdravstvenog, tjelesnog ili psihičkog stanja (zdravstveno stanje) te psihofizioloških i psihičkih sposobnosti (psihička sposobnost).
58 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Zdravstvena sposobnost, Članak 106. čl. 106. dodati novi stavak koji glasi: Za izvršne radnike načini i rokovi prethodnih, periodičnih i izvanrednih provjera zdravstvene sposobnosti propisuju se pravilnikom koji donosi ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za zdravlje. obrazloženje: Nigdje nije propisano da se takav pravilnik donese a koji detaljnije razrađuje način zdravstvenih pregleda izvršnih radnika. Prihvaćen Prihvaća se.
59 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Stručna osposobljenost, Članak 109. čl. 109. stavak 4. dopuniti : Stručno osposobljavanje i provedba ispita izvršnih radnika upravitelja infrastrukture i izvršnih radnika željezničkih prijevoznika mora bit usklađena i istovjetna. obrazloženje: Danas je slučaj da je ministar pravilnikom propisao osnovni program a upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznici obavljaju stručno osposobljavanje izvršnih radnika na način da za isto radno mjesto pojedini kandidati trebaju raditi pod nadzorom 4 mjeseca a negdje 1 mejesec. Programi stručnog osposbljavanja također nisu usklađeni. Nije prihvaćen U članku 109. stavku 5. je propisano: (5) Osnovni program stručnog osposobljavanja, učestalost provedbe stručnih ispita, sadržaj uvjerenja o položenom stručnom ispitu, uvjeti kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje provode stručno osposobljavanje i provedbu ispita izvršnih radnika propisuje ministar, uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje.
60 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Nadzor rada izvršnih radnika, Članak 110. Stavak 1. Predlažemo brisati riječi "kojeg zapošljava". Nije prihvaćen Brisanjem riječi „kojeg zapošljava“ stavak, a time i predmetni članak gubi intenciju nadzora zdravstvenog stanja odnosno psihičke sposobnosti i stručne osposobljenosti izvršnog radnika od strane željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture.
61 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Radno vrijeme izvršnog radnika, Članak 111. čl. 111. iza stavka 1. dodati nove stavke koji glase: Radno vrijeme u smjeni izvršnih radnika obuhvaća: • vrijeme pripreme za rad • vrijeme rada u smjeni • stanka tijekom smjene • vrijeme prekida do najviše 2 (dva) sata Prekid rada koji traje više od 2 (dva) sata ne ulazi u radno vrijeme u smjeni ako je izvršnom rdaniku osiguran ustrezan smještak za odmor. Ako je pojedinim radnicima propisana obvezna primopredaja službe, vrijeme primopredaje radnika koji preuzima posao ne računa se u vrijeme trajanja smjene izvršnog radnika. obrazloženje: Događa se da je izvršni radnik na radnom mjestu više od 12 sati na način da mu poslodavac napravi nekoliko prekida rada a u vrijeme trajanja smjene računa samo efektivno vrijeme. Istovremeno nema adekvatan prostor za odmor što svakako narušava zdravlje radnika a utječe i na sigurnost željezničkog prometa. Nedoumice i kod obvezne primopredaje službe dali ulazi u vrijeme trajanja smjene ili ne. iza stavka 4. treba dodati novi stavak koji glasi: Odmor između dvije smjene izvršnog radnika ne može biti kraći od 12 sati, s tim da se vrijeme putovanja na posao i vrijeme putovanja s posla ne ubraja u vrijeme odmora. obrazloženje: Odomr radnika je toliko zančajan da ga ga nitko, pa ni ministar ne može mimo zakonske odredbe propisivati. Nedovoljan odmor radnika izravan je atak na sigurnost. iza stavka 4. dodati novi stavak koji glasi: U slučaju nesreće, ozbiljne nesreće ili incidenta u željezničkom prometu ili u slučaju prirodne nesreće trajanje smjene propisane u prvom stavku ovoga članka, može se produžiti za najviše dva sata, ukoliko izvršni radnik pismeno izjavi kako se osjeća sposobnim za obavljanje svog posla. obrazloženje: Potrebno je detljano proistai a ne da imamo slučajeve kada se izvršnog radnika prisiljava na produženje smjene i po nekoliko sati a ne osjeća se sposbnim za daljnji rad. Nije prihvaćen U članku 111. stavku 4. je propisano: (4) Raspored radnog vremena i trajanje smjene i odmora između dvije uzastopne smjene za izvršnog radnika u nacionalnom i prekograničnom željezničkom prometu propisuje ministar pravilnikom.
62 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Potvrda za strojovođe, Članak 114. U cijelom tekstu Zakona umjesto pojma „potvrda“ (za strojovođu) treba koristi pojam „dopunska potvrda“ jer je to potpun i ispravan naziv tog dokumenta definiran Uredbom Komisije (EU) br. 36/2010 od 3. prosinca 2009. godine. Originalni naziv iz Uredbe je "complementary certificate". Nije prihvaćen Zakonom se u hrvatski pravni poredak prenosi Direktiva 2007/59/EZ.
63 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Prestanak rada strojovođe, Članak 119. Stavak 3. Predlažemo izmjenu stavka tako da sada glasi: "U slučaju dobrovoljnog prestanka rada strojovođe za željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji ga je osposobio, novi poslodavac dužan je prijašnjem poslodavcu nadoknaditi ulaganja u osposobljavanje strojovođe." Također se predlaže i novi stavak 4.: "U slučaju iz stavka 3. ovoga članka strojovođa koji se zapošljava kod novog poslodavca dužan je pismeno obavijestiti željezničkog prijevoznika ili upravitelja infrastrukture koji ga je osposobio o novom poslodavcu u roku od 15 dana. Ukoliko strojovođa ne postupi po odredbama ovog stavka dužan je sam troškove za osposobljavanje vratiti željezničkom prijevozniku ili upravitelju infrastrukture koji ga je osposobljavao u roku od 30 dana." Obrazloženje: U praksi se pokazalo da se važeći Članak 102. "Prestanak rada strojovođe", stavak 3. koji je obrađivao ovo pitanje ne poštuje niti je željeznički prijevoznik koji je obavljao osposobljavanje imao spoznaje o novom poslodavcu kako bi se primijenio navedeni stavak. Novim stavkom bi se spriječile radnje koje nanose trošak željezničkom prijevozniku koji je osposobljavao strojovođu jer će željeznički prijevoznik imati obavijest o novom poslodavcu. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2007/59/EZ.
64 Darko Bukal PRIJEDLOG ZAKONA, XVI. ISTRAŽIVANJE NESREĆA I INCIDENATA U glavi XVI. sve izraze „istraživanje“ i istoznačne u odgovarajućem padežu i broju, zamijeniti izrazom „istraga“ u odgovarajućem padežu i broju - sukladno definiciji iz članka 6. stavka 1. točke 10. i navođenju izraza „Istražno tijelo“ (a ne „Istraživačko tijelo“) u cijelom Prijedlogu zakona, a osobito u predmetnoj glavi; prema Velikom rječniku hrvatskoga jezika Vladimira Anića: istraga 1. u kaznenom postupku pripremna faza prikupljanja dokaza koju provodi sud na zahtjev javnog tužitelja …, istraživanje 2. ukupnost radnji koje kao prethodne i fundamentalne pridonose prikupljanju novih činjenica i nastoje pružiti odgovore na postavljena pitanja [znanstveno ~, ~ na terenu, geološko ~, geografsko ~], nedvojbeno je da se izraz „istraga“ odnosi na utvrđivanje činjenica (uzroka) nesreća i incidenata, dok se izraz „istraživanje“ odnosi na znanstvene discipline i djelatnosti, a koje u utvrđivanjima činjenica i uzroka nesreća i incidenata nisu cilj, nego tek mogu biti sredstvo. Nije prihvaćen Propisi se izrađuju temeljem Jedinstvenih metodološko-nomotehnička pravila za izradu akata koje donosi hrvatski sabor („Narodne novine“, broj 74/15). Nadalje, istraživanje nesreća u smislu Zakona i je sredstvo za poboljšanje sigurnosti željezničkoga sustava i sprječavanje budućih nesreća, kako je propisano u članku 128. Zakona. Također, istraživanjem Istražnog tijela se ni u kojem slučaju ne utvrđuje krivnja ili odgovornost za nesreću ili incident te se istraživanje provodi neovisno od moguće sudske istrage o istom događaju.
65 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Obavijesti i pokretanje istraživanja, Članak 129. čl. 129. stavak 2. treba glasiti: (2) Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture moraju obavijestiti Istražno tijelo o ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima odmah po saznanju o istima te dostaviti sve dostupne informacije. obrazloženje: Agencija dobiva obavijesti o ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima od željezničkih prijevoznika i upravitelja infrastrukture, tako da je Agencija nepotrebna u ovoj odredbi. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
66 Darko Bukal Obavijesti i pokretanje istraživanja, Članak 129. (2) Željeznički prijevoznik i upravitelj infrastrukture moraju obavijestiti Istražno tijelo o ozbiljnim nesrećama, nesrećama i incidentima odmah po saznanju o istima te dostaviti sve dostupne informacije. U članku 129. stavku 2. Prijedloga zakona potrebno je brisati dio teksta koji glasi „i, po potrebi Agencija“, jer sukladno odredbama glave II. Prijedloga zakona, kao i ostalim odredbama do predmetnog članka, Agenciji nije određen status niti ima resurse kojima bi njeni zaposlenici neposredno opažali, nazočili ili svjedočili bilo kojoj nesreći ili incidentu, dapače, Agencija nije u poziciji davatelja, nego primatelja obavijesti o istima, te je time prijedlog takve obveze Agencije nelogičan, a predložena obveza suvišna. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
67 SINDIKAT PROMETNIKA VLAKOVA HRVATSKE Sigurnosne preporuke, Članak 135. čl. 135. stavak 1. treba glasiti: Istražno tijelo u svrhu ostvarivanja ciljeva istraživanja iz članka 128. stavka 1. ovoga Zakona daje sigurnosne preporuke i preporučuje zabranu određenog postupanja. obrazloženje: Istražno tijelo osim preporuke treba imati ovlast preporučiti ponašanje za koje nedvojbeno utvrde da je prouzročilo ozbiljnu nesreću, nesreću ili incident. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
68 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. XVI. ISTRAŽIVANJE NESREĆA I INCIDENATA, Obveze upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika Temeljem dosadašnjeg iskustva smatramo da bi obveze upravitelja infrastrukture i željezničkih prijevoznika glede ponovne uspostave prometa trebale biti detaljnije propisane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
69 Darko Bukal Obveze upravitelja infrastrukture i željezničkog prijevoznika, Članak 136. (1) Upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik moraju, u okviru sustava upravljanja sigurnošću, uspostaviti postupke kojima se osigurava da se nesreće, incidenti, izbjegnute nesreće i ostale opasne pojave prijavljuju, istražuju i analiziraju te da se poduzimaju potrebne mjere za njihovo sprječavanje. (2) O provedenom istraživanju ozbiljne nesreće, nesreće ili incidenta, upravitelj infrastrukture i željeznički prijevoznik dužni su u najkraćem mogućem vremenu, a najkasnije u roku šest mjeseci nakon ozbiljne nesreće ili nesreće, odnosno u roku tri mjeseca nakon incidenta, dostaviti Istražnom tijelu izvješće i analizu iz stavka 2. ovoga članka. U članku 136. brisati cijeli stavak 1., dok stavci 2. i 3. postaju 1. i 2. - odredba nema utemeljenja u smislu Prijedloga zakona i njegove primjene (sigurnost i interoperabilnost željezničkog sustava, te je kao takva primjenjiva i imperativna ev. u Zakonu o željeznici). Nije prihvaćen U glavi III. Razvoj i upravljanje sigurnošću propisani su sastavni dijelovi sustava upravljanja sigurnosti, a u skladu s obvezom prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/798.
70 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. Unutarnji red, Članak 137. Stavak 7. Predlažemo stavak zadržati kako je u važećem Zakonu o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava, članku 120. koji uređuje unutarnji red, tako da glasi: "Upravitelj infrastrukture odgovoran je za održavanje unutarnjeg reda u pružnom pojasu, a željeznički prijevoznik za održavanje unutarnjeg reda u vlakovima." Obrazloženje: U prijedlogu Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava kroz izmjenu naziva "vlakova" u "vozila" predlažu se nove obaveze za željezničkog prijevoznika unatoč stavku 2. gdje stoji da "U pružnom pojasu dozvoljen je pristup i kretanje fizičkih osoba i cestovnih vozila samo na mjestima koja odredi upravitelj infrastrukture." te je očito da ulaz na područje pružnog pojasa na mjestima na kojima upravitelj infrastrukture nije dozvolio je zabranjeno. Zbog svega navedenog željeznički prijevoznik nema utjecaja na održavanje unutarnjeg reda u vozilima štoviše upravitelj infrastrukture određuje i pristup vlaku. Nije prihvaćen Intencija je bila da odgovornost za eventualna otuđivanja dijelova i oštećivanja vozila bude i na prijevozniku, koji se mora aktivnije uključiti u zaštitu vozila koje koristi za prijevoz vlakova. S obzirom na stvarnu situaciju širom željezničke mreže koja dozvoljava gotovo nesmetan pristup neovlaštenim osobama te činjenicu da naknada koju prijevoznici plaćaju upravitelju infrastrukture za zauzeće kolosijeka po dužnom metru vozila ne može rezultirati dodatnom fizičkom zaštitom pružnog pojasa u smislu zaštite vozila, potrebno je da prijevoznik (kao dobar gospodar) donese mjere koje će rezultirati smanjenjem troškova zbog otuđivanja dijelova i oštećivanja vozila, a koje će trebati uskladiti i s upraviteljem infrastrukture.
71 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Unutarnji red, Članak 137. Stavak 4. - Nije jasno da li se „stručno osposobljavanje za obavljanje poslova na siguran način“ odnosi na stručno osposobljavanje koje je opisano u članku 109. ovog prijedloga Zakona, ili se odnosi na područje zaštite na radu, a koje je detaljno opisano Zakonom o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) i Pravilnikom o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14). Na primjer, u članku 85. stavak 1. podstavak c. ovog prijedloga Zakona razdvojeni su pojmovi "stručno" i "sigurno". Molimo da se razmotri drugačija formulacija stavka 4. kako bi se eliminirala nedoumica u tumačenju. Prihvaćen Prihvaća se.
72 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Prekršaji pravnih i fizičkih osoba čiji djelatnici i sredstva, odnosno djelatnost, podliježu inspekcijskom nadzoru, Članak 145. Stavak 5. točka 12. - Ako se prihvati prijedlog dopune članka 105. u zagradu dodati stavke 3., 4. i 5. Nije prihvaćen Opisi prekršaja moraju biti jasni i precizni uvažavajući načelo određenosti bića djela te je potrebno razdvojiti u zasebne stavke različite prekršaje za dva različita prekršajna subjekta koja navodite. Nije moguće kažnjavati za nešto što se u konkretnom slučaju (stručna osposobljenost) ne treba uzeti u obzir.
73 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Prekršaji pravnih i fizičkih osoba čiji djelatnici i sredstva, odnosno djelatnost, podliježu inspekcijskom nadzoru, Članak 145. Stavak 5. točka 11. - Umjesto riječi „kojeg zapošljava“ treba stajati: “koji samostalno obavlja poslove“. Nije prihvaćen Opis prekršaja mora biti usklađen s normativnim dijelom.
74 Rail Cargo Carrier-Croatia d.o.o. XX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Provedbeni propisi Rok za donošenje pravilnika od 5 godina naveden u članku 153 smatramo predugim s obzirom da prijevoznici imaju dosta poteškoća glede primjene postojećih provedbenih propisa. Primljeno na znanje U Zakonu je predviđeno „najkasnije u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.“, zbog velikog broja pravilnika koje je potrebno donijeti i opsežnosti materije koju je potrebno urediti. Utvrđeno je samo najkasnije, naravno da će pravilnici za kojima postoji potreba donijeti u najkraćem mogućem roku.
75 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Provedbeni propisi, Članak 153. Stavak 1. - Smatramo da je rok za donošenje pravilnika iz članka 84. stavaka 10. i 11. od 5 godina predug. Dva pravilnika (tehnički uvjeti za građevinski infrastrukturni podsustav i njegovo održavanje te tehnički uvjeti za elektroenergetski infrastrukturni podsustav i njegovo održavanje) nisu doneseni u zakonskom roku koji je predvidio Zakon koji je trenutno na snazi i novih 5 godina predstavlja predugi rok, koji posljedično odgađa usklađivanje internih akata HŽ Infrastrukture d.o.o. Predlažemo da rok za izradu navedenih pravilnika bude jednu godinu od dana stupanja na snagu ovog Zakona. Primljeno na znanje U Zakonu je predviđeno „najkasnije u roku pet godina od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.“, zbog velikog broja pravilnika koje je potrebno donijeti i opsežnosti materije koju je potrebno urediti. Utvrđeno je samo najkasnije, naravno da će pravilnici za kojima postoji potreba donijeti u najkraćem mogućem roku.
76 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Provedbeni propisi, Članak 153. Stavak 3. točka g. - Krivi broj NN. Točan je: 105/08 Prihvaćen Prihvaća se.
77 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Provedbeni propisi, Članak 153. Stavak 3. točka f. - Treba brisati jer ovaj pravilnik je stavljen van snage donošenjem Pravilnika o načinu osiguravanja prometa na željezničko-cestovnim prijelazima i pješačkim prijelazima preko pruge (NN 111/2015). Prihvaćen Prihvaća se.
78 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Provedbeni propisi, Članak 153. Stavak 2. točka g. - Nije jasno na što se odnosi broj NN 101/15. Koliko je nama poznato, pravilnik nije imao izmjena. Prihvaćen Prihvaća se.
79 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. Prestanak važenja propisa, Članak 154. S obzirom da nije produljena njihova primjena, treba staviti van snage i: 1. Pravilnik o tehničkim uvjetima kojima mora udovoljavati željeznički elektroenergetski infrastrukturni podsustav (donesen na temelju Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu 2007) 2. Odluka o uvjetima za izdavanje posebnog dijela Potvrde o sigurnosti (dio B) (donesena na temelju Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava 2013) Prihvaćen Prihvaća se.
80 HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o. 2. OPIS PODSUSTAVA, 2.1. Građevinski podsustav Predlažemo dopuniti tekst tako da glasi: Tračnice, skretnice, željezničko-cestovni prijelazi, građevinske konstrukcije (mostovi, tuneli itd.), sastavni dijelovi kolodvora povezani sa željeznicom (uključujući ulaze, perone, područja pristupa, mjesta za servisiranje željezničkih vozila, toalete i sustave za informiranje putnika, kao i karakteristike njihove pristupačnosti za osobe s invaliditetom i osobe s ograničenom pokretljivošću), sigurnosna i zaštitna oprema. Nije prihvaćen Obveza prijenosa pravne stečevine Europske unije, Direktiva 2016/797.