Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti Naputku o načinu uporabe, vraćanja i obnavljanja udžbenika i drugih obrazovnih materijala financiranih sredstvima iz Državnoga proračuna

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Vanja Jurilj NAPUTAK Poštovani, predlažemo izmjenu termina biblioteka (udžbenika) u termin zbirka (udžbenika) u Članku 1., stavku 3. Termin knjižnica (biblioteka) je prema profesionalnome određenju uređena zbirka pisane, tiskane ili druge grafičke, zvučne, vizualne i elektroničke građe (uključujući filmove, fotografije, vrpce, mikrooblike, diskove i računalne datoteke te programe); naziv za zgradu ili prostor u kojem je zbirka smještena, izgrađen i opremljen za tu namjenu. Knjižničnu građu sustavno odabire, prikuplja, stručno obrađuje, pohranjuje, zaštićuje, priprema i daje na korištenje (čitanje, učenje, stručno i znanstveno istraživanje) stručno osoblje - knjižničari (bibliotekari). Prema važećim dokumentima, a i prema Zakonu o udžbenicima i predloženome Naputku, udžbenici nisu dio knjižničnoga fonda školskih knjižnica, nisu stručno obrađeni niti pohranjeni. U skladu s navedenim, smatramo naziv zbirka udžbenika primjerenijim i točnijim određenjem. Vanja Jurilj predsjednica Hrvatske udruge školskih knjižničara Prihvaćen Prihvaća se. Hvala na sugestiji.
2 Maja Blagaić NAPUTAK ČLANAK 1. Postavlja se pitanje tko je i po kojim kriterijima nadležan procjenjivati je li udžbenik „u uporabnom, odnosno primjerenom stanju“ te što se smatra „cjelovitim, konzistentnim i čitljivim udžbenikom“. Kriteriji nisu jasno određeni, a takav je rad vrlo zahtjevan i nije dodatno vrednovan. ČLANAK 2. Stavak 1. propisuje da „osobe koje ovlaste ravnatelji da u suradnji s razrednicima osiguraju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika “ vrlo je neodređen jer ravnatelj može, prema vlastitoj procjeni, neravnomjerno rasporediti dani posao. Stavak bi trebalo dodatno precizirati jer se takav dodatni rad mora posebno vrednovati ukoliko prelazi redovne obveze onih zaposlenika zaduženih za taj posao. U stavku 2. nejasno je kako učenici moraju svojim potpisom potvrditi preuzimanje udžbenika ako se primjerice radi o prvašićima koji ne znaju pisati, tako da je potrebno promijeniti taj stavak. Stavak 6. Kontrola udžbenika u smislu ovog stavka cjelogodišnji je posao, a također i posao koji je nemoguće odraditi kao je predloženo. Zabraniti učenicima da označavaju tekstove koji „nisu radnog karaktera“ potrebno je specificirati jer učenici često podcrtavaju one dijelove koji oni sami smatraju bitnim i to kao dio procesa učenja i pamćenja. Ova kontrola potrebna je tijekom čitave godine te bi trebalo jasnije odrediti kako rasporediti posao iz ovog stavka. Također, kao što je već napisano od drugih sudionika ovog savjetovanja, Ministarstvo bi, od početka distribucije udžbenika školama trebalo osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika jer bi isti olakšalo ukupnu evidenciju, no svakako bi taj rad valjalo dodatno vrednovati. ČLANAK 4. i 5. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Zahvaljujemo na komentarima. Dio vezan uz članke 4. i 5. se prihvaća, kao i dio vezan uz preuzimanje udžbenika za učenike prvog razreda osnovne škole.
3 Savez udruga za mlade i studente s invaliditetom SUMSI NAPUTAK Prijedlogom nisu obuhvaćeni udžbenici za učenike s teškoćama, konkretno za slijepe i slabovidne učenike. Dakle, ne radi se o izradi novog materijala, nego o prilagodbi postojećeg, prenošenju sadržaja koji je već tiskan i dostupan u drugačiji oblik koji mogu čitati slijepe i slabovidne osobe. To znači da osobe koje rade prilagodbu ne trebaju biti posebni stručnjaci, nego informatički pismene osobe koje mogu grafički i digitalno što kvalitetnije kroz takav proces prenijeti vizualne zapise u druge formate. Osim nepostojanja standarda za brajevo pismo, ne postoje niti standardi opisa slika, izrade grafika, karata i slične udžbeničke građe koju koriste učenici za savladavanje gradiva. Mišljenja smo da opise trebaju napraviti autori jer znaju što su umetnutom fotografijom ili prikazom htjeli reći. Inače to može svatko tumačiti na subjektivan način što nije nužno i točno značenje prikazanog. Također Ministarstvo bi trebalo biti mjesto dostave prilagođene literature gdje bi se vodila evidencija prilagođenih naslova te bi tako nastavnici koji imaju slijepog/slabovidnog učenika u razredu, mogli birati između već prilagođenih knjiga da se taj proces ne mora uvijek ispočetka odrađivati. Osim toga, učenici s oštećenjima vida bi trebali također knjige imati na vrijeme, kad i drugi učenici. Sada je praksa da se s početkom školske godine tek potpisuju ugovori s organizacijama koje rade takve prilagodbe. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Prilagodba udžbenika za učenike s teškoćama odvija se po proceduri koja nije dio ovog naputka. U Katalog odobrenih udžbenika ući će svi prilagođeni udžbenici i škole će ih moći birati ovisno o potrebi.
4 Ivo Elezović NAPUTAK Prijedlog: Predlažemo da se u obvezu otkupa udžbenika uvrste i udžbenici koji su nužni nastavnicima u njihovom poslu. Obrazloženje: Nastavnik u izvršavanju svog posla mora imati osigurane resurse u koje svakako spadaju i udžbenici. Ovim zahtijevom eliminirati će se koruptivno djelovanje u izboru udžbenika. Nastavnik mora birati udžbenik prema njegovoj kvaliteti a ne prema tome da li mu je poklonjen ili ne. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Zakon predviđa da se naputkom regulira postupanje s udžbenicima, a ne regulira za koga se sufinanciraju udžbenici.
5 IGOR SOLDIĆ NAPUTAK Predlažem da se u Naputak doda odredba: "Ministarstvo će do početka distribucije udžbenika školama osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ministarstvo planira nabavku programa.
6 Tonka Brailo NAPUTAK, Članak 1. Za rad osoba koje bi trebale procjenjivati cjelovitost udžbenika nije predviđeno nikakvo dodatno vrednovanje. Kriteriji nisu jasno određeni, a takav je rad vrlo zahtjevan i nije dodatno vrednovan. Nije jasno definirano po kojim kriterijima je udžbenik "u uporabnom, odnosno primjerenom stanju" te što se smatra "cjelovitim, konzistentnim i čitljivim udžbenikom." Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak daje okvirne kriterije koji bi trebali biti dovoljni za procjenu stanja udžbenika.
7 Ana Hinić NAPUTAK, Članak 1. Tko je i po kojim kriterijima nadležan procjenjivati je li udžbenik „u uporabnom, odnosno primjerenom stanju“? Kriteriji nisu jasno određeni. Što se smatra „cjelovitim, konzistentnim i čitljivim udžbenikom“? Moglo bi biti jasno što se misli pod „cjelovitim“, jer bi to prema Rječniku hrvatskoga jezika Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža značilo onaj koji je „potpun, sveobuhvatan, cjelokupan“, što bi trebalo značiti kako je i čitljiv. Nije mi jasno što se misli pod pojmom „konzistentan“. Na koji će način osoba koja je zadužena za ovakav rad provjeravati čvrsoću, odnosno postojanost, odnosno sažetost, odnosno zbijenost, odnosno stalnost, odnosno izdržljivost udžbenika (prema Rječnik hrvatskoga jezika, Leksikografski zavod Miroslav krleža, ŠK, Zagreb, 2000., Veliki rječnih stranih riječi izraza i kratica, Željko Klaić, Zora, Zagreb, 1974.). Konzistentnost udžbenika se utvrđuje prije početka njegove upotrebe. Za rad osoba koje bi trebale procjenjivati cjelovitost udžbenika nije predviđeno nikakvo dodatno vrednovanje. Učitelj koji radi u npr. jedanaest odjeljenja, tako bi trebao napraviti procjenu cjelovitosti preko 200 udžbenika. Jedan od udžbenika Povijesti ima 318 stranica. Ja, kao učiteljica, nemam učionicu niti kabinet niti drugi adekvatan prostor u kojem bih mogla obavljati takav dodatan posao. Koji se ne vrednuje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak daje okvirne kriterije koji bi trebali biti dovoljni za procjenu stanja udžbenika.
8 Jelena Dimec NAPUTAK, Članak 1. ČLANAK 1. Postavlja se pitanje tko je i po kojim kriterijima nadležan procjenjivati je li udžbenik „u uporabnom, odnosno primjerenom stanju“ te što se smatra „cjelovitim, konzistentnim i čitljivim udžbenikom“. Kriteriji nisu jasno određeni, a takav je rad vrlo zahtjevan i nije dodatno vrednovan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak daje okvirne kriterije koji bi trebali biti dovoljni za procjenu stanja udžbenika.
9 Sindikat hrvatskih učitelja NAPUTAK, Članak 1. Nije jasno određeno tko je i po kojim kriterijima nadležan procjenjivati je li udžbenik „u uporabnom, odnosno primjerenom stanju“ te što se smatra „cjelovitim, konzistentnim i čitljivim udžbenikom“. Kako je takav rad zahtjevan i odgovoran predlaže se dodatno vrednovanje tog rada te određivanje jasnijih kriterija procjene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak daje okvirne kriterije koji bi trebali biti dovoljni za procjenu stanja udžbenika.
10 Patrizia Pitacco NAPUTAK, Članak 1. Na razini škole, tko će odlučivati o uporabnom stanju pojedinog udžbenika? Priča o besplatnim udžbenicima nije novina. Hvalevrijedan je to postupak. Poznato nam je koliko udžbenici utječu na kučni budžet. Iako smatram da tome nije mjesto u dokumentu poput ovo Naputka, poznavajući sustav korisnika i davatelja usluga u sustavu odgoja i obrazovanja, da ne bude nepotrebnih tenzija i nesuglasica, bilo bi jako dobro odrediti kriterije procjene uporabnog stanja udžbenika i tko će biti odgovoran za završnu procjenu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak daje okvirne kriterije koji bi trebali biti dovoljni za procjenu stanja udžbenika.
11 Tonka Brailo NAPUTAK, Članak 2. Stavak 1. propisuje da „osobe koje ovlaste ravnatelji da u suradnji s razrednicima osiguraju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika “ vrlo je neodređen jer ravnatelj može, prema vlastitoj procjeni, neravnomjerno rasporediti dani posao. Stavak bi trebalo dodatno precizirati jer se takav dodatni rad mora posebno vrednovati ukoliko prelazi redovne obveze onih zaposlenika zaduženih za taj posao. U stavku 2. nejasno je kako učenici moraju svojim potpisom potvrditi preuzimanje udžbenika ako se primjerice radi o prvašićima koji ne znaju pisati, tako da je potrebno promijeniti taj stavak. Stavak 6. Kontrola udžbenika u smislu ovog stavka cjelogodišnji je posao, a također i posao koji je nemoguće odraditi kao je predloženo. Zabraniti učenicima da označavaju tekstove koji „nisu radnog karaktera“ potrebno je specificirati jer učenici često podcrtavaju one dijelove koji oni sami smatraju bitnim i to kao dio procesa učenja i pamćenja. Ova kontrola potrebna je tijekom čitave godine te bi trebalo jasnije odrediti kako rasporediti posao iz ovog stavka. Također, kao što je već napisano od drugih sudionika ovog savjetovanja, Ministarstvo bi, od početka distribucije udžbenika školama trebalo osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika jer bi isti olakšalo ukupnu evidenciju, no svakako bi taj rad valjalo dodatno vrednovati. Razrednik na početku i kraju školske godine ima velike obaveze i dodati slaganje kompleta, nošenje knjiga i organiziranje popisa veliko je dodatno opterećenje za svakog razrednika. Mislim da fizički posao prenošenja, preslagivanja, kompletiranja udžbenika ne bi trebao biti u onom opisu ostali poslovi te bi takav posao trebalo dodatno platiti učiteljima. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
12 Ana Hinić NAPUTAK, Članak 2. Stavak 1. propisuje da „osobe koje ovlaste ravnatelji da u suradnji s razrednicima osiguraju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika “ vrlo je neodređen jer ravnatelj može, prema vlastitoj procjeni, neravnomjerno rasporediti dani posao. Stavak bi trebalo dodatno precizirati jer se takav dodatni rad mora posebno vrednovati ukoliko prelazi redovne obveze onih zaposlenika zaduženih za taj posao. U stavku 2. nejasno je kako učenici moraju svojim potpisom potvrditi preuzimanje udžbenika ako se primjerice radi o prvašićima koji ne znaju pisati, tako da je potrebno promijeniti taj stavak. Stavak 6. Kontrola udžbenika u smislu ovog stavka cjelogodišnji je posao, a također i posao koji je nemoguće odraditi kao je predloženo. Zabraniti učenicima da označavaju tekstove koji „nisu radnog karaktera“ potrebno je specificirati jer učenici često podcrtavaju one dijelove koji oni sami smatraju bitnim i to kao dio procesa učenja i pamćenja. Ova kontrola potrebna je tijekom čitave godine te bi trebalo jasnije odrediti kako rasporediti posao iz ovog stavka. Također, kao što je već napisano od drugih sudionika ovog savjetovanja, Ministarstvo bi, od početka distribucije udžbenika školama trebalo osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika jer bi isti olakšalo ukupnu evidenciju, no svakako bi taj rad valjalo dodatno vrednovati. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se sugestija vezano uz učenike prvog razreda osnovne škole, a što se dodatnog posla tiče svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
13 Jelena Dimec NAPUTAK, Članak 2. Stavak 1. propisuje da „osobe koje ovlaste ravnatelji da u suradnji s razrednicima osiguraju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika “ vrlo je neodređen jer ravnatelj može, prema vlastitoj procjeni, neravnomjerno rasporediti dani posao. Stavak bi trebalo dodatno precizirati jer se takav dodatni rad mora posebno vrednovati ukoliko prelazi redovne obveze onih zaposlenika zaduženih za taj posao. U stavku 2. nejasno je kako učenici moraju svojim potpisom potvrditi preuzimanje udžbenika ako se primjerice radi o prvašićima koji ne znaju pisati, tako da je potrebno promijeniti taj stavak. Stavak 6. Kontrola udžbenika u smislu ovog stavka cjelogodišnji je posao, a također i posao koji je nemoguće odraditi kao je predloženo. Zabraniti učenicima da označavaju tekstove koji „nisu radnog karaktera“ potrebno je specificirati jer učenici često podcrtavaju one dijelove koji oni sami smatraju bitnim i to kao dio procesa učenja i pamćenja. Ova kontrola potrebna je tijekom čitave godine te bi trebalo jasnije odrediti kako rasporediti posao iz ovog stavka. Također, kao što je već napisano od drugih sudionika ovog savjetovanja, Ministarstvo bi, od početka distribucije udžbenika školama trebalo osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika jer bi isti olakšalo ukupnu evidenciju, no svakako bi taj rad valjalo dodatno vrednovati. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se sugestija vezano uz učenike prvog razreda osnovne škole, a što se dodatnog posla tiče svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
14 Sindikat hrvatskih učitelja NAPUTAK, Članak 2. Kontrola udžbenika u smislu stavka 6. cjelogodišnji je posao, a također i posao koji je nemoguće odraditi kao je predloženo. Zabraniti učenicima da označavaju tekstove koji „nisu radnog karaktera“ potrebno je također pojasniti jer učenici često podcrtavaju sve dijelove za koje oni sami smatraju bitnim i to kao dio procesa učenja i pamćenja. Postavlja se pitanje tko će i kako će se uopće u praksi moći kontrolirati podcrtavanje tijekom čitave godine te bi trebalo jasnije odrediti kako rasporediti posao iz ovog stavka. Također, kao što je već napisano od drugih sudionika ovog savjetovanja, Ministarstvo bi, od početka distribucije udžbenika školama trebalo osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika jer bi isti olakšalo ukupnu evidenciju, no svakako bi taj rad valjalo dodatno vrednovati. Ujedno se postavlja pitanje koje su sankcije za nepoštivanje obveza učenika, roditelja ili skrbnika oko vraćanja neoštećenih materijala (stavak 4), nepoštivanja obveza iz stavka 6. te tko je odgovoran za kontrolu provođenja obveza iz stavka 4. i 6. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se sugestija vezano sankcioniranje, a što se dodatnog posla tiče svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
15 Sindikat hrvatskih učitelja NAPUTAK, Članak 2. Stavak 1. propisuje da „osobe koje ovlaste ravnatelji da u suradnji s razrednicima osiguraju svakom učeniku udžbenike za sve obvezne predmete, na način da svi dobiju razmjerno jednak broj novih i starih udžbenika“ vrlo je neodređen jer ravnatelj može, prema vlastitoj procjeni, neravnomjerno rasporediti taj posao. Posao biti trebao biti ravnomjerno raspoređen te dodatno vrednovan, a ne da se događa da je svo opterećenje na jednoj osobi (što su, u praksi, najčešće razrednici). Stavak bi trebalo precizirati, a također bi trebalo nadodati da se takav rad mora dodatno vrednovati ukoliko prelazi redovne obveze onih zaposlenika zaduženih za taj posao. U stavku 2. nejasno je kako učenici moraju svojim potpisom potvrditi preuzimanje udžbenika ako se primjerice radi o prvašićima koji ne znaju pisati, tako da je potrebno promijeniti taj stavak. Nije prihvaćen Djelomično se prihvaća. Prihvaća se sugestija vezano uz učenike prvog razreda osnovne škole, a što se dodatnog posla tiče svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
16 Nada Lovrić NAPUTAK, Članak 2. Iskustvo prikupljanja i distribucije udžbenika (osim povrata) već smo imali. I tada i sada ne vidim da je MZO odlučilo taj dodatni posao i dodatno financijski vrednovati. Dakle predlažem da se taj posao vrednuje s ukupno 4 sata plaćenog rada po svakom kompletu udžbenika (tj. po učeniku koji ga dobiva na korištenja). Svi navedeni poslovi, kompletiranje udžbenika, vođenje brige o izjavama učenika i roditelja, procjena istrošenosti udžbenika, povrat udžbenika ... uistinu trebaju biti i posebno plaćeni jer se do sada nisu pojavljivali, a i neće ih obavljati svi nastavnici. Obračun i isplata...predlažem na kraju školske godine po odrađenom poslu. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
17 Dunja Klarić NAPUTAK, Članak 2. Potrebno je definirati ulogu razrednika ili podjelu udžbenika prepustiti predmetnim učiteljima. Razrednik na početku i kraju školske godine ima velike obaveze i dodati slaganje kompleta, nošenje knjiga i organiziranje popisa veliko je dodatno opterećenje za svakog razrednika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Razredu zaduženja i poslova određuje ravnatelj.
18 Josip Rihtarić NAPUTAK, Članak 2. Predlažem da se stavak (2) ovog članka izmijeni na sljedeći način: "Preuzimanje udžbenika odvija se prvog dana nastave ili na kraju nastavne godine, nakon zadnjeg održanog sata određenog nastavnog predmeta, na način da učenici vrate udžbenike za tekuću školsku godinu, te preuzmu udžbenike za sljedeću školsku godinu. Učenici svojim potpisom potvrđuju preuzimanje udžbenika i izjave koju nose roditeljima na potpis." Obrazloženje: Nema potrebe da prikupljeni udžbenici tijekom ljeta budu u školama. Škole, u pravilu, nemaju predviđene prostorije za smještaj udžbenika, niti u učionicama nema dovoljno mjesta u nastavničkim ormarima gdje bi bili smješteni. U mnogim školama se tijekom ljeta izvode soboslikarski i drugi slični građevinski radovi, čime može doći do dodatnog oštećenja udžbenika koji će tijekom ljeta biti na školskim klupama. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Ako će biti potrebno dokupiti udžbenike ili nabaviti nove udžbenike za nove kurikulume isto neće biti moguće do kraja prethodne školske godine.
19 Tea Marmilić NAPUTAK, Članak 2. (1) Mišljenja da sam da je posao prikupljanja i procjenjivanja stanja udžbenika prilično opsežan i zahtjevan i da nikako razrednik ne bi trebao biti zadužen za obavljanje tog posla, već predmetni učitelji svaki za svoj predmet. Ovim se poslom dodatno opterećuju učitelji (a nigdje se ne spominje povećanje plaće). (6) Razumijem potrebu da se zabrani crtanje i pisanje po udžbenicima, no smatram da se zabranom označavanja teksta učenici ograničavaju i otežava im se učenje. Učenici bi trebali prije vraćanja udžbenika obrisati sve što su u njemu označili i tek takvog ga vratiti u školu na daljnje korištenje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova.
20 Nataša Ostojić NAPUTAK, Članak 2. Predlažem da se za posao prikupljanja starih udžbenika, procjenu upotrebljivosti i podjelu novih udžbenika umjesto razrednika zaduže predmetni učitelji / profesori. Udžbenike prikuplja predmetni učitelj zadnji sat tog predmeta, a nove udžbenike dijeli učenicima prvi sat u novoj školskoj godini. Imali smo iskustva sa zaduženjem razrednika i na ovaj se način pojednostavljuje cijeli posao - izbjegava se nošenje, razmještanje udžbenika po cijeloj školi, a nije zanemarivo ni to da se posao ravnomjerno podijeli na sve. Provodimo ga na taj način uspješno već nekoliko godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Naputak omogućava ravnatelju odnosno školi da razrade način rada te mogu ovlastiti predmetne učitelje da na opisani način postupaju.
21 Dinko Marin NAPUTAK, Članak 2. čl.2 stavak6. Pitanje je tko će to kontrolirati na udžbenici moraju biti omotali. Razumijem smiso ovog propisa, ali zabraniti učenicima da unutar teksta označavaju za vrijeme učenja ono što smatraju važnim je u potpunosti nebuloznoo. Pa i to je jedan od načina kako djeca uče. Na temelju dosadašnjeg radnog iskustva nisam doživio da učenik ne pocrtava tekst iz udžbenika kojeg smatra važnim. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 Dinko Marin NAPUTAK, Članak 2. Čl.2. stavak 1. Dakle ponovno se dodatnim poslovima opterećuju razrednici. Zar će razrednici morati slagati i kompletirati udžbenike za svakog učenika i prenositi u učionice? To nije posao razrednika stoga bi ovaj članak trebalo dodatno precizirati. Dodatno opterećenje razrednika, a i ostalih učitelja koje naravno nitko neće platiti. Članak je potrebno bolje formulirati, gdje bi bilo jasvim jasno što je posao razrednika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo da su zadaće dovoljno definirane, a svi poslovi ne mogu biti eksplicitno popisani, no spomenuti poslovi spadaju u kategoriju ostalih poslova
23 Bojan Lazić NAPUTAK, Članak 2. Budući se u dopisu Ministarstva svim školama spominje osiguravanje odgovarajućeg programa za evidenciju posuđenih udžbenika, citiram: "Ministarstvo znanosti i obrazovanja osigurat će program koji će Vam pomoći u vođenju evidencije udžbenika." Predlažem, stoga, da se u članak 2. uglavi i takva odredba, kao poseban stavak, koji bi glasio: "Ministarstvo će do početka distribucije udžbenika školama osigurati program koji će služiti za vođenje evidencije posuđenih udžbenika." Obrazloženje: Navedeni program bi svakako osigurao kvalitetnije vođenje računa o cirkulaciji poklonjenih udžbenika, te bi se, posebice u velikim školama, značajno olakšalo pitanje evidencije i zaduživanje učenika, odnosno njihovih roditelja. Također, uglavljivanjem ove odredbe u naputak bi se Ministarstvo obvezalo ispuniti obećanje navedeno u mailu upućenom svim školama, te navedeno ne bi ostalo samo na razini neispunjenog obećanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ministarstvo planira nabavku programa.
24 Tonka Brailo NAPUTAK, Članak 3. Potrebno je definirati tko i kako naplaćuje štetu i koje su sankcije za one koji istu ne nadoknade? Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Način naplate određuje škola, a u članak je dodan novi stavak koji kaže da učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.
25 Jadranka Solar-Šorgić NAPUTAK, Članak 3. Predviđeni iznos za oštećeni udžbenik od 50% kataloške cijene udžbenika je premali. oštećeni udžbenik treba platiti u punom izosu ili barem 75% cijene. Tko će te novce prikupljati ( neće valjda razrednici ) i kako će se to evidentirati - uplatnicom, ili ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo da je predloženi postotak primjeren, a način plaćanja definira škola.
26 Mira Čuvidić NAPUTAK, Članak 3. Poštovani! " Ako učenici izgube ili zbog nepažljivog postupanja onemoguće ponovo korištenje udžbenika predviđenih za višegodišnje korištenje, dužni su nadoknaditi štetu u iznosu od 50% kataloške cijene udžbenika." Potpuno se slažem da treba nadoknaditi štetu zbog nepažljivog postupanja s udžbenikom. Ali tko je osoba zadužena za to? Ako učenik vrati udžbenik kojemu nedostaje 1-2 stranice, u kojemu je nešto podcrtano...Može li se takav udžbenik uporabiti sljedeće školske godine ili učenik treba nadoknaditi štetu? Nadam se da ćemo dobiti detaljnije smjernice o navedenim i sličnim pitanjima. Srdačan pozdrav! Mira Čuvidić Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo da su dane smjernice dovoljne za procjenu udžbenika.
27 Ivo Elezović NAPUTAK, Članak 3. Prijedlog: Predlažemo da učenici srednje škole smiju zadržati udžbenike iz predmeta obveznih na državnoj maturi. Obrazloženje: Za pripremu polaganja državne mature učenik mora obnoviti znanje cjelokupnog gradiva srednje škole za što su neophodni udžbenici. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Vraćeni udžbenici ostat će u školi i mogu se ponovo posuđivati učenicima.
28 Dunja Klarić NAPUTAK, Članak 3. Tko i kako naplaćuje štetu i koje su sankcije za one koji istu ne nadoknade? Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Način naplate određuje škola, a u članak je dodan novi stavak koji kaže da ščenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.
29 Josip Rihtarić NAPUTAK, Članak 3. Potrebno je precizirati sadržaj stavka (7.) članka 1. i stavka (1.) članka 3. na način da se dopuni stavak (1.) ovog članka na sljedeći način: "Nakon četvrte godine uporabe udžbenika, smatra se da je vijek trajanja udžbenika istekao te učenici nisu dužni vraćati te udžbenike." Ako ih vrate, može se precizirati naputkom da ih škola može prikupiti i prodati u stari papir. ili "Nakon treće godine uporabe udžbenika, udžbenici se daju na korištenje sljedećim generacijama bez obveze vraćanja i bez obveza da se po tim udžbenicima ne smije bilježiti, podcrtvati i sl." Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Naputak kaže kako je predviđeno korištenje udžbenika 4 godine.
30 Tea Marmilić NAPUTAK, Članak 3. (1) Smatram da je plaćanje 50% kataloške cijene udžbenika premalo, već da bi ga trebalo naplatiti 100% (po punoj cijeni). Zašto bi te troškove (preostalih 50% ) plaćalo ministarstvo (porezni obveznici) ? (2) Potrebno je svakako definirati tko će u školi preuzimati vraćene udžbenike i provjeriti jesu li u uporabnom stanju i kako se u slučaju da nisu u uporabnom stanju postupa. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Smatramo da je predloženi iznos primjeren, a detalje samog postupanja propisuje škola.
31 IGOR SOLDIĆ NAPUTAK, Članak 3. Potrebno je definirati koje su sankcije za učenike/roditelje u slučaju nepodmirene štete. Prihvaćen Prihvaća se. U članak je dodan novi stavak koji kaže da učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.
32 Nataša Ostojić NAPUTAK, Članak 3. Potrebno je definirati tko prikuplja ta sredstva i koje su sankcije u slučaju nepodmirenih računa. Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Način naplate određuje škola, a u članak je dodan novi stavak koji kaže da učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu.
33 MARKO RAJIĆ NAPUTAK, Članak 3. Kako reagirati ako učenici donesu uništene udžbenike (ili izgube udžbenik) i kažu vam da nemaju novaca za plaćanje kazne za uništene udžbenike ili kažu da ne žele, iz inata, platiti dotičnu kaznu? Kako reagirati ako učenici 8. razreda izgube udžbenik i ne plate kaznu, nego pokupe svjedodžbu i odu iz škole? Tko će nadoknaditi te gubitke? Djelomično prihvaćen Djelomično se prihvaća. Način naplate određuje škola, a u članak je dodan novi stavak koji kaže da učenik koji ne vrati udžbenike koje je zadužio prethodne školske godine, odnosno ne nadoknadi štetu iz stavka 1. ovoga članka neće moći zadužiti udžbenike za novu školsku godinu. Što se tiče učenika osmih razreda, primjenjuje se isti mehanizam kao i za knjige posuđene u školskoj knjižnici.
34 Tonka Brailo NAPUTAK, Članak 4. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Prihvaćen Prihvaća se.
35 Ana Hinić NAPUTAK, Članak 4. ČLANAK 4. i 5. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Prihvaćen Prihvaća se.
36 Jelena Dimec NAPUTAK, Članak 4. ČLANAK 4. i 5. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Prihvaćen Prihvaća se.
37 Sindikat hrvatskih učitelja NAPUTAK, Članak 4. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Prihvaćen Prihvaća se.
38 Sindikat hrvatskih učitelja NAPUTAK, Članak 5. Besplatni udžbenici i drugi obrazovni materijali zapravo su materijali koje plaćaju porezni obveznici te bi ih trebalo kao takve i definirati, odnosno definirati ih u člancima kao udžbenike i druge obrazovne materijale financirane iz sredstava državnog proračuna . Prihvaćen Prihvaća se.
39 Marija Majdak Forjan NAPUTAK, Članak 5. U Članku 5. stavku (4) smatram da zbog upotrebe atlasa kroz četveregodišnje osnovnoškolsko obrazovanje isti nije potrebno vraćati školi. Nije prihvaćen Ne prihvaća se. Udžbenike i druge obrazovne materijale koji su namijenjeni višegodišnjem korištenju učenik zadržava koliko je potrebno, no nakon toga se vraćaju školi.