Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt Javnog poziva za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako bi bilo dobro okupiti potencijalne pružatelje usluge sakupljanja neopasne ambalaže na jednom mjestu te im omogućiti postavljanje pitanja predstavnicima FZOEU u cilju razrješavanja nejasnoća iz nacrta Javnog poziva. Primljeno na znanje Nacrt Javnog poziv za podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je upravo u namjeri uključivanja zainteresirane javnosti objavljen putem otvorenog javnog savjetovanja u cilju rješavanja što više operativnih pitanja prije raspisivanja Javnog poziva.
2 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Da li će biti raspisana minimalna količina koju je sakupljač obavezan prevoziti (sakupljati) kao što je npr. slučaj kod EE otpada gdje je navedena količina od 30kg? Da li će sakupljač biti obavezan preuzimati dodatne količine ambalažnog otpada nakon postizanja minimalnih stopa (ciljeva) prema procijenjenim količinama? Da li je propisana kazna za neispunjavanje programa? Zašto opasna otpadna ambalaža nije predmet Javnog poziva? Npr. Klj.br. 15 01 10*? Primljeno na znanje a) Zahtjevi u pogledu sakupljanja otpadne ambalaže propisuju se Pravilnikom. b) Javnim pozivom su propisane minimalne količine koje je odabrani Podnositelj Programa obvezan prikupiti, a Pravilnikom je propisano da je sakupljač obvezan preuzeti svu odvojeno prikupljenu otpadnu ambalažu od posjednika. c) U Nacrtu Javnog poziva navodi se obveza odabranog Podnositelja najprihvatljivijeg Programa na dostavu jamstva za uredno ispunjenje ugovora o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže u vidu bankarske garancije pri sklapanju ugovora, svrha u koju se jamstvo dostavlja, iznos jamstva te protestiranje (naplatu) jamstva u slučaju neispunjavanja Programa. d) Otpadna ambalaža koja je opasni otpad nije predmet gospodarenja otpadnom ambalažom u sustavu kojim upravlja Fond budući da Fond sukladno odredbama Pravilnika ne preuzima obvezu ispunjenja ciljeva proizvođača koji takvu ambalažu stavljanju na tržište na području Republike Hrvatske.
3 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako u Javnom pozivu nije jasno sklapa li Fond jedan ili više ugovora s ponuđačima za pojedine vrste ambalaže na pojedinom području. Navedeno je potrebno pojasniti. Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) usluga sakupljanja raspisuje se za vrste otpadne ambalaže na način kako je to određeno objavljenim pozivima Ministarstva za obavljanje usluge obrade uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade. Slijedom navedenog Fond sklapa ugovor sa odabranim Podnositeljem najprihvatljivijeg Programa zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže iz Nacrta Javnog poziva za svako područje iz Odluke ministra.
4 Unija Nova d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Sukladno ZOGO-u, Članak 69. određeno je da FZOEU raspisuje javni poziv za posebne kategorije otpada koje su navedene u Članku 53. ZOGO-a, a ne za otpadnu ambalažu po vrstama materijala. Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) usluga sakupljanja raspisuje se za vrste otpadne ambalaže na način kako je to određeno objavljenim pozivima Ministarstva za obavljanje usluge obrade uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade. Imajući u vidu provedeni Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ovlaštenja za obradu, Nacrt Javnog poziva raspisan je za uslugu sakupljanja za vrste otpadne ambalaže na način kako su izdana ovlaštenja uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade i to po područjima sakupljanja iz Odluke ministra.
5 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA U ZOGO, kao niti u Pravilniku i Uredbi se ne navodi da se javni poziv raspisuje po vrsti otpadne ambalaže već čl. 69 navodi da FZOEU raspisuje javni poziv za posebne kategorije otpada koje su jasno navedene u članku 53, a to je otpadna ambalaža a ne otpadna ambalaža po vrstama materijala. Molimo vas definiranje drafta ugovora ovim Javnim pozivom. Primljeno na znanje a) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) usluga sakupljanja raspisuje se za vrste otpadne ambalaže na način kako je to određeno objavljenim pozivima Ministarstva za obavljanje usluge obrade uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade. Imajući u vidu provedeni Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ovlaštenja za obradu, Nacrt Javnog poziva raspisan je za uslugu sakupljanja za vrste otpadne ambalaže na način kako su izdana ovlaštenja uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade i to po područjima sakupljanja iz Odluke ministra. b) Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora.
6 EKO-OZRA d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA U ZOGO, Pravilniku i Uredbi se ne navodi da se javni poziv raspisuje po vrsti otpadne ambalaže već čl. 69. ZOGO navodi da FZOEU raspisuje javni poziv za posebne kategorije koje su jasno navedene u članku 53. ZOGO, a to je otpadna ambalaža a ne otpadna ambalaža po vrstama materijala. Tehnički je neizvedivo sortiranje ambalažne od neambalažne plasitke osim ručno bilo da to rade komunalne tvrtke ili sakupljači. Komunalne tvrtke nemaju niti prostor da ovo odrade ručno. Ručno sortiranje u zemljama EU se zabranjuje. Prema ovom javnom pozivu potrebno je razdvojiti ambalažnu od neambalažne plastike, a onda dodatno i jednu i drugu sortirati po vrsti materijala kako bi se mogle reciklirati. Ovakav pristup nije moguće provesti. Uređaji za sortiranje s tehničkog aspekta mogu samo sortirati plastične materijale po vrsti, a ne ambalažnu i neambalažnu plastiku. Ovakav pristup dodatno stvara trošak proizvođačima koji će dvostruki posao morati platiti. Mišljenja smo da ciljevi sakupljanja sadržani u javnom pozivu već sada trebaju postepeno voditi kako ispuniti ciljeve koje propisuje Direktiva o amabalaži za 2025. Nadalje, javni poziv u dijelu točki 1.1-1.8 je potrebno uskladiti sa člancima 18. i 19. Pravilnika jer ovako sadržano može navesti na zaključak da je javni poziv dijelom usklađen sa izmjenama i dopunama Pravilnika čije je e-savjetovanje tek završilo . Ostaje nejasno kako ovlašteni sakupljač može samostalno organizirati i osigurati predaju otpadne ambalaže ako u Pravilniku o ambalaži i ambalažnom otpadu u čl. 19 st.2 piše da Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Nigdje se ne navodi da ima pravo i samostalno organizirati predaju otpadne ambalaže. Na temelju čega će se oporaba koja se samostalno organizira platiti ovlaštenom sakupljaču od strane FZOEU obzirom na stavku u Zakonu? U javnom pozivu potrebno je navesti da li postoji ovlašteni obrađivač, koja je lokacija te trošak prijevoza ovisi o udaljenosti. Primljeno na znanje a) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) usluga sakupljanja raspisuje se za vrste otpadne ambalaže na način kako je to određeno objavljenim pozivima Ministarstva za obavljanje usluge obrade uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade. Imajući u vidu provedeni Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ovlaštenja za obradu, Nacrt Javnog poziva raspisan je za uslugu sakupljanja za vrste otpadne ambalaže na način kako su izdana ovlaštenja uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade i to po područjima sakupljanja iz Odluke ministra. b) Pravilnikom su propisani postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnom ambalažom, proizvođači su obvezni snositi troškove gospodarenja otpadnom ambalažom uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda dok je Fond obvezan ispuniti ciljeve svih proizvođača koji plaćaju naknadu gospodarenja otpadnom ambalažom što jasno definira kako neambalažni otpad nije predmet Pravilnika te ni Nacrta ovog Javnog poziva. c) Nije jasno navedeno na što se konkretno komentar odnosi. d) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Isto se odnosi samo u slučaju kada ne postoji ovlaštenik u Republici Hrvatskoj pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a, a koja se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske. e) Sukladno odgovoru MZOE-a od 11. travnja 2019. godine , a nastavno na odgovor pod točkom d) sakupljač će steći pravo na naknadu sukladno odredbama Zakona koje se odnose na prekogranični promet otpada te dostavljenoj dokumentaciji kojom se dokazuje da je ambalažni otpad predan na oporabui/ili zbrinjavanje. Dokumenti koji prate prekogranični promet otpadom sukladno UREDBI (EZ) br. 1013/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12.7.2006., str. 1.) i Zakonu o održivom gospodarenju otpadom ako se radi o prekograničnom prometu otpadom unutar EU obrazac iz Priloga VII Uredbe, a ako se radi o prekograničnom prometu otpadom izvan EU obrazac iz Priloga IB Uredbe. f) Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
7 e-Kolektor d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Ako najprihvatljiviji sakupljač nije u mogućnosti preuzeti procijenjenu količinu, da li će ugovor biti sklopljen sa sljedećim najprihvatljivijim sakupljačem/ima? ( npr. za područje Središnje Hrvatske u 2019. za papir i karton je procijenjeno 23.695,86 kg, a jedan sakupljač je u mogućnosti preuzeti 12000 kg). Primljeno na znanje Najprihvatljiviji Program je onaj koji zadovoljava uvjete iz točke III. Nacrta Javnog poziva i čiji Program sadrži najnižu ponuđenu cijenu usluge sakupljanja za vrstu otpadne ambalaže za koju se podnosi Program. U slučaju da nije odabran najprihvatljiviji Program za neku od vrsta otpadne ambalaže i/ili za neko od područja iz Odluke ministra, a temeljem ostalih najprihvatljivijih Programa se ostvaruje cilj sakupljanja od najmanje 60% količine neopasne ambalaže stavljene na tržište RH, Fond će raspisati novi Javni poziv samo za one vrste otpadne ambalaže i/ili ona područja iz Odluke ministra za koje nisu odabrani najprihvatljiviji Programi.
8 e-Kolektor d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Smatramo da je primjereni rok trajanja ugovora 10 godina kao i kod oporabitelja Primljeno na znanje ZOGO-om u članku 69. stavku 5. propisano je da se obavljanje usluge sakupljanja može povjeriti na rok do 5 godina.
9 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Rok važenja ugovora 5 godina, odnosno manje od 5 godina jer je predviđen do 31.12.2023. godine smatramo neprimjerenim s obzirom na visine novih investicija predviđenih pozivom kao I na činjenicu da su za Oporabitelje predviđene koncesije na 10 godina Primljeno na znanje ZOGO-om u članku 69. stavku 5. propisano je da se obavljanje usluge sakupljanja može povjeriti na rok do 5 godina.
10 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Iz opisa predmeta javnog poziva nije jasno hoće li Fond sklopiti jedan ili više ugovora sa “najprihvatljivijim “ ponuđačima za pojedine vrste otpada na pojedinom području sakupljanja Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) usluga sakupljanja raspisuje se za vrste otpadne ambalaže na način kako je to određeno objavljenim pozivima Ministarstva za obavljanje usluge obrade uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade. U točki VII. Nacrta Javnog poziva navedeno je da Fond sklapa jedan ugovor i to sa odabranim najprihvatljivijim Podnositeljem Programa za svaku vrstu otpadne ambalaže za svako područje iz Odluke ministra (svako područje 8 ugovora).
11 RESPEKT d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 1PREDMET JAVNOG POZIVA Prekratak rok do 31.12.2023., trebao bi biti 10 godina kao i kod oporabitelja. Primljeno na znanje ZOGO-om u članku 69. stavku 5. propisano je da se obavljanje usluge sakupljanja može povjeriti na rok do 5 godina.
12 HGK 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako nije jasno tko će biti odgovoran za osiguravanje čistoće sakupljene ambalaže. U dijelu e), članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako je u ovoj točci potrebno navesti i rok za stjecanje preduvjeta iz točke 2.2. (koju je također potrebno objaviti). Sada nije jasno koji je rok za stjecanje preduvjeta. Primljeno na znanje a) Pravilnikom je propisano kako je posjednik otpadne ambalaže obvezan otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i takvu predavati sakupljaču, a sakupljač je obvezan tako odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu preuzeti. b) Stjecanje preduvjeta ovisi o nizu okolnosti kao što su npr. provođenje postupka javne nabave opreme od strane Fonda, implementacije ugovora po provedenoj javnoj nabavi kao i uspostavljanje i implementacija softverskog rješenja. Prema gruboj procjeni stjecanje preduvjeta se očekuje najkasnije u roku od 18. mjeseci od sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja.
13 Unija Nova d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Javnim pozivom je predviđena samostalna odluka od strane sakupljača za predaju otpadne ambalaže komu želi ukoliko ne postoji ovlaštenik; znači li to da se Javni poziv proveden 2018. godine vezano uz odabir oporabitelja u potpunosti poništava, jer nisu definirani oporabitelji za sve PKO-e na području RH? Temeljem predmetnog Javnog poziva iz 2018. godine upućene su Odluke oporabiteljima kojima se upućuju na sklapanje Ugovora sa FOND-om, a u ovom Javnom pozivu se npr. za staklo opet navodi „ako za otpadno staklo ne postoji ovlaštenik, Sakupljač je dužan sam samostalno organizirati….“ pri čemu podsjećamo da smo cijene za oporabu u tom Javnom pozivu definirali temeljem određene količine, koje, ukoliko će Sakupljači sami odlučivati, postaju jako upitne. U slučaju da se, zbog nedorečenosti ovog Javnog poziva i kolizije za postojećim zakonskim aktima, pravilnicima i uredbama, ne odabere Sakupljač za određenu kategoriju otpada – hoće li proizvođači otpada biti prisiljeni sami tražiti sakupljača/oporabitelja na tržištu RH? Na koji način će se definirati cijena u tom slučaju? FOND će biti prisiljen prihvatiti ono što je sakupljač dogovorio direktno sa oporabiteljem? Primljeno na znanje a) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Isto se odnosi samo u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske. U ostalim slučajevima, sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva. b) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) u slučaju da nije odabran najprihvatljiviji Program za neku od vrsta otpadne ambalaže i/ili za neko od područja iz Odluke ministra, a temeljem ostalih najprihvatljivijih Programa se ostvaruje cilj sakupljanja od najmanje 60% količine neopasne ambalaže stavljene na tržište RH, Fond će raspisati novi Javni poziv samo za one vrste otpadne ambalaže i/ili ona područja iz Odluke ministra za koje nisu odabrani najprihvatljiviji Programi, i primjenjivati će se postojeći ugovori sklopljeni između Fonda i sakupljača o obavljanju poslova sakupljanja one vrste otpadne ambalaže za koju nije odabran najprihvatljiviji Program.
14 CE-ZA-R d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Točka 2.2 se ne navodi nigdje u Javnom Pozivu? Kako ovlašteni sakupljač može samostalno organizirati i osigurati predaju otpadne ambalaže kada u Pravilniku o ambalaži u čl. 19 piše da (2) Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. I to predanu ovlaštenom obrađivaču koji je potpisao ugovor sa Fondom? Da li bi se troškovi takve obrade smatrali predmetom Javne nabave? Obzirom na promjene cijena na tržištu, kako će se usklađivati troškovi, definirati ta cijena? Primljeno na znanje a) Točka 2.2. nalazi se u Uputama ovog Nacrta Javnog poziva koje su sastavni dio Nacrta ovog Javnog poziva. b) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Isto se odnosi samo u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske. U ostalim slučajevima, sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva. c) Sukladno mišljenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta (KLASA:406-01/19-01/130, UR.BROJ:526-06-01-01/1-19-3) od 23. travnja 2019. godine Fond nije obvezan za nabavu usluge obrade otpada posebne kategorije otpada provesti postupak javne nabave, budući da je ovlašteni sakupljač otpadne ambalaže dužan predati prikupljenu ambalažu ovlaštenom obrađivaču otpadne ambalaže s kojim Fond sklapa ugovor o obavljanju usluge obrade , a Fond sklapa ugovor o usluzi obrade otpada sa svakim ovlaštenikom kojemu je Ministarstvo izdalo ovlaštenje za obradu otpada. U slučaju ako u Republici Hrvatskoj ne postoji ovlaštenik sukladno ZOGO-u, u kojem slučaju je sakupljač dužan sam samostalno organizirati i osigurati predaju neopasne otpadne ambalaže, obrađivača odabire sakupljač. d) U točki VII. Nacrta Javnog poziva navodi se mogućnost izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog Javnog poziva u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, te u točki VIII. Nacrta Javnog poziva reguliranje naprijed navedenog ugovorom između Fonda i odabranih Podnositelja Programa
15 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva. U slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže neposredno se primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
16 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Točka 2.2 Uputa iz ovog javnog poziva ne postoji. Primljeno na znanje Točka 2.2. nalazi se u Uputama ovog Nacrta Javnog poziva koje su sastavni dio Nacrta ovog Javnog poziva.
17 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti.
18 Odlagalište sirovina d.o.o 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Točka 1.1.c. – Zašto se traži razvrstavanje na Fe I Al ambalažu , a time i uređaj za razvrstavanje kao obvezna oprema, koja je do sada bila predviđena za prvi stupanj oporabe R4. Trebalo bi mijenjati elaborat,dozvolu za gospodarenje otpadom. Ako se ustraje na predloženom rješenju potrebno bi bilo ostaviti određeni primjereni vremenski period za prilagodbu sakupljača na nove uvijete. Primljeno na znanje Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za metalnu ambalažu od aluminija (Al) i ovlaštenja za metalnu ambalažu od željeza (Fe) različitim subjektima te je i Nacrt ovog Javnog poziva prilagođen sukladno izdanim ovlaštenjima Ministarstva za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže od navedenih materijala.
19 e-Kolektor d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Da li je postupak R12 dovoljan ( R12- mijenjanje otpada radi primjene bilo kojeg od postupaka od R1-R11) Primljeno na znanje Predmet Nacrta Javnog poziva je podnošenje programa za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže uz uvjet posjedovanja dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja određene vrste otpadne ambalaže za koju se podnosi Program.
20 RESPEKT d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Javni poziv zahtjeva i izmjene dozvola sakupljača koji nemaju postupak PP za staklo i Al i Fe ( razvrstavanje, lomljenje). Potrebno je sakupljačima dati vremena za usklađenje dozvola i izradu elaborata koji bi trebali biti u skladu s programom javnog poziva. Primljeno na znanje Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za metalnu ambalažu od aluminija (Al) i ovlaštenja za metalnu ambalažu od željeza (Fe) različitim subjektima te je i Nacrt ovog Javnog poziva prilagođen sukladno izdanim ovlaštenjima Ministarstva za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže od navedenih materijala. Slijedom navedenog sakupljač je obvezan izvršiti postupak razvrstavanja na Al i Fe otpadnu ambalažu. Uzimajući u obzir poslove koji se odnose na razvrstavanje i lomljenje otpadne ambalaže, dozvole za gospodarenje moraju obuhvaćati i te postupke.
21 RESPEKT d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Za sve točke od 1.1. do 1.8. zahtjeva se da Sakupljač samostalno organizira i osigurava predaju, a nigdje se ne navodi uvjet za upis u Očevidnik prijevoznika, a niti trgovaca otpadom. Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Isto se odnosi samo u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske. U ostalim slučajevima, sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva. Trgovci otpadom nisu predmet ovog Nacrta Javnog poziva, a s obzirom da sakupljanje otpadne ambalaže obuhvaća prikupljanje otpadne ambalaže, uključujući prethodno razvrstavanje i skladištenje, u svrhu prijevoza na obradu, uvjet za obavljanje djelatnosti sakupljanja je posjedovanje odgovarajuće dozvole za obavljanje djelatnosti sakupljanja što podrazumijeva da je subjekt upisan u očevidnik prijevoznika.
22 Jolly Eko d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA, 1.1SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE Točka 1.1. b Javnog poziva - nije jasno koji je rok za stjecanje preduvjeta iz točke 2.2. Uputa Javnog poziva, isto se odnosi na 1.1.e Točka 1.1.c. – zašto se traži razvrstavanje na Fe I Al ambalažu , a time i uređaj za razvrstavanje kao obvezna oprema, ako se odvojeno prikupljaju ove dvije vrste ambalaže Točka 1.1.f nije jasno na koji način I na kojoj lokaciji će se vršiti predaja ovlaštenom obrađivaču (tko vozi, gdje su lokacije) Primljeno na znanje a) Stjecanje preduvjeta ovisi o nizu okolnosti kao što su npr. provođenje postupka javne nabave opreme od strane Fonda, implementacije ugovora po provedenoj javnoj nabavi kao i uspostavljanje i implementacija softverskog rješenja. Prema gruboj procjeni stjecanje preduvjeta se očekuje najkasnije u roku od 18. mjeseci od sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja. b) Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za metalnu ambalažu od aluminija (Al) i ovlaštenja za metalnu ambalažu od željeza (Fe) različitim subjektima te je i Nacrt ovog Javnog poziva prilagođen sukladno izdanim ovlaštenjima Ministarstva za obavljanje usluge obrade otpadne ambalaže od navedenih materijala. Količine metala koje se sakupljaju na godišnjoj razini nemaju ekonomsku isplativost da bi se iste sakupljale odvojeno kod posjednika. c) Poslovi koji obuhvaćaju uslugu sakupljanja po svakoj pojedinoj vrsti neopasne otpadne ambalaže u sustavu kojim upravlja Fond i za koju se podnosi Program opisani su u točkama I.1 do I.8. Nacrta Javnog poziva, a isti između ostalog obuhvaćaju i predaju otpadne ambalaže na obradu, koji trošak je u strukturi ponuđene cijene za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže, a popis osoba koje su ishodile ovlaštenja za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže biti će objavljen na mrežnim stranicama Fonda što je i definirano u točki IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
23 Unija Nova d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA Kao oporabitelj koji se svakodnevno susreće sa raznolikom kvalitetom otpada, zanima nas tko će definirati obvezu čistoće predanog otpada? Koji su točno uvjeti preuzimanja odnosno financijska nadoknada u slučaju otpada koji ne može biti dalje plasiran bez višestruke dodatne obrade? Primljeno na znanje Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Sakupljač koji je preuzeo otpadnu ambalažu, na način kako je to definirano odredbama Pravilnika, prikupljenu otpadnu ambalažu koja je prethodno razvrstana predaje ovlaštenom obrađivaču. Uvjeti predaje otpadne ambalaže obrađivaču biti će definirani ugovorima sa odabranim Podnositeljima najprihvatljivijih Programa i ovlaštenim obrađivačima.
24 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva. Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. U slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže neposredno se primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske..
25 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA Ukazujemo da nije navedena usluga razvrstavanja (sortiranja), a prema točki 10.2.2 Nacrta javnog poziva postoji obaveza nabavke 4 transportne trake za sortiranje stakla po boji? Slijedom čega ukazujemo da navedena oprema je nepotrebna te predlažemo da se ista izostavi iz poziva. Primljeno na znanje Točka 2.2. Uputa Nacrta Javnog poziva u dijelu razvrstavanja i lomljenja stakla odnosi se samo na staklo u sustavu povratne naknade.
26 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradu izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti.
27 e-Kolektor d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA točka 1.3 d- Smatramo da Fond treba odrediti ovlaštenog obrađivača za sve vrste plastike Primljeno na znanje Navedeni prijedlog nije u skladu sa ZOGO-om. Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže raspisuje Ministarstvo.
28 Jolly Eko d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.2SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA Točka 1.2. b) hoće li I na koji način davatelji usluge prikupljanja miješanog otpada biti obvezni na predaju ovlaštenom sakupljaču, isto se odnosi I na točke 1.3.b. Primljeno na znanje Davatelj usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada biti će obvezan odvojiti ambalažno staklo i ambalažnu plastiku iz miješanog komunalnog otpada i takvu predati ovlaštenom sakupljaču, imajući u vidu da se predmetni javni poziv, sukladno odredbama Pravilnika, odnosi na otpadnu ambalažu.
29 HGK 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako je potrebno pojasniti na koji je način zamišljeno razvrstavanje plastike (po boji, vrsti ili nešto treće). Sada to nije jasno. Primljeno na znanje Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za obavljanje usluge obrade po vrstama otpadne plastične ambalaže te je istu potrebno razvrstati sukladno izdanim ovlaštenjima (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, Ostalo).
30 CE-ZA-R d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Tko je odgovoran za čistoću otpada, i nesukladnih materijala, koji su uvjeti prihvata ambalaže od posjednika, i koji su uvjeti prihvata otpadne ambalaže od strane oporabitelja? Da li oporabitelj mora prihvatiti sav otpad koji je sakupljač preuzeo ili ne? Tko u slučaju ne preuzimanja otpada od strane oporabitelja zbog razine čistoće snosi troškove zbrinjavanja? Reciklažna dvorišta i Jedinice lokalne samouprave tj. Komunalne tvrtke preuzimaju zajedno (pomiješano) npr. otpadnu ambalažnu plastiku i neambalažnu plastiku, kao što to čine i na drugim vrstama materijala. Na koje vrste otpadne ambalaže sakupljač mora razvrstati preuzetu otpadnu ambalažu? (navedeno u točki c) )? Da li na vrste ambalaže opisane u Javnom pozivu za odabir ovlaštenih obrađivača otpadne ambalaže? Ova pitanja se odnosi na sve vrste otpadne ambalaže definirane ovim Javnim pozivom. Primljeno na znanje a) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Sakupljač koji je preuzeo otpadnu ambalažu, na način kako je to definirano odredbama Pravilnika, prikupljenu otpadnu ambalažu koja je prethodno razvrstana predaje ovlaštenom obrađivaču. Uvjeti predaje otpadne ambalaže obrađivaču biti će definirani ugovorima sa odabranim Podnositeljima najprihvatljivijih Programa i ovlaštenim obrađivačima. b) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) predmetni Nacrt Javnog poziva odnosi se na ambalažu te Fond nema temelja za plaćanje otpadnog stakla i otpadne plastike koji nisu ambalaža. c) Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za obavljanje usluge obrade po vrstama otpadne plastične ambalaže te je istu potrebno razvrstati sukladno izdanim ovlaštenjima (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, Ostalo). Slijedom navedenog isto se odnosi i na ostale vrste otpadne ambalaže sve sukladno izdanim ovlaštenjima MZOE-a.
31 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Potrebno je defnirati na koje vrste plastike se očekuje razvrstavanje neopasne otpadne plastike (kao u slučaju otpadne ambalaže od metala na Al i Fe) što je primarno definirano s kojim ovlaštenim obrađivačima je Fond sklopio Ugovor. Kako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) u Čl. 19., St. 6. navodi Davatelj usluge sakupljanja miješanog komunalnog otpada ima pravo na naknadu od Fonda za troškove prikupljanja za prikupljene i predane količine otpadnog stakla i otpadne plastike na skladište sakupljača utvrđenih posebnom odlukom Fonda, nejasno je što se događa sa nečistoćama. U javnom pozivu se navodi b)Preuzimanja neopasne otpadne ambalaže od plastike koja nije obuhvaćena sustavom povratne naknade od davatelja usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na lokaciji sakupljača, dok Pravilnik koristi termin otpadne plastike koja nužno podrazumijeva i otpadnu ambalažu od plastike i otpadnu plastiku. Poznato je da udio nečistoća ili neiskoristivog dijela otpadne plastike iznosi cca 50% za koju količinu je potrebno osigurati sredstva za zbrinjavanje. Ako davatelj javne usluge otpadnu plastiku i plastičnu ambalažu vozi direktno na skladište ovlaštenog skupljača, tada je svakako potrebno definirati tko će snositi troškove zbrinjavanja ostatnog dijela od razvrstavanja otpadne plastike i ambalaže od plastike. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje a) Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za obavljanje usluge obrade po vrstama otpadne plastične ambalaže te je istu potrebno razvrstati sukladno izdanim ovlaštenjima (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, Ostalo). b) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) predmetni Nacrt Javnog poziva odnosi se na ambalažu te Fond nema temelja za plaćanje otpadnog stakla i otpadne plastike koji nisu ambalaža. c) Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske..
32 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti.
33 e-Kolektor d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE 1.3 - Definirati vrste plastike na koje će se razvrstavati, te ovlaštenog obrađivača za svaku vrstu plastike. Primljeno na znanje Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za obavljanje usluge obrade po vrstama otpadne plastične ambalaže te je istu potrebno razvrstati sukladno izdanim ovlaštenjima (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, Ostalo). Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
34 Jolly Eko d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.3SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Točka 1.3. c. – na koji način je zamišljeno razvrstavanje plastike I što točno znači “usluga razvrstavanja” navedena u strukturi ponuđene cijene, koji su kriteriji kvalitete razvrstavanja, koja oprema je potrebna , automatizirana ili ne? Primljeno na znanje Ministarstvo je raspisalo Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže po vrstama otpadne ambalaže te sukladno tome izdalo ovlaštenja. U konkretnom slučaju navedeno znači da je Ministarstvo izdalo ovlaštenja za obavljanje usluge obrade po vrstama otpadne plastične ambalaže te je istu potrebno razvrstati sukladno izdanim ovlaštenjima (PET, HDPE, LDPE, PVC, PP, PS, Ostalo). U Nacrtu Javnog poziva propisano je koju opremu Podnositelj Programa mora posjedovati sukladno članku 70. stavku 1. ZOGO-a, kao i dodatnu opremu za otpadnu ambalažu u sustavu povratne naknade. Uvjeti predaje otpadne ambalaže obrađivaču biti će definirani ugovorima sa odabranim Podnositeljima najprihvatljivijih Programa i ovlaštenim obrađivačima.
35 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.4SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PAPIRA I KARTONA Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
36 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.4SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PAPIRA I KARTONA Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti, a ako je preuzme eventualno nastali trošak radi nezadovoljavajući kvalitete snosi sakupljač.
37 e-Kolektor d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.4SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD PAPIRA I KARTONA Da li je prodavatelj dužan predavati karton budućem ovlaštenom sakupljaču? Primljeno na znanje Da. Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti.
38 Unija Nova d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.5SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD DRVA - U slučajevima otpadnog tekstila i drva – što sa ambalažom koja je višestruko pomiješana (tekstil tretiran pvc premazima ili drvo tretirano zaštitnim premazima) – tko će snositi troškove zbrinjavanja takve ambalaže? Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva obuhvaćene su sve vrste otpadne ambalaže, a uvjeti predaje otpadne ambalaže obrađivaču biti će definirani ugovorima sa odabranim Podnositeljima najprihvatljivijih Programa i ovlaštenim obrađivačima.
39 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.5SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD DRVA Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
40 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.5SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD DRVA Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti
41 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.6SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD METALA Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
42 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.6SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD METALA Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti
43 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.7SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE VIŠESLOJNE (KOMPOZITNE) AMBALAŽE Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
44 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.7SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE VIŠESLOJNE (KOMPOZITNE) AMBALAŽE Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti
45 e-Kolektor d.o.o. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.7SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE VIŠESLOJNE (KOMPOZITNE) AMBALAŽE Da li sakupljač može predati obrađivaču izvan granica RH, ukoliko ne postoji ovlašteni obrađivač u RH? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže neposredno se primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
46 Vesna Centa 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.8SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD TEKSTILA Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15, 78/16, 116/17) Čl. 18., St. 4. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom o obavljanju usluge obrade otpadne ambalaže. Čl. 19., St. 2. Sakupljač ima pravo na naknadu od Fonda za troškove usluge sakupljanja otpadne ambalaže predane obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom. Na koji način je predviđeno da sakupljač može predavati ambalažu neovlaštenom obrađivaču, ako Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži kaže suprotno? Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) kada ne postoji osoba ovlaštena za obradu u RH, Fond je u obvezi naznačiti u Javnom pozivu da do izmjene naprijed navedene okolnosti izvršenje okolnosti osiguravanja odgovarajuće obrade otpadne ambalaže provodi osoba s kojom će Fond sklopiti ugovor o usluzi sakupljanja otpadne ambalaže, a Fond snosi troškove obrade otpadne ambalaže za koju se plaća naknada iz članka 74. ZOGO-a. Sakupljač je obvezan sakupljenu otpadnu ambalažu predati obrađivaču koji ima sklopljen ugovor s Fondom temeljem izdanog ovlaštenja za obradu od strane Ministarstva, osim u slučaju kada nema ovlaštenika u Republici Hrvatskoj za obradu određene vrste otpadne ambalaže pri čemu se neposredno primjenjuje odredba članka 44. stavka 1. ZOGO-a u dijelu koji se odnosi na isporuku otpada izvan Republike Hrvatske.
47 METIS d.d. 1PREDMET JAVNOG POZIVA,  1.8SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE OD TEKSTILA Nije jasna visina troškova koje Fond pokriva za zbrinjavanje otpada u slučaju da ne postoji ovlašteni obrađivač. Tko je stvarni vlasnik robe? Ako je prodavatelj – može odbiti predati robu ovlaštenom sakupljaču i ponuditi je na tržištu drugim pravnih osobama koje imaju važeće dozvole za sakupljanje ili trgovanje određenom vrstom otpada. Kako će se to odraziti na mogućnost sakupljača da ispuni cilj? Ako je vlasnik Fond – tko odgovara za kvalitetu robe i što ako kvalitetom ne odgovara oporabiteljima. Tko snosi troškove reklamacija, odnosno zbrinjavanja ambalaže neodgovarajuće kvalitete? Primljeno na znanje a) Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže je sastavni dio Programa kojeg dostavljaju Podnositelji Programa i kriterij je za ocjenjivanje Programa. U obrascu 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva dodatno će se uključiti ponuda troška isporuke na obradi izvan RH. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada i bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti. c) Sukladno Pravilniku sakupljač je obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika koji su u posjedu otpadne ambalaže preuzeti odvojenu prikupljenu otpadnu ambalažu, a koju je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada i od ostalih vrsta otpada. Otpadnu ambalažu koja nije odvojena sukladno odredbama Pravilnika sakupljač nije niti dužan preuzeti
48 Unija Nova d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA S obzirom na raznolikost u naseljenosti, razlike u opterećenju sustava kroz sezonu, udaljenosti mikro lokacija od sakupljača odnosno sakupljača od oporabitelja – smatramo ne pravednim definiranje cijene na nivou pojedine regije budući su regije površinski prevelike. Također smatramo da FOND ima dovoljno podataka u proteklih 13 godina, koliko je sustav povratne naknade na snazi, da definira realnu cijenu po pitanju sakupljanja otpadne neopasne ambalaže po pojedinim lokacijama/regijama, a ne da se definiranje cijene ostavlja na proizvoljnu odluku Sakupljačima. Primljeno na znanje a) Određenim područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže omogućuje se iskazivanje pravičnijih i realnijih iznosa troškova sakupljanja na području na kojem se vrši sakupljanje otpadne ambalaže, a temeljem istog i izglednije i dostižnije ostvarivanje propisanih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe otpadne ambalaže. b) Sukladno ZOGO-u Podnositelj Programa dužan je dostaviti Program u kojem će ponuditi cijenu za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže za područje za koje podnosi Program, stoga Fond ne može definirati cijene usluga sakupljanja.
49 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Da li je obavezno da sakupljač posjeduje komplet opreme po svakome području ili ima pravo koristiti istu opremu na više područja? Primljeno na znanje Podnositelj Programa je prilikom podnošenja Programa dužan dostaviti popis opreme s kojom raspolaže u svrhu ostvarivanja Operativnog programa rada za vrstu otpadne ambalaže i područje na koje se Program odnosi, a odabrani najprihvatljiviji Podnositelji Programa su prije sklapanja ugovora dužni osigurati svu propisanu opremu za obavljanje usluge sakupljanja na području za koje su odabrani.
50 Vesna Centa JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Ukazujemo na nelogičnost točke 9. ovog nacrta javnog poziva budući je navedeno da je u određenim područjima dodjeljena koncesija za otpadnu ambalažu na 30 godina. Postavlja se pitanje da li ponuditelj ima pravo sakupljati ambalažu na području za koje je već dodjeljena koncesija ili ne, te kako će se raspodjeliti ciljevi koje je potrebno ispuniti za područje sakupljanja. Isto je potrebno navesti u javnom pozivu ili promjeniti odluku o sakupljanju na način da se u području označenom pod rednim brojem 1. isključi područje koje je navedeno u točki 9.. Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) Nacrt Javnog poziva obuhvaća sva područja iz Odluke ministra neovisno o dodijeljenim koncesijama. Podnositelj Programa podnosi Program za područje iz Odluke ministra, a sakupljači koji imaju ugovore o koncesiji mogu vršiti uslugu sakupljanja neopasne otpadne ambalaže pod uvjetima odabranog najprihvatljivijeg Podnositelja Programa uz uvjet sklapanja ugovora sa Fondom u kojem slučaju količine koje se sakupe na tom području ulaze u zajedničko ostvarenje cilja.
51 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Ukazujemo da dodjela zasebnog ovlaštenja za svaku vrstu otpadne ambalaže znatno poskupljuje sustav. Ukoliko za jedno područje sakupljanja različiti gospodarski subjekti dobiju ovlaštenje za različite vrste ambalaže, da li to znači da će svaki sakupljač zasebno ići po male količine ambalaže? Primljeno na znanje Odabrani najprihvatljiviji Podnositelj Programa na određenom području biti će dužan obavljati uslugu sakupljanja one vrste otpadne ambalaže za koju je sklopio ugovor s Fondom. Imajući u vidu provedeni Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ovlaštenja za obradu, Nacrt Javnog poziva raspisan je za uslugu sakupljanja za vrste otpadne ambalaže na način kako su izdana ovlaštenja uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade i to po područjima sakupljanja iz Odluke ministra.
52 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Ukazujemo na nelogičnost točke 9. ovog nacrta javnog poziva budući je navedeno da je u određenim područjima dodjeljena koncesija za otpadnu ambalažu na 30 godina. Postavlja se pitanje da li ponuditelj ima pravo sakupljati ambalažu na području za koje je već dodjeljena koncesija ili ne. Kako će se raspodjeliti ciljevi koje je potrebno ispuniti za područje sakupljanja. Isto je potrebno navesti u javnom pozivu. Ili promjeniti odluku o sakupljanju. Primljeno na znanje Sukladno odgovoru MZOE-a (KLASA:351-02/19-04/03, UR.BROJ:517-03-2-1-19-2 od 04. ožujka 2019. godine) Nacrt Javnog poziva obuhvaća sva područja iz Odluke ministra neovisno o dodijeljenim koncesijama. Podnositelj Programa podnosi Program za područje iz Odluke ministra, a sakupljači koji imaju ugovore o koncesiji mogu vršiti uslugu sakupljanja neopasne otpadne ambalaže pod uvjetima odabranog najprihvatljivijeg Podnositelja Programa uz uvjet sklapanja ugovora sa Fondom u kojem slučaju količine koje se sakupe na tom području ulaze u zajedničko ostvarenje cilja.
53 EKO-OZRA d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Dodjela zasebnog ovlaštenja za svaku vrstu otpadne ambalaže znatno poskupljuje sustav. Ukoliko za jedno područje sakupljanja ((npr. područje 4) različiti gospodarski subjekti dobiju ovlaštenje za vrste ambalaže, to znači da će svaki zasebno ići na otok po male količine ambalaže? Primljeno na znanje Odabrani najprihvatljiviji Podnositelj Programa na određenom području biti će dužan obavljati uslugu sakupljanja one vrste otpadne ambalaže za koju je sklopio ugovor s Fondom. Imajući u vidu provedeni Javni poziv za obavljanje usluge obrade neopasne otpadne ambalaže temeljem kojeg je Ministarstvo zaštite okoliša i energetike izdalo ovlaštenja za obradu, Nacrt Javnog poziva raspisan je za uslugu sakupljanja za vrste otpadne ambalaže na način kako su izdana ovlaštenja uz razlikovanje vrsta ambalaže obuhvaćenih odnosno izuzetih iz sustava povratne naknade i to po područjima sakupljanja iz Odluke ministra.
54 RESPEKT d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Zbog razvijenosti područja i turističke sezone smatram da su regije velike te da bi za jednu županiju trebao biti jedan ovlašteni sakupljač. Za određivanje područja sakupljanja potrebno se voditi i načelom bližnosti (racionalizacija troškova gospodarenja otpadom). Primljeno na znanje Određenim područjima sakupljanja neopasne otpadne ambalaže omogućuje se iskazivanje pravičnijih i realnijih iznosa troškova sakupljanja na području na kojem se vrši sakupljanje otpadne ambalaže, a temeljem istog i izglednije i dostižnije ostvarivanje propisanih ciljeva odvojenog sakupljanja i oporabe otpadne ambalaže.
55 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 2PODRUČJE OBAVLJANJA USLUGE SAKUPLJANJA Točka 2 – koji su traženi minimalni skladišni I tehničko tehnološki uvjeti za ostvarenje Cilja, tko I na koji način procjenjuje dostatnost skladišta, opreme, vozila I ljudstva za ostvarenje Programa I Cilja. Je li dozvoljeno ili zabranjeno korištenje istog popisa opreme I ljudstva za više područja sakupljanja? Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani minimalni tehničko-tehnološki uvjeti već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva. Podnositelj Programa je prilikom podnošenja Programa dužan dostaviti popis opreme i broj i stručni profil radnika s kojim raspolaže u svrhu ostvarivanja Operativnog programa rada za vrstu otpadne ambalaže i područje na koje se Program odnosi, a odabrani najprihvatljiviji Podnositelji Programa su prije sklapanja ugovora dužni osigurati svu propisanu opremu i potreban broj i stručni profil radnika za obavljanje usluge sakupljanja na području za koje su odabrani.
56 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 3UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Gdje su u Javnom pozivu egzaktno navedeni kriteriji za tehničko tehnološke uvjete? I da li se kriteriji definiraju prema vrstama otpadne ambalaže koja je predmet sakupljanja? Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva.
57 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 3UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Ukazujemo da svi uvjeti trebaju biti taksativno nabrojani i precizno pojašnjeni na način da se predvidi i definiraju vrste uvjerenja, potvrda ili sl. kojom se dokazuje tražena sposobnost ponuditelja. Kao u postupcima javne nabave! Pojašnjavamo da skladišno i tehničko-tehnološki uvjeti posebno trebaju biti pojašnjeni budući dosadašnji javni pozivi nisu imali jasno definirane uvjete što je omogućilo različita tumačenja i mogućnost zloupotrebe sustava. Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva.
58 EKO-OZRA d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 3UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE potrebno je definirati što znači -tehničko-tehnološki uvjeti Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva.
59 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 4SADRŽAJ PROGRAMA Da li se ovaj program odnosi na operativni program rada, Elaborat, ili je to neki drugi program? Na kakav se Elaborat misli? Gdje je sadržaj elaborata? Elaborat gospodarenja otpadom koji je dio Dozvole za gospodarenje otpadom, ili nekakav drugi? U točki 11. navodi se elaborat, u ovom popisu nije naveden? Potrebno je sve termine detaljnije razraditi. Kako osigurati da proizvođači/posjednici definiraju otpadnu ambalažu zaista ključnim brojem iz grupe 15, a ne ključnim brojem iz grupe 20, kako bi sakupljač zaista u konačnici i ostvario predviđenu naknadu, tj. sakupio ambalažni otpad koji posjeduje tržišnu vrijednost? Kako će se osigurati da se ambalažni otpad koji posjeduje tržišnu vrijednost predaje bez naknada u sustav kada ga posjednici mogu prodati izvan sustava i ostvariti financijsku korist. S obzirom da sakupljač nije vlasnik sirovine, već Fond? Primljeno na znanje a) Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom. b) Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada iz čega proizlazi da ključni broj otpada ulazi u grupu 15. Nadalje, sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti.
60 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako nisu definirani uvjeti izmjena cijena što je za svakog ponuđača usluge sakupljanja od iznimne važnosti. Iste je potrebno definirati. U točci 15. predlaže se nadopuna riječima 'ili novčanog pologa'. Tvrtke su mišljenja kako je potrebno omogućiti tvrtkama garantiranje izvršenja usluge i putem novčanog pologa. Primljeno na znanje a) Komentar nije primjenjiv na točku V. Obvezna dokumentacija uz Program. b) Prijedlog nije primjenjiv na točku 15.
61 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Da li se tehničko tehnološki uvjeti dokazuju Dozvolom za gospodarenje otpadom ili nekim drugim dokumentima, potrebno je pojasniti? Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva.
62 Vesna Centa JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM U podnaslovu 5., točki 3. se spominje Operativni program rada i elaborat, kroz tekst Javnog poziva se spominju tehničko-tehnološki uvjeti, u podnaslovu 3. i 4. se spominje Program, dok se u podnaslovu 15., točki 15.1. navodi i Obrazac 1 koji se zove Program za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže. Ako pođemo od pretpostavke da je Elaborat sastavni dio dozvole te da sadrži sve tehničko-tehnološke uvjete koji su potrebni za gospodarenje izvjesnom vrstom otpada, tada se treba jasno i precizno odrediti u pogledu terminologije: što je to Elaborat ako se elaboratom smatra Elaborat za gospodarenje otpadom koji je sastavni dio dozvole, što je to operativni program te što je to program. Primljeno na znanje Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
63 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Ukazujemo da svi uvjeti trebaju biti taksativno nabrojani i precizno pojašnjeni na način da se predvidi i definiraju vrste uvjerenja, potvrda ili sl. kojom se dokazuje tražena sposobnost ponuditelja. Kao u postupcima javne nabave! Pojašnjavamo da skladišno i tehničko-tehnološki uvjeti posebno trebaju biti pojašnjeni budući dosadašnji javni pozivi nisu imali jasno definirane uvjete što je omogućilo različita tumačenja i mogućnost zloupotrebe sustava. Primljeno na znanje a) Uvjeti za Podnositelja Programa su nabrojani u točki III. Nacrta Javnog poziva, a isti se dokazuju dokumentacijom koju je obvezno dostaviti uz Program, a koja je dodatno pojašnjena u točki 5. Uputa koje su sastavni dio Nacrta Javnog poziva. b) Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva.
64 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Tražimo pojašnjenje t.3. poziva ovog članka: Što se podrazumijeva pod Elaboratom? Budući je Elaborat gospodarenja otpadom sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom i isto se traži u točci 2. poziva. Primljeno na znanje Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
65 EKO-OZRA d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Potrebno je dodatno pojašnjenje.Nedostaje sadržaj elaborata a isto tako nejasno je da li se ovaj program odnosi na operativni program i elaborat ili je to neki drugi program Primljeno na znanje Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
66 e-Kolektor d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Smatramo da treba opširnije definirati sadržaj operativnog programa s jasnim uputama kako nebi došlo do naknadnog traženja nadopune Operativnog programa. Primljeno na znanje Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Sadržaj Operativnog programa rada nije propisan nego je Podnositelj Programa kroz sadržaj istog obvezan opisati način na koji će ispuniti propisane ciljeve za vrstu otpadne ambalaže za koju podnosi Program.
67 RESPEKT d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Točka 5.3. zahtjeva Operativni program rada i elaborat treba definirati je li elaborat koji je sastavni dio dozvole ili novi koji treba biti u skladu s Javnim pozivom. Primljeno na znanje Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
68 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Točka 5.3. – navode se Operativni program I elaborat, a kasnije se spominje samo Operativni program – nije jasno što je s elaboratom, tko ga izrađuje, koje elemente mora sadržavati, je li to elaborat temeljem kojeg je ishođena dozvola za gospodarenje otpadom na pojedinoj lokaciji sakupljača? Primljeno na znanje Program kojeg dostavlja Podnositelj Programa je Obrazac 1. koji je sastavni dio Nacrta Javnog poziva. Uz Program se, između ostalog, prilaže Operativni program rada i elaborat. Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
69 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 5OBAVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Točka 5 – je li u slučaju odabira Zajednice predviđeno sklapanje ugovora Fonda pojedinačno sa članovima zajednice kako bi se eventualno u slučaju prestanaka rada jednog od članova Zajednice nesmetano nastavilo ispunjenje Programa Primljeno na znanje Ne. Ugovor se sklapa sa nositeljem zajednice i svim članovima zajednice osim ukoliko ovlast za potpisivanje ugovora temeljem specijalne punomoći ostali članovi zajednice daju nositelju zajednice.
70 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 6DOSTAVA PROGRAMA I OBVEZNE DOKUMENTACIJE UZ PROGRAM Može li ponuditelj po dobivanju ovlaštenja za sakupljanje angažirati podizvođače? Primljeno na znanje Da.
71 Sonja Polonijo JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 6DOSTAVA PROGRAMA I OBVEZNE DOKUMENTACIJE UZ PROGRAM Nije navedena visina jamstva za uredno ispunjenje ugovora. Primljeno na znanje Komentar nije primjenjiv na točku VI.
72 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Tvrtke predlažu alternativni pristup sustavu, odnosno da Fond odredi visinu cijene po vrsti neopasne otpadne ambalaže iz Javnog poziva, a tvrtke koje posjeduju dozvolu za sakupljanje i obradu neka se očituju da li su im uvjeti prihvatljivi. Na taj način bi svi sakupljači koji ispunjavaju uvjete, odnosno imaju dozvolu, dobili priliku i svi bi bili ravnopravni u postupku pružanja usluge. Primljeno na znanje Sukladno ZOGO-u Podnositelj Programa dužan je dostaviti Program u kojem će ponuditi cijenu za obavljanje usluge sakupljanja otpadne ambalaže za područje za koje podnosi Program, stoga Fond ne može definirati cijene usluga sakupljanja.
73 Vesna Centa JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Točka 12.6. Uputa ne postoji. Primljeno na znanje U Nacrtu Javnog poziva navedena točka 12.6. Uputa treba biti točka 6. Uputa te će se navedeno ispraviti.
74 METIS d.d. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Ukazujemo NA NUŽNOST POSTOJANJA PRIJEDLOGA UGOVORA KAO PRILOG JAVNOG POZIVA, a sve da bi ugovorni uvjeti bili poznati svim ugovornim stranama odnosno ponuditeljima. Obzirom da je ponuditelj dužan dostaviti Jamstvo za ozbiljnost ponude, koja se može naplatiti ako odbije potpisati Ugovor u slučaju da je odabran kao najpovoljniji, prijedlog Ugovora bi morao biti sastavni dio Javnog poziva. Fond ima pravo promjene cijena u toku trajanja ugovora. Što ako ponuđena promjena cijena ne odgovara Podnositelju Programa – koji su uvjeti raskida ugovora i aktivacije Jamstva u slučaju promjene cijene? Da li se za svako područje bira samo jedan Ponuđač za jednu vrstu ambalaže ili ih ima više? Primljeno na znanje a) Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora. b) U točki VII. Nacrta Javnog poziva navodi se mogućnost izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog Javnog poziva u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, te u točki VIII. Nacrta Javnog poziva reguliranje naprijed navedenog ugovorom između Fonda i odabranih Podnositelja Programa. Eventualna izmjena ugovorene cijene usluge sakupljanja prema strukturi (povećanje/smanjenje) zbog značajnih tržišnih odstupanja utvrđivati će se u dogovoru s ugovornim stranama. Eventualni raskid ugovora sklopljenog između Fonda i odabranog Podnositelja Programa biti će reguliran u osnovnom ugovoru. c) Fond sklapa ugovor sa odabranim Podnositeljem najprihvatljivijeg Programa zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže za svako područje iz Odluke ministra.
75 RESPEKT d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Je li se za svako područje donosi jedna odluka o najprihvatljivijem programu ili je moguće donošenje više odluka? Primljeno na znanje Fond sklapa ugovor sa odabranim Podnositeljem najprihvatljivijeg Programa zasebno za svaku vrstu otpadne ambalaže za svako područje iz Odluke ministra.
76 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Točka 7. - nisu jasno izraženi kriteriji izmjena cijena , čime se otvara mogućnost manipulacije Javnim pozivom, dumping cijena, te ugrožavanje održivosti sustava Primljeno na znanje U točki VII. Nacrta Javnog poziva navodi se mogućnost izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog Javnog poziva u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, te u točki VIII. Nacrta Javnog poziva reguliranje naprijed navedenog ugovorom između Fonda i odabranih Podnositelja Programa. Eventualna izmjena ugovorene cijene usluge sakupljanja prema strukturi (povećanje/smanjenje) zbog značajnih tržišnih odstupanja utvrđivati će se u dogovoru s ugovornim stranama.
77 palamida JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 7OPIS POSTUPKA ODABIRA NAJPRIHVATLJIVIJEG PROGRAMA Najprihvatljiviji program je onaj koji odmah nudi i obradu,reciklažu i ponovnu upotrebu recikliranog materijala. U stvari to bi SVE županije trebale imati riješeno za sebe.Mali pogon koji reciklira i ponovo vraća u uporabu papir/karton i plastiku (PE,PP,PVC, ...) . nije cijena toliko velika koliki su pozitivni učinci za okoliš, poneko radno mjesto,... Primljeno na znanje Komentar nije u skladu sa ZOGO-om.
78 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako bi prijedlog Ugovora trebao biti sastavni dio Javnog poziva. Primljeno na znanje Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora.
79 Unija Nova d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Nacrt Ugovora potrebno je uključiti u Javni poziv iz razloga očekivanih obveza i prava Sakupljača. Također, potrebno je definirati uvjete za izmjenu cijena kod značajnijih promjena na tržištu. Primljeno na znanje a) Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora. b) U točki VII. Nacrta Javnog poziva navodi se mogućnost izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog Javnog poziva u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, te u točki VIII. Nacrta Javnog poziva reguliranje naprijed navedenog ugovorom između Fonda i odabranih Podnositelja Programa. Eventualna izmjena ugovorene cijene usluge sakupljanja prema strukturi (povećanje/smanjenje) zbog značajnih tržišnih odstupanja utvrđivati će se u dogovoru s ugovornim stranama.
80 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Prijedlog ugovora je potrebno uključiti u Javnom pozivu. Primljeno na znanje Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora.
81 Vesna Centa JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Ugovor o obavljanju usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže mora biti sastavni dio ovog Javnog poziva ponajviše iz razloga mogućnosti aktivacije jamstava navedenih u podnaslovu 7.. Nadalje, potrebno je nadopuniti petu stavku podnaslova 8. minimalnu količinu i rok u kojem je odabrani Podnositelj najprihvatljivijeg Programa dužan preuzeti neopasnu otpadnu ambalažu na poziv posjednika. Naime, na ovaj način proizvođači otpada ili posjednici otpada su slobodni u tumačenju obveza ovlaštenih sakupljača na način da zovu ovlaštene sakupljače u slučaju minimalnih količina otpada (primjerice tri palete ili jednu vreću plastične ili staklene ambalaže). Primljeno na znanje a) Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora. b) Zahtjevi u pogledu sakupljanja otpadne ambalaže propisuju se Pravilnikom
82 EKO-OZRA d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE U cilju transparentosti postupka mišljenja smo da je prijedlog ugovora potrebno staviti u javni poziv Primljeno na znanje Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora.
83 RESPEKT d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Nisu definirani uvjeti za izmjenu cijena za veća tržišna odstupanja, potrebno ih je definirati. Primljeno na znanje U točki VII. Nacrta Javnog poziva navodi se mogućnost izmjene cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže bez obveza raspisivanja novog Javnog poziva u slučaju značajnijih tržišnih odstupanja u strukturi cijene usluge sakupljanja, a sve u svrhu održivosti sustava gospodarenja ambalažnim otpadom, te u točki VIII. Nacrta Javnog poziva reguliranje naprijed navedenog ugovorom između Fonda i odabranih Podnositelja Programa. Eventualna izmjena ugovorene cijene usluge sakupljanja prema strukturi (povećanje/smanjenje) zbog značajnih tržišnih odstupanja utvrđivati će se u dogovoru s ugovornim stranama.
84 Jolly Eko d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 8SKLAPANJE UGOVORA O OBAVLJANJU USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Točka 8. – s obzirom na više nepoznanica koje su bitne za javni poziv a koje bi tek bile definirane u trenutku sklapanja ugovora smatramo kako Ugovor neophodno mora biti sastavni dio poziva Točka 8. – smatramo da obavezno u Javnom pozivu mora biti jasno naznačeno pod kojim uvjetima podnositelj najprihvatljivijeg Programa mora sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji sa drugim osobama koje imaju dozvolu za gospodarenje otpadom. Primljeno na znanje a) Sadržaj Javnog poziva za sakupljanje neopasne otpadne ambalaže propisan je odredbama Zakona i Pravilnika sukladno kojima Fond nema obvezu definiranja nacrta ugovora u sadržaju Javnog poziva. Točkom VIII. Nacrta Javnog poziva definirane su sastavnice ugovora. b) Nacrtom Javnog poziva dana je mogućnost sklapanja podugovornih odnosa u svrhu ispunjenja Programa, a uvjete u podugovornom odnosu određuju međusobno Podnositelj najprihvatljivijeg Programa i osoba koja ima dozvolu za gospodarenje otpadom uz uvjet da je usklađen sa sklopljenim ugovorom između Podnositelja najprihvatljivijeg Programa i Fonda.
85 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 9OSTALE INFORMACIJE Tko je odgovoran za ispunjenje ciljeva na ovom području, i tko je općenito odgovoran za ispunjenje ciljeva na područjima gdje će se birati 2 ili više ponuditelja za istu vrstu ambalaže? (Ukoliko jedan ponuditelj samostalno ne može ispuniti ciljeve) Primljeno na znanje Podnositelj Programa podnosi Program za područje iz Odluke ministra, a sakupljači koji imaju ugovore o koncesiji mogu vršiti uslugu sakupljanja neopasne otpadne ambalaže pod uvjetima odabranog najprihvatljivijeg Podnositelja Programa i uz uvjet sklapanja ugovora sa Fondom u kojem slučaju količine koje se sakupe na tom području ulaze u zajedničko ostvarenje cilja. U točki VII. Nacrta Javnog poziva navedeno je da Fond sklapa jedan ugovor i to sa odabranim najprihvatljivijim Podnositeljem Programa za svaku vrstu otpadne ambalaže za svako područje iz Odluke ministra (svako područje 8 ugovora). Fond uplatom naknade proizvođača na račun Fonda ispunjava ciljeve u ime proizvođača. Način ispunjenja ciljeva određuje se Javnim pozivom za sakupljanje odnosno organiziranjem sakupljanja količina na određenom području koje obavlja sakupljač čiji je program odabran kao najprihvatljiviji, a čija je odgovornost sakupiti količine koje se obvezao sakupiti na području za koje je odabran.
86 CE-ZA-R d.o.o. 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.1Usluga sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Kako bi se definirali odnosi sudionika u sustavu gospodarenja otpadnom ambalažom vrlo je bitno znati tko je vlasnik predmetne sirovine? Primljeno na znanje Sukladno odredbama Pravilnika Fond je obvezan ispuniti ciljeve svih proizvođača koji plaćaju naknadu gospodarenja i u tu svrhu upravlja i raspolaže otpadnom ambalažom, zakonski je obvezan i jedini određen, u svrhu ispunjavanja ciljeva proizvođača, upravljanja i raspolaganja otpadnom ambalažom u skladu sa ZOGO-om i Pravilnikom kako bi ostvario postavljene ciljeve.
87 Vesna Centa 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.2Razdoblje obavljanja usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Fond naravno može povjeriti obavljanje usluge sakupljanja određene vrste otpadne ambalaže na razdoblje koje želi, no nejasni su kriteriji Fonda za pretpostavljeno razdoblje do 5 godina, odnosno do najkasnije 31. prosinca 2023. godine, ako znamo da je Javni poziv za obrađivače raspisan za period od 10 godina. Stoga, predlaže se, promjeniti rok na 10 godina kao i za ovlaštene obrađivače. Primljeno na znanje ZOGO-om u članku 69. stavku 5. propisano je da se obavljanje usluge sakupljanja može povjeriti na rok do 5 godina.
88 Unija Nova d.o.o. 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.3Cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže S obzirom na definirane ciljeve koje je RH potpisala, trenutne koncesije za pojedine vrste otpada i predviđanja proizvođača/uvoznika, te predstavnika jedinica lokalne samouprave i davatelja javne usluge odvojenog sakupljanja otpada – smatramo nužnim da se preciznije definiraju(od strane Ministarstva i FOND-a) količine otpada koji će biti predmetom sakupljanja. Primljeno na znanje Procijenjene količine izračunate su zavisno od količine za koju se pretpostavlja da će nastati na području na koje se odnosi Program prema raspoloživim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine sukladno članku 70. stavku 3. ZOGO-a. Očekivane količine otpadne ambalaže po vrstama koje će se sakupiti po područjima sakupljanja navedene su u Nacrtu Javnog poziva i ovisne su o procijenjenim količinama koje se stavljaju na tržište RH
89 CE-ZA-R d.o.o. 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.3Cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Realne količine biti će puno veće zbog uvođenja sustava odvojenog prikupljanja te obveze sakupljača iz točke 1.2 da preuzima otpadnu plastičnu ambalažu od davatelja javne usluge. Na kome je odgovornost ako neki od odabranih ponuditelja ne ispune cilj? Kako se to odnosi na ostale ponuditleje? Primljeno na znanje a) U točki 1.3. Uputa Nacrta Javnog poziva iskazane su očekivane količine otpadne ambalaže koje bi se trebale sakupiti na određenom području. Ukoliko će sakupljene količine biti veće od onih navedenih u točki 1.3. postići će se viši ciljevi sakupljanja. b) Svaki odabrani Podnositelj Programa snosi odgovornost za ostvarenje Operativnog programa na području za koje je odabran.
90 Vesna Centa 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.3Cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Jasno je da postoji cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže te da svi sudionici u sustavu gospodarenja otpadom moraju težiti nekakvom cilju. Isto tako, jasno je da Fond raspolaže sa podacima o ukupnoj količini ambalaže po vrstama koje su stavljene na tržište kroz podatke o naknadama osoba koje stavljaju ambalažu na tržište. No, nejasno je na koji način će se promatrati ispunjenje cilja skupljača. Naime, neosporno je da skupljač ima obvezu preuzeti ambalažu, no što ako proizvođači ili posjednici otpada predaju ambalažu neovlaštenom skupljaču. U tom slučaju,ovlašteni skupljač neće biti u mogućnosti ispuniti ciljeve. To se ponajprije odnosi na vrstu otpada koja ima tržišnu vrijednost (npr. kartonska ambalaža ili sekundarna ambalaža od plastike). Kako se može precizirati (i potencijalno na ovaj ili onaj način penalizirati) (ne)ispunjenje cilja skupljača, ako paralelno nije precizirana i obveza proizvođača ili posjednika otpada? Na koji način jedan ili više ovlaštenih skupljača mogu znati kako stoje sa ispunjenjem cilja te na koji način skupljači mogu utjecati na ispunjenje cilja? Ukoliko je cijeli ovaj podnaslov više informativnog karaktera, tada je potrebno zanemariti komentar u cijelosti. Primljeno na znanje Sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu po vrsti materijala odvajati od miješanog komunalnog otpada iz čega proizlazi da ključni broj otpada ulazi u grupu 15. Nadalje, sukladno Pravilniku pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja je u posjedu otpadne ambalaže obvezna je otpadnu ambalažu bez naknade predavati skupljaču, a istu je sakupljač obvezan po pozivu pravne osobe i fizičke osobe – obrtnika tako odvojenu prikupljenu preuzeti.
91 METIS d.d. 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.3Cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Potrebno je pojašnjenje: nije jasno kolika je minimalna količina koju se ponuditelj obvezuje skupiti? Odnosno da li mora ta količina ambalažnog otpada koju se Ponuditelj obvezuje skupiti mora biti u razini predviđenih količina iz tablice 10.1.3 ili može biti manja? Što ako Ponuditelj skupi više od određenog Ugovorom – da li Fond svejedno plaća obavljenu uslugu. Što ako Ponuditelj skupi manje od određenog Ugovorom – na koji način se aktivira Jamstvo i u kojem omjeru? Drugim rječima, postoji li i koja je dozvoljena tolerancija (na više i na niže). Primljeno na znanje a) Procijenjene količine izračunate su zavisno od količine za koju se pretpostavlja da će nastati na području na koje se odnosi Program prema raspoloživim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine sukladno članku 70. stavku 3. ZOGO-a. Očekivane količine otpadne ambalaže po vrstama koje će se sakupiti po područjima sakupljanja navedene su u Nacrtu Javnog poziva i ovisne su o procijenjenim količinama koje se stavljaju na tržište RH b) U točki 1.3. Uputa Nacrta Javnog poziva iskazane su očekivane količine otpadne ambalaže koje bi se trebale sakupiti na određenom području. Ukoliko će sakupljene količine biti veće od onih navedenih u točki 1.3. postići će se viši ciljevi sakupljanja. c) Jamstvo se aktivira u slučaju kada sakupljač ne uspije ostvariti ciljeve koje se Operativnim programom rada obvezao izvršiti odnosno sakupiti količine koje se obvezao sakupiti pritom uzimajući u obzir količine koje se stavljaju na tržište.
92 EKO-OZRA d.o.o. 10.1PREDMET JAVNOG POZIVA, 10.1.3Cilj sakupljanja neopasne otpadne ambalaže uz tablicu 2. Čija je odgovornost ako neki od odabranih ponuditelja ne ispuni cilj. Kako se to odnosi na ostale ponuditelje Primljeno na znanje Svaki odabrani Podnositelj Programa snosi odgovornost za ostvarenje Operativnog programa na području za koje je odabran.
93 HGK  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže U dijelu odredbi koje se odnose na opreme koju tvrtka treba imati, u tekstu pod naslovom 'Prijenosni terminal za praćenje isporuka otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade mora', tvrtke smatraju kako u navedenim odredba nije jasno tko bi trebao nabavljati opremu, tj. skenere za očitavanje vreća u sustavu povratne naknade. Tvrtke su također mišljenja, kako u zadnjoj rečenici ove točke, nije potrebno točno definirati broj traka i uređaja za lomljenje budući da je navedeno moguće organizirati i na drugačiji način. Primljeno na znanje a) U Nacrtu Javnog poziva u točki 2.2 Uputa definirana je oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže u kojem Podnositelj Programa, kako bi obavljao uslugu sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade, između ostalog, mora posjedovati i prijenosne terminale za praćenje isporuka. Navedeni uređaji služe za očitavanje podataka prilikom preuzimanja ambalaže u sustavu povratne naknade na lokaciji prodavatelja. b) Predmetni komentar ne definira koji je to drugačiji način.
94 Unija Nova d.o.o.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Javnim pozivom predviđa se obveza ulaganja od strane sakupljača u opremu za sortiranje i lomljenje stakla. Na taj način se dio poslova koje obavlja oporabitelj prebacuje na sakupljače, te se nepotrebno višestruko investira u opremu za sortiranje i lomljenje otpadnog stakla budući da ista oprema već postoji kod oporabitelja. Također, lomljenjem stakla kod sakupljača(ili kod prodavatelja) povećava se rizik za kontaminaciju otpadnog stakla sa drugim primjesama uz upitnu kvalitetu odvojenosti stakla po boji te se tako umanjuje financijska vrijednost otpadnog stakla kao sirovine. Troškovi transporta lomljenog stakla u odnosu na trenutni model sakupljanja neće se umanjiti(optimizirati) budući da sakupljači već posjeduju opremu(razni spremnici i vozila) za sakupljanje otpadnog stakla koje nije lomljeno pri čemu je oprema prilagođena za prijevoz maksimalnih težina sukladno Zakonu o cestovnom prometu. Slijedom navedenog troškovi transporta lomljenog stakla generirati će dodatne troškove za sakupljače zbog potrebe nabavke nove adekvatne opreme za sakupljanje i transport lomljenog stakla a sve bez mogućnosti prijevoza većih težina otpadnog stakla u odnosu na trenutni model prijevoza. Nadalje, prilikom manipulacije i prijevoza otpadnog stakla od prodavatelja do sakupljača neminovno dolazi do lomljenja određenih količina staklenih ambalažnih jedinica koje neće biti moguće izbrojati(očitati GTIN) i sortirati kod sakupljača. Sukladno navedenom obvezu sakupljača za investiranjem u opremu za sortiranje i lomljenje otpadnog stakla smatramo nepotrebnom. Primljeno na znanje Navedena oprema traži se u svrhu bolje kontrole i kvalitetnijeg gospodarenja otpadnom staklenom ambalažom. Spomenuta praksa poznata je u svim modernim sustavima povratne naknade koji u depozitnom sustavu uključuju staklenu otpadnu ambalažu. Što se tiče kontaminacije otpadne staklene ambalaže, prema saznanjima Fonda, problem mogu izazvati samo primjese koje imaju višu točku tališta od tališta stakla. Projektiranjem pogona na odgovarajući način taj se problem može izbjeći. Nadalje što se tiče razbijenih staklenih boca prilikom prijevoza prije brojanja na uređaju taj će se problem smanjiti na najmanju moguću mjeru prvenstveno iz razloga što će se manipulacija staklenom ambalažom prije lomljenja svesti samo na prijevoz od prodajnog mjesta do prvog skladišta sakupljača (centra) gdje će ista biti prebrojana, kontrolirana i sortirana putem GTIN-a (barkoda) te lomljena prije prijevoza do obrađivača kako se ne bi mogla ponovo vratiti u sustav. Troškove koji će nastati investiranjem u opremu od strane sakupljača isti će uključiti u cijenu usluge sakupljanja.
95 Unija Nova d.o.o.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Javnim pozivom definirana su značajna ulaganja od strane Sakupljača po pitanju posjedovanja opreme za obavljanja usluge sakupljanja – kako ne bi došlo u pitanje opstojnost pojedinih ponuditelja i samog sustava sakupljanja smatramo da bi ugovori o koncesiji trebali biti sklopljeni na minimalno 10 godina. Primljeno na znanje ZOGO-om u članku 69. stavku 5. propisano je da se obavljanje usluge sakupljanja može povjeriti na rok do 5 godina.
96 Unija Nova d.o.o.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Na koji način su definirani tehničko-tehnološki uvjeti koji se navode u Javnom pozivu? Eventualna potreba višestrukog ulaganja u tehničko-tehnološke uvjete može značajno promijeniti situaciju na tržištu. Ukoliko se ovi i slični uvjeti/detalji provedbe budu naknadno utvrđivali, te ponuditelji zaključe kako nisu u mogućnosti ispuniti traženo u određenom roku (zbog veličine financijskog ulaganja ili rokova) – hoće li cijeli Javni poziv doći u pitanje ili će se definirati djelomično poništenje poziva ili odabir drugog najboljeg ponuđača? Također, napominjemo kako je trenutnom nedorečenošću sustava, ne donošenjem Pravilnika koji prati Izmjenu i dopunu zakona o održivom gospodarenju otpadom, praktički nemoguće dobiti ovjeren Elaborat od strane inženjera za izmjene i dopune važećih Dozvola čime se veliki dio ponuditelja stavlja izvan mogućnosti da daju svoju ponudu zbog nemogućnosti ishođenja novih Dozvola za gospodarenje otpadom. Primljeno na znanje Nacrtom Javnog poziva nisu propisani kriteriji vezani za tehničko-tehnološke uvjete već je propisano kako su Podnositelji Programa dužni osigurati skladišno i tehničko tehnološke uvjete sukladno članku 70. ZOGO-a i Nacrtu Javnog poziva, a Operativnim programom rada Podnositelji Programa opisuju način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja otpadne ambalaže potrebne za ispunjavanje zadanih ciljeva. Elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
97 EKO-OZRA d.o.o.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže U prijedlogu Nacrta Uredbe o ambalaži čije je e-savjetovanje završilo 25.4.2019 navodi se značajna stimulacija za automatizaciju sustava koja će dugoročno uzrokovati veći trošak za sustav jer će prodajna mjesta zbog velike razlike visine naknade ovisno o tome kako se skuplja ambalaža investirati u aparate. U pozivu se navodi da će Fond osigurati uređaje za brojanje ambalaže u sustavu povratne naknade po područjima prikupljanja što je nepotrebna investicija. Ulaganjem trgovina u uređaje smanjiti će troškovi sustava, posebice u dijelu koji se odnosi na prijevoz i kontrolu sustava. Primljeno na znanje S obzirom da uređaje za prihvat ambalaže u sustavu povratne naknade nabavljaju prodavatelji te je očekivano da će uvođenje uređaja biti postupno, što znači da se još uvijek očekuje veći omjer prihvata ručnim putem, to je nužno osigurati kontrolu ambalažnih jedinica preuzetih na ručnom prihvatu očitavanjem GTIN-a ambalažnih jedinica.
98 METIS d.d.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Predlažemo da zbog specifičnosti određene opreme bilo bi poželjno specificirati koja je oprema koja nužno treba postojati u trenutku podnošenja ponude na javni poziv, a koja oprema može biti pokrivena izjavom ponuđača o spremnosti nabave te opreme u slučaju odabira ponuđača kao najprihvatljivijeg. Potrebno je pojašnjenje i precizno tumačenje: - što znači imati mogućnost bežičnog elektroničkog prijenosa podataka...(da li je riječ o postojećim čitačima bar-kodova) Primljeno na znanje Podnositelj Programa je prilikom podnošenja Programa dužan dostaviti popis opreme s kojim raspolaže u svrhu ostvarivanja Operativnog programa rada za vrstu otpadne ambalaže i područje na koje se Program odnosi, a odabrani najprihvatljiviji Podnositelji Programa su prije sklapanja ugovora dužni osigurati svu propisanu opremu za obavljanje usluge sakupljanja na području za koje su odabrani. Oprema koju je Podnositelj Programa obvezan posjedovati navodi se u točki 2.2.2.Uputa Nacrta Javnog poziva. Prijenosni terminal za praćenje isporuka otpadne ambalaže od pića u sustavu povratne naknade mora imati mogućnost bežičnog elektronskog prijenosa podataka što znači direktni prijenos podataka u informacijski sustav Fonda.
99 METIS d.d.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Potrebno je pojašnjenje zašto je nabava 4 transportne trake za razvrstavanje staklene otpadne ambalaže po boji navedeno kao obaveza skupljača stakelene ambalaže, a razvrstavanje stakla nije predmet javnog poziva u točki 1.2. ? Primljeno na znanje Točka I.2. Nacrta Javnog poziva obuhvaća poslove sakupljanja neopasne otpadne ambalaže od stakla dok se obveza nabave 4 transportne trake za potrebe razvrstavanja staklene otpadne ambalaže po boji odnosi na obavljanje poslova sakupljanja otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade iz točke I.1. Nacrta Javnog poziva.
100 Jolly Eko d.o.o.  10.2UVJETI ZA PODNOSITELJA PROGRAMA KOJI ĆE OBAVLJATI USLUGU SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 10.2.2Oprema za obavljanje usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Točka 10.2.2. –s obzirom na novost koja se predviđa Javnim pozivom, o uvođenju sortiranja I lomljenja stakla nije jasno na čiji trošak će se nabaviti I instalirati uređaji za lomljenje I sortiranje, u kojem roku, te koje su specifikacije opreme. Primljeno na znanje U točki 2. Uputa Nacrta Javnog poziva jasno je navedeno da će Fond, podnositeljima čiji će Program biti odabran kao najprihvatljiviji osigurati uređaj za brojanje otpadne ambalaže u sustavu povratne naknade putem GTIN-a kada se za to steknu uvjeti, a nastavno na instalaciju tog uređaja odabrani Podnositelj najprihvatljivijeg programa obvezan je osigurati 4 transportne trake za potrebe razvrstavanja staklene otpadne ambalaže po boji te 4 uređaja za lomljenje razvrstanih staklenih ambalažnih jedinica otpadne ambalaže od pića. Transporteri sa transportnim trakama te uređaj za lomljenje stakla nabavlja odabrani ponuditelj o vlastitom trošku. Općenite zahtjevi u pogledu transportera sa transportnim trakama su da isti mora imati mogućnost prijenosa staklenih boca od uređaja za brojanje do uređaj za lomljenje staklenih boca. Pod pretpostavkom da se uređaj za lomljenje instalira na višoj visini od tla od uređaja za brojanja preporuča se transporter sa gumenim transportnim trakama koje imaju gumena poprečna rebra i uzdužnu gumenu harmoniku.. Uređaj za lomljenje mora imati mogućnost da razbije staklenu bocu prije skladištenja sa ili bez dodatnog usitnjavanja. Isto ovisi o projektiranju pogona.
101 CE-ZA-R d.o.o.  10.4SADRŽAJ PROGRAMA, 10.4.1Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Potrebno je navesti i lokaciju do koje se prevozi otpad. (lokacija obrađivača) Tko definira kojem ovlaštenom obrađivaču sakupljač mora predati sirovinu u slučaju da postoji više ovlaštenih obrađivača? Primljeno na znanje a) Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva. b) Predmetno pitanje urediti će se prilikom sklapanja ugovora sa odabranim Podnositeljima Programa i ovlaštenicima za obradu otpadne ambalaže.
102 Vesna Centa  10.4SADRŽAJ PROGRAMA, 10.4.1Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže Prije samog raspisivanja Javnog poziva za ovlaštenog skupljača, nužno je objaviti tko su ovlašteni obrađivači s kojima je Fond sklopio Ugovor. Obzirom da cijena usluge sakupljanja sadržava i prijevoz na obradu, udaljenost obrađivača od skladišta ovlaštenog skupljača uvelike utječe na cijenu usluge sakupljanja. Primljeno na znanje Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
103 EKO-OZRA d.o.o.  10.4SADRŽAJ PROGRAMA, 10.4.1Ponuda cijene usluge sakupljanja neopasne otpadne ambalaže U tablicama je potrebno navesti lokacije obrađivača. Tko definira kojem ovlaštenom obrađivaču ovlašteni sakupljač mora predati ambalažu u slučaju da postoji više ovlaštenih obrađivača za istu vrstu otpadne ambalaže Primljeno na znanje a) Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva. b) Predmetno pitanje urediti će se prilikom sklapanja ugovora sa odabranim Podnositeljima Programa i ovlaštenicima za obradu otpadne ambalaže.
104 HGK JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 11OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM U točci 3. članice Udruženja za sekundarne sirovine, sakupljanje i preradu HGK mišljenja su kako bi bilo dobro opširnije opisati sadržaj operativnog programa, kako bi se isti mogao što bolje raspisati (npr. definirati razdoblje za koje se isti donosi, i sl.). Primljeno na znanje Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Sadržaj Operativnog programa rada nije propisan nego je Podnositelj Programa kroz sadržaj istog obvezan opisati način na koji će ispuniti propisane ciljeve za vrstu otpadne ambalaže za koju podnosi Program.
105 CE-ZA-R d.o.o. JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PROGRAMA ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE, 11OBVEZNA DOKUMENTACIJA UZ PROGRAM Koja su to druga pitanja koja se navode u točki 3.? Da li je operativni program rada i elaborat jedan dokument ili dva? Koje podatke je u kojem dokumentu potrebno navesti? Primljeno na znanje a) Operativni program rada minimalno sadrži opis usluge sakupljanja, način i uvjete obavljanja usluge sakupljanja, godišnje količine otpadne ambalaže po vrsti koje se obvezuje sakupljati, te druga pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja. Budući da sadržaj Operativnog programa rada nije propisan nego je Podnositelj Programa kroz sadržaj istog obvezan opisati način na koji će ispuniti propisane ciljeve za vrstu otpadne ambalaže za koju podnosi Program, sam Podnositelj Programa odlučuje koja bi to bila pitanja od značenja za obavljanje usluge sakupljanja koja smatra važnim za navesti u Operativnom programu kojima opisuje opis usluge sakupljanja i ostvarenje Operativnog programa rada. b) Sadržaj Operativnog programa rada naveden je u odgovoru pod točkom a), a elaborat gospodarenja otpadom se odnosi na sastavni dio Dozvole za gospodarenje otpadom.
106 Jolly Eko d.o.o. 12MJERILA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROGRAMA, 12.1OCJENJIVANJE PROGRAMA ZA USLUGU SAKUPLJANJA OTPADNE AMBALAŽE U SUSTAVU POVRATNE NAKNADE, OTPADNE AMBALAŽE OD STAKLA I OTPADNE AMBALAŽE OD PLASTIKE Točka 12.1. – nije jasno na koji način su u ocjenjivanje Programa uključeni , te koji su kriteriji za vrednovanje skladišnih I tehničko-tehnoloških uvjeta podnositelja Programa. Primljeno na znanje Da bi se Programi razmatrali Ponuditelji Programa moraju zadovoljiti Uvjete iz točke III. Nacrta Javnog poziva, a isti se dokazuju dostavom Programa i obaveznom dokumentacijom uz Program što je pobliže opisano u točkama III., IV. i V. Nacrta Javnog poziva, a isti nisu kriteriji za ocjenjivanje Programa.
107 Unija Nova d.o.o. 12MJERILA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROGRAMA, 12.2OCJENJIVANJE PROGRAMA ZA USLUGU SAKUPLJANJA OSTALE OTPADNE AMBALAŽE Lokacija obrađivača za pojedinu vrstu otpadne ambalaže treba biti jasno određena zbog potrebe izračuna ukupne cijene sakupljanja. Prihvaćen Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
108 CE-ZA-R d.o.o. 12MJERILA I KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PROGRAMA, 12.2OCJENJIVANJE PROGRAMA ZA USLUGU SAKUPLJANJA OSTALE OTPADNE AMBALAŽE Kako bi ponuditelj mogao precizno definirati cijenu sakupljanja potreban mu je podatak o lokaciji obrađivača za određenu vrstu otpadne ambalaže. Prihvaćen Isto je definirano točkom IX. Ostale informacije Nacrta Javnog poziva.
109 CE-ZA-R d.o.o. 15OBRASCI, 15.1OBRAZAC 1. PROGRAM ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE U navedenoj strukturi potrebno je uvrstiti i uslugu usitnjavanja (šrederiranja). Treba uključiti i troškove zbrinjavanja nakon razvrstavanja zbog nesukladnog materijala tj. nečistoća. Zašto u vrste otpadne ambalaže nije uvrštena i opasna otpadna ambalaža npr. 15 01 10*? Primljeno na znanje a) Usluga usitnjavanja nije predmet usluge sakupljanja. b) Troškovi zbrinjavanja nisu uključeni jer Fond plaća uslugu sakupljanja za količinu otpadne ambalaže koju sakupljač preda obrađivaču. c) Otpadna ambalaža koja je opasni otpad nije predmet gospodarenja otpadnom ambalažom u sustavu kojim upravlja Fond budući da Fond sukladno odredbama Pravilnika ne preuzima obvezu ispunjenja ciljeva proizvođača koji takvu ambalažu stavljanju na tržište na području Republike Hrvatske.
110 Vesna Centa 15OBRASCI, 15.1OBRAZAC 1. PROGRAM ZA OBAVLJANJE USLUGE SAKUPLJANJA NEOPASNE OTPADNE AMBALAŽE Ukoliko pretpostavimo da tamno zatamnjena polja u Obrascu 1. znače da za pojedinačnu stavku nije predviđena usluga navedena u stupcima E ili F, tada tumačimo da za primjerice ostalu otpadnu ambalažu od plastike ili otpadnu ambalažu od papira i kartona ili višeslojnu kompozitnu ambalažu nije predviđena usluga baliranja što višestruko poskupljuje uslugu prijevoza. Potrebno je revidirati obrazac 1 u dijelu pretpostavljenih usluga ovisno o vrsti otpada. Prihvaćen Prijedlog se prihvaća i isto će se izmijeniti u Nacrtu Javnog poziva
111 METIS d.d. 15OBRASCI,  15.2OBRAZAC 2. PRIJAVNI LIST Potrebno je pojašnjenje: nije jasno kolika je minimalna količina koju se ponuditelj obvezuje skupiti? Odnosno da li mora ta količina ambalažnog otpada koju se Ponuditelj obvezuje skupiti mora biti u razini predviđenih količina iz tablice 10.1.3 ili može biti manja? Što ako Ponuditelj skupi više od određenog Ugovorom – da li Fond svejedno plaća obavljenu uslugu. Što ako Ponuditelj skupi manje od određenog Ugovorom – na koji način se aktivira Jamstvo i u kojem omjeru? Drugim rječima, postoji li i koja je dozvoljena tolerancija (na više i na niže). Primljeno na znanje a) Procijenjene količine izračunate su zavisno od količine za koju se pretpostavlja da će nastati na području na koje se odnosi Program prema raspoloživim podacima o proizvedenim količinama otpada u zadnje tri godine sukladno članku 70. stavku 3. ZOGO-a. Očekivane količine otpadne ambalaže po vrstama koje će se sakupiti po područjima sakupljanja navedene su u Nacrtu Javnog poziva i ovisne su o procijenjenim količinama koje se stavljaju na tržište RH. b) U točki 1.3. Uputa Nacrta Javnog poziva iskazane su očekivane količine otpadne ambalaže koje bi se trebale sakupiti na određenom području. Ukoliko će sakupljene količine biti veće od onih navedenih u točki 1.3. postići će se viši ciljevi sakupljanja. c) Jamstvo se aktivira u slučaju kada sakupljač ne uspije ostvariti ciljeve koje se Operativnim programom rada obvezao izvršiti odnosno sakupiti količine koje se obvezao sakupiti pritom uzimajući u obzir količine koje se stavljaju na tržište.