Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Nacionalnog programa za sigurnost pacijenata 2019. - 2023.

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvatska komora medicinskih sestara NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023. U stavku 2. riječ: "liječenja" mijenja se i glasi: "cjelovite skrbi" Djelomično prihvaćen Umjesto teksta: “cjelovite skrbi upisuje se tekst: “cjelovite zdravstvene skrbi.
2 Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023. S obzirom da agencija za kvalitetu u zdravstvu nije ispunila niti jedan cilj u unapređenju sustava kvalitete, a koji bi se izravno odnosili na sigurnost pacijenta i objektivno smanjili rizike za pacijenta, već godinama smo provodili mjeru edukacije i podizanja svijesti o sigurnosti, no unatoč našem djelovanju, nitko od naših eksperata nije bio u izradi ovog nacrta što je veliki propust za isti i sam utjecaj na pacijente. Sustav kvalitete ne slijedi preporuke Vijeća Europe i SZO-a te ne postoji razvoj istraživanja na području sigurnosti pacijenata, što također se vidi na nekoordiniranim službama za kvalitetu u svakoj ustanovi, kao što se ne može pratiti sustav izvještavanja da imamo točne podatke u koliko se slučajeva dogodio incident ili koji su nesretni slučajevi i kako se po njima postupalo. Sustav praćenja je najvažniji kao i praćenje ishoda, a to nije jasno naznačeno na koji način bi se utvrđivalo. Nedostaje protokol po nastalom štetnom događaju koji bi uključivao sve korake za ustanovu i pacijenta sa koracima kako postupati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Darko Takač NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023. Komentiram i nadopunjujem tekst nacrta prijedloga ovog Programa kako slijedi: GLAVA 5. NACRTA U tabelarni akcijski plan za ciljeve: PODIZANJE SVJESNOSTI O SIGURNOSTI PACIJENATA I JAČANJE KAPACITETA (sve naznačene aktivnosti), RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA, MJERENJA I IZVJEŠĆIVANJA (aktivnosti: Usklađivanje i uspostavljanje informacijskog modela za izvješćivanje o neželjenim događajima - SZO smjernice i Izrada preporuka za sprječavanje neželjenih događaja), SMANJENJE RIZIKA ZA NEŽELJENI DOGAĐAJ (aktivnost: Razvoj mreže za razmjenu dobrih praksi, znanja i iskustva o sigurnosti pacijenata) i RAZVOJ ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU SIGURNOSTI PACIJENATA (sve aktivnosti osim: Suradnja s Vijećem Europe i međunarodnim organizacijama) u stupac DIONICI nadopuniti (ubaciti) i SD (ostala zdrastvena stručna društva u Republici Hrvatskoj - kao npr. Hrvatsko farmaceutsko društvo i druga). Osim toga u završni dio tablice akcijskg plana u ovoj glavi - u opis kratica uvrstiti i SD (ostala zdravstvena stručna društva). OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Hrvatsko farmaceutsko društvo s tradicijom postojanja dužom od 160 godina može značajno doprinjeti uspješnoj provedbi ovog Programa pa ne vidimo nikakav objektivan i opravdan razlog da je isključeno kao dionik. GLAVA 7. NACRTA U stavku 4. ove glave u kojem se navode institucije koje sudjeluju u provedbi ovog Programa uvrstiti u konkretnim točkama navoda i HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO iza HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA. OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Isto kao i kod obrazloženja prethodne nadopune glave 5. ovog Programa. Djelomično prihvaćen Upisuje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” kao dionici uz predložene aktivnosti pod naslovom 5. Akcijski plan. Dodaje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” pod naslovom 7. Tijela državne uprave i institucije uključene u provedbu programa.
4 Hrvatsko farmaceutsko društvo NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023. HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO komentira i nadopunjuje tekst nacrta prijedloga ovog Programa kako slijedi: GLAVA 5. NACRTA U tabelarni akcijski plan za ciljeve: PODIZANJE SVJESNOSTI O SIGURNOSTI PACIJENATA I JAČANJE KAPACITETA (sve naznačene aktivnosti), RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA, MJERENJA I IZVJEŠĆIVANJA (aktivnosti: Usklađivanje i uspostavljanje informacijskog modela za izvješćivanje o neželjenim događajima - SZO smjernice i Izrada preporuka za sprječavanje neželjenih događaja), SMANJENJE RIZIKA ZA NEŽELJENI DOGAĐAJ (aktivnost: Razvoj mreže za razmjenu dobrih praksi, znanja i iskustva o sigurnosti pacijenata) i RAZVOJ ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU SIGURNOSTI PACIJENATA (sve aktivnosti osim: Suradnja s Vijećem Europe i međunarodnim organizacijama) u stupac DIONICI nadopuniti (ubaciti) i SD (ostala zdrastvena stručna društva u Republici Hrvatskoj - kao npr. Hrvatsko farmaceutsko društvo i druga). Osim toga u završni dio tablice akcijskg plana u ovoj glavi - u opis kratica uvrstiti i SD (ostala zdravstvena stručna društva). OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Za uspješnu provedbu ovog Programa neizostavno je uključivanje svih zdravstvenih profesionalaca-dionika i njihovih stručnih društava. Hrvatsko farmaceutsko društvo s tradicijom postojanja dužom od 160 godina može značajno doprinjeti uspješnoj provedbi ovog Programa pa ne vidimo nikakav objektivan i opravdan razlog da smo isključeni. GLAVA 7. NACRTA U stavku 4. ove glave u kojem se navode institucije koje sudjeluju u provedbi ovog Programa uvrstiti u konkretnim točkama navoda i HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO iza HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA. OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Isto kao i kod obrazloženja prethodne nadopune glave 5. ovog Programa. Tekst komentara-nadopune izradilo Hrvatsko farmaceutsko društvo u Zagrebu, 18. svibnja 2019. Djelomično prihvaćen Upisuje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” kao dionici uz predložene aktivnosti pod naslovom 5. Akcijski plan. Dodaje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” pod naslovom 7. Tijela državne uprave i institucije uključene u provedbu programa.
5 HDMSARIST NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023. Medicinske sestre i tehničari čine najveću grupaciju zdravstvenih djelatnika i objektivno su najviše uz pacijenta pa bi samim tim bilo logično da u programu sudjeluju predstavnici sestara bilo da je to regulatorno tijelo, udruge ili visoka učilišta na kojima se obrazuju. U programu sigurnosti pacijenata svakako trebaju biti zastupljene sestrinske udruge. Ovaj program vidimo kao izuzetno važan i za uspjeh njegovog provođenja bitno je da svi akteri budu uključeni. Primljeno na znanje U provedbi Nacionalnog programa planirano je sudjelovanje zdravstvenih radnika (što uključuje i medicinske sestre/tehničare), predstavnika stručnih društava i nadležnih komora u zdravstvu.
6 HDMSARIST 1. UVOD, 1.2. Međunarodna i europska perspektiva sigurnosti pacijenata Svetska zdravstvena organizacija uvijek naglašava važnost suradnje svih zdravstvenih profesionalaca što se iz ovog nacionalnog programa ne isčitava u cjelosti. SZO naglašavajući važnost medicinskih sestara je 2020. godinu proglasio godinom medicinskih sestara i primalja kojih u ovom programu uoće nema. Primljeno na znanje U provedbi Nacionalnog programa planirano je sudjelovanje zdravstvenih radnika (što uključuje i medicinske sestre/tehničare i primalje), predstavnika stručnih društava i nadležnih komora u zdravstvu.
7 palamida NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 3. CILJEVI Svakako jedan od ciljeva bi bio da transport unesrećenih,medicinski prijevoz osoba rade u mirnodopsko vrijeme civilne službe,a ne vojska. Dakle, trebalo bi jedan od važnih ciljeva postaviti i civilnu helikoptersku službu, kako je i praksa u EU. Osim toga osiguranja ne pokrivaju troškove leta vojnih letjelica,ne osiguravaju ni pacjenta ni osoblje, i protivno je EU praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 Ana Soldo NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 5. AKCIJSKI PLAN Smatram da je u Programu za nacionalnu sigurnost pacijenata trebalo više sadržaja usmjeriti na sigurnu primjenu lijeka koji je najčešća medicinska intervencija u medicini. Potrošnja lijekova kao i broj lijekova po pacijentu koje uzimaju iz godine u godinu rastu. Povećanjem kvalitete života, razvojem medicine životni vijek se značajno produljio. Moderna medicina i razvoj novih lijekova donosi nam činjenicu da se smrtonosne bolesti danas pretvaraju u kronične s kojima pacijenti žive zadovoljavajućom kvalitetom života. Stoga je potrebno i prevenciju medikacijskih pogrešaka i usklađivanje terapije postaviti u prioritetni akcijski plan hrvatskog zdravstvenog sustava. Kao posljedicca medikacijske pogreške i neadherencije u EU je u prošloj godini umrlo 195.000 ljudi te su zdravstveni sustavi u EU iz istih razloga pretrpjeli financijsku štetu od preko 130.000.000.000,00 eura. Istraživanja pokazuju da se gotovo 50% lijekova propisanih na recept ne uzimaju prema preporuci ili nikako, što za posljedicu ima enormno trošenje zdravstvenog novca bez postizanja ishoda. Polipragmazija, paralelno propisivanje i neusklađena terapija veliki su problem i u Republici Hrvatskoj. Mi do sad nažalost nismo razvili dovoljan broj kliničkih farmaceuta koji bi mogli provoditi usklađivanje terapije kao što su to napravili kolege iz Slovenije. No ako takve ključne elemente ne uključimo u nacionalne strategije i programe nećemo imati priliku ih ni razviti. Isto tako je važno razvijati i uslugu pregleda terapije na bazičnoj i kliničkoj razini kako bi se sigurnost pacijenta povećala i kako bi spriječili neželjene posljedice neprikladne primjene lijekova. Stoga predlažem dodati: U Glavu 4, PRIORITETNA PODRUČJA DJELOVANJA dodati stavku 8 koja glasi: 8. Podizanje razine adherencije na lijekove U 4.2 predlažemo dodati: Sustav izvješćivanja o neželjenim događajima mora biti dio CEZIH-a kako bi bio dostupan u svim aplikacijama koje u svakodnevnom radu koriste zdravstveni radnici. U Glavu 5. predlažemo dodati : Pod stavkom Podizanje svjesnosti o sigurnosti pacijenata i jačanje kapaciteta predlažemo dodati: Promidžbena kampanja za podizanje zdravstvene pismenosti stanovništva Pod stavkom Razvoj i unaprjeđenje sustava praćenja, mjerenja i izvješćavanja predlažemo dodati: Proširivanje postojećeg sustava praćenja sa praćenjem i bilježenjem neželjenih posljedica uzimanja lijeka, medikacijskih pogrešaka te sustav integrirati sa aplikacijama koje koriste zdravstveni radnici u radu sa pacijentima Pod stavkom Smanjenje rizika na neželjeni događaj potrebno je dodati: Potrebno je svim zdravstveni radnicima koji pacijentima preporučuju, propisuju ili izdaju lijek omogućiti kontinuiran i besplatan pristup svjetskim bazama podataka za interakcije i kontraindikacije lijekova. Potrebno je na nacionalnoj razini poticati sve zdravstvene radnike da prijavljuju nuspojave i neželjena djelovanja lijekova kako bi mogli realno procijenti sigurnosni profil svakog lijeka registriranog u Republici Hrvatskoj. Nije prihvaćen Primljeno je na znanje u odnosu na sigurnu primjenu lijekova: Sigurna primjena lijekova je planiran u provedbenim aktivnostima (program Svjetske zdravstvene organizacije Medication Safety). Ne prihvaća se u odnosu na specifična područja djelovanja iz pojedinih zdravstvenih djelatnosti: U okviru definiranih prioritetnih područja djelovanja navedenih pod poglavljem 4. ne upisuju se specifična područja djelovanja iz pojedinih zdravstvenih djelatnosti. Prijedlog je dodan pod Ciljem: Razvoj i unaprjeđenje sustava praćenja, mjerenja i izvješćivanja kao aktivnost Uspostavljanje i razvoj sigurne primjene lijekova. Ne prihvaća se u odnosu na informatičko povezivanje: Pitanje potrebe informatičkog povezivanja definirana su u tekstu podpoglavlja 4.2. Pitanje obveze umrežavanja u CEZIH-u propisano je Zakonom o podacima i informacijama u zdravstvu („Narodne novine“, broj 14/19) Ne prihvaća se u odnosu na specifične aktivnosti iz pojedinih zdravstvenih djelatnosti usmjerene na sigurnost pacijenata: Prijedlozi dopuna teksta u poglavlju 5. već su navedeni u okviru programskih aktivnosti, obuhvaćaju sve djelatnosti u zdravstvu te nije potrebno navoditi specifične aktivnosti iz pojedinih zdravstvenih djelatnosti usmjerene na sigurnost pacijenata.
9 Hrvatska komora medicinskih sestara NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 5. AKCIJSKI PLAN U tablicu uz sve ciljeve potrebno je kao dionike dodati sva stručna društva te sva visoka učilišta koja obrazuju zdravstveni kadar. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 Hrvatsko farmaceutsko društvo NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 5. AKCIJSKI PLAN HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO komentira i nadopunjuje tekst članka-glave br. 5. nacrta prijedloga ovog Programa kako slijedi: U tabelarni akcijski plan za ciljeve: PODIZANJE SVJESNOSTI O SIGURNOSTI PACIJENATA I JAČANJE KAPACITETA (sve naznačene aktivnosti), RAZVOJ I UNAPRJEĐENJE SUSTAVA PRAĆENJA, MJERENJA I IZVJEŠĆIVANJA (aktivnosti: Usklađivanje i uspostavljanje informacijskog modela za izvješćivanje o neželjenim događajima - SZO smjernice i Izrada preporuka za sprječavanje neželjenih događaja), SMANJENJE RIZIKA ZA NEŽELJENI DOGAĐAJ (aktivnost: Razvoj mreže za razmjenu dobrih praksi, znanja i iskustva o sigurnosti pacijenata) i RAZVOJ ISTRAŽIVANJA NA PODRUČJU SIGURNOSTI PACIJENATA (sve aktivnosti osim: Suradnja s Vijećem Europe i međunarodnim organizacijama) u stupac DIONICI nadopuniti (ubaciti) i SD (ostala zdrastvena stručna društva u Republici Hrvatskoj - kao npr. Hrvatsko farmaceutsko društvo i druga). Osim toga u završni dio tablice akcijskg plana u ovoj glavi - u opis kratica uvrstiti i SD (ostala zdravstvena stručna društva). OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Za uspješnu provedbu ovog Programa neizostavno je uključivanje svih zdravstvenih profesionalaca-dionika i njihovih stručnih društava. Hrvatsko farmaceutsko društvo s tradicijom postojanja dužom od 160 godina može značajno doprinjeti uspješnoj provedbi ovog Programa pa ne vidimo nikakav objektivan i opravdan razlog da smo isključeni. Djelomično prihvaćen Upisuje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” kao dionici uz predložene aktivnosti pod naslovom 5. Akcijski plan. Dodaje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” pod naslovom 7. Tijela državne uprave i institucije uključene u provedbu programa
11 palamida NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 5. AKCIJSKI PLAN Cilj: osnivanje i stalno unaprijeđenje zračne medicinske službe (helikopterske,avio,bespilotne letjelice, ...) Aktivnosti: obuka i obrazovanje (ako je moguće i uz potpore EU) tehničara,inžinjera,pilota i medicinskog osoblja za zračni medicinski prijevoz, i hitnu helikoptersku službu. Osoblje bi bilo obrazovano i obučavano kod nas i/ili kod stranih partnera redovnim putem i razmjenom po svim zahtjevima službi. Učesnici:MIZ;MZO;HZZO;HZJZ;MF;HALMED;HLZ-SD;ZU;SK;UP; Hrvatski autoklub,Hrvatski ronilački savez, Osiguravajuća društva, ... Rok: kontinuirano Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 HDMSARIST NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 6. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU NACIONALNOG PROGRAMA Koja su to točno finacijska sredstva i kao su raspoređena sukladno akcijskom planu? Predlažamo da financijska sredstva potrebna za porvedbu nacionalnog programa budu bolje definirana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 Inovativna farmaceutska inicijativa NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 7. TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I INSTITUCIJE UKLJUČENE U PROVEDBU PROGRAMA GLAVA 7. NACRTA: U stavku 4. ove glave u kojoj su pobrojane institucije uključene u provedbu Programa, potrebno je uvrstiti i ključne udruge proizvođača inovativnih i generičkih lijekova. OBRAZLOŽENJE: Smatramo da se Program ne može sveobuhvatno i uspješno provesti bez aktivnog sudjelovanja predstavnika proizvođača lijekova, kao značajnih dionika istog. Osim toga, i sam tekst ovog Nacrta programa sadrži utvrđenje da Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) nastavlja i dalje promicati sigurnost pacijenata i važnost istraživanja o sigurnosti pacijenata kao važan doprinos boljem razumijevanju uzroka neželjenih događaja i razvoju programa sigurnosti pacijenta i kulture sigurnosti, te da je pokrenula globalne izazove za sigurnost pacijenata, 2005. godine prvi globalni izazov (Clean Care is Safer Care), 2008. godine drugi globalni izazov (Safe Surgery Saves Lives), a 2017. godine treći globalni izazov i to upravo na temu sigurnost primjene lijekova u cilju smanjenja neželjenog događaja povezanog s primjenom lijeka za 50% u sljedećih pet godina širom svijeta (engl. Medication Without Harm). Ova činjenica upravo ukazuje na to da i predstavnici proizvođača lijekova moraju biti neizostavni subjekt sukreiranja ovog nacionalnog programa. Djelomično prihvaćen Kao dionici uključene su u legendi i ostale zainteresirane udruge (UP = Udruge pacijenta i ostale zainteresirane udruge).
14 Hrvatska komora medicinskih sestara NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 7. TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I INSTITUCIJE UKLJUČENE U PROVEDBU PROGRAMA U stavku 4. pod ostala tijela državne uprave i institucije potrebno je dodati strukovne Komore, visoka učilišta te sestrinska stručna društva. Primljeno na znanje U provedbi Nacionalnog programa planirano je sudjelovanje zdravstvenih radnika (što uključuje i medicinske sestre/tehničare i primalje), predstavnika stručnih društava i nadležnih komora u zdravstvu.
15 Hrvatsko farmaceutsko društvo NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 7. TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I INSTITUCIJE UKLJUČENE U PROVEDBU PROGRAMA HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO komentira i nadopunjuje tekst nacrta prijedloga članka-glave 7. ovog Programa kako slijedi: U stavku 4. ove glave u kojem se navode institucije koje sudjeluju u provedbi ovog Programa uvrstiti u konkretnim točkama navoda i HRVATSKO FARMACEUTSKO DRUŠTVO iza HRVATSKOG LIJEČNIČKOG ZBORA. OBRAZLOŽENJE OVE NADOPUNE: Isto kao i kod obrazloženja prethodne nadopune glave 5. ovog Programa. Djelomično prihvaćen Upisuje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” kao dionici uz predložene aktivnosti pod naslovom 5. Akcijski plan. Dodaje se tekst “ostala stručna društva iz područja zdravstva” pod naslovom 7. Tijela državne uprave i institucije uključene u provedbu programa.
16 HDMSARIST NACRT PRIJEDLOGA NACIONALNOG PROGRAMA ZA SIGURNOST PACIJENATA 2019. - 2023., 7. TIJELA DRŽAVNE UPRAVE I INSTITUCIJE UKLJUČENE U PROVEDBU PROGRAMA Pod ovom točkom ne vidimo uključenost medicinskih sestara i tehničara kojih u Republici hrvatskoj ima 40000 i čine 45% svih zdravstvenih djelatnika. U ovoj točki predlažemo da se u tijela državne uprave i institucije uključene u provedbu programa nadodaju: Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatski nacionalni savez sestrinstva i Zdravstveno veleučilište kao najstarija visokoškolaska obrazovna institucija za medicinske sestre. Primljeno na znanje U provedbi Nacionalnog programa planirano je sudjelovanje zdravstvenih radnika (što uključuje i medicinske sestre/tehničare i primalje), predstavnika stručnih društava i nadležnih komora u zdravstvu.