Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu pravilnika o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Ana Čupić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. Tko raspisuje natječaje za rad pod nadzorom? Koji su kriteriji za dobivanje istog? Hoće li biti dovoljlno liječnika mentora u sustavu ukoliko se dogodi da svi ovogodišnji diplomci odluče raditi pod nadzorom? Kada se jednom rad pod nadzorom započne, može li se od istoga odustati, pošto nije obavezan, čak iako je mišljenje mentora to da mladi doktor nije spreman na samostalan rad? Čemu onda uopće ta evaluacija? Primljeno na znanje Uvjet za rad pod nadzorom je završen integrirani preddiplomski i diplomski studij studij medicine (upisan nakon 2013.) i izdano odobrenje za samostalan rad. Raspisivanje natječaja nije predmet ovoga pravilnika. U djelatnosti hitne medicine i obiteljske medicine ima dovoljan broj mentora. Doktor medicine može odustati od rada pod nadzorom, npr. ako dobije specijalizaciju ili iz drugih razloga.
2 Ana Čupić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. Tko unutar tih 6 mjeseci rada pod nadzorom odlučuje kada je mladi doktor spreman raditi samostalno? Mentor? Što ako se mladi doktor ne slaže s odlukom mentora te i dalje želi raditi pod nadzorom, ima li on na to pravo čak iako mentor, zbog kojih god razloga, evaluira mladog liječnika kao spremnog na samostalni rad? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Ana Čupić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. ŠTO ZNAČI 6 MJESECI? Ako netko radi 2 puta tjedno, a netko 6, jesu li te osobe na kraju tih 6 mjeseci jednako sposobne? Koliko radnih dana u mjesecu, ondnosno sati u tjednu treba biti zadovoljeno? Kako su ti isti plaćeni? Što ako osoba radi pod nadzorom mjesec dana, pa prekine na nekoliko mjeseci, kako će se njoj tih 6 mjeseci zbrajati, kao 6 mjeseci od početka rada ili ''total'' bez pauza? Primljeno na znanje Rad pod nadzorom provodi se u punom radnom vremenu.
4 Ana Čupić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Mentor iz točke 3 Ako mladi doktor radi na bolničkom hitnom prijemu i njemu je spec.interne/kirurgije/anesteziologije mentor, koji je na dežurstvu u boničkoj hitnoj nekoliko puta mjesečno, tko nadgleda mladog doktora ostale dane? Ne mogu mladi doktori slijediti mentore po njihovim odjelima, to onda nije rad na bolničkoj hitnoj, a isto tako nije ni rad s mentorom ako dodijeljenog ''mentora'' vidimo nekoliko puta mjesečno, ako i toliko. Primljeno na znanje Članak 18. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16) propisuje da je uvjet radnika u djelatnosti hitne medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama specijalist hitne medicine. Prema prijelaznoj odredbi članka 20. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16) o roku od tri godine bolničke ustanove obvezne su ispuniti propisane uvjete, a do tada djelatnost obavljaju doktori medicine specijalisti interne medicine, specijalisti opće kirurgije ili specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.
5 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
6 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
7 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Djelomično prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
8 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
9 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
10 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
11 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
12 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
13 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
14 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
15 Anton Malbašić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
16 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 15. U skladu s komentarima, predlažem brisati članak te prijedlog Pravilnika ostaviti samo kao primjer loše prakse koji ne bi trebao nikada zaživjeti u ovakvom obliku! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ponovno se pokazuje nerazrađenost samo ideje "rada pod nadzorom", a tako i cijelog predloženog Pravilnika - zašto nema obaveze edukacije iz područja obiteljske medicine ili nekih od značajnih pravnih propisa s kojima su se dosadašnji stažisti morali upoznati radi polaganja stručnog ispita? Odgovor se nameće sam po sebi - jer takve edukacije ne postoje u strukturiranom obliku (pitanje je koliko su strukturirani i učestali i edukacijsi programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini...) i tu je ponovno jasno da se jedna ovakva materija (USMJERAVANJE CIJELE JEDNE, A I BUDUĆIH, GENERACIJA DOKTORA MEDICINE U DRŽAVI S ENORMNIM KADROVSKIM PROBLEMIMA U ZDRAVSTVU) ne smije određivati jednim ad hoc pravilnikom. Bože, pomozi! Primljeno na znanje Rad pod nadzorom ne sadrži edukaciju doktora medicine. Doktor medicine školuje se završetkom studija medicine i može se usavršavati u specijalizaciji. Specijalizacija je teorijsko i praktično usavršavanje. Tijekom specijalizacije stječu se kompetencije.
18 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Neozbiljno je cijeli smisao Pravilnika (stjecanje kompetencija za samostalan rad?) sažeti u ovako nerazjašnjenoj odredbi koja, po meni, može značiti jedino da, u slučaju npr. dobivanja negativnog mišljenja, neposredno nadređena osoba (tko god to bio) predlaže raskid ugovora o radu s doktorom medicine. Kako u tom slučaju taj doktor medicine konkurira na tržištu rada - odlazi u inozemstvo gdje posotje uređeni načini postdiplomske edukacije i mentorstva? Ako pak nije intencija predlagatelja Pravilnika da se u slučaju negativnog mišljenja raskida ugovor o radu, što je suprotna opcija na tom primjeru - doktor ide na specijalizaciju (po čijem izboru??) iako nije zadovoljio ni na radu pod nadzorom?! Ostaje nadalje zaposlen i smije raditi bez nadzora iako je dobio negativno mišljenje?!?! Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora. Rad pod nadzorom ne sadrži edukaciju doktora medicine. Doktor medicine školuje se završetkom studija medicine i može se usavršavati u specijalizaciji. Specijalizacija je teorijsko i praktično usavršavanje. Tijekom specijalizacije stječu se kompetencije.
19 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 10. S obzirom na moj komentar Članka 9., predlažem brisati ovaj članak - ide u detalje, a ne definira ništa bitno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. U DUHU OSTALIH KOMENTARA, OVDJE MOGU SAMO NAPOMENUTI KAKO SE NA OVOME ČLANKU JASNO OČITUJU SVE MANE SAME IDEJE RADA POD NADZOROM. NAIME, UOPĆE NIJE DEFINIRAN ODNOS MENTORA I POVJERENSTVA IZ STAVKA (3) NITI SE SPOMINJE JE LI MIŠLJENJE POVJERENSTVA OBVEZUJUĆE ZA MENTORA TE ŠTO U SLUČAJU DA U POVJERENSTVO BUU ODREĐENI UPRAVO SAMI MENTORI, KAKO IZBJEĆI SUKOB INTERESA... previše je tu pitanja... Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Dodati novi stavak (2): "Mentor za vrijeme trajanja nadzora iz stavka (1) prima naknadu za svoj rad u skladu s pozitivnim propisima." Nije prihvaćen Naknada mentoru nije predmet ovoga Pravilnika.
22 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Na kraju stavka nakon "donosi Listu mentora" dodati tekst: "prema popisu zainteresiranih djelatnika iz članka 7. ovog Pravilnika kojeg dostavljaju voditelji odnosnih djelatnosti". Obrazloženje: nema govora o kvaliteti mentorstva ako je ono prisilno! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. U točki 3. tekst "zaposlen u djelatnosti hitne medicine." briše se, umjesto njega staviti "zaposlen u toj bolničkoj zdravstvenoj ustanovi za vrijeme dok je po rasporedu određen za rad u djelatnosti hitne medicine." Obrazloženje: u duhu ostalih komentara na ovaj članak, predloženom izmjenom ne samo da se jasno definira kako mentor ne može biti vanjski suradnik dotične bolničke zdravstvene ustanove, već se omogućuje da svi doktori specijalisti navedenih specijalizacija koji rade u djelatnosti hitne medicine te ustanove budu mentori te doktor medicine u smislu ovog Pravilnika ima stalno dostupnog mentora. Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen u odnosu na brisanje riječi. "zaposlen u djelatnosti hitne medicine" u točki 3. Pravilnika.
24 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. Dodati stavak (3): "Za vrijeme trajanja rada pod nadzorom, dotor medicine može obavljati rad i kod drugog poslodavca iz djelatnosti navedenih u Članku 3. stavku (1) u skladu s ugovorom o međusobnim pravima i obvezama koje ti poslodavci sklapaju međusobno radi provođenja rada pod nadzorom definiranog ovim pravilnikom" Primljeno na znanje Navedena mogućnost propisana je člankom 14. Pravilnika. Člankom 180. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18) ministru nije dana ovlast za uređivanje ugovornih odnosa.
25 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. U stavku (2) nakon "Trajanje rada pod nadzorom doktora medicine, u slučaju korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta," dodati tekst "privremene nesposobnosti za rad" Primljeno na znanje Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u mišljenju KLASE: 011-01/19-01/74, URBROJA: 524-02-02-02/1-19-4 od 19. travnja 2019. godine navodi da temeljem članka 33. Zakona o radu ("Narodne novine", br. 93/14 i 127/17) radnik ima pravo na rodiljnji i roditeljski dopust, odnosno da radni odnos ne prestaje tijekom korištenja tih prava, iako u tome razdoblju radnik ne obavlja poslove za poslodavca.
26 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. U skladu s mojim komentarom Članka 1. (doktor medicine u smislu ovog pravilnika je doktor medicine bez radnog iskustva samostalnog rada), ovdje izostaviti tekst "bez radnog iskustva". Nije prihvaćen U članku 5. Pravilnika definirano je da se sklapa radni odnos s doktorom medicine bez radnog iskustva. Nadzor mentora potreban je doktoru medicine koji nema radnog iskustva. Ako doktor medicine ima radno iskustvo, na njega se ne primjenuju odredbe ovoga Pravilnika.
27 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 4. Nadam se da je dovoljno jasno iz ovoga kako doktor medicine bez radnog staža ne može raditi u tzv. timu bez nositelja obiteljske medicine - zbog velikog deficita kadrova, postoji mogućnost da će uprave domova zdravlja tražiti kolege da rade upravo u takvim timovima u kojima je često, no ne u pravilu, manji obujam rada, a eventualni mentor dostupan na nekoliko sati tijekom kojih dolazi obavljati zamjenu u takvoj ordinaciji. Takav rad ne bi odgovarao intenciji rada pod mentorstvom zbog radnog opterećenja koje se koncntrira u vrijeme u kojem je liječnik (mentor) u ordinaciji jer on tada obavlja prekovremeni rad te se ne može očekivati da uz to još i radi kao mentor! Primljeno na znanje Mentor nakon šest mjeseci rada izdaje mišljenje o razini rada i vještinama doktora medicine. Nakon izdavanja pozitivnog mišljenja mentora, doktor medicine može raditi pod nadzorom neposredno nadređene osobe.
28 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Dodati stavak (3) koji bi definirao na koji način je doktoru medicine osigurana naknada za rad pod nadzorom i prema kojem koeficijentu. Nije prihvaćen Naknada za rad nije predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova.
29 Berislav Bulat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 1. Nakon "Ovim Pravilnikom utvrđuje se način provođenja rada doktora medicine bez specijalizacije s izdanim odobrenjem za samostalan rad" dodati tekst: "bez radnog iskustva samostalnog rada" Nije prihvaćen U članku 5. Pravilnika definirano je da se sklapa radni odnos s doktorom medicine bez radnog iskustva. Pravilnik se odnosi na doktore medicine koji nemaju propisan pripravnički staž.
30 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Nije prihvaćen Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
31 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju Nije prihvaćen Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
32 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
33 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
34 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Prihvaćen Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
35 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
36 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora. Promjena mentora moguća je odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
37 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
38 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
39 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
40 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
41 David Luburic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Primljeno na znanje Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci.
42 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
43 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
44 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
45 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
46 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
47 Deni Rkman PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
48 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
49 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. Primljeno na znanje Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
50 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
51 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
52 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
53 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
54 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
55 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Nije prihvaćen Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
56 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
57 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
58 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
59 Dora Cesarec PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
60 DRAGO MARIJANOVIĆ PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? 9. Vezano uz popis vještina iz Priloga II., vjerujemo da su pojedine točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatramo da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu. Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Nije prihvaćen Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
61 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. U predloženom Popisu općih vještina predlažemo brisati alineje 1. (profesionalizam), 7. (uzimanje anamneze i statusa i izvođenje kliničkog pregleda) i 11. (provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka). U predloženom Popisu specifičnih vještina predlažemo brisati alineje 1. (praćenje pacijenata) i 21. (provođenje dijagnostičkog ultrazvučnog pregleda prema FAST protokolu), dok u alineji 17. predlažemo brisati dio koji teksta koji glasi „arterijskog“. Predlažemo da se popis znanja i vještina utvrdi kao jedinstven , bez podjele na opće i specifične vještine, te da se izbrišu pojedine prethodno navedene kompetencije jer su nejasne ili se ponavljaju. Djelomično prihvaćen Prijedlog je djelomično prihvaćen tako da je brisana alineja 1. u Popisu općih vještina te alineja 1. i 21. u Popisu specifičnih vještina te je brisana riječ: "arterijskog" u alineiji 17. u Popisu specifičnih vještina.
62 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. U dijelu obrasca mišljenja koji glasi Mišljenje o razini rada doktora medicine i preporuka nije u potpunosti jasna svrha i posljedice mišljenja jer doktor medicine već posjeduje odobrenje za samostalan rad (licencu). U skladu s navedenim nije razvidno može li mentor izjaviti da doktor medicine s odobrenjem za samostalan rad nije sposoban samostalno raditi te kakve su konkretne posljedica davanja takvog mišljenja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
63 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. U članku 9. Nacrta pravilnika stavak 1. predlažemo izmijeniti na način da glasi: „Mentor savjetuje i daje stručnu podršku i pomoć doktoru medicine vezano uz donošenje kliničkih odluka, provodi interaktivne konzultacije s doktorom medicine vezano uz dijagnostiku i liječenje pacijenta, provodi demonstracije vezano uz dijagnostiku i liječenje specifičnih pacijenata ili rijetkih bolesti, te supotpisuje liječnički nalaz doktora medicine i to do donošenja mišljenja o radu doktora medicine (u daljnjem tekstu: mišljenje), a najmanje tijekom prvih šest mjeseci rada pod nadzorom.“ Nije prihvaćen Rad doktora medicine pod nadzorom dobrovoljan je odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) specijalizacija se može odobriti doktoru medicine odmah nakon završetka studija. Slijedom navedenog nije obvezan nadzor tijekom šest mjeseci.
64 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. U članku 8. Nacrta pravilnika predlažemo u zasebnom stavku regulirati naknadu za rad mentora. Primljeno na znanje Naknada mentoru nije predmet ovoga Pravilnika.
65 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Članak 6. Nacrta pravilnika predlažemo izmijeniti na način da isti glasi: „Nadzor nad radom doktora medicine obavlja mentor najmanje prvih šest mjeseci rada.“ Nije prihvaćen Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine. Člankom 25. stavkom 1. točkom a) Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) propisano je da je specijalističko usavršavanje doktora medicine uvjetovano posjedovanjem dokaza o završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. toga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine.
66 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE Hrvatska liječnička komora u svojim višegodišnjim nastojanjima za unaprjeđenjem pripravničkog staža doktora medicine kontinuirano je upozoravala kako model ukidanja pripravničkog staža, prihvaćen u Pravilniku o pripravničkom stažu doktora medicine, a potom i u Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, ne predstavlja održiv model jer ne nudi odgovarajuću zamjenu niti kompenzacijsku mjeru, kako u razdoblju šestogodišnjeg studija tako ni u sklopu kasnijeg specijalističkog usavršavanja. U okviru sudjelovanja u radnoj skupini Ministarstva zdravstva zaduženoj za izradu pravilnika koji će uređivati područje rada pod nadzorom predstavnici Komore isticali su nužnost pripreme zakonskih promjena kako bi se obavezni pripravnički staž ponovno uveo u obliku i trajanju kako je inicijalno predlagan. U prijelaznom razdoblju smatrano je potrebnim uvesti rad pod nadzorom koji bi imao obvezni dio trajanja i strukturu predloženog pripravničkog staža. Nažalost, gotovo svi prijedlozi Komore izneseni u okviru radne skupine su odbijeni te je u savjetovanje upućen Nacrt pravilnika koji je u svom sadržaju nedovoljno definiran, koji ne predviđa nikakvu strukturu rada pod nadzorom i u pogledu kojeg smatramo da se planirani kurikulum znanja i vještina ne može usvojiti u cijelosti na predviđenim radnim mjestima. U Nacrtu pravilnika su sustav mentorstva i kontrola provedbe samo naznačeni, pri čemu njegov provedbeni dio ostaje nedovoljno normiran. Pravilnikom nije niti uređen način raspisivanja natječaja, način plaćanja rada pod nadzorom, visina naknade mentora kao ni mogućnost promjene mjesta mentora/mjesta rada pod nadzorom. Smatramo stoga da se dostavljenim dokumentom rad pod nadzorom ne definira na zadovoljavajući način te da pravilnik u ovakvom obliku nije prihvatljiv. Primljeno na znanje Tijekom pretpristupnih pregovora medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj uskladili su kurikulume studija medicine s uvjetima članka iz 24. Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Direktiva). Dekani i prodekani su na Peer misiji 2012. prezentirali studijski program usklađen s uvjetima iz članka 24. Direktive i dobili pozitivnu ocjenu Europske komisije na kurikulum studija medicine. Studijski program nema obvezu pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Člankom 23. stavkom 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da osposobljavanje za doktora medicine obuhvaća završetak sveučilišnog studija medicine u trajanju od najmanje pet godina, koji može biti iskazan u odgovarajućim ECTS bodovima i sadržava najmanje 5500 sati teorijskog i praktičnog obrazovanja na sveučilištu ili pod nadzorom sveučilišta. Člankom 24. stavkom 1. točkom d) Zakona ropisano je da se osposobljavanjem za doktora medicine stječu kompetencije i odgovarajuće kliničko iskustvo u bolničkim zdravstvenim ustanovama pod primjerenim nadzorom. Člankom 25. stavkom 1. točkom a) Zakona propisano je da je specijalističko usavršavanje doktora medicine uvjetovano posjedovanjem dokaza o završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. toga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine. Ministarstvo zdravstva prepoznalo je želju mladih liječnika te poduzeo odgovarajuće mjere kako bi im se omogućio rad do dobivanja specijalizacije. Rad doktora medicine do dobivanja specijalizacije je dobrovoljan izbor doktora medicine, jer doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija. Pripravnički staž je akademske godine 2011./12. zamijenjen studijskim programom trajanja šest godina i 5500 sati teorijske i praktične nastave na sveučilištu i u bolničkim zdravstvenim ustanovama pod nadzorom sveučilišta. Ministarstvo znanosti i obrazovanja obavijestilo medicinske fakultete u Republici Hrvatskoj o mogućnosti prijave projekta u okviru Operativnog programa, Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020 Europskog socijalnog fonda, Razvoj, unapređenje i provedba stručne prakse u visokom obrazovanju. Navedenim projektom medicinski fakulteti mogu unaprijediti praktičnu nastavu kako bi studenti stjekli kompetencije učenjem kroz rad i razvojem kliničkih vještina.
67 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Ne mogu se sve vještine provesti isključivo na jednom radilištu (ordinaciji obiteljske medicine, izvanbolničkoj hitnoj ili OHBP-u.) Budući da ne postoji struktura kojom bi se omogućilo stjecanje svih vještina, svakako omogućiti promjenu poslodavca navedenom izmjenom u Članku 5. Nije prihvaćen Radni odnosi uređeni su Zakonom o radu ("Narodne novine", br. 93/14 i 127/17).
68 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Priloge i evidencije potrebno je voditi u elektroničkom obliku Nije prihvaćen Propisani obrazac mišljenja mentora o radu je u pisanom obliku.
69 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Promijeniti: Obvezan je, prije završnog mišljenja mentora … Definirati edukacijski program, predlažemo Trening radnika izvanbolničke hitne medicinske službe za doktora medicine i medicinske sestre/tehničare u organizaciji HZHM Nije prihvaćen Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine.
70 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 12. Promijeniti: najmanje 5 godina radnog staža u hitnoj medicini Primljeno na znanje Mentor s dvije godine iskustva u zavodu za hitnu medicine ima dovoljno znanja i vještina da savjetuje mladog liječnika.
71 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. Dodati stavak: Doktor medicine ocjenjuje rad mentora ocjenom od 0-10 po isteku nadzora. Mentor koji u dvije godine uzastopce bude u 5% najlošije ocijenjenih mentora gubi pravo provođenja nadzora. Nije prihvaćen Mentor je u smislu ovoga pravilnika stariji specijalist koji savjetuje doktora medicine da ne bi došlo do pogreške. Nema propisanog programa kao ni vještina koje doktor medicine treba savladati. Obzirom da se u radu pod nadzorom ne provodi izobrazba, ocjenjivanje mentora nije svrhovito.
72 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. Promijeniti u stavku (1): minimalno prvih 6 mjeseci rada pod nadzorom Primljeno na znanje Rad doktora medicine pod nadzorom dobrovoljan je odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) specijalizacija se može odobriti doktoru medicine odmah nakon završetka studija. Slijedom navedenog nije obvezan nadzor tijekom šest mjeseci.
73 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Promijeniti: Najmanje 5 godina radnog iskustva u hitnoj medicini Nije prihvaćen Mentor s dvije godine radnog iskustava u zavodu za hitnu medicinu ima dovoljno znanja i vještina da pomogne savjetom doktoru medicine.
74 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Brisati riječ u pravilu, umjesto toga staviti minimalno 6 mjeseci Dodati: Mentor za provedeni nadzor prima mjesečnu naknadu (definirati iznos) Nije prihvaćen Naknada mentoru nije predmet ovoga Pravilnika.
75 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. Izbaciti „bez radnog iskustva“, kako bi nakon nekoliko mjeseci rada u obiteljskoj medicini doktor medicine primjerice mogao prijeći u izvanbolničku hitnu ili OHBP U stavku (2) dodati: i bolovanja Djelomično prihvaćen Prijedlog je prihvaćen u odnosu na stavak 2. gdje je dodano i "privremene nesposobnosti za rad".
76 Jakov Ivković PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE Kroz djelovanje u Radnoj skupini Ministarstva zdravstva kao predstavnik Hrvatskog društva mladih liječnika HLZ-a zagovarao sam strukturirani oblik rada između fakultetskog obrazovanja i specijalističkog usavršavanja temeljen na primarnoj zdravstvenoj zaštiti i radu u OHBP te u trajanju od 12 mjeseci. Konkretan prijedlog bio je: Obiteljska medicina 3 mjeseca OHBP 4 mjeseca Izvanbolnička hitna 1 mjesec Primarna pedijatrija 1 mjesec Porodništvo 1 mjesec Odjel/i po izboru 2 mjeseca Obzirom na predloženi nacrt, unatoč načelnom neslaganju s ovim rješenjem, a imajući u vidu kako kroz 2 mjeseca diplomirani doktori medicine započinju rad sukladno ovom Pravilniku, niže šaljem prijedloge za unaprjeđenje istog usuglašene na UO HDML HLZ-a Primljeno na znanje Tijekom pretpristupnih pregovora medicinski fakulteti u Republici Hrvatskoj uskladili su kurikulume studija medicine s uvjetima članka iz 24. Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (u daljnjem tekstu: Direktiva). Dekani i prodekani su na Peer misiji 2012. prezentirali studijski program usklađen s uvjetima iz članka 24. Direktive i dobili pozitivnu ocjenu Europske komisije na kurikulum studija medicine. Studijski program nema obvezu pripravničkog staža i polaganja stručnog ispita. Člankom 23. stavkom 2. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da osposobljavanje za doktora medicine obuhvaća završetak sveučilišnog studija medicine u trajanju od najmanje pet godina, koji može biti iskazan u odgovarajućim ECTS bodovima i sadržava najmanje 5500 sati teorijskog i praktičnog obrazovanja na sveučilištu ili pod nadzorom sveučilišta. Člankom 24. stavkom 1. točkom d) Zakona ropisano je da se osposobljavanjem za doktora medicine stječu kompetencije i odgovarajuće kliničko iskustvo u bolničkim zdravstvenim ustanovama pod primjerenim nadzorom. Člankom 25. stavkom 1. točkom a) Zakona propisano je da je specijalističko usavršavanje doktora medicine uvjetovano posjedovanjem dokaza o završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. toga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine.
77 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
78 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine točke su nedefinirane ili vrlo općenite te bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu, zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
79 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
80 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
81 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Što to znači? Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
82 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
83 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
84 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
85 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
86 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
87 Kristian Dominik Rudež PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
88 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
89 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
90 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
91 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
92 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
93 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
94 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
95 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
96 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
97 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
98 Kristijan Lipovac PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
99 Leonardo Bressan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Zašto je u djelatnosti vanbolničke hitne medicine dopušteno mentorstvo bez adekvatne specijalizacije, a na isti način nije regulirano u djelatnosti opće/obiteljske medicine koja zahtijeva daleko više tehničkog, pravnog i znanja iz radnog i drugog zakonodavstva te zahtijeva daleko šire opće medicinsko znanje nego rad u hitnoj medicini ? Smatram da to treba u najmanju ruku izjednačiti ! Primljeno na znanje Članak 13. stavak 1. podstavak 1. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16) propisuje da Tim 1 čine doktor medicine ili doktor medicine specijalist hitne medicine, u timu s prvostupnicom/prvostupnikom sestrinstva ili medicinskom sestrom – medicinskim tehničarom i medicinskom sestrom – medicinskim tehničarem ili vozačem. Slijedom navedenog, u izvanbolničkoj hitnoj medicini zaposleni su doktori medicine bez specijalizacije, koji imaju potrebno iskustvo da bi savjetom pomogli mladom liječniku tijekom prvih šest mjeseci zaposlenja.
100 Leonardo Bressan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Radi sigurnosti kako samog mladog liječnika (bez potrebnog stručnog znanja pri dolasku na takvo radno mjesto) tako i pacijenata, potrebno je mogućnost prevesti u obvezu, znači "može raditi pod nadzorom" mora glasiti "MORA raditi pod nadzorom" !! Također se u stavku 2. MORA uvesti obveza takvog rada ! Nije prihvaćen Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Mladi liječnik može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija. Članak 25. stavak 1.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) propisuje da je uvjet za specijalističko usavršavanje doktora medicine posjedovanje dokaza o završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. toga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine. Slijedom navedenog, između završenog studija i specijalizacije ne može se propisati obvezan staž ni edukacija.
101 LUCIJA SUŠANJ PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Što se samoga mentorstva tiče, zanimljivo se to doima ovako osmišljeno ovim Pravilnikom, tj. cijeli taj sistem evaluacije, davanja "mišljenja" mentora o mladom doktoru, koji obavlja sekundarijat... No koliko će to doista funkcionirati u praksi? Hoće li se nama, mladim doktorima, mentori uistinu i moći posvetiti u onolikoj mjeri koliko je to predstavljeno na papiru? Posebice u slučajevima ako će se sekundarijat odrađivati u OHBP-u, za koje je svima nama poznato da se liječnička praksa obavlja veoma užurbanim tempom, bez adekvatne posvećenosti i samim pacijentima, a kamoli još i nama sekundarcima, koji bismo se na koncu sveli samo na "nametnike" koji smetaju u bolnici? Tko će uistinu snositi pravu odgovornost ako mladi liječnik, po završetku sekundarijata, i dalje ostaje neosposobljen za obavljanje određenih vještina, propisanih ovim Pravilnikom? Osim toga, nisam upoznata s primjerima kolega na drugim medicinskim fakultetima u RH, no skrenula bih pažnju na način na koji je moja generacija doznala za ovu mogućnost savjetovanja i predlaganja teksta za nacrt Pravilnika. Doznali smo o tome na jedan sasvim neformalan način, "usmenom predajom", bez da smo primili ikakvu službenu obavijest o tome da je takvo što, kao što je predlaganje i savjetovanje oko nečeg tako važnog što nas vrlo ubrzo kači, uopće moguće. Primljeno na znanje emeljem članka 24. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija („Narodne novine“, broj 82/15) stjecanjem diplome, doktor medicine osposobljen je i stekao je sljedeće kompetencije: a) odgovarajuće poznavanje znanosti na kojima se temelji medicina i dobro razumijevanje znanstvenih metoda, uključujući i načela bioloških funkcija i ocjenjivanja znanstveno utvrđenih činjenica i analize podataka b) dovoljno razumijevanje građe, funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba, kao i odnosa između zdravstvenog stanja čovjeka te njegova fizičkog i društvenog okruženja c) odgovarajuće poznavanje kliničkih disciplina i postupaka koje daje cjelovitu sliku o duševnim i tjelesnim bolestima, o medicini sa stajališta prevencije, dijagnoze i terapije te o ljudskom razmnožavanju i d) odgovarajuće kliničko iskustvo u bolničkim zdravstvenim ustanovama pod primjerenim nadzorom.
102 Luka Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Rad pod nadzorom NE SMIJE i NE MOŽE biti nametnut kao obaveza dragi kolege pošto je on nešto što nije spadalo u regularni kurikulum u trenutku Vašeg upisa na fakultet, te se apsolutno slažem da on bude opcionalan Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine.
103 Marin Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
104 Marin Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Što to znači? Iznimno je potrebno je bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
105 Marin Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? 9. Vezano uz popis vještina iz Priloga II., vjerujemo da su pojedine točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatramo da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu. Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
106 Marin Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Koji bi bili uvjeti raskida ugovora o radu? Primljeno na znanje Zakon o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17) propisuje načine prestanka ugovora o radu.
107 Marin Boban PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
108 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
109 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
110 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
111 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
112 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
113 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
114 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
115 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
116 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. 1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
117 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
118 Marin Marcikić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
119 Marko Rađa PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. "sklapa ugovor o radu" - s obzirom da je ovim Pravilnikom predviđeno da se rad pod nadzorom obavlja u OM i HMP gdje u smjeni i na lokaciji radi samo po jedan doktor (mentor) zašto MZ očekuje da će bilo koja ustanova ili privatna ordinacija zaposliti mladog liječnika, davati mu plaću 6 mjeseci i nadzirati ga ako isti taj posao može raditi i mentor sam ?!? Na ovaj način rad pod nadzorom zamjenjuje pripravnički staž za veći novac i to ne državni već od pojedine ustanove ili privatne ordinacije !!! Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
120 Marko Rađa PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 1. "rada doktora medicine bez specijalizacije s izdanim odobrenjem za samostalan rad" - da li ovi doktori imaju odobrenje za samostalan rad ili nemaju (tj. da li licenca HLK-a postaje bezvrijedna ako nema specijalizacije). Ako imaju odobrenje za samostalan rad bez specijalizacije gdje mogu raditi sa tim odobrenjem ?!? obiteljska medicina ?!? HMP ?!? Primljeno na znanje Uvjet za odobrenje specijalizacije je završen studij medicine i izdano odobrenje za samostalan rad (licenca). Specijalizacija je teorijsko i praktično usavršavanje putem stjecanja kompetencija. Specijalizant tijekom specijalizacije radi i usavršava se te stoga ima izdano odobrenje za samostalan rad. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
121 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju Primljeno na znanje Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
122 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
123 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
124 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
125 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
126 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
127 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
128 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Članak 18. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16) propisuje da je uvjet radnika u djelatnosti hitne medicine u bolničkim zdravstvenim ustanovama specijalist hitne medicine. Doktora medicine koji radi bez specijalizacije nadzirat će mentor koji je u istoj smjeni.
129 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor.
130 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
131 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
132 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
133 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
134 Marko Stručić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? 9. Vezano uz popis vještina iz Priloga II., vjerujemo da su pojedine točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatramo da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu. Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
135 Marta Grgat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ovo se može pokazati kao jako dobro, ako se dobro izrealizira i stvarno bude obavezno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
136 Marta Grgat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Nema smisla. Čemu cijela priča o edukaciji mladih neiskusnih doktora i sigurnosti pacijenata i mentorstvu ako rad pod nadzorom uopće nije obavezan? Uvesti kao OBAVEZU. Nije prihvaćen Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Mladi liječnik može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija. Članak 25. stavak 1.a Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) propisuje da je uvjet za specijalističko usavršavanje doktora medicine posjedovanje dokaza o završenom i priznatom programu sveučilišnog studija medicine iz članka 23. stavka 2. toga Zakona u kojem je polaznik stekao potrebna znanja za obavljanje profesije doktora medicine. Slijedom navedenog, između završenog studija i specijalizacije ne može se propisati obvezan staž ni edukacija.
137 Marta Grgat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Potrebno je razraditi način na koji bi se provjerilo da se doktoru medicine stvarno omogućila primjena tih vještina. Također, potrebno je kontrolirati i rad mentora i ustanoviti je li on stvarno podučio doktora medicine svemu što je bilo potrebno. Pošto nigdje u pravilniku nije naglašeno koliko mentor stvarno treba posvetiti vremena nadzoru doktora medicine i nisu spomenute nikakve metode novčane naknade mentora (ili kakvog drugog poticaja), postavlja se pitanje hoće li uopće mentori moći i/ili htjeti posvetiti vrijeme mladim doktorima. Primljeno na znanje Mentor je određen samo jednom doktoru medicine, koji mu ujedno obavlja dio poslova, a koje mu delegira mentor. Tijekom rada pod nadzorom, mentor ne provodi edukaciju, već samo daje savjete doktoru medicine kako bi se spriječila pogreška zbog neiskustva.
138 Marta Grgat PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Članak je nejasan i nedovoljno razrađen. Što to znači za doktora medicine? Primljeno na znanje Nadzor nad radom nakon izdavanja pozitivnog mišljenja mentora provodi neposredno nadređena osoba.
139 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. Predlažemo da se u čl. 9. doda novi stavak 4. koji bi glasio: "(4) Doktor medicine nakon završetka rada pod nadzorom anonimno ocjenjuje mentora putem upitnika na mrežnim stranicama Ministarstva zdravstva." Primljeno na znanje Mentor je u smislu ovoga pravilnika stariji specijalist koji savjetuje doktora medicine da ne bi došlo do pogreške. Nema propisanog programa kao ni vještina koje doktor medicine treba savladati. Obzirom da se u radu pod nadzorom ne provodi izobrazba, ocjenjivanje mentora nije svrhovito.
140 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Predlažemo da se u čl. 7. doda novi stavak 2. koji bi glasio: "(2) Doktori medicine specijalisti iz stavka 1. ovog članka moraju biti u radnom odnosu kod poslodavca i imaju pravo na nagradu koju odredi ministar zdravstva." Nije prihvaćen Naknada mentoru nije predmet ovoga Pravilnika.
141 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. Predlažemo da se u čl. 5. doda novi stavak 2. koji bi glasio: " (2)Rad pod nadzorom iz stavka 1. ovoga članka regulira se između doktora medicine i poslodavca sukladno odredbama zakona kojim se uređuje radno pravo, a može trajati najdulje 24 mjeseca." Predlažemo da dosadašnji stavak 2. postane stavak 3. i da promijenjen glasi: "(3) Trajanje rada pod nadzorom doktora medicine, u slučaju korištenja rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta, bolesti dulja od 30 dana u kontinuitetu ili 45 dana s prekidima i stručno usavršavanje u inozemstvu u trajanju duljem od 30 dana produžuje se za onoliko vremena koliko je doktor medicine bio odsutan." Nije prihvaćen Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava u mišljenju KLASE: 011-01/19-01/74, URBROJA: 524-02-02-02/1-19-4 od 19. travnja 2019. godine navodi da temeljem članka 33. Zakona o radu ("Narodne novine", br. 93/14 i 127/17) radnik ima pravo na rodiljnji i roditeljski dopust, odnosno da radni odnos ne prestaje tijekom korištenja tih prava, iako u tome razdoblju radnik ne obavlja poslove za poslodavca.
142 Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Predlažemo da se u članku 3. doda stavak 3. koji bi glasio: "3) Rad doktora medicine prema odredbama ovog Pravilnika financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na temelju javnog natječaja u ugovornim zdravstvenim ustanovama prema popisu ugovornih subjekata iz javnog natječaja." Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
143 Petra Sabljak PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE Hoće li odrađenih 6 mjeseci rada pod nadzorom donositi bodove pri natječaju za specijalizaciju? Hoće li biti moguće prijavljivati se na natječaje za specijalizacije u vrijeme trajanja rada pod nadzorom te hoće li u slučaju dobivanja specijalizacije biti moguće prekinuti rad pod nadzorom prije isteka 6 mjeseci? Koliki je predviđeni iznos naknade za rad pod nadzorom? Hoće li mentorstvo biti obavezno ili opcionalno? Hoće li postojati naknada za mentorstvo? Hoće li se mentor moći birati ili će nam biti dodjeljen te ako će se moći birati što u slučaju da više osoba odabere istog mentora? Kako je zamišljeno odrađivanje rada pod nadzorom u ordinaciji obiteljske medicine, hoće li mladi liječnik i specijalist zajedno raditi u jednoj ambulanti ili će svatko raditi svoju ambulantu? Što ukoliko mentor smatra da mladi liječnik nije stekao potrebne vještine tijekom odrađeni 6 mjeseci rada pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Doktor medicine može se prijaviti na natječaj za specijalizaciju tijekom rada pod nadzorom. Radni odnos će mu prestati sukladno odredbama Zakona o radu ("Narodne novine", br. 93/14 i 127/17). U obiteljskoj medicini doktor medicine raditi će zajedno s liječnikom opće medicine odnosno liječnikom specijalistom opće/obiteljske medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora o razini rada vezano uz vještine doktor medicine moćiće raditi pod nadzorom neposredno nadređene osobe, a to je voditelj ustrojstvene jedinice.
144 Petra Sabljak PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. Na koji način mentor može voditi "interaktivne konzultacije" s mladim doktorom kad je predviđeno da je mladi doktor na hitnom bolničkom prijemu, a mentor mu je netko tko kao specijalist mora raditi svoj posao na odjelu ili u ambulanti? Primljeno na znanje Mentor je specijalist u djelatnosti hitne medicine.
145 Sandro Gašpar PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
146 Tihana Duić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
147 Tihana Duić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
148 Tihana Duić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. 1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
149 Tihana Duić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
150 Tihana Duić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
151 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
152 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju Primljeno na znanje Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
153 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
154 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
155 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
156 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
157 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
158 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.
159 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Iznimno je potrebno elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Tko provodi nadzor nakon mentora koji traje „u pravilu“ 6 mjeseci? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
160 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. 1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Primljeno na znanje Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
161 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
162 Tin Rosan PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
163 Tvrtko Cvenić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. S obzirom da je formuliranje u ovom članku "na koje ga upućuje" malo nejasno, može li se specificirati znači li to da za te edukacijske programe i tečajeve kotizaciju i ostale troškove snosi doktor medicine osobno ili će mu to biti financirano od strane zdravstvene ustanove, trgovačkog društva, odnosno privatnog zdravstvenog radnika? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
164 Tvrtko Cvenić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Zašto u sklopu OHBP-a doktori s najmanje 2 godine radnog iskustva također ne mogu vršiti funkciju mentora? Primljeno na znanje Prema prijelaznoj odredbi članka 20. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16) o roku od tri godine bolničke ustanove obvezne su ispuniti propisane uvjete, a do tada djelatnost obavljaju doktori medicine specijalisti interne medicine, specijalisti opće kirurgije ili specijalisti anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja.
165 Tvrtko Cvenić PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. Trajanje rada pod nadzorom se produljuje u slučaju korištenja rodiljnog, roditeljskog i posvojiteljskog dopusta za onoliko vremena koliko je dr.med. bio odsutan, ali nigdje se ne spominje slučaj ozljede. Što ako mladi liječnik slomi nogu ili je zbog neke druge bolesti ili zdravstvenog stanja spriječen obavljati svoj rad pod nadzorom, kako je to regulirano? Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
166 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? Ako da, gdje i na koliko dugo? Hoće li se u skoroj budućnosti po ovom pitanju nešto mijenjati (da će u obiteljskoj i hitnoj moći raditi samo specijalisti)? Ako da, kada ta odluka stupa na snagu? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Samo početak specijalizacije, ili još neki? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
167 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Mišljenje o radu doktora medicine izrađuje samo mentor koji ga je nadzirao.
168 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
169 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. Primljeno na znanje Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
170 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine točke su nedefinirane ili vrlo općenite te bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu, zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
171 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
172 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Potrebno je bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
173 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. Primljeno na znanje Mentor koji je nadzirao rad doktora medicine ima sposobnost ocijeniti samostalnost u donošenju kliničkih odluka doktora medicine.
174 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
175 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor.
176 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 6. Potrebno je elaborirati izraz „u pravilu”. Implicira li to na postojanje iznimki, odnosno nekih drukčijih rokova? Ako da, koje su iznimke od pravila? Nije prihvaćen Navedeno je regulirano člankom 6. ovoga nacrta Pravilnika. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Sukladno članku 25. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15) može se odobriti specijalizacija odmah nakon završetka studija medicine. Nakon izdavanja mišljenja mentora nadzor provodi neposredno nadređena osoba.
177 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 5. (1) Treba detaljnije opisati uvjete ugovora o radu koji doktor medicine sklapa, ponajprije njegovo trajanje i uvjete njegova raskida (npr. u slučaju dobivanja specijalizacije). (2) Nigdje se ne propisuje minimalno trajanje rada doktora medicine pod nadzorom, pod pretpostavkom da isti nije obavezan. Trebalo bi na početku ovog stavka dodati „Maksimalno dozvoljeno trajanje rada pod nadzorom (24 mjeseca) … produžuje se…“. Uz navedeno, potrebno je dodati produljenje u slučaju teške bolesti, tj. u slučaju korištenja bolovanja. Nije prihvaćen Ugovor o radu sklapa se temeljem odredbi Zakona o radu (“Narodne novine”, br. 93/14 i 127/17). Pravilnik o radu doktora medicine bez specijalizacije provedbeni je propis koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Člankom 180. stavkom 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti propisana je mogućnost rada pod nadzorom u trajanju od 24 mjeseca.
178 VINKO MICHAEL DODIG PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 3. Koje druge mogućnosti zaposlenja ima doktor medicine osim prijave na specijalizaciju u slučaju da ne želi raditi pod nadzorom? Tu je potrebno istaknuti da trenutno svi natječaji za zaposlenje doktora medicine bez specijalizacije u domovima zdravlja, odnosno u hitnoj traže minimalno 5 mjeseci radnog staža, što bi ukidanjem staža bilo nemoguće steći osim u sklopu rada pod nadzorom. Prema navedenom može se zaključiti da rad pod nadzorom nije obavezan, ali će biti nužan kako bi se dobilo bilo koje drugo zaposlenje. Samim time licenca za samostalan rad ne omogućava mladom liječniku da samostalno radi. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Doktor medicine može raditi u izvanbolničkoj hitnoj medicine sukladno uvjetima iz članka 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (“Narodne novine”, broj 71/16). Sukladno ovom Pravilniku tijekom šest mjeseci rada imat će mentora.
179 VITO BOŠNJAK PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? 9. Vezano uz popis vještina iz Priloga II., vjerujemo da su pojedine točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatramo da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu. Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
180 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE 1. U Nacrtu Pravilnika nigdje se ne spominje plaća doktora medicine te smatramo da je potrebno definirati je. Ima li razlike u plaći doktora medicine koji radi pod nadzorom i onoga koji radi bez nadzora? Također, nigdje se ne spominje naknada za rad mentora. Bojimo se da će mentori, ukoliko za dodatan posao ne budu kompenzirani, isti u potpunosti zanemarivati. 2. Kako bi se s vremenom osiguralo da u sustavu rada pod nadzorom ostanu samo najkvalitetniji mentori, treba definirati i sustav ocjenjivanja mentora od strane doktora medicine uz novčanu ili drugu vrstu stimulacije mentorima koji su se iskazali na pojedinom području. 3. Treba točno definirati što će biti s doktorom medicine ukoliko unutar 24 mjeseca ne dobije ili ne prihvati specijalizaciju. Koje su njegove mogućnosti po isteku tog perioda? 4. U Pravilniku nedostaje i trebalo bi dodati način vrednovanja i bodovanje odrađenog rada pod nadzorom na natječajima za specijalizacije. Predlažemo da se kod izrade i definiranja bodovanja za natječaje za specijalizacije 5 mjeseci odrađenog rada pod nadzorom boduje jednako kao 5 mjeseci staža kojeg će morati odraditi svi doktori medicine koji su studij upisali prije 1. srpnja 2013. Na taj način ti liječnici neće biti u zaostatku u odnosu na mlađe kolege jer će za vrijeme provedeno na stažu biti adekvatno bodovani. 5. U Pravilniku nedostaje i treba definirati sustav putem kojeg će se raspisivati natječaji za rad pod nadzorom. Hoće li ih raspisivati HZZO ili svaka ustanova zasebno? Hoće li ustanove imati obavezu primanja određenog broja liječnika za rad pod nadzorom? Hoće li natječaji biti stalno otvoreni? Ako će biti stalno otvoreni, kako će se to provoditi, ako ih svaka ustanova zasebno raspisuje? Najzad, iznimno je važno definirati učestalost raspisivanja natječaja. 6. Postoji li mogućnost rada doktora medicine s licencom za samostalni rad, a da nije rad pod nadzorom ili specijalističko usavršavanje? 7. Koja je razlika između rada pod nadzorom nakon odrađenih 6 mjeseci (tada bez nadzora) i samostalnog rada na istoj poziciji? 8. Koji su uvjeti za završetak rada pod nadzorom prije odrađenih 6 mjeseci? Nije prihvaćen Plaće i koeficijenti složenosti poslova nisu predmet ovoga Pravilnika. Uredbom Vlade Republike Hrvatske o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama ("Narodne novine", br. 25/13, 72/13, 151/13, 9/14, 40/14, 51/14, 77/14, 83/14, 87/14, 120/14, 147/14, 151/14, 11/15, 32/15, 38/15, 60/15, 83/15, 112/15, 122/15, 10/17, 39/17, 40/17, 74/17, 122/17, 9/18, 57/18 i 59/19) određena su radna mjesta i koeficijent složenosti poslova. Zakon o plaćama u javnim službama (“Narodne novine”, broj 27/01) propisuje nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova. Prema mjerilima utvrđenim u pravilniku jedan mentor vodi samo jednog doktora medicine u smislu davanja savjeta oko donošenja kliničkih odluka. Ministarstvo zdravstva planira unaprijediti sustav mentora na specijalističkom usavršavanju putem EU projekta. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18). Ministarstvo zdravstva donosi plan specijalizacija temeljem članka 182. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Narodne novine”, broj 100/18). Doktor medicine prijavljuje se sam na objavljeni natječaj za specijalizaciju i o odluci liječnika ovisi hoće li se prijaviti na natječaj. Zdravstvena ustanova ima mogućnost prijema doktora medicine, a rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir doktora medicine za rad pod nadzorom. Doktor medicine može dobiti specijalizaciju odmah nakon završetka studija medicine. Iz tog razloga nije svrhovito propisati broj postupaka svake vještine.Pozitivno mišljenje mentora je uvjet za završetak rada prije šest mjeseci. Prijedlog da se razdvoje i strukturiraju vještine ne prihvaća se. Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Pravilnik o mjerilima za prijam specijalizanata („Narodne novine“, broj 83/15) propisuje mjerila za natječaj za specijalizaciju. Bodovanje na specijalizaciji nije predmet Pravilnika o radu doktora medicine bez specijalizacije koji se donosi temeljem članka 180. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18).
181 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG I. Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju Primljeno na znanje Mentor pruža samo stručnu podršku doktoru medicine koji nema radnog iskustva te daje mišljenje o radu.
182 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, PRILOG II. Pojedine su točke nedefinirane ili vrlo općenite te da bi ih trebalo detaljnije razraditi. Također, smatram da je za svaki postupak potrebno odrediti točan broj koliko bi se puta trebao napraviti kako bi se vještina izvođenja tog postupka smatrala savladanom. Taj popis trebalo bi podijeliti na popis vještina za hitnu i popis vještina za obiteljsku medicinu zbog nemogućnosti primjene i izvođenja svih vještina na jednom radnom mjestu (u obiteljskoj npr. doktor medicine neće intubirati). Ispunjenje jednog ili oba obrasca rezultiralo bi dodatnim bodovima na natječajima za specijalističko usavršavanje. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan odabir samog doktora medicine. Slijedom navedenog nije moguće propisati obvezan broj vještina, jer se doktor medicine ne nalazi na edukaciji. Stjecanje bodova na natječaju za specijalizaciju uređeno je Pravilnikom o mjerilima za prijem specijalizanata ("Narodne novine", broj 83/15).
183 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 14. Ako doktori medicine nisu ugovorom vezani za svoj posao i mogu otići kad požele (ili samo kad dobiju specijalizaciju?), zašto bi ih ustanove htjele zaposliti i platiti im edukaciju? Potrebno je definirati minimalni sklop vještina i vremenski rok koji doktor medicine mora odraditi kako bi stekao pravo na mišljenje nadležnoga mentora. Primljeno na znanje Rad pod nadzorom je dobrovoljan rad prema odabiru samog doktora medicine. Pravilnik propisuje vještine koje doktor medicine primjenjuje tijekom šest mjeseci rada pod nadzorom.
184 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 13. Vještine koje se spominju u Prilogu II nesistematično su napisane. S obzirom na to da radilišta poput hitne pomoći, OHBP-a ili ordinacije obiteljske medicine imaju različite mogućnosti izvođenja specifičnih vještina, nameće se pitanje mora li ustanova u kojoj doktor medicine radi moći omogućiti doktoru medicine izvođenje svih navedenih vještina? Ako ustanova ne može omogućiti izvođenje svih vještina navedenih u Prilogu II, znači li to da ista ne može biti mjesto mentoriranja? Ovaj problem riješio bi se odvajanjem popisa vještina u dva obrasca – jedan za rad u hitnoj medicini i drugi za rad u obiteljskoj medicini. Nije prihvaćen Popis vještina samo propisuje što doktor medicine može raditi pod nadzorom. Radna mjesta, a time i moguća primjena vještina razlikuje se u hitnoj medicine od obiteljske medicine.
185 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 11. Iznimno je potrebno bolje definirati značenje izraza „neposredno nadređena osoba”. Tko je to u OHBP-u, a tko u ordinaciji obiteljske medicine? Primljeno na znanje Neposredno nadređena osoba je rukovoditelj u bolničkim zdravstvenim ustanovama ili nositelj ordinacije u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.
186 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 9. (1) „…najdulje do isteka prvih šest mjeseci rada pod nadzorom“, a najkraće? Kakav oblik posla može očekivati doktor medicine nakon isteka prvih 6 mjeseci? Hoće li nastaviti raditi isti posao nakon isteka 6 mjeseci, samo bez nadzora? Koji su uvjeti skraćivanja nadzora za rada doktora medicine pod nadzorom? (2) Prilog I. omogućuje mentoru samo subjektivno ocjenjivanje rada doktora medicine. Jedino gdje bi mentor mogao subjektivno ocijeniti liječnika koji radi pod nadzorom je u vidu komunikacijskih vještina. Na koji način mentor objektivno opisuje stručnost i vještine doktora medicine? Treba napraviti standardiziran obrazac na kojemu su navedene vještine koje bi doktor medicine trebao steći unutar 6 mjeseci rada pod nadzorom. Zbog nemogućnosti primjene svih postupaka na jednom radnom mjestu, predlažemo poseban popis vještina za rad u hitnoj, a poseban za rad u obiteljskoj medicini. Ispunjeni obrasci mogli bi se bodovati na natječajima za specijalizaciju. (3) Otkuda se bira Povjerenstvo? Ako doktor medicine odrađuje rad pod nadzorom kod privatnog zdravstvenog radnika, tko sastavlja Povjerenstvo? Koji su kriteriji koje mora zadovoljiti član povjerenstva – mora li biti specijalist određenog područja ili se gleda samo radno iskustvo za navedenog člana povjerenstva? Primljeno na znanje Doktor medicine od nadzorom moći će raditi najdulje 24 mjeseci, sukladno članku 180. stavku 3. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine", broj 100/18). U obiteljskoj medicini priznata su stečena prava liječnika opće medicine bez specijalizacije temeljem članka 26. stavka 4. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija ("Narodne novine", broj 82/15). Zamjena je moguća nakon obavljenih 6 mjeseci rada pod nadzorom. Sukladno članku 13. Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ("Narodne novine", broj 71/16) u izvanbolničkoj hitnoj medicini može raditi doktor medicine. Međutim, temeljem nacrta ovoga Pravilnika tijekom prvih šest mjeseci rada imat će nadzor mentora.
187 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 8. Može li doktor medicine koji želi raditi pod nadzorom izabrati svog mentora? Može li se mentor mijenjati? Nedostaje opis mehanizma biranja mentora. Smatramo da je navedeno potrebno točno definirati kako bi studenti/doktori medicine na vrijeme bili upoznati s istim i kako bi taj izbor bio što transparentniji. Također, nije definirano je li doktor medicine ograničen na jednog, prvotno dobivenog/prvotno izabranog mentora, ili postoji mogućnost mijenjanja radnog mjesta, a samim time i mentora. S ciljem da kroz neko vrijeme u sustavu mentoriranja ostanu samo najkvalitetniji mentori, trebalo bi uvesti i ocjenjivanje mentora od strane doktora medicine. Tako bi najlošiji mentori izgubili mogućnost mentoriranja, a najbolje ocijenjene može se nagraditi. Primljeno na znanje Ravnatelj zdravstvene ustanove, čelnik trgovačkog društva za zdravstvenu djelatnost te nositelj ordinacije odredit će mentora doktoru medicine. Moguće je promijeniti mentora odlukom ravnatelja odabirom s liste mentora.
188 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Primljeno na znanje Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor.
189 Zoya Jelovecki-Dokic PRAVILNIK O NAČINU PROVOĐENJA RADA POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE, Članak 7. S obzirom na to da je moguće da je doktor s dvije godine iskustva rada u hitnoj medicini specijalizant, znači li to da, teoretski, i specijalizanti mogu biti mentori? Odgovaraju li onda ti specijalizanti za doktore medicine, ili njihovi nadležni? Ističem da doktori na specijalističkom usavršavanju nemaju potrebna ovlaštenja, koja su definirana u članku 9. stavku 1. ovoga Pravilnika. Time se dovodi u pitanje njihovo mentorstvo. Nadalje, kako se definira rad doktora medicine na OHBP-u čiji mentor u hitnoj medicini radi ili dežura samo nekoliko puta mjesečno? Tko će ostatak vremena nadzirati doktora medicine koji radi pod nadzorom? Nije prihvaćen Pravilnikom se ne propisuje da je specijalizant mentor. Ravnatelj određuje mentora prema listi mentora.