Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2019. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU Tražimo izmjenu u tablici 13. Pravilnika, gdje je određen minimalni sklop biljaka po hektaru, neprihvatljiv je podatak o minimalnom sklopu od 1000 (tisuću) stabala mandarina po hektaru. Dakle, da bi se ostvarila potpora za PVP na površini od 1 Ha treba biti zasađeno minimalno 1000 stabala mandarina. Ne znamo, odnosi li se ovo ograničenje i na IAKS mjere i izravna plaćanja. Smatramo da je teško moguće da netko ima ovako visok sklop mandarina po hektaru, osim možda starih nasada i kod sorte Ichumare. Poznato je da se sorte Zorica rana i Okitsu sade na razmake 4-4,5x2-2,5 metara, netko i šire, Chahara, Kuno 4,5-5x3-3,5 metara, Saigon i Owari 5-5,5x3-4 metara, Klementina i šire. To čini od 10-25 metara kvadratnih po stablu, odnosno 400-1000 stabala po hektaru. Stoga smatramo da je potrebno ići u izmjene navedenog Pravilnika, kako bi poljoprivredni proizvođači mogli ostvariti pravo na potporu. Predlažemo da se minimalni sklop za mandarine izmjeni na 400 biljaka po hektaru. Također napominjemo, da je dobar dio projekata iz mjera RR vezan na podizanje novih ili revitalizaciju starih nasada mandarina. Kako se sutra nositelji projekata ne bi našli u situaciji da nisu ispoštovali minimalni sklop, i izgubili pravo na sredstva, tražimo hitnu izmjenu ovoga Pravilnika i usklađivanje svih drugih, ukoliko postoje sličnosti. Također, tražimo izmjenu Pravilnika u članku 41. stavak (2) PVP za voće dodjeljuje se za najmanje dva, a za najviše deset prihvatljivih hektara voćnih vrsta utvrđenih u Tablici 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika. Predlažemo da se najmanja površina izmjeni na najmanje 0,5 hektara (pola hektara, 5000m2) voćnih vrsta, odnoseći se prije svega na mandarine. Djelomično prihvaćen Prihvaća se prijedlog smanjenja minimalnog sklopa stabala za mandarine sa 1.000 stabala/ha na 400 stabala/ha. Izmjena Pravilnika u članku 41. stavak (2) PVP za voće dodjeljuje se za najmanje dva, a za najviše deset prihvatljivih hektara voćnih vrsta utvrđenih u Tablici 1. Priloga 1. ovoga Pravilnika nije moguća u proizvodnoj 2019. godini s obzirom da je riječ o kriteriju koji se mora notificirati Europskoj komisiji najkasnije do 1. kolovoza za sljedeću proizvodnu godinu. Predloženo smanjenje uzeti će se u razmatranje u sklopu redefiniranja kriterija i uvjeta za dodjelu PVP koji će se EK notificirati do 1. kolovoza 2019. godine, s primjenom od 2020. godine.
2 Udruga proizvođača agruma i povrća 'NERETVANSKA MLADEŽ' PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROVEDBI IZRAVNE POTPORE POLJOPRIVREDI I IAKS MJERA RURALNOG RAZVOJA ZA 2019. GODINU, Članak 9. U tablici 13. Potpora za voće - minimalni sklop biljaka po Ha, potrebno je zamijeniti sa '400'. Naime, klementine spadaju pod mandarine, a sklop sadnje klementina je vrlo širok i traži minimalni sklop od 400 stabala po hektaru. Prihvaćen Prihvaća se prijedlog smanjenja minimalnog sklopa stabala za mandarine sa 1.000 stabala/ha na 400 stabala/ha.