Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Zagorska razvojna agencija 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.1. Strateški i zakonodavni okvir Molimo pojasniti da li se u izradi projekta moramo pridržavati i izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje su objavljene u NN 36/19? Prihvaćen Popis primjenjivih propisa ćemo svakako ažurirati. U točki 1.1. Poziva stoji napomena: "Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju Poziva, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga."
2 Zagorska razvojna agencija 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo pojasniti da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
3 Zagorska razvojna agencija 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo da se revidira ili dodatno pojasni pokazatelj "Nove i nadograđene biciklističke trake" tako da odgovara terminologiji Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturu. Naime, nejasno je za zaključiti iz ovog indikatora te daljnjeg teksta Uputa za prijavitelje da li su dozvoljena ulaganja u BICIKLISTIČKU INFRASTRUKTURU što bi obuhvaćalo sve komponente biciklističke infrastrukture sukladno Čl.3 Pravilnika ili su dozvoljena samo ulaganja u biciklističke trake. U uputama za prijavitelje se protežu termini biciklistička infrastruktura, biciklističke staze i biciklističke trake pa molimo ujednačiti i jednoznačno odrediti dozvoljena ulganja u odnosu na PRvilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Djelomično prihvaćen Naziv pokazatelja neposrednih rezultata je kao takav definiran u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" i tekstualno se ne može mijenjati. No svakako, imajući u vidu važeći Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, pokazatelj se odnosi na sve prometnice navedene u čl.3.st 1. navedenog Pravilnika te možemo navesti ovakvu napomenu u fusnoti. Također, u točki 2.7. Poziva u dijelu ‘Infrastrukturna komponenta projekta’ navedena je prihvatljiva aktivnost prilagodba/modernizacija postojeće biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.
4 Zagorska razvojna agencija 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti Da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Molimo jasno navesti što spada bod biciklističku infrastrkturu i što je prihvatljiva aktivnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
5 Grad Jastrebarsko 2.9. Prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Budući da je za prijavu projektnog prijedloga potrebno izraditi studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi predlažemo da se u točku 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova uvrsti i trošak vanjske usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, priprema projektnog prijedloga, priprema druge projektno-tehničke dokumentacije (koja može pokazati opravdanost projekta, npr. mjerenje/snimanje prometa) i studija te ostale vanjske usluge koje su neophodne za aktivnosti pripreme i realizacije projekta. Bez uvrštavanja navedenih kategorija troškova izrade studijske dokumentacije i pripreme projekta, potencijalni prijavitelji se onemogućuju u pripremi projektnih prijedloga jer su navedene kategorije troškova obvezni dio sadržaja projektnog prijedloga i zahtijevaju znatna financijska sredstava Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svakako ćemo dodatno razmotriti da li će se u Pozivu uvjetovati izrada studije izvodljivosti za podnošenje projektnog prijedloga, uzevši u obzir procijenjenu visinu ulaganja za ovakve projekte. Ukoliko studija izvodljivosti bude uvjet za prijavu na ovaj Poziv, troškove izrade studije izvodljivosti ćemo uvrstiti kao prihvatljiv trošak u okviru Poziva.
6 Zagorska razvojna agencija 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana - molimo da detaljnije pojasnite u kojim situacijama se prilaže ovaj dokument jer ukoliko investitor ishodi izvršnu građevinsku dozvolu, znači da je isti projekt u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Molimo da se jednoznačno utvrdi da li je u ovom slučaju potrebno dostaviti ovu dokumentaciju? Primljeno na znanje Ukoliko je ishođena građevinska dozvola dostavljanje 'Uvjerenja nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana', nije potrebno.
7 Zagorska razvojna agencija 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo Vas da revidirate termin"rješenje o uvjetima građenja" - po novom Zakonu o gradnji ne postoji više termin rješenje o uvjetima građenja. Primljeno na znanje Uzimajući u obzir da je poziv predviđen u modalitetu trajnog poziva, isto se odnosi na navedeni dokument koji je ishođen prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji uzimajući u obzir članak 178. navedenog Zakona i točke 1.5. Poziva prema kojoj razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2017. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine.
8 Zagorska razvojna agencija 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo odrediti da li se dostavlja i dokumentacija vezana za - mišljenja i/ili rješenja koja proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti okoliša. Ako je ovakvu dokumentacjiu potrebno dostavljati, molimo da se navede u popisu obvezne dokumentacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ukoliko ovu dokumentaciju bude potrebno dostavljati svakako ćemo je navesti u popisu potrebne dokumentacije.
9 Zagorska razvojna agencija 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo da se utvrdi minimalni sadržaj Studije izvodljivosti u skladu s navedenim Vodičem, a kako bi se izbjegla bilo kakva kriva tumačenja minimalnog sadržaja Studije izvodljivosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svakako ćemo dodatno razmotriti da li će se u Pozivu uvjetovati izrada studije izvodljivosti za podnošenje projektnog prijedloga, uzevši u obzir procijenjenu visinu ulaganja za ovakve projekte.
10 Zagorska razvojna agencija 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Molimo da se jasno definira misli li se na biciklističku infrastrukturu i sve što ona uključuje ili isključivo na biciklističke staze – sve sukladno čl. 3 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi? Da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
11 Zagorska razvojna agencija 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Faza 3, ocjena kvalitete - boduje se doprinos ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7ii2 te se spominje duljina izgrađenih/nadograđenih biciklističkih staza i traka što nije u skladu s definrianim pokazateljem u dijelu 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji poziva gdje se navodi samo biciklistička traka. Molimo da se ujednači terminologija i da se jasno navede da li su dopuštene aktivnosti izgradnja / nadogradnja biciklističke infrastrukutre (definicija sukladno čl.3 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi) i da se tako postavi pokazatelj. Nije prihvaćen Naziv pokazatelja neposrednih rezultata je kao takav definiran u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" i tekstualno se ne može mijenjati. No svakako, imajući u vidu važeći Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, pokazatelj se odnosi na sve prometnice navedene u čl.3.st 1. navedenog Pravilnika.
12 Zagorska razvojna agencija „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, 7. POJMOVNIK Molimo da se kod Glavnog projekta jasno naznači da li se treba pridržavati i izmjena i dopuna objavljenih u NN 39/19. Prihvaćen Popis primjenjivih propisa ćemo ažurirati. U točki 1.1. Poziva stoji Napomena: Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju Poziva, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.