Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Uputa za prijavitelje Poziva na dostavu projektnih prijedloga "Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Grad Jastrebarsko 2.9. Prihvatljivost izdataka za provedbu projekta, 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova Budući da je za prijavu projektnog prijedloga potrebno izraditi studiju izvodljivosti s analizom troškova i koristi predlažemo da se u točku 2.9.1. Prihvatljive kategorije troškova uvrsti i trošak vanjske usluge izrade studije izvodljivosti s analizom troškova i koristi, priprema projektnog prijedloga, priprema druge projektno-tehničke dokumentacije (koja može pokazati opravdanost projekta, npr. mjerenje/snimanje prometa) i studija te ostale vanjske usluge koje su neophodne za aktivnosti pripreme i realizacije projekta. Bez uvrštavanja navedenih kategorija troškova izrade studijske dokumentacije i pripreme projekta, potencijalni prijavitelji se onemogućuju u pripremi projektnih prijedloga jer su navedene kategorije troškova obvezni dio sadržaja projektnog prijedloga i zahtijevaju znatna financijska sredstava Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svakako ćemo dodatno razmotriti da li će se u Pozivu uvjetovati izrada studije izvodljivosti za podnošenje projektnog prijedloga, uzevši u obzir procijenjenu visinu ulaganja za ovakve projekte. Ukoliko studija izvodljivosti bude uvjet za prijavu na ovaj Poziv, troškove izrade studije izvodljivosti ćemo uvrstiti kao prihvatljiv trošak u okviru Poziva.
2 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. „Sustav biciklističkih staza Urbane aglomeracije Zagreb“, 7. POJMOVNIK Molimo da se kod Glavnog projekta jasno naznači da li se treba pridržavati i izmjena i dopuna objavljenih u NN 39/19. Prihvaćen Popis primjenjivih propisa ćemo ažurirati. U točki 1.1. Poziva stoji Napomena: Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju Poziva, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga.
3 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Molimo da se jasno definira misli li se na biciklističku infrastrukturu i sve što ona uključuje ili isključivo na biciklističke staze – sve sukladno čl. 3 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi? Da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
4 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Uvjerenje nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana - molimo da detaljnije pojasnite u kojim situacijama se prilaže ovaj dokument jer ukoliko investitor ishodi izvršnu građevinsku dozvolu, znači da je isti projekt u skladu sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Molimo da se jednoznačno utvrdi da li je u ovom slučaju potrebno dostaviti ovu dokumentaciju? Primljeno na znanje Ukoliko je ishođena građevinska dozvola dostavljanje 'Uvjerenja nadležnog ureda za prostorno planiranje o usklađenosti zahvata projekta s važećom prostorno-planskom dokumentacijom, ne starije od 60 dana', nije potrebno.
5 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo Vas da revidirate termin"rješenje o uvjetima građenja" - po novom Zakonu o gradnji ne postoji više termin rješenje o uvjetima građenja. Primljeno na znanje Uzimajući u obzir da je poziv predviđen u modalitetu trajnog poziva, isto se odnosi na navedeni dokument koji je ishođen prije stupanja na snagu izmjena i dopuna Zakona o gradnji uzimajući u obzir članak 178. navedenog Zakona i točke 1.5. Poziva prema kojoj razdoblje provedbe projekta traje od početka obavljanja aktivnosti projekta, a najranije počevši od 1. siječnja 2017. godine, pri čemu je inicijalni, očekivani krajnji rok za provedbu svih predmetnih aktivnosti 1. lipnja 2023. godine.
6 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Molimo odrediti da li se dostavlja i dokumentacija vezana za - mišljenja i/ili rješenja koja proizlaze iz odredbi Zakona o zaštiti prirode i Zakona o zaštiti okoliša. Ako je ovakvu dokumentacjiu potrebno dostavljati, molimo da se navede u popisu obvezne dokumentacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Ukoliko ovu dokumentaciju bude potrebno dostavljati svakako ćemo je navesti u popisu potrebne dokumentacije.
7 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 2. PRAVILA POZIVA, 2.7. Prihvatljive projektne aktivnosti Da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Molimo jasno navesti što spada bod biciklističku infrastrkturu i što je prihvatljiva aktivnost. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
8 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.1. Strateški i zakonodavni okvir Molimo pojasniti da li se u izradi projekta moramo pridržavati i izmjena i dopuna Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima koje su objavljene u NN 36/19? Prihvaćen Popis primjenjivih propisa ćemo svakako ažurirati. U točki 1.1. Poziva stoji napomena: "Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje i ostalu dokumentaciju Poziva, kao i na sve odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave projektnog prijedloga, jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja projektnog prijedloga."
9 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo pojasniti da li se izgradnja biciklističkog mosta za prijelaz preko rijeke i željezničke pruge smatra izgradnjom biciklističke infrastrukture? Rješava gorući sigurnosti problem, uspostavlja nužnu „nepostojeću kariku“ u postojećoj mreži, kako bi se omogućio kontinuitet biciklističkog putovanja). Primljeno na znanje Primljeno na znanje, uzet ćemo u obzir i razmotriti uključenje navedenog troška u prihvatljive troškove ovog Poziva.
10 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 4. POSTUPAK DODJELE, 4.1. Faze postupka dodjele bespovratnih sredstava Faza 3, ocjena kvalitete - boduje se doprinos ostvarenju pokazatelja specifičnog cilja 7ii2 te se spominje duljina izgrađenih/nadograđenih biciklističkih staza i traka što nije u skladu s definrianim pokazateljem u dijelu 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji poziva gdje se navodi samo biciklistička traka. Molimo da se ujednači terminologija i da se jasno navede da li su dopuštene aktivnosti izgradnja / nadogradnja biciklističke infrastrukutre (definicija sukladno čl.3 Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi) i da se tako postavi pokazatelj. Nije prihvaćen Naziv pokazatelja neposrednih rezultata je kao takav definiran u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" i tekstualno se ne može mijenjati. No svakako, imajući u vidu važeći Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, pokazatelj se odnosi na sve prometnice navedene u čl.3.st 1. navedenog Pravilnika.
11 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 3. KAKO SE PRIJAVITI, 3.1. Izgled i sadržaj projektnog prijedloga Predlažemo da se utvrdi minimalni sadržaj Studije izvodljivosti u skladu s navedenim Vodičem, a kako bi se izbjegla bilo kakva kriva tumačenja minimalnog sadržaja Studije izvodljivosti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Svakako ćemo dodatno razmotriti da li će se u Pozivu uvjetovati izrada studije izvodljivosti za podnošenje projektnog prijedloga, uzevši u obzir procijenjenu visinu ulaganja za ovakve projekte.
12 Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o. 1. OPĆE INFORMACIJE, 1.3. Predmet, svrha i pokazatelji Poziva Molimo da se revidira ili dodatno pojasni pokazatelj "Nove i nadograđene biciklističke trake" tako da odgovara terminologiji Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturu. Naime, nejasno je za zaključiti iz ovog indikatora te daljnjeg teksta Uputa za prijavitelje da li su dozvoljena ulaganja u BICIKLISTIČKU INFRASTRUKTURU što bi obuhvaćalo sve komponente biciklističke infrastrukture sukladno Čl.3 Pravilnika ili su dozvoljena samo ulaganja u biciklističke trake. U uputama za prijavitelje se protežu termini biciklistička infrastruktura, biciklističke staze i biciklističke trake pa molimo ujednačiti i jednoznačno odrediti dozvoljena ulganja u odnosu na PRvilnik o biciklističkoj infrastrukturi. Djelomično prihvaćen Naziv pokazatelja neposrednih rezultata je kao takav definiran u Operativnom programu "Konkurentnost i kohezija" i tekstualno se ne može mijenjati. No svakako, imajući u vidu važeći Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi, pokazatelj se odnosi na sve prometnice navedene u čl.3.st 1. navedenog Pravilnika te možemo navesti ovakvu napomenu u fusnoti. Također, u točki 2.7. Poziva u dijelu ‘Infrastrukturna komponenta projekta’ navedena je prihvatljiva aktivnost prilagodba/modernizacija postojeće biciklističke infrastrukture u skladu s uvjetima iz Pravilnika o biciklističkoj infrastrukturi.