Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu odluke o visini jedinične naknade na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama za 2018. godinu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvije Filipović ODLUKU, II. 1. Prijedlog izmjena točke II : Iza riječi "prosječnom" dodaje se riječ "godišnjom". 2. Prijedlog izmjene točke II : Iza riječi "emisijskih jedinica"; dodaje se tekst : sukladno vrijednosti osnovne emisijske jedinice za 1EUA/1CER u EUR, koja se ostvaruje na EU-ETS (eng. European Union Emission Trading System) tržištu, tj. unutar Europskog sustava trgovanja emisijskim jedinicama stakleničkih plinova i izražava se u kunskoj protuvrijednosti po toni CO2, pri tečaju koji određuje HNB za EUR na dan stupanja na snagu ove odluke. Obrazloženje : U RH, u sustavu trgovanja emisijskim jedinicama sudjeluju samo subjekti iz HEP grupe kako elektrogeneracije na fosilna goriva, tako i toplinarstva sa snagom iznad 20MW, a obzirom na tečajne fluktuacije, ova odluka ovako kako je definirana, ne bi ispunila plan Vlade, i dovela bi do još jednog znatnijeg poskupljenja toplinarskih usluga, kao i cijene električne enregije za kućanstva i gospodarstvo, te ne bi ispunila plan donesen na sjednici vlade u veljači 2018 o raspodjeli prihoda ostvarenih trgovinom emisijskim jedinicama, obzirom da navedena cijena nije prosječna cijena na EEX tržištu, koju plaćaju sudionici, obzirom da se ona obračunava u EUR, a ne u HRK i iznosi nešto manje, nego što je definirano, pa je to potrebno precizirati. Ovako definirana odluka, najviše bi pogodila korisnike usluga : TE-TO Sisak, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE-TO Osijek, dakle dovela bi do poskupljenja toplinarskih usluga u Sisku, Zagrebu i Osijeku te poskupljenja el. energije na razini cijele RH i to za iznos koji je i veći od potrebnog, obzirom na suficit sredstava iz plana Vlade koji se preljeva u Proračun RH, što zaposljedicu ima da se ova mjera sve više može promatrati kao svojevrstan parafiskalni namet svih korisnika električne i toplinske energije, obzirom da penalizacija putem EUA i CER obzirom da operateri toplinarskih sustava i elektrogeneracije na fosilna goriva (iz HEP grupe) nimalo ili marginalno korigiraju svoju politiku razvoja kako bi očekivani rast cijene emisijskih jedinica kompenzirali proizvodnjom iz izvora koji su CO2 - neutralni ili CO2 negativni, nego samo preljevaju taj trošak na leđa svojih korisnika i to na tržištima gdje je HEP - monopolist. Kako vlada svake godine ima suficit od trgovine emisijskim jedinicama u visini 867,5 milijuna kuna, određivanjem više cijene emisijskih jedinica, fond (FZOEU) bi iz ovog izvora u buduće ubirao i daleko veće iznose, penalizirajući pri tom ne proizvođače, nego potrošače, jer u oba slučaja u Zagrebu i Osijeku ne postoji alternativni dobavljač usluge toplinarstva koji bi mogao korisnicima ponuditi alternativnu uslugu, pa je taj cjenovni skok potrebno barem ublažiti eliminacijom valutnih rizika, uvođenjem valutne klauzule. Za Republiku Hrvatsku određena je ukupna količina emisijskih jedinica za dražbu te ona za razdoblje od 2017. do 2020. godine iznosi 18.286.692 emisijskih jedinica (jedna emisijska jedinica predstavlja pravo na emisiju 1 t CO2). Očekivani prihod od prodaje emisijskih jedinica koji će se uplaćivati u Fond iznosi 867,5 milijuna kuna, uz procjenu da će prosječna cijena emisijskih jedinica u primarnoj dražbi u promatranom razdoblju iznositi oko 6,3 eura. Kako je ova cijena danas i više nego udvostručena, a plan vlade nije korigiran, potrebno je vršiti korekcije te cijene i plana u korist mjera ublažavanja i prilagodbe klimatskim promjenama osobito kad je riječ o poticanju izgradnje energetskih objekata koji nemaju za posljedicu emisiju CO2, ali kao kapitalnih objekata snage iznad 20W. Nije prihvaćen 1. Nije prihvaćeno jer je riječ „godišnjom „ suvišna u predloženom izričaju točke II. 2. Nije prihvaćeno obzirom da se ovim Prijedlogom odluke propisuje naknada na emisije stakleničkih plinova za operatere postrojenja isključenih iz sustava trgovanja emisijskim jedinicama. Zakonom o zaštiti zraka („Narodne novine“, br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18) dozvoljava se isključivanje malih postrojenja iz sustava trgovanja emisijama stakleničkih plinova (EU ETS) ako emisije iz malih postrojenja ne prelaze 25 000 t CO2eq godišnje i imaju nazivnu ulaznu toplinsku snagu ispod 35 MW. Postrojenja se mogu isključiti ako provode mjere smanjenja emisija kojima će doprinijeti ekvivalentnom smanjenju emisija stakleničkih plinova, tj. smanjenju od 21% u odnosu na njihove verificirane emisije u 2005. godini ili su pokrivene s nekim drugim instrumentom. Kao ekvivalentna mjera, Uredbom se propisuje obveza operateru malih postrojenja koje je isključeno iz EU ETS sustava na jednokratno plaćanje posebne godišnje naknade. Naknada se plaća na razliku verificiranih emisija iz postrojenja u prethodnoj godini i emisije koja odgovara količini emisijskih jedinica koje bi se operateru tog postrojenja dodijelile da je ostalo uključeno u EU ETS sustav. Postrojenja TE-TO Sisak, TE-TO Zagreb, EL-TO Zagreb, TE-TO Osijek sudjeluju EU ETS sustavu, kao i druga postrojenja u RH koja se bave djelatnostima koje ulaze u ETS sustav i na njih se ne odnosi ova Odluka. Oni trguju emisijskim jedinicama u EU ETS sustavu i na taj način su u obvezi pratiti i prijaviti emisije stakleničkih plinova.