Izvješće o provedenom savjetovanju - Prijedlog Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. PRAVILNIK Pravilnik o postupku ispitivana neautomatskih vaga , a Dodatak III propisuje dokument Izvješće o ovjeravanju . ISPITIVANJE ILI OVJERAVANJE ? Prihvaćen Novi nazivi u Dodatku III. biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV. IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA
2 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE definirati na koga se odnosi pravilnik (ovlašteni mjeritelj, serviser ... Primljeno na znanje U prijelaznim i završnim odredbama u članku 6. navedeno je da samo tijela ovlaštena za poslove ovjeravanja neautomatskih vaga moraju ispitna izvješća uskladiti s odrednicama Pravilnika u roku od godine dana od dana objave te je vidljivo da se Pravilnik odnosi samo na njih a ne odnosi se na ovlaštena tijela za pripremu mjerila za ovjeravanje.
3 Radmila Lalić I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Smatram da je potebno pod g) ostaviti ''na sve ostale primjene različite od navedenih od a) do f)'' kao što je u Pravilniku o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage NN 21/16, čl. 3. Obrazloženje : 1. na zahtjev vlasnika / korisnika mjerila vagu koja ispunjava mjeriteljske i temeljne zahtjeve nemamo razloga ne ovjeriti bez obzira da li je koristi u svrhe pod a) do f). Moglo bi se protumačiti da se takva vaga ispituje nekim drugim postupkom. 2. dva pravilnika nisu u suglasnosti. Nije prihvaćen U PRAVILNIKU o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 u temeljnim zahtjevima članak 6. stoji da samo vage koje se upotrebljavaju ili su namijenjene za uporabu u smislu odredbe članka 3. stavka 2. točaka a) do f) toga Pravilnika moraju zadovoljavati temeljne zahtjeve utvrđene u Dodatku I. koji je tiskan uz taj Pravilnik i njegov je sastavni dio. Iz navedenog je vidiljivo da vage pod stavkom g) toga Pravilnika ne moraju zadovoljavati temeljne zahtjeve samim time ne moraju biti ispitivane na način propisan u Pravilniku o postupku ispitivanja neautomatskih vaga.
4 Vage d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Članak 1, stavak 1 nije u skladu sa direktivom 2014/31/EU. Postupak prve ovjere mjerila može provoditi samo prijavljeno tijelo ili od njega odobren proizvođač. Primljeno na znanje U PRAVILNIKU o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 u prijelaznim i završnim odredbama u članku 42. stavak 3) stoji da se vage koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju važeće rješenje o odobrenju tipa mogu staviti na tržište i/ili u uporabu u Republici Hrvatskoj do dana prestanka važenja rješenja o odobrenju tipa. Temeljem te odredbe po prestanku važećih rješenja o odobrenju tipa mjerila automatizmom će prestati i postupci prve ovjere neautomatskih vaga u Republici Hrvatskoj.
5 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. III. SADRŽAJ I ROK ČUVANJA ISPITNOG IZVJEŠĆA, Članak 4. U Članku se poziva na ispitno izvješće, a u dodacima se dokument naziva Izvješće o ovjeravanju. Prihvaćen Novi nazivi u Dodatku III biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA
6 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 6. Ispitno izvješće ili Izvješće o ovjeravanju (dodatak) Prihvaćen Novi nazivi u Dodatku III biti će IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU PRENOSIVIH VAGA, a u Dodatku IV IZVJEŠĆE O ISPITIVANJU NEPRENOSIVIH VAGA
7 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. DODATAK I., 1. POJMOVI I DEFINICIJE dopuniti za vage OIML R76-1, za utege OIML R111 Prihvaćen Izmjenjeno u: Pojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na neautomatske vage definirani su normom HRN EN 45501 - Mjeriteljski aspekti neautomatskih vaga, međunarodnom preporukom OIML R 76-1 i propisom koji uređuje mjeriteljske i temeljne zahtjeve za neautomatske vage. Pojmovi iz ovog Pravilnika koji se odnose na utege koji se koriste u postupcima ispitivanja neautomatskih vaga definirani su međunarodnom preporukom OIML R 111 i propisom koji regulira mjeriteljske i tehničke zahtjeve za utege.
8 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. DODATAK I., 2. OPREMA ZA ISPITIVANJE Osnovna svojstva utega moraju biti usklađeni s međunarodnom preporukom OIML R111. Time su opisani etaloni. Razredi točnosti vaga u tablici 2.1. nisu ispravno napisani. Točka 2.1. a,b,c nepotrebno opisuju ono što piše u tablici. Tablice 2.2. i 2.3. prilagoditi tablici OIML R111. Dometni utezi su standardni utezi opisani 2.2.1. ili su dometni neki drugi utezi? Zamjenski tereti - kada se koriste i broj zamjenskih tereta? U Dodatku se navodi iznad 1000 kg . Djelomično prihvaćen Ispravljeno u tekstu radi pojašnjenja: Dometni utezi su standardni utezi nazivne mase 1/10 e koji se upotrebljavaju za određivanje točke promjene pokazivanja (odnosno preklopa) … Točka 2.1. a,b,c dodatno pojašnjava i njene odrednice nisu navedene u tablici. Tablice 2.2. i 2.3. su prilagođene trenutno važećim PRAVILNIKOM o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg NN. 92/16 i PRAVILNIKOM o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg NN 92/16 Budući se udio utega može dodatno smanjiti do najviše 1/5 Max, najveći broj zamjenskih tereta koji se mogu koristiti u postupku ispitivanja točnosti zamjenskim teretima je 4 puta po 1/5 Max čime bi se uz 1/5 Max početnih standardnih utega pokrilo čitavo područje mjerenja vage. Radi dodatnog pojašnjenja u dio Pravilnika koji se odnosi na zamjenske teret biti će ubačen slijedeći tekst a dio će se brisati iz DODATKA IV. : Ispitivanja zamjenskim teretima mogu se obavljati na vagama Max > 1 t. U postupku ispitivanja se mogu upotrijebiti najviše 4 zamjenska tereta.
9 Vage d.o.o. DODATAK I., 2. OPREMA ZA ISPITIVANJE Rečenica "Za ovjeravanje se mogu koristiti samo umjereni ili ovjereni utezi s dokazanom sljedivošću do nacionalnog ili međunarodnog etalona." nije u skladu sa Uredbom o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14, DODATAK 10. Uredba propisuje da se prilikom ovjeravanja moraju koristiti umjereni utezi. Primljeno na znanje Državni zavod za mjeriteljstvo je još ranije uočio potrebu izmjene Uredbe o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštena tijela za obavljanje poslova ovjeravanja zakonitih mjerila i/ili poslova pripreme zakonitih mjerila za ovjeravanje NN 90/14, DODATAK 10 kako bi se uskladila s postojećom zakonskom regulativom i preporukama OIML R 76-1 i OIML R 111 koje predviđaju da se u postupku ispitivanja i ovjeravanja mogu rabiti i ovjereni utezi. U međuvremenu su objavljeni PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg NN. 92/16 i PRAVILNIK o mjeriteljskim i tehničkim zahtjevima za utege nazivne mase od 100 kg do 5000 kg NN 92/16 koji su važeći i u postupku ispitivanja neautomatskih vaga dopuštaju uporabu i umjerenih i ovjerenih utega.
10 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. DODATAK I., 5. POSTUPAK OVJERAVANJA pod točkom 2.2. odnosno 5.2. potrebno razdvojiti a) 1. točnost uređaja za postavljanje ništice a) 2. točnost uređaja za taru Prihvaćen Popis mjeriteljskih ispitivanja nakon izmjene: a) točnost uređaja za postavljanje ništice b) ponovljivost c) ekscentričnost d) točnost pokazivanja rezultata vaganja e) točnost uređaja za taru f) test pokretljivosti g) kod vaga sa neautomatskim ravnotežnim položajem: test osjetljivosti h) za mobilne vage: test utjecaja nagiba Mjeriteljska ispitivanja, navedena od a) do h), opisana su u Dodatku II ovoga Pravilnika.
11 Vage d.o.o. DODATAK I., 5. POSTUPAK OVJERAVANJA 2.2. Mjeriteljska ispitivanja – standardni postupci - umjesto 2.2 potrebno upisati 5.2 3.3. Označavanje mjerila ovjernim i zaštitnim oznakama- umjesto 3.3 potrebno upisati 5.3 Primljeno na znanje Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila.
12 Radmila Lalić DODATAK I., 5. POSTUPAK OVJERAVANJA 5.1. točka 2. pod e) kaže da je obvezni podatak natpisne pločice tip, šarža i serijski broj. Iskustveno ne znam na kojoj natpisnoj pločici na neautomatskoj vagi piše šarža. Eventualno ostaviti tip, serijski broj i/ili šarža. Primljeno na znanje Tekst je usklađen sa zahtjevima PRAVILNIKA o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage - NN 21/16 DODATAK III. gdje je navedeno g) tip, šarža i serijski broj, i prema potrebi
13 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. PRAVILNIK, DODATAK II. Dodatak II je Radna uputa i da li je primjereno da se veže uz Pravilnik. Primljeno na znanje Osnovna intencija pisanja ovog Pravilnika i jeste da se propiše jedinstveni postupak ispitivanja neautomatskih vaga u Republici Hrvatskoj tako da bi se izbjegla situacija da svako ovlašteno tijelo propisuje svoje radne upute i koje ne bi bile ujednačene.
14 Vage d.o.o. DODATAK II., 1. ISPITIVANJE UREĐAJA S POSTAVLJANJEM NIŠTICE I PRAĆENJEM NIŠTICE 2.2. Uređaj s analogim pokazivanjem - umjesto 2.2 potrebno upisati 1.2 Analogno navedenom gore, potrebno je izmjeniti sve točke do 6.6. Primljeno na znanje Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila.
15 Vage d.o.o. DODATAK II., 2. ISPITIVANJE PONOVLJIVOSTI 3.3. Pokazni uređaj s digitalnim pokazivanjem - potrebno ispraviti na 2.3 Primljeno na znanje Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila.
16 Vage d.o.o. DODATAK II., 5. ISPITIVANJE POKRETLJIVOSTI   Komentar se odnosi na točku 5.3. Predmetno ispitivanje se prema OIML R76-1 i EN 45501 provodi isključivo prilikom ispitivanja tipa. Potrebno je ili izbaciti ispitivanje pod 5.3 ili naglasiti da se isto ne provodi prilijom redovne i izvanredne ovjere. Prihvaćen Dodano je u tekstu Pravilnika da se predmetno ispitivanje obavlja samo pri prvoj ovjeri.
17 TEHNIČAR SERVAG d.o.o. PRAVILNIK, DODATAK III. Ostala mjeriteljska ispitivanja točke 5.2. do 5.6 su definirana s DA ili NE, a zapis o tome nije potrebno voditi ?! Uskladiti tekst (NN21/16) - PRAVILNIK o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage Definirati ulogu servisa i ugradnje zamjenskih dijelova. Djelomično prihvaćen Uzimajuću u obzir dosadašnju mjeriteljsku praksu u postupcima ovjeravanja neautomatskih vaga i mjeriteljsku infrastrukturu Republike Hrvatske procjenjeno je da se vođenjem ispitnih izvješća prema DODATKU III. i DODATKU IV. Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga osigurava potrebna razina povjerenja u rezultate mjerenja. Ranija propisana ispitna izvješća nisu imala niti navedena ispitivanja opisana u točkama 5.2 do 5.6 pa se mogao steći dojam da ta ispitivanja ne treba niti obavljati. Novim Pravilnikom predviđeno je da se predmetna ispitivanja obave i da se u ispitnom izvješću samo naznači da su obavljena. Pravilnikom je predviđeno da ispitna izvješća u cijelosti obavlja ovlašteni mjeritelj ovlašten za poslove ovjeravanja neautomatskih vaga a ovlašteni serviser koji obavlja pripremu mjerila za ovjeru bi imao obavezu napraviti samo zapis o obavljenim servisnim zahvatima na mjerilu no sve to bi trebalo biti jasnije određeno i pojašnjeno nekakvim budućim općim “Pravilnikom o radu ovlaštenih mjeritelja i ovlaštenih servisa u postupcima ovjeravanja mjerila”.
18 Vage d.o.o. PRAVILNIK, DODATAK IV. Napomenuti da se progibi ispituju samo prilikom prve ovjere Prihvaćen U DODATKU IV. u dijelu koji se odnose na progibe dodaje se tekst (samo pri 1. ovjeri).
19 DRAGOLJUB LAKIĆ PRAVILNIK, DODATAK IV. Provjeriti redoslijed: 5.3.Ponovljivost 5.4.Ekscentričnost Primljeno na znanje Pri pretvaranju prijedloga Pravilnika o postupku ispitivanja neautomatskih vaga iz oblika dokumenta MS Word u HTML oblik koji je pogodan za objavljivanje na mreži došlo je do automatske promjene obrojčavanja djelova Pravilnika a što služba koja je obavila pretvaranje dokumenta u HTML oblik nije uočila.