Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HGK PRAVILNIK Mišljenje Udruženja cestovnog putničkog prometa HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu: Udruženja cestovnog putničkog prometa Hrvatske gospodarske komore na sastanku održanom 30.05.2019. dogovorilo je i usuglasilo tekst mišljenja na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu koji žele da Hrvatska gospodarska komora objavi na stranicama e- Savjetovanja kao što slijedi: Prijedlogom Pravilnika proces prijevoza na principu dozvola trebalo bi prebaciti na novi model prijevoza putnika prema Uredbi (EZ) 1370/2007 kako bi se prijevoz putnika na razini EU provodio po jednakim pravilima. Pravilnikom se detaljnije regulira obavljanje županijskog i međužupanijskog prijevoza (do 100 km udaljenosti) kao Javne usluge (JU). U članicama EU model javne usluge je u primjeni već godinama (u nekima članicama i desetljećima) dok se je u Hrvatskoj u isto vrijeme provodio drugačiji model. Specifičnost novog modela je da javna uprava ima potpunu kontrolu nad javnom uslugom (županije će moći odrediti koje linije će se održavati, po kojoj cijeni za putnika i s kakvim autobusima). Operateri će u tom modelu imati plaćene stvarne troškove s uračunatom minimalnom dobiti od 5 do 10% sukladno Uredbi. Da bi se spriječile malverzacije, analizu troškova i utvrđivanje cijene autobusa po kilometru treba obavljati nezavisno tijelo. Uredba je u primjeni od 03.12.2019. godine od kada će sve subvencije koje nisu u sklopu ugovora o javnim uslugama biti smatrane državnom potporom za koje bi se prema novim pravilima trebao provoditi javni natječaj. Javni natječaj nije sporan, međutim prema saznanjima Vijeća do sada ga nitko od članica EU nije proveo (Slovenija, Austrija, Njemačka). Najvjerojatniji razlog je očuvanje vlastitih prijevoznika. Prijevoznici JLP u Republici Hrvatskoj, godinama su u nepovoljnom položaju jer su održavali nerentabilne linije. U slučaju provedbe javnog natječaja prijevoznici koji su održavali dosadašnje nerentabilne linije biti će u neravnopravnom položaju u odnosu na prijevoznike koji ovaj posao nisu obavljali ili sa prijevoznicima iz drugih članica EU koje također mogu aplicirati na natječaj. Prema saznanjima prijevoznika javni natječaj još uvijek nije u pripremi, a vrijeme prilagodbe u EU počelo je 2007. g. kada je Uredba donesena. Obzirom je rok za primjenu Uredbe kratak za pripremu i provedbu javnog natječaja posljedično predstoji da se u prijelaznom razdoblju u mrežu linija javne usluge uključe već postojeće županijske linije i prijevoznici koji ih održavaju te da prvi ugovori sažive u ovom obliku kako su sada izdane dozvole. Prijelazno razdoblje trajalo bi do provedbe postupka javnog natječaja koji bi u tom slučaju mogao biti kvalitetno pripremljen. Prijevoznici su suglasni da Prijedlog Pravilnika koji bi kao takav trebao biti čim prije usvojen kako bi se potpisivanje ugovora o Javnoj usluzi (JU) provelo prije krajnjeg roka za primjenu Uredbe, a najkasnije do kraja mjeseca studenog ove godine. Naglašava se da prijedlogom Pravilnika predložena zaštitna vremena treba povećati kao i da je potrebno propisati usklađivanje nove linije s novom linijom, odnosno na koji način se usklađuju dvije ili više novih linija koje se nalaze unutar zaštitnog vremena. Sljedeće su primjedbe na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu a kako slijede: 1. Udruženja cestovnog putničkog prometa pri HGK podržavaju oblik Javne usluge (JU) koji je propisan ovim Prijedlogom Pravilnika i traže da se ugovori o javnoj usluzi potpišu u najkraćem roku, a najkasnije do 30.11.2019. godine sukladno dozvolama koje su na snazi. 2. Udruženja cestovnog putničkog prometa pri HGK smatraju da bi Pravilnikom trebalo omogućiti općinama i gradovima da uz županije kreiraju mrežu linija, uz postojeće, u drugom koraku po sklapanju Ugovora o Javnoj usluzi (JU) te bi kod izmjene postojeće mreže linija, županija morala imati suglasnost općina i gradova kao lokalnih samouprava za pravce koji prolaze njihovim područjem. 3. Udruženja cestovnog putničkog prometa pri HGK smatra da bi RH u prijelaznom periodu trebala osigurati fond za financiranje javne usluge u suradnji s lokalnim upravama i samoupravama, te najkasnije od 01.01.2020. godine putem županija i sklopljenim ugovorima sufinancirati prijevoz Javne usluge (JU). 4. Predlaže se da se usklađivanje obavlja jedanput godišnje i da se međusobno usklađuju i predloženi vozni redovi dviju novih linija koje se nalaze unutar zaštitnog vremena. 5. Izražena je zabrinutost da ukoliko se ovakav Pravilnik ne usvoji i provede, postoji bojazan da će prijevoznici biti prisiljeni obustaviti veliki dio lokalnih i županijskih linija od 09. rujna 2019. godine, zbog nemogućnosti održavanja. Takvim postupkom došlo bi do totalnog kolapsa autobusnih linija kojima se prevoze učenici, radnici i ostali korisnici usluga, a posebno u ruralnim područjima. 6. Udruženja cestovnog putničkog prometa pri HGK podvlači da za financiranje takvog oblika prijevoza putem Javne usluge u budućnosti neće biti visoka troškovno za Državni proračun, jer će se na terenu djelovanjem svih zainteresiranih umrežiti program JLP putem mreže linija, a u budućnosti i integriranog prijevoza gdje će se prevoziti sve kategorije putnika: radnici, učenici SŠ, većim dijelom i učenici OŠ, te ostali putnici, što sada nije slučaj. Ovakav oblik prijevoza putnika na lokalnoj razini, kakav je danas, je izrazito troškovno neodrživ, a najskuplji je za prijevoznike koji ga više ne mogu financijski pokrivati iz dijela svojeg rentabilnog poslovanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
2 Autotrans d.d. PRAVILNIK Slažemo se s komentarima i prijedlogom Čazmatrans Nove d.o.o. ispred Čazmatrans grupe da bi ovim Pravilnikom trebalo definirati i kriterije za odabir najpovoljnijeg ponuditelja. Kako je definitivno nemoguće sprovesti javnu nabavu u predmetiu dodjele Ugovora o javnoj usluzi mišljenja smo da se obvezujući kriteriji za odabir moraju definirati upravo ovim Pravilnikom zbog jednoobraznog postupanja na području čitave Republike Hrvatske. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
3 FlixBus CEE South d.o.o. PRAVILNIK Obzirom da prijedlog Pravilnika niti u jednom članku ne regulira segment i mogućnost obavljanja unutarnjeg prijevoza putnika (kabotaže) na području RH temeljem dozvola Zajednice, a sukladno članku 91. ZPCP-a, predlažemo dodavanje novog članka sljedećeg sadržaja: "Kabotaža Domaći prijevoznik može obavljati unutarnji prijevoz putnika na području Republike Hrvatske po dozvoli Zajednice, ukoliko mu je po istoj dozvli odobreno obavljanje kabotaže u državi članici EU (reciprocitetna kabotaža). Dužina trase u Republici Hrvatskoj na kojoj se odobrava unutarnji prijevoz putnika mora odgovarati dužini trase odobrene kabotaže u državi članici EU s mogućim odstupanjima od maksimalno 20% Takve linije ne prolaze postupak usklađivanja linija u HGK." Nadalje, prijedlogom Pravilnika nije predviđen i nije uređen proces ishođenja suglasnosti autobusnih kolodvora koji prethodi izdavanju dozvola, a sukladno članku 63. ZPCP-a, predlažemo dodavanje članaka sljedećeg sadržaja: "Suglasnost autobusnih kolodvora Autobusni kolodvori dužni su odgovoriti na Zahtjev o prihvatu i otpremi autobusa i putnika na liniji u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva ne zaprimi odgovor u navedenom roku, smatra se da je suglasan sa Zahtjevom. Ako podnositelj zahtjeva zaprimi negativan odgovor Autobusnog kolodvora, isti mora biti popraćen dokumentacijom koja potvrđuje nedostatak kapaciteta Autobusnog kolodvora u traženo vrijeme, te prijedlogom drugog termina za prihvat i otpremu autobusa i putnika na linij. Ako se podnositelj zahtjeva i Autobusni kolodvor ne uspiju usuglasiti, grad u kojem se nalazi Autobusni kolodvor dužan je osigurati drugo sigurno stajalište za prihvat i otpremu autobusa i putnika." Primljeno na znanje Primljeno na znanje-navedeno se ne regulira ovim Pravilnikom
4 Autotrans d.d. PRAVILNIK Kao članovi udruge, suglasni smo s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika iznesenim po ovom Pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
5 FlixBus CEE South d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo iznešene prijedloge i stavove Udruge hrvatskih autobusnih prijevoznika Primljeno na znanje Primljeno na znanje
6 Savez za željeznicu PRAVILNIK Savez za željeznicu: Prijedlog pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu nije sukladan s odredbama: - Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018, - Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.) te s - Uredbe (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 i Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika. - Master planom za integrirani prijevoz putnika, koji je izrađen po priznatoj znanstvenoj metodologiji, a kojeg su Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija usvojile na svojim županijskim skupštinama Europska komisija se zalaže za povezaniji i troškovno učinkovitiji pristup prijevozu i robe i putnika. U siječnju 2013. Komisija je utvrdila strategiju čiste energije za promet i predložila obveznu primjenu infrastrukture za alternativna goriva u državama članicama, naročito u urbanim područjima te izgradnju integriranih prometnih mreža u kojima se spajaju različite vrste ili oblici prometa. Vezano uz Hrvatsku: Jedna od četiri ovogodišnje preporuke temeljene na izvješću Europske komisije iz veljače 2019. odnose se na preporuku da u predstojećem razdoblju usmjeri investicije na istraživanje i inovacije, održivi urbani i željeznički promet, energetsku učinkovitost, obnovljive izvore energije i ekološku infrastrukturu. Hrvatska je razmjerno urbanizirana zemlja. Gotovo 60% stanovnika Hrvatske živi u gradovima, odnosno 25% stanovništva živi u četiri najveća grada (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek). U Gradu Zagrebu, danas živi 18% stanovnika Hrvatske. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.) nalaže: - Kvalitetnije koristiti hrvatski željeznički sustav u većim hrvatskim aglomeracijama (Zagreb, Rijeka, Split, Varaždin, Osijek) te unutar i između funkcionalnih regija (podregija). - Bolje integrirati željeznički sustav u sustave lokalnog prometa (sigurnost i zaštita na stanicama, veze s drugim oblicima prijevoza itd.) Ciljevi postavljeni u nacionalnoj strategiji prometnog razvoja koja prati strategiju za promet do 2050 Europske komisije neće se ostvariti preko noći zadnjeg dana postavljenih rokova. U prvom redu nužno je postaviti jasne i dosljedne politike koje će pratiti mjere za ostvarivanje zadanih ciljeva kontinuirano provođene kroz sve aktivnosti, zakonske i podzakonske akte pa tako i kroz ovaj Pravilnik. Nužno je u Pravilnik unijeti odredbe koje sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018, Strategiji prometnog razvoja Republike Hrvatske (2017. – 2030.) i sveobuhvatnoj strategiji Europske komisije, Transport 2050, definiraju integrirani model prijevoza putnika. Nadalje, Master plan za integrirani prijevoz putnika, koji je izrađen po priznatoj znanstvenoj metodologiji, a kojeg su Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija usvojile na svojim županijskim skupštinama jasno govori da na području svih navedenih županija valja uspostaviti novi sustav autobusnih linija, odnosno novu mrežu koja će zadovoljiti ekonomske i društvene potrebe, biti za korisnike jasno obilježena i razumljiva, te koja će težiti integraciji prijevoznih modova. Iz tog razloga također je zakonski neprihvatljivo da Pravilnik nameće uspostavu već postojećeg sustava linija kojeg je, a to je strateški poduprto, potrebno zamijeniti učinkovitijim sustavom. Odredbe koje uključuju integrirani prijevoz potrebno je unijeti u Pravilnik, počevši od definicije mreže linija do razrade Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika. Obvezom ponude sklapanje ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika koja je Pravilnikom propisana nadležnom tijelu županije odnosno grada Zagreba s prijevoznicima koji su na dan stupanja na snagu Zakona obavljali prijevoz putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba cementira se postojeće stanje u javnom prijevozu putnika s kojim nisu zadovoljni ni korisnici – putnici, a ni naručioci usluga. Nizom prijevoznih relacija koje koriste učenici (pa je tu u pitanju sufinanciranje prijevoza), radnici i ostali putnici, prometuju paralelno vlakovi i cestovna linijska vozila. Analize pokazuju da se iz proračuna izdvajaju na istim relacijama višestruko veći iznosi za cestovni linijski prijevoz nego što bi se izdvojio za željeznicu. Korištenjem željezničkog prijevoza gdje god je moguće i povezivanjem željezničkih stajališta s priključnim cestovnim prijevozom optimizirala bi se uslugu, rasteretilo državni/lokalni proračun i potaknuo prijelaz na nove oblike urbane mobilnosti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- budući je Pravilnikom moguće samo detaljnije razraditi pojedine odredbe Zakona radi njihove primjene te s obzirom na ovlaštenje iz čl. 33. st. 9. Zakona navedenim podzakonskim aktom se ne uređuje integrirani prijevoz putnika. Na uspostavu integriranog prijevoza primjenjuju se odgovarajuće odredbe Zakona i Uredbe 1370/2009.
7 Istarska županija PRAVILNIK ISTARSKA ŽUPANIJA - Upravni odjel za održivi razvoj; Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Članak 13., stavak 1. Stavak 1. započinje rečenicom: "Ako se ugovor o javnoj usluzi sklapa na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu ugovora...". Nejasno je, odnosno dvojbeno, na koje se sve načine može sklopiti predmetni ugovor za javnu uslugu obavljanja županijskog javnog linijskog prijevoza. Ako je rečenica tako koncipirana, tada se može zaključiti da to i ne mora biti na temelju javnoga natječaja. Ako se smatralo da će sklapanje prvih ugovora o javnoj usluzi, poradi poštivanja stečenih prava prijevoznika sa dozvolama za županijske linije, biti izvedeno na nekakav drugačiji način, tada očekujemo da isto uredno i bez dvojbi ili dvoznačnosti bude rastumačeno u ovome Pravilniku. Članak 15., stavak 2. Nejasan je postupak sklapanja prvih ugovora o javnoj usluzi, odnosno isto nije dovoljno dobro pojašnjeno. U ovome stavku se spominju važeće dozvole, odnosno samim time i stečena prava prijevoznika. Međutim, nije jasno rečeno što predstavljaju iste, kada su pridodane dokumentaciji navedenoj u stavku 1., ovoga članka. Ako se članak 15. poveže sa prethodnim člankom 14., u kojem se govori o sadržaju javnoga natječaja, gdje se u točki c) spominju uvjeti koje mora ispunjavati pružatelj javne usluge, tada se može shvatiti da se i prvo ugovaranje obavlja temeljem javnoga natječaja. Zbunjujuće je, međutim, već spomenuto navođenje u članku 3.: "Ako se ugovor o javnoj usluzi sklapa na temelju provedenog javnog natječaja..." Smatramo da su ovi članci u određenoj koliziji, odnosno da kompletno poglavlje III. JAVNA USLUGA treba biti razrađeno na način da županije nemaju nikakvih dvojbi vezano uz prelazak obavljanja linijskog županijskog javnog prijevoza iz sustava dozvola u sustav ugovaranja javne usluge. Članak 17. Smatramo da nije dobro pojašnjeno financiranje, odnosno sufinanciranje, predmetne javne usluge. Ako su županije prisiljene poštivati stečena prava prijevoznika, temeljem važećih dozvola, te sklopiti ugovore za sve postojeće županijske linije, neovisno o rentabilnosti istih, sklapanjem ugovora, a temeljem članka 20., ovoga Pravilnika, županija je dužna osigurati financijska sredstva za javnu uslugu, tada to postaje veliko financijsko opterećenje županijama. Članak 17. samo taksativno nabraja izvore financiranja, ali to nije dovoljno. Smatramo da je potrebno detaljnije pojasniti sve moguće opcije sufinanciranja, ako se zaista želi omogućiti kvalitetniji javni prijevoz, neovisno hoće li autobusi biti bolje ili slabije popunjeni putnicima. Također, bilo bi korektno prethodno, temeljem zahtjeva prijevoznika, trajnom obustavom smanjiti broj županijskih linija, jer je svima jasno da sve postojeće linije u stvarnosti nisu aktivne, te stoga nije potrebno niti sklapati ugovor za takve linije. Za primijetiti je i slijedeće: ako je sa javnim prijevozom do sada sve bilo u redu i nije bilo nikakvih primjedbi građana, bez ikakvog dodatnog sufinanciranja od strane županije, sada postoji opravdana bojazan da će teret sufinanciranja manje rentabilnih linija ili potpuno nerentabilnih županijskih postojećih linija, poradi sklapanja ugovora slijedom stečenih prava prijevoznika, preuzeti automatizmom na sebe upravo županija. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja. Županije će same odlučiti o načinu sklapanja Ugovora o javnoj usluzi ovisno o potrebama za prijevozom na svom području i raspoloživim financijskim sredstvima.
8 Autopromet d.d. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika Primljeno na znanje Primljeno na znanje
9 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika PRAVILNIK UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH PRIJEVOZNIKA VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II. 2 JALKOVEC VARAŽDIN Jalkovec, 05. lipnja 2019. godine MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE PRISAVLJE 14 ZAGREB PREDMET: Javno savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika – primjedbe i prijedlozi na tekst objavljen na internetskoj stranici e – savjetovanja, očitovanja na dostavljene primjedbe i prijedloge Ovim putem se u zakonskom roku očitujemo u sklopu javnog savjetovanja o prijedlogu Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika kako slijedi. 1. Opće primjedbe i prijedlozi Pravilnik je u suprotnosti sa općim načelom gospodarskog ustroja Republike Hrvatske jer stvara nejednaki pravni položaj na tržištu, a stvoren je u osobito u korist prijevoznika koje okuplja Hrvatska udruga autobusnih javno linijskih prijevoznika putem instituta izravnog sklapanja ugovora o javnoj usluzi i sa time povezanim metodama i uvjetima financiranja istoga ugovora. Prethodna radnja u korist navedenih prijevoznika bila je u Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu stavljen i članak 33., stavak 7., odnosno odredba o stečenim pravima, u odnosu na koju odredbu su i ova udruga i brojni prijevoznici koji bi zbog toga ostali bez pristupa tržištu podnijeli Ustavnom sudu Republike Hrvatske zahtjev za ocjenom ustavnosti jer je prekršeno načelo jednakopravnog položaja svih gospodarskih subjekata. Osim navedenog, o tome smo obavijestili Vladu Republike Hrvatske, ovo Ministarstvo, Odbore za zakonodavstvo i pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskog sabora, Agenciju za zaštitu tržišnog natjecanja te Europsku komisiju kao i ostala nadležna tijela i organizacije. Navedena odredba suprotna je i Uredbi 1370/2007 , osobito članku 5., stavak 3. Uredbe ( EZ ) 1370/2007, prema kojem postupak za sklapanje ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika treba biti konkurentan, otvoren za sve prijevoznike i pravedan te u kojemu se poštuju načela transparentnosti i nediskriminacije. Naknada radnja u korist navedenih prijevoznika je ovaj Pravilnik, jer se na navedeni način podzakonskim ( aktom ministra !? ) aktom dodjeljuje prvo, isključivo, onda još i stečeno pravo, k tome još i pravo na financiranje na teret javnih naručitelja. Osobito je interesantan predviđeni način spajanja više županija kroz linije do 100 km uključene u ugovor o javnoj usluzi jer se na navedeni način stanje zamrzava i na međužupanijskim linijama. I odredba članka 33., stavak 7. i cijeli prijedlog pravilnika suprotni su osnovama gospodarskog ustroja Republike Hrvatske i Europske unije. Zbog toga cijelom tekstu pravilnika prigovaramo i smatramo da pravilnik treba povući iz javne rasprave te tekst novoga pravilnika utvrditi u širokoj radnoj skupini koja uključuje sve zainteresirane strane bez diskriminacije i nepravednog postupanja, a stanje na županijama ostaviti na sadašnjim razinama dok se ne sklope ugovori o javnoj usluzi jer se zbog općih načela gospodarskog ustroja i propisa Europske unije ne smije dozvoliti njegovo stupanje na snagu. Uvođenje navedene uredbe EU podržavamo jer njena primjena dovodi do rješavanja pitanja županijskog javnog linijskog prijevoza međutim način predviđen u Zakonu o prijevozu o cestovnom prometu i ovome pravilniku je sasvim pogrešan i stoga ga nikako ne možemo podržati. 2. Očitovanje na primjedbe i prijedloge Udruge Hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika, javna objava na e – savjetovanje Navedeni gospodarskih subjekti svoja stečena prava povlače još iz sustava socijalističkih javnih poduzeća iz prošlog stoljeća iz kojih su nastali i takvo stanje je samo potvrđivano kroz brojne izmjene propisa o prijevozu u cestovnom prometu u prethodnom periodu kroz utjecaj navedenih prijevoznika u Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj udruzi poslodavaca i ovome Ministarstvu. Njihovo djelovanje najbolje se vidi iz činjenice da tri godine prema uputama ovoga Ministarstva nije bilo usklađivanja voznih redova kako bi se ishodile dozvole za javni linijski prijevoz, i županijski i međužupanijski, da je u Zakon o prijevozu u cestovnom prometu stavljena odredba o stečenim pravima koja je suprotna Uredbi 1370/2007, a djelovanje na ovaj pravilnik je jasno vidljivo iz konstatacije njihovog očitovanja na pravilnik, da obavljaju javni prijevoz u sklopu:“ … županijskih i međužupanijskih linija lokalnog karaktera.“ što potvrđuje tekst pravilnika o međužupanijskim linijama do 100 km. Činjenica lošeg stanja na županijskim tržištima javnog linijskog prijevoza je opće poznata međutim su ju navedeni gospodarski subjekti sami prouzročili u prethodnom periodu kroz sustav usklađivanja voznih redova i izdavanja dozvola kojim su pristup tržištu doveli do zagušenja zbog pokrivenosti svih točaka i svih vremena potrebnih za dozvole. Dodatno tome, kako bi zadržali tržišta isti su srušili cijene posebnog linijskog prijevoza učenika osnovnih škola u županijama i već godinama zbog toga trpe gubitke koje zbog zagušenosti linijama nisu uspjeli pokriti ni činjenicom da ih Republika Hrvatska već financira na županijama kroz plaćanje javnog linijskog prijevoza učenika srednjih škola. Zbog toga je u njihovu korist u pravilnik stavljena i odredba koja otvara mogućnosti prijevoza učenika osnovnih škola u sklopu ugovora o javnoj usluzi, što ne samo da je protivno osnovnim društvenim pravilima i sigurnosti djece ( jer se djeca osnovne škole prevoze zajedno sa ostalim kategorijama putnika ) nego zahtijeva i dodatnu razradu u pogledu financiranja i samog načina izvršavanja. Navedeno će predstavljati opet ozakonjenje njihovog nezakonitog rada jer je notorna činjenica da djecu učenika osnovnih škola prevoze zajedno sa ostalim putnicima javnim linijskim prijevozom na svim županijama gdje nemaju konkurencije, a Bjelovarsko – bilogorska županije je čak (! ) omogućila u dokumentaciji o javnoj nabavi da se djeca prevoze javnim linijskim prijevozom, o što smo se osvjedočili svaki put kada smo negdje sklopili ugovor o javnoj nabavi. Sa druge strane, na primjeru Slovenije na koju se isti pozivaju vidljivo je da nisu spojeni javni linijski i posebni linijski prijevoz jer se posebni linijski prijevoz i dalje nabavlja odvojeno, kao što je vidljivo na npr. https://www.enarocanje.si/Obrazci/?id_obrazec=311861 Osim toga je predloženi model suprotan i samom Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu budući je njime jasno određeno da se učenici od mjesta prebivališta do mjesta školovanja prevoze posebnim linijskim prijevozom. Zbog toga su navedeni prijevoznici u prethodnom periodu napravili i problem sa radnom snagom jer ih ne mogu dostojno plaćati jer nemaju dovoljno prihoda i kada se otvorilo europsko tržište rada ostali su bez vozača. Modernim tehnologijama prijevoza i prodaje usluga navedeni se nisu prilagodili i zbog toga su ostali bez prihoda i na međužupanijskim i međunarodnim linijama javnog linijskog prijevoza. U odnosu na županijska tržišta navedeno je dovelo do vrlo loše kvalitete usluge osobito u slabo naseljenim područjima. Sve navedeno je na županijama stvorilo i socijalni problem jer su slabo naseljena mjesta, osobito u periodu školskih praznika bez ikakvog prijevoza. Sve navedeno su problemi koji navedeni žele riješiti donošenjem ovoga Pravilnika, a prijetnje tužbama županijama su nerealne jer nema zakonske prisile na održavanje javnog linijskog prijevoza jer se dozvola može i vratiti izdavatelju i tako prekinuti gubitak o kojemu se ovdje govori stoga do sklapanja ugovora o javnoj usluzi nema ni financijske obveze županija prema prijevoznicima. Prijetnja obustavljanjem prijevoza je realna jer dozvola ne obvezuje na prijevoz ako se od nje zakonito odustane međutim bez ili sa vrlo malim učinkom na javnu svrhu budući na tržištu postoje gospodarski subjekti koji mogu odgovoriti na prijevozne potrebe i u tome slučaju, što je samo još jedna od činjenica potrebe omogućavanja tržišnog natjecanja na županijskim tržištima. Sa druge strane i županijama i Republici Hrvatskoj prijete tužbe zbog izravnog sklapanja ugovora o javnoj usluzi te nije točno da se članovi navedene udruge moraju pripremati za javne natječaje jer je notorna činjenica da već godinama sudjeluju u postupcima javne nabave usluga prijevoza, a i njihova priprema za to od strane države bila bi suprotna primjenjivim propisima i načelima, osobito tržišnog natjecanja. Točno je da se županije u Republici Hrvatskoj nisu pripremile na provedbu Uredbe 1370/2007 ali to iz razloga što nije bilo provedbenog akta kojega je prema članku 33., stavak 9. i članka 117., stavak 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu, u roku od 60 dana od dana stupanja Zakona na snagu ( 12. svibnja 2018. godine ) trebao donijeti nadležno ministarstvo, što se nije dogodilo do danas, a rok primjene Uredbe se bliži, međutim to nije razlog da se na ovakav način krše osnovna načela i hrvatski i propisi europske unije te se navedena situacija i u prijedlogu pravilnika i od strane Hrvatske udruge autobusnih javno linijskih prijevoznika koristi za opravdavanje izravne dodjele ugovora o javnoj usluzi. 3. Primjedbe i prijedlozi na pojedine članke: 2.1. U članku 2., točka 6., brisati riječi: „ izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom“. To zbog toga što postojeća linija na kojoj bi se mijenjala stajališta unutar istog mjesta ne može biti izmijenjena linija nego nova linija. Ne može se u Zagrebu izmijeniti stajalište Borongaj za Črnomerec, koje ranije nije postojalo u voznom redu. To je uvođenje novog stajališta. Udaljenost od stajališta Borongaj do Črnomerec je od 7 do 12 kilometara ovisno o itineraru. Sve je to lijepo definirano u pojmu nove linije. 2.2. U članku 2., točki 12., brisati riječi: „ ili više županija odnosno regija“. Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove i izmijenjene međužupanijske linije. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije ili samo na temelju ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika. Područje javne usluge kako je sada definirano dovest će do još većeg nereda u međužupanijskom linijskom prijevozu putnika. 2.3. U članku 2., točki 21., brisati riječi: „ te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi“. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije kako je prethodno navedeno. 2.4. Članak 3., stavak 2., brisati. To zbog toga što nema smisla usklađivati nove i izmijenjene međužupanijske linije do 100 kilometara udaljenosti kad se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. 2.5. Članak 5., stavak 3., umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. 2.6. Članak 7., stavak 2., iza riječi „za“ dodati riječi „novu ili izmijenjenu“. 2.7. Članak 8. Međužupanijske linije Članak 8. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 Kako je bilo i do sada u postojećem Pravilniku: Dodati: do 50 km 30 minuta Umjesto do 100 km upisati 51 – 100 km. Povećao se vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta jer stoji da je sada najmanja vremenska razlika od 45 minuta za dužinu linije do 100 kilometara. Povećanje područja javne usluge sa obavljanja prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ( županijske linije ) na obavljanje prijevoza na području više županija odnosno regija ( međužupanijske linije ) putem mreže linija. Zatim je određeno da se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Kad još k tome dodamo za međužupanijske linije i povećanje vremenskog razmaka zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta onda se je postigao spriječen pristup tržištu međužupanijskog linijskog prijevoza putnika. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 50 30 51 – 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 (3) Voznim redovima međužupanijskih linija mogu se osporavati samo vozni redovi međužupanijskih linija. A što je sa odnosom na postojeće ugovore o javnoj usluzi (članak 2. stavak 1. točka 21.)? (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Umjesto riječi „postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost“ upisati riječi „dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti“. Nema smisla gubiti vrijeme unaprijed tražeći suglasnosti po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu dok se ne provede postupak usklađivanja i vozni redovi ne usklade. (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Dodati novi stavak (6) Ako jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za suglasnost iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna odnosno suglasan sa zahtjevom. 2.8. Članci 11. do 23. brisati, zbog suprotnosti suprotni Uredbi 1370/2007., Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakonu o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi. 2.9. Članak 24., stavak 1., umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. 2.10. Članak 26., stavak 1., brisati alineju b) te staviti novu alineju b): „ b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore. „ 2.11. Članak 32., brisati stavke 5., 6. i 7., te staviti novi stavak 5., koji glasi: „ Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovog članka podnosi se Ministarstvu“. To zbog toga što je za sve navedene izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka potrebno zahtjev za izmjenu voznog reda podnijeti Ministarstvu, a ne samo u slučaju iz stavka 3. ovoga članka (skraćenje relacije). Postavlja se pitanje zašto podnositi zahtjev za izmjenu voznog reda Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jedino zato da prijevoznik uplati nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po izmijenjenom polasku. A kakav je to izmijenjeni polazak ako je prijevoznik podnio zahtjev za smanjenje broja stajališta. Ako Ministarstvo odobri izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka onda neka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavi dozvole i izmijenjene vozne redove u svrhu ažuriranja podataka u aplikaciji za usklađivanja voznih redova kao i do sada. 4. Očitovanje na primjedbe i prijedloge županija, e - savjetovanje U pravu su županije kada tvrde da postojeći sustav javnog linijskog prijevoza nije prilagođen korisnicima te ne podržava pravo na mobilnost sukladno europskim propisima osobito prema predloženom načinu izravnog sklapanja ugovora o javnoj usluzi temeljenog na stečenim pravima sustava dozvola ili koncesija jer se tu ništa ne bi promijenilo nego bi se takvo stanje samo nastavilo, ovaj put na još veći teret županija. Županije za navedeni sustav nisu spremne jer unatoč blizini obveze provedbe Uredbe 1370/2007 još nema provedbenog akta niti su županije na isto pripremljene kroz prethodni period iako je od navedene uredbe prošlo 12 godina te zbog toga nema niti mreža linija niti su ostvareni preduvjeti za provedbu postupka dodjele ugovora o javnoj usluzi sukladno istoj uredbi i u skladu sa načelima tržišnog natjecanja i pravilima javne nabave. U odnosu na županije osobito je važna i činjenica da je predloženi model nastavka sustava dozvola i izravno sklapanje ugovora o javnoj usluzi suprotno i IPP projektima i modelima koji su u tijeku, osobito iz razloga što nema utvrđenih neovisnih upravljačkih i nadzornih tijela i njihovih ovlasti u odnosu na ugovore o javnoj usluzi, što je još jedan od dokaza da je namjera pravilnika postojećim prijevoznicima osigurati poslovanje po starom modelu. Stoga je i iz njihovih očitovanja jasno da ne podržavaju predloženi model te da se pravila i uvjeti sklapanja ugovora o javnoj usluzi moraju utvrditi na širokoj stručnoj, gospodarskoj i socijalnoj platformi u suradnji sa svim gospodarskim subjektima koji se bave prijevozom putnika u cestovnom prometu. 5. Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika Udruga je osnovana 31. svibnja 2019. godine u Varaždinu i čine ju prijevoznici putnika u cestovnom prometu koji također obavljaju dio javnog linijskog prijevoza i u županijskom i u međužupanijskom javnom linijskom prijevozu međutim koji se izričito protive izravnom prelasku dozvola u ugovor o javnoj usluzi zbog protivnosti predloženog modela sa osnovnim načelima tržišnog gospodarstva i propisima Republike Hrvatske i Europske unije. Broj članova svakodnevno raste, a do današnjeg dana članovi udruge su slijedeći prijevoznici: 1. Vincek d.o.o., Varaždin, 2. Marijan Vukelić, vlasnik obrta Velebit tours, Gospić, 3. Nikša Đuraš, vlasnik obrta Transporti Đuraš, Dubrovnik, 4. Slavonija Bus d.o.o., Slavonski Brod, 5. Tomislav Mataić, vlasnik obrta TM Tours, Slavonski Brod, 6. Flix bus CEE South d.o.o., Zagreb, 7. Damir Milak, vlasnik obrta Milak, Rovišće, 8. Lone d.o.o., Vrlika, 9. Josip Knežević, vlasnik prijevozničkog obrta Josip Knežević, 10. Mladen Trupeljak, vlasnik obrta Fijaker – prom, Zagreb, 11. Potočki promet d.o.o., Krapina, 12. Brioni d.o.o., Pula, 13. Benela d.o.o., Varaždin, 14. Ap Viver j.d.o.o. Sa poštovanjem, Predsjednik udruge Krešimir Čumbrek U prilogu: - kao u tekstu Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odgovori na konkretne primjedbe se nalaze u odgovorima uz odgovarajuće članke Pravilnika.
10 Rudi Express d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
11 Primorsko-goranska županija PRAVILNIK Razmatrajući prijedlog „Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu“ smatramo da isti treba doraditi i dopuniti iz više razloga. Naime, prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, značajno mijenja dosadašnji način i postupak obavljanja županijskog javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, i kako zakonodavac navodi, detaljnije propisuje dokumentaciju potrebnu za sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi te postupak sklapanja ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi. Mi smatramo da predložene promjene odnosno nova rješenja nisu dovoljno detaljno ali ni jasno definirana. Uz napomenu da je rok za primjenu donijetih novina (30.11.2019.) upitan. Posebice jer za primjenu značajnih promjena koje se najavljuju nedostaju precizne upute na koji način se Pravilnikom namjeravaju provesti u praksi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
12 APP d.d. PRAVILNIK Kao članovi udruge, suglasni smo s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika iznesenim po ovom Pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
13 PROMET d.o.o. PRAVILNIK Članovi Udruge javnih gradskih prijevoznika (ZET Zagreb, Autotrolej Rijeka, Pulapromet Pula, GPP Osijek, Polet Vinkovci, Liburnija Zadar, Promet Split, Libertas Dubrovnik i Auto promet Sisak), sklopili su Ugovore o javnoj usluzi sa gradovima i okolnim općinama – jedinicama lokalne samouprave (JLS) (koje su ujedno i vlasnici/suvlasnici ovih javnih gradskih prijevoznika) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18. Sukladno ugovorima koji su pregledani i usuglašeni s MMPI i JASPERS., javni gradski prijevoznici obavljaju prijevoz na lokalnim i županijskim linijama na zajedničkoj mreži linija svojih suvlasnika. Sukladno navedenom smatramo da ovaj Pravilnik nije u potpunosti usklađen s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10.2007.g. Uredba 1370/2007 iznimno dopušta lokalnim nadležnim tijelima da sami pružaju usluge javnog cestovnog prijevoza putnika i izravno sklapaju ugovore o javnim uslugama s internim (unutarnjim) operaterom nad kojim imaju nadzor (Društveni Ugovor o osnivanju Društva za prijevoz putnika). Usluge javnog prijevoza putnika na temelju Ugovora koje je sklopilo lokalno nadležno tijelo ili skupina tih tijela moraju sa zemljopisnog, prijevoznog i cjenovnog (tarifnog) aspekta integrirati u područje za koje je to tijelo (ili skupina tijela) nadležna. Stajalište je Europske Komisije da bi se zemljopisno područje tih usluga, a za koje odgovora nadležno lokalno tijelo (ili više njih) trebalo odrediti na način da, u pravilu, te usluge služe potrebama gradske aglomeracije ili ruralnih područja. Također važno je naglasiti da Uredba eksplicitno zahtijeva da interni (unutarnji) operater mora biti zasebna pravna osoba nad kojom lokalno nadležno tijelo ili više njih ima nadzor sličan onom nad vlastitim službama. Pravilnik treba omogućiti da više jedinica lokalne samouprave koji su ujedno i suvlasnici operatera (interni prijevoznik) kreiraju zajedničku mrežu linija i organiziraju prijevoz putnika tj. omogućiti da više jedinica lokalne samouprave zajednički organizira komunalnu uslugu ( Članak 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18 ). Sagledavajući sve navedeno ako Pravilnik to ne bude omogućavao (a Uredba 1370/2007 to omogućava– kroz pojam isključivog prava), dogodit će se da će na područjima JLS-ova koje su u suvlasništvu prijevoznika, prijevoz obavljati neki drugi prijevoznik putem javnog nadmetanja nad kojim JLS-e nemaju nikakav utjecaj (upravljačku, vlasničku i organizacijsku ulogu). Ostale komentare i primjedbe koje je Udruga javnih gradskih prijevoznika dostavila na Pravilnik u potpunosti podržavamo. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odredbama ovog Pravilnika nije moguće mijenjati odredbe Uredbe niti Zakona o komunalnom gospodarstvu
14 Panturist d.d. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
15 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB PRAVILNIK Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika iznesene po ovom Pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
16 Ličko-senjska županija PRAVILNIK 1.Primjena ovog Pravilnika u dijelu koji se odnosi na sklapanje ugovora o prijevozu kao javnoj usluzi neće omogućiti uspostavu javnog prijevoza koji osigurava sigurnu , učinkovitu i kvalitetnu uslugu javnog prijevoza. 2. Odredbe ovoga Pravilnika nisu u skladu sa Zakonom o javnoj nabavu (NN 120/16), Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18). Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odredbama ovog Pravilnika nije moguće mijenjati odredbe Uredbe niti Zakona o javnoj nabavi i Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
17 Meštrović prijevoz d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
18 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
19 Podravina Express Tours PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
20 Kolić Tours PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
21 UDRUGA JAVNIH GRADSKIH PRIJEVOZNIKA PRAVILNIK Članovi Udruge javnih gradskih prijevoznika (ZET Zagreb, Autotrolej Rijeka, Pulapromet Pula, GPP Osijek, Polet Vinkovci, Liburnija Zadar, Promet Split, Libertas Dubrovnik i Auto promet Sisak), sklopili su Ugovore o javnoj usluzi sa gradovima i okolnim općinama – jedinicama lokalne samouprave (JLS) (koje su ujedno i vlasnici/suvlasnici ovih javnih gradskih prijevoznika) u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/18. Sukladno ugovorima koji su pregledani i usuglašeni s MMPI i JASPERS., javni gradski prijevoznici obavljaju prijevoz na lokalnim i županijskim linijama na zajedničkoj mreži linija svojih suvlasnika. Sukladno navedenom smatramo da ovaj Pravilnik nije u potpunosti usklađen s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23.10.2007.g. Uredba 1370/2007 iznimno dopušta lokalnim nadležnim tijelima da sami pružaju usluge javnog cestovnog prijevoza putnika i izravno sklapaju ugovore o javnim uslugama s internim (unutarnjim) operaterom nad kojim imaju nadzor (Društveni Ugovor o osnivanju Društva za prijevoz putnika). Usluge javnog prijevoza putnika na temelju Ugovora koje je sklopilo lokalno nadležno tijelo ili skupina tih tijela moraju sa zemljopisnog, prijevoznog i cjenovnog (tarifnog) aspekta integrirati u područje za koje je to tijelo (ili skupina tijela) nadležna. Stajalište je Europske Komisije da bi se zemljopisno područje tih usluga, a za koje odgovora nadležno lokalno tijelo (ili više njih) trebalo odrediti na način da, u pravilu, te usluge služe potrebama gradske aglomeracije ili ruralnih područja. Također važno je naglasiti da Uredba eksplicitno zahtijeva da interni (unutarnji) operater mora biti zasebna pravna osoba nad kojom lokalno nadležno tijelo ili više njih ima nadzor sličan onom nad vlastitim službama. Pravilnik treba omogućiti da više jedinica lokalne samouprave koji su ujedno i suvlasnici operatera (interni prijevoznik) kreiraju zajedničku mrežu linija i organiziraju prijevoz putnika tj. omogućiti da više jedinica lokalne samouprave zajednički organizira komunalnu uslugu ( Članak 27. Zakona o komunalnom gospodarstvu NN 68/18 ). Sagledavajući sve navedeno ako Pravilnik to ne bude omogućavao (a Uredba 1370/2007 to omogućava – kroz pojam isključivog prava), dogodit će se da će na područjima JLS-ova koje su u suvlasništvu prijevoznika, prijevoz obavljati neki drugi prijevoznik putem javnog nadmetanja nad kojim JLS-e nemaju nikakav utjecaj (upravljačku, vlasničku i organizacijsku ulogu). Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odredbama ovog Pravilnika nije moguće mijenjati odredbe Uredbe niti Zakona o komunalnom gospodarstvu
22 Maluks Promet d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
23 Autobusni prijevoznik o.u. Jagatić PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
24 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK Sukladno članku 117. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (dalje u tekstu: ZPCP), a koji je stupio je na snagu 12. svibnja 2018. godine, određeno je da će Ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ZPCP donijeti podzakonske akte među kojima i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika; najkasnije do 11. srpnja 2018. godine) Također je u ZPCP definirano da bi se Ugovori o javnoj usluzi (PSO Ugovori) trebali sklopiti najkasnije do 30. studenog 2019. godine. Nadalje, u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u veljači 2019. godine od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPI) bio je postupak Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZPCP. U prethodnoj procjeni za Nacrt izmjena ZPCP je navedeno … „da je potrebno izvršiti i promjene koje se odnose na pravni temelj za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, budući da važeći ZPCP predviđa mogućnost obavljanja prijevoza na temelju dozvola ili koncesija do 30.11.2019. godine., a predviđa se prelazak na sklapanje ugovora o javnoj usluzi. U slučaju neispunjavanja navedenog roka i postupanja po izričitoj zakonskoj odredbi i ne produživanjem spomenutog roka došlo bi do obustavljanja pružanja usluge javnog prijevoza putnika cestom. Također, zbog operativnosti cijelog sustava i kvalitete same usluge potrebno je omogućiti i druge modele pružanja javne usluge. Samim time, u okviru Nacrta prijedloga Zakona potrebno je predvidjeti i zakonske odredbe koje određuju druge modele pružanja javne usluge, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi i pravni temelj za izdavanje, obnovu te prestanak važenja dozvola te predvidjeti elemente koji reguliraju koncesiju u cestovnom prometu… S obzirom na promjene koje je potrebno izvršiti u postojećem Zakonu osigurat će se nastavak obavljanja javne usluge te postizanje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza putnika u županijama, na način da županije prema prethodno obavljanim analizama odabiru modele organizacije prijevoza putnika…“ Nadalje, u mišljenju MMPI, Uprave kopnenog prometa i inspekcije po pitanju zahtjeva prijevoznika za obnovu Dozvola (važećih na dan stupanja novog ZPCP, a koje su istekle, a da nema sklopljenih PSO ugovora) se između ostalog navodi:“… na prijevoz putnika koji se obavlja prema tržišnim uvjetima, na takvim linijama će se i nadalje obavljati na temelju dozvola ili koncesija …) S obzirom da je u tijeku postupak donošenja Izmjena ZPCP gdje će se definirati i Dozvole za županijske linije (koje su tržišne), te što postoji mogućnost da zbog složenosti i dugotrajnosti postupka sklapanja PSO ugovora (u većini Županija prijevoz obavljaju privatni prijevoznici, te je potrebno provesti i javni poziv; za razliku od nekoliko velikih gradova koji su osnivači i vlasnici prijevoznih poduzeća JLS te je moguće direktno sklapanje PSO ugovora) i prethodnog postupka utvrđivanja „Mreže linija“ potrebno je i u novom Pravilniku predvidjeti odredbe za izdavanje, obnovu i poništenje županijskih dozvola za obavljanje prijevoza, te postupak za usklađivanje županijskih linija (za one linije koje će se obavljati na tržišnim principima). Također je prijedlog da se produži krajnji rok za sklapanje PSO ugovora. Naime, pripreme oko transformacije sustava zahtijeva puno duži period prilagodbe i usuglašavanja; naime ZPCP je propisan je rok donošenja podzakonskih akata u roku od 60 dana, tj. Pravilnici su već trebali biti doneseni do 11. srpnja 2018. godine. Pretpostavlja se da bi se Pravilnik mogao donijeti najranije početkom srpnja, što znači da do predviđenog roka za sklapanje PSO Ugovora (ukoliko ostane 30.11.19. godine) ostaje 5 mjeseci, što je prekratak rok za realizaciju iz razloga što predmetnim Pravilnikom nisu dani osnovni elementi o kojima ovisi uspješnost realizacije, prije svega minimalna cijena usluge prijevoza po km te omjeri sufinanciranja i/ili iznosi sredstava s kojima će se uključiti svaki od predloženih tijela prema članku 17. Pravilnika. Što se tiče odredbe kojim se mreža linija određuje na temelju postojećih dozvola, tj. na način da se zadržavaju stečena prava postojećih prijevoznika, smatramo da isto nije održivo upravo iz razloga da su na području Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije za potrebe izrade I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije provedena opsežna prometna istraživanja u periodu ožujka lipanj 2017. godine, utvrđeno da se veliki postotak linija ne održava odnosno da postojeći sustav obavljanja prijevoza nije održiv ni isplativ, već bi temelj za novu organizaciju prijevoza trebalo temeljiti na analizi prijevozne ponude i potražnje (prema prometnim istraživanjima je vidljivo: na području Zagrebačke županije na 92 linije od ukupno 136 nije bilo moguće provesti istraživanja jer u istraživanom periodu prijevoznik se nije pojavio na početnom/završnom stajalištu; KZŽ na 48 linija od 377 linija nije bilo moguće provesti brojanja putnika iz razloga što se prijevoznik nije pojavio na stajalištu; međužupanijske linije 63 linije od ukupno 262 linije nije provedeno istraživanje iz naprijed navedenih razloga). Za izradu analize prijevozne ponude i potražnje koja bi trebala biti temelj za novu mrežu linija, nadležna tijela trebaju provesti postupak javne nabave, a postupak nabave usluge izrade „Mreže linija za sklapanje PSO Ugovora“ nije mogao započeti prije donošenja podzakonskih akata, što je još jedan element koji ukazuje da predviđeni rok, tj. 30.11.2019. godine nije provediv. S obzirom da je čl. 4, stavak 19. ZPCP javni linijski prijevoz definiran kao…. „ javnom gospodarskom uslugom kao javnim dobrom čije izvršavanje u javnom interesu osigurava Republika Hrvatska, a kako bi se zadovoljile javne potrebe za prijevozom smatramo da je potrebno da se Pravilnikom definira u kojim slučajevima i u kojim postocima/omjerima će RH sudjelovati u financiranju linija (prijedlog da se definira da RH u cijelosti osigurava sredstva za minimalni razinu dostupnosti prijevoza…) Imajući u vidu odstupanja od planirane dinamike donošenja provedbenih akata te slijedom naprijed navedenih činjenica, razvidno je da transformacija sustava obavljanja javnog linijskog prijevoza iz dozvola/ koncesija putem ugovora o pružanju javne usluge nije moguće realizirati u predloženim periodu do 30. studenoga 2019. godine te smatramo da je nužno da se provedba prijevoza putem javne usluge odgodi, odnosno da se ne definira vremenski rok, već da dok se ne steknu svi uvjeti, ostavi mogućnost da javni prijevoz i dalje obavlja na postojeći način ne samo u međužupanijskom prijevozu kako je i predloženo Pravilnikom već da se proširi i na područje županijskog prijevoza. Osim toga, ukazuje se i na problematiku da će jedan dio županijskih Dozvola (važećih na dan stupanja na snagu ZPCP) istječi prije sklapanja PSO Ugovora, stoga je potrebno da se u Pravilniku definira i postupak izdavanja, obnove Dozvola za prijelazni period do sklapanja PSO Ugovora. Osim toga, ističe se da prilikom izrade Nacrta Pravilnika nisu održavani stručni sastanci s nadležnim tijelima od kojih se očekuje ne samo provedba, već i osiguranje značajnih financijskih sredstava za sufinanciranje PSO Ugovora. Sukladno iznijetom, predlaže se slijedeće: • Čim prije pokrenuti postupak savjetovanja radi donošenja Izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu; • Prijedlog je da se produži rok za sklapanje PSO ugovora • Konkretno utvrditi ulogu Državnog proračuna za subvencioniranje, budući da gradovi, općine i Županije ne raspolažu dovoljnim financijskim kapacitetima • Jedan dio županijskih Dozvola koje su važeće na dan stupanja na snagu ZPCP istječi će prije sklapanja PSO ugovora, stoga je potrebno definirati obnovu županijskih Dozvola za prijelazni period • Pravilnik treba sadržavati konkretne i nedvosmislene odredbe • Organizacija stručnih sastanaka i radionica između predstavnika MMPI, Županija oko primjene novog Zakona i podzakonskih akata, te Uredbe (EZ) br. 1370/2007 i 2338/2016 sa konkretnim primjerima i obrazloženjima Primljeno na znanje Primljeno na znanje
25 Promet Sinj d.o.o. PRAVILNIK ˝˝˝UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA 04.06.2019 09:29 0 0 Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika okuplja trenutno preko 25 prijevoznika koji sa svojih cc 4000 zaposlenih i cc 2000 autobusa obavljaju preko 80% javnog linijskog prijevoza u sklopu županijskih i međužupanijskih linija lokalnog karaktera. Upravo su ove linije predmet Ugovora o javnim uslugama. Problemi u našem poslovanju su teški i dugotrajni. Godinama se nalazimo u začaranom krugu i situaciji u kojoj istovremeno imamo povećanje troškova i smanjenje broja putnika radi uzroka koji su van naše kontrole (od popularnosti osobnog prijevoza do iseljavanja). Ovo na kraju rezultira zatvaranjem linija i sve lošijim stanjem naših prijevoznika. Prijevoznici koji su svih ovih godina održavali nerentabilne županijske linije su u nikad težoj situaciji. Gubici su veliki, te kada se to poveže sa odlaskom radnika na bolje plaćena mjesta u inozemstvo ili kod prijevoznika koji se ne bave ovim prijevozom, slijedi neminovno masovno zatvaranje linija diljem Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika na e-savjetovaju, a i samim matičnim Zakonom, će se provesti proces pretvaranja pseudo „komercijalnog“ prijevoza na principu dozvola prema puno kvalitetnijem modelu za sve strane, tj. za naručitelje (u ovom slučaju Županije) i operatere (prijevoznike). Ovaj model je već godinama (u nekim državama desetljećima) u primjeni u EU i uredba koja pokriva ovu djelatnost je upravo iz tog razloga donesena, tj. da se na razini EU jedinstveno odrede pravila. Specifičnost ovog modela je da javna uprava ima potpunu kontrolu nad javnog uslugom u kontekstu da će sutra županije moći odrediti koje linije će se održavati, po kojoj cijeni za putnika i sa kakvim autobusima. Operateri će zauzvrat imati plaćene stvarne troškove sa razumnom dobiti sukladno Uredbi. Da bi se spriječile malverzacije, analizu troškova i cijenu autobusa po kilometru će obavljati nezavisno tijelo ispred samog Ministarstva. Sama Uredba se direktno primjenjuje od 3.12.2019. Ona regulira način trošenja javnih sredstava za potrebe javnog prijevoza putnika, te će nakon tog datuma sve naknade van ugovora o javnim uslugama biti smatrane državnom potporom. U tom bi slučaju sve naše subvencije bile smatrane istom, te bi se lako moglo dogoditi da budu zabranjene, tj. da EU traži provođenje natječaja. Uredba predviđa da se javna usluga ugovara temeljem javnog natječaja, no istovremeno to prema našim saznanjima, nitko u EU nije proveo, kao što nisu ni Slovenije, Austrija i Njemačka, upravo iz razloga očuvanja vlastitih prijevoznika. S obzirom na našu tešku situaciju, jer mi godinama održavamo linije koje su nerentabilne, sada bi u takvom „otvorenom“ natječaju bili kažnjeni i neravnopravni sa prijevoznicima koji ovaj posao nisu obavljali ili sa prijevoznicima u EU koji ne ostvaruju gubitke (i imaju poslove u svojim državama po istim principima bez javnog natječaja). Ono što javnost treba znati da se ovdje ne radi o „pogodovanju“ ili „ekstra zaradi“ jer Ugovorom o javnoj usluzi svaki operater mora voditi odvojeno „računovodstvo“ tj. jasno iskazati trošenje javnih sredstava, što je puno veća kontrola nego je do sada postojala. Samim time ako prijevoznik ostvari „esktra“ zaradu on će je biti dužan vratiti. Podloge za otvorene javne natječaje ne postoje tj. niti su u pripremi, što posljedično znači da je jedino što pred nama postoji, su postojeće linije i prijevoznici koji ih održavaju. Ako bi se neselektivno provele javne nabave, postojeći prijevoznici bi bili u mogućnosti dići tužbe protiv županija, jer su zadnjih godina uz velike gubitke održavali linije, te iz tog razloga na natječajima za te iste linije nisu konkurentni. Ovakvim neselektivnim natječajima bi stradali mali i veliki hrvatski prijevoznici koji su to do danas vozili, a jedini dobitnici bi bili prijevoznici koji to nisu vozili, a posebice stranci, koje se ne može isključiti iz otvorenog postupka nabave. Istovremeno mi nemamo mogućnosti dobiti takve poslove u npr. Sloveniji. Prijevoznici, članovi naše udruge spremni su u razumnom roku, nakon uvođenja Ugovora o javnim usluga, provesti slijedeće aktivnosti: 1. Uvođenje granskog kolektivnog ugovora – kojim bi se regulirale minimalne plaće, radni uvjeti, te spriječio odliv vozača kojem svjedočimo 2. Voditi odvojeno poslovanje za potrebe javne usluge – sukladno Uredbi, te omogućiti kontrole županijama 3. Modernizirati vozni park – u roku cc 2 godine značajno obnoviti vozni park 4. Uvesti zajedničku voznu kartu/pokaz na području cijele Hrvatske – jedan karta/pokaz za sve 5. Biti odgovoran partner županijama Županije sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi mogu odmah primijeniti mrežu linija koja im odgovora, tj. odrediti prijevoznicima kada i gdje će voziti, te koja će biti cijena za putnika. Prijevoznik će voditi odvojeno poslovanje za ove linije i kontinuirano obaviještavati županiju. S obzirom da za ove aktivnost će rok od 7 godina biti vjerojatno prekratak, a Uredba omogućava 10 godina, predlažemo i da se u predstojećim izmjenama Zakona ovaj rok produži na 10 godina.˝˝˝ U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
26 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. PRAVILNIK U cijelom tekstu Pravilnika unosi se pojam davatelj ugovora o javnoj usluzi, koji kao takav ne postoji u pojmovima definiranim u čl. 2. Davatelj ugovora o javnoj usluzi, prema tekstu Pravilnika, sadržajno bi se odnosio na nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba (definirano u čl.11. st.), koje je jedino ovlašteno sklopiti takav ugovor. S obzirom na prijepornu točku 2. navedenog čl. 2. u kojoj se definira pojam davatelja javne usluge, u koji ulazi i lokalna samouprava, očito se uvođenjem pojma davatelj ugovora o javnoj usluzi željelo istaknuti kako je jedini davatelj nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, što je nepotrebno. Takvim postupkom unosi se konfuzija pojmova, te se predlaže tekst pročistiti u smislu usklađivanja pojmova i korištenja samo onih koji su kao takvi definirani u čl. 2. Jasnim i točnim definiranje pojma davatelja usluga, jednostavno bi se definiralo pitanje tko ima ovlast sklopiti ugovor, a potom u cijelom tekstu može biti nedvosmisleno korišten pojam davatelja javne usluge. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
27 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. PRAVILNIK Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika okuplja trenutno preko 25 prijevoznika koji sa svojih cc 4000 zaposlenih i cc 2000 autobusa obavljaju preko 80% javnog linijskog prijevoza u sklopu županijskih i međužupanijskih linija lokalnog karaktera. Upravo su ove linije predmet Ugovora o javnim uslugama. Problemi u našem poslovanju su teški i dugotrajni. Godinama se nalazimo u začaranom krugu i situaciji u kojoj istovremeno imamo povećanje troškova i smanjenje broja putnika radi uzroka koji su van naše kontrole (od popularnosti osobnog prijevoza do iseljavanja). Ovo na kraju rezultira zatvaranjem linija i sve lošijim stanjem naših prijevoznika. Prijevoznici koji su svih ovih godina održavali nerentabilne županijske linije su u nikad težoj situaciji. Gubici su veliki, te kada se to poveže sa odlaskom radnika na bolje plaćena mjesta u inozemstvo ili kod prijevoznika koji se ne bave ovim prijevozom, slijedi neminovno masovno zatvaranje linija diljem Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika na e-savjetovaju, a i samim matičnim Zakonom, će se provesti proces pretvaranja pseudo „komercijalnog“ prijevoza na principu dozvola prema puno kvalitetnijem modelu za sve strane, tj. za naručitelje (u ovom slučaju Županije) i operatere (prijevoznike). Ovaj model je već godinama (u nekim državama desetljećima) u primjeni u EU i uredba koja pokriva ovu djelatnost je upravo iz tog razloga donesena, tj. da se na razini EU jedinstveno odrede pravila. Specifičnost ovog modela je da javna uprava ima potpunu kontrolu nad javnog uslugom u kontekstu da će sutra županije moći odrediti koje linije će se održavati, po kojoj cijeni za putnika i sa kakvim autobusima. Operateri će zauzvrat imati plaćene stvarne troškove sa razumnom dobiti sukladno Uredbi. Da bi se spriječile malverzacije, analizu troškova i cijenu autobusa po kilometru će obavljati nezavisno tijelo ispred samog Ministarstva. Sama Uredba se direktno primjenjuje od 3.12.2019. Ona regulira način trošenja javnih sredstava za potrebe javnog prijevoza putnika, te će nakon tog datuma sve naknade van ugovora o javnim uslugama biti smatrane državnom potporom. U tom bi slučaju sve naše subvencije bile smatrane istom, te bi se lako moglo dogoditi da budu zabranjene, tj. da EU traži provođenje natječaja. Uredba predviđa da se javna usluga ugovara temeljem javnog natječaja, no istovremeno to prema našim saznanjima, nitko u EU nije proveo, kao što nisu ni Slovenije, Austrija i Njemačka, upravo iz razloga očuvanja vlastitih prijevoznika. S obzirom na našu tešku situaciju, jer mi godinama održavamo linije koje su nerentabilne, sada bi u takvom „otvorenom“ natječaju bili kažnjeni i neravnopravni sa prijevoznicima koji ovaj posao nisu obavljali ili sa prijevoznicima u EU koji ne ostvaruju gubitke (i imaju poslove u svojim državama po istim principima bez javnog natječaja). Ono što javnost treba znati da se ovdje ne radi o „pogodovanju“ ili „ekstra zaradi“ jer Ugovorom o javnoj usluzi svaki operater mora voditi odvojeno „računovodstvo“ tj. jasno iskazati trošenje javnih sredstava, što je puno veća kontrola nego je do sada postojala. Samim time ako prijevoznik ostvari „esktra“ zaradu on će je biti dužan vratiti. Podloge za otvorene javne natječaje ne postoje tj. niti su u pripremi, što posljedično znači da je jedino što pred nama postoji, su postojeće linije i prijevoznici koji ih održavaju. Ako bi se neselektivno provele javne nabave, postojeći prijevoznici bi bili u mogućnosti dići tužbe protiv županija, jer su zadnjih godina uz velike gubitke održavali linije, te iz tog razloga na natječajima za te iste linije nisu konkurentni. Ovakvim neselektivnim natječajima bi stradali mali i veliki hrvatski prijevoznici koji su to do danas vozili, a jedini dobitnici bi bili prijevoznici koji to nisu vozili, a posebice stranci, koje se ne može isključiti iz otvorenog postupka nabave. Istovremeno mi nemamo mogućnosti dobiti takve poslove u npr. Sloveniji. Prijevoznici, članovi naše udruge spremni su u razumnom roku, nakon uvođenja Ugovora o javnim usluga, provesti slijedeće aktivnosti: 1. Uvođenje granskog kolektivnog ugovora – kojim bi se regulirale minimalne plaće, radni uvjeti, te spriječio odliv vozača kojem svjedočimo 2. Voditi odvojeno poslovanje za potrebe javne usluge – sukladno Uredbi, te omogućiti kontrole županijama 3. Modernizirati vozni park – u roku cc 2 godine značajno obnoviti vozni park 4. Uvesti zajedničku voznu kartu/pokaz na području cijele Hrvatske – jedan karta/pokaz za sve 5. Biti odgovoran partner županijama Županije sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi mogu odmah primijeniti mrežu linija koja im odgovora, tj. odrediti prijevoznicima kada i gdje će voziti, te koja će biti cijena za putnika. Prijevoznik će voditi odvojeno poslovanje za ove linije i kontinuirano obaviještavati županiju. S obzirom da za ove aktivnost će rok od 7 godina biti vjerojatno prekratak, a Uredba omogućava 10 godina, predlažemo i da se u predstojećim izmjenama Zakona ovaj rok produži na 10 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
28 Promet Makarska d.o.o. PRAVILNIK ˝˝˝UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA 04.06.2019 09:29 0 0 Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika okuplja trenutno preko 25 prijevoznika koji sa svojih cc 4000 zaposlenih i cc 2000 autobusa obavljaju preko 80% javnog linijskog prijevoza u sklopu županijskih i međužupanijskih linija lokalnog karaktera. Upravo su ove linije predmet Ugovora o javnim uslugama. Problemi u našem poslovanju su teški i dugotrajni. Godinama se nalazimo u začaranom krugu i situaciji u kojoj istovremeno imamo povećanje troškova i smanjenje broja putnika radi uzroka koji su van naše kontrole (od popularnosti osobnog prijevoza do iseljavanja). Ovo na kraju rezultira zatvaranjem linija i sve lošijim stanjem naših prijevoznika. Prijevoznici koji su svih ovih godina održavali nerentabilne županijske linije su u nikad težoj situaciji. Gubici su veliki, te kada se to poveže sa odlaskom radnika na bolje plaćena mjesta u inozemstvo ili kod prijevoznika koji se ne bave ovim prijevozom, slijedi neminovno masovno zatvaranje linija diljem Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika na e-savjetovaju, a i samim matičnim Zakonom, će se provesti proces pretvaranja pseudo „komercijalnog“ prijevoza na principu dozvola prema puno kvalitetnijem modelu za sve strane, tj. za naručitelje (u ovom slučaju Županije) i operatere (prijevoznike). Ovaj model je već godinama (u nekim državama desetljećima) u primjeni u EU i uredba koja pokriva ovu djelatnost je upravo iz tog razloga donesena, tj. da se na razini EU jedinstveno odrede pravila. Specifičnost ovog modela je da javna uprava ima potpunu kontrolu nad javnog uslugom u kontekstu da će sutra županije moći odrediti koje linije će se održavati, po kojoj cijeni za putnika i sa kakvim autobusima. Operateri će zauzvrat imati plaćene stvarne troškove sa razumnom dobiti sukladno Uredbi. Da bi se spriječile malverzacije, analizu troškova i cijenu autobusa po kilometru će obavljati nezavisno tijelo ispred samog Ministarstva. Sama Uredba se direktno primjenjuje od 3.12.2019. Ona regulira način trošenja javnih sredstava za potrebe javnog prijevoza putnika, te će nakon tog datuma sve naknade van ugovora o javnim uslugama biti smatrane državnom potporom. U tom bi slučaju sve naše subvencije bile smatrane istom, te bi se lako moglo dogoditi da budu zabranjene, tj. da EU traži provođenje natječaja. Uredba predviđa da se javna usluga ugovara temeljem javnog natječaja, no istovremeno to prema našim saznanjima, nitko u EU nije proveo, kao što nisu ni Slovenije, Austrija i Njemačka, upravo iz razloga očuvanja vlastitih prijevoznika. S obzirom na našu tešku situaciju, jer mi godinama održavamo linije koje su nerentabilne, sada bi u takvom „otvorenom“ natječaju bili kažnjeni i neravnopravni sa prijevoznicima koji ovaj posao nisu obavljali ili sa prijevoznicima u EU koji ne ostvaruju gubitke (i imaju poslove u svojim državama po istim principima bez javnog natječaja). Ono što javnost treba znati da se ovdje ne radi o „pogodovanju“ ili „ekstra zaradi“ jer Ugovorom o javnoj usluzi svaki operater mora voditi odvojeno „računovodstvo“ tj. jasno iskazati trošenje javnih sredstava, što je puno veća kontrola nego je do sada postojala. Samim time ako prijevoznik ostvari „esktra“ zaradu on će je biti dužan vratiti. Podloge za otvorene javne natječaje ne postoje tj. niti su u pripremi, što posljedično znači da je jedino što pred nama postoji, su postojeće linije i prijevoznici koji ih održavaju. Ako bi se neselektivno provele javne nabave, postojeći prijevoznici bi bili u mogućnosti dići tužbe protiv županija, jer su zadnjih godina uz velike gubitke održavali linije, te iz tog razloga na natječajima za te iste linije nisu konkurentni. Ovakvim neselektivnim natječajima bi stradali mali i veliki hrvatski prijevoznici koji su to do danas vozili, a jedini dobitnici bi bili prijevoznici koji to nisu vozili, a posebice stranci, koje se ne može isključiti iz otvorenog postupka nabave. Istovremeno mi nemamo mogućnosti dobiti takve poslove u npr. Sloveniji. Prijevoznici, članovi naše udruge spremni su u razumnom roku, nakon uvođenja Ugovora o javnim usluga, provesti slijedeće aktivnosti: 1. Uvođenje granskog kolektivnog ugovora – kojim bi se regulirale minimalne plaće, radni uvjeti, te spriječio odliv vozača kojem svjedočimo 2. Voditi odvojeno poslovanje za potrebe javne usluge – sukladno Uredbi, te omogućiti kontrole županijama 3. Modernizirati vozni park – u roku cc 2 godine značajno obnoviti vozni park 4. Uvesti zajedničku voznu kartu/pokaz na području cijele Hrvatske – jedan karta/pokaz za sve 5. Biti odgovoran partner županijama Županije sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi mogu odmah primijeniti mrežu linija koja im odgovora, tj. odrediti prijevoznicima kada i gdje će voziti, te koja će biti cijena za putnika. Prijevoznik će voditi odvojeno poslovanje za ove linije i kontinuirano obaviještavati županiju. S obzirom da za ove aktivnost će rok od 7 godina biti vjerojatno prekratak, a Uredba omogućava 10 godina, predlažemo i da se u predstojećim izmjenama Zakona ovaj rok produži na 10 godina.˝˝˝ U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
29 Karlovačka županija PRAVILNIK 1. Odredbe Prijedloga Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu nisu usklađene sa odredbama Uredbe 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika; 2. Odredbe Prijedloga Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu nisu usklađene sa odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18); 3. Odredbe Prijedloga Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu ne uvažavaju pravila tržišnog natjecanja; 4. Odredbe Prijedloga Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu u suprotnosti su sa strateškim dokumentima Europske unije iz sektora prometa (Bijela knjiga) i Strategijom prometnog razvoja RH za razdoblje 2017.-2030.; 5. Primjena Pravilnika u ovome obliku neće omogućiti uspostavu sustava javnoga prijevoza koji jamči sigurnu, učinkovitu i visokokvalitetnu uslugu javnoga prijevoza; 6. Donošenjem Pravilnika značajno van roka propisanoga odredbom članka 117. stavak 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18), jedinice područne (regionalne) samouprave stavljene su u izrazito nepovoljan položaj te iste neće biti u mogućnosti ispoštovati Uredbom, Zakonom te Pravilnikom propisan rok za sklapanje Ugovora Primljeno na znanje Primljeno na znanje
30 Promet Makarska d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
31 Slavonija Bus d.o.o. PRAVILNIK PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 2. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje: 6. izmijenjena linija je postojeća linija u kojoj se mijenja vrijeme polaska, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja linije sa stalne na sezonsku; izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom. Brisati riječi: „izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom“. Postojeća linija na kojoj bi se mijenjala stajališta unutar istog mjesta ne može biti izmijenjena linija nego nova linija. Ne može se u Zagrebu izmijeniti stajalište Borongaj za Črnomerec, koje ranije nije postojalo u voznom redu. To je uvođenje novog stajališta. Udaljenost od stajališta Borongaj do Črnomerec je od 7 do 12 kilometara ovisno o itineraru. Sve je to lijepo definirano u pojmu nove linije. 6. izmijenjena linija je postojeća linija u kojoj se mijenja vrijeme polaska, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja linije sa stalne na sezonsku. 12. područje javne usluge je obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ili više županija odnosno regija putem mreže linija pod uvjetima definiranim propisom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu. Brisati riječi „ili više županija odnosno regija“. Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove i izmijenjene međužupanijske linije. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije ili samo na temelju ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika. Područje javne usluge kako je sada definirano dovest će do još većeg nereda u međužupanijskom linijskom prijevozu putnika. 12. područje javne usluge je obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije putem mreže linija pod uvjetima definiranim propisom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu. 21. usklađivanje voznih redova je postupak u kojem se utvrđuje da li je predložene vozne redove novih i izmijenjenih linija na kojima se mijenja vrijeme polaska moguće odobriti u odnosu na vozne redove postojećih linija ( u skladu sa zaštitnim vremenima propisanim ovim Pravilnikom ) te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi. Brisati riječi „te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi“. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije. 21. usklađivanje voznih redova je postupak u kojem se utvrđuje da li je predložene vozne redove novih i izmijenjenih linija na kojima se mijenja vrijeme polaska moguće odobriti u odnosu na vozne redove postojećih linija ( u skladu sa zaštitnim vremenima propisanim ovim Pravilnikom ). II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Članak 3. (2) Za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi se postupak usklađivanja iz stavka 1. ovoga članka. Brisati stavak (2). Nema nikakvog smisla usklađivati nove i izmijenjene međužupanijske linije do 100 kilometara udaljenosti kad se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Članak 5. (3) Prijevoznici mogu na izvješće iz stavka 2. ovoga članka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti pisane prigovore na status usklađenosti u roku od 30 dana od dana objave izvješća. Umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. (3) Prijevoznici mogu na izvješće iz stavka 2. ovoga članka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostaviti pisane prigovore na status usklađenosti u roku od 30 dana od dana dostave izvješća. Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja Članak 7. (2) Vozni red za liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska za koji postoji opravdani prigovor s jednim ili više voznih redova postojećih linija može se uskladiti samo ako je dobivena suglasnost svih zainteresiranih prijevoznika. Iza riječi „za“ dodati riječi „novu ili izmijenjenu“. (2) Vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska za koji postoji opravdani prigovor s jednim ili više voznih redova postojećih linija može se uskladiti samo ako je dobivena suglasnost svih zainteresiranih prijevoznika. Međužupanijske linije Članak 8. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 Kako je bilo i do sada u postojećem Pravilniku: Dodati: do 50 km 30 minuta Umjesto do 100 km upisati 51 – 100 km. Povećao se vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta jer stoji da je sada najmanja vremenska razlika od 45 minuta za dužinu linije do 100 kilometara. Povećanje područja javne usluge sa obavljanja prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ( županijske linije ) na obavljanje prijevoza na području više županija odnosno regija ( međužupanijske linije ) putem mreže linija. Zatim je određeno da se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Kad još k tome dodamo za međužupanijske linije i povećanje vremenskog razmaka zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta onda se je postigao spriječen pristup tržištu međužupanijskog linijskog prijevoza putnika. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 50 30 51 – 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 (3) Voznim redovima međužupanijskih linija mogu se osporavati samo vozni redovi međužupanijskih linija. A što je sa odnosom na postojeće ugovore o javnoj usluzi (članak 2. stavak 1. točka 21.)? (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Umjesto riječi „postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost“ upisati riječi „dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti“. Nema smisla gubiti vrijeme unaprijed tražeći suglasnosti po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu dok se ne provede postupak usklađivanja i vozni redovi ne usklade. (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Dodati novi stavak (6) Ako jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za suglasnost iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna odnosno suglasan sa zahtjevom. III. IZDAVANJE DOZVOLA Članak 24. (1) Prijevoznik je dužan u roku od 15 dana od dana objave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ili zahtjev za izmjenu voznog reda za međužupanijski i međunarodni linijski prijevoz za treće države Ministarstvu. Umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. (1) Prijevoznik je dužan u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore, podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole ili zahtjev za izmjenu voznog reda za međužupanijski i međunarodni linijski prijevoz za treće države Ministarstvu. Članak 26. (1) Ministarstvo neće izdati dozvolu prijevozniku ako: b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od pet dana od posljednjeg dana u mjesecu u kojem se obrađuju predloženi vozni redovi temeljem članka 5. stavka 2. ovoga Pravilnika. Brisati alineju b) Nova alineja b) b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE Članak 32. (5) Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se u elektroničkom obliku Hrvatskoj gospodarskoj komori putem aplikacije za usklađivanje voznih redova. (6) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, uz propisani postupak u stavku 5. ovoga članka, potrebno je zahtjev za izmjenu voznog reda i izdavanje dozvole podnijeti i Ministarstvu. (7) Za evidentiranje izmijenjenih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države iz stavka 1. ovoga članka u aplikaciji za usklađivanje voznih redova, prijevoznik je dužan Hrvatskoj gospodarskoj komori uplatiti nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po izmijenjenompolasku. Brisati stavak (5), (6) i (7). Za sve navedene izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka potrebno je zahtjev za izmjenu voznog reda podnijeti Ministarstvu a ne samo u slučaju iz stavka 3. ovoga članka (skraćenje relacije). Postavlja se pitanje zašto podnositi zahtjev za izmjenu voznog reda Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jedino zato da prijevoznik uplati nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po izmijenjenom polasku. A kakav je to izmijenjeni polazak ako je prijevoznik podnio zahtjev za smanjenje broja stajališta. Ako Ministarstvo odobri izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka onda neka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavi dozvole i izmijenjene vozne redove u svrhu ažuriranja podataka u aplikaciji za usklađivanja voznih redova kao i do sada. Dodati novi stavak (5) (5) Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odgovori na konkretne primjedbe se nalaze u odgovorima uz odgovarajuće članke Pravilnika.
32 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec PRAVILNIK U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
33 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
34 Čazmatrans d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
35 AUTOTRANSPORT D.D. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
36 Autotransport Karlovac d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
37 Čazmatrans Vukovar d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
38 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
39 Čazmatrans Promet d.o.o. PRAVILNIK U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
40 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. PRAVILNIK Uz stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika koje u potpunosti podržavamo smatramo da je potrebno dodatno naglasiti i pojasniti slijedeće ispred cijele Čazmatrans grupe. Prijedlogom Pravilnika definira se provođenje Javne usluge i sklapanje ugovora o Javnoj usluzi, koje se ne bi smjelo provoditi putem javne nabave već isključivo putem konkurentnog javnog nadmetanja (temeljem Uredbe EZ. 1370/07), tj. uvođenjem kriterija za odabir najpovoljnijeg ponuditelja gdje osnovni i odlučujući kriterij ne može biti isključivo cijena. Kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponuditelja na konkurentnom javnom nadmetanju: bodovi 1. Važeće dozvole županijskog ili međužupanijskog JLP i/ili Ugovori o posebnom linijskom prijevozu na području predviđenom za javnu uslugu 40 a) obavlja prijevoz na osnovu dozvola županijskog ili međužupanijskog JLP i/ili na osnovu Ugovora o posebnom linijskom prijevozu na području predviđenom za javnu uslugu 40 b) ne obavlja prijevoz na osnovu dozvola županijskog ili međužupanijskog JLP i/ili na osnovu Ugovora o posebnom linijskom prijevozu na području predviđenom za javnu uslugu 0 2. Cijena 15 a) najpovoljnija ponuda * 15 b) ostali ponuditelji ** 0 3. Kvaliteta voznog parka 15 a) 50% ili više vozila Euro 5 ili više 5 b) 50% ili više vozila opremljena klima uređajima 5 c) 50% ili više vozila opremljena GPS uređajima 5 4. Standard održavanja vozila 10 a) vlastita radionica 5 b) sklopljen ugovor o servisiranju 5 c) nema sklopljen ugovor o servisiranju 0 5. Parkirališni prostor 10 a) vlastiti parkirališni prostor 5 b) parkirališni prostor u najmu 5 c) nema parkirališni prostor 0 6. Računalna oprema 10 a) posjeduje opremu za izdavanje VK 10 b) ne posjeduje opremu za izdavanje VK 0 U k u p n o 100 * najpovoljnija ponuda cijenom ne smije biti manja od najniže propisane cijene ** izračun - najniža cijena / ponuđena cijena x (maksimalni broj bodova) Javnom uslugom regulirat će se specifična neprofitabilna djelatnost koja je od javnog interesa i ne može se sagledavati kao komercijalni oblik prijevoza, a koja ima za cilj održiv način prijevoza, naročito u ruralnim područjima. Tu će lokalna i regionalna uprava moći balansirati između neprofitabilnih linija i linija na kojima se ostvaruje prihod veći od minimalno propisane cijene i tako postići sklad cijelog zatvorenog sustava i učinkovitu Javnu uslugu. Još jednom napominjemo da se zbog unaprijed nepoznate točne vrijednosti prijevoza (slijedom gore navedenog) Javna usluga nikako ne bi smjela regulirati Javnom nabavom koja funkcionira na drugim komercijalnim principima (npr. fiksna cijena bez obzira na rezultat poslovanja) nego u duhu javnog interesa gdje je Javna usluga živ medij i mijenja se prema praćenju, tj. ostvarivanju prihoda iznad i/ili ispod propisane minimalne cijene. Tražimo i da se nakon donošenja Pravilnika objave minimalne cijene po kategoriji vozila jedinstvene za područje Republike Hrvatske koje će biti temelj županijama za sklapanje ugovora o Javnoj usluzi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
41 Varaždinska županija PRAVILNIK OPĆE PRIMJEDBE NA PRAVILNIK: 1. Ovo nije novi propis kojim se postojeći neučinkovit i skup sustav javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prijevozu mijenja, već ovo je samo izmjena i dopuna (prilagodba) postojećeg Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (N. N. 114/15). 2. Prilagodba, odnosno izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o dozvolama je u smislu dodatne obaveze sklapanja ugovora o javnoj usluzi s prijevoznikom koji već obavlja prijevoz na postojećim linijama. 3. Ovaj Pravilnik nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 10. 2007. koja se u Hrvatskoj obavezno primjenjuje od studenog 2019. godine. 4. Ovaj Pravilnik nije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika 5. Ovaj pravilnik ignorira dijelove Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N. N. br. 41/18) u dijelu koji se odnosi na (regionalni) integrirani javni prijevoz putnika. 6. Ovaj pravilnik ne potiče razvoj integriranog prijevoza putnika kao što to nalažu Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. i Master plan za integrirani prijevoz putnika (Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija 2017. – 2027.) te ostale strategije i planovi razvoja prometa iste i niže razine. 7. Pravilnik je diskriminatoran u smislu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13). 8. Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), na snazi od 01.01.2017. 9. Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) na snazi od 13.12.2017. 10. Funkcionalne regije – u Pravilniku nisu predviđene „funkcionalne regije“ kao što je regija Sjeverna Hrvatska – planirana strateškim dokumentom Master plan IPP regije sjeverne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija), koje bi prema mjerama iz Master plana, u budućnosti, putem upravljačkog tijela, Regionalne prometne uprave, trebale organizirati i provoditi sustav javnog prijevoza putnika na navedenom području. 11. Stečena prava (vidi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu) – nije moguće koristiti stečena prava jer su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, također narušavaju odabir najpovoljnije ponuđača sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 12. Regionalna prometna uprava – Pravilnikom nije predviđeno tijelo „Regionalna prometna uprava regije…“ (upravljačko, organizacijsko, kontrolno,…) koje je potrebno uvrstiti u Pravilnik kao nadležno tijelo za organizaciju i provođenje javnog putničkog prometa (cestovnog linijskog, integriranog prijevoza putnika) na području funkcionalnih regija. 13. Regionalni linijski promet – Pravilnikom osim županijskih, međužupanijskih i međunarodnih linija u javnom linijskom prometu putnika potrebno je predvidjeti i regionalne autobusne linije nad kojima bi u organizaciji (mreža linija, sustav ugovora o javnoj usluzi ili IPP) i ustanovljavanjem nadležnost imala Regionalna prometna uprava – potrebno prenijeti dio nadležnosti MMPI i nadležnih tijela JR(P)S na tijelo s javnim ovlastima, Regionalnu prometnu upravu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Radi se o propisu kojim se samo detaljnije uređuje ono za što je Zakonom dano ovlaštenje. Postupak usklađivanja voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije je propisan odredbama Zakona, a u Pravilniku se samo detaljnije razrađuje.
42 Ante Klečina PRAVILNIK Opće primjedbe na pravilnik: 1. Ovo nije novi propis kojim se postojeći neučinkovit i skup sustav javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prijevozu mijenja, već ovo je samo izmjena i dopuna (prilagodba) postojećeg Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika (N. N. 114/15). 2. Prilagodba, odnosno izmjena i dopuna važećeg Pravilnika o dozvolama je u smislu dodatne obaveze sklapanja ugovora o javnoj usluzi s prijevoznikom koji već obavlja prijevoz na postojećim linijama. 3. Ovaj Pravilnik nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. 10. 2007. koja se u Hrvatskoj obavezno primjenjuje od studenog 2019. godine. 4. Ovaj Pravilnik nije u skladu s Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika 5. Ovaj pravilnik ignorira dijelove Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (N. N. br. 41/18) u dijelu koji se odnosi na (regionalni) integrirani javni prijevoz putnika. 6. Ovaj pravilnik ne potiče razvoj integriranog prijevoza putnika kao što to nalažu Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. i Master plan za integrirani prijevoz putnika (Varaždinska, Međimurska i Koprivničko-križevačka županija 2017. – 2027.) te ostale strategije i planovi razvoja prometa iste i niže razine. 7. Pravilnik je diskriminatoran u smislu Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 79/09, 80/13). 8. Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/16), na snazi od 01.01.2017. 9. Pravilnik nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17) na snazi od 13.12.2017. 10. Funkcionalne regije – u Pravilniku nisu predviđene „funkcionalne regije“ kao što je regija Sjeverna Hrvatska – planirana strateškim dokumentom Master plan IPP regije sjeverne Hrvatske (Koprivničko-križevačka, Varaždinska i Međimurska županija), koje bi prema mjerama iz Master plana, u budućnosti, putem upravljačkog tijela, Regionalne prometne uprave, trebale organizirati i provoditi sustav javnog prijevoza putnika na navedenom području. 11. Stečena prava (vidi Zakon o prijevozu u cestovnom prometu) – nije moguće koristiti stečena prava jer su u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, također narušavaju odabir najpovoljnije ponuđača sukladno Zakonu o javnoj nabavi. 12. Regionalna prometna uprava – Pravilnikom nije predviđeno tijelo „Regionalna prometna uprava regije…“ (upravljačko, organizacijsko, kontrolno,…) koje je potrebno uvrstiti u Pravilnik kao nadležno tijelo za organizaciju i provođenje javnog putničkog prometa (cestovnog linijskog, integriranog prijevoza putnika) na području funkcionalnih regija. 13. Regionalni linijski promet – Pravilnikom osim županijskih, međužupanijskih i međunarodnih linija u javnom linijskom prometu putnika potrebno je predvidjeti i regionalne autobusne linije nad kojima bi u organizaciji (mreža linija, sustav ugovora o javnoj usluzi ili IPP) i ustanovljavanjem nadležnost imala Regionalna prometna uprava – potrebno prenijeti dio nadležnosti MMPI i nadležnih tijela JR(P)S na tijelo s javnim ovlastima, Regionalnu prometnu upravu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Radi se o propisu kojim se samo detaljnije uređuje ono za što je Zakonom dano ovlaštenje. Postupak usklađivanja voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije je propisan odredbama Zakona, a u Pravilniku se samo detaljnije razrađuje.
43 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA PRAVILNIK Udruga hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika okuplja trenutno preko 25 prijevoznika koji sa svojih cc 4000 zaposlenih i cc 2000 autobusa obavljaju preko 80% javnog linijskog prijevoza u sklopu županijskih i međužupanijskih linija lokalnog karaktera. Upravo su ove linije predmet Ugovora o javnim uslugama. Problemi u našem poslovanju su teški i dugotrajni. Godinama se nalazimo u začaranom krugu i situaciji u kojoj istovremeno imamo povećanje troškova i smanjenje broja putnika radi uzroka koji su van naše kontrole (od popularnosti osobnog prijevoza do iseljavanja). Ovo na kraju rezultira zatvaranjem linija i sve lošijim stanjem naših prijevoznika. Prijevoznici koji su svih ovih godina održavali nerentabilne županijske linije su u nikad težoj situaciji. Gubici su veliki, te kada se to poveže sa odlaskom radnika na bolje plaćena mjesta u inozemstvo ili kod prijevoznika koji se ne bave ovim prijevozom, slijedi neminovno masovno zatvaranje linija diljem Republike Hrvatske. Prijedlogom pravilnika na e-savjetovaju, a i samim matičnim Zakonom, će se provesti proces pretvaranja pseudo „komercijalnog“ prijevoza na principu dozvola prema puno kvalitetnijem modelu za sve strane, tj. za naručitelje (u ovom slučaju Županije) i operatere (prijevoznike). Ovaj model je već godinama (u nekim državama desetljećima) u primjeni u EU i uredba koja pokriva ovu djelatnost je upravo iz tog razloga donesena, tj. da se na razini EU jedinstveno odrede pravila. Specifičnost ovog modela je da javna uprava ima potpunu kontrolu nad javnog uslugom u kontekstu da će sutra županije moći odrediti koje linije će se održavati, po kojoj cijeni za putnika i sa kakvim autobusima. Operateri će zauzvrat imati plaćene stvarne troškove sa razumnom dobiti sukladno Uredbi. Da bi se spriječile malverzacije, analizu troškova i cijenu autobusa po kilometru će obavljati nezavisno tijelo ispred samog Ministarstva. Sama Uredba se direktno primjenjuje od 3.12.2019. Ona regulira način trošenja javnih sredstava za potrebe javnog prijevoza putnika, te će nakon tog datuma sve naknade van ugovora o javnim uslugama biti smatrane državnom potporom. U tom bi slučaju sve naše subvencije bile smatrane istom, te bi se lako moglo dogoditi da budu zabranjene, tj. da EU traži provođenje natječaja. Uredba predviđa da se javna usluga ugovara temeljem javnog natječaja, no istovremeno to prema našim saznanjima, nitko u EU nije proveo, kao što nisu ni Slovenije, Austrija i Njemačka, upravo iz razloga očuvanja vlastitih prijevoznika. S obzirom na našu tešku situaciju, jer mi godinama održavamo linije koje su nerentabilne, sada bi u takvom „otvorenom“ natječaju bili kažnjeni i neravnopravni sa prijevoznicima koji ovaj posao nisu obavljali ili sa prijevoznicima u EU koji ne ostvaruju gubitke (i imaju poslove u svojim državama po istim principima bez javnog natječaja). Ono što javnost treba znati da se ovdje ne radi o „pogodovanju“ ili „ekstra zaradi“ jer Ugovorom o javnoj usluzi svaki operater mora voditi odvojeno „računovodstvo“ tj. jasno iskazati trošenje javnih sredstava, što je puno veća kontrola nego je do sada postojala. Samim time ako prijevoznik ostvari „esktra“ zaradu on će je biti dužan vratiti. Podloge za otvorene javne natječaje ne postoje tj. niti su u pripremi, što posljedično znači da je jedino što pred nama postoji, su postojeće linije i prijevoznici koji ih održavaju. Ako bi se neselektivno provele javne nabave, postojeći prijevoznici bi bili u mogućnosti dići tužbe protiv županija, jer su zadnjih godina uz velike gubitke održavali linije, te iz tog razloga na natječajima za te iste linije nisu konkurentni. Ovakvim neselektivnim natječajima bi stradali mali i veliki hrvatski prijevoznici koji su to do danas vozili, a jedini dobitnici bi bili prijevoznici koji to nisu vozili, a posebice stranci, koje se ne može isključiti iz otvorenog postupka nabave. Istovremeno mi nemamo mogućnosti dobiti takve poslove u npr. Sloveniji. Prijevoznici, članovi naše udruge spremni su u razumnom roku, nakon uvođenja Ugovora o javnim usluga, provesti slijedeće aktivnosti: 1. Uvođenje granskog kolektivnog ugovora – kojim bi se regulirale minimalne plaće, radni uvjeti, te spriječio odliv vozača kojem svjedočimo 2. Voditi odvojeno poslovanje za potrebe javne usluge – sukladno Uredbi, te omogućiti kontrole županijama 3. Modernizirati vozni park – u roku cc 2 godine značajno obnoviti vozni park 4. Uvesti zajedničku voznu kartu/pokaz na području cijele Hrvatske – jedan karta/pokaz za sve 5. Biti odgovoran partner županijama Županije sklapanjem Ugovora o javnoj usluzi mogu odmah primijeniti mrežu linija koja im odgovora, tj. odrediti prijevoznicima kada i gdje će voziti, te koja će biti cijena za putnika. Prijevoznik će voditi odvojeno poslovanje za ove linije i kontinuirano obaviještavati županiju. S obzirom da za ove aktivnost će rok od 7 godina biti vjerojatno prekratak, a Uredba omogućava 10 godina, predlažemo i da se u predstojećim izmjenama Zakona ovaj rok produži na 10 godina. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
44 Tomislav Teskera PRAVILNIK Na temelju članka 33. stavak 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/2018.), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi PRAVILNIK O OBAVLJANJU JAVNOG LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U CESTOVNOM PROMETU I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Pravilnikom propisuje se postupak za izdavanje dozvola za posebnu županijsku liniju i dozvola za međunarodnu liniju, kao i obrasce tih dozvola, te postupak javne nabave, za javnu uslugu za obavljanje županijskog prijevoza putnika i javnu uslugu za obavljanje međužupanijskog prijevoza putnika, do sklapanja ugovora o prijevozu, kao javnoj usluzi. Članak 2. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje : 1. davatelj javne usluge je nadležno upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb i Ministarstvo, koji sklapaju ugovor o javnoj usluzi. 4. dozvola za posebnu županijsku liniju je akt kojim se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na posebnoj županijskoj liniji. 6. dozvola za međunarodnu liniju za treće države, je akt kojim se prijevozniku dopušta obavljanje prijevoza putnika na međunarodnoj liniji za treće države 7. izmijenjena linija je postojeća linija, u kojoj se mijenja vrijeme polaska odnosno dolaska, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska, smanjuje broj polazaka, smanjuje broj stajališta, smanjuje učestalost održavanja, te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja linije sa stalne na sezonsku; izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka. 8. međužupanijska linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između dviju ili više jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno između Grada Zagreba i jedne ili više jedinica područne (regionalne) samouprave. 9. međunarodna linija za treće države je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika između Republike Hrvatske i država koje nisu članice Europske unije, a na kojima nije dozvoljeno obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika 10. mreža linija je pisani akt, koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, naziv i broj stajališta, vrijeme polazaka/dolazaka, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području 11. naručitelj posebnog županijskog linijskog prijevoza je pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik koja s prijevoznikom sklapa ugovor o posebnom linijskom prijevozu samo za prijevoz pojedinih skupina putnika. Naručitelj prijevoza može biti : a) jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i škola za prijevoz učenika od i do škole, ili slične odgojno obrazovne ustanove (odgojni dom i sl.), b) udruga osoba s tjelesnim oštećenjem, za prijevoz svojih članova, te zdravstvena ustanova, za prijevoz osoba kojima je potrebna medicinska njega, c) poslodavac za svoje zaposlenike, odnosno sindikat za svoje članove, za prijevoz radnika između mjesta prebivališta i mjesta rada. 12. nova linija je linija koja se predlaže po novom voznom redu koji ranije nije postojao; nova linija je i postojeća linija na kojoj se mijenja itinerar uz promjenu vremena polaska, na kojoj se uvode novi polasci, na kojoj se uvode nova stajališta, koja se produljuje, na kojoj se povećava razdoblje održavanja sa sezonske na stalnu, te povećava učestalost održavanja. 13. područje javne usluge je obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ili više županija odnosno regija putem mreže linija pod uvjetima definiranim propisom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu. 14. polazak je vremenom označen početak obavljanja prijevoza s autobusnog kolodvora odnosno stajališta. 15. pružatelj javne usluge je pravna ili fizička osoba - obrtnik koja posjeduje licenciju za obavljanje prijevoza putnika u cestovnom prometu i ima sklopljen ugovor o javnoj usluzi. 16. relacija je udaljenost između dva mjesta na liniji koja su u voznom redu označena kao autobusni kolodvori, odnosno stajališta. 17. sezonska linija je linija koja se održava u vremenskom razdoblju kraćem od šest mjeseci tijekom godine. 18. stajalište je mjesto za ulazak ili izlazak putnika utvrđeno u voznom redu; u nazivu stajališta mora biti naveden naziv mjesta (grada, općine, naselja), a mogu biti navedeni i drugi podaci koji preciznije određuju njegovu lokaciju. 19. stalna linija je linija koja se održava u vremenskom razdoblju dužem od šest mjeseci tijekom godine. 20. učestalost održavanja linije je način održavanja linije koji može biti svakodnevni ili po unaprijed utvrđenim danima. 21. ugovor o javnoj usluzi je ugovor u smislu odredbi Uredbe 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (u daljnjem tekstu: Uredba) 22. usklađivanje voznih redova, provodi davatelj javne usluge, prateći potrebe putnika. 23. »vrijednost ugovora o javnoj usluzi« je umnožak godišnje kilometraže i ugovorene cijene po km prijevoza, koja mora biti manja, od utvrđene maksimalne cijene, za kategoriju vozila. 24. županijska linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba; županijska linija može prometovati bez zaustavljanja i preko područja susjedne jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom; županijska linija je i linija koja je sastavni dio mreže linija javne usluge. 24. međužupanijska linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika na području više jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, Posebni pojmovi vezani za IPP (prilijepljeno iz Zakona) 25. »jedinstveni vozni red« je akt koji sadrži međusobno usklađene vozne redove različitih međusobno povezanih vrsta javnog prijevoza 26. »lokalno nadležno tijelo« je svako nadležno tijelo čije zemljopisno područje nadležnosti nije cijelo područje Republike Hrvatske, odnosno nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave ili nadležno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave 27. »nadležno tijelo« je svako tijelo javne vlasti ili skupina tijela javne vlasti s ovlastima intervencije u javni prijevoz putnika na određenom zemljopisnom području, odnosno svako tijelo – pravna osoba kojoj je dana takva nadležnost 28. »obveza pružanja javne usluge prijevoza putnika« je zahtjev koji definira ili odredi nadležno tijelo kako bi osiguralo usluge javnog prijevoza putnika od općeg interesa koje operater, kada bi promatrao samo svoje komercijalne interese, ne bi preuzeo ili ih ne bi preuzeo u istom opsegu ili pod istim uvjetima bez naknade 29. »operater javne usluge prijevoza putnika« je svaki javni ili privatni poduzetnik ili skupina takvih poduzetnika koji pružaju usluge javnog prijevoza putnika ili javno tijelo koje pruža usluge javnog prijevoza putnika, a koji ima licenciju i druge potrebne dozvole za obavljanje unutarnjeg prijevoza putnika 30. »ugovor o pružanju javne usluge« je jedan ili više pravno obvezujućih akata koji potvrđuju sporazum između nadležnog tijela i operatera javne usluge o povjeravanju upravljanja i obavljanja usluga javnog prijevoza putnika tom operateru koji je obuhvaćen obvezama pružanja javne usluge, a može biti i odluka koju je donijelo nadležno tijelo 31. »ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika« je ugovor sklopljen između operatera javnog prijevoza putnika i nadležnog tijela, odnosno lokalnog nadležnog tijela i 32. »usluga integriranog javnog prijevoza putnika – IPP« je usluga koja obuhvaća međusobno povezane usluge javnog prijevoza putnika unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, jedinstvenom voznom kartom, odnosno tarifnim sustavom i jedinstvenim voznim redom. II. INTEGRIRANI PRIJEVOZ (prilijepljeno iz Zakona) Opće odredbe o integriranom prijevozu putnika Članak 53. Radi ekonomičnijeg i učinkovitijeg odvijanja javnog prijevoza putnika te radi povećanja kvalitete prijevozne usluge za korisnike operateri prijevozne usluge različitih vrsta prijevoza mogu pružati usluge integriranog prijevoza putnika – IPP. Članak 54. Usluge integriranog javnog prijevoza putnika, u smislu ovoga Zakona, mogu se pružati: a) samo na području jedne jedinice područne (regionalne) samouprave ili jedne jedinice lokalne samouprave ili b) na području više jedinica lokalne i/ili područne (regionalne) samouprave na određenom pilot-području i c) ako operater usluge javnog prijevoza putnika ima sklopljen ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika s nadležnim tijelom, odnosno lokalnim nadležnim tijelom. Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika Članak 55. (1) Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika sklapa se između operatera javnog prijevoza putnika i jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave uz suglasnost Ministarstva, ako Ministarstvo nije ujedno i nadležno tijelo. (2) Nadležno tijelo za usluge integriranog prijevoza putnika je: – za usluge integriranog javnog prijevoza putnika na području jedne jedinice područne (regionalne) samouprave – županijsko upravno tijelo nadležno za promet ili upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za promet – za usluge integriranog javnog prijevoza putnika na području jedne jedinice lokalne samouprave – nadležno upravno tijelo za promet općine ili grada (osim Grada Zagreba) ili – za usluge integriranog javnog prijevoza putnika na pilot-području, kada se usluga integriranog prijevoza putnika pruža na području više jedinica područne (regionalne) i/ili lokalne samouprave – Ministarstvo, odnosno pravna osoba koju su jedinice područne (regionalne) samouprave osnovale radi integracije sustava javnog prijevoza uz suglasnost Ministarstva. Ciljevi sklapanja Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika Članak 56. Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika sklapa se u svrhu postizanja sljedećih ciljeva: – definiranja međusobnih prava i obveza između operatera usluge javnog prijevoza putnika i nadležnog tijela, odnosno lokalnog nadležnog tijela glede osiguranja infrastrukturnih preduvjeta za odvijanje usluge – određivanja područja, odnosno pilot-područja integracije – utvrđivanja prometne mreže linija koja je obuhvaćena integracijom – definiranja obveza pružanja javne usluge – definiranja standarda kvalitete – utvrđivanja naknade za obavljanje usluge od javnog interesa i – definiranja obveze dostavljanja podataka nadležnom tijelu, odnosno lokalnom nadležnom tijelu o pružanju usluge. Obvezni prilozi Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika Članak 57. Obvezne priloge Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika čine: – opći uvjeti prijevoza – cjenik i troškovnik usluge prijevoza i – jedinstveni vozni red. Članak 58. (1) Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika može imati karakter ugovora o pružanju javnih usluga. (2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ugovor mora sadržavati minimalno elemente koji su propisani Uredbom (EZ) br. 1370/2007 i Uredbom (EU) br. 2016/2338. Prestanak Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika Članak 59. Ugovor o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika obvezno prestaje zbog sljedećih razloga: – uvođenja usluge integriranog prijevoza putnika temeljem posebnog zakona kojim se regulira integrirani prijevoz putnika, ako tim zakonom nije drukčije propisano – sklapanja ugovora o javnoj usluzi u županijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu, ako ugovorom o javnoj usluzi u županijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu nije drukčije propisano – sklapanja ugovora o komunalnom prijevozu u cestovnom prometu, ako ugovorom o komunalnom prijevozu nije drukčije propisano i – ostalih razloga navedenih u ugovoru o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika. Primjena ostalih propisa u integriranom javnom prijevozu putnika Članak 60. Na pružanje usluga integriranog javnog prijevoza putnika primjenjuju se: a) na linije javnog prijevoza putnika cestom uključene u integrirani javni prijevoz putnika – odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje obavljanje komunalnog prijevoza putnika, županijskog prijevoza putnika, međužupanijskog prijevoza putnika i mikroprijevoza b) na linije javnog prijevoza putnika morem uključene u integrirani javni prijevoz putnika – odredbe zakona kojima se uređuje obavljanje prijevoza u linijskom obalnom pomorskom prometu c) na linije javnog prijevoza putnika unutarnjim plovnim putevima uključene u integrirani javni prijevoz putnika – odredbe propisa kojima se uređuje obavljanje prijevoza na unutarnjim plovnim putevima d) na linije javnog prijevoza putnika u željezničkom prometu uključene u integrirani javni prijevoz putnika – odredbe propisa kojima se uređuje obavljanje željezničkog prijevoza e) na linije javnoga gradskog prijevoza putnika uključene u integrirani javni prijevoz putnika – odredbe ovoga Zakona kojima se uređuje komunalni prijevoz putnika i odredbe propisa o komunalnom gospodarstvu i f) na pitanja zaštite prava korisnika integriranog javnog prijevoza putnika – odredbe propisa kojima se uređuje zaštita prava potrošača i zaštita prava putnika. III. AGENCIJSKA DJELATNOST U CESTOVNOM PRIJEVOZU (prilijepljeno iz Zakona) Obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu Članak 96. (1) Agencijska djelatnost u cestovnom prijevozu, u smislu ovoga Zakona, su poslovi posredovanja prilikom zapošljavanja prijevoznih kapaciteta prijevoznika u prijevozu putnika i tereta u ime i za račun prijevoznika te poslovi prodaje karata u ime i za račun prijevoznika u javnom linijskom autobusnom prijevozu putnika na organiziranim prodajnim mjestima, ako ih ne obavlja autobusni kolodvor, kao i poslovi ishođenja dozvola za obavljanje izvanrednih prijevoza te organizacije pratnji izvanrednih prijevoza na području Republike Hrvatske. (2) Agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu može obavljati pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je registrirana za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu i koja ima licenciju za tu djelatnost, o čemu se donosi rješenje (u daljnjem tekstu: agent u cestovnom prijevozu). (3) Ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa izdat će licenciju za početak obavljanja agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja ima dobar ugled, u smislu odredbi članka 16. ovoga Zakona, koja ima upisanu agencijsku djelatnost u cestovnom prijevozu u sudski ili obrtni registar te koja ima: – poslovni prostor s istaknutom tvrtkom na ulazu, koji je primjeren za poslovanje, potpuno odvojen od stambenog prostora i koji omogućava nesmetano obavljanje djelatnosti agenta u cestovnom prijevozu i – sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu iz stavka 4. ovoga članka. (4) Agent u cestovnom prijevozu dužan je kod osiguravatelja u Republici Hrvatskoj ili kod osiguravatelja u državi članici Europske unije sklopiti i obnavljati osiguranje od odgovornosti za štetu koju bi obavljanjem agencijske djelatnosti mogao prouzročiti prijevozniku, naručitelju prijevoza ili trećoj osobi. (5) Najniža osigurana svota za štetu iz stavka 4. ovoga članka ne može biti manja od 150.000,00 kuna po jednom štetnom događaju, odnosno 750.000,00 kuna za sve odštetne zahtjeve u jednoj osiguravateljskoj godini. (6) Agent u cestovnom prijevozu u obavljanju agencijske djelatnosti mora postupati s povećanom pažnjom, sukladno pravilima struke i dobrim poslovnim običajima. (7) Izdavatelj licencije rješenjem će ukinuti licenciju agentu u cestovnom prijevozu ako agencijsku djelatnost obavlja suprotno propisima i pravilima struke ili dobrim poslovnim običajima ili ako prestane ispunjavati neki od uvjeta propisanih za izdavanje licencije. (8) Izdavatelj licencije vodi evidenciju o izdanim licencijama za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu. (9) Izdavatelj licencije će podatke o izdanim licencijama za obavljanje agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu upisati u Nacionalni registar cestovnih prijevoznika. (10) Protiv rješenja iz stavaka 2. i 7. ovoga članka dopuštena je žalba Ministarstvu. (11) Odredbe ovoga Zakona o postupku i načinu izdavanja i ukidanja licencije za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza na odgovarajući način primjenjuju se i na izdavanje i ukidanje licencije za obavljanje agencijske djelatnosti. (12) Na prava i obveze agenata u cestovnom prijevozu koje nastanu u obavljanju agencijske djelatnosti na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se reguliraju obvezni odnosi. IV. UGOVORI U CESTOVNOM PRIJEVOZU (prilijepljeno iz Zakona) Opće odredbe o ugovorima u cestovnom prijevozu Članak 97. (1) Ugovorima u cestovnom prijevozu, u smislu ovoga Zakona, smatraju se: – ugovor o javnom linijskom prijevozu putnika u komunalnom prometu – ugovor o prijevozu putnika kao javnoj usluzi – ugovor o posebnom linijskom prijevozu putnika – ugovor o shuttle prijevozu putnika – ugovor o povremenom prijevozu putnika – ugovor o posebnom obliku prijevoza putnika – ugovor o mikroprijevozu – ugovor o prijevozu tereta – ugovor o pružanju agencijske djelatnosti u cestovnom prijevozu – ugovor o pružanju kolodvorskih usluga – ugovor o prodaji autobusnih karata – ugovor o integriranom prijevozu putnika i – ostali ugovori kojima se reguliraju prava i obveze prijevoznika i naručitelja prijevoza ili drugih ugovornih strana sukladno ovom Zakonu. (2) Na prava i obveze ugovornih strana u ugovorima iz stavka 1. ovoga članka koje nastanu u obavljanju prijevoza putnika i tereta u cestovnom prometu te u obavljanju drugih djelatnosti reguliranih ovim Zakonom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuju osnove obveznih odnosa, odredbe međunarodnih ugovora i konvencija čiji je potpisnik Republika Hrvatska. (3) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka zaključuju se u pisanoj formi, moraju se čuvati u poslovnim prostorijama ugovornih strana i moraju se dati na uvid inspektoru cestovnog prometa na njegov zahtjev. (4) Ugovori iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na pružanje usluga prijevoza u cestovnom prometu najmanje moraju sadržavati: naziv naručitelja prijevoza, naziv prijevoznika, relaciju prometovanja, cijenu i rok plaćanja. (5) Rok plaćanja prijevoznih usluga određen ugovorom sastavljenim na način iz stavka 4. ovoga članka ne može biti duži od 30 dana od dana izdavanja računa za prijevozne usluge, a nikako ne duži od 60 dana od dana izvršenja prijevoza. (6) Naručitelj prijevoza i prijevoznik za svaki prijevozni posao obvezni su sklopiti pisani ugovor o prijevozu sukladno stavcima 4. i 5. ovoga članka. (7) Ako se ugovorne strane o tome usuglase, rok plaćanja definiran ugovorom iz stavka 1. ovoga članka može biti i kraći od roka određenog odredbama stavka 5. ovoga članka. (8) Ako naručitelj prijevoza ne plati naknadu za prijevoz u roku određenom ugovorom, a u skladu s ovim Zakonom, za plaćanje naknade za prijevoz zajedno s naručiteljem odgovara pošiljatelj ili primatelj, koji nije istodobno i naručitelj prijevoza. (9) Pošiljatelj ili primatelj dužan je platiti naknadu za prijevoz u roku od 30 dana od primitka poziva od strane prijevoznika koji je stvarno obavio prijevoz, a kojim pozivom prijevoznik traži plaćanje naknade za prijevoz, što prijevoznik dokazuje odgovarajućim dokumentom. (10) Ako prijevoznik izda jedinstveni račun za usluge prijevoza izvršene u tekućem mjesecu, rok za plaćanje naknade za prijevoz iz stavka 5. ovoga članka počinje teći nakon posljednje izvršene usluge u tekućem mjesecu. V. OPĆE OBVEZE Članak 3. (1) Za vrijeme važenja dozvole, a nakon isteka roka od šest mjeseci od dana izdavanja dozvole, može se odobriti upis zajedničkog obavljanja prijevoza i izmjena voznog reda na postojećoj liniji. U slučaju upisa zajedničkog obavljanja prijevoza izdaje se nova dozvola s istim rokom važenja. (2) Vozni red mora glasiti na prijevoznika. (3) Ako prijevoz obavlja zajednički više prijevoznika, vozni red mora glasiti na sve prijevoznike i sadržavati podatke iz stavka 1. ovoga članka, a odnosi između prijevoznika uređuju se pisanim ugovorom o zajedničkom obavljanju prijevoza. (4) Vozni red za međužupanijsku i međunarodnu liniju za treće države mora imati najmanje jedan polazak i jedan povratak. (5) U vozni red za međunarodne linije za treće države, prijevoznik upisuje, osim naziva stajališta i kilometraže, i naziv graničnog prijelaza Republike Hrvatske i treće države odnosno države preko čijeg teritorija linija prometuje, vrijeme dolaska na granični prijelaz i vrijeme polaska s graničnog prijelaza. (6) Vozni red za međunarodnu liniju za treće države, mora biti napisan na hrvatskom jeziku i jednom od svjetskih jezika. (7) Prijevoznik je odgovoran, za točnost podataka upisanih u vozni red. Članak 4. (1) Dozvola se ukida prije isteka roka važenja u sljedećim slučajevima : a) prestankom važenja licencije b) ako prijevoznik prestane ispunjavati bilo koji od uvjeta na temelju kojih je dobio dozvolu c) na zahtjev prijevoznika d) ako prijevoznik po posebnim propisima prestane postojati ili e) ako prijevoznik iz neopravdanih razloga ne obavlja prijevoz po dozvoli odnosno voznom redu uzastopce najmanje tri dana. (2) Izdavatelj dozvole donosi rješenje o ukidanju dozvole. Članak 5. Ugovor o dozvola za posebnu županijsku liniju mora sadržavati najmanje : a) tvrtku obrta/pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza b) sjedište pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza c) matični broj subjekta (MBS), osobni identifikacijski broj (OIB) fizičke osobe – obrtnika/pravne osobe prijevoznika i naručitelja prijevoza d) popis putnika e) vozni red za liniju posebnog linijskog prijevoza i f) cijenu prijevoza. Članak 6. (1) Za izdavanje dozvole prijevoznici koji će zajednički obavljati prijevoz dužni su priložiti : a) zajednički vozni red b) zajedničku izjavu svih prijevoznika da imaju odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu c) itinerar d) cjenik za međunarodne linije za treće države e) ugovor o zajedničkom obavljanju prijevoza f) izvornik ugovora o poslovno – tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, ako se radi o međunarodnoj liniji g) potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana za sve prijevoznike. VI. JAVNA USLUGA Članak 7. (1) Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb, utvrđuju mrežu linija, na svom području, na temelju potreba gospodarstva i građanstva za županijskim linijskim prijevozom putnika. (2) Prijevoznicima koji su na dan stupanja na snagu Zakona obavljali prijevoz putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba, na temelju dozvola za županijski linijski prijevoz putnika ili koncesija, nastavljaju prijevoz do sklapanja ugovora o javnoj usluzi. (3) Ako više prijevoznika, obavlja prijevoz na istoj liniji, s različitim voznim redovima (polasci i dolasci), ugovor o javnoj usluzi, sklapa se sa svim prijevoznicima. (4) Davatelj javne usluge, u slučaju povećanja ili smanjenja potreba za prijevozom, na odgovarajući način vrši dopune ili izmjene već sklopljenih ugovora o javnoj usluzi, u proporcionalnom dijelu udjela svakog pojedinog prijevoznika. (5) Pružatelj javne usluge u sklopu mreže linija, može uključiti prijevoz učenika do škole i od škole do kuće. Članak 8. (2) Izmjenama voznih redova, povećanjem broja polazaka, smanjenjem broja polazaka, za koje je već potpisan ugovor o javnoj usluzi s jednim ili više prijevoznika, davatelj javne usluge može, prema raspoloživim financijskim sredstvima, pružanje tih usluga uključiti u postojeće ugovore, s pružateljem usluga prijevoza i jedinice lokalne samouprave. Članak 9. (1) Ako se ugovor o javnoj usluzi, sklapa na temelju provedenog javnog natječaja za dodjelu ugovora, odabirom najpovoljnijeg ponuditelja, javni natječaj za dodjelu ugovora raspisuje jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb i Ministarstvo. (2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju propisa, kojima se regulira javna nabava. Članak 10. Javni natječaj za dodjelu ugovora, mora sadržavati : a) podatke o davatelju (davateljima) javne usluge b) predmet ugovora o javnoj usluzi s popisom linija c) uvjete koje mora ispunjavati pružatelj javne usluge d) početak i vrijeme trajanja ugovora o javnoj usluzi e) mjesto, vrijeme i način podnošenja ponude f) rok za izbor najpovoljnijeg ponuditelja i g) kriterije za izbor najpovoljnijeg ponuditelja. Članak 11. (1) Pružatelj javne usluge, mora ispunjavati sljedeće uvjete za sklapanje ugovora o javnoj usluzi : a) imati licenciju za obavljanje djelatnosti javnog prijevoza putnika b) imati dovoljan broj licenciranih vozila c) imati zaposlen dovoljan broj vozača d) imati potvrdu nadležnog trgovačkog suda da protiv pružatelja usluge nije podnesen prijedlog za sklapanje pred stečajne nagodbe, nije podnesen prijedlog za otvaranje pred stečajnog postupka, nije pokrenut prethodni postupak radi utvrđenja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka i nije zaprimljen niti jedan prijedlog za otvaranje stečajnog postupka te nije pokrenut postupak likvidacije, e) imati potvrdu o bonitetu i solventnosti (BON 1, BON 2 i SOL 2) f) imati potvrdu nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana, g) imati operativni plan izvršenja javne usluge (organizacija izvođenja prijevoza s obzirom na broj autobusa, broj vozača, kvalitetu vozila, kalkulaciju cijene itd.) h) priložiti izjavu kojom se obavezuje, da će u određenom roku vozila kojima pruža usluge prijevoza kao javnu uslugu, opremiti elektroničkom opremom za prodaju voznih karata. Članak 12. Ugovor o javnoj usluzi, mora sadržavati sljedeće : a) vrstu, područje obavljanja i trajanje usluge te mrežu linija na kojoj se obavlja prijevoz b) opis djelatnosti i poslovanja prijevoznika c) opis svih prava i obveza dodijeljenih prijevozniku d) obračunsku shemu (izračun neto financijskog učinka, parametre za izračun, kontrolu i reviziju naknade i jediničnu cijenu usluge prijevoza po ostvarenom kilometru, kontrolu i reviziju naknade i cijenu vozne karte) e) strukturu izvješća o ključnim pokazateljima (standardi kvalitete) f) marketing i odnosi s javnošću g) sustav kazni za neispunjenje ugovora i h) mjere za izbjegavanje i povrat moguće naknade. Članak 13. (1) Javna usluga, može se financirati iz slijedećih izvora : a) voznih karata koje plaćaju korisnici prijevoza u skladu s važećim cjenikom b) sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske c) sredstava proračuna jedinica lokalne samouprave i jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba d) sredstava EU fondova e) ostalih izvora (2) Financiranje javne usluge, iz stavka 1. ovoga članka, detaljizira se ugovorom. Članak 14. (1) Pružatelj javne usluge, u natječaju za dodjelu ugovora o javnoj usluzi, nudi cijenu po prijeđenom kilometru izraženo u kunama. Članak 15. Izračun maksimalne cijene pružanja javne usluge, utvrđuje nadležno Ministarstvo. (2) Za izračun maksimalne cijene, uzimaju se slijedeći parametri : a) broj ostvarenih kilometra, dnevno po vozilu, b) broj sjedišta u vozilu. (3) Za izračun maksimalne cijene, uzimaju se slijedeći troškovi : 1. Fiksni troškovi a) amortizacija vozila b) troškovi rada voznog osoblja c) troškovi osiguranja i registracije vozila d) osiguranja putnika, osiguranja djelatnosti e) naknada za ceste, naknada za okoliš f) IT oprema za mobilnu prodaju karata g) troškovi zakupnina (autobusnih kolodvora, terminala, poslovnog prostora) h) troškovi rada zajedničkih službi, potrebnih za obavljanje javne usluge (financijske računovodstvene, pravne, komercijalne, IT službe i ostalih službi) i) režijski troškovi (komunalni doprinosi, el. energija, grijanje, voda, smeće) j) ostali fiksni troškovi. 2. Varijabilni troškovi a) troškovi održavanja vozila, definiran tehničkim normama b) cestarine, mostarine, naknada za prolaz tunelom, prijevoz trajektima c) troškovi parkiranja i peronizacije f) ostali nespomenuti troškovi (3) Dobit, nakon oporezivanja, ne može biti veća od 10%. Članak 16. Davatelj javne usluge o javnoj usluzi, dužan je osigurati financijska sredstva za financiranje javne usluge i uplaćivati naknadu troškova, pravodobno, sukladno ugovoru. Članak 17. Obveze pružatelja javne usluge su : 1) Obavljati prijevoz po odredbama Ugovora o javnoj usluzi 2) Osigurati zadovoljavajuće kapacitete dostatne za prijevoz putnika kao i potrebne dodatne kapacitete 4) Provoditi kontrolu i osposobljavanje voznog osoblja 5) Omogućiti financijski nadzor davatelju ugovora o javnoj usluzi 6) Uskladiti svoju djelatnost s razvojnim potrebama i interesima te potrebama davatelja ugovora o javnoj usluzi 7) Prodavati vozne karte u skladu s uvjetima i tarifama iz Ugovora o javnoj usluzi 8) Obavljati prijevoz u skladu s Ugovorom o javnoj usluzi, važećim voznim redom, te predlagati davatelju javne usluge izmjene i dopune voznog reda, radi poboljšanja usluge 9) Objaviti tarifu – opće uvjete prijevoza za područje javne usluge 10) Javno objavljivati vozne redove, kao i pravodobno obavijestiti korisnike usluga o promjenama voznih redova i eventualnim prekidima prometovanja. Članak 18. 1) Pružatelj javne usluge može u obavljanju prijevoza koristiti i podvozare koji su navode u Ugovoru o javnoj usluzi. (2) Podvozar mora ispunjavati sve uvjete kao i pružatelj usluge. (3) U ugovoru o javnoj usluzi, mora navedi se kojim linijama će podvozar obavljati prijevoz. (4) Pružatelj javne usluge, odgovoran je za prijevoz, koji obavlja podvozar. (5) Za vrijeme trajanja Ugovora o javnoj usluzi, pružatelj javne usluge, može tražiti zamjenu postojećih podvozara, kao i uvođenje novih, uz suglasnost davatelja javne usluge. VII. IZDAVANJE DOZVOLA Članak 19. (1) Prijevoznik podnosi zahtjev Ministarstvu za izdavanje dozvole, ili zahtjev za izmjenu voznog reda, za međunarodnu liniju, za prijevoz za treće države. (2) Prijevoznik, uz zahtjev za izdavanje dozvole, osim voznog reda, prilaže sljedeće : a) izjavu da ima odgovarajuće prijevozne kapacitete i najmanje jednog zaposlenog vozača po autobusu b) itinerar c) cjenik za međunarodne linije za treće države d) potvrda nadležnih tijela o plaćenim porezima i doprinosima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, ne stariju od 30 dana e) presliku ugovora o zajedničkom obavljanju prijevoza, ako prijevoz obavljaju dva ili više prijevoznika i f) presliku ugovora o poslovno-tehničkoj suradnji sa stranim prijevoznikom na načelu uzajamnosti na hrvatskom jeziku i jeziku poslovnog partnera, (3) Prijevoznik je dužan u zahtjevu za izdavanje dozvole, navesti naziv linije i rok važenja dozvola. Članak 20. (1) Dozvola sadrži : naziv i sjedište/prebivalište prijevoznika, naziv linije, vozni red, itinerar i rok važenja. (2) Dozvola se izdaje, u onoliko primjeraka, koliko ima prijevoznika na dozvoli. (3) Protiv rješenja, kojim se odlučuje o zahtjevu za izdavanje dozvole za međunarodni linijski prijevoz putnika, žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Članak 21. (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje posebnog županijskog linijskog prijevoza u mjestima i iz mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz putnika, odnosno za potrebe izvanrednog obavljanja drugih oblika prijevoza, prijevoznik podnosi upravnom tijelu jedinice područne (regionalne) samouprave, nadležnom za poslove prometa, na čijem području se prijevoz obavlja, odnosno upravnom tijelu Grada Zagreba, (2) Zahtjev izdavanje dozvole za obavljanje međunarodnog prijevoza, prijevoznik podnosi se Ministarstvu. (3) Dozvola iz stavka (1) ovog članka izdat će se, na rok od jedne godine, a dozvola iz stavka (2) ovog članka, izdat će se prijevozniku na rok važenja do pet godina, ako međunarodnim ugovorom nije drukčije određeno, prijevozniku koji ima : a) Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Odgovori na konkretne primjedbe se nalaze u odgovorima uz odgovarajuće članke Pravilnika.
45 Autotrans d.d. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Kao članovi udruge, suglasni smo s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika iznesenim po ovom Pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
46 APP d.d. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
47 Panturist d.d. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
48 Meštrović prijevoz d.o.o. PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
49 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Članak 33. Zakona o prijevozu u cestovom prometu Stavak 5. i Stavak 7. definiraju da se mreža linija definira na temelju prijevozne potražnje te analizi prijevozne ponude, te da se uvažavaju stečena prava prijevoznika temeljem linija koje su prometovale na dan stupanja na snagu Zakona. S obzirom da je rok primjene Uredbe 1370/2007. 3.12.2019. nije realno očekivati da će se stići napraviti nova mreža linija sukladno potrebama. Sve županije su imale vremena napraviti potrebne studije i pripreme, no nisu. S obzirom da postojeće linije su neodržive, potrebno je barem njih spasiti, uključujući prijevoznike koji ih održavaju, da ne bi došlo do prekida prijevoza. Ove linije koriste građani za dnevne migracije i obuhvaćaju odlazak na posao, školu, doktoru.... Jedino rješenje koje se može napraviti u roku je prenošenje postojećih linija, tj. kojima se prometovalo na dan stupanja Zakona na snagu, u Ugovore o javnim uslugama, te sklapanje tih istih Ugovora sa prijevoznicima koji su održavali ih do sada. Ključno je da se priznaju isljučivo linije koje su prometovale, tj. sve dozvole koje nisu bile u prometu nisu predmet Ugovora o javnim uslugama. Županije mogu provjeriti to stanje na način da od svakog prijevoznika pod materijalnom i krivičnom odgovornošću traže popis linija, voznih redova i cjenika na dan stupanja Zakona na snagu. Također mogu provjeriti u svakoj JLS da li su te linije održavane. One najbolje znaju da li su njihovi građani imali ili nisu imali prijevoz, tj. mogu pitati svoje građane. Sve što je potrebno je potvrda JLS-a uz izjavu prijevoznika kako je navedeno. Temeljm tih dokumenata se jasno vidi mreža linija koja će ne nastaviti održavati nakon 1.12.2019., ali u okviru Ugovora o javnim uslugama. Rok od 30.11.2019. je nužan, jer nakon tog roka sva sufinanciranja će biti u suprotnosti sa samom uredbom, tj. sva državna tijela će biti u prekršaju, jer neretablilan javni linijski prijevoz ne financiraju kako uredba propisuje. Do 3.12.2019. imamo vremena potpisati Ugovore o javnim uslugama, isto kako je napravljen kroz cijelu EU. Primjerice naši prijevoznici nisu mogli dobiti ovakav posao u Sloveniji, dok bi to mi omogućili njima. Istovremeno prijevoznici više ne mogu održavati županijski linijski prijevoz po sadašnjem modelu, jer su pritisnuti teškom materijalnom i ljudskom situacijom, što je već objašnjeno u općem komentaru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
50 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, I. OPĆE ODREDBE Sukladno članku 117. stavka 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (dalje u tekstu: ZPCP), a koji je stupio je na snagu 12. svibnja 2018. godine, određeno je da će Ministar u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ZPCP donijeti podzakonske akte među kojima i Pravilnik o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika; najkasnije do 11. srpnja 2018. godine) Također je u ZPCP definirano da bi se Ugovori o javnoj usluzi (PSO Ugovori) trebali sklopiti najkasnije do 30. studenog 2019. godine. Nadalje, u postupku savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u veljači 2019. godine od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture (dalje u tekstu: MMPI) bio je postupak Prethodne procjene za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama ZPCP. U prethodnoj procjeni za Nacrt izmjena ZPCP je navedeno … „da je potrebno izvršiti i promjene koje se odnose na pravni temelj za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu, budući da važeći ZPCP predviđa mogućnost obavljanja prijevoza na temelju dozvola ili koncesija do 30.11.2019. godine., a predviđa se prelazak na sklapanje ugovora o javnoj usluzi. U slučaju neispunjavanja navedenog roka i postupanja po izričitoj zakonskoj odredbi i ne produživanjem spomenutog roka došlo bi do obustavljanja pružanja usluge javnog prijevoza putnika cestom. Također, zbog operativnosti cijelog sustava i kvalitete same usluge potrebno je omogućiti i druge modele pružanja javne usluge. Samim time, u okviru Nacrta prijedloga Zakona potrebno je predvidjeti i zakonske odredbe koje određuju druge modele pružanja javne usluge, u konkretnom slučaju potrebno je utvrditi i pravni temelj za izdavanje, obnovu te prestanak važenja dozvola te predvidjeti elemente koji reguliraju koncesiju u cestovnom prometu… S obzirom na promjene koje je potrebno izvršiti u postojećem Zakonu osigurat će se nastavak obavljanja javne usluge te postizanje odgovarajuće razine usluge javnog prijevoza putnika u županijama, na način da županije prema prethodno obavljanim analizama odabiru modele organizacije prijevoza putnika…“ Nadalje, u mišljenju MMPI, Uprave kopnenog prometa i inspekcije po pitanju zahtjeva prijevoznika za obnovu Dozvola (važećih na dan stupanja novog ZPCP, a koje su istekle, a da nema sklopljenih PSO ugovora) se između ostalog navodi:“… na prijevoz putnika koji se obavlja prema tržišnim uvjetima, na takvim linijama će se i nadalje obavljati na temelju dozvola ili koncesija … S obzirom da je u tijeku postupak donošenja Izmjena ZPCP gdje će se definirati i Dozvole za županijske linije (koje su tržišne), te što postoji mogućnost da zbog složenosti i dugotrajnosti postupka sklapanja PSO ugovora (u većini Županija prijevoz obavljaju privatni prijevoznici, te je potrebno provesti i javni poziv; za razliku od nekoliko velikih gradova koji su osnivači i vlasnici prijevoznih poduzeća JLS te je moguće direktno sklapanje PSO ugovora) i prethodnog postupka utvrđivanja „Mreže linija“ potrebno je i u novom Pravilniku predvidjeti odredbe za izdavanje, obnovu i poništenje županijskih dozvola za obavljanje prijevoza, te postupak za usklađivanje županijskih linija (za one linije koje će se obavljati na tržišnim principima). Također je prijedlog da se produži krajnji rok za sklapanje PSO ugovora. Naime, pripreme oko transformacije sustava zahtijeva puno duži period prilagodbe i usuglašavanja; naime ZOPCP (NN 41/18) propisan je rok donošena podzakonskih akata u roku od 60 dana, tj. Pravilnici su već trebali biti doneseni do 11. srpnja 2018. godine. Pretpostavlja se da bi se Pravilnik mogao donijeti najranije početkom srpnja, što znači da do predviđenog roka za sklapanje PSO Ugovora (ukoliko ostane 30.11.19. godine) ostaje 5 mjeseci, što je prekratak rok za realizaciju iz razloga što predmetnim Pravilnikom nisu dani osnovi elementi o kojima ovisi uspješnost realizacije, prije svega minimalna cijena usluge prijevoza po km te omjeri sufinanciranja i/ili iznosi sredstava s kojima će se uključiti svaki od predloženih tijela prema članku 17. Pravilnika. Što se tiče odredbe kojim se mreža linija određuje na temelju postojećih dozvola, tj. na način da se zadržavaju stečena prava postojećih prijevoznika, smatramo da isto nije održivo upravo iz razloga da su na području Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije za potrebe izrade I. faze Master plana prometnog sustava Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije provedena opsežna prometna istraživanja u periodu ožujka lipanj 2017. godine, utvrđeno da se veliki postotak linija ne održava odnosno da postojeći sustav obavljanja prijevoza nije održiv ni isplativ, već bi temelj za novu organizaciju prijevoza trebalo temeljiti na analizi prijevozne ponude i potražnje (prema prometnim istraživanjima je vidljivo: na području Zagrebačke županije na 92 linije od ukupno 136 nije bilo moguće provesti istraživanja jer u istraživanom periodu prijevoznik se nije pojavio na početnom/završnom stajalištu; KZŽ na 48 linija od 377 linija nije bilo moguće provesti brojanja putnika iz razloga što se prijevoznik nije pojavio na stajalištu; međužupanijske linije 63 linije od ukupno 262 linije nije provedeno istraživanje iz naprijed navedenih razloga). Za izradu analize prijevozne ponude i potražnje koja bi trebala biti temelj za novu mrežu linija, nadležna tijela trebaju provesti postupak javne nabave, a postupak nabave usluge izrade „Mreže linija za sklapanje PSO Ugovora“ nije mogao započeti prije donošenja podzakonskih akata, što je još jedan element koji ukazuje da predviđeni rok, tj. 30.11.2019. godine nije provediv. S obzirom da je čl. 4, stavak 19. ZPCP javni linijski prijevoz definiran kao…. „ javnom gospodarskom uslugom kao javnim dobrom čije izvršavanje u javnom interesu osigurava Republika Hrvatska, a kako bi se zadovoljile javne potrebe za prijevozom smatramo da je potrebno da se Pravilnikom definira u kojim slučajevima i u kojim postocima/omjerima će RH sudjelovati u financiranju linija (prijedlog da se definira da RH u cijelosti osigurava sredstva za minimalni razinu dostupnosti prijevoza…) Imajući u vidu odstupanja od planirane dinamike donošenja provedbenih akata te slijedom naprijed navedenih činjenica, razvidno da transformacija sustava obavljanja javnog linijskog prijevoza iz dozvola/ koncesija putem ugovora o pružanju javne usluge nije moguće realizirati u predloženim periodu do 30. studenoga 2019. godine te smatramo da je nužno da se provedba prijevoza putem javne usluge prolongira odnosno da se ne definira vremenski rok, već da dok se ne steknu svi uvjeti, ostavi mogućnost da javni prijevoz i dalje obavlja na postojeći način ne samo u međužupanijskom prijevozu kako je i predloženo Pravilnikom već da se proširi i na područje županijskog prijevoza. Osim toga, ukazuje se i na problematiku da će jedan dio županijskih Dozvola (važećih na dan stupanja na snagu ZPCP) istječi prije sklapanja PSO Ugovora, stoga je potrebno da se u Pravilniku definira i postupak izdavanja, obnove Dozvola za prijelazni period do sklapanja PSO Ugovora. Osim toga, ističe se da prilikom izrade Nacrta Pravilnika nisu održavani stručni sastanci s nadležnim tijelima od kojih se očekuje ne samo provedba, već i osiguranje značajnih financijskih sredstava za sufinanciranje PSO Ugovora. Sukladno iznijetom, predlaže se slijedeće: • Čim prije pokrenuti postupak savjetovanja radi donošenja Izmjena Zakona o prijevozu u cestovnom prometu; • Prijedlog je da se produži rok za sklapanje PSO ugovora • Konkretno utvrditi ulogu Državnog proračuna za subvencioniranje, budući da gradovi, općine i Županije ne raspolažu dovoljnim financijskim kapacitetima • Jedan dio županijskih Dozvola koje su važeće na dan stupanja na snagu ZPCP istječi će prije sklapanja PSO ugovora, stoga je potrebno definirati obnovu županijskih Dozvola za prijelazni period • Pravilnik treba sadržavati konkretne i nedvosmislene odredbe • Organizacija stručnih sastanaka i radionica između predstavnika MMPI, Županija oko primjene novog Zakona i podzakonskih akata, te Uredbe (EZ) br. 1370/2007 i 2338/2016 sa konkretnim primjerima i obrazloženjima Nastavno se daju i prijedlozi vezani uz pojedine odredbe Nacrta Pravilnika Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Rok za sklapanje ugovora je propisan Zakonom te će se primjedba razmotriti u slučaju pripreme izmjene Zakona
51 HŽ Putnički prijevoz d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu nije u skladu s EU uredbama, strateškim dokumentima RH kao ni odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) te ne uvažava pravila tržišnog natjecanja. Strategija prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. u općim mjerama ističe kako su ugovori o javnoj usluzi zaključeni u skladu s Uredbom EZ 1370/2007, kao i uvođenje integriranog javnog prijevoza putnika, jedan od osnovnih mehanizama kojima se jamči transparentnost i efikasnost usluge javnog prijevoza. Stoga je njihova šira primjena nužna ne samo radi sukladnosti s Uredbom, nego i kao prvi korak ka podizanju održivosti hrvatskog prometnog sustava. Također, navodi se kako je nužno optimirati ustroj prometnih sustava i podići efikasnost poslovanja i održavanja. Također, Strategija u točci kojom se definira Gradski, prigradski i regionalni promet navodi kako je jedna od najvećih prednosti za korisnike integriranih prijevoznih sustava uvođenje integriranih sustava tarifa i korištenje zajedničkih prijevoznih karata za više prometnih modova, imajući u vidu potrebu za povezivanjem i interoperabilnošću različitih sustava. Različiti modeli prometne hijerarhije ponovno će se razmotriti, a promet će se reorganizirati i integrirati u cilju davanja prednosti javnom prijevozu i vidovima s niskom emisijom stakleničkih plinova u odnosu na prijevoz osobnim automobilima. Integracija različitih vidova prijevoza kao jedan od ciljeva navedena je i u Specifičnim ciljevima za javni prijevoz te Specifičnim ciljevima za željeznički prijevoz. Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) također se ističe potreba za uvođenjem integriranog prijevoza putnika u unutarnjem prometu. Navedenim Zakonom usluga integriranog javnog prijevoza putnika jest usluga koja obuhvaća međusobno povezane usluge javnog prijevoza putnika unutar određenog zemljopisnog područja s jedinstvenom informacijskom službom, jedinstvenom prijevoznom kartom, jedinstvenim tarifnim sustavom i jedinstvenim voznim redom. Zakon predviđa sklapanje Ugovora o pružanju usluge integriranog javnog prijevoza putnika između operatera javnog prijevoza putnika i jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave uz suglasnost Ministarstva, ako Ministarstvo nije ujedno i nadležno tijelo. Cilj sklapanja takvih ugovora je pružanje kvalitetne i transparentne usluge integriranog javnog prijevoza putnika kojom se skraćuje vrijeme putovanja, ostvaruje bolja povezanost i povećava mobilnost stanovništva, uz usklađene vozne redove te korištenje zajedničke povoljnije prijevozne karte i tarife prijevoznika. Odredbama Strategije prometnog razvoja Republike Hrvatske 2017. – 2030. i Zakona o prijevozu u cestovnom prometu stvorene su pretpostavke za uvođenje integriranog prijevoza putnika koji se već niz godina primjenjuje u drugim europskim zemljama te je konačno omogućena i njegova primjena na području RH kako bi se na transparentan i optimalan način uredio javni prijevoz putnika. Donošenjem Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu u obliku u kojem je predložen zadržava se postojeće stanje u javnom prijevozu putnika, što znači da i dalje postoje paralelne linije željezničkog i autobusnog prijevoza, nema sinergije, a sve rezultira iznimno skupim i neodrživim prometnim javnim sustavom. Dio županija izradio je plan prometnog razvoja, primjerice Master plan za integrirani prijevoz putnika Varaždinske, Međimurske i Koprivničko-križevačke županije, a u dijelu županija izrađuju se master planovi. Master planovi temelje se na detaljnoj analizi prometnog stanja te se njima predlaže optimalan prometni javni sustav koji bi udovoljio potrebama građana za mobilnošću i potrebama gospodarstva, koji teži integraciji prijevoznih modova. Navedeno je u suprotnosti s Pravilnikom kojim se nameće uspostava već postojećeg sustava linija (članak 11.), čime se onemogućuje tržišna utakmica ili bilo kakav razvoj integracije. Bez analiza prometne potražnje svih prometnih grana nije moguća uspostava kvalitetnog prometnog sustava. Uzimajući u obzir sve navedeno, primjena Pravilnika neće jamčiti sigurnu, učinkovitu i visokokvalitetnu uslugu prijevoza. Smisao javne usluge i subvencioniranja javne usluge optimalno je trošenje javnih sredstava u cilju postizanja što boljih ekonomskih i društvenih učinaka što ne proizlazi iz Prijedloga Pravilnika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Ovim Pravilnikom uređuje se samo ono za što je dano ovlaštenje čl. 33. st. 9. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu.
52 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec I. OPĆE ODREDBE, Članak 1. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
53 FlixBus CEE South d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Čl. 2, točka 6 - Izmijenjena linija U cilju pojednostavljenja postupka usklađivanja predlažemo brisanje predmetne točke. Naime, zakon i pravilnik poznaju status "Postojeće linije" koja ima sve svoje atribute (vrijeme polaska, itinerar, stajališta...) i koja ima svoj relativno zaštićeni status, te "Nove linije" koja prolazi postupak usklađivanja i ima posve nove atribute. Čl. 2, točka 11 - Nova linija Predlažemo tekst kako slijedi "11) »nova linija« je linija koja se predlaže po novom voznom redu koji ranije nije postojao. Nova linija je linija na kojoj se mijenja itinerar uz promjenu vremena polaska, na kojoj se uvode novi polasci, na kojoj se uvode nova stajališta, koja se produljuje, te povećava učestalost održavanja." Čl.2, točka 16 - sezonska linija Predlažemo u potpunosti brisanje definicije sezonske linije. Relevanta EU regulativa ne poznaje definiciju sezonalnosti i sezonskog režima linije, već svaka linija ionako ima svoje razdoblje i režime prometovanja koje su podložni izmjenama. Čl. 2, točka 18 - stalna linija Predlažemo u potpunosti brisanje definicije stalne linije. Relevanta EU regulativa ne poznaje definiciju sezonalnosti i/ili stalnog režima linije, već svaka linija ionako ima svoje razdoblje i režime prometovanja koje su podložni izmjenama. Čl.2, točka 21 - usklađivanje voznih redova Predlažemo tekst kako slijedi: "21) »usklađivanje voznih redova« je postupak u kojem se utvrđuje da li je predložene vozne redove novih linija moguće odobriti u odnosu na vozne redove postojećih linija (u skladu sa zaštitnim vremenima propisanim ovim Pravilnikom), te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi." Nije prihvaćen Nije prihvaćen-EU propisi nisu relevantni za postupak usklađivanja voznih redova. Radi se o nacionalnom propisu koji se odnosi na postupak odobravanja unutarnjih linija i međunarodnih linija za treće države.
54 Autotrans d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku Primljeno na znanje Primljeno na znanje
55 Milan Mandičić I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U članku 2. stavku 1. točki 6. brisati riječi "izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom." Postojeća linija na kojoj bi se mijenjala stajališta unutar istog mjesta ne može biti izmijenjena linija nego nova linija. To je uvođenje novog stajališta. Sve je to lijepo definirano u pojmu nove linije. Ne može se u Zagrebu izmijeniti stajalište Borongaj za stajalište Črnomerec, koje ranije nije postojalo u voznom redu. Udaljenost od stajališta Borongaj do stajališta Črnomerec je od 7 do 12 kilometara, ovisno o itinereru. U članku 2. stavku 1. točki 12. brisati riječi "ili više županija odnosno regija"jer će područje javne usluge kako je sada definirano dovesti do još većeg nereda u međužupanijskom linijskom prijevozu putnika. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije ili samo na temelju ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika jer se postupak usklađivanja voznih redova provodi za nove i izmijenjene međužupanijske linije. U članku 2. stavku 1. točki 21. brisati riječi " te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi." Mišljenja sam da obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija (međužupanijski linijski prijevoz) treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Budući su zaštitna vremena prema prijedlogu ovog Pravilnika za više stajališta unutar istog mjesta ista, ne postoji potreba za drukčijom definicijom izmijenjene linije. Mogućnost sklapanja Ugovora o javnoj usluzi za prijevoz na međužupanijskim linijama dana je Zakonom, a ne Pravilnikom.
56 Savez za željeznicu I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U članku 2. u točci 9. iza riječi stajališta treba dodati "s naznakom postojećeg/mogućeg priključka na drugi model prijevoza" pa definicija „mreža linija“ u članak 2. točka 9. glasi: 9. mreža linija je pisani akt koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, naziv i broj stajališta s naznakom postojećeg/mogućeg priključka na drugi model prijevoza, vrijeme polazaka/dolazaka, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Iz predloženog teksta nije jasno na koji način i na osnovu čega bi se u ovoj fazi naznačavao priključak na drugi model prijevoza.
57 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. . U članku 2., točki 12., brisati riječi: „ ili više županija odnosno regija“. Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove i izmijenjene međužupanijske linije. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije ili samo na temelju ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika. Područje javne usluge kako je sada definirano dovest će do još većeg nereda u međužupanijskom linijskom prijevozu putnika. 2.3. U članku 2., točki 21., brisati riječi: „ te u odnosu na postojeće ugovore o javnoj usluzi“. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija odnosno regija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije kako je prethodno navedeno. Prihvaćen Prihvaćen-Čl.2. tč. 12. brisana u tekstu Pravilnika.
58 Prijevoznički obrt Josip Knežević I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U stavku 1., točki 6. brisati riječi "izmijenjena linija je i postojeća linija u kojoj se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom. Iza riječi sezonsku dodati riječi i obrnuto sa sezonske u stalnu. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen brisanje riječi u st.1.tč.6. nije prihvaćeno budući su zaštitna vremena prema prijedlogu ovog Pravilnika za više stajališta unutar istog mjesta ista, ne postoji potreba za drukčijom definicijom izmijenjene linije. Prihvaćena odredba iza riječi sezonsku dodati riječi i obrnuto sa sezonske u stalnu.
59 APP d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
60 Croatia Bus d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
61 Panturist d.d. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
62 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
63 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
64 Podravina Express Tours I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
65 Kolić Tours I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
66 Maluks Promet d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
67 Krapinsko-zagorska županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Stavak 1. - Postavlja se pitanje i način usklađivanja postojećih voznih redova (važećih na dan stupanja na snagu ZPCP) sa odredbama Pravilnika o daljinaru i najmanjem voznom vremenu (NN 57/2018) koji predviđa aplikaciju i unaprijed definirane nazive stajališta i udaljenost između njih. Podaci iz voznih redova važećih linija u jednom dijelu ne odgovaraju stvarnom stanju na terenu; naime radi "izbjegavanja" zaštitnih vremena, u postojećim linijama navedeni su različiti nazivi istih stajališta, različita udaljenosti između dva ista stajališta i slično ... stavak 3 - razmotriti mogućnost izdavanja dozvola za županijske rentabilne linije stavak 9 - iza riječi statusu gradova, dodati rijeć općina. Također konkretnije definirati minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova, općina i naselja te broju stanovnika na određenom području Primljeno na znanje Primljeno na znanje
68 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U čl. 2. toč.2. navodi se da je davatelj javne usluge nadležno upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave, Grad Zagreb ili više njih, koje sklapa ugovor o javnoj usluzi. Navedena točka je u suprotnosti s točkom 12. istog članka koja definira područje javne usluge kao područje za obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ili više županija odnosno regija putem mreže linija pod uvjetima definiranim propisom kojim se uređuje prijevoz u cestovnom prometu. Ako je područje javne usluge definirano na područje jedne županije ili više njih, a sukladno čl. 11. st. 2. ponudu za sklapanje ugovora dužno je podnijeti nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, proturječno je da se kao davatelj javne usluge u čl. 2. toč.2. navodi i tijelo lokalne samouprave. Prihvaćen Prihvaćen
69 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Prijedlog izmjene točke 1 1. aplikacija za usklađivanje voznih redova je programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja međužupanijskih i međunarodnih voznih redova, kao i izmjene važećih voznih redova, županijskih, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji. OBRAZLOŽENJE: Predlagač nije uzeo u obzir izmjenu županijskih linija do uvođenja ugovora o javnoj usluzi Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-objašnjeno u čl. 30 završne odredbe
70 Karlovačka županija I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Mišljenje/primjedba na prijedlog Članka 2. točku 1. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18), temeljem kojega se donosi predmetni Pravilnik, ne predviđa ugovor o koncesiji kao osnovu za obavljanje bilo koje vrste linijskog prijevoza putnika, pa je nejasno na koje se linije misli u dijelu „linije koje se obavljanju na temelju ugovora o koncesiji“. Mišljenje/primjedba na prijedlog Članka 2. točku 2. Komunalni prijevoz koji je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave u daljnjem tekstu Prijedloga Pravilnika nije reguliran, iako se u nekim odredbama spominje „lokalni“ prijevoz. koji termin Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18) ne poznaje. Mišljenje/primjedba na prijedlog Članka 2. točka 9. Pravilnikom je potrebno definirati minimalne standarde dostupnosti na nacionalnoj razini, što u Prijedlogu Pravilnika nije učinjeno. Mišljenje/primjedba na prijedlog Članka 2. točka 12. Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18), temeljem kojega se donosi predmetni Pravilnik, odredbom članka 33. točka 1. propisuje „Komunalni prijevoz putnika obavlja se temeljem ugovora sklopljenog između prijevoznika i jedinice lokalne samouprave na čijem se području takav prijevoz organizira i obavlja, sukladno jedinici lokalne samouprave o komunalnom prijevozu, odredbama ovog Zakona te odredbama Uredbe (EZ) br. 1370/2007.“ Obzirom na citiranu odredbu područje javne usluge može biti i područje jedinice lokalne samouprave što citiranom točkom nije predviđeno. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
71 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
72 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
73 Čazmatrans d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
74 AUTOTRANSPORT D.D. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
75 Autotransport Karlovac d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
76 Čazmatrans Vukovar d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
77 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
78 Čazmatrans Promet d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
79 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
80 Josip Karadža I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Potrebno je pojednostaviti prometno povezivanje graničnih dijelova naselja odvojenih autocestom ili željezničkom prugom kao i problem "starih" dijelova naselja gdje postojeći uzak koridor prometnica bez dugotrajnih i skupih postupaka izvlaštenja ne dozvoljava maksimalno siguran prolazak širih i dužih vozila. PRIJEDLOG TEKSTA: Članak 2. 24. županijska linija je linija na kojoj se obavlja prijevoz putnika na području iste jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba; županijska linija može prometovati bez zaustavljanja (ili uz zaustavljanje ukoliko postoji zahtjev i suglasnost druge jedinice područne - regionalne samouprave) i preko područja susjedne jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba, ako je takvo prometovanje uvjetovano cestovnom mrežom (uzak most, uzak koridor bez mogućnosti proširenja ili uz dugotrajne i skupe postupke izvlaštenja i proširenja prometnica, nedostatak okretišta na području jedne županije) ; županijska linija je i linija koja je sastavni dio mreže linija javne usluge. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Uredbom 1370/2007 ukidaju se županijske linije kao i odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18) čl. 33.
81 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Prijedlog izmjene točke 1 1. aplikacija za usklađivanje voznih redova je programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja međužupanijskih i međunarodnih voznih redova, kao i izmjene važećih voznih redova, županijskih, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji. OBRAZLOŽENJE: Predlagač nije uzeo u obzir izmjenu županijskih linija do uvođenja ugovora o javnoj usluzi Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-objašnjeno u čl. 30 završne odredbe
82 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA I. OPĆE ODREDBE, Članak 2. Vezano uz točku 2. članka 2. koja navodi da je "davatelj javne usluge nadležno upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave" ista je u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , te također i Statutom Splitsko-dalmatinske županije. Sukladno navedenim propisima opće akte kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije donosi Županijska skupština u ovom konkretnom slučaju to bi bila mreža linija, a kao izvršno tijelo po provedenoj javnoj nabavi , ugovore s odabranim izvršiteljima je ovlašten zaključivati isključivo župan. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
83 Autotrans d.d. PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
84 APP d.d. PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
85 Panturist d.d. PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
86 Meštrović prijevoz d.o.o. PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
87 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Svaka komercijalna županijska linija, tj. koja je isplativa, mora biti uključena u sustav Ugovora o javnim usluga, na način da se viškovi prihoda vraćaju Davatelju javne usluge, te da on s tim prihodima može finacirati nerentabilne linije. Ako bi se dozvolilo postojanje komercijalnih linija, potencijalni prijevoznici bi izvlačili ekstra dobit, dok bi se kroz javna sredstva pokrivali gubici na ostalim linijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
88 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA Razmotriti mogućnost usklađivanja voznih redova i za županijske komercijalne linije, te u takvom smislu ugraditi potrebne odredbe u točku II. Usklađivanje voznih redova Primljeno na znanje Primljeno na znanje
89 FlixBus CEE South d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Čl.3, st 1. - predlažemo brisanje riječi "i izmijenjene". Navedeno je izravno vezano na brisanje definicije "izmijenjenih linija" iz predmetnog pravilnika. Čl.3, st 2. - predlažemo brisanje predmetnog stavka u potpunosti. Javna usluga uređena je na području jedinica lokalne samouprave (županije), te se niti na koji način ne može proširiti na međužupanijske linije koje su dijelom slobodnog tržišnog natjecanja i imaju se usklađivati. Čl. 3, st. 4. - predlažemo provošenje postupka usklađivanja 4 puta godišnje, umjesta 2 puta kako predviđa prijedlog pravilnika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prijedlozi za st. 1. i st. 2. su prihvaćeni, dok će provođenje postupka usklađivanja ostati dva puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika
90 HGK II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu: Članak 3. Pravilnikom je potrebno propisati da se postupak usklađivanja županijskih linija i međužupanijskih linija do 100 km provodi do potpisivanja ugovora o javnoj usluzi. S tim u vezi potrebno je propisati i postupak uskađivanja županijskih linija i međužupanijskih linija duljine do 100 km, a koji se sada ne nalazi u prijedlogu Pravilnika. Vezano za usklađivanje voznih redova i javnu uslugu, iz prijedloga Pravilnika nije jasno postoji li mogućnost da na istoj liniji postoji i linija koja se obavlja na temelju dozvole i ona koja se obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi. Može li se na međužupanijskoj liniji do 100 km obavljati prijevoz na temelju dozvole i na temelju ugovora o javnoj usluzi i predlagati vozni redovi za usklađivanje. Primljeno na znanje Primljeno na znanje. Sve linije koje nisu dio javne usluge, predmet su usklađivanja.
91 Autotrans d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
92 Milan Mandičić II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Brisati stavak 2. u članku 3. Postavlja se pitanje zašto je određeno do 100 km. Zašto nije do 300 km. Na temelju čega je utvrđena ta udaljenost. Nema nikakvog smisla usklađivati nove i izmijenjene međužupanijske linije do 100 km udaljenosti kad je određeno da se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Po tome nema niti smisla uopće usklađivati nove međužupanijske linije. Obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području više županija treba biti samo na temelju dozvola za međužupanijske linije. Područje javne usluge treba biti samo obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, temeljem članka 33. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) međužupanijske linije do 100 km mogu biti dio javne usluge ako se temeljem analize pokaže da su takve nužne za odvijanje dnevnih migracija ili uvjetovane geografskim položajem
93 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Članak 3., stavak 2., brisati. To zbog toga što nema smisla usklađivati nove i izmijenjene međužupanijske linije do 100 kilometara udaljenosti kad se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, temeljem članka 33. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) međužupanijske linije do 100 km mogu biti dio javne usluge ako se temeljem analize pokaže da su takve nužne za odvijanje dnevnih migracija ili uvjetovane geografskim položajem
94 Prijevoznički obrt Josip Knežević II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U stavku 2. umjesto 100 km pisati 60 km. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, temeljem članka 33. stavka 6. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (»Narodne novine«, broj 41/18) međužupanijske linije do 100 km mogu biti dio javne usluge ako se temeljem analize pokaže da su takve nužne za odvijanje dnevnih migracija ili uvjetovane geografskim položajem
95 APP d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
96 Šibensko-kninska županija II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Članak 3. Kako se na međužupanijskim linijama čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja, nema potrebe za korištenjem zaštitnih vremena, jer na taj način gubi se pravednost kod tržišnog natjecanja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, usklađuje se i međužupanijska linija ako nije predmet Ugovora o javnoj usluzi.
97 Croatia Bus d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
98 Panturist d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
99 Meštrović prijevoz d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
100 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
101 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
102 Podravina Express Tours II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
103 Kolić Tours II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
104 Maluks Promet d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
105 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Stavak 1. i 2. zamijeniti sa: 1) Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove međužupanijske vozne redove čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru prelazi 100 km kao i izmijenjene međužupanijske linije na kojima se mijenja vrijeme polaska odnosno dolaska, povećava broj stajališta, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska te za postojeće linije u kojim se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom (2) Postupak usklađivanja voznih redova provodi se i za nove i izmijenjene vozne redove za međunarodne linije za treće države OBRAZLOŽENJE : Članak 3. je potrebno izmijeniti po predloženom, jer stavak (2) iz Pravilnika definira materiju koja je pripadajuća u stavku (1) te je isto tako i predloženo i smatramo da bi sve međužupanijske čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km morale ući u ugovor o javnoj usluzi, a nije u suprotnosti sa ZCPC Također smatramo da je potrebno usklađivati i međužupanijske linije na kojima se povećava broj stajališta, jer je to definitivno povećanje prava po voznom redu i velika mogućnost ulaska u zaštitno vrijeme drugog voznog reda. Predložena izmjena stavka (2) je samo promjena u jasnom definiranju navedenog, a što je bilo predviđeno Pravilnikom u stavku (1) U stavku 3. riječ "stavka 1." zamijeniti sa "stavka 1. i 2." U stavku 4. riječ "dva puta" zamijeniti s "jednom godišnje" OBRAZLOŽENJE: Jednom godišnje je dovoljno usklađivati međužupanijske i međunarodne linije za treće zemlje jer je postojeći broj linija zadovoljavajući za većinu prijevoznih potreba. (Zbog tog razloga je i bilo odgađano usklađivanje voznih redova 2018/2019). Usklađivanje voznih redova dva puta godišnje iziskuje ogromna financijska izdavanja što većina prijevoznika ne može podnijeti, a povećava se broj spajanih linija (jer su direktne na svim važnijim destinacijama već usklađene, a u prijedlogu zaštitnih vremena nema izmjena tko da bez spojeva ništa zanimljivo i ekonomski isplativo se ne može uskladiti prvenstveno Slavonija i Dalmacija) i samim time pada kvaliteta prijevoza jer se uvode damping cijene i stvara nelojalna konkurencija prijevoznicima (paralelna mreža spajanih linija) koji godinama imaju važeće dozvole (bez spajanih linija). Usklađivanje voznih redova dva puta godišnje iziskuje dodatna financijska izdavanja, a neće se time postići nikakvi pozitivni efekti na tržištu s obzirom na već sada veliki broj linija i čak prekomjernu pokrivenost tržišta i stvarnih potreba. Ne treba zaboraviti prethodna usklađivanja i razna spajanja koja dovode do dampinga i upitnosti održavanja i postojećih linija s obzirom da demografsku sliku u RH. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen- st.2. je brisan, dok će provođenje postupka usklađivanja ostati dva puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika
106 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
107 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
108 Čazmatrans d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
109 AUTOTRANSPORT D.D. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
110 Autotransport Karlovac d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
111 Čazmatrans Vukovar d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
112 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
113 Čazmatrans Promet d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
114 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
115 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Prijedlog koje su određene županije predložile, tj. potpuna liberalizacija se može ostvariti tek kada domaći prijevoznici budu u jednakoj poziciji kao i direktna konkurencija u EU. Trenutno naši susjedi u EU npr. Slovenci, imaju model ugovora o javnoj usluzi, tj. rentabilno posluju na području svih javnih linija, te ne ostvaruju gubitke i kao takvi su konkurentniji od hrvatskih prijevoznika koji danas održavaju linije lokalnog karaktera (županijske i dio međužupanijskih). Potrebno je barem pet godina da naši prijevoznici se stabiliziraju (nakon potpisa ugovora o javnim uslugama), da mogu normalizirati poslovanje, zadržati vozače (i vratiti one koji su otišli u npr. Sloveniju) da bi bili konkurentni i u stanju dobiti poslove u Hrvatskoj. Liberalizacija na način kako to županije očekuju će uzrokovati kolaps cijelog prijevozničkog sektora, osim dijela koji se nije bavio javnim linijama, tj. preko 80% prijevoznika će bankrotirati a na njihovo mjesto će doći stranci, te će svi prihodi i dobit biti u proračunima drugih država, a naši radnici će se iseliti, naši poduzetnici propasti. Ako bi se krenulo u ovom smjeru, prijevoznici će podići tužbe protiv svih javnih struktura jer su primorani održavati vozne redove (sukladno dozvolama), makar su nerentabilni a sve u cilju da naši građani imaju javni prijevoz. Situacija je vrlo ozbiljna i potrebna je suradnja županija, a ne da sutra svi stanemo jer jednostavno ne možemo pokrivati troškove. Primljeno na znanje Primljeno na znanje, Pravilnik će biti usklađen sa Uredbom 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 (SL L 315, 3. 12. 2007.) kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (Tekst značajan za EGP ) (SL L 354, 23.12.2016.)
116 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. Stavak 1. i 2. zamijeniti sa: 1) Postupak usklađivanja voznih redova provodi se za nove međužupanijske vozne redove čija duljina u jednom smjeru prema daljinaru prelazi 100 km kao i izmijenjene međužupanijske linije na kojima se mijenja vrijeme polaska odnosno dolaska, povećava broj stajališta, mijenja itinerar bez promjene vremena polaska te za postojeće linije u kojim se mijenjaju stajališta unutar istog mjesta i vremena polazaka unutar zaštitnog vremena propisanog ovim Pravilnikom (2) Postupak usklađivanja voznih redova provodi se i za nove i izmijenjene vozne redove za međunarodne linije za treće države OBRAZLOŽENJE : Članak 3. je potrebno izmijeniti po predloženom, jer stavak (2) iz Pravilnika definira materiju koja je pripadajuća u stavku (1) te je isto tako i predloženo i smatramo da bi sve međužupanijske čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km morale ući u ugovor o javnoj usluzi, a nije u suprotnosti sa ZCPC Također smatramo da je potrebno usklađivati i međužupanijske linije na kojima se povećava broj stajališta, jer je to definitivno povećanje prava po voznom redu i velika mogućnost ulaska u zaštitno vrijeme drugog voznog reda. Predložena izmjena stavka (2) je samo promjena u jasnom definiranju navedenog, a što je bilo predviđeno Pravilnikom u stavku (1) U stavku 3. riječ "stavka 1." zamijeniti sa "stavka 1. i 2." U stavku 4. riječ "dva puta" zamijeniti s "jednom godišnje" OBRAZLOŽENJE: Jednom godišnje je dovoljno usklađivati međužupanijske i međunarodne linije za treće zemlje jer je postojeći broj linija zadovoljavajući za većinu prijevoznih potreba. (Zbog tog razloga je i bilo odgađano usklađivanje voznih redova 2018/2019). Usklađivanje voznih redova dva puta godišnje iziskuje ogromna financijska izdavanja što većina prijevoznika ne može podnijeti, a povećava se broj spajanih linija (jer su direktne na svim važnijim destinacijama već usklađene, a u prijedlogu zaštitnih vremena nema izmjena tko da bez spojeva ništa zanimljivo i ekonomski isplativo se ne može uskladiti prvenstveno Slavonija i Dalmacija) i samim time pada kvaliteta prijevoza jer se uvode damping cijene i stvara nelojalna konkurencija prijevoznicima (paralelna mreža spajanih linija) koji godinama imaju važeće dozvole (bez spajanih linija). Usklađivanje voznih redova dva puta godišnje iziskuje dodatna financijska izdavanja, a neće se time postići nikakvi pozitivni efekti na tržištu s obzirom na već sada veliki broj linija i čak prekomjernu pokrivenost tržišta i stvarnih potreba. Ne treba zaboraviti prethodna usklađivanja i razna spajanja koja dovode do dampinga i upitnosti održavanja i postojećih linija s obzirom da demografsku sliku u RH. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen- st.2. je brisan, dok će provođenje postupka usklađivanja ostati dva puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika
117 Varaždinska županija II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. ČL. 3. - STAVAK 1. Budući da se lokalni (i prigradski) javni prijevoz treba nadalje obavljati putem ugovora o javnoj obavezi (PSO ugovora), a sukladno uredbama 1370/2007 i dopuni 2016/2338, vozni redovi na međužupanijskoj (regionalnoj) razini (osim onog dijela tog prijevoza koji je također pokriven PSO ugovorima) i na međunarodnoj razini ne bi se trebali usklađivati. Odnosno, ne postoji društvena, ekonomska niti zakonska osnova da bi se u tom segmentu prijevoza putnika trebala koristiti niti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti niti usklađivanja kao takvoga. Potrebe prijevoznika da kvalitetno uspostave veze prema drugim prijevozima u drugom modu i/ili drugoj zemlji uvelike su ugrožene zaštitnim vremenima. To je protivno pravilima pravednog tržišnog natjecanja i sve legislative koja ide u tom smjeru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
118 Ante Klečina II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 3. ČL. 3. - STAVAK 1. Budući da se lokalni (i prigradski) javni prijevoz treba nadalje obavljati putem ugovora o javnoj obavezi (PSO ugovora), a sukladno uredbama 1370/2007 i dopuni 2016/2338, vozni redovi na međužupanijskoj (regionalnoj) razini (osim onog dijela tog prijevoza koji je također pokriven PSO ugovorima) i na međunarodnoj razini ne bi se trebali usklađivati. Odnosno, ne postoji društvena, ekonomska niti zakonska osnova da bi se u tom segmentu prijevoza putnika trebala koristiti niti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti niti usklađivanja kao takvoga. Potrebe prijevoznika da kvalitetno uspostave veze prema drugim prijevozima u drugom modu i/ili drugoj zemlji uvelike su ugrožene zaštitnim vremenima. To je protivno pravilima pravednog tržišnog natjecanja i sve legislative koja ide u tom smjeru. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
119 FlixBus CEE South d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 4. Čl. 4, st. 1. - predlažemo brisanje teksta "...stalna ili sezonska, odnosno..." Čl. 4., st. 5. - predlažemo brisanje u potpunosti. Zašto ograničavati mrežu međužupanijskim ili međunarodnih linija na polazak i povratak po istom itineraru? Brisanjem navedenog stavka omogućava se postavljanje i registriranje linija različitim itinerarima u polasku i povratku. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-jer je isti definiran odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN br. 41/18)
120 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 4. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
121 FlixBus CEE South d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Predlažemo izmjenu čl.5 predloženog pravilnika, sukladno dostavljenom prijedlogu izmijene članka 3. st. 4 o provođenju postupka usklađivanja 4 puta godišnje, te uvođenje 4 roka godišnje za zaprimanje prijedloga voznih redova. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-provođenje postupka usklađivanja ostati će dva puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika
122 HGK II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 5. stavak 1., 3. i 4. Smanjen je broj vremenskih razdoblja usklađivanja sa predloženih četiri puta godišnje na samo dva, što će negativno utjecati na mogućnost dobivanja novih voznih redova prijevoznika. Postavlja se pitanje opravdanosti davanja prigovora na izvješće, odnosno status usklađenosti. Predviđeno je da se postupak usklađivanja provodi putem elektroničke aplikacije u kojoj su zadani parametri za usklađivanje koji su poznati prilikom podnošenja zahtjeva za usklađivanje i koji su jednaki za sve prijevoznike. Postavlja se pitanje na što se konkretno omogućuje podnošenje prigovora i kako se isti riješava, što je s odlukom o prigovoru, suspendiraju li prigovori usklađene vozne redove i koji je daljnji postupak ? Prema prijedlogu Pravilnika, svrha aplikacije bila bi svedena uglavnom na evidenciju linija i predaju voznih redova na usklađivanje, a njena svrhovitost u postupku usklađivanja, odnosno daljnjem postupku je upitna. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
123 Autotrans d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
124 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Članak 5., stavak 3., umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izvješće će se objavljivati na web stranici.
125 Prijevoznički obrt Josip Knežević II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U stavku 3. umjesto riječi "objave" upisati riječ "dostave". Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izvješće će se objavljivati na web stranici.
126 APP d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
127 Croatia Bus d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
128 Panturist d.d. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
129 Meštrović prijevoz d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
130 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika kod izmjene čl. 5. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
131 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
132 Podravina Express Tours II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
133 Kolić Tours II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
134 Maluks Promet d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
135 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Stavak 1.zamijeniti sa: "Vozni redovi zaprimljeni do 30.travnja osklađuju se od 01.do 15.svibnja" OBRAZLOŽENJE: Potrebno zamijeniti radi usklađenja s prethodnim člankom Stavak 2. zamijeniti sa: (2) Po završetku roka predaje voznih redova na usklađivanje, isti moraju biti vidljivi svim registriranim korisnicima aplikacije, s naznačenim statusom usklađenosti (usklađen/neusklađen). OBRAZLOŽENJE: Neophodna je transparentnost i jasno vidljivo svim podnositeljima zahtjeva i korisnicima aplikacije U stavku 3. iza riječi "komori" dodati "elektroničkim putem" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen- vezano za zamjenu st.1. isto nije prihvaćeno iz razloga što se usklađivanje provodi 2 puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika, a ostali prijedlozi su prihvaćeni i ugrađeni u tekst Pravilnika.
136 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
137 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
138 Čazmatrans d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
139 AUTOTRANSPORT D.D. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
140 Autotransport Karlovac d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
141 Čazmatrans Vukovar d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
142 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
143 Čazmatrans Promet d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
144 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
145 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 5. Stavak 1.zamijeniti sa: "Vozni redovi zaprimljeni do 30.travnja osklađuju se od 01.do 15.svibnja" OBRAZLOŽENJE: Potrebno zamijeniti radi usklađenja s prethodnim člankom Stavak 2. zamijeniti sa: (2) Po završetku roka predaje voznih redova na usklađivanje, isti moraju biti vidljivi svim registriranim korisnicima aplikacije, s naznačenim statusom usklađenosti (usklađen/neusklađen). OBRAZLOŽENJE: Neophodna je transparentnost i jasno vidljivo svim podnositeljima zahtjeva i korisnicima aplikacije U stavku 3. iza riječi "komori" dodati "elektroničkim putem" Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen- vezano za zamjenu st.1. isto nije prihvaćeno iz razloga što se usklađivanje provodi 2 puta godišnje radi smanjenja troškova poslovanja prijevoznika, a ostali prijedlozi su prihvaćeni i ugrađeni u tekst Pravilnika.
146 FlixBus CEE South d.o.o. II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 6. Predlažemo izmjenu čl. 6 i smanjenje naknada kako slijedi: "Članak 6. (1) Za usklađivanje novih voznih redova za županijske linije prijevoznik je dužan uplatiti županijskoj komori nepovratnu naknadu u iznosu 100 kuna kuna, po polasku. (2) Za usklađivanje novih voznih redova za međužupanijske i međunarodne linije za treće države prijevoznik je dužan uplatiti Hrvatskoj gospodarskoj komori nepovratnu naknadu u iznosu 200 kuna po polasku. (4) Prijevoznik je dužan, uz prijedlog voznog reda za usklađivanje, priložiti dokaz o uplati naknade iz stavka 1. i 2. ovoga članka. (5) Sredstva prikupljena od naknada iz stavaka 1. i 2. ovoga članka namjenski će se utrošiti za troškove usklađivanja, rad Povjerenstva i unapređenje djelatnosti prijevoza putnika. (6) Hrvatska gospodarska komora će jednom godišnje objaviti na svojoj web stranici izvješće o prikupljenim i utrošenim sredstvima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka za proteklu godinu." Nije prihvaćen Nije prihvaćen- sredstva od naknada se namjenski troše i za održavanje aplikacije za usklađivanje voznih redova te za poboljšavanje info sustava
147 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec II. USKLAĐIVANJE VOZNIH REDOVA, Članak 6. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
148 FlixBus CEE South d.o.o. Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. Predlažemo izmjenu čl. 7. kako slijedi: "Članak 7. (1) U postupku usklađivanja voznih redova, u obzir se uzima vremenski razmak zaštite polazaka za dva najudaljenija zajednička stajališta. Taj vremenski razmak zaštite polazaka primjenjuje se i za sva druga zajednička stajališta. (2) Ako je u postupku usklađivanja vozni red za liniju koja ima više polazaka, a postoji opravdani prigovor na jedan od polazaka, usklađuju se svi polasci, osim polaska za koji postoji opravdan prigovor. (3) Ako je u postupku usklađivanja vozni red za liniju koja ima različito razdoblje održavanja ili učestalost održavanja u odnosu na vozni red postojeće linije kojim se prigovara, takav vozni red se može uskladiti. (4) Ako je u postupku usklađivanja vozni red na liniji na kojoj se koriste trajektne luke, iste je potrebno navesti u napomeni, ali se ne smatraju stajalištem i ne mogu se osporavati stajalištima navedenim u istom mjestu, u voznom redu postojećih ili novopredloženih linija. (5) Ako je u postupku usklađivanja vozni red koji u istom mjestu ima dva ili više autobusna kolodvora odnosno stajališta, primjenjuje se propisani vremenski razmak zaštite polazaka za to mjesto. (6) Ako su u postupku usklađivanja voznih redova dva vozna reda koja imaju dva zajednička stajališta, a prometuju različitim itinerarima, primjenjuje se vremenski razmak zaštite polazaka za kraću relaciju između ta dva stajališta. (7) U postupku usklađivanja novih voznih redova na međunarodnim linijama za treće države prihvaća se zadržavanje na pojedinim stajalištima u trajanju do 30 minuta, a na međužupanijskim i županijskim linijama do 15 minuta." Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz predloženog teksta nije jasno na koji način i na osnovu čega bi se u ovoj fazi naznačavao priključak na drugi model prijevoza
149 HGK Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 7. stavak 2. i stavak 8. Odredbe stavka 2. i stavka 8. su nejasne. Nije razvidno koja linija ima prednost kod usklađivanja, izmijenjena uz suglasnost ili nova ? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
150 Milan Mandičić Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. U stavku 2. iza riječi "za" dodati riječi "novu ili izmijenjenu". Postavlja se pitanje iz kojeg se razloga više ne dozvoljava uskladiti vozni red za novu liniju za koji postoji opravdani prigovor s jednim ili više voznih redova postojećih linija ako je dobivena suglasnost svih zainteresiranih prijevoznika. Prihvaćen Prihvaćen
151 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. Članak 7., stavak 2., iza riječi „za“ dodati riječi „novu ili izmijenjenu“. Prihvaćen Prihvaćen
152 Prijevoznički obrt Josip Knežević Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. U stavku 2. iza riječi "za" dodati riječi "novu ili izmijenjenu" kako je bilo i do sada u Pravilniku. Prihvaćen Prihvaćen
153 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec Mjerila za odlučivanje u postupku usklađivanja, Članak 7. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
154 Milan Mandičić Međužupanijske linije, Članak 8. U stavku 5. umjesto riječi "postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost" upisati riječi "dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti" jer nema smisla gubiti vrijeme unaprijed tražeći suglasnosti po jedinicama područne (regionalne) samouprave dok se ne provede postupak usklađivanja i vozni redovi ne usklade. Dodati novi stavak 6. Ako jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za suglasnost iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna odnosno suglasan sa zahtjevom. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz jedinice lokalne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju, te u sklopu Ugovora o javnoj usluzi temeljem Uredbe 1370/2007 EZ odlučuju koja stajališta ne ulaze u mrežu linija i za kojima postoji potreba.
155 Milan Mandičić Međužupanijske linije, Članak 8. U stavku 1. vratiti zaštitna vremena kao i do sada u postojećem Pravilniku. Dodati: do 50 km udaljenosti vremenski razmak zaštite od 30 minuta. Umjesto do 100 km udaljenosti upisati 51-100 km. Određeno je da je područje javne usluge ne samo obavljanje prijevoza u linijskom prijevozu na području samo jedne županije nego i na području više županija (međužupanijske linije) odnosno regija putem mreže linija. Također je određeno da se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija je duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Kada još k gore navedenom dodamo za međužupanijske linije i povećanje vremenskog razmaka zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 km sa 30 minuta na 45 minuta (jer stoji da je sada najmanja vremenska razlika od 45 minuta za dužinu linije do 100 km) onda se je totalno spriječio pristup tržištu međužupanijskog linijskog prijevoza putnika pa će zbog toga biti obaviještena Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz razloga što je prema Zakonu predviđena mogućnost uključivanja međužupanijskih linija do 100 km u ugovore o javnoj usluzi.
156 FlixBus CEE South d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. Predlažemo izmijenu čl. 8. kako slijedi: "Zaštitna vremena za usklađivanje voznih redova Članak 8. (1) Pri usklađivanju voznih redova na međužupanijskim linijama primjenjuje se vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka od 30 minuta prije i poslije u odnosu na vozne redove postojećih linija . Pri usklađivanju voznih redova na međunarodnim linijama primjenjuje se vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka od 30 minuta prije i poslije u odnosu na vozne redove postojećih (2) Vozni red za novu ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, a vremenski razmak je veći od najmanje vremenske razlike naveden u stavku 1. ovog članka. (3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu liniju , koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji ili podnositelj zahtjeva izbriše zajedničko stajalište koje se nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovog članka. (4) Voznim redovima županijskih linija mogu se osporavati samo županijske linije, međužupanijskim voznim redovima, samo međužupanijske linije, a međunarodnim voznim redovima samo međunarodne linije za treće države. (5) Prijedlozi voznih redova novih linija ne mogu se osporavati voznim redovima postojećih linija koje se ne održavaju. (6) Vozni red novopredložene putničke županijske linije mora sadržavati najmanje tri mjesta stajališta u minimalno dvije jedinice lokalne samouprave prema itinereru linije. Početno i završno stajalište na novopredloženom voznom redu može biti u naseljima, općinskim sjedištima i gradovima. (7) Vozni red novopredložene putničke međužupanijske linije, mora sadržavati najmanje tri stajališta u minimalno tri jedinice lokalne samouprave, prema itinereru linije. Početno i završno stajalište mora biti u općinskim sjedištima i gradovima, a izuzetno može biti u naseljima ako prema itinereru prolazi općinskim središtem odnosno gradom, čiji je sastavni dio. (8) Ako su u voznom redu nove putničke županijske linije navedena stajališta na području jedne jedinice lokalne samouprave u kojoj je organiziran lokalni linijski prijevoz putnika, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti te jedinice lokalne samouprave na čijem području linija ima stajališta. Jedinica lokalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva ili se izdaje dozvola na kojoj je naznačena zabrana prijevoza putnika između tih stajališta. (9) Ako su u voznom redu putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljenim mjestima u kojima je organiziran županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti županije na čijem području linija ima stajališta. Jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva ili se izdaje dozvola na kojoj je naznačena zabrana prijevoza putnika između tih stajališta." Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz razloga što se prema prijedlogu ovog Pravilnika postupak usklađivanja voznih redova provodi putem aplikacije za usklađivanje čime sam postupak je ubrzan i pojednostavljen, te iz razloga što je prema Zakonu predviđena mogućnost uključivanja međužupanijskih linija do 100 km u ugovore o javnoj usluzi temeljem Uredbe 1370/2007 EZ
157 HGK Međužupanijske linije, Članak 8. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 8. stavak 1. Predlažemo propisati zaštitno vrijeme i za relacije do 50 km tako da tabela iz stavka 1. glasi: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 50 30 51 do 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-iz razloga što je prema Zakonu predviđena mogućnost uključivanja međužupanijskih linija do 100 km u ugovore o javnoj usluzi.Usvojen je zahtjev zaštitnog vremena od 120 minuta u razredu preko 400 kilometara dužina linije kao i do 50 30 51 do 100 45 101 – 200 60 201 – 400
158 Autotrans d.d. Međužupanijske linije, Članak 8. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
159 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika Međužupanijske linije, Članak 8. Članak 8. Međužupanijske linije Članak 8. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 Kako je bilo i do sada u postojećem Pravilniku: Dodati: do 50 km 30 minuta Umjesto do 100 km upisati 51 – 100 km. Povećao se vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta jer stoji da je sada najmanja vremenska razlika od 45 minuta za dužinu linije do 100 kilometara. Povećanje područja javne usluge sa obavljanja prijevoza u linijskom prijevozu na području jedne županije ( županijske linije ) na obavljanje prijevoza na području više županija odnosno regija ( međužupanijske linije ) putem mreže linija. Zatim je određeno da se za nove i izmijenjene međužupanijske linije čija duljina u jednom smjeru ne prelazi 100 km i koje su dio ugovora o javnoj usluzi ne provodi postupak usklađivanja. Kad još k tome dodamo za međužupanijske linije i povećanje vremenskog razmaka zaštite polazaka/dolazaka na udaljenosti do 50 kilometara sa 30 minuta na 45 minuta onda se je postigao spriječen pristup tržištu međužupanijskog linijskog prijevoza putnika. (1) Pri usklađivanju voznih redova za međužupanijske linije primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međužupanijskih linija ili vozne redove izmijenjenih ili novopredloženih linija: Dužina linije, odnosno relacije između dva najudaljenija zajednička stajališta Najmanja vremenska razlika u minutama km prije/poslije do 50 30 51 – 100 45 101 – 200 60 201 – 400 90 preko 400 120 (3) Voznim redovima međužupanijskih linija mogu se osporavati samo vozni redovi međužupanijskih linija. A što je sa odnosom na postojeće ugovore o javnoj usluzi (članak 2. stavak 1. točka 21.)? (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Umjesto riječi „postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda priložio i suglasnost“ upisati riječi „dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti“. Nema smisla gubiti vrijeme unaprijed tražeći suglasnosti po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu dok se ne provede postupak usklađivanja i vozni redovi ne usklade. (5) Ako su u voznom redu nove putničke međužupanijske linije navedena stajališta u naseljima na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba u kojoj se županijski odnosno lokalni linijski prijevoz putnika obavlja na temelju ugovora o javnoj usluzi, dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na čijem području linija ima stajališta. Dodati novi stavak (6) Ako jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za suglasnost iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna odnosno suglasan sa zahtjevom. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-iz razloga što je prema Zakonu predviđena mogućnost uključivanja međužupanijskih linija do 100 km u ugovore o javnoj usluzi.Usvojen je zahtjev zaštitnog vremena od 120 minuta u razredu preko 400 kilometara dužina linije kao i do 50 30 51 do 100 45 101 – 200 60 201 – 400. Sve ostalo je regulirano Ugovorom o javnoj usluzi temeljem Uredbe 1370/2007 EZ jer jedinice lokalne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju, te u sklopu Ugovora o javnoj usluzi temeljem Uredbe 1370/2007 EZ odlučuju koja stajališta ne ulaze u mrežu linija i za kojima postoji potreba.
160 Prijevoznički obrt Josip Knežević Međužupanijske linije, Članak 8. U stavku 1. vratiti zaštitno vrijeme kao i do sada u Pravilniku: - do 50 km - 30 minuta - do 100 km - 45 minuta Povećanjem vremenskog razmaka zaštite polazaka / dolazaka sprječava se pristup tržištu međužupanijskog linijskog prijevoza putnika. U stavku 5. umjesto riječi "postupak usklađivanja voznih redova može se provesti ako je prijevoznik uz zahtjev za usklađivanje voznog reda predložio i suglasnost " upisati riječi "dozvola se može izdati nakon pribavljene suglasnosti." Nema smisla gubiti vrijeme unaprijed tražeći suglasnosti po jedinicama područne (regionalne) samouprave i Gradu Zagrebu dok se ne provede postupak usklađivanja i vozni redovi ne usklade. Dodati novi stavak (6) Ako jedinica područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb u roku od 15 dana od dana primitka zahtjeva za suglasnost iz stavka 5. ovoga članka ne dostavi odgovor, smatra se da je suglasna odnosno suglasan sa zahtjevom. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz razloga što je prema Zakonu predviđena mogućnost uključivanja međužupanijskih linija do 100 km u ugovore o javnoj usluzi, a u odnosu na pribavljanje suglasnosti razloga neprihvaćanja je što se prema prijedlogu ovog Pravilnika postupak usklađivanja voznih redova provodi putem aplikacije za usklađivanje čime sam postupak je ubrzan i pojednostavljen. Jedinice lokalne (regionalne) samouprave samostalno odlučuju, te u sklopu Ugovora o javnoj usluzi temeljem Uredbe 1370/2007 EZ odlučuju koja stajališta ne ulaze u mrežu linija i za kojima postoji potreba
161 APP d.d. Međužupanijske linije, Članak 8. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
162 Šibensko-kninska županija Međužupanijske linije, Članak 8. Članak 8. Nema potrebe za ograničenjem kao što su zaštitna vremena, jer na način nema „zdrave“ konkurencije, pojedini prijevoznici zauzmu udarne termine i na taj način onemoguće ulazak konkurencije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
163 Croatia Bus d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
164 Panturist d.d. Međužupanijske linije, Članak 8. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
165 Meštrović prijevoz d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
166 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
167 Podravina Express Tours Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
168 Kolić Tours Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
169 Maluks Promet d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
170 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U stavku 1. iza riječi "izmijenjenih ili" dodati riječ "između" OBRAZLOŽENJE : Potrebno dodati riječ „između“ radi jasnog stava da se i novopredložene linije međusobno usklađuju te izmijeniti tablicu kako slijedi: - do 200 km 90 min - od 201 do 400 km 120 min preko 400 km 150 min OBRAZLOŽENJE : Zbog udaljenosti „pokrivanja javne usluge linija i međužupanijskim linijama do 100 km kao i mogućnost organizacije zajedničke javne usluge javne u više regionalnih uprava, potrebno je povećati zaštitna vremena. Ujedno je na tržištu veliki broj postojećih međužupanijskih linija koje zadovoljavaju potrebe korisnika na dugim relacijama U stavku 2. brisati riječ "ili izmijenjenu"; iza "u odnosu na vozni red" dodati "nove, izmijenjene ili" te iza "postojeće međužupanijske linije" dodati "odnosno izmijen jenu u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije. OBRAZLOŽENJE: cijeli stavak treba jasno i nedvosmisleno upućivati da se usklađuju i nove linije s novim Iza stavka 2. dodatistavak: 2a) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji. OBRAZLOŽENJE : Ostaviti mogućnost da podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika postojeće linije, ukoliko to istom ne smeta U stavku 4. dodati rečenicu: "Početno i završno stajalište mora biti u općinskim sjedištima i gradovima, a izuzetno može biti u naseljima ako prema itinereru prolazi općinskim središtem odnosno gradom, čiji je sastavni dio." OBRAZLOŽENJE : Potrebno jasnije definirati pojam „putničke linije“, jer može dovesti do različitih tumačenja pri podnošenju zahtjeva novih voznih redova putničkih linija i određenih prijepora kod podnositelja zahtjeva, te različita tumačenja kod prigovaranja zainteresiranih prijevoznika. Osim toga dosadašnji način predlaganja putničke linije pokazao se dobar i nedvosmislen pa nije potrebno mijenjati U stavku 5. dodati rečenicu: Jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva OBRAZLOŽENJE : Potrebno je da Jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave ima zadani rok i obvezu za odgovorom, jer se dešavalo da se iste „ogluše“ na zahtjeve prijevoznika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Izmjena stavka 1. i 2., 3 (2a) prihvaćena. Prihvaćeno u stavku 6. dodati rečenicu: Jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva. U st. 4. nije prihvaćeno traženo dodavanje jer smatramo da je napisano određenje u suglasju sa duhom pravilnika i zakona
171 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
172 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
173 Čazmatrans d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
174 AUTOTRANSPORT D.D. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
175 Autotransport Karlovac d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
176 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
177 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
178 Čazmatrans Promet d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
179 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Međužupanijske linije, Članak 8. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
180 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA Međužupanijske linije, Članak 8. Netočan je komentar županija da ne postoji društvena i ekonomska potreba, budući su hrvatski prijevoznici dio hrvatskog društva i gospodarstva. Kao što je već komentirano u Članku 3. stavak 1., način na koji županije razmišljaju vodi propasti hrvatskog poduzetništva u ovoj djelatnosti i iseljavanju hrvatskih radnika. Hrvatska poduzeća koja godinama održavaju linije na svoj trošak, posebno zadnjih godina, bez zarade i s ogromnim gubicima, bi trebala propasti, da bi na njihovo mjesto došli svi oni koji taj posao nisu obavljali ili koji su u inozemstvu s normalnim javnim ugovorima (dobiveni po principu zatvorenog natječaja/dogovora), te koji su sada konkurentniji iz tog razloga. Ovo je društveno neprihvatljivo i štetno za hrvatsko poduzetništvo kao takvo. Ako ćemo puniti tuđe proračune sa uslugama na hrvatskom teritoriju, od čega će naša djeca živjeti, a naša država prosperirati? Molimo da sva javna uprava bude svjesna da liberalizacija u ovom trenutku je bankrot hrvatskog autobusnog prijevozništva u većini, tj. da će manji dio prijevoznika preživjeti, ali da će najveći dio tržišta preuzeti stranci koji imaju godinama uređenu situaciju i samo čekaju da im se tržište otvori. Potrebno je prvo da se stvore isti uvjeti kakve imaju ostali prijevoznici u EU da bi bili spremni i konkurentni na tržištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
181 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA Međužupanijske linije, Članak 8. U stavku 1. iza riječi "izmijenjenih ili" dodati riječ "između" OBRAZLOŽENJE : Potrebno dodati riječ „između“ radi jasnog stava da se i novopredložene linije međusobno usklađuju te izmijeniti tablicu kako slijedi: - do 200 km 90 min - od 201 do 400 km 120 min preko 400 km 150 min OBRAZLOŽENJE : Zbog udaljenosti „pokrivanja javne usluge linija i međužupanijskim linijama do 100 km kao i mogućnost organizacije zajedničke javne usluge javne u više regionalnih uprava, potrebno je povećati zaštitna vremena. Ujedno je na tržištu veliki broj postojećih međužupanijskih linija koje zadovoljavaju potrebe korisnika na dugim relacijama U stavku 2. brisati riječ "ili izmijenjenu"; iza "u odnosu na vozni red" dodati "nove, izmijenjene ili" te iza "postojeće međužupanijske linije" dodati "odnosno izmijen jenu u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije. OBRAZLOŽENJE: cijeli stavak treba jasno i nedvosmisleno upućivati da se usklađuju i nove linije s novim Iza stavka 2. dodatistavak: 2a) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji. OBRAZLOŽENJE : Ostaviti mogućnost da podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika postojeće linije, ukoliko to istom ne smeta U stavku 4. dodati rečenicu: "Početno i završno stajalište mora biti u općinskim sjedištima i gradovima, a izuzetno može biti u naseljima ako prema itinereru prolazi općinskim središtem odnosno gradom, čiji je sastavni dio." OBRAZLOŽENJE : Potrebno jasnije definirati pojam „putniče linije“, jer može dovesti do različitih tumačenja pri podnošenju zahtjeva novih voznih redova putničkih linija i određenih prijepora kod podnositelja zahtjeva, te različita tumačenja kod prigovaranja zainteresiranih prijevoznika. Osim toga dosadašnji način predlaganja putničke linije pokazao se dobar i nedvosmislen pa nije potrebno mijenjati U stavku 5. dodati rečenicu: Jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva OBRAZLOŽENJE : Potrebno je da Jedinica lokalne odnosno regionalne samouprave ima zadani rok i obvezu za odgovorom, jer se dešavalo da se iste „ogluše“ na zahtjeve prijevoznika. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Izmjena stavka 1. i 2., 3 (2a) prihvaćena. Prihvaćeno u stavku 6. dodati rečenicu: Jedinica lokalne, odnosno regionalne samouprave mora u roku od 15 dana dostaviti odgovor od dana primitka zahtjeva. U st. 4. nije prihvaćeno traženo dodavanje jer smatramo da je napisano određenje u suglasju sa duhom pravilnika i zakona
182 Varaždinska županija Međužupanijske linije, Članak 8. ČL. 8. - STAVAK 1. Ne postoji društvena i ekonomska potreba, niti zakonska osnova da bi se u ovom segmentu prijevoza putnika (međužupanijskom, a koji nije reguliran ugovorima o javnoj obavezi) trebala koristiti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti usklađivanja na osnovi zaštitnih vremena. Proces usklađivanja voznih redova bi trebao biti sveden na proces evidentiranja, tj. proces stvaranje baze podataka o linijama i proces izdavanja valjanih zakonskih dokumenata. Također, nadležno tijelo koje se do sada bavilo usklađivanjem na temelju voznih vremena (npr. Hrvatska gospodarska komora) trebalo bi preuzeti ovlasti nadzora da li su predani prijedlozi voznih redova od strane prijevoznika u skladu sa: službenim daljinarom, službeno utvrđenim voznim vremenima te da li su u vozne redove unesena službena stajališta utvrđena u bazi (registru) stajališta na teritoriju Republike Hrvatske. Zaštitna vremena onemogućavaju ulazak konkurencije u ovaj tržišni segment. Ograničenja bi se trebala postavljati tek kada bi veću ekspanziju priječili određeni infrastrukturni kapaciteti, velika količina eksternih troškova (tada je potrebno prijevoz „prebaciti na željeznicu“) ili kada bi se pojavila potreba da se prijevozi rasporede u doba dana koja su manje atraktivna za prijevoznike, ali su ekonomski i društveno potrebna. ČL 8. - STAVAK 4. Nije potrebno ovo ograničenje. Daljinske linije ne trebaju se ograničavati obzirom na broj zaustavljanja jer može postojati opravdani tržišni i društveni razlog da je broj zaustavljanja manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
183 Ante Klečina Međužupanijske linije, Članak 8. ČL. 8. - STAVAK 1. Ne postoji društvena i ekonomska potreba, niti zakonska osnova da bi se u ovom segmentu prijevoza putnika (međužupanijskom, a koji nije reguliran ugovorima o javnoj obavezi) trebala koristiti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti usklađivanja na osnovi zaštitnih vremena. Proces usklađivanja voznih redova bi trebao biti sveden na proces evidentiranja, tj. proces stvaranje baze podataka o linijama i proces izdavanja valjanih zakonskih dokumenata. Također, nadležno tijelo koje se do sada bavilo usklađivanjem na temelju voznih vremena (npr. Hrvatska gospodarska komora) trebalo bi preuzeti ovlasti nadzora da li su predani prijedlozi voznih redova od strane prijevoznika u skladu sa: službenim daljinarom, službeno utvrđenim voznim vremenima te da li su u vozne redove unesena službena stajališta utvrđena u bazi (registru) stajališta na teritoriju Republike Hrvatske. Zaštitna vremena onemogućavaju ulazak konkurencije u ovaj tržišni segment. Ograničenja bi se trebala postavljati tek kada bi veću ekspanziju priječili određeni infrastrukturni kapaciteti, velika količina eksternih troškova (tada je potrebno prijevoz „prebaciti na željeznicu“) ili kada bi se pojavila potreba da se prijevozi rasporede u doba dana koja su manje atraktivna za prijevoznike, ali su ekonomski i društveno potrebna. ČL 8. - STAVAK 4. Nije potrebno ovo ograničenje. Daljinske linije ne trebaju se ograničavati obzirom na broj zaustavljanja jer može postojati opravdani tržišni i društveni razlog da je broj zaustavljanja manji. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
184 FlixBus CEE South d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Predlažemo izmjenu čl. 9 kako slijedi: "Međunarodne linije za treće države Članak 9. (1) Vozni red za novu međunarodnu liniju za treće države ne može se uskladiti ako u odnosu na vozni red postojeće međunarodne linije za treće države ima najmanje jedno zajedničko stajalište u Republici Hrvatskoj i najmanje jedno zajedničko stajalište izvan Republike Hrvatske, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu, nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u članku 8. stavak 1. Pravilnika. (2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka vozni red za novu međunarodnu liniju za treće države, koji u odnosu na vozni red postojeće linije, ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u članku 8. stavak 1. Pravilnika može se uskladiti, ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji ili izbriše stajališta na kojima je došlo do „preklapanja“.. (3) Prijedlozi voznih redova novih linija ne mogu se osporavati voznim redovima postojećih linija koje se ne održavaju te voznim redovima linija za koje nisu izdane dozvole duže od tri godine od dana predaje zahtjeva za njihovo izdavanje, sukladno odredbama ovoga Pravilnika. (4) Početna stajališta u Republici Hrvatskoj na novim međunarodnim linijama za treće države mogu biti na autobusnim kolodvorima u gradovima u kojima oni postoje ili na stajalištima u gradovima u kojima ne postoji autobusni kolodvor . U slučaju da u nekom gradu ili općini ne postoji autobusni kolodvor, na prijedlogu voznog reda mora biti precizno naznačeno stajalište (adresa) koja se koristi za prijem i otpremu putnika. " Nije prihvaćen Nije prihvaćen-smatramo da ovaj prijedlog nije kvalitetnije normativno rješenje u odnosu na prijedlog iz Pravilnika.
185 HGK Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 9. stavak 4. Iz prijedloga nije jasno što je sa statusom nova linija - nova linija, odnosno na koji način se usklađuju dvije ili više istih novih linija. Isto je potrebno propisati. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
186 Autotrans d.d. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
187 APP d.d. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
188 Croatia Bus d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
189 Panturist d.d. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
190 Meštrović prijevoz d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
191 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
192 Podravina Express Tours Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
193 Kolić Tours Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
194 Maluks Promet d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
195 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Stavak 1. zamijeniti sa: "1) Pri usklađivanju voznih redova za međunarodne linije za treće države primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međunarodnih linija za treće zemlje ili vozne redove izmijenjenih ili između novopredloženih linija": OBRAZLOŽENJE : radi jasnog stava da se i novopredložene linije međusobno usklađuju. te u tablici zamijenti brojke: - do 100 km 90 min - 101-400 km 120min -401-800 kn 180 min -preko 800 km 240 min OBRAZLOŽENJE: Potrebno je povećati zaštitna vremena na međunarodnim linijama z treće države, jer se interes kao i ekonomska opravdanost na postojećim linijama dovodi do mogućnosti održavanja te svako povećanje konkurentnosti brojem polazaka je neopravdano i nepotrebno. U stavku 2. iza riječi "u odnosu na vozni red" dodati "nove , izmijenjene ili postojeće"; iza riječi"postojeće međunarodne linije za treće države" dodati "odnosno izmijenjene u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije" OBRAZLOŽENJE: OBRAZLOŽENJE: cijeli stavak treba jasno i nedvosmisleno upućivati da se usklađuju i nove linije s novim Iza stavka 2. ddodati stavak: "2a) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji." OBRAZLOŽENJE : Ostaviti mogućnost da podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika postojeće linije, ukoliko to istom ne smeta U stavku 4. riječ "jedne godine" zamijeniti sa "tri godine" OBRAZLOŽENJE : Zbog „ovisnosti“ o usklađivanjima u ostalim „trećim državama“ potreban je određeni period za „čekanje“ da bude usklađen vozni red i kod partnera, jer vozni redovi moraju biti identični te bi bilo jako teško u jednoj godini provoditi postupke usklađivanja Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Provodi se postupak odobravanja međunarodnih linija za koje je i onako potrebno dobiti suglasnost i druge države.
196 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
197 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
198 Čazmatrans d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
199 AUTOTRANSPORT D.D. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
200 Autotransport Karlovac d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
201 Čazmatrans Vukovar d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
202 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
203 Čazmatrans Promet d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
204 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. Međunarodne linije za treće države, Članak 9. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
205 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Netočan je komentar županija da ne postoji društvena i ekonomska potreba, budući su hrvatski prijevoznici dio hrvatskog društva i gospodarstva. Kao što je već komentirano u Članku 3. stavak 1., način na koji županije razmišljaju vodi propasti hrvatskog poduzetništva u ovoj djelatnosti i iseljavanju hrvatskih radnika. Hrvatska poduzeća koja godinama održavaju linije na svoj trošak, posebno zadnjih godina, bez zarade i s ogromnim gubicima, bi trebala propasti, da bi na njihovo mjesto došli svi oni koji taj posao nisu obavljali ili koji su u inozemstvu s normalnim javnim ugovorima (dobiveni po principu zatvorenog natječaja/dogovora), te koji su sada konkurentniji iz tog razloga. Ovo je društveno neprihvatljivo i štetno za hrvatsko poduzetništvo kao takvo. Ako ćemo puniti tuđe proračune sa uslugama na hrvatskom teritoriju, od čega će naša djeca živjeti, a naša država prosperirati? Molimo da sva javna uprava bude svjesna da liberalizacija u ovom trenutku je bankrot hrvatskog autobusnog prijevozništva u većini, tj. da će manji dio prijevoznika preživjeti, ali da će najveći dio tržišta preuzeti stranci koji imaju godinama uređenu situaciju i samo čekaju da im se tržište otvori. Potrebno je prvo da se stvore isti uvjeti kakve imaju ostali prijevoznici u EU da bi bili spremni i konkurentni na tržištu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
206 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA Međunarodne linije za treće države, Članak 9. Stavak 1. zamijeniti sa: "1) Pri usklađivanju voznih redova za međunarodne linije za treće države primjenjuje se sljedeći vremenski razmak zaštite polazaka/dolazaka u odnosu na vozne redove postojećih međunarodnih linija za treće zemlje ili vozne redove izmijenjenih ili između novopredloženih linija": OBRAZLOŽENJE : radi jasnog stava da se i novopredložene linije međusobno usklađuju. te u tablici zamijenti brojke: - do 100 km 90 min - 101-400 km 120min -401-800 kn 180 min -preko 800 km 240 min OBRAZLOŽENJE: Potrebno je povećati zaštitna vremena na međunarodnim linijama z treće države, jer se interes kao i ekonomska opravdanost na postojećim linijama dovodi do mogućnosti održavanja te svako povećanje konkurentnosti brojem polazaka je neopravdano i nepotrebno. U stavku 2. iza riječi "u odnosu na vozni red" dodati "nove , izmijenjene ili postojeće"; iza riječi"postojeće međunarodne linije za treće države" dodati "odnosno izmijenjene u odnosu na vozni red druge izmijenjene ili postojeće linije" OBRAZLOŽENJE: OBRAZLOŽENJE: cijeli stavak treba jasno i nedvosmisleno upućivati da se usklađuju i nove linije s novim Iza stavka 2. ddodati stavak: "2a) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka vozni red za novu ili izmijenjenu liniju na kojoj se mijenja vrijeme polaska, koji u odnosu na vozni red postojeće linije ima dva ili više zajedničkih stajališta, a predloženi se polazak odnosno dolazak u najmanje jednom zajedničkom stajalištu nalazi unutar vremenskog razmaka propisanog u stavku 1. ovoga članka, može se uskladiti ako podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika na postojećoj liniji." OBRAZLOŽENJE : Ostaviti mogućnost da podnositelj zahtjeva dobije suglasnost prijevoznika postojeće linije, ukoliko to istom ne smeta U stavku 4. riječ "jedne godine" zamijeniti sa "tri godine" OBRAZLOŽENJE : Zbog „ovisnosti“ o usklađivanjima u ostalim „trećim državama“ potreban je određeni period za „čekanje“ da bude usklađen vozni red i kod partnera, jer vozni redovi moraju biti identični te bi bilo jako teško u jednoj godini provoditi postupke usklađivanja Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Provodi se postupak odobravanja međunarodnih linija za koje je i onako potrebno dobiti suglasnost i druge države.
207 Varaždinska županija Međunarodne linije za treće države, Članak 9. ČL. 9. - STAVAK 1. Ne postoji društvena i ekonomska potreba, niti zakonska osnova da bi se u ovom segmentu prijevoza putnika (međunarodnom) trebala koristiti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti usklađivanja na osnovi zaštitnih vremena. Proces usklađivanja međunarodnih voznih redova bi trebao biti sveden na proces evidentiranja, tj. proces stvaranje baze podataka o linijama i proces izdavanja valjanih zakonskih dokumenata. Također, nadležno tijelo koje se do sada bavilo usklađivanjem na temelju voznih vremena (npr. Hrvatska gospodarska komora) trebalo bi preuzeti ovlasti nadzora da li su predani prijedlozi voznih redova od strane prijevoznika u skladu sa: službenim daljinarom, službeno utvrđenim voznim vremenima te da li su u vozne redove unesena službena stajališta utvrđena u bazi (registru) stajališta na teritoriju Republike Hrvatske. Zaštitna vremena onemogućavaju ulazak konkurencije u ovaj tržišni segment. Ograničenja bi se trebala postavljati tek kada bi veću ekspanziju priječili određeni infrastrukturni kapaciteti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
208 Ante Klečina Međunarodne linije za treće države, Članak 9. ČL. 9. - STAVAK 1. Ne postoji društvena i ekonomska potreba, niti zakonska osnova da bi se u ovom segmentu prijevoza putnika (međunarodnom) trebala koristiti zaštitna vremena, pa prema tome ne bi trebalo biti usklađivanja na osnovi zaštitnih vremena. Proces usklađivanja međunarodnih voznih redova bi trebao biti sveden na proces evidentiranja, tj. proces stvaranje baze podataka o linijama i proces izdavanja valjanih zakonskih dokumenata. Također, nadležno tijelo koje se do sada bavilo usklađivanjem na temelju voznih vremena (npr. Hrvatska gospodarska komora) trebalo bi preuzeti ovlasti nadzora da li su predani prijedlozi voznih redova od strane prijevoznika u skladu sa: službenim daljinarom, službeno utvrđenim voznim vremenima te da li su u vozne redove unesena službena stajališta utvrđena u bazi (registru) stajališta na teritoriju Republike Hrvatske. Zaštitna vremena onemogućavaju ulazak konkurencije u ovaj tržišni segment. Ograničenja bi se trebala postavljati tek kada bi veću ekspanziju priječili određeni infrastrukturni kapaciteti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
209 HGK Međunarodne linije za treće države, Članak 10. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 10. stavak 1. Kao i kod primjedbe na članak 5. postavlja se pitanje davanja prigovora na izvješće i daljnjeg postupka s tim u vezi, suspendiraju li prigovori usklađene vozne redove, a dovodi se u pitanje i svrhovitost elektroničke aplikacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje-normirano u članku 10. stavak 5.
210 HGK III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 11. stavak 1., 2. Predlažemo izmijeniti stavak 1. na način da glasi: Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, odnosno Grada Zagreba u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom utvrđuju procjenu prijevoznih potreba, mrežu linija i minimalne standarde kvalitete usluga koje se obavljaju na temelju ugovora o javnoj usluzi te preporučenu cijenu usluge. Predlažemo izmijeniti stavak 2. na način da glasi: Ukoliko su ispunjeni uvjeti za direktnu dodjelu linija sukladno Uredbi (EU) 1370/2007, Uredbi (EU) 2016/2338 i Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) naručitelj usluge/nadležno tijelo ponuditi će sklapanje ugovora o javnim uslugama prijevoznicima koji su na dan stupanja na snagu Zakona obavljali prijevoz putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na temelju dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, koncesija ili dozvola za međunarodni prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km u jednom smjeru razmjerno udjelu kilometara. Predlažemo izbrisati stavak 3. i 4., a vezano uz izmjene u članku 11. stavka 2. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
211 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
212 Savez za željeznicu III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U članku 11. stavak 1. treba glasiti: 1) Nadležno tijelo odnosno lokalno nadležno tijelo za organizaciju i provođenje javnog putničkog prometa, odnosno Grad Zagreb utvrđuju mrežu linija potičući na svom području integrirani prijevoz temeljem prijevozne ponude i potražnje odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
213 Savez za željeznicu III. JAVNA USLUGA, Članak 11. ČL. 11. - STAVAK 1. Postojeći stavak (1) u suprotnosti je s Uredbom 1370/2007 i u suprotnosti je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske, te strateškim dokumentima niže razine. Iz tih razloga je nedopustiv u ovakvom obliku. Ukoliko se isti želi zadržati u Pravilniku, čitav je Pravilnik tada sporan i valja ga dati na ocjenu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ovaj stavak u suprotnosti je i s definicijom mreže linija kako je je dana u članku 2 ovog Pravilnika (točka 9). Člankom 2 ovog Pravilnika pod točkom 9. je propisano „mreža linija je pisani akt koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, naziv i broj stajališta, vrijeme polazaka/dolazaka, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području.“ Potrebno je također prepoznati potrebu da dvije ili više županija definiraju zajedničku mrežu linija u cilju optimalizacije ponude i potražnje s jedne strane te smanjenje fiksnih operativnih troškova javnog prijevoza s druge strane. U nastavku slijedi obrazloženje: U Uredbi br. 1370/2007 u članku 4 (Obavezni sadržaj ugovora o javnim uslugama i općih pravila), stavak 1 stoji: „Ugovori o javnim uslugama i opća pravila“, te u nastavku dio (a) kaže: „jasno određuju obaveze obavljanja javnih usluga kojih se operater javnih usluga treba pridržavati, kao i dotično zemljopisno područje;“ UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u članku 2a stavak 1 propisuje „Nadležno tijelo utvrđuje specifikacije za obveze obavljanja javnih usluga u pružanju usluga javnog prijevoza putnika i opseg primjene tih obveza obavljanja javnih usluga…“ Iz ovoga je jasno vidljivo da uvjete, primarno uvažavajući ekonomski i društveni (javni) interes koji mora zadovoljiti pružena usluga, određuje „nadležno tijelo“ ili „lokalno nadležno tijelo“. Uvjet da se mreža linija mora tada izraditi na temelju već postojećih izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz tada nikako ne može biti valjan, iz razloga jer je postojeći sustav niske učinkovitosti (usporediti modalni omjer te ga usporediti sa strateškim ciljevima i primjerima dobre prakse iz EU) potrebno zamijeniti onim koji Uredba propisuje, a u cilju postizanja veće učinkovitosti i strateških ciljeva kako EU, tako i Republike Hrvatske, također i nekih regija koje imaju strateške dokumente na toj razini (npr. Master planovi). Master plan za integrirani prijevoz putnika, koji je izrađen po priznatoj znanstvenoj metodologiji, a kojeg su Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija usvojile na svojim županijskim skupštinama, te koji je u skladu sa strateškim dokumentima više razine, analizira postojeći sustav autobusnog prijevoza. Zaključak Master plana, a koji je metodološki pretočen u ciljeve i mjere, jasno govori da na području svih navedenih županija valja uspostaviti novi sustav autobusnih linija, odnosno novu mrežu koja će zadovoljiti ekonomske i društvene potrebe, biti za korisnike jasno obilježena i razumljiva, te koja će težiti integraciji prijevoznih modova. Iz tog razloga također je zakonski neprihvatljivo da Pravilnik nameće uspostavu već postojećeg sustava linija kojeg je, a to je strateški poduprto, potrebno zamijeniti učinkovitijim sustavom. U Master planu posebno valja vidjeti: 2b – Povećanje razine uslužnosti Opis: jedna od ključnih stavki koje direktno utječu na povećanje korištenja javnog prijevoza je povećanje razine uslužnosti sustava JP-a. Pod tim se podrazumijeva povećanje usluge JP-a povećavajući broj linija, dnevnih polazaka i bolju premreženost županije linijama javnog prijevoza. 2c – Unapređenje dostupnosti JP-a Opis: Osim povećanja broja linija i dnevnih polazaka nužno je linije organizirati na način da se poveća dostupnost javnog prijevoza (maksimalna udaljenost do stajališta javnog prijevoza može iznositi 400 metara u urbanim sredinama, te 800 metara u ruralnim)). Također, u Uredbi 1370/2007 se u članku 4, stavak 6, navodi: „Ako nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom zahtijevaju od operatera javnih usluga usklađenje s određenim standardima kvalitete, ti se standardi uključuju u ponude za nadmetanje i ugovore o javnim uslugama.“ Master plan za integrirani prijevoz putnika predviđa standarde kvalitete i minimalni broj polazaka iz pojedinih mjesta ili minimalni broj polazaka za određene generatore potražnje, što izravno može utjecati na izradu sustava linija, te se isti nikako ne bi trebao ograničavati kako je navedeno u prijedlogu ovog Pravilnika. Vidjeti poglavlje: Standardi javnog prijevoza, podnaslov Dostupnost sustava javnog prijevoza Primljeno na znanje Primljeno na znanje
214 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članci 11. do 23. brisati, zbog suprotnosti suprotni Uredbi 1370/2007., Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o javnoj nabavi, Zakonu o zaštiti tržišnog natjecanja, Zakonu o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) samoupravi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
215 Primorsko-goranska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U točku (7) riječ „Pružatelj“ se zamjenjuje sa „Davatelj“ Prihvaćen Prihvaćen-članak je u cijelosti zamijenjen novim, i više ne sadrži navedeni pojam Pružatelj
216 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
217 Šibensko-kninska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. Predlaže se utvrđivanje mreže linija prema već postojećim linijama, na temelju izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz. Nadalje, u stavku 2. ovog članka prijevoznicima, koji su do stupanja na snagu Zakona obavljali prijevoz putnika na temelju dozvola, županije su dužne ponuditi sklapanje ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika-najkasnije do 30. studenoga 2019. godine, uz prethodnu suglasnost jedinice lokalne samouprave preko čijeg područja linija prometuje. Postojeće linije na području Šibensko-kninske županije nisu zadovoljavajuće, potrebno je izraditi studiju (analizu), te predvidjeti sredstva u Proračunu, bez napravljene analize nemamo adekvatne podatke s terena. Iz svega proizlazi da je prvi korak osnivanje Nadzornog tijela, da bi se radnje uopće mogle pratiti od samog početka. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
218 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
219 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
220 PROMET d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Podržavamo stav Udruge javnih gradskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
221 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
222 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika kod izmjene članka 11. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
223 Ličko-senjska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Rok iz točke 2. (30. studenog 2019. godine) je prekratak za sklapanje ugovora koji će biti povoljan za županiju,a krajnjim korisnicima osigurati kvalitetnu uslugu javnog prijevoza. S obzirom na postojeći način organiziranja linijskog prijevoza putnika (temeljem dozvola), izravno sklapanje ugovora između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18) obavljali prijevoz putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave na temelju dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, neće osigurati sigurnu, učinkovitu i kvalitetnu uslugu prijevoza. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
224 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
225 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
226 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
227 UDRUGA JAVNIH GRADSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. - Članak 11 – stavak 1 o Potrebno je definirati dali u mrežu linija koju izrađuje županija ulaze i linije za koje postoje dozvole ali se ne voze (ima puno takvih dozvola) o Potrebno je definirati dali u mrežu linija ulaze i linije koje se vežu jedna na drugu da bi činile međužupanijsku liniju unutar zaštitnog vremena („doštukane“ ili „dovarene“ linije) o Obzirom da svi javni gradski prijevoznici već imaju sklopljene Ugovore o javnoj usluzi, u mrežu linija trebaju ući i linije koje se već voze po ovim Ugovorima o Nije definiran pojam „područja prijevoza“ (dali je to linija, područje oko većih gradova u županiji ili cijela županija) što bi trebalo preciznije definirati o Potrebno je definirati dali se mreža linija izrađuje za cijelu županiju ili kao skup više mreža linija za pojedina područja - Članak 11 – stavak 2 o Nije definirano po kojim uvjetima (cijeni) će županija DODIJELITI Ugovore o javnoj usluzi prijevoznicima o Nije definirano kada se Ugovori dodjeljuju a kada idu na javno nadmetanje kako je navedeno u članku 13 - Članak 11 – stavak 4 i 5 o Prilikom uvođenja novih polazaka ili linija, biti će dodijeljeni prijevozniku koji već obavlja prijevoz na tom području - ovime se zatvara tržište i onemogućuje drugom prijevozniku da uđe na to područje - Članak 11 – stavak 7 o Nejasno je dali uključivanje učeničkog prijevoza u mrežu linija i Ugovor o javnoj usluzi podrazumijeva da sadašnje linije posebnog prijevoza (osnovne škole) postaju javne linije Primljeno na znanje Primljeno na znanje-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja. Mrežu linija na svom području određuje županija.
228 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
229 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. stavak 1 - Navedeni stavak 1. nije u skladu s člankom 33. stavkom 5. ZPCP: "Mrežu linija za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na svom području, a u svrhu sklapanja ugovora o javnoj usluzi, određuje nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju analize prijevozne potražnje, te analize prijevozne potražnje drugih prometnih grana". Nadalje, stavkom 7. je navedeno: "Ako su mreža linija ili dijelovi mreže linija iz stavka 5. ovoga članka obuhvaćeni dozvolama, odnosno voznih redovima u okviru koncesije za prijevoz po kojima se prometovalo na dan stupanja na snagu ovoga Zakona, nadležno upravno županijsko tijelo za promet ili nadležno upravno tijelo za promet Grada Zagreba, prilikom sklapanja ugovora o javnoj usluzi, dužno je uvažiti stečena prava prijevoznika koji su obavljali prijevoz temeljem dozvola ili koncesija na dan stupanja na snagu ovoga Zakona". Prema navedenoj odredbi, prije sklapanja PSO Ugovora treba izraditi analizu prijevozne potražnje svih prometnih grana, te ne osnovu te analize sklopiti PSO Ugovore, a tek ukoliko je mreža linija ili dijelovi mreže pokriveni županijskim dozvolama, samo bi se u tom slučaju mogla uvažiti stečena prava prijevoznika. Uvjet da bi izdane županijske dozvole bile temelj za sklapanje PSO Ugovora nije prihvatljiv budući da postojeći sustav javnog prijevoza nije prilagođen potrebama korisnika za prijevozom; jedan dio dozvola "egzistira" samo na papiru, te ne odgovara stvarnom stanju na terenu; dio područja nije nikako ili nije adekvatno pokriveno javnim prijevozom (a jedan od ciljeva javnog prijevoza je i da se takva područja obuhvate mrežom linija kako bi korisnici ostvarili pravo na mobilnost). Stoga je najprije potrebno izraditi stručnu podlogu, odnosno analizu postojećeg stanja, utvrditi stvarno stanje, utvrditi potrebna sredstva za subvencije, utvrditi izvore financiranja za mrežu linija i slično. Na osnovi mreže linije, ukoliko bi ista bila prekrivena u cijelosti ili dijelom sa postojećim dozvolama u tom slučaju uvažiti stečena prava prijevoznika. Stavak 2 - potrebno je uskladiti predmetni stavak s ZPCP. Vidjeti napomene uz stavak 1. S obzirom da je MMPI nadležno za međužupanijski prijevoz, neophodno je da Nositelj sklapanja PSO Ugovora za međužupanijske linije bude MMPI, a osim toga i za osiguravanje potrebnih sredstava uključiti i Državni proračun. Izravna dodjela PSO Ugovora moguća je samo unutarnjem operateru, te uz iznimke: naknada manja od 1. mil EUR ili ako je manje od 300.000 km usluge javnog prijevoza i MSP (malo i srednje poduzeće) s najviše 23 vozila tada vrijednost naknade može biti do 2. mil EUR ili ako je manje od 600.000 KM usluge javnog prijevoza. Za utvrđivanje tih parametara o izravnom sklapanju PSO ugovora nužna je prethodna analiza i izrada Mreža linija. Osim toga, budući se zbog kašnjenja donošenja Pravilnika, kao i zbog toga što se do 30. studenog 2019. godine neće moći sklopiti PSO ugovori iz razloga što je procedura za izradu Mreže linija i javnog poziva za dodjelu PSO ugovora (budući da će se za mali broj prijevoznika moći primijeniti direktno sklapanje PSO ugovora) zahtjeva dugotrajan i složen postupak, prijedlog je da se produži krajnji rok za sklapanje PSO ugovora. Stavak 7. - Ukazuje se na slijedeću problematiku: Ministarstvo obrazovanja županijama doznačuje sredstva za subvencioniranje 75% iznosa mjesečnih karata za prijevoz učenika srednjih škola (prema određenom iznosu), dok ostatak od 25% osiguravaju zajedno županije i JLS. Međutim, sredstva iz državnog proračuna "kasne" po nekoliko mjeseci, pa tako se i prijevoznicima sa zakašnjenjem doznačuju sredstva Ministarstva obrazovanja. Stoga je potrebno voditi računa o navedenom problemu, te u navedenu problematiku uključiti i Ministarstvo obrazovanja. Prihvaćen Prihvaćen-izmjenjeno u skladu sa Uredbom 1370/2007 i Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu.
230 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Komentari Međimurske, Varaždinske i Krapinsko-zagorske županije u odnosu na članak 11. st. 1. Pravilnika, nisu u skladu s Ustavom, Zakonom i pravnom stečevinom Europske unije. Glede pravne stečevine Europske unije, priznavanje stečenoga prava izraz je nastojanja da se osigura primjena načela pravičnosti, načela zakonitosti, te posebno načela pravne sigurnosti i načela zaštite legitimnih očekivanja, koje je priznato od strane Ustavnog suda Republike Hrvatske, a Europski sud pravde svrstao ga je u grupu općih pravnih načela izvora Europske unije. Legitimno očekivanje prijevoznika koji već posjeduju dozvole, da se mreža linija utvrđuje na temelju tih izdanih dozvola ima razumnu osnovu. Ovo stoga, jer su prijevoznici koji posjeduju dozvole obavljali djelatnost u zakonskim sistemima „po kojima su imali sigurnost u svoju pravnu poziciju“, posebice ukoliko je verificirana pojedinačnim aktom (konkretno dozvolom) i u kojem su mogli planirati aktivnosti sigurni u pravne posljedice svog djelovanja. Oni imaju pravo očekivati rješenje situacije prema propisu koji je vrijedio od započinjanja njihovog djelovanja i kojeg su poznavali. To je temeljni sadržaj načela vladavine prava. Glede ustavnosti, odredbom članka 49. st. 4. Ustava RH, propisano je da se prava stečena ulaganjem kapitala ne mogu umanjiti zakonom niti drugim pravnim aktom. S tim u vezi, prijevoznici koji posjeduju dozvole (koje su stalno obnavljali) više desetljeća ulagali su svoj kapital radi obavljanja djelatnosti odnosno prijevoza po tim dozvolama, što je cijelo vrijeme uključivalo ispunjavanje zakonskih uvjeta koji su podrazumijevali dovoljan broj autobusa, dovoljan broj zaposlenih vozača. Prijevoznici su radi obavljanja prijevoza po dozvolama ulagali kapital radi nabavke i stalnog obnavljanja voznog parka, izgradnje objekata servisnih radionica i radionica za popravak voznog parka, nabavu sredstava i opreme, te radi mogućnosti zapošljavanja vozača i stručnih osoba u logističkim poslovima (npr. prometnici, automehaničari, limari, i sl.). Glede zakonitosti, čl. 5. st. 1. Ustava RH, propisano je da u Republici Hrvatskoj zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom. Budući je predloženi Pravilnik provedbeni propis, to i njegove odredbe u članku 11. moraju biti u skladu zakonom, konkretno Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (N.N. br. 41/2018). Primljeno na znanje Primljeno na znanje
231 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Čl. 11. stavak 7. Pravilnika je u suprotnosti s odredbama čl. 44. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN 41/18), koji jasno uređuje posebni prijevoz putnika po posebnim uvjetima, među koji ulazi i prijevoz školske djece. Ovako definiran st. 7. čl. 11. Pravilnika u direktnoj je suprotnosti s navedenim odredbama Zakona, koji je jasno izdvojio takvu vrstu prijevoza u smislu posebnih odredaba vezanih za sklapanje takvih ugovora, te među ostalim obveze prijevoza isključivo putnika koji se nalaze na popisu putnika. Otvaranjem mogućnosti da u sklopu mreža linija, prijevoznik uključi i prijevoz školske djece, dovodi se do nemogućnosti poštivanja zakonskih odredbi vezanih za posebni prijevoz te se unosi potpuna suprotnost jasnim kriterijima propisanim Zakonom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
232 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Sukladno čl. 11. st. 2. ponudu za sklapanje ugovora dužno je podnijeti nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba. Uz prethodno navedeno povezani su i st. 4. i 5. u čl. 11., koji uređuju pitanje izmjene i dopune ugovora, uvođenje novih polazaka ili linija u smislu sklapanja ugovora s novim prijevoznikom, jer definiraju da je davatelj javne usluge ovlašten vršiti takve izmjene. Davatelj javne usluge je definiran točkom 2. čl. 2. Ako se uzme u obzir da je u čl.11. st. 2. izričito rečeno da ugovore sklapa nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, u nesuglasju je i potpunoj suprotnosti odredba koja uređuje da izmjene takvih ugovora može izvršiti i jedinica lokalne samouprave, s obzirom da ona ni nema ovlast sklapati takve ugovore. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
233 Karlovačka županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Mišljenje/primjedba na prijedlog Članka 11. Odredbe članka 11. Prijedloga Pravilnika, kojima se regulira način sklapanja Ugovora o javnoj usluzi za obavljanje županijskog prijevoza putnika, nisu usklađene sa odredbama Uredbe 1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 1191/69 i (EEZ) br. 1107/70 koja je izmijenjena i dopunjena Uredbom (EU) 2016/2338 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika (dalje u tekstu: Uredba) niti sa pojedinim odredbama Zakona o prijevozu u cestovnom prometu („NN“ br. 41/18) (dalje u tekstu: Zakon) te ne uvažavaju pravila tržišnog natjecanja. Naime, odredba članka 5. citirane Uredbe definira obvezu sklapanja ugovora o javnoj usluzi temeljem provedenih konkurentnih postupaka nadmetanja, a izravno sklapanje ugovora moguće je samo u iznimnim okolnostima koje su propisane Uredbom. Napominjemo da, uzimajući u obzir postojeće stanje odnosno način na koji je trenutno organiziran županijski linijski prijevoz putnika (temeljem dozvola), izravno sklapanje ugovora između jedinica područne (regionalne) samouprave i prijevoznika koji su na dan stupanja na snagu Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (NN broj 41/18) obavljali prijevoz putnika na području jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba na temelju dozvola za županijski linijski prijevoz putnika, neće jamčiti sigurnu, učinkovitu i visokokvalitetnu uslugu prijevoza. Ističemo da je u definiranom roku (do 30. studenog 2019. godine), a za koji smo svjesni da je sukladan roku utvrđenom Uredbom i Zakonom, nije moguće provesti postupak, niti izravnog niti temeljem provedenog konkurentnog nadmetanja, sklapanja za županije povoljnih ugovora o javnoj usluzi, koji će krajnjim korisnicima jamčiti kvalitetnu uslugu javnoga prijevoza. Također, napominjemo da Karlovačka županija u cilju određivanja načina postupanja po zahtjevima prijevoznika za obnovu dozvola za županijski linijski prijevoz putnika a koje ističu 31.05.2019. godine, zatražila te zaprimila Mišljenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture KLASA: 340-02/19-01/6, URBROJ: 530-08-1-2-19-2 od 8. veljače 2019. godine, u kojemu se navedi da se na prijevoz putnika koji se obavlja prema tržišnim uvjetima odnosno za koji se ne dodjeljuju državne potpore, ne primjenjuje Uredba 1370/2007, već će se prijevoz na takvim linijama i nadalje obavljati temeljem dozvola ili koncesija. Iz odredaba Prijedloga Pravilnika i na prijevoz putnika koji se obavlja prema tržišnim uvjetima, trenutačno temeljem izdanih dozvola, primjenjuje se Uredba. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-Odredbom članka 30. Stavka 2. Pravilnika rješeno pitanje pravne praznine.
234 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
235 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
236 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
237 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
238 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
239 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
240 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
241 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
242 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 11. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
243 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. stavak 7. "Pružatelj javne usluge u sklopu mreže linija mora obavljati prijevoz učenika do škole i od škole do kuće na svom području. Iznimno, do kraja školske godine 2019./2020., se može koristiti poseban prijevoz na području gdje ne postoji odgovarajuća mreža linija" Obrazloženje: Izmjenjeno "može" u "mora" Izmjenjeni "uključiti" u "obavljati" Podražavamo prijedlog i komentar županija koji prenosimo u cijelosti: „Prijevoz učenika mora se uključiti u redovni linijski prijevoz. Smisao javne usluge i subvencioniranja javne usluge optimalno je trošenje javnih sredstava u cilju postizanja što boljih ekonomskih i društvenih učinaka. Subvencije namijenjene za ugovore o javnoj usluzi moraju pokriti i prijevoz učenika srednjih i osnovnih škola gdje god je to moguće. U protivnom se otvara mogućnost dvostrukog financiranja što nije dozvoljeno niti jednim zakonom.“ S obzirom da postoje postojeći ugovori o posebnom prijevozu, potrebno je ostaviti mogućnost osnivačima da održe takav poseban prijevoz u ograničenom dijelu, gdje ne postoje trenutne javne linije koje mogu zamijeniti poseban prijevoz, no najkasnije do kraja šk.god. 2019/2020. Ovako se već sada mogu postići uštede da se tamo gdje može ne plaća dvostruko, te da se od slijedeće školske godine racionalizira cijela mreža i njom pokriju potrebe učenika. U konačnosti bi trebalo biti manje autobusa u prometu, te će ukupni troškovi biti niži. "Obavljati" je riječ primjerenija izvršavanju usluge prijevoza Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
244 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. stavak 5. Prijedlog novog teksta: „(5) Ako se ukaže potreba za uvođenjem novih polazaka ili novih linija isti se uključuju u već sklopljene ugovore o javnoj usluzi s jednim ili više prijevoznika koji obavljaju prijevoz na tom području lokalne samouprave (ili više njih) i to proporcionalno udjelu njihovih linija na tom području. Za uvođenje novih polazaka potreba je suglasnost lokalnih samuprava (ili više njih) kroz koje linija prolazi. Ako ni jedan od prijevoznika ne želi preuzeti obvezu obavljanja prijevoza na novopredloženim linijama i polascima, davatelj usluge može sklopiti ugovor s novim prijevoznikom, sukladno članku 5. Uredbe.“ Obrazloženje: U originalnom tekstu nije dovoljno precizno definirano što to znači na „istom području“, te je potrebno izmjeniti: „tom području lokalne samouprave (ili više njih)“ Ako na području obavljanja javne usluge ima više prijevoznika, tada treba tim područjem racionalno upravljati. Treba analizirati koje su JLS uključene u izmjene, te koji prijevoznici na tom promatranom području imaju ugovore o javnim uslugama i s kojim udjelom. Ako bi se promatralo cijelo područje javne usluge, tj. postoci na makro području, tada se mogu pojaviti neracionalni slučajevi da prijevoznik mora održavati liniju van svog lokalnog područja (tj. na području npr. općina koje nisu u blizini njegovih postojećih linija). JLS su u razgovorima sa prijevoznicima iskazale brigu da bi trebale biti uključene u promjene linija na njihovim područjima, te je potrebno da davatelj usluge u svakoj promjeni traži suglasnost od istih (na koje se promjena odnosi). Kao što je navedeno u komentaru na stavak 1., županije u svom komentaru ne sagledavaju dinamiku i mogućnosti realizacije. S obzirom na kratak rok, što i same priznaju, nužno je da se krene s ugovorima o javnoj usluzi, te da se kada su nove „mreže linija“ spremne, ukidaju postojeće i stvaraju nove, no one bi trebale biti ponuđene operaterima koji već imaju ugovore o javnim uslugama, te tek u slučaju da operater to ne može voziti, pokreće se novi natječaj, tj. ostaju postojeće linije do realizacije novog natječaja. Ovo je jedino moguće realizirati do 30.11.2019. Prijevoznici ne mogu čekati i održavati postojeće linije koje danas održavaju i gdje bilježe gubitke. Građani će ostati bez linija, učenici neće moći u škole, te će demografski problemi biti još veći. Ako ćemo dozvoliti da čekamo da se prvo naprave „pripreme“ sukladno EU uredbi, do tada više neće biti građana za koje su planirali prijevoz, sve studije će biti neprovedive i doći će do problema realizacije projekata (pa i povrata sredstava ako se npr. nabave autobusi a ispostavi se da je manje putnika nego što je bilo predviđeno u studijama koje su bile temelj za dobivanje sredstava). Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
245 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. stavak 4. „(4) Davatelj javne usluge, u slučaju povećanja ili smanjenja potreba za prijevozom, uz suglasnost odgovarajuće lokalne samouprave (ili više njih), na odgovarajući način vrši dopune ili izmjene već sklopljenih ugovora o javnoj usluzi u proporcionalnom dijelu udjela svakog pojedinog prijevoznika.“ Obrazloženje: JLS su u razgovorima sa prijevoznicima iskazale brigu da bi trebale biti uključene u promjene linija na njihovim područjima, te je potrebno da davatelj usluge u svakoj promjeni traži suglasnost od istih (na koje se promjena odnosi). Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
246 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. stavak 2. Komentar na prijedloge županija i zašto je ovo ključno za održivost javnog linijskog prijevoza: Nama do sada u EU nisu ponuđeni poslovi prema Uredbi EU 1370/2007. koja je u direktnoj primjeni od 3. prosinca 2019. Republika Slovenija je sklopila ugovore sa svojim prijevoznicima suprotno ovoj Uredbi (bez otvorenog natječaja), jer je to napravila prije tog roka. Hrvatski prijevoznici očekuju isti takav tretman tj. da do tog roka dobijemo prve ugovore. Pogotovo jer u 12 godina koliko je uredba objavljenja nitko nije pripremio podloge za provedbu ove Uredbe, tj. natječaji se ne mogu raspisati kada za njih ne postoje preduvjeti. S obzirom da sva financiranja koja danas dobivamo su nedovoljna, neracionalna i vode prema našoj propasti, nužno je da nam se omogući ravnopravna utakmica, tj. da kao što je to slučaju u ostatku EU dobijemo ugovore o javnim uslugama po principu stečenih prava te da se pripremimo i ojačamo za princip otvorenog natječaja. Vidljivo je u samoj uredbi da je omogućena direktna pogodba sa manjim prijevoznicima, no to nije usklađeno sa našim Zakonom o javnoj nabavi, što je također argument da niti je država spremna, niti su poduzetnici spremni da se ugovori o javnim uslugama provode po principu javne nabave. Ako se ne bi potpisali ugovori o javnim uslugama prije 3.12.2019., nakon tog roka se direktno krši uredba tj. biti ćemo u situaciji da će prijevoznici zatvoriti 90% linija, budući su nerentabilne. Nakon toga će proći barem godina dana (prije 3-4) dok budu spremne podloge za javni natječaj. Budući si davatelji usluga neće moći dopustiti da budu bez prijevoza, opet će morati ugovarati prijevoz i sufinancirati ga u suprotnosti sa samom Uredbom, tj. direktno će kršiti istu. 12 godina se znalo za ovaj problem i ako ne potpišemo ugovore do 3.12.2019. kršiti ćemo Uredbu bez ikakve sumnje, tj. svaka subvencija prijevoznicima će biti u suprotnosti sa istom. Istovremeno ne možemo aplicirati na EU fondove i samim time radimo dvostruku štetu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
247 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Članak 11. stavak 1 (1) Nadležno upravno tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb utvrđuju početnu mrežu linija na svom području na temelju izdanih dozvola za županijski prijevoz putinka, koncesijskih ugovora i dozvola za međužupanijski prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km u jednom smjeru. Obrazloženje: Dodana riječ "početnu". Brisano " te potrebe za prijevozom u i iz područja u kojima do sada nije postojao linijski ili neki drugi način prijevoza putnika." Dodano: " i dozvola za međužupanijski prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km u jednom smjeru." Početni ugovori o javnim uslugama se sklapaju na temelju postojećeg stanja, tj. postojeće mreže linija koju građani koriste za svoje potrebe (odlazak na posao, školu, doktoru…). Ova mreža je „minimalna“ i u pravu su županije kada kažu da je potrebno uspostaviti novu mrežu liniju sukladnu EU standardima. Za izradu nove mreže potrebno je puno vremena, istraživanja, pripreme i planiranja, tj. one danas nisu spremne. Ako županije imaju spremnu novu „mrežu linija“ mogu je odmah nakon početka primjene ugovora o javnoj usluzi aktivirati, kako je i predviđeno u članku 12. stavak 2. Tamo je definirano da prema raspoloživim financijskim sredstvima davatelj javne usluge može izmjeniti, povećati ili smanjiti polaske, tj. de-facto može uspostaviti novu mrežu linija ako je ista spremna. Prijevoznici ne mogu održavati postojeće linije bez sufinanciranja i zato je važno da se prvo riješi financiranje postojećeg stanja, te da davatelj usluge određuje koliko se vozi i kolika je cijena karte. Razumijemo da je ovo velika promjena, no situacija je vrlo teška i potrebno je da se problem ne gura pod tepih, već da se rješava na svim razinama vlasti (od lokalne, regionalne do državne). S obzirom da je u Članku 11. stavak 5. predviđen način rješavanja linija na područjima gdje ne postoji javno linijski prijevoz, u stavku 1. je ovaj dio suvišan. Odmah po potpisu Ugovora o javnoj usluzi davatelj usluga može primjeniti stavak 5. i regulirati linije gdje ne postoje. Dodan je " i dozvola za međužupanijski prijevoz putnika na udaljenosti do 100 km u jednom smjeru." iz razloga usklađenja s ostalim člancima. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
248 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 11. ČL. 11. - STAVAK 1. Ovaj stavak (1) u suprotnosti je s Uredbom 1370/2007 i u suprotnosti je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske, te strateškim dokumentima niže razine. Iz tih razloga je nedopustiv u ovakvom obliku. Ukoliko se isti želi zadržati u Pravilniku, čitav je Pravilnik tada sporan i valja ga dati na ocjenu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ovaj stavak u suprotnosti je i s definicijom mreže linija kako je je dana u članku 2 ovog Pravilnika (točka 9). Člankom 2 ovog Pravilnika pod točkom 9. je propisano „mreža linija je pisani akt koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, naziv i broj stajališta, vrijeme polazaka/dolazaka, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području.“ Potrebno je također prepoznati potrebu da dvije ili više županija definiraju zajedničku mrežu linija u cilju optimalizacije ponude i potražnje s jedne strane te smanjenje fiksnih operativnih troškova javnog prijevoza s druge strane. U nastavku slijedi obrazloženje: U Uredbi br. 1370/2007 u članku 4 (Obavezni sadržaj ugovora o javnim uslugama i općih pravila), stavak 1 stoji: „Ugovori o javnim uslugama i opća pravila“, te u nastavku dio (a) kaže: „jasno određuju obaveze obavljanja javnih usluga kojih se operater javnih usluga treba pridržavati, kao i dotično zemljopisno područje;“ UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u članku 2a stavak 1 propisuje „Nadležno tijelo utvrđuje specifikacije za obveze obavljanja javnih usluga u pružanju usluga javnog prijevoza putnika i opseg primjene tih obveza obavljanja javnih usluga…“ Iz ovoga je jasno vidljivo da uvjete, primarno uvažavajući ekonomski i društveni (javni) interes koji mora zadovoljiti pružena usluga, određuje „nadležno tijelo“ ili „lokalno nadležno tijelo“. Uvjet da se mreža linija mora tada izraditi na temelju već postojećih izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz tada nikako ne može biti valjan, iz razloga jer je postojeći sustav niske učinkovitosti (usporediti modalni omjer te ga usporediti sa strateškim ciljevima i primjerima dobre prakse iz EU) potrebno zamijeniti onim koji Uredba propisuje, a u cilju postizanja veće učinkovitosti i strateških ciljeva kako EU, tako i Republike Hrvatske, također i nekih regija koje imaju strateške dokumente na toj razini (npr. Master planovi). Master plan za integrirani prijevoz putnika, koji je izrađen po priznatoj znanstvenoj metodologiji, a kojeg su Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija usvojile na svojim županijskim skupštinama, te koji je u skladu sa strateškim dokumentima više razine, analizira postojeći sustav autobusnog prijevoza. Zaključak Master plana, a koji je metodološki pretočen u ciljeve i mjere, jasno govori da na području svih navedenih županija valja uspostaviti novi sustav autobusnih linija, odnosno novu mrežu koja će zadovoljiti ekonomske i društvene potrebe, biti za korisnike jasno obilježena i razumljiva, te koja će težiti integraciji prijevoznih modova. Iz tog razloga također je zakonski neprihvatljivo da Pravilnik nameće uspostavu već postojećeg sustava linija kojeg je, a to je strateški poduprto, potrebno zamijeniti učinkovitijim sustavom. U Master planu posebno valja vidjeti: 2b – Povećanje razine uslužnosti Opis: jedna od ključnih stavki koje direktno utječu na povećanje korištenja javnog prijevoza je povećanje razine uslužnosti sustava JP-a. Pod tim se podrazumijeva povećanje usluge JP-a povećavajući broj linija, dnevnih polazaka i bolju premreženost županije linijama javnog prijevoza. 2c – Unapređenje dostupnosti JP-a Opis: Osim povećanja broja linija i dnevnih polazaka nužno je linije organizirati na način da se poveća dostupnost javnog prijevoza (maksimalna udaljenost do stajališta javnog prijevoza može iznositi 400 metara u urbanim sredinama, te 800 metara u ruralnim)). Također, u Uredbi 1370/2007 se u članku 4, stavak 6, navodi: „Ako nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom zahtijevaju od operatera javnih usluga usklađenje s određenim standardima kvalitete, ti se standardi uključuju u ponude za nadmetanje i ugovore o javnim uslugama.“ Master plan za integrirani prijevoz putnika predviđa standarde kvalitete i minimalni broj polazaka iz pojedinih mjesta ili minimalni broj polazaka za određene generatore potražnje, što izravno može utjecati na izradu sustava linija, te se isti nikako ne bi trebao ograničavati kako je navedeno u prijedlogu ovog Pravilnika. Vidjeti poglavlje: Standardi javnog prijevoza, podnaslov Dostupnost sustava javnog prijevoza ČL. 11 - STAVAK 2. Članak 33. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na snazi od 01.01.2017., propisuje da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi ako: 1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama 2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu, i 3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu. Smatra se da javni naručitelj provodi samostalno kontrolu nad pravnom osobom u smislu točke 1. ako ima presudan utjecaj na strateške ciljeve i na važne odluke dotične pravne osobe, s time da takvu kontrolu može provoditi i drugi subjekt nad kojim javni naručitelj na isti način provodi kontrolu. Smatra se da javni naručitelji provode zajedničku kontrolu nad pravnom osobom u smislu točke 1. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 1. tijela nadležna za odlučivanje u toj pravnoj osobi čine predstavnici svih sudjelujućih javnih naručitelja, s time da pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko sudjelujućih javnih naručitelja ili sve njih 2. ti javni naručitelji mogu zajedno imati presudan utjecaj na strateške ciljeve i važne odluke u toj pravnoj osobi, i 3. ta pravna osoba nema interese različite od interesa javnih naručitelja koji nad njom provode kontrolu. UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u članku 5 stavak 4. propisuje izuzeće od obaveze javnog natječaja „Osim ako je to zabranjeno nacionalnim pravom, nadležno tijelo može odlučiti izravno dodijeliti ugovore o javnim uslugama: (a) ako je njihova prosječna godišnja vrijednost procijenjena na manje od 1 000 000 EUR ili, u slučaju ugovora o javnim uslugama koje uključuju usluge javnog željezničkog prijevoza putnika, manje od 7 500 000 EUR; ili (b) ako se odnose na pružanje manje od 300 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje ili, u slučaju kada su ugovorom o javnim uslugama obuhvaćene i usluge javnog željezničkog prijevoza putnika, manje od 500 000 kilometara. U slučaju ugovora o javnim uslugama izravno dodijeljenoga malom ili srednjem poduzetniku koji posluje s najviše 23 cestovna vozila, te granične vrijednosti mogu se povisiti ili do prosječne godišnje vrijednosti procijenjene na manje od 2 000 000 EUR ili do pružanja manje od 600 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje.” Prema svemu iznesenome Ministarstvo ne može uvjetovati sklapanje ugovora o javnim uslugama direktnom dodjelom između jedinice regionalne samouprave i dosadašnjih prijevoznika ako za to nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom 1370/2007 i UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007. Također, unatoč roku u Uredbi EU 1370/2007 da se ugovori o javnoj obavezi u trebaju uspostaviti do 3. prosinca 2019., nije realno da se Ugovori o javnoj obavezi uspostave do 30. 11. 2019. kao što to predlaže ovaj pravilnik. Radnje koje treba poduzeti da bi se uspješno izradili ugovor i svi potrebni prilozi (izračuni cijena, mreže linija i sl.) zahtijevaju znatno veći vremenski rok od navedenog. Realan vremenski rok za provođenje takvog projekta je minimalno 12 mjeseci. ČL. 11 - STAVAK 5. Ne postoji zakonsko ograničenje da se povećanje broja polazaka ili linija ne može staviti i u novi ugovor o javnoj obavezi, pa se samim tim može za isti organizirati i postupak tržišnog nadmetanja. ČL. 11 - STAVAK 7. Prijevoz učenika mora se uključiti u redovni linijski prijevoz. Smisao javne usluge i subvencioniranja javne usluge optimalno je trošenje javnih sredstava u cilju postizanja što boljih ekonomskih i društvenih učinaka. Subvencije namijenjene za ugovore o javnoj usluzi moraju pokriti i prijevoz učenika srednjih i osnovnih škola gdje god je to moguće. U protivnom se otvara mogućnost dvostrukog financiranja što nije dozvoljeno niti jednim zakonom. Također, redovni linijski prijevoz, odnosno vozač u redovnom linijskom prijevozu dužan je pridržavati se Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji u Članku 43, stavak 1 kaže: (1) Vozač u javnom linijskom prijevozu putnika dužan je: … – koristiti mjesta zaustavljanja koja su predviđena voznim redom – ne ukrcavati i/ili iskrcavati putnike izvan autobusnih kolodvora, putničkih terminala i autobusnih stajališta, koji su određeni voznim redom Tako ne može u pravilniku stajati prijevoz „od škole do kuće“, jer to nije u skladu sa zakonom, jer autobus na redovnoj liniji ne može ljude voziti izravno do kuće osim ako slučajno se nečija kuća nalazi baš u neposrednoj blizini autobusnog stajališta, kolodvora ili terminala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
249 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 11. ČL. 11. - STAVAK 1. Ovaj stavak (1) u suprotnosti je s Uredbom 1370/2007 i u suprotnosti je sa strateškim dokumentima Republike Hrvatske, te strateškim dokumentima niže razine. Iz tih razloga je nedopustiv u ovakvom obliku. Ukoliko se isti želi zadržati u Pravilniku, čitav je Pravilnik tada sporan i valja ga dati na ocjenu Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Ovaj stavak u suprotnosti je i s definicijom mreže linija kako je je dana u članku 2 ovog Pravilnika (točka 9). Člankom 2 ovog Pravilnika pod točkom 9. je propisano „mreža linija je pisani akt koji sadrži popis linija na određenom području, broj polazaka, naziv i broj stajališta, vrijeme polazaka/dolazaka, učestalost i način održavanja linija i udaljenost između stajališta i itinerar, a koja je utvrđena na temelju prijevozne ponude i potražnje, odnosno analize prijevozne ponude drugih prometnih grana, poštujući minimalni standard dostupnosti utvrđen ovisno o veličini i statusu gradova i naselja te broju stanovnika na određenom području.“ Potrebno je također prepoznati potrebu da dvije ili više županija definiraju zajedničku mrežu linija u cilju optimalizacije ponude i potražnje s jedne strane te smanjenje fiksnih operativnih troškova javnog prijevoza s druge strane. U nastavku slijedi obrazloženje: U Uredbi br. 1370/2007 u članku 4 (Obavezni sadržaj ugovora o javnim uslugama i općih pravila), stavak 1 stoji: „Ugovori o javnim uslugama i opća pravila“, te u nastavku dio (a) kaže: „jasno određuju obaveze obavljanja javnih usluga kojih se operater javnih usluga treba pridržavati, kao i dotično zemljopisno područje;“ UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u pogledu otvaranja tržišta za usluge domaćeg željezničkog prijevoza putnika u članku 2a stavak 1 propisuje „Nadležno tijelo utvrđuje specifikacije za obveze obavljanja javnih usluga u pružanju usluga javnog prijevoza putnika i opseg primjene tih obveza obavljanja javnih usluga…“ Iz ovoga je jasno vidljivo da uvjete, primarno uvažavajući ekonomski i društveni (javni) interes koji mora zadovoljiti pružena usluga, određuje „nadležno tijelo“ ili „lokalno nadležno tijelo“. Uvjet da se mreža linija mora tada izraditi na temelju već postojećih izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz tada nikako ne može biti valjan, iz razloga jer je postojeći sustav niske učinkovitosti (usporediti modalni omjer te ga usporediti sa strateškim ciljevima i primjerima dobre prakse iz EU) potrebno zamijeniti onim koji Uredba propisuje, a u cilju postizanja veće učinkovitosti i strateških ciljeva kako EU, tako i Republike Hrvatske, također i nekih regija koje imaju strateške dokumente na toj razini (npr. Master planovi). Master plan za integrirani prijevoz putnika, koji je izrađen po priznatoj znanstvenoj metodologiji, a kojeg su Koprivničko-križevačka, Međimurska i Varaždinska županija usvojile na svojim županijskim skupštinama, te koji je u skladu sa strateškim dokumentima više razine, analizira postojeći sustav autobusnog prijevoza. Zaključak Master plana, a koji je metodološki pretočen u ciljeve i mjere, jasno govori da na području svih navedenih županija valja uspostaviti novi sustav autobusnih linija, odnosno novu mrežu koja će zadovoljiti ekonomske i društvene potrebe, biti za korisnike jasno obilježena i razumljiva, te koja će težiti integraciji prijevoznih modova. Iz tog razloga također je zakonski neprihvatljivo da Pravilnik nameće uspostavu već postojećeg sustava linija kojeg je, a to je strateški poduprto, potrebno zamijeniti učinkovitijim sustavom. U Master planu posebno valja vidjeti: 2b – Povećanje razine uslužnosti Opis: jedna od ključnih stavki koje direktno utječu na povećanje korištenja javnog prijevoza je povećanje razine uslužnosti sustava JP-a. Pod tim se podrazumijeva povećanje usluge JP-a povećavajući broj linija, dnevnih polazaka i bolju premreženost županije linijama javnog prijevoza. 2c – Unapređenje dostupnosti JP-a Opis: Osim povećanja broja linija i dnevnih polazaka nužno je linije organizirati na način da se poveća dostupnost javnog prijevoza (maksimalna udaljenost do stajališta javnog prijevoza može iznositi 400 metara u urbanim sredinama, te 800 metara u ruralnim)). Također, u Uredbi 1370/2007 se u članku 4, stavak 6, navodi: „Ako nadležna tijela u skladu s nacionalnim pravom zahtijevaju od operatera javnih usluga usklađenje s određenim standardima kvalitete, ti se standardi uključuju u ponude za nadmetanje i ugovore o javnim uslugama.“ Master plan za integrirani prijevoz putnika predviđa standarde kvalitete i minimalni broj polazaka iz pojedinih mjesta ili minimalni broj polazaka za određene generatore potražnje, što izravno može utjecati na izradu sustava linija, te se isti nikako ne bi trebao ograničavati kako je navedeno u prijedlogu ovog Pravilnika. Vidjeti poglavlje: Standardi javnog prijevoza, podnaslov Dostupnost sustava javnog prijevoza ČL. 11 - STAVAK 2. Članak 33. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16), na snazi od 01.01.2017., propisuje da se isti Zakon ne primjenjuje na ugovore o javnoj nabavi koje javni naručitelj dodjeljuje drugoj pravnoj osobi ako: 1. nad tom pravnom osobom javni naručitelj samostalno ili zajedno s drugim javnim naručiteljima obavlja kontrolu sličnu onoj koju provodi nad svojim poslovnim jedinicama 2. pravna osoba pod kontrolom obavlja više od 80 % svojih djelatnosti u izvršavanju zadataka koje joj je povjerio jedan ili više javnih naručitelja koji nad njome provode kontrolu ili koje su joj povjerile druge pravne osobe nad kojima jedan ili više tih javnih naručitelja provode kontrolu, i 3. nema izravnog udjela privatnog kapitala u pravnoj osobi pod kontrolom, osim sudjelovanja privatnog kapitala koje je obvezno na temelju odredaba posebnog zakona, u skladu s osnivačkim Ugovorima, a koji nema značajke kontroliranja i blokiranja i koji ne vrši odlučujući utjecaj na tu pravnu osobu. Smatra se da javni naručitelj provodi samostalno kontrolu nad pravnom osobom u smislu točke 1. ako ima presudan utjecaj na strateške ciljeve i na važne odluke dotične pravne osobe, s time da takvu kontrolu može provoditi i drugi subjekt nad kojim javni naručitelj na isti način provodi kontrolu. Smatra se da javni naručitelji provode zajedničku kontrolu nad pravnom osobom u smislu točke 1. ako su ispunjeni svi sljedeći uvjeti: 1. tijela nadležna za odlučivanje u toj pravnoj osobi čine predstavnici svih sudjelujućih javnih naručitelja, s time da pojedinačni predstavnici mogu predstavljati nekoliko sudjelujućih javnih naručitelja ili sve njih 2. ti javni naručitelji mogu zajedno imati presudan utjecaj na strateške ciljeve i važne odluke u toj pravnoj osobi, i 3. ta pravna osoba nema interese različite od interesa javnih naručitelja koji nad njom provode kontrolu. UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007 u članku 5 stavak 4. propisuje izuzeće od obaveze javnog natječaja „Osim ako je to zabranjeno nacionalnim pravom, nadležno tijelo može odlučiti izravno dodijeliti ugovore o javnim uslugama: (a) ako je njihova prosječna godišnja vrijednost procijenjena na manje od 1 000 000 EUR ili, u slučaju ugovora o javnim uslugama koje uključuju usluge javnog željezničkog prijevoza putnika, manje od 7 500 000 EUR; ili (b) ako se odnose na pružanje manje od 300 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje ili, u slučaju kada su ugovorom o javnim uslugama obuhvaćene i usluge javnog željezničkog prijevoza putnika, manje od 500 000 kilometara. U slučaju ugovora o javnim uslugama izravno dodijeljenoga malom ili srednjem poduzetniku koji posluje s najviše 23 cestovna vozila, te granične vrijednosti mogu se povisiti ili do prosječne godišnje vrijednosti procijenjene na manje od 2 000 000 EUR ili do pružanja manje od 600 000 kilometara usluga javnog prijevoza putnika godišnje.” Prema svemu iznesenome Ministarstvo ne može uvjetovati sklapanje ugovora o javnim uslugama direktnom dodjelom između jedinice regionalne samouprave i dosadašnjih prijevoznika ako za to nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom o javnoj nabavi, Uredbom 1370/2007 i UREDBA (EU) 2016/2338 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 14. prosinca 2016. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1370/2007. Također, unatoč roku u Uredbi EU 1370/2007 da se ugovori o javnoj obavezi u trebaju uspostaviti do 3. prosinca 2019., nije realno da se Ugovori o javnoj obavezi uspostave do 30. 11. 2019. kao što to predlaže ovaj pravilnik. Radnje koje treba poduzeti da bi se uspješno izradili ugovor i svi potrebni prilozi (izračuni cijena, mreže linija i sl.) zahtijevaju znatno veći vremenski rok od navedenog. Realan vremenski rok za provođenje takvog projekta je minimalno 12 mjeseci. ČL. 11 - STAVAK 5. Ne postoji zakonsko ograničenje da se povećanje broja polazaka ili linija ne može staviti i u novi ugovor o javnoj obavezi, pa se samim tim može za isti organizirati i postupak tržišnog nadmetanja. ČL. 11 - STAVAK 7. Prijevoz učenika mora se uključiti u redovni linijski prijevoz. Smisao javne usluge i subvencioniranja javne usluge optimalno je trošenje javnih sredstava u cilju postizanja što boljih ekonomskih i društvenih učinaka. Subvencije namijenjene za ugovore o javnoj usluzi moraju pokriti i prijevoz učenika srednjih i osnovnih škola gdje god je to moguće. U protivnom se otvara mogućnost dvostrukog financiranja što nije dozvoljeno niti jednim zakonom. Također, redovni linijski prijevoz, odnosno vozač u redovnom linijskom prijevozu dužan je pridržavati se Zakona o prijevozu u cestovnom prometu koji u Članku 43, stavak 1 kaže: (1) Vozač u javnom linijskom prijevozu putnika dužan je: … – koristiti mjesta zaustavljanja koja su predviđena voznim redom – ne ukrcavati i/ili iskrcavati putnike izvan autobusnih kolodvora, putničkih terminala i autobusnih stajališta, koji su određeni voznim redom Tako ne može u pravilniku stajati prijevoz „od škole do kuće“, jer to nije u skladu sa zakonom, jer autobus na redovnoj liniji ne može ljude voziti izravno do kuće osim ako slučajno se nečija kuća nalazi baš u neposrednoj blizini autobusnog stajališta, kolodvora ili terminala. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
250 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA III. JAVNA USLUGA, Članak 11. Vezano uz navode u stavku 1. ovog članka "nadležno upravno tijelo jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave utvrđuje mrežu linija " isto je u suprotnosti sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi , te također i Statutom Splitsko-dalmatinske županije. Sukladno navedenim propisima opće akte (ovdje konkretno mreža linija) kojima se uređuju pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije donosi Županijska skupština , a ne Upravni odjeli. U odnosu na preostali dio "na temelju izdanih dozvola za županijski linijski prijevoz putnika odnosno koncesijskih ugovora" predloženo je u suprotnosti s Uredbom 1370/2007 kao i Zakonom o javnoj nabavi. Također predloženo iz stavka 1.ovog članka u potpunoj je suprotnosti s definicijom "mreže linija" iz članka 2. istog ovog Pravilnika. Vezano uz navode u stavcima 2.-6. ovog članka isti su u suprotnosti s odredbama Uredbe 1370/2007 kao i u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi. xPromjene uspješno spremljene. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
251 HGK III. JAVNA USLUGA, Članak 12. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 12. Predlažemo izbrisati, a vezano uz izmjene u članku 11. stavka 2. Prihvaćen Prihvaćen
252 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA III. JAVNA USLUGA, Članak 12. Vezano uz navode ovog članka isti su u suprotnosti s odredbama Uredbe 1370/2007 kao i u suprotnosti sa Zakonom o javnoj nabavi . Primljeno na znanje Primljeno na znanje
253 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
254 Primorsko-goranska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Postojeća točka (2) se briše i zamjenjuje sa novom točkom (2) koja glasi: (2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka provodi se na temelju kriterija koje utvrđuje davatelj ugovora o javnoj usluzi. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
255 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
256 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
257 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
258 PROMET d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Podržavamo stav Udruge javnih gradskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
259 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
260 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 13. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika kod izmjene čl. 13. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
261 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
262 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
263 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
264 UDRUGA JAVNIH GRADSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 13. - Članak 13 – stavak 1 o Potrebno je pojasniti - ako više jedinica lokalne samouprave zajednički raspiše javni natječaj za sklapanje Ugovora o javnoj usluzi, dali moraju tražiti suglasnost županije i dali te linije ulaze u mrežu linija županije? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
265 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
266 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 13. stavak 1 - predlaže se definirati mogućnost ukoliko županije i JLS žele zajednički subvencionirati županijske linije, da bi netko od njih mogao biti nositelj javnog natječaja, eventualno zajednički sporazum Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
267 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U stavku 1. brisati riječi "ako se" OBRAZLOŽENJE: Članak koji određuje način dodjele ugovora o javnoj usluzi ne može započeti s pogodbenim veznikom već se u njemu mora definirati pojam ili pravilo. Stavak 2. potrebno je brisati. OBRAZLOŽENJE: Natječaj za dodjelu ugovora o JU ne može se raspisati temeljem odredbi kojima se regulira javna nabava jer nisu poznati svi elementi koje JN propisuje Dodati novi stavak 2. koji glasi: " Izuzetak iz stavka 1. je dodjela prvog Ugovora o javnoj usluzi, a koji se dodjeljuje temeljem članka 11. ovog Pravilnika i članka 33. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018" OBRAZLOŽENJE : Navedene izmjene članka 13. su potrebne radi jasne provedbe o dodjeli prvog ugovora o javnoj usluzi, kao i usklađenosti s ZPCP, čl.33, st.7., kojim je isto definirano Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
268 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
269 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
270 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
271 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
272 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
273 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
274 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
275 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
276 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
277 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 13. U stavku 1. brisati riječi "ako se" OBRAZLOŽENJE: Članak koji određuje način dodjele ugovora o javnoj usluzi ne može započeti s pogodbenim veznikom već se u njemu mora definirati pojam ili pravilo. Stavak 2. potrebno je brisati. OBRAZLOŽENJE: Natječaj za dodjelu ugovora o JU ne može se raspisati temeljem odredbi kojima se regulira javna nabava jer nisu poznati svi elementi koje JN propisuje Dodati novi stavak 2. koji glasi: " Izuzetak iz stavka 1. je dodjela prvog Ugovora o javnoj usluzi, a koji se dodjeljuje temeljem članka 11. ovog Pravilnika i članka 33. stavka 7. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu NN 41/2018" OBRAZLOŽENJE : Navedene izmjene članka 13. su potrebne radi jasne provedbe o dodjeli prvog ugovora o javnoj usluzi, kao i usklađenosti s ZPCP, čl.33, st.7., kojim je isto definirano Nije prihvaćen Nije prihvaćen-Ugovori o javnim uslugama sklapat će se na temelju odredbi Uredbe, Zakona o prijevozu u cestovnom prometu i na temelju javnog natječaja.
278 HGK III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Mišljenje HGK na Prijedlog Pravilnika o obavljanju javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu Članak 15. Predlažemo izbrisati stavak 2., a vezano uz izmjene u članku 11. stavka 2. Prihvaćen Prihvaćen
279 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
280 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
281 Šibensko-kninska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Članak 15. U stavku 2. osim uvjeta za pružanje javne usluge pružatelj javne usluge mora imati važeće dozvole ili ugovore o koncesiji na tom području. Ugovore o javnoj usluzi od općeg gospodarskog interesa u javnom linijskom prijevozu putnika u cestovnom prometu sklapaju jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave s prijevoznicima, a što je u skladu s direktivama EU. Postupak javnog natječaja provodi se prema propisima kojima je regulirana javna nabava. Prihvaćen Prihvaćen
282 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
283 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
284 PROMET d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Podržavamo stav Udruge javnih gradskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
285 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
286 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika kod izmjene čl. 15. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
287 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
288 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
289 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
290 UDRUGA JAVNIH GRADSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 15. - Članak 15 – stavak 1-h o Potrebno je pojasniti - obzirom da vozila u trenutku sklapanja Ugovora ne moraju imati elektroničku opremu za prodaju karata (i nejasno je u kojem roku trebaju imati), na koji će se način vršiti kontrola financijskog učinka? Primljeno na znanje Primljeno na znanje
291 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
292 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 15. stavak 1. - točka b - konkretnije odrediti dovoljan broj licenciranih vozila; točka c - konkretnije odrediti dovoljan broj vozača (samo za primjer dosadašnjim propisima je navedeno minimalno jednog zaposlenog vozača po autobusu) stavak 2. - promijeniti ili maknuti predmetni stavak 2, budući da se Mreža linija treba uspostaviti na temelju prijevozne ponude i potražnje; a tek ako je Mreža ili dijelovi Mreže pokrivena postojećim dozvolama samo u tom slučaju bi se trebala uvažiti stečena prava prijevoznika. Prihvaćen Prihvaćen
293 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Članak 15. stavak 2. Županije u svojim komentarima govore da je stavak 2. diskriminirajući ako se dodjeljuje putem natječaja. U stavku 2. izričito piše „prvih ugovora“ tj. svi prijevoznici bez diskriminacije i bez natječaja dobivaju prve ugovore o javnim uslugama , tj. jedini uvjet je da su (sukladno matičnom Zakonu) održavali linije na dan stupanja Zakona na snagu. Na ovaj način su svi prijevoznici koji održavaju linije u jednakom položaju sukladno postojećem stanju na dan stupanja Zakona na snagu. Prihvaćen Prihvaćen
294 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
295 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
296 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
297 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
298 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
299 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
300 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
301 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
302 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 15. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
303 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Članak 15. stavak 2. Županije u svojim komentarima govore da je stavak 2. diskriminirajući ako se dodjeljuje putem natječaja. U stavku 2. izričito piše „prvih ugovora“ tj. svi prijevoznici bez diskriminacije i bez natječaja dobivaju prve ugovore o javnim uslugama , tj. jedini uvjet je da su (sukladno matičnom Zakonu) održavali linije na dan stupanja Zakona na snagu. Na ovaj način su svi prijevoznici koji održavaju linije u jednakom položaju sukladno postojećem stanju na dan stupanja Zakona na snagu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
304 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 15. ČL. 15. - STAVAK 2. Stavak 2. ovog članka je diskriminatoran ukoliko se ugovor o javnoj usluzi dodjeljuje putem natječaja. Prihvaćen Prihvaćen
305 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 15. ČL. 15. - STAVAK 2. Stavak 2. ovog članka je diskriminatoran ukoliko se ugovor o javnoj usluzi dodjeljuje putem natječaja. Prihvaćen Prihvaćen
306 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA III. JAVNA USLUGA, Članak 15. Stavak 2. ovog članka suprotan je odredbama Zakona o javnoj nabavi, jer postavlja diskriminirajući uvjet u odnosu na dio potencijalnih ponuditelja. Prihvaćen Prihvaćen
307 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
308 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
309 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
310 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
311 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
312 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 16. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika kod izmjene čl. 16. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
313 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
314 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
315 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
316 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
317 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U točki d) stoji da Ugovor o javnoj usluzi treba sadržavati "parametre za izračun". Radi se o dosta općenitom pojmu kojega treba pojasniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
318 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje,
319 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
320 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
321 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
322 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
323 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
324 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
325 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
326 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
327 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 16. U točki d) stoji da Ugovor o javnoj usluzi treba sadržavati "parametre za izračun". Radi se o dosta općenitom pojmu kojega treba pojasniti. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
328 Ličko-senjska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 17. Izvori financiranja javne usluge-navod da se javna usluga može financirati i iz sredstava državnog Proračuna Republike Hrvatske- da li su sredstva za tu namjenu nisu osigurana u Proračunu RH za 2019. g. budući je Pravilnikom predviđena obveza nuđenja sklapanja ugovora o javnoj usluzi prijevoza putnika najkasnije do 30. studenog 2019. godine. Nadalje ne navodi se postotak sufinanciranja po pojedinom navedenom izvoru kao i ne navode se koji su to ostali mogući izvori financiranja. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
329 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 17. U stavcima 1 i 2 umjesto riječi financirati treba stajati sufinancirati, budući da županije i JLS nisu u mogućnosti samostalno subvencionirati javni prijevoz, a budući da će se trebati osigurati značajna sredstva, nužno je uključivanje i sredstava Državnog proračuna Nije prihvaćen Nije prihvaćen-u članku se navode samo izvori financiranja dok će u Ugovoru biti detaljnije uređeno u kojem odnosu će se koristiti sredstva iz pojedinih izvora
330 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
331 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
332 Šibensko-kninska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Članak 18. Pružatelj javne usluge nudi cijenu po prijeđenom kilometru, ali formiranje cijena i kreiranje ponuda treba biti isključivo od strane naručitelja usluge, odnosno jedinica područne (regionalne) samouprave. Prihvaćen Prihvaćen
333 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
334 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
335 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
336 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
337 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
338 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
339 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
340 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
341 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Članak 18. Potrebno je da se unificira obračunska jedinica na razini cijele države, radi sutrašnjeg integriranja i povezivanja regija. Ako bi ugovori o javnim uslugama imali različite uvjete i obračune, operativno bi bilo daleko teže javnim upravama raditi planove i kalkulacije. Komentari županija su suprotni ovom principu. Interes Republike Hrvatske je da ima manje administracije, jednostavnije i transparentnije procedure. Upravo je obračun po prijeđenom kilometru jedan od najčišćih i najpravednijih načina obračuna (uz parametre koji su defnirani u Članku 19.) Nije prihvaćen Nije prihvaćen-jedinice regionalne samouprave određivati će način izračuna cijena prijevoza sukladno Ugovoru o javnoj usluzi.
342 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
343 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
344 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
345 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
346 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
347 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
348 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
349 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
350 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
351 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 18. Članak 18. Potrebno je da se unificira obračunska jedinica na razini cijele države, radi sutrašnjeg integriranja i povezivanja regija. Ako bi ugovori o javnim uslugama imali različite uvjete i obračune, operativno bi bilo daleko teže javnim upravama raditi planove i kalkulacije. Komentari županija su suprotni ovom principu. Interes Republike Hrvatske je da ima manje administracije, jednostavnije i transparentnije procedure. Upravo je obračun po prijeđenom kilometru jedan od najčišćih i najpravednijih načina obračuna (uz parametre koji su defnirani u Članku 19.) Nije prihvaćen Nije prihvaćen-jedinice regionalne samouprave određivat će način izračuna cijena prijevoza
352 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U praksi zemalja koje imaju uvedene usluge javnog prijevoza postoje različite obračunske sheme. Smatramo da je način na koji će se formirati cijena i kreirati ponuda isključivo u domeni naručitelja usluge tj, jedinicama područne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
353 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 18. U praksi zemalja koje imaju uvedene usluge javnog prijevoza postoje različite obračunske sheme. Smatramo da je način na koji će se formirati cijena i kreirati ponuda isključivo u domeni naručitelja usluge tj, jedinicama područne samouprave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
354 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
355 Primorsko-goranska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Iza točke (4) dodaje se nova točka (5) koja glasi: (5) Propisati uvjete i način promjene izračuna minimalne cijene Nije prihvaćen Nije prihvaćen-jedinice regionalne samouprave određivati će način izračuna cijena prijevoza sukladno Uredbi i ugovoru.
356 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
357 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
358 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
359 PROMET d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Podržavamo stav Udruge javnih gradskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
360 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
361 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
362 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
363 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
364 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
365 UDRUGA JAVNIH GRADSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 19. - Članak 19 o Potrebno je definirati dali će izračun minimalne cijene koju utvrđuje neovisno tijelo Ministarstva biti izraženo u kunama po kilometru kao i ponuđena cijena po natječaju (članak 18) o Nejasno je kada i u kojim uvjetima se primjenjuje minimalna cijena pružanja javne usluge - Članak 19 – stavak 4 o Definirano je da razumna dobit ne smije biti manja od 5% niti veća od 10%. Javni gradski prijevoznici imaju sklopljen Ugovor o javnoj usluzi bez dobiti („pozitivna nula“), tj. pokriva se razlika između troškova i prihoda do nule (bez dobiti), te je potrebno uvrstiti i ovu opciju kako ne bi bili sukobu s ovim člankom Nije prihvaćen Nije prihvaćen-jedinice regionalne samouprave određivati će način izračuna cijena prijevoza sukladno Uredbi i ugovoru.
366 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
367 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Predvidjeti da JLS i Županije mogu same određivati minimalnu cijenu, a ista se može utvrditi i prilikom utvrđivanja Mreže linija, odnosno analize prijevozne ponude i potražnje Primljeno na znanje Primljeno na znanje
368 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Prijevoznici se zalažu za transparentne i jednake uvjete na cijelom području RH. Ako će svako lokalno nadležno tijelo samostalno provoditi taj posao, to je nepotrebno trošenje državnih sredstava tj. plaća za stručnjake i konzultante koji će taj posao odraditi. Mišljenja smo da ne postoji toliko relevantnih stručnjaka koliko postoji županija, tj. da je ovo samo po sebi neprovedivo. Ključna stvar je da to mora raditi „neovisno“ tijelo, tj. da nije u kontroli davatelja usluga niti pružatelja usluga, čime se pobija argument županija da država im određuje cijenu. Cijena nije određene od države, nadležnog tijela niti od pružatelja usluge, već od neovisnog tijela koje sukladno pravilima struke izračunava minimalnu cijenu. Ako bi svako nadležno tijelo imalo „neovisno“ tijelo ovo bi bilo skupo i neracionalno. Minimalna cijena mora biti ista za cijelo područje RH, te je moguće da na nekim područjima radi nepovoljnih uvjeta bude i veća, no to svaki davatelj usluga može samostalno procijeniti i ponuditi pružateljima usluga. Bez obzira koja cijena bila na početku, ona je sklona autokorekciji. U ugovoru o javnoj usluzi postoji odredba da se svaki prekomjereni prihod vraća pružatelju usluga, tj. ako slučajno cijena koja je propisana rezultira sa prevelikom dobiti, ista se vraća. Tj. ne postoji način da pružatelj usluga ostvari nerazumnu dobit na trošak poreznih obveznika. Prijevoznici se zalažu za ravnopravnu i pravednu cijenu, te su spremni biti pouzdan partner. U stavku 2. točka a) brojku 200 zamijeniti sa "250" OBRAZLOŽENJE: 250 kilometra je minimalna dnevna kilometraža za autodan i služi za kalkulaciju troškova. U stavku 3. i točki h) iza riječi zakupnina dodati riječ "i održavanja" Iza ovog članka dodati članke 19A. i 19B. Članak 19A. (1) Jedinična cijena kilometra iz ugovora o javnoj usluzi mora biti jednaka ili viša od minimalne cijene pružanja javne usluge. (2) Izmjena cijena po ugovoru o javnoj usluzi vrši se jednom godišnje do 20. veljače u tekućoj godini s primjenom od 01. ožujka tekuće godine. (3) Izuzetno od stavka 2. povećanje jednog od parametara za izračun cijene za više od 5% uvjet je za izmjenu cijena tijekom godine. Članak 19B. (1) Pružatelj javne usluge obavlja prijevoz za svoje ime i za svoj račun. (2) Pružatelj javne usluge dužan je do 10. - og u mjesecu dostaviti davatelju usluge izvještaj o prodanim voznim kartama na pojedinoj liniji koja je predmet ugovora o javnoj usluzi. Uz izvještaj prodaje dostavlja i obračun iznosa koji je razlika (+ ili -) između ostvarenog prihoda od prodaje voznih karata i konačne cijene iz ugovora o javnoj usluzi. (3) Davatelj javne usluge dužan je u roku od 30 dana od dana obračuna davatelju usluge podmiriti razliku iz prethodnog stavka. OBRAZLOŽENJE: Članak 19.a) definira cijenu JU i način izmjene cijena. Članak 19.b) definira način obračuna javne usluge Nije prihvaćen Nije prihvaćen-izračun će izrađivati jedinice regionalne samouprave u skladu s odredbama Uredbe
369 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
370 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
371 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
372 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
373 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
374 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
375 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
376 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
377 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
378 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Prijevoznici se zalažu za transparentne i jednake uvjete na cijelom području RH. Ako će svako lokalno nadležno tijelo samostalno provoditi taj posao, to je nepotrebno trošenje državnih sredstava tj. plaća za stručnjake i konzultante koji će taj posao odraditi. Mišljenja smo da ne postoji toliko relevantnih stručnjaka koliko postoji županija, tj. da je ovo samo po sebi neprovedivo. Ključna stvar je da to mora raditi „neovisno“ tijelo, tj. da nije u kontroli davatelja usluga niti pružatelja usluga, čime se pobija argument županija da država im određuje cijenu. Cijena nije određene od države, nadležnog tijela niti od pružatelja usluge, već od neovisnog tijela koje sukladno pravilima struke izračunava minimalnu cijenu. Ako bi svako nadležno tijelo imalo „neovisno“ tijelo ovo bi bilo skupo i neracionalno. Minimalna cijena mora biti ista za cijelo područje RH, te je moguće da na nekim područjima radi nepovoljnih uvjeta bude i veća, no to svaki davatelj usluga može samostalno procijeniti i ponuditi pružateljima usluga. Bez obzira koja cijena bila na početku, ona je sklona autokorekciji. U ugovoru o javnoj usluzi postoji odredba da se svaki prekomjereni prihod vraća pružatelju usluga, tj. ako slučajno cijena koja je propisana rezultira sa prevelikom dobiti, ista se vraća. Tj. ne postoji način da pružatelj usluga ostvari nerazumnu dobit na trošak poreznih obveznika. Prijevoznici se zalažu za ravnopravnu i pravednu cijenu, te su spremni biti pouzdan partner. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
379 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 19. U stavku 2. točka a) brojku 200 zamijeniti sa "250" OBRAZLOŽENJE: 250 kilometra je minimalna dnevna kilometraža za autodan i služi za kalkulaciju troškova. U stavku 3. i točki h) iza riječi zakupnina dodati riječ "i održavanja" Iza ovog članka dodati članke 19A. i 19B. Članak 19A. (1) Jedinična cijena kilometra iz ugovora o javnoj usluzi mora biti jednaka ili viša od minimalne cijene pružanja javne usluge. (2) Izmjena cijena po ugovoru o javnoj usluzi vrši se jednom godišnje do 20. veljače u tekućoj godini s primjenom od 01. ožujka tekuće godine. (3) Izuzetno od stavka 2. povećanje jednog od parametara za izračun cijene za više od 5% uvjet je za izmjenu cijena tijekom godine. Članak 19B. (1) Pružatelj javne usluge obavlja prijevoz za svoje ime i za svoj račun. (2) Pružatelj javne usluge dužan je do 10. - og u mjesecu dostaviti davatelju usluge izvještaj o prodanim voznim kartama na pojedinoj liniji koja je predmet ugovora o javnoj usluzi. Uz izvještaj prodaje dostavlja i obračun iznosa koji je razlika (+ ili -) između ostvarenog prihoda od prodaje voznih karata i konačne cijene iz ugovora o javnoj usluzi. (3) Davatelj javne usluge dužan je u roku od 30 dana od dana obračuna davatelju usluge podmiriti razliku iz prethodnog stavka. OBRAZLOŽENJE: Članak 19.a) definira cijenu JU i način izmjene cijena. Članak 19.b) definira način obračuna javne usluge Nije prihvaćen Nije prihvaćen-izračun će izrađivati jedinice regionalne samouprave u skladu s odredbama Uredbe
380 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Lokalna nadležna tijela trebaju biti u poziciji da sama mogu voditi projekte u kojima će izračunati minimalne cijene pružanja javne usluge, a Ministarstvo tu može biti tek savjetodavno tijelo tim prije ako se očekuje da se ugovor o javnoj usluzi financira iz sredstava županijskih proračuna. Neprihvatljiva je i ne zakonita situacija u kojoj Ministarstvo formira cijene usluga, a županija ugovara i financira uslugu. Ovaj stavak u suprotnosti je i s Člankom 1, stavkom 17 Uredbe 1370/2007 koji kaže: „Slijedeći načelo supsidijarnosti, nadležna tijela mogu utvrditi socijalne i kvalitativne kriterije radi održavanja i unapređenja standarda kvalitete za obveze obavljanja javnih usluga, na primjer u vezi s minimalnim radnim uvjetima, pravima putnika, potrebama osoba smanjene pokretljivosti, zaštitom okoliša, sigurnošću putnika i zaposlenika, kao i obvezama iz kolektivnih ugovora i drugim pravima i sporazumima koji se odnose na radna mjesta i socijalnu zaštitu na mjestu pružanja usluge. Da bi se osigurala transparentnost i usporedivi uvjeti tržišnog natjecanja između operatera, i otklonio rizik socijalnog dampinga, nadležna tijela trebaju moći uvesti određene socijalne standarde i standarde kvalitete usluga.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
381 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Lokalna nadležna tijela trebaju biti u poziciji da sama mogu voditi projekte u kojima će izračunati minimalne cijene pružanja javne usluge, a Ministarstvo tu može biti tek savjetodavno tijelo tim prije ako se očekuje da se ugovor o javnoj usluzi financira iz sredstava županijskih proračuna. Neprihvatljiva je i ne zakonita situacija u kojoj Ministarstvo formira cijene usluga, a županija ugovara i financira uslugu. Ovaj stavak u suprotnosti je i s Člankom 1, stavkom 17 Uredbe 1370/2007 koji kaže: „Slijedeći načelo supsidijarnosti, nadležna tijela mogu utvrditi socijalne i kvalitativne kriterije radi održavanja i unapređenja standarda kvalitete za obveze obavljanja javnih usluga, na primjer u vezi s minimalnim radnim uvjetima, pravima putnika, potrebama osoba smanjene pokretljivosti, zaštitom okoliša, sigurnošću putnika i zaposlenika, kao i obvezama iz kolektivnih ugovora i drugim pravima i sporazumima koji se odnose na radna mjesta i socijalnu zaštitu na mjestu pružanja usluge. Da bi se osigurala transparentnost i usporedivi uvjeti tržišnog natjecanja između operatera, i otklonio rizik socijalnog dampinga, nadležna tijela trebaju moći uvesti određene socijalne standarde i standarde kvalitete usluga.“ Primljeno na znanje Primljeno na znanje
382 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA III. JAVNA USLUGA, Članak 19. Vezano uz odredbe ovog članka Županije su dužne provoditi postupak javne nabave uz poštivanje odredbi Uredbe 1370/2007 koja je regulirala izračun naknade za javnu uslugu posebno sukladno Pravilima primjenjivim na naknade iz članka 6. stavak 1. Uredbe. Kako i sama Uredba u stavku 2. članka 6. navodi da na pisani zahtjev Komisije, države članice dostavljaju sve podatke koje Komisija smatra nužnim za određivanje da li je dodijeljena naknada sukladna s Uredbom 1370/2007. bilo bi potrebno izračun cijene javne usluge donijeti na državnoj razini resornog ministarstva kao "Program" s utvrđenim prihvatljivim fiksnim i varijabilnim troškovima, utvrđenom "razumnom dobiti" u postotku , a sve sukladno Uredbi 1370/2007 uz suglasnost ili mišljenje Ministarstva financija da je navedena državna potpora tj. cijena javne usluge sukladna s odredbama Uredbe 1370/2007. U istom "Programu" bilo bi potrebno donijeti obvezna pravila za sprečavanje i povrat eventualne prekomjerne naknade kao i parametre i tehničke karaktristike (starost vozila i dr ) po kojima bi se ugovori zaključivali na određeni kraći odnosno duži vremenski period.Utvrđivanjem navedene cijene, pravilima za sprečavanje prekomjerne naknade i utvrđivanjem tehničkih karakteristika i parametara za vozila i utvrđivanje trajanja javne usluge u odnosu na tehničke karakteristike vozila i dr. , osiguralo bi se provođenje odredbi Uredbe 1370/2007 kao i odredbi Zakona o javnoj nabavi pod istim uvjetima za istovrsnu javnu uslugu na cijelom području RH. Županije samostalno utvrđuju mrežu linija sukladno svojim specifičnostima i stvarnim potrebama , ali na ovaj način istovrsna usluga pružala bi se na cijelom području RH pod početno istim uvjetima, poduzetnici su uvijek u mogućnosti ponuditi i nižu cijenu usluge po provedenom postupku javne nabave. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
383 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
384 Savez za željeznicu III. JAVNA USLUGA, Članak 20. ČL. 20. - STAVAK 1. Nadzor nad provođenjem usluge trebao bi biti povjeren nadležnom tijelu, odnosno u budućnosti formiranom tijelu pod nazivom „Prometna uprava“. Formiranje prometne uprave ili ureda za mobilnost jedna je od mjera iz Master plana za integrirani prijevoz putnika (2017.-2027.). Prometna bi uprava trebala imati i mogućnosti inspekcijskog nadzora, te permanentnog nadzora na terenu tako da se provjerava kvaliteta izvršene usluge. Uz to valja provoditi i anketiranja putnika o kvaliteti izvršene usluge i sl. Nadzor se nikako ne bi smio svesti samo na pregled dokumentacije! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
385 Primorsko-goranska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Potrebno je provjeriti da li je tekst članka u suglasnosti sa Zakonom o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14) Primljeno na znanje Primljeno na znanje
386 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
387 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
388 Šibensko-kninska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Članak 20. Prvi korak je osnivanje Nadzornog tijela koja će zaista pratiti stanje na terenu i upravljati prometom na području jedinice lokalne (regionalne) samouprave, a ne samo se baviti dokumentacijom. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
389 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
390 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
391 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
392 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
393 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
394 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
395 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
396 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Postavlja se pitanje načina određivanja nezavisnog tijela, njegove ovlasti, plaćanje naknade za usluge nadzora ... Prijedlog je da MPPI, odnosno prometna inspekcija i prema potrebi Državni inspektorat provode nadzor, eventualno bi u kasnijem periodu bi uz Inspekciju nadzor mogle provoditi "prometne uprave" Primljeno na znanje Primljeno na znanje
397 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Slažemo se sa prijedlogom VŽ županije i Ante Klečine da se osnuju „Prometne uprave“ kako je i predviđeno samim Člankom 20 stavak 1. U samim ugovorima bi trebalo detaljno propisati što i kako se kontrolira od njihove strane. No radi nepristranosti i pravednog provođenja ugovora (postoje dvije ugovorne strane) nužno je da nadzor provodi nezavisno tijelo. Bilo bi puno racionalnije da se na razini države formira jedno nezavisno tijelo koje će nepristrano provoditi nadzor bez direktnog utjecaja davatelja usluge. Praćenje kvalitete i parametra izvršenja ugovore je obveza obje ugovorne strane, no potrebno je i neovisno tijelo koje će samostalno provoditi nadzor nad obje ugovorne strane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
398 ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Čl. 20. unosi odredbu o nadzoru nad provedbom ugovora o javnoj usluzi. S obzirom da navedene ugovore potpisuje nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba, nelogično je da nadzor nad provođenjem ugovora provodi nezavisno tijelo koje bi odredila jedinica lokalne samouprave. Ako jedinica lokalne samouprave nije ni sklopila ugovor, nema temelja za njezinu mogućnosti kontrole i provjere istih, s obzirom da ni nije strana ugovora. Predlaže se definirati nadzor nad ugovorom u okviru tijela koje je nadležno sklopiti ugovor. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
399 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
400 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
401 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
402 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
403 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
404 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
405 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
406 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
407 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 20. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
408 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 20. Slažemo se sa prijedlogom VŽ županije i Ante Klečine da se osnuju „Prometne uprave“ kako je i predviđeno samim Člankom 20 stavak 1. U samim ugovorima bi trebalo detaljno propisati što i kako se kontrolira od njihove strane. No radi nepristranosti i pravednog provođenja ugovora (postoje dvije ugovorne strane) nužno je da nadzor provodi nezavisno tijelo. Bilo bi puno racionalnije da se na razini države formira jedno nezavisno tijelo koje će nepristrano provoditi nadzor bez direktnog utjecaja davatelja usluge. Praćenje kvalitete i parametra izvršenja ugovore je obveza obje ugovorne strane, no potrebno je i neovisno tijelo koje će samostalno provoditi nadzor nad obje ugovorne strane. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
409 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 20. ČL. 20. - STAVAK 1. Nadzor nad provođenjem usluge trebao bi biti povjeren nadležnom tijelu, odnosno u budućnosti formiranom tijelu pod nazivom „Prometna uprava“. Formiranje prometne uprave ili ureda za mobilnost jedna je od mjera iz Master plana za integrirani prijevoz putnika (2017.-2027.). Prometna bi uprava trebala imati i mogućnosti inspekcijskog nadzora, te permanentnog nadzora na terenu tako da se provjerava kvaliteta izvršene usluge. Uz to valja provoditi i anketiranja putnika o kvaliteti izvršene usluge i sl. Nadzor se nikako ne bi smio svesti samo na pregled dokumentacije! Primljeno na znanje Primljeno na znanje
410 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 20. ČL. 20. - STAVAK 1. Nadzor nad provođenjem usluge trebao bi biti povjeren nadležnom tijelu, odnosno u budućnosti formiranom tijelu pod nazivom „Prometna uprava“. Formiranje prometne uprave ili ureda za mobilnost jedna je od mjera iz Master plana za integrirani prijevoz putnika (2017.-2027.). Prometna bi uprava trebala imati i mogućnosti inspekcijskog nadzora, te permanentnog nadzora na terenu tako da se provjerava kvaliteta izvršene usluge. Uz to valja provoditi i anketiranja putnika o kvaliteti izvršene usluge i sl. Nadzor se nikako ne bi smio svesti samo na pregled dokumentacije. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
411 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
412 Primorsko-goranska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: Financijska sredstva iz stavka 1 ovoga članka za naknadu troškova iz ugovora o javnoj usluzi pružatelju usluga, davatelj ugovora osigurava u dijelu ugovorom preuzetih obveza. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-sredstva će se osigurati nakon potpisa ugovora
413 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
414 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
415 Šibensko-kninska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Članak 21. Neprihvatljiva je situacija u kojoj Ministarstvo formira cijene usluga, uvjetuje mrežu linija i pružatelja javne usluge, a županija mora osigurati financijska sredstva. Odredba ovog članka u direktnoj je suprotnosti s člankom 18. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
416 Ličko-senjska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Činjenica da Ministarstvo sukladno članku 19. Pravilnika utvrđuje minimalne cijene pružanja javne usluge te uvjetuje županije da utvrđuju mreže linija na svom području i navod iz ovog članka da županija mora osigurati financijska sredstva za financiranje javne usluge u suprotnosti su odnosno određivanje cijene usluge mora biti u nadležnosti davatelja ugovora o javnoj usluzi (naručitelja usluga) odnosno u ovom slučaju županija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
417 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
418 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
419 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
420 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
421 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
422 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
423 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
424 Krapinsko-zagorska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Umjesto riječi financiranje, treba biti riječ financiranje. Nužno je sufinanciranje kako bi se moglo uključiti više sudionika, npr. MMPI, županije, JLS i slično. Postavlja se pitanje vezano uz prijevoz učenika. Da li će i dalje ostati isti način subvencioniranja mjesečnih karata prijevoza učenika ili će doći do promjena? Naime, Ministarstvo obrazovanja "kasni" s doznakom svog dijela sredstava Županijama (županije dio do Min. obrazovanja doznačuju prijevoznicima tek po primitku istih) za sufinanciranje mjesečnih karata za prijevoz učenika, dok Županije svoj dio sredstava redovito doznačuju prijevoznicima. U tom smislu treba koordinirati sve sudionike: MMPI, Ministarstvo obrazovanja, Županije, JLS, prijevoznike ... Primljeno na znanje Primljeno na znanje
425 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U članku 17. su definirani izvori financiranja, koji obuhvaćaju sve tri razine javne uprave i same građane (kroz karte koje plaćaju). Želimo upozoriti sve tri razine javne uprave da je nužno da osiguraju da Davatelj ugovora o javnoj usluzi ima osigurana sredstva tj. da pružatelj javne usluge može održavati što je ugovoreno. S obzirom da cijelu državu stišću rokovi (uskoro se određuju budžeti za 2020.), nužno je da se hitno uspostavi komunikacija i dijalog sa prijevoznicima koji održavaju javni prijevoz i svim razinama javne uprave. Potrebno je da se preusmjere sredstva koja se danas troše (subvencije učenicima srednjih škola, pomoć države, županija, gradova i općina, prijevoz učenika srednjih škola, prijevoz vojnih djelatnika, MUP-a, itd.) u jedan jedinstveni budžet. U ovaj budžet ulaze i prihodi koje prijevoznici ostvare od samih građana. Iz ovog budžeta će se onda uravnotežiti financiranje. U slučaju da pojedina linija ostvaruje ekstra prihode, oni će se vraćati i s njima će se financirati nerentabilne linije. Ako se procijeni da nije ovo realno moguće odraditi, predlažemo osnivanje „interventnog“ fonda kod Vlade RH, kao privremenog rješenja. Već nakon 2-3 mjeseca primjene ugovora o javnoj usluzi, će se točno znati koliko koja linija, općina, županija, regija ostvaruje, tj. koliko je potrebno (ako je uopće) doplaćivati sredstava za pružanje javne usluge. Ne postoji druga alternativa, jer kako smo već objasnili u prethodnim komentarima, postojeće stanje je neodrživo, tj. ne možemo održavati linije s gubicima. Argumenti županija da "jedna strana plaća druga propisuje" je neprimjereno. Prema našim saznanjima, država daje direktno sredstva županijama za prijevoze učenika, posebno osnovnih škola, posebno dio troškova srednjih škola. Pored ovoga postoje djelatnici županija, općina, javnih poduzeća kojima je opet plaćen prijevoz iz državnog proračuna. Sve su ovo sredstva koja treba objediniti. Zato je potrebno da se svi izvori koje županija ima objedine, da mu se pridruže i izvori koje država ili JLS koriste za javni prijevoz putnika. Danas smo svjedoci da pored županijskih javnih linija, pojedine županije ugovaraju zasebne autobuse za školsku djecu, tj. neracionalno troše javna sredstva. Ovo nije slučaj u npr. Austriji gdje nema zasebnih autobusa, koji su naša specifičnost. Upravo nas je ovakvo neracionalno poslovanje dovelo do ovog teškog stanja, jer smo otvarajući "poslove" prijevoznicima za poseban prijevoz (putem natječaja), stvorili gubitke u javnom prijevozu, prema prijevoznicima koji to održavaju putem "dozvola" bez da je županija pokrila gubitke za "izgubljene putnike" prijevozniku koji održava liniju. Vrijeme je da se ova situacija preokrene i da se normalizira javni linijski prijevoz, te da davatelj usluge preuzme odgovornost i racionalno upravlja sa javnim sredstvima, te će ubrzo postatji vidljivo da je neisplativo i nerazumno imati dva autobusa u isto vrijeme, a oba su prazna. Ovu sliku danas gledamo i posljedica je postojećeg modela. Postoje puno primjera privatnih prijevoznika koji su održavajući nerentabilne linije otišli u stečaj ili predstečaj, te je većina preostalih blizu te situacije. Koliko je nama poznato niti jedna županija nije otišla u stečaj, kao niti cijela država. Nužno je da se počne racionalno poslovati i da se prijevoznicima omogući normalno poslovanje sa razumnom dobiti, što je u ekonomskom i društvenom interesu naše države, kao i samih županija, jer se radi o radnim mjestima u tim istim županijama, a čije plaće i opstanak su vezani uz sudbinu prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
426 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
427 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
428 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
429 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
430 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
431 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
432 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
433 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
434 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
435 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 21. U članku 17. su definirani izvori financiranja, koji obuhvaćaju sve tri razine javne uprave i same građane (kroz karte koje plaćaju). Želimo upozoriti sve tri razine javne uprave da je nužno da osiguraju da Davatelj ugovora o javnoj usluzi ima osigurana sredstva tj. da pružatelj javne usluge može održavati što je ugovoreno. S obzirom da cijelu državu stišću rokovi (uskoro se određuju budžeti za 2020.), nužno je da se hitno uspostavi komunikacija i dijalog sa prijevoznicima koji održavaju javni prijevoz i svim razinama javne uprave. Potrebno je da se preusmjere sredstva koja se danas troše (subvencije učenicima srednjih škola, pomoć države, županija, gradova i općina, prijevoz učenika srednjih škola, prijevoz vojnih djelatnika, MUP-a, itd.) u jedan jedinstveni budžet. U ovaj budžet ulaze i prihodi koje prijevoznici ostvare od samih građana. Iz ovog budžeta će se onda uravnotežiti financiranje. U slučaju da pojedina linija ostvaruje ekstra prihode, oni će se vraćati i s njima će se financirati nerentabilne linije. Ako se procijeni da nije ovo realno moguće odraditi, predlažemo osnivanje „interventnog“ fonda kod Vlade RH, kao privremenog rješenja. Već nakon 2-3 mjeseca primjene ugovora o javnoj usluzi, će se točno znati koliko koja linija, općina, županija, regija ostvaruje, tj. koliko je potrebno (ako je uopće) doplaćivati sredstava za pružanje javne usluge. Ne postoji druga alternativa, jer kako smo već objasnili u prethodnim komentarima, postojeće stanje je neodrživo, tj. ne možemo održavati linije s gubicima. Argumenti županija da "jedna strana plaća druga propisuje" je neprimjereno. Prema našim saznanjima, država daje direktno sredstva županijama za prijevoze učenika, posebno osnovnih škola, posebno dio troškova srednjih škola. Pored ovoga postoje djelatnici županija, općina, javnih poduzeća kojima je opet plaćen prijevoz iz državnog proračuna. Sve su ovo sredstva koja treba objediniti. Zato je potrebno da se svi izvori koje županija ima objedine, da mu se pridruže i izvori koje država ili JLS koriste za javni prijevoz putnika. Danas smo svjedoci da pored županijskih javnih linija, pojedine županije ugovaraju zasebne autobuse za školsku djecu, tj. neracionalno troše javna sredstva. Ovo nije slučaj u npr. Austriji gdje nema zasebnih autobusa, koji su naša specifičnost. Upravo nas je ovakvo neracionalno poslovanje dovelo do ovog teškog stanja, jer smo otvarajući "poslove" prijevoznicima za poseban prijevoz (putem natječaja), stvorili gubitke u javnom prijevozu, prema prijevoznicima koji to održavaju putem "dozvola" bez da je županija pokrila gubitke za "izgubljene putnike" prijevozniku koji održava liniju. Vrijeme je da se ova situacija preokrene i da se normalizira javni linijski prijevoz, te da davatelj usluge preuzme odgovornost i racionalno upravlja sa javnim sredstvima, te će ubrzo postatji vidljivo da je neisplativo i nerazumno imati dva autobusa u isto vrijeme, a oba su prazna. Ovu sliku danas gledamo i posljedica je postojećeg modela. Postoje puno primjera privatnih prijevoznika koji su održavajući nerentabilne linije otišli u stečaj ili predstečaj, te je većina preostalih blizu te situacije. Koliko je nama poznato niti jedna županija nije otišla u stečaj, kao niti cijela država. Nužno je da se počne racionalno poslovati i da se prijevoznicima omogući normalno poslovanje sa razumnom dobiti, što je u ekonomskom i društvenom interesu naše države, kao i samih županija, jer se radi o radnim mjestima u tim istim županijama, a čije plaće i opstanak su vezani uz sudbinu prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
436 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Neprihvatljiva je i nezakonita situacija u kojoj Ministarstva formira cijene usluga, uvjetuje mrežu linija i pružatelja javne usluge, a županija mora osigurati financijska sredstva. Odredba ovog članka u direktnoj je suprotnosti s člankom 18. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
437 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 21. Neprihvatljiva je i nezakonita situacija u kojoj Ministarstva formira cijene usluga, uvjetuje mrežu linija i pružatelja javne usluge, a županija mora osigurati financijska sredstva. Odredba ovog članka u direktnoj je suprotnosti s člankom 18. i 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
438 Autotrans d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
439 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
440 APP d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
441 Panturist d.d. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
442 Meštrović prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
443 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
444 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
445 Podravina Express Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
446 Kolić Tours III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
447 Maluks Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
448 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Iza ovog članka potrebno je dodati članak 23A. koji glasi: Članak 23A (1) Pružatelj javne usluge može obavljati prijevoz nastavno na mrežu ugovorom definirane javne usluge i međužupanijskim linijama izvan područja javne usluge. (2) Za prijevoz iz stavka 1. korisniku se izdaju dvije vozne karte; jedna za područje prijevoza u sustavu Javne usluge i druga za međužupanijsku liniju na kojoj se nastavlja putovanje. OBRAZLOŽENJE: Korisnicima se omogućuje i nadalje korištenje usluge prijevoza izvan područja obavljanja JU (nastavna putovanja), a prijevozniku omogućuje ostvarivanje prava po ugovoru o JU Nije prihvaćen Nije prihvaćen-način obavljanja prijevoza i izdavanja voznih karata regulirano je odredbama Zakona
449 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
450 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
451 Čazmatrans d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
452 AUTOTRANSPORT D.D. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
453 Autotransport Karlovac d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
454 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
455 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
456 Čazmatrans Promet d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
457 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 22. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
458 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Iza ovog članka potrebno je dodati članak 23A. koji glasi: Članak 23A (1) Pružatelj javne usluge može obavljati prijevoz nastavno na mrežu ugovorom definirane javne usluge i međužupanijskim linijama izvan područja javne usluge. (2) Za prijevoz iz stavka 1. korisniku se izdaju dvije vozne karte; jedna za područje prijevoza u sustavu Javne usluge i druga za međužupanijsku liniju na kojoj se nastavlja putovanje. OBRAZLOŽENJE: Korisnicima se omogućuje i nadalje korištenje usluge prijevoza izvan područja obavljanja JU (nastavna putovanja), a prijevozniku omogućuje ostvarivanje prava po ugovoru o JU Nije prihvaćen Nije prihvaćen-način obavljanja prijevoza i izdavanja voznih karata regulirano je odredbama Zakona
459 Varaždinska županija III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Obaveze pružatelja javne usluge treba biti definirana Ugovorom o javnoj usluzi, ne nužno u pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
460 Ante Klečina III. JAVNA USLUGA, Članak 22. Obaveze pružatelja javne usluge treba biti definirana Ugovorom o javnoj usluzi, ne nužno u pravilniku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
461 Croatia Bus d.o.o. III. JAVNA USLUGA, Članak 23. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
462 Autotrans d.d. PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
463 APP d.d. PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
464 Panturist d.d. PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
465 Meštrović prijevoz d.o.o. PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
466 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA Svaka komercijalna županijska linija, tj. koja je isplativa, mora biti uključena u sustav Ugovora o javnim usluga, na način da se viškovi prihoda vraćaju Davatelju javne usluge, te da on s tim prihodima može finacirati nerentabilne linije. Ako bi se dozvolilo postojanje komercijalnih županiskih linija, potencijalni prijevoznici bi izvlačili ekstra dobit, dok bi se kroz javna sredstva pokrivali gubici na ostalim linijama. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
467 Krapinsko-zagorska županija PRAVILNIK, III. IZDAVANJE DOZVOLA Predvidjeti i izdavanje županijskih Dozvola za rentabilne linije i / ili za prijelazni period za obnovu onih dozvola koje su bile važeće na dan stupanja na snagu ZPCP, a isteći će prije sklapanja PSO Ugovora. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
468 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 24. Članak 24., stavak 1., umjesto riječi „objave“ upisati riječ „dostave“. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izvješće će se objavljivati na web stranici.
469 Prijevoznički obrt Josip Knežević III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 24. U stavku 1. umjesto riječi "objave" upisati riječ "dostave". Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izvješće će se objavljivati na web stranici.
470 Autotrans d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
471 Croatia Bus d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
472 APP d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
473 Panturist d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
474 Meštrović prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
475 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
476 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
477 Podravina Express Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
478 Kolić Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
479 Maluks Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
480 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U stavku 2. riječ "dozvola " zamijeniti sa: "Međužupanijskih dozvola"; iza riječi "na dozvoli" dodati "a za međunarodne dozvole za treće zemlje onoliko primjeraka koliko prijevoznik zatraži" OBRAZLOŽENJE : U međunarodnom prijevozu je potrebna originalna dozvola, te ukoliko prijevoznik ima potrebu za veći broj istih iz raznih razloga („bis“ vožnje, kvara na vozilu, obrtajnih potreba i sl) isto mu treba omogućiti Prihvaćen Prihvaćen
481 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
482 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
483 Čazmatrans d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
484 AUTOTRANSPORT D.D. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
485 Autotransport Karlovac d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
486 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
487 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
488 Čazmatrans Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
489 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
490 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 25. U stavku 2. riječ "dozvola " zamijeniti sa: "Međužupanijskih dozvola"; iza riječi "na dozvoli" dodati "a za međunarodne dozvole za treće zemlje onoliko primjeraka koliko prijevoznik zatraži" OBRAZLOŽENJE : U međunarodnom prijevozu je potrebna originalna dozvola, te ukoliko prijevoznik ima potrebu za veći broj istih iz raznih razloga („bis“ vožnje, kvara na vozilu, obrtajnih potreba i sl) isto mu treba omogućiti Prihvaćen Prihvaćen
491 Milan Mandičić III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U stavku 1. brisati alineju b. Nova alineja b: Nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen rok od 15 dana, ostali uvjeti ostaju isti
492 Autotrans d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
493 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Članak 26., stavak 1., brisati alineju b) te staviti novu alineju b): „ b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore. „ Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen rok od 15 dana, ostali uvjeti ostaju isti
494 Prijevoznički obrt Josip Knežević III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U stavku 1. brisati alineju b) Nova alineja b) Nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana dostave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen rok od 15 dana, ostali uvjeti ostaju isti
495 Croatia Bus d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
496 APP d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
497 Panturist d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
498 Meštrović prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
499 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
500 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
501 Podravina Express Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
502 Kolić Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
503 Maluks Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
504 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Izmijeniti točku b) na način: "(b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana objave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore " OBRAZLOŽENJE : Potrebno uskladiti s odredbom iz članka 24., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen rok od 15 dana, ostali uvjeti ostaju isti
505 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
506 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
507 Čazmatrans d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
508 AUTOTRANSPORT D.D. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
509 Autotransport Karlovac d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
510 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
511 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
512 Čazmatrans Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
513 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
514 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 26. Izmijeniti točku b) na način: "(b) nije podnio zahtjev za izdavanje dozvole u roku od 15 dana od dana objave izvješća o usklađenim voznim redovima od strane Hrvatske gospodarske komore " OBRAZLOŽENJE : Potrebno uskladiti s odredbom iz članka 24., st.1. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-prihvaćen rok od 15 dana, ostali uvjeti ostaju isti
515 Autotrans d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
516 Croatia Bus d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
517 APP d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
518 Panturist d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
519 Meštrović prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
520 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
521 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
522 Podravina Express Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
523 Kolić Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
524 Maluks Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
525 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U stavku 2. riječ "dokaz" zamijeniti sa: "izjavu" U stavku 3 iza riječi voznog reda grisati tekst. OBRAZLOŽENJE : Nije moguće kvalitetno utvrđivati stajanje ili ne posebno na autobusnim stajalištima (tko i kako). Pitanje je i što ako nema putnika za ulaz/izlaz na određenom stajalištu? I sl. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izjava ne predstavlja relevantan dokaz. Za utvrđivanje i kontrolu pristajanja na autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima nadležna je Inspekcija cestovnog prometa MMPI-a.
526 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
527 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
528 Čazmatrans d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
529 AUTOTRANSPORT D.D. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
530 Autotransport Karlovac d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
531 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
532 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
533 Čazmatrans Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
534 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
535 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 27. U stavku 2. riječ "dokaz" zamijeniti sa: "izjavu" U stavku 3 iza riječi voznog reda grisati tekst. OBRAZLOŽENJE : Nije moguće kvalitetno utvrđivati stajanje ili ne posebno na autobusnim stajalištima (tko i kako). Pitanje je i što ako nema putnika za ulaz/izlaz na određenom stajalištu? I sl. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- izjava ne predstavlja relevantan dokaz. Za utvrđivanje i kontrolu pristajanja na autobusnim kolodvorima, odnosno autobusnim stajalištima nadležna je Inspekcija cestovnog prometa MMPI-a.
536 Autotrans d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
537 Croatia Bus d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
538 APP d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
539 Panturist d.d. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
540 Meštrović prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
541 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
542 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
543 Podravina Express Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
544 Kolić Tours III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
545 Maluks Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
546 Krapinsko-zagorska županija III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. stavak 3 - Razmotriti da se takve Dozvole izdaju na rok do 5 godina Nije prihvaćen Nije prihvaćen-rok važenja dozvola nije moguće vezivati uz ugovore koje prijevoznici sklapaju sa naručiteljima prijevoza, s različitim rokovima važenja, već su isti rokovi definirani Uredbom.
547 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U stavku 3. iza riječi "na rok od jedne godine" dodsti "za vrijme trajanja ugovora" OBRAZLOŽENJE : Trajanje ugovora je primjereni rok, jer za istu potrebu je potrebna dodatna administracija, svaki dodatni novi period ako je ugovor na više godina – nesvrsishodno. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-rok važenja dozvola nije moguće vezivati uz ugovore koje prijevoznici sklapaju sa naručiteljima prijevoza, s različitim rokovima važenja, već su isti rokovi definirani Uredbom.
548 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
549 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
550 Čazmatrans d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
551 AUTOTRANSPORT D.D. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
552 Autotransport Karlovac d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
553 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
554 Čazmatrans Vukovar d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
555 Čazmatrans Promet d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
556 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
557 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA III. IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 30. U stavku 3. iza riječi "na rok od jedne godine" dodsti "za vrijme trajanja ugovora" OBRAZLOŽENJE : Trajanje ugovora je primjereni rok, jer za istu potrebu je potrebna dodatna administracija, svaki dodatni novi period ako je ugovor na više godina – nesvrsishodno. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-rok važenja dozvola nije moguće vezivati uz ugovore koje prijevoznici sklapaju sa naručiteljima prijevoza, s različitim rokovima važenja, te su rokovi propisani Uredbom
558 Krapinsko-zagorska županija IV. NAKNADA ZA IZDAVANJE DOZVOLA, Članak 31. stavak 1 - ugraditi odredbe i za županijske rentabilne linije Nije prihvaćen Nije prihvaćen-iz razloga što će županijske linije biti dio ugovora o javnim uslugama, a propisano je Uredbom
559 Milan Mandičić V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Brisati stavak 5., 6. i 7. Dodati novi stavak 5.: Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu. Za sve navedene izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka potrebno je zahtjev za izmjenu voznog reda podnijeti Ministarstvu a ne samo u slučaju iz stavka 3. ovoga članka (skraćenje relacije). Postavlja se pitanje zašto podnositi zahtjev za izmjenu voznog reda Hrvatskoj gospodarskoj komori. Valjda jedino zato da prijevoznik uplati nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po izmijenjenom polasku. A kakav je to izmijenjeni polazak ako je prijevoznik podnio zahtjev za smanjenje broja stajališta ili npr. smanjenje učestalosti održavanja. Ako Ministarstvo odobri izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka onda neka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavi dozvole i izmijenjene vozne redove. I to sve bez ikakve dodatne uplate nepovratnih naknada. Jedino ako Hrvatskoj gospodarskoj komori nije bilo dovoljno uplata nepovratnih naknada za usklađivanje novih i izmijenjenih voznih redova godine i godine usklađivanja. U stavku 2. brisati "međužupanijske i" jer koji je to razlog da ne može ostati u voznom redu međužupanijske linije samo jedan polazak. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- člankom 2. stavkom 1. Pravilnika propisano je da je aplikacija za usklađivanje voznih redova programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja i izmjene važećih voznih redova, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji. Također, ne prihvaća se brisanje "međužupanijske i" u st.2. s obzirom na odredbu članka 4. stavak 5. Pravilnika.
560 FlixBus CEE South d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Čl. 32. st. 1 - predlažemo brisanje teksta: "...te skraćuje relacija ili mijenja način održavanja sa stalne na sezonsku liniju." Čl. 32. st. 2 - predlažemo brisanje teksta: "... ili ako u voznom redu međužupanijske i međunarodne linije za treće države ostaje samo jedan polazak. Čl. 32. st. 4 - predlažemo brisanje stavka u potpunosti. Smatramo da je gospodarski neutemeljeno i neracionalno administrativno prisiljavati prijevoznika na obavljanje prijevoza putnika 6 mjeseci ukoliko isti nema ekonomskog interesa isto činiti. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-st.1. iz razloga što se u svim navedenim slučajevima radi o smanjenju prava obavljanja prijevoza na odobrenoj liniji, st.2. iz razloga odredbe navedene u čl.4.st.5., st.4. prijevoznik mora prije podnošenja zahtjeva procijeniti ekonomsku opravdanost obavljanja prijevoza
561 Autotrans d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
562 Udruga Hrvatskih autobusnih prijevoznika V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Članak 32., brisati stavke 5., 6. i 7., te staviti novi stavak 5., koji glasi: „ Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovog članka podnosi se Ministarstvu“. To zbog toga što je za sve navedene izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka potrebno zahtjev za izmjenu voznog reda podnijeti Ministarstvu, a ne samo u slučaju iz stavka 3. ovoga članka (skraćenje relacije). Postavlja se pitanje zašto podnositi zahtjev za izmjenu voznog reda Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jedino zato da prijevoznik uplati nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kuna po izmijenjenom polasku. A kakav je to izmijenjeni polazak ako je prijevoznik podnio zahtjev za smanjenje broja stajališta. Ako Ministarstvo odobri izmjene voznog reda iz stavka 1. ovoga članka onda neka Hrvatskoj gospodarskoj komori dostavi dozvole i izmijenjene vozne redove u svrhu ažuriranja podataka u aplikaciji za usklađivanja voznih redova kao i do sada. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- člankom 2. stavkom 1. Pravilnika propisano je da je aplikacija za usklađivanje voznih redova programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja i izmjene važećih voznih redova, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji.
563 Prijevoznički obrt Josip Knežević V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Brisati stavak (5), (6) i (7). Postavlja se pitanje zašto podnositi zahtjev za izmjenu voznog reda Hrvatskoj gospodarskoj komori. Jedino zato da prijevoznik uplati nepovratnu naknadu u iznosu od 200,00 kn po izmijenjenom polasku. A kakav je to izmijenjeni polazak ako je prijevoznik podnio zahtjev za smanjenje broja stajališta. Dodati novi stavak (5) Zahtjev za izmjenu voznog reda iz stavka 1. ovoga članka podnosi se Ministarstvu. Nije prihvaćen Nije prihvaćen- člankom 2. stavkom 1. Pravilnika propisano je da je aplikacija za usklađivanje voznih redova programsko rješenje izrađeno u svrhu evidentiranja postojećih voznih redova, usklađivanja i izmjene važećih voznih redova, međužupanijskih i međunarodnih linija javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, podataka iz mreža linija javne usluge i linija koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji.
564 APP d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
565 Panturist d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
566 Meštrović prijevoz d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
567 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
568 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
569 Podravina Express Tours V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
570 Kolić Tours V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
571 Maluks Promet d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
572 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U stavku 2. brisati tekst:"ili ako u voznom redu međužupanijske i međunarodne linije z atreće države ostaje samo jedan polazak" OBRAZLOŽENJE: Ovo pravilo može služiti samo kod usklađivanja voznih redova, a u ovom slučaju se ne mijenjaju nikakve karakteristike linije. Onemogućiti prijevozniku smanjenje određenih polazaka posebno kada se isti obustavljaju radi neekonomičnosti i troškova. Time se stvaraju dodatna opterećenja koja su kontraproduktivna Nije prihvaćen Nije prihvaćen- vezano uz članak 4. stavak 5. Pravilnika
573 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
574 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
575 Čazmatrans d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
576 AUTOTRANSPORT D.D. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
577 Autotransport Karlovac d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
578 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
579 Čazmatrans Vukovar d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
580 Čazmatrans Promet d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
581 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
582 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 32. U stavku 2. brisati tekst:"ili ako u voznom redu međužupanijske i međunarodne linije z atreće države ostaje samo jedan polazak" OBRAZLOŽENJE: Ovo pravilo može služiti samo kod usklađivanja voznih redova, a u ovom slučaju se ne mijenjaju nikakve karakteristike linije. Onemogućiti prijevozniku smanjenje određenih polazaka posebno kada se isti obustavljaju radi neekonomičnosti i troškova. Time se stvaraju dodatna opterećenja koja su kontraproduktivna Nije prihvaćen Nije prihvaćen- vezano uz članak 4. stavak 5. Pravilnika
583 FlixBus CEE South d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. Čl. 33., st. 1, predlažemo brisanje sljedećeg teksta: "... a nakon isteka roka od 6 mjeseci od dana izdavanja dozvola". Smatramo da nikakva administrativna zabrana i prisila ne smije stajati na putu gospodarstvenicima za racionalnim korištenjem resursa, u slučajevima kada isti imaju usklađeni vozni red i kada postoji interes za zajedničkim održavanjem prijevoza putnika. Nije prihvaćen Nije prihvaćen-prijevoznik mora prije podnošenja zahtjeva procijeniti ekonomsku opravdanost obavljanja prijevoza
584 Autotrans d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
585 APP d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. Kao članovi udruge, suglasni smo u potpunosti s tekstom primjedbi i komentarima Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
586 Panturist d.d. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. Kao članovi Udruge, u potpunosti smo suglasni s tekstom primjedbi i komentara Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika po ovom članku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
587 Meštrović prijevoz d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
588 UDRUŽENJE PRIJEVOZNIKA ZAGREB V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. Podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
589 UNATRANS obrt za prijevoz putnika i turističke usluge V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
590 Podravina Express Tours V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
591 Kolić Tours V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
592 Maluks Promet d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
593 Presečki grupa d.o.o., Autobusni prijevoz d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U stavku 2. b) riječ "zajedničku" zamijeniti sa:"pojedinačnu" OBRAZLOŽENJE: svaki prijevoznik bi trebao dati izjavu za sebe Prihvaćen Prihvaćen-jer izjava više nije potrebna.
594 ''Vrbovec Express'', autoprijevoznički obrt vl Stjepan Breznički, Rakovec V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavam stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
595 AUTOPRIJEVOZNIK ŽELJKO ŠUBIĆ, vl. Željko Šubić, Kladare 85, 33405 Pitomača V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
596 Čazmatrans d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
597 AUTOTRANSPORT D.D. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
598 Autotransport Karlovac d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
599 ČAZMATRANS DALMACIJA PUTNIČKA AGENCIJA D.O.O. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
600 Čazmatrans Vukovar d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
601 Čazmatrans Promet d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
602 ČAZMATRANS - NOVA d.o.o. V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U potpunosti podržavamo stavove Udruge hrvatskih autobusnih javno linijskih prijevoznika. Primljeno na znanje Primljeno na znanje
603 UDRUGA HRVATSKIH AUTOBUSNIH JAVNO LINIJSKIH PRIJEVOZNIKA V. IZMJENA VOZNOG REDA I UPIS ZAJEDNIČKOG OBAVLJANJA PRIJEVOZA ZA VRIJEME VAŽENJA DOZVOLE, Članak 33. U stavku 2. b) riječ "zajedničku" zamijeniti sa:"pojedinačnu" OBRAZLOŽENJE: svaki prijevoznik bi trebao dati izjavu za sebe Prihvaćen Prihvaćen-nije potrebna izjava
604 Primorsko-goranska županija VI. OBRASCI DOZVOLA I UPISNIK IZDANIH DOZVOLA, Članak 34. Potrebno je definirati oblik i boju obrasca dozvola za obavljanje posebnog županijskog linijskog prijevoza putnika Prihvaćen Prihvaćen
605 Krapinsko-zagorska županija VI. OBRASCI DOZVOLA I UPISNIK IZDANIH DOZVOLA, Članak 34. stavak 2 - dodati i odredbu o obrascu Dozvole za županijske rentabilne linije i / ili za prijelazni period za Dozvole koje su bile važeće na dan stupanja na snagu ZPCP, a istjeći će prije sklapanja PSO Ugovora. Nedostaje odredba o obrascu Dozvole za obavljanje posebnog linijskog prijevoza putnika u mjestima i za mjesta u kojima ne postoji javni linijski prijevoz (članak 30. stavak 3. prijedloga Pravilnika) Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćen-dodan obrazac za obavljanje posebnog županijskog i međužupanijskog linijskog prijevoza, prihvaćene odredbe kojima su regulirane prijelazne odredbe za dozvole koje su bile važeće na dan stupanja na snagu ZPCP
606 Krapinsko-zagorska županija VI. OBRASCI DOZVOLA I UPISNIK IZDANIH DOZVOLA, Članak 35. Predvidjeti Upisnik Dozvola za županijske rentabilne linije i za unos podataka iz PSO Ugovora Prihvaćen Prihvaćen
607 Krapinsko-zagorska županija VII. ZAVRŠNE ODREDBE, Članak 36. Dodati odredbu za postupci koji su započeti, a nisu dovršeni do stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama Pravilnika o dozvolama za obavljanje linijskog prijevoza putnika ("Narodne novine" broj 114/15) Prihvaćen Prihvaćen