Izvješće o provedenom savjetovanju - Obrazac prethodne procjene za Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 OPĆINA SELNICA OBRAZAC PRETHODNE PROCJENE Poštovani, kako od početka svojeg prvog mandata, kao načelnik istražujem modele susjednih država o financiranju lokalne samouprave, a u nekoliko navrata progovarao sam i javno o tome, navodim sljedeće prijedloge: 1. Uvrstiti u Zakon ukidanje županija - županije su mjesto zapošljavanja podobnih kadrova. (Uljanik je jasno pokazao do kojih granica mogu ići nečasne radnje. Županije, ovisno o snazi u skupštini, postavljaju ravnatelje škola, ravnatelje javnih poduzeća, Agencija i drugih državnih ureda, gdje se gleda najmanje sposobnost. Poseban problem je raspodjela novca namijenjena osnovnim školama. Nitko nema uvid koliko koja škola dobiva sredstava već se sredstva raspoređuju prema trenutnim potrebama, posebno stranačkim, a ostali neka se snalaze.) Županije zadržati isključivo za „protokolarno“ obilježavanje važnijih povijesnih nadnevaka, a status župana pretvoriti u volontera i počasnu funkciju. 2. Sredstva koja se daju županijama preusmjeriti lokalnoj samoupravi i razmotriti slovenski model financiranja. Povećanje glavarine po stanovniku, a posebno uzeti u obzir kilometre nerazvrstanih cesta (Općina Selnica sa 105 km svakako bi trebala imati veći prihod od općine s istim brojem stanovnika, a koja ima npr., svega, 15 km svojih cesta za održavanje). 3. Iako visina rente (plinske ili bilo koje druge za mineralne sirovine) nije u domeni Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, treba potaknuti prijedlog da se renta raspoređuje na način da lokalnoj samoupravi, na čijem se terenu i vrše ispitivanja i crpljenje sirovina, pripadne najveći udio. S poštovanjem, Ervin Vičević, načelnik Općine Selnica Primljeno na znanje Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) uređene su jedinice lokalne samouprave i jedinice područne (regionalne) samouprave, njihov djelokrug i ustrojstvo, način rada njihovih tijela, nadzor nad njihovim aktima i radom te druga pitanja od značenja za njihov rad. Zakonom o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, broj 86/06, 125/06, 16/07, 95/08, 46/10, 145/10, 37/13, 44/13, 45/13 i 110/15) utvrđene su županije, gradovi i općine u Republici Hrvatskoj, određen njihov naziv, područje i sjedišta, te su uređena i druga pitanja od važnosti za teritorijalno ustrojstvo jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave. Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN, broj 127/17) uređeni su izvori sredstava i financiranje poslova iz samoupravnog djelokruga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, raspodjela prihoda od poreza na dohodak, fiskalno izravnanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financiranje decentraliziranih funkcija. Predložene izmjene u odnosu na ustrojstvo, djelokrug i način financiranja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave moguće su izmjenom navedenih važećih propisa kojima je ova materija regulirana te se iste ne uređuju Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske. Zakonom o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (NN, broj 93/16, 104/16 i 116/18) upravni i stručni poslovi koji se odnose na sustav i ustrojstvo lokalne i područne (regionalne) samouprave dodijeljeni su u nadležnost Ministarstva uprave.