Izvješće o provedenom savjetovanju - SAVJETOVANJE O KONAČNOM PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA Predlažemo sljedeću izmjenu/dopunu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija: Trenutno važeći članak 80. stavak 3. (odnosno stavak 2. ako budu usvojene izmjene iz konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama) predlaže se izmijeniti na način da isti glasi: Nadležna središnja tijela državne uprave, strukovne organizacije te nadležna tijela u čijem su djelokrugu određene profesije, dužna su, sukladno svojem djelokrugu, predložiti izmjenu ili dopunu popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u slučaju nove profesije koja je regulirana profesija sukladno ovom Zakonu, te u slučaju drugih promjena koje utječu na sadržaj popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka OBRAZLOŽENJE: Uz središnja tijela državne uprave, druga nadležna tijela i strukovne organizacije u čijem je djelokrugu određena profesija svakako bi trebali imati mogućnost predlagati izmjene i dopune popisa reguliranih profesija. Naime, strukovne organizacije čiji članovi obavljaju određene regulirane profesije, najbolje su upoznate s razvojem i djelovanjem tih profesija u praksi te stoga nedvojbeno kompetentne da predlažu izmjene i dopune radi usklađivanja popisa reguliranih profesija sa postojećim standardima obrazovanja i potrebama određene profesije. Primjerice, u bazi reguliranih profesija koju vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, za grupu profesija „Zdravstveno-laboratorijska djelatnost“ kao informacijsko tijelo i nadležno tijelo navedena je upravo Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost. Sukladno članku 73. Zakona o djelatnostima u zdravstvu Hrvatska komora zdravstvenih radnika je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima, koja vodi registar svojih članova, izdaje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad svojih članova u skladu sa svojim općim aktima te obavlja stručni nadzor nad radom svojih radnika, a zdravstveni radnici koji obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Komore obvezno su članovi iste. S obzirom na navedeno, upravo je Komora nadležna predstavljati i zastupati interese svojih članova, pa tako i intervenirati ukoliko postoji potreba za izmjenama i dopunama Popisa reguliranih profesija koji se tiču njezinih članova. Mogućnost strukovnih organizacija i drugih nadležnih tijela da podnose prijedloge vezano za profesije u njihovoj nadležnosti propisana je i u članku. 60 važećeg Zakona o reguliranim profesijama. U predmetnom članku je navedeno da prijedloge za zajednički kompetencijski okvir koji ispunjava uvjete koje utvrđuje Europska komisija mogu podnijeti, uz središnje tijelo državne uprave, i strukovna organizacija i nadležno tijelo u čijem je djelokrugu određena regulirana profesija. Konačno, i u točki 16. uvoda Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, navedeno je kako „Strukovne udruge i organizacije odnosno države članice trebaju imati mogućnost predlaganja zajedničkih platformi na europskoj razini s ciljem promicanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajuće razine kvalifikacije“. Stoga ne postoji niti jedan opravdani razlog da strukovne organizacije i nadležna tijela nemaju mogućnost intervenirati u Popis reguliranih profesija, sve u skladu s potrebama profesije za koju su nadležni. Nije prihvaćen Središnja tijela državne uprave nadležna su za reguliranje profesija, dok su strukovne organizacije nadležne za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, gdje je to propisano posebnim propisima. U tom su smislu središnja tijela državne uprave nadležna za dostavljanje podataka i predlaganje ažuriranja Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. U slučaju da nadležna komora uoči potrebu za uvođenjem nove regulirane profesije, potrebno je o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.
2 Hrvatska komora primalja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA Predlaže se da se u članku 40. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemne stručne kvalifikacije doda stavak 3. i 4. koji bi glasili: "Ako je podnositelj zahtjeva stekao profesiju u trećim zemljama a nije obavio osposobljavanje i usavršavanje nakon završetka formalnog obrazovanja koje je izričito usmjereno na obavljanje određene regulirane profesije, odnosno nije obavio pripravničku ili stručnu praksu za reguliranu profesiju za koje se traži priznanje inozemne stručne kvalifikacije nadležno tijelo može provjeriti stručne kvalifikacije odnosno kompetentnost osobe provođenjem ispita provjere kompetentnosti prije donošenja rješenja u postupku priznavanja inozemne stručne kvalifikacije." "Provođenje postupka provjere kompetentnosti propisati će se provedbenim aktom nadležnog tijela." Nije prihvaćen Uvjeti priznavanja kvalifikacija stečenih u trećim zemljama propisani su Glavom VIII. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (NN 82/15).
3 Renata Nemet-Gužvić KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA Apsolutno niti slova o uvođenju Magistara medicinsko laboratorijske dijagnostike u regulirane profesije, dok istodobno program pohađa već 6. generacija studenata većinom na teret poreznih obveznika pod okriljem MZO. Na radost roditeljima čija su djeca nakon 5 godina Sveučilišnog studija dobila kompetencije s diplomom koja nije zapošljiva u vlastitoj Domovini. Nije prihvaćen Nije predmet ovoga Zakona.
4 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 1. U članku 5. stavku 1. podstavku 8. predlažemo zadržati sadašnji tekst. Na taj se način pod stručnim iskustvom podrazumijeva stručno iskustvo, na temelju kojeg je nositelj stručne kvalifikacije stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije u državi članici. Nije prihvaćen Riječ je o usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Pojam stručnog iskustva također je definiran člankom 5. stavkom 1. podstavkom 11. važećeg Zakona iz čega proizlazi da je riječ o stručnom iskustvu na temelju kojeg je nositelj stručne kvalifikacije stekao pravo obavljanja određene regulirane profesije.
5 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 3. Uz tekst naveden u točkama a – d, molimo da se doda nova točka e/ koja glasi: e/ ako postoje drugi opravdani razlozi (potrebno je predvidjeti i druge moguće situacije). Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Zakonom nije moguće obuhvatiti druge moguće situacije jer su Direktivom jasno propisane situacije kad je moguće zatražiti druge dokumente osim onih propisanih Direktivom.
6 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 3. Iz predložene izmjene vidljivo je da će se dokaz o potrebnoj razini znanja hrvatskog jezika tražiti samo za zdravstvene djelatnike, s obzirom da se dokaz dostavlja za potrebe obavljanja profesije koje utječu na sigurnost pacijenta (u sada važećem zakonskom tekstu stoji naziv: primatelj usluge). Pojam sigurnosti pacijenta je nejasan, nedovoljno definiran i ostavlja mogućnost različitog pristupa u tumačenju odredbe. Što to znači sigurnost pacijenta? U svakom slučaju je potrebno navedeni dokaz vezati uz značaj i ulogu zdravlja (ne samo javnog zdravlja) te sigurnost primatelja usluge. Predlažemo također da se zadrži termin primatelja usluge, kao što je to zadržano u tekstu članka 10. stavka 1. prijedloga izmjene Zakona. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ koja propisuje sigurnost pacijenata.
7 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 4. Predlažemo da se zadrži dosadašnja formulacija članka, prema kojoj nadležno tijelo ima propisani rok da omogući osobi provjeru kompetentnosti (prema novom prijedlogu nadležno tijelo mora omogućiti osobi pružanje usluga u određenom roku nakon donošenja rješenja o obvezi provjere kompetentnosti). Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ koja propisuje da se u roku mjesec dana mora osigurati pružanje usluga (pravo na privremeno i povremeno pružanje usluga s poslovnim nastanom u matičnoj državi članici).
8 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 5. Navedeni stavak smatramo suvišnim. S obzirom da navedeni prijedlog podrazumijeva da se svakom kandidatu dostavlja potvrda o primitku zahtjeva, a odredbe Zakona o općem upravnom postupku ne propisuju obavezu predloženog rješenja, predlažemo da se zadrži dosadašnja praksa – tj. da se nakon zaprimanja podneska nastavi s vođenjem postupka ili se kandidatu uputi poziv za dopunu dokumentacije (ako ista nije potpuna) itd. Naravno, ukoliko kandidat zatraži, nadležno će mu tijelo uvijek izdati potvrdu primitka zahtjeva. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ koja zahtijeva da je nadležno tijelo dužno u roku od mjesec dana od dana primitka zahtjeva potvrditi njegov primitak.
9 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 6. Predlažemo obavezno zadržavanje teksta sada važećeg Zakona, jer se istim pod bitno različitim sadržajem podrazumijeva sadržaj osposobljavanja, odnosno stečene kompetencije odlučujuće za obavljanje profesije, a osposobljavanje kandidata pokazuje značajne razlike glede njegova trajanja ili pokrivenih područja od osposobljavanja koja su propisana u RH (novim prijedlogom se podrazumijeva samo bitno različit sadržaj osposobljavanja). U prilog navedenom, ukazujemo na činjenicu vezanu uz pojavu diploma tj. dokaza o završenom obrazovanju, u kojima se prezentiraju programi dentalnih studija koji su gotovo identični ili potpuno identični s programom studija u RH, a da kandidat zapravo takav program nije niti odradio ili ga je odradio samo unutar manjkave edukacije tijekom vikenda. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ.
10 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 8. Predlažemo zadržavanje teksta sada važećeg Zakona. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se stručnjaku odobrio djelomičan pristup profesiji.
11 Hrvatska komora primalja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 8. Sukladno prijedlogu članak 8. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija U članku 20. stavku 3. riječi: „se može“ zamjenjuju se riječima: „će se“, predlaže se da riječi „se može“ ne mijenjaju. OBJAŠNJENJE: Hrvatska komora primalja smatra da kod djelomičnog pristupa profesiji, pristup istoj treba ostavit kao mogućnost koju procjenjuje nadležno tijelo a pogotovo Komore u zdravstvu, uzimajući u obzir posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga/pacijenata ovakvog pristupa profesiji. Ovakvim nametanjem bez pogovornog provođenja odredbi Zakona narušava se neovisnost Komora i mogućnost istih u zaštiti struke za koju su Komore zadužene. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se stručnjaku odobrio djelomičan pristup profesiji.
12 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 9. Primjedba kao ad članak 3. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ koja propisuje sigurnost pacijenata.
13 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 22. Predlažemo zadržavanje teksta sada važećeg Zakona. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se stručnjaku odobrio djelomičan pristup profesiji.
14 Hrvatska komora primalja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 22. Sukladno prijedlogu članak 22. konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama U članku 71. stavku 1. riječi: „može odobriti“ zamjenjuju se riječima: „odobrit će“ predlaže se da riječi se „može odobriti“ ne mijenjaju. OBJAŠNJENJE: Hrvatska komora primalja smatra da kod djelomičnog pristupa profesiji, pristup istoj treba ostavit kao mogućnost koju procjenjuje nadležno tijelo a pogotovo Komore u zdravstvu, uzimajući u obzir posljedice za javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga/pacijenata ovakvog pristupa profesiji. Ovakvim nametanjem bez pogovornog provođenja odredbi Zakona narušava se neovisnost Komora i mogućnost istih u zaštiti struke za koju su Komore zadužene. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Propisani su uvjeti koji moraju biti kumulativno ispunjeni da bi se stručnjaku odobrio djelomičan pristup profesiji.
15 JASNA MATIĆ (Voditeljica Strukovnog razreda za medicinsko laboratorijsku djelatnost HKZR-a) KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 25. Predlažemo sljedeću izmjenu/dopunu konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija: Trenutno važeći članak 80. stavak 3. (odnosno stavak 2. ako budu usvojene izmjene iz konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama) predlaže se izmijeniti na način da isti glasi: Nadležna središnja tijela državne uprave, strukovne organizacije te nadležna tijela u čijem su djelokrugu određene profesije, dužna su, sukladno svojem djelokrugu, predložiti izmjenu ili dopunu popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka u slučaju nove profesije koja je regulirana profesija sukladno ovom Zakonu, te u slučaju drugih promjena koje utječu na sadržaj popisa iz stavaka 1. i 2. ovoga članka OBRAZLOŽENJE: Uz središnja tijela državne uprave, druga nadležna tijela i strukovne organizacije u čijem je djelokrugu određena profesija svakako bi trebali imati mogućnost predlagati izmjene i dopune popisa reguliranih profesija. Naime, strukovne organizacije čiji članovi obavljaju određene regulirane profesije, najbolje su upoznate s razvojem i djelovanjem tih profesija u praksi te stoga nedvojbeno kompetentne da predlažu izmjene i dopune radi usklađivanja popisa reguliranih profesija sa postojećim standardima obrazovanja i potrebama određene profesije. Primjerice, u bazi reguliranih profesija koju vodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, za grupu profesija „Zdravstveno-laboratorijska djelatnost“ kao informacijsko tijelo i nadležno tijelo navedena je upravo Hrvatska komora zdravstvenih radnika – Strukovni razred za medicinsko-laboratorijsku djelatnost. Sukladno članku 73. Zakona o djelatnostima u zdravstvu Hrvatska komora zdravstvenih radnika je samostalna i neovisna strukovna organizacija sa svojstvom pravne osobe i javnim ovlastima, koja vodi registar svojih članova, izdaje, obnavlja i oduzima odobrenja za samostalan rad svojih članova u skladu sa svojim općim aktima te obavlja stručni nadzor nad radom svojih radnika, a zdravstveni radnici koji obavljaju djelatnosti iz nadležnosti Komore obvezno su članovi iste. S obzirom na navedeno, upravo je Komora nadležna predstavljati i zastupati interese svojih članova, pa tako i intervenirati ukoliko postoji potreba za izmjenama i dopunama Popisa reguliranih profesija koji se tiču njezinih članova. Mogućnost strukovnih organizacija i drugih nadležnih tijela da podnose prijedloge vezano za profesije u njihovoj nadležnosti propisana je i u članku. 60 važećeg Zakona o reguliranim profesijama. U predmetnom članku je navedeno da prijedloge za zajednički kompetencijski okvir koji ispunjava uvjete koje utvrđuje Europska komisija mogu podnijeti, uz središnje tijelo državne uprave, i strukovna organizacija i nadležno tijelo u čijem je djelokrugu određena regulirana profesija. Konačno, i u točki 16. uvoda Direktive 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija, navedeno je kako „Strukovne udruge i organizacije odnosno države članice trebaju imati mogućnost predlaganja zajedničkih platformi na europskoj razini s ciljem promicanja slobodnog kretanja stručnjaka i osiguravanja odgovarajuće razine kvalifikacije“. Stoga ne postoji niti jedan opravdani razlog da strukovne organizacije i nadležna tijela nemaju mogućnost intervenirati u Popis reguliranih profesija, sve u skladu s potrebama profesije za koju su nadležni. Nije prihvaćen Središnja tijela državne uprave nadležna su za reguliranje profesija, dok su strukovne organizacije nadležne za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, gdje je to propisano posebnim propisima. U tom su smislu središnja tijela državne uprave nadležna za dostavljanje podataka i predlaganje ažuriranja Popisa reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj. U slučaju da Komora prepozna novu reguliranu profesiju, potrebno je o tome obavijestiti nadležno ministarstvo.
16 Hrvatska komora dentalne medicine KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 28. Predlažemo zadržavanje teksta sada važećeg Zakona, a iza riječi „tri godine“ dodati riječ „uzastopce“. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Ako su ispunjeni uvjeti propisani Direktivom, nadležno tijelo mora odobriti pristup osobi kojoj je druga država članica već priznala kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji.
17 Hrvatska komora primalja KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA  ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, Članak 28. Sukladno prijedlogu članak 28. Konačnog prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija Članak 85. mijenja se i glasi: „Nadležno tijelo dopustit će pristup reguliranoj profesiji i bavljenje tom profesijom pod istim uvjetima koji se primjenjuju na državljane Republike Hrvatske, i to kandidatu koji: a) je stekao stručnu kvalifikaciju u trećoj zemlji i b) ima tri godine stručnog iskustva u istoj profesiji na području države članice koja je priznala stručnu kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji, a što dokazuje potvrdom izdanom u toj državi članici.“. Hrvatska komora primalja predlaže da se u članku 85. riječi „dopustit će“ zamijene riječima „može dopustiti“. OBJAŠNJENJE: Hrvatska komora primalja smatra da se u ovom članku i dalje mora ostaviti mogućnost nadležnim tijelima odnosno Komorama da procijene da li će se priznati kvalifikacija kandidatu ili ne uzimajući u obzir svrhu Komora i zaštitu struke. Nije prihvaćen Riječ je o potpunom usklađivanju odredbe Zakona s odredbom Direktive 2005/36/EZ. Ako su ispunjeni uvjeti propisani Direktivom, nadležno tijelo mora odobriti pristup osobi kojoj je druga država članica već priznala kvalifikaciju stečenu u trećoj zemlji.