Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o statističkim standardima osiguranja

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MERKUR OSIGURANJE d.d. Prijelazne i završne odredbe, Članak 2. U prijedlogu promjene članka 2. stavka 1 Pravilnika o statističkim standardima osiguranja , SP_41_O treba promijeniti u SP_4.1_O i riječ Hanfi zamijeniti s Agenciji. „( 1) Društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dostavlja Hanfi Agenciji statističke izvještaje, i to mjesečni izvještaj koristeći obrazac SP_1_O/R_rizici, tromjesečne izvještaje koristeći obrasce SP_1_O/R_rizici, SP_1_O/R vrste, SP_4.1_O, SP_5_O/R, SP_7_O/R, SP_8_O/R, SP_10_O/R, SP_13_O, SP_15_O/R i SP_16_O/R, i godišnje izvještaje koristeći obrasce od rednog broja 1. do rednog broja 44. iz priloga ovog Pravilnika.“ Članak 2, stavak 2 planiranih izmjena (2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti mjesečno, tromjesečno i godišnje statističko izvješće za 2019. godinu iz članka 2. ovog Pravilnika, a koristeći obrasce iz priloga Statističkih standarda (»Narodne novine« broj 23/16 i 27/16) pri čemu se iznosi upisuju u kunama, uz obvezno upisivanje svih znamenki iza decimalnog zareza. je u kontradikciji sa Člankom 2, stavkom 8 Pravilnika. Iznosi se u izvještajima iz priloga ovog Pravilnika upisuju kunama, uz obvezno upisivanje dvije znamenke iza decimalnog zareza. Postotke je društvo za osiguranje, odnosno društvo za reosiguranje dužno izračunati i prikazati na dvije decimale. Iznosi trebaju biti usklađeni s odgovarajućim pozicijama u Izvještaju o financijskom položaju i Izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti. Naš je prijedlog da se Članak 2, stavak 2 planiranih izmjena izbriše i ostavi tekst u trenutno važećem Pravilniku. Djelomično prihvaćen Djelomično prihvaćamo komentar te se navedeni stavak neće brisati kako predlagatelj predlaže, ali će se izmijeniti u dijelu upute za popunjavanje obrazaca, tako da sada članak 2. stavak 2. glasi: (2) Društvo za osiguranje odnosno društvo za reosiguranje dužno je dostaviti mjesečno, tromjesečno i godišnje statističko izvješće za 2019. godinu iz članka 2. ovog Pravilnika, a koristeći obrasce iz priloga Statističkih standarda (»Narodne novine« broj 23/16 i 27/16) pri čemu se iznosi upisuju u kunama, uz obvezno upisivanje dvije znamenke iza decimalnog zareza.