Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje s javnošću za Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o upisu sorti u Sortnu listu

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Silvije Filipović PRAVILNIK, Članak 2. Dodaje se novi st. 4a) koji glasi : Iznimno od odredbi st 4. ovog članka, ukoliko bi ponovna dostava uzorka sjemena ili hibrida ugrozila ujednačenost i postojanost te izvorni smisao čuvanja primki određenog bilja u određenoj pravnoj osobi, ovaj uvjet dotična pravna osoba mora ispuniti prilikom prvog idućeg prikupljanja primki iz istog izvora, a najkasnije do perioda vegetacijskog i kvalitetivnog minimuma za očuvanje svih obilježja. Obrazloženje : Dostava uzoraka automatski ne znači i mogućnost provjere postojanosti i priznavanja, od strane središnje ustanove, a sukladno provedbi mjere 10.2 vidljivo je da ni najveće ustanove u RH koje brinu o banci biljnih gena i sortama, nisu još uvijek tehnički opremljene da bi o tome skrbile na zadovoljavajući način, te bi dok se to ne uspostavi najbolji način bio dupliranje uzoraka, tamo gdje je to moguće, ali ne centralizacija, nego de-centralizacija do uspostavljanja mogućnosti čuvanja duplikata, koji za sada ne postoje u velikoj količini (osobito nekih primki koje postoje kao jedna ili jedina primka određene sorte). Primljeno na znanje Pravilnikom o upisu sorti u Sortnu listu propisuje se način upisa i vođenje Sortne liste poljoprivrednog bilja Republike Hrvatske, sadržaj sortne liste i dosjea sorte, uvjeti i postupak za obnavljanje upisa sorte u Sortnu listu Republike Hrvatske, uvjeti za utvrđivanje prihvatljivosti imena sorte, nadzor nad održavanjem sorte te sadržaj i način vođenja evidencije o održavanju sorte. Nadalje, Pravilnik sadrži i popise tehničkih protokola Ureda Zajednice za zaštitu novih sorti (CPVO) i tehničkih vodiča Međunarodne unije za zaštitu novih biljnih sorti (UPOV) za provođenje testiranja različitosti, ujednačenosti i postojanosti novih sorti u svrhu priznavanja. Očuvanje biljnih genetskih izvora Republike Hrvatske provodi se kroz sustav banke biljnih gena poljoprivrednog bilja, a aktivnosti prikupljanja, obrade i čuvanja primki definirane su Nacionalnim programom očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2017. do 2020. godine. Nacionalni program uključuje sljedeće aktivnosti: ekozemljopisni pregled i prikupljanje biljnih genetskih izvora, njihovo čuvanje u bankama biljnih gena, regeneraciju, opis i procjenu svojstava, razmjenu s drugim institucijama, dokumentiranje prikupljenog materijala. Slijedom navedenoga, prikupljanje primki nije propisano Pravilnikom o upisu sorti u Sortnu listu.