Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti o prijedlogu Smjernica za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnog programa "Škola za život"

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Hrvoje Šlezak SMJERNICE Vrlo je neozbiljno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću imati otvoreno svega tri dana! Ako je cilj dobiti povratnu informaciju zainteresirane javnosti, onda treba dati toj istoj javnosti dovoljno vremena, odnosno propisanih 30 dana da se upozna s iznesenim prijedlogom i iskaže svoje mišljenje. Primljeno na znanje Smjernicama za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnog programa „Škola za život“ jednoobrazno je uređen postupak imenovanja članova te način rada stručnih povjerenstava za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“ u školskoj godini 2019./2020. Budući da je način rada povjerenstva i zahtjevi koje treba zadovoljiti eksperimentalni nastavni materijal usuglašen s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji je donesen nakon provedene javne rasprave u siječnju ove godine (NN 9/19), svrha savjetovanja je bila, kako je i navedeno u samom savjetovanju informirati javnost o Smjernicama za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“.
2 Darko Posarić SMJERNICE, Članak 2. U prvome stavku nakon riječi "ministrica" i zatvorene zagrade dodati: "temeljem javnoga poziva". Primljeno na znanje Javni poziv je otvoren za članove povjerenstva, kako za eksperimentalne nastavne materijale tako i za udžbenike.
3 Darko Posarić SMJERNICE Tri dana za komentiranje Smjernica, od kojih dva dana obuhvaćaju vikend, je premalo. Ako je cilj unaprijediti predloženi tekst, onda treba omogućiti i vrijeme za to. Primljeno na znanje Smjernicama za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnog programa „Škola za život“ jednoobrazno je uređen postupak imenovanja članova te način rada stručnih povjerenstava za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“ u školskoj godini 2019./2020. Budući da je način rada povjerenstva i zahtjevi koje treba zadovoljiti eksperimentalni nastavni materijal usuglašen s Pravilnikom o udžbeničkom standardu te članovima stručnih povjerenstava za procjenu udžbenika i drugih obrazovnih materijala koji je donesen nakon provedene javne rasprave u siječnju ove godine (NN 9/19), svrha savjetovanja je bila, kako je i navedeno u samom savjetovanju informirati javnost o Smjernicama za procjenu eksperimentalnih nastavnih materijala za provedbu eksperimentalnoga programa „Škola za život“.
4 Hrvoje Šlezak SMJERNICE, Članak 5. Ovako definiran stavak 7. članka 5. otvara mogućnost manipulacije i izbjegavanja postupanja prema mišljenju većine članova povjerenstva. Stoga bi stavak 7. trebao glasiti: "(7) Ako se članovi povjerenstva ne mogu usuglasiti oko zajedničkog stručnog mišljenja ministrica može imenovati jednog dodatnog člana iz redova prijavljenih kandidata na javni poziv koji će dati svoje mišljenje. U tom se slučaju odluka donosi većinom glasova svih članova povjerenstva." Primljeno na znanje U ovom smislu je i zamišljeno uključivanje 3. člana.
5 Hrvoje Šlezak SMJERNICE, Članak 2. U članku 2. valja nadodati novi stavak 1. koji glasi "(1) Članovi stručnog povjerenstva biraju se putem javnog poziva." Dosadašnji stavci 1., 2. i 3. postaju stavci 2., 3. i 4. Primljeno na znanje Javni poziv je otvoren za članove povjerenstva, kako za eksperimentalne nastavne materijale tako i za udžbenike.
6 Hrvoje Šlezak SMJERNICE, Članak 3. U članku ti potrebno je dodati novi stavak 1. koji glasi: "(1) Stručno povjerenstvo ima tri člana". Dosadašnji stavak 1. postaje stavak 2. Nije prihvaćen Dva stručnjaka daju neovisna mišljenja, treći se uključuje ako se ne slože.
7 Darko Posarić Članak 6., Etički zahtjevi U trećemu stavku, prvoj natuknici, nakon riječi "druge" treba dodati: "općeljudske i" Nakon te prve natuknice dodati sljedeću natuknicu: - život i pravo na život, obrazovanje, usavršavanje i napredovanje. Program se zove "Škola za život", a u njemu se ne promiče sam život. Život treba promicati, danas ga se vrlo olako oduzima. Naučimo djecu da ga treba poštivati i čuvati. Nije prihvaćen Zahtjevi su u skladu sa zahtjevima iz udžbeničkog standarda.
8 Darko Posarić SMJERNICE, Članak 5. U prvome stavku riječ "propisanih" zamijeniti riječju "propisanima". Rokovi u drugome stavku (10 dana) i petome stavku (pet radnih dana) prekratki su. Cilj treba biti dobiti kvalitetan, a ne brzo napravljen materijal. U trećemu stavku treba omogućiti svakome članu povjerenstva da traži izmjene koje smatra da je potrebno napraviti. Jezične i likovne izmjene nisu nevažne, dapače! Stoga treba omogućiti članovima da sami prosude za koje će primjedbe tražiti doradu, a koje će ostaviti u sferi obavijesti. Nadalje, nakon što se napišu pojedinačna mišljenja, povjerenstvo se treba sastati i dogovoriti zajednički stav i zajedničko mišljenje o svim navedenim primjedbama. Ovako kako je sada navedeno vrlo vjerojatno će dovesti do toga da će neke primjedbe pojedinih članova povjerenstva biti u međusobnoj koliziji. Podnositelj ima vrlo kratak rok za izmjene i odgovor, pa će svaki dan nešto morati mijenjati i vraćati na staro, ili tražiti kompromisno rješenje od pristiglih zahtjeva (od kojih će neki možda stići nakon tri, a neki nakon 10 dana). Takvu situaciju u startu treba izbjeći tako što će se članovi povjerenstva, nakon što priredi svatko svoje primjedbe, sastati i iznjedriti zajednički stav, i to donesen većinom glasova. Ako se netko ne slaže, uvijek može napisati izdvojeno mišljenje. Ovo što sam napisao tim više ima smisla jer sam predlagatelj u šestome stavku traži od povjerenstva zajedničku analizu prispjelih odgovora. Kako će zajednički analizirati nešto što su pojedinačno, potpuno neovisno jedan o drugome, slali? Pa oni se međusobno neće slagati oko vlastitih primjedaba, a kamoli da se slože oko tako prispjelih izmjena. Stoga trebaju unaprijed formirati zajedničke prijedloge kako sam naveo. Stavak 7 treba obrisati i zamijeniti ga sljedećim tekstom: "Zajedničko stručno mišljenje povjerenstvo donosi većinom glasova". Ovako kako je sada napisano znači da ministrica imenuje svoga čovjeka, koji će doći u pojedinoj situaciji praktično prenijeti i nametnuti njezino mišljenje i njezin stav. Mišljenje rezervnoga člana derogira mišljenje cijeloga povjerenstva!! Pa shvaćate li uopće paradoksalnost takvoga stavka?! Ovaj stavak je sramota i uklonite ga, jedino je normalno da povjerenstvo s neparnim brojem članova većinom glasova odluči o prijepornim stavkama. Sve ostalo bi i samo sazivanje povjerenstva učinilo besmislenim. Temeljem onoga što sam ranije naveo, stavak 8. postaje suvišan i treba ga obrisati. Nije prihvaćen Manje i veće dorade odnose se na sve, dakle veći propusti u jezičnom ili grafičkom smislu šalju se na doradu. Ovdje se radi o manjim zamjerkama, primjerice nekoliko tipfelera ili kontrastu ilustracije. U tom slučaju nije potrebno ponovo slati eksperimentalni materijal na procjenu, jer se radi o materijalu koji će se sl. godine ponovo predati kao udžbenik pa će se te sitne korekcije naknadno provjeriti.
9 Darko Posarić SMJERNICE, Članak 1. Slažem se s komentarom gospodina Šlezaka. Također predlažem u prvome stavku dodati i broj članova povjerenstava (od - do, npr. od pet do sedam) i propisati da ih mora biti neparan broj. Nije prihvaćen Dva neovisna stručnjaka daju svoje mišljenje, a ukoliko se ne slože u proces se uključuje treći član.
10 SNEŽANA KRANJEC SMJERNICE, Članak 3. U članku 3., stavak 1., prva alineja, bilo bi poželjno ograničiti minimum staža u nastavi (minimum 10 godina) i/ili s napredovanjem u zvanju kako bi u povjerenstvu ipak bili iskusniji učitelji koji su se iskazali tijekom rada. Procjena nastavnih materijala vrlo je odgovoran i zahtjevan posao te je potrebno u povjerenstvu imati iskusne i stručne ljude. Slažem se s gospodinom Šlezak Hrvojem po pitanju dodavanja treće alineje. Metodičari su nezaobilazni. Nije prihvaćen Smatramo da je 5 godina dovoljno, a dva stručnjaka ako se ne slože uključuje se treći.
11 Sandra Vuk Članak 6., Jezični zahtjevi Stavak 1. članka 6. Jezični zahtjevi Ako se moglo paziti na gramažu knjiga, molim da se uvrsti da korištenje stranog jezika u udžbenicima za RN se ograniči na dva do tri pojma (najčešće anglizama) zbog pravilnog učenja i poticanja učenika na korištenje hrvatskog standardnog jezika. Trenutačni udžbenici prepuni su anglizama, mjestimično i "tepanja"djeci (obraćanje u umanjenicama) te je potrebno pravilno struktuirati jezične sadržaje. Nije prihvaćen Eksperimentalni nastavni materijali moraju biti pisani Hrvatskim jezikom.
12 Sandra Vuk SMJERNICE, Članak 5. Stavak 6, članak 5. treba odrediti koliko puta neki nastavni materijal može ići na doradu te ograničiti vremenski slijed za povrat dorađenog materijala. Nije prihvaćen Radi se o eksperimentalnim materijalima koji će se još usavršavati kroz školsku godinu. Svaki materijal može ići jednom na doradu i u smjernicama su dani rokovi za doradu i prosudbu.
13 Sandra Vuk SMJERNICE, Članak 5. Stavak 3. članak 5. niti jedan materijal koji je poslan na doradu ne bi trebao biti odobren bez preinake svih elemenata, jer u grafičkom, jezično ili likovnom uređenju mogu se kriti drastične pogreške koje uvjetuju da djeca mlađe dobi (2.razred ŠZŽ) znanstvene činjenice budu grafički krivo/lažno prikazane i dovode do zabluda. Nije prihvaćen Manje i veće dorade odnose se na sve, dakle veći propusti u jezičnom ili grafičkom smislu šalju se na doradu. Ovdje se radi o manjim zamjerkama, primjerice nekoliko tipfelera ili kontrastu ilustracije. U tom slučaju nije potrebno ponovo slati eksperimentalni materijal na procjenu, jer se radi o materijalu koji će se sl. godine ponovo predati kao udžbenik pa će se te sitne korekcije naknadno provjeriti.
14 Sandra Vuk SMJERNICE, Članak 3. Potrebno je da u stručnom povjerenstvu bude metodičar ili praktičar višeg stupnja (savjetnik) koji bi mogao relevantno imati uvid kako i praktično - metodički materijal je upotrebljiv. Nije prihvaćen Tamo gdje je to moguće u povjerenstvo se imenuje metodičar.
15 Hrvoje Šlezak SMJERNICE, Članak 3. U članku 3., stavku 1. valja nadodati treću alineju koja glasi "- metodičar nastavnog predmeta za kojeg je nastavni materijal namijenjen." Vrlo je neozbiljno procjenu nastavnih materijala raditi bez sudjelovanja metodičara s učiteljskih i nastavničkih fakulteta te je za kvalitetnu procjenu materijala neophodno njihovo sudjelovanje u radu stručnog povjerenstva. Nije prihvaćen Tamo gdje je to moguće u povjerenstvo se imenuje metodičar.
16 Hrvoje Šlezak SMJERNICE, Članak 1. U članku 1. stavku 1. iza riječi "sastav," valja dodati riječi "način izbora,". Naime, ukoliko se Smjernicama ne propiše način izbora članova stručnih povjerenstava, njihov izbor ostaje u isključivoj nadležnosti ministra koji ih imenuje što otvara pitanje transparentnosti procesa, pogodovanja pojedinim osobama i kompromitira čitav rad tako izabranog stručnog povjerenstva. Nije prihvaćen Kao i za procjenu udžbenika postoji Javni poziv za članove stručnih povjerenstava, a definirani su i uvjeti prijave na poziv.