Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o Nacrtu prijedloga Zakona o genetski modificiranim organizmima i Iskazu o procjeni učinaka propisa

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Karol Jurišić NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA Ja član Hrvatskih suverenista, sam za strogu zabranu uporabe GMO - a (Genetskih modificiranim organizmima) od toga ljudi oboljevaju također se ne smiju plasirati na tržište Republike Hrvatske jer su opasni, otrovni i pogubni za naš organizam (bolje da ostanu stare sorte bez GMO - a) zalažem se da uklone sva polja GMO - a i da se strogo zabrani sadnja GMO - a na svim zemljištima Republike Hrvatske S poštovanjem član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
2 Marina Ferenac Kiš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 1. Zašto za ovaj zakon e savjetovanje traje dva tjedna kada je praksa da e savjetovanje traje mjesec dana? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
3 Marina Ferenac Kiš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 4. stavak 2. Koji broj stručnih inspektora će obavljati poslove službenih kontrola i koje još poslove uz ovaj nadzor obavljaju? Obzirom na mali broj inspektora i područje koji pokrivaju koliko će biti dobra kontrola ovog osjetljivog područja? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
4 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 5. Po uzoru na stavke 1. i 2., smatramo kako bi pri bilo kakvom namjernom uvođenju GMO-a u okoliš u nekomercijalne ili komercijalne svrhe (uključujući poljoprivredu, šumarstvo...) nadležna tijela obavezno trebala pribaviti mišljenje sektora zaštite prirode, odnosno središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode. Zašto je izbačen dio stavka 2. članka 4. trenutno važećeg Zakona koji se odnosi na hranu koja je živi GMO ("Ako je hrana živi GMO ili sadrži žive GMO, tijelo državne uprave nadležno po Zakonu o hrani obvezno je pribaviti suglasnost središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode")? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
5 Marina Ferenac Kiš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 10. Nije moguće spriječiti opasnost za bioraznolikost te zdravlje ljudi, životinja i okoliš. Znanstveni radovi koji govore o sigurnosti GMO-a financirani su od međunarodnih asocijacija ili kompanija koje se bave agrobiotehnološkom proizvodnjom tj prodajom GMO-a i pesticida. Koje su to odgovrajuće mjere zaštite radi sigurne uporabe GMO-a obzirom da nema sigurne uporabe? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
6 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 14. S obzirom na nazive glava IV.-VI., bilo bi logičnije glavu III. rezervirati za Ograničenu uporabu GMO-a (članci 19. - 30.), a nacionalne referentne laboratorije pretvoriti u podnaslov. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
7 Marina Ferenac Kiš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 18. Nije moguće procijeniti posljedice uporabe GMO na okoliš i zdravlje ljudi jer ne postoje znanstvene informacije koja nedvojbeno dokazuju sigurnost GMO-a za okoliš i hranu a time i zdravlje ljudi. Vlada može sad odmah zabraniti uporabu GMO u okolišu, poljoprivredi i hrani obzirom na stručnu literaturu. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
8 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 22. Zbog čega je podnositelj prijave obavezan podatke o planu mjera za slučaj nesreće dostaviti tijelima pobrojanim u stavku 2. samo ako je uvršten u treću i četvrtu razinu opasnosti, a ne za sve razine opasnosti kao što je to do sada bio slučaj (usporedi članak 17. stavak 2. trenutno važećeg Zakona)? Također, zbog čega se ti podatci više ne dostavljaju tijelima područne (regionalne) i lokalne samouprave? Zbog čega se briše stavak 3. članka 17. trenutno važećeg zakona kojim je propisano da podaci o mjerama za slučaj nesreće moraju biti dostupni javnosti? Usporediti i stavke članka 81. koji se odnose na ovaj članak s odgovarajućim stavcima članka 68. trenutno važećeg Zakona. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
9 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 24. Informacije iz stavka 2. obavezno bi trebalo objaviti i na web stranicama nadležnog ministarstva kako bi zainteresiranoj javnosti bilo lakše pratiti ovu tematiku. Također, smatramo da je rok za davanje mišljenja i primjedbi od 15 dana iz stavka 3. prekratak te kako bi minimalni rok trebao biti 30 dana. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
10 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 34. Zbog čega su iz obaveznog sadržaja prijave izbačeni podatci o postupanju s otpadom i tehnikama za uklanjanje ili deaktiviranje GMO-a na kraju pokusa (usporedi članak 30., stavak 1., točke 5. i 6. trenutno važećeg Zakona)? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
11 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 39. Informacije iz stavka 2. obavezno bi trebalo objaviti i na web stranicama nadležnog ministarstva kako bi zainteresiranoj javnosti bilo lakše pratiti ovu tematiku. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
12 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 43. S obzirom na potencijal za nenamjerno širenje GMO-a u okoliš (npr. virusni vektori), što je i prepoznato u stavku 3., možda ne bi bilo loše u ad hoc stručnu radnu skupinu uključiti i stručnjaka/e iz Odbora za procjenu učinaka uvođenja GMO-a u okoliš. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
13 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 44. Stavak 2. je nejasan, vjerojatno je došlo do pogreške pri kopiranju dijelova teksta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
14 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 46. Primjenjuju li se članci 46.-58. i na hranu/hranu za životinje odobrenu u EU prema proceduri propisanoj Uredbom (EU) 1829/2003, a koja se prvi put stavlja na tržište RH? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
15 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 50. Na koji se način provodi javna rasprava koja se spominje u stavku 2? Trebalo bi dodati stavak kojim se propisuje način obavještavanja javnosti (uključujući obaveznu obavijest na web stranicama ministarstva), rokovi za dostavu komentara i sl. Stavci 6., 7. i 8. trebali bi se referirati na stavak 5., a ne stavak 4. Slično tome, stavak 8. trebao bi se referirati na stavke 5., 6. i 7. umjesto na 4., 5. i 6. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
16 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 56. Numeraciju članaka u stavku 2. treba uskladiti s novom numeracijom članaka, odnosno pozvati se na članke 49., 50. i 51., umjesto na 42., 43. i 44. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
17 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 57. Dio rečenice pri kraju stavka 1. ("opasnosti GMO-a ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO") izgleda kao višak. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
18 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 60. Treba popraviti stavke 3. i 4., vjerojatno je došlo do greške pri kopiranju dijelova teksta. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
19 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 61. Zbog čega je izbačen članak 52.b trenutno važećeg zakona kojim se za krajnje korisnike propisuje obaveza ishođenja dopuštenja za uzgoj odobrenih GMO-a te sadržaj prijave, uključujući i obavezu ishođenja suglasnosti vlasnika okolnih parcela? Iako je RH zatražila izuzeće svog teritorija od uzgoja svih GM kultura koje su odobrene ili čije se odobravanje za uzgoj trenutno razmatra na razini EU, to ne znači nužno da će i svaka buduća vlast zauzeti takvo stajalište za sve kulture koje će se u budućnosti naći u proceduri za odobravanje. Stoga smatramo da bi ovaj članak trebalo zadržati kao dodatni 'osigurač' u slučaju takvog scenarija. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
20 Marina Ferenac Kiš NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 61. Hoće li odluka nadležnog tijela jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave o proglašenju područja slobodnim od GMO-a biti neosporiva? Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
21 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 63. Nije jasno zbog čega se stavak 4 referira na članak 49. jer taj članak naoko nema nikakve veze s ograničavanjem i zabranom uzgoja ili pravom javnosti na pristup informacijama. Trebalo bi provjeriti da li se radi o grešci. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
22 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 68. S obzirom na to da se Vijeće ne bavi samo znanstvenim i tehničkim aspektima uporabe GMO-a, već razmatra i šira socijalna i etička pitanja, smatramo kako bi u njegovom radu trebali sudjelovati i predstavnici civilnog društva. To trenutno i jest slučaj, ali nigdje nije eksplicitno propisano. Stoga predlažemo da se odgovarajuća odredba doda u novi Zakon. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
23 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 74. S obzirom na to da stavak 5. propisuje da svatko ima pravo uvida u podatke iz upisnika GMO-a, kao i na velik interes javnosti za ovu tematiku, smatramo kako bi podatke iz upisnika trebalo objaviti na web stranicama Ministarstva kako bi se maksimalno olakšao pristup zainteresiranoj javnosti te tu obavezu propisati i zakonski. Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
24 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 80. U slučaju prihvaćanja komentara uz članak 61., trebalo bi vratiti i članak 67., stavak 1., podstavak 9. trenutno važećeg Zakona ("– kao krajnji korisnik GMO-a stavlja na tržište GMO odobren za stavljanje na tržište u svrhu uzgoja bez dopuštenja nadležnog središnjeg tijela državne uprave za poslove zaštite prirode (članak 52.b stavak 1.)."). Primljeno na znanje Primljeno na znanje.
25 ZELENA AKCIJA NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O GENETSKI MODIFICIRANIM ORGANIZMIMA, Članak 81. U stavku 1., podstavci 2. i 3. su identični, tj. došlo je do greške pri kopiranju. Iz usporede s trenutno važećim Zakonom, da se zaključiti kako je podstavak 2. vjerojatno trebao glasiti: "– uvozi GMO ili proizvode koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a bez dopuštenja nadležnog tijela za ograničenu uporabu ili za namjerno uvođenje u okoliš ili stavljanje GMO-a ili proizvoda koji sadrže i/ili se sastoje ili potječu od GMO-a na tržište (članak 17. stavak 2.)," Nekako je ispao podstavak "– obavlja ograničenu uporabu GMO-a iz treće i četvrte razine opasnosti protivno uvjetima utvrđenim u dopuštenju (članak 22. stavak 3.)" iz trenutno važećeg zakona (članak 27. novog zakona) Primljeno na znanje Primljeno na znanje.