Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o nacrtu prijedloga Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 MERKUR OSIGURANJE d.d. PRAVILNIK, UVODNE ODREDBE U minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima nedostaju formule i kod definicija kratica koje se koriste u formulama nedostaje prvo slovo, npr BPP=ruto prijenosna premija, a treba biti BPP=bruto prijenosna premija Prihvaćen U Pravilniku odnosno Mjerilima za prijenosne premije i pričuve šteta koji je bio na javnoj raspravi nedostaju formule i prva slova nakon formula te je isto ispravljeno.
2 CROATIA osiguranje d.d. UVODNE ODREDBE, Članak 1. U Članku 1. stavku 2. prijedloga Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima u dijelu „Zaračunata premija za životna osiguranja - naplaćena premija potrebo je nadopuniti sljedećim tekstom „(stvarno naplaćena premija uključujući naplaćeni dio djelomično naplaćenih rata). Dospjele djelomično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenima ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate.“. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
3 UNIQA osiguranje d.d. UVODNE ODREDBE, Članak 1. U Članku 1. prijedloga Pravilnika u dijelu zaračunata premija životnih osiguranja dodati „(stvarno naplaćena premija uključujući naplaćeni dio djelomično naplaćenih rata). Dospjele djelomično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenima ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate.“ – definicija iz trenutno važećeg Pravilnika. Na kraju dodati točku koja glasi: Datumom vrednovanja u smislu ovog Pravilnika smatra se datum na koji se odnose obračuni tehničkih pričuva. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
4 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE UVODNE ODREDBE, Članak 1. Članak 1. stavak 2. Zaračunate bruto premije životnih osiguranja – naplaćena premija Kod "Zaračunata bruto premija životnih osiguranja" predlaže se dodati „(stvarno naplaćena premija uključujući naplaćeni dio djelomično naplaćenih rata). Dospjele djelomično naplaćene rate mogu se smatrati naplaćenima ukoliko je naplaćeno najmanje 50% rate.“ – definicija iz trenutno važećeg Pravilnika.“ Smatramo da je definicija iz postojećeg pravilnika preciznije definirana, posebno u slučajevima kada se uplati manje ili više premije. Također, društva za osiguranje u pravilu imaju prilagođene IT sustave te bi promjena značila dorade IT sustava za male efekte. Predlažu se stavci 3. i 4. iz članka 8. premjestiti u zaseban članak, obzirom se odnose i na članak 7. i članak 8. Na kraju stavka 2. predlaže se dodati rečenica: „Datumom vrednovanja u smislu ovog Pravilnika smatra se datum na koji se odnose obračuni tehničkih pričuva.“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar
5 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE TEHNIČKE PRIČUVE PREMA RAČUNOVODSTVENIM PROPISIMA, Članak 3. U stavku 4. predlaže se na kraju stavka uskladiti izričaj sa Zakonom o osiguranju i ostalim dijelom Pravilnika na način: “kao u životnim osiguranjima” Prihvaćen Prihvaćamo komentar
6 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK, PRIČUVE ZA BONUSE I POPUSTE U dijelu PRIČUVE ZA BONUSE I POPUSTE Članak 5 stavak (2) potrebno je brisati u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja Obrazloženje: Potrebno je brisati dio u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja jer nije usklađen s dinamikom izvještavanja po Statističkim standardima. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
7 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE PRIČUVE ZA BONUSE I POPUSTE, Članak 5. U stavku 2. predlaže se brisati riječi „tromjesečnog i“ jer nisu usklađene s dinamikom izvještavanja po Statističkim standardima (samo godišnje). Prihvaćen Prihvaćamo komentar
8 CROATIA osiguranje d.d. MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE, Članak 8. Predlažemo stavke 3. i 4. iz članka 8. premjestiti u zaseban članak obzirom da se odnose i na članak 7. i članak 8. Nije prihvaćen Ne prihvaćamo s obzirom da je iz naslova jasno da se navedeno odnosi i na životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja (iz članka 8. izdvojiti stavke (3) i (4)).
9 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK, DRUGE TEHNIČKE PRIČUVE U dijelu DRUGE TEHNIČKE PRIČUVE Članak 9 stavak (2) potrebno je brisati u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja Obrazloženje: Potrebno je brisati dio u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja jer nije usklađen s dinamikom izvještavanja po Statističkim standardima. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
10 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE DRUGE TEHNIČKE PRIČUVE, Članak 9. U stavku 2. predlaže se brisati riječi „tromjesečnog i“ jer nisu usklađene s dinamikom izvještavanja po Statističkim standardima (samo godišnje). Prihvaćen Prihvaćamo komentar
11 MARIJA ŠPOLJARIĆ DRUGE TEHNIČKE PRIČUVE, Članak 9. Obrasci SP-11-O/R i SP-12-O/R se koriste samo u godišnjem, ne i u tromjesečnom izvještaju. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
12 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK, PRIČUVE ZA KOLEBANJE ŠTETA U dijelu PRIČUVE ZA KOLEBANJE ŠTETA Članak 10 stavak (2) potrebno je brisati u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja Obrazloženje: Konzistentnost s prethodnim pričuvama za bonuse i popuste i druge tehničke pričuve. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
13 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE PRIČUVE ZA KOLEBANJE ŠTETA, Članak 10. u stavku (2) potrebno je brisati u okviru tromjesečnog i godišnjeg izvještaja Obrazloženje: Konzistentnost s prethodnim pričuvama za bonuse i popuste i druge tehničke pričuve. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
14 UNIQA osiguranje d.d. OBVEZE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, Članak 11. Stavak 5. Iza riječi „članka“ predlažu se brisati riječi: „te izvješća upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave „II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE“ ovog Pravilnika“ Stavak 7. Iza riječi „članka“ predlažu se brisati riječi: „te izvješća upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave „II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE“ ovog Pravilnika“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar
15 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE OBVEZE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, Članak 11. Stavak 5. Iza riječi „članka“ predlažu se brisati riječi: „te izvješća upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave „II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE“ OVOG Pravilnika..“ Stavak 7. Iza riječi „članka“ predlažu se brisati riječi: „te izvješća upravitelja matematičke pričuve iz točke 4. glave „II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE“ OVOG Pravilnika..“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar
16 Allianz Zagreb d.d. OBVEZE DRUŠTVA ZA OSIGURANJE, Članak 11. Predlažemo ukidanje funkcije Upravitelj matematičke pričuve te sukladno tome ažuriranje Pravilnika kao što slijedi u nastavku: "(5) Izvješće iz stavka 4. ovog članka dostavlja se HANFA-i u elektroničkom obliku s naprednim elektroničkim potpisom u skladu s tehničkom uputom HANFA-e." (7) U opravdanim slučajevima nemogućnosti dostave na način propisan stavkom 5. ovog članka, Društvo je dužno u propisanom roku dostaviti izvješće iz stavka 4. ovog članka u pisanom obliku, neposredno ili poštom u svrhu pravodobnog izvješćivanja. Društvo je dužno dostaviti izvještaje na način propisan stavkom 5. ovog članka čim prestanu razlozi nemogućnosti dostave, a najkasnije u roku od osam dana od isteka roka za dostavu izvještaja. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
17 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK, MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA U dijelu MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, I. OSNOVNE ODREDBE u točki 6. dodati rečenicu „Ukoliko test pokaže nedostatnost, oblikovanje pričuve za neistekle rizike provodi se temeljem važećih računovodstvenih propisa.“ , a obrisati dio: 7. Ako uvjet iz točke 5. ovog poglavlja nije zadovoljen (npr. zbog velikih fluktuacija u tečaju ili neprekidno lošeg rezultata), Društvo je dužno povećati prijenosnu premiju do iznosa koji zadovoljava uvjet iz prethodne točke. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
18 CROATIA osiguranje d.d. PRAVILNIK, MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA U dijelu MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU I. OSNOVNE ODREDBE iz točke 3. brisati riječ dugoročne Obrazloženje: Radi usklađivanja s člankom 7 stavak (1) Pravilnika (tamo je izbrisano dugoročne) U dijelu MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU I. OSNOVNE ODREDBE točka 4, predlažemo dopuniti članak stvarnim osnovicama za izračun matematičke pričuve Obrazloženje: Navedeni članak je potrebno nadopuniti sa svim potrebnim parametrima koji čini osnovice za obračun matematičke pričuve (osiguran iznos i premija), u članku su nabrojene pretpostavke na kojima se temelji obračun. U dijelu MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE Predlažemo ukidanje funkcije Upravitelja matematičke pričuve obzirom da su Zakonom o osiguranju definirani Imenovani ovlašteni aktuar, aktuarska funkcija i funkcija upravljanja rizicima koji provode dodatne kontrole navedenog područja. U dijelu MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE točku 1. nadopuniti tekst na način da matematička pričuva mora uzeti u obzir i premije. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
19 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, I. OSNOVNE ODREDBE Predlaže se u točki 6. dodati rečenicu „Ukoliko test pokaže nedostatnost, oblikovanje pričuve za neistekle rizike provodi se temeljem važećih računovodstvenih propisa.“ Predlaže se brisati točku 7. jer nije u skladu s trenutno važećim računovodstvenim propisima. Obrazloženje (MSFI 4): Osiguratelj će na svaki datum izvještavanja procijeniti adekvatnost priznatih obveza iz osiguranja, i to koristeći tekuće procjene budućih novčanih tokova iz ugovora o osiguranju. Ukoliko ta procjena pokaže da je knjigovodstvena vrijednost obveza iz osiguranja (umanjenih za odgovarajuće odgođene troškove pribave i odgovarajuću nematerijalnu imovinu) neadekvatna u odnosu na procijenjene buduće novčane tokove, razlika se u cijelosti priznaje u dobit ili gubitak (formiranje dodatne pričuve za neistekle rizike). Prihvaćen Prihvaćamo komentar
20 Allianz Zagreb d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, I. OSNOVNE ODREDBE predlažemo u točki 6. na kraju dodati rečenicu "Ukoliko test pokaže nedostatnost, oblikovanje pričuve za neistekle rizike provodi se temeljem važećih računovodstvenih propisa." te brisati prvu točku 7. ("7. Ako uvjet iz točke 5. ovog poglavlja nije zadovoljen (npr. zbog velikih fluktuacija u tečaju ili neprekidno lošeg rezultata), Društvo je dužno povećati prijenosnu premiju do iznosa koji zadovoljava uvjet iz prethodne točke."). Prihvaćen Prihvaćamo komentar
21 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, I. OSNOVNE ODREDBE Točka 6. Predlaže se dodati rečenicu „Ukoliko test pokaže nedostatnost, oblikovanje pričuve za neistekle rizike provodi se temeljem važećih računovodstvenih propisa.“ Točka 7. Predlaže se brisati točku 7. „Ako uvjet iz točke 5. ovog poglavlja nije zadovoljen (npr. zbog velikih fluktuacija u tečaju ili neprekidno lošeg rezultata), Društvo je dužno povećati prijenosnu premiju do iznosa koji zadovoljava uvjet iz prethodne točke.“ Renumeracija. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
22 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA U dijelu II.4. Propporcionalne metode, točka 1. HAD predlaže brisanje teksta „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“ budući da prijenosna premija nije dio izvješća o obračunu matematičke pričuve. Predlažemo npr. „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu tehničke pričuve“ ili „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
23 CROATIA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA U dijelu II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA II. 4. Proporcionalne metode točka 1. brisati „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“. Ako je potrebno nakon brisanja dodati „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“. Isti komentar se odnosi na točku 4. III. METODE ZA OBRAČUNAVANJE PRIJENOSNIH PREMIJA NETO OD REOSIGURANJA Prihvaćen Prihvaćamo komentar
24 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA U dijelu II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA II. 4. Proporcionalne metode točka 1. predlaže se brisati „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“. Alternativno predlažemo tekst „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar
25 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, II. METODE ZA OBRAČUNAVANJE BRUTO PRIJENOSNIH PREMIJA II. 4. Proporcionalne metode Proporcionalne metode točka 1., predlaže se brisati „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“. Alternativno predlažemo: „u mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
26 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, III. METODE ZA OBRAČUNAVANJE PRIJENOSNIH PREMIJA NETO OD REOSIGURANJA U dijelu III. METODE ZA OBRAČUNAVANJE PRIJENOSNIH PREMIJA NETO OD REOSIGURANJA točka 4. predlaže se brisati „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“. Alternativno predlažemo tekst „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
27 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA PRIJENOSNIH PREMIJA, III. METODE ZA OBRAČUNAVANJE PRIJENOSNIH PREMIJA NETO OD REOSIGURANJA U dijelu III. METODE ZA OBRAČUNAVANJE PRIJENOSNIH PREMIJA NETO OD REOSIGURANJA točka 4.predlaže se brisati „u izvješću imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu matematičke pričuve“. Alternativno predlažemo tekst „u Mišljenju imenovanog ovlaštenog aktuara o obračunu prijenosne premije“. Prihvaćen Prihvaćamo komentar
28 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA ŠTETA, II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE U točki 4. Rentne štete HAD predlaže preformulirati kako slijedi: "U pričuvi za prijavljene štete utvrđuje se i pričuva za rentne štete. Pričuvu za rentne štete utvrđuje Društvo aktuarskim metodama kao sadašnju vrijednost budućih obveza za rente. Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tome se koriste razborite tablice smrtnosti i diskontira se stopom koja nije veća od one definirane Minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za matematičku i posebnu pričuvu, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente. Ovu pričuvu je potrebno i posebno iskazati." Nije prihvaćen Ne prihvaćamo prijedlog budući da nije jasno na koji način bi se isti primijenio na stare rentne štete.
29 CROATIA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA ŠTETA, II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE U dijelu II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE točka 4. Rentne štete predlažemo brisati rečenicu „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koristi razborite tablice smrtnosti i diskontira sa stopom koja nije veća od 5% godišnje, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente“ i zamijeniti sljedećim tekstom: „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koriste razborite tablice smrtnosti i diskontira sa razborito odabranom stopom koja nije veća od prosječnog prinosa kojeg je Društvo ostvarilo ulaganjem sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve u prethodne dvije godine te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente. Prosječni prinos na ulaganja sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve računa se kao ponderirani prosjek prinosa na neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u posljednje dvije godine, pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom godine, a prinos u određenoj godini se izračunava kao: P=(PU-TU )/NTP Gdje je: P = prinos, PU = ukupni prihod ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj poslovnoj ili kliznoj godini, TU = ukupni trošak ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj poslovnoj ili kliznoj godini, NTP = prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom promatrane poslovne ili klizne godine. Prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve izračunava se tako da se uzima stanje neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve na najmanje dva datuma tijekom promatrane poslovne ili klizne godine i to na početku i kraju razdoblja.“ Obrazloženje: U uvjetima promjenjivih uvjeta na tržištima kapitala primjerno je povezati ograničenje diskontne stope na prinose od ulaganja koje Društvo ostvaruje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar jer je prosječan prinos izložen fluktacijama obzirom na izvanredne prihode /rashode ulaganja.
30 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA ŠTETA, II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE U dijelu II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE točka 4. Rentne štete predlažemo brisati rečenicu „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koristi razborite tablice smrtnosti i diskontira sa stopom koja nije veća od 5% godišnje, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente“ i zamijeniti sljedećim tekstom: „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koriste razborite tablice smrtnosti i diskontira sa razborito odabranom stopom koja nije veća od prosječnog prinosa kojeg je Društvo ostvarilo ulaganjem sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve u prethodne dvije godine te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente. Prosječni prinos na ulaganja sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve računa se kao ponderirani prosjek prinosa na neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u posljednje dvije godine, pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom godine, a prinos u određenoj godini se izračunava kao: P=(PU-TU )/NTP Gdje je: P = prinos, PU = ukupni prihod ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj poslovnoj ili kliznoj godini, TU = ukupni trošak ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj poslovnoj ili kliznoj godini, NTP = prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom promatrane poslovne ili klizne godine. Prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve izračunava se tako da se uzima stanje neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve na najmanje dva datuma tijekom promatrane poslovne ili klizne godine i to na početku i kraju razdoblja.“ Obrazloženje: U uvjetima promjenjivih uvjeta na tržištima kapitala primjerno je povezati ograničenje diskontne stope na prinose od ulaganja koje Društvo ostvaruje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar jer je prosječan prinos izložen fluktacijama obzirom na izvaredne prihode /rashode ulaganja.
31 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA ŠTETA, II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE U dijelu II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE točka 4. Rentne štete predlažemo brisati rečenicu „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koristi razborite tablice smrtnosti i diskontira sa stopom koja nije veća od 5% godišnje, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente“ i zamijeniti sljedećim tekstom: „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koriste razborite tablice smrtnosti i diskontira sa razborito odabranom stopom koja nije viša od prosječnog prinosa kojeg je Društvo ostvarilo ulaganjem sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve u prethodne dvije godine te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente. Prosječni prinos na ulaganja sredstava neto tehničkih pričuva osim matematičke pričuve računa se kao ponderirani prosjek prinosa na neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u posljednje dvije godine, pri čemu se za pondere uzima prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom godine, a prinos u određenoj godini se izračunava kao: P=(PU-TU )/NTP Gdje je: P = prinos, PU = ukupni prihod ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj poslovnoj godini, TU = ukupni trošak ulaganja neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve u promatranoj kliznojposlovnoj godini, NTP = prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve tijekom promatrane klizneposlovne godine. Prosječna vrijednost neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve izračunava se tako da se uzima stanje neto tehničke pričuve osim matematičke pričuve na najmanje dva datuma tijekom promatrane poslovne godine i to na početku i kraju poslovne godine.“ Obrazloženje: U uvjetima promjenjivih uvjeta na tržištima kapitala primjerno je povezati ograničenje diskontne stope na prinose od ulaganja koje Društvo ostvaruje. Nije prihvaćen Ne prihvaća se komentar jer je prosječan prinos izložen fluktacijama obzirom na izvanredne prihode /rashode ulaganja.
32 Allianz Zagreb d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA IZRAČUN PRIČUVA ŠTETA, II. PRIČUVA ZA PRIJAVLJENE ŠTETE u odnosu na točku 4. Rentne štete predlažemo nadopunu rečenice „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koristi razborite tablice smrtnosti i diskontira sa stopom koja nije veća od 5% godišnje, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente“ na slijedeći način: „Pričuva se utvrđuje za svaku rentnu štetu posebno i pri tom se koristi razborite tablice smrtnosti i diskontira sa razborito odabranom stopom koja nije veća od 5% godišnje, te uzima u obzir očekivano povećanje iznosa rente“ Prihvaćen komentar je prihvaćen
33 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , I. OSNOVNE ODREDBE Predlažemo u dijelu I. OSNOVNE ODREDBE, nadodati u točki 4. u rečenicu zaračunatu bruto premiju radi potpunosti te da ista glasi: „Osnovica za obračun matematičke pričuve je zaračunata bruto premija, tablice vjerojatnosti (tablice smrtnosti, tablice pobolijevanja, tablice odustanaka, tablice bračnog statusa i sl), kamatna topa i troškovi.“ Nije prihvaćen Ne prihvaćamo komentar jer osnovicu mijenjamo u temelje obračuna.
34 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , I. OSNOVNE ODREDBE Točka 3. Predlaže se brisati riječ "dugoročne". Obrazloženje: Radi usklađivanja s člankom 7. stavak 1. Pravilnika (tamo je izbrisano "dugoročne"). Točka 4. Predlaže se brisati riječ „Osnovica“ i dodati riječ „Temelj“. Obrazloženje: u ovoj točki su zapravo navedene pretpostavke a osnovica je osigurana svota odnosno premija. Predlaže se točku 4. dopuniti stvarnim osnovicama za izračun matematičke pričuve. Obrazloženje: Navedenu točku potrebno je dopuniti sa svim potrebnim parametrima koji čine osnovice za obračun matematičke pričuve (osiguran iznos i premija). U članku su nabrojane pretpostavke na kojima se temelji obračun. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
35 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , I. OSNOVNE ODREDBE Točka 1. predlažemo brisati: "Ova mjerila također utvrđuju obveze upravitelja matematičke pričuve. " Točka 4. umjesto „osnovica“ napisati „temelj“. Obrazloženje: u toj točki su zapravo navedene pretpostavke a osnovica je osigurana svota odnosno premija. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
36 Allianz Zagreb d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , I. OSNOVNE ODREDBE u odnosu na točku 1. predlažemo: 1. Ova mjerila utvrđuju način obračuna matematičke pričuve i posebne pričuve, način utvrđivanja reosigurateljnog dijela tih pričuva. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
37 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE – predlaže se brisanje ove glave. Smatramo da od 01.01.2016, od kada su sve granice za ulaganje matematičke pričuve ukinute te uz uspostavu regulative Solventnosti II (prema kojoj postoji obveza upravljanja imovinom i obvezama) nema potrebe da ovlašteni aktuar daje preporuke za ulaganje. Predlažemo ukidanje funkcije Upravitelja matematičke pričuve obzirom da su Zakonom o osiguranju definirani Imenovani ovlašteni aktuar, aktuarska funkcija i funkcija upravljanja rizicima koji provode dodatne kontrole navedenog područja. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
38 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE Predlažemo brisanje cijele glave "II UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE" Prihvaćen Komentar je prihvaćen
39 Allianz Zagreb d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE predlažemo brisanje cijele glave II Prihvaćen Komentar je prihvaćen
40 MERKUR OSIGURANJE d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , II. UPRAVITELJ MATEMATIČKE PRIČUVE Prijedlog je da se ukine upravitelj matematičke pričuve s obzirom na izmjene zakona sa 01.01.2016, od kada su sve granice za ulaganje matematičke pričuve ukinute, te se primjenom Solventnosti II uvela obveza upravljanja imovinom i obvezama (ALM) (propisano EIOPAinom smjernicom za Sustav upravljanja, smjernica 24 i smjernica 25.) Koji su to zadaci koji nisu navedeni Smjernicom pa je neophodno da ih radi Upravitelj matematičke pričuve? Ako nije moguće ukinuti upravitelja matematičke pričuve, predlažemo da se jasno napiše da li davanje preporuka za ulaganje matematičke pričuve znači da upravitelj treba biti uključen u kupnju/prodaju imovine matematičke pričuve ili se misli na davanje općenitih preporuka na primjer o ročnoj i valutnoj usklađenosti. Prihvaćen Komentar je prihvaćen
41 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE HAD predlaže brisanje točke 14. koja glasi: "Društvo treba omogućiti uvid u temelje i metode upotrijebljene u obračunu matematičke pričuve uključujući i pričuvu za udjele u dobiti svim zainteresiranim osobama." Smatramo da je navedena točka je preširoka u značenju temelja i metoda, te svim zainteresiranim osobama. Ovakvi detalji smatraju se poslovnom tajnom i zainteresirane osobe smatramo preširokim pojmom, koji ne uključuje samo regulatora i revizora. Nije prihvaćen Ne prihvaćamo komentar zbog transparentnosti i zaštite potrošača.
42 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE U dijelu III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE predlažemo nadopune rečenice u točki 9 kako slijedi:„Negativna matematička pričuva nije dozvoljena i postavlja se na 0, osim ako Društvo u trenutku raskida ugovora o osiguranju može ostvariti povrat razgraničenih troškova pribave najmanje u iznosu negativne pričuve po pojedinom ugovoru.“ kako bi bilo u skladu sa mehanizmima za povrat poticaja sukladno delegiranoj uredbi 2017/2359, članka 8., stavka 2 e. Nije prihvaćen Ne prihvaćamo komentar zbog opreznijeg pristupa u cilju zaštite potrošača.
43 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE Predlažemo brisanje točke 10. koja glasi "Premije za novozaključena osiguranja moraju biti dovoljne da, na temelju razumnih aktuarskih pretpostavki, omoguće Društvu ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju, a posebno oblikovanje odgovarajuće matematičke ili posebne pričuve“ jer ovaj pravilnik regulira tehničke pričuve, a ne premije, što je već regulirano Zakonom. Nije prihvaćen Ne prihvaćamo komentar jer se točkom 10. dodatno naglašava da premija koje se zaračunava po novozaključenima ugovorima mora biti dostatna kako da bi se mogla oblikovati adekvatna matematičke pričuve ili posebne pričuve.
44 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE Točka 1. Predlaže se dopuniti tekst na način da matematička pričuva mora uzeti u obzir i premije. Točka 10. (dupla numeracija, potrebno renumerirati) Predlaže se dodati novu točku 12. (iza druge točke 10.) „Dodaci za buduće troškove mogu biti implicitni ili eksplicitni, a u svakom slučaju ukupno ne smiju biti manji od razborite procjene relevantnih budućih troškova“ Obrazloženje: iz trenutno važećeg Pravilnika, zbog preciznije definicije Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
45 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE U dijelu III. PRINCIPI OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE posložiti numeriranje točaka te iza točke 11. dodati točku 12. čiji prijedlog glasi „Dodaci za buduće troškove mogu biti implicitni ili eksplicitni, a u svakom slučaju ukupno ne smiju biti manji od razborite procjene relevantnih budućih troškova“ (iz trenutno važećeg Pravilnika). Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
46 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE U dijelu IV.2. Ostala osiguranja predlažemo brisanje točke 4 koja glasi: "Tehnička premija koja se koristi u obračunu matematičke pričuve uvećana za dozvoljeni godišnji iznos cilmerizacije u smislu stavka 3. ne smije biti ni u kojem slučaju veća od bruto premije iz ugovora o osiguranju pri čemu ista ne uključuje doplatke na osnovnu premiju iz cjenika poput doplatka za ispodgodišnje plaćanje premije, fiksne troškove po polici i slično." Predlažemo brisanje rečenice budući da je posljedica navedenog brisanja ograde od 90% ekvivalentna brisanju cijele rečenice uz uvjet da se u točki 4. iz dijela I. OSNOVNE ODREDBE doda kako slijedi „Osnovica za obračun matematičke pričuve je zaračunata bruto premija,…“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
47 Hrvatsko aktuarsko društvo MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE U dijelu IV.1., točki 5. HAD predlaže izmjenu u tekst kako slijedi: "Kada su naknade osigurane ugovorom direktno vezane za indeks dionica ili neku drugu referentnu vrijednost, različitu od onih navedenih u prethodnom stavku, posebne pričuve za te naknade moraju odgovarati vrijednosti te imovine koja je prikazana u bilanci Društva." Predložena izmjena je s ciljem usklade s formulacijom iz Zakona koja glasi: „Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks, odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih vezanih uz udjele u UCITS fondovima, tehničke pričuve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost, odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini na kojoj se temelji indeks, odnosno druga referentna vrijednost.“ Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
48 CROATIA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE IV. 2. Ostala osiguranja predlažemo vratiti točke iz trenutno važećeg Pravilnika a koje glase: „Tehnička premija u obračunu matematičke pričuve, diskontiranje neamortiziranog troška pribave osiguranja i diskontiranje vrijednosti budućih obveza obračunavaju se na temelju istih temelja obračuna.“ i „Tehnička premija koja se koristi u obračunu matematičke pričuve uvećana za dozvoljeni godišnji iznos cilmerizacije u smislu stavka 3. ne smije biti ni u kojem slučaju veća od 90% bruto premije iz ugovora o osiguranju za razdoblje za koje je obračunata tehnička premija. U slučaju da uvjet iz prve rečenice nije zadovoljen, u obračunu matematičke pričuve umjesto tehničke premije uvećane za dozvoljeni iznos cilmerizacije uzima se 90% bruto premije. Bruto premija iz prethodnih rečenica ne uključuje doplatke na osnovnu premiju iz cjenika poput doplatka za ispodgodišnje plaćanje premije, fiksne troškove po polici i slično.“ U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE V. TABLICE VJEROJATNOSTI predlažemo nadopuniti stavkom iz trenutno važećeg Pravilnika, a koja glasi: „U slučaju da u portfelju osiguratelja ima više od 10% osiguranika s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, za ugovore o osiguranju tih osiguranika treba uzeti u obzir iskustva i trendove u tablicama vjerojatnosti zemlje njihovog prebivališta, uz prethodno odobrenje Agencije.“ U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE VIII. POTVRDA OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE između riječi „ovlašteni“ i „pri“ nadopuniti riječ „aktuar“. U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE VIII. POTVRDA OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE u točki 6. potrebno je brisati: – iznose, temelje obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne garancije i opcije; Objašnjenje: Obzirom da navedene pričuve Prijedlogom Pravilnika nisu definirane predlažemo brisanje navedenog stavka. Nema odgovora
49 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE IV. 2. Ostala osiguranja Točka 1. Naziv važećeg pravilnika u ovom trenutku odnosno Pravilnika koji je trenutno u javnoj raspravi: „Pravilnik o izvještavanju o značajnim promjenama i izvještavanju na zahtjev Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga“ U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE - IV. 1. Životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja dodati novu točku iza točke 5. koja glasi: „Premije za novozaključena osiguranja moraju biti dovoljne da, na temelju razumnih aktuarskih pretpostavki, omoguće Društvu ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju, a posebno oblikovanje odgovarajuće matematičke ili posebne pričuve“. Obrazloženje: odredbe o dostatnosti odnose se i na unit linked osiguranja ali nisu eksplicitno navedene, kao što je to u prethodnoj točki za osiguranja kod kojih se oblikuje matematička pričuva. U točki 4. napisati formulaciju iz Zakona koja glasi: Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks, odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih vezanih uz udjele u UCITS fondovima, tehničke pričuve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost, odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini na kojoj se temelji indeks, odnosno druga referentna vrijednost. U točki 6. zamijeniti dio rečenice koji glasi „i iskazati ih sukladno računovodstvenom standardu društava za osiguranje“ s „u skladu sa Zakonom o osiguranju i propisima kojima se uređuje računovodstvo osiguranja“ budući da Računovodstveni standard društava za osiguranje više ne postoji. U dijelu IV. 2. Ostala osiguranja u točki 4. dodati „90%“ ispred izraza „bruto premije“. Zatim iza točke 4. dodati novu točku koja glasi: „Tehnička premija u obračunu matematičke pričuve, diskontiranje neamortiziranog troška pribave osiguranja i diskontiranje vrijednosti budućih obveza obračunavaju se na temelju istih temelja obračuna.“ Zatim u točki 9. obrisati „prospektivnom“ jer se interpolacija se može odnositi i na druge metode. Prihvaćen Prihvaćamo sve komentare osim komentar vezano uz IV. 1. Životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja da se doda nova točku iza točke 5. koja glasi: „Premije za novozaključena osiguranja moraju biti dovoljne da, na temelju razumnih aktuarskih pretpostavki, omoguće Društvu ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju, a posebno oblikovanje odgovarajuće matematičke ili posebne pričuve.“ budući da je navedeno već propisano u III. točka 10. u koju je dodano ‘’ili posebne pričuve’’.
50 UNIQA osiguranje d.d. MINIMALNI STANDARDI, NAČIN OBRAČUNA I MJERILA ZA MATEMATIČKU PRIČUVU I POSEBNU PRIČUVU , IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE U dijelu IV. METODE OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE I POSEBNE PRIČUVE - IV. 1. Životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja dodati novu točku iza točke 5. koja glasi: „Premije za novozaključena osiguranja moraju biti dovoljne da, na temelju razumnih aktuarskih pretpostavki, omoguće Društvu ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju, a posebno oblikovanje odgovarajuće matematičke ili posebne pričuve“. Obrazloženje: odredbe o dostatnosti odnose se i na unit linked osiguranja ali nisu eksplicitno navedene, kao što je to u prethodnoj točki za osiguranja kod kojih se oblikuje matematička pričuva. U točki 4. napisati formulaciju iz Zakona koja glasi: Ako su prava ugovaratelja osiguranja na temelju ugovora o osiguranju neposredno vezana uz dionički indeks, odnosno druge referentne vrijednosti, osim onih vezanih uz udjele u UCITS fondovima, tehničke pričuve koje društvo za osiguranje oblikuje u vezi s ovim osiguranjima moraju u najvećoj mogućoj mjeri odgovarati ukupnoj vrijednosti udjela koji predstavljaju referentnu vrijednost, odnosno, ako udjeli nisu oblikovani, vrijednosti imovine primjerene sigurnosti i utrživosti koja u najvećoj mogućoj mjeri odgovara imovini na kojoj se temelji indeks, odnosno druga referentna vrijednost. U točki 6. zamijeniti dio rečenice koji glasi „i iskazati ih sukladno računovodstvenom standardu društava za osiguranje“ s „u skladu sa Zakonom o osiguranju i propisima kojima se uređuje računovodstvo osiguranja“ budući da Računovodstveni standard društava za osiguranje više ne postoji. U dijelu IV. 2. Ostala osiguranja u točki 4. dodati „90%“ ispred izraza „bruto premije“. Zatim iza točke 4. dodati novu točku koja glasi: „Tehnička premija u obračunu matematičke pričuve, diskontiranje neamortiziranog troška pribave osiguranja i diskontiranje vrijednosti budućih obveza obračunavaju se na temelju istih temelja obračuna.“ Zatim u točki 9. obrisati „prospektivnom“ jer se interpolacija se može odnositi i na druge metode. Prihvaćen Prihvaćamo sve komentare osim komentar vezano uz IV. 1. Životna osiguranja kod kojih ugovaratelj osiguranja snosi rizik ulaganja da se doda nova točku iza točke 5. koja glasi: „Premije za novozaključena osiguranja moraju biti dovoljne da, na temelju razumnih aktuarskih pretpostavki, omoguće Društvu ispunjenje obveza iz ugovora o osiguranju, a posebno oblikovanje odgovarajuće matematičke ili posebne pričuve.“ budući da je navedeno već propisano u III. točka 10. u koju je dodano ‘’ili posebne pričuve’’.
51 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE PRAVILNIK, V. TABLICE VJEROJATNOSTI U dijelu V. TABLICE VJEROJATNOSTI iza točke 3. dodati točku 4. koja glasi: „U slučaju da u portfelju osiguratelja ima više od 10% osiguranika s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, za ugovore o osiguranju tih osiguranika treba uzeti u obzir iskustva i trendove u tablicama vjerojatnosti zemlje njihovog prebivališta, uz prethodno odobrenje Agencije.“ Obrazloženje: Smrtnost, a posebno pobolijevanje mogu znatno razlikovati od zemlje do zemlje. Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
52 UNIQA osiguranje d.d. PRAVILNIK, V. TABLICE VJEROJATNOSTI U dijelu V. TABLICE VJEROJATNOSTI iza točke 3. dodati točku 4. koja glasi „U slučaju da u portfelju osiguratelja ima više od 10% osiguranika s prebivalištem izvan Republike Hrvatske, za ugovore o osiguranju tih osiguranika treba uzeti u obzir iskustva i trendove u tablicama vjerojatnosti zemlje njihovog prebivališta.“ (točka 4. trenutno važećeg Pravilnika). Obrazloženje: smrtnost a posebno pobolijevanje mogu znatno razlikovati od zemlje do zemlje. Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
53 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE PRAVILNIK, VI. KAMATNA STOPA U dijelu VI. KAMATNA STOPA 1. i. predlaže se brisati riječi „tržište državnih obveznica“ i dodati riječi „financijskim tržištima“. Naime, struktura ulagačkog portfelja osiguratelja života se mijenja i nisu samo obveznice financijski instrument u koji se ulaže. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer primarno tržište državnih obveznica utjeće na visinu kamatne stope.
54 UNIQA osiguranje d.d. PRAVILNIK, VI. KAMATNA STOPA U dijelu VI. KAMATNA STOPA 1. i. umjesto izraza „na tržištu državnih obveznica“ napisati „na financijskim tržištima“ budući da prinos ne ovisi samo o tržištu obveznica. Nije prihvaćen Prijedlog se ne prihvaća jer primarno tržište državnih obveznica utjeće na visinu kamatne stope.
55 Allianz Zagreb d.d. PRAVILNIK, VI. KAMATNA STOPA u odnosu na dio ii, izmjena na sljedeći način: PU = ukupni prihod ulaganja matematičke pričuve umanjen za neto pozitivne tečajne razlike, TU = ukupni trošak ulaganja matematičke pričuve, umanjen za neto negativne tečajne razlike VMPŽO = prosječna vrijednost matematičke pričuve tijekom promatrane poslovne godine s time da se matematička pričuva uključena u izračun prosjeka svodi na tečaj počeka promatranog razdoblja (u slučaju matematičke pričuve u stranoj valuti) Obrazloženje: u nazivniku formule za izračun prosječnog prinosa koristi se prosječna matematička pričuva te se također i tečajna razlika uprosječuje dok se u brojniku direktno iskazuje razlika te može doći do značajnog odstupanja. Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
56 MERKUR OSIGURANJE d.d. PRAVILNIK, VI. KAMATNA STOPA Potrebno je jasnije definirati „prihod od ulaganja matematičke pričuve“ koji se koristi u izračunu prosječnog prinosa u VI. Kamatna stopa Minimalnih standarda, načina obračuna i mjerilima za matematičku pričuvu i posebnu pričuvu. Prijedlog dopuna pojmova u formuli za izračun P - prinos financijske godine Phn - neto prihod od ulaganja financijske godine koji je definiran kao ukupan prihod koji društvo za osiguranje ostvaruje od imovine za pokriće matematičke pričuve na osnovu kamata, dividendi i realiziranih dobitaka od ulaganja umanjeno za realizirane gubitke te umanjenja vrijednosti ulaganja Vmpžo - prosječna vrijednost matematičke pričuve tijekom promatrane financijske godine –uzima se vrijednost komponenti matematičke pričuve koje se ukamaćuju, odnosno za koje je potrebno osigurati adekvatan prinos PsP - prosječan prinos prethodne TRI godine OBJAŠNJENJE: Prema našem razumijevanju, cilj regulative bi bila zaštita od rizika vezanih uz ulaganja, u slučaju imovine za pokriće matematičke pričuve da društvo osigura dostatan povrat od imovine, a ako ga nema, da se doda imovina iz kapitala kako bi tehnička stopa iz ugovora bila osigurana – iz toga razloga u neto prihode od ulaganja treba uključiti samo čisti prinos (kamatu, dividendu te realizirane dobitke/gubitke i umanjenja vrijednosti ulaganja. Obzirom da su ugovori osiguranja života u pravilu vezani uz EUR nema tečajnog rizika, pa je uključivanje tečajnih razlika u prihode/rashode nepotrebno, kao i uključivanje nerealiziranih efekata promjene cijena (koje su u pravilu posljedice promjene kamatnih stopa na tržištima) obzirom da su navedeni efekti rizični samo ukoliko se „realiziraju“ a tendencija kod ugovora života je ročna usklađenost pa je i karakteristika imovine dugoročne naravi. Dodatno, u pogledu percepcije rizika koji bi trebala pokriti, odnosno obuhvata potrebnog prinosa obzirom da se u formuli spominje samo pojam „visina matematičke pričuve“ ali se spominje i minimalno do visine tehničke stope smatramo da nije potrebno osiguravati prinos tamo gdje nema tehničke stope stoga bi u formuli trebalo pojasniti da se u „vrijednost matematičke pričuve“ uključuje samo onaj dio za koji je potrebno osigurati prinos. Kod izračuna prosječnog prinosa, smatramo da bi bio dobro vratiti se na izračun prosječnog prinosa u 3 godine. Ulaganja za pokriće matematičke pričuve u pravilu su dugoročna i određeni kratkoročni efekti mogu imati značajan utjecaj na prinos u jednoj godini, a time i na prosječni prinos ukoliko se isti računa temeljem dvije posljednje godine stoga bi sugerirali računanje na minimalno 3 godine. Djelomično prihvaćen Prihvaćamo komentar, uz izričaj koji je predložen od Allianza Zagreb. Ne prihvaća se prijedlog da se izračun prinosa vrati na tri godine.
57 HRVATSKI URED ZA OSIGURANJE PRAVILNIK, VIII. POTVRDA OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE U prvoj rečenici između riječi „ovlašteni“ i „pri“ dodati riječ „aktuar“. točka 6. predlaže se brisati: – iznose, temelje obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne garancije i opcije; Obrazloženje: Obzirom da navedene pričuve Prijedlogom Pravilnika nisu definirane predlažemo brisanje navedenog stavka. Prihvaćen Prihvaćamo komentar.
58 UNIQA osiguranje d.d. PRAVILNIK, VIII. POTVRDA OBRAČUNA MATEMATIČKE PRIČUVE Pod točkom 6. predlaže se brisati "– iznose, temelje obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne garancije i opcije; " 1 Pod točkom 6. predlaže se brisati "– iznose, temelje obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne garancije i opcije; " 1 Kod točke 4. predlažemo brisati "– iznose, temelje obračuna, pretpostavke i metode obračuna za sve dodatne pričuve uključene u matematičku pričuvu poput pričuve za neindividualizirane rizike, pričuve za buduće troškove, pričuve za specijalne garancije i opcije; " Prihvaćen Prihvaćamo komentar.