Izvješće o provedenom savjetovanju - Savjetovanje o prijedlogu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Kako javnost ima pravo na informacije, Ministarstvo pravosuđa je trebalo obavijestiti zainteresiranu javnost o članovima radne skupine koja je zadužena za izmjenu Pravilnika o stalnim sudskim vještacima (u daljnjem tekstu Pravilnik). Npr. na stranicama Ministarstva zdravstva nalaze se popisi radnih skupinama nazvana prema dokumentu na kojem radna skupina radi, kao i imena članova radne skupine. Na ovaj način potpuno su iz rada na Pravilniku isključuju zainteresirane skupine vještaka. Kada je riječ o sudskomedicinskim vještačenjima koja su neizostavna u kaznenim postupcima, nikada u radu povjerenstava nije sudjelovao niti jedan sudskomedicinski vještak. Primljeno na znanje Za rad na prijedlogu ovog Pravilnika nije bila osnovana posebna radna skupina. Prijedlog je izrađen zbog potrebe usklađivanja s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima („Narodne novine“, broj 67/18) te izmjene odredaba koje se odnose na potpis i pečat stalnih sudskih vještaka, a s obzirom na njihovo uvođenje u sustav eKomunikacije. Ova je prigoda iskorištena i da se Pravilnik o stalnim sudskim vještacima izmijeni i dopuni sukladno do sada zaprimljenim prijedlozima sudova i stalnih sudskih vještaka za administrativnim rasterećenjem i ubrzanjem postupka imenovanja.
2 HRVATSKO UDRUŽENJE VJEŠTAKA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Poštovani Hrvatsko udruženje vještaka PONAVLJA svoje prijedloge na Pravilnik koje je dao još : 31.01.2018. 1. Završena je javna rasprava Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima, za koji još nije objavljeno izvješće s javne rasprave. Mišljenja smo da bi tek nakon donošenja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o sudovima bilo primjereno pristupiti temeljitoj izmjeni Pravilnika o sudskim vještacima, a ne po 4. put raditi ciljane dopune Pravilnika kojima se ponovo diskriminiraju naknade sudskih vještaka koje se nisu mijenjale od 1998. godine. 1998. godine prosječna plaća u Rh je bila cca 2.900 Kn, a kolika je danas? Koliki je danas indeks potrošačkih cijena u odnosu na 1998. godinu? Zar je rad sudskih vještaka toliko necijenjen i nebitan u RH da je u 20 godina cjenik naknada i nagrada sudskih vještaka ostao nepromijenjen? 2. Članak 2. Predložena točka 2. ukinuta je u dopuni Pravilnika NN 123/15, ne vidimo smisao ponovnog vraćanja, a pogotovo jer i drugi sudionici u radu Sudova nemaju tu obavezu. - Brisati prijedlog. 3. Članak 2. Izmijeniti da glasi: "Za stalnog sudskog vještaka može biti imenovana osoba za koju se u postupku imenovanja utvrdi da ispunjava sljedeće uvjete: 1. da je državljanin Republike Hrvatske, državljanin države članice Europske unije ili državljanin države potpisnice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru, 2. da je nakon završenog odgovarajućeg studija odnosno odgovarajuće škole radila na poslovima u struci i to: – najmanje 8 godina – ako je završila diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, – najmanje 10 godina – ako je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij ili preddiplomski stručni studij, – najmanje 12 godina – ako je završila odgovarajuću srednju školu, a za pojedinu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija, 3. da je uspješno završila stručnu obuku, 4. da ima sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka. Iznimno od odredbe stavka 1. točke 2. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita. Za struke za koje postoji obaveza polaganja stručnog ispita za poslove projektiranja i/ili drugih poslova u struci kandidat za sudskog vještaka mora imati i položeni stručni ispit za odgovarajuće poslove u struci. Stručni ispit je osnova za dokazivanje stručnosti koja se mora održavati stalnim stručnim usavršavanjem. Samo sa dokazom stručnih znanja može se poboljšati rad sudova. Osobe imenovane stalnim sudskim vještacima koje nemaju položen stručni ispit prijelazni rok za polaganje stručnog ispita je do isteka važećeg imenovanja. Važeća imenovanja za stalne sudske vještake može se produžiti na period od 4. godine ako do isteka važećeg imenovanja ima manje od 2 godine. Za stalnog sudskog vještaka ne može se imenovati osoba za koju postoje zapreke za prijam u državnu službu. Stalnim sudskim vještakom iznimno se može imenovati i fizička osoba sa završenom srednjom školskom spremom odgovarajuće struke i položenim stručnim ispitom ako je već imala imenovanje prije stupanja na snagu Zakona o sudovima NN 28/2013." 4. Članak 4. Dopuniti stavak 1. novom alinejom: - i ako su su njihovi zaposlenici zaposleni na puno radno vrijeme. Dopuniti članak 4. novim stavkom: "Pravne osobe mogu obavljati sudsko vještačenje samo u okviru svoje registrirane djelatnosti pod uvjetom da to obavljaju njihovi zaposlenici koji ispunjavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka. U vještačkim nalazima koji obavljaju pravne osobe vještačenje mora biti potpisano i ovjereno od strane sudskog vještaka i/ili sudskih vještaka koji su izradili vještačenje unutar pravne osobe." (djelomično usvojeno u čl. 31. prijedloga izmjene Pravilnika) 5. Članak 5. brisati prijedlog: „Dokaz iz članka 2. stavka 1. točke 2. prilažu osobe koje nisu u radnom odnosu.“. Ukinuto u dopuni Pravilnika NN 123/15 zašto ponovo vraćati u obavezu kada i drugi sudionici u radu Sudova nemaju tu obavezu. 6. Članak 12. dopuniti stavcima: "Pravne osobe dužne su kod ponovnog imenovanja dostaviti popis svojih zaposlenika koji su imenovani stalnim sudskim vještacima." 7. Članak 12b: Nejasna odredba "srodna djelatnost". Što se smatra uvjet za formalno obrazovanje? Formalno obrazovanje može biti i završen diplomski studij na nekom od tehničkih studija, a kasnije završen npr. specijalistički studij na nekom ekonomskom studiju u trajanju od jedne godine s odslušanim predmetima iz područja ekonomije od ukupno samo 30 ETCS bodova. Da li tada vještak tehničke struke ima dovoljno (formalnog) obrazovanje da bude vještak iz strukovnog područja ekonomije? Ili obrnuto da netko sa završenim diplomskim studijem na nekom od ekonomskih studija, kasnije završi npr. specijalistički studij na nekom od tehničkih studija (npr. građevinski studij, strojarski, studij arhitekture itd.) u trajanju od jedne godine s odslušanim predmetima iz područja npr. građevine od ukupno samo 30 ETCS bodova. Da li tada vještak ekonomske struke ima dovoljno (formalnog) obrazovanje da bude vještak iz strukovnog područja graditeljstva? Potrebno je definirati da za svako strukovno područje mora vještak imati minimalno položenih predmeta od ukupno 180 ETCS bodova iz odgovarajućeg područja struke. Područja vještačenja su određena prema strukovnim područjima koja su određena završenim odgovarajućim studijima. Područja vještačenja su već u praksi definirana i mogu se proširiti samo u okviru strukovnih područja koji određuju uvjete proširenja, a prema dosadašnjoj stečenoj praksi. Naime ima područja vještačenja koja nema formalne naobrazbe, ali spadaju stečenom praksom imenovanja pod određena strukovna područja i treba ih tako i dalje zadržati. (npr. sudski vještak za procjenu nekretnina su imenovani iz područja građevinske i arhitektonske struke jer one jedine daju dovoljno znanja za ovo područje). 8. Primjedbe na članak 24. Pravilnika Naknade sudskih vještaka koje se nisu mijenjale od 1998. godine. 20 godina!! 1998. godine prosječna plaća u RH je bila cca 2.900 Kn, a kolika je danas? Koliki je danas indeks potrošačkih cijena u odnosu na 1998. godinu? Vrijednost boda od 2 kn bez PDV-a po važećem Pravilniku je preniska i ne prate povećanje cijena troškova vještačenja kao niti satnicu stručne i kvalificirane osobe. Prijedlog je da satnica vještaka bude određena u iznosu od 300 Kn netto. Prijedlog je da vrijednost boda bude 12 Kn netto. Čl. 24. st. 3. - Brisati. Mišljenje: Sudski vještaci su fizičke ili pravne osobe, a ne djelatnici državne uprave, pa se stoga na njih ne može odnositi umanjenja vrijednosti boda. 9. Čl. 27. promijeniti da glasi: Kada za pojedine vrste vještačenja koje obavljaju fizičke osobe iz članka 2. i pravne osobe iz članka 4. ovog Pravilnika postoji poseban cjenik usluga, sud će nagradu za obavljeno vještačenje odrediti prema tom cjeniku. Mišljenje: Ako za pojedine struke postoje Komore ili Udruge koje imaju svoje posebne cjenike nagradu sudskom vještaku treba odrediti po tom cjeniku, bez obzira da li je vještak pravna ili fizička osoba. 10. Članak 28. st. 1. izmijeniti da glasi: "Pravo na naknadu putnih troškova obuhvaća naknadu prema specifikaciji kilometraže vozila koje vještak koristi za dolazak na vještačenje. Putni trošak se obračunava u iznosu 30% cijene goriva eurosuper 95 pomnožena s kilometražom vozila." 11. Članak 38. dopuniti stavcima: "Pravne osobe dužne su predsjedniku odgovarajućeg županijskog odnosno trgovačkog suda u roku 15 dana od dana od potpisa Ugovora o radu dostaviti popis i imenovanja svojih zaposlenika koji su imenovani stalnim sudskim vještacima i koji su stalno zaposleni u toj pravnoj osobi." "Pravne osobe moraju u roku 15 dana od dana raskida Ugovora o radu sa svojim zaposlenikom, koji je imenovan sudskim vještakom u toj pravnoj osobi, obavijestiti predsjednika odgovarajućeg županijskog i/ili trgovačkog suda. U tom će slučaju će predsjednik odgovarajućeg županijskog i/ili trgovačkog suda izdat pravnoj osobi Razrješenje za obavljanja poslova vještačenja ako pravna osoba nema više niti jednog zaposlenika koji je imenovan sudskim vještakom." 12. U članku 40. dodati u st. 1. dodati rečenicu: " Za pravne osobe za obavljanje poslova sudskog vještačenja vodi se i popis zaposlenih sudskih vještaka u pravnoj osobi." Djelomično prihvaćen Izvješće o provedbi savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za Nacrt prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima objavljeno je 6. veljače 2018. Materijalna prava stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Prijedloga. Prijedlogom se predlaže vraćanje zdravstvene sposobnosti kao uvjeta za imenovanje stalnih sudskih vještaka, prvenstveno s obzirom na poteškoće u praksi koje nastaju zbog činjenice da ne postoji dobno ograničenje za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka te da ove poslove obavljaju i osobe koje nisu u redovnom radnom odnosu, a čija zdravstvena stanja mogu negativno utjecati na kvalitetu obavljanja poslova sudskog vještačenja. Na navedeni problem ukazali su pojedini suci i predsjednici sudova. U rješavanju ovog problema u obzir su uzete i primjedbe stalnih sudskih vještaka pa je podnošenje ovog dokaza obveza samo za osobe koje nisu u radnom odnosu, dok se za ostale, upravo s obzirom na činjenicu da su u radnom odnosu, ovaj uvjet presumira. U odnosu na točku 3. komentara djelomično se prihvaća u dijelu kojim se kao uvjet za imenovanje propisuje da osoba ima položen stručni ispit za obavljanje djelatnosti ako je to sukladno posebnim propisima uvjet za obavljanje tih djelatnosti. Cilj odredbe članka 126. stavka 2. Zakona o sudovima je podizanje razine kvalitete vještačenja te je srednja stručna sprema propisana kao iznimka za ona područja vještačenja za koja nije organizirano više odnosno visoko obrazovanje. Prijedlog da se propiše da zaposlenici pravnih osoba moraju biti zaposleni na puno radno vrijeme bio bi ograničavajući i protivan općim propisima o radu. Kod ponovnog imenovanja odnosno davanja odobrenja utvrđuje se ispunjenost svih uvjeta pa je time prijedlog odredbe da su pravne osobe kod ponovnog imenovanja dužne dostaviti popis svojih zaposlenika koji su imenovani stalnim sudskim vještacima suvišna. Pojam srodne djelatnosti u smislu ovog Pravilnika, kao i odgovarajućeg studija, utvrđuje se u praksi i s obzirom na brojnost i heterogenost područja vještačenja nije ga moguće podrobno propisati Pravilnikom. U svakom slučaju podrazumijeva podudarnost unutar određenog područja vještačenja. Predsjednik suda u postupku davanja odobrenja pravnim osobama mora provjeriti ispunjenost uvjeta postojanja zaposlenih stalnih sudskih vještaka pa je nejasno predlaganje dostave ove obavijesti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o radu. Obveza obavještavanja o prestanku takvog radnog odnosa predložena je u članku 4., a pored toga je u članku 23. Pravilnika dodatno propisana obveza prijave promjene svih podataka mjerodavnih za imenovanje. Obavijest o stalnim sudskim vještacima koji su zaposleni u određenoj pravnoj osobi kojoj je odobreno obavljanje poslova vještačenja dostupna je i iz Popisa pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja te ju je nepotrebno ponovno propisivati.
3 ivo bakalić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Ivo Bakalić, sudac Trgovačkog suda u Splitu MINISTARSTVO PRAVOSUĐA REPUBLIKE HRVATSKE Zagreb Predmet: Komentari uz Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima Na web stranicama Naslova objavljen je tekst Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o stalnim sudskim vještacima (dalje: Pravilnik) koji je time otvoren za javnu raspravu do 6. lipnja 2019.g. U predloženim izmjenama i dopunama Pravilnika razvidno je da isti nažalost ne predviđa nikakvo novo rješenje glede imenovanja osoba s SSS u status sudskog vještaka, iako je to bilo za očekivati osobito iz razloga jer je u prethodnoj javnoj raspravi iz siječnja 2018. bila predviđena izmjena Pravilnika koja je ispravljala nepravdu prema osobama sa SSS nastala donošenjem Pravilnika iz 2014. Naime, u čl.2. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima iz 2014.g. propisano je da se za sudskog vještaka može imenovati osoba koja je državljanin Republike Hrvatske, zdravstveno sposobna i koja je nakon završene srednje škole najmanje 12 godina radila na poslovima u struci uz uvjet da za takvu struku nema odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog studija odnosno diplomskog sveučilišnog studija ili specijalističkog diplomskog stručnog studija. Nakon što je navedeni Pravilnik objavljen i stupio na snagu, razmišljao sam koje bi to osobe za završenom srednjom školom mogle biti imenovane u status sudskog vještaka kod takve ograničavajuće odredbe iz Pravilnika. Na pamet su mi došli dimnjačari i postolar, ali sam ubrzo shvatio da sve probleme koji bi možebitno bili predmetom vještačenja, a koji se mogu pojaviti u svezi dimnjačarske djelatnosti može razriješiti građevinar, a sve probleme koji bi možebitno bili predmetom vještačenja u postolarskoj struci može razriješiti tehnolog. Kako se nisam mogao dosjetiti drugih struka koji bi zadovoljavali odredbe iz Pravilnika, došao sam do zaključka da je navedena odredba neživotna i da će je biti nemoguće primijeniti u praksi te na taj način ista predstavlja samo golo pravo bez mogućnosti primjene u praksi. Time su osobe sa srednjom stručnom spremom stvarno bile zakinute za obavljanje poslova sudskog vještaka i na određeni način dovedene u ustavno neravnopravan položaj u kontekstu čl.14. Ustava RH, a moguće i čl. 54. Ustava RH. Iz navedenog razloga predlažem da se u čl.2., uvjeti za imenovanje osoba sa SSS dopune riječima : "ili je bila imenovana stalnim sudskim vještakom za određeno područje vještačenja najmanje 8 godina". Osobno držim da bi navedena izmjena i dopuna Pravilnika predstavljala satisfakciju svim sudskim vještacima koji su tu dužnost kvalitetno obavljali sa srednjom stručnom spremom, a koji su Pravilnikom o stalnim sudskim vještacima iz 2014.g. de facto bili onemogućeni za daljnje obavljanje tih poslova. Stoga je predložena izmjena korisna i poželjna jer će se time ponovno otvoriti mogućnost osobama sa srednjom stručnom spremom i s dugogodišnjom praksom da budu imenovani u status sudskog vještaka te da svojim iskustvom pomognu sudu u davanju odgovora na pojedina sporna pitanja o kojima sud nema potrebnih znanja. Nemojmo zaboraviti da se uz predloženi tekst dopune Pravilnika, prostor za imenovanje u status sudskog vještaka otvara samo onim osobama sa srednjom stručnom spremom koji imaju više od 20 (12+8) godine radnog staža, što je dovoljno dugo razdoblje da osoba sa srednjom stručnom spremom može odgovoriti na brojna stručna pitanja koja se pojavljuju u pojedinim parničnim predmetima, a o kojima sud nema potrebnih znanja. Kao sudac s dugogodišnjim sudačkim stažom držim da osobe sa srednjom stručnom spremom i takvim dugogodišnjim iskustvom mogu kvalitetno odgovoriti potreba suda. Ne treba smetnuti s uma da sud određuje osobu vještaka na prijedlog stranaka ili po osobnom izboru te je imenovanje vještaka prigoda da se sa samim strankama ili uvidom u životopise vještaka pronađe upravo ona osoba vještaka koja će po mišljenju suda kvalitetno odgovoriti na sporna pitanja. Zbog toga još jednom naglašavam da je predložena izmjena poželjna i prihvatljiva te će otkloniti nepravdu koja je određenoj kategoriji sudskih vještaka napravljena donošenjem Pravilnika o sudskim vještacima iz 2014.g. S poštovanjem Ivo Bakalić, sudac Nije prihvaćen Cilj odredbe članka 126. stavka 2. Zakona o sudovima je podizanje razine kvalitete vještačenja te je srednja stručna sprema propisana kao iznimka za ona područja vještačenja za koja nije organizirano više odnosno visoko obrazovanje.
4 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA U cijelom prijedlogu, ne dotiče se tema Iskaznice stalnog sudskog vještaka, predlažem da iskaznica nema naveden rok valjanosti niti broj rješenja imenovanog vještaka, jer se na taj način izbjegava nepotreban trošak vještaka, tim više što odvjetnici i suci nemaju isti problem. Nije prihvaćen Službena iskaznica stalnih sudskih vještaka ne može vrijediti trajno s obzirom da se stalni sudski vještaci imenuju na vrijeme od četiri godine.
5 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Poštovani g. Jurišić, apsolutno je neophodno da se ubrzaju postupci sudova, ali smatram da se to neće ubrzati samo s elektroničkim pozivima isključivo prema Sudskim vještacima. To je potrebno da se implementira u cijeli sustav koji uključuje i odvjetnike i prema mogućnostima sve stranke u postupku Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
6 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Poštovani g. Markić, apsolutno se slažem s Vama, te predlažem da Pravilnikom se izjednači vrijednost boda Sudskog vještaka s vrijednosti boda Odvjetnika ili Javnog bilježnika, a nadalje da se omogući da se vrijednost boda mijenja temeljem prijedloga HDSVIP i HSUESV. Nije prihvaćen Materijalna prava stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Prijedloga.
7 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Poštovani g. Ajkić, u takvim slučajevima Sud određuje multidisciplinarno vještačenje gdje sudjeluje više vještaka različitih struka. U svakom slučaju to je odluka Suda. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
8 Mirsad Ajkić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Slažem se u cijelosti s prethodna dva komentara ali sudski vještaci ne bi trebali biti potkupljeni i pristrani na u korist jačeg već bi trebali uzeti sve primjedbe u obzir i davati jasnije i detaljnije odgovore na upit svih sudionika i trebali bi se ukomponirati još s prometno medicinskim vještacima a ne da se dogodi kao i do sada da daju sam odgovore na ono što njima paše jer imate npr prometnu i onda oštećeni traže naknadu za nastale tjelesne ozljede i onda kad ti sti oštećeni zatraže dodatne odgovore na svoja pitanja onda njima to postaje špekulacija tu bi trebali uvrstiti financijske vještake kako bi se problematika riješila do kraja ili bi trebali uvesti tablicu stupnja tjelesne povrede nekog ljudskog organa da bi se došlo do pravičnih isplata tjelesnih odšteta. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
9 Ivan Markić 84 PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Poštovani, predlažem izmjenu cjenika. Definirano je u članku 24. da je bod 2,00kn te da se umanjuje 20% ako plaća sud ili odvjetništvo direktno. U cjeniku je definirano da je satnica 35 bodova što znači da je to 70kn/h i/ili 56kn/h bruto satnica vještaka. Ostale cijene su isto nedovoljne ali neću ulaziti u njih na široko. Mislim da ćete iz ovoga shvatiti što želim reći. Ako uzmemo da je radni mjesec 160h dobijemo da je bruto 2 plaća vještaka 56×160=8960 kn. Ako se to pretvori u neto plaću dobijemo: Neto plaća 5.485,91kn Doprinos za zdravstveno osiguranje 1.268,85kn Ukupni prirez 18,00% 101,61kn Ukupni porez 564,4kn II. stup mirovinskog osiguranja 5,00% 384,50 I. stup mirovinskog osiguranja 15,00% 1.153,50 Ovo je sve isplaćeno za plaću zaposlenika tj. bez troškova firme ili obrta (računovodstvo, HGK, šume, auto, gorivo, godišnji odmor, praznici rada itd.). Kako su uvjeti za stalnog sudskog vještaka visoko obrazovanje i 8 godina radnog iskustva, smatram da je ovo neadekvatno vrednovanja radnog sata svih visokoobrazovnih struka osim, onih s Pravnog fakulteta, od strane Ministarstva pravosuđa . Za odvjetnike odvjetnička komora donosi pravilnik o naknadama na koji Ministarstvo daje suglasnost. U tom pravilniku se boduje sat odvjetnika 500kn/h. To je cca 9,5 puta više nego sve ostale visokoobrazovane struke. Mislim da bi Ministarstvo trebalo biti korektno i staviti pošteno satnicu za inženjere i ostale na min 250kn/h jer to je satnica koju naplaćuju automehaničari (Auto Štasni da možete provjeriti) u ovlaštenim servisima. Sami zaključite da li ovo što piše ima smisla. Ja sam vam samo prezentirao činjenice. Unaprijed hvala. Nije prihvaćen Materijalna prava stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Prijedloga.
10 Karol Jurišić PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA Ja član Hrvatskih suverenista, nadopunjujem zakon - da se u pravilniku treba ubrzati postupak suđenje i sudskog vještačenja elektronskim putem da se pošalju pozivi za suđenje S poštovanjem član Hrvatskih suverenista Karol Jurišić Nije prihvaćen Primjedba je nejasna.
11 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Ovo je zapravo preslikana odredba kojom se od 1999. Primijenjuje na sudske tumače (NN 32/1999). I dok ova provjera znanja ima smisla za sudske tumače (sudjeluju u različitim dijelovima sudskih postupaka i na različitim sudovima), besmislena je za sudske vještake. Nalaz i mišljenje se izrađuju temeljem naloga i neće biti ništa bolji kada budući vještaci polože ovu provjeru znanja. Sve ovisi o stručnoj obuci koja se sluša pri komorama ili u okviru stručnih društava, a u koju se sa „pojačanom satnicom“ mogu uključiti pravnici koji će budućim vještacima pojasniti ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. A također sposobnost vještaka ovisi o mentoru, preciznije o iskustvu mentora. Nije prihvaćen Potreba za uvođenjem ovakve provjere prvenstveno je utvrđena u praksi i inicijativa je samih sudaca koji smatraju da će doprinijeti boljoj kvaliteti vještačenja, a djelomično proizlazi i iz sasvim neodgovarajućih sadržaja i programa stručne obuke stalnih sudskih vještaka koje trenutno fakultativno i u ovom dijelu provode strukovne udruge.
12 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Točka 3. dopuna: sudskim vještacima i procjeniteljima srednje stručne spreme, sa više od 15.g. rada za potrebe Županijskih i Trgovačkih sudova RH, uz aktivno sudjelovanje i veliki doprinos u radu istih, dozvoljava se nastavak rada na poslovima sudskog vještaćenja i procjena. Molimo da se uvaži činjenica da vještaci graditeljske struke sa srednjom stručnom spremom , iskustvom u vještačenju, dokazanim rezultatima i dokazanim prermanentnim stručnim usavršavanjem kroz radionice i stručne seminare kako u organizaciji HDSVIP-a tako i Građevinskog fakulteta te drugih ovlaštenih stručnih institucija , imaju znanja potrebna za obavljanje specifične djelatnosti stalnih sudskih vještaka graditeljske struke i da se za njih treba propisati Pravilnikom mogućnost rada i mogućnost imenovanja. Pogotovo to treba važiti i za vještake kojima je u razdoblju 2018. do 2019. godina istekao mandat i stoga nisu imenovani. Nije prihvaćen Cilj odredbe članka 126. stavka 2. Zakona o sudovima je podizanje razine kvalitete vještačenja te je srednja stručna sprema propisana kao iznimka za ona područja vještačenja za koja nije organizirano više odnosno visoko obrazovanje.
13 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Predlažemo ukinuti obvezu liječničkog pregleda za vještake. Obrazloženje: zdravstvena sposobnost za obavljanje pojedinih poslova ovisi o stručnoj osposobljenosti i - zdravstvenom, tjelesnom ili psihičkom stanju (u daljem tekstu: zdravstveno stanje); Za svaki posao ili slične poslove propisuju se zdravstveni zahtjevi i zdravstvene kontraindikacije. Sudski vještaci iz pojedinih područja ne moraju zadovoljavati sve zdravstvene zahtjeve za obavljanje pojedinih poslova koje moraju raditi kao zaposlenici u toj struci. Specijalist kirurg npr. bez palca nije zdravstveno sposoban za kirurga operatera, ali može raditi poslove sudskog vještaka iz kirurgije; npr. dipl. ing. elektrotehnike sa preboljelim infarktom i posljedičnim trajnim promjenama koje omogućuju samo laki fizićčki rad, uz zapreku rada u punom radnom vremenu u nepovoljnim vremenskim uvjetima može biti ocijenjen od tijela vještačenja da ima opću nesposobnost za rad, jer ne može raditi sve poslove ili najveći dio poslova svoje struke, ali ako nema psihičkog oštećenja zdravlja koje ga ometa u zdravom rasuđivanju može biti odličan sudski vještak. Da bi netko određivao zdravstvenu sposobnost - nije navedeno ni koja bi to to medicinska struka radila, moraju biti točno propisani poslovi pojedinih sudskih vještaka te zapreke obzirom da svaki vještak ima pravo znati zbog čega od propisanog je proglašen zdravstveno nesposobnim. Nije prihvaćen Prijedlogom se predlaže vraćanje zdravstvene sposobnosti kao uvjeta za imenovanje stalnih sudskih vještaka, prvenstveno s obzirom na poteškoće u praksi koje nastaju zbog činjenice da ne postoji dobno ograničenje za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka te da ove poslove obavljaju i osobe koje nisu u redovnom radnom odnosu, a čija zdravstvena stanja mogu negativno utjecati na kvalitetu obavljanja poslova sudskog vještačenja. Na navedeni problem ukazali su pojedini suci i predsjednici sudova. U rješavanju ovog problema u obzir su uzete i primjedbe stalnih sudskih vještaka pa je podnošenje ovog dokaza obveza samo za osobe koje nisu u radnom odnosu, dok se za ostale, upravo s obzirom na činjenicu da su u radnom odnosu, ovaj uvjet presumira.
14 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Prema HKOIG - iz vašeg prijedloga se može isčitati obveza učlane u strukovne organizacije koje nisu provedene kroz druge Zakone, kao npr HLK. Prema HLK - sve što ste naveli stoji, osim što prešučujete potrebu edukacije iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja u odgovarajućoj strukovnoj udruzi stalnih sudskih vještaka (HSUESV i HDSVIP) Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
15 HRVATSKA KOMORA OVLAŠTENIH INŽENJERA GEODEZIJE PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. U članku 1. iza stavke 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi: "3. da je punopravni član strukovne organizacije, u slučaju da se radi o stručnom području koje je propisano kao regulirana profesija u Republici Hrvatskoj" Dosadšnje stavke 3., 4., 5. i 6. postaju stavke 4., 5., 6. i 7. Obrazloženje HKOIG: Kako je regulirana profesija profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata, odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja, izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija, kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom, te upravo strukovne organizacije brinu za stalno stručno usavršavanje i osposobljavanje svojih članova, stručni nadzor nad njihovim radom, kao i obavezno osiguranje od profesionalne odgovornosti, smatramo nužnim propisati da u slučajevima kada se za potrebe sudskih postupaka obavljaju stručne radnje iz područja neke od reguliranih profesija u RH, to mogu obavljati samo punopravni članovi strukovnih organizacija, koji temeljem svega navedenog jedini mogu garantirati kvalitetno obavljanje strukovnog vještačenja. Nije prihvaćen Obvezatnost strukovnog udruživanja odnosno članstva u strukovnim udrugama nije relevantno za provedbu Pravilnika o stalnim sudskim vještacima pa se iz tog razloga njime niti ne propisuje.
16 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. U članku 2. Pravilnika o stalnim sudskim vještacima kao jedan od uvjeta za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka trebalo bi propisati i uvjet posjedovanja važećeg odobrenja za samostalan rad za djelatnosti odnosno profesije koje u Republici Hrvatskoj nije moguće obavljati bez odobrenja za samostalan rad (licence), kao što je to npr. u slučaju zdravstvenih radnika. Navedeni uvjet treba biti ispunjen u trenutku podnošenja zahtjeva za imenovanjem, odnosno ponovnim imenovanjem. Odobrenje za samostalan rad strukovne organizacije izdaju osnovom dokaza o kontinuiranoj trajnoj izobrazbi te je za sudske vještake, osobito one zdravstvene struke, iznimno važno da se stručno usavršavaju te da budu upoznati sa suvremenim standardima i praksom u području koje vještače. U članku 2. stavku 2. Pravilnika treba jasno propisati da liječnici specijalisti stječu uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka nakon položenog specijalističkog ispita i ishođenog odobrenja za samostalan rad (licence) iz područja specijalizacije za koju su položili specijalistički ispit. Prihvaćen Prihvaća se
17 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Pod točkom 4. "da je uspješno završila provjeru znanja iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja" potrebno je dodati, "u odgovarajućoj strukovnoj udruzi stalnih sudskih vještaka" - obrazloženje: Strukovne udruge (liječnika, arhitekata, te svih drugih struka) nemaju odgovarajuće znanje iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja. Nije prihvaćen Provjera se vrši od strane sudova koji su nadležni za imenovanje stalnih sudskih vještaka, a koji nedvojbeno imaju potrebna stručna znanja. Nejasno je iz kojeg bi se razloga u tom smislu prednost dala strukovnim udrugama stalnih sudskih vještaka.
18 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Predlažem ukidanje točke 2. "da je zdravstveno sposobna za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka", jer možemo smatrati da dok je osoba pravno sposobna odlučivati nema potrebe za posebnim liječničkim pregledom, a posebno jer posao Sudskog vještaka nije posao s posebnim uvjetima rada. Ukoliko Vještaci moraju na liječnički pregled za zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslovavještaka, onda isto moraju proći i odvjetnici, javni bilježnici, suci, odnosno svi zaposleni u RH. Nije prihvaćen Prijedlogom se predlaže vraćanje zdravstvene sposobnosti kao uvjeta za imenovanje stalnih sudskih vještaka, prvenstveno s obzirom na poteškoće u praksi koje nastaju zbog činjenice da ne postoji dobno ograničenje za obavljanje poslova stalnih sudskih vještaka te da ove poslove obavljaju i osobe koje nisu u redovnom radnom odnosu, a čija zdravstvena stanja mogu negativno utjecati na kvalitetu obavljanja poslova sudskog vještačenja. Na navedeni problem ukazali su pojedini suci i predsjednici sudova. U rješavanju ovog problema u obzir su uzete i primjedbe stalnih sudskih vještaka pa je podnošenje ovog dokaza obveza samo za osobe koje nisu u radnom odnosu, dok se za ostale, upravo s obzirom na činjenicu da su u radnom odnosu, ovaj uvjet presumira.
19 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Poštovani g. Beus, a što sa strukama koje nemaju visokoškolsko obrazovanje? Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
20 Ante Beus PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 1. Osobe sa srednjom školom ne bi trebale biti vještaci. Nije prihvaćen Navedeno rješenje ne bi bilo u skladu s člankom 126. stavkom 2. Zakona o sudovima.
21 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 2. Poštovani g. Beus, obrt je pravna osoba. Nije prihvaćen Komentar se ne odnosi na prijedlog Pravilnika.
22 Ante Beus PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 2. Osim pravnih osobe, trebalo bi biti navedeno da se poslove vjštaćenja može obavljati kroz obrt. Nije prihvaćen Navedeno rješenje ne bi bilo u skladu s člankom 126. stavkom 1. Zakona o sudovima.
23 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 4. Provjera znanja bi trebala biti isključivo iz ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja, a u principu svi koji su završili studij prava, temeljem navedenog studija nemogu biti Sudski vještaci (osim ako se ovo ne odnosi na osobe koje uz studij prava imaju završen još neki vid usavršavanja ili stručnog studija iz područja koje se može vještačiti) Nije prihvaćen Ne postoji zapreka da u određenim područjima i pravnici budu imenovani za stalne sudske vještake.
24 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 5. Predlažemo da umjesto 5 godina iskustva, uvjet bude za mentora bude određeni broj izrađenih nalaza i mišljenja. Nije prihvaćen Prijedlog nije razrađen niti preciziran.
25 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 5. Mišljenja smo da ovu mogućnost da netko bude imenovan stalnim sudskim vještakom po kratkom postupku treba anulirati jer stavlja određene osobe u privilegirani položaj. Nije prihvaćen U odnosu na naznačeni članak 5. Prijedloga primjedba je nejasna.
26 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 5. Predlažem izmjenu "Specijalist sudske medicine s valjanim odobrenjem za rad (licencom) te zaposlenici koji obavljaju poslove vještačenja u zavodima, ustanovama i državnim tijelima nisu dužni obaviti stručnu obuku za područja vještačenja iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika." - nadodati "ali su dužni proći edukaciju u strukovnoj udruzi stalnih sudskih vještaka i uspješno proći Provjeru znanja pri Povjerenstvu. Nije prihvaćen Dodatna edukacija u strukovnim udrugama je nepotrebna jer navedeni stalni sudski vještaci svojim svakodnevnim radom stječu potrebna stručna znanja i iskustva u određenom području vještačenja. Obveza provjere znanja iz poznavanja ustrojstva sudbene vlasti, državne uprave i pravnog nazivlja se podrazumijeva jer ovom odredbom nije isključena.
27 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 8. Na kraju nadodati "polica mora biti prevedena na Hrvatski jezik i latinično pismo, te ovjerena od Sudskog prevoditelja u RH." Nije prihvaćen Odredba navedenog sadržaja je nepotrebna s obzirom da se postupak vodi na hrvatskom jeziku.
28 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 10. Članak nema svrhu, jer postoje područja vještačenja za koja su imenovani od jednog do tri ili pet vještaka u cijeloj RH, koji za potrebe vještačenja putuju po RH. Nije prihvaćen Imenovani stalni sudski vještaci mogu obavljati poslove vještačenja na području cijele Republike Hrvatske, ali je nužno odrediti sud koji je nadležan za statusna pitanja svakog stalnog sudskog vještaka.
29 krešimir horvat PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 11. Nakon proteka vremena od četiri godine na koje je vještak imenovan kod ponovnog imenovanja nije potrebno preispitivati stručnu spremu vještaka. Zakonom o sudovima vještacima sa srednjom stručnom spremom koji su odradili 8, 12 ili više godina, te stotine vještačenja onemogućeno je ponovno imenovanje. Potrebno je ovim pravilnikom zaštiti stečena prava vještaka koji su se svojim dugogodišnjim radom dokazali. Nije prihvaćen Kod ponovnog imenovanja potrebno je utvrditi ispunjenost svih propisanih uvjeta za imenovanje, a predsjednicima sudova ostavlja se sloboda načina takvog utvrđivanja. Nejasan je dio primjedbe koji se odnosi na srednju stručnu spremu i zaštitu stečenih prava jer ovakvo ispitivanje ispunjenosti uvjeta nije povreda stečenih prava.
30 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 11. Prijedlog - u rečenici "Uz zahtjev za ponovno imenovanje odnosno odobrenje prilaže se popis predmeta u kojima je obavljeno vještačenje" ispred riječi "predmeta" ubaciti riječ "sudskih" Nije prihvaćen Cilj navedene odredbe je utvrditi aktivnost vještaka općenito.
31 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 12. Nejasno je zašto je trenutna praksa takva da kad netko ne podnese zahtjev za ponovno imenovanje na vrijeme mora ponovno na stručnu obuku i prisegu (iz usmenog razgovora s gđom. Bičanić koja vodi vještake na Županijskom sudu u Zagrebu). To čak niti ne predviđa niti ovaj prijedlog novog Pravilnika. Znači da je netko tko je zbog drugih profesionalnih obaveza zaboravio produljiti licencu za 20-tak dana sve zaboravio što je do tada radio. To je kao da netko tko nije produljio vozačku dozvolu na vrijeme mora ponovno na vozački ispit! Prema čl. 12. to nije predviđeno niti ovim, novim Pravilnikom. Nije prihvaćen Radi osiguranja kontinuiteta obavljanja sudskog vještačenja, a s obzirom na trajanje mandata od četiri godine, nužno je osigurati pravovremenost podnesenog zahtjeva za ponovno imenovanje te ostaviti sudu dovoljno vremena za donošenje odluke po zahtjevu u skladu s odredbama Zakona o općem upravnom postupku. U tom je smislu rok iz ovog članka prekluzivne naravi i sasvim je neprihvatljiv zaključak podnositelja komentara kako je riječ o nebitnom tehničkom roku i nevažnosti njegovog poštivanja. Neprihvatljivo je tolerirati propuste ove vrste drugim profesionalnim obvezama jer je i ovo profesionalna obveza.
32 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 12. Koja je svrha roka iz promijenjenog članka 12., ako ne postoji sankcija za kršenje iste? Predlažem novčanu kaznu. Nije prihvaćen U slučaju nepodnošenja pravovremenog zahtjeva za imenovanje stalnom sudskom vještaku prestaje mandat. Istekom vremena od četiri godine na koje je imenovana osoba gubi status stalnog sudskog vještaka, o čemu je dužna obavijestiti tijela za koja provodi vještačenja te obustaviti rad na svim predmetima na kojima je do tada radila.
33 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 13. Za proširenje područja vještačenja potrebno je dostaviti Sudu iste dokaze za područje proširenja kao i prvo imenovanje temeljem članka 2, stavka 3. Primljeno na znanje Prima se na znanje
34 HRVATSKA LIJEČNIČKA KOMORA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 14. U članku 13. Pravilnika, koji propisuje razloge za razrješenje imenovanog sudskog vještaka, treba predlažemo dodati i dodatnu osnovu za razrješenje: ako je izrečena pravomoćna odluka strukovne udruge o mjeri privremene ili trajne zabrane za obavljanje djelatnosti, odnosno privremenog ili trajnog oduzimanja odobrenja za samostalan rad. Nije prihvaćen S obzirom da udruživanje stalnih sudskih vještaka u strukovne udruge nije obvezatno propisivanje ove sankcije nije moguće.
35 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 14. Razrješenje prema promjeni prebivališta nema svrhu, jer postoje područja vještačenja za koja su imenovani od jednog do tri ili pet vještaka u cijeloj RH, koji za potrebe vještačenja putuju po RH. Nije prihvaćen Imenovani stalni sudski vještaci mogu obavljati poslove vještačenja na području cijele Republike Hrvatske, ali je nužno odrediti sud koji je nadležan za statusna pitanja svakog stalnog sudskog vještaka.
36 Tomislav Lončar PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 16. Kao što je navedeno u prethodnim komentarima, izjednačiti vrijednost boda sudskih vještaka s vrijednosti boda odvjetnika ili javnih bilježnika, te omogućiti strukovnim udrugama (HSUESV i HDSVIP) da korigiraju te vrijednosti u skladu s osnovicom obračuna osobnog dohotka. Nije prihvaćen Materijalna prava stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Prijedloga.
37 RANKO GAVRILOVIĆ PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 16. Članak 16a Iza članka 16 dodaje se novi članak 16a, kako slijedi: Članak 24 se mijenja i on sada glasi: Za obavljeno vještačenje vještak ima pravo na nagradu. Nagradu utvrđuje sud prema posebnom cjeniku stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Nagrada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 4,00 kuna bruto bez PDV-a. Vrijednost boda će se izmijeniti ako se izmijene okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja ovoga Pravilnika, a najmanje za postotak povećanja vrijednosti bruto plaće u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini. Novu vrijednost boda utvrđuje ministar pravosuđa na poticaj HDSViP ili po službenoj dužnosti. Čl. 24 važećeg Pravilnika utvrđuje nagradu vještaku za izvršeno vještačenje, prema posebnom cjeniku naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka, koji je sastavni dio ovog Pravilnika Nagrada se određuje u bodovima, a vrijednost boda je 2 kn bruto bez PDV-a. Vrijednost boda (2 kn) prvi (i jedini) puta utvrđena je još pred 21 godinu, odnosno 1998. kada je donesen prvi Pravilnik o stalnim sudskim vještacima (NN 21/1998). U vrijeme donošenja ovog pravilnika i utvrđivanja vrijednosti boda (2 kn). Isto tako, bilo je propisano (st.3) da će se vrijednost boda izmijeniti ako se izmijene okolnosti koje su postojale u vrijeme donošenja ovog Pravilnika. Također (st. 4) bilo je utvrđeno da novu vrijednost boda utvrđuje ministar pravosuđa na poticaj HDSV ili po službenoj dužnosti. U međuvremenu, tj u posljednjih 21 godinu izmijenile su se mnoge okolnosti, a posebno (što je najlakše dokazivo) iznos prosječne neto i bruto plaće. Materijalna prava vještaka su se u ovih 21 godinu, donošenjem novih Pravilnika (2008. i 2014) bitno mijenjala, odnosno umanjivala, a isto tako „izgubila“ se mogućnost promjene vrijednosti boda, koja je bila propisana u Pravilniku iz 1998. godine. Naime, prosječna bruto plaća isplaćena u 1998. godini iznosila je Kn 4.131, a u 2018. godini Kn 8.448 (indeks 204,50). Računajući prosječnu cijenu bruto sata vještaka, koja je ostala ista od 1998. godine, tj. Kn 70/sat, ona je 1998. godine iznosila 194% više od tadašnje vrijednosti prosječnog bruto sata (Kn 23,749 Budući da je vrijednost bruto sata vještaka (visokoobrazovanog akademskog građanina) ostala ista i u 2018. godini, kada je vrijednost prosječnog bruto sata porasla na Kn 48,55, to znači da sada vrijednost bruto sata vještaka iznosi svega 44% više od prosječnog bruto sata. Za usporedbu, kada se cijena bruto sata vještaka preračuna u neto iznos, ona danas iznosi manje od 40 kn neto i niža je od cijene koja se na području Grada Zagreba plaća za poslove čišćenja. Druge struke koje su angažirane u pravosuđu (odvjetnici, javni bilježnici) imaju mogućnost samostalno, putem odluka svojih strukovnih udruga, odnosno Komora, mijenjati svoje tarife, što su one u posljednjih dvadesetak godina redovito činile. Na žalost, sudski vještaci (još) nemaju mogućnost komorskog udruživanja, pa je za sada jedino HDSViP kao „krovna“ udruga koja okuplja najveći broj sudskih vještaka u zemlji, u mogućnosti podnositi prijedloge u cilju, između ostaloga, zaštite prava sudskih vještaka. Imajući u vidu gore navedene argumente, predlažemo kompletnu promjenu članka 24. Pravilnika o sudskim vještacima na način da se vrijednost boda poveća sa postojeća 2 na 4 kn bruto (st. 2), mogućnost promjene ove vrijednosti u slučaju povećanja prosječne bruto plaće u zemlji, što nedvojbeno predstavlja promijenjene okolnosti (st. 3), te mogućnost da HDSViP sudjeluje kao ovlašteno tijelo za predlaganje promjena vrijednosti boda (st. 4). Ranko Gavrilović član HDSViP Nije prihvaćen Materijalna prava stalnih sudskih vještaka nisu predmet ovog Prijedloga.
38 Upravni sud u Rijeci PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 21. Dvojbeno je suglasje novopredložene odredbe stavka 2. u članku 39. Pravilnika s dijelom obrazloženja izmjena i dopuna Pravilnika što se odnosi na administrativno rasterećenje postupanja u ovoj materiji. Podredno, vjerojatno je dovoljno izvješćivanje na godišnjoj, a ne na polugodišnjoj razini. Nije prihvaćen Obrazloženje o administrativnom rasterećenju prvenstveno se odnosi na same stalne sudske vještake i njihove obveze. S obzirom na visinu proračunskih izdataka za intelektualne usluge u pravosuđu općenito, u što spadaju i naknade i nagrade za rad stalnih sudskih vještaka, nužno je osigurati veću transparentnost i praćenje.
39 HRVATSKO DRUŠTVO SUDSKIH VJEŠTAKA I PROCJENITELJA PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA, Članak 25. PREDLAŽEMO DA SE IZOSTAVI RIJEČ „ZAVODU“. OBRAZLOŽENJE: OVA ODREDBA, KADA BI PROŠLA, BI MOGLA OZBILJNO UGROZITI NAČIN POSLOVANJA NAŠEG ZAVODA. NAIME, NAŠ ZAVOD (ZAVOD ZA SUDSKU MEDICINU I KRIMINALISTIKU MEDICINSKOG FAKULTETA) NIJE PRAVNA OSOBA, NEMA SVOJ ŽIRO-RAČUN I NEMA MOGUĆNOST ISPOSTAVITI RAČUN. DA POJASNIM: NAMA PREDMETI DOLAZE ILI NA IME VJEŠTAKA (ONDA NEMA SPORA) ILI NA ZAVOD, S UPUTOM DA ZAVOD ODABERE JEDNOG ILI VIŠE VJEŠTAKA KOJI ĆE RADITI NA TOM PREDMETU (TAKVE SITUACIJE BI SADA POSTALE SPORNE). POTOM SE ODREDI VJEŠTAK/VJEŠTACI KOJI ĆE IZRADITI NALAZ, ONI GA NAPIŠU, REFERIRAJU NA STRUČNOM KOLEGIJU ZAVODA, PO POTREBI KORIGIRAJU PREMA ZAKLJUČCIMA KOLEGIJA I ŠALJU NARUČITELJU NALAZ I MIŠLJENJE SA SVOJIM (OSOBNIM) RAČUNIMA. DODATNI PROBLEM JE ŠTO PRIRODA VJEŠTAČENJA PONEKAD ZAHTIJEVA ANGAŽIRATI VJEŠTAKA KOJI NITI NIJE ZAPOSLENIK ZAVODA, VEĆ VANJSKI SURADNIK (KOMBINIRANA VJEŠTAČENJA). U SLUČAJU REALIZACIJE PRIJEDLOGA (NADAMO SE DA NEĆE PROĆI), MI NE BISMO IMALI MOGUĆNOST ISPOSTAVITI RAČUN NA NAGRADU VJEŠTACIMA. Nije prihvaćen U ovim slučajevima nagrada pripada pravnim osobama, zavodima, ustanovama i državnim tijelima s obzirom da u provedbi tog vještačenja njihovi zaposlenici koriste infrastrukturu i sredstva za rad koja pripadaju toj pravnoj osobi, zavodu, ustanovi ili državnom tijelu.