Izvješće o provedenom savjetovanju - Javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o obrani, s nacrtom konačnoga prijedloga zakona

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 Jandre Zrno NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA, III.OCJENA SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PREDLOŽENOGA ZAKONA Je li izvršena fiskalna procjena posljedica za proračun, sukladno članku 15. stavak 1. i stavak 2.? Jesu li osigurana financijska sredstva u financijskom planu MO za 2015. i projekciji za 2016. i 2017. g. (na kojoj stavci, programu i aktivnosti) i u kojem iznosu? Primljeno na znanje Da, osigurana su financijska sredstva u Financijskom planu Ministarstva obrane za 2015. godinu i u projekcijama za 2016. i 2017. godinu.
2 Jandre Zrno NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, S NACRTOM KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA, IV.RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU Navedeni "razlozi za donošenje zakona po hitnom postupku" nisu razlozi, jer su isti bili i prije 2 godine, kada se Zakon donosio. Jedan od razloga može biti: Za učinkovito obavljanje inspekcijske nadzore radi utvrđivanja zakonitosti postupanja u primjeni propisa u području obrane treba pojačat samostalnost i neovisnost inspektora (U protivnom Inspektorat obrane treba brisati iz ustroja Ministarstva obrane jer je ne racionalan i ne učinkovit, a poslove nadzora prepustiti nadležnim drugim tjelima.) Budući nisu predviđene izmjene članka 87. , 88., 118. i 119. ovdje predlažem: pod 1. U čl. 87. dodaje se stavak: "Nitko ne smije korištenjem službenog položaja ili na drugi način onemogućavati ili ometati inspektora u obavljanju nadzora i poduzimanju mjera i radnji za koje je ovlašten." (Napraviti adekvatne izmjene u čl. 118. i 119.) Pod 2. Članak 89. stavak 2. mjenja se i glasi:" Primjerak zapisnika o inspekcijskom nadzoru Inspektorat je dužan dostaviti Vladi RH ....(Jer je Ministar obrane ujedno i odgovorna osoba, tj. nalazi se u sukobu interesa- Zakon o javnoj nabavi, čl. 182, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, članak 7, Zakon o proračunu, članak 95 i članak 101. )" Djelomično prihvaćen Predlagatelj je dodatno obrazložio razloge za donošenje ovoga Zakona po hitnom postupku. Izmjene članaka koje navodi sudionik savjetovanja nisu predmet izmjena i dopuna predložena Zakona o obrani.
3 Gordana Galešić  NACRT KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, Članak 34. Zabranjena je izravna ili neizravna diskriminacija na području rada i uvjeta rada, uključujući kriterije za odabir i uvjete pri zapošljavanju, napredovanju, profesionalnom usmjeravanju, stručnom osposobljavanju i usavršavanju te prekvalifikaciji između državnih službenika, namještenika i djelatnih vojnih osoba. Nije prihvaćen Predmetna problematika je uređena drugim zakonima, odnosno za državne službenike i namještenike Zakonom o državnim službenicima i Zakonom o radu, a za djelatne vojne osobe Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske.
4 Jandre Zrno  NACRT KONAČNOGA PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI, Članak 34. Dodaje se stavak: Državni službenici i namještenici te djelatne vojne osobe raspoređene na položaje i radna mjesta u Ministarstvu obrane imaju pravo na jednaku plaću za jednak rad i rad jednake vrijednosti. U smislu stavka ?. ovoga članka, dvije osobe obavljaju jednak rad i rad jednake vrijednosti ako: 1) obavljaju isti posao u istim ili sličnim uvjetima ili bi mogle jedna drugu zamijeniti u odnosu na posao koji obavljaju 2) je rad koji jedna od njih obavlja slične naravi radu koji obavlja druga, a razlike između obavljenog posla i uvjeta pod kojima ih obavlja svaka od njih nemaju značaja u odnosu na narav posla u cijelosti ili se pojavljuju tako rijetko da ne utječu na narav posla u cijelosti 3) je rad koji jedna od njih obavlja jednake vrijednosti kao rad koji obavlja druga, uzimajući u obzir kriterije kao što su stručna sprema, vještine, odgovornost, uvjeti u kojima se rad obavlja. Ako je neko pravo iz radnog odnosa različito uređeno ugovorom o radu, pravilnikom o radu, sporazumom sklopljenim između radničkog vijeća i poslodavca, kolektivnim ugovorom ili zakonom, primjenjuje se za radnika najpovoljnije pravo. Primljeno na znanje Prava i obveze državnih službenika i namještenika i djelatnih vojnih osoba su uređene Zakonom o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske za djelatne vojne osobe, a za državne službenike i namještenike Zakonom o državnim službenicima, Zakonom o radu, te Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.