Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZB Invest d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA članak 215. (Ostali troškovi i naknade AIF-a) predlažemo dodati točku 10. u stavku 2.: 10. naknade i troškovi plativi voditelju benchmarka (mjerila) Obrazloženje: ukoliko fond ima objavljen benchmark npr. 50% NASDAQ + 50% EUROSTOXX 50 potrebno je plaćati licencna prava NASDAQ-u i EUROSTOXX-u, a pošto je navedeni trošak isključivo vezan za predmetni fond osnovano je da taj trošak tereti imovinu tog fonda. Nije prihvaćen Ovaj komentar ne bismo prihvatili jer se smatra nespornim da se takvi troškovi (za koje smatramo da su povezani sa stjecanjem imovine investicijskog fonda) mogu naplatiti iz imovine fonda, bitno je da to u prospektu fonda bude navedeno (jer to i Zakon zahtijeva).
2 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Ostali komentari na članke koji nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama Članak 66. ZAIFa Članak 66. definira rješavanje sporova između UAIF-a i ulagatelja. Po ZTK-u predviđeno je mirenje, arbitraža i sud. Predlažemo usklađenje sa ZTK. Članak 113. stavak 2. ZAIFa Predlažemo izmjenu čl. 113. st. 2. točke a) kako slijedi: “a) u skladu s odredbama članka 84. stavka 3. ovoga Zakona, UAIF, izravno ili putem distributera, zaprimilo uredan zahtjev za izdavanje udjela i kada je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a UAIF u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora ili” U članku 113. stavak 2. točka b) definiran je rok za upis u registar udjela sedam radnih dana od dana kada je podnesena uredna dokumentacija iz članka 114. ZAIFa. Predlažemo izmjenu članka 113. stavka 2. točke b) na način da isti glasi “podnesena uredna dokumentacija iz članka 114. ovog Zakona voditelju registra.” Članak 114. stavak 2. ZAIFa Članak 114. stavak 2. definira da voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela. Nedostaje definicija voditelja registra. Članak 218. ZAIFa Članak 218. definira krovni AIF i podfondove. Predlažemo unijeti odredbe o krovnom AIF-u iz Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova (najbitnije odredbe o segregaciji imovine pod-fondova kako se eventualne obveze jednog pod-fonda ne bi mogle “prelijevati” na imovinu drugog pod-fonda). Predlažemo da se odredbe o postupku odobravanja pod-fondova iz Pravilnika o vrstama alternativnih investicijskih fondova obuhvate zakonom i jasnije definiraju. Članak 219. stavak 2. ZAIFa Radi jednake primjene zakona na sve subjekte na koji se isti primjenjuje predlažemo da se u cijelom zakonu riječ dani zamijeni pojmom radni dani pri čemu bi radni dani bili svi dani u tjednu osim subote, nedjelje i državnih praznika. Primljeno na znanje Predlažemo razmotriti u narednoj reviziji ZAIF-a.
3 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Ostali komentari na članke koji nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama Članak 14. stavak 2. ZAIF-a I dalje ostaje upitno na koji način će UAIF koja nemaju portfelje pružati investicijsko savjetovanje prilikom prodaje vlastitih udjela, jer su UAIF koja nemaju portfelje u neravnopravnom položaju u odnosu na UAIF koja upravljaju portfeljima prilikom prodaje vlastitih udjela. ZAIF ne dozvoljava UAIF pružanje investicijskog savjetovanja bez pružanja usluge upravljanja portfeljem, dok ZTK člankom 5. propisuje odvojeno aktivnost investicijskog savjetovanja od upravljanja portfeljem, budući da se udjeli u AIF smatraju financijskim instrumentima. Molili bih da se navedeno razmotri prilikom ovih izmjena ZAIF-a ili ZTK-a. Kako bi se UAIF-u, koja ujedno nemaju licencu za pružanje usluge upravljanja portfeljem, omogućila distribucija udjela pružanjem osobnih preporuka od strane relevantnih osoba tj. pružanjem usluge investicijskog savjetovanja molimo da se članak 14., stavak 2. briše, tj. da se UAIF-u omogući izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti investicijskog savjetovanja bez prethodnog odobrenja za djelatnost upravljanja portfeljem. Nije prihvaćen Nije predviđeno za izmjenu, a obzirom da regulativa ne priječi da DZU distribuiraju vlastite udjele kroz druge kanale prodaje.
4 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ALTERNATIVNIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA Primjedbe članica Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Komentar na članak koji nije obuhvaćen izmjenama Članak 153., st. 3. ZAIF-a Vezano na dostavu računovodstvenih politika depozitaru predlaže se izmjena članka 153., stavak 3. na način da glasi: (3) Računovodstvene politike odnosno metodologije vrednovanja UAIF je dužan usvojiti za svaki AIF kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih najkasnije 7 radnih dana prije stupanja na snagu bez odgode dostaviti depozitaru AIF-a i vanjskom procjenitelju. Djelomično prihvaćen Radi se o tome da UAIF-ovi, kada revidiraju računovodstvene politike, iste ne dostave depozitaru (ili ih dostave kada su izmjene već stupile na snagu – a depozitaru su iste nužne radi provjere vrednovanja).
5 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Članak 3. kojim se mijenja članak 4. ZAIF-a Nastavno na predložene izmjene Zakona o alternativnim investicijskim fondovima slobodni smo dostaviti slijedeći prijedlog u okviru javne rasprave. Postojeće zakonodavno rješenje predviđa da depozitar može biti kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te podružnica kreditne institucije iz treće države koja je osnovana u Republici Hrvatskoj, uz ispunjenje dodatnih odgovarajućih pretpostavki. Rješenja koja su propisana Direktivom 2014/91/EU (dalje u tekstu: „UCITS V Direktiva“) te Direktivom 2011/61/EU (dalje u tekstu: „AIFM Direktiva“) prepoznaju šiti krug pravnih subjekata koji mogu obavljati poslove depozitara te propisuju da može biti riječ i o investicijskom društvu, odnosno drugom pravnom subjektu. Iz navedenog je vidljivo kako je na razini Eurospke unije prihvaćena mogućnost da poslove depozitara obavljaju pravni subjekti različiti od kreditnih institucija. Pri tome UCITS V Direktiva dopušta svakoj državi članici da autonomno uredi ovo pitanje, što je domaći zakonodavac i prihvatio. U odnosu na navedeno mišljenja smo kako bi bilo potrebno, u okviru predloženih izmjena Zakona o UCITS-u i Zakona o AIF-u, omogućiti da poslove depozitara obavlja i investicijsko društvo uz ispunjenje pretpostavki predviđenih AIFM Direktivom, te UCITS V Direktivom. Takvo rješenje prihvaćeno je i u komparativnom pravu, pa je tako u Saveznoj Republici Njemačkoj omogućeno da depozitar AIF-a bude i investicijsko društvo. Istovjetno rješenje prema kojem depozitar AIF-a može biti i investicijsko društvo sadržano je i u Republici Austriji. Nadalje, u Republici Francuskoj omogućeno je investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara kako za UCITS-e tako i za AIF-ove. Što se tiče razloga za omogućavanje investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara ističemo da s kreditnim institucijama kao depozitarima postoje konkretna otvorena pitanja koje se sastoje u, primjerice, nemogućnosti iskupa dividende na inozemnim tržištima. Navedeno bi se otklonilo kada bi poslove depozitara moglo obavljati i investicijsko društvo koje je prisutno i na stranim tržištima te koje u okviru svog redovitog poslovanja ima adekvatno uređeno i postupanje u okviru korporativnih akcija i to uz značajniji broj klijenata od kreditnih institucija kojima navedeni poslovi ipak predstavljaju sporednu uslugu. Posebno uzevši u obzir da se predloženim zakonskim izmjenama širi krug subjekata ovlaštenih na obavljanje poslova depozitara AIF-a i na podružnice kreditnih institucija iz država članica. U tom svjetlu, propisivanje da su investicijska društva ovlaštena obavljati takve poslove, nesporno bi imalo pozitivan utjecaj na cjelokupno tržište kapitala Republike Hrvatske, pri čemu za navedeno ne postoje pravne zapreke, a kao što pokazuju prethodno izneseni komparativni primjeri. Opisano bi za posljedicu imalo i daljnji razvoj investicijskih društava koja bi time mogla postati relevantnija i na inozemnim tržištima. Također, omogućavanje investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara bilo bi i u skladu s rješenjima i intencijama EU regulatornog okvira. Stoga predlažemo da se izmijeni odredba članka 4. stavak 1. točka 13., te odredbe članka 186. stavak 3., sve kako bi se omogućilo da poslove depozitara može, uz postojeće subjekte, obavljati i investicijsko društvo. Člankom 4. točkom 11. dana je definicija kvalificiranog ulagatelja koji mora zadovoljiti uvjete navedene u točkama a) i b). Smatramo da točke a) i b) nisu potrebne s obzirom da je nužno provesti prethodnu procjenu primjerenosti ulagatelja. Predlažemo brisati. Člankom 4. točkom 58. dana je definicija kvalificiranog ulagatelja u AIF rizičnog kapitala koji mora zadovoljiti uvjete navedene u točkama a) i b). Smatramo da točke a) i b) nisu potrebne s obzirom da je nužno provesti prethodnu procjenu primjerenosti ulagatelja. Također, predlažemo brisati. Nastavno na definiciju distribucije iz članka 4. točke 72. molimo potvrdu našeg tumačenja ili dodatno pojašnjenje navedenih tvrdnji: • Trgovanje = distribucija, realizacija distribucije, oglašavanje, obavještavanje, izdavanje i otkup udjela, • Distribucija = prodaja, savjetovanje, • Prodaja = informiranje na incijativu ulagatelja/klijenta, informiranje na incijativu društva (UAIF ili ID), • Realizacija distribucije = Zaprimanje i prijenos naloga (zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela AIF). Također, mišljenja smo da bi bilo potrebno navedene definicije uvrstiti u tekst zakona. Nastavno na prethodni komentar smatramo da su web platforme distributeri (koji obavljaju prodaju, tj. informiranje na inicijativu klijenta/ulagatelja). Predlažemo ovakvo tumačenje unijeti u zakonski tekst. Dodatno, člankom 4. točkom 28. dana je definicija trgovanja. S obzirom na prethodni komentar vezano uz distribuciju predlažemo brisati ovakvu definiciju. Predlaže se da se riječ ‘serviser’ pokuša zamijeniti nekom drugom riječi budući da je prisutno mišljenje da ova riječ nije prikladna za regulativu financijske institucije. Djelomično prihvaćen Radi se o nacionalnoj diskreciji koju RH nije prihvatila a radi trenutne razine tehničke, kadrovske i organizacijske osposobljenosti drugih subjekata za obavljanje poslova depozitara. Bez detaljnije analize opravdanosti u ovom trenutku ovakva izmjena se ne prihvaća, razmatranje iste ostavlja se za veću reviziju ZAIF-a. Novi prijedlog definicije kvalificiranog ulagatelja predložen je izmjenama točke 11. Navedene definicije nije moguće unijeti u zakon obzirom da se iste u tom obliku ne pojavljuju u zakonu, unošenje navedenih termina kroz ZID samo bi uzrokovalo veću konfuziju. Vezano za primjenu navedenih termina u praksi upućujemo na HANFA-u i izdavanje mišljenja. Web platforme distributeri - navedeno je regulirano u ZTK-u i nema potrebe unositi takve odredbe kroz ZAIF. Serviser je termin definiran Uredbom o sekuritizaciji koja je izravno primjenjiva u RH, predlaže se zadržavanje terminologije.
6 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3. riječ serviser ne može biti korištena u industriji investicijskih fondova. Može biti korištena samo ukoliko se spominju automehaničari koji brinu o autima uprave uaif-a Nije prihvaćen Serviser je termin definiran Uredbom o sekuritizaciji koja je izravno primjenjiva u RH, sukladno tome zadržava se terminologija.
7 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 4. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima HGK: Prisutno je mišljenje da je posao usklađenosti viša razina od administrativne te je više na razini upravljanja rizicima pa se možda može staviti pod Upravljanje AIF-om obuhvaća. U odnosu na članak 11. stavak 2. točku 1., a uzevši u obzir ovakvu definiciju djelatnosti UAIF-a, nije razumljiva razlika između UAIF-a koji upravlja UCITS fondovima vs. DZU koji upravlja AIF-om. Predlažemo brisanje. Predlaže se izmijeniti članak 11. stavak 2. na način da se predvidi da UAIF iz Republike Hrvatske koje imaju odobrenje za osnovnu djelatnost - upravljanje AIF-om mogu u Republici Hrvatskoj obavljati kao pomoćnu djelatnost i djelatnost trgovanja udjelima AIF-ima trećih strana (udjelima AIF-A osnovanog u drugoj državi članici (matična država članica AIF-A) po uzoru na EU praksu, te posljedično uskladiti dio sedmi ZAIF-a. Nije prihvaćen Primjedba se ne može prihvatiti, obzirom da se radi o implementaciji AIFM direktive (Annex I), uz napomenu da se ne radi o funkciji praćenja usklađenosti, već o općenitom zahtjevu da se poslovi UAIF-a rade u skladu s propisima, o čemu treba voditi računa na svakoj razini. Prema ZID ZAIF, društvo mora imati dva odobrenja po oba zakona. Opisanu pomoćnu djelatnost ne dozvoljava AIFM direktiva. Naime, u Annexu I AIFMD-a, pod točkom 2. su navedene druge funkcije (osim funkcije upravljanja imovinom koja obuhvaća upravljanje portfeljem i upravljanje rizicima) koje UAIF smije obavljati tijekom upravljanja imovinom konkretnog AIF-a, a to su administrativni poslovi, trgovanje i aktivnosti koje se odnose na imovinu AIF-a, a sve u odnosu na AIF kojim upravlja. AIFM direktiva ne predviđa obavljanje nikakvih drugih funkcija/poslova.
8 Interkapital d.d. III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 4. Odredbom članka 4. točkom 13. Zakona o alternativnim fondovima depozitarom propisano da je “depozitar kreditna institucija ili podružnica kreditne institucije kojoj su povjereni poslovi propisani odredbama članka 189. ovoga Zakona”. Navedena uređenja smatramo pretjerano restriktivnim uzimajući u obzir zahtjeve Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (AIFMD Direktiva). Naime, članka 21. st 3. AIFMD Direktive izrijekom se spominje da i investicijsko društvo može obavljati poslove depozitara uz zadovoljenje uvjeta adekvatnosti kapitala, iznosa propisanog za temeljni kapital i odobrenja za rad. Nastavno na navedeno, a imajući u vidu da se investicijskim društvima koja udovoljavaju zahtjevima propisanim AIFMD Direktivom treba omogućiti pristup obavljanju poslova depozitara u smislu Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, predlažemo da se članak 4. točke13. prijedloga Zakona o alternativnim fondovima na način da se omogući investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara. Navedene izmjene omugućile bi pristup tržištu svim subjetima koji zadovoljavaju propisane uvjete. Vjerujemo da bi liberalizacija imala povoljan učinak na funkcioniranje tržišta. Niže odgovarajući izvatci vezani za uvjete koje moraju zadovoljati pravni subjekti koji obavljaju poslove depozitara, a iz kojih proizlazi da bi investicijska društva bila ovlaštena obavljati te poslove. AIFMD Direktiva Članak 21. … 3. Depozitar je: (a) kreditna institucija koja ima registrirano sjedište u Uniji i koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2006/48/EZ; (b) investicijsko društvo koje ima registrirano sjedište u Uniji, koje podliježe zahtjevima u vezi adekvatnosti kapitala u skladu s člankom 20. stavkom 1. Direktive 2006/49/EZ, uključujući kapitalne zahtjeve za operativni rizik, koje je dobilo odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2004/39/EZ i koje također pruža pomoćnu uslugu pohrane i administriranja financijskih instrumenata za račun klijenata u skladu s točkom 1. odjeljka B. Priloga I. Direktivi 2004/39/EZ; takva investicijska društva, u svakom slučaju, moraju imati kapital koji nije niži od iznosa temeljnog kapitala iz članka 9. Direktive 2006/49/EZ, ili (c) neka druga kategorija institucije koja podliježe bonitetnim propisima i stalnom nadzoru, a koja od 21. srpnja 2011. potpada pod kategorije institucija za koje su države članice odredile da ispunjavaju uvjete za depozitara u skladu s člankom 23. stavkom 3. Direktive 2009/65/EZ. Nije prihvaćen Radi se o nacionalnoj diskreciji koju RH nije prihvatila a radi trenutne razine tehničke, kadrovske i organizacijske osposobljenosti drugih subjekata za obavljanje poslova depozitara. Bez detaljnije analize opravdanosti u ovom trenutku ovakva izmjena se ne prihvaća, razmatranje iste ostavilja se za veću reviziju ZAIF-a.
9 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 4. 4. praćenje usklađenosti je iznad razine administrativnih poslova Nije prihvaćen Isto je propisano Direktivom.
10 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 4. obavljanje poslova servisera - asocijacija je da uaif proširuje djelatnost na pružanje usluge popravaka automobila Nije prihvaćen Radi se o službenom aktu Europske unije i izravno primjenjivoj Uredbi u kojoj je definiran naziv serviser. Serviser je termin definiran Uredbom o sekuritizaciji koja je izravno primjenjiva u RH pa predlažemo zadržavanje terminologije.
11 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima Je li društvo koje se, prema vrijednosti ukupne imovine AIF-ova kojima upravlja, može kvalificirati kao mali/srednji UAIF, ali koje je iskoristilo mogućnost iz čl. 19. st. 3. te dobilo odobrenje za rad velikog UAIF-a dužno i kojom frekvencijom pratiti ukupnu vrijednosti imovine AIF-ova kojima upravlja i o tome izvještavati Hanfu? Nije prihvaćen Nije komentar na tekst ZID ZAIF. Nastavno na upit, primjena zahtjeva iz ZAIF-a ovisi o odobrenju koje UAIF-ima. Prema tome, ako UAIF ima odobrenje za rad kao veliki UAIF, na njega se primjenjuju zahtjevi za veliki UAIF. Radi se o upitu, a ne prijedlogu izmjena.
12 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 11. provođenje odluka je puno kraće od 30 dana i ovaj članak nije provediv u praksi odnosno može doći do nesporazuma između regulatora i subjekata nadzora Prihvaćen Djelomično se uvažava. Rok od 30 dana trebao bi početi teći 30 dana prije primjene predloženih odnosno planiranih značajnih promjena.
13 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 13. koji trenutak se smatra trenutkom prestanka mandata? navođenje razloga čemu ta informacija? Prihvaćen Društvo za upravljanje dužno je najkasnije u roku od tri radna dana Agenciju izvijestiti o prestanku mandata pojedinog člana uprave ili nadzornog odbora te navesti razloge za prestanak mandata.
14 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 14. Udruženje društva za upravljanje investicijskim fondovima: Definicijom suradnika obuhvaćene su i one fizičke osobe koje nisu ni na koji način povezane s obavljanjem djelatnosti upravljanja AIF-om te se u praksi dokazivanje ispunjavanja ovog uvjeta svodi na to da bi fizička osoba, kandidat, trebala prikupiti osobne podatke druge fizičke osobe s kojom nije ni u kakvom poslovnom odnosu (primjer članstvo unutar istog NO unutar kojeg je svaki član imenovan od strane određene skupine dioničara). Otvara se pitanje GDPR-a i članka 239 ZTD. Temeljem koje ovlasti bi fizička osoba imala pravo prikupiti osobne podatke (koji nisu javni podaci) od druge fizičke osobe s ciljem da se ispita da li je ta druga fizička osoba kažnjeno gonjena po službenoj dužnosti. Također, otvara se pitanje zašto bi kandidati trebali sami ispunjavati pristupnice Ministarstva pravosuđa koje bi HANFA trebala potpisati i dostaviti Ministarstvu pravosuđa. Proces ne djeluje ispravan. Također, za strane državljane tražiti da dostave uvjerenje o nekažnjavanju? Izmjenama članka 42. stavka 1. točke 6. navedeno je kako član uprave UAIF-a može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava i uvjet da nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. S obzirom da nitko ne može snositi posljedice za tuđe kazneno djelo, mišljenja smo da član uprave ne može snositi posljedice za kaznena djela suradnika. Naime, član uprave ne mora nužno moći utjecati na inkriminirano ponašanje suradnika niti je nužno da o ponašanju svojih suradnika uopće ima saznanja. Ovo posebno iz razloga što su ovom odredbom obuhvaćena sva djela koja se gone po službenoj dužnosti, a ne samo ona koja bi mogla biti iz domene poslovanja društva (npr. kazneno djelo protiv spolne slobode i ćudoređa). Predlažemo brisanje ove odredbe. Nadalje, izmjenama članka 42. stavka 1. točke 12. navedeno je kako član uprave UAIF-a može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava i uvjet da može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti iz svoje nadležnosti u UAIF-u. S obzirom da je člankom 42. stavkom 4. propisano da je član uprave zaposlenik UAIF-a u punom radnom vremenu, odredba članka 42. stavka 1. točke 12. je proturječna stavku 4. jer osoba zaposlena u punom radnom vremenu posvećuje ne samo dovoljno nego svo svoje radno vrijeme za ispunjenje dužnosti člana uprave. Predlažemo brisanje odredbe članka 42. stavka 1. točke 12. Dodatno, mišljenja smo da bi trebalo suziti popis kaznenih djela iz članka 42. stavka 7. Primjerice, kazneno djelo oštećenja tuđe stvari je jedno od kaznenih djela protiv imovine za koje ne vidimo razlog zašto bi bila odlučujući kriterij za ispunjenje pretpostavki za podobnost člana uprave, posebno uzevši u obzir da se navedeno kazneno djelo može počiniti i iz nehaja. Predlažemo izmjenu točke 11. na način: „11. nije osoba u odnosu na koju je Agencija ukinula ili poništila izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave iz razloga previđenih člankom 48. stavak 1. točke 4.-6.,i to za razlog propisan člankom 48. stavak 1. točka 4. od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave pa do kad navedene okolnosti traju, a za razloge previđene člankom 48. stavak 1. točke 5. i 6. pet godina od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave“ *izbrisali smo riječ najmanje obzirom da bi u suprotnom moglo potencijalno biti povrijeđeno pravno na rehabilitaciju. Vezano uz izmjene stavka 2. ovog članka: izmjena i dopunama se uvodi novi kreterij za člana uprave UAIF-a po kojem je jedan od uvjeta petogodišnje iskustvo rukovođenja financijskim poslovima na razini uprave ili neposredno ispod nje u pravnim osobama razsvrstanima u velike poduzetnike. Postrožavanjem kriterija za člana uprave uvođenjem iskustva u “velikom poduzetniku” i “na razini uprave ili neposredno ispod nje” dodatno se otežava pronalazak adekvatnih kandidata za upravu UAIF-a bez da se kvalitativno unapređuju zahtjevi. Naime, s obzirom da su UAIF-ovi po svojim karakteristikama malena i jednostavna trgovačka društva, smatramo da iskustvo iz “velikog poduzetnika” ni na koji način ne doprinosi iskustvu potrebnom za upravljanje UAIF-om, a vjerojatno ne doprinosi niti znanju potrebnom za upravljanje AIF-om (što ovisi o investicijskog strategiji AIF-a), a zahtjev o iskustvu “na razini uprave ili neposredno ispod nje” eliminara kandidate iz najvećih kompanija sa mnogim hijerarhijskim strukturama (na primjer, u velikim kompanijama direktor korporativne riznice često nije na razini neposredno ispod uprave). Nije prihvaćen Vezano za izmjene članka 42. stavka 1. toče 12. navedena okolnost ispituje se u okviru ostalih zaduženja koja ima (recimo, članstvo u nadzornim odborima drugih trgovačkih društava). Popis kaznenih djela je harmoniziran horizontalno kroz popise, primjedba se ne prihvaća. Vezano za definiciju suradnika, uzet će se u daljnje razmatranje.
15 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 14. Definicijom suradnika obuhvaćene su i one fizičke osobe koje nisu ni na koji način povezane s obavljanjem djelatnosti upravljanja AIF-om te se u praksi dokazivanje ispunjavanja ovog uvjeta svodi na to da bi fizička osoba, kandidat, trebala prikupiti osobne podatke druge fizičke osobe s kojom nije ni u kakvom poslovnom odnosu (primjer članstvo unutar istog NO unutar kojeg je svaki član imenovan od strane određene skupine dioničara). Otvara se pitanje GDPR-a? Članka 239 ZTD? Temeljem koje ovlasti bi fizička osoba imala pravo prikupiti osobne podatke (koji nisu javni podaci) od druge fizičke osobe s ciljem da se ispita da li je ta druga fizička osoba kažnjeno gonjena po službenoj dužnosti. Također, otvara se pitanje zašto bi kandidati trebali sami ispunjavati pristupnice ministarstva pravosuđa koje bi hanfa trebala potpisati i dostaviti ministarstvu pravosuđa? Proces ne djeluje ispravan. Primljeno na znanje Razmotrit će se.
16 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 18. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima ZOIF i ZAIF nisu usklađeni u navedenim odredbama (u članku 48. stavka 1. ZAIF-a nedostaje točka 5. stavka 1. članka 42. ZOIF). Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
17 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 19. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Izmjenama članka 49. stavka 1. definira se da za člana nadzornog odbora UAIF-a može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova UAIF-a te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u UAIF-u. Molimo objašnjenje termina “dovoljno vremena” i na koji način se navedeno vrednuje. Nije prihvaćen Pojam dovoljnog vremena bit će definiran u pravilniku iz stavka 5. navedenog članka. Traži se pojašnjenje, ne izmjena.
18 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 21. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima Izmjenama Zakona dodaje se novi članak 58.a koji u stavku 1. navodi da u slučajevima kada je UAIF odnosno pojedini AIF kojim UAIF upravlja izloženo sekuritizaciji, isto je dužno napraviti pisanu procjenu ispunjava li predmetna sekuritizacija uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, u skladu s člankom 5. predmetne Uredbe. Smatra li se ovdje da izloženost proizlazi iz ulaganja AIF-a u sekuritizaciji ili s osnove nekih drugih aktivnosti? Nije prihvaćen Nije komentar/prijedlog na članak Zakona. Traži se pojašnjenje, ne izmjena.
19 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 23. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima Članak 23. kojim se mijenja članak 63. ZAIF-a Stavak 3. Propisuje se da je odbor za primitke dužan u svom radu voditi računa o dugoročnim interesima ulagatelja, drugih zainteresiranih strana te o javnom interesu. Koji konkretno javni interes može, dapače mora, štiti pododbor nadzornog odbora UAIF-a? Pododbor mora biti obvezan štiti, zastupati i promicati identične interese kao i nadzorni odbor, budući da je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima Odbor za primitke tijelo upravo nadzornog odbora. Predlažemo preformulirati prvu rečenicu iz članka 63. stavka 3. ovog članka na način kako slijedi: “Odbor za primitke dužan je predlagati odluke nadzornom odboru UAIF-a vezane uz primitke višeg rukovodstva, voditelja kontrolnih funkcija i radnika koji imaju utjecaj na izloženost UAIF-a odnosno AIF-a rizicima.” Stavak 4. Odbor za primitke mora imati najmanje dva člana (izabrana iz redova nadzornog odbora). Od toga, kada je propisano da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika. Zakon o radu (čl. 164. st. 1.) izričito propisuje da jedan član nadzornog/upravnog odbora mora biti predstavnik radnika. Prema sadašnjem tekstu Nacrta prijedloga ZID ZAIF ispada da u odbor za primitke, ako je takav sastav Nadzornog odbora Društva, mogu isključivo ući dva predstavnika zaposlenika. Stoga, radi izbjegavanja svake zabune, predlaže se da predloženi stavak 4. članka 63 glasi: „(4) Kad je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje predstavnika radnika.“ Djelomično prihvaćen AIFMD u Annexu I izričito propisuje da je Odbor za primitke dužan pripremati odluke nadzornog odbora društva za upravljanje vezane uz primitke radnika, uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost UAIF-a odnosno AIF-a rizicima te na upravljanje rizicima. Odbor za nagrađivanje odgovoran je za pripremu odluka u vezi nagrađivanja, uključujući one koje imaju utjecaj na rizike i upravljanje rizicima dotičnih UAIF-ova ili AIF-ova, a koje bi trebalo donijeti upravljačko tijelo u okviru svoje nadzorne funkcije. Odborom za nagrađivanje predsjedava član upravljačkog tijela koji ne obnaša nikakvu izvršnu funkciju u dotičnom UAIF-u. Članovi odbora za nagrađivanje su članovi upravljačkog tijela koji ne obnašaju nikakve izvršne funkcije u dotičnom UAIF-u. Primjedba vezana za članak 63. stavak 4. se djelomično prihvaća, predložena odredba prilagoditi će se na način da je nesporno da ih može biti i više, ali samo u slučaju kada odbor za primitke ime više od dva člana.
20 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 28. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Članak 28. kojim se mijenja članak 83. stavak 3. ZAIFa 1. Javne knjige tipa sudskog registra sadrže podatke za koje se, u skladu s našim zakonodavstvom, pretpostavljaju da su točni. Ovakvom definicijom ispada da će se samo MOŽDA vidjeti da UAIF drži imovinu za AIF, ali da i ne mora jer kaže prijedlog ove odredbe : „.. kao upravitelj imovine upisuje se UAIF koji upravlja AIF-om, s naznakom, kada je to moguće, da navedenu imovinu drži za račun AIF-a.“ 2. Javna knjiga je i knjiga dionica u SKDD. Tamo se upisuje skrbnička banka za fond. Gdje je tu UAIF? Dakle, predložena odredba je upitna i neprovediva. Nije prihvaćen Razumijemo primjedbu, no smatramo da je ne treba prihvatiti, jer ZAIF postavlja pravilo postupanja i ne može utjecati na stanje i način rada svakog pojedinog sudskog registra u RH, koji u konačnici provodi upis. Što se tiče donjeg komentara, prihvaća se i dodaje se „kada je to moguće i primjenjivo“ – jer u SKDD-u se za IF otvaraju i zastupnički računi gdje je zastupnik UAIF, a AIF zastupani. Dakle ne mora se nužno upisivati skrbnik.
21 Dragana Resan III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 28. ne može biti opcija ''moguće'' već mora biti moguće uvedenom riječju ''moguće'' interesi ulagatelja su ugroženi iz sljedećih razloga neispravna informacija o vlasništvu prema javnosti - manji problem kad je d.o.o. imovina AIF-a sudski registar upisuje kao vlasnika samo UAIF što je neispravno i time osim neispravne informacije prema javnosti. prema neformalnim saznanjima sudski registar ima tehnički problem upisati uaif u ime i za račun fonda (manjak prostora u kućici). nadalje otvara se prostor nanošenja štete d.o.o. u sljedećoj situaciji - veći problem kod prisilnog oduzimanja fonda jednom uaif-u i odobravanje drugom uaif-u nije oduzeta imovina fonda što znači da hanfa ostavlja imovinu onima kojima je rješenjem oduzela pravo da upravljaju imovinom. hanfa rješenjem dodjeljuje na upravljanje fond ali to rješenje uaif-u znači samo pravo da se izbori za pravo da preuzme imovinu. Naime, svaki uaif postavlja svoje predstavnike u d.o.o. ukoliko se uaif-u oduzme pravo upravljanja aif-om ne oduzima mu se imovina aif-a već mu se ista ostavlja na raspolaganje do daljnjega jer smjena direktora ne ovisi samo o jednom vlasniku već o više njih ukoliko postoji više vlasnika. to znači da novi uaif nije u mogućnosti operativno preuzeti d.o.o. što otvara prostor za nanošenje štete ulagateljima jer je logično da će strana kojoj je oduzeto pravo upravljanja imovinom fonda imati prostora oštetiti imovinu fonda kroz svoje predstavnike budući im je oduzeto pravo upravljanja fondom ali ne i imovina fonda prijedlog rješenja: hanfa kao regulator bi trebala svoj autoritet iskoristiti u odnosu sa sudskim registrom na način da bi se prijenos vlasništva nad d.o.o. moglo po Rješenju hanfe provesti. u praksi se pokazalo da upis novog uaif-a kao upravitelja d.o.o. može trajati do godinu dana tijekom kojih je moguće u potpunosti oštetiti d.o.o. odnosno imovinu ulagatelja zaključak: riječ kad je to moguće izbaciti već treba biti moguće bez iznimke Djelomično prihvaćen Primjedba se djelomično prihvaća, propisuje se kada je to moguće i primjenjivo.
22 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 29. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Prijedlog odredbe kaže da je UAIF dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, poput ovrhe ili blokade računa. Još je jasno kad su u pitanju okolnosti koje mogu dovesti do blokade računa, ali obavještavanje o ovrsi (svakoj? Koje veličine? Po kojem postupku - pred FINOM, sudom, bilježnikom? i to bez odgode nema smisla. Da li to znači da će Društvo morati onda o svakoj radnji tijekom sudskog postupka ovrhe obavještavati Agenciju opet bez odgode? Navedene točke opisuju obvezu UAIF-a da osigura likvidnost/solventnost AIF-a kojima upravlja i vlastitu, pa misli li se ovdje na nastanak konkretnog događaja koji onemogućavaju ispunjenje tih obveza ili općenito na bilo koji takav događaj koji bi mogao nastati? Možda je primjerenije „…obavijestiti Agenciju o nastanku okolnosti...“ ? Nije prihvaćen Predložena odredba znači da se HANFA obavještava o ovrsi koja može dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, što implicira da je ovrha dovoljno velika da dovede u pitanje poslovanje UAIF-a. Prema tome, ako je ovrha za neki manji iznos, a likvidnost/solventnost nije ugrožena, ne postoji obveza obavještavanja HANFA-e. Obzirom da odredba glasi: „U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, poput ovrhe ili blokade računa“, ista uključuje i događaj koji je izvjestan (npr. UAIF je izgubio značajan spor i tužitelj će ih ići ovršavati u roku od 10 dana). Prema tome, predložena formulacija nema utjecaja na obvezu pa nema razloga za izmjenu.
23 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 29. Primjedbe članica Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Vezano uz dostavu izvornih isprava depozitaru predlaže se dopuna članka 91., stavak 5., na način da glasi: UAIF je dužan: 5. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom AIF-ova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovu primitku, a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
24 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 37. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Izmjenama članka 148. stavka 2. definira se obveza UAIF-a kojom je isto dužno obavijestiti Agenciju o svakom ugovoru kojeg kao proizvođač u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala sklopi s distributerom iz stavka 1. članka 148. S obzirom na definiciju distribucije znači li to da subjekti koji pružaju usluge (nezavisnog) investicijskog savjetovanja moraju imati sklopljen pisani ugovor sa UAIF-om? Također, s obzirom da je prema ZTK proizvođač isključivo investicijsko društvo, mislimo da bi bilo oportuno u smislu ovog zakona definirati UAIF kao proizvođača (iz ZTK se može zaključiti da je proizvođač isključivo ID, a ne i UAIF). Djelomično prihvaćen Nezavisno investicijsko savjetovanje nije distribucija u smislu Zakona o tržištu kapitala. Prihvaća se, ZTK propisuje obvezu za proizvođača koji je investicijsko društvo, dok za ostale proizvođače ne propisuje obveze. Shodno navedenom referenca na proizvođača iz ZTK se briše.
25 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 45. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Propisuje se: „UAIF je dužan u roku od 30 dana prije predlaganja značajnih promjena, izvijestiti Agenciju o svim predloženim odnosno planiranim značajnim promjenama dokumenata i uvjeta pod kojima mu je izdano odobrenje za osnivanje i upravljanje AIF-om, a osobito o značajnim promjenama dokumenata i podataka koji su dostavljeni uz zahtjev za izdavanje odobrenja za osnivanje i upravljanje AIF-om.“ 30 dana prije predlaganja značajnih promjena ali se postavlja pitanje kome (Ulagateljima? Depozitaru? (Glavnoj) skupštini zatvorenog AIF-a u obliku d.d. ili d.o.o.?) Nejasno je kada počinje teći rok te je upitno provođenje ovog članka u praksi. Djelomično prihvaćen Djelomično se uvažava. Rok od 30 dana trebao bi početi teći 30 dana prije primjene predloženih odnosno planiranih značajnih promjena.
26 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 46. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: S obzirom na to da je HANFA svojim Pravilnikom o troškovima i naknadama koji se mogu plaćati iz imovine AIF-a (Narodne novine br. 26/2019), konkretno člankom 4. ovog Pravilnika dovela u pitanje mogućnost da se iz imovine AIF-a mogu plaćati troškovi čak i odvjetnika u bilo kojem postupku vezanom uz stjecanje ili prodaju imovine AIF-a, predlaže se izmijeniti ova odredba ZAIF-a na način da glasi: „U članku 215. stavku 2. iza točke 8. briše se veznik: „i“ te se dodaju nove točke 9. i 10. koje glase: „9. troškovi naknade članovima nadzornog odbora zatvorenog AIF-s pravnom osobnošću za njihov rad,“ 10. odvjetnički i sudski troškovi u neposrednoj vezi sa zaštitom imovine AIF-a, i“. Dosadašnja točka 9. postaje točka 11.“ Naime, Delegiranom uredbom Komisije (EU) br. 231/2013 o dopuni Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća u odnosu na izuzeća, opće uvjete poslovanja, depozitare, financijsku polugu, transparentnost i nadzor u članku 24. st. 1. točki c) navedeno je da su dozvoljeni pravni troškovi (koji su u skladu s najboljim interesima AIF-a). Najbolji interes AIF-a je svakako podizanje tužbe radi donošenja presude koja zamjenjuje ugovor iz Zakona o preuzimanju dioničkih društava kada ponuditelj, iako je obavezan, nije objavio javnu ponudu za preuzimanje dioničkog društva. Nadalje, vezano uz točku 2. predlaže se dodati: troškovi, provizije ili pristojbe vezane uz stjecanje, držanje ili prodaju imovine Kako bi se pokrile situacije “subjekti posebne namjene” (= imovina fonda) bez prihoda Prihvaćen Prijedlog dopune članka može se uvažiti obzirom da se radi o logičnim i opravdanim troškovima.