Izvješće o provedenom savjetovanju - Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom

Redni broj
Korisnik
Područje
Komentar
Status odgovora
Odgovor
1 ZB Invest d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM članak 248. (Ostali troškovi i naknade UCITS fonda) predlažemo dodati točku 10. u stavku 2.: 10. naknade i troškovi plativi voditelju benchmarka (mjerila) Obrazloženje: ukoliko fond ima objavljen benchmark npr. 50% NASDAQ + 50% EUROSTOXX 50 potrebno je plaćati licencna prava NASDAQ-u i EUROSTOXX-u, a pošto je navedeni trošak isključivo vezan za predmetni fond osnovano je da taj trošak tereti imovinu tog fonda. Nije prihvaćen Tehničke detalje o priznatim naknadama i troškovima obzirom na imovinu fonda propisati će pravilnikom HANFA-e. Primjedbu ne bismo prihvatili jer smatramo nespornim da se takvi troškovi (za koje smatramo da su povezani sa stjecanjem imovine IF) mogu naplatiti iz imovine fonda, ali je bitno da to u prospektu fonda bude navedeno (jer to i zakon zahtijeva).
2 ZB Invest d.o.o. NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM Članak 247. (Naknade koje naplaćuje društvo za upravljanje) Molimo izmjenu stavka 3. članka na način da glasi: (3) Iznimno od stavka 1. i stavka 2. ovog članka, dopušteno je naplaćivati i naknadu vezanu uz prinos UCITS fonda. Navedena izmjena bi omogućila naplatu suvremenijih naknada vezanih za prinos UCITS fonda ulagateljima, tj. bazirano na točno iznosu i vremenu pojedinog ulaganja samog ulagatelja te na taj način dodatno personalizirati naplatu naknade. Prihvaćen Primjedba djelomično prihvaćena.
3 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Ostali komentari na članke koji nisu obuhvaćeni izmjenama i dopunama Članak 64. ZOIFa Članak 64. definira rješavanje sporova između društva za upravljanje i ulagatelja. Po ZTK-u predviđeno je mirenje, arbitraža i sud. Predlažemo usklađenje sa ZTK. Članak 116. stavak 2. ZOIFa Članak 116. stavak 2. definira da voditelj registra može propisati i objaviti obrazac za upis raspolaganja u registar udjela. Nedostaje definicija voditelja registra. Članak 119. ZOIF-a stavak 4. vezano uz članak 192. ZOIFa ZOIF, članak 119., stavak 4. propisuje da se isplata iznosa od otkupa udjela u UCITS fondu doznačuje se imatelju otkupljenog udjela najkasnije u roku od sedam dana od primitka valjanog zahtjeva za otkup. Rok od sedam dana društvima za upravljanje predstavlja problem u određenim slučajevima. Na primjer u master - feeder strukturi: U slučaju kada je za isplatu otkupa udjelničara iz napajajućeg fonda potrebno prodati udjele u glavnom fondu glavni fond isplaćuje sredstva napajajućem u roku od npr 2 radna dana. Ako zaprimimo zahtjev za isplatu udjela iz napajajućeg fonda u petak nakon radnog vremena za fond koji nema rok za zaprimanje zahtjeva, u ponedjeljak i utorak je primjerice praznik, te zahtjev za otkup udjela u glavnom fondu upućujemo tek u srijedu; glavni fond će isplatu udjela napraviti u petak; petak je dan kada i društvo mora isplatiti udjelničara. U slučaju da uplata pristigne kasno u toku dana, društvo teoretski može zakasniti s isplatom udjelničara. Slobodni smo napomenuti da Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS Direktiva) ne propisuje rok za isplatu iznosa od otkupa. Dio zakonodavaca iz EU ostavlja društvima za upravljanje slobodu da rok za isplatu sami definiraju prospektom (npr Austrijski Zakon o investicijskim fondovima), a dio propisuje rok (primjer je Irski zakonodavni okvir s rokom od 10 radnih dana). Naš prijedlog je da se društvima omogući da sami definiraju rok za isplatu iznosa od otkupa udjela u prospektu. Predlažemo, kao dodatnu mjeru osiguranja, da se promjena navedene odredbe definira člankom 192. ZOIFa kao bitna promjena prospekta koju mora odobriti regulator: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. Tako definirani rok za isplatu biti će pokazatelj likvidnosti fonda te posljedično utjecati na profil rizičnosti fonda. Članak 256. točka b) ZOIFa Članak 256. točka b) definira da iznimno od ograničenja iz članka 254. stavka 1. ZOIFa, Agencija može odobriti ulaganje do 100% neto imovine fonda u prenosive vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Republike Hrvatske, druga država članica ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave države članice, treća država ili javno međunarodno tijelo kojemu pripadaju jedna ili više država članica, pod uvjetom da, između ostaloga: „b) se imovina fonda sastoji od barem šest različitih vrijednosnih papira ili instrumenata tržišta novca, ali vrijednost niti jednog pojedinog vrijednosnog papira ili instrumenta tržišta novca ne prelazi 30% neto vrijednosti imovine fonda i“. Predlažemo definirati odnosi li se navedenih šest različitih vrijednosnih papira samo na papire izdavatelja za koje je fond dobio odobrenje ili na sve papire u portfelju? Npr. u Uredbi 2017/1131 o novčanim fondovima navodi se “šest različitih izdanja predmetnog izdavatelja“. Članak 257. stavak 1. ZOIFa Članak 257. stavak 1. definira da najviše 20% neto vrijednosti imovine UCITS fonda može biti uloženo u udjele ili dionice jednog investicijskog fonda iz članka 252. stavka 1. točke 3. ZOIFa, uz uvjet da najviše 30% neto vrijednosti imovine fonda može ukupno biti uloženo u fondove iz članka 252. stavka 1. točke 3. ZOIFa koji nisu UCITS fondovi. Predlažemo brisati riječ „dionice“ budući da se u čl. 252. st. 1. točke 3. ZOIFa spominju samo udjeli UCITS fondova te udjeli drugih investicijskih fondova, a ne i dionice. Nadalje, ako se u ovom slučaju misli na dionice zatvorenih investicijskih fondova, one se u skladu s Pravilnikom o dozvoljenim ulaganjima i ograničenjima ulaganja UCITS fonda smatraju prenosivim vrijednosnim papirima te ne bi trebale ulaziti u izračun limita od 10%/30% prema fondovima. Također, u „Mišljenju o ulaganju imovine UCITS fondova u udjele i dionice investicijskih fondova“ Hanfa navodi da ulaganja u dionice zatvorenih investicijskih fondova podliježu ograničenjima iz čl. 250. st. 1. točka 2. tadašnjeg Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (NN 16/2013) tj. ograničenjima ulaganja za prenosive vrijednosne papire. Članak 259. stavak 2. ZOIFa Članak 259. stavak 2. definira ako su prekoračenja ograničenja ulaganja propisana ZOIFom, propisima donesenim na temelju ZOIFa i/ili prospektom UCITS fonda posljedica okolnosti na koje društvo za upravljanje nije moglo utjecati, promjene strategije ulaganja UCITS fonda ili okolnosti iz stavka 1. članka 259 ZOIFa, da je društvo za upravljanje dužno uskladiti ulaganja UCITS fonda u roku od tri mjeseca od dana nastanka prekoračenja ulaganja i poduzimati transakcije prodaje ponajprije u svrhu usklađenja ulaganja imovine UCITS fonda, pri čemu mora uzimati u obzir interese imatelja udjela, nastojeći pri tome eventualni gubitak svesti na najmanju moguću mjeru. Ovakav tekst pretpostavlja da se radi usklađenja poduzimaju samo transakcije prodaje. Što sa situacijama kada je prekoračenje posljedica npr. uplata klijenata i potrebno je, radi usklade, dokupiti? Članak 261. ZOIFa Članak 261. definira krovni fond i podfondove. Predlažemo unijeti odredbe o krovnom fondu iz Pravilnika o udjelima UCTS fonda (najbitnije odredbe o segregaciji imovine pod-fondova kako se eventualne obveze jednog pod-fonda ne bi mogle “prelijevati” na imovinu drugog pod-fonda). Predlažemo da se odredbe o postupku odobravanja pod-fondova iz Pravilnika o udjelima UCITS fonda obuhvate zakonom i jasnije definiraju. Članak 279. ZOIFa Članak 279. ZOIFa definira: Pet radnih dana prije dana izračuna omjera zamjene zabranjeno je svako daljnje izdavanje ili otkup udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju. Smatramo nepotrebnim obustaviti izdavanje ili otkup udjela u fondu prenositelju i fondu preuzimatelju čak pet radnih dana prije izračuna omjera zamjene. U praksi se isto pokazalo nepotrebnim i predugim periodom te je uzrokovalo mnoštvo upita ulagatelja vezano na odbijanje zahtjeva i vraćanje sredstava na račune s kojih su pristigle uplate. Tehnički nema razloga da se izdavanje udjela u fondovima obustavi na 5 radnih dana. Predlažemo da se taj period skrati na 1 radni dan prije dana izračuna omjera zamjene. Nije prihvaćen Predlažemo ostaviti za razmatranje za sljedeće izmjene ZOIFJP-a.
4 HGK NACRT PRIJEDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OTVORENIM INVESTICIJSKIM FONDOVIMA S JAVNOM PONUDOM Primjedbe članica Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Komentar na članak koji nije obuhvaćen izmjenama Članak 169., st. 2. Vezano na dostavu računovodstvenih politika depozitaru predlaže se izmjena članka 169., stavak 2. na način da glasi: (2) Računovodstvene politike, odnosno metodologije vrednovanja društvo za upravljanje dužno je usvojiti za svaki UCITS fond kojim upravlja, prilikom njegova osnivanja, te ih najkasnije 7 radnih dana prije stupanja na snagu bez odgode dostaviti depozitaru UCITS fonda. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
5 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 2. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: U predloženom tekstu izmjene članka 3. stavka 2. točke 2. koji glasi „…kada se Agencija očitovala da na se do određenog roka…“ potrebno je obrisati riječ „na“. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
6 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 3.  Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Nastavno na predložene izmjene Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom slobodni smo dostaviti slijedeći prijedlog u okviru javne rasprave. Postojeće zakonodavno rješenje predviđa da depozitar može biti kreditna institucija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, te podružnica kreditne institucije iz treće države koja je osnovana u Republici Hrvatskoj, uz ispunjenje dodatnih odgovarajućih pretpostavki. Rješenja koja su propisana Direktivom 2014/91/EU (dalje u tekstu: „UCITS V Direktiva“) te Direktivom 2011/61/EU (dalje u tekstu: „AIFM Direktiva“) prepoznaju šiti krug pravnih subjekata koji mogu obavljati poslove depozitara te propisuju da može biti riječ i o investicijskom društvu, odnosno drugom pravnom subjektu. Iz navedenog je vidljivo kako je na razini Europske unije prihvaćena mogućnost da poslove depozitara obavljaju pravni subjekti različiti od kreditnih institucija. Pri tome UCITS V Direktiva dopušta svakoj državi članici da autonomno uredi ovo pitanje, što je domaći zakonodavac i prihvatio. U odnosu na navedeno mišljenja smo kako bi bilo potrebno, u okviru predloženih izmjena Zakona o UCITS-u i Zakona o AIF-u, omogućiti da poslove depozitara obavlja i investicijsko društvo uz ispunjenje pretpostavki predviđenih AIFM Direktivom, te UCITS V Direktivom. Takvo rješenje prihvaćeno je i u komparativnom pravu, pa je tako u Saveznoj Republici Njemačkoj omogućeno da depozitar AIF-a bude i investicijsko društvo. Istovjetno rješenje prema kojem depozitar AIF-a može biti i investicijsko društvo sadržano je i u Republici Austriji. Nadalje, u Republici Francuskoj omogućeno je investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara kako za UCITS-e tako i za AIF-ove. Što se tiče razloga za omogućavanje investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara ističemo da s kreditnim institucijama kao depozitarima postoje konkretna otvorena pitanja koje se sastoje u, primjerice, nemogućnosti iskupa dividende na inozemnim tržištima. Navedeno bi se otklonilo kada bi poslove depozitara moglo obavljati i investicijsko društvo koje je prisutno i na stranim tržištima te koje u okviru svog redovitog poslovanja ima adekvatno uređeno i postupanje u okviru korporativnih akcija i to uz značajniji broj klijenata od kreditnih institucija kojima navedeni poslovi ipak predstavljaju sporednu uslugu. Posebno uzevši u obzir da se predloženim zakonskim izmjenama širi krug subjekata ovlaštenih na obavljanje poslova depozitara AIF-a i na podružnice kreditnih institucija iz država članica. U tom svjetlu, propisivanje da su investicijska društva ovlaštena obavljati takve poslove, nesporno bi imalo pozitivan utjecaj na cjelokupno tržište kapitala Republike Hrvatske, pri čemu za navedeno ne postoje pravne zapreke, a kao što pokazuju prethodno izneseni komparativni primjeri. Opisano bi za posljedicu imalo i daljnji razvoj investicijskih društava koja bi time mogla postati relevantnija i na inozemnim tržištima. Također, omogućavanje investicijskim društvima da obavljaju poslove depozitara bilo bi i u skladu s rješenjima i intencijama EU regulatornog okvira. Stoga predlažemo da se izmijeni odredba članka 4. stavak 1. točka 7. te odredba članka 216. stavak 3. Zakona o UCITS-u, sve kako bi se omogućilo da poslove depozitara može, uz postojeće subjekte, obavljati i investicijsko društvo. U odnosu na izmjene i dopune članka 4. stavka 1. točke 47. molimo potvrdu našeg tumačenja ili dodatno pojašnjenje navedenih tvrdnji: • Trgovanje = distribucija, realizacija distribucije, oglašavanje, obavještavanje, izdavanje i otkup udjela, • Distribucija = prodaja, savjetovanje, • Prodaja = informiranje na incijativu ulagatelja/klijenta, informiranje na incijativu društva (DZU ili ID), • Realizacija distribucije = zaprimanje i prijenos naloga (zahtjeva za izdavanje, otkup ili zamjenu udjela UCITS fondova). Također, mišljenja smo da bi bilo potrebno navedene definicije uvrstiti u tekst izmjena zakona. Nastavno na prethodni komentar smatramo da su web platforme distributeri (koji obavljaju prodaju, tj. informiranje na inicijativu klijenta/ulagatelja). Predlažemo ovakvo tumačenje unijeti u zakonski tekst. Predlaže se da se riječ ‘serviser’ pokuša zamijeniti nekom drugom riječi budući da je prisutno mišljenje da ova riječ nije prikladna za regulativu financijske institucije. Nije prihvaćen Radi se o nacionalnoj diskreciji koju RH nije prihvatila a radi trenutne razine tehničke, kadrovske i organizacijske osposobljenosti drugih subjekata za obavljanje poslova depozitara. Bez detaljnije analize opravdanosti u ovom trenutku ovakvu izmjena se ne podržava, razmatranje iste ostavlja se za veću reviziju ZOIFJP-a.
7 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 4. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: U tekstu izmjene članka 7. stavka 2. koji glasi „poslove distribucije udjela UCITS fondova odnosno primati zahtjeve za kupnju, otkup ili prijenos udjela u UCITS fondovima.“ predlažemo izmjenu na način da ista glasi „poslove distribucije i realizacije distribucije udjela UCITS fondova.“ Riječi „kupnju, otkup ili prijenos udjela…“ potrebno je izmijeniti riječima “…izdavanje, otkup ili zamjenu udjela…”. Nije prihvaćen Terminologija je iz ZTK (kao poveznica sa člankom 5. stavkom 3. ZTK), a s obzirom da se radi o investicijskoj usluzi, smatramo da bi trebalo ostaviti kako je predloženo.
8 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 5. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Predlaže se izmijeniti članak 13. stavak 2. na način da se predvidi da društva za upravljanje iz Republike Hrvatske koje imaju odobrenje za osnovnu djelatnost - upravljanje UCITS fondovima mogu u Republici Hrvatskoj obavljati kao pomoćnu djelatnost i djelatnost trgovanja udjelima UCITS fondovima trećih strana (udjelima UCITS fonda osnovanog u drugoj državi članici (matična država članica UCITS fonda) po uzoru na EU praksu, te posljedično uskladiti Glavu I. šestog dijela (DIO ŠESTI) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom. Kako se administrativni poslovi iz članka 13. stavka 3. točke 4. odnose na UCITS fond predlažemo brisanje riječi “i klijenata” u članku 13. stavku 4. točki 2. koja se odnosi na zaprimanje i obradu upita. Prisutno je mišljenje da je posao usklađenosti viša razina od administrativne te je više na razini upravljanja rizicima pa se možda može staviti pod Upravljanje UCITS fondom obuhvaća. Djelomično prihvaćen Opisanu pomoćnu djelatnost ne dozvoljava UCITS direktiva. U Annex-u II UCITS direktive navedeni su poslovi koje DZU isključivo može obavljati, a odnose se na funkcije koje su uključene u aktivnost upravljanja zajedničkom imovinom, odnosno UCITS fondom. Dakle, funkcije koje su navedene u Annexu II UCITS direktive mogu se obavljati isključivo u odnosu na UCITS fondove kojima društvo za upravljanje upravlja. Prihvaća se brisanje riječi "i klijenta" u članku 13. stavku 4. Primjedba u vezi usklađenosti se ne može prihvatiti, obzirom da se radi o implementaciji UCITS direktive (Annex II), uz napomenu da se ne radi o funkciji praćenja usklađenosti, već o općenitom zahtjevu da se poslovi UAIF-a rade u skladu s propisima, o čemu treba voditi računa na svakoj razini.
9 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 9. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Članak 9. (odnosi se na članak 17. stavak 1. ZOIF-a) Članak 17. stavak 2. se nije mijenjao ovim izmjenama. I dalje ostaje upitno na koji način će DZU UCITS fondovima koja nemaju portfelje pružati investicijsko savjetovanje prilikom prodaje vlastitih udjela, jer su DZU koja nemaju portfelje u neravnopravnom položaju u odnosu na DZU koja upravljaju portfeljima prilikom prodaje vlastitih udjela. ZOIF ne dozvoljava DZU UCITS fondovima pružanje investicijskog savjetovanja bez pružanja usluge upravljanja portfeljem, dok ZTK člankom 5. propisuje odvojeno aktivnost investicijskog savjetovanja od upravljanja portfeljem, budući da se udjeli u UCITS fondovima smatraju financijskim instrumentima. Molili bih da se navedeno razmotri prilikom ovih izmjena ZOIF-a ili ZTK-a. Kako bi se društvima za upravljanje, koja ujedno nemaju licencu za pružanje usluge upravljanja portfeljem (iz članka 13., stavka 1., točke 2. ZOIFa), omogućila distribucija udjela pružanjem osobnih preporuka od strane relevantnih osoba tj. pružanjem usluge investicijskog savjetovanja (kako je definirano Pravilnikom o kvalifikacijama i kadrovskim uvjetima za pružanje investicijskih usluga, NN. br 82/18) molimo da se članak 17., stavak 2. briše, tj. da se društvu za upravljanje omogući izdavanje odobrenja za obavljanje djelatnosti investicijskog savjetovanja bez prethodnog odobrenja za djelatnost upravljanja portfeljem. Nije prihvaćen UCITS direktiva, kao i ZOIFJP ne predviđaju mogućnost pružanja usluge investicijskog savjetovanja bez usluge upravljanja portfeljem društvu za upravljanje. Društva za upravljanje nisu onemogućena distribuirati/prodavati udjele na drugi način, osim osobnim preporukama.
10 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 16. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Članak 16. (odnosi se na novi članak 36. stavak 2. ZOIF-a) Iskustvo na rukovodećim poslovima u mirovinskom društvu je izostavljeno? S obzirom da Zakon o DMF (čl 42.) propisuje da se relevantnim iskustvom smatra i rukovoditeljsko iskustvo u DZU investicijskim fondovima, a upravljanje DMF-om jedna je od dopuštenih djelatnosti DZU-a prema ZOIF-u, ne bi bilo loše da se usklade i uvjeti koji propisuju potrebna iskustava članova uprave. U predloženim izmjenama članka 36. stavka 1. točki 5. trebalo bi riječi „iz stavka 7. ovoga članka“ zamijeniti riječima „iz stavka 6. ovoga članka“. Izmjenama članka 36. stavka 1. točke 6. navedeno je kako član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava i uvjet da nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti. S obzirom da nitko ne može snositi posljedice za tuđe kazneno djelo, mišljenja smo da član uprave ne može snositi posljedice za kaznena djela suradnika. Naime, član uprave ne mora nužno moći utjecati na inkriminirano ponašanje suradnika niti je nužno da o ponašanju svojih suradnika uopće ima saznanja. Ovo posebno iz razloga što su ovom odredbom obuhvaćena sva djela koja se gone po službenoj dužnosti, a ne samo ona koja bi mogla biti iz domene poslovanja društva (npr. kazneno djelo protiv spolne slobode i ćudoređa). Predlažemo brisanje ove odredbe. Nadalje, izmjenama članka 36. stavka 1. točke 12. navedeno je kako član uprave društva za upravljanje može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava i uvjet da može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju dužnosti iz svoje nadležnosti u društvu za upravljanje. S obzirom da je člankom 36. stavkom 4. propisano da je član uprave zaposlenik društva u punom radnom vremenu, odredba članka 36. stavka 1. točke 12. je proturječna stavku 4. jer osoba zaposlena u punom radnom vremenu posvećuje ne samo dovoljno nego svo svoje radno vrijeme za ispunjenje dužnosti člana uprave. Predlažemo brisanje odredbe članka 36. stavka 1. točke 12. U predloženim izmjenama članka 36. stavka 2. trebalo bi riječi „iz stavka 6. ovoga članka“ zamijeniti riječima „iz stavka 8. ovoga članka“. Dodatno, mišljenja smo da bi trebalo suziti popis kaznenih djela iz članka 36. stavka 6. Primjerice, kazneno djelo oštećenja tuđe stvari je jedno od kaznenih djela protiv imovine za koje ne vidimo razlog zašto bi bila odlučujući kriterij za ispunjenje pretpostavki za podobnost člana uprave, posebno uzevši u obzir da se navedeno kazneno djelo može počiniti i iz nehaja. Predloženi tekst izmjene bi bio da se intervenira u članak 36. stavak 1. točku 11. ZIOF-a: 11. nije osoba u odnosu na koju je Agencija ukinula ili poništila izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave iz razloga previđenih člankom 42. stavak 1. točke 4.-7., i to za razlog propisan člankom 42. stavak 1. točka 4. od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave pa do kad navedene okolnosti traju, a za razloge previđene člankom 42. stavak 1. točke 5.-7. pet godina od dana donošenja rješenja kojim se ukida ili poništava izdano odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave. *izbrisali smo riječ najmanje obzirom da bi u suprotnom moglo potencijalno biti povrijeđeno pravno na rehabilitaciju. Definicijom suradnika obuhvaćene su i one fizičke osobe koje nisu ni na koji način povezane s obavljanjem djelatnosti upravljanja UCITS-om te se u praksi dokazivanje ispunjavanja ovog uvjeta svodi na to da bi fizička osoba, kandidat, trebala prikupiti osobne podatke druge fizičke osobe s kojom nije ni u kakvom poslovnom odnosu (primjer članstvo unutar istog NO unutar kojeg je svaki član imenovan od strane određene skupine dioničara). Otvara se pitanje GDPR-a i članka 239 ZTD. Temeljem koje ovlasti bi fizička osoba imala pravo prikupiti osobne podatke (koji nisu javni podaci) od druge fizičke osobe s ciljem da se ispita da li je ta druga fizička osoba kažnjeno gonjena po službenoj dužnosti. Također, otvara se pitanje zašto bi kandidati trebali sami ispunjavati pristupnice Ministarstva pravosuđa koje bi HANFA trebala potpisati i dostaviti Ministarstvu pravosuđa. Proces ne djeluje ispravan. Također, za strane državljane tražiti da dostave uvjerenje o nekažnjavanju? Djelomično prihvaćen Prihvaća se primjedba i usklađuju uvjeti u vezi potrebnih iskustava članova uprave DZU investicijskih fondova koji mogu upravljati DMF-om. Prihvaća se primjedba oko numeracije stavka u članku 36. stavku 1. točki 5. Izmjenama članka 36. stavka 1. točke 12., navedena okolnost ispituje se u okviru ostalih zaduženja koja ima (recimo, članstvo u nadzornim odborima drugih trgovačkih društava). Prihvaća se primjedba oko numeracije stavka u članku 36. stavku 2. Popis kaznenih djela je harmoniziran horizontalno kroz popise, ne prihvaća se primjedba oko sužavanja popisa kaznenih dijela. Predloženi tekst izmjene bi bio da se intervenira u članak 36. stavak 1. točku 11. ZIOF-a, s obzirom da HANFA na rehabilitacijske rokove pazi po službenoj dužnosti, nema mogućnosti povrede prava na rehabilitaciju u navedenom slučaju. Osim toga, ovo se odnosi samo na ukidanje i poništavanje odobrenja izdanog u skladu s ovim zakonom, već i u skladu s drugim zakonima koji su u nadležnosti Agencije. Slijedom navedenog primjedba se ne prihvaća.
11 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 18. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Vjerojatno se misli Ovog „Zakona“. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
12 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 20. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: ZOIF i ZAIF nisu usklađeni u navedenim odredbama (u članku 48. stavka 1. ZAIF-a nedostaje točka 5. stavka 1. članka 42. ZOIF). Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
13 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 21. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Izmjenama članka 44. stavka 1. definira se da za člana nadzornog odbora društva za upravljanje može biti izabrana ili imenovana osoba koja ima dobar ugled, odgovarajuće stručno znanje, sposobnost i iskustvo za nadziranje vođenja poslova društva za upravljanje te može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti u društvu za upravljanje. Molimo objašnjenje termina “dovoljno vremena” i na koji način se navedeno vrednuje. Nije prihvaćen Pojam dovoljnog vremena bit će definiran u pravilniku iz stavka 5. navedenog članka.
14 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 23. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Izmjenama Zakona dodaje se novi članak 56.a koji u stavku 1. navodi da u slučajevima kada je društvo za upravljanje odnosno pojedini UCITS fond kojim ono upravlja izloženo sekuritizaciji, isto je dužno napraviti pisanu procjenu ispunjava li predmetna sekuritizacija uvjete propisane Uredbom (EU) 2017/2402, u skladu s člankom 5. predmetne Uredbe. Smatra li se ovdje da izloženost proizlazi iz ulaganja UCITS fonda u sekuritizaciji ili s osnove nekih drugih aktivnosti? Nadalje, novim člankom 56.a stavkom 5. utvrđuje se kako je o mjerama iz stavka 3. ovoga članka društvo za upravljanje dužno voditi evidencije te iste dostaviti na zahtjev Agencije uz pisano obrazloženje kako iste predstavljaju postupanje u najboljem interesu klijenta. Molimo pojašnjenje tko je klijent u smislu ovog članka odnosno zakona Prihvaćen Radi se o upitu koji se odnosi na članak 56.a, ne o izmjenama. Prihvaća se primjedba, te se radi preimenovanje naziva klijent u ulagatelj.
15 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 25. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Predlažemo preformulirati prvu rečenicu iz stavka 3. članka 61. ZOIFa na način kako slijedi: “Odbor za primitke dužan je predlagati odluke nadzornom odboru društva za upravljanje vezane uz primitke višeg rukovodstva, voditelja kontrolnih funkcija i radnika koji imaju utjecaj na izloženost društva za upravljanje odnosno UCITS fonda rizicima.” Odbor za primitke mora imati najmanje dva člana (izabrana iz redova nadzornog odbora). Od toga, kada je propisano da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje jednog ili više predstavnika radnika. Zakon o radu (čl. 164. st. 1.) izričito propisuje da jedan član nadzornog/upravnog odbora mora biti predstavnik radnika. Prema sadašnjem tekstu izmjenama i dopunama ZOIF-a ispada da u odbor za primitke, ako je takav sastav Nadzornog odbora Društva, mogu isključivo ući dva predstavnika zaposlenika. Stoga, radi izbjegavanja svake zabune, predlaže se da predloženi stavak 4. članka 61 glasi: „(4) Kad je relevantnim propisom određeno da u nadzornom odboru mora biti predstavnik radnika, odbor za primitke uključuje predstavnika radnika.“ Djelomično prihvaćen UCITS V Direktiva izričito propisuje da je Odbor za primitke dužan pripremati odluke nadzornog odbora društva za upravljanje vezane uz primitke radnika, uključujući odluke koje imaju utjecaj na izloženost UAIF-a odnosno AIF-a rizicima te na upravljanje rizicima. Primjedba koja se odnosi na članak 61. stavak 4. u vezi sastava nadzornog odbora za primitke djelomično se prihvaća. Predložena odredba prilagođena je na način da je nesporno da ih može biti i više, ali samo u slučaju kada odbor za primitke ime više od dva člana.
16 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 43. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Navedene točke opisuju obvezu Društva da osigura likvidnost/solventnost fondova kojima upravlja i vlastitu, pa misli li se ovdje na nastanak konkretnog događaja koji onemogućavaju ispunjenje tih obveza ili općenito na bilo koji takav događaj koji bi mogao nastati? Možda je primjerenije „…obavijestiti Agenciju o nastanku okolnosti...“ ? Nije prihvaćen Predložena odredba znači da se HANFA obavještava o ovrsi koja može dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, što implicira da je ovrha dovoljno velika da dovede u pitanje poslovanje UAIF-a. Prema tome, ako je ovrha za neki manji iznos, a likvidnost/solventnost nije ugrožena, ne postoji obveza obavještavanja HANFA-e. Obzirom da odredba glasi: „U slučaju iz stavka 1. točke 1. i 2. ovoga članka, UAIF je dužan bez odgode obavijestiti Agenciju o okolnostima koje mogu dovesti u pitanje načelo likvidnosti i/ili solventnosti UAIF-a i/ili AIF-a, poput ovrhe ili blokade računa“, ista uključuje i događaj koji je izvjestan (npr. UAIF je izgubio značajan spor i tužitelj će ih ići ovršavati u roku od 10 dana). Prema tome, predložena formulacija nema utjecaja na obvezu pa nema razloga za izmjenu.
17 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 43. Primjedbe članica Grupacije skrbnika i depozitara Udruženja za poslovanje i posredovanje na financijskim tržištima HGK Vezano na dostavu izvornih isprava depozitaru predlaže se dopuna članka 106., stavak. 5. na način da glasi: Društvo za upravljanje dužno je: 1. dostavljati depozitaru preslike svih izvornih isprava vezanih uz transakcije imovinom UCITS fondova, i to odmah po sastavljanju tih isprava ili njihovom primitku, a najkasnije prilikom dostave naloga za namiru depozitaru, te sve ostale isprave i dokumentaciju važnu za obavljanje poslova depozitara predviđenih ovim Zakonom, propisima donesenim na temelju ovoga Zakona te drugim relevantnim propisima Prihvaćen Primjedba je prihvaćena.
18 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 44. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Možda bi iza „…za slučaj zakašnjenja s ispunjenjem novčane obveze.“ trebalo dodati „ …, a koje je nastalo izravnom odgovornošću DZU.“ Npr. DZU ima zakonski rok za isplatu sredstava klijentu od 7 dana, ali se navedeni rok može probiti zbog npr. pada platnog sustava na razini banke platitelja/primatelja ili na nacionalnoj razini, na što DZU nema utjecaj, a iz ovoga proizlazi da bi ulagatelj imao pravo na zateznu kamatu na (pretpostavljam) teret DZU. I sl. … Nije prihvaćen Smatramo predloženu izmjenu – samo izravnu odgovornost - previsokim standardom kojim se odgovornost društva ograničava. Društvo bi trebalo u ovakvim slučajevima odgovarati, uz regresno pravo prema onome tko je odgovoran (npr. banci).
19 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 45. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima Radi jednake primjene zakona na sve subjekte na koji se isti primjenjuje predlažemo da se u cijelom zakonu riječ dani zamijeni pojmom radni dani pri čemu bi radni dani bili svi dani u tjednu osim subote, nedjelje I državnih praznika. Također, predlažemo izmjenu čl. 115. st. 2. točke a) kako slijedi: “a) u skladu s odredbama članka 99. stavka 3. ovoga Zakona, društvo za upravljanje, izravno ili putem distributera, zaprimilo uredan zahtjev za izdavanje udjela i kada je ulagatelj izvršio valjanu uplatu iznosa iz zahtjeva, a društvo za upravljanje u tom roku nije odbilo sklapanje ugovora ili” U članku 115. stavak 2. točka b) definiran je rok za upis u registar udjela sedam dana od dana kada je podnesena uredna dokumentacija iz članka 116. ZOIFa. Predlažemo izmjenu članka 115. stavka 2. točke b) na način da isti glasi “podnesena uredna dokumentacija iz članka 116. ovog Zakona voditelju registra.” Djelomično prihvaćen S obzirom da sama UCITS direktiva u određenim situacija pravi razliku između dana i radnih dana, kao i da je Ministarstvo uprave odobrilo takav pristup, ne prihvaća se primjedba. Može se prihvatiti predložena izmjena u odnosu na točke a. i b. stavka 2.
20 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 49. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Dopuniti odredbu članak 164. stavka 1. da bude jasnije tako da glasi: „(1) Distribuciju udjela UCITS fondova, pored društva za upravljanje iz članka 144. stavak 1. mogu obavljati i osobe koje su prema zakonu kojim se uređuje tržište kapitala ovlaštene pružati investicijske usluge zaprimanja i prijenosa naloga i/ili investicijskog savjetovanja.“. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
21 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 50. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Izmjenama članka 165. stavka 2. definira se obveza društva za upravljanje kojom je isto dužno obavijestiti Agenciju o svakom ugovoru kojeg kao proizvođač u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala sklopi s distributerom iz stavka 1. članka 165. S obzirom na definiciju distribucije znači li to da subjekti koji pružaju usluge (nezavisnog) investicijskog savjetovanja moraju imati sklopljen pisani ugovor sa društvima za upravljanje? Također, s obzirom da je prema ZTK proizvođač isključivo investicijsko društvo, mislimo da bi bilo oportuno u smislu ovog zakona definirati društvo za upravljanje kao proizvođača (iz ZTK se može zaključiti da je proizvođač isključivo ID, a ne i DZU). Djelomično prihvaćen Nezavisno investicijsko savjetovanje nije distribucija u smislu Zakona o tržištu kapitala. Primjedba koja se odnosi na definiranje društva za upravljanje kao proizvođača može se prihvatiti. ZTK propisuje obvezu za proizvođača koji je investicijsko društvo, dok za ostale proizvođače ne propisuje obveze. Shodno navedenom referenca na proizvođača iz ZTK se briše.
22 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 52. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Obveza objave profila rizičnosti već je propisana u st. 3. točki 14.f) članka 191. ZOIFa. Predlažemo brisati prijedlog izmjena članka 191. stavka 2. Također, odnosi li se obveza objave jasnog i lako razumljivog objašnjenja profila rizičnosti na objašnjenje značenja pojma “profil rizičnosti” ili na jasan i lako razumljiv profil rizičnosti? Što se može smatrati “jasnim” i “lako razumljivim”? Može li se tabelarni prikaz rizika povezanih s ulaganjima i strukturom UCITS fonda te stupnja njihova utjecaja na UCITS fond iz st.3. točke 14.f) članka 191. ZOIFa smatrati “jednostavnim i lako razumljivim objašnjenjem profila rizičnosti”? U skladu s točkom 14.f) iz stavka 3. članka 191. ZOIFa tumačimo da bi prospekt trebao sadržavati: • Tabelarni prikaz rizika povezanih s ulaganjima i strukturom UCITS fonda te stupanj njihova utjecaja na UCITS fond • Način upravljanja rizicima • Profil rizičnosti fonda (nije li to tablica sa stupnjem utjecaja?) • Sklonost prema riziku fonda • Sposobnost nosivosti rizika fonda Zahtjev za tabelarnim prikazom sa stupnjem utjecaja nije u skladu s posljednjim uputama HANFA-e u kojima se tražila tablica rizika sa sklonošću svakom riziku. Nadalje, zahtjev iz 14.f) je nesrazmjeran zahtjevu iz UCITS direktive koji propisuje samo jasan i lako razumljiv prikaz profila rizičnosti te praksama prisutnim u drugim članicama EU. Prihvaćen Daje se prijedlog teksta stavka 2. Obveza objave i pojašnjavanja profila rizičnosti UCITS fonda propisana je samo u članku 191. stavku 2., navedeno se odnosi na objašnjenje profila rizičnosti UCITS. U istom članku, stavku 3. točki f) navedeno je sljedeće: - rizika povezanih s ulaganjima i sa strukturom UCITS fonda, uz tabelarni prikaz tih rizika i njihovu maksimalno prihvatljivu razinu koju je UCITS fond spreman prihvatiti kao i način upravljanja navedenim rizicima U tabelarnom prikazu su rizici koje je Društvo identificiralo za UCITS fond te njihove maksimalno prihvatljivu razinu koju je UCITS fond spreman prihvatiti, to jest sklonosti prema pojedinom riziku. Profil rizičnosti nije sastavni dio tabelarnog prikaza. Potrebno ga je opisati i navesti sukladno prethodno predmetnom stavku 2. s obzirom da profil rizičnosti odražava rezultat odnosno odraz maksimalno prihvatljivih razina svih identificiranih rizika koji proizlaze iz njegove investicijske strategije te koncentracije tih rizika na razini portfelja, Primjedba se ne prihvaća u kojoj se navodi kako je zahtjev iz 14. f) nesrazmjeran zahtjevu iz UCITS Direktive.
23 Interkapital d.d. III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 54. Odredbom članka 216. st. 3. prijedloga Zakona o otvorenim investicijskim fondovima propisano je da su osobe koje mogu obavljati poslove depozitara UCITS fonda uz zadovoljenje uvjeta osnivanja u RH i odobrenja nadženih tijela: kreditne institucije sa sjedištem u RH, podružnice kreditne institucije države članice, te podružnice kreditne institucije iz treće države. Navedena uređenja smatramo pretjerano restriktivnim uzimajući u obzir zahtjeve Direktive 2014/91/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 2014. o izmjeni Direktive 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) u pogledu poslova depozitara, politika nagrađivanja i sankcija (V UCITS Direktiva). Naime, izmijenjenom odredbom članka 23. V UCITS Direktive propisano je da depozitar može biti i drugi drugi pravni subjekt koji u skladu s pravom države članice ima odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti depozitara propisanog tom Direktivom te koji podliježe zahtjevima adekvatnosti kapitala te regulatornog kapitala, sukladno odredbama te Direktive. Nastavno na navedeno, a imajući u vidu da se investicijskim društvima koja udovoljavaju zahtjevima propisanim V UCITS Direktivom treba omogućiti pristup obavljanju poslova depozitara u smislu Zakona o otvorenim investicijskim fondovima, predlažemo da se dopuni članak 216. st. 3. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima. Navedene izmjene omugućile bi pristup tržištu svim subjetima koji zadovoljavaju propisane uvjete. Vjerujemo da bi liberalizacija imala povoljan učinak na funkcioniranje tržišta. Niže odgovarajući izvatci vezani za uvjete koje moraju zadovoljati pravni subjekti koji obavljaju poslove depozitara, a iz kojih proizlazi da bi investicijska društva bila ovlaštena obavljati te poslove. V UCITS Direktiva (6) članak 23. mijenja se kako slijedi: (a) stavci od 2. do 4. zamjenjuju se sljedećim: „2. Depozitar je: (a) nacionalna središnja banka; (b) kreditna institucija koja je dobila odobrenje za rad u skladu s Direktivom 2013/36/EU; ili (c) drugi pravni subjekt koji u skladu s pravom države članice ima odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti depozitara prema ovoj Direktivi, koji podliježe zahtjevima adekvatnosti kapitala koji nisu niži od zahtjeva izračunanih ovisno o odabranom pristupu u skladu s člankom 315. ili 317. Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća (24) te koji ima regulatorni kapital koji nije niži od iznosa temeljnog kapitala iz članka 28. stavka 2. Direktive 2013/36/EU. Pravni subjekt naveden u prvom podstavku točki (c) podliježe bonitetnim propisima i stalnom nadzoru te zadovoljava sljedeće minimalne zahtjeve: (a) ima potrebnu infrastrukturu za pohranu na skrbništvo financijskih instrumenata koji se mogu uknjižiti na račun financijskih instrumenata otvoren u knjigama depozitara; (b) uspostavlja odgovarajuće politike i postupke dovoljne za osiguranje usklađenosti subjekta, uključujući njegove rukovoditelje i zaposlenike, s njegovim obvezama u okviru ove Direktive; (c) ima dobre administrativne i računovodstvene postupke, mehanizme unutarnje kontrole, djelotvorne postupke procjene rizika te djelotvorne mehanizme nadzora i zaštite sustava za obradu podataka; (d) održava i provodi djelotvorne organizacijske i upravne aranžmane s ciljem poduzimanja svih razumnih mjera usmjerenih na sprečavanje sukoba interesa; (e) osigurava vođenje evidencije za sve usluge, djelatnosti i transakcije koje obavlja, a koja je dovoljna da omogući nadležnom tijelu ispunjavanje zadaća nadzora i provođenje izvršnih mjera predviđenih ovom Direktivom; (f) poduzima razumne mjere za osiguranje kontinuiteta i pravilnosti u obavljanju svojih poslova depozitara upotrebom primjerenih i proporcionalnih sustava, sredstava i postupaka, uključujući i za obavljanje svojih djelatnosti depozitara; (g) svi članovi njegova upravljačkog tijela i više rukovodstvo u svako doba uživaju dovoljno dobar ugled te posjeduju dovoljno znanja, vještina i iskustva; (h) njegovo upravljačko tijelo posjeduje adekvatno zajedničko znanje, vještine i iskustvo kako bi bilo u mogućnosti razumjeti djelatnosti depozitara, uključujući glavne rizike; (i) svaki član njegova upravljačkog tijela i višeg rukovodstva postupa s poštenjem i integritetom. 3. Države članice određuju koja od kategorija institucija iz stavka 2. prvog podstavka može biti depozitar. 4. Društva za investicije ili društva za upravljanje koja djeluju u ime UCITS-a kojim upravljaju, koja su prije 18. ožujka 2016. za depozitara imenovala instituciju koja ne udovoljava zahtjevima utvrđenima u stavku 2., imenuju depozitara koji udovoljava tim zahtjevima prije 18. ožujka 2018. Nije prihvaćen Radi se o nacionalnoj diskreciji koju RH nije prihvatila a radi trenutne razine tehničke, kadrovske i organizacijske osposobljenosti drugih subjekata za obavljanje poslova depozitara. Bez detaljnije analize opravdanosti u ovom trenutku ovakvu primjedbe se ne prihvaćaju, razmatranje iste ostavlja se za veću reviziju ZOIFJP-a.
24 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 56. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: „…ili odbaci zahtjev iz stavka 3. ovoga članka“ Vjerojatno se misli na stavak 5 ? Prihvaćen Primjedba se prihvaća u odnosu na stavak 4.
25 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 57. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Radi pravne sigurnosti smatramo nužnim precizno definirati sadržaj izjave o dodatnim podacima s obzirom na odredbu iz članka 244., st. 1., t.2. ili predlažemo brisanje Nije prihvaćen Sadržaj izjave biti će preciziran Pravilnikom o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda.
26 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 58. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Dodatni podaci nisu u skladu s odredbama zakona – ako nisu definirani. Predlažemo brisanje. Nije prihvaćen Podaci će biti definirani u Pravilniku o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
27 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 62. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Ovim Nacrtom mijenja se članak 315. stavak 1. radi usklađenja s člankom 58. stavkom 4 UCITS Direktive. Poslijedično je brisana odredba kojom se isključuje primjena odredba dijela šestoga glave 1. poglavlja 3. i članaka 370. do 383. ZOIFa na glavni UCITS fond iz druge države članice koji na području Republike Hrvatske ne prikuplja sredstva javnom ponudom udjela, već ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova iz Republike Hrvatske. Budući da glavni fond koji u RH ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova te ne prikuplja sredstva javnom ponudom udjela, nema smisla da se na njega primijenjuju odredbe dijela šestoga glave 1. poglavlja 3. i članaka 370. do 383. (kao na primjer: osiguranje plaćanja imatelima udjela, riješavanje pritužbi itd.), a s obzirom da je jedini udjelničar takvog glavnog fonda u Republici Hrvatskoj napajajući fond iz RH, a društvo koje upravlja takvim fondom je dužno sve uvjete potrebne za poslovanje definirati ugovorom između društava koja upravljaju glavnim i napajajućim fondom. Predlažemo da se postojeći stavak 1. članka 315. ne briše, već da se nadoda novi stavak 3. u članak 315. kojim će se provesti usklađenje s člankom 58. stavkom 4 UCITS Direktive kako bi bilo nedvosmisleno jasno da se ni na glavni fond iz druge države članice ne primijenjuje sporni dio ZOIFa. Prihvaćen S obzirom da dio šesti glava 1. poglavlje 3. Zakona uređuje trgovanje udjelima UCITS fondova osnovanih u drugoj državi članici na području Republike Hrvatske, derogacija od primjene ovog poglavlja odnosi se na glavni UCITS fond iz druge države članice. Kako bi i društvo za upravljanje koje upravlja glavnim UCITS fondom iz RH koji na području druge države članice ne prikuplja sredstva javnom ponudom udjela, već ima samo jedan ili više napajajućih UCITS fondova iz druge države članice znao koje propise primjenjuje, dodaje se stavak 3.
28 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 63. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Postojeći stavak 5. postaje stavak 4. Prihvaćen Primjedba se prihvaća.
29 HGK III. OCJENA I IZVOR SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU ZAKONA, Članak 79. Primjedbe članica Udruženja društva za upravljanje investicijskim fondovima: Novu točku 2a) potrebno je uskladiti sa predloženim izmjenama članka 33. stavka 5. ZOIFa na koji se odnosi na način da je rok 3 radna dana. Također, u predloženim izmjenama trebalo bi riječi „članka 34.“ zamijeniti riječima „članka 33.“. Djelomično prihvaćen S obzirom da sama UCITS direktiva u određenim situacija pravi razliku između dana i radnih dana, kao i da je Ministarstvo uprave odobrilo takav pristup, primjedba se ne prihvaća. Prihvaća se primjedba i ispravlja krivo pozivanje na članak.